zeměpis

Komentáře

Transkript

zeměpis
Geografie – slovník pojmů
vesmír
universe, cosmos, outer space
astronomická jednotka
družice
galaxie
geoid
hvězda
Měsíc
oběžná dráha
planeta
rotace
Slunce
sluneční soustava
souhvězdí
Země
zemská osa
astronomical unit
satellite
Galaxy
geoid
star
moon
orbit
planet
rotation
sun
solar system
constellation
Earth
earth´s axis
geografie
geography
hranice
kontinent, světadíl
makroregion
mikroregion
oblast jádrová
oblast periferní
region
border
continent
macroregion
microregion
core region
peripherical region
region
litosféra
litosphere
geomorfologie
georeliéf
hornatina
nížina
pahorkatina
vrchovina, vysočina
hora
inverze
kaňon
ledovec
nadmořská výška
nížina
pohoří
průsmyk
reliéf
eroze
geologie
hornina
krystal
kůra kontinentální
kůra oceánská
magma
minerál
sedimentace
těžba
transport
vulkanismus
zvětrávání
geomorfology
geo-relief
upland
lowland
hilly country
highlands
mountain
inversion
canyon
glacier
altitude
lowland
mountain range
pass
relief
erosion
geology
rock
crystal
continental crust
oceanic crust
magma
mineral
sedimentation
extraction
transport
volcanism
weathering
naleziště
deposit
nafta
oil
Zpracoval vyučující Anglicko-českého Gymnázia AMAZON
červen 2014
1
Geografie – slovník pojmů
ropa
těžba
uhlí černé
hnědé uhlí
uran
zemní plyn
zněčištění
crude oil
extraction
black coal
brown coal
uranium
natural gas
pollution, contamination
biogeografie
biogeography
biom
biosféra
fauna
flóra
organismus
polopoušť
poušť
pustina polární
savana
step
tajga
tropický deštný les
tundra
živočich
biome
biosphere
fauna
flora
organism
semi-desert
desert
polar desert
savannah
steppe
taiga
tropical rain forest
tundra
animal
atmosféra
atmosphere
cirkulace
klimadiagram
déšť
kontinentalita (podnebí)
meteorologie
monzun
pasát
počasí
podnebí
podnebný pás
srážky
teplota
tlak
tlaková níže
tlaková výše
vítr
vlhkost
cirkulation
climatic diagram
rain
continental climate
meteorology
monsoon
trade wind
weather
climate
climatic zone
precipitation
temperature
pressure
cyklone
anticyclone
wind
humidity
hydrosféra
hydrosphere
bezodtoká oblast
jezero
hydrologie
led
ledovec
moře
oceán
podzemní voda
povodeň
povodí
povrchová voda
pramen
průtok
internal drainage area
lake
hydrology
ice
glacier
sea
ocean
sebterranean water
flood
catchment basin
surface water
spring
flow
Zpracoval vyučující Anglicko-českého Gymnázia AMAZON
červen 2014
2
Geografie – slovník pojmů
přehrada
rybník
řeka
salinita
úmoří
ústí
vodní nádrž
artificial lake
pond
river
salinity
sea-drainage area
mouth
water reservoir
demografie
demography
člověk
data (údaje)
hustota zalidnění
migrace
naděje dožití
obyvatelstvo
osídlení
počet
populace
porodnost
průměrný věk
přírůstek přirozený
sčítání
statistika
úmrtnost
demografická revoluce
emigrace
imigrace
aglomerace
urbanizace
man, human
date
density of population
migration
life expectancy
inhabitants
settlement
number
population
birth rate, natality
average age
natural increase
population census
statistics
mortality rate
demographic revolution
emigration
immigration
agglomeration
urbanization
hospodářství
economy
lokalizační faktory
primér
průmysl
revoluce průmyslová
revoluce vědeckotechnická
sektorová struktura
sekundér
surovina
terciér
cestovní ruch
industrializace
localization factors
primary sector
industry
industrial revolution
scientific and technical revolution
sector structure
secondary sector
raw material
tertiary sector
tourist industry
indiustrialization
Zpracoval vyučující Anglicko-českého Gymnázia AMAZON
červen 2014
3

Podobné dokumenty

02_Asie_prirodni_pomery

02_Asie_prirodni_pomery zvířata: hmyz, plazi, opice, tygr, orangutan rostliny: orchideje, banánovník, kakaovník, liány

Více

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov - oblasti výskytu; definovat názorně s pomocí mapy světa Str. 4 - fauna; obecně charakterizovat a uvést příklady zde žijících živočišných druhů, tři příklady neznámějších zástupců dokumentovat na o...

Více

Podnebí Asie Soubor

Podnebí Asie Soubor 3. Vlhké tropické (monzunové) podnebí: - Teploty po celý rok vyrovnané - Léto vlhké a zima suchá - Oblast jižní, jihovýchodní a východní Asie - Monzunové větry: vznikají rozdílným oteplováním vzdu...

Více

Témata z geografie

Témata z geografie b. přírodní poměry c. společenské a hospodářské poměry 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie a. poloha, rozloha b. přírodní poměry c. společenské a hospodářské poměry 3. Geografická ch...

Více

Asie

Asie 4) Doplň text.(piš pouze vynechaná slova) Severní část kontinentu tvoří rozsáhlé ploché ……………… a ……………… na starých základech eurasijské litosférické desky. Jižní část je oddělena …………………………, jejich...

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO vysychání __________jezera, které je způsobeno využitím řek Amudarja a____________pro zavlažování - v oblasti jezera se vytváří solná poušť Aralkum -výrazným znakem klimatu je kromě aridity i konti...

Více

č. 2/2003 - Časopis Meteorologické zprávy

č. 2/2003 - Časopis Meteorologické zprávy koncentrace znečištění (1 % za 10 let) tak disperze znečištění (0,6 % za 10 let). Abstract: In this work, the frequency of two groups of meteorological conditions was analysed. The first group incl...

Více

Vývojové prostředí Quartus II, verze 9.1, servis pack 2

Vývojové prostředí Quartus II, verze 9.1, servis pack 2 nový a do kterého se budou ukládat všechny vytvářené soubory.V našem případě vytvořím pracovní adresář Zakladni_hradla. V druhém a třetím řádku definujeme název projektu a název nejvyšší úrovně ent...

Více