Hledáme nové obchodní příležitosti Looking for new

Transkript

Hledáme nové obchodní příležitosti Looking for new
projekty / projects
firmy / companies
projekty / projects
firmy / companies
Hledáme nové
obchodní příležitosti
projektech v případě potřeby participují. Neměl
bych opomenout zmínit, že součástí PM Group
je také architektonická kancelář Devereux
Architects, která navrhovala mnoho oceněných
evropských projektů převážně v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a farmacie.
Looking for new
business oportunities
PM Group je mezinárodní společnost, která poskytuje
profesionální služby v oblasti architektonicko-projekčních
služeb, řízení staveb a technického poradenství. Společnost
před několika měsíci vstoupila na český a slovenský trh.
P
ožádali jsme Cona Murphyho, regionálního ředitele pro střední a východní Evropu,
o představení společnosti a přiblížení hlavního
důvodu pro vstup na nové trhy.
Mohl byste společnost PM Group krátce představit?
Společnost byla založena v roce 1973 v Irsku
a v současnosti je mezinárodní korporací, která
působí v mnoha evropských zemích, na Blízkém východě, v Asii a v USA. PM Group vlastní
a řídí její zaměstnanci. Poskytujeme komplexní
profesionální služby ve výstavbě administrativních, obchodních a nákupních center, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, energetice
a dopravě. V průmyslovém sektoru pocházejí
naši klienti převážně z oblasti farmacie, potravinářství, pokročilé či lékařské technologie.
Jsme také jedním z hlavních poradců v mnoha
projektech zaměřených na ekologii, trvale udržitelný rozvoj a techniku (včetně projektů financovaných ze strukturálních fondů EU).
Jaké hlavní služby obvykle nabízíte svým klientům a kdo je vaše cílová skupina?
Naší silnou stránkou je schopnost pochopit
a vyprojektovat klientovy procesy stejně jako
jeho budovy. To znamená, že ať už jde o potravinářskou nebo farmaceutickou výrobu, nemocnici nebo o datové centrum pro banku či
IT společnost, zajišťujeme komplexní služby od
výběru lokality přes projektování, oceňování,
kontroly nákladů, výběru dodavatelů až po samotné řízení stavby. Také nabízíme různé specializované služby včetně zajištění plánování
projektu, bezpečnosti na stavbě, poradenství
pro trvale udržitelný rozvoj a vyhodnocování
22 DN 1–2/2011
ekonomické náročnosti budov (včetně certifikací zelených budov LEED, BREEAM).
Můžete jmenovat některé významné projekty,
na nichž vaše společnost pracovala?
Za třicet osm let existence společnost projektovala a řídila několik stovek budov a zařízení.
Každý z nich byl svým způsobem výzva. Realizovali jsme mnoho projektů pro farmaceutické
společnosti Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline apod.
Ze současných projektů mohu zmínit například projekt Centocor společnosti J&J v Corku
(Irsko), který získal cenu zelených budov, nebo
průmyslový závod pro DELL Manufacturing
(Polsko), velké nemocniční projekty – např. nemocnice sv. Bartoloměje (Velká Británie), dále
výzkumné ústavy pro různé evropské univerzity
včetně biologických laboratoří pro Jagellonskou
univerzitu v Krakově (Polsko) a projekty podléhající utajení, jako jsou datová centra pro různé
společnosti.
Co odlišuje společnost PM Group od jiných projekčních a managerských společnosti?
Je to hlavně naše schopnost projektování a dodávky komplexních procesů a budov, ať již jde
o biofarmacii, potravinářství, zdravotnictví
nebo vědu a výzkum. Pro klienty, kteří požadují
takový rozsah činností, je rozhodnutí spolupracovat s PM Group většinou okamžité. Tyto činnosti však tvoří jen 50 % z celkového rozsahu.
Vyprojektování znamená vedle očekávaných
technických schopností také dobře zpracovaný systém kvality, který je celkově aplikovaný
do celého projektu, a současně to jsou i komunikační schopnosti týmu. K tomu pak flexibilita, přístup „všechno je možné“ a naše zásada jít ještě o kousek dál, abychom si byli jisti,
že jsme splnili očekávání klienta. Stejné služby
a péči věnujeme i všem projektům – komplexním i dílčím. To jsou kvality, které nás odlišují
od jiných společností. Stejný přístup pak aplikujeme i v řízení projektu. Zajistíme úspěšnou realizaci všech stavebních projektů, ať už
jde o ropnou plošinu nebo sportovní arénu –
i v těchto oblastech máme bohaté reference.
Samozřejmě naší velkou výhodou je právě rozsah služeb, který zahrnuje projekční práce
i služby spojené s přípravou a řízením projektu.
Máme i mezinárodní tým specialistů, kteří na
Co pro vás bylo impulzem otevřít pobočky právě
v České a Slovenské republice?
PM Group již působí ve 21 zemích světa. Tento
krok je součástí zahraniční expanze skupiny, která v nedávné době rozšířila své aktivity i v Belgii, Švédsku, Indii, Turecku a USA.
A také věříme, že Česká a Slovenská republika jsou země s rychlejším oživením ekonomiky a dobrým potenciálem pro naše aktivity.
V Irsku máme jedno přísloví, které – volně přeloženo – zní: „Vzdálené louky jsou vždy zelenější.“ V tomto případě jsou české a slovenské
„louky“ jen kousek od Polska, kde již působíme
přes 15 let. Wroclawská kancelář, která je naší
největší kanceláří ve střední a východní Evropě,
se nachází jen 140 km od českých hranic. Čekali jsme jen na vhodnou příležitost, jak a kdy
na český a slovenský trh proniknout. Ta přišla
v loňském roce převzetím významné managerské firmy v obou zemích, čímž jsme získali také
konkrétní zkušenosti v oblasti komerční a obchodní výstavby nejen lokálně, ale v regionu
celkově.
Byli jste nějak znepokojeni tím, že otevíráte
nové pobočky v době recese nejen ve stavebnictví?
Expanze na nové trhy v období stagnace je vždy
na zvážení. Během průzkumu, který jsme provedli před vstupem na trh, jsme si uvědomili, že
je zde pouze několik mezinárodních společností,
které dokážou nabídnout EPCM služby (Engineering Procurement Construction Management), a cítili jsme, že i přes současnou situaci
je zde velká šance na trhy úspěšně proniknout.
V PM Group jsme se vždy drželi zásady, že pokud
máme možnost získat do společnosti kvalitní
zaměstnance, prostě to uděláme. A tak to bylo
i v tomto případě. V neposlední řadě je zde i fakt,
že máme široké portfolio klientů a mnoho z nich
se poohlíží po takovém partnerovi, který je podpoří v celém regionu – dobré geografické rozmístění je výhodou nejen pro nás, ale i pro naše
klienty. Předpokládáme, že tento krok přispěje
k naší úspěšné budoucnosti.
Jaká je vaše vize v horizontu dalších dvou tří
let?
Naším cílem pro českou a slovenskou kancelář
je mít během tří let přes 100 zaměstnanců. Na
působení v České republice a na Slovensku se
velmi těšíme.
pr
PM Group, an international
provider of professional services
in architecture, engineering
design, management and
technical consultancy services
entered the Czech and Slovak
market few months ago.
W
W Funai, závod na výrobu LCD, Nowa Sol,
Polsko
Funai, LCD Production plant, Nowa Sol, Poland
e asked Con Murphy, Director responsible
for the CEE region, to introduce to us the
company and explain the main reasons for entering our market.
Autoliv, rozšíření továrny na automobilové
pásy, Olawa, Polsko X
Autoliv, extention of the production facility for
the car belts, Olawa, Poland
Could you briefly introduce PM Group as a company?
Established in Ireland in 1973, today PM Group
operates globally with a significant presence
in several European countries as well as in the
Middle East, Asia and the US. With a team of
1,700 people PM Group is an employee-owned
and managed company. We provide a wide
range of professional services to the commercial, retail, healthcare, education, energy and
transportation sectors. Within industry our
blue-chip clients come from the pharmaceutical, food, advanced technology and medtech
sectors. We are also one of the premier suppliers of consulting services in a wide range of environmental, sustainability and technical sectors (including EU structural funding).
What are the main services you offer to the
clients and who are your main target clients?
Our strength lies in our ability to understand
and design the customers’ processes as well
as their buildings. So whether it is the development of a complex food manufacturing or
pharmaceutical project, operating theatres in
a hospital, or a data centre for a bank or computer manufacturing company, we can provide a full service from location search, design works, cost management, procurement to
overall project and construction management
of the project. We also provide many specialist
services such as master planning, safety management, sustainability and energy efficiency
consulting (including certification to recognized standards such as LEED, BREEAM, etc.).
What are the most significant projects that PM
Group has worked on?
It is important to appreciate that the company has designed and managed several hundred facilities over the past 38 years. Each of
DN 1–2/2011 23
projekty / projects
firmy / companies
projekty / projects
industriální památky / industrial monuments
those projects presented its own challenges.
In the early years several large pharmaceutical projects for companies like Pfizer, Merck,
and GlaxoSmithKline set landmarks for the
company. In more recent years the Johnson
& Johnson Centocor biotechnology project
which won a major international sustainability award, the Dell Manufacturing facility in Poland, major hospital projects such as
St Barts in the UK, several R&D facilities for European universities including the Jagellonian
University in Krakow, confidential data centre
projects for major international search engine
companies.
Can you tell us what makes PM Group different
from other architecture & management companies?
Our ability to design and deliver complex
processes and buildings, whether it is biopharmaceutical or food manufacturing, or
state-of-the-art Healthcare and R&D facilities,
sets us apart from our competition. For clients
that require such complex facilities, the decision to appoint PM Group is often very clear
cut. But this work only constitutes 50% of our
design workload. To design complex facilities,
apart from the obvious technical capability, it
is necessary to have excellent quality systems
which are applied universally to our projects,
and superb communication skills which are
also engendered in our staff. Coupled with
flexibility, ‘can do’ attitude and our ethos of
going the extra mile to ensure customer satisfaction, we provide exactly the same service for less complex projects in the commercial and industrial sectors and these qualities
set us apart from our competition. We take the
same approach and have equally well developed systems for our project and construction
management services. We can ensure the successful delivery of major construction projects
whether these are gas terminals, power stations or sports stadia – with many such references in our portfolio. Of course a significant
advantage that we have is our ability to provide the full range of project services including engineering design, procurement and construction management with the ability to tap
into our wide range of world-class specialists to support projects as required. An integral part of PM Group is also our architecture
company Devereux Architects which has an
outstanding reputation for award-winning architecture across Europe, particularly in education, healthcare and pharma.
What was your main intention for opening the
branches in the Czech & Slovak Republics?
PM Group already operates from a network of
21 offices globally. The opening of the Czech
and Slovak offices is part of the Group’s expansion plans. We recently established other
operations in Belgium, Sweden, India, Turkey
and the US. We also believe that the Czech and
Slovak Republics are countries with strong
growth potential and with significant opportunity for PM Group to develop substantial business. We have a saying in the Irish language
that roughly translates ‘faraway fields are always greener’. In our case those fields in the
Czech Republic and Slovakia were just over
the border from Poland where we have operated successfully for almost 15 years. In fact
those fields are very close to us as our largest office in the CEE region in Wroclaw is only
140 km from the Czech border. We had been
waiting for a good opportunity to enter these
markets for several years. That opportunity
arose last year with the takeover of a signif-
icant Project and Construction Management
business in the two countries which has allowed PM Group to hit the ground running locally , building up in particular our commercial and retail project management capability
not only in the two countries but in the region
generally.
Did you have any concerns about opening new
offices at a time of such huge recession in the
construction industry?
Entering new markets in a recession is always
a concern but during our research before entering the two markets we realized that in fact
there are surprisingly few International EPCM
providers in the Czech Republic and Slovakia
and we felt that despite this market recession, there are huge opportunities to get real
penetration into the market. PM Group has always worked on the principal that if you can
find good people hire them! And this is exactly
what we did. On top of this we have a wide
range of clients’ portfolios and many of our
customers are looking for a partner that can
support them across the region – so having
this additional regional spread will provide
real synergies for us and our clients. So we expect the new markets to be a huge success for
the company in the next few years.
How would you like see these offices in twothree years time?
Our objective for the offices here is to grow the
business to 100+ personnel within a three year
timeframe. We really look forward to the next
few years in Czech Republic and Slovakia.
pr
Industriální stopy směřují do pivovaru
Vestiges of industry head to a brewery
V roce 2011 probíhá již 6. bienále Industriální stopy, který vyvrcholí
v říjnu. Nabízí unikátní příležitost sledovat proměnu industriálních
staveb v Praze i v dalších částech České republiky spjatých s mizející
průmyslovou érou.
L
etošní ročník Industriálních stop zahájily 14. ledna přednášky s námětem Co
jsme si zbořili v bývalém pivovaru v Kostelci
nad Černými lesy. V pátek 18. února naváže
téma Co se podařilo revitalizovat a celý cyklus uzavřou 18. března přednášky Technické
památky Podlipanska. Každý přednáškový
den sestává z exkurze a šestnácti odborných
referátů. Cyklus setkání a exkurzí pod názvem Jak jsem potkal fabriku pořádají Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum
s MAS Podlipansko ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA
ČVUT. Projekt seznámí veřejnost s vybranými
průmyslovými a technickými památkami,
s jejich významem v kontextu historickém,
ekonomickém, technologickém i architektonickém.
Informace o Industriálních stopách 2011
budou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz a na www.facebook.com/industrialnistopy. Více o přednáškovém a výstavním projektu v Kostelci nad Černými lesy na
http://projekt.pivovarkostelec.cz.
Already, the 6th International
Biennial Vestiges of Industry will
culminate in October 2011. It
offers a unique opportunity to
follow the change of industrial
buildings in Prague as well as
other parts of the Czech Republic
connected with the disappearing
industrial era.
T
his year of the Vestiges of Industry was
commenced on the 14th January with lectures themed What we Destroyed (Ourselves)
at the former brewery premises in Kostelec nad
Černými lesy. This will be followed on Friday
18th February with the theme What was revitalised and the whole cycle will be finalized with
lectures to be held on the 18th March themed
the Technical Monuments of the Podlipansko
Area. Each lecture day consists of an excursion
and sixteen specialised abstracts. The cycle of
meetings and excursions, called How I met the
factory, is organised by the Černokostelecký
Brewery Archive and Museum with MAS Podlipansko, in co-operation with the Research Centre for Industrial Heritage at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University.
The project will acquaint the public with selected industrial and technical monuments
and their significance within an historical, economic, technology and architectural context.
Information about the Vestiges of Industry
2011 will be regularly published at www.industrialnistopy.cz and at www.facebook.com/industrialnistopy. For more information on the
lectures and exhibition project in Kostelec nad
Černými lesy, see http://projekt.pivovarkostelec.cz.
ak / foto: Pavel Klus
Architects, Engineers & Projects Managers
DN 1–2/2011 25