Souhlas KÚ Středočeský - Rumpold

Komentáře

Transkript

Souhlas KÚ Středočeský - Rumpold
·
.\
KRAJSKY URAD STREDOCESKEHO KRAJE
Odbor zivotniho prostfedi a zemedelstvi
Rumpold - R Rokycany
Jinlskova 32
33701 Rokycany
S.LO.
NASE ZNACKA:
VYRJZUJElUNKA:
V PRAZE DNE:
4423 Od-25352/03
Ing.Dite/215
23.6.2003
Krajsky urad Stfedoceskeho kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemedelstvi, jako
pfislusny organ vefejne spravy odpadoveho hospodarstvi podle ustanoveni § 78, odst.2,
pism.a) zakona c.185/2001 Sb. 0 odpadech a 0 zmene nekterych jinych zakoml v platnem
zneni (dale jen zakon 0 odpadech), rozhodl po fizeni vedenem podle zakona c.71/1967 Sb.
spravni fad v platnem zneni takto: pravnicke osobe
Rumpold - R Rokycany s.r.o., Jiraskova
32, 337 01 Rokycany, Ie: 62 61 93 57
1. k provozovani mobilniho zafizeni ke sberu a vykupu odpadu podle § 14 odst.l zakona
odpadech, kterYmi j sou nasledujici typy prostfedku:
Typ vozidla
Liaz Bobr Press 110.830
Liaz Press 13
Liaz Bobr 12.1
Liaz Bobr 12.1
Liaz Press 16.1
Lublin Daewoo 4 CT 90
Mercedes Benz 2222 6x2 /4 Press
AviaD90NK
Liaz TNG 250.270 NK
AviaA 31 T - N
AviaA 30NK
Multicar M 25-51 Kuka
Multikac M 25 Kuka
SPZ
RO 32-38
ROD 56-76
RO 36-01
RO 35-59
AY 87-87
ROD 15-66
ROD 16-05
IP24511
RO 51-72
RO 47-11
RO 45-99
RO 58-20
RO 52-11
0
Typ vozidla
LIAZ 29.33 SD NK
LIAZ 29.33 SD /HR HMF 820 NK
Mercedes Benz Actros 4148 K 8 x4 NK
Pnves nakladni kontejnerovy
Avia A 31T - N NK
Pnves nakladni kontejnerovy Fliegel,
ZPS 180
Skoda Pick -up LX
Skoda Pick up
SPZ
RO 52-77
RO 58-44
ROD 17-77
ROD 22-92
RO 49-64
RO - 38-25
ROD 13-86
ROD 14-53
- prepravni (shromazd'ovaci) prostredky
( specialni kontejnery a cistemy pro kapalne odpady).
Souhlas se udeluje pro mobilni zanzeni ke sberu a vykupu odpadu na uzemi Stfedoceskeho
kraje, za nasledujicich podminek:
1) veskere nakladani s odpady a provoz mobilnich zanzeni ke sberu a vykupu odpadu bude
probihat v souladu se schvalenY'm provoznim fadem, ktery je nedilnou soucasti tohoto
rozhodnuti a j e opatfen j ednacim cislem rozhodnuti a razitkem Kraj skeho uradu
Stfedoceskeho kraje,
2) platnost provozniho fadu, ktery vcetne pnloh sestava ze 34 listu, je stanovena na dobu
neurCitou,
3) vsechny zmeny oproti schvalenemu provoznimu fadu (zmena technickeho a
technologickeho vybaveni, druhu odpadu apod.) budou neprodlene oznameny a projednany
se spravnim organ em,
4) pfedmetem sberu a vykupu budou pouze odpady kategorie ,,0" (ostatni) a "N"
(* nebezpecny), ktere jsou vedeny pod katalogovY'm cislem ve vyhlasce MZP c.381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadu a
statu pro ucely v}'vozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup ph udelovani souhlasu
k dovozu, v}'vozu a tranzitu odpadu. Jedna se 0 odpady, uvedene v pnloze c.l tohoto
rozhodnuti,
5) pfeprava a doprava odpadu v mobilnich zanzenich ke sberu a vykupu odpadu bude
probihat v souladu s pozadavky stanovenY'mi v § 24 zakona 0 odpadech,
6) sebrane nebo vykoupene odpady budou pfedany do vlastnictvi pouze osobam opravnenY'm
kjejich pfevzeti podle § 12 odst.3 zakona 0 odpadech,
7) mobilni zanzeni pro sber a vykup odpadnich oleju budou vybavena pro pnpad uniku ci
havarie pfislusnY'mi pokyny pro obsluhu a v pnpade havarie bude provozovatel zanzeni
ihned informovat pnslusny oblastni inspektorat Ceske inspekce zivotniho prostfedi a
Krajsky urad Stfedoceskeho kraje,
8) ph nakladani s odpadem ze zdravotnickych zafizeni budou dodrzovany povinnosti
stanovene pro nakladani s nebezpecnYm odpadem v zakone 0 odpadech a navazujicich
provadecich vyhlaskach MZP a se zakonem c.79/1997 Sb. 0 lecivech a 0 zmenach a
doplneni nekterych souvisejicich zakonu a zakonem c.167/1998 Sb. 0 navykovych latkach
a 0 zmene nekterych dalSich zakonu,
9) ph sberu a vykupu nebezpecnych odpadu bude ph jejich baleni a oznacovani postupovano
v souladu s § 13 zakona 0 odpadech,
.
10) pfevzeti odpadu autovraku (kat.c.16 01 04* a kat.c.16 01 06) je mozne pouze za
pfedpokladu, ze s nimi bude nakladano v souladu s pozadavky uvedenYmi v § 18 vyhlasky
MZP c.383/2001 Sb.; tyto odpady mohou bYt pfedany k odstraneni pouze opravnenYm
osobam v navaznosti na ustanoveni § 12 odst.3 zakona 0 odpadech,
11) na zaklade pfedlozeneho povefenije odpadovYm hospodafem ustanoven Pavel Cerny
(jednatel spolecnosti),Lc.641229/0841, adresa bydliste Havlickova 217,33701 Rokycany,
pokud nedojde k jeho zmene v souladu s ustanovenim danYm § 15 odst.8 zakona 0
odpadech,
12) ph sberu a vykupu odpadu zafazenych v navaznosti na § 2 odst.l, pism.d) vyhlasky MZP
c.38112001 Sb. pod katalogove cislo koncici dvojcislim 99, bude pfijejich zafazeni podle
kategorii postupovano v souladu s § 7 zakona 0 odpadech s phhlednutim k § 3 vyhlasky
MZP c.38112001 Sb ..
Krajsky urad Stfedoceskeho kraje obdrZel dne 15.4.2003 od pravnicke osoby
spolecnosti Rumpold - R Rokycany S.LO.,se sidlem Jiraskova 32, 337 01 Rokycany, zadost 0
udeleni souhlasu k provozovani mobilniho zafizeni ke sberu a vykupu odpadu na llzemi
Stfedoceskeho kraje, ve smyslu § 14 odst.1 zakona 0 odpadech. ProvozovanYmi mobilnimi
prostfedky jsou motorova svozova a transportni vozidla a pfepravni (shromazd'ovaci)
prostfedky.
Zadost byla dolozena nasledujicimi doklady:
- kopie vyPisu z obchodniho rejstfiku, vedeneho KrajskYm soudem v Plzni s pfedmetem
podnikani m.j. podnikani v oblasti nakladani s odpady,a nakladani s nebezpecnYmi odpady a
silnicni motorova doprava , ze dne II.bfezna 2003,
- kopie zivnostenskeho listu vydaneho pravnicke osobe , s pfedmetem podnikani v oblasti
nakladani s odpady, s platnosti na dobu neurcitou ze dne 2.7.1996,
- kopie koncesni listiny vydane pravnicke osobe, s pfedmetem podnikani v oblasti nakladani
s nebezpecnYmi odpady, s platnosti na dobu neurCitou ze dne 3.11.1999,
- prohlaseni 0 povefeni vykonem funkce odpadoveho hospodare ve smyslu § 15 zakona 0
odpadech pro PavIa Cerneho, jednatele spolecnosti,
- osvedceni 0 schvaleni vozidel pro pfepravu nekterych nebezpecnych veci dIe ADR
z 28.11.2001,
- smlouvy uzavfene s opnlvnenY'mi osobami 0 pfedani sbiranych a vykupovanych odpadu
'k dalSimu vyuziti nebo odstraneni,
- doklady k dopravnim prostfedkum pouzivanych pro sber a vykup odpadu,
- dalsi doklady, tykajici se pfedmetu provozovani mobilnich zafizeni ke sberu a vykupu
odpadu,
Dnem doruceni podani bylo zahajeno spravni fizeni v souladu s § 18 zakona c.71/1967
Sb. 0 spravnim fizeni (spravni fad), v platnem znenL Vzhledem k tomu, ze v podani byly
zjisteny nedostatky, byl na ne ucastnik fizeni ustne upozomen a pfi vedenem ustnim jednani,
byl dohodnut zpusob odstraneni nedostatku a ve vedenem fizeni bylo dale pokracovano.
Ucastnik nzeni chybejici udaje a doklady postupne doplnil.
Soucasti vedeneho fizeni je i vyjadfeni Krajske hygienicke stanice Stfedoceskeho
kraje se sidlem v Praze podle § 75 odst.d) zakona 0 odpadech, kterY'm byl dopisem zn.:
1353/214/03/Jab-958 ze dne 14.4.2003 vysloven souhlas s pfedlozenY'm provoznim fadem
mobilnich zafizeni ke sberu a vykupu odpadu na uzemi Stfedoceskeho kraje, z hygienickeho
hlediska.
Vzhledem k tomu, ze nebyly zjisteny duvody, ktere by branily vydani souhlasu
provozu zafizeni a zadatel pfedlozil veskere podklady pozadovane zakonem 0 odpadech a
jeho provadecimi pfedpisy, rozhodl Krajsky urad Stfedoceskeho kraje tak, jak je uvedeno ve
v)rroku tohoto rozhodnuti a zadosti 0 vydani souhlasu vyhoveL
Souhlas nenahrazuje jina rozhodnuti vydavana na useku tvorby a ochrany
zivotniho prostfedi a muze b)rt zrusen nebo zmenen na zaklade ustanoveni § 78 odst.4 zakona
o odpadech.
Proti tomuto rozhodnuti ma ucastnik fizeni pravo podat odvolani k Ministerstvu
zivotniho prostfedi. Odvolani se podava u Krajskeho Ufadu Stfedoceskeho kraje, Zborovska
11, 150 21 Praha 5, ve lhUte 15 dnu ode dne oznameni rozhodnuti (§ 53 a § 54 odst.1 a 2
zakona c.71/1967 Sb. 0 spravnim fizeni (spravni fad), ve zneni pozdejsich pfedpisu.
Priloha
Provozni fad mobilniho zafizeni
ke sberu a vykupu odpadu
r. Jaroslav Obermajer
dboru zivotniho prostfedi
a zemedelstvi
Ucastnik fizeni : Rumpo1d - R Rokycany s.r.o., Jiraskova 32,33701 Rokycany
Na vedomi : KHS Stfedoceskeho kraje se sidlem v Praze, Dittrichova 17,128021
Praha 2

Podobné dokumenty