Učební texty - frézka SuperMinimill

Transkript

Učební texty - frézka SuperMinimill
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Manuál obsluhy
frézky HAAS
SuperMinimill
Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM
Praha říjen 2012
Učební texty – Obsluha CNC stroje
© SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299
Všechna práva vyhrazena. Tento výukový materiál slouží pro vnitřní
potřebu SPŠ Praha 10, žákům kteří absolvují výuku zaměření CNC
v autorizovaném školícím centru. Tento materiál nesmí být dále
rozšiřován bez souhlasu SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299
2
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Obsah
1
2
PROVOZNÍ POŽADAVKY ............................................................................................................ 5
1.1
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. .................................................................................................. 5
1.2
PODMÍNKY PRO VZDUCH ................................................................................................. 5
1.3
CHLADÍCÍ SMĚS................................................................................................................. 7
PLÁN ÚDRŽBY ........................................................................................................................... 8
2.1
3
4
OBSLUHA ................................................................................................................................ 10
3.1
ZAKLADNÍ PŘEDMLUVA .................................................................................................. 10
3.2
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM ............................................................................................... 10
3.3
VÝCHOZÍ POLOHA STROJE .............................................................................................. 13
3.4
ABSOLUTNÍ A PŘÍRUSTKOVÉ NASTAVOVÁNÍ POLOHY ................................................... 13
3.5
PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ KÓDŮ .................................................................................. 14
3.5.1
G KÓDY: .................................................................................................................. 15
3.5.2
M KÓDY: ................................................................................................................. 15
3.6
IMPLICITNÍ NASTAVENÍ STROJE...................................................................................... 16
3.7
FORMÁT PROGRAMU ..................................................................................................... 16
3.8
FIXNÍ CYKLUS .................................................................................................................. 17
3.9
POSTUP NASTAVENÍ VYMĚNÍKU NÁSTROJE ................................................................... 18
3.10
OVLA DACÍ PANEL OPERÁTORA...................................................................................... 19
KLÁVESNICE ............................................................................................................................ 19
4.1.1
RESET TLAČÍTKA. nachází se v horním levém rohu ovládacího panelu. ................ 20
4.1.2
OVERRIDES TLAČÍTKA. ............................................................................................ 21
4.1.3
Tlačítka skupiny „Display“. ..................................................................................... 22
4.1.4
KURZOROVÁ TLAČÍTKA. .......................................................................................... 23
4.1.5
ABECEDNÍ TLAČÍTKA ............................................................................................... 23
4.1.6
REŽIMOVÁ TLAČÍTKA. ............................................................................................. 24
4.2
5
LUBRIKAČNÍ TABULKA ...................................................................................................... 9
KOLEČKO K RUČNÍMU NASTAVOVANÍ POLOHY / TLAČÍTKOVÝ REŽIM........................... 26
ZAPNUTÍ STROJE ..................................................................................................................... 27
5.1
AUTOMATICKÝ REŽIM .................................................................................................... 27
5.1.1
DRUH REŽIMU ........................................................................................................ 27
5.1.2
VOLBA PROGRAMU ................................................................................................ 28
5.1.3
SPUŠTĚNÍ AUTOMATICKÉHO REŽIMU .................................................................... 28
5.1.4
NOVÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU ................................................................................. 28
5.1.5
ZASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO REŽIMU.................................................................. 29
3
Učební texty – Obsluha CNC stroje
5.1.6
NOUZOVÝ VYPÍNAČ ................................................................................................ 30
5.1.7
KONTROLNÍ ŽÁROVKY ............................................................................................ 30
5.2
VKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI A EDITOVÁNÍ CNC-PROGRAMU ................................................ 30
5.3
VYTVÁŘENÍ PROGRAMU ................................................................................................ 31
5.3.1
ABECEDNÍ ADRESOVÉ KÓDY .................................................................................. 31
5.3.2
OBECNÝ POPIS KOMPENZACE ŘEZNÉHO NÁSTROJE.............................................. 35
5.4
6
4
PŘÍPRAVNÉ FUNKCE. ...................................................................................................... 37
5.4.1
PŘÍKAZY PRO RYCHLOPOSUV ( G00 ) ..................................................................... 37
5.4.2
INTERPOLAČNÍ PŘÍKAZY ( G01, G02, G03 ) ............................................................ 37
5.4.3
ZADÁNÍ REFERENČNÍHO BODU A VYNULOVÁNÍ .................................................... 39
5.4.4
KOMPENZACE ŘEZNÉHO NÁSTROJE ( G40, G41, G42 ) .......................................... 39
5.4.5
VÝBĚR PRACOVNÍHO SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU ( G52, G53 ) ......................... 40
5.4.6
FIXNÍ CYKLY ( G73, G76, G77, G80, G81, G82, G83, G85, G86, G87, G88, G89 ).... 40
5.4.7
Volba absolutních a přírůstkových rozměrů. ......................................................... 46
VYPNUTÍ STROJE .................................................................................................................... 48
6.1
ZOBRAZENÍ SKUTEČNÉHO ČASU .................................................................................... 48
6.2
NÁSTROJOVÉ FUNKCE ( TNN )........................................................................................ 48
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
1 PROVOZNÍ POŽADAVKY
1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY.
Provozní rozsah teploty
5 až 40 °C
Okolní vlhkost : méně, než 90% relativní vlhkosti vzduchu, ne-zkapalňování
1.2 PODMÍNKY PRO VZDUCH
VCM vyžaduje minimum 100 PSI ( liber na čtvereční palec ) při 4 scfm příkonu do
regulátoru tlaku na zadní straně stroje. Měl by být zásoben kompresorem s motorem o
výkonu dvou koňských sil, s minimálně 75.0 litrovou nádrží, který se automatikcy spustí,
když tlak poklesne na 100 PSI ( liber na čtvereční palec).
Poznámka: Připočtěte 2 scfm k výše uvedenému minimu příkonu vzduchu,
když bude obsluha používat vzduchovou trysku během provozu stroje.
Varování!!! – žáci nesmí používat vzduchovou trysku z bezpečnostních
důvodů.
Upozornění
Nepřiměřený přívod vzduchu způsobuje poruchy měniče.
Poznámka: Nadměrné množství oleje a vody v přívodu vzduchu způsobí selhání nebo nesprávný
chod stroje.
Vzduchový filtr/regulátor má automatickou mísovou výlevku, která by měla být
prázdná předtím než se stroj zapne. Musí se kontrolovat každý měsíc kvůli
řádnému chodu stroje. Také, nadměrné množství kontaminovaných látek ve
vzduchovém potrubí může způsobit vniknutí oleje,nebo vody do stroje.
Upozornění! Práce při údržbě a opravách vzduchu, které jsou požadovány pro VMC může
být nebezpečná. Ujistěte se, že systém je bez tlaku vzduchu předtím než ji připojíte/odpojíte
ke stroji, nebo jestli nahrazujete součástky vzduchového systému na stroji.
5
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Air fillter/regulator
vzduchový filtr/regulátor
Tool Changer, Door
měnič/převodník nástroje, dvířka
3 PSI Gaude/Reg.
3 PSI měřidlo / regulátor
Oil Fill ( to high mark )
plnička oleje ( po hlavní značku )
Oil Pump
olejové čerpadlo
Pressure gauge
ukazatel tlaku
Spindle Air fillter
hřídel vzduchového filtru
Oil fillter
plnící hrdlo oleje
Oil reservoir
olejová nádrž
Lube
mazadlo
Air Doubler
vzduchový zdvojovač
Pallet Changer
měnič/ převodník palety
Tool release, Piston Air line
nástrojový odjisťovač, pístová vzduchová trubka
Tool Changer
měnič/převodník nástroje
Air nozzle, Air line
vzduchová tryska, vzduchová trubka
Hose Barb
hadicový ozub
1. Když stroj opouští výrobní továrnu, vzduchový filtr je prázdný a olejová nádrž s mazadlem je
plná. Měli by být ale zkontrolovány, nebo opraveny, pokud je to nutné, ještě než je stlačený
vzduch dodáván do stroje.
2. Při vypnutém tlaku ve vzduchové trubce spojte přívod vzduchu s hadicovým ozubem
vedle vzduchového filtru/regulátoru ( dole pod elektrickým panelem ). Pokud
smontování není slučitelné, nahraďte ho.
3. Zapněte kompresor, nastavte ho mezi 100 a 150 PSI ( liber na čtvereční palec ). Nastavte
regulátor na stroji na 85 až 90 PSI.
4. Naplňte mazací přístroj tak, aby jste se ujistili, že pracuje. Aby jste naplnili systém mazání,
vytáhněte držátko na vršku olejové nádržky.
Poznámka: V závislosti na postavení vačkového kotouče, který to řídí, systém mazání se může
aktivovat až za pár minut poté co se stroj zapnul. Jestliže se ale objeví problém v
systému, výstražné hlášení stroj zastaví.
5. Přezkoušejte hřídel vzduchového filtru za použití měřidla, které je umístěno za panelem
vzduchového regulátoru. VF stroje by měly ukázat 17 psi. Pokud je to nutné, dejte vše do
pořádku. VF stroje vybavené 15 K hřídelí musí mít regulátor nastaven na 20psi.
6
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
1.3 CHLADÍCÍ SMĚS.
Coolant pump , Power line Chladící čerpadlo, elektrovod
Wash Down hose Oplachovací hadice
TSC coolant pump line - 3/4"
O.D. - TSC vedení chladícího
čerpadla - 3/4" O.D.
Main Coolant Pump Line
3/4" O.D. - Hlavní vedení
chladícího čerpadla 3/4" O.D.
Main low Pressure Coolant
Pump - Hlavní nízkotlakové
chladící čerpadlo
Intake fillter- Vstupnífiltr
High pressure Aux. Pump (
TSC ) – Vysokotlakové
pomocné čerpadlo ( TSC )
TSC Filiter 100 Micron - TSC
Filtr 100 Micron
Elbow Fitting - Kolenový spoj
Oil Separator - Olejový separátor
Coolant Return Hose - Hadice „
uzavřeného okruhu pro chladící
směs
Gripper Clip - Záchytná svorka
TSC Coolant Pump Assembly - TSC
zařízení chladícího čerpadla
1. Naplňte nádržku na chladící směs pouze směsí na vodní bázi * ( přibližně 150 litrů). U
typůVF- 6 až 10 ( přibližně 300 litrů).
Minerální řezné oleje zničí pryžové části v celém stroji.
Poznámka: Před spuštěním chladící systému, zajistěte aby byla drenáž umístěna asi v polovině za
filtrem nádržky. Nasměrujte hadici „uzavřeného okruhu pro chladící směs" jak je zobrazeno na
obrázku. Tato hadice musí klesat dolů do nádržky na chladící směs. Po zavedení hadice
„uzavřeného okruhu",
2. Nalejte do této hadice chladící směs, aby se agregát naplnil.
7
Učební texty – Obsluha CNC stroje
2 PLÁN ÚDRŽBY
Následující informace jsou v plánu požadované pravidelné údržby VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO
CENTRA VF-SÉRIE společnosti HAAS. Je zde uvedena frekvence služeb, funkcí a typy
požadovaných kapalin. Tyto požadované normy se musí dodržovat proto, aby jste udrželi váš
stroj v dobrém provozním stavu a aby jste neporušili záruční podmínky stroje.
ČASOVÝ ÚSEK
Denně
Týdně
Měsíčně
Po šesti měsících
Ročně
8
PROVÁDĚNÉ ÚDRŽBY
Zkontrolovat hladinu chladící kapaliny každou osmihodinovou směnu
( především během častého využívání TSC - vnitřního přívodu chlad.
kapaliny )
Zkontrolovat hladinu mazadla v lubrikační nádržce
Uklidit třísky z krytů a spodních částí pánve
Uklidit třísky z výměníku nástrojů
Otřít kužel hřídele čistým plátěným hadříkem a natřít ho olejem
Zkontrolovat TSC filtry vnitřního přívodu chlad. kapaliny. Očistěte nebo
vyměňte součástky pokud je to potřeba
Zkontrolujte řádný provoz automatické drenáže na filtračním regulátoru
Na strojích s TSC vyčistěte koš pro třísky, který se nachází na nádržce pro
chladící směs.
Odstraňte kryt nádržky a odstraňte jakékoliv usazeniny uvnitř nádržky.
Buďte opatrní, aby jste neodpojili chladící čerpadlo ze spínače a
VYPNĚTE řízení předtím, než začnete provádět údržbu nádržky.
Tento postup vykonávejte MĚSÍČNĚ u strojů bez TSC - vnitřního
přívodu chlad. kapaliny.
Zkontrolujte vzduchový tlakoměr/regulátor, zda má 85 psi. U 15K
hřídelových strojů zkontrolujte regulátor tlaku vzduchu, zda má 20 psi.
U strojů s TSC, dejte kapku mazadla na V-obrubu nástroje.
Tento postup vykonávejte MĚSÍČNĚ u strojů bez TSC - vnitřního
přívodu chlad. kapaliny .
Očistěte vnější povrch slabým čistidlem. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla.
Zkontrolujte tlak hydraulické protiváhy podle strojových norem.
Zkontrolujte stav oleje v převodové skříni. U 40 kuželových hřídelí:
Odstraňte kontrolní kryt vespod vřeteníku. Pomalu zvrchu dodávejte olej
dokud tento olej nezačne odkapávat z přetékající trubky na dno
usazovací nádrže. Viz. část číslo 2.4. U 50 kuželových hřídelí:
Zkontrolujte stav oleje v pozorovacím okénku. Přidávejte olej ze strany
převodové skříně pokud je to nutné. Viz část číslo 2.5. Zkontrolujte kryty
kvůli řádnému výkonu a promažte je olejem, pokud je to nutné.
Dejte kapku mazadla na vnější okraj ocelových průvodnic výměníku
nástroje a nechejte ho stéct po všech nástrojích.
Vyměňte chladící směs a skrz na skrz vyčistěte nádržku na chladící
směs. Zkontrolujte všechny hadice a lubrikační vedení, zda nejsou
popraskané.
Vyměňte převodový olej. Vyprázdněte dno převodové skříně od
oleje. Odstraňte kontrolní kryt vespod vřeteníku. Pomalu zvrchu
přidávejte olej dokud tento olej nezačne odkapávat z přetékající
trubky na dno usazovací nádrže. U 50 kuželové hřídele, přidejte
olej ze strany převodové skříně. Zkontrolujte olejový filtr a
vyčistěte dno filtru od usazenin. Vyměňte vzduchový filtr na řídící
skříni každé (2) roky.
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Important ! - Důležité!
Gate filter - Vstupní filtr
Clean the gate filter regularly - Čistěte vstupní filtr
pravidelně
Aby jste vyčistili filtr: Vypněte chladící čerpadlo.
Odstraňte filtr.
Varování!
TSC čerpadlo s vnitřním přívodem chladící kapaliny je
přesné zubové čerpadlo. Opotřebuje se rychleji a
taktéž ztratí tlak, když se v chladící kapalině nacházejí
brusná zrna.
Písek z odlitků a brusná zrna z litého hliníku a litiny ze strojního odlévání, budou zkracovat
životnost čerpadla pokud by nebyl navíc použit speciální filtr vedle 100 síťového čističe filtru.
Zkontaktujte s dodavatelem strojů Haas Automation kvůli technickým doporučením.
Obrábění keramických látek a látek podobných ruší všechny záruční nároky ohledně opotřebování
a je vykonáváno výhradně na riziko zákazníka. Zvýšený rozvrh údržby jsou jednoznačně
vyžadován u brusných odštěpků. Chladící směs musí být měněna mnohem častěji a nádržka musí
být kompletně vyčištěna od usazenin na dně. Je doporučena větší nádržka na chladící směs.
Zkrácená životnost čerpadla, redukce tlaku a zvýšena údržba jsou normální jevy a jsou
dokonce v abrazivním prostředí očekávány a nejsou kryty zárukou.
2.1 LUBRIKAČNÍ TABULKA
Systém
Umístění
Popis
Mazání
Množství
Mazadlo
Mazadlo
Pod ovládacím panelem
na zadní straně stroje
Pístové čerpadlo s 30minutovou dobou cyklu.
Čerpadlo je zapnuto pouze když
se hřídel otáčí nebo když jsou
osy
v pohybu.
Lineární
vodící plochy, kulové
matice a hřídel.
2 - 2.5 kvarty v závislosti na
stylu čerpání
Mobil Vactra # 2
Převod
nad vřeteníkem
Nádržka na chladící směs
Po straně stroje
pouze transmise
40 kuželů 2 kvarty
50 kuželů 36 unce
Mobile DTE 25
40 galonů 80
galonůVF 6-10
Pouze směsi na bázi vody *
9
Učební texty – Obsluha CNC stroje
3 OBSLUHA
3.1 ZAKLADNÍ PŘEDMLUVA
Tato část stanovuje základní programování a provozní postupy důležité pro počáteční obsluhu
stroje. Zbytek této příručky je rozdělen do podrobnějších částí nazvaných programování a
obsluha stroje.
V „NC" ( Numericky řízených ) strojích je nástroj řízen kódovacím systémem, který mu umožňuje,
aby byl řízen s minimální kontrolou a se značnou opakovatelností. „CNC" ( Počítačově numerické
řízení) je stejný typ operačního systému s výjimkou, že obráběcí stroj je řízen počítačem.
Ty samé postupy, které jsou používány při obsluze ručního stroje, jsou používány u
programování NC a CNC strojů. Hlavní rozdíl je ten, že namísto ručního otáčení hřídele k
nastavení polohy suportu do určitého bodu se musí do paměti pro řízení stroje vložit požadované
údaje pouze jednou. Řízení poté posune stroj do těchto pozic pokaždé, kdy je program spuštěn.
Obsluha VF-Vertikálního obráběcího centra vyžaduje, aby obrobkový program byl navržen,
zapsán a zaznamenán do paměti řízení. Nejběžnější způsob zpracování obrobkového programu
je systém off-line, tj. odděleně od CNC-stroje, pomocí zařízení, které může uchovat program a
přenášet ho do CNC řízení. Nejběžnější způsob přenosu obrobkového programu do CNC je přes
RS-232 rozhraní. HAAS VF-Vertikální obráběcí centrum má RS-232 rozhraní, které je slučitelné s
většinou existujících počítačů a CNC dále pomocí síťové karty ze sítě v daném objektu a pomocí
USB portu.
Aby jste mohli obsluhovat a programovat CNC řízený stroj, je důležité mít základní znalosti
strojních praktik a pracovní vědomosti v oblasti matematiky. Je také nezbytné, aby jste se
seznámili s ovládacím pultem a s umístěním klíčů, vypínačů a displejů atd. , které souvisejí s
obsluhou stroje.
Tato příručka může být použita jako příručka pro manipulanta a také jako příručka pro
programátora. Jejím úkolem je podat základní informace o CNC programování a jeho aplikacích.
Není to míněno jako hloubkový rozbor všech oblastí užívání stroje, ale má poskytnout přehled o
obecných a možných situacích, s nimiž se mohou programátoři CNC setkat. Je nezbytné, aby se
manipulantovi před sestavením programu na stroji (dílenské programování) dostalo více školení a
obdržel více informací.
Programovací část této příručky může být použita jako doplňková forma vyučovací pomůcky pro
uživatele HAAS Vertikálních obráběcích center. Informace obsažené v této části mohou být zcela
nebo jen z části vhodné pro provoz i jiných CNC strojů. Jejich využití je určeno jako určitý druh
výpomoci při operacích HAAS Vertikálních obráběcích center.
3.2 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM
První graf, kterým se musíme zabývat, se nazývá NUMBER LINE ( číselná osa ). Tato číselná osa má
jeden nulový referenční bod, který se nazývá ABSOLUTE ZERO a je možné jej umístit na libovolné
místo osy.
Horizontal number line - Vodorovná číselná osa
Číselná osa má po obou stranách od nulového bodu ( počátku ) očíslované přírůstky. Posunutím
od nulového bodu směrem doprava můžeme najít kladné přírůstky. Posunutím od nulového
bodu směrem doleva najdeme záporné přírůstky. Přírůstky „ + " nebo kladné přírůstky se nemusí
opatřovat žádným znaménkem.
10
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Pro údaj vztahující se k nulovému bodu na číselné ose používáme kladná a záporná znaménka
společně s hodnotami přírůstku. Pokud se na výše uvedené ose dostaneme u třetí hodnoty
přírůstku na zápornou stranu (-) od nulového bodu, měla by tato hodnota činit -3. Zvolíme-li
druhou hodnotu přírůstku na kladné straně od nulového bodu, měla by být tato hodnota rovna
2. Pracujeme se vzdálenostmi a směry orientovanými vzhledem k nulovému bodu.
Zapamatujte si, že nulový bod může být na ose umístěn na libovolném místě a že tento, je-li
jednou zvolen, vykazuje na jedné straně záporné přírůstky a na druhé straně kladné přírůstky.
Následující obrázek ukazuje tři směry dráhy pohybu u vertikálního obráběcího centra. K rozšíření
představy o číselné ose si musíte takovou přímku představit podél každé osy.
Svislá číselná osa
VF-1 zobrazující osy X, Y a Z
První číselnou osu si lze snadno představit tak, že leží v ose stroje ve směru zleva doprava ( nebo v
ose „X" ). Pokud proložíme stejnou číselnou osu podél osy stroje ve směru zepředu dozadu (
neboli osy „Y" ), přírůstky ve směru k operátorovi jsou záporné a přírůstky na druhé straně
nulového bodu, ve směru od operátora jsou kladné.
Poslední osa dráhy pohybu u našeho stroje je osa ve směru shora dolů ( neboli osa „Z" ). Když
umístíme číselnou osu podél dráhy pohybu ve směru Z, leží na ní kladné přírůstky od nulového
bodu směrem nahoru a záporné přírůstky od nulového bodu směrem dolů. Ve skutečnosti
odpovídají tyto přírůstky u HAAS obráběcích center na každé ose vzdálenosti .001 mm. I když
některá ze stanovených os není teoreticky délkově omezena, jsou číselné osy proložené podél os
X, Y a Z délkově omezené, tzn. že i prostorové meze dráhy pohybu stroje jsou omezené.
Zapamatujte si, že během pojíždění stroje se zabýváme polohováním vřetene. Ačkoliv stůl stroje
je pohybující se části, musíme si uvědomit, že naše souřadnice se vztahují na náš teoretický
pohyb vřetene.
Pamatujte si, že nulový bod lze umístit do každého libovolného místa na třech číselných osách a
že pravděpodobně pro každé nastavení stroje skutečně leží na jiném místě. Je zde potřeba
podotknout, že u osy Z se místo nulového bodu klade do postavení horního dorazu stroje ( v
postavení výměny nástrojů). Takto se všechny dráhy pohybu ve směru osy Z pohybují v
záporných hodnotách. Nulový pracovní bod na ose Z se běžně nastavuje na výškovou úroveň
horní hrany povrchu obrobku a do paměti nulových bodů se ukládá jako záporná hodnota.
11
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Spodní graf představuje pohled na souřadnice obráběcího stroje směrem se shora. Tento pohled
znázorňuje souřadnice X a Y jako když se operátor postaví ke stroji čelem. Dejte pozor na to, aby
společný nulový bod ležel v průsečíku obou os. Čtyři oblasti po stranách a taktéž nahoře i dole
nazýváme „KVADRANTY", jejichž vymezení představuje základní podmínky pro programování v
pravoúhlé souřadnicové soustavě.
Operátor a Obsluha stroje
Pohled na souřadnice X a Y se zhora
HORNÍ LEVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X-, Y+
DOLNÍ LEVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X-, YHORNÍ PRAVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X+, Y+
DOLNÍ PRAVÝ KVADRANT ZNAMENÁ = X+, YJestliže položíme nulový bod do nějakého místa na osu X a do nějakého místa na osu Y, obě osy
se automaticky protnou. Tento průsečík, v němž se oba nulové body protínají, vymezuje na obou
stranách nahoře i dole čtyři kvadranty. Oblast výběru jednoho z kvadrantů je určena tím, kde v
rámci rozsahu dráhy pohybu v ose stroje stanovíme nulový bod.
Např. u strojů VF-1, když položíme nulový bod přesně do středu rozsahu dráhy pohybu X a Y
( střed stolu ), vytvoříme čtyři kvadranty každý o velikosti 254 mm na 203 mm
12
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
3.3 VÝCHOZÍ POLOHA STROJE
Princip se stane zřejmým po ručním návratu všech os stroje do referenční polohy. Během
provádění operace nastavování nulového bodu do výchozí polohy ( ZERO RET ) pří spuštění stroje,
najedou všechny 3 osy v kladném směru do krajní polohy až k vybavení koncového spínače. Při
splnění této podmínky leží jediný možný směr dráhy pohybu u všech tří os na záporné straně. Je
to proto, že nastavením stroje do výchozí polohy se automaticky pro každou ze trı os nastavuje
nový nulový bod. Tento bod je umístěn na okraji každého rozsahu dráhy pohybu os. Nyní tedy
nelze použít kladné kvadranty a všechny dráhy pohybu X a Y probíhají v kvadrantech X-, Y-. Jiné
kvadranty se stanou dostupnými pouze vložením nulového bodu do místa rozsahu dráhy pohybu
každé osy.
Všechny čtyři kvadranty budou muset být zpřístupněny k
obrábění tohoto obrobku.
Během obrábění obrobku je mnohdy prospěšné použít
více než jen jeden z kvadrantů X a Y. Dobrým příkladem
je kruhový obrobek, jehož datové přímky probíhají jeho
středem. Konfigurace takového obrobku může vypadat
jako obrázek vlevo.
Toto jsou jen některé z případů možného využití čtyř
kvadrantů os X a Y u stroje. Po získání větších zkušeností s
programováním a seřizováním obráběcího stroje může
každý programátor a seřizovači pracovník rozvíjet vlastní
metody a způsoby postupu. Některé metody budou rychlejší než jiné, ale každý sám musí
posoudit požadavky příslušného zadání a sám musí využívat své dosavadní pracovní podklady a
zkušenosti, které získal již během realizovaných zadání.
3.4 ABSOLUTNÍ A PŘÍRUSTKOVÉ NASTAVOVÁNÍ POLOHY
Doposud jsme se zabývali systémem polohování nástroje, které je známé jako absolutní
polohování. U absolutního polohování jsou zadány všechny body souřadnic ve vztahu k jejich
vzoru ( pevnému nulovému bodu ), který lze pokládat za nulový bod obrobku. Toto je
nejběžnější typ polohování.
Další způsob polohování je nazýván přírůstkové polohování. Přírůstkové polohování se zabývá
relativní vzdáleností a směrem. Nové souřadnice se vkládají ve vztahu k předcházející poloze a ne
ve vztahu k pevnému nulovému bodu nebo výchozímu bodu. Jinými slovy, po provedeném
zpracování jednoho bloku informací představuje poloha, kterou nyní zaujímá stroj, nulový bod k
provedení následujícího posunutí.
Příklad použití přírůstkového polohovacího systému je zobrazen na níže uvedeném obrázku.
Uvědomte si, že při posunutí na stupnici z X4.25 na X2.025 došlo k posunutí o přírůstek X-2.225,
ačkoliv nástroj i přes tento posun nadále zaujímá polohu na kladné straně stupnice. Tímto
způsobem se stanovil posun od posledního bodu, aniž by byl brán zřetel na nulový bod.
Znaménka + a -jsou používány jako směrový údaj bez přihlédnutí k nulovému bodu.
Příklad přírůstkového posunutí
13
Učební texty – Obsluha CNC stroje
3.5 PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ KÓDŮ
Program je popsán jako soubor příkazů, které určují pořadí jejich provádění. Tyto příkazy mohou
vypadat následovně:
ŘÁDEK # 1 =
VOLBA ŘEZNÉHO NÁSTROJE
ŘÁDEK # 2 =
ZAPNUTÍ HŘÍDELE A VOLBA OTÁČEK
ŘÁDEK # 3 =
SPUŠTĚNÍ CHLADÍCÍ SMĚSI
ŘÁDEK # 4 =
RYCHLOPOSUV DO STARTOVACÍ POLOHY OBROBKU
ŘÁDEK # 5 =
VOLBA POSUVOVÉ RYCHLOSTI A PROVEDENÍ ŘEZU (Ů)
ŘÁDEK # 6 =
VYPNUTÍ HŘÍDELE A CHLADÍCÍ SMĚSI
ŘÁDEK # 7 =
NÁSTROJ DO POLOHY ZASTAVENÍ A VOLBA PŘÍŠTÍHO NÁSTROJE
atd. Naše řízení však porozumí těmto hlášením pouze tehdy, vkládají-li se ve strojovém kódu.
Předtím než se budeme zabývat významem a použitím kódů, bude užitečné, když si stanovíme
několik pravidel:
1. Kódy se člení do skupin. Každá skupina má svoje abecední paměťové místo. Všeobecné
pravidlo zde je, že kromě G kódů a makroinstrukcí, kódy se stejným abecedním paměťovým
místem nemohou být užívány více jak jednou na tom samém řádku.
2. G kódy se člení do skupin. Každá skupina G kódů má své speciální skupinové číslo. G kódy z té
samé skupiny nemohou být užívány více než jednou na tom samém řádku.
3. Skupina modálních G kódů působí po svém zařazení do programu až do doby dokud
nejsou nahrazeny jiným kódem z té samé skupiny.
4. Existují i skupiny nemodálních G kódů, které po jejich vyvolání působí pouze ve vyvolaném
bloku a které řízení neprodleně zapomíná.
Výše uvedená pravidla platí pro užívání všech kódů pro programování v Haas ( nebo jiných )
řídících systémech. K dosažení maximálního účinku programu obráběcího stroje se mají používat
jasně stanovené zásady kódovacích skupin a jemu platná pravidla. Na závěr následuje vysvětlení
nejdůležitějších kódů režimu stroje.
14
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
3.5.1 G KÓDY:
GOO
RYCHLOPOSUV; Slouží k polohování a probíhá bez obrábění
GO1
LINEÁRNÍ INTERPOLACE; Slouží k momentálnímu obrábění. Řízen posuvovou rychlostí.
G02
KRUHOVÁ INTERPOLACE – pohyb nástroje ve směru hodinových ručiček
G03
KRUHOVÁ INTERPOLACE – pohyb nástroje proti směru hodinových ručiček
G04
ČASOVÁ PRODLEVA
G09
PŘESNÉ ZASTAVENÍ
G28
ZPĚT NA REFERENČNÍ BOD ( rychloposuvem )
G29
NÁVRAT ZPĚT Z REFERENČNÍHO BODU
G40
ZRUŠENÍ KOREKCE ŘEZNÉHO NÁSTROJE ( bez korekce nástroje )
G41
KOREKCE ŘEZNÉHO NÁSTROJE ZLEVA ( korekce dráhy nástroje zleva od kontury )
G42
KOREKCE ŘEZNÉHO NÁSTROJE ZPRAVA ( korekce dráhy nástroje zprava od kontury )
G52
NASTAVENÍ PRACOVNÍCH SOUŘADNIC SYSTÉMU HAAS
G53
VÝBĚR NEMODÁLNÍCH STROJOVÝCH SOUŘADNIC
G73
FIXNÍ CYKLUS VYSOKORYCHLOSTNÍHO VRTÁNÍ OTVORŮ
G76
FIXNÍ CYKLUS JEMNÉHO VYVRTÁVÁNÍ
G77
FIXNÍ CYKLUS SPODNÍHO VYVRTÁVÁNÍ – vyvrtávací tyčí od spodu díry
G80
ZRUŠENÍ FIXNÍHO CYKLU
G81
FIXNÍ CYKLUS VRTÁNÍ
G82
FIXNÍ CYKLUS VRTÁNÍ S ČASOVOU PRODLEVOU
G83
FIXNÍ CYKLUS VRTÁNÍ HLUBOKÝCH OTVORŮ
G85
FIXNÍ CYKLUS VYVRTÁVÁNÍ
G90
ABSOLUTNÍ PROGRAMOVÁNÍ
G91
PŘÍRŮSTKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ
G92
NASTAVENÍ PRACOVNÍCH SOUŘADNIC – FANUC/HAAS
G94
REŽIM POSUVU F/min.
G98
ZPĚT DO VÝCHOZÍHO BODU
G99
ZPĚT DO REFERENČNÍ ROVINY
3.5.2 M KÓDY:
M00
PROGRAMOVANÝ STOP. Stiskněte tlačítko CYCLE START k dalšímu pokračování.
MO1
VOLITELNÝ STOP. Stiskněte klávesu OPTIONAL STOP na ovládacím panelu v MO1 kódu.
M02
KONEC PROGRAMU. Další postup nemožný.
M03
START OTÁČENÍ HŘÍDELE VPRAVO. ( ve směru hodinových ručiček ). Včetně hodnoty otáček hřídele.
M04
START OTÁČENÍ HŘÍDELE VLEVO. ( proti směru hodinových ručiček ). Včetně hodnoty otáček hřídele.
M05
STOP OTÁČENÍ HŘÍDELE.
M06
VÝMĚNA NÁSTROJE. Musí být číslo nástroje na tomtéž řádku. Tímto příkazem se automaticky zastavuje hřídel.
M08
ZAPNUTÍ CHLADÍCÍ SMĚSI.
M09
VYPNUTÍ CHLADÍCÍ SMĚSI.
M30
KONEC PROGRAMU SE ZPĚTNÝM PŘEVINUTÍM. Konec programu a návrat na začátek programu.
M97
LOKÁLNÍ PODPROGRAM.
M98
PODPROGRAM. Volání podprogramu.
M99
RETURN NEBO LOOP. Konec podprogramu a návrat skokem na začátek prokládání.
Poznámka: Na jednom řádku může být použit pouze jeden „M"
kód. „M" kód bude poslední zapisovanou položkou , a to nezávisle
na tom, kde se nachází na řádku.
15
Učební texty – Obsluha CNC stroje
3.6 IMPLICITNÍ NASTAVENÍ STROJE
Implicitní nastavení stroje ( Default ) je automatickou funkcí řízení obráběcího stroje. Při zapnutí
stroje detekuje řízení všechny výchozí polohy všech os a potom čte jejich implicitní hodnoty
nebo předem nastavené „G" kódy. Divíte-li se proč se stroj vrátil do nulového bodu obrobku
vloženého do sloupce G54, aniž byl tento ve vlastním programu zadán, je to proto, že při
spuštění čte stroj automaticky sloupec G54. Toto je implicitní nastavení stroje ( Default ).
Řízení načítá tyto G kódy automaticky při zapnutí:
G00
RYCHLOPOSUV
G17
INTERPOLAČNÍ ROVINA X, Y. Volba pracovní roviny X, Y.
G20
VÝBĚR V MM
G40
ZRUŠENÍ KOREKCE ŘEZNÉHO NÁSTROJE
G49
VYMAZÁNÍ KOMPENZACE DÉLKY NÁSTROJE.
G54
POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU # 1 ( 1 z 26 dostupných )
G64
VYMAZÁNÍ PŘESNÉHO ZASTAVENÍ
G80
ZRUŠENÍ CYKLŮ VRTÁNÍ
G90
ABSOLUTNÍ PROGRAMOVÁNÍ
G94
POSUV V mm ZA MINUTU
G98
ZPĚT DO VÝCHZÍHO BODU
Pro FEED RATE ( F kód – programovaný pracovní posuv ) neexistuje žádné základní nastavení, ale
je-li jednou F kód naprogramován, platí tento až do vložení jiného kódu.
3.7 FORMÁT PROGRAMU
Formát programu nebo také technika programování je důležitou částí CNC strojního obrábění.
Každý programátor sestaví program jinak a ve většině případů se programátor jen stěží ztotožní s
programem, který sám nenapsal. Pro programátora je důležité, aby byl důsledný, aby pracoval
účinně a aby používal kódy v souladu s jejich způsobem zápisu a v náležitém pořadí.
Např.: X, Y, Z je pořadí výskytu. Stroj přečte X, Y nebo Z v libovolném pořadí, ale my chceme být
důslední. Nejdříve napíšeme X, na druhém místě Y a na třetím místě Z.
První řádek nebo blok programu, v němž se používají G kódy, by měl obsahovat číslo nástroje a
příkaz k výměně nástroje. Bylo by to dobrým bezpečnostním opatřením.
Druhý řádek nebo blok pojímá příkaz rychloposuvu (G00), příkaz absolutního nebo přírůstkového
programování (G90, G91), pracovní souřadnice nulového bodu pro osu X a Y (G54), polohování
souřadnic X a Y, příkaz k nastavení otáček hřídele (S_) a taktéž příkaz ke startu rotace hřídele
vpravo ve směru hodinových ručiček (M03).
Třetí řádek nebo blok obsahuje příkaz „načtení kompenzace délky nástroje" (G43) a číslo vstupů
délek nástroje z nástrojové paměti (hOl), pohyb pro polohování v ose Z (Z. 1) a taktéž pomocný
příkaz k zapnutí chladící směsi (M08).
První tři řádky ukázkového programu budou vypadat následovně:
T1 M06;
G00 G90 G54 X0 Y0 S2500 M03;
G43 H01 Z1 M08;
Všechny požadované kódy pro každou operaci jsou uvedeny výše. Tento program je dobrým
procvičením a je na něm možné odlišit vaši techniku programování od techniky jiného
programátora.
16
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Čtyři G kódy G00, G90, G54 a G43 patří do různých skupin. Zapamatujte si, že dva G kódy té samé
skupiny nemohou být uvedeny na jednom řádku. Hlavním důvodem použití dvou řádkuje
bezpečnost. Zapamatujte si, že je možné provádět pouze jeden řádek informací najednou.
Nejdříve se nastavuje poloha souřadnic X a Y, poté se provádí kompenzace délky nástroje a
nastavení souřadnice Z Pokud se tyto řádky spojí v jeden, všechny tři osy budou současně
uvedeny do pohybu a upínací svorky nebo upínadlo, které se budou nacházet v dráze obrobku,
mohou vést k zničení. Kombinování os X, Y a Z v polohování, může zvýšit riziko zničení.
Table – Stůl Spindle – Hřídel Cutting cool - Řezný nástroj Part Surface - Povrch obrobku
Číslo nástroje musí vždy souhlasit s číslem pro korekci délky nástroje. Uživatelský parametr 15
( H & T shodné) zajišťuje, že číslo nástroje a korekce délky nástroje vždy navzájem souhlasí.
( Např. TI v řádku # 1 musí mít H01 v řádku # 3, a T2 musí mít H02 v řádku # 3
3.8 FIXNÍ CYKLUS
Fixní cyklus se používá k zjednodušení programování obrobku. Fixní cykly se definují pro
nejužívanější opakující se postupy v ose Z jako jsou např. vrtání, řezání závitů nebo vyvrtávání.
Po provedené volbě je cyklus aktivní až do té doby, než je zrušen kódem G80. V každém fixním
cyklu se nachází šest operací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nastavení polohy os X a Y ( jako volba A, rotační osa )
rychloposuv do referenční roviny
činnosti související s vrtáním, vyvrtáváním a řezáním závitů
operace na dně otvoru
návrat do referenční roviny
rychloposuv k původnímu výchozímu bodu
Fixní cyklus je současně omezen na operace v ose Z; to znamená, že jedinou přípustnou rovinou
je G17. To znamená, že při každé nové volbě polohy v ose X nebo Y se provádí fixní cyklus v ose
Z. Operace fixního cyklu, se liší podle toho, zda pracujeme s přírůstkovým (G91) nebo absolutním
(G90) programováním. Přírůstkový pohyb ve fixním cyklu je často nápomocný jako čítač cyklu (L)
a může být využit k opakování operace s X a/nebo Y přírůstkovým posunutím. G98 a G99 jsou
typické příkazy, které mění způsob operace fixního cyklu. Je-li G98 ( základní nastavení systému )
v činnosti, vrátí se osa Z po ukončení cyklu do výchozí polohy. Pokud je v činnosti G99, vrátí se
osa Z po ukončení cyklu do referenční roviny.
Poznámka: Jestliže se ve fixním cyklu nachází LO, cyklus nebude proveden, dokud řízení nepřečte
polohu osy X nebo Y.
17
Učební texty – Obsluha CNC stroje
3.9 POSTUP NASTAVENÍ VYMĚNÍKU NÁSTROJE
Je doporučeno následné pořadí operací pro nastavení stroje:
1.
2.
Zaveďte program do paměti. Data byla do programu vložena buď ručně nebo stažena z CAM software.
Stanovte potřebné nástroje a připravte je. Proveďte měření korekce použitých nástrojů dle kapitoly
„Měření nástrojů“.
Upozornění!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Nástroje s velmi velkou hmotností by měly být rozloženy stejnoměrně
Zajistěte, aby bylo mezi nástroji a výměníkem nástrojů dostatek volného místa předtím,
než se spustí automatická operace.
Vyhněte se nadměrnému zatížení ve středu stolu nebo vzdálenějšímu konci stolu.
Hmotnost obrobků by měla být rozložena po stole nebo na jedné podložce rovnoměrně.
Plochost obrobku by měla být okolo .05 mm.
Použijte svěrák nebo upínadlo k podržení obrobku a připevněte ho na stůl stroje.
Umístěte X a Y nulové body vašeho programu na stanovené místo obrobku. Většinou se
tyto body budou překrývat s tištěným referenčním bodem, kde začíná stanovení rozměrů
a musejí být jasně označeny programátorem. Použijte materiálovou sondu nebo ukazatel
k umístění tohoto bodu pomocí ovládací funkce. Po umístění naprogramovaného
nulového bodu, stiskněte klávesu pro displejovou kompenzaci a poté tiskněte klávesu
PAGE DOWN, až se objeví kompenzační stránka nulového bodu. Najeďte kurzorem dolů
na G54 X, kompenzaci nulového bodu. Stiskněte tlačítko PART ZERO SET a strojová
hodnota osy X bude uložena v tomto umístění. Najeďte kurzorem na umístění G54 Y a
zopakujte operaci uvedenou výše. Nyní jste stroji sdělili, kde bude umístěn nulový
obrobek. Většinou hodnoty os X a Y nebudou muset být nastaveny a měly by být nulové.
Odstraňte nástroje z výměníku a příkaz MDI TI M6 k nainstalování nástroje # 1 do hřídele
( měla by být prázdná). Vsaďte váš nástroj # 1 do hřídele za použití tlačítka TOOL RELEASE.
Stiskněte klávesu OFSET a sjeďte o stránku dolů, aby jste se dostali na kompenzační
stránku nástroje a najeďte kurzorem na nástroj # 1. Neinstalujte okamžitě nástroj do
karuselu. Použijte MDI nebo ATC FWD/REV k vytáhnutí nástrojů.
Stiskněte klávesu Z-JOG teprve když jste blízko u vrcholu vašeho obrobku. ( Vrcholem
vašeho obrobku by mělo být ZO ). Použijte rukojeti k přesnému umístění břitu nástroje do
Z0. Stiskněte klávesu TOOL OFSET MESUR a strojová hodnota Z bude uložena ve strojní
kompenzaci # 1. Všimněte si, že toto automatické kompenzační měření pracuje pouze s
G43 a pracovní kompenzace Z musí být nulová.
Stiskněte klávesu NEXT TOOL a osa Z se stáhne do pozice výměny nástroje a nástroj # 2 (
prázdný) bude instalován do hřídele. Vložte váš nástroj # 2 do hřídele a posuňte ho do
nulového Z, tak jak jste to již provedli s nástrojem # 1. Kursor bude automaticky na
kompenzaci # 2. Stiskněte TOOL OFSET MESUR.
Zopakujte tento postup, dokud nebudou všechny nástroje změřeny a instalovány.
Stiskněte klávesy MDI a TI M6 navrácení k nástroji # 1.
Nyní jste připraveni spustit váš program.
Pro nainstalování všech potřebných nástrojů, nepotřebujete používat žádné jiné klávesy
než JOG, TOOL OFSET MESUR a NEXT TOOL. Také si ještě povšimněte, že toto automatické
kompenzační měření pracuje pouze G43.
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
3.10 OVLA DACÍ PANEL OPERÁTORA
Klávesnice ovládacího panelu s tlačítky pro volbu režimu a s indikačními klávesami
4 KLÁVESNICE
Klávesnice ovládacího panelu obsahuje 133 tlačítek a je rozdělena do devíti samostatných polí.
Jsou to:
RESET tlačítka
3 tlačítka
FUNKČNÍ tlačítka
8 tlačítek
JOG tlačítka
15 tlačítek
OVERRIDE tlačítka
16 tlačítek
INDIKACE
8 tlačítek
KURZOROVÁ tlačítka
8 tlačítek
ABECEDNÍ tlačítka
30 tlačítek
REŽIMOVÁ tlačítka
30 tlačítek
NUMERICKÁ tlačítka
15 tlačítek
19
Učební texty – Obsluha CNC stroje
4.1.1 RESET TLAČÍTKA. nachází se v horním levém rohu ovládacího panelu.
RESET
Zastavuje všechny pohyby stroje a řízení se přesouvá na začátek
aktuálního programu.
POWER UP /
RESTART
Automaticky spouští stroj. Po zapnutí stroje a stisknutí tohoto tlačítka se v
každé ose přejede referenční bod stroje a na závěr se do hřídele frézky
vloží nástroj č. 1.
TOOL CHANGER
RESTORE
Po přerušení průběhu výměny nástroje se pomocí RESTORE na obrazovce
probíhajícího dialogu uvede zásobník nástrojů do základní polohy. Toto
tlačítko spouští uživatelskou nabídkovou obrazovku pro pomoc
operátorovi při havárii výměníku nástrojů.
Postupový diagram, který uvádí kroky k obnovení postranního zařízení
výměníku nástrojů je zobrazen v části "Technické reference".
FUNKČNÍ TLAČÍTKA: Pod tlačítky reset se nachází funkční tlačítka. Je jich celkem osm a slouží
k vykonávání speciálních funkcí implementovaných do řídícího
programového vybavení.
F1 – F4
Používají se k editování, ke grafickým účelům, editaci programů o nižší
prioritě a ke zpracování pomocných výpočtů speciálních funkcí.
TOOL OFSET MESUR Slouží k odměřování ofsetu délek nástrojů na ofsetové straně během
seřizování.
NEXT TOOL
Slouží k výměně příštího nástroje během seřizování obrobku.
TOOL RELEASE
Uvolňuje nástroj z hřídele v MDI režimu, při zero return nebo handle jog.
(Dálkové tlačítko TOOL RELEASE je umístěno na přední straně krytu
vřeteníku). Má stejnou funkci jako tlačítko na klávesnici. Tlačítko musí být
podtrženo na půl sekundy předtím, než bude nástroj uvolněn a nástroj
zůstane uvolnění na půl sekundy poté, co je tlačítko puštěno. Během
uvolňování nástroje je vzduch tlačen přes hřídel, aby se odstranili třísky,
olej nebo chladící směs z držáku nástroje.
PART ZERO SET
Slouží k automatickému převzetí nulového bodu obrobku během
seřizování.
JOG TLAČÍTKA:
Jog-tlačítka najdeme na levé straně pod funkčními tlačítky. Těmito tlačítky
se určuje, které osy budou funkční při použití kolečka pro ruční polohování
(+X; -X a +Y; -Y). Je-li tlačítko stačeno po krátkou dobu, zvolí se příslušná
osa. Zůstane-li tlačítko stlačeno, příslušná osa pojíždí celou dobu stlačení
tlačítka. Jog-tlačítka jsou blokována, pokud je stroj v běhu.
+A ; –A (+B; -B)
+Z; -Z
Volba osy A nebo osy B se volí společným stlačením tlačítka „Shift“ za
předpokladu že, řídící systém je osazen čtvrtou případně i pátou osou.
Volby osy Z
+Y, -Y
Volba osy Y.
+X, -X
JOG LOCK
Volba osy X
Jestliže se toto tlačítko stiskne před stiskem jednoho z výše uvedených
tlačítek, příslušná osa nepřetržitě pojíždí, aniž musí být stisknuto tlačítko pro
volbu osy. Dalším stiskem tlačítka JOG LOCK se pohyb zastaví.
20
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
4.1.2 OVERRIDES TLAČÍTKA.
Klávesy Overrides se nacházejí na ovládacím panelu vlevo dole. Tato tlačítka umožňují uživateli,
aby použil Override u rychloposuvu, programovaných posuvů a rychlosti hřídelí.
HANDLE CONTROL
posuvu v FEEDRATE
Umožnuje aby bylo ruční kolečko použito k řízení rychlosti pracovního
rozmezí ± 1% (od 0 do 999%).
-10
Snížení dané rychlosti posuvu o 10% (od 10 do 200%).
100%
%
Nastavení rychlosti pracovního posuvu na programovanou hodnotu.
+10
Zvýšení dané rychlosti posuvu o 10% (od 10 do 200%).
Při provozu je důležité vyjasnit si zvolený režim CNC strojů. Nachází se zde šest režimů a jeden
simulační mód. Provozní režim se volí pomocí šesti tlačítek, které jsou označeny následujícími
názvy:
EDIT
K editování programu, který je již uložen v paměti.
MEM
K vykonávání programu, který se nachází v paměti.
MDI / DNC
K přímému vykonávání ručně vloženého programu nebo k volbě režimu DNC.
HANDLE JOG
Pro ruční operace ( trhavým pohybem) nebo seřizování.
ZERO RET
K najetí nulového bodu stroje.
LIST PROG
K výpisu položek programu, přenosu nebo příjmu programů.
V režimech MEM nebo MDI je možné spustit program tlačítkem CYCLE START. Během provádění
programu nemůžete měnit režim, musíte počkat až program skončí nebo stiskněte tlačítko
RESET, aby se program ukončil.
Jestliže byl již režim MDI zvolen, můžete druhým stisknutím tlačítka MDI zvolit režim DNC, za
předpokladu aktivace režimu DNC uživatelským parametrem.
CW
Start otáčení vřetene ve směru chodu hodinových ručiček (M03).
STOP
Zastaví otáčení vřetene.
CCW
Start otáčení vřetene proti směru chodu hodinových ručiček (M04).
RAPID 5%
%
Omezení rychloposuvu na 5% maximální rychlosti (1,5 m/min.).
RAPID 25%
%
Omezení rychloposuvu na 25% maximální rychlosti (7,5 m/min.).
RAPID 50%
%
Omezení rychloposuvu na 50% maximální rychlosti (15 m/min.).
RAPID 100%
%
Povolen rychloposuv s maximální rychlostí (30 m/min.).
21
Učební texty – Obsluha CNC stroje
4.1.3 Tlačítka skupiny „Display“.
Tlačítka jsou nahoře ve střední části. Těchto osm tlačítek umožňuje přístup k různým stavovým
ukazatelům a pracovním funkcím podporujícím programy, které má obsluha k dispozici. Některé
z těchto tlačítek má vícenásobné funkce, takže při opakovaném stisku uvolňují různé ukazatele
stavu. Aktuální zobrazení je vždy pojmenováno na obrazovce vždy vlevo.
PRGRM/CONVR
Zobrazí vykonávaný zvolený program. Je používáno také u programování
pomocí Quick-kódů.
POSIT
Indikuje polohu os stroje. Stisknutím PAGE UP a PAGE DOWN se obsluze
zobrazí v provedení s velkými písmeny formát posunutí stroje, obráběcí
formát a formát pro pojížděcí vzdálenost.
OFSET
Indikace ofsetu délky nástroje a poloměru, Stisknutím tlačítka PAGE UP se
zobrazí ofsetová hodnota obráběcí osy. Když je stisknuto tlačítko ORIGIN při
zobrazení ofsetu, řízení vyzve obsluhu: ZERO ALL (Y/N)? Zvolením Y se
vynulují všechny ofsety v zobrazené sekci.
CURNT COMDS
Indikace zpracovaného programu, modálních programovaných hodnot a
hodnot v průběhu zpracování programu. Stiskne-li se tlačítko vícekrát, zobrazí
se modální hodnoty, strojové hodnoty systému, makro proměnných, doba
nasazení nástroje a některé další informace o nástroji.
ALARM/MESGS
Zobrazení úplného textu výstrahy v případě, že bliká výstražné hlášení.
Stiskem tlačítek kurzorových šipek vlevo nebo vpravo se zobrazí všechny
předcházející výstrahy. Po stisknutí tlačítka PAGE DOWN se zobrazí stránka
určená k uživatelským hlášením a pro poznámky.
PARAM/DGNOS Indigace a možnost změny parametrů, které určují vlastnosti stroje. Stiskem
tlačítka PAGE UP se zobrazí hodnoty korekce vodícího šroubu. Opakovaným
stiskem klávesy PAGE DOWN se zobrazí i všechny obecné parametry jakož i
parametry os X, Y, Z, A i B. Stisknete-li tlačítko dvakrát, zobrazí se na
obrazovce první stránka diagnostických údajů. Tato stránka ukazuje vstupy a
výstupy. Po stisknutí PAGE DOWN se zobrazí druhá stránka diagnostických
údajů, na níž jsou vypsány dodatečné vstupy a analogové údaje.
SETNG/GRAPH
Indikace a možnost změny nastavení uživatele. Když stisknete tlačítko SETNG
dvakrát, aktivuje se grafický režim, což uživateli dovolí, aby provedl korekci
právě zpracovaného programu a aby mohl pozorovat programem
generovanou dráhu nástroje.
HELP/CALC
Zobrazí se stručný on-line výtah příručky. Stisknutím tlačítka HELP ještě
jednou se zobrazí počítačová nápověda HELP. Její rozsah jsou tři stránky. Po
stisknutí tlačítka PAGE DOWN se zobrazí HELP pro frézování, řezání závitů,
HELP pro trigonometrické funkce a HELP pro kruhové aplikace.
22
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
4.1.4 KURZOROVÁ TLAČÍTKA.
Kurzorová tlačítka se nacházejí ve středu ovládacího panelu. Umožňují uživateli,
aby se
přesouval na různá místa obrazovky a řídících polí. Tlačítka se taktéž často používají k editování
CNC programů.
HOME
Tlačítko s funkcí související s okolními položkami. Běžně se jím kurzor přesouvá
na nejvyšší pozici obrazovky, což při programování znamená první blok. V
grafickém režimu je to zobrazení kompletní tabulky v okně.
UP ARROW
Šipka nahoru posunuje nahoru jednu položku, blok nebo pole. V grafickém
režimu se používá jako zvětšovací lupa.
PAGE UP
Použití ke změně zobrazení, otočení jedné strany směrem nahoru v editoru,
zmenšení měřítka v grafickém režimu.
LEFT ARROW
Používá se k volbě individuálně editovatelných položek editorem, přičemž
kurzor se pohybuje doleva. Vybírá volitelná data v položce pro nastavení. V
grafickém režimu se zvětšené okno přesouvá doleva.
RIGHT ARROW
Používá se k volbě individuálně editovatelných položek editorem, přičemž
kurzor se pohybuje doprava. Vybírá volitelná data v položce pro nastavení. V
grafickém režimu se zvětšené okno přesouvá doprava.
END
Běžně se jím kurzor přesouvá na spodní pozici obrazovky, což při
programování znamená poslední blok.
DOWN ARROW
Šipka dolů posunuje dolů jednu položku, blok nebo pole. V grafickém režimu
se zvětšené okno posouvá dolů.
PAGE DOWN
Použití ke změně zobrazení, otočení jedné strany směrem dolů v editoru,
zvětšení měřítka v grafickém režimu.
4.1.5 ABECEDNÍ TLAČÍTKA
Abecední tlačítka umožňují uživateli vkládat 26 písmen abecedy a několik speciálních znaků.
SHIFT
Toto tlačítko umožňuje přístup k bílým znakům na klávesnici. Stisknutím
tlačítka SHIFT a ihned poté jednoho bílého tlačítka se do řídící jednotky
vkládají odpovídající znaky. Když zadáváte text, UPPER CASE ( horní skříňka )
je základním nastavením. Aby se zpřístupnili znaky spodní skříňky, stiskněte a
podržte tlačítko SHIFT během tisknutí klávesnice příslušného znaku. Tlačítko
SHIFT může být také nepřerušené drženo, když jsou stiskávány další
klávesnice.
EOB
Je to znak konce NC věty (end of block). Na obrazovce se zobrazuje jako
středník a znamená konec věty programu. Je to stejné jako návrat vozíku (CR),
který následuje po posunu řádku.
()
Okrouhlé závorky se používají k oddělení příkazů CNC programu od
uživatelských komentářů. Vždy se musí vkládat dvojmo v páru a mohou,
avšak nemusí, obsahovat žádné znaky.
/
Kolmé lomítko je používáno jako znaménko výmazu bloku. Pokud je tento
symbol prvním symbolem v bloku a BLOCK DELETE je aktivován, pak je tento
blok přehlížen v době zpracování. Tento symbol, je také používán pro sekce v
makro výrazech.
23
Učební texty – Obsluha CNC stroje
4.1.6 REŽIMOVÁ TLAČÍTKA.
Režimová tlačítka jsou umístěna vpravo nahoře na ovládacím panelu. Za pomocí těchto tlačítek
je možné měnit způsob práce CNC obráběcích strojů. Jedná se o šest hlavních režimů. Uživatel si
může zvolit určitý druh režimu tím, že stiskne požadované tlačítko ve tvaru šipky na levé straně.
Uživatel má k dispozici všechna tlačítka stejné řady, v níž se ovládá tlačítko pro volby režimů. V
opačném případě nelze tato tlačítka použít. Režim, který právě probíhá, je vždy zobrazen na
obrazovce v nejvyšším řádku vpravo vedle ukazatele okamžitého stavu.
EDIT
Volba režimu EDIT.
INSERT
Vkládání textu do vstupní paměti podle okamžité pozice kurzoru. Rovněž lze
použít ke kopírování kódových vět v programu.
ALTER
Mění pozici, na níž se kurzor nachází podle textu v paměti. Zařazuje program
MDI do seznamu programů.
DELETE
Vymazává pozici, na níž se kurzor nachází.
UNDO
Vymazává nebo ruší až 10 posledních editačních změn.
MEM
Volba režimu MEM.
SINGLE BLOCK
Spouští režim jednotlivých vět, což znamená, že po stisku tlačítka ke
spouštění cyklu zpracuje pouze jednu větu běžícího programu.
DRY RUN
Používá se k okamžitému ověření pohybu stroje, aniž je při tom obrobek
obráběn. Programování rychlosti se nahrazují stiskem tlačítek pro nastavení
rychlosti v jog-řadě.
OPT STOP
Zapnutí volitelného způsobu zastavení. Je-li v programu zadán M01 a je
aktivován volitelný způsob zastavení, zastavení se provede. Jestli-že program
předem interpretoval již více vět a stiskne se toto tlačítko, není možno dát
příkaz pro nejblíže ležící M01 (viz.G103):
1. OPT STOP bude působit na řádek po zvýraznění když je stisknuto OPT
STOP.
2. M01 není povoleno během kompenzace řezného nástroje. V tomto
případě bude vytvořena výstraha pro M02, M30 a M00.
BLOCK DELETE
Věty s lomítkem „/“ jako prvním znakem se ignorují nebo se neprovedou
v případě, když je tato volba zapnuta. Pokud je lomítko „/“ uvnitř bloku,
adresuje kódy poté, co bylo lomítko ignorováno až po bloku, je-li tato volba
zapnuta:
1. Pokud neprobíhá kompenzace řezného nástroje, vymazání bloku bude
působit na dva řádky poté, co bylo stisknuto BLOC DELETE.
2. Pokud probíhá kompenzace řezného nástroje, bloky musí být zpracovány
dříve. Proto vymazání bloku nebude mít žádný účinek, dokud
přinejmenším čtyři řádky nebudou zvýrazněny při stisknutí BLOC DELETE.
3. Pokud BLOCK DELETE mění stav během zpracování prvního bloku
šikmých/zaoblených párů a přinejmenším jeden z těchto párů je blokově
vymazán, režim práce není definován.
4. Zpracování pro okruhy obsahující vymazání bloku během
vysokorychlostního obrábění se zpomalí, protože když se zpracování
dostane k řádku vymazání bloků, řada před námi bude vyprázdněna.
Tento proces omezuje rychlost, ve které mohou předchozí bloky
probíhat.
24
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
MDI /DNC
Volba režimu MDI a DNC.
COLNT
Zapnutí nebo vypnutí chladící kapaliny.
ORIENT SPINDLE Otáčí hřídel do dané polohy a poté se otáčení hřídele zablokuje. Může být
použito během seřizování k indikaci obrobků.
ATC FWD
Otáčení zásobníku nástrojů ve směru dopředu (pozice ⇒) k následujícímu
nástroji. Po vložení Tnn do vstupní paměti se zásobník natočí až k zadané
pozici daného nástroje.
ATC REV
Otáčení zásobníku nástrojů ve směru dozadu (pozice ⇐) k následujícímu
nástroji. Po vložení Tnn do vstupní paměti se zásobník natočí až k zadané
pozici daného nástroje.
HANGLE JOG
Volba režimu JOG (ruční posun stolu – trhavě).
.001
Suchý posuv .001 mm na jeden stupnicový dílek kolečka.
.01
Suchý posuv .01 mm na jeden stupnicový dílek kolečka.
.1
Suchý posuv .1 mm na jeden stupnicový dílek kolečka.
1
Suchý posuv 1 mm na jeden stupnicový dílek kolečka.
ZERO RET
Volba režimu ZERO RETURN (vynulování).
AUTO ALL AXES
Najetí M/C- referenčního bodu ve všech osách.
ORIGIN
Nastavení nuly u různých indikátorů a čítačů.
ZERO SINGL AXIS Najetí M/C-referenčního bodu jednotlivých os podle zadaného tlačítka volby
os.
HOME G28
Všechny osy najedou do polohy referenčního bodu stroje, nebo po zvolení
obsluhou os „X“, „Y“, „Z“, „A“, nebo „B“ najede stroj do referenčního bodu ve
zvolené ose.
Pozor: Stisknutím HOME G28 bez prvotního zvolení písmene dané osy
způsobíte, že všechny aktivní osy se vrátí do nulového bodu. Neexistuje zde
žádné varovné hlášení, které by upozornilo obsluhu o jakýchkoliv možných
kolizí.
LIST PROG
Zobrazení seznamu v paměti se nacházejících hlavních programů a
podprogramů, včetně zobrazení úložiště programů v síti.
SELECT PROG
Světelně zvýrazněný program z přehledu se stává aktuálním po stisku klávesy
ENTER, následně se před názvem programu zobrazí hvězdička (∗). Nyní je
program načten do operační paměti.
Po stisku klávesy LEFT ARROW se barevně zvýrazní seznam zdrojů pro načtení
programů ve které je možno vybrat potřebný zdroj klávesami DOWN ARROW
nebo UP ARROW.
Klávesou RIGHT ARROW zvýrazníte adresář zdroje, ve kterém po výběru
požadovaného programu jej klávesou ENTER načtete do přepravní paměti a
zpětným postupem přenesete do paměti stroje, kam jej vložíte klávesou F2.
ERASE PROG
Vymazání aktuálního programu nebo programu, který je zadán do vstupní
paměti stroje.
25
Učební texty – Obsluha CNC stroje
4.1.6.1 NUMERICKÁ TLAČÍTKA:
Numerická tlačítka umožňují obsluze zadávat čísla a speciální znaky do řízení.
CANCEL
Tlačítkem CANCEL je možno v editačním režimu, nebo i vstupů během
obrábění, vymazat poslední vložený znak.
SPACE
Je to vzdálenost (mezera), která se používá při vkládání komentářů uvnitř
programu.
WRITE/ENTER
Tlačítko pro obecné použití pro vkládání a potvrzení či načtení.
+, =, #, ∗
Tyto symboly je možno zadat po stisku tlačítka SHIFT a ihned poté stisknutím
tlačítka odpovídajícího zvoleného symbolu. Tyto symboly se používají ve
výrazech s makry.
?,%,$,!.&,@
Pomocné symboly, které jsou rovněž zpřístupněny pomocí tlačítka SHIFT,
Používají se u komentářů v programech.
4.2 KOLEČKO K RUČNÍMU NASTAVOVANÍ POLOHY / TLAČÍTKOVÝ REŽIM
Ruční posunutí os se dosahuje ovládáním režimového tlačítka HANDLE JOG a následujícím
použitím JOG-tlačítek ( tlačítkový režim ) nebo ovládáním kolečka pro ruční polohování. JOGtlačítka stejně jako kolečko pro ruční polohování se uvolňují současně, a to i bez mezitím nějaké
provedené volby. Zobrazení je změněno na poziční zobrazení a současně vybrané osy pro
polohování budou blikat.
Posuvová rychlost pří tlačítkovém režimu nebo rozlišovací schopnost kolečka se volí čtyřmi
klávesami vpravo vedle tlačítka HANDLE JOG V tlačítkovém režimu volby posuvové rychlosti je
možno tuto volit v rozsahu 25 mm za minutu do 2500 mm za minutu nebo rozlišení kolečka od
. 001 mm do 1 mm. Pomocné osy lze ručně posunout z čelní strany ovládacího panelu.
Během tlačítkového režimu je možno posuvovou rychlost volit z ovládacího panelu. Vkládáním
znaků z klávesnice je možno dosáhnout velmi jemného řízení rychlosti. Velikost kroku kolečka se
tím nemění.
Uprostřed tlačítek se nalézá klávesa s nápisem JOG LOCK. Tato klávesa způsobí, že se osa v
tlačítkovém režimu pohybuje dál i po uvolnění tlačítka. K provedení startu stiskněte tuto klávesu
a potom stiskněte tlačítko zvoleného pohybu osy. Pohyb se zastaví po opakovaném stisku
tlačítka JOG LOCK nebo stisknutím tlačítka RESET.
Poznámka: Výběr jiných os bude mít za následek jejich posunování.
Tento postup je užitečný např. když frézujete pomalu s lehkou čelistí svěráku.
K volbě jiné osy v tlačítkovém režimu použitím kolečka použijte tlačítko +/- X, Y, Z nebo A.
Stisknete-li tato tlačítka, zvolí se tato osa pro režim HANDLE JOG, ale pohybuje se jen tehdy, když
je tlačítko stlačeno po dobu více než 1/2 vteřiny. Po uplynutí 1/2 vteřiny začne tato osa najíždět
ve zvoleném směru a zvolenou posuvovou rychlostí.
Všechny aspekty kolečka pro ruční polohování u páté osy fungují stejně i u jiných os. Výjimkou je
metoda výběru posunu mezi osou A a B. V základním nastavení se zvolí žádaná osa +A nebo -A
pro posun. Na obrazovce se zobrazí „JOGGING A AXIS HANDLE .01" při posunu osy A. Osa B může
být zvolena stisknutím tlačítka SHIFT a poté buď tlačítkem +A nebo -A. Když je to provedeno,
řízení se přepne na posun osy B a údaj na obrazovce se změní na „JOGGING B AXIS .01".
Tlačítky +A nebo -A se přiřazená osa uchová jako aktuální i po změně režimu a po vypnutí.
Vybrané osy pro +A a -A mohou být označeny stisknutím tlačítkem SHIFT před stisknutím tlačítek
+A nebo -A.
26
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
5 ZAPNUTÍ STROJE
Tento CNC stroj se zapíná pouze jediným způsobem, a to zeleným tlačítkem ON vlevo nahoře na
ovládacím panelu. Hlavní vypínač na zadní straně frézovacího stroje musí být zapnut dříve, než je
stroj zapnut stiskem tohoto zeleného tlačítka. Při každém přerušení proudu se stroj vypne a poté
se musí tímto tlačítkem znovu zapnout.
Před zapnutím stroje musí být nejprve k dispozici potřebný tlak vzduchu (zapněte kompresor
chvilku před spuštěním stroje) a zavřeny dveře obráběcího prostoru.
Po zapnutí musí stroj nalézt svůj pevný referenční bod dříve, než proběhnou jakékoliv operace.
Po zapnutí stroje stiskněte tlačítko POWER UP/RESTART k nastavení tohoto bodu. K inicializaci
systému lze také použít i tlačítko ZERO RET a i AUTO ALL AXES, avšak předtím musí být vymazány
všechny výstrahy. Jednotlivá osa může být také zvolena nejdříve stlačením tlačítka X, Y, Z, A nebo
B a potom tlačítka ZERO SINGL AXIS. Tímto způsobem vyhledaná poloha slouží jako nulový bod
stroje. Vezměte v úvahu, že po ukončení vyhledání nulového bodu se osa Z posouvá o asi pět
palců dolů.
Upozornění!!!! Po zapnutí nezná stroj svou výchozí polohu nebo omezení svých os, dokud se
ovládáním klávesy POWER UP/RESTART nebo ZERO RET/AUTO ALL AXES nepřejede M/Creferenční bod stroje. Stroj je možné uvést do pohybu v klávesovém režimu kolečkem pro ruční
polohování nebo ovládáním tlačítek při malém posuvu. Jestliže stroj najíždí bez kontroly v
záporném směru, můžete poškodit plechové kryty nebo přetížit kuličkové matice hřídelí. Tomu
se zabrání okamžitým stisknutím tlačítka ZERO RET nebo najetím na M/C-referenční bod stroje
dříve, než se provede cokoliv jiného.
Poznámka: Zásobník nástrojů vždy zaujme polohu zásobníku #1 a teprve potom polohu
zásobníku zadanou uživatelským parametrem 81. Po inicializaci jsou všechny poziční zobrazení
stroje znovu nastaveny na nulu.
Tlačítko HOME G28 je třeba stisknout vždy po novém zapnutí. Nejprve se vynuluje osa Z
následovaná osami X, Y, A a B, vše se děje rychloposuvem. Pokud je poloha osy Z nad nulovým
bodem stroje, nejdříve se uvedou do pohybu osy X, Y, A a B. Toto tlačítko je funkční v každém
režimu. Ručně ovládané tlačítko G28 nepracuje s mezivynulováním, jak je tomu u programované
funkce G28. Případné pomocné osy ( C, U,..) se vynulovávají až po vynulování os X, Y, Z, A a B
Poznámka: Opravy na motoru, kuličkové matici hřídele nebo na nulovacím spínači se projevují na
referenčním bodu stroje a mohou je provádět pouze vyškolení technici. Pokud není referenční bod
nástroje správně nastaven, může to vést k těžkým poškozením kuličkové matice hřídele, krytů
drah, lineárního vedení nebo výměníku nástrojů.
5.1 AUTOMATICKÝ REŽIM
5.1.1 DRUH REŽIMU
Obráběcí centrum typové řady VC má šest provozních režimů:
EDIT
Slouží k provedení ručních změn v nějaké části programu.
MEM
Slouží ke zpracování programu, který je uložen v paměti.
MDI/DNC
Slouží k rychlému ručnímu zavádění dat a spuštění programu.
HANDLE/JOG
LIST PROG
Slouží k posunutí os ručním kolečkem nebo tlačítky JOG.
Slouží k listování v položkách, odesílání, příjmu a vymazávání programů.
Změny režimů se provádějí stiskem tlačítek vpravo nahoře na ovládacím panelu, které jsou
opatřeny výše uvedenými nápisy. Po spuštění operace jako např. vykonávání programu, není
možno měnit žádný režim bez předcházejícího ukončení operace. Šest tlačítek k volbě režimů je
uspořádáno svisle a šest vedle nich umístěných tlačítek je možno použít pouze pro tento zvolený
režim.
27
Učební texty – Obsluha CNC stroje
5.1.2 VOLBA PROGRAMU
Volba programu se provádí z režimu LIST PROG. Tento režim vypisuje na obrazovce v paměti se
nacházející programy a umožňuje vám zvolit jeden z těchto programů jako hlavní program. Je to
program, který se vykonává, když v režimu MEM stisknete tlačítko START. Na ukazateli LIST
PROG je program opatřený „ * " hlavním programem. Zvolený program je ten, který vidíte v
ukazateli EDIT.
K volbě již existujícího programu ovládejte kurzorové tlačítko se šipkou nahoru nebo šipkou
dolu, dokud se ve zvýrazněné formě nezobrazí požadovaný program ( světelně zvýrazněn ) a poté
stiskněte tlačítko SELECT PROG. Znak „ * „ se poté přesune na tento program.
K volbě nového programu ( k sestavení nového programu ) nebo k volbě již existujícího programu
můžete také vložit Onnnn z klávesnice a potom stisknout tlačítko SELECT PROG.
V tomto řídícím systému může být současně uloženo maximálně 500 programů.
5.1.3 SPUŠTĚNÍ AUTOMATICKÉHO REŽIMU
Dříve než program spustíte , musí být uložen v aktuální paměti. K volbě programu stiskněte
tlačítko pro volbu režimu LIST PROG. Použijte kurzor k nalezení požadovaného programu a
potom stiskněte SELECT PROG. Seznam programů obsahuje název programu a první komentář.
Když bylo řízení během chodu vypnuto, tento program bude automaticky v aktuální paměti a
stane se zvoleným programem.
Byl-li stroj právě zapnut, musíte nejdříve stisknout tlačítko POWER UP / RESTART. Tím se
inicializují všechny osy a výměník nástrojů, zobrazí se aktuální příkazy a přepíná se do režimu
MEM, čímž je již řízení připraveno k provozu. Stisknutím tlačítka CYCLE START vlevo dole na
ovládacím panelu se započne s vlastním prováděním.
Ke spuštění programu na jiném místě než na jeho začátku přemístěte se pomocí klávesnice šipka
dolu nebo tlačítka PAGE DOWN k požadovanému číslu bloku, až se dostanete k bodu startu.
Stiskněte tlačítka MEM a CYCLE START ke spuštění. Jestliže začínáte na jiném místě než na
prvním bloku, změní se způsob provádění programu funkcí „Program Restart", která se volí podle
nastavení č. 36. Nastavení s názvem „Program Restart ON" vám zajistí, že bude vybrán pouze
správný nástroj a správné polohy os, když spouštíte program na jiném místě než na počátku.
Jsou-li ve vašem programu chyby, dochází k inicializaci výstrahy a provádění programu se zastaví.
Typické výstrahy jsou limitní hodnoty pohybu jakož i chybějící kódy I, J a Q. Také pokusy o jiný
způsob posunutí vně dovolených pohybových mezí vedou k výstraze.
Je důležité použít chladící směs při obrábění materiálů, které tvoří horké třísky.
Při každém zpracování programu se na spodním okraji obrazovky zobrazí hlášení RUNNING. V
záporném případě je program ukončen a to buď zásahem operátora, nebo v důsledku
chybového stavu.
5.1.4 NOVÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Program Restart je navržen, aby pomáhal operátorovi spustit program z prostředku při řádné
interpretaci všech předcházejících řádků v programu. K restartování programu si spusťte
nastavení č. 36, posuňte si kurzorový ukazatel do místa odkud chcete začít ( restartovací bod ) a
stiskněte CYCLE START. Provádíte to používáním kurzoru nahoru a dolů v režimu MEM. Řízení
začne s „neviditelnou" interpretací programu od počátku a vy uvidíte kurzor pohybující se přes
program. Když se dostane do řádku, kde jste chtěli začít, řízení ustanoví všechny podmínky,
které by platili normálně u konce předcházejícího řádku a poté se řádek zvýrazní a objeví se
zbytek vašeho programu. Většina výstrah programových interpretací, které se mohli objevit v
"neviditelné" fázi, se na obrazovce ukáže až poté, co je řádek ve vašem restartovacím bodě
kompletní.
28
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Např. když byl následující program restartován na řádek T2, řízení přestoupí na TI a poté na T2
před počátkem pohybu os. Pokud bylo zapnuto jednotné nastavení (15), nebude vám sdělena
žádná výstraha. Nejtěžší k pochopení je pravděpodobně dvojitá výměna nástrojů. Řízení provádí
tento postup, protože se tak zajišťuje, že všechno co musí být pravdivé na předchozím řádku je
stanoveno a to znamená "běžte k nástroji č. 1". Poté provede restart řádku, který ukazuje "běžte
k nástroji č. 2".
O0123;
TI M06:
G00 G90 G54 XO YO:
G01 F20. Z-2;
T2 M06 H03;
( zde dochází k restartování)
GOO G90 G54 XO YO;
G01 F20. Z-2;
G28;
M30;
5.1.5 ZASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO REŽIMU
K zastavení programu slouží několik způsobů. K nim kromě běžných patří i speciální způsoby
zastavení jako např. zastavení, která byla vyvolána výstrahou.
1. Normální ukončení pomocí M00, MO1, M02 nebo M03.
2. Zastavení posuvu ( FEED STOP ) operátorem. Opětovným stisknutím tlačítka CYCLE START je možno
posuv znovu spustit.
3. Ukončení zpracování jednotlivého bloku ( SINGLE BLOCK ) v případě jeho volby operátorem. Opětným
stisknutím tlačítka CYCLE START je možno tento program znovu spustit.
4. Door Hold zastavení ( držení dvířek ) zapříčiněné operátorem otevírajícím ohradu dvířek. Program
pokračuje, když jsou dvířka zavřena.
Speciální způsoby zastavení zpracování programu jsou následující:
1. Reset provedený operátorem
Tímto způsobem se zastaví všechny pohyby os jakož i výměník nástrojů, hřídel a chladící
čerpadlo. Program nemůže pokračovat od místa zastavení programu. V případě zapnutého
uživatelského parametru 31 (ON) se vrátí řízení na začátek programu.
2. Nouzové zastavení
Zastaví se všechny pohyby os, servomechanismy jsou zablokovány, zastaví se výměník
nástroje, vypne hřídel a chladící čerpadlo. Programový režim nemůže dále od místa zastavení
pokračovat. Zastavuje se i pohyb eventuálních pomocných os. K uvolnění výstrah a k novému
spuštění se musí nejméně dvakrát stisknout tlačítko RESET.
3. Výstražný stav
Tento stav nastává, když v průběhu chodu programu dojde k výstraze. Protože program
nemůže být znovu spuštěn před stiskem klávesy RESET, od místa zastavení nemůže
programový režim pokračovat. Výstrahy mohou způsobovat chyby operátora nebo chyby
stroje. K ověření chyby použijte nejdříve režim grafické simulace.
4. Vypnutí proudu
Způsobí zastavení všech motorů během jedné sekundy, ale negarantuje žádný předpoklad,
kdy bude stroj opět zapnut.
29
Učební texty – Obsluha CNC stroje
5.1.6 NOUZOVÝ VYPÍNAČ
Nouzový vypínač bývá normálně sepnut. Není-li sepnut nebo má-li poruchu, okamžitě se přeruší
přívod proudu k pohonu. Rovněž se zastaví výměník nástrojů, pohon hřídele a chladícího
čerpadla. K přerušení přívodu proudu dojde rovněž i v případě otevření spínače pouze na dobu
0.005 vteřiny.
Mějte prosím na zřeteli, že strojní parametr č. 57 obsahuje stavový spínač, který, když je nastaven
způsobí, že se řízení vypne, když je stisknuto tlačítko EMERGENCY STOP.
Provádění výměny nástrojů se běžně nemá přerušovat spínačem EMERGENCY STOP, protože
výměník nástrojů by se v takovém případě nedostal do výchozí polohy a mimořádně obtížně by
musel najíždt do koncové polohy.
Všimněte si, že chybová hlášení o výměníku nástrojů mohou být jednoduše opravena nejdříve
odstraněním mechanické příčiny, pak stisknutím RESET, dokud se nevymažou chybová hlášení,
pak následuje výběr režimu ZERO RETURN a výběr AUTO ALL AXES.
Jestliže se zásobník zasekne, řízení se automaticky přepne na chybové hlášení. K opravení musíte
stisknout tlačítko EMERGENCY STOP a odstranit příčinu závady. Stiskněte RESET, aby se odstranila
chybná hlášení. Stiskněte ZERO RETURN a AUTO ALL AXES k resetování osy Z a výměníku
nástrojů. Nikdy nemějte ruce v blízkosti nebo na výměníku, když je stroj v provozu, můžete je
tam mít pouze pokud by bylo zapnuto tlačítko EMERGENCY STOP.
5.1.7 KONTROLNÍ ŽÁROVKY
Červené a zelené kontrolní žárovky jsou umístěny hned na vrchu montážního ramene
obsluhujícího pultu a dovolují operátorovi kontrolovat stav stroje na dálku.
Během normálního průběhu programu svítí nepřetržitě ZELENÁ žárovka.
Bude svítit zelená žárovka, když :
Bude svítit červená žárovka, když:
operátor vybere FEEDHOLD nebo SINGLE BLOCK stop.
Řízení je v MOO, M01, M02, M03. Žárovka přestane
blikat, když je stisknut RESET. Pokud je řízení v
režimech M02 nebo M03 a není spuštěn držák
dvířek, žárovka přestane blikat, když se dvířka
otevřou.
se řízení setká s výstražným hlášením, např. při
stisknutí tlačítka EMERGENCY STOP. Žárovka přestane
blikat, když je stisknut RESET k vymazání všech
výstrah.
5.2 VKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI A EDITOVÁNÍ CNC-PROGRAMU
Pří užití jiných funkcí než pomocných nebo funkcí různých hlášení, se na spodním okraji
obrazovky zobrazují alfanumerické údaje vkládané z klávesnice.Tento řádek se nazývá řádkem
vstupu dat. Jestliže tento řádek obsahuje již všechny údaje, které se měli vložit, stiskněte
příslušné tlačítko WRITE ( zápis), ALTER (změna) nebo INSERT ( vložení).
Když je na obrazovce zobrazení HELP ( pomoc), slouží alfanumerické klávesy k volbě
požadovaných hesel nápovědy. Z tohoto důvodu se tyto neobjevují na obrazovce na řádku
vstupu dat.
Když je zvolena funkce pro hlášení, nejdříve se kurzor umístí do náležitého místa na obrazovce a
zápis se provádí přímo do ukazatele.
30
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
5.3 VYTVÁŘENÍ PROGRAMU
Aby jste vytvořili nový program musíte být v programovém ukazateli PRGRM/CONVRS a v režimu
LIST PROG. Vložte O ( písmeno, ne číslici ) a pětimístné číslo programu a stiskněte tlačítko SELECT
PROG nebo ENTER. Volený program je hlavní program ( Main ) a je to ten, který vidíte v režimu
MEM a EDIT. Stisknutím tlačítka EDIT si můžete nový program prohlížet. Nový program se v této
chvíli skládá pouze z Onnnnn a jednoho EOB (středník). Všechny další vstupy se provádějí
abecedními tlačítky, které jsou následovaný numerickou hodnotou a na závěr stiskem tlačítka
INSERT, ALTER nebo WRITE. Všechny prvky vložené do programu jsou buď data adres ( jedno
písmeno abecedy a jedna za ním následující číslice ) nebo komentář ( text vložený mezi okrouhlé
závorky ) nebo konec bloku ( EOB nebo středník ).
KURZOROVÁ tlačítka šipka nahoru a šipka dolu můžete použít k vyhledávání podle vložené
hodnoty. Jednoduše vložte hodnotu určenou k vyhledávání na nejnižší řádek a stiskněte
KURZOROVÁ tlačítka šipka nahoru nebo šipka dolu. KURZOROVÝM tlačítkem šipka nahoru
vyhledávejte vložený prvek ve zpětném směru až k začátku programu. KURZOROVÝM tlačítkem
šipka dolu vyhledávejte vložený prvek směrem dopředu až do konce programu. Vyhledávací
funkce působí také v režimu MEM. Pokud vložíte písmeno bez číslice, vyhledávání se zastaví při
prvním výskytu tohoto písmene s jakýmkoliv číslem.
Poznamka: Když je stisknuto tlačítko INSERT, nová data se vkládají v podobě zvýrazněných dat.
KURZOROVÁ tlačítka nahoru, dolu, doleva a doprava jsou používána pro volbu
zvýrazněných prvků. Tlačítka PAGE UP (strana nahoru) a PAGE DOWN (strana dolů)
provádějí přesun na větší vzdálenosti a tlačítky HOME a END se provádí skok na
začátek nebo konec programu. Všechna tato tlačítka jsou funkční v režimech EDIT,
MEM a MDI.
Komentář je možné editovat aniž by se celý vložil znovu. Jednoduše pohybujte zvýrazněným
kurzorem na znaky, které si přejete změnit, vložte nové znaky a stiskněte tlačítko ALTER. Aby jste
mohli přidat znaky, posuňte kurzor na místo, kde má být text přidán, vložte nové znaky a
stiskněte tlačítko INSERT. K odstranění znaků musíte znaky zvýraznit a poté stisknout tlačítko
DELETE. Použijte tlačítko UNDO k navrácení jakékoliv změny. Tlačítko UNDO bude funkční pro
posledních devět záznamů.
Poté, co je program vytvořen, může být velice jednoduše změněno programové číslo tím, že se
změní Onnnnn na prvním řádku. Dosáhne-li počet programů svoji maximální hodnotu, zobrazí se
hlášení „DIR FULL" a program již není možno sestavovat. Maximální počet programů v paměti je
500.
5.3.1 ABECEDNÍ ADRESOVÉ KÓDY
Následující je seznam adresových kódů používaných v CNC programování:
A
OTÁČIVÝ POHYB ČTVRTÉ OSY
Znak adresy A je používán ke stanovení pohybu volitelné čtvrté osy A. Specifikuje úhel ve
stupních pro otáčivou osu. Je vždy následována číslem se znaménkem a až třemi místy za
desetinou čárkou. Pokud není vložena desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/1000 stupňů.
Nejmenší velikost je 0.0001 stupňů, největší záporná hodnota je -99999.000 stupňů a největší
číslo je 99999.000 stupňů.
B
OTÁČIVÝ POHYB PÁTÉ OSY – náš stroj toto zařízení nemá
C
POMOCNÁ VNĚJŠÍ OSA OTÁČENÍ – náš stroj toto zařízení nemá
D
VOLBA PRŮMĚRU NÁSTROJE – náš stroj toto zařízení nemá
E
KONTROLA PŘESNOSTI
Znak adresy E je používán s funkcí G178 k výběru přesnosti požadované při obrábění vnějších
rohů vysokými posuvy. Rozsah možných hodnot pro E kód je 0.0001 do 0.25. Bližší informace
jsou uvedeny v části „Kontrola přesnosti".
31
Učební texty – Obsluha CNC stroje
F
POSUVOVÁ RYCHLOST
Znak adresy F je používán k volbě vhodných rychlostí posuvu pro některé interpolační funkce,
zahrnující frézování a fixní cykly. Vstupy jsou buď v palcích za minutu se čtyřmi desetinnými místy
nebo v milimetrech za minutu se třemi místy za desetinnou čárkou. Když je naprogramováno
G93 ( inverzní čas ), F je v blocích za minutu, až do maxima 15400.0000 palců za minutu
( 39300.000 milimetrů za minutu ).
G
PŘÍPRAVNÉ FUNKCE ( G KÓDY )
Znak adresy G je používán k stanovení druhu operace v bloku. Znak G je následován dvoj- nebo
trojmístným číslem mezi 00 a 187. Každý G kód je součástí číslované skupiny. Kódy skupiny 0
nejsou modální; to znamená, že definují funkci použitelnou pouze v tomto bloku a která
nepůsobí na jiné bloky. Ostatní skupiny jsou modální a zadání kódu ve skupině ruší předtím v
tomto bloku použitý shodný kód z této skupiny. Modální kód G působí na všechny následující
bloky, takže tyto bloky nepotřebují znovu zadat ten samý kód G. Mnohonásobné kódy G mohou
být umístěny v bloku, aby specifikovali všechny podmínky pro nastavení jedné operace, pokud
nejsou dva z té samé číslované skupiny. V části „G kódy" jsou bližší informace o G kódech.
H
VOLBA KOMPENZACE D ÉLKY NÁSTROJE
Znak adresy H je používán k výběru kompenzace délky nástroje a paměti nástrojů. Znak H je
následován trojmístným číslem mezi 0 a 200. HO nezapříčiní kompenzaci a Hn využívá vstupy
délek nástrojů n z paměti nástrojů. Berte v úvahu, že G49 je stav zapnutí a že deaktivuje délkovou
kompenzaci nástroje; Takže musíte zvolit buď G43 nebo G44 k aktivaci délkové kompenzace
nástroje. Tlačítko TOOL OFSET MESUR vloží hodnotu do kompenzace, která odpovídá použití
G43.
I
POMOCNÁ DATA K PŘEDEM NAPROGRAMOVANÝM CYKLŮM A KRUHOVÝM POHYBŮM
Znak adresy I je používán ke specifikaci dat užívaných pro některé předem naprogramované cykly
a kruhové pohyby. Vstupy jsou buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se
třemi desetinnými místy. Následuje číslo se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a
15400.0000 nebo mezi -39300.000 a 39300.000 milimetrů v metrické soustavě.
J
POMOCNÁ DATA K PŘEDEM NAPROGRAMOVANÝM CYKLŮM A KRUHOVÝM POHYBŮM
Znak adresy J je používán ke specifikaci dat užívaných pro některé předem naprogramované
cykly a kruhové pohyby. Formátují se stejně jako data I. Následuje číslo se znaménkem v palcích
mezi -15400.0000 a 15400.0000 nebo mezi -39300.000 a 39300.000 milimetrů v metrické
soustavě.
K
POMOCNÁ DATA K PŘEDEM NAPROGRAMOVANÝM CYKLŮM A KRUHOVÝM POHYBŮM
Znak adresy K je používán ke specifikaci dat užívaných pro některé předem naprogramované
cykly a kruhové pohyby. Formátují se stejně jako data I. Následuje číslo se znaménkem v palcích
mezi -15400.0000 a 15400.0000 nebo mezi -39300.000 a 39300.000 milimetrů v metrické
soustavě.
L
NAČÍTÁNÍ OPAKUJÍCÍCH SE CYKLŮ
Znak adresy L slouží k zadání opakování pro některé předem naprogramované cykly a pomocné
funkce. Následuje číslo se znaménkem mezi 0 a 32767.
M
M KÓD, RŮZNÉ FUNKCE
Znak adresy M slouží ke specifikaci kódu M pro blok. Tyto kódy jsou používány k řízení různých
funkcí stroje. Všimněte si, že pouze jeden kód M je povolen pro jeden blok CNC programu a
všechny M kódy jsou uvedeny až na konci bloku. Bližší informace o M kódech v části „M kódy".
32
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
N
ČÍSLO BLOKU
Znak adresy N je zcela volitelný. Může být použit k identifikaci nebo číslování každého bloku
programu. Následující číslo je číslo mezi 0 a 99999. Funkce M97 musí odkazovat na číslo řádku
N.
O
ČÍSLO/NÁZEV PROGRAMU
Znak adresy O je používán k identifikaci programu. Je následován číslem mezi 0 a 99999. Program
uložený v paměti má vždy označení Onnnnn v prvním bloku; nemůže být vymazáno. Když
změníte O v prvním bloku, musíte přejmenovat program. Onnnnn může být umístěn v dalších
blocích programu, ale nebude mít žádný vliv a může být matoucí pro čtecí zařízení. Dvojtečka ( : )
může být použita na místě O v programu, ale je vždy zobrazována jako „ O „
P
DOBA ZPOŽDĚNÍ NEBO ČÍSLO PROGRAMU
Znak adresy P je používán k vložení buď času v sekundách nebo čísla programu pro vyvolání
podprogramu. Když je použit jako čas ( G04 pro prodlevu ), je to kladné číslo s jednou desetinnou
čárkou mezi 0.001 a 1000.0. Pokud je použit jako název programu ( pro M98 ), hodnota je kladná
bez desetinné čárky až do 9999.
Q
POMOCNÁ DATA K PŘEDPROGRAMOVANÝM CYKLŮM
Znak adresy Q se používá v předprogramovaných cyklech a je následován číslem se
znaménkem v palcích mezi 0 a 8380.000 pro palce a mezi 0 a 83800.00 v metrické soustavě.
R
POMOCNÁ DATA K PŘEDPROGRAMOVANÝM CYKLŮM A KRUHOVÝM FUNKCÍM
Znak adresy R je používán v předprogramovaných cyklech a ke kruhové interpolaci. Vstupní
údaje jsou buď v palcích se čtyřmi desetinnými čárkami nebo v milimetrech se třemi desetinnými
čárkami. Je následováno číslem se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 anebo
mezi -39300.000 a 39300.000 pro milimetry. Většinou slouží k zadávání referenční roviny pro
předprogramované cykly.
S
PŘÍKAZ PRO RYCHLOST HŘÍDELE
Znak adresy S slouží k zadání rychlosti hřídele ve spojení s M41 a M42. Znak S je následován
číslem bez znaménka mezi 1 - 99999. Příkaz S hřídel nevypíná ani nezapíná; pouze nastavuje
požadovanou rychlost. Pokud je k nastavení příkazových otáček nutná změna převodu, dá tento
příkaz podnět ke změně převodu dokonce i když je hřídel zastavena. Pokud se hřídel otáčí,
proběhne operace změny převodu a hřídel bude pokračovat dál s novou rychlostí otáček.
T
KÓD VOLBY NÁSTROJE
Znak adresy T je používán k volbě nástroje pro příští výměnu nástrojů. Následující číslo musí být
kladné a musí být mezi 1 a číslem v parametru 65. Tímto se nezpůsobí, že nastane operace
výměny nástroje. Tn může být umístěno v tom samého bloku, který inicializuje výměnu nástrojů
( M6 nebo M16 ) nebo do některého z předchozích bloků.
U
POMOCNÁ LINEÁRNÍ VNĚJŠÍ OSA
Znak adresy U slouží ke specifikování pohybu pro volitelnou vnější lineární osu U. Vymezuje
polohu pohybu. Je buď v palcích se třemi nebo čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se
třemi desetinnými místy, je následováno číslem se znaménkem mezi -838.0000 a 838.0000 nebo
-8380.000 a 8380.000 nebo v milimetrech mezi -8380.000 a 8380.000. Pokud není vložena
desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/1000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
33
Učební texty – Obsluha CNC stroje
V
POMOCNÁ LINEÁRNÍ VNĚJŠÍ OSA
Znak adresy V slouží ke specifikování pohybu pro volitelnou vnější lineární osu V. Vymezuje
polohu pohybu. Je buď v palcích se třemi nebo čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se
třemi desetinnými místy, je následováno číslem se znaménkem mezi -838.0000 a 838.0000 nebo
-8380.000 a 8380.000 nebo v milimetrech mezi -8380.000 a 8380.000. Pokud není vložena
desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/1000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
W
POMOCNÁ LINEÁRNÍ VNĚJŠÍ OSA
Znak adresy W slouží ke specifikování pohybu pro volitelnou vnější lineární osu W. Vymezuje
polohu pohybu. Je buď v palcích se třemi nebo čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se
třemi desetinnými místy, je následováno číslem se znaménkem mezi -838.0000 a 838.0000 nebo
-8380.000 a 8380.000 nebo v milimetrech mezi -8380.000 a 8380.000. Pokud není vložena
desetinná čárka, poslední číslice vyjadřuje 1/1000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
X
LINEÁRNÍ POHYB V OSE X
Znak adresy X slouží k zadání pohybu pro osu X. Stanovuje polohu nebo vzdálenost v ose X.
Údaje se zadávají buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi
desetinnými místy. Následuje číslo se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 u
palců nebo mezi -39300.000 a 39300.000 u milimetrů. . Pokud není vložena desetinná čárka,
poslední číslice vyjadřuje 1/1000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
Y
LINEÁRNÍ POHYB V OSE Y
Znak adresy Y slouží k zadání pohybu pro osu Y. Stanovuje polohu nebo vzdálenost v ose Y.
Údaje se zadávají buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi
desetinnými místy. Následuje číslo se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 u
palců nebo mezi -39300.000 a 39300.000 u milimetrů. . Pokud není vložena desetinná čárka,
poslední číslice vyjadřuje 1/1000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
Z
LINEÁRNÍ POHYB V OSE Z
Znak adresy Z slouží k zadání pohybu pro osu Z. Stanovuje polohu nebo vzdálenost v ose Z. Údaje
se zadávají buď v palcích se čtyřmi desetinnými místy nebo v milimetrech se třemi desetinnými
místy. Následuje číslo se znaménkem v palcích mezi -15400.0000 a 15400.0000 u palců nebo
mezi -39300.000 a 39300.000 u milimetrů. . Pokud není vložena desetinná čárka, poslední číslice
vyjadřuje 1/1000 palců nebo 1/1000 milimetrů.
34
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
5.3.2 OBECNÝ POPIS KOMPENZACE ŘEZNÉHO NÁSTROJE
G41 slouží ke kompenzaci řezného nástroje zleva; to znamená, že nástroj je posunut do levé
části naprogramované dráhy ke kompenzaci velikosti nástroje. Dnnn musí být také
naprogramováno k výběru správné velikosti nástroje z paměti kompenzace. Pokud paměť
kompenzace obsahuje záporné hodnoty, kompenzace řezného nástroje probíhá tak, jako by byl
zadán G42. Kompenzace dráhy řezného nástroje u tohoto stroje platí pouze pro pohyby v osách X
a Y.
G42 slouží ke kompenzaci řezného nástroje zprava; to znamená, že nástroj je posunut do pravé
části naprogramované dráhy ke kompenzaci velikosti nástroje. Dnnn musí být také
naprogramováno k výběru správné velikosti nástroje z paměti kompenzace. Pokud paměť
kompenzace obsahuje záporné hodnoty, kompenzace řezného nástroje probíhá tak, jako by byl
zadán G42.
Kód G40 zruší kompenzaci řezného nástroje a je standardní podmínkou, když je stroj spouštěn.
Při rušení je programovaná dráha to samé jako střed dráhy řezného nástroje. Pokud je
kompenzace řezného nástroje aktivní, nemůžete ukončit program (M30, MOO, M01 nebo M02 ).
Pokud je zvolena kompenzace poloměru řezného nástroje ( G41 nebo G42 ), můžete používat
pro kruhové pohyby pouze X-Y rovinu ( G17 ). Kompenzace řezného nástroje je k dispozici
pouze v osách X a Y.
Existuje zde jednoduché pravidlo ohledně kompenzace řezného nástroje, které pomáhá pochopit
pohyby, které používá řízení ke kompenzaci velikosti nástroje. Řízení zpracovává jeden pohybový
blok za druhým. Řízení předem kontroluje dva další bloky obsahující pohyby X a Y. Interferenční
kontroly jsou prováděny na těchto třech pohybech. Uživatelský parametr č. 58 kontroluje, jak
tato část kompenzace řezného nástroje pracuje. Může být nastavena na Fanuc nebo Yasnac.
Pokud je uživatelský parametr č. 58 nastaven na Yasnac, řízení musí být schopno umístit břit
nástroje podél všech naprogramovaných řezů bez přeskakování dalších dvou pohybů. Všechny
vnější úhly jsou spojeny kruhovým pohybem.
Pokud je uživatelský parametr č. 58 nastaven na Fanuc, řízení nevyžaduje, aby byl břit nástroje
umístěn podél všech naprogramovaných řezů. Je zde stále ještě zabraňováno přeskakování a
pokud přeskakování nemůže být zabráněno, pak se objeví výstražné hlášení. Vnější úhly menší
nebo stejné s hodnotou 270 stupňů jsou spojeny čtvercovým rohem a vnější úhly s hodnotou
větší než 270 stupňů jsou spojeny pomocným lineárním pohybem.
Následující dva diagramy ukazují, jak kompenzace řezného nástroje pracuje se dvěmi možnými
hodnotami uživatelského parametru č. 58. Všimněte si, že menší řez, který je ještě menší než
poloměr nástroje a je v pravém úhlu k předchozímu pohybu, bude pracovat pouze v nastavení
Fanuc.
Kompenzace řezného nástroje ( typ YASNAC )
G41 s kladným průměrem
nástroje nebo G42 s
negativním průměrem
nástroje/Současný střed
dráhy nástroje/
Programovaná dráha/G41
nebo G42 v tomto
bloku/G40 v tomto
bloku/Center of tool path Současný střed dráhy
nástroje/Programmed path Programovaná dráha/S - Startovací poloha/Cutter compensation -Kompenzace řezného nástroje
35
Učební texty – Obsluha CNC stroje
Kompenzace řezného nástroje ( typ YASNAC )
G42 s kladným průměrem
nástroje nebo G41 s
negativním průměrem
nástroje/Současný střed dráhy
nástroje/ Programovaná
dráha/G40 v tomto bloku/G41
nebo G42 v tomto bloku/Center
of tool path - Současný střed
dráhy nástroje/Programmed
path -Programovaná dráha/S Startovací poloha/Cutter
compensation -Kompenzace řezného nástroje
Kompenzace řezného nástroje - ( typ FANUC )
G41 s kladným průměrem
nástroje nebo G42 s negativním
průměrem nástroje/Současný
střed dráhy
nástroje/Programovaná
dráha/G41 nebo G42 v tomto
bloku/G40 v tomto
bloku/Center of tool path Současný střed dráhy
nástroj^/Programmed path Programovaná dráha/S Startovacípoloha/Cutter
compensation - Kompenzace
řezného nástroje
Kompenzace řezného nástroje
- ( typ FANUC )
G42 s kladným průměrem
nástroje nebo G41 s negativním
průměrem nástroje/Současný
střed dráhy nástroje/
Programovaná dráha/G40 v
tomto bloku/G41 nebo G42 v
tomto bloku/Center of tool
path - Současný střed dráhy
nástroje/Programmed path Programovaná dráha/S Startovací poloha/Cutter
compensation -Kompenzace
řezného nástroje
36
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
5.4 PŘÍPRAVNÉ FUNKCE.
5.4.1 PŘÍKAZY PRO RYCHLOPOSUV ( G00 )
G00
Rychloposuv
Skupina 01
X
Y
Z
A
příkaz k pohybu rychloposuvem volitelné osy X
příkaz k pohybu rychloposuvem volitelné osy Y
příkaz k pohybu rychloposuvem volitelné osy Z
příkaz k pohybu rychloposuvem volitelné osy A
Tento kód G slouží k inicializaci rychlého posunutí tří nebo čtyř os stroje. Pomocné osy B, C, U, V
a W mohou být také posunuty pomocí G00. Tento kód G je modální a proto předchozí blok
zadaný příkazem G00 způsobí, že všechny následující bloky se změní na rychloposuvy do té doby,
než se zadá jiná skupina kódů 01. Rychlost rychloposuvu závisí na možné rychlosti každé osy, jak
je modifikováno klávesami RAPID.
Obecně, rychloposuvy nejsou přímočaré pohyby. Všechny zadané osy jsou posunovány stejnou
rychlostí, ale jejich pohyb nemusí skončit současně. Řízení počká dokud nebudou všechny
pohyby dokončeny. Pouze zadané osy jsou posunovány a přírůstkové nebo absolutní modální
stavy ( G90 nebo G91 ) se budou měnit podle toho, jak jsou tyto hodnoty interpretovány.
Uživatelský parametr č. 57 může změnit to, jak blízko stroj čeká pro přesné zastavení před a po
rychloposuvu.
5.4.2 INTERPOLAČNÍ PŘÍKAZY ( G01, G02, G03 )
G01
Lineární interpolace
Skupina 01
F
X
Y
Z
A
rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
příkaz k pohybu ve volitelné ose X
příkaz k pohybu ve volitelné ose Y
příkaz k pohybu ve volitelné ose Z
příkaz k pohybu ve volitelné ose A
Tento kód G slouží k inicializaci přímočarého ( lineárního ) posunu od bodu k bodu. K pohybu
může dojít v jedné, dvou nebo třech osách. Všechny osy začnou a ukončí pohyb ve stejnou
dobu. Může být přikázána také otáčivá osa a tímto pak může vykonávat šroubový pohyb.
Rychlost všech os je řízena tak, že specifikovaná velikost posuvu je dosažena podle současné
dráhy. Rychlost posuvu rotačních os je závislá na nastavení průměru rotační osy ( uživatelský
parametr č. 34 ) a bude zajišťovat šroubový pohyb. Příkaz F je modální a může být zadán v
předchozím bloku. Pouze určené osy jsou posunovány a přírůstkové nebo absolutní modální
příkazy ( G90 nebo G91 ) budou měnit to, jak jsou tyto hodnoty interpretovány. Pomocné osy B,
C, U, V a W mohou být také posunuty pomocí GO 1, ale je posunována pouze jedna osa
najednou.
G02
Příkazy kruhové interpolace vpravo
F
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
I
Vzdálenost v ose X do středu kružnice
J
Vzdálenost v ose Y do středu kružnice
K
Vzdálenost v ose Z do středu kružnice
R
Poloměr kružnice
X
Příkaz k pohybu v ose X
Y
Příkaz k pohybu v ose Y
Z
Příkaz k pohybu v ose Z
Tento kód G je používán k zadávání kruhového pohybu ve směru hodinových ručiček pro dvě
lineární osy. Kruhový pohyb je možný provést v jakýchkoliv dvou osách X, Y a Z, podle volby G17,
G18 a G19. X, Y a Z jsou používány k označení koncových bodů pohybu, které mohou použít buď
absolutní ( G90 ) pohyb nebo přírůstkový ( G91 ) pohyb. Pokud není zadána X, Y nebo Z pro
vybranou rovinu, koncový bod oblouku je to samé jako startovací bod pro tuto osu. Jsou zde dva
způsoby k určení středu kruhového pohybu; ten první používá I, J nebo K k určení vzdálenosti od
37
Učební texty – Obsluha CNC stroje
startovacího bodu do středu oblouku; druhý používá R k určení poloměru oblouku. Tyto dva
způsoby jsou přesněji popsány níže:
I, J, K :
Pokud jsou I, J nebo K používány k určení středu oblouku, R nemůže být použito.
Jsou povoleny pouze I, J nebo K specifické pro zvolenou rovinu ( IJ pro G17, IK pro
G18, JK pro G19 ). Pokud je zadána jen jedna z hodnot I, J nebo K, ostatní
přebírají hodnotu nula. I, J nebo K jsou označené vzdálenosti ze startovacího
bodu do středu kružnice. Malé chyby jsou v těchto hodnotách tolerovány až do
0.0010 palců. Použití I, J nebo K je jediným způsobem k provedení úplného
kruhového oblouku o 360°; v tomto případě je startovací bod stejný jako koncový
bod a nejsou zde potřebné X, Y nebo Z.
Aby jste mohli vyřezat úplný kruh o 360°, nepotřebujete zadat koncové body X, Y nebo Z; zadejte
pouze I, J nebo K pro definování středu kružnice. Následující řádek bude vyřezávat úplný kruh:
G02 Kruhová interpolace
G02 13.0 J4.0 ( přejímá se G17; XY rovina )
V případech, kdy vyřezáváte méně než úplný kruh, je mnohem jednodušší použít R místo I, J, K.
R: Když se používá R k zadání středu kružnice, nemůže být docíleno úplného oblouku o 360°.
Jsou požadovány X, Y nebo Z k zadání koncového bodu odchylujícího se od startovacího
bodu. R je vzdálenost ze startovacího bodu do středu kružnice. S kladným R bude řízení
generovat dráhu o velikosti 180° neboo velikosti menší; ke generování úhlu většího než
180°, zadejte záporné R. Malé chyby v této hodnotě jsou tolerovány až do 0.0010 palců.
G02 Kruhová interpolace
Následující řádek bude vyřezávat oblouk menší než 180° :
Arc with +R - Oblouk s + ( kladným ) R/End - Konec/Start Počátek/Are with -R - Oblouk s - ( záporným ) R
38
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
G03
Příkazy kruhové interpolace vlevo
Skupina 01
G03 bude generovat kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček, ale jinak je stejný jako G02.
Šroubový pohyb – pohyb je možný provést pomocí G02 nebo G03 naprogramováním lineární
osy, která není ve zvolené rovině. Třetí osa bude interpolována podél určené osy v lineárním
stylu zatímco další dvě osy budou posunovány v kruhovém pohybu. Rychlost každé osy bude
řízen tak, že rychlost šroubového pohybu odpovídá naprogramované posuvové rychlosti.
G04
Časová prodleva
P
Doba prodlevy v sekundách nebo milisekundách
Skupina 00
G04 slouží k vytvoření zpoždění nebo časové prodlevy v programu. Blok obsahující G04 se zpozdí
o dobu stanovenou v kódu P. Pokud kód P nemá desetinné místo, zpoždění je v milisekundách
( 0.001 sekund ); jinak je zpoždění uváděno v sekundách.
G09
Přesné zastavení
Skupina 00
Kód G09 je používán k zadání přesného zastavení. Je nemodální a nemá vliv na následující bloky.
Rychlé a interpolované pohyby se zpomalí na přesném zastavení předtím, než se začne
zpracovávat další blok. U přesného zastavení trvají pohyby mnohem déle a neobjeví se zde
průběhový pohyb řezného nástroje. Toto může způsobit hlubší řez na místě, kde se nástroj
zastaví.
5.4.3 ZADÁNÍ REFERENČNÍHO BODU A VYNULOVÁNÍ
G28
Návrat do referenčního bodu, nastavení volitelného
Skupina 00
Kód G28 slouží k přesunutí všech os do nulového bodu stroje. Pokud osa X, Y, Z nebo A je
zadána v tom samém bloku, pouze tyto osy se budou pohybovat a vracet do nulového bodu
stroje. Pokud X, Y, Z nebo A určuje rozdílnou polohu než je současná poloha, pak bude posunutí
do nulového bodu stroje provedeno přes tento specifikovaný bod. Tento bod je nazýván G29
referenční bod a je uložen pro použití v G29. Pokud není X, Y, Z nebo A určeno, všechny osy
budou posunuty přímo do nulového bodu stroje. Jakékoliv pomocné osy ( B, C,..) jsou vráceny na
počátek až po navrácení os X, Y, Z a A. G28 také ruší korekci délky nástroje.
G29
Návrat zpět z REFERENČNÍHO bodu
Skupina 00
Kód G28 je používán k posunování os do přikázaných poloh X, Y, Z nebo A. Osy, které jsou zvoleny
v tomto bloku jsou přesunuty do G28 referenčního bodu, uloženy nebo zaznamenány v G28 a
poté do X, Y, Z nebo A specifikovaných v G28 příkazovém bodu. Polohy jsou interpretovány v
současném souřadnicovém systému.
5.4.4 KOMPENZACE ŘEZNÉHO NÁSTROJE ( G40, G41, G42 )
G40
Zrušení korekce řezného nástroje
Skupina 07
G40 zruší G41 nebo G42 kompenzaci řezného nástroje. Když se do programu vloží D00, bude
ukončena i kompenzace řezného nástroje.
G41
Korekce řezného nástroje zleva
Skupina 07
G41 zvolí kompenzaci řezného nástroje zleva; to znamená, že nástroj je posunován na levo od
programované dráhy, aby se kompenzovala velikost nástroje. Dnnn musí být také
naprogramováno, aby jste mohli vybrat správnou velikost nástroje z paměti kompenzací. Pokud
kompenzační paměť obsahuje záporné hodnoty pro velikost řezného nástroje, kompenzace
působí stejně jako by byl zadán G42.
39
Učební texty – Obsluha CNC stroje
G42
Korekce řezného nástroje zprava
Skupina 07
G42 zvolí kompenzaci řezného nástroje zprava; to znamená, že nástroj je posunován na právo od
programované dráhy, aby se kompenzovala velikost nástroje. Dnnn musí být také
naprogramováno, aby jste mohli vybrat správnou velikost nástroje z paměti kompenzací. Pokud
kompenzační paměť obsahuje záporné hodnoty pro velikost řezného nástroje, kompenzace
působí stejně jako by byl zadán G41.
5.4.5 VÝBĚR PRACOVNÍHO SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU ( G52, G53 )
G52
Nastavení pracovního souřadnicového systému HAAS
Skupina 00
Tento kód posunuje počátek lokálního souřadnicového systému do příkazu umístění, relativního
k současnému počátku pracovního systému. G52 je nemodální, neaktivuje žádný pohyb stroje.
G52 souřadnicový systém zůstane aktivní pro všechny pracovní systémy, dokud není zrušen. Je
možno ho zrušit během programu pomocí G52 XO YO ZO, nebo příkazem G92. G52 není zrušen
tlačítkem RESET nebo účinkem M30.
G53
Výběr nemodálních strojových souřadnic
Skupina
00
Tento kód dočasně ruší pracovní souřadnicové hodnoty a používá strojní souřadnicový systém. Je
nemodální, takže další blok bude vrácen do stavů, které byly již předtím zvoleny.
5.4.6 FIXNÍ CYKLY ( G73, G76, G77, G80, G81, G82, G83, G85, G86, G87,
G88, G89 )
Fixní cyklus slouží k zjednodušení programování obrobku. Fixní cykly jsou definovány jako
nejběžnější opakovatelné operace osy Z jako jsou vrtání, řezání vnitřních závitů a vyvrtávání.
Když jste již zvolili fixní cyklus, pak zůstává aktivní, dokud ho nezrušíte pomocí G80. Když je fixní
cyklus aktivní, realizuje se pokaždé, když je v osách X nebo Y naprogramován pohyb. Tyto X-Y
pohyby jsou realizovány jako posuvové příkazy ( G00 ) a fixní cyklus je prováděn po pohybech XY. Do každého fixního cyklu je zahrnuto šest operací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
posouvání os X a Y ( a volitelné osy A )
najetí na referenční rovinu R rychloposuvem
vrtání
operace u dna otvoru
návrat zpět do referenční roviny R
pohyb rychloposuvem k výchozímu bodu
Fixní cyklus je v současnosti omezen na operace v ose Z. To znamená, ze je povolena pouze rovina
G71. Fixní cyklus bude prováděn v ose Z, kdykoliv je zvolena nová poloha v osách X nebo Y.
G73
F
I
J
K
L
P
Q
R
X
Y
Z
40
Fixní cyklus vysokorychlostního vrtání otvorů
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
Velikost první vrtací hloubky
Sestupná hodnota pro redukování vrtací hloubky
Minimální hloubka řezu / počet vpichů mezi vtáhnutím
Počet opakovaných operací
Pauza na konci posledního vpichu , v sekundách
Hloubka přísuvu, vždy přírůstkově
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy Y
Poloha dna otvoru
Skupina 09
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
G73/Peck Drilling.. Vyvrtávání otvorů pomocí
volby I, J & K
Plane R - Rovina R
Setting - Uživatelský
parametr # 22
Plane Z - Rovina Z
G73/Peck Drilling.. - Vyvrtávání
otvorů pomocí volby K & Q
Plane R - Rovina R
Setting - Uživatelský parametr # 22
Plane Z - Rovina Z
Tento kód G je modální, aktivním je do té doby, než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus.
Každý pohyb X a/nebo Y způsobí, že se tento fixní cyklus vykonává do té doby, než je zrušen
nebo než je zvolen jiný fixní cyklus.Tento cyklus je vysokorychlostní cyklus vrtání otvorů, kde je
délka zpětného pohybu nastavena uživatelským parametrem č. 22.
Pokud jsou zadány I, J a K je zvolen rozdílný operační režim. První hloubka se vrtá s I, každý
následující řez bude redukován hodnotou J a minimální vrtací délka je K. Pokud je zadáno P,
nástroj se zastaví a zůstane na dně otvoru po posledním vpichu na danou časovou dobu.
G76
F
I
J
L
P
Q
R
X
Y
Z
Fixní cyklus jmenného vyvrtávání
Skupina 09
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
Hodnota posunutí, pokud není zadáno Q
Hodnota posunutí, pokud není zadáno Q.
Počet opakovaných operací
Časová prodleva na dně otvorů
Hodnota posunutí, vždy přírůstková
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy Y
Hloubka vrtání
Tento kód G je modální a je aktivní do té doby než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus. Po
provedené aktivaci se tento cyklus provádí vykonáním každého pohybu osy X a/nebo Y. Tento
cyklus bude posouvat X a/nebo Y osu před vtáhnutím zpět, aby se odstranil nástroj a nepoškodil
se. Tato vzdálenost posunutí je nastavena pomocí uživatelského parametru č. 27.
Hodnota Q vzdálenosti posunutí je nastavena pomocí uživatelského parametru č.27. Pokud není
zadáno Q jsou použity volitelné hodnoty I a J k určení směru a vzdálenosti posuvu.
41
Učební texty – Obsluha CNC stroje
G76/Fine Boring.. Fixní cyklus jemného
vrtání/G98 Initial.. G98 Počáteční
startovací rovina/Plane
R - Rovina R Plane Z Rovina Z/Shift Posun/Cutting Feed Rychlost řezání/Rapid
Traverse Rychloposuv/Begin or..
- Začátek nebo konec pohybu/Shift - Posun/Spindle orient - Orientace hřídele/Initial Starting
Plane - Počáteční startovací rovina/G99 Rapid Plane - G99 Posunová rovina/Plane R - Rovina
R/Plane Z - Rovina Z/Shift - Posun
G77
F
I
J
L
P
Q
R
X
Y
Z
Cyklus spodního vyvrtávání
Skupina 09
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
Hodnota posunutí, pokud není zadáno Q
Hodnota posunutí, pokud není zadáno Q.
Počet opakovaných operací
Časová prodleva na dně otvorů
Hodnota posunutí, vždy přírůstková
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy Y
Hloubka vrtání
Tento kód G je modální a je aktivní do té doby, než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus. Po
provedené aktivaci se tento cyklus provádí vykonáním každého pohybu osy X a/nebo Y. Tento
cyklus bude posouvat osu X a/nebo Y před a po řezání, aby se odstranil nástroj a nepoškodil se.
Pokud je zapnut uživatelský parametr č. 57, nástroj bude vykonávat přesné zastavení mezi
rychlostmi. Tímto se bude zabraňovat rozbití nástroje nebo jakémukoliv škrábnutí na dně otvoru.
Hodnota Q vzdálenosti posunutí je nastavena pomocí uživatelského parametru č. 27. Pokud není
zadáno Q, jsou použity volitelné hodnoty I a J k určení směru a vzdálenosti posunu.
42
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
G77/Back Boring..- Fixní cyklus
zadního vrtání
Starting Plane - Startovací rovina
Back Boring - Zadní vrtání
Plane R - Rovina R
Shift – Posun
Plane Z - Rovina Z
Cutting Feed - Rychlost řezání
Rapid Traverse – Rychloposuv
Begin or.. - Začátek nebo konec
pohybu
Shift – Posun
Spindle orient - Orientace hřídele
Spindle CW - Hřídel ve směru
hodinových ručiček
G80
Zrušení fixního cyklu
Skupina 09
Tento kód G je modální tím, že deaktivuje všechny fixní cykly do té doby, než je zvolen nový
cyklus. Všimněte si, že i použití G00 nebo G01 zruší fixní cyklus .
G81
Fixní cyklus vrtání
F
L
R
X
Y
Z
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
Počet opakovaných operací
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy Y
Poloha dna otvoru
Skupina 09
G81/Drill Canned Cycle - Fixní
cyklus vrtání/G98 Initial.. G98 Počáteční startovací
rovina/Plane R - Rovina RJ
Plane Z - Rovina Z/Cutting
Feed - Rychlost řezání/Rapid
Traverse - Rychloposuv/Begin
or.. - Začátek nebo konec
pohybu/Initial Starting Plane Počáteční startovací
rovina/G99 Rapid Plane - G99
Posunová rovina/ Plane R Rovina R/Plane Z - Rovina Z
Tento kód G je modální a je aktivní do té doby, než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus. Po
provedené aktivaci se tento cyklus provádí vykonáním každého pohybu osy X a/nebo Y.
43
Učební texty – Obsluha CNC stroje
G82
Fixní cyklus vrtání s časovou prodlevou
F
L
P
R
X
Y
Z
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
Počet opakovaných operací
Časová prodleva na dně otvoru
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy Y
Poloha dna otvoru
Skupina 09
Tento kód G je modální a je aktivní do té doby, než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus. Po
provedené aktivaci se tento cyklus provádí vykonáním každého pohybu osy X a/nebo Y.
G82/Spot Drill.. - Fixní cyklus vrtání otvorů/G98 Initial.. - G98 Počáteční startovací
rovina/Plane R - Rovina R Plane Z - Rovina Z/Cutting Feed - Rychlost řezání/Rapid Traverse
- Rychloposuv/Begin or.. - Začátek nebo konec pohybu/Dwell - Časová prodleva/Starting
Plane - Startovací rovina/G99 Rapid Plane - G99 Posunová rovina/ Plane R – Rovina R/
Plane Z – Rovina Z.
G83
F
I
J
K
L
P
Q
R
X
Y
Z
44
Fixní cyklus vrtání hlubokých otvorů
Rychlost posuvu v palcích ( mm ) za minutu
Velikost první vrtací hloubky
Sestupná hodnota pro redukování vrtací hloubky
Minimální hloubka řezu / počet vpichů mezi vtáhnutím
Počet opakovaných operací
Pauza na konci posledního vpichu , v sekundách
Hloubka přísuvu, vždy přírůstkově
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy Y
Poloha dna otvoru
Skupina 09
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
Tento kód G je modální a je aktivní do té doby, než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus. Po
provedené aktivaci se tento cyklus provádí vykonáním každého pohybu osy X a/nebo Y.
Pokud jsou zadány I, J a K je zvolen rozdílný operační režim. První hloubka se vrtá s I, každý
následující řez bude redukován hodnotou J a minimální vrtací délka je K.
Pokud je zadáno P, nástroj se zastaví a zůstane na dně otvoru po posledním vpichu na danou
časovou dobu. Následující příklad bude vyvrtávat otvor několikrát a na konci je časová prodleva
na jednu a půl sekundy:
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 PÍ.5.
Ty samé časové prodlevy se vztahují na všechny následující bloky, které neurčují časovou
prodlevu. Když je fixní cyklus zrušen ( tj., GOO, G01, G80, RESET ) časová prodleva bude
vynulována. Tato časová prodleva nemůže být použita v těch samých blocích jako M97, M98,
M99 nebo G65, protože tyto kódy používají P pro různé účely.
G83/Peck Drilling.. - Vyvrtávání otvorů za pomoci volby I, J & K/Plane R - Rovina R/Setting Uživatelský parametr # 22/Plane Z - Rovina Z/G83/Normal Peck.. - Normálové vyvrtávání
otvorů/Plane R - Rovina R/Setting - Uživatelský parametr #22/Plane Z – Rovina Z.
Uživatelský parametr č. 52 také mění způsob práce G83 při navracení do roviny R. Většina
programátorů, aby zajistila, že pohybem „odštěpky odstranit" je skutečně možno odštěpky z
otvorů odstranit, stanovuje rovinu R dosti vysoko nad řez. Pokud je uživatelský parametr č. 52
nastaven do vzdálenosti požadované k odstraňování odštěpků, rovina R může být postrčena
trochu blíže k obrobku, který bude vrtán. Pokud proběhne pohyb na R, Z bude posunuto nad R za
pomocí tohoto uživatelského parametru.
45
Učební texty – Obsluha CNC stroje
G85
Fixní cyklus vyvrtávání
F
L
R
X
Y
Z
Rychlost posuvu v mm za minutu
Počet opakovaných operací
Poloha roviny R
Pohybový příkaz osy X
Pohybový příkaz osy X
Poloha dna otvoru
Skupina 09
G85/Boring Canned Cycle - Fixní cyklus vyvrtav ání/G98 Initial.. - G98 Počáteční startovací
roviny/ Plane R - Rovina R/Plane Z - Rovina Z/Cutting Feed - Rychlost řezání/Rapid Traverse Rychloposuv Begin or.. - Začátek nebo konec pohybu/Initial Starting Plane - Počáteční startovací
rovina/G99 Rapid Plane Posunová rovina/Plane R - Rovina R/Plane Z - Rovina Z
Tento kód G je modální a je aktivní do té doby, než je zrušen nebo je zvolen další fixní cyklus. Po
provedené aktivaci se tento cyklus provádí vykonáním každého pohybu osy X a/nebo Z.
5.4.7 Volba absolutních a přírůstkových rozměrů.
G90
Absolutní programování
Skupina 03
Tento kód je modální a mění způsob, ve kterém jsou interpretovány pohybové příkazy os. G90
vytváří ze všech následujících příkazů absolutní polohy uvnitř zvoleného uživatelského
souřadnicového systému. Každá osa, která je posunuta, bude umístěna do polohy, která je
zakódována v příkazovém řádku.
46
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
G91
Přírůstkové programování
Skupina 03
Tento kód je modální a mění způsob, ve kterém jsou interpretovány pohybové příkazy os. G91
vytváří ze všech následujících příkazů příkazy přírůstkové. Každá osa, která je posunuta, bude
posunuta hodnotou , která je zakódována v příkazovém bloku. Tento kód není kompatibilní
s kompenzací délky nástroje.
G92
Nastvavení pracovních souřadnic – Fanuc / Haas
Skupina 00
Příkaz G92 efektivně posunuje všechny pracovní souřadnicové systémy ( G54-59, Gl 10-129 ), tak
že příkazová poloha se stává polohou současnou v aktivním pracovním systému. G92 je
nemodální, a je kódem, který nezajišťuje pohyb.
Příkaz G92 ruší aktivní G52 pro příkazy os. Např. G92 X1.4 pro osu X. Ostatní osy nejsou
ovlivněny.
Hodnota posunutí G92 je zobrazována na spodním okraji strany pracovních ofsetových hodnot a
mohou zde být také vymazány, pokud je to nezbytné. Jsou také vymazávány automaticky po
spuštění, když je stisknuto tlačítko POWER UP/RESTART a kdykoliv je použito tlačítko ZERO RET (
vynulování) pro AUTO ALL AXES ( navrácení všech os do referenční roviny ) nebo ZERO SINGLE
AXES ( navrácení jednotlivé osy na nulový bod ).
G94
Režim posuvu F/min.
Skupina 05
Tento kód deaktivuje G93 ( režim inverzního času posunu ) a navrací řízení do módu posunu za
minutu. Stisknutím tlačítka RESET se stroj vrátí do režimu G94.
G98
Zpět do výchozího bodu
Skupina 10
Tento kód G je modální a mění způsob, jakým pracují fixní cykly. Za pomoci G99 se fixní cyklus
vrátí do svého počátečního startovacího bodu fixního cyklu, když je tento ukončen.
G99
Zpět do referenční roviny
Skupina 10
Tento kód G je modální a mění způsob, jakým pracují fixní cykly. Za pomocí G99 se fixní cyklus
vrátí do roviny R, když je fixní cyklus ukončován.
47
Učební texty – Obsluha CNC stroje
6 VYPNUTÍ STROJE
Stiskem červeného tlačítka POWER OFF se stroj vypne okamžitě. Stroj se dá programovat také
tak, aby se vypnul na konci cyklu ( M30 ) nebo po uplynutí předem nastavené doby za
předpokladu, že neproběhla žádná činnost. K tomu slouží uživatelské parametry 1 a 2.
Stroj se může automaticky vypnout rovněž v důsledku trvajícího stavu přepětí nebo přehřátí.
V případě jednoho z těchto stavů trvajícího 4,5 minuty se stroj výše popsaným automatickým
způsobem vypne do 30 vteřin. Při vypnutí stroje v důsledku přehřátí se indikuje výstraha č. 176,
zatímco výstraha č. 177 upozorňuje na počátek vypnutí stroje v důsledku přepětí.
Při každém přerušení přívodu proudu včetně stisknutí hlavního spínače se stroj rovněž vypne.
K novému uvedení stroje do chodu musí být stroj opět pod napětím, což se děje stisknutím
tlačítka POWER ON.
6.1 ZOBRAZENÍ SKUTEČNÉHO ČASU
Zobrazení skutečného času umísťuje časový údaj na následující:
•
•
•
•
•
Zobrazuje současné datum a čas. Datum a čas opatřeny taxametrem jsou zobrazovány na
diagnostické obrazovce.
Přehled předchozích výstražných hlášení označených datem a časem. Nyní j sou výstražné
hlášení zobrazovány s datem a časem jejich výskytu. Viz. část výstražná hlášení - přístup k
předchozím výstražným hlášením.
Makro proměnné. Makro proměnná # 3011 obsahuje datum ve formátu yymmdd ( dva
číselné roky* 10000+ měsíc* 100+ den ). Makro proměnná # 3012 obsahuje čas ve formátu
hhmmss ( hodiny* 10000+ minuty* 100+ sekundy ).
Parametrový výkon obsahuje datum a čas. Při výstupu souboru parametrů na disketu nebo
sériový port bude obsahovat dvě nové poznámky se současným datem a časem kousek od
záhlaví.
Adresář diskety obsahuje soubor tvorby datumu a času. Když jsou soubory uloženy na
disketu, adresář bude zobrazovat soubor tvorby datumu a času.
6.2 NÁSTROJOVÉ FUNKCE ( TNN )
•
•
•
•
•
48
Kód Tnn je používán k volbě příštího nástroje, který bude umístěn do hřídele z výměníku
nástrojů. Adresa T nezačíná operaci výměníku nástrojů; pouze vybírá, který nástroj bude
použit příšt. M06 a M16 slouží k nastartování operace výměny nástrojů. Tnn nemusí být v
bloku před M06 nebo M16; může být v tom samém bloku.
Poznámka: Nejsou zde žádné požadované pohyby X nebo Y před provedením výměny
nástroje a také by se ve spoustě případů plýtvalo časem, aby se navrátily X nebo Y do
klidové polohy. Pokud je váš obrobek nebo upínací zařízení příliš velké, je možné nastavit
polohu X nebo Y před výměnou nástrojů tak, aby se zabránilo kolizi mezi nástroji a vašim
upínacím zařízením.
Jiná řízení mohou vyžadovat, aby programátor najel osou Z do nulového strojního bodu
před výměnou nástroje, ale tento způsob není požadován u tohoto řízení. Můžete vydat
příkaz k výměně nástroje, když jsou X, Y a Z v jakékoliv poloze a řízení přemístí Z do polohy
nulového bodu stroje před spuštěním výměny nástroje. Řízení přemístí Z do polohy nad
nulový strojní bod během výměny nástroje, ale nikdy Z nepřemístí pod nulový strojový bod.
Na konci výměny nástroje najede osa Z do nulového bodu stroje.
Výměník nastrojuje elektricky upravený člunkový model. Nástroje jsou vždy zaváděny přes
hřídel a neměli by být nikdy instalovány přímo do karuselu, aby se zabránilo kolizi. Poloha
zásobníku nástrojů přivrácená k hřídeli musí být vždy v klidu a volná.
Používané držáky nástrojů jsou # 40 kuželové, s V přírubou, obvykle jsou nazývány „CT40".
Držák nástroje je vyroben k tomu, aby držel buď nástroje BT40 nebo CAT40. NEJSOU
vyměnitelné. Pro hřídele s 50 kuželovou volbou jsou používané držáky CT # 50 kuželové, s V
přírubou a jsou obvykle nazývány „CT50".
Střední průmyslová škola – Praha 10, Na Třebešíně 2299
Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT
•
•
•
•
•
U strojů vybavených pro nástroje CAT40 použijte utahovací kolík „45 stupňový, P40T typ 1, s
palcovou osnovou" zabudovaný v JMTBA standardu „MAS 403-1982". Tento utahovací kolík
je charakterizován dlouhým držadlem a 45 stupňovým ramenem pod hlavicí. Nepoužívejte
krátké držadlo nebo utahovací kolík s ostrou pravoúhlou ( 90 stupňů) hlavicí, protože
nebudou fungovat a můžou zapříčinit vážné poničení.
U strojů, které jsou vybaveny nástroji BT40 používejte pouze vypínací svorníky HAAS ( PN:
20-7165 ).
Držák nástrojů a utahovací kolík musí být v dobrém technickém stavu a být spolu pevně
utaženy pomocí hasáků nebo mohou být zastrčeny do kužele hřídele. Čistěte kužely mírně
naolejovaným hadříkem, tak aby jste na nich nechali malou vrstvu, která poté zabraňuje
rezivění. Nástroje, které při uvolňování vydávají hluk, signalizují problém a měli by být
zkontrolovány předtím, než se objeví nějaké závažné poškození člunku. Když je stisknuto
tlačítko TOOL RELEASE, nástroj by měl být vystrčen z hřídele o malý kousek ( přibližně .07
palců). Tímto se indikuje, že utahovací kolík se správně dotýká uvolňovacího mechanizmu.
Nízký tlak vzduchu nebo nedostatečná kapacita zredukují tlak působící na uvolňovací
mechanizmus a zpomalí výměnu nástroje nebo nástroj vůbec neuvolní.
Upozornění! Nepřekročte maxima technických podmínek uvedených níže!
Jsou zde i jiné M kódy, které se také aktivují výměnou nástrojů:
•
M19 Bude orientovat hřídel pro speciální uživatelské funkce.
49

Podobné dokumenty

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FOTOPAST CAMERA SG5S0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FOTOPAST CAMERA SG5S0 zvířat), v jejím zorném poli, které je neustále monitorováno pomocí vysoce citlivého pohybového čidla (PIR). Kamera má vysokou kvalitu snímání (až pět mega pixelů) a vedle snímků může zaznamenávat ...

Více

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE Mill

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE Mill nebo jiným pověřeným zástupcem (společně „pověřený zástupce“) nebo za selhání dílů nebo výrobků vyrobených pomocí jakéhokoliv výrobku společnosti Haas, i když výrobce nebo jakýkoliv pověřený zástup...

Více

Přednášky 2 - Katedra výrobních systémů

Přednášky 2 - Katedra výrobních systémů polohová regulační smyčka – vyhodnocuje rozdíl žádané a skutečné polohy a na základě této tzv. regulační odchylky řídí pohyb osy rychlostní regulační smyčka – vzhledem k setrvačným účinkům pohybují...

Více

Frézka Návod k obsluze - Haas Automation® Resource Center

Frézka Návod k obsluze - Haas Automation® Resource Center © 2014 Haas Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána ve vyhledávacím systému, ani přenášena žádným způsobem nebo jakýmikoliv prostředk...

Více

NK.1.2 Doktor

NK.1.2 Doktor Zařízení je unikátní tím že jako jediné na trhu eliminuje problém s chybným nastavením režimu topení/chlazení. Pokud dojde k nastavení režimu přes centrální řízení automaticky se nastaví režim v c...

Více

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE Lathe

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE Lathe V zařízení je zabudována předvolená funkce automatického vypnutí, která umožňuje automaticky ukončit činnost po 800 hodinách provozu. Tato funkce chrání pořizovatele před krádeží. Nepovolené použit...

Více