10 - TORWEGGE

Transkript

10 - TORWEGGE
Přinášíme věci do pohybu
Přinášíme věci do pohybu
či
t
e
l
0
5
Torwegge Slovensko s.r.o.
2009/2010
www.torwegge.de
ré
a
n
y
d
ky
i
m
ul. Svornosti 50 • 82106 Bratislava
Tel. 00421 245241325 • Fax 00421 245242005
www.torwegge.sk • [email protected]
3591K_cat-tschech-08_cover.indd 1
09.12.2008 14:14:50 Uhr
Vaše cesta k nám
Bratislava
Všeobecné predajné a dodacie podmienky
§1
Preambula
Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú s našimi
zákazníkmi. Od nich sa odlišujúce obchodné podmienky našich zmluvných partnerov nás
nepodmieňujú voči žiadnej záväznej účinnosti. Niečo iné platí len vtedy, ak sme obchodné
podmienky našich zmluvných partnerov výslovne a písomne uznali.
E58
E571
63
Gagarinova
a
pr
Po
1
sk
á
d
E571
E58
E75
63
ňa
Svornosti
Slov
naft
skâ
Slo vna
â
ft s k
Kaz
sk
an
á
E575
Svo
rn
5*
os
ti
Slovnaft
9
9
S
6
63
E575
Torwegge Slovensko s.r.o.
ul. Svornosti 50 • 82106 Bratislava
Tel. 00421 245241325
Fax 00421 245242005
www.torwegge.sk • [email protected]
Glauchau
Torwegge Glauchau GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 13
08371 Glauchau, Germany
Telefon +49 3763 5091-0
Fax
+49 3763 5091-10
Internet: www.torwegge.de
E-Mail: [email protected]
Bielefeld
2
3591K_cat-tschech-08_cover.indd 2
Kola Torwegge • Heinrich Torwegge GmbH & Co. KG
Oldermanns Hof 6
33719 Bielefeld, Germany
Telefon +49 521 93417-0 • Fax +49 521 93417-10
Internet: www.torwegge.de
E-Mail: [email protected]
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
Torwegge dopravní prvky GmbH & CO. KG
Oldermanns Hof 6
33719 Bielefeld, Germany
Telefon +49 521 93417-0 • Fax +49 521 93417-11
Internet: www.torwegge.de
E-Mail: [email protected]
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
§2
Ponuka a uzavretie zmluvy
1. Všetky ponuky z našej strany – ak boli podané písomne alebo ústne – sú vzhľadom na ich
celý obsah nezáväzné a predstavujú len pozvanie pre našich zmluvných partnerov na to, aby
dali sami záväznú ponuku.
Ak jeden z našich zmluvných partnerov odpovie na nezáväznú ponuku z našej strany, tak
táto odpoveď predstavuje ponuku nášho zmluvného partnera na uzavretie zmluvy. Mlčanie
z našej strany na takúto ponuku vždy znamená, že túto ponuku odmietame. Zaslanie našich
cenníkov, katalógov, prospektov atď. záujemcom nás nezaväzuje k dodávke.
Informácie z našej strany akéhokoľvek druhu podnecujú právnu účinnosť len vtedy, ak boli
podané písomne a ak boli podpísané pracovníkom, ktorý má podpisové právo. Za ústne
podané informácie našich zamestnancov nepreberáme výslovne žiadnu záruku. Takéto informácie sú stále nezáväzné.
2. Ponuky a zákazky sú považované výhradne vtedy za prijaté, ak boli z našej strany v priebehu
dvoch týždňov písomne potvrdené alebo zrealizované.
§3
Ceny
1. Naše ceny platia z miesta výroby s pripočítaním nákladov na obal, clo, poistenie a aktuálne
platnú zákonnú daň z pridanej hodnoty.
2. Naše faktúry sú splatné v priebehu 30 dní od vystavenia faktúry bez zľavy. Pri prijatí platby
v rámci 10 dní zaručujeme objednávateľovi 2 % skonto, pokiaľ sú vyrovnané všetky predchádzajúce faktúry.
3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou, tak sa mu vyúčtujú úroky z omeškania
vo výške 8 % nad základnú úrokovú sadzbu. Úrokovú sadzbu je možné stanoviť vyššie alebo nižšie, ak môžeme dokázať zaťaženie vyššou úrokovou mierou alebo ak môže zadávateľ
zákazky dokázať nižšie zaťaženie. Sme oprávnení na uplatnenie ďalšej škody spôsobenej
omeškaním.
4. Pri omeškaní platby od objednávateľa príp. pri zaručených informáciách o tom, že sa ekonomické pomery objednávateľa po zadaní zákazky značne zhoršili, sme oprávnení, podmieniť
náš výkon zálohovými platbami alebo kauciami (zárukami).
5. Vo vzťahu k našim nárokom si objednávateľ môže zrealizovať kompenzáciu len vtedy, ak
je protipohľadávka objednávateľa nepopierateľná alebo ak existuje právoplatný dôvod;
zádržné právo si môže uplatniť len vtedy, pokiaľ je toto založené na nárokoch tvoriacich
základ zmluvného vzťahu.
6. Nárast nákladov na základe tarifných zmlúv alebo nárastu cien materiálu treba presunúť
len na objednávateľa, pokiaľ ide o zmluvy s dohodnutou dodacou dobou dlhšou ako štyri
mesiace; neplatí to pri tovaroch alebo službách dodaných alebo poskytnutých v rámci dlhodobých záväzkových vzťahov. Zmeny cien budú objednávateľovi bezodkladne oznámené.
§4
Dodacia doba
1. Dodacie termíny a dodacie lehoty sú záväzné len vtedy, pokiaľ boli tieto dohodnuté písomne.
Pokiaľ uvádzané dodacie termíny a dodacie lehoty neboli výslovne a písomne označené
za záväzné, tak sú tieto nezáväzné. My sa dovtedy nedostaneme do omeškania, pokiaľ si
objednávateľ zo svojej strany nesplní včas a riadne jemu prináležiace zmluvné povinnosti.
2. Pokiaľ boli dodacie lehoty dohodnuté písomne a záväzne, tak môže objednávateľ pri
prekročení dodacích termínov podľa §§ 651, 440, 323, 326 ods. 5 občianskeho zákonníka
od zmluvy odstúpiť alebo podľa § 441 občianskeho zákonníka znížiť kúpnu cenu. Nárok na
náhradu škody objednávateľa je vylúčená, pokiaľ z našej strany nejde o zámer alebo hrubú
nedbanlivosť.
3. Vyššia moc alebo prevádzkové poruchy, boje medzi zamestnancami a zamestnávateľom
alebo nepredvídateľné nedostatky materiálu, ktoré sa vyskytnú u nás alebo našich
dodávateľov – ktoré nám bez nášho zavinenia dočasne zabránia v tom, aby sme zmluvný
predmet dodali v dohodnutom termíne alebo v rámci dohodnutej lehoty, zmenia zmluvne
dohodnuté termíny a lehoty o trvanie nedostatkov v plnení záväzkov podmienených týmito
okolnosťami. Ak vedú príslušné poruchy k odkladu výkonu o viac ako štyri mesiace, tak
môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť. Iné práva na odstúpenie zostávajú týmto nedotknuté. Pre takéto prípady sa zaväzujeme objednávateľa bezodkladne informovať o druhu a
rozsahu porúch vedúcich k odkladu výkonu, ktoré vznikli u nás alebo našich dodávateľov.
§5
Záruka
1. Nároky objednávateľa z dôvodu vecných nedostatkov sa pri novej produkcii zmluvných
predmetov premlčia po 24 mesiacoch pri 8 hodinovej prevádzke, po 12 mesiacoch pri 16
hodinovej prevádzke, po 6 mesiacoch pri 24 hodinovej prevádzke po odovzdaní objednaného tovaru.
Ak objednávateľ prevezme zmluvný predmet napriek tomu, že pozná nedostatok, tak mu
nároky na poskytnutie záruky prináležia len vtedy, ak si ich výslovne vyhradí pri dodávke. Pri
zákernom zamlčaní nedostatkov alebo pri prevzatí záruky za kvalitu zostávajú ďalšie nároky
objednávateľa nedotknuté. Nahradené dielce zostávajú naším majetkom.
2. Nevhodné alebo neodborné použitie, chybná montáž príp. uvedenie do prevádzky prostredníctvom objednávateľa alebo tretej osoby, prirodzené opotrebenie, chybná alebo nedbanlivá
manipulácia – predovšetkým nadmerné zaťaženie – sú zo záruky vylúčené, pokiaľ nie je
možné nedostatok spätne odvodiť od nášho zavinenia.
3. Zmeny v konštrukcii alebo realizácii už objednaných dielov, ktoré uskutočníme my alebo naši
subdodávatelia po uzavretí zmluvy, nevedú v žiadnom prípade k nárokom na poskytnutie
záruky na strane objednávateľa. Akékoľvek nároky na poskytnutie záruky objednávateľa
na základe takýchto opatrení sú vylúčené, pokiaľ sa podstatne nezhoršila spôsobilosť
použitia objednaných dodaných dielov oproti zmluvne záväznej kvalite. Objednávateľ bude
o zmenách, aké boli vyššie popísané, prostredníctvom nás bezodkladne informovaný po
tom, ako sme sa o nich dozvedeli.
4. Najprv nám vždy prináleží právo na dodatočné plnenie. Len pri chybnom dodatočnom
plnení v rámci primeranej lehoty si môže objednávateľ uplatniť ďalšie nároky na poskytnutie záruky.
5. Ak pri objednávateľovi ide o obchodníka podľa obchodného zákonníka, tak nám musia byť
námietky kvôli nekompletnej dodávke alebo nesprávnej dodávke alebo reklamácie kvôli
poznanému nedostatku doručené bezodkladne, najneskôr však 8 dní po prijatí zmluvného
predmetu. Dôkazné bremeno za včasnosť príchodu reklamácie nesie objednávateľ. Ináč
platia zákonné nariadenia. Pri oznámení vyššie uvedených sťažností alebo reklamácií nedostatkov, ktoré nedošli včas, je považovaná dodávka celkovo za schválenú.
www.torwegge.sk
•
§6
Výhradné vlastníctvo
1. Tovar zostáva až do kompletného zaplatenia kúpnej ceny naším vlastníctvom. Platobné príkazy, šeky a zmenky vedú k uspokojeniu našich nárokov až prostredníctvom ich preplatenia
a definitívneho dobropisu.
2. Ak je objednávateľ právnickou osobou verejného práva, verejno-právnym majetkom so
zvláštnym právnym postavením alebo podnikateľom, ktorý je pri uzavieraní zmluvy činný
pri prevádzkovaní svojej živnostenskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti, zostáva
výhradné vlastníctvo existovať aj pre naše pohľadávky voči objednávateľovi z prebiehajúceho obchodného vzťahu až do vyrovnania pohľadávok, ktoré súvisia s dodávkou tovaru. Na požiadanie objednávateľa sa zaväzujeme zriecť sa výhradného vlastníctva vtedy, ak
objednávateľ nepopierateľne splnil všetky požiadavky, ktoré súvisia s dodaním tovaru a ak
na ostatné požiadavky bežných obchodných vzťahov poskytol bežnú záruku.
3. Objednávateľovi je povolený ďalší predaj tovarov, ktoré podliehajú výhradnému vlastníctvu,
pri bežnom obchodovaní. Povolenie je kedykoľvek možné odvolať. Ďalší predaj sa môže
uskutočniť len za platbu v hotovosti alebo na základe výhrady vlastníctva. Odovzdanie
záruk, založenie okrem iného aj disponovanie tovarom poškodzujúce naše práva nie sú
objednávateľovi povolené. Objednávateľ týmto postupuje na nás všetky pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja za účelom záruky. Na požiadanie nám musí kedykoľvek zaslať súpis pohľadávok, ktoré na nás prešli a dlžníka informovať o odstúpení. Je však aj oprávnený,
pohľadávky nám postúpené inkasovať dovtedy, pokiaľ si podľa dohody plní svoje platobné
záväzky.
4. Zaväzujeme sa, na požiadanie objednávateľa uvoľniť nám prináležiace záruky do tej miery, ako hodnota našich záruk prekračuje požiadavky, ktoré majú byť zaručené, o viac ako
20 %.
5. Objednávateľ nemôže nadobudnúť výhradné vlastníctvo predmetu dodávky prostredníctvom spojenia s novou vecou. Prípadná úprava sa uskutoční bezplatne pre nás. Pri spojení
s inými, nám nepatriacimi tovarmi, nám prináleží spoluvlastníctvo na novej veci vo vzťahu
hodnoty nášho tovaru k iným spracovaným tovarom.
§7
Ručenie
1. Ak sme na základe zákonných ustanovení a podľa pravidiel týchto podmienok ručili za
škodu, ktorá bola spôsobená miernou nedbanlivosťou, tak ručíme obmedzene. Ručenie
existuje len pri porušení povinností podstatných z hľadiska zmluvy a je obmedzené na typickú škodu, ktorá je predvídateľná pri uzavretí zmluvy. Toto obmedzenie neplatí pre ujmy
ohrozujúce život, telo a zdravie. Pokiaľ je škoda krytá poistením uzavretým objednávateľom
pre príslušný prípad škody, tak potom ručíme len za ujmy objednávateľa s tým spojené, napr.
vysoké poistné alebo úrokové nevýhody až do likvidácie škody prostredníctvom poistenia.
Za škody spôsobené mierne nedbanlivo prostredníctvom nedostatku tovaru neručíme.
2. Nezávisle na zavinení z našej strany zostáva prípadné ručenie pri zákernom zamlčaní nedostatku plynúceho z prevzatia záruky alebo rizika obstarávania ako aj podľa zákona týkajúceho sa ručenia za výrobok nedotknuté.
3. Vylúčené je osobné ručenie osôb poverených plnením a pracovníkov nášho podniku za
škody spôsobené miernou nedbanlivosťou.
4. Ručenie vzhľadom na omeškanie dodávky je konečne upravené v § 4.
§8
Autorské právo
Vyhradzujeme si vlastnícke právo a autorské právo na všetky nami vyrobené alebo v súvislosti
s naším výkonom odovzdané výkresy, skice a vzory. Nesmú byť prenechávané tretím osobám
alebo sa im nesmú sprístupňovať proti nášmu povoleniu alebo bez nášho výslovného písomného povolenia a na požiadanie nám musia byť okamžite vrátené späť. Rozmnožovanie takýchto
predmetov je prípustné len v rámci ustanovení podľa autorského práva príp. po našom predchádzajúcom písomnom schválení.
§9
Miesto plnenia a sídlo súdu
1. Miestom plnenia je Bielefeld/Glauchau.
2. Pri všetkých sporoch vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, ak je zmluvným partnerom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo je verejno-právnym majetkom so zvláštnym
právnym postavením, je pre sídlo firmy v Bielefelde výhradne sídlom súdu Bielefeld, pre
sídlo firmy v Glauchau pri sporoch pod EUR 5.000,00 je sídlom súdu mesto HohensteinErnstthal, pri sporoch od EUR 5.000,00 sídlo súdu v Chemnitzi.
3. Rovnaké sídlo súdu platí aj vtedy, ak objednávateľ nemá v tuzemsku žiadne všeobecné sídlo
súdu, ak po uzavretí zmluvy preložil svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu z tuzemska
alebo ak jeho sídlo alebo obvyklé miesto pobytu v čase podania žaloby nie je známe.
4. Výhradne platí právo Spolkovej republiky Nemecko aj pri obchodoch so zahraničnými firmami alebo pri dodávkach do zahraničia.
5. Ako prijatie písomných vyhlásení, predovšetkým potvrdení zákazky objednávateľovi
postačuje doklad, že nám toto bolo odoslané na našu poslednú oznámenú adresu prostredníctvom záznamu o doručení listu.
§ 10
Salvatorská klauzula
Neúčinnosť alebo neplatnosť jedného alebo viacerých vyššie uvedených ustanovení sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. Ak je jedno z ustanovení týchto zmluvných podmienok
neúčinné, tak treba toto ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré sa najviac približuje
hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok si
vyžadujú výslovné písomné potvrdenie. Toto isté platí aj pre zrieknutie sa potreby písomnej
formy.
[email protected]
09.12.2008 14:15:00 Uhr
Srdečně vítáme
Srdečně vítáme u TORWEGGE
TORWEGGE je rodinná firma a v roce 2007 slavila kulaté jubileum:
50 let se staráme o pohyb
na mnoha úrovních
Za toto děkujeme právě Vám a proto Vám chceme srdečně poděkovat s obzvláště
schopným programem.
Jako specialisté Vás přesvědčíme ve čtyřech oborech:
Kola a válečky
Ruční manipulační technika
Dopravní technika
Transportní technika
Přes naší soustředěnou kompetenci – vývoj, výrobu a odbyt – vám můžeme nabídnout
standardní a nestandardní řešení přímo z jedné ruky. Důležité know how jsme si za
posledních 50 let vybudovali.
Servis pro zákazníky je pro nás velmi důležitý! Pod
tímto rozumíme oproti husté odbytové síti také
rychlou, konsolidovanou technickou poradu skrz
naší vnitřní a venkovní služby jakož i připravenost
poskytnout dodávky – ca 80% všech výrobků jsme
schopni na přání do 24 hodin dodat.
Přejeme Vám hodně zábavy při čtení tohoto katalogu!
Volker Langenscheidt
Ingrid Langenscheidt
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd 3
•
[email protected]
3
04.12.2008 12:51:55 Uhr
Technický vývoj
Technický
vývoj
Také důležitý vynález lidstva – kolo –
může být ještě dále rozvinut. Zde investuje TORWEGGE do moderního vývoje rodinné firmy.
Vedle moderních CAD – pracovních
míst spolupracujeme úzce s institutem
pro pohybovou technologii v Bielefeldu
Technik a odbyt – sehraný tým!
a také na externích odbornostech výroby. Důležité je získat zlepšení kontroly
výrobků.
Důležitým faktorem pro výrobu nových
kol a jejich vidlic zůstávají však naši
zákazníci s kterými v úzké kooperaci
vyvíjíme nové výrobky.
4
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:4
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:52:08 Uhr
Výroba
Tvoříme hodnoty!
Specifikace oboru know how označuje za specialisty.
TORWEGGE jedná na mezinárodních trzích, aby vám
obstarali tu nejlepší kvalitu a cenu.
Zdokonalení a jistota kvality nastává v naší firmě v
Bielefeldu.
Vždy dle motta: kde se žádá rychlost, pružnost a
největší kvalita, tak tam jsme v Německu ti nejlepší.
Výroba našich válečků a a jejich drah- s kterými jsme
povýšili na vedoucí trh – je pravidelně vybudována a
držena na nejvyšším postoji techniky.
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:5
•
[email protected]
5
04.12.2008 12:52:20 Uhr
Tvoříme hodnoty...
6
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:6
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:52:31 Uhr
...pro budoucnost
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:7
•
[email protected]
7
04.12.2008 12:52:38 Uhr
Tvoříme hodnoty...
8
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:8
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:52:43 Uhr
...pro budoucnost
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:9
•
[email protected]
9
04.12.2008 12:52:49 Uhr
Kvalita
Kvalita přináší důvěru
My víme, jak je pro vás důležitá kvalita. Proto investujeme pravidelně do výstavby
zkušebních linek a zkoušíme tímto naše výrobky.
Přes odbornou vysokou školu v Bielefeldu – nezávislé zkušební centrum pro
pohybovou technologii v Německu – necháváme naše vnitropodnikové zkoušky
pojistit a neutrálně zdokumentovat.
Toto platí pro přezkoušenou TOP Kvalitu, abychom tímto získali Vaši důvěru.
Zkušebna dle evropských norem: EN-DIN standard
10
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:10
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:52:55 Uhr
Technický rádce
Symboly opomenutí
Překročení
Překročení
Překročení
Překročení
Překročení
Skrz náraz
a upadnutí
Skrz nerovný
povrch
Skrz násilný pohyb
v zabrzděné poloze
Skrz převýšenou
rychlost
Skrz boční sílu
Symbol
nebezpečí
Symbol
nebezpečí
Překročení
Překročení
Překročení
Skrz chemické
látky
Skrz tepelné
působení
Skrz přetížení
Skrz stavební změny,
které nebyly s výrobcem odsouhlaseny
Použité piktogramy v tomto katalogu
Kolo ø
Stavební výška
Osa
Velikost upevňovací
desky
Šíře kola
Délka náboje
hlavy
Rozpětí
Rozteč děr na
šrouby
Průměr otvorů
na šroub ø
Šíře disku kola
Hloubka disku
vnitřní průměr
disku ø
Náboj ø
(průměr náboje kola)
Nosnost
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:11
Otvor – průměr kola
•
[email protected]
Ložisko – kluzné,
válečkové, kuličkové
11
04.12.2008 12:53:07 Uhr
Technický rádce
Určení faktorů pro volbu kol a válečků
1. Obutí
3. Nosnost
Volba správného obutí u kol,nebo válečků má rozhodující význam, který souvisí s nosností a valivým odporem. Z tohoto
důvodu jsou kola a válečky v tomto katalogu rozděleny dle obutí
hlavním kritériem. Vedlejší přehled ukazuje podstatné vlastnosti
různého obutí. Příslušně k tomu jsou uvedeny i průměry kol a
jejich nosnost.
2. Provozní podmínky
Vlastnosti povrchů,kde se budou kola používat
Vlastnosti povrchů určuje kvalita obruče a průměr kola. Je to
velmi důležité, např. u nerovnoměrného povrchu se musí zvolit
elastická obruč s velikým průměrem.
Životnost a funkčnost kola, nebo válečku je závislá na odolávání
použitého materiálu, korozi, teplotě a chemických materiálů.
Odolnost proti korozi
Bez ochranné vrstvy nemají oceli, které jsou obvykle při výrobě
kol a válečků obsaženy proti vlhkému prostředí žádnou reakci.
Při vzniku korozi se ocel pomalu narušuje. Povrch kol a válečků
se z tohoto důvodu opatřuje ochrannou vrstvou. Musí se proto
dbát na to, aby se tyto ochranné vrstvy nepoškodily špatným
zacházením a použitím.
Některé díly, které jsou proti ochraně lakované ztrácejí také svůj
lak při jejím poškození a následně tímto napomáhá ke korozi. Tím
se koroze rozšíří i na místa nepoškozené. Při menším poškození
mají pozinkované vrstvy přednost, že materiál zinek zůstává ve
stavu ochrany proti korozi.
Protože je v této mezní oblasti zinek – ocel, prvek zinku
upřednostňuje elektrochemické postupy, holé místo nerezaví.
Jednotlivé pozinkované díly se podrobují chemickému ošetření.
Nazývá se to: chromovat. Zde je rozdíl mezi modré a žluté
chromování, kde žluté chromování má ještě větší ochranu proti
vlhkosti než modré. Ušlechtilé oceli mají dobře známé korozní
chování. Použitý materiál je z věší části (1.4301/AISI 304) 18 ti
procentní chromniklová ocel.
Chemická odolnost
Chemická odolnost kola musí být povšimnuta obzvlášť u
některých případů, kde přichází stavební díly kola do styku s
agresivními látkami. Na straně 14 je tabulka chemických odolností jednotlivých materiálů pro obutí kol těles kol.
Údaje ze str. 14 jsou pro lepší orientaci. Je třeba vzít na vědomí i
kontakt s jinými okolními podmínkami jako je teplota, a vlhkost.
Pozor: Směs chemikálií může mít úplně jiné důsledky než ty
uvedené v tabulce. Právní závaznost je vyloučená.
Při určení nosnosti doporučujeme postupovat na základě
vzorce: Celková hmotnost zařízení – stroje (= vlastní hmotnost
plus náklad) děleno 3, protože většinou u nerovných ploch stojí
zařízení s větší váhou na třech kolech.
Kola a válečky uvedené v tomto katalogu a jejich uvedenou nosností mají určenou rychlost až 4 km/h na rovném povrchu při
teplotě od 10 do 30 stupňů. Všechny rozměry, nosnosti, tolerance odpovídají normám: EN 12527-12533, DIN 7845
Povšimněte si prosím symbolů na str. 11.
Potřebnou nosnost získáte dle následujícího vzorce:
Vlastní hmotnost stroje
potřebná nosnost pro kola
+ garantovaný užitečný náklad =
při využití 4 kol
3
Tyto nosnosti platí při rychlosti 4 km/h na rovině. Uvedené nosnosti v tomto katalogu jsou hodnoty při klidném zatížení. Při pohybu se musí odečíst dle nerovnosti povrchu až 30%.
4. Způsob a doba použití
Doba a způsob použití kol a válečků záleží na volbě ložiska.
U ložisek lze zvolit ložisko : kluzné, válečkové a kuličkové.
5. Odpor při rozjezdu a valivý odpor
Odpor při rozjezdu a valivý odpor je určen dle síly vozidla při
uvedení do pohybu. Tyto odpory jsou závislé na materiálu
obruče, průměru kola, vlastnosti vozovky, ložiska a zátěži. Čím
je větší průměr kola, tím je menší odpor. Kola s polyamidovými
a polyuretanovými obručemi docilují na rovném povrchu malý
rozjezdový a valivý odpor.
6. Technické upo zornění
Technické změny podléhající předpisům si ponecháváme pro
sebe.
Teplotní odolnost
Schopnost kol záleží také na teplotním prostředí.
Relevantní teplota pro povlak kola vyplývá ze společného
působení teplotního prostředí.
Pokud se vybírají kola a obruče z plastu je třeba dbát na
výběr materiálu a ložiska, např. se zmenší nosnost a stabilita
působením chladu nebo horka. Zatíženost životnost obručí se
při vysokých teplotách zřetelně opotřebovává, proto se vyvinuly
speciální materiály na výrobu kol s tím, aby vydržely provoz při
vysokých teplotách. Viz kola a válečky pro vysokou teplotu na
str. R38.
12
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:12
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:53:14 Uhr
Technický rádce
Kola:
Ložiska:
Kolo může být vyrobeno z různého materiálu, jako např. krycí vrstvy kola, bandáží a
z různých obručí, které propůjčují mnohotvárnost jejich vlastností. Ale také druh ložisek
formuje vlastnost jako je nosnost, vlastnost
chodu kola a jejich valivý odpor. Detailní
vlastnosti jednotlivých sérií kol vám budou
představeny na následujících stránkách.
Kluzné ložiska: Jednoduché dalekosáhlé
ložisko bez nároku na údržbu a necitlivé proti nárazu. U kol z polyamidu nebo litiny nenajdou uplatnění žádné jiné ložiska uplatnění,
protože tyto materiály obsahují dobré kluzné
vlastnosti.
Válečkové ložisko: Robustní, schopné odporu. Je to co nejvíce používané ložisko
pro stroje pro nepatrnou rychlost. Obsahuje
mírný valivý odpor.
Kuličkové ložisko: Lehký chod také při větší
zátěži a rychlosti pro nepřetržité nasazení.
Kuličkové ložiska najdou uplatnění hlavně u
technicky náročných strojů.
Kolo s otočnou vidlicí a upevnění
deskou
Kolo s otočnou vidlicí a
uchycením na šroub
Popis:
1
=
2
=
3
=
4
=
Popis:
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
Deska k přišroubování
Otočná vidlice
Kolo
Osa kola
Díra na čep
Upevňovací deska
Otočná vidlice
Kolo
Osa kola
Kola s pevnou vidlicí
Popis:
1 =
2 =
3 =
Pevná vidlice kola
Kolo
Osa kola
Rozměry:
H
= Celková stavební výška
F
= Vyložení
A,B = Měření upevňovací desky
a,b = Vzdálenost děr na šrouby
d
= Průměr otvoru na šroub
Rozměry:
H = Celková stavební výška
F = Vyložení
A = Průměr desky
d = Průměr otvoru na šroub
Rozměry:
H = Celková stavební výška
A,B = Měření upevňovací desky
a,b = Vzdálenost děr na šrouby
d = Průměr otvoru na šroub
Kola
Kola s otočnou vidlicí mohou být špatným
zacházením způsobit blokaci:
Kola s pevnou vidlicí
Pod pojmem kola se rozumí dle pravidla
nehnané části, které jsou alespoň z jednoho kola a jedné vidlice. Dále rozlišujeme
kola s pevnou vidlicí a otočnou vidlicí. Kola
s otočnou vidlicí umožňují měnit směr na
základě zabudovaného ložiska. Kola s pevnou vidlicí oproti tomu udržují směr a stabilitu bez výkyvů.
U otočného pohybu kola
U otočného pohybu kola a výkyvného
pohybu vidlice
U výkyvného pohybu vidlice.
Co se týče upevnění, tam se uplatnily šrouby
a čepy.
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:13
Kola s pevnou vidlicí nejsou otočné a dávají
strojům a zařízením stabilitu směru.
Co se týče upevnění, tam se uplatnily
šrouby.
•
[email protected]
13
04.12.2008 12:53:17 Uhr
Technický rádce
Bariomové soli
Bavlníkový olej
Benzín,petrolej
Pivo
Asfalt
Octan olovnatý - vodnatý 10
Dusičnan olovnatý
Borax
10
Kyselina boritá
Brom
Máslo
Butan
Chlor, chlorovaná voda
Karbolineum
Citrusové oleje
Kasein
Kyselina chromová – vodnatá
Clophen
Kobaltové soli, vodnaté
Cyclohexanol
Diathylenglykol
Dichlorbenzen
Dichlorbutylen
Dimethyléter
Dimethylanilin
Dimethylformamid
Diphyl, 80°C
}
+
+
+
}
+
+
}
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
}
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:14
-
}
+
+
-
Kyselina olejová
Ozón
Kyselina šťavelová
}
+
+
+
Želatina
Glukóza
Glycerin
Glykol
+
+
+
+
+
+
+
-
+
}
+
+
+
+
+
+
+
}
}
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
-
}
+
-
-
Kyselina močová
Hydraulický olej
Hexan
Isopropylchlorid
Isopropylový éter
Jód
+
+
+
+
-
}
}
-
Chlorid draselný
Kyanit draselný
Hydroxid draselný
Sulfat draselný
Vápník solný
Kresol
Lučavka královská
Oxid uhelnatý
Kyselina uhličitá
Kokosový olej
Chlorid měďnatý
Měď solná
Síran měďnatý
}
}
+
+
-
+
+
+
-
}
+
+
+
-
-
20
}
+
+
+
+
}
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10
+
+
+
-
}
}
+
-
}
}
+
+
-
+
+
}
+
}
+
+
}
+
+
-
10
+
+
+
}
-
+
+
+
}
}
10
-
+
+
+
+
+
+
+
Směs kyselin
Manganová sůl
Hořečnatá sůl
Mathylalkohol
Methylchlorid
Methyletylketon
Methylpyrolidon
Minerální oleje
Monobrombenzol
Malta,cement,vápno
Mléko
Louh sodný
Naftalín
Chlorid sodný
Kyanid sodný
Hydroxid sodný
Uhličitan sodný
10
10
50
10
10
-
-
}
+
}
}
-
+
+
+
+
+
-
}
+
+
}
+
+
+
+
+
+
+
+
-
} podmíněně stabilní
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
Parafín
Rostlinné oleje
Kyselina palmitová
Kyselina fosforečná
Fenyl
Fenylový olej
Propan
Propylalkohol
10
10
10
10
10
10
10
10
10
}
+
+
}
-
10
10
polyuretan
polyamid
guma
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
}
}
}
}
+
+
+
+
+
+
}
}
+
}
}
+
+
+
+
+
-
+
+
+
}
-
}
Rtuť
Chlorid rtuťový
+
+
-
Ricinový olej
Spaliny
+
+
+
-
+
}
Klih
+ stabilní
14
30
Dusičnan sodný
Fosforečnan sodný
Křemičitan sodný
Síran sodný
Sulfid sodný
Sirnatan sodný
Chlorid niklový
Chlorid solný
Chlorid sulfátový
-
+
-
10
}
Formaldehyd
Fural
Mastné kyseliny
Olej z jehličí
Flór
Faormamid, čirý
+
}
}
konc. %
+
+
-
Vzácné plyny
Ledová kyselina octová
Chlorid železnatý, kyselý 10
Síran železnatý
Odvápňovač
10
Ropa
Kyselina octová
30
polyuretan
+
+
+
+
+
+
-
polyamid
}
}
guma
polyuretan
+
}
konc. %
polyamid
Odpadní voda
40
Acetaldehyd
Aceton
Acethylen
Kyselina akrylová>30°C
Kolamin
Ether
Octan ethylnatý
Etanol
Ethylen
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
Alkyl benzol
Alkyl alkohol
Octan hlinitý
10
Kyselina mravenčí
Amine alifatický
Aminokyselina – směs
Kyselina jablečná
20
Amoniak – tekutý
Soli amonné
Bikarbonát amonný
Uhličitan amonný
Rhodanid amonný
Hydroxid amonný
Dusičnan amonný
Sulfát amonný
Octan amylnatý
Alkohol amylnatý
Anilin
Antrachinon, 85°C
guma
konc. %
Chemická odolnost
-
•
Kyseliny solné
Kyseliny siřičnaté
Hořčice
Dusičnan stříbrný
Roztok sody
Posypová sůl
Kyselina sterolová
Terpentinový olej
Kyselina taninová
Chlorid uhličitý
Toluen
Trichloretylen
Inkoust,tuš
30
}
}
}
10
+
-
10
Fluorid Uranový
Moč
+
+
+
Vazelína
Vinilchlorid, 80°C
Vosk, 80°C
Louh na praní, 80°C
Studená voda
Voda do 80°C
Jezerní voda
Kyselina vinná
+
+
+
+
+
-
+
}
+
+
+
}
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
}
-
+
+
+
+
}
10
Xylen
Chlorid zinečnatý
Rhodanit zinečnatý
Kyselina citrónová
-
}
10
30
10
}
+
-
}
nestabilní
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:53:22 Uhr
4 silné obory
Silné ve 4 oborech
Dopravní vkypr
Nosné a dopravní válečky, stojanové ložiska, brzdové válečky, brzdové nosné
válečky
Kuličkové válečky
Válečkové kolejnice
Válečkové dráhy
Přepravní pásy
Kuličkové věnce / kuličkové otočné spojení
Str. F 1 – F 76
Transportní kola
Kola pro velkou zátěž
Přístrojová kola
Kola nafukovací – otočná i pevná
Lanovnice a kola na vrata
Kola na zdvižné vozíky
Provedení: Elastické, plnopryžové, termoplast, polyamid, litý polyamid,
polyuretan, vulkolan, odolné proti vysoké teplotě, lité a ocelové
Str. R 1 – R 66
Kola, Kola s otočnou a pevnou vidlicí
Zdvihací a manipulační technika
Zdvihací vozíky nůžkové / Nůžkové zdvihací stoly
Přídavné zařízení, stohovací vozíky, korbové sklápěčky
Vidlicové zdvihací vozíky, zdvižné vozíky, zdvižné elektrické vozíky
Transportní vozíky
Dělící přepážky, ochrana strojů
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:15
•
[email protected]
Str. T 1 – T 19
Pružný vodící buben
Schránka trolejového vedení
C – kolejový program se sloupovou výkyvnou konzolí
Visuté traťové programy
Otočný jeřáb od 150 kg s řetězovými zvedáky
Vakuum zvedák
Systémy chodu vrat
Str. H 1 – H 14
Manipulační technika/přívod energie
15
04.12.2008 12:53:26 Uhr
Přehled obsahu
1
TORWEGGE –
váš specialista
2
Technický poradce
3
Guma,
thermoplast
4
Polyuretan
5
Kola s pohonem
6
Polyamid,
polypropylen
7
Ocelové
8
Kola pro vysokou
teplotu
9
Elektrovodivé kola
13
Přístrojová kola
16
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:16
Kola a válečky
pro vysokozdvižné
vozíky
10
Litá a ocelová
kola
11
14
Návrhová kola
15
Lanové, vratové
a vodící kladky
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
12
16
Nafukovací kola
Nosná kola,
válečky, transportní technika
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:53:28 Uhr
Přehled obsahu
Přehled obsahu
Strana
1
TORWEGGE – váš specialista
2
Technický poradce
10 – 20
3
Guma, termoplast
R1 – R12
4
Polyuretan
R13 – R22
5
Kola s pohonem
R11 – R23
6
Polyamid, polypropylen
R24 – R32
7
Specielní pro automobilovou výrobu / Ocelové
R33 – R37
8
Kola pro vysokou teplotu
2–9
R38
9
Elektrovodivé kola
R39 – R43
10
Litá a ocelová kola
R44 – R47
11
Kola a válečky pro vysokozdvižné vozíky
R48 – R53
12
Nafukovací kola
R54 – R56
13
Přístrojová kola
R57 – R62
14
Návrhová kola
15
Lanové, vratové a vodící kladky
16
Nosná kola, válečky, transportní technika
www.
torwegge.de
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:17
•
R63 – R66
[email protected]
17
04.12.2008 12:53:37 Uhr
Přehled obsahu
16
Nosné válečky, válečky
pro přepravní dráhy,
brzdové nosné válečky
20
Kuličkové věnce,
kuličkové otočné spojení
24
Vakuum – zdvihací zařízení
28
Elektr. vysokozdvižné
vozíky, zdvižné vozíky,
korbové sklápěčky
18
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:18
17
Kuličkové válečky
21
Přívody energie: pružinové
kabelové bubny, trolejové
vedení, C-kolejnice, program – lanové dráhy
25
Nůžkové zdvihací stoly
29
Transportní technika,
rudlíky, manip. vozíky
18
19
Dopravní válečky, paletové
válečkové kolejničky, universální válečkové kolejnice,
válečkové kolejnice pro velkou
zátěž, multitransfersystém
22
23
Systém pohybu vrat
26
Zdvihací zařízení /
na zeď – a sloupové
výkyvné zařízení pro těžké
provedení
27
Přídavné zařízení na
paletové vozíky, sklápěcí
zařízení na odpad
30
Paletové vidlicové vozíky,
vysokozdvižné vozíky
31
Transportní vozíky
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
Válečkové dráhy,
nůžkové válečkové dráhy,
přepravní dráhy
•
Ochrana strojů,
dělící přepážky
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:53:40 Uhr
Přehled obsahu
Přehled obsahu
Strana
16
Nosné válečky, válečky pro přepravní dráhy, brzdové nosné válečky
17
Kuličkové válečky
F30 – F37
18
Dopravní válečky, paletové válečkové kolejničky, universální válečkové
kolejnice, válečkové kolejnice pro velkou zátěž, multitransfersystém
F38 – F60
19
Válečkové dráhy, nůžkové válečkové dráhy, přepravní dráhy
F61 – F73
20
Kuličkové věnce, kuličkové otočné spojení
F74 – F76
21
Přívody energie: pružinové kabelové bubny, trolejové vedení,
C-kolejnice, program – lanové dráhy
H1 – H13
22
Systém pohybu vrat
www.
torwegge.de
23
Zdvihací zařízení / na zeď – a sloupové výkyvné
zařízení pro těžké provedení
www.
torwegge.de
24
Vakuum – zdvihací zařízení
25
Nůžkové zdvihací stoly
26
Přídavné zařízení na paletové vozíky, sklápěcí zařízení na odpad
27
Paletové vidlicové vozíky, vysokozdvižné vozíky
28
Elektr. vysokozdvižné vozíky, zdvižné vozíky, korbové sklápěčky
29
Transportní technika, rudlíky, manip. vozíky
T12 – T13
30
Transportní vozíky
T14 – T19
31
Ochrana strojů, dělící přepážky
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:19
F1 – F29
H14
T1 – T9
•
www.
torwegge.de
T10 – T11
www.
torwegge.de
www.
torwegge.de
[email protected]
19
04.12.2008 12:54:09 Uhr
Technický rádce
Varianty otočných vidlic
Série LI
Série LI-OB
Série LCW
Standardní vidlice z ocelového plechu,
pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým ložením
Uchycení – deska
Standardní vidlice z ocelového plechu,
pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým ložením
Uchycení – deska
Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým ložením
Utěsnění s integrovaným distančním držákem
Série LO
Série LL
Série LU
Vidlice z ocelového plechu, leskle pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým ložením
S teplotně stabilním mazacím tukem
Lisovaná vidlice z ocelového plechu,
pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením
Vidlice u ocelového plechu, pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením
Obzvlášť odolná proti nárazům a úderům
Série LM
Série 40
Série DLR
Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením a tvrzenou pánví ložiska
Obzvlášť odolná proti nárazům a úderům
Vidlice u ocelového plechu, pozinkovaná
Od průměru 250 mm konstrukce z
ocelového sváru
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením a tvrzenou pánví ložiska
Obzvlášť odolná proti nárazům a úderům
Těžká svařená ocelová konstrukce
Rozvidlená hlava s utěsněným axiálním
drážkovým kuličkovým ložiskem a kuželovitým
válečkovým ložiskem, mazací čep
Vysoká nosnost, nepatrná stavební výška
Série LPL
Série LP
Série LPSX
Těžká svařená ocelová konstrukce, pozinkovaná
Rozvidlená hlava s tvrzenou pánví ložiska a
kuželovitým válečkovým ložiskem, mazací čep
Prostřední čep je šroubovaný a pojistný
Těžká svařená ocelová konstrukce, pozinkovaná
Rozvidlená hlava s utěsněným axiálním
drážkovým kuličkovým ložiskem a kuželovitým
válečkovým ložiskem, mazací čep
Prostřední čep je šroubovaný a pojistný
Velice robustní svařená ocelová konstrukce
Chráněná od prachu a stříkající vody
S mazacím čepem a navařeným stabilním
středním čepem
Vidlice do průměru kola 150 mm pozinkovaná,
od průměru 200 mm černě lakovaná
Série LF-APP
Série LF
Série LNC
Lehká ušlechtilá ocel z chromniklu
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením
Všechny zabudované díly jsou odolné proti
rzi a kyselinám
Standardní z ušlechtilé oceli z chromniklu
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením
Všechny zabudované díly jsou odolné proti
rzi a kyselinám
Extra těžká vidlice z ušlechtilé oceli a z
chromniklu
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým ložením
Chráněná od prachu a stříkající vody
Všechny zabudované díly jsou odolné proti rzi
a kyselinám
Série L 1340
Série L 1360
Lehká lisovaná vidlice z ocelového plechu,
pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením
Lehká lisovaná vidlice z ocelového plechu,
pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým
ložením
20
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:20
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
Série L 1890
•
Těžká lisovaná vidlice z ocelového plechu,
pozinkovaná
Rozvidlená hlava s dvojitým kuličkovým ložením
Osa kola je sešroubovaná
Germany: tel. +49 3763 5091-0
04.12.2008 12:54:12 Uhr
Všeobecné prodejní a dodací podmínky
§1
Preambule
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené s našimi zákazníky.
Odlišné obchodní podmínky našich smluvních partnerů, jsou neplatné, pokud obchodní
podmínky našich partnerů výslovně a písemně neuznáme.
§2
Nabídka a uzavření smlouvy
1. Veškeré námi učiněné nabídky – ať již písemné nebo ústní – jsou ohledně jejich celého obsahu nezávazné a představují pouze pozvání pro naše smluvní partnery, aby sami poskytli
závaznou nabídku.
Jestliže některý z našich smluvních partnerů odpoví na naši nezávaznou nabídku, představuje
tato odpověď nabídku našich smluvních partnerů k uzavření smlouvy. Mlčení z naší strany s
ohledem na tuto nabídku vždy znamená, že tuto nabídku odmítáme. Zaslání našich ceníků,
katalogů, prospektů atd. zájemcům nás nezavazuje k dodání.
Jakékoliv informace z naší strany jsou právně účinné jen v případě, že budou učiněny
písemně a jsou podepsány pracovníkem oprávněným k podepisování. Za ústně poskytnuté
informace našich pracovníků výslovně nepřebíráme žádné ručení. Takové informace jsou
vždy nezávazné.
2. Nabídky a zakázky se považují za přijaté výlučně v případě, že je písemně potvrdíme a provedeme do dvou týdnů.
§3
Ceny
1. Naše ceny platí ze závodu plus náklady na balení, clo, pojištění a zákonná daň z přidané
hodnoty v příslušně platné výši.
2. Naše faktury jsou splatné do 30 dní po datu vystavení faktury beze srážky. Při obdržení platby do 10 dní poskytneme objednavateli 2 % skonto, pokud jsou uhrazeny všechny dřívější
faktury.
3. Jestliže se objednavatel dostane do prodlení s platbou, budou se účtovat úroky z prodlení
ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbou. Úroková sazba bude stanovena vyšší nebo nižší,
pokud budeme moci prokázat zatížení vyšší úrokovou sazbou nebo objednavatel bude moci
prokázat nižší zatížení. Jsme oprávněni uplatnit další škodu způsobenou prodlením.
4. V případě, že se objednavatel dostane do prodlení s platbou, popř. budou k dispozici zajištěné
informace o tom, že se po udělení zakázky značně zhoršily hospodářské poměry objednavatele, jsme oprávněni učinit naše plnění závislé na platbách předem nebo zárukách.
5. Naše nároky může objednavatel započítat vůči svým pohledávkám jen v případě, že protipohledávka objednavatele bude nesporná nebo bude existovat právoplatný titul; právo
na zadržení může uplatnit jen v případě, že se zakládá na nárocích ze smluvního poměru
položeného za základ.
6. Zvyšování nákladů na základě kolektivních smluv nebo zvyšování cen materiálu bude na
objednavatele převedeno jen v případě, že se jedná o smlouvy s dohodnutou dodací lhůtou
více než čtyři měsíce; neplatí to u zboží nebo služeb dodaných nebo poskytnutých v rámci
dlouhodobého závazkového vztahu. Změny cen budou objednavateli neprodleně sděleny.
§4
Dodací lhůta
1. Dodací termíny a dodací lhůty jsou závazné jen v případě, že budou dohodnuty písemně.
Pokud uvedené dodací termíny a dodací lhůty nebudou výslovně a písemně označeny jako
závazné, jsou nezávazné. Nedostáváme se do prodlení tak dlouho, dokud objednavatel
nesplní ze své strany včas a řádně smluvní závazky, které mu přísluší.
2. Pokud budou písemně a závazně dohodnuty dodací lhůty, může objednavatel při překročení
dodacích lhůt podle § 651, § 440, § 323, § 326 odst. 5 občanského zákoníku odstoupit od
smlouvy nebo podle § 441 občanského zákoníku snížit kupní cenu. Nárok objednavatele na
náhradu škody je vyloučen, pokud se na naší straně nebude jednat o úmysl nebo hrubou
nedbalost.
3. Vyšší moc nebo poruchy provozu, které se vyskytnou u nás nebo u našich dodavatelů,
pracovní boje nebo nepředvídatelné nedostatky materiálu – které nám budou bez vlastního zavinění přechodně bránit v dodání předmětu smlouvy k dohodnutému termínu nebo
během dohodnuté lhůty – změní smluvně dohodnuté termíny a lhůty o dobu trvání závad
v plnění závazku podmíněných těmito okolnostmi. Jestliže odpovídající poruchy povedou k
prodloužení plnění o více než čtyři měsíce, může objednavatel od smlouvy odstoupit. Jiná
práva na odstoupení tím zůstávají nedotčena. Zavazujeme se, že v takových případech budeme objednavatele neprodleně informovat o druhu a rozsahu závad v plnění závazku, které
se vyskytnou u nás nebo u našich dodavatelů.
§5
Záruka
1. Nároky objednavatele kvůli věcným vadám se promlčí při výrobě nových předmětů smluv
po 24 měsících při 8hodinovém provozu, po 12 měsících při 16hodinovém provozu, po 6
měsících při 24hodinovém provozu od předání objednaného zboží.
Jestliže objednavatel odebere předmět smlouvy, i když mu byla známa závada, přísluší mu
záruční nároky jen v případě, že si je při dodání výslovně vyhradí. Při lstivém zamlčení závad
nebo převzetí záruky za vlastnosti zůstávají další nároky objednavatele nedotčeny. Nahrazené díly se stávají naším vlastnictvím.
2. Nevhodné nebo neodborné používání, chybná montáž, popř. uvedení do provozu objednavatelem nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, chybná nebo nedbalá manipulace – zejména nadměrné namáhání – jsou z ručení vyloučeny, pokud závadu nelze odvodit z našeho
zavinění.
3. Změny v konstrukci nebo provedení již objednaných dílů, které budou provedeny námi
nebo našimi subdodavateli po uzavření smlouvy, nevedou k jakýmkoliv nárokům ze záruky na straně objednavatele. Jakékoliv nároky objednavatele ze záruky na základě takových opatření jsou vyloučeny, pokud se vhodnost k používání objednaných dodaných dílů
podstatně nezhorší oproti smluvně dohodnuté kvalitě. Objednavatele budeme informovat o
změnách, jak je popsáno výše, neprodleně poté, co se o nich sami dozvíme.
4. Nejdříve nám vždy přísluší právo na dodatečné plnění. Pouze v případě, že bude
dodatečné plnění během přiměřené lhůty neúspěšné, může objednavatel uplatnit další
nároky ze záruky.
5. Jestliže se u objednavatele jedná o obchodníka ve smyslu obchodního zákoníku, musíme
obdržet reklamace kvůli neúplnému nebo špatnému dodání nebo reklamace kvůli rozpoznatelné vadě neprodleně, nejpozději ovšem do 8 dní poté, co přijmeme předmět smlouvy. Důkazní břemeno za včasnost obdržení reklamace nese objednavatel. Jinak platí zákonná ustanovení. Pokud nebudou výše popsané závady nebo reklamace oznámeny včas,
považuje se dodávka celkově za schválenou.
§6
Výhrada vlastnictví
1. Zboží zůstává naším vlastnictvím, dokud nebude zaplacena kupní cena v celé výši. Platební
poukázky, šeky a směnky vedou k uspokojení našich nároků teprve po jejich proplacení a
definitivním dobropisu.
2. jestliže je objednavatel právnickou osobou veřejného práva, veřejnoprávním zvláštním majetkem nebo podnikatel, který při uzavření smlouvy jedná při výkonu své živnostenské nebo
samostatné profesní činnosti, trvá výhrada vlastnictví také pro naše pohledávky vůči objednavateli z běžného obchodního vztahu, dokud nebudou vyrovnány pohledávky související
s dodávkou zboží. Na žádost objednavatele se zavazujeme upustit od výhrady vlastnictví,
jestliže objednavatel nepopiratelně splnil veškeré pohledávky související s dodáním zboží a
poskytl běžnou záruku pro ostatní pohledávky běžných obchodních vztahů.
3. Objednavateli je povolen další prodej zboží nacházejícího se pod výhradou vlastnictví v
běžném obchodním postupu. Povolení je kdykoliv odolatelné. Další prodej se smí provést
pouze oproti platbě v hotovosti nebo pod výhradou vlastnictví. Předání k ručení, zastavení a
jiné dispozici omezující naše práva nejsou objednavateli dovoleny. Objednavatel nám tímto
pro zajištění postupuje všechny pohledávky z dalšího prodeje. Na žádost kdykoliv zašle
soupis pohledávek, které na nás přešly, a bude o postoupení informovat dlužníka. Je ovšem
oprávněný pohledávky, které nám byly postoupeny, inkasovat, dokud bude podle dohody
plnit své platební závazky.
4. Zavazujeme se uvolnit zajištění, která nám přísluší, na žádost objednavatele do té míry, do
jaké hodnota našich zajištění překračuje zajišťované pohledávky o více než 20 %.
5. Objednavatel může nabýt výhradní vlastnictví k předmětu dodání spojením s novou věcí.
Případné zpracování bude provedeno bezplatně pro nás. Při spojení s jiným zbožím, které
nám nepatří, nám přísluší spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty našeho zboží k
jinému zpracovanému zboží.
§7
Ručení
1. Jestliže budeme na základě zákonných ustanovení a podle těchto podmínek muset ručit za
škodu způsobenou z lehké nedbalosti, ručíme omezeně. Ručení existuje jen při porušení podstatných smluvních povinností a je omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření
smlouvy. Toto omezení neplatí při ohrožení života, ublížení na těle a na zdraví. Pokud je
škoda krytá pojištěním uzavřeným objednavatelem pro příslušný škodní případ, ručíme
pouze za případně s tím spojené nevýhody objednavatele, např. vyšší pojistné nebo úrokové nevýhody, dokud pojišťovna neprovede likvidaci škody. Neručíme za škody z lehké
nedbalosti způsobené závadou zboží.
2. Nezávisle na našem zavinění zůstává nedotčeno případné ručení při lstivém zamlčení závady,
z převzetí záruky nebo rizika pořízení věci podle zákona o ručení za výrobek.
3. Vyloučeno je osobní ručení pomocníků a zaměstnanců našeho podniku za škody způsobené
z lehké nedbalosti.
4. Ručení kvůli prodlení dodávky je konečně upraveno v § 4.
§8
Autorské právo
Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo ke všem výkresům, náčrtům a vzorům, které zhotovíme nebo předáme v souvislosti s naším plněním. Nesmí se bez našeho výslovného písemného svolení přenechat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám a budou nám na žádost ihned
vráceny. Rozmnožování takových předmětů je přípustné pouze v rámci ustanovení autorského
práva, popř. s naším předchozím písemným svolením.
§9
Miesto plnenia a sídlo súdu
1. Místem plnění je Bielefeld/Glauchau.
2. V případě všech sporů, které vyplynou ze smluvního poměru, pokud je smluvní partner obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, je pro sídlo
firmy v Bielefeldu příslušný výlučně soud v Bielefeldu, pro sídlo firmy Glauchau je v případě
sporů pod EUR 5.000,00 soudně příslušný Hohenstein-Ernstthal, u sporů od EUR 5.000,00
Chemnitz.
3. Stejná soudní příslušnost platí v případě, že objednavatel nemá všeobecnou soudní
příslušnost v tuzemsku, po uzavření smlouvy přeloží své bydliště nebo místo trvalého pobytu
z tuzemska nebo jeho bydliště nebo místo trvalého pobytu není k okamžiku podání žaloby
známo.
4. Platí výlučně právo Spolkové republiky Německo, také u obchodů se zahraničními firmami
nebo dodávek do zahraničí.
5. Pro obdržení písemných prohlášení, zejména potvrzení objednávek objednavateli, stačí
důkaz, že byly odeslány doporučenou zásilkou na adresu, která nám byla naposledy oznámena.
§ 10
Salvátorská doložka
Neúčinnost nebo neplatnost jednoho nebo více výše uvedených ustanovení se nedotýká
platnosti ostatních ustanovení. Jestliže některé ustanovení těchto smluvních podmínek bude
neúčinné, bude nahrazeno platným ustanovením, které se co nejvíce přibližuje hospodářskému
účelu neúčinného ustanovení. Změny nebo doplnění těchto podmínek musí být výslovně
písemně potvrzeny. Platí to také pro upuštění od požadavku písemné formy.
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 20
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:44:30 Uhr
Vaše cesta k nám
Bratislava
Všeobecné predajné a dodacie podmienky
E58
§1
Preambula
Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú s našimi
zákazníkmi. Od nich sa odlišujúce obchodné podmienky našich zmluvných partnerov nás
nepodmieňujú voči žiadnej záväznej účinnosti. Niečo iné platí len vtedy, ak sme obchodné
podmienky našich zmluvných partnerov výslovne a písomne uznali.
E571
63
Gagarinova
a
pr
Po
1
sk
á
d
E571
E58
E75
63
ňa
Svornosti
Slov
naft
skâ
Slo vna
â
ft s k
Kaz
sk
an
á
E575
Svo
rn
5*
os
ti
Slovnaft
9
9
S
6
63
E575
Torwegge Slovensko s.r.o.
ul. Svornosti 50 • 82106 Bratislava
Tel. 00421 245241325
Fax 00421 245242005
www.torwegge.sk • [email protected]
Glauchau
Torwegge Glauchau GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 13
08371 Glauchau, Germany
Telefon +49 3763 5091-0
Fax
+49 3763 5091-10
Internet: www.torwegge.de
E-Mail: [email protected]
Bielefeld
2
3591K_cat-tschech-08_cover.indd 2
Kola Torwegge • Heinrich Torwegge GmbH & Co. KG
Oldermanns Hof 6
33719 Bielefeld, Germany
Telefon +49 521 93417-0 • Fax +49 521 93417-10
Internet: www.torwegge.de
E-Mail: [email protected]
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
Torwegge dopravní prvky GmbH & CO. KG
Oldermanns Hof 6
33719 Bielefeld, Germany
Telefon +49 521 93417-0 • Fax +49 521 93417-11
Internet: www.torwegge.de
E-Mail: [email protected]
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
§2
Ponuka a uzavretie zmluvy
1. Všetky ponuky z našej strany – ak boli podané písomne alebo ústne – sú vzhľadom na ich
celý obsah nezáväzné a predstavujú len pozvanie pre našich zmluvných partnerov na to, aby
dali sami záväznú ponuku.
Ak jeden z našich zmluvných partnerov odpovie na nezáväznú ponuku z našej strany, tak
táto odpoveď predstavuje ponuku nášho zmluvného partnera na uzavretie zmluvy. Mlčanie
z našej strany na takúto ponuku vždy znamená, že túto ponuku odmietame. Zaslanie našich
cenníkov, katalógov, prospektov atď. záujemcom nás nezaväzuje k dodávke.
Informácie z našej strany akéhokoľvek druhu podnecujú právnu účinnosť len vtedy, ak boli
podané písomne a ak boli podpísané pracovníkom, ktorý má podpisové právo. Za ústne
podané informácie našich zamestnancov nepreberáme výslovne žiadnu záruku. Takéto informácie sú stále nezáväzné.
2. Ponuky a zákazky sú považované výhradne vtedy za prijaté, ak boli z našej strany v priebehu
dvoch týždňov písomne potvrdené alebo zrealizované.
§3
Ceny
1. Naše ceny platia z miesta výroby s pripočítaním nákladov na obal, clo, poistenie a aktuálne
platnú zákonnú daň z pridanej hodnoty.
2. Naše faktúry sú splatné v priebehu 30 dní od vystavenia faktúry bez zľavy. Pri prijatí platby
v rámci 10 dní zaručujeme objednávateľovi 2 % skonto, pokiaľ sú vyrovnané všetky predchádzajúce faktúry.
3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou, tak sa mu vyúčtujú úroky z omeškania
vo výške 8 % nad základnú úrokovú sadzbu. Úrokovú sadzbu je možné stanoviť vyššie alebo nižšie, ak môžeme dokázať zaťaženie vyššou úrokovou mierou alebo ak môže zadávateľ
zákazky dokázať nižšie zaťaženie. Sme oprávnení na uplatnenie ďalšej škody spôsobenej
omeškaním.
4. Pri omeškaní platby od objednávateľa príp. pri zaručených informáciách o tom, že sa ekonomické pomery objednávateľa po zadaní zákazky značne zhoršili, sme oprávnení, podmieniť
náš výkon zálohovými platbami alebo kauciami (zárukami).
5. Vo vzťahu k našim nárokom si objednávateľ môže zrealizovať kompenzáciu len vtedy, ak
je protipohľadávka objednávateľa nepopierateľná alebo ak existuje právoplatný dôvod;
zádržné právo si môže uplatniť len vtedy, pokiaľ je toto založené na nárokoch tvoriacich
základ zmluvného vzťahu.
6. Nárast nákladov na základe tarifných zmlúv alebo nárastu cien materiálu treba presunúť
len na objednávateľa, pokiaľ ide o zmluvy s dohodnutou dodacou dobou dlhšou ako štyri
mesiace; neplatí to pri tovaroch alebo službách dodaných alebo poskytnutých v rámci dlhodobých záväzkových vzťahov. Zmeny cien budú objednávateľovi bezodkladne oznámené.
§4
Dodacia doba
1. Dodacie termíny a dodacie lehoty sú záväzné len vtedy, pokiaľ boli tieto dohodnuté písomne.
Pokiaľ uvádzané dodacie termíny a dodacie lehoty neboli výslovne a písomne označené
za záväzné, tak sú tieto nezáväzné. My sa dovtedy nedostaneme do omeškania, pokiaľ si
objednávateľ zo svojej strany nesplní včas a riadne jemu prináležiace zmluvné povinnosti.
2. Pokiaľ boli dodacie lehoty dohodnuté písomne a záväzne, tak môže objednávateľ pri
prekročení dodacích termínov podľa §§ 651, 440, 323, 326 ods. 5 občianskeho zákonníka
od zmluvy odstúpiť alebo podľa § 441 občianskeho zákonníka znížiť kúpnu cenu. Nárok na
náhradu škody objednávateľa je vylúčená, pokiaľ z našej strany nejde o zámer alebo hrubú
nedbanlivosť.
3. Vyššia moc alebo prevádzkové poruchy, boje medzi zamestnancami a zamestnávateľom
alebo nepredvídateľné nedostatky materiálu, ktoré sa vyskytnú u nás alebo našich
dodávateľov – ktoré nám bez nášho zavinenia dočasne zabránia v tom, aby sme zmluvný
predmet dodali v dohodnutom termíne alebo v rámci dohodnutej lehoty, zmenia zmluvne
dohodnuté termíny a lehoty o trvanie nedostatkov v plnení záväzkov podmienených týmito
okolnosťami. Ak vedú príslušné poruchy k odkladu výkonu o viac ako štyri mesiace, tak
môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť. Iné práva na odstúpenie zostávajú týmto nedotknuté. Pre takéto prípady sa zaväzujeme objednávateľa bezodkladne informovať o druhu a
rozsahu porúch vedúcich k odkladu výkonu, ktoré vznikli u nás alebo našich dodávateľov.
§5
Záruka
1. Nároky objednávateľa z dôvodu vecných nedostatkov sa pri novej produkcii zmluvných
predmetov premlčia po 24 mesiacoch pri 8 hodinovej prevádzke, po 12 mesiacoch pri 16
hodinovej prevádzke, po 6 mesiacoch pri 24 hodinovej prevádzke po odovzdaní objednaného tovaru.
Ak objednávateľ prevezme zmluvný predmet napriek tomu, že pozná nedostatok, tak mu
nároky na poskytnutie záruky prináležia len vtedy, ak si ich výslovne vyhradí pri dodávke. Pri
zákernom zamlčaní nedostatkov alebo pri prevzatí záruky za kvalitu zostávajú ďalšie nároky
objednávateľa nedotknuté. Nahradené dielce zostávajú naším majetkom.
2. Nevhodné alebo neodborné použitie, chybná montáž príp. uvedenie do prevádzky prostredníctvom objednávateľa alebo tretej osoby, prirodzené opotrebenie, chybná alebo nedbanlivá
manipulácia – predovšetkým nadmerné zaťaženie – sú zo záruky vylúčené, pokiaľ nie je
možné nedostatok spätne odvodiť od nášho zavinenia.
3. Zmeny v konštrukcii alebo realizácii už objednaných dielov, ktoré uskutočníme my alebo naši
subdodávatelia po uzavretí zmluvy, nevedú v žiadnom prípade k nárokom na poskytnutie
záruky na strane objednávateľa. Akékoľvek nároky na poskytnutie záruky objednávateľa
na základe takýchto opatrení sú vylúčené, pokiaľ sa podstatne nezhoršila spôsobilosť
použitia objednaných dodaných dielov oproti zmluvne záväznej kvalite. Objednávateľ bude
o zmenách, aké boli vyššie popísané, prostredníctvom nás bezodkladne informovaný po
tom, ako sme sa o nich dozvedeli.
4. Najprv nám vždy prináleží právo na dodatočné plnenie. Len pri chybnom dodatočnom
plnení v rámci primeranej lehoty si môže objednávateľ uplatniť ďalšie nároky na poskytnutie záruky.
5. Ak pri objednávateľovi ide o obchodníka podľa obchodného zákonníka, tak nám musia byť
námietky kvôli nekompletnej dodávke alebo nesprávnej dodávke alebo reklamácie kvôli
poznanému nedostatku doručené bezodkladne, najneskôr však 8 dní po prijatí zmluvného
predmetu. Dôkazné bremeno za včasnosť príchodu reklamácie nesie objednávateľ. Ináč
platia zákonné nariadenia. Pri oznámení vyššie uvedených sťažností alebo reklamácií nedostatkov, ktoré nedošli včas, je považovaná dodávka celkovo za schválenú.
www.torwegge.sk
•
§6
Výhradné vlastníctvo
1. Tovar zostáva až do kompletného zaplatenia kúpnej ceny naším vlastníctvom. Platobné príkazy, šeky a zmenky vedú k uspokojeniu našich nárokov až prostredníctvom ich preplatenia
a definitívneho dobropisu.
2. Ak je objednávateľ právnickou osobou verejného práva, verejno-právnym majetkom so
zvláštnym právnym postavením alebo podnikateľom, ktorý je pri uzavieraní zmluvy činný
pri prevádzkovaní svojej živnostenskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti, zostáva
výhradné vlastníctvo existovať aj pre naše pohľadávky voči objednávateľovi z prebiehajúceho obchodného vzťahu až do vyrovnania pohľadávok, ktoré súvisia s dodávkou tovaru. Na požiadanie objednávateľa sa zaväzujeme zriecť sa výhradného vlastníctva vtedy, ak
objednávateľ nepopierateľne splnil všetky požiadavky, ktoré súvisia s dodaním tovaru a ak
na ostatné požiadavky bežných obchodných vzťahov poskytol bežnú záruku.
3. Objednávateľovi je povolený ďalší predaj tovarov, ktoré podliehajú výhradnému vlastníctvu,
pri bežnom obchodovaní. Povolenie je kedykoľvek možné odvolať. Ďalší predaj sa môže
uskutočniť len za platbu v hotovosti alebo na základe výhrady vlastníctva. Odovzdanie
záruk, založenie okrem iného aj disponovanie tovarom poškodzujúce naše práva nie sú
objednávateľovi povolené. Objednávateľ týmto postupuje na nás všetky pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja za účelom záruky. Na požiadanie nám musí kedykoľvek zaslať súpis pohľadávok, ktoré na nás prešli a dlžníka informovať o odstúpení. Je však aj oprávnený,
pohľadávky nám postúpené inkasovať dovtedy, pokiaľ si podľa dohody plní svoje platobné
záväzky.
4. Zaväzujeme sa, na požiadanie objednávateľa uvoľniť nám prináležiace záruky do tej miery, ako hodnota našich záruk prekračuje požiadavky, ktoré majú byť zaručené, o viac ako
20 %.
5. Objednávateľ nemôže nadobudnúť výhradné vlastníctvo predmetu dodávky prostredníctvom spojenia s novou vecou. Prípadná úprava sa uskutoční bezplatne pre nás. Pri spojení
s inými, nám nepatriacimi tovarmi, nám prináleží spoluvlastníctvo na novej veci vo vzťahu
hodnoty nášho tovaru k iným spracovaným tovarom.
§7
Ručenie
1. Ak sme na základe zákonných ustanovení a podľa pravidiel týchto podmienok ručili za
škodu, ktorá bola spôsobená miernou nedbanlivosťou, tak ručíme obmedzene. Ručenie
existuje len pri porušení povinností podstatných z hľadiska zmluvy a je obmedzené na typickú škodu, ktorá je predvídateľná pri uzavretí zmluvy. Toto obmedzenie neplatí pre ujmy
ohrozujúce život, telo a zdravie. Pokiaľ je škoda krytá poistením uzavretým objednávateľom
pre príslušný prípad škody, tak potom ručíme len za ujmy objednávateľa s tým spojené, napr.
vysoké poistné alebo úrokové nevýhody až do likvidácie škody prostredníctvom poistenia.
Za škody spôsobené mierne nedbanlivo prostredníctvom nedostatku tovaru neručíme.
2. Nezávisle na zavinení z našej strany zostáva prípadné ručenie pri zákernom zamlčaní nedostatku plynúceho z prevzatia záruky alebo rizika obstarávania ako aj podľa zákona týkajúceho sa ručenia za výrobok nedotknuté.
3. Vylúčené je osobné ručenie osôb poverených plnením a pracovníkov nášho podniku za
škody spôsobené miernou nedbanlivosťou.
4. Ručenie vzhľadom na omeškanie dodávky je konečne upravené v § 4.
§8
Autorské právo
Vyhradzujeme si vlastnícke právo a autorské právo na všetky nami vyrobené alebo v súvislosti
s naším výkonom odovzdané výkresy, skice a vzory. Nesmú byť prenechávané tretím osobám
alebo sa im nesmú sprístupňovať proti nášmu povoleniu alebo bez nášho výslovného písomného povolenia a na požiadanie nám musia byť okamžite vrátené späť. Rozmnožovanie takýchto
predmetov je prípustné len v rámci ustanovení podľa autorského práva príp. po našom predchádzajúcom písomnom schválení.
§9
Miesto plnenia a sídlo súdu
1. Miestom plnenia je Bielefeld/Glauchau.
2. Pri všetkých sporoch vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, ak je zmluvným partnerom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo je verejno-právnym majetkom so zvláštnym
právnym postavením, je pre sídlo firmy v Bielefelde výhradne sídlom súdu Bielefeld, pre
sídlo firmy v Glauchau pri sporoch pod EUR 5.000,00 je sídlom súdu mesto HohensteinErnstthal, pri sporoch od EUR 5.000,00 sídlo súdu v Chemnitzi.
3. Rovnaké sídlo súdu platí aj vtedy, ak objednávateľ nemá v tuzemsku žiadne všeobecné sídlo
súdu, ak po uzavretí zmluvy preložil svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu z tuzemska
alebo ak jeho sídlo alebo obvyklé miesto pobytu v čase podania žaloby nie je známe.
4. Výhradne platí právo Spolkovej republiky Nemecko aj pri obchodoch so zahraničnými firmami alebo pri dodávkach do zahraničia.
5. Ako prijatie písomných vyhlásení, predovšetkým potvrdení zákazky objednávateľovi
postačuje doklad, že nám toto bolo odoslané na našu poslednú oznámenú adresu prostredníctvom záznamu o doručení listu.
§ 10
Salvatorská klauzula
Neúčinnosť alebo neplatnosť jedného alebo viacerých vyššie uvedených ustanovení sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. Ak je jedno z ustanovení týchto zmluvných podmienok
neúčinné, tak treba toto ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré sa najviac približuje
hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok si
vyžadujú výslovné písomné potvrdenie. Toto isté platí aj pre zrieknutie sa potreby písomnej
formy.
[email protected]
09.12.2008 14:15:00 Uhr
Přinášíme věci do pohybu
Přinášíme věci do pohybu
či
t
e
l
0
5
Torwegge Slovensko s.r.o.
2009/2010
www.torwegge.de
ré
a
n
y
d
ky
i
m
ul. Svornosti 50 • 82106 Bratislava
Tel. 00421 245241325 • Fax 00421 245242005
www.torwegge.sk • [email protected]
3591K_cat-tschech-08_cover.indd 1
09.12.2008 14:14:50 Uhr
Přinášíme věci do pohybu
Přinášíme věci do pohybu
či
t
e
l
0
5
Torwegge Slovensko s.r.o.
2009/2010
www.torwegge.de
ré
a
n
y
d
ky
i
m
ul. Svornosti 50 • 82106 Bratislava
Tel. 00421 245241325 • Fax 00421 245242005
www.torwegge.sk • [email protected]
3591K_cat-tschech-08_cover.indd 1
09.12.2008 14:14:50 Uhr
4 silné obory
Silné ve 4 oborech
Dopravní vkypr
Nosné a dopravní válečky, stojanové ložiska, brzdové válečky, brzdové nosné
válečky
Kuličkové válečky
Válečkové kolejnice
Válečkové dráhy
Přepravní pásy
Kuličkové věnce / kuličkové otočné spojení
Str. F 1 – F 76
Transportní kola
Kola pro velkou zátěž
Přístrojová kola
Kola nafukovací – otočná i pevná
Lanovnice a kola na vrata
Kola na zdvižné vozíky
Provedení: Elastické, plnopryžové, termoplast, polyamid, litý polyamid,
polyuretan, vulkolan, odolné proti vysoké teplotě, lité a ocelové
Str. R 1 – R 66
Kola, Kola s otočnou a pevnou vidlicí
Zdvihací a manipulační technika
Zdvihací vozíky nůžkové / Nůžkové zdvihací stoly
Přídavné zařízení, stohovací vozíky, korbové sklápěčky
Vidlicové zdvihací vozíky, zdvižné vozíky, zdvižné elektrické vozíky
Transportní vozíky
Dělící přepážky, ochrana strojů
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__intro.indd Abs1:15
•
[email protected]
Str. T 1 – T 19
Pružný vodící buben
Schránka trolejového vedení
C – kolejový program se sloupovou výkyvnou konzolí
Visuté traťové programy
Otočný jeřáb od 150 kg s řetězovými zvedáky
Vakuum zvedák
Systémy chodu vrat
Str. H 1 – H 14
Manipulační technika/přívod energie
15
04.12.2008 12:53:26 Uhr
Obsah
Transportní technika
Zdvihací vozíky
T 2 -T 5
Zdvihací stoly
T 6 -T 9
Nízkozdvižný
vidlicový vozík
T 10 - T 11
Rudíky
T 12
Malé transportní
podvozky
T 13
Hydraulické zdvihací
zařízení
T 14 - T 19
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 1
•
[email protected]
T1
27.11.2008 14:40:41 Uhr
Zdvižné stoly
Program firmy Torwegge
Mnohostrannost a kvalita nás vyznamenává.
Pojízdné nůžkové zdvižné stoly viz Str. T 3 - T 5
Montážní zdvižné stoly viz Str. T 7 - T 9
Zdvižní nénáklonné zařízení viz. Str. T 11
Zvláštní zdvižné
stoly/provedení
na poptávku
Zdvižný stůl
s pojezdem
Zdvižný stůl s
kuličkovou deskou
T2
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 2
Zdvižný stůl s
kolejnicovým pojezdem
Zdvižný stůl s
válečkovou dráhou
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
Zdvižný stůl se
sklápěcí deskou
•
Zdvižný stůl s
otáčivou deskou
Zdvižný stůl s
prizmatickou deskou
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:40:51 Uhr
Zdvižné stoly
Nůžkové zdvižné stoly pojezdové
extra silné – extra vysoké
Kvalita a servis zde hrají hlavní roli
Všechny zdvižné stoly vyhovují VDE předpisům EN 1570
•
•
•
•
•
Transport,zdvih,klesání vždy do správné
pracovní výšky
Lehký chod zdvihu skrze hydraulického nožního
čerpadla
Stupňující klesání
2 kola s otočnou vidlicí (přestavitelné) a 2 kola s
pevnou vidlicí, polyuretanová obruč, kuličkové
ložení
Sklápěcí rukojeť při 150 kg provedení
SH/150
SH/300
Nosnost
Délka desky
Šíře desky
Rozsah zdvihu
Celkem
Délka/Šířka
Zdvih dle
pohybu čerpadla
průměr kola
Váha
Obj. č.
Cena/Ks
kg
mm
mm
mm
150
700
450
220-720
300
850
500
285-880
500
850
500
285-880
350
910
500
370-1300
mm
908 x 450
1093 x 500
1093 x 500
1140 x 500
mm
mm
kg
27
100
49
SH/150
31
128
78
SH/300
31
128
82
SH/500
21
128
136
SSH/350
SSH/350
K dodání do 3 dnů
Vyplacená
zásilka
Obj. č. žlutě označené
Praktický pomocník
•
Mobilní, silný, lehký chod. Optimální pro zdvihy
a dopravu do 400 kg a 1,2 m výšky
•
Jistý postoj skrze stabilní podvozek s 2 koly
s otočnou vidlicí a se 2 koly s pevnou vidlicí s
pryžovou obručí a zastavovačem kol.
Nosnost
Délka desky
Šíře desky
Zdvih
Celkem Délka/Šířka
Zdvih dle pohybu čerpadla
Průměr kola
Obj. č.
Cena/Ks
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 3
•
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
[email protected]
200
650
550
200 - 850
1037 x 590
23
150 x 45
HP 0212
400
650
550
200 - 850
1037 x 590
23
150 x 45
HP 0485
400
650
550
200 - 1200
1037 x 590
23
150 x 45
HP 0412
T3
27.11.2008 14:41:04 Uhr
Zdvižné stoly
Nůžkové zdvižné stoly
Malé, silné a snadno ovladatelný
Nůžkové zdvižné stoly mají vždy velkou oblibu ve strojírenství a obchod.
Je to ergonomický pomocník na mnoha pracovních
místech pro pracovníky k jejich ulehčení tělesné námahy
a odbourávají u nich bolesti zad.
Všechny zdvižné stoly vyhovují VDE předpisům dle
EN 1570.
Vyplacená
zásilka
K dodání do 3 dnů
Obj. č. žlutě označené
Zdvižný stůl HF 4-100
Zdvižný stůl HF 3-200
Kompaktní a snadno
ovladatelný
Zdvižný stůl HF 2 C-500
Nosnost
Obj. č.
HF4-100
HF3-200
kg
mm
Zdvih dle
pedálového
šlápnutí
mm
100
200
290 - 760
310 - 870
21
15
HF2C-500
500
365 - 975
20
HF2-500
HF2-1000
500
1000
460 - 1070
460 - 1070
20
12
HF1-1000
HF1 T-1000
1000
1000
520 - 1400
320 - 1200
12
12
Zdvižný stůl s dvojitými nůžkami
HF2 KL-250
250
340 - 1000
HF2 K-500
500
360 - 1250
HF2 K-1000
1000
470 - 1390
HF2 H - 500
500
510 - 1800
20
12
9
20
Zdvižný stůl HF 1-1000
Silné provedení může těžké
zátěže lehce zvedat
Rozsah
zdvihu
Zdvižný stůl HF 1 T-1000
T4
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 4
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:41:29 Uhr
Zdvižné stoly
Vyplacená
zásilka
Všechny výrobky z této dvoustránky
Německou oceněnou kvalitou
•
Záruka 3 roky
•
Termín dodání 2-3 dny
•
K dodání ve všech RAL barvách na
základě nepatrného navýšení ceny
Všechny zdvižné stoly vyhovují VDE
předpisům dle EN 1570.
Všechny zdvižné stoly mají následující
vybavení:
•
Pozinkovanou desku stolu
•
Sklápěcí rukojeť
•
Otočné kola s dvojitou brzdou
•
Hydraulické čerpadlo k zdvihu a klesání
•
Všechny stoly lze vybavit bezestopými
modrošedými koly
Zdvižný stůl HF 2-500
Zdvižný stůl HF 2-1000
Příslušenství:
Válečkové dráhy pro desku 1190 x 740 mm a
760 x 760 mm dle volby s deskou pevnou nebo
otočnou.
Doprava je jištěná skrze sklápěcího záporníku na koncích drah.
Průměr válečků
mm
Deska
mm
Válečková dráha pevná Obj. č.
Stavební výška +115mm
Válečková dráha otočná Obj. č.
Stavební výška +160mm
80
80
1190 x 740 760 x 760
89.53.000 89.55.000
89.56.000 89.54.000
Zdvižný stůl 2 K-1000
s pevnou válečkovou dráhou
Zdvižný stůl 2 F-1000 s otočnou
válečkovou dráhou a shrnovacím
měchem.
HF 2 lze vybavit na poptávku se shrnovacím
měchem.
Deska
Obruč
Cena/
Ks
mm
805 x 500
905 x 600
Vollgummi
Vollgummi
975 x 500
Vollgummi
1190 x 740
1190 x 740
Vollgummi
Elastic
1600 x 900
1600 x 900
Elastic
Elastic
Zdvižný stůl s dvojitými nůžkami
700 x 600
Vollgummi
760 x 760
Polyamid
760 x 760
Vulkollan
1190 x 740
Vollgummi
Zdvižný stůl HF 2 K-500
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 5
•
[email protected]
T5
27.11.2008 14:41:41 Uhr
Zdvižné stoly
C modely firmy Torwegge
Pro vědomé ceny
Kompaktní zdvižné
stoly
•
Pro 8 hodinový denní
provoz
•
Vysoká technologie
max. 20 – 30 zdvihů
za den
Provozní napětí 400 V
Napětí řízení – 24 V
Na poptávku lze vyrobit
provedení na 230 V
Kompaktní zdvižné stoly
jsou volně stavitelné,
základní rám lze na pevno
přidělat k podlaze.
Přístroj se ovládá skrze
zmáčknutí vypínače rychle
a postupně na správnou
potřebnou pracovní výšku.
V zařízení je namontováno
elektro – hydraulické čerpadlo.
Dodání do 3 dnů
Obj. č. žlutě označené
Obj. č.
TO-CR 500
TO-CL 1001
TO-CL 2000
TO-CB 1500
TO-CB 1500B
TO-CRD 200*
Nosnost Výška
zdvihu
kg
mm
500
1000
2000
1500
1500
200
600
820
820
1000
1000
1170
Deska
délka/šířka
mm
900 x 600
1200 x 800
1300 x 800
1500 x 800
1500 x 1000
900 x 600
Délka
zdvihu
sek.ca.
Výkon
Váha
KW
brutto
12
15/26
17
17
17
12
0,37
0,75
1,5
1,5
1,5
0,37
75
160
220
265
275
105
/
Ks
netto
* Dvojité nůžkové provedení
Stacionární zdvižné stoly
cenová bomba
•
•
V zařízení je zabudováno elektro hydraulické čerpadlo
Výkon při provozu 380 V/50 HZ s přípojem elektřiny – zásuvka
Obj. č.
Deska
Délka
Nos- Výška
zdvihu
nost zdvihu
mm délka/šířka sek.ca.
kg
TO-IW1.0EU
500
1010
1300 x 800
55
0,75
TO-IW2.OEU 1000
1010
1300 x 800
40
0,75
Vyplacená
zásilka
T6
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 6
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Výkon
KW
/
Ks
netto
Všechny zdvižné stoly vyhovují VDE
předpisům dle EN 1570
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:41:51 Uhr
Zdvižné stoly
Montážní zdvižné stoly
Kvalita z Německa
záruka 3 roky
Pro nožní čerpadlo o nosnosti 500 kg
Nastavení výšky skrze nožní pumpu (bioolej) s 3m
hadicí. Nenaložený stůl může být z jedné strany zvýšený.
Upevnění k podlaze není nutné. Postavení stolu do jámy
není možné.
Deska stolu
Možnost zdvihu
Pedálové šlápnutí 1 šlápnutí
Obj. č.
mm
1250 x 1000
mm
270-1000
mm
20
M Nožní čerpadlo
Všechny zdvižné stoly vyhovují VDE předpisům dle EN 1570.
Elektro-hydraulické
Vyhovují přísným předpisům EN 1570. Kruhové kontaktní lišty desky
stolu. Ovládání udvihu a klesání skrze ruční ovládač na 3 m kabelu. Válec
je vybaven magnet. ventilem a čerpadlo s přetlakovým ventilem
400 V-kompaktní hydraulika (bioolej).
Nosnost 500 kg, možnost zdvihu 200 - 100 mm,
doba zdvihu 10 sec.
Deska stolu
Bestell-Nr.
Deska stolu
Bestell-Nr.
mm
M 500
mm
M 500 B
1250 x 800
1250 x 1000
Nosnost 1000 kg, možnost zdvihu 210 - 900, doba zdvihu 10 sec.
Deska stolu
Obj. č.
Deska stolu
Obj. č.
mm
M 1000
mm
M 1000 B
1250 x 800
1250 x 1000
Nosnost 2000 kg, možnost zdvihu 215 - 845, doba zdvihu 20 sec.
Deska stolu
Obj. č.
Deska stolu
Obj. č.
Možnost s nebo
bez pevných
bodů ložení.
Při objednání prosíme vždy uvést.
mm
M 2000
mm
M 2000 B
1250 x 800
1250 x 1000
Bez pevných bodů
Deska stolu se pohybuje
ze strany na stranu při zdvihu, proto se optimálně
deska stolu v jejím středu
podpírá.
S pevným bodem
Deska stolu se pohybuje
svisle nahoru, důležité
např. při použití v jámě.
Vyplacená
zásilka
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 7
•
[email protected]
T7
27.11.2008 14:42:05 Uhr
Nůžkové zdvižné stoly
500 – 3000 kg
TO-ELS jako tandemový zdv. stůl
TO-ELS-Standardní
TO-ELS jako nakládací stůl
na poptávku
TO-ELD-dvojité nůžkové
zdvižné stoly
Vyplacená
zásilka
Nůžkový zdvižný stůl TO-ELS-Standardní
Nosnost 500 – 3000 kg – stoly vyhovují VDE předpisům dle EN 1570
Dodání do 3 dnů
Všechny zdvižné stoly vyhovují VDE předpisům dle EN 1570.
Obj. č. žlutě označené
•
Tyto zdvižné stoly jsou robustní
a mají dlouhou životnost
•
•
•
Napětí provozu 400 V
Obj. č.
Napětí řízení 230 V
Jednonůžkové zdvižné stoly série TO-ELS
•
Spodní rám je vyroben z
úhlového profilu s
upevňovacími oky
•
Režim stisknutí tlačítka,
ovládač s 3 m kabelem
Kontaktní lišta a podpěra
Zdv. stoly do jámy na poptávku.
Zvláštní poptávky jako např.
stoly do 10.000 kg na poptávku.
Shrnovací měch může k
tomuto typu být dodán.
Nosnost Stavební
výška
kg
mm
Deska stolu
Zdvih
KW
mm
Doba
zdvihu
ca. sec
l x b = mm
TO-ELS0,5-8-1
TO-ELS0,5-8-2
TO-ELS0,5-10-5
TO-ELS0,5-10-6
500
500
500
500
170
170
200
200
1250 x 800
1250 x 1000
1500 x 800
1500 x 1000
800
800
1000
1000
14
14
16
16
0,8
0,8
1,1
1,1
TO-ELS1-8-1
TO-ELS1-8-2
TO-ELS1-10-5
TO-ELS1-10-6
TO-ELS1-13-9
TO-ELS1-13-11
TO-ELS1-16-18
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
180
180
200
200
200
200
280
1250 x 800
1250 x 1000
1500 x 800
1500 x 1000
2000 x 1000
2300 x 1000
2500 x 1600
800
800
1000
1000
1300
1300
1600
17
17
14
14
18
18
34
1,1
1,1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,9
TO-ELS2-8-1
TO-ELS2-8-2
TO-ELS2-13-10
TO-ELS2-16-14
TO-ELS2-16-18
2000
2000
2000
2000
2000
200
200
280
300
350
1250 x 800
1250 x 1000
2000 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1600
800
800
1300
1600
1600
17
17
25
34
34
2,3
2,3
2,9
2,9
2,9
TO-ELS3-10-6
TO-ELS3-13-10
TO-ELS3-16-18
3000
3000
3000
280
280
350
1500 x 1000
2000 x 1250
2500 x 1600
1000
1300
1600
27
25
34
2,3
2,9
2,9
/ Ks
Dodání do
domu
Tandemové nůžkové zdvižné stoly série TO-ELT
T8
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 8
TO-ELT1.5-8-15
1500
180
2500 x 800
800
18
2,3*
TO-ELT3-8-15
3000
200
2500 x 800
800
22
2,9*
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:42:12 Uhr
Nůžkové zdvižné stoly
500 – 2000 kg
Nůžkový zdvižný stůl – nosnost 500 - 2000 kg
Vyhovuje podmínkám EN 1570
Zdvižné stoly pro rovnoměrně rozdělenou zátěž
Stabilní ocelová konstrukce.
Rám je z profilové konstrukce se spodní výstuhou,
skrze kterou se neohýbá deska stolu.
Obj. č.
Nosnost Stavební
výška
kg
mm
Vyplacená
zásilka
Deska stolu
Zdvih
KW
mm
Doba
zdvihu
ca. sec
l x b = mm
Jednonůžkové zdvižné stoly
TO-A1.05.E00
TO-A1.05.E01
TO-A1.05.E02
TO-A1.05.E03
TO-A1.05.E04
500
500
500
500
500
200
200
200
220
220
1000 x 800
1250 x 800
1250 x 1000
1500 x 800
1500 x 1000
590
800
800
1000
1000
10
13
13
20
20
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
TO-A1.10.E01
TO-A1.10.E02
TO-A1.10.E03
TO-A1.10.E04
1000
1000
1000
1000
200
200
220
220
1250 x 800
1250 x 1000
1500 x 800
1500 x 1000
800
800
1000
1000
26
26
40
40
0,55
0,55
0,55
0,55
TO-A1.15.E01
TO-A1.15.E02
TO-A1.15.E03
TO-A1.15.E04
TO-A1.15.E05
1500
1500
1500
1500
1500
250
250
260
260
270
1350 x 800
1350 x 1000
1500 x 800
1500 x 1000
1800 x 800
800
800
950
950
1200
32
32
36
36
24
0,75
0,75
0,75
0,75
1,1
TO-A1.20.E01
TO-A1.20.E02
TO-A1.20.E03
TO-A1.20.E04
TO-A1.20.E05
2000
2000
2000
2000
2000
250
250
260
260
270
1350 x 800
1350 x 1000
1500 x 800
1500 x 1000
1800 x 800
800
800
950
950
1200
24
24
27
27
37
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
320
320
360
380
1300 x 800
1300 x 1000
1300 x 1000
1700 x 1000
1600
1600
1600
2000
29
29
38
38
0,55
0,55
0,75
1,1
/ Ks
Dodání volně
do domu
•
Deska: hladký plech,
bradavkovitý plech
•
Možné dodat, ale s
navýšenou cenou
•
Jednoduchý válec s potrubím odsáklého oleje
•
Tlačítko s ovládáním na
zdvih a klesání a nouzový
vypínač
•
Max. 2O zdvihů /za hodinu
( v jedné pracovní směně)
•
•
•
Napětí při provozu 400 V
Elektrika 50 HZ
Napětí při řízení 24 V
Dvojité nůžkové zdvižné stoly
TO-A2.05.E01
TO-A2.05.E02
TO-A2.05.E03
TO-A2.10.E04
500
500
1000
1000
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 9
•
[email protected]
Zdvižný stůl s dvojitými
nůžkami, nosnost 500 – 1000 kg
T9
27.11.2008 14:42:20 Uhr
Zdvižný paletový vozík
Zdvižný paletový vozík GW/26/115O
Vysoce hodnotné hydraulické čerpadlo
zdvihá zátěž až do 2600 kg
•
•
S tandemovými válečky na vidlicích
Otočná kola – vodící jsou z polyuretanu a
hliníkovým diskem
Válečky na vidlicích: Tandempolyuretanové
Délka vidlic:
1150mm
Celková délka:
1535mm
Šíře vidlic:
160mm
Výška vidlic
ve sníženém stavu: 85mm
•
•
•
•
•
255,00
Obj. č. GW/26/1150
Cena/Ks netto
Pozor: Paletové vozíky sou k dodání s krátkými a dlouhými vidlicemi
Nosnost
Obj. č.
t
Výška Výška ve Délka
Šíře
zdvihu sníženém hrotu nosných
vidlic
vidlice
stavu
mm
mm
mm
mm
Šíře
vidlic
Výška
oje
mm
mm
Velikost
kol
vpředu
mm
Velikost Vlastní
hmotnost
kol
vzadu
mm
mm
Krátké provedení
GW/TP/25/080
GW/TP/25/090
GW/TP/25/100
2,5
2,5
2,5
115
115
115
85
85
85
800
900
1000
540
540
540
160
160
160
1200
1200
1200
200x50
200x50
200x50
82x70
82x70
2x70
71
76
81
Dlouhé provedení
GW/TP/25/130
GW/TP/25/180
GW/TP/25/150
GW/TP/25/200
2,5
1,5
2,0
1,5
115
115
115
115
85
85
85
85
1300
1800
1500
2000
540
540
540
540
160
160
160
160
1200
1200
1200
1200
200x50
200x50
200x50
200x50
82x70
82x70
82x70
82x70
96
116
106
126
T 10
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 10
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
/
Ks
netto
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:42:29 Uhr
Zdvižný paletový vozík
Paletový vysoko zdvižný vozík
GW/PH/10/115/715 Manuelní zdvih
• S paletovými vysokozdv.vozíky
firmy Torwegge si přepravíte zboží
na jednotlivá pracoviště a zároveň
do určité výšky. Automaticky
funkční podpěry nabízejí vysokou
bezpečnost.
2 kombinované funkce:
• Transport zboží
• Zdvih zboží do 800 mm
GW/EH/10/115/715 - elektrický zdvih
Celková šíře
x
Celková délka
mm
Délka
hrotu
vidlice
mm
Výška
oje
/Ks
mm
Výška ve
sníženém
stavu
mm
mm
netto
1000
800
85
540 x 1535
1150
1240
1000
800
85
540 x 1535
1150
1240
Nosnost
Výška
zdvihu
kg
Manuální zdvih
GW/PH/10/115/715
Elektrický zdvih
GW/EH/10/115/715
Obj. č.
Vážit a zároveň pohybovat
Vidlicový paletový vozík s integrovanou váhou
• Při kompletování, při příjmu zboží a odbytu zboží je vozík s integrovanou
•
•
váhou velkým pomocníkem. Manipulace s vozíkem je jednoduchá stejně jako
u jiných vozících.
Kola a pojezdová kola jsou z polyuretanu.
Váha udává hodnoty přesné při stejnoměrném rozdělení zátěže.
Obj. č. GW/TPW/20/119
Přesnost váhy +/-0,5 %
200 g dělení
Obj. č. GW/TPS/20/119
Přesnost váhy +/- 0,1 %
s a bez tiskárny
Ukazatel:
• do 1000 kg: 200 g
• od 1000 kg: 500 g
• S ukazatelem času,
datumem, vyvážení
nuly, Brutto, netto, tara,
sčítání, odčítání
Nosnost
Obj. č.
GW/TPW/20/119
GW/TPS/20/119
t
2000
2000
Výška Výška ve Výška Celková
zdvihu sníženém při zdvi- šířka
stavu
hu
mm
mm
mm
mm
115
110
85
90
200
200
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 11
560
560
•
Délka
vidlic
Šíře
vidlic
Výška
oje
mm
mm
mm
Válečky
na
vidlicích
mm
1190
1190
175
175
1200
1200
tandem
tandem
[email protected]
/
Ks
netto inkl.
netto Tiskárna
/
Ks
T 11
27.11.2008 14:42:48 Uhr
Transportní rudle
Hliníkové rudlíky
Superlehké
jen
AL250
AL300
7-8 kg
AL350
Vlastní váha
•
•
•
•
Nosnost
Celková
šíře
hloubka nab.
lopaty
šíře nab.
lopaty
Obj. č.
kg
mm
mm
mm
mm
Obutí
plnopryž/
nafukovací
mm
AL 250
AL 300
AL 350
200
200
200
1400
1100
1200
550
540
640
300
300
400
225
230
150
260 x 85 Luft
260 x 85 Luft
260 x 85 Luft
Celková
výška
Ochranné rukojeti
Trubky jsou z hliníku
Nafukovací pneumatiky
Ochrana schodů
Váha
/
Ks
kg
netto
8,0
7,5
7,0
Speciální rudle
• Rudl na plynové lahve, konstrukce z oceli s lopatou na 40 nebo 50
litrovou lahev.S řetízkovým jištěním.
Kola plnopryžová nebo nafukovací s
válečkovými ložisky.
Rudl na
lahve
FR 40 a
FRL 40
• Rudle na přístroje k ježdění a nošení,
polstrované trubky chrání citlivé zboží
jako jsou lednice, kamna, pračky atd.
Zjednodušuje přepravu zboží s 2 osobami .
Rudle na přístroje
GK40-L s nosným
madlem
Všechny vyobrazená nafukovací
kola jsou k dodání na
poptávku i s bezpečnostními
pneumatikami.
Nosnost
Váha
Výška
Šíře
Obj. č.
kg
kg
mm
mm
FR40
FRL40
GK40-V
GK40-L
100
100
400
400
1200
1200
1200
1200
460
460
550
550
T 12
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 12
Nabírací
lopata
mm
Kolo
ø
mm
200/50 VG
220 x 290
220 x 290 200/50 nafukovací
550 x 180
200 VG
550 x 180 260 nafukovací
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
/
Ks
netto
Všechna
vyobrazená plnopryžová
V
černá
kola jsou k dodání i s
č
modrošedými
koly.
m
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:43:00 Uhr
Dopravní vozík
Universální dopravní vozík
Materiál:
Plast ABS, hygienické a robustní
Kolečka:
4 ks otočných kolo průměru 100 mm s ochranou proti nitím, kuličkové
ložiska, vidlice jsou pozinkované, lze i v alternativě – nerez (INOX).
Obruč kol:
Polyuretan, Termoplastická guma, plast
Míry:
Vnější 625 x 420 mm/vnitřní 615 x 410 mm
Nosnost:
max. 250 kg
Barva kol:
dle volby modré nebo červené, prosím uvádět při objednávce***
Transportní vozíky s polyuretanovými koly
Obj. č.
Kola s otočnou vidlicí
TRO/PSK/100/***
Polyuretan
TRO/PSKI/100/INOX/***
Polyurethan
/Ks
netto
Transportní vozíky s termoplastickými koly
Obj. č.
Kola s otočnou vidlicí
TRO/TPK/100/***
Termoplast
TRO/TPKI/100/INOX/***
Termoplast
/Ks
netto
Transportní vozíky s plastovými koly
Obj. č.
TRO/PPK/100/***
Kola s otočnou vidlicí
Plast
TRO/PPKI/100/INOX/***
Nábytkový
vozík
/Ks
netto
Plast
Sběrač MS 150
Pro 15 ks transportních vozíků
Obj. č.: MS150
/Ks netto
Deska je vyrobená z překližky s vrchní úpravou proti sklouznutí.
Otočná kola jsou dle volby z plnopryže nebo plastu.
Obj. č.
Velikost
desky
mm
MH140
MH141
MH142
MH143
MH144
MH145
MH146
MH147
MH148
300 x 600
300 x 600
300 x 600
300 x 600
350 x 600
350 x 600
500 x 600
500 x 600
500 x 600
/
Stavební Nosnost Kolo s otočnou vidlicí
Ks
výška
kg
mm
netto
mm
120
120
144
144
148
148
175
175
210
200
220
250
350
300
500
500
600
500
75-1/G
75-1/P
100-1/G
100-1/P
100-3/G
100-3/P
125-3/G
125-3/P
160-3/G
G = Kolo s otočnou vidlicí s čepem (1) nebo ploché (3)
P = Kolo polyamidové s čepem (1) nebo ploché (3)
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 13
•
[email protected]
T 13
27.11.2008 14:43:11 Uhr
Transport strojů
Transport strojů? My to zvládneme lehce!
Nová série lehké váhy JH-G plus
Profitechnika až do detailů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Extrémní šetření váhy skrze
optimalizovanou konstrukci
a nový design
Inovační
Lehké
Příruční
Silný
•
•
Lepší práce a pohyb
tohoto zařízení s patentovanou jištěnou nakládací plochou zdvihu
Pat-č. 4413478
•
•
•
•
•
Optimální obsluha a
exaktní spouštění skrze
ruční ergo držák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nohy vidlice jsou otočné o 180 stupňů
a lze s nimi polohovat jednoduše a
bezpečně
Jednoduchá a levná údržba skrze
zabudovaný hydraulický komponen
jištění proti vyšší hmotnosti skrze
přetlakový ventil se sítkem proti
prachu
Optimální výkon skrze redukované tření
s naším ochranným kluzným systémem
G295 04271.0
T 14
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 14
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:43:19 Uhr
Transport strojů
Technická data JH-G plus
Těžké nosnosti bezpečně zvednout
JH 5 G plus
JH 10 G plus
JH 15 G plus
JH 20 G plus
Detailní přednosti
• Redukované tření skrze kluzné vidlice, které jsou
také pohyblivé. Je k dispozici v každém provozním
stavu pro výrazné přenášení síly víc než u jiných
obvyklých strojů. (viz obrázek 1) Přednost tohoto
stroje je nepatrné opotřebování jeho vedení a
vyšší účinnost.
• Nepatrné náklady na údržbu skrze odnímatelné
čerpací jednotky a vyměnitelné kluzné vidlice.
• Extrémně lehký při vysokém výkonu skrze vysoce
1
hodnotné materiály a inovační konstrukce.
2
• Skrze pohyblivou nabírací plochu je optimální
6°
přizpůsobení zátěže. Vždy bezpečná odolnost také
při zdvihu (viz obr.č.2).
6°
ka
in
á nov
v
o
t
ě
v
S
Obj. č.
Nosnost*
Výška zdvihu
Nejmenší nakládací výška
Největší nakládací výška
Přestavění nakládací plochy
Nakládací plocha s hlavovou deskou
Šíře nakládací přední hrana
Hloubka nakládací plochy
Délka vidlic nakloněné do předu
Délka vidlic nakloněné do strany
Šířka
Celková výška
Objem Válce
Váha
Cena/Ks
Výkres
h1
h2
V
H1
Lb
nL
L2
L1
B
H2
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm3
kg
JH 5 G plus
JH 10 G
plus kurz
5.500
140
12
157
6x29
245
50
59
326
311
233
280
176
23
10.000
108
15
180
4x41
233
60
54
346
330
247
210
25
JH 10 G plus JH 15 G plus JH 20 G plus
10.000
150
15
180
5x41
275
60
54
346
330
247
310
300
29
15.000
175
20
205
5x46
310
70
70
401
401
322
310
495
48
20.000
190
20
225
5x51
340
80
66
425
405
322
340
731
60
* Na hlavové desce
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 15
•
[email protected]
T 15
27.11.2008 14:43:28 Uhr
Hydraulické zvedací zařízení
Nejlepší mezi zvedacím zařízením
Série JH-P Vysoká zátěž při nízké váze
JH 13 P
JH 30 P
JH 50 P
Detailní přednosti
• Vysoké zatížení při nepatrné váze.
• Pohyblivé vidlice k optimálnímu polohování.
• Stejnoměrné zatížení a přizpůsobení zdvihu na zátěž
skrze systém integrovaného dvojitého válce.
• Jednoduché využití celkového zdvihu bez přemontování
nakládací plochy.
Nejlepší s centrálním čerpadlem v provozu
Ruční zdvihací zařízení najdete na str. T 17
Obj. č.
Výkres
Nosnost*
Nejmenší nakládací výška
Maximální zdvih s nakl. Plochou
Größte Ansetzhöhe mit Lasche
Nakládací plocha s hlavovou deskou
Max. Hubhöhe mit Kopfplatte
Šíře nakládací přední hrana
Hloubka nakládací plochy
Délka vidlic nakloněné do předu
Šířka
Objem válce
Váha
Cena/Ks
* Na hlavové desce
T 16
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 16
h1
h2
h3
H1
H2
Lb
nL
L2
B
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm3
kg
JH 13 P**
JH 30 P**
JH 50 P**
13.000
18
160
135
303
463
55
50
206
210
400
15
30.000
25
200
185
455
655
95
70
290
305
1.130
51
50.000
35
250
275
542
792
100
85
354
380
2.512
105
**Patent-Nr. P 102 00 94, Patent-Nr. 103 49 389
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:43:40 Uhr
Hydraulické zvedací zařízení
Vždy při ruce – mobilní zvedací zařízení
Vždy při ruce v každé montážní kabele
•
•
•
Ideální na cesty
Malá váha
Vysoká nosnost
Dodací doba do 24 hodin
JSET 20/3
Kompletní zdvihací
zařízení
Kompletní zdvihací set
2 zdvihací zařízení, kompletní s čerpadlem a 2 hadicemi á 2m, nebo 3 m
Nejmenší nasazená Nasazená výška s
výška s nakl.plochou A hlavovou deskou
mm
mm
Nosnost
max.
kg
Obj. č.
JSET 10/2
JSET 20/3
2 x 5000
2 x 10000
15
20
Obj. č.
Nosnost
max.
kg
JHS 5
JHS 10
5000
10000
230
280
JP 16
JP 26
Zdvihací
zařízení JHS
jednotlivé
JH S 5
Ruční zvedací zařízení
JH S 10
Nejmenší nasazená Nasazená výška s
výška s nakl.plochou A hlavovou deskou
mm
mm
15
20
Cena/
Ks
Čerpadlo
mm
350
400
Zdvihací set/Jednotlivé zařízení
Zdvihací zařízení
Výška zdvihu
JP 16
Výška
zdvihu
mm
Rozměry
D x Š xV
mm
230
280
170 x 145 x 350
270 x 240 x 400
350
400
Váha
Cena/Ks
kg
10,0
17,7
dvihem
čně s rychoz
Nově : dodate
Ruční zdvihací čerpadlo
Počet
připojení
Obj. č.
Pracovní
tlak
bar
JP 16
JP 26
520
520
2
2
Rozměry
D x Š xV
mm
Délka
hadice
mm
780 x 230 x 150
840 x 230 x 170
variabel
variabel
kg
Nasazení pro přístroje
do nosnosti max.
kg
Objem
nádrže
l
7
11
2 x 10 000
2 x 20 000
1,1
2,1
Váha
Cena/Ks
Vysoce tlakové hadice
Obj. č.
Provozní tlak
max.
bar
Rozměry
mm
Spojka
kapalinová
počet
700
700
700
700
2000
3000
4000
5000
2
2
2
2
JS 2
JS 3
JS 4
JS 5
Cena/Ks
Všechny ruční čerpadla
mohou být vybaveny
manometrem a uzavíratelným ventilem.
za každý další metr
www.torwegge.sk
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 17
•
[email protected]
T 17
27.11.2008 14:43:51 Uhr
Transport strojů a zařízení
Transport strojů? My to zvládneme hravě!
Přestavitelné – a řídící pojezdové zařízení
Pro transport v halách a skladech
JLB 6 K
JLB 3 K
JFB 3 K
JFB 6 K
Dělení zátěže 12 tun – transportní set
K dodání s ocelovým jádrem s
LUWAthanovou obručí pro veškeré
podlahy
3 tu
tun
3 tun
12 tun
Váleček z JAWAthanu: Základna válečku
je zdokonalená obruč na základě již léta
zkoušeného JUWAthanu. Na hliníkový
základ se navrství speciální směs na polyuretanové bázi. Valivý odpor se zlepšil o více
jak 30 %. I nosnost se mohla zvednout díky
nové konstrukci o více než 35 %.
6 tun
JLB 3 K JFB 3 K
Váha transportu
Obj. č.
Nosnost*
Počet válečků
Rozměry válečků
Stavební výška
Ložná plocha
Rozměr ložné plochy
Spojovací tyč s kloubem
Nakládací plocha přestavitelná od-do
Nakládací plocha otáčivý talíř
Rozměry
Řídící tyč s okem
Váha s JUWAthanem plus
Obj. č. s obručí JUWAthan plus
6 tun
12 tun
JLB 6 K JFB 6 K
18 tun
JLB 9 K JFB 9 K
24 tun
JL 12 K JFB 12 K
kg
3000
3000
6000
6000
6000
6000
12000
12000
Ks
4
4
8
8
12
12
16
16
Ø x L mm 85x85
85x85
85x85
85x85
85x85
85x85
85x85
85x85
mm
110
110
110
110
110
110
110
110
mm
120x80
175x170
175x170
175x170
L x B mm
190x125
325x200
325x390
325x390
L mm
1000**
1230
1230
1230
mm
125x880
400x830
400x1030
400x1030
Ø mm
150
150
170
170
L x B mm 225x280
445x590
580x820
580x1000
L mm
990*
1120
1120
1120
Kg
12
11
33
25
54
35
64
35
JLB3K- JFB3K- JLB6K- JFB6K- JLB9KJFB9K- JL12K- JFB12KVUPlus VUPlus VUPlus
VUPlus VUPlus
VUPlus
VUPlus VUPlus
/Ks, netto
*Bez oka
**Bez kloubu
T 18
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 18
Bratislava: tel. 00421 245241325 fax 00421 245242005
•
Germany: tel. +49 3763 5091-0
27.11.2008 14:44:03 Uhr
Transport strojů a zařízení
Zařízení série K profesional
Váha do 28 tun, stavební výška 110 mm
JFB 7 K
JLB 7 K
JFB 10 K
Zařízení série H
váha do 120 tun, stavební výška 230 mm
JUWAthan Profesionál: Další vynález JUWAThanové obruči na válečku s vyšší nosností
(2x2 kuličková ložiska) a sensační pohyblivostí
skrze dělitelnosti kol a seřazení ve dvojitou kombinaci. Řízení tohoto zařízení je jednodušší díky
dvojkolům a tím vzniká menší síla a menší tření
mezi koly a podlahou. Také u oje je znát menší
tření skrze lehkého chodu celého zařízení.
K dodání s ocelovým jádrem
s obručí JUWAthan plus pro
veškeré podlahy.
JLB 60 H
JFB 60 H
14 tun
Váha transportu
Obj. č.
Nosnost
Počet dvojitých kol
Rozměry válečků
Stavební výška
Ložná plocha
Rozměr ložné plochy
Spojovací tyč s kloubem
Nakládací plocha přestavitelná
Nakládací plocha otáčivý talíř
Rozměry řídící jednotky
Řídící tyč s okem
Váha profesional
Ks/netto
3591K_cat-tschech-08__T-Teil-1.indd 19
kg
Ks
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
20 tun
28 tun
JLB 7 K
JFB 7 K
JL 10 K
JFB 10 K
JL 14 K
JFB 14 K
7000
8
85x85
110
7000
8
85x85
110
175x170
325x200
1230
400 - 1030
10000
12
85x85
110
10000
12
85x85
110
175x170
325x390
1230
400 - 1030
14000
16
85x85
110
14000
16
85x85
110
175x170
325x390
1320
400 - 1030
150
445x590
1120
36
27
www.torwegge.sk
•
170
580x820
1120
56
[email protected]
35
170
580x1000
1120
68
39
T 19
27.11.2008 14:44:21 Uhr
Přinášíme věci do pohybu
Přinášíme věci do pohybu
či
t
e
l
0
5
Torwegge Slovensko s.r.o.
2009/2010
www.torwegge.de
ré
a
n
y
d
ky
i
m
ul. Svornosti 50 • 82106 Bratislava
Tel. 00421 245241325 • Fax 00421 245242005
www.torwegge.sk • [email protected]
3591K_cat-tschech-08_cover.indd 1
09.12.2008 14:14:50 Uhr

Podobné dokumenty

Nafukovací kola // LRS s jehlovým ložiskem

Nafukovací kola // LRS s jehlovým ložiskem Disk z ocelového plechu s jehlovým ložiskem

Více

ke stažení zde

ke stažení zde 5. vlámské oko s očnicí, ocelová svorka (PFKF)

Více

Revue SKŽ 61

Revue SKŽ 61 a proto mi dovolte, abych Vás touto cestou oslovil a podělil se s Vámi o několik úvah na téma smyslu a směřování naší společnosti, představil možné vize a rozproudil rozpravu o SKŽ. Chci se také vě...

Více

vzrušující design plný výkonu

vzrušující design plný výkonu Obraz digitálních displejů by měl být co nejvíce "analogový". K tomu je nutné složité zpracování videosignálu, které dokáže vygenerovat plynulé přechody barev i u digitálního videosignálu. Proto sá...

Více