plán péče 2010-2014 - Správa CHKO Pálava

Transkript

plán péče 2010-2014 - Správa CHKO Pálava
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
PÁLAVA
Plán péče
o
Národní přírodní památku
Pastvisko u Lednice
na období
2010–2014
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
2
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:
1453
národní přírodní památka
Pastvisko u Lednice
vyhláška
ONV v Břeclavi
bl. č. 1454
27. 09. 1990
15. 10. 1990
1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:
Jihomoravský kraj
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Lednice
Lednice na Moravě
Příloha č. M1:
a Orientační mapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice.
b Ortofotomapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice.
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: 679828 Lednice na Moravě
číslo parcely
(KN)
1935
1937
1938 (část)
1939
1940
1949
1967/1
1967/2 (část)
1968/4
1968/5
Celkem
druh pozemku dle KN
trvalý travní porost
trvalý travní porost
vodní plocha
vodní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
vodní plocha
vodní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
způsob využití pozemku
dle KN
koryto vodního toku
zamokřená plocha
koryto vodního toku
koryto vodního toku
číslo listu
vlastnictví
5 034
5 034
5 034
5 034
5 034
5 034
5 034
1 275
5 034
5 034
výměra parcely
celková dle KN (m2)
71 948
113 343
9 931
278 738
104 579
10 077
7 241
5 946
22 209
3 144
výměra parcely
v ZCHÚ (m2)
71 948
113 343
6 925
278 738
104 579
10 077
7 241
1 500
22 209
3 144
619 704
Ochranné pásmo není vyhlášené, dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.
Výměra NPP Pastvisko u Lednice uvedená předchozí tabulce neodpovídá výměře uvedené
ve vyhlašovací dokumentaci. Stejně tak neodpovídá parcelní vymezení. Nesoulad v parcelním
vymezení je dán skutečností, že ke dni 9. 2. 2006 vstoupily v platnost komplexní pozemkové úpravy,
které řešily i předmětné území. Výsledkem je přečíslování parcel. Ve vyhlašovací dokumentaci bylo
území vymezeno na pozemcích v operátech zjednodušené evidence, zatímco současný stav je
vymezen pozemky vedenými v operátu katastru nemovitostí. Nesoulad ve výměře je dán chybou
3
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
ve vyhlašovacím dokumentu. Výměra uvedená v předchozí tabulce odpovídá vymezení NPP
Pastvisko u Lednice v hranicích vymezených v Ústředním seznamu ochrany přírody a výměře parcel
zahrnutých do tohoto ZCHÚ, resp. jejich částí, které byly odměřeny za pomocí GIS systému.
Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem území NPP Pastvisko u Lednice.
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku
ZCHÚ
plocha v ha
Lesní pozemky
14,0009
Vodní plochy
29,4404
OP
plocha v ha
-
18,5291
-
Orná půda
-
-
Ostatní
zemědělské
pozemky
-
-
ostatní plochy
-
-
zastavěné
plochy a nádvoří
-
-
plocha celkem
61,9704
-
Trvalé travní
porosty
Způsob využití
pozemku
zamokřená
plocha
rybník nebo
nádrž
vodní tok
neplodná půda
ostatní způsoby
využití
ZCHÚ
plocha v ha
27,8738
0,8741
-
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
-
chráněná krajinná oblast:
-
jiný typ chráněného území:
-
Natura 2000
ptačí oblast:
-
evropsky významná lokalita:
CZ0624099 Niva Dyje
Příloha č. M1a:
Orientační mapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice
4
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
1.6 Kategorie IUCN
kategorie IUCN
IV. řízená rezervace
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Mokřadní biotop pro vzácné druhy živočichů.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. Ekosystémy
název ekosystému
podíl plochy v
ZCHÚ (%)
M 1.1. Rákosiny
eutrofních stojatých vod
27
M 1.7. Vegetace vysokých
ostřic
15
L 2.3. Tvrdé luhy
nížinných řek
L 2.4 B Měkké luhy
nížinných řek
1
22
popis ekosystému
přirozeně eutrofní, vzácněji až mezotrofní vody, zejména mělká
pobřeží rybníků, mrtvá ramena, aluviální tůně a zamokřené
terénní sníženiny.
různé typy mokřadů, především pobřežní mělčiny rybníků, říční
ramena, tůně v pokročilém stádiu sukcese, podmáčené terénní
sníženiny na loukách a zaplavované říční a potoční nivy.
říční úvaly a nížinné pánve v teplé a relativně suché klimatické
oblasti na nivních půdách nebo glejových půdách.
široké nivy nížinných řek, břehy řek a slepých říčních ramen na
živinami dostatečně zásobených, težkých glejových půdách.
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
A. Typy přírodních stanovišť
kód a název typu přírodního stanoviště
91F0 – Břehové smíšené lesy s Quercus robur,
Ulmus laevis a Ulmus minor, Fraxinus
excelsior nebo Fraxinus angustifolia podél
velkých řek (Ulmenion minoris)
91E0* - Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus
glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
podíl plochy v
ZCHÚ (%)
popis biotopu typu přírodního stanoviště
1
říční úvaly a nížinné pánve v teplé a relativně
suché klimatické oblasti na nivních půdách
nebo glejových půdách
22
široké nivy nížinných řek, břehy řek a slepých
ramen na živinami dostatečně zásobených,
těžkých glejových půdách
5
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
B. Evropsky významné druhy a ptáci
název druhu
bobr evropský
(Castor fiber)
kuňka ohnivá
(Bombina bombina)
lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus)
ohniváček černočárný
(Lycaena dispar)
svinutec tenký
(Anisus vorticulus)
aktuální početnost nebo vitalita
populace v ZCHÚ
stupeň
ohrožení
3 až 4 rodiny
VU
vodní toky včetně břehových porostů
desítky jedinců
EN
vodní tůně
jedinci
EN
padlé kmeny listnatých stromů
relativně hojný
-
vzácně
CR
popis biotopu druhu
podmáčené louky
vodní toky a vodní tůně
Údaje o výskytu typů přírodních stanovišť a evropsky významných druhů jsou uváděny na základě
dat uložených v databázích AOPK ČR, dat mapování druhů Natura 2000 a podle údajů z vlastního
pozorování pracovníků Správy CHKO Pálava. Údaje o stupni ohrožení byly získány z Červeného
seznamu ohrožených druhů České republiky, Obratlovci a z Červeného seznamu ohrožených druhů
České republiky, Bezobratlí.
1.9 Cíl ochrany
Dlouhodobým cílem ochrany tohoto zvláště chráněného území je zlepšení stavu biotopů, zastavení
procesu stárnutí mokřadu a úbytku vzácných a významných druhů rostlin a živočichů, zajištění
existence vzácných a významných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotop mokřadů dolního
Podyjí a jejich ochrana.
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice (NPP) se nachází severně od obce Lednice mezi
zástavbou této obce, řekou Dyjí, silnicí Lednice-Podivín a lesním komplexem horního lesa. Území je
rovinaté s průměrnou nadmořskou výškou 161m.
Geologický podklad tvoří hydromorfní naplavené půdy. Půdy v území NPP jsou částečně zvodněné
průlivovými podzemními vodami ve spojitosti s vodami v řece Dyji. Území je pomocí soustavy kanálů
dotováno i povrchovou vodou ze Zámecké Dyje. Povrchové vody jsou z území NPP odváděny do
Černé Dyje, původního koryta řeky Dyje. Území NPP se nachází v záplavovém území významného
vodního toku Dyje, v aktivní zóně záplavového území v tzv. Lednickém poldru.
NPP spadá do klimatického okrsku charakterizovaného jako teplý, suchý, s mírnou zimou a kratším
slunečním svitem. Průměrná roční teplota činí 9,3 °C, průměrný roční úhrn srážek 524 mm a průměrný
počet dní se sněhovou pokrývkou 33,6.
Z hlediska biogeografického zařazení se NPP nachází v Dyjsko-Moravském bioregionu,
fytogeografickém okrese 18. Jihomoravský kraj. Vegetační stupeň je planární.
Ve vlhkomilné flóře jsou zastoupeny četné druhy vázané na aluvium dolního toku řeky Dyje. Flora
je součástí severopanonské podprovincie s převahou lužních typů. Významná část NPP patří podle
Katalogu biotopů ČR k podjednotkám M 1.1. Rákosiny eutrofních stojatých vod a M 1.7. Vegetace
vysokých ostřic nacházejících se hlavně v centrální části NPP. Tyto podjednotky jsou tvořeny hlavně
rákosem, orobincem, zblochanem a vysokými ostřicemi. Na západním okraji NPP se nachází
podjednotka L 2.4. Měkké luhy nížinných řek charakteristická podmáčenými porosty vrby bílé
a fragmenty podjednotky L 2.3 B Tvrdé luhy nížinných řek. Ze vzácných druhů se v NPP vyskytuje
bledule letní (Leucojum aestivum), bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) a žebratka bahenní
(Hottonia palustris).
6
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
Území NPP je významným hnízdištěm vodních a na porosty rákosin a vysokých ostřic vázaných
ptáků. Na jarním a podzimním tahu se zde zastavují ptáci patřící do řádu bahňáků, kteří zde nalézají
ideální odpočinkové a potravní stanoviště. Některé druhy z tohoto řádu zde v minulosti hnízdily. Vodní
plochy na území NPP jsou důležitým místem pro rozmnožování obojživelníků.
Výška vodní hladiny závisí na způsobu manipulace na příčných vodohospodářských objektech
a na stavební činnosti bobra evropského nejen na území NPP, ale zejména v jejím ochranném pásmu
a na soustavě kanálů nacházejících se mimo toto území.
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu
aktuální početnost nebo vitalita populace v
ZCHÚ
popis biotopu druhu, další poznámky
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin
Kriticky ohrožený druh (KO)
bledule letní
desítky trsů, vitalita dobrá
vrbina v severní části NPP
(Leucojum aestivum)
bublinatka obecná
běžně, vitalita nepříznivá
vodní tůně, centrální mokřad
(Utricularia vulgaris)
Ohrožený druh (O)
žebratka bahenní
běžně, vitalita nepříznivá
centrální mokřad
(Hottonia palustris)
Přehled zvláště chráněných druhů živočichů
Kriticky ohrožený druh (KO)
skokan ostronosý
desítky jedinců
vodní toky, vodní tůně, centrální mokřad
(Rana arvalis)
svinutec tenký (Anisus
vzácně
vodní toky a vodní tůně
vorticulus)
pouze protahuje, v minulosti hnízdil,
vodouš rudonohý
centrální mokřad
pravidelný výskyt několika jedinců
(Tringa totanus)
Silně ohrožený druh (SO)
bekasina otavní
(Galinago galinago)
bobr evropský
(Castor fiber)
čírka modrá
(Anas querquedula)
chřástal kropenatý
(Porzana porzana)
chřástal vodní
(Rallus aquaticus )
lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus)
lžičák pestrý
(Anas clypeata)
ohniváček černočárný
(Lyceana dispar)
rosnička zelená
(Hyla arboreum)
skokan krátkonohý
(Pelophylax lessonae)
skokan zelený
(Pelophylax esculentus)
vodouš kropenatý
(Tringa ochropus)
zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina)
pouze protahuje, v minulosti hnízdila,
pravidelný výskyt desítek jedinců
zaplavovaná louka, centrální mokřad
3 až 4 rodiny
vodní toky včetně břehových porostů
nepravidelné hnízdění; pravidelný
výskyt několika jedinců
v minulosti prokázáno nepravidelné
hnízdění
pravidelné hnízdění až několika párů,
početně protahuje
centrální mokřad
centrální mokřad a navazující rákosiny
centrální mokřad a navazující rákosiny
jedinci
padlé kmeny listnatých stromů
hnízdí výjimečně, nepravidelný výskyt
několika jedinců
centrální mokřad
relativně hojný
louky
několik jedinců
porosty rákosin v centrální části NPP
vodní toky, vodní tůně, centrální
mokřad
vodní toky, vodní tůně, centrální
mokřad
desítky kusů
desítky kusů
pouze protahuje; pravidelný výskyt
několika jedinců
nepravidelné hnízdění; výskyt několika
jedinců
7
centrální mokřad
centrální mokřad
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
Ohrožený druh (O)
čírka obecná
(Anas crecca)
kopřivka obecná
(Anas strepera)
kuňka ohnivá
(Bombina bombina)
potápka malá
(Tachybaptus ruficollis)
užovka obojková
(Natrix natrix)
pravidelný výskyt na jarním
i podzimním tahu, běžný výskyt
několika desítek až stovek jedinců
hnízdí několik párů, běžný výskyt
několik desítek nehnízdících jedinců
centrální mokřad
centrální mokřad
desítky jedinců
vodní tůně v JZ části NPP
pravidelné hnízdění 1 až 3 párů
centrální mokřad
několik jedinců
celé území NPP
V přehledu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se v NPP jsou uvedeny
druhy na základě dat uložených v databázích AOPK ČR, dat poskytnutých externisty, dat mapování
druhů Natura 2000 a podle údajů z vlastního pozorování pracovníků Správy CHKO Pálava.
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
S účinností od 15. 10. 1990 byl zřízen vyhláškou ONV v Břeclavi bl. č. 1454 ze dne 27. září 1990
chráněný přírodní výtvor Pastvisko u Lednice, jehož posláním byla ochrana mokřadního biotopu
pro vzácné druhy živočichů. Na základě ustanovení § 90 odst. 8 zákonač. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění bylo území prohlášeno za národní přírodní památku.
V roce 1993 bylo území NPP Pastvisko u Lednice zařazeno mezi mokřady vyhlášené v rámci
tzv. Ramsarské úmluvy jako RS9 – Mokřady Dolního Podyjí.
Území NPP je součástí evropsky významné lokality Niva Dyje CZ 0624099, která je zařazena
do národního seznamu evropsky významných lokalit, stanoveného Nařízením vlády č. 132/2005 Sb.
V roce 2003 se území NPP stalo součástí Biosférické rezervace Dolní Morava, která vznikla
rozšířením Biosférické rezervace Pálava o území Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku
řek Dyje a Morava.
Na území dnešní NPP se nacházel mokřad, jehož území bylo v roce 1975 v rámci kompenzačních
opatření při regulaci řeky Dyje revitalizováno tak, aby vyhovovalo potřebám ochrany přírody. Byl
vybudován přívodní a odtokový kanál, výpustné stavítko a byl zde zaveden režim vyhovující
mokřadní fauně a floře. V roce 1978 však došlo k odstřelení výpustného stavítka a rozorání ploch
na východním okraji dnešní NPP, což vedlo ke zhoršení hydrologického režimu a k degradaci
mokřadu. Tento stav trval až do devadesátých let minulého století, kdy došlo k znovuobnovení
výpustného stavítka.
V 90. letech minulého století byly do centrální, vodou ze Zámecké Dyje zaplavované části NPP,
vysazeny ryby, včetně geograficky nepůvodních býložravých druhů. Tyto druhy se díky vysoké
obsádce podílely na výrazném úbytku vzácných a ohrožených vodních druhů rostlin.
Od roku 2005 je hydrologický režim lokality negativně ovlivněn stavební činností bobra
evropského (Castor fiber), silně ohroženého druhu, na kanálech přivádějících vodu na území NPP.
Nízká průtočnost těchto kanálů způsobená bobřími hrázemi, spolu se zazemněním těchto kanálů
způsobuje vysychání lokality, a to zejména v období s nízkými průtoky v Zámecké Dyji.
b) lesní hospodářství
Na území NPP se v minulosti žádné lesní porosty nevyskytovaly. Současné, převážně vrbové
porosty, zde byly vysázeny zhruba před 50 lety. Až do roku 2006 v těchto lesích hospodařily Lesy
České republiky, s. p. Od roku 2006 vykonává právo hospodaření s majetkem státu Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky.
V lesních porostech nebyla prováděna žádná intenzivní úmyslná těžba, pouze v místech
s vysokou hladinou podzemní vody docházelo k odtěžování proschlých stromů. V současné době je
8
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
u některých porostů obnovováno vrškové hospodaření. Vrby jsou seřezávány na hlavu. Touto metodou
lze po dlouhou dobu zajistit vitalitu jedinců. V ostatních porostech jsou prováděny pouze výchovné
zásahy nebo nahodilé těžby.
c) zemědělské hospodaření
Do 60. let 20. století bylo území využíváno k pastvě jalovic. Po roce 1978 bylo území nacházející
se na východním okraji NPP v rozporu s tehdejšími dohodami rozoráno a využíváno jako pole. Teprve
po vyhlášení chráněného přírodního výtvoru v roce 1990 bylo toto území opětovně převedeno
na TTP. V současné době probíhá celoroční pastva koní pouze na jižní louce a díky tomu zde, zejména
v části navazující na kanál K2 a v místech, kde je předkládáno krmivo, dochází k devastaci drnu.
d) myslivost
Celé území NPP je zařazeno do honitby Horní les, která byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu
Břeclav, referátu životního prostředí č. j. 801/93/209/Vy ze dne 26. 3. 1993. Držitelem i uživatelem
této honitby jsou Lesy České republiky, s. p. Jedná se o režijní honitbu Lesního závodu Židlochovice.
Pro tyto honitby byly minimální a normované stavy určeny pro srnce obecného, bažanta obecného
a zajíce polního. Kromě této zvěře se na území NPP vyskytuje i mikropopulace jelena evropského,
prase divoké, vodní pernatá a liška obecná. Stavy prasete divokého a lišky obecné významně
negativně ovlivňují úspěšné vyhnízdění vodních ptáků. Prase divoké zde kromě predace způsobuje
i rozsáhlé rozrývání půdního povrchu.
Na území NPP se loví hlavně prase divoké, a to jak individuálně, tak i na společných lovech. Srnec
obecný a jelen evropský se loví pouze individuálně. Hony na zajíce polního, bažanta obecného a vodní
pernatou se zde nepořádají.
e) rekreace a sport
V bezprostřední blízkosti NPP nevede žádná značená turistická stezka ani cyklostezka. Území je
navštěvováno převážně pouze ornitologickou odbornou veřejností. V roce 2002 byla v ochranném
pásmu NPP vybudována ornitologická pozorovatelna.
f) jiné způsoby využívání
V minulosti byla část jižní louky intenzivně využívána k výcviku koní, což vedlo k devastaci
a likvidaci drnu. V současné době již tato činnost neprobíhá. Na celém území NPP probíhal
dlouhodobý systematický ornitologický výzkum. V rámci tohoto výzkumu zde byl prováděn odchyt
ptáků v rákosinách a probíhal i odchyt bahňáků.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 396/1990 Sb. - Úmluva o mokřadech
majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva).
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb. - Úmluva o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví (UNESCO).
Územní plán obce Lednice, 1999, Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území č.j. JMK 71140/2009
ze dne 9. 7. 2009.
Rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav, referátu životního prostředí o uznání honitby Horní les
č.j. 801/93/209/Vy ze dne 26. 3. 1993.
Rozhodnutí Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí o uvedení honitby Horní les
do souladu se zákonem o myslivosti č.j. 1159/1/03-206/1/Sf ze dne 7. 8. 2003.
9
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast:
Lesní hospodářský celek:
Výměra LHC (zařizovacího obvodu)
v ZCHÚ (ha):
Období platnosti LHP:
Organizace lesního hospodářství:
Nižší organizační jednotka:
PLO 35 - Jihomoravské úvaly
Lesy ve vlastnictví státu – Jihomoravský kraj
14
2007–2016
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava
A. Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
V území jsou rozlišeny celkem dva soubory lesních typů (SLT). Všechny porosty se nacházejí
v 1. lesním vegetačním stupni. Nejvíce je zastoupen SLT vrbové olšiny (92%).
Přírodní lesní oblast: 35 – Jihomoravské úvaly
kód SLT
název SLT
přirozená dřevinná skladba SLT
výměra
(ha)
1L
jilmový luh
DB 40–70 %, HB 0–20 %, JV±20 %, JS 10-30%, JL
10–30%, LP±20%, OLL±10 %, (TPC, TPB)±, JSU
0–10%
1,43
8
1G
vrbová olšina
17,25
92
OLL 60–90 %, VR 0–30 %, (TPC, TPB) 0–20%,
BR±, JS 0–10 %
podíl
(%)
Příloha č. M4:
Lesnická mapa typologická NPP Pastvisko u Lednice.
B. Porovnání přirozené současné skladby lesa
Porovnání přirozené a současné skladby lesa proběhlo na základě dat uvedených v LHP 2007–
2016 a podle Stanovištních a pěstebních charakteristik SLT (typologický systém ÚHÚL). Hodnocení
přirozenosti lesních porostů proběhlo podle vyhlášky č. 60/2008 Sb., o plánech péče označování
a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. Rozdíl plochy PUPFL k ploše
zastoupených dřevin je dán přítomností bezlesí v daném území. SLT jsou vymezovány i mimo PUPFL,
proto i zde najdeme odlišnou plochu.
Příloha č. M5:
Stupně přirozenosti lesních porostů v NPP Pastvisko u Lednice.
10
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkratka
Název dřeviny
Současné
Současné
Přirozené
Přirozené
zastoupení (ha) zastoupení (%) zastoupení (ha) zastoupení (%)
DB
dub letní
-
-
0,6
5
HB
habr obecný
-
-
0,1
1
JV
javor mléč
-
-
0,0
0
JSU
jasan úzkolistý
-
-
1,1
9
JL
jilm
0,2
2
0,1
1
LP
OLL
lípa malolistá (velkolistá)
olše lepkavá
-
-
0,0
0
0,1
1
6,8
56
JS
jasan ztepilý
0,3
3
0,0
0
VR
vrba bílá (křehká)
11,3
90
2,3
18
0,1
2
1,1
9
-
-
0,1
1
TP
topol bílý (černý)
BR
bříza bradavičnatá
KR
keře
celkem
0,2
2
0,0
-
12,2
100
12,2
100,0
C. Vymezení dílčích ploch v lesích
Plocha všech lesů v NPP Pastvisko u Lednice byla vymezena jako jedna dílčí plocha č. 1 (lesní
porosty). Prostorové vymezení dílčí plochy č. 1 je uvedeno v příloze.
Příloha č. M3:
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Na území NPP se nachází čtyři vodní toky, vodní plocha mokřadu a několik izolovaných tůní,
každý typ vodní plochy je vymezen jako samostatná dílčí plocha.
Vodní toky jsou zde zastoupeny čtyřmi kanály, které přivádějí a povrchovou vodu na území NPP
a současně slouží k jejímu odvedení z tohoto území.
Název vodního
toku
Úsek dotčený
ochranou
(ř. km od-do)
Charakter toku
Příčné objekty na
toku
Rozdělovací
objekt
(objekt č. 5b)
Páteřní
kanál
0,4–0,8
Kaprové vody
K2
0,0000–
1,1265
Nápustný
kanál
celý vodní
tok
celý vodní
Kanál u
Hippoklubu tok
Manipulační
řád
Správce
toku
Správce Rybářský Zaryb
rybářského revír ňovací
revíru
plán
není
Lesy ČR, není
s.p.
není
není
Kaprové vody Výpustné stavítko
(objekt č. 5c)
není
Lesy ČR, není
s.p.
není
není
Kaprové vody Nápustné stavítko
(objekt č. 5a)
není
Lesy ČR, není
s.p.
není
není
Kaprové vody
není
Lesy ČR, není
s.p.
není
není
není
Páteřní kanál, označovaný též jako "01/1", sloužící jako hlavní přívodní kanál a dále jako obtokový
kanál, je označen jako dílčí plocha č. 2a (Páteřní kanál). Na tomto vodním toku se nachází rozdělovací
objekt. Kilometráž vodního toku Páteřního kanálu byla převzata z projektu Lesnické meliorace Horní
les, meliorace lužních lesů polesí Horní les a výstavba rybníků pro chov divokých kachen.
Kanál K2, označený jako dílčí plocha č. 2b, přivádí vodu do území NPP od jihozápadu. Vodu
přivádí do území mezi centrální zaplavovanou část NPP a louky na východě NPP a od km 0,25780
11
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
slouží pro odvádění vody z centrální zaplavované části NPP a Páteřního kanálu do Černé Dyje. Přímo
na tomto vodním toku nejsou žádné příčné objekty, ale v km 0,27490 do něj zleva ústí odpad od
výpustného stavítka, které slouží k zadržování vody v centrální zaplavované části NPP. Manipulace na
příčných objektech, nacházejících se na tomto vodním toku mimo území NPP, umožňuje napouštění
centrální zaplavované části NPP přivedením vody do bezejmenného lesního kanálu, který tvoří
jihozápadní hranici NPP. Při této manipulaci přitéká voda do centrální části NPP přes snížený
pravý břeh tohoto lesního kanálu. Kilometráž vodního toku K2 byla převzata z dokumentace
Revitalizace „Herdy“ - II. etapa
Nápustný kanál označovaný jako dílčí plocha č. 2c umožňuje při správné manipulaci
na rozdělovacím objektu, nacházejícím se na Páteřním kanále, přivádět přes bezejmenný lesní kanál
a nápustné stavítko vodu do centrální zaplavované části NPP. Tento vodní tok, který nemá v žádné
dostupné dokumentaci stanovenu kilometráž, začíná u nápustného stavítka a končí v místě začátku
vzdutí vodní hladiny mokřadu.
Kanál u Hippoklubu, označený jako dílčí plocha č. 2d, původně sloužil k odvádění části průtoku
z Kanálu K2 do odvodňovacího příkopu vedoucího podél silnice Lednice- Podivín a do lokality
Bohušův rybníček nacházející se mimo území NPP. Dnes je tento kanál v místech u Hippoklubu
přerušen a voda přiváděná do tohoto kanálu z bezejmenného lesního kanálu, vedoucího od Zámecké
Dyje kolem areálu Seiferos, tak odtéká do Kanálu K2.
Vodní plocha mokřadu, zaplavovaná uměle eutrofní vodou ze zámecké Dyje, je vymezena
v centrální části NPP jako dílčí plocha č. 3 (Vodní plocha). Její rozloha kolísá v závislosti na výši
hladiny. Na jaře je udržována vodní hladina na maximálním stavu, v létě je snižována pro vytvoření
vhodných odpočinkových a potravních stanovišť pro ptáky z řádu bahňáci.
V jižní části NPP je situováno pět různě velkých a hlubokých, vzájemně od sebe izolovaných tůní,
které jsou v různém stádiu sukcese a jsou napájeny převážně spodní vodou. Tyto tůně jsou vymezeny
jako dílčí plochy č. 4 (Vodní tůně).
Příloha č. M3:
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
2.4.3 Základní údaje o objektech
Na vodních tocích jsou situovány celkem tři vodohospodářské objekty, které mají za cíl zajistit
vhodnou manipulaci s vodou (nadržení, vypuštění) k ovlivnění hydrologických poměrů na území NPP.
číslo a název objektu
popis objektu
5a, Nápustné
stavítko
Dvoudílný betonový objekt na Nápustném kanále, u kterého manipulace probíhá
vkládáním dluží. Objekt v provozuschopném stavu.
5b, Rozdělovací
objekt
Jednoduchý betonový objekt na Páteřním kanále, u kterého manipulace probíhá
vkládáním dluží. Objekt není v provozuschopném stavu, neboť vtok je zanesen
sedimentem. Dluže nejsou v dobrém technickém stavu.
5c, Výpustné
stavítko
Jednoduchý betonový objekt na odpadu z centrální části NPP vyúsťujícím do vodním
toku K2. Manipulace probíhá vkládáním dluží. Konstrukce stavítka umožňuje zajištění
dluží proti manipulaci nepovolanou osobou. Dluže nejsou v dobrém technickém stavu.
Příloha M3
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
12
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
V NPP jsou kromě lesních ploch (č. 1), vodních ploch (č. 2–4), objektů (č. 5) vymezeny i dílčí
nelesní plochy tvořené porosty rákosin a vysokých ostřic (č. 6) ve střední části NPP , spásanou loukou
(č. 7) a zaplavovanou loukou (č. 8) ve východní části území NPP.
číslo a název plochy
výměra
(ha)
popis plochy
6, Porosty rákosin a
vysokých ostřic
16,9
Porosty rákosu obecného, orobince, zblochanu a vysokých ostřic v
centrální části NPP.
7, Spásaná louka
11,3
Louka v jihovýchodní části NPP s pastvou koní a místy se
zdevastovaným drnem.
8, Zaplavovaná louka
7,4
Louka v severovýchodní části NPP s absencí pastvy a vyšším podílem
ruderálních druhů včetně okrajové části s porostem dřevin.
Příloha č. M3
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry
pro další postup
Do roku 2005 bylo na výpustném stavítku na odpadu, který ústí do vodního toku K2
a na příčných objektech na Páteřním kanále manipulováno s vodou tak, aby výše vodní hladiny
v průběhu roku vyhovovala jak hnízdícím vodním ptákům, tak i protahujícím bahňákům. Z tohoto
důvodu byla v období od 15. 2. do 15. 6. držena výše vodní hladiny na maximální kótě nadržení
(160,72) a po vyhnízdění vodních ptáků (po 15. 6.) byla hladina snížena tak, aby se vytvořila
vhodná potravní a odpočinková stanoviště pro bahňáky (kóta 160,47). V období od 20. 10. do 31. 1.
byla v případě potřeby provádění prací jako odbahňování, sečení rákosin apod., voda úplně vypuštěna.
Pro vytvoření vhodných odpočinkových, potravních, ale i hnízdních stanovišť bahňáků a pro vytvoření
ploch, kde by mohlo docházet k rozmnožování obojživelníků, bylo v plánu péče pro období 2000
až 2009 navrženo v km 0,0005 vodního toku K2 vybudovat nové stavítko. Účelem tohoto stavítka
mělo být za pomoci zpětného vzdutí zaplavit terénní deprese nacházející se na dílčí ploše definované
v kapitole 2.4.3 jako plocha F2. K realizaci tohoto projektu nedošlo. Výše uvedená manipulace
na stávajících příčných objektech se ukázala jako vhodné a potřebné managementové opatření, a proto
by v něm mělo být pokračováno. Díky snížení průtočnosti přívodních kanálů je však nutné upravit
manipulaci tak, aby reflektovala tento stav, tzn. udržovat hladinu na maximální kótě nadržení v období
od 1. 4. do 30. 6., snižovat hladinu za účelem vytvoření potravních a odpočinkových stanovišť
pro bahňáky v období od 1. 7. do 20. 10. a od 20. 10. do 31. 3. postupně nadržovat vodu tak, aby
k 1. 4. dosáhla maximální možné hladiny nadržení. Dále by bylo vhodné realizovat i v minulosti
plánované stavítko na vodním toku K2.
Stejně je nutné pokračovat i v dalších opatřeních, kterými je kosení ploch ostrovů v centrální části
NPP a postupné rozčleňování souvislých porostů rákosin a vysokých ostřic. Kosením ostrovů je
zamezováno rozšiřování ruderálních druhů rostlin a zlepšovány hnízdní možnosti vodních ptáků.
Účelem rozčleňování porostů rákosin a vysokých ostřic je vznik mozaiky porostů různého stáří, a to
za účelem vytvoření podmínek pro udržení různých rostlin a živočichů. Důsledkem vysokého
zazemnění a snížení průtočnosti přívodních kanálů dochází v posledních letech k nadměrnému
zarůstání centrální plochy vegetací, proto bude v budoucnu nutno přistoupit k radikálnějším zásahům,
než které probíhaly v minulosti, což se neobejde bez nasazení vhodné techniky (žací loď nebo
obojživelné nosiče nářadí umožňující kosení vegetace).
13
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
Pozitivně se osvědčilo i budování izolovaných tůní a jejich následné ponechávání přirozené
sukcesi.
Zásahem, který se neosvědčil, bylo vysazení býložravých geograficky nepůvodních ryb
do centrální zaplavované části NPP. Cílem jejich vysazení bylo zamezení rozrůstání rákosin na úkor
volné vodní hladiny. Výsledkem vysazení vysoké rybí obsádky však byla výrazná redukce populací
vzácných vodních rostlin a řas. Kvůli vysazené rybí obsádce byla vysoká hladina udržována
po většinu roku a nedocházelo tak k vytváření vhodných ploch, které by při podzimním tahu mohli
využívat bahňáci. Do budoucna je proto nutné tento způsob potlačování rozrůstání vegetace rákosin
volit pouze jako doplňkovou metodu k dalším alternativám, jako je odbahňování a sečení zaplavené
vegetace s držením takového rozmezí výšky vodní hladiny, která umožní nejen samovolné odumření
vegetace, ale zároveň povede k vytvoření vhodných stanovišť pro bahňáky v období jejich podzimního
tahu.
Opatřením, které se osvědčilo pouze částečně, je přepásání luk na východním okraji NPP koňmi.
V současné době probíhá pastva pouze na jižní louce, což na několika místech vede k výraznému
poškozování drnu. Tato situace vede ke snižování úživnosti a to se při zachování stejného počtu koní
bez odpovídajícího příkrmu může negativně projevit na stavu tohoto stanoviště. Na ploše, kde
neprobíhá pastva, nedocházelo k likvidaci biomasy kosením, takže se zde začínají rozšiřovat ruderální
druhy rostlin. Proto je nutné se v dalších letech zaměřit na lepší organizaci pastvy v kombinaci
s kosením aktuálně nespásaných ploch.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Při provádění opatření spočívajících v částečném odstranění sedimentu na dílčí ploše č. 3 (Vodní
plocha) technologií vyžadující udržování vodní hladiny na vyšší kótě, může docházet ke kolizi
s vytvářením vhodných potravních a odpočinkových ploch pro bahňáky. V případě vzniku tohoto
střetu je odstraňování sedimentu prioritním zájmem.
Ke stejnému střetu může dojít při použití žací lodi nebo obdobné technologie pro sečení vegetace
zarůstající volnou vodní hladinu. I v tomto případě je prioritním zájmem kosení vegetace při zvýšené
vodní hladině před vytvářením vhodných potravních a odpočinkových ploch pro bahňáky.
V případě zajišťování průtočnosti vodních toků vymezených jako dílčí plocha č. 2 (Vodní toky)
drénováním bobřích hrází, může docházet ke kolizi s druhovou ochranou bobra evropského (Castor
fiber). V případě tohoto střetu je zajišťování průtočnosti vodních toků prioritním zájmem
před druhovou ochranou.
14
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Obecné zásady péče o lesní porosty v NPP (dílčí plocha č. 1) jsou formulovány v rámcových
směrnicích péče o les podle souborů lesních typů. Soubory lesních typů jsou zobrazeny v příloze M4
(Lesnická mapa typologická NPP Pastvisko u Lednice). Vymezení přirozenosti lesních porostů je
uvedené v příloze M5 (Stupně přirozenosti lesních porostů v NPP Pastvisko u Lednice). Obecné
zásady péče o les vycházejí také z minulých postupů hospodaření v lesních porostech NPP Pastvisko
u Lednice.
Číslo směrnice
Kategorie lesa
Soubory lesních typů
1G – vrbová olšina,
31c – les zvláštního určení (návrh)
1L – jilmový luh
1
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT
základní dřeviny
1G, 1L
VR 10 – 80%
meliorační a zpevňující
dř.
JS 10, JL
ostatní dřeviny
TPC, TPB
A) Porostní typ
B) Porostní typ
C) Porostní typ
VR
VR - hlavatá
mladé porosty s JL
Základní rozhodnutí
Obmýtí
150 - f
Obnovní doba
0
Hospodářský způsob
V,P
Obmýtí
5
Obnovní doba
1
Obmýtí
150
Hospodářský způsob
vrškové hospodaření
Obnovní doba
50
V
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Postupná přeměna druhové skladby dřevin jednotlivým výběrem na cílovou skladbu
Způsob obnovy a obnovní postup
Podsadba rozpadajících se porostů
JL, OLL
Ořezávání vrb na hlavu, výsadba
řízků
Podsadba JL, DB, OLL
Péče o nálety, nárosty a kultury
Podporovat původní druhy dřevin
včetně keřů
Pravidelný ořez a jednocení
hlavatých vrb, vytvoření řídkého
sponu hlavatých vrb, podpora
vtroušených DB, JL
Podporovat původní druhy dřevin
včetně keřů
Výchova porostů
Podporovat vtroušené listnaté
dřeviny (DB, LP, JL)
Podporovat vtroušené listnaté dřeviny (DB, LP, JL)
Opatření ochrany lesa
Ochrana DB, JL, OLL proti okusu spárkatou zvěří, redukce černé zvěře
Provádění nahodilých těžeb
Při provádění nahodilých těžeb ponechávat 10 % stojících souší v porostu
Doporučené technologie
Kůň, UKT
b) péče o rybníky, nádrže a vodní toky
Vodní toky definované v kapitole 2.4.2. a vymezené v příloze M3 jako dílčí plochy č. 2a–2d je
nutno udržovat v průtočném stavu. Břehové sníženiny, které neumožňují požadované nadržení
vodního sloupce v centrální zaplavované části NPP (dílčí plocha č. 3, 4 a 6) je nutno vyrovnat
na původní niveletu. Vodní toky je nutno odbahnit a v jejich doprovodných břehových porostech
provést probírku za účelem snížení zastínění a přísunu biomasy. Na kanále K2 v km 0,005 je vhodné
vybudovat příčné objekty umožňující vzdouvání vody tak, aby docházelo k zaplavování terénních
depresí na dílčí ploše vymezené jako dílčí plocha 8 (Zaplavovaná louka), zlepšení hydrologických
15
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
poměrů ve vrbových porostech v severní části NPP s výskytem bledule letní a bylo zabráněno
drénování centrální části NPP.
Rámcové zásady péče o dílčí plochy č. 3 (Vodní plocha) a č. 4 (Vodní tůně) jsou následující:
- udržování optimálního vodního režimu
- odbahňování sedimentu
- sečení a likvidace narostlé biomasy rákosin
- vytváření hnízdních možností pro racky a rybáky
- obnova vodních tůní
Cílem těchto zásahů je zastavení procesu stárnutí mokřadu a udržení optimálního vodního režimu.
c) péče o objekty
Všechny stávající objekty (objekt 5a až 5c), vymezené v příloze M3, je nutno udržovat
v provozuschopném stavu tak, aby na nich bylo možno manipulovat za účelem dosažení optimálního
hydrologického režimu v centrální části NPP (dílčí plochy 3, 4 a 6).
d) péče o nelesní pozemky
Rámcové směrnice pro péči o nelesní pozemky v NPP (dílčí plochy č. 6 až 8), definované
v kapitole 2.4.4 a vymezené v příloze M3 jsou následující:
- sečení a likvidace narostlé biomasy rákosin a vysokých ostřic
- vypalování porostů rákosin a vysokých ostřic
- sečení porostů ruderální vegetace a likvidace narostlé biomasy
- výřez náletových dřevin
- budování nových izolovaných tůní
- strojní sečení luk a následné odklízení biomasy
- pastva na loukách
- cílená likvidace invazních druhů rostlin na loukách
Cílem těchto zásahů je odstranění biomasy trávy a nahromaděné stařiny, zamezení zarůstání
náletovými dřevinami, rozčlenění souvislých ploch rákosin a vysokých ostřic do mozaiky porostů
různého stáří a zkvalitnění nelesních biotopů, pro něž jsou stanoveny i následující obecné zásady péče
o rostliny a živočichy.
e) péče o rostliny
Zásady péče o druhy rostlin vázaných na biotop mokřadu jsou obsaženy v zásadách péče o lesní
a nelesní plochy a vodní plochy. Hlavními zásadami jsou udržování optimálního vodního režimu,
rozčleňování souvislých porostů rákosin a vysokých ostřic do mozaiky porostů různého stáří
a odstraňování biomasy na dílčích plochách 7 a 8 pastvou nebo pravidelným kosením. Na území NPP
se z invazních druhů vyskytuje hvězdnice kopinatá (Aster lanceolatus) a netýkavka žlaznatá
(Impatiens glandulifera). Hvězdnice kopinatá se ve větším množství objevuje na části dílčí plochy 8
(Zaplavovaná louka) a č.1 (Lesní porosty). Netýkavka žlaznatá se vyskytuje ve větším množství
na dílčí ploše č. 1 (Lesní porosty). Tyto invazní rostliny je nutno v místech, kde vytváří souvislé
porosty, likvidovat. Jednotlivé dílčí plochy jsou vymezené v příloze M3.
f) péče o živočichy
Zásady péče o druhy živočichů vázaných na biotop mokřadu jsou obsaženy v zásadách péče o lesní
a nelesní plochy a vodní plochy. Hlavními zásadami jsou udržování optimálního vodního režimu,
rozčleňování souvislých porostů rákosin a vysokých ostřic do mozaiky porostů různého stáří
a vytváření vhodných podmínek pro rozmnožování obojživelníků a hnízdění ptáků.
Mezi hlavní zásady péče o zvěř na území NPP patří snížení tlaku prasete divokého na území NPP.
Vysoká koncentrace tohoto druhu zvěře se na území NPP projevuje zejména zvýšenou predací hnízd
ptáků, raných vývojových stadií obojživelníků a rozrýváním půdního povrchu na všech vymezených
dílčích plochách. Z tohoto důvodu je hlavní zásadou mysliveckého obhospodařování tohoto druhu
zvýšená intenzita lovu. Nevhodné je naopak lovit vodní pernatou zvěř.
Na území NPP se v současné době nevyskytuje žádný geograficky nepůvodní druh živočicha.
16
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
Vzhledem k napojení vodohospodářské soustavy na řeku Dyji a převádění povodňových průtoků přes
území NPP, lze předpokládat, že se na území NPP vyskytnou geograficky nepůvodní druhy ryb a mlžů,
zejména karas stříbřitý, střevlička východní a škeble asijská. Přežívání a výskyt těchto druhů je možno
omezit zimováním dílčí plochy č.3 (Vodní plocha). Teprve pokud se nepodaří snížit stav těchto druhů
biotechnickými opatřeními, je možno přistoupit k aplikaci chemických látek, a to pouze na
neslovitelných lagunách na dílčí části č. 3 (Vodní plocha) Pokud by se některý z těchto druhů
vyskytoval ve výrazném počtu v rybářských revírech nacházejících se nad územím NPP, bude nutno
přistoupit k osazení technického zařízení na nápustné stavítko (objekt č. 5a), které zamezí pronikání
těchto druhů na území NPP. V případě masivního výskytu těchto druhů na území NPP bude nutno
přistoupit před vypouštěním vody z centrální části NPP k osazení obdobného technického zařízení
na výpustné stavítko (objekt č. 5c), aby bylo zabráněno průniku těchto druhů na území pod NPP.
Kromě předpokládaného samovolného rozšíření geograficky nepůvodních druhů se, v případě aplikace
managementu spočívajícím ve vysazení omezené rybí obsádky býložravých ryb, bude na dílčí ploše
č. 3 (Vodní plocha) vyskytovat amur bílý. Tento se zde bude vyskytovat pouze po nezbytně nutnou
dobu, ve stanovených obsádkách, a po skončení tohoto managementu musí být obsádka důsledně
slovena. Jednotlivé dílčí plochy jsou vymezené v příloze M3.
g) zásady jiných způsobů využívání území
Na území NPP je vhodné pokračovat v dlouhodobém systematickém ornitologickém výzkumu.
Dále by bylo vhodné pořádat exkurze a akce popularizující předměty ochrany tohoto území za účelem
zvýšení povědomí veřejnosti o NPP Pastvisko u Lednice a o jeho významu.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesy
Podrobný výčet a formulování doporučených a plánovaných zásahů v lesních porostech dílčí
plochy č. 1 (Lesní plochy) obsahuje následující tabulka:
označení výměra dílčí rámcová směrnice/
JPRL plochy (ha)
porostní typ
5A2a
0,94
1/C
5A2b
0,13
1/C
5A4a
2,09
1/B
5A4b
0,19
1/B
5B4
8,87
1/A, 1/B
dřeviny
VR 70, JS10,
JL 10, KR 10
JS 80, TPX
20
VR 99, JS 1
věk
doporučený zásah
15 výchova za účelem podpory JL,
DB
14 výchova za účelem podpory JL,
DB
37 výchova za účelem podpory JL,
DB
37 ořezat a jednotit vrby, 1x za 5 let
VR 94, TPX
5, JS1
VR 95, KR 2, 37 V mokřadní části ořezat a jednotit
TPX 1, JS 1
vrby 1x za 5 let. V západní části
ponechat bez zásahu.
Příloha č.:
M3 Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
M6 Těžební mapa NPP Pastvisko u Lednice.
17
naléhavost
stupeň
přirozenosti
2
4
2
4
1
4
1
4
1
4
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
b) Rybníky, nádrže a vodní toky
Podrobný výčet plánovaných zásahů obsahuje následující tabulka.
číslo a
stručný popis charakteru
název dílčí
plochy a dlouhodobý cíl péče
plochy
doporučený zásah
naléhavost termín provedení
Zprůtočnění hrází budovaných bobrem
evropským
2a,
Páteřní
kanál
1
průběžně
dle
potřeby
1
od 1.VII do 15. III
jednorázově
1
od 1.X do 15. III
jednorázově
2
průběžně
dle
potřeby
1
od 1.X. do 15. III.
jednorázově
1
kdykoliv
jednorázově
1
průběžně
dle
potřeby
2
od 1.VII do 1.IV
jednorázově
Čištění průtočného profilu od napadaných větví
a stromů
1
od 1.VII. do 15. III
jednorázově
Zprůtočnění hrází budovaných bobrem
evropským vkládáním drenáže
1
průběžně
dle
potřeby
Sečení a likvidace narostlé biomasy. (kosit
pouze v místech, kde výška vodního sloupce při
maximální kótě nadržení nedosáhne 0,5m.).
1
od 1.VII. do 15.III
dle
potřeby
Udržování stálé vodní hladiny na maximální
možné výšce nadržení – maximální přípustná
kóta je 160,72 m n. m. na objektu č. 5c. Kolísání
hladiny možno pouze v důsledku klimatických
jevů a hydrologických poměrech na soustavě
kanálů nad územím NPP
1
od 1.IV do 30.VI
každoročně
1
od 1. VII do 20. X
každoročně
1
od 20.X do 31.III
kařdoročně
Zvýšení nivelety pravého břehu (km. 0,5 až 0,6)
Vodní tok přivádějící vodu na
území NPP od
Probírka břehových porostů
severovýchodu, kterou je
možno napouštět do centrální
části NPP přes nápustné
Čištění průtočného profilu od napadaných větví
stavítko
a stromů
Probírka břehových porostů
2b,
Kanál
K2
2c,
Nápustn
ý kanál
3,
Vodní
plocha
4,
Vodní
tůně
Vybudování stavítka (ř. km 0,005)
Vodní tok přivádějící vodu ze
Zámecké Dyje na území NPP
Zprůtočnění hrází budovaných bobrem
od jihovýchodu, umožňující
napouštění vody do centrální evropským
části NPP přes bezejmenný
Odbahnění (ř km 0,257 až 1,126)
lesní kanál
Vodní tok mezi nápustným
stavítkem a vzdutím
Mokřadu, který přivádí vodu
do centrální části NPP
Snížení vodní hladiny (vytvoření potravních a
odpočinkových stanovišť pro bahňáky) –
Plocha zaplavovaná eutrofní doporučená kóta na objektu č. 5c 160,47 m n.
vodou ze Zámecké Dyje, jejíž m.
rozloha kolísá v závislosti na
Postupné navyšování vodní hladiny na
výši nadrženého vodního
maximální možnou kótu nadržení – 160,72 m
sloupce
n.m. na objektu 5c
Vodní tůně v různém stadiu
sukcese napájené převážně
spodní vodou
interval
provádění
Odtěžení sedimentu (sediment deponovat na
vhodné plochy mimo území NPP, nebo u
obvodových hrází. Z části sedimentu možno
vytvořit ostrůvky.
1
Likvidace narostlé biomasy vegetace obsádkou
býložravé ryby – amura bílého
2
od 15.III do 20.X
dle
potřeby
Umístění umělého ostrova pro hnízdění racků a
rybáků
3
od 1.VII do 15.III.
jednorázově
1
od 1.VII do 15.III
Obnova vodních tůní v posledním stadiu
sukcese.
18
od 1.VII. do 15.III
Jednorázově
dle
potřeby
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
V případě potřeby provádění prací, které při nadržené vodní hladině na dílčí ploše č. 3 (Vodní
plocha) nelze provádět, je možno v období od 20. X. do 1. III. vodu z této dílčí plochy úplně vypustit.
V případě neočekávané situace jako je např. výskyt botulismu, havarijní stav obvodových hrází nebo
výskyt nežádoucích druhů živočichů, lze do doby vyřešení této situace udržovat na dílčí ploše č. 3
odlišný hydrologický režim než který je uveden výše. V případě provádění sečení za pomoci lehké
mechanizace (křovinořez, ručně vedená sekačka) na dílčí ploše č. 3, je možno suchou posečenou
biomasu spálit na místě. K budování příčných objektů na vodních tocích a manipulaci s vodou bude
potřeba získat vodoprávní povolení a mít schválený manipulační řád.
Příloha č. M3:
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
c) objekty
Podrobný výčet plánovaných zásahů na všech objektech je uveden v následující tabulce:
číslo a název
objektu
5a, Nápustné
stavítko
stručný popis charakteru plochy a
dlouhodobý cíl péče
naléhavost
Příčný objekt na Nápustném kanále Výměna poškozených,
sloužící k napouštění vody do
nefunkčních, popřípadě
centrální části NPP.
chybějících dluží.
Příčný objekt na Páteřním kanále
5b, Rozdělovací sloužící k rozdělování průtoků v
tomto kanále a tím umožňující
objekt
napouštění vody do centrální části
NPP přes nápustné stavítko.
5c, Výpustné
stavítko
doporučený zásah
termín
interval
provedení provádění
1
průběžně
dle
potřeby
Výměna poškozených,
nefunkčních, popřípadě
chybějících dluží.
1
průběžně
dle
potřeby
Odtěžení sedimentů z nátoku
objektu.
1
kdykoliv
jednorázově
1
průběžně
dle
potřeby
Příčný objekt na odpadu z centrální
Výměna poškozených,
části NPP ústící do Kanálu K2 a
nefunkčních, popřípadě
umožňující vzdouvání vody na
chybějících dluží.
dílčích plochách č. 3.
Příloha č. M3:
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
d) Nelesní pozemky
Podrobný výčet plánovaných zásahů obsahuje následující tabulka:
číslo a název dílčí výměra stručný popis charakteru
plochy
(ha) plochy a dlouhodobý cíl
péče
6, Rákosiny a
vysoké ostřice
16,9 Souvislé unifikované
porosty rákosu
obecného, orobince
a vysokých ostřic
s vysokým podílem
stařiny. Místy porosty
ruderální vegetace.
doporučený zásah
naléhavost
termín provedení
Sečení a likvidace biomasy
na ostrovech.
1
od 1.VII. do 15.III.
1 x za 1
až 2 roky
Sečení a likvidace biomasy
rákosin a vysokých ostřic
na plochách mimo ostrovy
(plocha jednotlivých částí
dílčí plochy do 0,5ha,
umístění zásahu měnit).
1
od 1.VII do 15.III
každoročně
1
od 15.V (1.VII) do každo15.III
ročně
Sečení a likvidace porostů
ruderální vegetace (v
exponovaných místech z
hlediska hnízdění ptáků
možno provádět až od
1.VII).
19
interval
provádění
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
číslo a název dílčí výměra stručný popis charakteru
plochy
(ha) plochy a dlouhodobý cíl
péče
doporučený zásah
Výřez náletových dřevin.
7, Spásaná
louka
8, Zaplavovaná
louka
11,3 Louka, na které v
současnosti probíhá
celoroční pastva
koní
7,4
Louka s absencí
pastvy, vyšším
podílem ruderálních
druhů a porosty
dřevin v okrajových
částech
naléhavost
termín provedení
interval
provádění
1
od 1. X. do 15.III.
jednorázově
Vypalování (vegetace s
vysokým podílem stařiny).
1
po zámrazu
každoročně
Budování nových
izolovaných tůní.
3
od 1.VII. do 15.III.
jednorázově
Pastva koní, (počet nesmí
přesáhnout 20 kusů, v
pozdním létě a na podzim
nutno zajistit kvalitní
příkrm, nebo zajistit
rozšíření pastvy na dílčí
plochu č.8. Organizaci
pastvy je nutné zajistit tak,
aby byla pastvina optimálně
zatížena).
1
Po celou vegetační každosezonu.
ročně
Sečení a následné odklízení
biomasy (pouze v místech,
kde nebude prováděna
pastva).
dle
potřeby
1
V až IX
Sečení a následné odklízení
biomasy (v případě jarní
seče, v době zahnízdění
bahňáků, ponechat širší
okolí zjištěných hnízd
neposečené).
1
V až X
1 až 3 x
za rok
Sečení porostů invazních
rostlin zamezující jejich
šíření, i v kombinaci sečení
a chemického ošetření.
1
V, VIII
2 x za
rok
Pastva koní, (možná
náhrada za 2. seč, počet
nesmí přesáhnout 20 kusů,
koně nutno na noc přehánět
mimo tuto dílčí plochu.
Organizaci pastvy zajistit
tak, aby byla pastvina
optimálně zatížena.
Vzhledem k blízkosti
silnice zajistit plochu
pevným ohradníkem).
2
VIII až X
dle
potřeby
V případě ručního sečení nebo sečení s použitím lehké mechanizace (křovinořez, ručně vedená
sekačka) na dílčí ploše č. 6, je možno suchou posečenou biomasu spálit na území NPP. K pálení
posečené biomasy na území NPP stejně jako k vypalování je potřeba získat souhlas Ministerstva
životního prostředí dle § 44 odst. 2 zákona, neboť rozdělávání ohňů je v bližších ochranných
podmínkách vyhlašovací dokumentace zakázáno.
Příloha č. M3:
Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice.
20
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo NPP Pastvisko u Lednice není vyhlášeno a je jím tedy, dle § 37 odst. 1 zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, území do vzdálenosti 50 m od hranic NPR.
Pro ochranné pásmo se nenavrhují specifické zásady hospodářského nebo jiného využívání, je nutné
respektovat ustanovení § 37, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V ochranném
pásmu je nutno zajistit průtočnost vodních toků odstraněním překážek z průtočného profilu, a to
včetně zprůtočnění bobřích hrází pomocí drénu. Dále je nutno udržovat veškeré příčné objekty
umožňující manipulaci s vodou v provozuschopném stavu a manipulovat na nich v souladu se
schváleným manipulačním řádem. V místě snížení pravého břehu bezejmenného lesního kanálu
na jihozápadní hranici NPP, kde dochází k nátoku vody do centrální části NPP, je třeba provést úpravu
tohoto úseku tak, aby byl umožněn nátok vody po celé délce tohoto břehového úseku. Na louce
na severovýchodním a severním okraji je nutno zajistit pravidelné kosení, aby nedocházelo k šíření
třtiny křovištní a hvězdnice kopinaté na území NPP. V lesních porostech v ochranném pásmu NPP je
možné hospodařit při dodržení základních hospodářských doporučení dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.
s podmínkou odstraňování geograficky nepůvodních druhů dřevin, zamezení jejich šíření
a nepřipuštění jejich obnovy.
Příloha č.:
M1.a Orientační mapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice
M1.b Ortofotomapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice
M2 Katastrální mapa se zákresem území NPP Pastvisko u Lednice
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Pro období platnosti plánu péče NPP se navrhuje:
a) nové vyznačení hranic NPP hraničními tabulemi, hraničníky a hraničním pruhovým značením,
vymezujícím v terénu hranici NPP na základě přesného geodetického zaměření
b) průběžná kontrola chybějících nebo poškozených hraničních a informačních tabulí, průběžná
kontrola stavu hraničníků a hraničního pruhového značení vymezujících v terénu hranici NPP
a jejich údržba a obnova
Příloha č. :
M7 Značení a infosystém NPP Pastvisko u Lednice
3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území
Pro navrhovaná opatření je žádoucí zabezpečit:
a) rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými vodami - vzdouvání a akumulace povrchových
vod
b) rozhodnutí o schválení manipulačního řádu
c) souhlas s využitím zemědělských pozemků pro ukládání sedimentu
d) vodoprávní souhlas s vybudováním tůní
e) výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do biotopu bobra evropského
f) souhlas k provádění činností, které jsou v bližších ochranných podmínkách vázány na tento souhlas
V případných nájemních smlouvách (pastva koní) je vhodné vymahatelně zavázat nájemce
k provádění managementových opatření, které jsou navrženy v tomto plánu péče, a o dohodnutou cenu
snížit nájem.
Nedostatky v parcelním vymezení jsou uvedeny v kapitole 1.3, je možné odstranit novým
vyhlášením NPP Pastvisko u Lednice tak, aby parcelní vymezení odpovídalo stávající pozemkové
situaci, která vznikla dne 9. 2. 2006, po schválení komplexních pozemkových úprav.
Území NPP je také vhodné rozšířit o plochu cenného lužního lesa na jihozápadě a o navazující
21
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
louku s výskytem zvláště chráněných druhů na severovýchodě. Plocha navrženého území
k přičlenění činí 11,4 ha.
Příloha č.:
M8 Návrh rozšíření NPP Pastvisko u Lednice.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Z důvodu nutnosti zamezení rušení zvláště chráněných živočichů, zejména v době hnízdění je nutné
regulovat přístup návštěvníků na území NPP. Nejvhodnějším způsobem je především vhodné
umístěním informačních a směrových tabulek. Případné využívání území NPP pro agroturistiku je
možné pouze v takové formě, která nebude v konfliktu se zájmy ochrany přírody. Jako zcela nevhodné
jsou zejména organizované vyjížďky na koních a v povozech a dále drezura koní na loukách, které
mohou způsobit porušení drnu.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Pro území NPP Pastvisko u Lednice se navrhuje:
- vhodné umístění a údržba informačních tabulí zajišťující informovanost veřejnosti o významu území
- podpora zájmu škol, zejména vysokých, o zadávání ročníkových, diplomových nebo jiných prací
s tématy vztahujících se k území NPP
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
V území NPR bude po dobu platnosti plánu péče přednostně zabezpečen průzkum, výzkum
a monitoring v následujících oblastech nebo oborech:
a) monitoring ornitofauny
b) monitoring obojživelníků
c) monitoring sinicové a řasové flóry
d) monitoring vyšších rostlin
e) monitoring hydrologického režimu a vyhodnocování jeho vlivu na předmět ochrany
f) monitoring společenstev zooplanktonu a zoobentosu
g) monitoring managementových opatření prováděných v NPP
h) ichtyologický průzkum
22
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
….podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu
(práce)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Vybudování stavítka na vodním toku K2
Monitoring fauny a flóry
Doplnění značení hranic NPP
Výroba a instalace infopanelu
Zprůtočnění kanálů
Zajištění provozuschopnosti stávajících
příčných objektů na vodních tocích
Odbahnění mokřadu
Odbahnění vodního toku K2
Probírka břehových porostů
Vyřezávka náletových dřevin
Zřízení nové ornitologické pozorovatelny
Vybudování nové izolované tůně
Odbahnění vodních tůní
Vytvoření umělého plovoucího ostrova jako
hnízdní možnosti pro racky a rybáky
Ohrazení pastviny
Jednorázové a časově omezené zásahy
celkem
Opakované zásahy
Sečení a likvidace biomasy rákosin a
ruderální vegetace, bez použití těžké
mechanizace (plocha č. 6)
Strojní sečení a likvidace biomasy rákosin
(plocha č. 3)
Vypalování rákosin, včetně úklidu popela a
dokosení nedopalků (plocha č. 6)
Likvidace invazních druhů rostlin
Pastva koní včetně sečení části nedopasků
(plocha č. 7)
Strojní sečení travních porostů (plocha č. 8)
Opravy značení (tabule, infopanel)
Údržba drénů v bobřích hrázích a zprůtočnění
kanálů (plocha č. 2)
Údržba příčných objektů na vodních tocích
(objekty č. 5)
Opakované zásahy celkem
Náklady celkem
Odhad množství
(např. plochy)
Orientační
náklady za rok
(Kč)
Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)
1 ks
7 skupin
5 tabulí, pásové značení
1 ks
dle potřeby
3 objekty
300 000
280 000
10 000
10 000
20 000
5 000
3000m3 (1,5 ha)
400 m3 (426 m)
cca desítky ks stromů
0,3 ha
1 ks
objem odtěženého
sedimentu 600m3
2 tůně, objem odtěžených
sedimentů 300m3
1 ks
950 000
120 000
15 000
10 000
700 000
200 000
70 000
10 000
1300 bm
105 000
2 805 000
1,5 ha každoročně
40 000
200 000
1,5 ha každoročně
15 000
75 000
0,5 ha každoročně
4 000
20 000
2 ha každoročně
11 ha každoročně
68 500
72 500
342 500
362 500
7 ha každoročně
každoročně
každoročně
72 000
2 000
2 000
360 000
10 000
10 000
každoročně
1 200
6 000
277 000
1 385 000
4 190 000
23
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
4.2 Použité podklady a zdroje informací
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M., 2005: Červený a černý seznam ohrožených druhů České
republiky – Bezobratlí - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M., 2001: Katalog biotopů České republiky – Agentura
ochrany přírody krajiny ČR, Praha.
LESPROJEKT BRNO, 2006: Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Lesy ve
vlastnictví státu – Jihomoravský kraj na období 2007–2016.
PLÁN PÉČE PRO NPP PASTVISKO U LEDNICE NA OBDOBÍ 2000–2009.
PLÍVA K., 1971: Typologická klasifikace lesů ČSR. ÚHÚL Brandýs nad Labem
POLENO, Z., VACEK, S. (2007): Pěstování lesů – teoretická východiska pěstování lesů, ministerstvo
zemědělství, Praha.
PLESNÍK J., HANZAL V. & BREJŠKOVÁ L., 2003: Červený seznam ohrožených druhů České
republiky – Obratlovci - Agentura ochrany přírody krajiny ČR, Praha.
PROCHÁZKA F., 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
PŘÍLOHA Č. 614 k NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Niva Dyje
REZERVAČNÍ KNIHA NPP PASTVISKO U LEDNICE
4.3 Seznam používaných zkratek
zkratka
obsah zkratky
AOPK
ČR
CR
EN
EVL
CHKO
Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky
critically endangered (kriticky ohrožený druh)
endangered (ohrožený druh)
evropsky významná lokalita
Chráněná krajinná oblast
International Union for Conservation of
Nature (Světový svaz ochrany přírody)
Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
katastr nemovitostí
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky
IUCN
KN
KO
LHP
NPP
O
ONV
OP
PO
PUPFL
CHKO
SLT
SO
SPR
VU
ZCHÚ
předpis definující zkratku
kriticky ohrožený druh
lesní hospodářský plán
národní přírodní památka
ohrožený druh
Okresní národní výbor
ochranné pásmo
ptačí oblast
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Chráněné krajinné oblasti
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
soubor lesních typů
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů
rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů
silně ohrožený druh
státní přírodní rezervace
vulnerable (zranitelný druh)
zvláště chráněné území
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
V textu plánu péče jsou dále použity zkratky lesních dřevin tak jak je uvedeno podle přílohy č. IV
ve vyhlášce č.84/1995 Sb., o lesním hospodářském plánování.
24
Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2010–2014
5. Obsah
1. Základní údaje o zvláště chráněném území............................................................................ 3
1.1 Základní identifikační údaje ....................................................................................... 3
1.2 Údaje o lokalizaci území ................................................................................................. 3
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí ...................................... 3
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma ........................................................................ 4
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími................................................................. 4
1.6 Kategorie IUCN............................................................................................................... 5
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ .................................................................................................. 5
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu .............................................. 5
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav................................................................. 5
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu ................................. 5
1.9 Cíl ochrany ...................................................................................................................... 6
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany .............................. 6
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů ...................................... 6
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti....................................................................... 8
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy ....................... 9
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch................................. 10
2.4.1 Základní údaje o lesích .......................................................................................... 10
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích ......................................... 11
2.4.3 Základní údaje o objektech .................................................................................... 12
2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích .................................................................. 13
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další
postup................................................................................................................................... 13
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize.................. 14
3. Plán zásahů a opatření .......................................................................................................... 15
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ............................ 15
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání ...................... 15
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území .................................... 17
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů
a přehledu činností............................................................................................................... 21
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu ........................................................................... 21
3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území.................................. 21
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností ................. 22
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území ............................................................................. 22
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území ....................... 22
4. Závěrečné údaje.................................................................................................................... 23
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých
zásahů (druhů prací) ............................................................................................................ 23
4.2 Použité podklady a zdroje informací ............................................................................. 24
4.3 Seznam používaných zkratek ........................................................................................ 24
5. Obsah.................................................................................................................................... 25
25
Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy:
Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje
Mapy
M1.a
M1.b
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
- Orientační mapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice
- Ortofotomapa s vyznačením území NPP Pastvisko u Lednice
- Katastrální mapa se zákresem území NPP Pastvisko u Lednice
- Dílčí plochy a objekty NPP Pastvisko u Lednice
- Lesnická mapa typologická NPP Pastvisko u Lednice
- Stupně přirozenosti lesních porostů v NPP Pastvisko u Lednice
- Těžební mapa NPP Pastvisko u Lednice
- Infosystém a značení NPP Pastvisko u Lednice
- Návrh rozšíření NPP Pastvisko u Lednice
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M1a
Orientační mapa se zákresem území
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
EVL Niva Dyje
1:25 000
0
250
500
1 000
1 500
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: DMU25 © 2001 MO ČR/HÚVG
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
2 000
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M1b
Ortofotomapa s vyznačením území
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
1:10 000
0
100
200
400
600
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
800
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010- 2014 - příloha M2
Katastrální mapa s vyznačením území
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
1:5 000
0
40
80
160
240
320
m
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: Katastrální mapa © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M3
Dílčí plochy
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
1
5b
5a
2c
2a
1
1
6
6
3
5c
6
8
6
1
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
1, Lesní porosty
6
2a, Páteřní kanál
2b, Kanál K2
2c, Nápustný kanál
2d, Kanál u Hippoklubu
4
4 4
3, Vodní plocha
4, Vodní tůně
2b
6, Rákosiny a vysoké ostřice
7, Spásaná louka
8, Zaplavovaná louka
4
5a, Stavítko nápustné
5b, Rozdělovací objekt
7
5c, Stavítko výpustné
4
1:5 000
2d
0
50
100
200
300
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
400
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M4
Lesnická mapa typologická
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
1L
1L
1G
1L
1G
1L
1G
1G
1G
1L
1G
1G
1L
hranice NPP Pastvisko u Lednice
1L
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
soubory lesních typů
1G, vrbová olšina
1L, jilmový luh
1:5 000
0
50
100
200
300
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
400
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M5
Stupně přirozenosti lesních porostů
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
stupně přirozenosti
les kulturní
1:5 000
0
50
100
200
300
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
400
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M6
Těžební mapa
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
ořezání vrb
výchovný zásah
1:5 000
0
50
100
200
300
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
400
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010 - 2014 - příloha M7
Značení a infosystém
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
hraniční tabule s velkým státním znakem
informační panel
1:10 000
0
100
200
400
600
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009
800
m
Plán péče NPP Pastvisko u Lednice 2010- 2014 - příloha M8
Návrh rozšíření
Národní přírodní památky
Pastvisko u Lednice
hranice NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochranného pásma NPP Pastvisko u Lednice
návrh na rozšíření NPP Pastvisko u Lednice
hranice ochran. pásma rozšířené NPP Pastvisko u Lednice
1:5 000
0
40
80
160
240
320
m
souřadnicový systém - JTSK
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: Katastrální mapa © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2009

Podobné dokumenty

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii s 60 až 70 % účinností, semena až s 80% účinností). Asimilační činnost živočichů živících se výhradně čistou celulózou je jen 15 – 20%. Asimilační činnost dravců je 60 – 90 %. ekologická újma – „zt...

Více

plán péče 2015-2024 - Správa CHKO Pálava

plán péče 2015-2024 - Správa CHKO Pálava NPP spadá do klimatického okrsku charakterizovaného jako teplý, suchý, s mírnou zimou a kratším slunečním svitem. Průměrná roční teplota činí 9,3 °C, průměrný roční úhrn srážek 524 mm a průměrný po...

Více

Vaše poloha: Klima v oblasti

Vaše poloha: Klima v oblasti území dnešní rezervace v minulosti využíváno hlavně k pastvě dobytka, sklizni sena a pěstování ovocných dřevin včetně révy. Pouze místy bývala v minulosti pole. Díky tomu se zde vytvořila a uchoval...

Více

Lednice Zpravodaj 09_08.indd

Lednice Zpravodaj 09_08.indd směrem jedou kolem zámeckých jízdáren i dále kolem parku již nekontrolovatelnou rychlostí!!!! Povinnou „padesátku“ i „čtyřicítku“ nedodržuje téměř nikdo a je otázkou času, kdy z jízdáren vyběhne dí...

Více

Textová část A.B.E.I. - Krenovice

Textová část A.B.E.I. - Krenovice A.5. Věcné a časové vazby .......................................................................................................................... 5 A.6. Informace o splnění požadavků dotčených o...

Více

Leták EVL Stonávka - nádrž Halama

Leták EVL Stonávka - nádrž Halama Evropsky významná lokalita Stonávka – nádrž Halama

Více

textová část

textová část (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické st...

Více

Naše Kameničky - obec kameničky

Naše Kameničky - obec kameničky louka – 20 Kč/m2 podmáčená plocha (louka) – 10 Kč/m2 Ceník je platný pro všechny prodeje pozemků ve vlastnictví obce Kameničky. Oprava silnice II/305 V letošním roce bude opraven celý úsek z Hlinsk...

Více