Stáhni v PDF

Transkript

Stáhni v PDF
informace pro uživatele
software ESRI a Leica Geosystems
1
7
0
0
2
h
úvod
téma
Hybridní a katastrální mapa České republiky
– nástroj pro správu a identifikaci pozemků
3
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
6
Ministerstvo lesního hospodářství státu Virginie
vyvinulo sytém správy dat přes webové rozhraní
9
o
s
2
b
a
Tento způsob zimy…
software
ArcGIS Server
– jednotná a otevřená serverová platforma ESRI
10
ArcGIS Mobile
12
ArcIMS a bezpečnost. Část třetí.
12
Nadstavby Leica Geosystems pro ArcGIS
16
tipy a triky
Rozdělení polygonu liniemi
19
GIS ve světě
Město Mesa využívá ArcGIS Server
20
Ordnance Survey
21
den GIS
Ohlédnutí za Dnem GIS 2006
22
zprávy
Student GIS Projekt IV
36
Nabídka školení pro 1. pololetí 2007
37
Profesní vzdělávání pracovníků pro zavádění,
správu a aktualizaci územně analytických podkladů
37
Burza práce
38
Kde nás letos najdete
39
Tento způsob zimy
zdá se mi poněkud nešastný, chtělo by se mi parafrázovat slavný
výrok z Vančurova románu. „Rozmarné léto“ vzniklo již před více
než osmdesáti lety a nabízí kromě možnosti kochat se jazykovým
mistrovstvím autora i důkaz, že rozmary počasí nejsou doménou
posledních několika let. Letošní zima mě však nepříjemně
zaskočila z jiného důvodu.
Že jsem nevytáhl ze sklepa lyže a ze skříně zbrusu nový lyžařský
oblek, bych jí ještě odpustil. Ani to, že v Praze prakticky nebyl
sníh, mi v zásadě nevadilo – beztak nabude druhý den nepěknou
barvu i strukturu. Zkrátka, není až tak nepříjemné mít v lednu ve
městě více než 10 stupňů Celsia, ale kdo si v tomto počasí libuje
nejvíce, jsou různé viry, ty malé neviditelné potvory, které dokáží
pěkně zatopit nejen lidem, ale i mnohem větším tvorům.
Jeden takový bacil si v průběhu letošní zimy vyhlédl i mě a podle
toho, jak pomalu se zotavuji, soudím, že těchto malých potvůrek
muselo být na můj organizmus opravdu hodně. A netýkalo se to
jen mě osobně, ale i řady známých. Je jasné, že letošní zima
nepřeje lyžařům, zato bacilům svědčí náramně.
Možná vůbec poprvé od založení firmy jsem strávil dva týdny na
lůžku a jako jedinou výhodu tohoto stavu jsem shledal to, že jsem
si mohl v klidu přečíst noviny. A to právě v období, kdy světové
shromáždění klimatologů zveřejnilo výstrahu o změně klimatu.
Bylo velmi zajímavé sledovat následnou diskuzi, kde se objevo-
valy názory od absolutního zavržení zveřejněné zprávy
až po katastrofické scénáře brzkého zániku lidstva.
Nevím, kde je pravda – rozhodně se necítím být odborníkem
na toto téma. Některé argumenty mě však pobavily. Například
tvrzení, že ničení přírody není vidět, a tudíž neexistuje, mně
připomnělo vlastní chování jako žáka základní školy, kdy jsem
učitelce chemie nevěřil, že existují atomy, a vyžadoval, aby mi je
ukázala. Dnes je mi jasné, že bacil mě napadl, aniž bych ho viděl.
Klimatologové jsou bezesporu vzdělaní lidé, kteří ve své práci
často využívají geografické informační systémy. Přestože ani oni
nejsou v odpovědi na tuto otázku zcela jednotní, nebral bych
jejich varování na lehkou váhu. Pokud je jejich názor pravdivý,
je nejvyšší čas změnit naše chování. Pokud se mýlí, pak změna
našeho chování ničemu neublíží. Chovat se šetrněji k přírodě
například s využitím nejmodernějších technologií by mělo být pro
vyspělou společnost samozřejmostí. A že moderní technologie
něco stojí? To je zřejmé. Lidstvo by mělo ale rychle přemýšlet
o svých prioritách, zda chce vyrábět tretky, nebo financovat vývoj
a výrobu sofistikovanějších technologií. Nelze lidem zakázat
používání aut – systém zákazů si pamatujeme ještě z dob totality
a víme, že nikam nevede. Bylo by však možné je přesvědčit, aby
si koupili takový vůz, který bude šetrnější k životnímu prostředí.
Změnit bychom měli i náš vztah k odpadům, ke spotřebě energií
a vůbec k celé společnosti. Nejen k vlastnímu prospěchu.
Petr Seidl
2 ÚVODEM
ARCREVUE 1/2007
Pavel Macoun
Hybridní a katastrální mapa
České republiky
nástroj pro správu a identifikaci pozemků
Na konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v listopadu 2006 v Kongresovém centru Praha představila společnost Gekon
finální verzi tzv. Hybridní katastrální mapy (HKM) s inteligentním prohlížečem DaG v podobě, ve které jsou uvedené produkty
využívány Pozemkovým fondem České republiky (PF ČR) pro správu pozemků v majetku státu.
Systém vzbudil v odborné veřejnosti oprávněnou pozornost.
Do státní správy konečně vstupuje systém publikující
s podrobností a přesností odpovídající potřebám geografického
informačního systému (GIS) souvislý obraz vztahů a informací
katastru nemovitostí (KN) v rozsahu celé České republiky.
Vzniklý GIS označený jako Hybridní katastrální mapa byl
odborné veřejnosti poprvé představen již v roce 2004
na 13. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR.
Historie tvorby GIS s údaji KN
V roce 1999 zahájila společnost Gekon na objednávku PF ČR
budování grafické části informačního systému PF ČR. Výsledkem
několikaleté práce byl systém DaG na platformě MicroStation,
poskytující informace o jednotlivých katastrálních územích. Data
byla upravena pro desktopové aplikace a organizována
po okresech, souhlasně s organizační strukturou PF ČR.
S nárůstem objemu dat, zvláště s přechodem na barevné
ortofotomapy, ale i s potřebou poskytovat komplexní informace
z celého území státu převedla společnost Gekon veškerá data do
souvislého zobrazení. Zároveň provedl Gekon výběr nejvhodnější
technologie pro vizualizaci a sdílení dat. Nejvhodnějším řešením,
a to z více pohledů, byla technologie ESRI, konkrétně
ArcIMS a ArcSDE ve verzi 9.1.
Objednavatel i tvůrce systému si vytkli ambiciózní cíl: vytvořit
v rámci geografického informačního systému souvislou mapu
katastru nemovitostí, schopnou sdílet data s dalšími orgány státní
správy a samosprávy. Mapa by měla být základem pro výměnu
informací, nutných pro efektivní veřejnou správu.
Do projektu se zapojilo i Ministerstvo informatiky a data byla
v rámci ověřování publikována na Portálu veřejné správy.
Podobně bylo ověřeno sdílení dat s několika krajskými úřady
a dalšími institucemi.
ARCREVUE 1/2007
Obr. 1. HKM propojuje grafická a textová data katastru nemovitostí na území celé ČR.
Hybridní katastrální mapa
Základem každého informačního systému pracujícího s daty KN
by měla být pravidelně udržovaná mapa katastru nemovitostí
v souvislém zobrazení. V popisovaném informačním systému
je tímto základem tzv. Hybridní katastrální mapa.
Hybridní katastrální mapa se skládá ze tří základních vrstev. První
vrstvou je mapa katastru nemovitostí, druhou mapa bývalého
pozemkového katastru a třetí, nejdůležitější vrstvu, která propojuje grafickou a textovou část GIS, tvoří tzv. referenční body parcel.
Mapa katastru nemovitostí v souvislém zobrazení
Vytvoření mapy KN v souvislém zobrazení byla věnována velká
pozornost. Při její tvorbě se postupně objevovaly některé
dlouhodobě nedořešené problémy českého Katastru.
TÉMA 3
Prvním byla neexistence platných hranic katastrálních území.
Jejich znalost je přitom z hlediska GIS nezbytná. Jako velice
hrubé vodítko pro jejich vytvoření posloužil výkres Hranice
katastrálních území z distribuce Zeměměřického úřadu.
Podstatnějším zdrojem informací byla vrstva sestavená
z jednotlivých hranic katastrálních území, zpracovaných
společností Gekon v rámci tvorby desktopového řešení
(viz předchozí odstavec).
Při pokusu vytvořit výkres souvislých hranic katastrálních území
vyvstala celá řada problémů, veskrze způsobených nesouhlasnými zákresy identických úseků katastrálních hranic v mapách KN
rozdílných měřítek a typů. Bohužel ani u vektorových map
typu KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) nejsou hranice
sousedních katastrálních území vyrovnané a nalezli jsme
i nesoulad v katastrální hranici u map typu DKM (digitální
katastrální mapa).
Druhým problémem bylo vyřešení neplatné kresby v katastrálních mapách. Neplatná kresba se vyskytuje na styku rozdílných
měřítek, různých typů map, ale i na styku působnosti jednotlivých
katastrálních pracoviš (KP). K odstranění neplatné kresby
na styku působnosti KP byl zpracován výkres působnosti
jednotlivých katastrálních pracoviš podle skutečných hranic
katastrálních území a neplatná kresba byla následně
automaticky odstraněna.
Třetí problém představovala značná roztříštěnost mapových podkladů co do měřítek, typů zobrazení a kvality kresby, ale i postupu
skenování. Nezbytné bylo proto sjednocení rastrových souborů
ve formátu CIT katastrálních map pro použití v GIS. Pro kvalitní
zobrazení bylo třeba dořešit zbytkové chyby transformací a pro jednotný styl publikace nalézt společné optimální jednotkové měřítko.
Zásadní se jevila i otázka samotného způsobu transformace.
U souborů map KN, které ČÚZK distribuuje transformované, je
použita transformace tzv. globálním transformačním klíčem.
Globální transformační klíč je ale určen pro převod map bývalého
pozemkového katastru do souřadnicového systému JTSK. Jeho
použití pro mapy KN je neodůvodněné a nepřináší s výjimkou
vyšší pracnosti žádné zlepšení. Vadou této transformace jsou
i nezveřejněné transformační rovnice. Proto je v Hybridní katastrální mapě použita standardní afinní transformace doplněná
vyrovnáním zkreslení na rámech mapových listů. Tato metoda
umožňuje vysokou automatizaci transformačního procesu
a zabraňuje nesprávnému ořezání kresby na krajích mapových
listů. Navíc je dodržena kontinuita s předchozími daty
distribuovanými ČÚZK do roku 2004.
Mapa bývalého pozemkového katastru
v souvislém zobrazení
Pro určení vlastnictví je na většině území státu nezbytné použít
i další, tzv. jiné evidence. V Hybridní katastrální mapě je zatím
zpracována evidence bývalého pozemkového katastru, tedy map
platných do poloviny minulého století a v některých lokalitách
i stav evidence nemovitostí. Mapovou vrstvu evidence
nemovitostí bude ještě třeba rozšířit a doplnit.
4 TÉMA
Dalším, v HKM zatím chybějícím informačním zdrojem, jsou tzv.
grafické přídělové plány, které ale z důvodu naprosté absence
jakýchkoliv matematických vztahů, a to i velmi přibližných,
zatím do GIS aplikovat nelze. Přepracování přídělových plánů
do formy odpovídající mapám KN by mělo být jedním
z klíčových úkolů resortu ČÚZK.
Velkým problémem minulých let je i slučování a rušení katastrálních území bývalého pozemkového katastru. Tímto necitlivým
zásahem do mapového operátu může dojít – a také dochází –
k situaci, kdy v jednom katastrálním území stavu KN existuje
více parcel bývalého pozemkového katastru (bPK) stejného
parcelního čísla.
Je třeba upozornit, že hranice katastrálních území bývalého
pozemkového katastru a katastru nemovitostí nejsou identické.
Totéž platí v menší míře i o názvech.
U řady zrušených nebo sloučených katastrálních území se
nepodařil dohledat jednoznačný identifikátor KATUZE_KOD.
Pro řádné fungování HKM by bylo nejvhodnějším řešením
doplnit databázi ISKN (Informační systém katastru nemovitostí)
vyge-nerovanými náhradními kódy a samozřejmě opět rozdělit
sloučená katastrální území bývalého pozemkového katastru.
Referenční body parcel KN a bPK
Klíčovou vrstvou Hybridní katastrální mapy je vrstva
referenčních bodů parcel stavu KN a bPK.
Referenčním bodem parcely se rozumí identifikátor/bod
vzniklý nad danou mapou a označující přibližnou polohu
parcelního čísla ve státním souřadnicovém systému, doplněný
o další informace jako katastrální území, parcelní číslo,
list vlastnictví, kultura apod.
Obr. 2. Prohlížeč DaG umožňuje v HKM vyhledávat podle různých kritérií
(vyhledání podle čísla popisného).
Vrstva referenčních bodů parcel vznikla na podkladě výše uvedených mapových vrstev jako obraz strojově rozpoznaných
parcelních čísel obou mapových evidencí. Způsob vzniku vrstvy
je firemním know-how firmy Gekon.
Vrstva referenčních bodů parcel obsahuje příslušné identifikátory na 90 % všech parcelních čísel zapsaných v ISKN. Kromě
toho jsou v pomocné vrstvě uloženy odkazy na dalších 6 %
ARCREVUE 1/2007
nerozpoznaných parcelních čísel, které lze velice snadno
dohledat a doplnit.
Součástí systému je procedura, umožňující automatickou
aktua-lizaci s ohledem na změny v ISKN a snadnou možnost
uživatelského doplnění či úpravy libovolného parcelního čísla.
V současné době se jedná o provedení verifikace a úprav dat tak,
aby bylo možné je instalovat i do ISKN se záměrem následné
údržby uvnitř ISKN.
Převod dat z prostředí GIS do ISKN vyžaduje zvolení správného
postupu. Při vzniku vrstvy referenčních bodů parcel se totiž
nepříznivě promítl nejednotný a zdlouhavý postup skenování KN
map resortem ČÚZK v roce 2005. Mapy KN neměly vždy
odstraněný zákres neprovedených změn a interval skenování
dosahoval na některých okresech 4, 7 ale i 11 měsíců. Původní
záměr současné verifikace vzniklé databáze referenčních bodů
parcel proti údajům ISKN nebyl z tohoto důvodu uskutečnitelný.
Obr. 3. Systém DaG umožňuje snadnou údržbu referenčních bodů parcel
(doplnění chybějícího bodu podle SPI).
Systém údržby databáze referenčních bodů parcel v HKM,
tedy mimo ISKN, má zpracovatel vyřešen speciální procedurou,
založenou na stejném principu, jakým vznikla databáze
referenčních bodů parcel. Procedura bude použita minimálně
k verifikaci dat před případným importem do ISKN,
ale i k následným kontrolám údržby dat referenčních bodů parcel
uvnitř ISKN.
Katastr nemovitostí a vznik HKM
Od roku 1989 prošel resort ČÚZK velkými organizačními
a technologickými změnami. Řada věcí se vyřešila a vyhovuje
potřebám doby. Mezi věci, které se řešit nedaří, patří bohužel
digitalizace mapového operátu. Mapový operát katastru
nemovitostí je přitom základem a nezbytným podkladem
veškerých informačních systémů majících jakoukoli vazbu
na nemovitý majetek.
Hybridní katastrální mapa vznikla jako pomoc a propojovací článek
mezi daty ISKN v digitální podobě a analogovými (papírovými)
mapami stavu katastru nemovitostí a bývalého pozemkového katastru. Slouží i jako prostředek k zobrazení vektorových katastrálních
map nepříliš slučitelných koncepcí, tedy digitální katastrální mapy
a katastrální mapy digitalizované KM-D, jejíž tvorba je od roku
2002 z technických důvodů pozastavena.
Hlavními přínosy Hybridní katastrální mapy pro veřejnou správu
je alespoň částečná eliminace negativních dopadů velice pomalé
digitalizace katastrálního mapového operátu:
vytvořením jednotného a udržovaného obrazu katastrálních
map rozdílných mapových kladů, měřítek a zobrazení,
poskytnutím orientační identifikace v případech nedořešených
vlastnických vztahů,
propojením obrazu analogových map s ISKN a dalšími databázemi,
v neposlední řadě i vytvořením a nabídkou jednotného
a udržovaného datového skladu na úrovni GIS pro celou
veřejnou správu
a vytvořením možnosti propojit jednotlivé informační systémy
s bezproblémovým sdílením dat.
V případě zájmu se můžete obrátit na [email protected]
o bližší a podrobnější informace.
Ing. Pavel Macoun, Gekon, spol. s r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
TÉMA 5
Věra Skalická, Lukáš Lébr, Jiří Čtyroký, Petr Panec
Územní plán
sídelního útvaru hl. m. Prahy
Technologie zpracování změny Z1000/00
Koncem roku 2006 byly dokončeny více než rok trvající práce na změně Z1000/00 územního plánu,
která významným způsobem zasáhla do koncepce datového modelu územního plánu a související výkresové dokumentace.
Důvodem pro pořízení změny Z1000/00 byla snaha o odstranění
formálních nedostatků stávajícího územního plánu a zlepšení
předpokladů pro jeho využívání v procesu územního
rozhodování. Jedná se o úpravu celkového systému funkčních
prvků a prostorové regulace formou vyladění jejich vzájemné
provázanosti, která povede ke zvýšení přehlednosti a vypovídací
hodnoty celého dokumentu. Zároveň byl snížen počet výkresů
se závaznými a směrnými prvky na konečný počet 10 výkresů.
Datový model
Tab. 1. Přehled zpracovaných výkresů:
číslo
výkresu
název výkresu
měřítko
4
5
9
10
11
19
25
31
36
37
Plán využití ploch
Doprava
Vodní hospodářství a odpady
Energetika
Přenos informací a kolektory
Územní systém ekologické stability
Veřejně prospěšné stavby
Podrobné členění ploch zeleně
Podíly bydlení v centrální části města
Vymezení zastavitelného území
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 25 000
Po celou dobu od vzniku návrhu Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy byly k jeho tvorbě a údržbě využívány
technologie ESRI. Zpracování grafické části změny Z1000/00
bylo možností ověřit využití aktuálních ESRI technologií pro
zpracování rozsáhlého množství dat v relativně krátkém čase.
Územní plán sídelního
útvaru hlavního města
Prahy
1996
Návrh
Vzhledem k zásadním změnám v systému funkčních prvků bylo
rozhodnuto o vytvoření nového datového modelu. Původní
mapové projekty (*.aml) vybraných výkresů byly v minulosti
převedeny do formátu dokumentů aplikace ArcMap (*.mxd).
V souvislosti se změnou Z1000/00 a novým datovým modelem
bylo však nutné vytvořit zcela nové mapové projekty s částečným
využitím symboliky původních projektů.
1997
1998
Pro uložení prostorových dat (tematických vrstev a tříd prvků:
tematickou vrstvou rozumíme finální podobu třídy prvků
použitou v mapovém projektu a třídou prvků obecnou datovou
vrstvu) byl vybrán formát ESRI Personal Geodatabase (dále jen
PGDB). Tento formát byl zvolen z důvodu možnosti budoucího
exportu tematických vrstev do ArcSDE (obdobná struktura
uložení) a snadné distribuce tematických vrstev a pracovních
postupů pro jejich vytvoření v rámci pracovního kolektivu.
Způsob naplňování datového modelu, pravidla pro pojmenování
prostorových dat a struktury pro jejich ukládání byly vyvinuty
ve spolupráci s firmou T-MAPY, která se na této akci podílela
jako konzultant a technický zpracovatel 4 výkresů.
Vzhledem k velkému objemu zpracovávaných prostorových dat
a distribuované tvorbě mapových projektů byly tematické vrstvy
rozčleněny do několika PGDB, které reflektují vazbu k obsahu
výkresů. PGDB jsou dále členěny podle fáze zpracování
na importní, editační a finální.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Čistopis Správa a údržba, zpracování změn (aktualizace)
2006
Změna
Z 1000/00
ArcInfo 7.x (AML)
ArcView 3.x
Technologie
ArcGIS 8.x
ArcIMS
ArcSDE
Tab. 2. ESRI a Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy
6 TÉMA
ArcGIS 9.x
ARCREVUE 1/2007
Importní PGDB je určena pro uložení tříd prvků v procesu
tvorby tematické vrstvy. Obsahuje modely, které umožňují
automatickou tvorbu dílčích tříd prvků (např. vytváření tříd
prvků ze zdrojových dat, výpočet položek polí, výběr z třídy
prvků atp.). Výsledná třída prvků je obrazem tematické vrstvy
ve finální PGDB.
Editační PGDB obsahuje třídy prvků, na nichž bylo potřeba
přímých editačních zákroků operátora (např. posouvání
anotací, opravy chyb v topologii apod.).
Finální PGDB obsahuje pouze tematické vrstvy, které jsou
relativními cestami navázány na mapové projekty.
K výhodám datového modelu patří jeho otevřenost (lze snadno
přidávat další tematické vrstvy a modely k vytvoření tříd prvků
těchto tematických vrstev), snadná aktualizace při změně zdrojových dat a oddělení pracovních dat (importní a editační PGDB)
od dat, které jsou použity v mapových projektech (finální PGDB).
ModelBuilder
Tvorba tematické vrstvy v importní PGDB vyžadovala celou řadu
dílčích kroků, které bylo třeba v průběhu prací několikrát
opakovat. Právě proto bylo třeba mít každý krok dobře
zdokumentovaný. ModelBuilder byl tedy zvolen jako prostředek
automatizace tvorby dat,
dokumentace postupu.
Při dodržení určitých pravidel představuje toto prostředí možnost
přehledné konceptuální tvorby, opakovaného spouštění a snadnou
změnu vstupních parametrů nebo zdrojových dat. Další výhodou
oproti tradičnímu ručnímu postupu je návratnost všech kroků.
Obr. 1. Struktura datového modelu – importní databáze
Obr. 2. Příklad modelu
byly tyto úpravy provedeny v legendě (kódování funkčních ploch)
před změnou Z1000/00.
Legenda pro změnu Z1000/00, ve srovnání s legendou původní,
doznala několika změn – u několika typů funkčních ploch došlo
ke změně kódů a některé typy funkční plochy byly v souladu se
zadáním změny Z1000/00 sloučeny. Vzhledem k tomu, že tyto
změny v kódování nebylo možné provést ve zdrojových datech,
byla vytvořena tzv. reklasifikační tabulka, která obsahuje kódy
ploch funkčního využití před změnou Z1000/00 a odpovídající
kódy nové. Nové kódy funkčního využití jsou ještě pro některé
profesní výkresy podděleny.
Při vytváření modelů se nám osvědčilo nevytvářet složité a dlouhé
modely, ale rozčlenit postup do dílčích kroků, které lze při
dodržení pořadí spouštět nezávisle. Celkový postup a vzájemné
závislosti je pak možné přehledně vizuálně vyjádřit vkládáním
jednotlivých modelů do ilustračně-dokumentačního modelu.
Tematická vrstva
funkčního využití území
Tematická vrstva funkčního využití území byla upřesněna
na základě aktuálně dostupných podkladů (např. polohopisný
podklad) a dokumentací. Vzhledem ke způsobu projednávání
ARCREVUE 1/2007
Proces tvorby tematické vrstvy funkčního využití území je
následující: nejprve je tato tematická vrstva vytvořena s kódy
funkčních ploch obou časových horizontů (návrh, výhled)
v legendě před změnou Z1000/00 a po připojení reklasifikační
tabulky jsou naplněna nová pole pro oba časové horizonty
v legendě po změně Z1000/00. Spojením těchto polí s dalšími
indexy (míra využití území apod.) je naplněno pole určené pro
popis funkční plochy. Na základě tohoto pole pak dochází
ke slučování ploch. Podobný postup je použit i pro reklasifikaci
podměrečných ploch funkčního využití (funkční plochy menší
než 2500 m 2), které jsou ve výkresech znázorněny
bodovými symboly.
TÉMA 7
Další tematické vrstvy
reprezentující směrné regulativy
Úprava tematické vrstvy funkčních ploch vedla ke vzniku
nesouladů s jinými tematickými vrstvami, které mají s touto
vrstvou topologické propojení (např. sdílejí hranice). Bohužel
v těchto případech se jednalo o nesoulady přesahující možnosti
automatického zesoumístnění pomocí standardních topologických nástrojů. Proto byla vyvinuta technologie víceúrovňové
eliminace těchto problematických ploch.
V první úrovni jsou odstraněny všechny přesahy do ploch,
kde nové hranice ploch závazné části územního plánu
vylučuje směrnou.
Druhá úroveň zabezpečuje přidělení patřičného atributu podle
90% plošné majority v případě, že minoritní plochy nepřesahují
250 m2 (uvažovaná nejmenší zobrazitelná plocha z pohledu
územního plánu je 2500 m2).
Obr. 3. Ukázka mapového projektu
Třetí úroveň vytváří podklad pro tvorbu pracovního výkresu,
na kterém odborný pracovník (urbanista) vyřeší problematické
plochy a odsouhlasí vymezení ostatních ploch. Touto metodikou se
podařilo při aktualizaci zón ochrany zeleně v zastavěných územích
snížit nutnost ruční editace na cca 300 z původních 5150 ploch.
Polohopisná informace vybraných prvků inženýrských sítí byla
převzata od příslušných správců. Integraci do datového modelu
a příslušné modely vytvořila firma T-MAPY. Podobná je situace
i u většiny limitů (např. chráněná území), které jsou přejímány
a upraveny pro potřeby kartografické prezentace.
Vyhodnocení změn
a úprav územního plánu
Provedení změn územního plánu ovlivňuje nejen možnosti
funkčního využití území, ale také kapacity území. Hodnocení
kapacit, zejména bilance rozlohy funkčních ploch a odhad počtu
obyvatel a pracovních příležitostí na rozvojových plochách,
se provádí jako závěrečná část zpracování dat každé vlny změn.
Analýza se týká všech změn a úprav s průmětem do grafické
části územního plánu a standardně obsahuje údaje o počtech
a výměrách změn a úprav, jejich bilančních dopadech na počet
obyvatel, bytů a pracovních příležitostí na rozvojových
plochách a dále detailní rozbor změn funkčního využití území
rozlišený na přírůstky a úbytky zastavitelných a nezastavitelných území podle jednotlivých kódů funkčního využití území
a prostorové lokalizace. Veškeré relevantní ukazatele jsou dále
analyzovány z hlediska vývoje v jednotlivých letech, což
napomáhá sledování trendů a odhad budoucího vývoje.
Koncepce výpočtu bilancí vychází z průměrných hustot
obyvatel a pracovních příležitostí pro jednotlivé funkční plochy
územního plánu a jejich intenzitu využití, danou koeficienty
míry využití území.
Změna Z1000/00 výrazně zasáhla jak do výčtu a definice
funkčních ploch, tak do uvedených koeficientů. Sloučení kategorií funkčních ploch a zrušení koeficientu minimálního podílu
bydlení v smíšených územích se odrazilo v nižší možné
přesnosti odhadu bilancí. Technologie automatizovaného
výpočtu bilancí je založena na využívání standardizovaných dat
z datového modelu územního plánu, které jsou pomocí modelovacích nástrojů ArcGIS dále zpracovány funkcemi overlay pro
přípravu validních vstupních dat. Samotná analýza se provádí
v aplikaci MS Access. Výstupem jsou tabulky, grafy, kartodiagramy a kartogramy. Mapky jsou generovány s využitím
ArcIMS, grafy s využitím technologie PHP.
Ing. Věra Skalická, Ing. Lukáš Lébr, Mgr. Jiří Čtyroký, Mgr. Petr Panec, Útvar rozvoje hlavního města Prahy.
Kontakt: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
8 TÉMA
ARCREVUE 1/2007
Mindia Brown
Ministerstvo lesního hospodářství
státu Virginie
vyvinulo systém správy dat přes webové rozhraní
Editace geodatabáze pomocí ArcGIS Serveru
Stát Virginie má přes 15 milionů akrů lesní půdy, jejíž dlouhodobá ochrana a udržitelnost vyžadují vhodné způsoby správy.
Ministerstvo lesního hospodářství státu Virginie (MLHV) proto poskytuje soukromým vlastníkům pozemků
profesionální poradenství v oblasti správy lesů a pomoc při realizaci konkrétních činností, jako jsou postřiky,
předepsané vypalování porostů a výsadba stromů. Dále vlastníkům pomáhá prostřednictvím příspěvků na krytí nákladů
a prodejem semenáčků. V loňském roce MLHV poskytlo pomoc vlastníkům při zpracování rozvojových plánů pro více než 147 000
akrů zalesněné půdy a pomohlo při zalesňování více než 80 000 akrů pozemků.
Systém, který úřad z historických důvodů používal ke sledování
informací o probíhajících činnostech, spočíval v zadávání
jednoduchých údajů (např. výsadby – borovice – 50 akrů) do
tabulkové databáze. V některých případech byla navíc ručně
zhotovena papírová mapa a založena do kartotéky jako
doprovodná dokumentace činnosti, takové mapy však nebyly
pružně k dispozici mimo kancelář. Tato metoda v oblasti
uchovávání bohaté geoprostorové historie správy virginských lesů
zjevně narážela na meze výkonnosti a použitelnosti.
MLHV na základě těchto nedostatků začalo v roce 2004
pracovat na vývoji centralizovaného webového podnikového
informačního systému, který zahrnuje funkcionalitu GIS pro
mapování časových posloupností činností lesního hospodaření
a stavů lesních porostů. Tento Integrovaný informační systém
lesních zdrojů (IFRIS) umožňuje pracovníkům ministerstva
provádět v terénu editaci geodatabáze přes webové rozhraní.
Aplikace umožňuje ukládat geometrický rozsah hospodářských
činností a přiřazovat údaje o typu a stavu lesních porostů. Uživatel se může navigovat na zájmový pozemek podle barevných
leteckých snímků z roku 2002 s rozlišením 1 metr a přímo zadat,
jaké práce zde probíhají nebo se chystají.
Pro tvorbu, editaci, ukládání a správu prostorových dat používá
systém IFRIS software ArcSDE, ArcIMS a ArcGIS Server firmy
ESRI a databázi Microsoft SQL Server. Vývoj aplikací, návrh
infrastruktury a konfiguraci systému zajišuje Timmons Group
(obchodní partner ESRI se sídlem v Richmondu, Virginia).
Rozsah, vznik a typy lesních hospodářských aktivit se časem
budou měnit. Během změn v mapách prováděných uživateli
systému zachovává IFRIS geoprostorovou historii pomocí automatické archivace původních dat a jejich atributů. Bude možné
tak nejen rekonstruovat postup činností lesního hospodářství,
ale též sledovat změny v typech lesů a podmínkách v čase.
ArcIMS je prezentačním rozhraním, ale to, co ministerstvu umožňuje nabídnout prostřednictvím webové aplikace IFRIS vlastní
geodatabázové editační nástroje, je integrovaný ArcGIS Server.
Editační nástroje zahrnují přidání/vymazání, rozdělení,
sloučení, připojení a vyjmutí prvků. Dále zde existují vyspělejší nástroje, k nimž patří rozložení složeného prvku na jednotlivé části a další. Vyvinuty byly také nástroje pro základní
editaci bodů a linií. Kromě mapování oblastí provedených prací
mají uživatelé přístup ke knihovně vrstev, které mohou přidávat, např. silnice, vodní toky, stavební objekty a anotace.
Systém IFRIS je vytvořen tak, aby umožňoval upload dat
získaných přímo v terénu prostřednictvím GPS.
Aplikace IFRIS: sledování aktivit.
IFRIS byl uveden do plného provozu v dubnu 2006 a MLHV
očekává, že výsledkem mapování činností v lesním hospodářství,
které je prováděno v celostátním měřítku vlastními terénními
zaměstnanci, bude daleko rozsáhlejší soustava dat, než jaká dosud
byla k dispozici úřadu i zákazníkům. Pracovníci v terénu budou
moci lépe posoudit, jak vlastníci spravují své zdroje vzhledem
ke krátkodobým a dlouhodobým cílům. Systém umožní
provádění různých regionálních a celostátních analýz týkajících
se např. rozvodí, zón ekonomických dopadů atd.
MLHV plánuje další rozvoj systému IFRIS tak, aby umožňoval
přímý sběr dat prostřednictvím Pocket PC s integrovaným GPS.
Tato technologie usnadní terénním pracovníkům získávat údaje
o lokalitách a povaze lesních požárů, provádět inspekce výsledků
vodohospodářské kvality, sledovat zdraví lesních porostů atd.
Mapové rozhraní systému pak může sloužit k využití dat pro tvorbu přehledů o činnostech programu. Aktuální, přesná a přístupná
databáze výrazně zlepší informovanost všech zainteresovaných
stran o stavu lesních porostů ve Virginii.
O autorce: Mindia Brown je vedoucí projektu vývoje podnikových aplikačních projektů IFRIS Ministerstva lesního hospodářství státu Virginie.
Mindia Brown, Ministerstvo lesního hospodářství státu Virginie. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
TÉMA 9
Radek Kuttelwascher
ArcGIS Server
jednotná a otevřená serverová platforma ESRI
ArcGIS Server je komplexní nástroj, který rozšiřuje možnosti
produktů ArcGIS o schopnosti GIS na serveru. ArcGIS Server
představuje platformu pro poskytování GIS služeb prostřednictvím
webu (viz obr. 1), které umožňují pořizování, správu a analýzu
prostorových dat a jejich vizualizaci, a současně poskytuje nástroje
pro vývoj vysoce výkonných mobilních a webových GIS aplikací.
zobrazovány pomocí softwaru ArcGIS Explorer, jednoduchého
ESRI klienta, který je součástí ArcGIS Serveru.
Prostorovou analýzu a editaci – pomocí ArcGIS Serveru lze na
serveru provádět prostorovou analýzu (geoprocesing) a editaci
prvků. Analýzu lze provádět nad daty vektorovými, rastrovými,
3D, a to pomocí modelů, skriptů či uživatelských nástrojů.
Obr. 2. Funkcionalita jednotlivých edicí ArcGIS Serveru (Basic, Standard,
Advanced). Všechny edice jsou dostupné ve dvou úrovních podle kapacity
a využité databáze: ArcGIS Server Workgroup používá databázi MS SQL Server
Express s omezeným počtem uživatelů, zatímco ArcGIS Server Enterprise
je navržen pro využití různých RDBMS (SQL Server, IBM DB2,
Informix či Oracle) mnoha uživateli.
Publikování GIS služeb
Obr. 1. ArcGIS Server jako jednotící platforma pro poskytování GIS služeb
Centrální správa GIS
ArcGIS Server umožňuje vést veškerou evidenci a správu
geografických dat, služeb a obecně informací v jednotném
prostředí. Jeho hlavním smyslem je poskytnout jednotící platformu, která bude díky propracovanému vývojovému prostředí
a širokým možnostem vytváření různorodých typů geografických
služeb zaujímat místo centrálního serveru pro nejrůznější typy
klientských aplikací. V tomto článku bych se proto chtěl věnovat
především možnostem ArcGIS Serveru jako obecné platformy
pro publikování geografických služeb. ArcGIS Server
nabízí nástroje pro:
Správu prostorových dat – možnosti ArcGIS Serveru
z hlediska správy dat jsou založeny na datovém modelu
geodatabáze. ArcGIS Server dokáže geografická data
klientům extrahovat a poskytovat prostřednictvím operací
check-out/check-in. Samozřejmostí je replikace dat.
Mapování – z hlediska vizualizace geografických dat nabízí
ArcGIS Server podporu 2D dynamických a „kešovaných“ map
a 3D glóbů. Tyto třídimenzionální mapové služby mohou být
10 SOFTWARE
GIS služba je reprezentována tzv. „zdrojem GIS služby“. Zdrojem
může být mapa, glób, připojení do geodatabáze apod. Server se
následně postará o to, aby tyto zdroje byly formou služeb optimálně distribuovány mezi GIS klienty. Nástrojem pro tvorbu
zdrojů GIS služeb může být například aplikace ArcGIS Desktop.
Publikování a ostatní správu zdrojů prostřednictvím GIS služeb
provádí jednoduchá webová aplikace – ArcGIS Server Manager,
popřípadě ArcCatalog. Tímto způsobem lze publikovat
následující typy služeb, vesměs prostřednictvím mapových
dokumentů (MXD, PMF):
Mapové služby (mapping services) poskytují standardní
přístup k mapovým dokumentům.
Web Map Service je služba vyhovující požadavkům
a specifikacím organizace Open Geospatial Consortium, Inc.
Tato služba může být využita klienty, kteří podporují
OGC WMS specifikace.
Mobilní datové služby (mobile data services) poskytují mobilním aplikacím přístup k obsahu mapových dokumentů prostřednictvím webové služby. Služba je navržena tak, aby byla snadno
dostupná i pro aplikace provozované na mobilních zařízeních,
jako jsou Pocket PC, Tablet PC, Smartphone, handheld apod.
ARCREVUE 1/2007
3D služby (globe services) poskytují přístup ke 3D pohledům
a glóbům, vytvořeným aplikací ArcGlobe (soubory typu 3DD).
Podporované prohlížecí aplikace jsou ArcGlobe, ArcGIS
Explorer a ArcReader.
KML služby (Keyhole Markup Language services)
využívají specifikace Google Earth XML pro geografické
prvky a rastry ve 3D.
Služby pro geoprocesing (geoprocessing services) poskytují
přístup k procesním modelům běžícím na serveru a umožňují
organizacím využívajícím centrální správu GIS centralizovat nejen
geodata, ale i GIS úlohy. Typickým klientem takové služby může
být ArcGIS Explorer, ArcGIS Desktop nebo webová aplikace.
Služby pro přístup ke geodatům (geodata access services)
poskytují přístup ke geodatabázi (nativnímu formátu datového
úložiště ArcGIS) prostřednictvím LAN, WAN nebo internetu.
Tato služba umožňuje provádět operace geodatabázové
replikace, vytvářet kopie dat formou extrakce dat a provádět
standardní dotazy do databáze.
adresního místa. K provozu této služby je třeba mít správně
nakonfigurovaný ArcGIS locator.
Klientské aplikace pro ArcGIS Server
ArcGIS Explorer – jedná se o odlehčeného klienta, který
je součástí instalace ArcGIS Server. Disponuje jednoduchým
a intuitivním rozhraním pro přístup ke službám ArcGIS Server.
Aplikace WebMap – ArcGIS Server je dodáván spolu s předpřipravenou webovou aplikací. Ta může být konfigurována jako
aplikace pro prohlížení a dotazování, ale i jako editační aplikace.
ArcGIS Mobile – ArcGIS Server Software Developer Kit
(SDK) podporuje vývoj mobilních aplikací pro platformu
.NET. Tyto vývojové komponenty umožňují vytvářet aplikace
pro mobilní zařízení, které mohou pracovat v různých stavech
připojení (připojeno, periodicky připojeno a nepřipojeno).
ArcGIS Desktop – ArcView, ArcEditor a ArcInfo mohou být
rovněž využity jako desktop klient pro návrh, publikaci
a využití ArcGIS Server služeb.
Otevřené API – kromě výše uvedených klientů ArcGIS Server
podporuje několik otevřených API, které mohou teoreticky
zpřístupnit ArcGIS Server služby libovolnému klientu
(CAD, GIS, Image processing, SQL aplikace).
Obr. 3a, b. Ukázka aplikace WebMap a jejích editačních nástrojů
Závěr
Služby síové analýzy (network analysis services) umožňují
přístup k analytickým operacím nad transportní sítí, jako jsou
hledání optimální cesty či alokační síové úlohy.
Geokódovací služby (geocode services) umožňují uživateli
uvést adresu a jako odpově
serveru získat XY souřadnici
ArcGIS Server je komplexní platformou pro vytvoření
serverového GIS, který umožňuje nejen prezentaci, ale i editaci,
správu a analýzu geografických dat prostřednictvím webu.
Zjednodušeně se jedná o první nástroj, který skutečně přenáší
možnosti desktopového GIS do prostředí internetu. Komplexní
funkcionalita spolu s množstvím publikovatelných služeb
a klientských aplikací z něj činí nejsilnější nástroj pro centrální
správu GIS a poskytování GIS služeb na současném trhu.
Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ARCREVUE 1/2007
SOFTWARE 11
Jitka Jiravová
ArcGIS Mobile
ArcGIS Mobile umožňuje vývojářům vytvářet jednoduché a výkonné GIS aplikace pro mobilní klienty.
Mobilní aplikace ArcGIS Serveru přispívají ke zvýšení produktivity a informovanosti pracovníků v terénu.
ArcGIS Mobile tvoří „software developer kit“ (SDK), který se instaluje spolu s ArcGIS Serverem. Pomocí SDK mohou vývojáři
vytvářet geocentrické aplikace, které poskytují základní funkcionalitu GIS včetně zobrazení a navigace v mapě, podpory GPS
nebo editace geografických dat. ArcGIS Mobile SDK se používá i pro rozšíření původně negeografických aplikací
(např. CRM nebo systémy pro automatizaci prací v terénu) o možnosti GIS.
Pomocí ArcGIS Mobile můžete
s využitím jednoduchých vývojářských nástrojů vytvářet
mobilní aplikace šité na míru uživatelům,
využívat data z geodatabáze při různých úrovních konektivity
na internet,
nasazovat aplikace na mobilních zařízeních (smartphone,
Pocket PC, Tablet PC atd.).
Více informací o ArcGIS Mobile najdete na adrese
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgismobile/.
Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
David Ondřich
ArcIMS a bezpečnost
Část třetí
Ve třetím dílu našeho seriálu o zabezpečení ArcIMS se zaměříme
na řízení přístupu k jednotlivým datovým zdrojům a také
si povíme něco o možnostech správy uživatelů. Seriál
totiž v průběhu vzniku poněkud nabobtnal, a proto jsem
se rozhodl, že jej oproti původnímu plánu rozšířím minimálně
ještě o jeden díl, který celý věnujeme možným útokům
na ArcIMS a bezpečnosti dat.
V minulém dílu jsme rozebrali možnosti, které vícevrstvá
architektura ArcIMS poskytuje pro rozdělení jednotlivých
komponent v rámci DMZ (demilitarizované zóny) a vnitřní sítě.
Připomeňme, že neexistuje obecně vhodné „bezpečné“
uspořádání, vždy záleží na konkrétní situaci, nicméně pro většinu
12 SOFTWARE
obvyklých případů lze za nejvhodnější schéma pokládat
uspořádání s transparentním proxy serverem v DMZ a kompletním ArcIMS ve vnitřní síti (zejména slouží-li jako datový zdroj
geodatabáze, kterou není vhodné exponovat v otevřené síti).
Také jsme v minulé části probrali komunikační protokoly a porty,
na kterých jednotlivé komponenty ArcIMS komunikují.
Základní možnosti řízení přístupu
Řízením přístupu se pro potřeby tohoto seriálu rozumí jakýkoliv
způsob určování dostupných prostředků, které mají mít jednotliví
uživatelé systému k dispozici. Řízení přístupu proto zahrnuje
jak samotné rozdělování uživatelů (je-li jaké), tak přidělování
ARCREVUE 1/2007
jednotlivých služeb nebo prostředků, které mají mít k dispozici.
Často se používá dvojice termínů autentizace a autorizace, která
se často plete a kterou řada lidí používá, aniž by přesně vymezili,
co se kterým termínem myslí. Pokud v tomto seriálu použiji
termín autentizace, pak mám na mysli ověření identity toho
kterého uživatele. Pro ověření identity lze obecně použít
nejrůznější metody, od nejobvyklejšího uživatelského jména
a hesla přes použití ověřovacího klíče (karty) až po stále více
používané biometrické metody (otisk prstu nebo celé ruky,
snímek sítnice oka). Pod termínem autorizace rozumím ověření
práva daného uživatele použít požadovaný prostředek, tedy např.
přidělení práva použít danou službu ArcIMS. Autorizace předpokládá, že aplikace (server, systém) zná uživatelovu identitu a již
o ní nepochybuje (neověřuje ji), pouze zjišuje, zda má uživatel
právo použít daný zdroj (službu, aplikaci, rozhraní).
U jednodušších aplikací je obvykle autentizace s autorizací spojena do jednoho kroku, kdy se přihlášením do aplikace (ověření
identity) automaticky předpokládá, že uživatel má právo danou
aplikaci použít (ověření práv).
Samotný ArcIMS nabízí několik jednoduchých možností,
jak řízení přístupu zajistit. Další (podrobnější) možnosti se dají
zajistit bu
použitím speciálních nástrojů mimo ArcIMS, nebo
prostřednictvím vlastních doplňků (které je třeba naprogramovat).
Poj
me se podívat na základní možnosti, které ArcIMS poskytuje. Jádrem tohoto připraveného řízení přístupu je tzv. základní
HTTP autentizace, která je definovaná pro HTTP protokol
a je dostupná ve většině používaných webových prohlížečů.
ACL soubor
Zkratka ACL představuje Access Control List, což je obvyklý
termín pro soubor pravidel, kterými se má řídit program nebo
operační systém při řízení přístupu (např. podrobnější přidělování
práv v souborovém systému v operačním systému). Tento soubor
má v případě ArcIMS podobu konfiguračního souboru ve formátu
XML, který není nepodobný kontrolním souborům AXL. Rozdíl
mezi AXL a ACL soubory je především v tom, že AXL soubory
používá aplikační server ArcIMS, zatímco přístupový
ACL soubor je určen pro servlet konektor, který přidělování práv
k jednotlivým službám hlídá.
Abychom si o ACL souboru učinili představu, podíváme
se na vlastnosti, které je možné jeho prostřednictvím nastavit
(bude se nám to totiž hodit i v příští části, nebo servlet konektor
prostřednictvím tohoto konfiguračního souboru umožňuje ovládat
i vlastnosti poskytovaných služeb). Soubor by se měl jmenovat
aimsacl.xml a musí se nacházet v takovém místě ve filesystému, kde se k němu dostane servlet kontejner. Obvykle se tento
ARCREVUE 1/2007
soubor dává do stejného adresáře, ve kterém se nachází konfigurační soubor Esrimap_prop; v souboru Esrimap_prop
se také nastavuje použití ACL souboru, konkrétně povolením
authenticate=True a nastavením aclFileName=$CESTA/
aimsacl.xml. Soubor má kořenový element AIMSACL,
který může obsahovat jedině dceřiné elementy USER (na velikosti
písmen záleží).
Každý výskyt elementu USER v souboru představuje jedno pravidlo, kterým se servlet konektor bude při zpracování požadavků řídit.
Vlastnosti pravidel se nastavují pomocí atributů (vlastností)
elementu USER, přičemž těchto atributů může být osm:
name – uživatelské přihlašovací jméno,
password – uživatelské heslo,
services – seznam služeb, které uživatel smí použít,
roles – seznam rolí, které uživatel zastává pro Metadata Server,
active – příznak, zda je uživatel aktivní,
expiration – datum a čas, kdy uživatelský účet vyprší,
forbiddentags – seznam zakázaných elementů
v ArcXML,
trustedclients – seznam povolených klientských IP adres.
V jednotlivých atributech je možné použít „hvězdičkovou konvenci“, tzn. např. je možné určit, že k některé službě mají mít
přístup všichni uživatelé pomocí nastavení name="*" nebo některý z uživatelů (superuživatel) má mít přístup ke všem službám
(services="*"). Atribut password je povinný, pokud
pravidlo neobsahuje name="*", atributy name a services
jsou povinné vždy.
Ostatní atributy jsou volitelné a jejich prostřednictvím je možné
nastavit další vlastnosti účtu: atributem active se nastavuje
platnost, jakékoli kladné číslo představuje příznak, že účet je
aktivní, 0 znamená, že uživatel je neaktivní a nemůže se přihlásit.
Atributy services, roles, forbiddentags a trustedclients mohou obsahovat seznamy, kde se jako oddělovač jednotlivých položek používá čárka (,). Atribut roles obsahuje
přidělení rolí potřebných pro použití (a hlavně administrování)
ArcIMS Metadata Serveru (kterým se zde dále nebudeme zabývat).
Atributem expiration je možné nastavit okamžik vypršení
uživatelského účtu, např. při publikování služby s časově
omezenou platností. Atributem forbiddentags se budeme
podrobně zabývat v příštím pokračování seriálu, zde uvedu pouze
konstatování, že se jedná o jakýsi filtr, který blokuje výskyt některých elementů („tagů“) v ArcXML komunikaci mezi klientem
a serverem. Poslední atribut, trustedclients, umožňuje
přidělit jednotlivým účtům seznam povolených IP adres,
ze kterých je možné se připojit. V tomto atributu není možné
použít hvězdičkovou konvenci, ale je možné pomocí znaku
pomlčka (–) přiřadit rozsah adres, ze kterých se lze připojit.
SOFTWARE
13
ACL soubor umožňuje tedy poměrně jednoduše nastavit širokou
škálu jednotlivých pravidel – a už pro jednotlivé uživatele, nebo
pro jednotlivé služby. Přesto má tento soubor několik nedostatků,
které se v některých situacích mohou jevit jako zásadní.
Především je to skutečnost, že je nutné restartovat servlet
kontejner (typicky Tomcat), pokud se mají promítnout změny
provedené v ACL souboru (servlet konektor čte tento soubor
pouze při nastartování). To nemusí vadit, pokud se soubor nemění
příliš často. Je samozřejmě možné vynutit restart servlet
kontejneru i programově, ale obvykle to vyžaduje práva
administrátora systému (nebo účtu, pod kterým kontejner běží).
Druhým vážným nedostatkem je skutečnost, že uživatelská hesla
jsou uložena v obyčejné textové podobě přímo v souboru, který
při výchozí instalaci ArcIMS může číst kterýkoliv uživatel
v systému. To lze částečně omezit nastavením příslušných
přístupových práv daného souboru, ale na skutečnosti, že hesla
jsou uložena v nijak nezašifrované podobě, to nic nemění. Třetím
nedostatkem je fakt, že atribut trustedclients umožňuje
nastavit pouze IP adresy klientských počítačů a nikoliv doménová
jména, tento přístup se tedy nedá použít pro sítě s dynamicky
přidělovanými adresami (pokud je potřeba omezit přístup jen
na některé klientské počítače a ne na celý segment sítě). Tyto
nedostatky se dají částečně omezit využitím druhého
podporovaného způsobu řízení přístupu, který se ACL souboru
velmi podobá – ACL databáze.
Pro úplnost informací o ACL souboru dodávám, že na webových
stránkách ESRI (http://support.esri.com/) je možné stáhnout
jednoduchou aplikaci pro editaci ACL souboru, která se jmenuje
ArcIMS Service ACL Editor a je k dispozici pro operační systémy
typu UNIX i Microsoft Windows.
ACL databáze
V podstatě stejně jako v případě ACL souboru je možné nastavit
přístupová práva pomocí dvou tabulek v databázi, ke které je
možné se připojit pomocí protokolu JDBC (Java DataBase
Connection). Ovladače pro tento způsob připojení jsou
k dispozici pro drtivou většinu existujících relačních databází.
V databázi je třeba připravit dvě tabulky: první z nich, které se
říká uživatelská, musí obsahovat alespoň tři sloupce pro určení
uživatelské identity; druhá, která se nazývá tabulka práv, definuje
jednotlivá pravidla pro daného uživatele. Tabulky se mohou jmenovat libovolně (je tedy možné použít/upravit již existující
tabulky s uživatelskými účty, pokud nějaké takové existují),
nicméně pro názvy jejich sloupců je třeba dodržet daná pravidla.
Uživatelská tabulka, nazvu ji např. ims_users, musí obsahovat
alespoň tři sloupce:
userid – identifikátor uživatele, typ VARCHAR(32),
username – login uživatele, typ VARCHAR(64),
password – heslo, typ VARCHAR(64).
Sloupeček s identifikátorem se ve skutečnosti může jmenovat
libovolně, přesto doporučuji toto označení, které je jednoznačné.
14 SOFTWARE
Datové typy jednotlivých sloupců mohou být analogické v dané
RDBMS (např. VARCHAR2, TEXT apod.). Pro uživatelské
jméno je možné použít hvězdičkovou konvenci, tj. je možné
vytvořit záznam s username nastaveným na *, pak může
sloupeček password zůstat prázdný (v ostatních případech
jsou všechny tři sloupce povinné).
Tabulka práv, nech se jmenuje např. ims_privileges,
musí obsahovat alespoň tyto sloupce:
userid – identifikátor uživatele, typ VARCHAR(32),
service – název služby, typ VARCHAR(64),
active – příznak aktivního účtu, typ INTEGER,
roles – seznam rolí pro Metadata Server, typ
VARCHAR(1024),
expiration – datum vypršení účtu, typ DATE,
tclients – seznam povolených klientských IP adres,
typ VARCHAR(1024),
ftags – seznam zakázaných ArcXML elementů,
typ VARCHAR(1024).
Pro sloupeček s identifikátorem platí, že se musí jmenovat stejně
jako v tabulce uživatelů. Pro datové typy opět platí výše zmíněné.
Ostatní sloupce jsou analogické jednotlivým atributům v ACL
souboru s tím rozdílem, že pro přiřazení jednotlivých služeb
jednomu uživateli je třeba použít více záznamů v tabulce práv
(tj. sloupec service může obsahovat pouze název jedné
služby). Sloupečky roles, tclients a ftags mohou opět
obsahovat seznamy rolí, resp. klientských IP adres a zakázaných
elementů v ArcXML. Povinné sloupce jsou userid, service
a active.
Nastavení jednotlivých práv se provádí vytvořením odpovídajících záznamů v obou tabulkách tak, aby byly svázány přes
(jednoznačný) identifikátor uživatele. Na tabulky je možné klást
některá databázová omezení, např. právě jednoznačnost userid
nebo jeho použití jako FOREIGN KEY v tabulce práv. Naplnění
tabulek je třeba provést externí aplikací nebo prostředky samotné
databáze (např. řádkového klienta).
Aby vše fungovalo, je třeba ještě správným způsobem nastavit
konfigurační soubor Esrimap_prop. Stejně jako v případě
ACL souboru je třeba povolit použití autentizace pomocí
authenticate=True, namísto aclFileName ovšem
nastavíme useJdbc=True a podle konfigurace navíc
nadefinujeme následující proměnné:
jdbcDriver – JDBC ovladač pro připojení k databázi,
např. oracle.jdbc.driver.OracleDriver,
jdbcUrl – připojovací řetězec k databázi, např.
jdbc:oracle:thin:@database.organizace.
cz:1521:schema,
´
jdbcUser – DB účet pro připojení,
jdbcPassword – heslo DB účtu,
jdbcUserTable – jméno uživatelské tabulky, v našem
příkladu ims_users,
jdbcPermTable – jméno tabulky práv, v našem příkladu
ims_privileges,
ARCREVUE 1/2007
jdbcUidColumn – název sloupečku s identifikátorem
uživatele, v našem příkladu userid.
Použití ACL tabulek zmenšuje hlavní nevýhody souborového
seznamu omezení, i když některé zcela neodstraňuje. Servlet
kontejner není třeba restartovat po každé změně seznamu
oprávnění (je to ovšem nutné, pokud se změní schéma tabulek).
Hesla se uchovávají v obyčejném textu, ale velmi snadno
lze omezit přístup k příslušné tabulce. Obsah tabulek v databázi
je možné měnit nezávisle na samotném ArcIMS, je tedy možné
navrhnout i takový systém, který bude pravidelně hlídat aktuální
IP adresy klientských počítačů a nastavovat je v příslušných
pravidlech v tabulce práv. Naopak nevýhodou tabulkového seznamu pravidel je poněkud složitější konfigurace a nutnost JDBC
propojení mezi servlet kontejnerem a databází s tabulkami
(což může představovat bezpečnostní riziko, např. vzhledem
k umístění jednotlivých vrstev ArcIMS).
Pokročilé techniky řízení přístupu
Ostatní techniky, které umožňují nějakým způsobem řídit přístup
k ArcIMS a jeho službám, mají společné to, že k jejich realizaci
je zpravidla nutné nějaké programování s výjimkou velmi speciální techniky (která se ale nepoužívá příliš často). Tato technika
se jmenuje aliasing (přejmenování) servlet konektoru a je vhodné
ji použít tam, kde nevadí, že se k ArcIMS nepřipojí žádný klient
typu ArcGIS Desktop (nebo je to přímo žádoucí).
Po instalaci servlet konektoru je tento konektor dostupný
na adrese, která končí řetězcem /servlet/com.esri.
esrimap.Esrimap a kterou očekává většina standardních
klientů ArcIMS. Tuto adresu je velmi snadné změnit,
a to dokonce několika způsoby. Jednak je to možné nastavením
tzv. servlet mappingu v souboru web.xml v adresáři
$TOMCAT/webapps/servlet/WEB-INF – prostým
nastavením klíče url-pattern na jinou hodnotu,
než je výchozí /com.esri.esrimap.Esrimap. Druhou
snadnou metodou je prosté přejmenování adresáře servlet
(nebo deployment servlet konektoru pod jiným názvem). Dalším
způsobem je nastavení servlet kontejneru v hlavním konfiguračním souboru web.xml. Dejme tomu, že chceme z nějakého
důvodu přejmenovat výchozí servlet konektor např. na
/aplikace/muj.konektor. Přejmenujeme (pro testovací
účely raději zkopírujeme) adresář servlet na aplikace
a
v
souboru
$TOMCAT/webapps/aplikace/
WEB-INF/web.xml nastavíme v elementu servlet
-mapping vlastnost url-pattern na /muj.konektor.
Po restartu servlet kontejneru bude konektor dostupný na
požadované adrese. ArcIMS Administratorem se k němu
dokážeme připojit zadáním plné adresy (tedy včetně nového
názvu konektoru) do políčka ArcIMS Site URL v dialogu Open
Site. HTML klient se k našemu konektoru připojí, pokud
do konfiguračního souboru ArcIMSparam.js do proměnné
esriBlurb zadáme nový řetězec namísto původního. Tímto
způsobem je také možné vytvořit kopii servlet konektoru
(nebo více kopií), která je dostupná na nestandardní adrese,
a přesměrováním různých klientů řídit přístup k jednotlivým
službám ArcIMS.
Ostatní způsoby, jak řídit přístup k jednotlivým službám
ArcIMS, je nutné připravit programově nebo prostřednictvím
jiných prostředků než samotného ArcIMS (např. pokud
je k zabezpečení ArcIMS použit transparentní proxy server,
je možné nakonfigurovat jej tak, aby zároveň sloužil jako
autentizační brána; stejnou funkčnost poskytují některé typy
firewallů). Tyto programové techniky sice vyžadují hlubší
pochopení principů autentizace prostřednictvím webových
technologií, na druhou stranu umožňují daleko jemnější
nastavení požadovaných vlastností nebo přizpůsobení řízení
přístupu existujícím systémům (např. systém jednotného
přihlášení v rámci organizace, tzv. single-sign-on, nebo použití
ověřovacích protokolů LDAP či Kerberos). Tyto způsoby
používají bu
knihoven ostatních konektorů ArcIMS
(Java, .NET, ColdFusion, ActiveX) nebo nějakým prostřednictvím
pracují s technologií servletů (tzv. servletové filtry).
Pokračování
V příštím dílu se podíváme na slibovaná kouzla pomocí
zakázaných elementů jazyka ArcXML a také se konečně dostane
na dlouho slibované útoky proti ArcIMS a způsoby, jak se jim
bránit. Protože už je víc než jasné, že původně zamýšlený rozsah
seriálu se zvětší, budu jen rád za informace, co byste ještě chtěli
o bezpečnosti v souvislosti s ArcIMS vědět.
Mgr. David Ondřich, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
SOFTWARE
15
Karolína Macháčková
Nadstavby Leica Geosystems
pro ArcGIS
Společnost Leica Geosystems Geospatial Imaging nabízí širokou škálu software ke zpracování leteckých a satelitních snímků,
nejznámějším je asi ERDAS IMAGINE.
Ve spolupráci se společností ESRI byly vytvořeny nadstavby
umožňující zpracování takovýchto dat i v prostředí ArcGIS.
V naší republice je z nich nejrozšířenější Image Analysis pro
ArcGIS, který umožňuje základní zpracování rastrových dat
v prostředí ArcGIS. Druhou je pak Stereo Analyst pro ArcGIS
vhodný pro získání 3D informací z původních rastrových dat.
Dalšími zde uvedenými nadstavbami jsou LIDAR Analyst pro
zpracování lidarových dat a Feature Analyst uzpůsobený
k získání kvalitativních informací z leteckých a družicových
snímků. Tyto dvě nadstavby vyvinula společnost VLS
jak pro ArcGIS, tak i pro IMAGINE.
z družic Landsat TM a MSS, SPOT – XS/XI, Pan, IKONOS RPC,
Quickbird RPC, RPC a samozřejmě pro měřické letecké snímky.
Uživatelé ArcGIS určitě ocení možnost práce s rastrovými daty
ve známém prostředí svého software a ušetří čas tím, že data
nemusejí převádět do jiných formátů.
Image Analysis pro ArcGIS
Image Analysis pro ArcGIS obsahuje řadu nástrojů pro základní
zpracování rastrových dat, jejich zvýraznění a analýzu. Uživatel si
může upravit surová rastrová data a vytvořit tak doplňková data
GIS, např. snímky registrovat do souřadnicového systému,
analyzovat a získat z nich vektorové informace. Image Analysis
pro ArcGIS podporuje přes 60 obrazových formátů.
Prvním krokem při zpracování bývá příprava dat. Pro zpřehlednění obrazu je možné použít různé filtry a odstranit tak šum
v obraze, nástroji pro radiometrické zvýraznění lze upravit
histogram či provést inverzi jasu. Dalšími metodami pro ještě
lepší výsledek jsou různé barevné transformace a vegetační
indexy (SQRT, IR/R, Veg Index, NDVI, TNDVI). Zvýraznit obraz
lze i dle výběru z určitého kanálu, použitím masky či výběrem
určitého území.
Při mapování nebo jiných úlohách dbajících na přesnost
je užitečná možnost prokreslení snímku snímkem s vyšším prostorovým rozlišením, tzv. Merge. Pro snadnější práci s několika
snímky najednou je vhodná funkce Layer Stack, která umožňuje
zobrazení více snímků nad sebou a program s nimi pracuje jako
s jediným snímkem o mnoha vrstvách. V Image Analysis
lze snímek nebo vektor zasadit do souřadnicového systému dle
referenčního obrazu včetně možnosti ortorektifikace.
Souřadnicový systém pak lze libovolně měnit. Modely pro
ortorektifikaci jsou v Image Analysis k dispozici pro snímky
16 SOFTWARE
Obr. 1. Image Analysis – analýza obrazu
Pro získání tematické informace jsou k dispozici klasické metody
řízené a neřízené klasifikace. U neřízené klasifikace je užit algoritmus ISODATA. Řízená klasifikace obsahuje předdefinované
algoritmy Maximum Likelihood, Mahalanobis Distance,
Minimum Distance nebo klasifikace Parallelepiped. Pro opravdu
snadný výběr trénovacích polí je zde nástroj Region Grow, který
označí všechny shodné pixely s pixelem zadaným, přičemž míru
shody určí zpracovatel.
Další možností získání tematické informace je automatická
detekce změn, vyhodnocená porovnáním dvou snímků z různého
časového období. Tematická rastrová data pak lze převádět
na vektorová (např. shapefile) a také naopak.
Po provedení všech analýz je možné snímky mozaikovat. Oblasti
překrytu mohou být přepočítány dle průměru, aktuálního zobrazení
na obrazovce, minima nebo maxima. Při mozaikování je k dispozici mnoho nástrojů pro dosažení ideálního výsledku, např. vyrovnání barev nebo oříznutí rámových značek u leteckých snímků.
Téměř všechny nástroje jsou obsaženy i v aplikaci ArcToolbox
(funkce geoprocesingu) a chovají se jako standardní nástroje
ArcGIS, takže mohou být upravovány nebo propojeny s ostatními
ARCREVUE 1/2007
nástroji GIS. Výhodou je možnost jejich zahrnutí do vlastních
analytických modelů.
Stereo Analyst pro ArcGIS
Stereo Analyst pro ArcGIS je nástroj upravený pro sběr, zpracování a uchování dvou i trojrozměrných dat v geodatabázi. Stereo
Analyst užívá orientované obrazy vzniklé přímo ze surových dat,
využívá snímky ve formě stereoskopického modelu, které mají
překryt větší než 60 %. Za použití speciálního hardware
či anaglyfových brýlí je pak sběr trojrozměrných informací
či tvorba 3D shapefile poměrně snadná.
Nová verze Stereo Analyst pro ArcGIS 9.2 již umožňuje načítání
hotových fotogrammetrických projektů (např. LPS).
Podporovanými formáty zdrojových dat jsou LPS Block Files,
SOCET SET, Image Station Automatic Triangulation (ISAT),
MATCH-AT či IKONOS RPC Stereo data přes soubor
metadata.txt. Přímo načteny mohou být soubory typu NITF,
kalibrované snímky z LPS nebo Image Analysis pro ArcGIS
a SOCET SET (soubory SUP). Pokud je horizontální i vertikální
souřadnicový systém definován pro orientované obrazy v aplikaci
ArcMap, potom Stereo Analyst pro ArcGIS převede snímky
automaticky na stejný souřadnicový systém.
v prostředí Stereo Analyst lze převést prvky na 3D a zpět na 2D,
podpořeno je doplnění hodnot třetí dimenze. Prvky lze sbírat pomocí nástroje Grid, kde práci značně ulehčí funkce přichytávání
kurzoru k terénu (snap to ground). Tato funkce si umí vytvářet
vlastní tabulku, která je přidána k běžné atributové tabulce, a je
tak umožněn snadný přístup a editace dat. Další usnadňující
funkcí je indexování, které umožňuje upravovat data pro
uživatelskou databázi a především usnadňuje manipulaci se
„snap kurzorem“ při lokalizaci zájmového bodu.
Kromě orientace do souřadnicového systému a digitalizace trojrozměrných dat lze u snímků upravovat jas a kontrast či je jinak
zvýrazňovat. Dále je možné měřit ve 3D prostředí svažitost
či délky a výšky v terénu.
Data načtená ve Stereo View (prohlížeči Stereo Analystu) jsou
synchronizovaná s daty v aplikaci ArcMap. Je tak výrazně zlepšena orientace, nebo pohybem v datech v prostředí ArcMap
či Stereo Analyst se zároveň pohybujete nad stejným územím
i v prostředí druhém. Nadstavba Stereo Analyst je plně integrována v prostředí ArcGIS pod licencí ArcView, ArcEditor i ArcInfo.
Informace o speciálním hardware (např. grafické karty, zařízení
pro stereoskopické vyhodnocení apod.) podporovaném pro Stereo
Obr. 2. Stereo Analyst – update mapy
Obr. 3. Stereo Analyst – paralelní sběr dat
Orientované obrazy umožňují sběr 3D dat i bez modelu reliéfu.
Možnost tvorby a zpracování pouze orientovaných snímků
je rychlejší než geokorekce či ortorektifikace. Z dat získaných
vyhodnocením orientovaných obrazů ve Stereo Analystu
lze vytvořit digitální model reliéfu, který je možné využít pro
ortorektifikaci samotných snímků. Přesnost ortorektifikovaného
snímku je pak závislá na přesnosti digitalizace podkladového
modelu.
Analyst naleznete na webové stránce http://www.gi.leica
-geosystems.com.
Mimo sběr a editaci jednotlivých prvků je možná také tvorba
databáze prvků, které mohou být uchovány v geodatabázi ESRI.
Výhodná je možnost sdílení dat a práce více uživateli, všichni
se tak mohou na zpracování podílet zároveň. Pro práci s daty
ARCREVUE 1/2007
LIDAR Analyst pro ArcGIS
Důležitý nástroj pro zpracování lidarových dat. Tato data jsou pořizována aktivními systémy vysílajícími laserové pulsy a využívají se
především pro stanovení výšek (topografie) a hloubek (nejčastěji
vodních). LIDAR Analyst automatizuje sběr hlavních prvků dle 3D
modelů povrchu – budovy, stromy a lesnaté oblasti. Výsledné
vrstvy bývají nejčastěji ve formátu SHP, lze tvořit 2D i 3D vektory.
Vertikální přesnost vrstev se pohybuje mezi 6 cm (za olistěných
podmínek) a 12 cm (za neolistěných podmínek).
SOFTWARE
17
Další užitečnou schopností nadstavby LIDAR Analyst je automatická extrakce doplňujících informací o prvcích, jako je např. výška
budov, plocha, obvod, typ střechy, šířka koruny stromu či poloměr jeho kmene. LIDAR Analyst obsahuje také nástroje pro editaci,
stínování vrstev a celkové vyčištění dat (např. nástroj pro odstranění terénních nerovností). Z výsledných vrstev lze provádět výpočty
viditelnosti a svažitosti. Podporovanými formáty jsou LAS, ASCII, GeoTIF a GRID.
Obr. 4. LIDAR Analyst – průběh zpracování (a) původní snímek, (b) extrahovaný výškový model, (c) výsledný obraz
FEATURE Analyst pro ArcGIS
Obsahuje sadu nástrojů pro automatický sběr 2D a 3D prvků
z rastrových dat. Velkou výhodou je schopnost tohoto modelu učit
se. Uživatel zadá prvek svého zájmu, např. letadlo na snímcích
s vysokým prostorovým rozlišením, a Feature Analyst již
automaticky vyhledá všechny prvky stejného tvaru a vlastností.
Tento prvek si zároveň může uložit do vlastní databáze a použít
jej k identifikaci stejných objektů i příště. Ke sběru dat používá
Feature Analyst prostorové znaky (velikost, tvar, textura,
prostorová asociace a stín) spolu se spektrální informací.
Výsledkem mohou být vektorové soubory.
řízenou i neřízenou, navíc je zde možnost hierarchické klasifikace a při zpracování většího množství snímků je možné
provádět dávkové klasifikace. Výsledky lze dále upravovat,
např. při editaci budov je užitečná funkce „Square-up“, která
automaticky upraví pravé úhly u vektorů budov. Lze provádět
též výpočty plochy, obvodu, délky, šířky a orientace.
Vektory pak mohou být převedeny na rastry a opačně.
Verze Feature Analyst Pro umožňuje navíc provádět analýzy hyperspektrálních dat, detekci změn, extrakci 3D prvků z digitálního
modelu terénu, tvořit 3D shapefile nebo prokreslit snímek snímkem
Obr. 5. Feature Analyst – automatická extrakce zadaných prvků
Sběr dat pro identifikaci prvků je usnadněn pro prvky jako
silnice, budovy, vodní plochy, vegetaci, prostupné a neprostupné povrchy, pro něž jsou již připraveny selektivní modely.
Jednotlivé prvky lze různě kombinovat a editovat. Polygony lze
převádět na linie nebo body. Prvky lze vyhledávat klasifikací
s vyšším prostorovým rozlišením. Výhodou je zvýšená přesnost
ve sběru dat a jednodušší přístup k produkci geoprostorových dat.
Další informace o software Leica Geosystems Geospatial Imaging
naleznete na našich stránkách www.arcdata.cz. V případě
dalších dotazů či zájmu o školení nás neváhejte kontaktovat.
Mgr. Karolína Macháčková, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
18 SOFTWARE
ARCREVUE 1/2007
Vladimír Zenkl
Rozdělení polygonů liniemi
Potřebujete rozdělit polygony liniemi? V režimu editace lze
použít úlohu Rozdělit polygon(y) linií – Cut polygon features,
která funguje tak, že rozdělí vybrané polygony skicou. Tento
postup je vhodný v případě, když chceme dělící linii vytvořit
ručně nebo když dělící linii tvoří jediný prvek v již existující
liniové třídě prvků (tvar skici můžeme převzít od některého prvku
tak, že nastavíme kurzor na požadovanou linii a z kontextové
nabídky vybereme Nahradit skicou – Replace sketch). Pokud
však potřebujeme polygony rozdělit podle více navazujících liniových prvků nebo dokonce podle všech liniových prvků v dané
třídě prvků, je uvedený postup pracný, až prakticky nepoužitelný.
Ve většině případů lze úlohu vyřešit pomocí nástroje Vytvořit
prvky – Construct (v licenci ArcEditor 9.2) tak, že vybereme
požadované linie a v nástrojové liště Topologie (lišta Editor >
Další editační nástroje > Topologie) klepneme na tlačítko
Vytvořit prvky – Construct. V dialogovém okně zvolíme Rozdělit
stávající prvky v cílové vrstvě s použitím výběru (Split existing
features in target layer using selection). Pokud v konkrétním
případě nelze nástroj Vytvořit prvky – Construct použít nebo
potřebujete rozdělení polygonů liniemi začlenit do modelu nebo
skriptu, připravili jsme pro vás model, který uvedenou úlohu řeší.
Model je k dispozici ke stažení na www.arcdata.cz v části
Podpora > Tipy a triky.
Tento model má dva vstupní parametry: polygonovou vrstvu
a liniovou vrstvu. Polygony ve vstupní vrstvě jsou rozřezány
liniemi v liniové vrstvě, přičemž nově vzniklé polygony
si zachovávají atributy polygonu, jehož rozříznutím vznikly.
Navíc je atributová tabulka polygonů rozšířena o dvě nová pole
(XROZDEL a XROZDELOID), pomocí kterých je možné
dodatečně zjistit, které polygony byly rozříznuty, případně je opět
„slepit“ dohromady. Polygony vzniklé rozříznutím mají atribut
XROZDEL = 1 (ostatní zde mají hodnotu 0) a u každého
polygonu je pole XROZDELOID naplněno původní hodnotou
OBJECTID.
Díky tomu, že na vstupu modelu mohou být vrstvy, je možné
využít všech výhod z toho vyplývajících, například můžeme
v liniové vrstvě vybrat linie, které chceme pro rozdělování použít,
a v polygonové vrstvě vybrat polygony, které chceme rozdělit.
Rozděleny pak budou pouze vybrané polygony vybranými
liniemi.
Model ke své funkci potřebuje licenci ArcInfo a je k dispozici
ve dvou variantách: první pracuje s polygony uloženými
v geodatabázi a druhá s polygony uloženými v shapefile. Formát
liniové třídy prvků může být v obou variantách jakýkoliv, který
ArcGIS umí přímo číst. V případě, že potřebujete vytvořit novou
polygonovou třídu prvků, místo aby rozdělování proběhlo přímo
v zadané polygonové třídě, jednoduše si vytvořte kopii
polygonové třídy a celý proces proběhne s kopií. Eventuální
příslušnou úpravu modelu zvládne každý uživatel, který zná
základní principy práce s modely.
Ing. Vladimír Zenkl, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ARCREVUE 1/2007
TIPY A TRIKY
19
Město Mesa využívá ArcGIS Server
Podnikový GIS zlepšuje pracovní postupy a správu dat
Mesa, arizonské město s více než 450 tisíci obyvatel, přijalo rozhodnutí o přesunu geografického informačního systému
z desktopové platformy na serverovou, přístupnou pomocí internetu. Tento krok usnadňuje řízení aktualizací a editací GIS
a umožňuje rozšířit počet uživatelů z řad místní správy, kteří mohou využívat aplikace založené na GIS. Pro tento účel město
vyvinulo podnikový GIS (EGIS), který využívá funkčních možností softwaru ArcGIS® Server. V současné době systém využívá
oddělení pro infrastrukturu a rozvoj.
Před vývojem EGISu se městští úředníci potýkali s opožděnou
aktualizací dat a špatně organizovaným postupem práce.
Pracovníci v terénu často museli při práci vyjímat a vkládat adresní data z podnikového systému státní správy (Tidemark
Advantage společnosti Accela) do dokumentů Excel nebo Word.
Data v systému byla aktualizována bu
to týdně, nebo dokonce
jednou za pět týdnů. Pokud si zaměstnanci chtěli zobrazit adresy
na mapě, tiskli si je z internetových vyhledávačů. Tento časově
náročný a neefektivní postup bylo třeba lépe zorganizovat
a provádět častěji aktualizaci dat.
Řešení
Pro zlepšení pracovních postupů v oddělení pro infrastrukturu
a rozvoj vyvinulo město čtyři aplikace GIS: Seznam činností inspektora, Správa a údržba plynových ventilů, Webový generátor
map inženýrských sítí a Zprávy na poštovní adresu. První dvě dávají pracovníkům v terénu přístup k údajům o nemovitostech
a inženýrských sítích. Generátor map vytváří v reálném čase
mapy stavu inženýrských sítí a Zprávy na adresu se používají
k oznámení chystaných stavebních prací obyvatelům ve vybrané
oblasti.
Pomocí ArcGIS Serveru mohou pracovníci v terénu mapovat rozmístění
plynových ventilů a sledovat stav zařízení.
Implementace ArcGIS Serveru usnadňuje řízení životního cyklu
systému. Například aktualizace GIS prostřednictvím ArcGIS
Serveru vyžaduje nyní jedinou úpravu, na rozdíl od dřívějších
aktualizací, které se prováděly na každém počítači s GIS zvláš.
20 GIS VE SVĚTĚ
Dalším přínosem je možnost používat aplikace GIS více
zaměstnanci radnice, protože s ArcGIS Serverem není nutné mít
GIS nainstalovaný na každém počítači; stačí jen internetové
připojení. Existují však i další důvody, proč si město Mesa zvolilo software ArcGIS Server. Za prvé, město používá pro vývoj
webových aplikací C# a Microsoft® Visual Studio® a pomocí
ArcGIS Serveru bylo možné integrovat současné webové úlohy
do GIS. Za druhé, vedení města si přálo mít přístup ke knihovně
ArcObjects™, která by jeho členům umožnila vytvoření
individuálně upraveného GIS, jenž by řešil unikátní provozní
problémy, jimiž se město zabývá. Toto řešení umožňuje
inspektorům prověřujícím dodržování předpisů „vytáhnout si“
své mapové regiony a vytvořit si seznamy činností podle
prostorových dotazů. Za třetí, vedení města požadovalo možnost
úpravy uspořádání map tak, aby bylo možné s mapami lépe
pracovat a manipulovat.
Nové aplikace usnadňují pracovníkům v terénu i kanceláři
přístup k prostorovým datům, které potřebují k efektivnímu
výkonu své práce a pro podporu rozhodování.
S novým EGISem, který je propojen s aplikací Tidemark
Advantage a databází Oracle®, mají nyní pracovníci v terénu
přístup k mapám, které jsou přizpůsobeny potřebám jejich pracovní náplně. Na displeji notebooku mohou prohledávat mapy
oblastí, kde shromaž
ují detailní informace např. o stávajících
inženýrských sítích. Přímo v terénu jsou inspektoři dodržování
předpisů schopni přistupovat k historickým záznamům
o nemovitostech. Aktualizace dat lze provádět denně a okamžitě
se promítají do všech map.
„Z hlediska informačních služeb máme nyní možnost mnohem
více využívat údaje z geografického informačního systému, protože jsou k dispozici v celé organizaci, aniž by byly potřebné
speciální dovednosti. Dnes vidíme, jak uživatelé pracují s GIS,
aniž si to uvědomují,“ říká Jason Bell, vedoucí IT města Mesy.
„GIS je transparentní a to je také jeden z našich cílů: pokračovat
v tom, aby se GIS stal součástí našich pracovních postupů
a zároveň zůstal skrytý pro konečného uživatele. Našemu
podnikovému systému přidává jedinečnou hodnotu.“
ARCREVUE 1/2007
Ordnance Survey
Státní geodetický úřad Velké Británie rozšiřuje služby zákazníkům
Ordnance Survey je název státního geodetického úřadu Velké Británie. Odpovídá za tvorbu a aktualizaci hlavních map pro celou zemi.
Produkuje a nabízí velké množství digitálních a papírových map pro práci, volný čas, vzdělávání a administrativní účely. Tato veřejnoprávní agentura provozuje obchodní fond s ročním obratem kolem 100 milionů anglických liber. Údaje z nezávislého průzkumu však naznačují, že data Ordnance Survey® tvoří základ ekonomické činnosti veřejných i soukromých subjektů v přibližné hodnotě až 100 miliard
liber. Úřad v současnosti implementuje ambiciózní e-strategii dalšího rozšiřování služeb zákazníkům a podpory růstu podnikové sféry.
Státní geodetický úřad vydává podnikům licence opravňující
k využívání svých dat. K zákazníkům patří organizace typu místní a ústřední veřejné správy a provozovatelé inženýrských sítí,
kteří mají s geodetickým úřadem uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Pravidelně dostávají aktualizace údajů v různém
rozsahu podle svých zájmových oblastí. Geografický informační
systém (GIS) je základním prvkem produkce datových služeb
Státního geodetického úřadu.
Státní geodetický úřad využívá na základě celopodnikové lokální
licence mnoho produktů ESRI včetně ArcEditor™, ArcSDE®,
Job Tracking for ArcGIS® (JTX™), ArcGIS Server a GIS Data
ReViewer. Od roku 2002 pro něj vyvíjí ESRI (UK) spolu s firmou
Tadpole Technology aplikaci pro moderní editaci dat v terénu
a systém řízení dat. Řešení nazvané Object Editor využívá více
než 400 terénních pracovníků geodetického úřadu, kterým slouží
pro údržbu a aktualizaci celostátní velkokapacitní databáze
OS MasterMap® o velikosti 40 gigabytů. Databáze obsahuje více
než 400 milionů datových objektů. Object Editor je aplikace
založená na produktech ArcGIS a ArcGIS Survey Analyst firmy
ESRI. Pro správu dat slouží editační klienti s širokou
funkcionalitou produktů ArcInfo® a ArcSDE.
Software ESRI je využíván pro tvorbu prostorové databáze, v níž
je uloženo asi půl miliardy topografických a dalších prvků
pokrývajících území celé Velké Británie. Pomocí softwarových
nástrojů firmy ESRI byly vyvinuty i další GIS a související systémy pro zabezpečení jakosti, ověřování a správu dat. Generální
ředitelka a předsedkyně představenstva Státního geodetického
úřadu Vanessa Lawrence k tomu říká: „OS MasterMap je úplný
referenční systém pro britská geografická data, který ustavuje
nový standard v mapových informacích. Je velmi důležité, aby
byla kvalita a integrita těchto dat zajišována v otevřeném
a bezpečném prostředí. Strategické rozhodnutí přejít na
technologii ESRI bylo přijato z mnoha důvodů, z nichž mohu
jmenovat např. šíři nabídnutých produktů a jejich vhodnost
pro zabezpečení řešení pro správu dat, fakt, že je ESRI cenným
partnerem Státního geodetického úřadu Velké Británie, a velký
rozsah dodatečného příslušenství, např. nástrojů pro řízení
pracovních toků, které ESRI nabízí.“
GIS používaný Státním geodetickým úřadem se rozvíjel
a rozrůstal v různých odděleních agentury a má řadu databází.
Úkolem geodetického úřadu bylo sjednotit práci na GIS v celé
organizační struktuře a tím zlepšit úroveň správy, efektivitu
a interoperabilitu dat. Geodetický úřad uvažoval o vývoji
centrálního úložiště geoprostorových dat, systému pro jejich
správu a nové infrastruktury.
Prodej elektronických dat nyní tvoří asi 80 procent ročního
obratu dat Státního geodetického úřadu. Jeho produkty
podporují nejrůznější obchodní a veřejnoprávní služby
– geodata jsou důležitá pro všechny oblasti lidské činnosti,
počínaje řetězci supermarketů či rychlých občerstvení
a ochranou životního prostředí či krizovým řízením konče.
Zdroj obou studií: ESRI Case Studies
ARCREVUE 1/2007
GIS VE SVĚTĚ
21
16.
listopad 2006 – osmý ročník Dne GIS
Den geografických informačních systémů je významný osvětově informační den, během něhož specialisté na geografické informační
systémy (GIS) informují veřejnost o tom, co je GIS a jak tato technologie ovlivňuje život každého z nás. Den GIS probíhá
každoročně v listopadu ve firmách a školách po celém světě. V České republice proběhl Den GIS na mnoha místech
a zasloužily se o to tyto organizace:
Brno:
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický
ústav; Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra
geografie; Univerzita obrany Brno
Katedra městského inženýrství; Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky
Plzeň:
České Budějovice:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická
fakulta, Katedra geografie; Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra aplikované
matematiky a informatiky
Kyjov:
Město Kyjov; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno,
Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky
Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra
matematiky; Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická,
Katedra geografie
Praha:
ARCDATA PRAHA, s.r.o.; Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí; Univerzita
Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované
geoinformatiky a kartografie; České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie
Liberec:
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra
geografie; Liberecký kraj; Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec
Uherský Brod:
Nové Město na Moravě:
Ústí nad Labem:
Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě
Olomouc:
Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Katedra
informatiky a geoinformatiky; Univerzita J. E. Purkyně,
Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,
Katedra geoinformatiky
Valašské Meziříčí:
Městský úřad Uherského Brodu, oddělení informatiky
Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí
Ostrava:
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká, Katedra
fyzické geografie a geoekologie; Fakulta stavební VŠB-TU,
Vsetín:
Město Vsetín
Koordinátorem Dne GIS v České republice je společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. Celá akce probíhá pod záštitou
České asociace pro geoinformace (CAGI).
Den GIS na Masarykově univerzitě
Geografický ústav Masarykovy univerzity i v roce 2006 již
tradičně pořádal Den GIS. Akce byla orientována na studenty
středních škol a celkem se jí zúčastnilo cca 60 lidí. V 90 minutách
byli účastníci seznámeni se základními pojmy, trendy a ukázkami
současných geoinformačních technologií a dálkového průzkumu
Země. Studenti doktorského studijního programu Kartografie,
geoinformatiky a DPZ zde prezentovali příklady z oblasti GIS,
tematického mapování, webové kartografie, dálkového průzkumu
Země a zpracování družicových snímků. Zvláštní pozornost byla
22 DEN GIS
věnována také praktické ukázce kartografické podpory krizového
řízení a multimediálním učebnicím kartografie a geoinformatiky.
Současně byli zájemci seznámeni s obory a strukturou studia
geoinformatiky a kartografie Geografického ústavu PřF MU. Celá
akce se setkala s pozitivním ohlasem většiny studentů středních
škol.
RNDr. Tomáš Řezník, Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity, Geografický ústav. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
Den GIS na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Den GIS pořádaný Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity se uskutečnil stejně jako v loňském roce na vybraných základních
školách Jihomoravského kraje. V letošním roce se do projektu zapojily základní školy z Rousínova, Blanska a Ivančic. Na školách
proběhla ukázka projektové výuky GIS v rozsahu dvou vyučovacích hodin integrující vyučovací předměty zeměpisu a informatiky.
Na každé škole tuto výuku absolvovaly vždy 2 až 3 třídy, kdy každá třída byla rozdělena na dvě poloviny (práce přibližně s 12 žáky).
Žáci byli na počátku stručně seznámeni s teoretickými základy
GIS a jejich využitím v praktickém životě. Tento úvod byl veden
jednoduchou a názornou formou odpovídající věkové vyspělosti
žáků. Důraz byl především kladen na druhou část, kdy si studenti prakticky vyzkoušeli práci s volně dostupným softwarem GIS.
Žáci se nejprve naučili základní ovládání programu, úpravu
legendy a jednotlivých vrstev a dále podle metodických pokynů
zpracovávali projekt GIS zaměřený na problematiku životního
prostředí. Při práci byla využita na internetu volně dostupná data
projektu GLOBE, která sbírají žáci po celém světě. Své výsledky
a odpovědi pak žáci zapisovali do připravených pracovních listů.
Odměnou pro žáky byl nejen jejich pocit dobře vykonané práce
a aktivního zájmu, ale také nejrůznější propagační materiály.
Tato projektová výuka GIS měla být ukázkou toho, jak lze GIS
vhodnou formou aplikovat již na základní školy. Integrace předmětu informatiky a zeměpisu nech jsou námětem pro tvorbu ŠVP
v souladu se zaváděním Rámcových vzdělávacích programů
do základních škol.
Mgr. Darina Foltýnová, Masarykova univerzita, Pedagogická
fakulta, Katedra geografie. Kontakt: [email protected]
Den GIS na Univerzitě obrany v Brně
Na celém světě je na druhou listopadovou středu vyhlašován
takzvaný Den GIS, jehož hlavním posláním je propagace
geografických informačních systémů (GIS) a jejich možností
v široké, zejména laické veřejnosti. V tento den jsou prezentovány
možnosti práce s GIS ve všech možných oblastech lidské
činnosti. Hlavní pozornost je potom věnována školám v celém
jejich spektru – od základních po vysoké.
Jeho hlavním posláním bylo představení multilicence
programového systému ArcGIS od firmy ESRI. Tento systém
je špičkový v rámci celé geoinformatiky a je používán ve většině
armád států NATO pro práci s geoprostorovými informacemi
a daty. V rámci Armády ČR je používán zejména Vojenskou
geografickou službou pro sběr a zpracování dat a k tvorbě
topografických a speciálních map.
Ve čtvrtek 16. listopadu se podařilo zorganizovat tento den
i na Univerzitě obrany v Brně, i když s jednodenním zpožděním.
Univerzita obrany získala koncem září tohoto roku jako druhá
vysoká škola v ČR takzvanou Site Licence, což znamená,
ARCREVUE 1/2007
DEN GIS
23
že každý příslušník školy – student, učitel, vědecký pracovník –
může s uvedeným systémem pracovat bez omezení. K tomu,
aby se podala pokud možno komplexní informace o této možnosti, bylo péčí Katedry vojenské geografie a meteorologie svoláno
v rámci již zmíněného Dne GIS úvodní shromáždění všech
zájemců z naší univerzity o tento systém. Celé shromáždění
zahájil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost,
Jejich vystoupení byla zaměřena na dostupná geografická data
a systém jejich distribuce uživatelům. V posledním bloku
v krátkých vystoupeních prezentovali dílčí výsledky svých prací
s představovaným systémem doc. Ing. Karel Urbánek, CSc.
z katedry protivzdušné obrany, plk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
z katedry vojenské geografie a meteorologie a Ing. Jan Lidmila
z katedry managementu a taktiky.
prof. Ing. Zdeněk Zemánek, CSc., který stručně uvedl smysl celé
akce. Hlavní část prezentací začala vystoupením
Ing. Petra Seidla, CSc., ředitele výhradního distributora systému,
firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o. Ing. Seidl přítomné seznámil
s firmou ESRI a uvedl příklady použití ArcGIS v různých
oblastech lidské činnosti. Po něm následoval Ing. Radek
Kuttelwascher z téže firmy s představením hlavních komponent
celého systému a jejich základními funkcemi. Po vystoupeních
obou zástupců firmy dostali slovo náčelník Geografické služby
AČR, plk. Ing. Pavel Skála a náčelník odboru kartopolygrafie
a distribuce geografické produkce Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu pplk. Ing. Michal Král.
V následující diskusi byly objasňovány zejména otázky vlastní
distribuce systému zájemcům z univerzity. Organizátory akce
bylo přislíbeno, že do konce tohoto listopadu budou v koordinaci
s vedoucím SKIS Ing. Dvořákem zpracována pravidla distribuce
programů a současně bude spuštěn na jednom serveru SKIS
licenční manager. O všem budou zájemci včas informováni
prostřednictvím pošty. V současné době je již systém v provozu
na řadě pracoviš univerzity a jsou pomocí něho zpracovávány
jak vědecko výzkumné práce učitelů, tak studentské práce.
plk. Václav Talhofer, vedoucí katedry vojenské geografie
a meteorologie. Kontakt: [email protected]
Den GIS na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Den GIS se uskutečnil v Českých Budějovicích dne 15. 11. 2006
poprvé. Společně ho pořádala Katedra geografie Pedagogické
fakulty a Katedra aplikované matematiky a informatiky
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
v prostorách Pedagogické fakulty. Akce byla určena především
studentům středních škol. Jednalo se o hodinový program,
který se skládal ze seznamovací přednášky na téma „co je to GIS“
a k čemu slouží spolu s praktickými ukázkami práce s GIS.
Ve druhé části programu si studenti sami mohli vyzkoušet práci
s aplikací ArcExplorer a vytvářet dle připraveného návodu
24 DEN GIS
základní kartografické výstupy. Celkem se dne GIS zúčastnilo asi
50 studentů, převážně z řad místních gymnázií. Přestože se
jednalo na našich pracovištích o první počin tohoto směru,
hodnotíme akci velmi pozitivně a předpokládáme, že příští rok bude
účast ještě vyšší. V závěru bych také rád poděkoval společnosti
ARCDATA PRAHA za podporu v přípravě zmiňované akce.
RNDr. Pavel Švec, RNDr. Renata Klufová, Ph.D.,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Kontakt: [email protected], [email protected]
ARCREVUE 1/2007
Den GIS na Technické univerzitě a Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci
Geografické informační systémy na půdě Technické univerzity v Liberci nejsou již zdaleka žádnou novinkou či dokonce senzací.
Již šestým rokem jsou běžnou součástí odborné přípravy učitelů zeměpisu, kteří jsou připravováni na své budoucí povolání
na Katedře geografie Pedagogické fakulty. Vedle výuky studentů univerzity se ale při využívání vybavení laboratoře GIS dlouhodobě
věnujeme i učitelům z praxe a žákům základních a středních škol. Listopadový Den GIS je proto pro nás nikoliv jedinou,
ale jistě velice vítanou příležitostí k rozšíření spolupráce s dalšími vzdělávacími subjekty v Libereckém kraji.
Den GIS jsme již druhým rokem pořádali ve spolupráci
s libereckým Gymnáziem F. X. Šaldy, poprvé však i s Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje. Studenti středních škol
tak měli příležitost dozvědět se nejen něco málo o základních
principech práce v prostředí GIS, jaké jsou výhody jeho použití
a kde všude se používá. Díky spolupráci s kpt. Janou Havrdovou
z KŘ HZS Libereckého kraje mohli návštěvníci Dne GIS
nakouknout rovněž pod pokličku jedné konkrétní a každodenní
aplikace GIS – krizového řízení. Jako již tradičně převažovaly nad
povídáním praktické ukázky a samostatná cvičení studentů.
V prostředí programu ArcMap studenti řešili úlohu simulující
využití GIS na dispečinku hasičského záchranného sboru.
V úloze přitom využili i náročnější postupy, jakými je vytváření
obalových zón nebo ořezávání vrstev. Posluchači učitelství
na Katedře geografie si pak připravili úlohy řešené v prostředí
programu Google Earth a ukázky výstupů z projektů, které sami
v rámci svého studia řeší.
F. X. Šaldy, kteří se během podzimu 2006 účastnili projektu
„Liberec – jak ho vidím já“ podpořeného z prostředků MŠMT.
Během několika seminářů se pod vedením odborníků z Katedry
geografie TUL naučili sbírat, digitalizovat a vizualizovat data
o místě, kde žijí – Liberci. Výstupy v podobě souboru posterů
doplněných o fotodokumentaci a stručné interpretování zjištěných skutečností lze najít na webové stránce projektu
(http://gis.gfxs.cz/). Během dvou dnů (15. a 16. 11.) navštívilo
Den GIS, konaný první den na Technické univerzitě a druhý den
přímo na Gymnáziu F. X. Šaldy, přes 240 studentů středních škol.
Do realizace dvojice dnů „otevřených dveří“ se zapojilo pět studentů Technické univerzity a celkem tři instituce. Již nyní připravujeme konkrétními kroky Den GIS 2007, který bude poprvé v historii
této akce společnou prezentací Technické univerzity v Liberci,
Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a dalších tří základních a středních škol. Konat se bude různými
aktivitami v průběhu celého listopadu v Liberecké krajské knihovně.
Skutečnou novinkou letošního Dne GIS pak bylo představení
prací studentů diplomového semináře ze zeměpisu na Gymnáziu
Jiří Šmída, Katedra geografie FP Technické univerzity v Liberci.
Kontakt: [email protected], http://www.kge.tul.cz/.
Den GIS na Libereckém kraji
Ve dnech 15. až 16. listopadu se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila akce u příležitosti konání mezinárodního
dne GIS. Den GIS je pořádán celosvětově a jeho cílem je rozšířit povědomí o geografických informačních systémech.
Každoročně se akce účastní velké množství organizací a škol. Liberecký kraj se k nim v letošním roce přidal již potřetí.
Akce, pořádaná pod záštitou pana Radima Ziky, náměstka hejtmana pro resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí
a informatiky, byla tentokrát zaměřena na žáky a studenty základních a středních škol, pro které byl připraven bohatý program.
Nejprve byli účastníci seznámeni s obecnými informacemi o tom,
co to vlastně GIS je a jakým způsobem funguje. Následovala
praktická tvorba mapy cyklotras na počítačích doplněná krátkou
analýzou souběhů cyklotras se silnicemi 1. třídy a dále následovala
praktická ukázka práce s mapovými úlohami na internetových
mapových serverech GIS Libereckého kraje. Program byl doplněn
geografickou soutěží o zajímavé ceny, výstavou map a posterů
z produkce Krajského úřadu. Na závěr celého programu navštívili
ARCREVUE 1/2007
studenti vyhlídku v 17. patře budovy Krajského úřadu, kde měli
možnost porovnat si realitu, tj. pohled z výšky na centrum Liberce,
s obrazem reality, tj. leteckým snímkem centra Liberce.
V průběhu celé akce se v budově vystřídalo celkem 8 tříd,
tj. přibližně 160 studentů, jeden blok prezentace byl věnován také
pracovníkům Krajského úřadu. Protože se celá akce setkala
s příznivým ohlasem, hodlá Liberecký kraj v tradici pořádání
dne GIS pokračovat i v příštím roce.
Mgr. Zuzana Šiftová, Krajský úřad Libereckého kraje.
Kontakt: [email protected]
DEN GIS
25
Den GIS na Libereckém kraji
Seminář pro obce, organizovaný odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, byl přizpůsoben nově vznikající povinnosti
obcí s rozšířenou půsbností – pořizování územně analytických podkladů a potřebě dobré orientace úředníků v oblasti GIS, která je pro
pořizování územních podkladů třeba. Tu nejzákladnější orientaci a možná i inspiraci mohli získat právě na Dni GIS pro veřejnou správu.
Co se bylo možné o GIS ve dvou dvouapůlhodinových
blocích dovědět?
Po krátkém teoretickém úvodu o tom, co GIS je a jaké jsou jeho
možnosti, byla zástupcům obcí vysvětlena problematika, jak získat
do svých obecních GIS potřebná data. Byla představena nabídka
a podmínky získání dat z GIS krajského úřadu, ale také možnosti,
jak získat data od jiných správců nebo pomocí tzv. webových
služeb, případně kde jaká data jsou volně ke stažení na webu.
na projektech ochrany přírody. Účastníci si vyzkoušeli
vyhledávání, vybírání objektů, vygenerování profilu terénu,
hledání v katastru nemovitostí a také pořizování nových dat
prostřednictvím editačního rozhraní mapového serveru. Z dalších
aplikací informačního systému životního prostředí byl představen
Povodňový plán Libereckého kraje (http://povoden.kraj-lbc.cz)
a také zcela nové Odpadové hospodářství Libereckého kraje
(http://odpadymapy.kraj-lbc.cz).
Další část semináře se týkala výběru vhodného software pro GIS.
Nejdříve byly představeny možnosti, jak lze pořídit GIS software
pro obec zcela zdarma nebo velmi levně.
Pro získání základní orientace v oblasti sběru dat v terénu byla do
programu zařazena přednáška o GPS. Byly představeny některé
přístroje GPS, jejich možnosti a podán aktuální cenový přehled
a vysvětlení cenové politiky. Předvedeny byly ukázky
konkrétních mapovacích projektů.
Dále následovala prezentace komerčního programu střední
cenové úrovně jako ukázka možnosti nákupu „hotového“ systému
včetně podpory. Jednalo se o modulární GIS systém pro obce,
snadno škálovatelný a rozšiřitelný. Ukázáno bylo také jeho
přizpůsobení tvorbě standardizovaných územně analytických
podkladů.
Možnost, jak zcela zdarma a ihned využívat mapy a data kraje,
představuje
mapový
server
životního
prostředí
(http://maps.kraj-lbc.cz). Tento byl detailně představen
26 DEN GIS
Časové rozmezí semináře dvě a půl hodiny více přednášek
a ukázek nedovolilo. Byl ale zaznamenán zájem ze strany obcí
pokračovat v seznamování se s problematikou GIS, takže další
akce podobného typu budou v brzké době následovat.
Ing. Irena Košková, Krajský úřad Libereckého kraje.
Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
Den GIS na Gymnáziu Vincence Makovského
v Novém Městě na Moravě
Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě patří mezi střední školy, kde se studenti v běžné výuce seznamují
s principy a možnostmi GIS již čtvrtým rokem. Proto jsme se rozhodli i letos připojit ke Dni GIS a prezentovat zejména možnosti
využití GIS a GPS ve výuce na základních a středních školách.
Den GIS jsme uspořádali ve středu 15. listopadu 2006.
Pro zájemce z řad studentů našeho gymnázia, ale i žáků okolních
škol, učitelů a veřejnosti byly připraveny dvě prezentace, které
proběhly z části v počítačové učebně a z části v terénu. Každá
prezentace byla rozdělena do dvou bloků. V prvním bloku se
účastníci seznámili s technologií GIS a v následném workshopu
si vyzkoušeli práci s GIS daty na internetu. Druhý blok
byl věnován hlavnímu tématu letošního Dne GIS na našem
gymnáziu – problematice GPS.
Po shlédnutí úvodního videa se účastníci seznámili s principy
geografických informačních systémů a využitím GIS v praxi. Další
část byla věnována ukázkám geografických informačních systémů
na internetu. Účastníci si prohlédli příklady českých i zahraničních
mapových serverů a seznámili se s možnostmi získání tematických
datových vrstev do GIS programů na internetu.
Velmi atraktivní byla druhá část prezentace věnovaná GPS.
Přístroje GPS jsou fenoménem letošního roku, zájem o jejich
vyzkoušení byl opravdu veliký. Ještě před tím se však účastníci
Dne GIS seznámili s principem fungování GPS. Získali
informace o různých možnostech využití přístrojů GPS a některé
z nich si také prohlédli. Nechybělo ani vysvětlení pojmu
geocaching, tedy hledání pokladu pomocí GPS přijímače.
A potom přišlo to, na co se všichni těšili. Vyrazili jsme do terénu,
zapnuli přijímače GPS a vyzkoušeli si určování polohy,
nadmořské výšky a navigaci v praxi. Aby to nebyla navigace
samoúčelná, zkusili si zájemci navigaci na předem zaměřené
body, kde na ně čekala odměna v podobě propagačních odznaků,
samolepek a tužek ke Dni GIS.
Pokud účastníci Dne GIS získali inspiraci na využití GPS v praxi
nebo si ji dokonce poté pořídí a vyrazí do terénu sami, pak naše
prezentace určitě splnila svůj účel.
Miloš Bukáček, Gymnázium Vincence Makovského,
Nové Město na Moravě.
Kontakt: [email protected]
Den GIS na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
O Dni GIS na katedře geoinformatiky byl velký zájem. Nejvíce zájemců bylo ze strany gymnázií. Akce Den GIS 2006 se zúčastnili
studenti z gymnázií v Holešově, Šumperku, Králíkách a olomouckých gymnázií Čajkovského a Slovanského. Záštitu nad akcí
převzala Středomoravská pobočka České geografické společnosti (ČGS), Kartografická sekce ČGS a Kartografická společnost ČR.
Katedru celkem navštívilo 111 studentů středních škol a 8 pedagogů.
Šedesátiminutová prezentace technologie geografických informačních systémů proběhla pětkrát po sobě. První část prezentace
vysvětlovala základní pojmy, demonstrovala nejdůležitější funkce a ukázala nejrůznější aplikace v praxi. Prezentace nesla název
ARCREVUE 1/2007
DEN GIS
27
„Co je to GIS?“. Poté bylo předneseno využití dat pořízených metodami dálkového průzkumu Země. Následovalo představení
nejrozšířenějších GIS softwarů na našem trhu. Další prezentace seznámila studenty s možnými digitálními podobami výškových dat.
Velké oživení přinesla prezentace GPS – zejména figurant s anténou v čepici udělal dojem. Dále byly prezentovány možnosti
vyhledávání datových sad na internetu. Ukázán byl server http://earth.google.com. Jelikož Den GIS je i „dnem otevřených dveří“
pro budoucí studenty, bylo rovněž prezentováno, co obnáší studentský život.
Na všech počítačích v učebně byl připraven projekt ArcView GIS,
ve kterém si studenti sami vyzkoušeli jednoduché GIS úlohy.
Na závěr akce bylo prezentováno bakalářské a magisterské studium geoinformatiky na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a přiblíženy možnosti
uplatnění absolventů. Po skončení ukázek odpovídali prezentující
na dotazy týkající se geoinformatiky a přijímacího řízení.
Do přípravy a realizace akce byli zapojeni i studenti oboru
Geografie – geoinformatika.
Nutno poznamenat, že v rámci této akce vyjíždějí také studenti
samostatně prezentovat geoinformační technologie na své
domovské střední školy. Katedra je v tomto počínání plně
podporuje.
Mgr. Pavel Sedlák, Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D., Univerzita
Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra
geoiformatiky. Kontakt: [email protected],
[email protected]
Den bez noci? Nelze!
Byli to studenti Univerzity Palackého oboru Geografie – geoinformatika, kdo si jako první uvědomili, že když den nemůže existovat
bez noci, pak ani GIS Day nemůže existovat bez GIS Night. Z historicky první GIS Night, která se konala v roce 2003,
se stala tradice takové vážnosti, že si jí olomoučtí gisáci cení více než svátků vánočních.
Datum konání GIS Night zpravidla spadá na druhou polovinu
listopadu. V tajemnou podzimní noc je zde proveden obřad,
při němž jsou studenti prvního ročníku pasováni ve jménu dat
a map do cechu geoinformatického a jsou tímto povinni přísahat
na svatou knihu GIS, že budou ctít a dodržovat všechny zásady
Gisákova desatera.
Když poslední uchazeč o post v tomto prestižním cechu
odpřísáhne slib, spustí se oslava, které se účastní nejen studenti
všech ročníků bakalářského a magisterského studia, ale i jejich
pedagogové. Všichni se v reji zábavných geoinformatických her
báječně baví a nemyslí na vstávání do školy (naštěstí učitelé
Gisákovo desatero
1. Maminka a docent Voženílek mají vždy pravdu.
2. Několikrát vrácené cvičení z kartografie apod. mě nemůže rozčílit.
3. Nevezmu jméno ESRI nadarmo.
4. Během výuky se nenechám hloupě přistihnout na ICQ.
5. Pokud něčemu nerozumím, usmívám se a tvářím se sebejistě.
6. Dostanu-li se do cizího místa, provedu nejprve síovou analýzu.
28 DEN GIS
jsou také lidé unavitelní a tak se předpokládá, že účast na
ranním cvičení bude brána s rezervou).
Letošní GIS Night sklidila podle průzkumu historicky nejlepší
ohlas. Česká geoinformatika byla obohacena o mladou
třicetitříčlennou naději. Jak to bude napřesrok, s GIS Night
i s rozvojem geoinformatiky, je zatím velmi dobře utajeno.
Ale my, druháci, to víme. Nedopadne to tak dobře jako letos ;-)
Alžběta Brychtová, studentka 2. ročníku geoinformatiky
na UP Olomouc
7. Digitizér neslouží jen pro odkládání osobních věcí.
8. Základní geoinformatická gramotnost spočívá ve znalosti studentů
vyšších ročníků, u kterých lze sehnat software, data a vypracovaná cvičení.
9. Křovák není obyvatel buše.
10. „Segmentation violation“ je hněv boží za nedodržení některého
z bodů desatera.
ARCREVUE 1/2007
Den GIS na Fakultě stavební, VŠB – TU Ostrava
Letošní ročník Dne GIS proběhl na fakultě stavební tradičně v jejím domovském sídle v Ostravě Porubě. Tato akce byla pořádána
s týdenním zpožděním (v úterý 28. 11. 2006) proti oficiálnímu datu Dne GIS, nebo tento den kolidoval s jinými akcemi pořádanými
naší fakultou. Tím však nijak neztratila na svém významu ani lesku.
Stejně jako v loňském roce se i letos duch Dne GIS na naší fakultě
nesl především ve stopách osvěty této problematiky pro naše studenty. Chtěli jsme jim především nenásilnou formou popsat
a vysvětlit, co se pod touto známou zkratkou (GIS) vlastně
skrývá, jaký tato technologie přináší užitek a především jak široké
je spektrum použití v rámci jejich budoucí praxe.
Proto také mezi účastníky oficiálního programu dominovali studenti našich studijních oborů (především městského stavitelství
a inženýrství a Správy majetku a provozu budov), nebo především jich se tato problematika velice úzce dotýká. Právě pomocí
technologie GIS mohou později řešit své diplomové či bakalářské
práce a v budoucnu se mohou setkat s touto problematikou také
ve svém zaměstnání. Je proto v jejich vlastním zájmu dozvědět
se o této problematice co nejvíce, aby jejich absolventské práce
zvýšily svůj význam právě využitím GIS technologií.
Mezi oficiálními hosty nechyběli renomovaní odborníci z řad
státní správy v čele s JUDr. Martou Wroblowskou, vedoucí
odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Dále se Dne GIS zúčastnili
Ing. arch. Markéta Paskovská z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a Ing. Josef Brom z Magistrátu města
Ostravy. Celou tuto skupinu poté doplnili zástupci pořádající
fakulty stavební, zejména z katedry Městského inženýrství. Celý
časový harmonogram byl rozdělen do několika hlavních částí.
Studentům byla otevřena i fakultní laboratoř GIS, kde byla
našimi doktorandy prezentována celá škála software GIS
používaného na naší fakultě (především ArcGIS od firmy ESRI).
ARCREVUE 1/2007
V náhradním termínu bude ve vestibulu fakulty stavební
uspořádána výstava posterů na téma „GIS a územní plánování“,
které byly k nahlédnutí již na letošním červnovém semináři
pořádaném v Bítově ke stejné problematice.
Hlavní část programu dne GIS představoval odborný seminář
pořádaný v zasedací místnosti děkana, který byl po celou dobu
moderován vedoucím katedry městského inženýrství a hlavním
propagátorem GIS na naší fakultě, panem Ing. Františkem Kudou,
CSc. Záštitu nad celým seminářem převzal děkan fakulty stavební, pan doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Se svými příspěvky
zde vystoupili z řad odborníků JUDR. Wroblowská na téma
„Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho vazba na GIS“,
Ing. arch. Paskovská na téma „Politika územního rozvoje a GIS“
a Ing. Brom s tématem „Ekonomický rozvoj Statutárního města
Ostravy a GISMO“. Celý seminář byl na závěr doplněn prezentacemi interních doktorandů fakulty, Ing. Miholou a Ing. Ferkem,
jejichž práce byla zaměřena na praktickou aplikaci GIS v rámci
studia. Celkový počet účastníků Dne GIS byl 50 studentů
a 11 pedagogických pracovníků Fakulty stavební.
Věříme, že program Dne GIS byl svou náplní rozmanitý
a zajímavý a že si z ní (nejen) studenti odnesli řadu nových
poznatků a zkušeností.
Ing. František Kuda, CSc.,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství.
Kontakt: [email protected]
DEN GIS
29
Den GIS na Institutu geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava
Již po páté letos mohli přijít zájemci do laboratoří Institutu geoinformatiky na Hornicko-geologické fakultě
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Pravidelně této možnosti využívají především střední školy.
16. listopadu nás navštívilo celkem přes 100 studentů gymnázií se svými pedagogy. Nejčastěji přicházejí skupiny studentů v rámci výuky
zeměpisu nebo semináře ze zeměpisu.
Během hodinové návštěvy byla nejprve promítnuta prezentace stručně seznamující s možnostmi geoinformačních technologií.
Byly v ní ukázky leteckých a družicových snímků a způsobů jejich zpracování, výsledky různých analýz (např. viditelnosti území
nebo různé modelové situace), zmíněny možnosti mapových serverů a jejich význam pro uživatele. Především díky těmto
„mapám na internetu“ se geoinformační technologie dostávají k nejširšímu okruhu uživatelů a přístup k nim má prakticky každý.
Představeny byly i atraktivní navigační přístroje GPS, které se dostávají do centra pozornosti mnoha zájemců.
V další, zřejmě zajímavější části návštěvy, si pak studenti v počítačových učebnách a laboratořích mohli sami vyzkoušet práci
s některými speciálními programy. Průvodce jim dělali studenti
oboru geoinformatika. Podle jejich rad si mohl každý návštěvník
v počítači vymodelovat sopku Svaté Heleny před a po mohutné
erupci. Všichni tak měli možnost názorné představy tohoto
katastrofického jevu. V další učebně pak mohli navštívit různá
virtuální prostředí: „létali“ nad Moravskoslezským krajem,
navštívili Paříž, shlédli model Grand Canyonu a řadu dalších
atraktivních míst. Vyzkoušeli si fungování mapového serveru
města Ostravy i portálu veřejné správy. Měli možnost seznámit
se s některými zajímavými aplikacemi vytvořenými v rámci
bakalářských či diplomových prací studentů oboru geoinformatika na VŠB – TU Ostrava. Součástí návštěvy byla také soutěž
v poznávání některých významných evropských měst na
družicových snímcích s vysokým rozlišením. Doufáme, že jako
odměnu si kromě tužek a odznaků s logem Dne GIS odnesli také
30 DEN GIS
spoustu zajímavých zážitků. Kromě dne GIS jsme se na Institutu
geoinformatiky zapojili do dalších aktivit propagující geoinformační technologie. Realizujeme projekt Geoinformatika
populární a hravá, v jehož rámci navazujeme užší spolupráci
se středními školami z Ostravy a okolí. Nabízíme jim spolupráci
při výuce zeměpisu a informatiky se zaměřením právě na GIT.
Informace o projektu, stejně jako podrobnosti o jednotlivých
seminářích a dalších aktivitách, fotografie z akcí a aktuální
termíny dalších setkání najdete na internetové stránce
http://postgis.vsb.cz/spoluprace_ss_02/. Dostanete se k ní také
prostřednictvím odkazu na stránkách Institutu geoinformatiky:
http://gis.vsb.cz a následném vyhledání tlačítka Spolupráce
se SŠ v pravém sloupci aktualit.
Mgr. Ivana Češková, Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky.
Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
Den GIS na Západočeské univerzitě v Plzni
Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát třetí listopadovou středu na katedře matematiky uskutečnila akce s názvem Den GIS 2006.
Cílem akce, která ve stejný den probíhá na mnoha místech po celé planetě Zemi, je šířit myšlenku geografických informačních systémů
(GIS). Členové oddělení geomatiky přichystali pro návštěvníky akce bohatý program přibližující studijní program Geomatika,
v jehož rámci je mimo jiné pro studenty nabízena celá řada předmětů, ve kterých je GIS teoreticky i prakticky vyučován.
Již při vstupu do budovy FAV lákala k návštěvě akce tematická
prezentace promítaná ve vestibulu fakulty. V prostorách katedry
matematiky pak návštěvníky obklopila výstava posterů,
znázorňujících například úspěšné studentské práce v oblasti GIS.
Po shlédnutí posterů absolvovali návštěvníci „GIS kolečko“,
které začalo přibližně půlhodinovou přednáškou o akci Den GIS,
teoretických principech GIS a nejčastějšími GIS aplikacemi. Při
přednáškách velmi často nastávala situace, kdy posluchači zjistili,
že některé z věcí, se kterými se až doposud ve svém životě
setkávali nebo o nich slýchávali, souvisí s GIS, jako například
využití GIS v integrovaných záchranných systémech.
V laboratoři fotogrammetrie jako tradičně návštěvníky velmi
zaujala stereoskopická projekce, kdy si za pomoci nejmodernější
techniky mohli prohlédnout bezprostřední okolí fakulty ve 3D.
Byly představeny předměty studijního programu Geomatika,
členové stejnojmenného oddělní a studenti doktorského studia
ochotně odpovídali na řadu dotazů. Na počítačích byly připraveny aplikace, na kterých mohli účastníci prakticky vyzkoušet
GIS a činnost takovýchto systémů.
V GIS se čím dál více začínají uplatňovat data získaná pomocí
technologie globálních polohových systémů (GPS). Z tohoto
ARCREVUE 1/2007
důvodu byl program akce Dne GIS 2006 rozšířen i do exteriéru
fakulty aplikovaných věd, ve kterém návštěvníci hledali pomocí
přijímačů GPS sladký poklad.
Akce Den GIS 2006, pořádaná na katedře matematiky, byla také
velmi dobře prezentována v médiích. V pořadu Dobré ráno
s Českou televizí dne 15. 11. 2006 vystoupili jako hosté vedoucí
oddělení geomatiky Doc. Ing. Václav Čada, CSc. a Ing. Petr Seidl,
CSc., ředitel společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., která
je hlavním koordinátorem akce GIS Day v České republice.
Pořadatelé akce letošní rok zaznamenali téměř dvě stovky
návštěvníků, což je ve srovnání s loňským rokem velmi solidní
nárůst zájmu. Kromě studentů středních škol a vyšších
odborných škol plzeňského regionu, kteří tvořili hlavní část
návštěvníků, se přijeli s technologií GIS seznámit také například
studenti z Chomutova. Akce proběhla ve velmi přátelském
a kolektivním duchu a pořadatelé se již těší na návštěvníky
dalšího ročníku akce Den GIS.
Ing. Karel Janečka, Západočeská univerzita,
Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.
Kontakt: [email protected]
DEN GIS
31
Den GIS na Západočeské univerzitě v Plzni
Ve středu 15. listopadu 2006 se již tradičně na Katedře geografie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni uskutečnil Den GIS.
Tato akce si klade za cíl seznámit veřejnost, zejména žáky základních a středních škol, s geografickými informačními systémy.
Naším úkolem bylo vytvořit projekt pro studenty 1. ročníku Střední průmyslové školy strojnické.
Rozhodli jsme se představit účastníkům program ArcExplorer. Na základě předem zadaných lokalizačních předpokladů měli studenti
za úkol zvolit vhodnou lokalitu pro výstavbu podniku na výrobu papíru.
Studenti pracovali s fyzickogeografickými i socioekonomickými
lokalizačními faktory pro výstavbu daného podniku. Měli
uvažovat blízkost vodního toku, lesních porostů a dostupnost
silnice 1. třídy. Data se vztahovala k okresu Domažlice. Studenti
pod naším vedením zpracovávali jednotlivé části a našli řešení
zadaného úkolu. Práce se studenty se nám líbila.
Jediné, co nám trochu vadilo, byl velký počet studentů na jednom
pracovišti. Studenti se díky tomuto projektu seznámili s využitím
geografických informačních systémů v územním plánování. Doufáme, že tato zkušenost jim byla přínosem a rádi se zúčastní dalších ročníků.
Pracovní skupina: Martina Mourycová, Jana Plachá, Karel Soukup, Jakub Svoboda
Nejprve byli žáci ZŠ Dobřany krátce seznámeni s internetovou
stránkou Mapy.cz a s možnostmi, které svým uživatelům nabízí
(např. vyhledání místa na mapě, určení zeměpisných souřadnic
určitého bodu, měření vzdáleností, plánování tras...). Poté si žáci
sami vyzkoušeli s tímto programem pracovat. Jelikož na této
hodině byli žáci z Dobřan, byla prvním místem, které zkoušeli
hledat, právě tato obec. Po přepnutí mapy ze základní na leteckou
se žáci snažili najít svou školu a zjistit její zeměpisné souřadnice.
Poté pomocí funkce „měření vzdálenosti“ měřili, jak daleko
musejí denně chodit do školy a jaká je přímá (vzdušná)
vzdálenost školy a jejich domu. Svá zjištění vzájemně porovnávali a hodnotili, což je velmi bavilo. Dalším úkolem bylo najít
konkrétní objekt (např. obchodní centrum Olympie, fotbalové
hřiště FC Viktoria Plzeň) na základě zadání jeho názvu. Při plnění
tohoto úkolu žáci zjistili, že letecké snímky jsou přibližně 4 roky
staré, protože je na nich toto obchodní centrum ještě ve výstavbě.
Seznamování se s možnostmi využití serveru Mapy.cz se dětem
velmi líbilo a plnění úkolů mezi nimi vyvolávalo nadšené debaty,
protože práce s tímto programem jim umožnila poznat místa,
která znají z každodenního života, z trochu jiného pohledu.
Druhá část hodiny byla věnována Google Earth. Nejprve byl
žákům program krátce popsán a bylo jim vysvětleno a názorně
ukázáno jeho ovládání. Poté opět nastala fáze, kdy si žáci mohli
program sami vyzkoušet. Postupně si vyzkoušeli funkci „Fly to“,
díky které se zaletěli podívat na Grand Canyon, Mt. Everest
a New York, funkci „3D buildings“, kdy si prohlédli budovy
na Manhattanu, a další funkce, které Google Earth nabízí
(„Layers“, „Ruler“, „Sightseeings“ a další).
Nakonec byli žáci seznámeni s možností stáhnout si zdarma tento program z internetu, což si sami hned vyzkoušeli. Celá hodina
měla příjemnou a uvolněnou atmosféru, které napomohly svou
pozorností a nadšením pro daná témata hlavně samy děti
ze ZŠ v Dobřanech.
Pracovní skupina:
David Kupera, Gabriela Sedláčková, Iva Růžičková
Kontaktní osoba: RNDr. Marie Novotná, CSc., Západočeská
univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra geografie.
E-mail: [email protected]
32 DEN GIS
ARCREVUE 1/2007
Den GIS na Univerzitě Karlově v Praze
Letos poprvé se k akci Den GIS přidala také Katedra aplikované
geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy Praha. Den GIS se uskutečnil 20. 11. na Albertově
v učebnách katedry.
S principy a možnostmi GIS se během tohoto dne seznámilo více
než 80 studentů a jejich učitelů, kteří do Prahy přijeli z Berouna,
a Michal Schneider. Studenti postupně absolvovali prezentace na
4 stanovištích. První blok byl zaměřen na mapové výstupy z GIS,
kde si studenti z připravených dat vytvořili pěkné mapy. V další
učebně se studenti seznámili s modelačními nástroji, s tvorbou
a využitím digitálních modelů terénu. Třetí zastávka tohoto
putovního školení studentům prezentovala možnosti GIS v oblasti
klasifikace a dotazování dat. S GPS přístrojem v ruce se studenti
zorientovali v okolí fakulty. Při této příležitosti byly vysvětleny
principy GPS navigace.
Organizátoři akce se střetli s výrazným zájmem studentů, o čemž
svědčí velké množství dotazů v průběhu prezentací. Kromě
nových poznatků si účastníci odnesli řadu drobných předmětů,
časopisy, CD a další materiály od koordinátora akce v ČR
i od hostitelské katedry.
Kladna a dokonce až z daleké Velké Bíteše. Ze členů katedry se
organizace chopili Přemysl Štych, Stanislav Grill, Libor Bravený
Mgr. Přemysl Štych, Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky
a kartografie. Kontakt: [email protected]
Den GIS na Fakultě stavební ČVUT v Praze
Den GIS na naší fakultě se uskutečnil v plánovaném termínu ve
středu dopoledne. E-mailem jsme obeslali všechny učitele
zeměpisu na gymnáziích České republiky. Tuto databázi cca před
4 lety připravila doktorandka katedry mapování a kartografie
Fakulty stavební. Přijeli však pouze 3 profesoři z mimopražských
gymnázií. Asi bychom v příštím roce měli věnovat větší
pozornost oznámení a kontaktování škol. Materiály byly předány
i pro další kolegy těchto zúčastněných.
Účastníci byli dvojího druhu: ti, co se vůbec chtěli něco dozvědět
o GIS (starší učitelé), a jeden (mladý pedagog), co už se snaží
vyučovat – byl na školení ve firmě ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
a pořídil si software.
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc., České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie.
Kontakt: [email protected]
Den GIS na Univerzitě J. E. Purkyně – GeoCup
Katedra informatiky a geoinformatiky (KIG) Fakulty životního
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) se
opět připojila ke Dni GIS studentskou soutěží GeoCup, jejímž
cílem je zejména porovnat schopnosti studentů řešit ve
stanoveném krátkém čase úlohu zaměřenou na geoprostorové
analýzy nebo tvorbu mapy.
Letos se do Ústí nad Labem sjelo 20 studentů celkově ze sedmi
českých vysokých škol (ve zkratkách – ČZU, TU Liberec, UJEP,
UK, UPOL, VŠB-TU, ZČU). Studenti se potýkali se zadáním
v jedné ze dvou kategorií. První kategorií byla Mapová
ARCREVUE 1/2007
kompozice, kde bylo úkolem vytvořit mapu dle předlohy na téma
Národních parků ČR. Všichni studenti úlohu zvládli velmi dobře
a o konečném pořadí rozhodovaly jen nepatrné detaily. Nakonec
se na prvním místě umístil Jan Heisig z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, druhé místo obsadil Vojtěch
Roupa z VŠB-TU Ostrava a třetí místo získal Radek Novotný
z Technické univerzity v Liberci. Tuto kategorii hodnotili
Luboš Bělka z VGHMÚř v Dobrušce, Miluše Dolanská
z ARCDATA PRAHA, s.r.o., a Karel Janečka ze ZČU v Plzni.
Druhou kategorií, které zúčastnilo 12 studentů, byla Analýza dat.
DEN GIS
33
Zde si pořadatelé připravili hříčku s prvky geoinformačních
analýz, která procvičila nejen znalosti aplikace a nástrojů,
ale i logické myšlení studentů. To se odrazilo i na celkovém
hodnocení, kde rozdíly mezi jednotlivými soutěžícími jsou již
zřetelnější. Jednoznačným vítězem v této kategorii se stal Jan
Harbula z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, druhé místo
obsadil Jiří Petrák z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a třetí
místo získal Michal Nosál z ČZU v Praze. Hodnotící komisi
tvořili Tomáš Dolanský z UJEP a Jan Novotný z ARCDATA
PRAHA, s.r.o. S ohledem na výsledky je patrné, že nemusí
záležet na stáří software, který je pro zpracování úlohy použit,
nebo p. Harbula úlohu zpracovával na ESRI ArcView 3.1, kdežto
všichni ostatní používali v té době nejnovější verzi ESRI ArcGIS
9.1. Protože si student sám svobodně volí, který konkrétní
software a v jaké verzi chce pro soutěž použít, věřím, že se nám
příští rok sejde daleko širší plejáda programů včetně OpenSource.
Zatím se všichni studenti pevně drží osvědčených produktů
firmy ESRI.
v Dobrušce, dále časopisy Vesmír, GEOinformace a Zeměměřič).
Řada zúčastněných dostala od KIG pamětní triko s logem
soutěže. Po vyhlášení výsledků se akce přesunula do nedalekého
Bowling centra a pokračovala příjemnou neformální částí.
Všichni studenti umístění na prvních třech místech byli bohatě
odměněni cenami, kterými do soutěže přispěla řada českých
společností (ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zoner, VGHMÚř
Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta
životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky.
Kontakt: [email protected]
Vítězům ještě jednou gratulujeme a pevně věříme, že se na
příštím ročníku GeoCup 2007, který se bude konat 16. 11. 2007,
všichni znovu sejdeme. Podrobné informace a jednotlivá zadání
je možné nalézt na http://fzp.ujep.cz/kig/geocup/.
Den GIS na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Letošní Den GIS na katedře geografie Přírodovědecké fakulty
UJEP v Ústí nad Labem byl zakomponován do širšího rámce akce
nazvané „Týden geografie“. Týden geografie probíhal ve dnech
20. 11.–22. 11. 2006 a konkrétně Dni GIS bylo věnováno
úterý (21. 11.).
o Novém Zélandu („V zemi Pána prstenů...“) a další.
V rámci celé akce (3 dny) vystupovalo celkem 20 přednášejících,
z toho na problematiku GIS bylo zaměřeno přibližně 5 přednášek.
Nejatraktivnější byla přednáška o Geocachingu a Anaglyfech.
Z více geograficky zaměřených přednášek je možné vybrat velmi
zajímavou na téma „Geofilatelie“, cestopisné vyprávění
Neméně významnou akcí tematicky svázanou s GIS byla výstava
starých map spojená s přednáškou „To nejlepší ze starých map“
od předního českého sběratele Zdeňka Kučery. Zajímavostí přednášky bylo vystoupení dvou studentů z gymnázia v Nymburce,
kteří doplňovali Z. Kučeru při jeho přednášce. Vystaveno bylo
34 DEN GIS
Mezi přednášejícími byli zastoupeni i studenti katedry geografie,
kteří povídali o zážitcích z expedic na Maltu, do Skalnatých hor
nebo na východ USA.
ARCREVUE 1/2007
celkem 15 reprodukcí rozdělených do 9 skupin (mapy světa,
Čech, regionální mapy, námořní mapy a další) a výstava trvala
do 24. 12. 2006.
Akci tradičně doplňovala výstava posterů, např. „20“ nej...,
History of Navigation, Geografie v Severozápadních
Čechách a další.
Akci doprovázely hry a soutěže, zajímavým zpestřením byla
možnost vystřihnout a slepit si svůj vlastní globus nebo soutěž
„Najdi a neztra se...“, tematicky inspirovaná geocachingem,
ale bez použití přístroje GPS.
http://geography.ujep.cz/ka_geo_s_cz_n/tyden_geografie.html
Mgr. Tomáš Oršulák, Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká
fakulta, Katedra geografie. Kontakt: [email protected]
Den GIS na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí
Dne 15. 11. 2006 probíhal na naší škole, Gymnáziu Františka
Palackého ve Valašském Meziříčí, Den GIS. Jeho průběh organizovali studenti 4. ročníku v rámci zeměpisného semináře.
Hlavním smyslem připraveného programu bylo seznámit veřejnost a budoucí studenty naší školy s možnostmi vytváření map na
počítači. Dopoledne se u nás ve škole vystřídaly tři skupiny žáků
z devátých tříd základních škol, pro které jsme připravili asi
Vytváření mapy v programu ArcExplorer všechny účastníky Dne GIS zaujalo.
dvouhodinový program. Přichystali jsme pro ně pracovní listy
s úkoly a na konci si žáci mohli odnést CD s instalací programu
ArcExplorer a s vybranými daty, aby si i doma mohli vytvořit
svoji mapu. Nejdříve si žáci vyzkoušeli práci se serverem
Mapy.cz, kde hledali zeměpisné souřadnice našeho gymnázia
ARCREVUE 1/2007
a svého domu. Dalším úkolem byla práce s programem Google
Earth, kde žáci rovněž určovali zeměpisné souřadnice vybraných
míst na Zemi. Kromě toho jsme je naučili podrobněji pracovat
s tímto programem, protože jej většina z nich neznala. V rámci
zmiňovaných úkolů si žáci vyzkoušeli svůj odhad zeměpisných
souřadnic a poté na počítači zjistili, jak daleko od pravdy byli.
Jejich hlavním úkolem však bylo vytvoření vlastní mapy
v prostředí GIS za pomoci programu ArcExplorer. Nejdříve jsme
měli připravenou krátkou prezentaci, kde jsme žáky seznámili
s tím, co je to GIS, jak funguje, k čemu všemu slouží, a seznámili
je s úkoly, které budou plnit. Poté si už každý sám, jen s naší malou pomocí, vytvořil svou mapu. Tématem mapy, kterou vytvářeli,
byl výskyt zemětřesení a sopečná aktivita na Zemi. Kdo chtěl,
mohl si mapu i vytisknout. Tyto úkoly nám zabraly asi hodinu
času a další hodinu žáci strávili venku, kde jsme jim ukazovali,
jak pracuje GPS přijímač, a kde si sami vyzkoušeli zaměření
souřadnic v okolí školy. Odpoledne byl Den GIS určen pro
veřejnost v rámci „Dne otevřených dveří“ na naší škole a každý,
kdo přišel, si mohl vyzkoušet úkoly, které dopoledne prováděli
žáci ZŠ. Myslíme si, že akce byla úspěšná, všichni odcházeli
spokojení a s úsměvem. I nám přinesla tato akce jisté zkušenosti
do budoucnosti a jsme rádi, že jsme se této akce zúčastnili,
mohli s ní seznámit veřejnost a rozšířit obzory mladým lidem.
Vendula Čápová, Dagmar Valchařová a Jan Kopřiva,
studenti 4. ročníku Gymnázia Františka Palackého ve Valašském
Meziříčí. Kontakt: [email protected]
DEN GIS
35
Den GIS na Městském úřadu Vsetín
Dne 7. 11. 2006 proběhl na Městském úřadu Vsetín již tradiční
Den GIS. Byly pozvány základní i střední školy z celého města,
obyvatelé města a pracovníci úřadu.
Proběhly celkem 3 série prezentací po 45 minutách – Co je to
GIS, Představení GIS Městského úřadu a zejména seznámení
s novým mapovým serverem pro veřejnost, na kterém jsou
umístěny mj. i mapy náchylností území k sesuvům, trasy a jízdní
řády MHD nebo historické letecké snímky města.
Přednášek se zúčastnilo celkem 28 osob. Pozvánka na akci byla
několikrát prezentována v místním tisku a stejně tak se v tisku
a v regionální televizi objevily i momentky z průběhu přednášek.
Daniel Šrámek, Město Vsetín. Kontakt:
[email protected]
Student GIS Projekt IV
Firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., vyhlašuje 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
Student GIS Projekt je soutěž studentských prací z oblasti
geografických informačních systémů (GIS) s využitím software
firem ESRI a Leica Geosystems. Soutěž je určena všem studentům vysokých škol v České republice, kteří byli alespoň v jednom
semestru akademických roků 2005–2007 studenty bakalářského,
magisterského (inženýrského) nebo postgraduálního studia
v interní, externí či kombinované formě a kteří pro zpracování
svých studentských prací využili geografické informační systémy
společností ESRI nebo Leica Geosystems.
Finále soutěže je veřejné a proběhne 15. 10. 2007 v rámci
4. studentské konference, kde studenti představí výsledky svých
projektů formou přednášky a posteru. Odborná porota a účastníci
36 DEN GIS / ZPRÁVY
konference zhodnotí jednotlivé projekty a vyberou z nich ty nejlepší, které budou oceněny. Nejúspěšnější projekty budou prezentovány rovněž na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems
v ČR, která se koná 7.–8. 11. 2007 v Kongresovém centru Praha.
Závazné termíny:
Odevzdání přihlášky do soutěže: 30. 4. 2007
Odevzdání závěrečné zprávy z projektu a závazné přihlášky
na konferenci: 15. 9. 2007
Podmínky účasti, přihlášku do soutěže a další informace najdete
na www.arcdata.cz. Informace o soutěži vám podá Jan Novotný,
tel.: 224 190 534, e-mail: [email protected]
ARCREVUE 1/2007
Nabídka školení na1. pololetí 2007
Na první polovinu roku 2007
jsou vypsána tato školení:
Úvod do ArcGIS I
23.–24. 4.
Úvod od ArcGIS II
Tvorba, editace a produkce dat
ArcGIS Spatial Analyst
Stereo Analyst
pro ERDAS IMAGINE 19.–20. 4.
Nová školení
28.–29. 5.
30. 5.–1. 6.
2.–4. 5.
9.–11. 5.
13.–14. 6.
Změna termínů vyhrazena. Aktuální informace o cenách
a termínech najdete na http://www.arcdata.cz/skoleni/.
Změna času začátku školení
Od 2. 1. 2007 začínají všechny kurzy pořádané ve školicích prostorách ARCDATA PRAHA, s.r.o., první den již v 9.00 hodin.
Změna času zahájení je samozřejmě po domluvě ve výjimečných
případech možná. Časový rozvrh kurzů však počítá s 8 hodinami
výuky každý den.
V souvislosti s novou verzí 9.2 systému ArcGIS připravuje ESRI
kurzy, které budou postupně zařazovány do nabídky.
Z nových kurzů, na které se můžete těšit, jmenujme:
Pokročilá tvorba skriptů v jazyku Python,
Práce s geodatabází (nový kurz, který postupně nahradí
dosavadní kurzy Práce s geodatabází I a II),
ArcGIS Server Enterprise – konfigurace a ladění pro Oracle
resp. SQL Server (tyto dva kurzy pro verzi 9.2 nahradí
dosavadní kurzy ArcSDE – administrace,
ArcGIS Server – úvodní školení.
Termíny těchto kurzů ještě nejsou vypsány (zatím nejsou
připraveny zdrojové materiály), ale budeme rádi, když o ně
již nyní projevíte zájem.
Profesní vzdělávání pracovníků
pro zavádění, správu a aktualizaci územně analytických podkladů
Dne 18. ledna 2007 byl zahájen první kurz projektu „Profesní
vzdělávání pracovníků pro zavádění, správu a aktualizaci územně
analytických podkladů“. Vzdělávací program vytvořený
ve spolupráci mezi Technickou univerzitou v Liberci (nositelem
projektu) a Libereckým krajem (partnerem projektu) reaguje
na to, že s účinností nového stavebního zákona (tj. od 1. 1. 2007)
se jedním z nových územně plánovacích nástrojů stávají
tzv. „Územně analytické podklady“ (dále jen UAP). Jedním ze
stěžejních cílů tohoto projektu je analyzovat požadavky, potřeby
a nové úkoly veřejné správy a ostatních subjektů v Libereckém
kraji v souvislosti se zaváděním UAP. Za pořizování, správu
a aktualizaci UAP budou spolu s krajským úřadem zodpovídat
také Úřady územního plánování, kterými se od 1. 1. 2007
staly obce s rozšířenou působností.
ARCREVUE 1/2007
Tvorba UAP bude vyžadovat velmi specifické mezioborové
znalosti a praktické dovednosti jak v oblasti územního plánování,
tak v oblasti geografických informačních systémů. Proto dalším
neméně důležitým cílem tohoto projektu je vyškolit dostatečný
počet (cca 20–30) pracovníků především z řad zaměstnanců
deseti úřadů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje.
Po ukončení prvního kurzu v červnu 2007 bude výuka opakována
v druhém kurzu cca od října 2007 do března 2008. Informace
o průběhu projektu a jeho výsledcích budou k dispozici na jeho
webovém portálu http://esfuap.tul.cz. Podrobnější článek
o projektu připravujeme do dalšího čísla ArcRevue.
Mgr. Jiří Šmída, Technická univerzita v Liberci. Kontakt:
[email protected]
ZPRÁVY
37
Burza práce v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems
ARCDATA PRAHA, s.r.o. přijme do svého kolektivu pracovníky na tyto pozice:
Specialista internetových a serverových technologií
Úkolem specialisty internetových a serverových technologií bude
technická podpora prodeje a implementace technologií GIS pro
internet. Ve své pozici bude zodpovídat za úpravu technologií GIS
pro internet s využitím programovacích nástrojů .NET, JAVA,
HTML apod. pro koncové uživatele, dále bude zodpovídat
za instalaci u zákazníků včetně jejich zaškolení.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost jazyků C# či VisualBasic v .NET nebo JAVA, XML,
XHTML, SQL,
znalost RDBMS,
znalost práce v operačním systému Microsoft Windows NT
i UNIX (Linux).
Programátor-konzultant
Úkolem programátora-konzultanta GIS bude především
technická podpora prodeje vývojových nástrojů GIS ESRI.
Ve své pozici bude zároveň zodpovídat za vývoj a implementaci
aplikací vytvářených na míru zákazníkům s využitím
programovacích nástrojů .NET.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost jazyků C# či VisualBasic v .NET,
znalost RDBMS,
schopnost analýzy a definice datových struktur.
Zájemci o výše uvedené pozice by měli mít vedle odborných
znalostí schopnost:
pracovat samostatně i v týmu,
číst a psát odborný text v anglickém jazyce,
prezentovat řešení a nové produkty.
Obchodně technický zástupce
Úkolem obchodně technického zástupce bude nabízet samostatně
GIS a s tím spojené služby. Ve své pozici bude zodpovídat za
komplexní péči o zákazníky, tvorbu komplexních nabídek a jejich
prezentaci potenciálním i stávajícím uživatelům. Předpokládáme
vedle obchodních dovedností technickou znalost informačních
technologií a schopnost učit se. Oceníme zkušenost v oboru
geografických informačních systémů a příbuzných oblastí
informačních technologií.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v oblasti IT nebo GIS (VŠ
technického, ekonomického nebo právního směru, popřípadě
univerzitního směru s důrazem na geoinformatiku),
znalosti v oblasti informačních technologií (SW + HW),
výborné komunikační schopnosti,
znalost anglického jazyka,
znalost Microsoft Office,
řidičský průkaz skupiny B.
U obchodně technického zástupce očekáváme vedle odborných
znalostí:
zodpovědnost, spolehlivost a dochvilnost,
slušné vystupování,
organizační schopnosti,
schopnost pracovat samostatně i v týmu,
schopnost hledat nestandardní řešení.
Databázový specialista
Hlavními úkoly databázového specialisty bude
analýza dat a informačních toků,
analýza, návrh optimalizace procesů a postupů, vývoj, resp. návrh
IS a jeho úprava pro potřeby společnosti a jeho administrace.
Databázový specialista se bude podílet i na správě aplikačního
softwaru, na projektech pro zákazníky, na ladění výkonu databází,
na návrhu a tvorbě datových modelů a bude zajišovat
související podporu.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost RDBMS Oracle, MS ACCESS,
výborné analytické schopnosti,
dobrou znalost jazyka SQL (znalost UML, programování
v C++, popř. Visual Basic výhodou),
znalost práce v operačním systému Microsoft Windows
či UNIX (Linux).
Pracovník/pracovnice do oddělení služeb zákazníkům
(Customer Services)
Úkolem pracovníka či pracovnice v úseku služeb zákazníkům
bude péče o zákazníky, nákup produktů ze zahraničí
(software) a fakturace.
Požadujeme:
SŠ (nejlépe ekonomického směru),
znalost anglického jazyka,
orientaci v daňových předpisech,
znalost Microsoft Office a případně i databáze Access.
Vedle odborných znalostí očekáváme u všech uchazečů:
dobré komunikační schopnosti,
samostatnost, spolehlivost,
chu samostatně se vzdělávat.
Nabízíme zajímavou práci v dobrém kolektivu s nejmodernějšími informačními technologiemi, dlouhodobou pracovní
perspektivu, zvyšování odbornosti a profesní růst, nekuřácké pracoviště. Písemné nabídky s pracovním životopisem zašlete
e-mailem na adresu [email protected]
38 ZPRÁVY
ARCREVUE 1/2007
Kde nás letos najdete
ISSS 2007 – Internet ve státní správě a samosprávě
ESRI European User Conference 2007
termín: 2.–3. 4. 2007
místo: Hradec Králové
info: http://www.isss.cz
termín: 26.–28. 9. 2007
místo: Stockholm
info: http://www.esri-sweden.com/euc2007
1. NÁRODNÍ KONGRES GIS
„Geoinformatika pro každého“
Student GIS projekt IV
termín: 29.–31. 5. 2007
místo: zámek Mikulov
info: http://www.kongres-gis.cz
27. světová konference uživatelů ESRI
termín: 18.–22. 6. 2007
místo: San Diego
info: http://www.esri.com/events/uc/index.html
termín: 15. 10. 2007
info: http://www.arcdata.cz/akce/student-gis-projekt-4
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
termín: 7.–8. 11. 2007
místo: Kongresové centrum Praha
info: http://www.arcdata.cz/akce/konference
GIS Day
termín: 14. 11. 2007
místo: celý svět
info: http://www.arcdata.cz/akce/den-gis
http://www.gisday.com
16.konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Srdečně Vás zveme
7. a 8. 11. do Kongresového centra Praha
http:www.arcdata.cz/akce/konference
informace pro uživatele sofware ESRI a Leica Geosystems
nepravidelně vydává
redakce:
Ing. Jitka Jiravová
Markéta Jaklová
redakční rada:
Ing. Petr Seidl, CSc.
Ing. Eva Melounová
Ing. Iva Hamerská
Ing. Radek Kuttelwascher
Ing. Jan Novotný
RNDr. Inka Tesařová
Ing. Petr Urban, Ph.D.
Ing. Vladimír Zenkl
adresa redakce:
ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 190 511
fax: +420 224 190 567
e-mail: [email protected]
http://www.arcdata.cz
náklad 1700 výtisků, 16. ročník, číslo 1/2007 © ARCDATA PRAHA, s.r.o.
graf. úprava, tech. redakce, ilustrace
©
Autoři fotografií: S. Bartoš, J. Brázdilová, M. Bukáček, T. Dolanský, M. Ferko, F. Molnár, M. Weber,
archiv Masarykovy univerzity, Univerzity obrany, Libereckého kraje, Univerzity Palackého,
Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Karlovy,
Univerzity J. E. Purkyně a Gymnázia F. Palackého ve Valašském Meziříčí.
sazba P. Komárek
tisk BROUČEK
Všechna práva vyhrazena.
Název a logo ARCDATA PRAHA, ArcČR jsou registrované obchodní značky firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.
@esri.com, 3D Analyst, AML, ARC/INFO, ArcCAD, ArcCatalog, ArcData, ArcEditor, ArcExplorer, ArcGIS, ArcIMS, ArcInfo,
ArcLocation, ArcLogistics, ArcMap, ArcNews, ArcObjects, ArcOpen, ArcPad, ArcReader, ArcSDE, ArcToolbox, ArcTools,
ArcUser, ArcView, ArcWeb, BusinessMAP, ESRI, Geography Network, GIS by ESRI, GIS Day, MapCafé, MapObjects, PC
ARC/INFO, RouteMAP, SDE, StreetMap, ESRI globe logo, Geography Network logo, www.esri.com, www.geographynetwork.com a www.gisday.com jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy ESRI, Inc.
ERDAS IMAGINE, IMAGINE Advantage, IMAGINE Essentials, Stereo Analyst a Image Analysis jsou registrované obchodní
značky firmy Leica Geosystems AG; CellArray, IMAGINE Developers´ Toolkit, IMAGINE OrthoBASE Pro, LPS Core, LPS ATE
a IMAGINE Vector jsou obchodní značky firmy Leica Geosystems AG.
Ostatní názvy firem a výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 6211/97 ze dne 10. 4. 1997
Registrace: ISSN 1211-2135, MK ČR E 13394
neprodejné
Na protější straně:
Poster s názvem „Využití technologie ESRI při rekonstrukci podloží severní části
Hornomoravského úvalu“ získal 2. místo v soutěži posterů
(hodnoceno odbornou porotou) na 15. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems,
která se konala 1.–2. 11. 2006 v Kongresovém centru Praha.
Jeho autorem je Pavel Sedlák
z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Snímek z družice Quickbird ze dne 23. 4. 2005 je v majetku Katedry archeologie
Západočeské univerzity v Plzni. Vpravo detail obce Mnetěš (jižně od Řípu).
Říp a okolí © COPYRIGHT 2006 DigitalGlobe, Inc., distributor ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ŘÍP A OKOLÍ

Podobné dokumenty

nositel čestné medaile Ernsta Macha Ing. Drahomír Dušátko, CSc.

nositel čestné medaile Ernsta Macha Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Úroveň znalostí fyzickogeografických, socio-ekonomických, klimatických a meteorologických poměrů v operačním prostoru je jedním ze základních faktorů ovlivňujících rozhodování velitelů, a tím i efe...

Více

Text

Text obyvatele i návštěvníky území a bývá proto označován jako „maják Lužice“ (Leuchtturm für die Lausitz) a též jako triumf nad lhostejností k tradicím /Albrecht 2001,1 a Schulz 2000, 16/. Právě v naši...

Více

S. OlivĂk - Západočeská univerzita

S. OlivĂk - Západočeská univerzita Pokud jsou k dispozici data pro kompletní fotogrammetrické vyhodnocení zájmového území, tedy letecké snímky, parametry měřické komory (dále jen komora) a souřadnice vlícovacích bodů, získají se tím...

Více

Výsledky soutěže posterů

Výsledky soutěže posterů Návrh GIS Arboreta v Kostelci nad Černými lesy

Více

Základy práce s programem Quantum GIS

Základy práce s programem Quantum GIS 9. Nyní si ve vrstvě GPX označíme všechny akáty. Tak se nám zobrazí akáty mezi ostatními invazními rostlinami. Klikneme si na název vrstvy pravým tlačítkem a otevřeme si Atributovou tabulku. Zde si...

Více

Google Earth-cviceni2011_2_opr

Google Earth-cviceni2011_2_opr Vrstva Oceán poskytuje velké možnosti při zkoumání oceánu. Při rozkliknutí vrstvy se zobrazí rozsáhlá nabídka počínaje informacemi o zajímavých místech oceánu – Prozkoumejte oceán, BBC Earth. Nabíd...

Více

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících - GIS

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících - GIS Zejména nezapomínat na .prj (souřadnicový systém) a .xml (metadata) Pro uložení symbologie společně s daty ESRI se využívá tzv. souborů vrstvy s příponou .lyr. Jinak se symbologie ukládá v rámci ma...

Více

zpravodaj 7+8/2008 - Evangelická církev v Ostravě

zpravodaj 7+8/2008 - Evangelická církev v Ostravě Dovolenou máme mnohdy přesně naplánovanou měsíce předem a po konci dovolené se mnozí musí z dovolené zotavovat. Umí dnes člověk vůbec odpočívat, skutečně přepnout? Dopřeje si dnes člověk okamžiky, ...

Více