Občasník 2015/1-2 - Městská část Brno

Transkript

Občasník 2015/1-2 - Městská část Brno
INZERCE / INFORMACE
Ž E B Ě T Í N S K Ý
O B Č A S N Í K
LEDEN-ÚNOR
ŽEBĚTÍN ŽIJE
ROČNÍK 25/2015
ČÍSLO 1-2
Bioskop nabízí program na jarní prázdniny
Vědecké výukové centrum Masarykovy
univerzity Bioskop připravilo program
na jarní prázdniny pro žáky i učitele. Na
týden od 23. února do 1. března nabízí
čtyři jednodenní kurzy pro děti od 8 let
a od 12 let a jeden kurz pro pedagogy.
Dětem kurzy umožní odhalit tajemství
světa buněk a kurz pro pedagogy se zaměří na metodu PCR (polymerázová řetězová reakce) a její využití. Více informací najdou zájemci na webu http://bioskop.muni.cz.
Včelařská beseda – povídání o včelách a včelaření
Chcete se o včelaření dozvědět více? Třeba i to jak naše včely přezimovaly? Nebo
jaké jsou vyhlídky pro nastávající rok?
Využijte poslední příležitost před začátkem včelařské sezóny a přijOte na setkání se včelaři! Zváni jsou zájemci o včelaření, chovatelé včel i široká veřejnost.
Místo: ÚMČ Brno-Žebětín, vstup volný
Datum: 17. února 2015, 17.00 hodin
* Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
* adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
* e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz
* redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová,
Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová
* grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský,
Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1850 ks
* foto: archiv, Pavel Černý, Hana Forejtová, Jiří Havelka, MA Michaela
Křivánková, Václav Kříž, Mgr. Andrea Urbánková * redakční uzávěrka
13. 1. 2015, vychází 28. 1. 2015 * o zveřejňování příspěvků a jejich
krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí
* příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E 12121
www.zebetin.cz
Antonín Pavlíček, tel.: 604 506 344
e-mail: [email protected]
Téma měsíce: Smím prosit
V následujících řádcích si nepřečtete recenzi
amerického filmu s charismatickým Richardem Gerem a půvabnou Jennifer Lopez
v hlavních rolích. Řeč bude o plesové sezóně,
která každoročně zachvátí celé Česko v lednových a únorových měsících. Také v Žebětíně proběhlo i letos opět několik plesů,
pořádaných různými organizacemi.
Plesy neboli bály byly dříve nedílnou součástí života šlechty a konaly se při mnoha
různých příležitostech. Do života měš`anské vrstvy pronikly během 19. století a šířily se dál, takže dnes se pořádají plesy téměř v každé vesnici, která má alespoň nějaký kulturní život. Bývají omezeny většinou na první dva měsíce nového roku, to
proto, že do některé středy druhé půlky
února většinou spadá zahájení postní doby Popeleční středou. V postní době se věřící připravují na Velikonoce a měla by to
být doba, v níž se od veselí a radovánek
mají lidé spíš oprostit. I když pro většinu
společnosti půst významnou roli nehraje,
přeci jen bývají plesy v této době spíše výjimečně. Navíc zvláště v dřívější době byl
život zejména venkovského člověka poměrně přesně určován církevními událostmi a prací, takže období zimních měsíců
bylo pro zábavu vlastně jediné možné.
S plesovou sezónou souvisí i fenomén tanečních. V nám známé podobě, kdy žáci
v soustavném výcviku trénují základní společenské tance, jsou rozšířené jen v některých
Dokončení na str. 4
www.zebetin.cz
[ OBSAH ]
1, 4
2
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
[ SLOVO STAROSTY ]
Téma měsíce: Smím prosit
Počet obyvatel k 1. 1. 2015
Slovo starosty
Rozpočet MČ Žebětín na rok 2015
Ze Závětří až do Betléma
Výsledek Tříkrálové sbírky
Zápis do MŠ Žabka
Našim dětem
Ze života v obci
Na slovíčko s…
Miniškolka Kroužky
Koutek úsměvů
Program Krtečka na únor
Únor ve Cvočku
Sedmý masopustní průvod
Nový dětský koutek v žebětínské knihovně
Knihovna Jiřího Mahena v Žebětíně
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
Oznámení o stanovišti včelstev
Z jednání zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva
Informace o poplatcích
Fejeton: Vážená paní Rettigová
Strážníci varují: nenale`te podvodníkům
České korunovační klenoty nadosah
Zpráva o činnosti zásahové jednotky SDH Žebětín
Společenské centrum Bystrc
Centrum pro rodinu a sociální péči
Bioskop nabízí program na jarní prázdniny
Včelařská beseda – povídání o včelách a včelaření
ŽIVOTNÍ
STYL
Počet obyvatel
trvale žijících v Žebětíně byl k 1. lednu 2015
celkem 4018, z toho 54 občanů tvořili cizinci.
Dalších 52 cizinců zde žije přechodně.
Oficiální stránky Žebětína:
www.zebetin.cz
2
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Milí přátelé,
vánoční a novoroční
svátky jsou za námi,
vrtochy a změny počasí
nás provázejí od začátku letošního roku více,
než je zdrávo. Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za velkou podporu v podzimních komunálních volbách a rád bych se s Vámi podělil o to, co
naše nové zastupitelstvo chystá v tomto
roce. Plynule chceme navázat na práci
toho minulého a pokračovat tak v započatých a chystaných projektech. Na investičním odboru magistrátu města Brna
se dokončuje výběrové řízení na dodavatele stavby víceúčelového hřiště u základní školy Otevřená. Stavba by měla
začít koncem března a měla by být hotová do prázdnin. Naše děti by ji měli začít využívat od nového školního roku. Na
tuto stavbu jsou opět čerpány finanční
prostředky z Evropské unie.
Protože stále řešíme nedostatek míst
v mateřské škole, rozhodli jsme se přebudovat starou budovu školy na Kohoutovické ulici na dvě oddělení mateřské školy pro dalších 50 dětí. Tuto
budovu jsme vybrali na základě hygienických norem a nařízení, kterými se
musíme řídit, protože je zde dvůr a zahrada, která je podmínkou pro mateřskou školu. V současné době zde sídlí
ZUŠ Františka Jílka, kterou bychom
o prázdninách přestěhovali do prostor
bývalé školy na Křivánkově náměstí
u kostela. Na základě stavební studie,
předjednání s hygienou a stavebního
průzkumu jsme vypsali výběrové řízení
na projektanty. Rádi bychom požádali
na tuto stavbu o finanční prostředky
z ministerstva školství nebo opět z operačních programů, protože by měla být
vyhlášena výzva během letošního roku.
Nicméně žádáme o finanční prostředky
i magistrát města Brna, protože je potřeba řešit vzniklou situaci co nejdříve
s ohledem na rostoucí počet bytů na Ka-
mechách. Pokud se záměr povede, budou nová dvě oddělení spadat pod mateřskou školu Žabka, jako její detašované pracoviště.
Ve spolupráci s brněnskými komunikacemi chystáme projekt rekonstrukce vozovky v horní části ulice Drdy, která byla
vlivem výstavby okolních ulic velmi poškozena. Mělo by dojít k přeměně zámkové dlažby na živičnou plochu, odstranění zelených ostrůvků a rekonstrukce
veřejného osvětlení. V současné době se
projednává projekt a s výstavbou by se
mělo začít během letních měsíců. Taktéž
městská část začíná projednávat žádost
soukromého investora o vybudování
vesničky pro seniory, opět obdržela přepracovaný projekt obchodního centra
na ulici Bartolomějská a v chodu je i projekt okružní křižovatky na staré německé dálnici. Co se týče opravy hráze rybníka, ta by měla být hotova v jarních měsících. Tato stavba jde mimo nás, investor
je pozemkový fond a taktéž se potýká
celý podzim s nemalými problémy
ohledně vypuštění rybníka a jednotlivých sítí pod mostem vozovky. Před námi je i oprava dětských hřiš` za úřadem
a na fotbalovém hřišti. V přípravě jsou
i další projekty jako kanalizace na ulici
Pod Borovníkem, východní obchvat Žebětína atd. Jak vidíte z mého krátkého
výčtu, čeká nás opět hodně práce a já
doufám, že i z pozice radního města
Brna pro naši městskou část zajistím
potřebné finanční prostředky. Krásné
prožití zimních měsíců Vám přeje
Váš starosta Vít Beran
Rozpočet městské
části Žebětín
na rok 2015 ve výši 18 399 tis. Kč
v podrobném členění naleznete
na našich webových stránkách
www.zebetin.cz/clanek/rozpocet
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
3
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
Smím prosit
[ ŠKOLSTVÍ ]
Zápis do MŠ Žabka
Dokončení ze str. 1
sousedních státech, např. na Slovensku.
Neznají je ale např. Poláci ani Němci.
V některých zemích se věnuje výuce základů tance ve školách pár hodin (např.
ve Finsku), v Británii některé lepší školy
pořádají tzv. „formal dinners“, jichž se
účastní studenti i pedagogové a na
nichž se chvilku tančí (a pak dlouho pije). Za taneční totiž vděčíme rakouskouherské monarchii, jejíž součástí jsme
pár století byli. Ani téměř stoletá exis-
tence samostatného státu tuto tradici
zatím nezničila, i když některé útrpné
pohledy žáků sevřených ve formálním
oblečení svědčí o tom, že ne všichni se
s ní lehko smiřují.
Někoho taneční téměř nepoznamenají,
pro někoho jsou impulsem věnovat se
tanci intenzivněji, někdo si rád osvěží
krokové variace v dospělém věku při
některém z kurzů, které se na mnoha
místech (svého času i v Žebětíně) pořádají. A zájem o ně stále je.
Ze Závětří až do Betléma
Poslední prosincový čtvrtek děti
z lesní školky V Závětří oslavily spolu se svými pedagogy a rodiči Vánoce. Děti převlečené za ovečky nebo
andílky, jejich rodiče a pedagogové
si společně zahráli, jak to v tom Betlémě tenkrát bylo. Temnou krajinu
prosvěcovaly svíčky, do okolního
podvečerního klidu zněl mnohohlasý zpěv koled a zvuk klarinetu a na
terase domečku vonělo cukroví. Poté co pastýři i tři králové podarovali
Ježíška, mohli si děti i rodiče vyzkoušet oblíbené vánoční zvyky –
pouštění lodiček na místním „jezírku“ a házení pantoflem. Příjemný
večer pak uzavírala tombola dárků,
které na děti i dospěláky čekaly
u stromku, dětmi postupně vyzdo-
beného během adventu. Všichni odcházeli domů vánočně naladěni.
I v tomto roce chystá lesní školka
V Závětří řadu akcí pro „své“ děti a jejich rodiče a nejen pro ně. Těšit se můžeme např. na oslavy masopustu nebo
Dne Země. Pokud jste zvědaví, jak to
u nás vypadá, přijOte se podívat v pátek 27. 2. od 15 do 17 hod. na Den
otevřených dveří přímo k nám do areálu školky. Pedagogové a koordinátorka
školky rádi zodpoví všechny vaše dotazy. Pokud už teO přemýšlíte, jak se vaše
děti zabaví během letních prázdnin,
můžete se těšit na celou řadu příměstských táborů, které v Závětří budou
probíhat po oba prázdninové měsíce.
Více na www.vzavetri.cz.
Mgr. Markéta Mazuchová
Veškeré informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz. Na těchto stránkách
získáte také v období 2. 2.–27. 2. 2015
přihlášku. Rodiče, kteří nemají možnost
vytisknout si přihlášku sami, si mohou
domluvit termín s ředitelkou MŠ, která
jim přihlášku vytiskne, a to prostřednictvím e-mailu [email protected]
Odevzdávání přihlášek v MŠ Žabka:
pondělí 2. 3. 2015, 7–11 hod., úterý
3. 3. 2015, 13–17 hod
Našim dětem: Dokážete přiřadit popletená hlavní města?
ČESKO
NĚMECKO
RAKOUSKO
FRANCIE
SLOVENSKO
VÍDEŇ
PAŘÍŽ
BRATISLAVA
PRAHA
BERLÍN
První školní lednový den se na naší škole uskutečnil
již tradiční florbalový turnaj. Zahráli si kluci i holky
z celé školy a ti co nehráli, fandili svým týmům. Za
výborné sportovní výkony si nakonec všichni zasloužili diplom a sladkou odměnu.
O adventním víkendu se v naší škole konala akce
pro širokou veřejnost – vánoční dílničky. Děti i jejich
rodiče si mohli vyrobit vánoční přání, ozdoby, andělíčky i svíčky z včelího vosku. A již nyní se všichni
těší na další dílničky, tentokrát s jarní tématikou.
V prosinci jsme se ocitli bez elektřiny. Následky sněhové kalamity ochromily dopravu na Ostrovačice.
Na závěr roku jsme zažili premiéru vánoční přehlídky
vín za doprovodu cimbálky s Jožkou Šmukařem
Výsledek Tříkrálové sbírky
V sobotu 10. 1. 2015 proběhla v Žebětíně tradiční Tříkrálová sbírka. Letos
jsme byli opět posíleni děvčaty ze
skautského 26. oddílu a několika dalšími dobrovolníky. Poprvé se nám podařilo obejít všechny žebětínské domácnosti a nakonec bylo vybráno rekordních 72 500 Kč. Chtěli bychom
4
STRANA
Vám všem poděkovat za milá přivítání,
když jsme u Vašeho domu zazvonili,
a samozřejmě i za Váš finanční dar,
který půjde na dobrou věc. Pokud Vás
zajímá, na co přesně vybrané peníze
půjdou, podívejte se na www.trikralovasbirka.cz (záložka využití).
skauti ze 72. oddílu
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
5
[ PŘEDSTAVUJEME ČLENY ]
Na slovíčko s členy redakční rady občasníku
Složení naší redakční rady se už léta
nemění. A je tomu také už pěkných
pár roků, kdy se vám čtenářům jednotliví její členové právě v této pravidelné rubrice představovali. Čas běží,
Žebětín se stále rozrůstá, dospěli noví
čtenáři. Proto jsme si řekli, že nebude
na škodu, když nějaké to slovíčko
o sobě opět prozradíme, sdělíme, co
nového komu čas (eventuálně čáp)
přinesl, jak se máme nebo nemáme.
Sluší se dát nejprve slovo naší šéfredaktorce. Na jejích bedrech především
leží největší kus práce při konečném
sestavování každého čísla před předáním grafikovi. Tak, Ivanko, povídej!
Právě před osmi lety jsme si v lednu
povídali o mně i o Občasníku. Prozradila jsem na sebe, že pocházím ze Žebětína, vystudovala jsem v Praze stejnou školu jako Ty, jsem vdaná, mám
dvě děti. Dcera studuje na Masarykově univerzitě v Brně, syn chodí do
čtvrté třídy místní základní školy. Než
jsem začala pracovat na místním úřadě ve funkci tajemnice, prošla jsem
třemi naprosto odlišnými profesemi
a získala řadu zkušeností. Za léta, kdy
působím na úřadu, počet obyvatel Žebětína vzrostl z 1867 na 4018, počet
domů se téměř zdvojnásobil. Toho, co
se změnilo v Žebětíně, je mnoho – výčet by zabral asi celou stránku. Je
pravda, že svému zaměstnání dávám
mnohdy více času než rodině. Ale
v tak malé obci, jako je Žebětín, kde
jsme se všichni znali, nebylo možné
oddělit soukromý a pracovní život tak,
jak je tomu ve velkých městech.
A dnes jsem ráda, že znám řadu zajímavých lidí, a` mezi starousedlíky, nebo těmi přistěhovalými, kterým děkuji, že jsou. A kde se mi daří zapomenout na denní starosti? V lese, v přírodě, v divadelním nebo sportovním hledišti, v zahraničí a mezi dětmi. Jen ten
čas mi rok od roku utíká rychleji.
6
STRANA
Další na řadě je Radka. Předškoláci
a jejich rodiče ji možná znají z naší
školky. Starší děti zase z letních táborů. Stará se mj. o příspěvky společenských organizací, někdy je z nich musí
trochu i „dolovat“. Času nemá nazbyt
– vždyM i rodina se jí nedávno rozrostla – ale přesto je velmi platnou a aktivní členkou redakční rady. Víc na sebe by měla prozradit sama...
Jak jsi sám řekl, děti a jejich rodiče mě
znají, ale přece jenom pro ty ostatní
bych prozradila snad to, že po dvaceti
letech jsem opustila řady Junáků a společně s pár přáteli jsme založili vlastní
nezávislé turistické sdružení, které můžou čtenáři znát pod názvem STOPA.
Scházíme se pravidelně v naší klubovně
a kromě toho pořádáme i další akce
pro naše členy, kterými jsou děti bez
rozdílu věku. Ale mou největší novinkou je asi naše dcerka Kačka, která
oslaví v květnu už dva roky. I přes to, že
jsem momentálně na mateřské dovolené, snažím se neztrácet kontakt s děním v mateřské škole, kde se nám podařilo v loňském roce vybudovat krásnou zahradu v přírodním stylu. Už se
těším, až se v září do školky vrátím.
A to je tak asi vše, předávám tedy štafetový kolík Míše.
Michaela, zvaná Míša, pochází podobně jako dvě zpovídané před ní ze Žebětína, i když teC bydlí v centru Brna. Podílí se rovněž významně na tvorbě každého čísla, mj. na jeho jazykové úrovni,
přináší zajímavé náměty. A to přesto, že
ji v minulých letech navštívil výše zmíněný čáp dokonce dvakrát. Pochlub se!
Ráda se pochlubím našimi dvěma syny
– starší Honzík bude mít v dubnu už
tři roky a jeho mladší bráška Josífek
taky v dubnu rok. V Občasníku mám
stále na starosti úpravu textů před sazbou (jazykovou stránku, tj. odstraňování chyb a překlepů i stylizační úpravy,
ale také typografickou stránku textů)
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
a korekturu náhledu vysázeného čísla, občas napíšu nějaký text, který se
tematicky hodí do konkrétního čísla.
Jsem také stále alespoň trošku zapojena do dění na půdě svého pracoviště, tj. Filozofické fakulty, ale na to je
s dvěma dětmi času velmi málo. Navíc
čas strávený s dětmi je přeci jen příjemnější, takže se snažím maximálně
ho využít. A na nic moc jiného mi během mateřské „dovolené“ už prostor
nezbývá.
František zastupuje v radě mužský
element. Pochází sice z Čech, ale už
přes 40 let bydlí v Brně a posledních
12 roků v Žebětíně. V naší tiskovině
obhospodařuje většinou právě tuhle
rubriku, dodává také své fejetony,
koutek úsměvů a rubričku „Našim dětem“. Chceš něco doplnit?
Snad jen to, že se už považuji také
trochu za starousedlíka. To kvůli věku
a tomu, že jsem se „usadil“ poté, co
jsem pověsil divadlo na hřebík a začal
se víc věnovat milovaným vnučkám.
(U dcer jsem to jaksi nestihl.) Sáře
a Elišce jsem vymýšlel pohádky, třeba
o princích a princeznách, posléze vyšly v knižní podobě. Dnes mám na
kontě dětských knížek pět, brzy vyjde
šestá. V rubrice „Na slovíčko s...“ jsem
si už za ta léta popovídal s pěknou
řádkou zajímavých lidí, většinou spoluobčanů. A pořád jsou k dispozici
další. Jen to vymýšlení tzv. fejetónů
mi dává víc a víc zabrat.
Tentokrát pozvali sami sebe „na slovíčko“ Ing. I. Faktorová, Bc. R. Pospíšilová,
Mgr. M. Boháčová, Ph.D, a Ing. F. Zacharník.
Miniškolka Kroužky
Miniškolka – vhodné pro děti od 2 let,
denně výuka anglického jazyka zdarma. Cena 230 Kč od 8 do 13 hodin,
390 Kč od 8 do 16 hodin
Jesličky – denně od 8 do 13 hodin.
Vhodné pro děti mladší než 2 roky.
Cena 300 Kč
Atletika – ve spolupráci s Atletickým
klubem Masarykovy univerzity probíhá v areálu ZŠ Otevřená, Žebětín, atletický kroužek pro děti od 4 let. Pod vedením Mgr. Kotyzy cvičí děti vždy v pondělí v 15 hodin a v pátek 14.30 hodin.
Děti se pak můžou účastnit různých
závodů a soustředění pořádaných atle-
tickým klubem. Přihlásit své dítě můžete stále na [email protected]
V našich prostorách probíhá celoročně
Cvičení pro těhotné ženy pod vedením
zkušené duly Karin (ST), Cvičení pro
matky s dětmi (ST), Bodyforming (PO,
ČT), Pilates (ÚT, ČT).
Miniškolka Kroužky
Říčanská 29, Brno-Bystrc
Karin Doubková, tel.: 603 936 159
e-mail: [email protected]
www.skolka-krouzky.cz
Koutek úsměvů: Alkoholické hádanky
Co je horší než alkohol? Přece žízeň
s prázdnou šrajtoflí!
Jaký je rozdíl mezi strojem a opilcem?
Dobře namazaný stroj je tichý...
Z čeho vznikl člověk? Přece z trnky! Z té
je slivovice, z ní pak opice a z té člověk.
Proč nepřijde notorik domů nikdy
opilý? Protože ho vždycky přinesou!
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
7
[ KULTURA
ZÁBAVA
Program Krtečka na únor 2015
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.
Únor bílý, pole sílí – nasypeme ptáčkům do krmítka
Maškarní karneval (maminky i děti v maskách)
Cvičení s balančními míči. Valentýnské tvoření
Klubové setkání odpadá – jarní prázdniny
Pozvánka do Klubu maminek Krteček platí pro doprovod
s dětmi od jednoho roku. Setkání probíhají každé úterý od
9 do 11 hodin v Katolickém domě, Křivánkovo nám. 35,
v Žebětíně. S sebou: přezůvky a sportovní oblečení. Bližší
informace tel.: 723 913 272.
Únor ve Cvočku
1. 2. Zahájení druhého pololetí – v některých kroužcích by
ještě mohlo být místo i pro Vaše děti, pokud máte zájem,
kontaktujte přímo vedoucí, řeknou Vám vše potřebné. Kontakty a rozvrh jsou na stránkách www.cvocek.navolno.cz.
Cena za pololetí je stále 800 Kč s možností slev.
6.–8. 2. Víkendová pátrací hra v ulicích i po okolí – Tučňáci
versus Medvědi. Nemají to lehké. Vy taky ne, ale vy se aspoň
můžete jít najíst, až vám vyhládne. Pomozte ztraceným ledním medvědům a tučňákům najít cestu k potravě! Pravidla
rodinné víkendové hry, která se dá stihnout kdykoliv od pátku do neděle během hodinky či dvou, naleznete na
www.cvocek.navolno.cz nebo na okně v klubovně na Křivánkově náměstí 15 v pátek 6. 2. 2015 v poledne. Hlavně si pamatujte: tam, kde žijí medvědi, nejsou tučňáci, tam, kde žijí
tučňáci, nejsou medvědi!
10. 2. Nejzazší termín vypsání letních táborů – hlásit se můžete hned, abyste si zajistili ty aktivity, které jsou vašim dětem nejmilejší. Celkový přehled příměstských, pobytových
i putovních táborů naleznete na letáčcích a na našich stránkách. Pokud máte zájem o práci jako vedoucí na táborech,
dejte o sobě vědět – příjemná brigáda nejen pro studenty –
ozvěte se na email [email protected]
14.–21. 2. Zimní sportovní pobyt pro děti v Čenkovicích.
Sedmý masopustní průvod
v sobotu 14. 2., sraz masek ve 13 hod. na Křivánkově náměstí a 16.30 hod. bude pochovávání basy. Schůzky budou každé pondělí od 26. 1., 19 hod. v přísálí KD. Na schůzkách si
můžete objednat a zaplatit zálohu na kroje na Václavské
hody 26. 9.
Srdečně zve Výbor kultury a tělovýchovy
8
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
SPORT SPOLEČNOST ]
ŽIVOTNÍ
STYL
Nový dětský koutek v žebětínské knihovně
Od ledna letošního roku si mohou děti v knihovně nejen půjčit pěkné knihy, ale také pohrát s hračkami nebo nakreslit obrázek v novém dětském koutku. Rodiče mají tím pádem více
času a klidu na výběr knih pro sebe. Povedené dětské kresby
budou vystaveny na nástěnce v knihovně. Koutek již děti stačily vyzkoušet a jsme rádi, že se líbí. K dispozici jsou zde také
hračky z Lekotéky, což je soubor didaktických pomůcek a hraček, které knihovna nabízí nejen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Za zavedení této služby obdržela Knihovna
Jiřího Mahena v Brně cenu Ministerstva kultury ČR „Knihovna
roku 2014“. Knihovna má letos stejnou půjčovní dobu jako
v loňském roce, tzn. v úterý 13–18 hodin a ve čtvrtek 10–12
a 13–18 hodin. Knihy, dětský koutek, hračky, pastelky i knihovnice se na vás všechny v roce 2015 moc těší!
Knihovna Jiřího Mahena v Žebětíně
připomíná obyvatelům možnost využití veřejného internetu
zdarma. Pro využití internetu nemusíte být čtenáři knihovny
a je zde i možnost tisku.
Knihovna je otevřena v úterý od 13 do 18 hod. a ve čtvrtek
od 10 do 12 a od 13 do 18 hod. Těšíme se na Vás!
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od
21. do 29. března 2015 v Brně, ve Středisku volného času Lužánky, Lidická třída 50. Otevřeno bude tradičně od 10 do 18
hodin. Těšit se můžete na asi 200 exponátů, které budou rozmístěny ve skleníku SVČ. Jednotlivé exponáty jsou celá společenství sukulentních rostlin zasazených do kamenných misek či keramických objektů roztodivných tvarů. Inspiraci pro
tvorbu jednotlivých pohádkových krajinek hledám především v literatuře fantasy, ale nejen tam. Vše je stručně, vtipně a hlavně česky popsáno, pro znalce nechybí ani latinské
názvy rostlin.
Jaroslav Honc
Oznámení o stanovišti včelstev
Připomínáme včelařům povinnost podat hlášení o stanovišti
včelstev (trvalém i kočovném) na k. ú. Žebětín do konce února.
Podrobnosti a odkaz na formulář najdete v sekci životní
situace na webových stránkách MČ www.zebetin.cz. odd. ŽP
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
9
[ INFORMACE ÚŘADU ]
[ INFORMACE ÚŘADU ]
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 2. zasedání, konaném dne 24. 11. 2014
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 3. zasedání, konaném dne 15. 12. 2014
Schválilo:
- smlouvu o dodávce elektřiny č. V/05/2014
pro vánoční osvětlení,
- prominutí platby za pronájem prostor
v Katolickém domě za účelem pořádání
benefičního koncertu pro neslyšící Elinku,
- Provozní řád sálu a přilehlých prostor
v budově Katolického domu v Brně-Žebětíně,
- darovací smlouvy na ohňostroj,
- Rozpočtové opatření č. 15/2014 v předloženém znění,
- návrh vyzývacího dopisu na akci „Vybudování oplocení na obecním pozemku
p. č. 773, k. ú. Žebětín“ po doplnění
„včetně DPH“ v textu nejnižší nabídková
cena,
- Smlouvu č. 027544/14/OKH o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje;
Schválilo:
- Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy III.
etapa, sektor 36,
- Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy III. etapa, sektor 42,
- Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy II. etapa, sektor 18,
- Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy II. etapa, sektor 23,
- Návrh Smlouvy o vzájemné propagaci,
- Odpisový plán MŠ Žabka, Drdy 25, na
rok 2015 a ZŠ Brno, Otevřená 20a, na
rok 2015,
- Rozpočtové opatření č. 16/2014
a 17/2014,
- Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok
2015 včetně rozpočtu sociálního fondu a fondu rozvoje a rezerv,
- Návrh vyzývacího dopisu na zakázku
Zvolilo:
- pro volební období 2014–2018 zbývající
členy
- Výboru rozvoje, výstavby a dopravy –
Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Ing. Martin
Herka, Ing. Dana Bartoňková, Ing. arch.
Michal Příkazský, Jaroslav Kozel, Pavel
Štrobl,
- Výboru ŽPVLHZ, bezpečnosti a prevence
– Jiří Hrdý, Ladislav Kozel, Stanislav Stropek, Petr Jelínek,
- Výboru školství a sociální péče – Anna
Bučková, Ludmila Krčálová, Mgr. Alena
Procházková, Mgr. Dagmar Šenbergerová, Mgr. Bc. Dušan Duga, DiS., Ing. František Šenk,
- Výboru kultury a tělovýchovy – Mgr. Hana Hemzová, Ing. Mgr. Ivana Nanjo Kolaříková, Václav Kříž, Pavel Nečas, Emílie
Prokešová, Radomil Vedra,
- Výboru informatiky – Ing. David Plešinger, Roman Sýkora,
- do Rady školy ZŠ Brno, Otevřená 20a, za
zřizovatele p. Romana Sýkoru a Mgr.
Jaroslava Suchého;
10 S T R A N A
Jmenovalo:
- komise „pro otevírání obálek“ a „pro
posouzení a hodnocení nabídek“ ve složení:
- Ing. Bartoňková, p. Sýkora, doc. VižOa,
JUDr. Klímová, Mgr. Suchý; náhradníci
p. Bauer, p. Kozel;
Doporučilo:
- ke schválení obecně závaznou vyhlášku
SMB č. x/2014, kterou se mění obecně
- závazná vyhláška SMB č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných
her a stanovení opatření k zabezpečení
veřejného pořádku;
Nedoporučilo:
- ke schválení návrh na regulaci provozní
doby pohostinských a podobných zařízení a heren;
Stanovilo:
termíny pro podávání zpráv z činností
výborů dle návrhu;
Vzalo na vědomí:
- Jednací řád ZMČ Brno-Žebětín ze dne
29. 11. 2010,
- Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace
na rok 2015 a rozhodne o jejich přiznání
- na lednovém zasedání,
- informaci k návrhu rozpočtu MČ BrnoŽebětín na rok 2015;
Odložilo:
Návrh na doporučení schválení Smlouvy
o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-14-402RM (z důvodu úpravy článku II)
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Oficiální stránky Žebětína:
www.zebetin.cz
„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Kohoutovická 33 v MČ Brno-Žebětín,
- Smlouvu o poskytnutí služeb č. SMLZ-ZP-14-402-RM;
Souhlasilo:
- s použitím znaku MČ Brno-Žebětín na
pozvánce na vánoční přehlídku vín;
Stanovilo:
- pro rok 2015 termíny zasedání ZMČ
Brno-Žebětín ve středu 21. 1., 18. 3.,
22. 4., 20. 5., 24. 6., 26. 8., 23. 9., 21.
10., 18. 11., 16. 12. 2015 v 18 hodin;
Požádalo:
- o pořízení územní studie pro lokalitu
Za kostelem – velká komerce;
Odložilo k projednání na lednové
zasedání:
- Návrh na doporučení schválení prodeje
obecních pozemků p. č. 899/5 a části
pozemku p. č. 899/2, vše k. ú. Žebětín,
- Návrh na Změnu ÚP – seniorská vesnička.
Informace o poplatcích
Poplatek za psa
Poplatek je možné zaplatit:
- v hotovosti na pokladně úřadu
- bankovním převodem na účet:
19-19823621/0100
Složenky rozesílány nebudou. Výše poplatku zůstává stejná jako v minulém
roce. Poplatek za psa uhraOte do
31. března. Bližší informace jsou uvedeny na www.zebetin.cz. Nastane-li jakákoli změna v průběhu roku, je třeba
ji nahlásit do 15 dní (pořízení nového
psa, úhyn, změna majitele apod.).
Poplatek za komunální odpad
Výše poplatku za poplatníka na kalendářní rok 2015 je stanovena na 670 Kč.
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2015.
Úhradu lze provést v hotovosti na pokladně (Šumavská 33 nebo v období
březen až květen na Malinovského
nám. 3), poštovní poukázkou (k dispozici i na ÚMČ) nebo bezhotovostním
převodem (číslo účtu 156304/5400,
variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, konstantní symbol je 1318).
Podrobnosti najdete na www.
brno.cz/odpady.
odd. ŽP
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
11
[ FEJETON ]
Vážená paní Rettigová,
píši vám, i když vím, že doručení nebude úplně snadné. Ale kdo ví? Technické vynálezy se od vašich dob tak rozrostly, že i tohle nepovažuji za nemožné. A proč vám píšu? To kvůli vaší nejznámější činnosti – vydání „Domácí
kuchařky“. Ne že bych nevěděl, že jste
se velmi angažovala v obrozeneckém
hnutí, přátelila se s Jungmannem i Palackým, psala knihy a básně, byla zanícenou vlastenkou a buditelkou. Dokonce jsem někde četl, že jste byla zakladatelkou „červené knihovny“. Ale
to vás nemusí rmoutit. Dívky to rády
četly – a to je důležité, že četly – však
to bylo česky! Ale co naplat, čas oponou trhnul, jak napsal jeden z našich
velikánů, a dnešek vás pořád vnímá
hlavně jako průkopnickou autorku kuchařské knihy. Od jejího vydání uplynulo málem dvě stovky let, ale leckdo
ji má pořád ještě v knihovně. I když
zdaleka ne to první vydání! Ale zároveň ovšem musím sdělit, že těch „kuchařek“ tu teO na trhu máme daleko
víc. Ne desítky, ale možná stovky! S kuchařskými knihami se – jak se říká –
roztrhl pytel. Ty všeobecné ani nepočítám. Ale jsou tu také např. kuchařky
speciální, namátkou třeba vegetariánská, veganská, bezlepková, dětská,
kuchařka houbová, hrníčková, speciální pro muže, minutková, o vánočním pečení a stolování. Náš jídelníček
se rozrostl, protože podívat se na druhý konec světa není dnes problém,
takže máme kuchařské knihy jídel nejen z Balkánu či Ameriky, ale také
s recepty orientálními, japonské nebo
čínské kuchyně. Názvy některých jídel
jste nemohla nikdy slyšet: hamburger,
kebab, šiščata, gyros, švej-ču-žou,
kung pao nebo su-ši. Recepty vám napsat nemohu, protože jsem absolutní
nekuchař, jen konzument. Maximálně
tzv. gurmán, který si rád pochutná na
dobrém jídle, ne gurmet. To je teprve
12 S T R A N A
člověk, který se vyzná, umí posoudit
jídlo ze všech stran, je to odborník,
vlastně vědec v tomto oboru. Těch tu
máme taky požehnaně.
Kuchařské knihy a recepty by měli psát
jen profesionálové, odborníci, kuchaři
z povolání. Asi tomu tak většinou je.
Nakladatelé ovšem ochotně vydávají
i kuchařky profíků z jiných oborů. Tzv.
celebrity, veřejně známé, mají touhu
se s námi podělit o své kuchařské umění. Třeba jedna z nejlepších našich hereček už tímto způsobem prozradila
nejeden svůj recept. Druhá herečka,
která také krásně maluje, též něco přičinila. Jistá paní Halina, spisovatelka,
nezůstala pozadu. Mimochodem –
kdyby si vzala na hlavu váš čepeček,
paní Magdaléno Dobromilo, byla by
vám docela podobná, nejen svými proporcemi! Tři zpěváci nedávno vydali
společně sesterskou kuchařskou knihu.
Jeden redaktor se náramně proslavil
recepty, jak levně a rychle uvařit. Prý
na vydané kuchařské knize vydělá miliony. Nu, proč ne? Řada našich spoluobčanů opravdu nemá na krevety, madeirské víno či kaviár nebo mušle, jak
propagují jinde jiní. Takže už mi chybí
jen sportovci. Věřím, že přijde čas, kdy
náš nejlepší hokejista všech dob napíše
kuchařku kanadských jídel s názvem:
„Jídlo, to je góóól!“ a neméně slavný
brankář třeba receptář: „Jídla do lapačky!“ Fenomenální tenistka by uspěla s knihou: „Dietou k Wimbledonu!“
Krásná biatlonistka pak s kuchařkou:
„Jak na mě při vaření koukal...“ A co
politici? Měli by se zapojit! Bývalý ministr financí by mohl napsat kuchařku
s mírně provokujícím názvem: „Prožerme všechno!“, ten současný ovšem by
odpověděl recepty „Slovenské halušky
po česku“. Škoda, že pan prezident,
který vládne mistrně perem i jazykem, nemá čas napsat třeba kuchařku
s názvem „Jak se vařilo v zemanských
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
tvrzích“. Byla by vtipná a plná výborných bonmotů. Jeho mluvčí by pak mohl vydat kuchařku s názvem: „Bača vaří
skopové.“ No a současný předseda vlády, který ovšem neví, kam dřív skočit, by
mohl přispět alespoň malou kuchařskou
brožurkou „Ze sobotky na nedělku“.
Těžko bych vám vysvětloval některé
předcházející pojmy, natož co je to rádio nebo televize. (Nemá to nic společného s telecím!) Až příště... Ale právě
tam také vystupují, vaří, rozdávají recepty další, kteří většinou vařit umí.
Třeba dva odrostlí, leč aktivní kluci. Nebo dvě děvy s bylinkami, onen laciný
kuchař, jiné kuchařinky, známý odbor-
ník, který často používal slovo vole, ač
nešlo o hovězí, Ital, který nás učí vařit
nejen po italsku, ale i česky. A o vaření
informují pořád i noviny a časopisy...
Ale nebojte se. I když se denně dovídáme, jak jsou chutné exotické potraviny vedle klokaního či pštrosího masa až po kobylky, larvy, různé červy
a další havě`, většina vašich krajanů
zůstává pořád věrna starým receptům. A dá přednost před kachnou po
pekingsku té naší, pečené s červeným
zelíčkem a bramborovým knedlíkem.
Možná právě podle receptu z té vaší
kuchařské knihy. Tak to jsem vám
chtěl napsat.
Váš F. Zacharník
Strážníci varují: nenaleIte podvodníkům
Mají různé scénáře, ale stejný cíl. Přijít
snadno k penězům. Spoléhají přitom na
důvěřivost zejména starších lidí, kterým
zvoní u dveří. Vydávají se za vzdálené
příbuzné nebo známé rodinných příslušníků, a to jen proto, aby pomocí
smyšlené historky vylákali hotovost.
Varování, která zaznívají dnes a denně
kolem nás, jako by mnozí neslyšeli. Jsou
přesvědčeni, že jim se něco takového
stát nemůže. Bohužel se však už i letos
vyskytly tyto smutné případy. V zatím
posledním, který zaznamenala městská
policie v Brně, byla okradena jednaosmdesátiletá seniorka. Uvěřila cizímu
muži, který za ní přišel, aby mu dala peníze pro její dceru, která bydlí v Praze.
Uvěřila a během chvíle přišla o mnohaleté úspory ve výši 14 000 korun. Svoji
chybu si uvědomila, až když byl podvodník dávno pryč. Nikomu cizímu nedávejte peníze, nemáte-li stoprocentní
jistotu, že mluví pravdu.
Upozorněte prosím opakovaně svoje
starší příbuzné, a` jsou vždy maximálně
obezřetní a vše si do detailu ověří telefonátem. V případě sebemenších pochybností je možné zavolat na bezplatné tísňové linky 156 nebo 158.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
České korunovační klenoty na dosah
v Letohrádku Mitrovských v Brně od 24.
1. do 31. 3. 2015, denně kromě pondělí.
Výstava přináší návštěvnicky atraktivní
a moderní zpracování expozice (velkoformátové fotografie, texty, videa atd.).
Autorem mistrovských replik je jeden
z nejlepších českých a evropských zlatníků – žijící legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II. nebo pro pa-
peže Jana Pavla II. Mimořádnost exponátů podtrhuje rozšířený koncept výstavy
zaměřený na nejdůležitější postavu české
historie a největšího Čecha – Karla IV.
(středověké zbraně, oděvy, obuv, 3D modely, listiny a knihy – vše v replikách
a faksimilích). Pro menší návštěvníky výstava nabízí interaktivní prvky.
Kontakt: Mgr. Petr Lukas, 605 972 588,
[email protected]
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
13
[ INFORMACE ]
[ POZVÁNKA ]
Zpráva o činnosti zásahové jednotky SDH Žebětín
Společenské centrum Bystrc
Rok 2014 se nesl v duchu odborné přípravy, zdokonalování znalostí a získání
nových specializací. V měsíci lednu jsme
zpracovali a odeslali žádost o dotaci na
opravu vozidla CAS 32 Tatra 815. Naše
žádost byla úřadem Jihomoravského
kraje schválena a byla nám přiznána dotace na opravu vozidla ve výši 90 000 Kč.
Na vozidle byla provedena oprava vodní nádrže a dodány nové pneumatiky.
Opravu provedla firma Požární technika
Komet, s. r. o. Na ostatních vozidlech
probíhala běžná údržba a servisní práce.
Členové zásahové jednotky se pravidelně účastnili předepsaného výcviku. Řidiči strojníci se zúčastnili pravidelného
školení řidičů. Dále se členové jednotky
zúčastnili součinnostních výcviků zaměřených na záchranu a vyhledávání osob
v zakouřeném prostředí. Velitelé a strojníci se zúčastnili kurzů k prodloužení
a získání odborné způsobilosti. Na základě dalších specializačních kurzů
a školení členové jednotky získali odborné způsobilosti nositel dýchací techniky a obsluha motorových řetězových
a rozbrušovacích pil.
Na budově hasičské zbrojnice probíhala
běžná údržba a drobné opravy.
V roce 2014 jsme zajistili požární dozor
na akcích Žebětínské trampobraní, pálení čarodějnic a na vánoční přehlídce
vín. V měsíci únoru jsme uspořádali
turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili i družstva profesionálních hasičů ze stanic v Brně-Lískovci a na Výstavišti. Nejlepší z našich členů se umístil
na 4. místě. V měsíci červnu jsme uspořádali již čtvrtý ročník nohejbalového
turnaje. V tomto turnaji naše družstvo
obsadilo 4. místo. Oba turnaje se setkaly s velkým ohlasem, a proto počítám s jejich pořádáním i v roce 2015.
Na nohejbalovém turnaji pořádaném
HZS JmK jsme obsadili 9. místo, na turnaji ve stolním tenisu ve Starém Lískovci jsme obsadili 10. místo.
4. 2. Čaj o páté
Taneční podvečer s orchestrem L. Kozderky TO JSME MY. Uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Začátek 17.00 hodin.
5. 2. Nezmaři
Folkový koncert. Začátek 19.30 hodin.
8. 2. Včelí medvídci zpívají
Představení pro rodiče s dětmi se známými písničkami z oblíbeného večerníčkového seriálu. Začátek 15.00 hodin.
12. 2. Soubor klavírních improvizátorů
Zdeněk Král & Martin Jakubíček. Další
koncert z cyklu Setkání žánrů. Začátek
19.00 hodin.
13. 2. Country bál
Účinkují country kapela Zimour a taneční skupina La Quadrilla, výuka
country tanců Ivan Bartůněk. Začátek
19.30 hodin.
14 S T R A N A
U příležitosti výročí 150 let profesionálních hasičů v Brně jsme vystavovali techniku na náměstí Svobody.
Zásahová činnost v roce 2014 byla následující:
13. 3., 13:26 hod. Požár lesa, Jinačovice,
CAS 32, CAS 32, posádka 1+4
18. 4., 06:18 hod. Požár osobního automobilu, Žebětín, ulice Bartolomějská,
CAS32, CAS32, posádka 1+4
2. 5., 17:39 hod. Požár odpadu, Žebětín,
ulice Hvozdecká, CAS 32, CAS 32, posádka 1+5
25. 6., 10:00 hod. Požár v mateřské škole,
taktické cvičení, Žebětín, ulice Drdy,
CAS32, posádka 1+3
28. 7., 16:12 hod. Požár stohu, Žebětín,
ulice Kohoutovická, CAS 32, CAS 32, posádka 1+6
29. 7., 18:26 hod. Požár stohu, planý poplach Žebětín, ulice Kohoutovická, CAS
32, posádka 1+3
31. 7., 11:03 hod. Technická pomoc, čerpání vody, Žebětín, ulice Kohoutovická,
CAS32, posádka 1+2
31. 7., 11:20 hod. Technická pomoc, čerpání vody Žebětín, ulice Dlážděná, CAS
32, posádka 1+2
31. 7., 12:55 hod. Technická pomoc, čerpání vody, Žebětín, ulice Dlážděná,
CAS32, posádka 1+2
6. 9., 16:49 hod. Požár odpadu, Žebětín,
ulice Hostislavova, CAS 32, posádka 1+2
7. 9., 08:54 hod. Požár bytu, Žebětín, ulice Říčanská, CAS 32, CAS 32, posádka 1+4
1. 12., 19:48 hod. Technická pomoc, odstranění stromu, Žebětín, ulice Kohoutovická, CAS 32, RZA Nissan, posádka 1+4
2. 12., 12:46 hod. Technická pomoc, odstranění stromů, Žebětín, ulice Kohoutovická, CAS 32, posádka 1+1
5. 12., 13:07 hod. Technická pomoc, odstranění stromů, Žebětín, ulice Ostrovačická, CAS 32, RZA Nissan, posádka 1+3
Petr Jelínek
Velitel JSDH Brno Žebětín
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
17. 2. Island a Faerské ostrovy
Cestopisná přednáška Milana Štourače
s promítáním. Začátek 18.00 hodin.
5. 3. Robert KřesMan a Druhá tráva
Bluegrassový koncert. Začátek 19.30
hodin.
Výstava:
4.–25. 2. Fotoobrázky Evy Pilarové
a Heleny Štefanové
9.–27. 2. Maroko – fotografie Jitky
Hollové
Výstava je přístupná od pondělí do
čtvrtka 15–18 hod. a při akcích ve Společenském centru nebo na základě
telefonické dohody (tel.: 546 211 924,
546 224 320). Vstup volný.
Bližší informace o pořadech
také na www.bystrc.cz.
Centrum pro rodinu a sociální péči
otevírá od března 2015 další běhy
pravidelných programů pro rodiny
s hyperaktivními a neklidnými dětmi
(Cvičení pro hyperaktivní a neklidné
děti TOBOGÁN, Trénink sociálních
a emočních dovedností TREaK, Rodičovská skupina pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi, Klubíčko
– dětský klub, Terénní podpora rodiny), rodiny neúplné a doplněné (Otevřená tematická skupina pro rodiče
z neúplných a doplněných rodin, Rodičovská skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin, Klubíčko –
dětský klub, Terénní podpora rodiny)
a rodiny dětí s poruchami autistického spektra (Rodičovská skupina pro
rodiče dětí s PAS). Programy jsou poskytovány zdarma v rámci Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Více informací a přihlašování:
www.crsp.cz, tel.: 542 217 464, 731
604 202.
Poradna pro seniory poskytuje základní sociální poradenství a zprostředkovává související služby, tj. podporu při
řešení problémů, zprostředkování
kontaktu s vrstevníky, zprostředkování informací nebo kontaktu na jiné organizace, doprovázení na úřady nebo
k lékaři MHD. Poradna pro seniory je
v rámci Sociálně aktivizačních služeb
pro seniory poskytována zdarma, může být anonymní, příp. v případě potřeby u klienta doma. Sídlo poradny je
v Centru pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno. Více informací a objednání u paní Bořilové na adrese [email protected] a tel.: 542 213
556, 542 217 464.
Od-pus`, 10. 2. 2015, 18.30 hod., kostel sv. Michala, Dominikánské nám.
Pořádá Centrum pro rodinu a sociální
péči, akce se koná v rámci Národního
týdne manželství.
Více informací: www.crsp.cz
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
15

Podobné dokumenty