Výroční zpráva ADRA 2013

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva ADRA 2013
2
33
Slovo úvodem
VÝROČNÍ ZPRÁVA
obecně prospěšné společnosti ADRA
za rok 2013
Rok 2013 byl pro organizaci ADRA Česká republika
nejen rokem změn ale rovněž ve znamení několika krizových událostí – v Česku i ve světě. Byli jsme svědky
mnoha vypjatých situací i neštěstí, avšak opět se ukázalo, kolik solidárních lidí mezi sebou máme a jakého
jsme schopni nasazení, když jsou druzí ve skutečné
nouzi. Důkazem toho jsou nejen počty dobrovolníků,
kteří prokazují velkou ochotu nezištné pomoci, můžeme to pozorovat i na stavu kont, kam dárci posílají
své příspěvky. Hlavně díky všem těmto solidárním lidem mohla ADRA pomoci stovkám zaplavených rodin
v Česku. V zasažených lokalitách působily také naše
speciální vycvičené týmy, které poskytovaly postiženým
psychosociální pomoc. Dostalo se nám od mnoha občanů poděkování za to, že jsme byli nablízku v tak vyhrocených okamžicích. Skutečnost, že má ADRA Česká
republika v oblasti humanitární pomoci svou pevnou
pozici, potvrzuje i to, že spolupracuje s integrovanými
záchrannými složkami.
Další velkou událostí, kdy jsme museli napnout všechny síly, bylo listopadové řádění tajfunu Hayian na Filipínách. Hned druhý den, co se cyklon souostrovím
přehnal, jsme vyhlásili veřejnou sbírku. Při plánování
první humanitární pomoci jsme měli oproti jiným organizacím velkou výhodu – jsme součástí mezinárodní
sítě ADRA. ADRA Česká republika nemusela složitě
a zdlouhavě mapovat terén než pomoc zahájila. Mohla využít znalostí kolegů, kteří na Filipínách dlouhodobě působí, a začít rychle jednat.
Nejsou to ale jen nenadálé krize, kdy se snažíme poskytovat pomoc. Budujeme systematicky celostátní síť
dobrovolnických center, jejichž dobrovolníci jsou oporou v každodenním životě osamělým lidem. Těchto
dlouhodobých dobrovolníků v roce 2013 opět přiby-
lo, stejně jako přijímacích zařízení, které o spolupráci
s námi projevily zájem. Jsem rád, že dobrovolnictví se
u nás stává „normální“, protože ve vyspělých společnostech je běžné a je projevem určité mentální úrovně
lidí. Přál bych si, aby se dobrovolnictví v Česku dále rozvíjelo a my mohli být nadále jeho součástí. Snažil jsem
se k naplnění této idey přispět jako vedoucí Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku a od září jako
ředitel ADRA Česká republika. V té době ADRA Česká
republika změnila statut. Z občanského sdružení se stala obecně prospěšná společnost, což nám umožňuje
v budoucnu hledat další možnosti našeho rozvoje. Je
pro mne výzvou převzít do rukou pomyslné otěže tak
respektované organizace, jakou ADRA v Česku je, a stala se také díky zásluze mého předchůdce Jana Bárty.
Rád bych poděkoval všem dárcům ale také všem, kteří
pomoc v minulém roce doma nebo v zahraničí uskutečňovali. Rok 2013 opět potvrdil, že ADRA má mnoho
podporovatelů a příznivců. Velmi si toho vážíme a věříme, že Vaši důvěru nezklameme ani v tomto roce.
Michal Čančík
ředitel ADRA, o. p. s.
4
Naše úspěchy v roce 2013
55
Naše práce v České republice
Naše práce v České republice
Mimořádná pomoc při povodních
v Čechách
Na začátku června 2013 byla Česká republika zasažena ničivými
povodněmi. Odstraňování jejich následků byl jedním z největších projektů organizace ADRA Česká republika v tomto roce.
ADRA okamžitě aktivovala svůj povodňový tým a vyslala koordinátory do zasažených oblastí. Z pohotovostního fondu ihned
uvolnila 250 000
000 Kč
Kča lidem
a lidempostiženým
postiženýmpovodní
povodníposkytla
poskytla
mamateteriální
pomoc. Zároveň
neprodleně
otevřela
veřejnou
sbírku,
riální pomoc. Zároveň
neprodleně
otevřela
veřejnou
sbírku,
na
na
konto
dárci
poslali
skoro
18 milionů
korun. ADRA Česká
jejížjejíž
konto
dárci
poslali
skoro
18 milionů
korun.
republika
ve spolupráci
s obcemi
čistila
studny a čistila
poskytovala
ADRA Česká
republika ve
spolupráci
s obcemi
studny
odborné
poradenství
při poradenství
sanacích. Vycvičené
týmy se
zapojily
a poskytovala
odborné
při sanacích.
Vycvičené
do
odklízení
následků
povodní
a lidem,povodní
kteří to potřebovali,
také
týmy
se zapojily
do odklízení
následků
a lidem, kteří
to
poskytovaly
pomoc.
potřebovali, psychosociální
také poskytovaly
psychosociální pomoc.
ADRA ČR finančně podpořila přibližně 400 rodin v Jižních
Čechách, na Litoměřicku, Sedlčansku, Kolínsku, Nymbursku
a v okolí Prahy. Prostředky byly určeny především na obnovu bydlení, sanace omítek a čištění zdrojů pitné vody.
Pomoc organizace ADRA při povodních 2013 v číslech:
• 250 000 Kč uvolněných z pohotovostního fondu
• 2,5 mil. Kč materiální pomoci rozdělené v cca 40 obcích
• 18 milionů
zasažených
pomilionů Kč
Kčvybraných
vybranýchna
napomoc
pomoclidem
lidem
zasažených
povodní
vodní
• 250 vyslaných dobrovolníků
• 350 zapůjčených vysoušečů
• cca 400 rodin získalo finanční pomoc
Dobrovolnictví
Dobrovolnická
Dobrovolnická centra
centra
Dobrovolníci
sevěnují
věnujízdarma
zdarmazejména
zejména
osamělým
lidem.
PoDobrovolníci se
osamělým
lidem.
Pomámáhají
seniorům,
zdravotně
postiženým
osobám,
osamělým
hají seniorům,
zdravotně
postiženým
osobám,
osamělým
a nea nemocným
nebo
sociálně
znevýhodněným
dětem.
Navštěvumocným nebo
sociálně
znevýhodněným
dětem.
Navštěvují
je
jí
je v přijímacích
organizacích
individuálně
tráví
s nimi
v přijímacích
organizacích
nebo nebo
individuálně
a chodí
s nimi
na
čas.
Chodí čtou
společně
na procházky,
čtou jim, povídají
si s nimi,
procházky,
jim a naslouchají.
Dobrovolníci
jsou proškoleni,
naslouchají.
proškoleni,
pojištěni a po
dobu
pojištěni a poDobrovolníci
dobu výkonujsou
činnosti
jim dobrovolnické
centrum
výkonu
činnosti
jim zázemí.
dobrovolnické centrum poskytuje potřebposkytuje
potřebné
né zázemí.
V České republice fungovalo v roce 2013 celkem 10 dobrovolV České
republice
fungovalo
v roce
celkem 10 dobrovolnických center
ADRA.
Tato centra
plní2013
roli prostředníků
mezi přinických
ADRA. Tato
centra plní V roli
prostředníků
mezi
jímacími center
organizacemi
a dobrovolníky.
roce
2013 spoluprapřijímacími
organizacemi
a dobrovolníky.
V roce 2013
spolupracovala dobrovolnická
centra
s 118 sociálními,
zdravotnickými
covala
dobrovolnická
centra s 118 činnost
sociálními,
zdravotnickými
a dalšími
zařízeními a koordinovala
1721
pravidelných
a dalšími zařízeními
a koordinovala
1721svého
pravidelných
dobrovolníků.
Ti věnovali
druhým 52činnost
137 hodin
volného
dobrovolníků.
Ti věnovali
druhým
52 v 137
hodin svého
volnéčasu. Tito dobrovolníci
vykonali
práci
souhrnné
hodnotě
5,5
ho
času.korun.
Tito dobrovolníci
vykonaliorganizace
práci v souhrnné
hodnotě
milionů
Každý dobrovolník
ADRA odpraco5,5
milionů2013
korun.
Každý dobrovolník
organizace
ADRA odpraval v roce
v průměru
30 hodin a věnoval
společnosti
prácoval
v roce 2013
v průměru
30 za
hodin
věnovaldobrovolníků
společnosti
ci v průměrné
hodnotě
3216 Kč
rok. a Většina
práci
hodnotěneaktivní
3216 Kča dvě
za rok.největší
Většinuskupiny
dobrovolníků
patřilav průměrné
mezi ekonomicky
tvořili
tvořili
ekonomicky
neaktivní
občané,
přičemž
dvěma
největšími
studenti
a nezaměstnaní.
U těchto
skupin
se nedá
předpokládat
skupinami
byli
studenti
a nezaměstnaní
lidé.
U těchto
se
velký příjem,
a přesto
přispěli
společnosti
částkami
1,8skupin
a 1,5 minedá
předpokládat
velký příjem,
a přesto přispěli
společnosti
lionu ve
svém věnovaném
čase. Dobrovolnictví
je pro
ně navíc
částkami
1,8 a 1,5pracovních
milionu vezkušeností.
svém věnovaném čase. Dobrovolzpůsob získávání
nictví je pro ně navíc způsob získávání pracovních zkušeností.
Podíl skupin dobrovolníků:
Podíl skupin dobrovolníků:
Studenti
33 %
6
77
Naše práce v zahraničí
Do 5.9. 2013 statut o.s.
Od 6.9.2013 s přechodem na o.p.s.
Valná hromada
Rada
Předseda
Mikuláš Pavlík
Členové
Jan Bárta
Michal Čančík
Peter Čík
Poděkování dalším spolupracovníkům ADRA:
Zřizovatel CASD
Správní rada o.p.s.
Předseda
Mikuláš Pavlík
Členové
Jan Bárta
Peter Čík
Josef Koláček
Samuel Kubečka
Pavel Martásek
Jan Moravec
Karel Staněk
Pavel Šimek
Pavel Zvolánek
Miroslava Žaludová
Jan Bárta
výkonný ředitel
Michal Čančík
ředitel (od 6.9. 2013)
Otakar Svoboda
technická podpora, skladník
Pavel Martásek
Jan Moravec
Radomír Špinka
Karel Staněk
Pavel Zvolánek
Lenka Rozehnalová
asistentka ředitele
Radomír Špinka
zástupce ředitele
Oddělení komunikace
s veřejností
Oddělení
BanglaKids
Michaela Kreuterová
vedoucí oddělení
komunikace
Jarmila Szkutová
manažerka
projektu
DC* ADRA Česká Lípa
vedoucí
Petr Máška
Veronika Krausová
PR koordinátorka
Šárka Hejnáková
koordinátorka
projektu
Eva Foltýnová
mzdová
a finanční účetní
DC ADRA České Budějovice
vedoucí
Jitka Chánová
Martina Šmídtová/
Kateřina Piechowicz
PR koordinátorka
Oddělení
humanitární
pomoci
Martina Mandová
manažerka projektu
Marie Lancová
finanční účetní
Miroslava Žaludová
PR koordinátorka
Monika Šikulová
manažerka projektu
Jamila Müllerová
personalistka
a mzdová účetní
DC ADRA Frýdek-Místek
vedoucí
Michal Čančík/Milena
Čančíková/Stanislav Staněk
Josef Koláček
vedoucí oddělení
humanitární
pomoci v ČR
Oddělení globálního
rozvojového vzdělávání
Emílie Szkutová
finanční účetní
Tereza Čajková
vedoucí oddělení globálního
rozvojového vzdělávání
Zuzana Šimíčková
finanční účetní
Oddělení zahraničních projektů
Ekonomické oddělení
Oddělení českých projektů
Dagmar Goldmannová
vedoucí oddělení zahraničních
projektů a oddělení globálního
rozvojového vzdělávání
Dita Říhová
vedoucí
ekonomického
oddělení
Alena Skutilová
vedoucí oddělení
domácích projektů
Kateřina Kodysová
manažerka projektu
Jan Hádek
finanční účetní
Markéta Lančová
manažerka projektu
Šárka Hauznerová
koordinátorka globálního
rozvojového vzdělávání
Magdaléna Hromková/
Klára Vacková
koordinátorka globálního
rozvojového vzdělávání
Ellen Tomancová
mzdová
a finanční účetní
Lenka Urbanová
finanční účetní
* DC – dobrovolnické centrum
DC ADRA Ostrava
vedoucí
Dagmar Hoferková
DC České Budějovice: Zdena Chmelová, Hana Havlová,
Markéta Skálová, Václav Vonášek, Julie Ferenčáková,
Marie Badalová, Miroslava Kulířová, Hana Kocourková,
Miluše Vondrášková, Blanka Šindelářová, Věra Reitzová
DC Česká Lípa: Naděžda Vejvodová, Květoslava Kunarová,
Lucie Honzíková Kotlánová, Věra Čantošová, Kateřina Holasová,
Hana Hanzlíková, Štěpánka Krkošková, Pavla Mrázová,
Petra Herpaiová, Tomáš Pokorný, Iva Stuchlíková,
Lenka Štěpánková, Blanka Trnková, Milada Zítková
Frýdek-Místek: Lenka Hájková, Martina Hölblingová, Petr Adamus,
Anna Fedorková, Lenka Zaciosová, Irena Šiková, Jan Špinka,
Alžběta Pavlásková, Jan Linhart, Gabriela Slívová, Halina Gorná,
Vladěna Pecinová, Marcela Lasotová, Andrea Radomská,
Petra Kantorová, Naděžda Lebedová
DC Havířov: Karel Folwarczny, Marcela Holková a Marcela Bühnová
DC Ostrava: Veronika Vašková, Lucie Kurnatová, Hana Bilíková,
Helena Mrázková, Zuzana Kuperová, Tomáš Šobáň,
Jitka Rýznarová, Andrea Radomská, Barbora Šindlerová,
Marie Friedrichová, Romana Vaverová
DC Plzeň: Barbora Kubová, Eva Ramíková, Radka Vondrášková,
Jan Libotovský
DC Valašské Meziříčí: Naděžda Šímová, Hana Češková,
Květuše Tyšerová
DC Zlín: Ivana Marášková, Janina Zemanová
DC Znojmo: Adéla Bartesová, Tomáš Severin, Jana Flachowská,
Miroslav Hrabě, Eva Machoňová, Alena Sochorová, Jiří Sochor,
Marek Sochor, Ivo Pokorný
Poradna a DKC Hradec Králové: Marcela Hudečková,
Ester Grzonková, Jiří Chvála, Jolana Moravcová, Jana Viková
Tereza Andělová, Olga Kunertová, Dita Balcarová, Iva Stašová,
Veronika Bubeníková, Šárka Havlíková, Ivana Kostelníčková,
Martina Exnerová, Jana Vacková
Pražská centrála: Karolína Emanuelová, lektoři a lektorky programu
PRVák, Aleš Bárta, koordinátor zdravotnického projektu v Itibo
Podíl dobrovolníků ADRA:
DC Plzeň
vedoucí
Stanislav Valenta
DC ADRA Praha
vedoucí
Alena Skutilová
DC ADRA Prostějov
vedoucí
Věra Palacká
DC ADRA Znojmo
vedoucí
Zdenka Severinová
DC ADRA Valašské Meziříčí
vedoucí
František Tomanec
Poradna ADRA Hradec Králové
vedoucí Miroslav Bubeník/
Aneta Černohorská
DC ADRA Zlín
vedoucí Josef Koláček/
Pavlína Pejlová
DC ADRA Havířov
vedoucí
Hana Čadová
*Pět P – jedná se o program cílený na děti ve věku 6-15 let, který má řešit sociální
a komunikační obtíže zapojených dětí.
Charitativní obchůdky a sociální šatníky
Charitativní obchůdky jsou jeden z nástrojů získávání prostředků
na podporu dobrovolnictví a dalších projektů. Za nízké ceny se
tady prodává darované oblečení i předměty pro vybavení domácnosti. První z obchodů byl založen ve Frýdku-Místku na podzim roku 2010. Postupně se otevíraly obchůdky také v Havířově
a Frýdlantu nad Ostravicí. V roce 2013 zahájily provoz další obchůdky – ve Frýdku-Místku a v Karviné. ADRA Česká republika
provozovala v roce 2013 celkem 5 obchodů. Věci, které není
možné prodat, se rozdávají lidem bez domova a sociálně slabým
v přidruženém zařízení – sociálním šatníku. Lze tady dostat veškeré vybavení domácnosti, oblečení i hygienické potřeby.
Sociální šatníky v současnosti fungují ve Frýdku-Místku, v Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí a Karviné. Česká republika provozovala v roce 2013 celkem čtyři šatníky.
8
99
Komunitní intervenční psychosociální týmy
Program globálního
rozvojového
vzdělávání PRVák
KIP týmy (komunitní intervenční psychosociální týmy) tvoří speciálně vyškolení dobrovolníci, kteří poskytují psychosociální
podporu obětem autohavárií, požárů, bouřek, tornád a jiných
neštěstí. Týmy spolupracují s policií, hasiči a zdravotnickou záchrannou službou.
Program globálního rozvojového vzdělávání probouzí v mladých
lidech zájem o svět a souvislosti různých celosvětových problémů. Žáci a učitelé si zvyšují povědomí o tom, jak globální procesy
ovlivňují jejich každodenní život a jsou pak lépe schopni reagovat
na dění ve společnosti, v níž žijí. V rámci programu se hovoří o tématech, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba,
odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva atd. Během výukových programů jsou žáci a studenti vedeni k pochopení propojenosti svých vlastních životů s životy druhých a diskutují
o dopadech našeho chování a životního stylu na obyvatele jiných
částí světa.
V roce 2013 členové KIP týmů pomáhali například při povodních v Čechách nebo při výbuchu plynu v panelovém době
ve Frenštátu pod Radhoštěm.
KIP týmy v roce 2013:
• Do činnosti KIP týmů bylo v roce 2013 zapojeno 14 skupin
o celkovém počtu cca 150 dobrovolníků, kteří působí po celé ČR.
• Při povodních ve Středočeském kraji bylo v rámci působení
KIP týmů Kladno a Kolín ve spolupráci s psychologem HZS
Středočeského kraje zaznamenáno 140 intervencí. • Dalších 5 zástupců Ostravského a Třineckého KIP týmu se
zapojilo v Křešicích v Ústeckém kraji. K několika intervencím za podpory členů Českobudějovického týmu došlo také v Jihočeském kraji.
V rámci řešení krizových událostí se ADRA Česká republika
v roce 2013 podílela ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni a Český červený kříž na vývoji mobilní aplikace Koordinátor, která zrychlí pomoc v krizových situacích. Spolupracovala
také s Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru
na projektu České televize s názvem „Krizová mapa Česka“. Prostřednictvím mapy bude veřejnost během povodní získávat informace o sjízdnosti komunikací v zasažených oblastech a bude
mít možnost vkládat do ní vlastní oznámení. Mobilní aplikace
Koordinátor zase usnadní komunikaci mezi vedoucím KIP týmu
a jednotlivými dobrovolníky.
Dobrovolníci pomáhají v domovech pro seniory, v nemocnicích, v dětských domovech, kojeneckých ústavech a pod.
V roce 2013 realizovala ADRA Česká republika programy pro děti
mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních škol.
Na podzim 2013 se uskutečnily semestrální kurzy o globálním rozvojovém vzdělávání pro studenty pedagogické fakulty Technické
univerzity v Liberci a Univerzity v Hradci Králové. V červnu 2013 se
konala výstava „Z místa na místo“, jež představila výtvarné práce
žáků základních škol k tématu pohyb lidí a věcí v globalizovaném
světě. V rámci vzdělávacích projektů bylo školám udíleno prestižní
ocenění - Certifikát Světová škola. Získalo ho 5 škol.
PRVák v roce 2013:
• Uskutečnily se 4 semestrální kurzy pro100 studentů pedagogických fakult.
• Seminářů pro učitele se účastnilo 83 pedagogů mateřských
a základních škol.
• Programů se účastnilo 739 dětí z mateřských škol (34 programů), 1477 žáků základních škol (66programů) a 635 žáků
středních škol (25 programů).
• 5 škol získalo certifikát Světová škola.
• Do výtvarné soutěže se v roce 2013 aktivně zapojilo 2304 žáků základních škol. Doprovodných workshopů globálního rozvojového vzdělávání pro školní kolektivy se zúčastnilo 140 žáků a studentů z 8 škol.
10
11
11
Statistika dobrovolnických center ADRA 2013
Dobrovolnické centrum
Česká Lípa
Praha
České Budějovice
Valašské Meziříčí
Zlín
Havířov
Frýdek-Místek, Třinec a Nový Jičín
Ostrava
Znojmo
Plzeň
ADRA Celkem
Typ přijímající organizace
Počet přijímacích
organizací
Počet
dobrovolníků
Počet
návštěv
Odpracovaných
hodin
Hodnota celkem
(Kč)
Sociální zařízení
6
29
798
1004
131942
Zdravotnické zařízení
1
13
257
271
30731
Individuální klienti
1
3
121
190
18088
Sociální zařízení
2
12
223
477
54063
Zdravotnické zařízení
2
49
383
538
61009
Sociální zařízení
10
121
2009
3484
395086
Pět P
1
40
nespec.
1194
113669
Individuální klienti
1
6
286
547
52074
Sociální zařízení
10
62
1312
2539
287923
Zdravotnické zařízení
1
19
477
560
63504
Charitativní obchůdky
2
17
nespec.
3134
253854
Sociální zařízení
15
112
1464
2964
336118
Zdravotnické zařízení
2
7
156
270
30618
Sociální zařízení
11
150
3160
6 336
718502
Zdravotnické zařízení
1
32
165
191
21659
Sociální zařízení
14
269
4514
7 303
828160
Zdravotnické zařízení
5
112
1804
2543
288376
Školské zařízení
1
18
156
350
61372
Individuální práce s klienty
1
6
178
184
17517
Charitativní obchůdek
2
48
nespec.
6929
561249
Práce v knihovně
1
23
nespec.
274
23701
Sociální zařízení
13
323
3346
5570
631666
Zdravotnické zařízení
4
78
353
527
59762
Individuální práce s klienty
2
42
439
930
88536
Sociální zařízení
4
81
1385
2 476
280722
Zdravotnické zařízení
1
13
162
252
28605
Pět P
1
12
185
582
55406
Sociální zařízení
3
24
437
519
58 855
118
1 721
23 770
52137
5 534 680
*Pět P – jedná se o program cílený na děti ve věku 6-15 let, který má řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí.
Poradna a dětské krizové centrum
Hradec Králové
Posílení vnitřních kapacit ADRA ČR
V Hradci Králové působí již jedenáct let poradna a psychoterapeutické centrum, které nabízí bezplatnou pomoc obětem domácího násilí nebo jiné trestné činnosti. Odborníci tu zdarma poskytují
právní poradenství, psychoterapeutickou pomoc a další služby.
Dětské krizové centrum se zaměřuje pomoc dětem v těžké životní
situaci, které se stanou terčem šikany, zneužívání, domácího násilí
apod.
V roce 2013 ADRA získala grant na projekt, jehož cílem bylo posílit vnitřní kapacity organizace ADRA Česká republika. Projekt
byl zaměřen na zlepšení interních procesů organizace ADRA,
rozvoj fundraisingu a propojení komunikačních a fundraisingových aktivit se zaměřením na rozvojové a humanitární projekty.
Nově nabyté zkušenosti povedou ke zjednodušení řízení organizace, podpoří ekonomickou soběstačnost a zároveň dlouhodobou udržitelnost projektů realizovaných v České republice
i v zahraničí.
Pracovníci z poradny své zkušenosti přenášejí také do zahraničí.
Podíleli se na projektu v Gruzii, který měl za cíl zlepšit ochranu práv
obětí domácího násilí. Při té příležitosti školili tamní policisty, lékaře, sociální pracovníky, právníky a zástupce neziskových organizací
v oblasti lidských práv a předávali jim cenné zkušenosti. Poradna
je též akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec Králové pro
výkon praxe studentů Ústavu sociální práce a pedagogické fakulty.
Poradna ve spolupráci s Policií České republiky, Městskou policií
Hradec Králové, Intervenčním centrem a za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky a Magistrátu města Hradec Králové
v roce 2013 realizovala projekt „Podpora bezpečí seniorů“, který
má zvýšit úroveň prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech. Byla vydána publikace „Zásady bezpečného
chování pro seniory“, která je dostupná i na webu poradny.
Poradna a dětské krizové centrum v roce 2013:
• V roce 2013 poradna pracovala se 70 oběťmi násilí a 56 agresory.
• Dětské krizové centrum v roce 2013 navštívilo celkem 171 klientů a zvykacích režimů se účastnilo celkem 71 klientů.
12
13
13
Humanitární projekty
Naše práce v zahraničí
V situacích, kdy jsou lidé zasaženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem, nastává naléhavá potřeba zajistit postiženým
pitnou vodu, potraviny, zdravotní péči, hygienické potřeby, základní ošacení a přístřeší tak, aby měli co nejrychleji důstojné
podmínky k životu. ADRA Česká republika realizuje humanitární
pomoc vlastními projekty nebo ve spolupráci se zahraničními
pobočkami sítě ADRA.
•
•
•
Téměř 5 tisíc rodin obdrželo od mezinárodní organizace
ADRA potravinovou pomoc v hodnotě 55 tisíc dolarů.
ADRA od listopadu rozdala 2 tisíce hygienických sad (kanystr, mýdlo, zubní kartáčky, ručníky aj.) a zprovoznila 7 čističek
vod, ze kterých odebírá vodu zhruba 50 tisíc obyvatel.
Spolu se zdravotníky z nemocnice v Estancii vyšetřila skoro 1 500 žen a dětí a podala jim výživové doplňky.
Filipíny
V pátek 8. listopadu zasáhl Filipíny tajfun Hayian, který experti
označili za nejsilnější pevninský cyklon. Podle odhadů za sebou
zanechal přes pět tisíc obětí a více než 3,5 milionu lidí zůstalo
bez střechy nad hlavou. Postiženy byly hlavně centrální ostrovy,
kde bylo zničeno až 80 procent budov. Hayian srovnal se zemí
řadu pobřežních měst a vesnic, přes něž se přehnaly obrovské
vlny, které zpustošily přístaviště i s loďmi. Několik týdnů panoval
na ostrovech chaos, neboť byla zničena dopravní infrastruktura,
na rozsáhlém území byla přerušena dodávka elektrické energie, nefungovaly mobilní telefony a komunikace byla možná
jen prostřednictvím satelitních telefonů. Na humanitární pomoci
se ocitly zcela odkázány tisíce lidí, kteří potřebovali především
vodu, potraviny a přístřeší.
Bangladéš: Adresné dárcovství
Slumové centrum Čalantika
Barma:
Podpora klinik v odlehlých oblastech jihovýchodní Barmy
Pomoc obětem záplav
Podpora komunit v Meikhtile
Podpora při budování demokracie v Karenském státě
Etiopie: Studny pro oblasti zasažené extrémním suchem
Podpora nemocnice Karat
Rozvoj zdravotnických služeb a odborného vzdělávání
v nemocnici v Leku
Podpora nemocnice Halaba Kulito
Filipíny:
Humanitární pomoc po tajfunu Hayian
Gruzie:
Ochrana práv obětí domácího násilí
Haiti:
Jordánsko:
Keňa: Mongolsko: Moldavsko:
Thajsko:
Ukrajina: Podpora zemědělství v oblasti Petit Goave
Nová škola dětem zemědělců
Vybudování zavlažovacího zařízení
Podpora vzdělání syrských dětí
Zdravotnické středisko v Itibo
Podpora zemědělských družstev
Podpora inkluzivního vzdělávání
Školení pro barmské uprchlíky
Letní tábor pro děti z dětského domova
v Mukačevu
Vysvětlivky:
modrá: humanitární projekty
zelená: projekty rozvojové spolupráce
červená: lidskoprávní projekty
Humanitární pomoc po tajfunu Hayian
ADRA Česká republika vyhlásila ihned po katastrofě veřejnou
sbírku a zahájila spolu s mezinárodní sítí organizací ADRA monitoring zasažených oblastí. Svou pomoc soustředila na jeden
z nejvíce zasažených regionů – Visajské souostroví, konkrétně na
ostrov Panai. Bezprostředně po katastrofě zajišťovala lidem dodávky pitné vody, potravinovou pomoc a provizorní přístřešky.
Dále se podílela na obnově vodních zdrojů a distribuci desinfekčních tablet a hygienických potřeb. Po skončení akutní humanitární pomoci zahájila ADRA v centrálních Filipínách několik
rozvojových projektů. Jsou zaměřeny na obnovu rybářství, které
je pro místní obyvatele klíčovým zdrojem obživy. Rybáři své řemeslo nemohli vykonávat, neboť jim tajfun zničil lodě a potrhal
sítě. ADRA financuje opravu a výstavbu lodí a také do oblasti
přivedla školitele, kteří učí místní obyvatele vyrábět čluny z odolného laminátu. Program pamatuje také na ženy a jejich svízelnou
situaci. ADRA poskytla podporu ženám formou cash for work. Je
to způsob finanční pomoci, kdy lidé dostanou peníze za práci,
která je spojená s aktivitou přímo po katastrofě. Ženy takto opravovaly rybářské sítě.
•
ADRA Česká republika nashromáždila díky štědrosti českých
dárců do konce roku na účtu veřejné sbírky téměř 7,5 milionu korun, které dále použila na humanitární pomoc.
Barma/Myanmar
Barmu ovládal dlouhá desetiletí vojenský režim, s jehož důsledky se země vyrovnává dodnes. Obtížným životním podmínkám
čelí obyvatelé odlehlých oblastí Karenského státu, které zasáhl ozbrojený konflikt mezi karenskými ozbrojenými skupinami
a barmskou armádou. Zejména odlehlé oblasti na hranici s Thajskem, které jsou mimo oblast kontroly barmských úřadů, jsou
velmi chudé a zaostalé. Chybí zde základní občanská vybavenost, tedy i základní zdravotní péče. Projekty organizace ADRA
Česká republika mají za cíl zpřístupnit lékařské služby místním
obyvatelům a zlepšit zdejší hygienické podmínky.
Podpora klinik v odlehlých oblastech jihovýchodní Barmy
ADRA Česká republika v roce 2013 podpořila komunitní střediska založená karenskými zdravotnickými skupinami a udržovaná obyvateli přilehlých vesnic. Tyto komunitní kliniky poskytují
ve složitých podmínkách zdravotní péči místním lidem, vnitřně
přesídleným uprchlíkům i navrátilcům z uprchlických táborů.
Zdravotníci byli proškoleni odborným lékařským personálem
z Christian Leprosy Hospital v Mawlamyine. Absolvovali tréninky,
aby byli schopni léčit méně komplikované případy. Ve svých komunitách se také zaměřují na zlepšení hygieny a věnují se osvětě. Všichni komunitní zdravotníci obdrželi také finanční příspěvek na podporu jejich činnosti. ADRA Česká republika střediska
vybavila antibiotiky, léky proti průjmům, antimalariky, vitamíny,
antacidy, analgetiky, tropickými mastmi, obvazovými a krycími
pomůckami, dodala základní chirurgický materiál, laboratorní
a testovací sady na malárii a žloutenku typu B.
14
15
15
•
•
•
•
ADRA Česká republika ve spolupráci s místní organizací
ADRA Myanmar podporovala v roce 2013 dvanáct zdravotnických středisek v oblastech Hlaingwe a Myawaddy.
Podporované kliniky zajišťují služby pro 97 vesnic s 49 tisíci
obyvateli.
Měsíčně je v nich ošetřeno průměrně 5 tisíc pacientů.
Každé středisko má přibližně 5 až 6 pracovníků, kteří pracují
převážně jako dobrovolníci.
Podpora komunit v Meikhtile
V březnu roku 2013 propukly v městě Meikhtila v centrální Barmě
násilnosti mezi buddhistickou a muslimskou komunitou. Podle
vládních zdrojů bylo 44 lidí zabito a 61 zraněno. Cílem žhářských
útoků byly domovy téměř 13 tisíc lidí, kteří pak museli hledat
útočiště v provizorních táborech. ADRA Myanmar koordinovala
svoji pomoc s místními úřady, agenturami OSN a dalšími nevládními organizacemi. ADRA Česká republika přispěla finančním
darem ve výši téměř šedesát tisíc korun.
•
Díky finanční podpoře ze sítě ADRA byly 1 415 zasaženým
rodinám poskytnuty nádrže na pitnou vodu a základní hygienické potřeby.
Nádrže pro oblasti zasažené extrémním suchem
V regionu Garilee a Dhabab zajistila ADRA Česká republika
přístup k vodě 462 rodinám a jejich dobytku. Navázala také
na dřívější projekt, který realizovala v regionu Somali spolu
s partnerskou organizací ADRA Ethiopia.
Ve spolupráci s místními komunitami i úřady byly v oblasti vybudovány chráněné vodní nádrže, které zajistily dostatek vody
vždy pro celou vesnici. Ženy nemusely putovat pro vodu několik
kilometrů denně. ADRA také uspořádala školení pro místní obyvatele a seznámila je se zásadami správné hygieny i s tím, jak se
o vodu správně starat.
•
•
Během roku 2013 byly vybudovány dvě nádrže na vodu.
Přístup k vodě byl zajištěn 462 rodinám a jejich dobytku.
Podpora vzdělávání dětí syrských uprchlíků v Jordánsku
Rodiny uprchlíků hospodaří s velmi omezeným rozpočtem. I pro
vysokoškolsky vzdělané muže a ženy ze Sýrie je těžké sehnat
v Jordánsku odpovídající a přijatelně placené zaměstnání. Proto
často vykonávají práci hluboce pod jejich kvalifikací a za minimální mzdy. Veškeré prostředky investují do obživy a bydlení,
které jsou v Jordánsku drahé. Děti uprchlíků mají jen omezené
možnosti, jak navázat na vzdělávání, které musely kvůli válce přerušit. Škola je pro mnohé rodiny příliš velký luxus. Na učebnice,
sešity a aktovky jim nezbývají peníze. ADRA Česká Republika
otevřela v roce 2012 veřejnou sbírku. Vybraná částka směřovala
do projektu, který měl za cíl nakoupit dětem a studentům učebnice a pokrýt náklady na jejich vzdělávání. Na projektu spolupracovala česká kancelář s ADRA Austria, ADRA Switzerland a ADRA
Lebanon.
•
•
ADRA Česká republika se do projektu zapojila částkou 100 tisíc korun.
Z vybraných prostředků byly hrazeny školní pomůcky pro 150 dětí.
Pomoc obětem záplav
V srpnu zasáhly Karenský stát silné záplavy, které vyhnaly 35 tisíc
lidí do evakuačních center. ADRA Česká republika se podílela
spolu s mezinárodní sítí ADRA na poskytnutí okamžité humanitární pomoci a na následné obnově místního zemědělství. Pomoc byla velmi náročná, zejména kvůli komplikovanému přístupu do některých lokalit.
•
•
•
850 rodin dostalo potravinový balíček.
163 rodin obdrželo pytle s novými osivy.
Nákupem židlí a školních lavic byly podpořeny 3 místní školy.
Etiopie
Jordánsko a Sýrie
Etiopie je po Nigérii a Egyptu třetím nejlidnatějším africkým státem a patří mezi nejchudší země světa. Přestože má země velký
hospodářský potenciál a její ekonomika už několik let roste, téměř 30 procent obyvatel stále žije v extrémní chudobě a více
jak polovina dospělých lidí neumí číst a psát. Zdroje obživy jsou
tady velmi omezené. Situaci zhoršilo velké sucho, které v posledních několika letech postihlo celou oblast Afrického rohu včetně
Etiopie. Pomoc potřebovalo více než 10 milionů lidí, téměř polovinu z tohoto počtu tvořily děti. Humanitární pomoc organizace
ADRA Česká republika spočívala v zajištění pitné vody pro lidi
z regionu Somali.
Jordánsko je zemí sousedící se Sýrií, kterou zmítá občanská válka. Do konce roku 2013 více než 471 tisíc Syřanů opustilo své
domovy a uprchlo do okolních států. Jordánská vláda odhaduje,
že do země přišlo v roce 2013 okolo 120 tisíc uprchlíků. Hledají pomoc v uprchlických táborech, ale život v nich je extrémně
náročný. Jsou nuceni přebývat v provizorních podmínkách bez
příjmu, bez lékařské péče a bez možnosti získat zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci. Obzvlášť složitá je situace pro seniory
a rodiny s malými dětmi.
Rozvojové projekty
Rozvojové projekty ADRA realizuje s cílem odstranit dlouhodobé
problémy v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, špatný přístup ke vzdělání, nedostatek zdrojů
pitné vody či potravin, chudoba a podobně. Rozvojové projekty
podporují lidi tak, aby mohli převzít větší kontrolu nad svými životy. Do jednotlivých aktivit jsou místní obyvatelé vždy zapojeni,
učí se soběstačnosti, nezávislosti a schopnosti využívat své vlastní dovednosti.
16
17
17
Bangladéš
Bangladéš je jednou z nejchudších zemí světa. Žije zde více než
40 procent lidí za méně než 1 USD na den. Číst a psát umí jen
něco málo přes polovinu dospělých. Země je odkázána na mezinárodní potravinovou pomoc. Čtvrtina obyvatel hlavního města
Dháky bydlí ve slumech, polovina jsou děti. Tyto děti musí od
útlého věku často vypomáhat s povinnostmi v domácnosti, pracovat a přispívat do rodinného rozpočtu. Chudoba je začarovaný kruh a předává se z generace na generaci. Vzdělání je proti
ní jednou z nejúčinnějších zbraní, protože mladým lidem otvírá
nové možnosti. Díky vzdělání mohou získat lepší práci, rozvíjet se
a pomoci celé rodině. Právě na podporu vzdělávání bangladéšských dětí je zaměřen program BanglaKids, který ADRA Česká
republika realizuje již 15 let.
Program se skládá ze dvou projektů:
•
•
•
•
•
•
Čeští dárci přispěli od začátku projektu na nákup krav 259 250 korunami.
Internátní škola KMMS získala 10 krav a 6 telat a více než 580 dětí a mladých lidí dostává nyní pravidelně čerstvé mléko.
Kromě nákupu krav byly vybrané finanční prostředky použity
také na výstavbu nového prostorného chléva se žlaby a napájením.
Adresného dárcovství
Slumového centra Čalantika
Adresné dárcovství
Tento vzdělávací projekt pro děti v Bangladéši je společným
projektem ADRA Česká republika a BSCC (Bangladesh Children´s Sponsorship Services). Jde o podporu dětí a mladých
lidí ve studiu na vesnických a internátních školách. Dárce finančně podporuje určitého studenta konkrétní školy v Bangladéši.
Od roku 1999 umožnila ADRA Česká republika díky dárcům
převážně z České a Slovenské republiky vzdělání 6 400 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu k lepší budoucnosti.
•
těchto dětí vypije maximálně pár sklenic ročně. Nakoupit mléko pro všechny děti si škola nemůže dovolit, proto vedení školy
oslovilo organizaci ADRA s prosbou o zajištění vlastního chovu
krav. Pro internátní školu představuje vlastnictví dojných krav velkou podporu – dětem může trvale zajistit přísun důležitých živin
a škole přírodní zdroj hnojení pro políčka se zeleninou. Projekt
„Škole krávy, dětem mléko!“ bylo možné podpořit od poloviny
listopadu 2010 do dubna 2013.
V roce 2013 téměř 900 dárců podpořilo 1 400 dětí a mladých lidí na 35 vesnických a 7 internátních školách.
Pro 216 studentů a jejich rodin nechali dárci zakoupit v Bangladéši dárky dle jejich výběru jako například osobní potřeby, oblečení, jídlo, domácí zvířata atd.
Prostředky na rozvoj dostávají od Adry také samotné školy. Na
internátní škole KMMS, která se nachází na jihu Bangladéše, bydlí a studuje 582 dětí a mladých lidí ve věku 4 až 16 let. Součástí školy je i sirotčinec, kde žije 138 dětí. Děti pocházejí z velmi
chudých poměrů a převážná většina z nich trpí podvýživou. Jejich strava neobsahuje mnoho vitamínů, minerálů ani bílkovin,
které potřebují ke správnému růstu a vývoji, a také proto, aby
byly schopny odolávat infekcím. Škola se snaží žákům zajistit
co nejvyváženější stravu z místních zdrojů pěstováním vlastních plodin. Množství zeleniny záleží na úrodě a finančních prostředcích, maso je vzácností, stejně jako mléko, kterého většina
Jiným způsobem podpořila ADRA Česká republika internátní
školu AHTSS, která měla nedostatek pitné vody. Více než 600
studentů a učitelů používalo místní zdroj, avšak ten jim způsoboval zdravotní problémy. Pro dobrou pitnou vodu do školní jídelny se chodilo s kanystry několik kilometrů denně, což ale nebylo
možné v období sucha, kdy tento zdroj pro potřeby celé školy
vyschl. ADRA s finančním přispěním o. s. Maranatha vyhloubila
novou studnu a vystavěla cisternu na vodu.
Slumové centrum Čalantika
Zdaleka nejhorší situace z hlediska vzdělávání dětí v Bangladéši je v chudinských čtvrtích, slumech. Dva a půl miliónů dětí
ve věku 6 až 10 let zde stále nemá přístup k základnímu vzdělání. Obyvatelé slumů žijí ve velmi nedůstojných a nehygienických
podmínkách, pod hranicí chudoby a lidské důstojnosti. Vzdělání
je pro tyto děti příležitost, jak bojovat proti chudobě a představuje šanci na lepší život, než měli jejich rodiče.
V létě 2013 otevřela ADRA Česká republika v jednom z chudinských slumů v hlavním městě Dháce centrum Čalantika pro
vzdělání a volný čas. Stalo se oporou celé místní slumové komunitě a nabídlo široké spektrum služeb dětem i jejich rodinám.
Centrum Čalantika v roce 2013 zajistilo:
• základy gramotnosti a předškolního vzdělání pro 50 dětí ve věku 5-10 let
• 216 dní ve škole při výuce čtení, psaní v bengálštině i angličtině, matematiky a základů hygieny
• 5 400 výživných jídel a svačin
• 600 zdravotních prohlídek a ošetření lékařkou
• pravidelné zájmové aktivity, kterých se dětem v prostředí chudinské čtvrti běžně nedostává
Finanční prostředky od dárců byly použity na nákup školních
pomůcek, učebnic, jídla, lékařského ošetření, na volnočasové
aktivity pro děti z centra, platy učitelů a pronájem prostor centra.
nila život místních obyvatel, neboť v regionu fungovala pouze
zdravotní střediska, která neprováděla složité chirurgické úkony.
Jednou z nejčastějších komplikací vyžadující chirurgický zásah,
jsou císařské řezy. Matky, pokud nebyly ošetřeny včas, mnohdy
porod nepřežily. Zpřístupnění kvalitní lékařské péče snížilo nejen
úmrtnost matek, ale také novorozenců, kterým se nyní dostává
potřebné lékařské péče. Na projektech spolupracuje ADRA Česká republika s organizací ADRA Ethiopia. To přináší výhodu, neboť místní pracovníci znají díky svému dlouhodobému působení
v regionu perfektně zdejší prostředí.
Podpora nemocnice Karat
Nemocnice ve městě Karat se začala budovat v roce 2013. Pro
provoz však bylo nezbytné vybavit ji vyšetřovacími přístroji, což je
cílem navazujících projektů v dalších letech. Kromě vybavení budou Češi Etiopanům poskytovat školení a tréninky na posílení odborných dovedností v oblasti porodnictví a péče o matku a dítě.
Spádová oblast pro tuto nemocnici čítá 320 tisíc obyvatel. Její
otevření významně zvýší standardy poskytované péče v celém
regionu.
Rozvoj zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v Leku
Nová nemocnice byla postavena také ve městě Leku, a to v roce
2012. ADRA Česká republika ve spolupráci se síťovou organizací
ADRA Ethiopia dodala v rámci projektu podpory místní zdravotní péče do nemocnice a blízké lékařské fakulty kvalitní lékařské
vybavení a zajistila nutné technické zázemí. Postavila také ubytovací zařízení pro personál a podpořila zvýšení odbornosti místních lékařů jejich dalším vzděláváním.
•
Etiopie
Zdravotnictví v Etiopii patří mezi nejméně rozvinuté v zemích
subsaharské Afriky. Podle statistik žije 38 procent Etiopanů pod
hranicí chudoby a ke zdravotní péči nemá přístup. Nedostatek
léků a špatné vybavení nemocnic jsou příčinou toho, že lidé
podléhají i běžně léčitelným nemocem. Obzvláště ohrožené
jsou malé děti. Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří podvýživa, malárie a infekční nemoci jako tuberkulóza či HIV/AIDS. Rozvojové
projekty organizace ADRA Česká republika se v Etiopii v minulých letech zaměřily právě na oblast zdravotnictví. Všechny tři
nemocnice, které ADRA v roce 2013 podporovala, se nacházejí
v regionu Jižních národů, národností a lidu, jedné z nejchudších
oblastí Etiopie. Dostupnost zdravotnické péče výrazně zkvalit-
•
•
•
•
•
•
•
•
V nemocnici v Leku bylo v roce 2013 ošetřeno 34 331 pacientů.
389 žen navštívilo přednášku o plánování rodiny.
V nemocnici se uskutečnilo 569 porodů, z toho 62 císařských řezů.
2 113 dětí bylo proočkováno.
Bylo proškoleno 149 zaměstnanců.
Do nemocnice byl v roce 2013 zakoupen nový generátor na elektřinu.
Byly zahájeny stavební úpravy areálu a rekonstrukce technického zázemí nemocnice.
Operační sály získaly moderní vybavení jako například operační stůl a mobilní lampu a další nástroje. Vyšetřovny byly
vybaveny ultrazvukem, rentgenem, a také laboratoř dostala
přístroje na diagnostiku.
ADRA také přispěla na vybavení a zprovoznění 3 laboratoří na lékařské fakultě (YAMC).
18
19
19
Haiti
Haiti patří k nejchudším zemím severní polokoule. V roce 2010
ho zasáhlo silné zemětřesení. Desetitisíce lidí zahynuly a 1,5 milionu obyvatel ztratilo domov. Přeživší farmáři kvůli hladu spotřebovali všechno osivo, což prohloubilo blížící se hrozbu hladomoru. ADRA Česká republika začala na Haiti působit bezprostředně
po katastrofě. Poskytla obyvatelům nezbytnou humanitární pomoc a následně se zaměřila na podporu zemědělství. Cílem projektů bylo nejen dodání nového osiva farmářům, ale také předání nových poznatků, aby mohli hospodařit efektivněji.
Podpora nemocnice Halaba Kulito
Ve venkovských oblastech Etiopie jsou zdravotnické služby špatně dostupné a lidé musí za ošetřením putovat desítky kilometrů.
Obyvatelé města Halaba Kulito proto uspořádali finanční sbírku
s myšlenkou postavit si vlastní nemocnici. Z výtěžku postavili budovu, avšak na její další zařízení nezbyly prostředky. ADRA zajistila dodání základního nemocničního vybavení: nakoupila lůžka
pro pacienty, chirurgické nástroje, porodní lůžka, inkubátory,
přístroje pro laboratorní analýzy a vybavila operační sál. Mohlo
tak být zprovozněno oddělení gynekologie i s porodním sálem,
stomatologie, oční oddělení, rentgenologie i laboratoře. V areálu ADRA postavila dům pro zaměstnance nemocnice, který
zásadně zlepšuje jejich pracovní zázemí. V roce 2013 přispívala
na pokrytí mzdy chirurga, jehož práce je pro nemocnici klíčová,
neboť je jediným specialistou v této nemocnici.
•
•
V roce 2013 bylo v nemocnici v Halaba Kulito ošetřeno více
než 31 730 pacientů.
Uskutečnilo se zde 1 166 porodů, desetinu tvořily císařské
řezy.
Podpora zemědělství v oblasti Petit Goave
Pomoc organizace ADRA Česká republika směřovala do horské
oblasti Petit Goave. Tamní farmáři absolvovali školení, kde se seznámili se zemědělskými technikami zvyšujícími výnosnost úrody
a zároveň šetrnými k životnímu prostředí. Na jaře 2012 se ADRA
zaměřila na rozvoj podnikatelských aktivit farmářů. Na konci
roku 2012 bylo založeno několik malých zemědělských družstev, jejichž zástupci se učili základům účetnictví a managementu. Každé družstvo pak obdrželo finanční podporu, aby mohli
zemědělci začít sami podnikat. Projekty v roce 2013 měly za cíl
pokračovat v podpoře těchto podnikatelských aktivit.
Projekt vznikl ve spolupráci s ADRA Canada, Institutem tropů
a subtropů ČZU a Canadian Foodgrain Bank.
•
•
•
•
Díky projektu se úroda v regionu zvýšila o 35 procent.
Na farmách bylo od začátku projektu proškoleno 800 farmářů.
Vznikla zemědělská družstva, která začala vytvářet novou obchodní síť pro svou zemědělskou produkci.
Jeden z produktů družstev je místní pochoutka “chanm-chanm” z kukuřice, arašídů, kokosu a cukru. Zboží bylo napoprvé ihned vyprodáno.
Nová škola dětem zemědělců
V okolí jedné z tréninkových farem chyběla škola. Téměř 200 dětí
se provizorně učilo v budově kostela. ADRA Česká republika financovala ze speciální sbírky stavbu nové školní budovy. To se
setkalo s velkým ohlasem obyvatel celé lokality, kteří se z velké
části podíleli na stavebních pracích. Škola byla dostavěna v roce
2013 a má tři třídy, kabinet a toalety.
Vybudování zavlažovacího zařízení
Předpokladem uspokojivé sklizně je nejen správná pěstební
technika, ale také dostatečné zavlažování. To byl v oblasti Petit
Goave problém. ADRA Česká republika spolu s ADRA Canada
poskytla příspěvek 848 tisíc korun na vybudování zdroje vody.
•
•
400 farmářů získalo v roce 2013 vodu pro svá pole.
Vznikla komise, která vodní zdroj spravuje, kontroluje jeho
využití a sbírá drobné příspěvky od farmářů na jeho chod
a servis.
Keňa
Keňa je na jedné straně atraktivní turistickou destinací, která má
potenciál se rozvíjet zejména v oblasti průmyslu, na straně druhé
je to stále chudá země, kde polovina obyvatel trpí bídou. Venkov je zaostalý, což se odráží také na nedostatečné nebo zcela
chybějící zdravotní péči. To má za následek rychlé šíření choroby HIV/AIDS, jejímiž nositeli je přibližně 1,3 milionů lidí, z toho
156 tisíc dětí. V zemi se šíří další infekční nemoci a také malárie, která je smrtelným nebezpečím hlavně pro novorozence.
Zdravotnické středisko v Itibo
ADRA Česká republika podporuje již od roku 2006 zdravotnické
středisko ve vesnici Itibo. V oblasti Nyamira je to jediné zdravotnické zařízení nabízející základní péči pro zhruba 200 tisíc lidí.
Denně ho navštíví desítky místních obyvatel, kteří sem pěšky
putují až několik kilometrů. Středisko dlouhodobě spolupracuje
s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a umožňuje stáže jejím studentům. ADRA Česká republika je jedinou organizací
u nás, která podobnou zkušenost studentům zprostředkovává.
Rozvoj zdravotnického střediska v Itibu je financován z příspěvků
firemních i drobných dárců a z veřejných sbírek.
•
•
•
•
Ve středisku bylo v roce 2013 přijato a ošetřeno 7 420 pacientů.
Uskutečnilo se 114 porodů.
645 dětí absolvovalo zubní prohlídku a následné ošetření
chrupu.
V roce 2013 absolvovalo v Itibu stáž 10 českých studentů medicíny, z toho dva byli stomatologové.
20
21
21
Moldavsko
Thajsko
Ukrajina
V Moldavsku, nejchudší evropské zemi, žije více než 188 tisíc
dětí předškolního věku. Více než třetina z nich nemá možnost
navštěvovat školku. Sehnat místo v běžném zařízení je obtížné
pro zdravé dítě, ale mnohem těžší je umístit dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami. Oficiální statistiky hovoří o 3 500 dětech, které se kvůli různým formám postižení nemohou zapojit
do výuky. Situace se stále podobá té z dob Sovětského svazu,
kdy jedinou možnost představují specializované ústavy, které
ale v konečném důsledku přispívají k sociálnímu vyloučení dětí
s postižením.
Léta trvající občanská válka v Barmě a soustavné porušování lidských práv donutilo mnohé Barmánce, aby odešli ze svých domovů a hledali útočiště za hranicemi státu, nejčastěji v Thajsku.
Na prozápadní Mukačevo, město na Zakarpatské Ukrajině, začíná v plné míře doléhat krize. Skoro třicet procent obyvatel má
vážné problémy s alkoholem. Zpřetrhané sociální vazby, skrytá
agresivita a odcizení – toto jsou na první pohled neviditelné problémy, které trápí většinu dětí. Nevhodná státní politika s několikanásobně většími přídavky, než je průměrná místní mzda, dělá
z dětí rukojmí svých rodičů. Stávají se tak nástrojem k „vydělávání“ peněz. Mnohým chlapcům a dívkám chybí rodičovská péče,
dobrý příklad a motivace pro další život. Nezřídka se stávají sami
již v útlém věku závislými na alkoholu.
Podpora inkluzívního vzdělávání
ADRA Česká republika se snaží v Moldavsku ve spolupráci
s ADRA Moldova, místními samosprávami i vládou zlepšit podmínky vzdělávání dětí s hendikepem. Od roku 2010 realizovala
dva projekty za více než dvacet milionů korun: pomohla opravit
a stavebně přizpůsobit čtyři mateřské školy v okresech Orhei, Edinet, Leova a Stefan Voda a nakoupit do nich speciální pomůcky.
V těchto školkách se díky tomu vzdělává 138 dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, ať už s tělesným či mentálním postižením, či kombinovanými vadami. ADRA se zasadila také o zvýšení
kvalifikace zaměstnanců školky. Zajistila české specialisty, kteří
Moldavany školili v oblastech speciální pedagogiky, psychologie atd. Speciální školení absolvovalo 70 odborníků, kromě toho
byl v každé školce přijat logoped, psycholog, speciální pedagog
a fyzioterapeut. Každá ze školek se nachází v jiné části země, takže dohromady pokrývají potřeby všech regionů. Školky zároveň
slouží jako školicí centra pro další pedagogy a specialisty. Aby
byl pro děti snadnější dojezd, zakoupila ADRA čtyři mikrobusy,
které svážejí děti do školky.
•
•
•
•
•
V roce 2013 renovovala ADRA ČR Česká republika mateřskou školu ve městě Stefan Voda.
Zakoupila do ní nábytek a vzdělávací pomůcky.
Zástupci školky Stefan Voda navštívili inkluzivní školku v Praze
za účelem získání nových poznatků z praxe.
50 učitelů a odborníků na předškolní vzdělávání se zúčastnilo školení.
Pro každou školu byl zakoupen minibus Ford.
V současné době je na thajském území zhruba 150 tisíc uprchlíků, kteří jsou koncentrováni v devíti táborech podél thajsko-barmské hranice. Thajská vláda nedovoluje uprchlíkům žádnou
výdělečnou aktivitu a nepodporuje jejich vzdělávání, takže jsou
zcela odkázáni na cizí pomoc.
Mongolsko
Hospodářství Mongolska se z velké části opírá o pastevectví. Tento způsob obživy je však velmi křehký, což ukázaly kruté mrazy
v roce 2010, jejichž následkem uhynulo okolo 10 milionů kusů dobytka. Pastevci se potýkali s reálnou hrozbou hladomoru. Vzhledem k tomu, že mrazy přicházejí v pravidelných cyklech a humanitární krize se opakuje, ukazuje se jako nejlepší řešení nalezení
efektivnějšího způsobu obživy. Přestože není v Mongolsku tradice rostlinné výroby a obdělávání půdy zažitá, lidé jsou otevřeni
novým příležitostem a potřeba využívání nových zdrojů roste.
Školení pro barmské uprchlíky
V projektu, který probíhal v letech 2011–2013, se ADRA Česká
republika zaměřila na uprchlíky v Thajsku a umožnila jim rekvalifikaci a rozvoj schopností dle thajských a mezinárodních vzdělávacích standardů. Cílem projektu bylo zvýšit ekonomickou
samostatnost uprchlických komunit a poskytnout jim profesní
dovednosti, které jim pomohou buď při návratu do Barmy, nebo
podpoří jejich integraci do thajské společnosti.
•
•
Během tří let prošlo školením celkem 7 458 lidí.
Rekvalifikace byly v oblastech IT, masér, zemědělský mechanik, pečovatel/ka, elektromechanik, kadeřnice, kuchař/ka.
Letní tábor pro děti z dětského domova v Mukačevu
Na přelomu června a července se v Mukačevu už posedmé uskutečnil tábor pro šedesát místních dětí ve věku 6-17 let, které
pocházejí především ze sociálně slabých a rozvrácených rodin.
ADRA Česká republika se jim snaží zprostředkovat zážitky, které
patří k bezstarostnému dětství. Účastní se ho také dobrovolníci
z řad studentů z Česka, kteří se dětem věnují po celou dobu.
V roce 2013 přijelo patnáct studentů vysokých a vyšších odborných škol.
Podpora zemědělských družstev
ADRA Česká republika působí v Mongolsku od roku 2007. České Ministerstvo zemědělství tehdy podpořilo obyvatele na jihu
v oblasti Dornogobi. Mongolští pastevci se učili hospodařit
v podnebí, které umožňuje zemědělskou činnost jen několik měsíců v roce, a založili několik zemědělských družstev. O rok později rozšířila ADRA Česká republika své aktivity mezi zemědělce
do provincií Selenge a Zavkhanu. V roce 2013 se projekt věnoval
dalšímu rozvoji zemědělských družstev, zaměřil se na zlepšování podnikatelských dovedností farmářů, zefektivnění výroby
a usnadnění přístupu družstev k mikropůjčkám.
•
•
•
•
•
V provincii Zavkhan se v roce 2013 zvýšila úroda o 12 procent
a v provincii Selenge se vypěstovalo o 35 tun zeleniny víc.
Družstva ze Selenge vydělala v přepočtu 77 tisíc korun na zemědělském veletrhu v Ulánbátaru.
Bylo vyškoleno 18 družstevních školitelů, kteří mohou předávat nové zkušenosti dalším členům místní asociace.
Díky spolupráci v družstvech se pro zemědělce zjednodušilo
získávání podnikatelských úvěrů.
ADRA Česká republika poskytla zemědělcům nezbytné vybavení (autokláv, přístroj na sanitaci mléka, jogurtovač,
malý traktor).
Lidskoprávní projekty
Lidskoprávní projekty podporují rozvoj občanské společnosti
v zemích procházejících demokratickou transformací. Soustředí
se například na profesionalizaci místních neziskových organizací,
zvyšování povědomí o lidských právech či podporu mladých lidí
tak, aby se aktivně zapojili do komunitních a občanských aktivit.
Součástí jednotlivých aktivit je také sdílení a předávání zkušeností z České republiky.
22
23
23
Finanční zpráva ADRA, o. p. s.
Barma
V Barmě po desetiletí vládl vojenský režim, který hluboce poznamenal její obyvatelstvo i ekonomiku. Barma je navíc země mnoha
národnostních menšin. Společenská rozmanitost často také znamená náročnější cestu k politické dohodě a poklidnému soužití
různých sociálních skupin. Navzdory deklarované demokratizaci
země jsou zájmy většiny často prosazovány násilím a vyloučením namísto politické dohody garantované ústavou z roku 2008.
Soustavně jsou porušována práva etnických menšin obývajících
pohraniční oblasti, kde stále dochází k ozbrojeným konfliktům.
Podpora občanské společnosti v Karenském státu
Oblasti obývané etnickými menšinami se po letech ozbrojených
konfliktů potýkají s chudobou a diskriminací. Jejich obyvatelé
však mají mít právo a možnost podílet se na rozhodnutích, která
mohou ovlivnit jejich životy a také strukturu jejich společnosti.
V Karenském státě proto ADRA Česká republika vedla v letech
2012 a 2013 projekt zaměřený na podporu místních nevládních
organizací, nově utvořených politických stran a mladých lidí.
Lidé však nemají mnoho zkušeností s vedením organizace, finančním řízením či tvorbou strategie. ADRA pro představitele
těchto organizací pořádala školení, workshopy, návštěvy jiných
rozvojových projektů či výměnné pobyty.
•
•
•
•
•
V letech 2012 – 2013 se uskutečnilo 16 školení na aktuální
společenská a politická témata, lidskoprávní problematiku
i v oblasti řízení organizací.
Zúčastnili se jich studenti a představitelé nevládních organizací a nových politických stran.
V průběhu projektu se podařilo podpořit vznik platformy,
v níž koordinují své aktivity zástupci místních občanských iniciativ.
V rámci projektu proběhly také tři týdenní rozvojové exkurze
zástupců karenských organizací za zajímavými občanskými
iniciativami v jiných částech Barmy a studijní cesta 4 Karenů
do České republiky.
V průběhu roku 2013 se uskutečnilo i 10 studentských a 8 koordinačních aktivit, mezi něž patřily např. oslavy Mezinárodního dne mládeže, Mezinárodní den míru či Fórum občanské společnosti.
Zdroje a struktura příjmů
Celkové výnosy ADRA, o. p. s., v roce 2013 dosáhly 102 247 tis. Kč
a k jejich převažujícím zdrojům patřily vedle veřejných rozpočtů
(32 %) dary od jednotlivců a firem (32 %) a příjmy z vlastní činnosti (19 %).
Gruzie
Domácí násilí je v zemi, která leží na hranici mezi Evropou a Asií,
stále ještě tabuizované téma. Ačkoliv průzkum v roce 2009 ukázal, že mezi vdanými ženami je každá jedenáctá jeho obětí, tradiční společnost očekává, že žena za žádných okolností neopustí
svoji rodinu. Vzhledem k nedostatečně rozvinutým sociálním
službám mnohdy ani jinou možnost, než v takovém manželství
zůstat, nemá. Domácí násilí bývá považováno za čistě rodinný
problém, který by neměl být vynášen na veřejnost. Aktivity neziskových organizací v oblasti pomoci obětem domácího násilí
bývají často vnímány jako pouhá agenda západního světa, která odporuje kulturní tradici tamního modelu rodiny. Přesto se
gruzínská legislativa pomalu začíná měnit a ženám se otevírají
možnosti své problémy řešit. Chybí však praktické zkušenosti, ze
kterých by mohli vycházet poskytovatelé sociálních služeb, právníci i policisté.
Zdroje příjmů
Veřejné zdroje (státní rozpočet,
rozpočty krajů, měst a obcí)
Nadace a ostatní nevládní neziskové
organizace
v tis. Kč
v %
32 259
32
7 279
7
Dary od jednotlivců a firem
32 881
32
428
9 874
19 526
102 247
0
10
19
100
Mince denně a ADRA Úl
Veřejné sbírky
Vlastní činnost a ostatní výnosy
Celkem
Výše uvedený přehled výnosů zahrnuje všechny příjmy z doplňkové činnosti a pouze ty účelové prostředky, které byly v roce
2013 skutečně použity. Obsahuje tedy například účelové příjmy,
obdržené v minulých letech a použité v roce 2013. Neobsahuje
účelové příjmy přijaté v roce 2013, které budou použity až v letech následujících.
Ochrana práv obětí domácího násilí
ADRA Česká republika vedla v Gruzii od roku 2012 projekt na
posílení kapacit občanského sektoru v oblasti práv žen. Na projektu se podílela také pobočka ADRA Hradec Králové provozující poradnu pro oběti domácího násilí a dětské krizové centrum.
Semináři, školeními a supervizemi pod vedením českých lektorů prošlo více než pět set odborníků z řad právníků, policistů
a úředníků, ale také studentů a novinářů.
•
•
•
ADRA Česká republika uspořádala společně s organizacemi
GYLA a AVNG workshopy pro odborníky a navázala spolupráci s gruzínskou policií.
Zástupci gruzínských neziskových organizací navštívili Českou republiku a instituce, které se zabývají právní ochranou
obětí násilí.
Byly připraveny vzdělávací osnovy pro další školitele.
Mince denne
a ADRA Úl
0,4 %
Nadace a ostatní
nevládní neziskové
organizace 7,1 %
Stabilní součástí portfolia finančních zdrojů ADRA, o.p.s., jsou již
tradičně dary od Církve adventistů sedmého dne. V roce 2013
tvořily 3 procenta celkových výnosů a pomohly financovat náklady, které nebylo možné považovat za uznatelné z hlediska podmínek, za jakých byly projekty ADRA, o. p. s., realizovány nebo
na které rozpočty těchto projektů nedostačovaly.
Mince denně – program pro pravidelné dárce
Do dárcovského programu organizace ADRA Mince denně se
v roce 2013 zapojilo více jak 400 nových pravidelných dárců. Dárcovský program je založen na myšlence, že i drobný pravidelný
finanční dar může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi.
Finanční dary získané v programu Mince denně jsou děleny
na třetiny:
•
•
•
1/3 je určena na podporu dobrovolnictví a globálního rozvojového vzdělávání v ČR
1/3 putuje na dlouhodobé rozvojové projekty a okamžitou
pomoc v zahraničí
1/3 slouží k zajištění zázemí, fundraisingu a dalšího rozvoje
organizace ADRA
S přispěním dárců Mince denně organizace ADRA mohla v roce
2013 v České republice uhradit náklady na nábory dobrovolníků
a jejich školení v dobrovolnických centrech nebo spolufinancovat programy pro děti a dospělé, kteří navštěvují poradnu pro
oběti násilí v Hradci Králové.
V zahraničí bylo díky využití darů Mince denně mimo jiné podpořeno 850 rodin v Barmě, které postihla povodeň, na Haiti na farmách bylo vybudováno zavlažovací zařízení pro drobné zemědělce, v Mongolsku byla proškolena malá zemědělská družstva
v podnikání, 12 komunitních zdravotnických středisek v Karenském státě v Barmě nakoupilo základní zdravotnické potřeby
a léky.
Podrobné informace o programu, využití darů i on-line přihlášku
zájemci najdou na webových stránkách www.mincedenne.cz.
24
25
25
Audit
Přehled užitých dotací a příspěvků z veřejných zdrojů za rok 2013
Poskytovatel dotace
Název projektu
Ministerstvo zahraničních
věcí ČR
Okamžitý přístup k základní zdravotní péči v post-konfliktních zónách jihovýchodní Barmy
2 000 000
Posilování a rozvoj občanské společnosti a demokratických sil v Karenském státě
1 700 000
Zajištění vodních zdrojů pro komunity v oblasti Garilee a Dhabab, Etiopie
1 935 740
Gruzie: Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen
1 196 445
Rozšiřování úspěšného modelu předškolního inkluzivního vzdělávání v Moldavsku
6 843 978
Posílení kapacity nemocnice Karat
2 803 686
Česká rozvojová agentura
Podpora hospodářského rozvoje venkova v provinciích Selenge a Zavkhan, Mongolsko
684 733
Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama, Etiopie
6 000 000
Posílení a rozvoj vnitřních kapacit organizace ADRA ČR
PRVák - globální rozvojové vzdělávání školám
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Hodnota v Kč
380 000
1 100 000
Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v Ostravě a okolí
50 000
Dobrovolníci u pacientů v nemocnici a osob se zdravotním postižením na Znojemsku
27 570
Dobrovolníci v Nemocnici s poliklinikou v Havířově
38 000
Rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v Praze
46 500
Prevence domácího násilí a testné činnosti páchané na seniorech
Dobrovolnictví pro seniory a zdravotně postižené na územní hl. m. Prahy
Dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích pro seniory a zdravotně postižené v roce 2013
DC ADRA Znojmo - Program Pět P
Dobrovolnické programy ADRA v Havířově a okolí
Dobrovolnictví ve zdravotních a sociálních zařízeních na Českolipsku
174 000
72 000
113 000
27 000
138 693
36 000
Realizace dobrovolnických aktivit v sociálních a zdravotních zařízeních pro seniory na území města Ostravy a okolí
150 000
Realizace dobrovolnických aktivit v sociálních a zdravotních zařízeních pro děti a osoby se zdravotním postižením
na území města Ostravy a okolí
120 000
Realizace dobrovolnického programu na pomoc osobám v terminálním stádiu života (Ostrava)
Komunitní intervenční psychosociální týmy
9 000
60 000
Příprava a podpora dobrovolníků KIP týmů pro psychosicální krizovou pomoc obyvatelstvu
110 000
Dobrovolnictví je láska bez křídel
140 000
Dobrovolnické programy u dětí, mládeže a socálně-potřebných ve Frýdku-Místku a okolí v roce 2013
Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň - Dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotních zařízeních pro seniory
95 000
25 000
Dobrovolnické programy u seniorů a zdravotně postižených ve Frýdku-Místku a okolí v roce 2013
270 000
Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních pro seniory a zdravotně postižené
115 000
Dobrovolníci pro děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
24 000
Dobrovolnická služba lidem zasažených mimořádnou událostí
32 000
Dobrovolníci v sociálních zařízeních pro sociálně slabé občany
20 000
26
27
27
Poskytovatel dotace
Název projektu
Poskytovatel dotace
Název projektu
MPSV
ADRA - poradna pro oběti násilí a trestné činnosti
190 000
Statutární město Karviná
Charitativní obchod a sociální šatník Karviná
Dětské krizové centrum ADRA
182 000
Statutární město Havířov
Dobrovolnické programy ADRA v Havířově v roce 2013
Výchova a vzdělávání rodičů, kteří byli chovanci dětských domovů atp. a kteří nezvládají rodičovské kompetence
121 298
Město Valašské Meziříčí
Provoz dobrovolnického centra Valašské Meziříčí
Odborná psychosociální pomoc rodinám na zvládání rodičovských kompetencí
123 840
Město Třinec
Dobrovolnické programy o.s. ADRA v Třinci a okolí v roce 2013
Dobrovolnická centra ADRA aktivizují seniory prostřednictvím dobrovolníků
640 820
Město Frýdek-Místek
Dobrovolnické programy ve Frýdku-Místku v roce 2013
Královéhradecký kraj
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti
Dětské krizové centrum ADRA
Jihočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Hodnota v Kč
85 000
101 000
Hodnota v Kč
42 055
118 000
74 695
87 000
130 000
Vybavení pro činnost dobrovolnického centra ve Frýdku-Místku
10 000
Sociální šatník ADRA ve Frýdku-Místku
25 000
ADRA pro sociální začlenění rodičů, rodin a pro rozvoj rodičovských kompetencí
32 000
Město Česká Lípa
Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni
24 000
Práce s agresí v terapeutickém rámci
35 000
Město Nový Jičín
Dobrovolnictví ve zdravotních a sociálních službách města Nový Jičín
90 000
Zajištění oraganizačního zázemí pro podporu dobrovolnického centra v Českých Budějovicích
40 000
Město Český Těšín
Dobrovolnické programy o.s. ADRA v Českém Těšíně v roce 2013
10 000
Pokrytí provozních nákladů a nezbytných opatření v rámci řešení krizové situace
95 500
Město Fulnek
Rozvoj dobrovolnického programu
Dobrovolníci jako doprovázející stářím, nemocí, životem…
200 000
Město Bílovec
Činnost dobrovolnického centra v Ostravě
Realizace dobrovolnických aktivit na území města Ostravy
50 000
Město Strakonice
ADRA - den pro děti
1 000
3 000
20 000
Dobrovolníci v zařízeních u seniorů a zdravotně postižených
50 000
Obec Dyjákovičky
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
5 000
Jihomoravský kraj
Dobrovolníci stále v akci
40 000
Obec Chvalovice
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
10 000
Zlínský kraj
Dobrovolníci pomáhají
70 000
Obec Kuchařovice
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
1 000
Univerzita Hradec Králové
Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů
44 956
Obec Suchohrdly
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
1 000
Úřad práce krajská pobočka
Ostrava
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Obec Tasovice
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
6 000
Městská část Praha 5
Aktivizace seniorů prostřednictvím dobrovolnictví DSS Na Neklance
Obec Tešetice
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
2 000
Statutární město
Hradec Králové
Dětské krizové centrum ADRA
Obec Valtrovice
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
1 000
Obec Vrbovec
Činnost dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě
5 000
Město Frýdlant nad Ostravicí
Podpora činnosti Sociálního šatníku ve Frýdlantě nad Ostravicí
20 000
Město Znojmo
Činnost dobrovolnického centra Znojmo
60 000
Město Otrokovice
Dobrovolnická služba v Otrokovicích
40 000
Město Rožnov pod
Radhoštěm
Dobrovolníci v sociálních organizacích na území města Rožnov pod Radhoštěm
20 000
Město Třeboň
Činnost dobrovolnického centra v Českých Budějovicích
15 000
Město Frenštát pod
Radhoštěm
Poskytnutí služeb při tragické události
3 000
Celkové přijaté příspěvky na realizaci projektů z veřejných prostředků
32 258 796
230 000
70 000
Zvykací režimy a asistovaná předávání dětí
50 000
Podpora bezpečí seniorů
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti
Statutářní město
České Budějovice
15 000
Adra pro rodinu
Práce s agresí v terapeutickém rámci
Statutární město Ostrava
1 569 869
Dobrovolníci v pěstounských rodinách
100 000
78 300
150 000
70 000
Dobrovolníci v domácnostech u seniorů
100 000
Dobrovolnictví v sociálních zařízeních města Ostravy na pomoc dětem a osobám se zdravotním postižením
150 000
Dobrovolnictví v sociálních zařízeních města Ostravy na pomoc seniorům
150 000
Laskavost je nejsilnější a nejúčinnější lék na světě
14 000
Program Pět P v nových dimenzích
10 000
Rozvoj Komunitního psychosociální týmu pro pomoc lidem při mimořádných událostech a v krizových situacích
39 118
Na projekty, které jsme realizovali v roce 2013, jsme z veřejných rozpočtů obdrželi částku 32 259 tis. Kč a těmito prostředky bylo uhrazeno 33 procent z celkových projektových nákladů.
28
29
29
Přehled účelových darů a příspěvků přijatých a užitých za rok 2013 v tis. Kč
Druh fondu (údaje v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013
Použití fondů
Tvorba fondů
Rozvaha
Konečný zůstatek k 31.12. 2013
ROZVAHA (BILANCE) [v tisících]
Dary
Fond Mince denně
1 368
Fond na ostatní projekty v zahraniční
674
2 647
3 341
178
725
803
256
Fond přírodní katastrofy v ČR
1 230
8 833
9 688
2 085
Fond přírodní katastrofy v zahraničí
3 450
5 664
3 597
1 383
Fond rozvojové projekty v zahraničí
0
49
49
0
Fondy darů od Nadace ADRA
1 799
3 512
2 345
632
Fondy na mimořádné události
900
0
0
900
Fondy na dobrovolnictví
90
424
403
2 681
9 413
9 575
2 843
Ostatní fondy
3 198
346
-798
2 054
239
0
159
Veřejné sbírky
Veřejná sbírka Aktivity adráků
Veřejná sbírka Asie
3 311
58
297
301
285
134
3 434
282
734
7 384
6 784
11 371
2 895
233
8 483
Veřejná sbírka Amerika
7
Veřejná sbírka Austrálie
2
0
0
2
47
74
47
20
15 835
43 121
51 184
23 898
Veřejná sbírka Afrika
Veřejná sbírka Evropa
Veřejná sbírka Sýrie
Celkem
Náklady a hospodářský výsledek
ADRA, o. p. s., v roce 2013 realizovala externí projekty (tj. mimo
projektů, které podporovaly rozvoj samotné organizace) v celkové hodnotě 81 404 tis. Kč. Na humanitární projekty v České
republice bylo věnováno 21 393 tis. Kč (většina prostředků byla
věnována na úhrady nákladů spojených s pomocí postiženým
červnovými povodněmi). Celkový objem poskytnuté pomoci
v porovnání s rokem 2012 zaznamenal nárůst o 28 599 tis. Kč.
322
297
Humanitární
Rozvojový
78
14
V roce 2013 dosáhla ADRA, o. p. s., zisku po zdanění ve výši
4 589 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek byl realizován především díky výnosu z prodeje nemovitého majetku, ale také vlivem
zvýšeného podílu příjmů z doplňkové činnosti na celkových příjmech (tržby charitativních obchodů v roce 2013 byly dvojnásobkem těchto tržeb dosažených v roce 2012).
Objem realizovaných projektů v tis. Kč
Zahraniční
Domácí
5 157
Celkem
21 393
36 052
26 550
36 052
1 474
3 406
1 474
3 406
Lidskoprávní
0
Podpora projektů, fundraising, provoz centrální kanceláře
15 241
Poradna a dětské krizové centrum Hradec Králové
Podpora a rozvoj dobrovolnictví
Celkem
III.
ADRA, o. p. s., vynaložila v roce 2013 zdroje na úhradu osobních nákladů v celkové výši 17 585 tis. Kč, tyto náklady se vázaly
k 38 přepočteným celým úvazkům.
Globální rozvojové vzdělání a osvěta
Osvětový
II.
338
Celkové náklady ADRA, o. p. s. dle jednotlivých aktivit/projektů:
Druh projektu
A.
I.
69
Fondy na projekty v Bangladéši
Fondy věcných darů
Označ.
44 615
15 241
2 440
2 440
11 482
11 482
52 030
96 645
IV.
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
AKTIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Číslo
řádku
x
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
Konečný stav
minulého období
9 727
325
0
310
0
15
0
0
0
15 154
1 563
0
7 937
4 974
0
0
680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 752
0
310
0
15
0
119
4 628
0
0
680
0
Konečný stav sledovaného období
559
325
0
310
0
15
0
0
0
5 810
0
0
0
5 341
0
0
469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 576
0
310
0
15
0
0
4 782
0
0
469
0
30
31
31
Označ.
B.
I.
II.
III.
IV.
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
AKTIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
AKTIVA CELKEM
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínových operací
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Přijmy příštích období
Kursové rozdíly aktivní
Číslo
řádku
x
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
Konečný stav
minulého období
Konečný stav sledovaného období
20 235
160
160
0
0
0
0
0
0
0
0
822
769
0
0
684
97
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
38
857
18 922
601
23
18 298
0
0
0
0
0
331
78
253
0
33 606
282
282
0
0
0
0
0
0
0
0
564
869
0
0
422
97
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371
0
1 207
32 153
622
52
31 479
0
0
0
0
0
607
76
531
0
29 962
34 165
Označ.
A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.
PASIVA
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
PASIVA CELKEM
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
Číslo
řádku
Konečný stav
minulého období
Konečný stav sledovaného období
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Vydanéné dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z přijmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínových operací
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Emitované krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kursové rozdíly pasivní
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
17 972
19 672
3 837
15 835
0
1 700
0
0
1 700
11 990
0
0
9 500
0
0
0
0
0
0
9 500
2 236
163
0
1
0
985
31
496
4
144
0
0
13
0
0
0
0
188
0
0
0
0
211
0
254
44
198
13
30 269
25 680
1 782
23 898
0
4 589
4 589
0
0
3 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 739
305
0
115
0
921
19
424
1 013
98
30
0
273
0
0
0
0
213
0
0
0
0
328
0
157
36
121
0
134
29 962
34 165
32
33
33
Výkaz zisků a ztrát
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících]
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát
Číslo řádku
Činnosti
hlavní
Náklady
001
x
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů celkem
Dodatečné odvody daně z příjmů
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
NÁKLADY CELKEM
043
18 365
17 929
436
0
0
18 760
83
2 249
94
16 334
16 621
12 484
3 477
135
243
282
83
0
0
83
30 199
0
1
0
0
39
24 564
0
5 595
577
225
0
0
0
0
352
7
0
7
0
0
84 612
hospodářská
celkem
x
x
262
194
68
0
0
767
22
8
4
733
965
743
218
0
4
0
624
2
620
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
9 414
86
9 328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 033
18 627
18 123
504
0
0
19 527
105
2 257
98
17 067
17 586
13 227
3 695
135
247
282
707
2
620
85
30 200
0
1
0
0
39
24 564
0
5 596
9 991
311
9 328
0
0
0
352
7
0
7
0
0
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát
Číslo řádku
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitoorganizačních zásob celkem
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace celkem
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
Činnosti
hlavní
x
505
0
505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 245
352
0
0
8
229
43 183
473
0
0
0
0
0
0
0
0
7 337
0
7 337
0
31 461
31 461
83 548
-1 064
0
-1 064
hospodářská
x
166
0
137
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 284
0
0
0
75
0
0
2 209
15 509
15 505
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
740
740
18 699
6 666
1 013
5 653
celkem
x
671
0
642
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 529
352
0
0
83
229
43 183
2 682
15 509
15 505
0
4
0
0
0
0
7 337
0
7 337
0
32 201
32 201
102 247
5 602
1 013
4 589
96 645
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
34
35
35
Slovo úvodem
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadace ADRA
za rok 2013
Vážení přátelé,
často vzpomínám na skromné začátky Nadace ADRA
v roce 1992. Stálo před námi něco úplně nového, netušili jsme, jak se nám bude dařit a budeme-li úspěšní
či neúspěšní. Postupem let se činnost rozrostla, nadace se stávala známější, ale jedno, to velmi důležité, zůstalo. Skromnost a nadšení. I dnes je nadace obklopena obětavými spolupracovníky i dobrovolníky, štědrými
dárci a lidmi s otevřeným srdcem. A právě tato skutečnost mě naplňuje vděčností.
Jaký byl pro nadaci rok 2013? Přestože byl obdobím
personálních změn, neprojevilo se to nijak negativně.
Díky grantovému řízení jsme mohli podpořit činnost
neziskových organizací nebo rozvoj dobrovolnictví.
Díky štědrosti našich dárců jsme pomohli například
lidem v mimořádně těžkých podmínkách v Africkém
rohu, postiženým cyklonem Hayian na Filipínách, zasaženým záplavami u nás, ale také například fungování
zdravotnického zařízení v Keni. Příspěvky dárců zajistily také konkrétní pomoc mnoha rodinám, skupinám
a jednotlivcům v České republice, ke kterým byl osud
mimořádně krutý.
Mám radost i z toho, že 8. ročník Ceny Michala Velíška
opět potvrdil, že jsme obklopeni statečnými lidmi –
– dospělými i dětmi, kteří svými hrdinskými činy dokázali, že jim záleží na životě druhých.
Existence a působení nadace by nebylo možné bez
osob ochotných ke spolupráci. Děkuji proto všem členům správní i dozorčí rady a grantové komise za jejich
čas a službu bez nároku na odměnu. Děkuji dobrovolným spolupracovníkům za jejich obětavost a elán.
Velmi si vážím všech, kteří podporují činnost nadace
jakýmkoliv finančním darem. Děkuji i za důvěru projevenou formou partnerství či poskytnutí záštity.
Jsem vděčná za to, že i v roce 2013 Nadace ADRA
sloužila jako prostředník pomoci potřebným, nahrazovala naše oči, prodlužovala ruce nabízející pomoc
a smysluplně používala dary jí svěřené. Věřím, že se
o tom v následujících řádcích přesvědčíte i Vy.
Miroslava Žaludová
předsedkyně správní rady Nadace ADRA
36
37
37
O Nadaci ADRA
Poslání Nadace ADRA
Nadace je součástí mezinárodní nevládní organizace ADRA
(Adventist Development and Relief Agency), která působí
ve více než 120 zemích světa. V České republice byla založena 29. 5. 1992 a na základě nového zákona o nadacích byla
27. 12. 1998 přeregistrována. Zakladatelem je Církev adventistů sedmého dne, jež pravidelně přispívá na její rozvoj. Nadace
pomáhá všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví a náboženské či
politické příslušnosti.
Nadace ADRA podporuje programy, které si kladou tyto cíle:
• Zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel v České republice
i ostatních zemích, které potřebují pomoc.
• Podpora osvětové činnosti v oblasti výchovy dětí a mládeže
k sociálnímu cítění, boji proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti v jakékoli formě.
• Poskytování a koordinace rychlé pomoci při řešení krizových
situací, které jsou důsledkem živelních katastrof, rasových
nebo politických konfliktů na celém světě, a to bez ohledu
na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost obětí.
• Zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských
válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní.
• Podpora sociálních a humanitárních projektů zřizovatele.
• Podpora programů zaměřených na zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití.
Nadace je členem Fóra dárců a společně s ostatními členskými
organizacemi podepsala Etický kodex nadací. Jako jedna z prvních nadací sdružených v Asociaci nadací získala Známku kvality.
Jejím cílem je přispět k posílení důvěry veřejnosti v odbornou
a etickou profesionalitu nadací. Známku kvality vnímáme nejen
jako ocenění naší dosavadní práce, ale také jako dobrou zprávu
pro všechny naše současné i budoucí dárce, které můžeme ujistit, že jejich dary jsou využity v souladu s jejich určením. Finanční
dary získává nadace především od domácích dárců – jednotlivců
i firem, formou veřejných sbírek včetně dárcovských SMS zpráv,
výnosu nadačního jmění, dědictví a benefičních akcí.
Organizační struktura
Správní rada:
Předseda: Radomír Špinka (do 1/2013)
Michal Čančík (do 7/2013)
Miroslava Žaludová
Členové: Blanka Čepická, Zdeněk Martasek, Edvard Miškej,
Gabriela Nytra (od 7/2013), Miloš Pařík, Tomáš Pícha,
Jaroslav Stejskal
Dozorčí rada:
Předseda: Stanislav Rusňák
Členové: Luděk Bouška, Ivo Řehák (do 11/2013)
Grantová komise:
Michal Čančík, Roman Hampacher, Dana Kafková, Jiří Loder,
Jiří Piškula
Zaměstnanci:
Asistentka: Iva Fundová-Macková, Petra Stehlíková (od 9/2013)
Finanční účetní: Petr Řeha (do 6/2013)
Lenka Urbanová (od 6/2013)
Mzdová účetní: Ellen Tomancová (od 7/2013)
Z činnosti Nadace ADRA
v roce 2013
Nadace ADRA se v roce 2013 zaměřovala především na správu
nadačního jmění a rozdělování jeho výnosu formou grantového
řízení, podporu dobrovolnictví, pomoc obětem živelních katastrof a válek v zahraničí i v České republice, podporu jednotlivců,
rodin a skupin v mimořádné krizové situaci v České republice,
podporu osvětových a výchovných projektů a organizaci Ceny
Michala Velíška.
Podpora jednotlivců, rodin, skupin a organizací v zahraničí i v České republice
V říjnu byla ukončena tříletá veřejná sbírka „Pomáhat může každý“. Díky přijatým prostředkům jsme podpořili humanitární
a rozvojové projekty v 15 zemích světa a občany České republiky v krizové situaci, především při záplavách.
Od 10. října 2013 získala nadace povolení pro novou veřejnou
sbírku se stejným názvem na dobu neurčitou. Je určena k získání
peněžitých příspěvků na pomoc lidem (jednotlivcům, rodinám
nebo skupinám), kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku
mimořádných událostí. Pro telefonní číslo 87777 jsme obdrželi nové DMS heslo ADRAPOMOC. Cena jedné DMS je 30 Kč,
z nichž nezisková organizace obdrží 28,50 Kč.
V průběhu roku se nadace zabývala celou řadou menších či větších žádostí o finanční podporu. Díky přijatým darům podpořila
osoby sociálně slabé, těžce nemocné, handicapované, postižené mimořádnou krizovou událostí, ale také činnost neziskových
organizací.
Cena Michala Velíška
a poděkovat všem, kteří pro záchranu druhého riskují své zdraví
a jsou pozitivním příkladem.
Kdo jsou hrdinové Ceny Michala Velíška? Jsou to muži, ženy
různého povolání, věku, odlišných životních zkušeností a názorů. A jsou to také děti. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro,
pravdu, rozhodnost a téměř vždy skromnost.
V roce 2013 se konal již 8. ročník. Spoluvyhlašovatelem a mediálním partnerem byla TV Nova, patronkou paní Iva Velíšková
a záštitu převzal pražský primátor pan Tomáš Hudeček.
Obdrželi jsme 160 úžasných příběhů, z nichž Výbor ceny vybral
tři finálové, nejvíce se podobající statečnému činu Michala Velíška. Široká veřejnost pak mohla internetovým hlasováním zvolit
vítěze. Tím se stala trojice mužů – Jiří Němec, Petr Uchytil a Lukáš
Voborník, kteří s rizikem ohrožení vlastního života zachránili vážně zraněnou ženu a batole z hořícího auta.
Slavnostní vyhlášení vítěze a předání ceny se uskutečnilo 9. prosince v reprezentačních sálech Magistrátu hlavního města Prahy.
S radostí jsme poděkovali i deseti nominovaným dětem, které
i přes svůj velmi nízký věk (10-14 let) dokázaly svou pohotovostí,
rozhodností a statečností zachránit lidské životy. Těchto 10 odvážných dětí se stalo nejen vzorem pro své vrstevníky, ale i příkladem pro dospělé.
Slavnostnímu vyhlášení ceny předcházel seminář pro širokou
veřejnost s názvem „Odvaha soudit“, který se uskutečnil v rámci
projektu „Hrdinové mezi námi“.
Spolupráce se společností E.ON Česká
republika, s. r. o., a Škoda Auto, a. s.
Grantové řízení
Náš dík patří společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., jež prodloužila Nadaci ADRA i pro rok 2013 smlouvu o bezplatném
využívání elektromobilu Smart ForTwo ED. Díky tomu nadace
výrazným způsobem snížila své náklady na dopravu po městě
a zároveň aktivně propagovala používání udržitelných technologií. Veškerý servis, pravidelné prohlídky i zákonné pojištění vozu
hradila společnost E.ON.
V dubnu nadace vyhlásila grantové řízení na rozdělení výnosů
z finančních prostředků Nadačního investičního fondu pro období 2013-2014. Celkem rozdělila 1 milion korun. Z 86 obdržených
žádostí od různých neziskových organizací podpořila 20 projektů zaměřených na rozvoj dobrovolnictví v sociální péči a zdravotnictví a projekty týkající se práce s lidmi v mimořádných situacích.
Cílem tohoto projektu je vést lidi k odvaze a touze pomáhat, zviditelnit postoje slušnosti, odvahy a statečnosti. Jedná se o morální ocenění hrdinů – neprofesionálů, kteří neváhali ve prospěch druhých nasadit vlastní život. Cena připomíná hodnoty,
jež by se neměly nikdy vytratit. Nadace ADRA vnímá, že nejdůležitější není určit, který čin je nejzáslužnější, ale vyjádřit uznání
Velkou pomocí pro zajištění
efektivní humanitární pomoci obětem povodní bylo bezplatné zapůjčení 4 aut (Rapid 1,6 TDI a Škoda Superb).
Děkujeme a. s. Škoda Auto,
Mladá Boleslav.
38
39
39
Hospodaření Nadace ADRA
Zdroje nadace a jejich využití
Příjemci grantu NIF (v Kč)
Nadační jmění
Nadační dům ve Frýdku-Místku
Součástí nadačního jmění je dům ve Frýdku-Místku. Nachází se
v něm humanitární sklad, půjčovna polohovacích postelí, sociální šatník a Dobrovolnické centrum ADRA, o. p. s. Část domu je
pronajata.
Hodnota zapsaná do nadačního jmění
4 965 360 Kč
Výnosy z nájemného
157 500 Kč
Dary
50 681 Kč
Náklady na provoz
208 181 Kč
Finanční prostředky z NIF (Nadační investiční fond)
Nadace ADRA je příjemcem finančních prostředků z Nadačního
investičního fondu.
Celková hodnota těchto prostředků je 38 009 000 Kč.
Prostředky získané v 1. etapě rozdělování
10 083 000 Kč
Prostředky získané v 2. etapě rozdělování
27 926 000 Kč
Celkem
38 009 000 Kč
Způsob vložení prostředků z NIF v celkové výši 38 009 000 Kč
do nadačního jmění k 31. 12. 2013:
Vloženo
částka
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový fond
24 500 000 Kč
termínovaný vklad u J&T Banka, a.s.
13 509 000 Kč
Celkem
38 009 000 Kč
Výnos z příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění za rok
2013 určený k rozdělení v roce 2014 činí:
0,5 x 0,3725 x 1/100 x 38 009 000 = 70 792 Kč
Výnos z příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění za rok
2012 činil 210 304 Kč. Rozdělen byl v roce 2013 společně s výnosem za rok 2013. Celkem byl v roce 2013 rozdělen na základě
grantového řízení 1 000 000 Kč.
Sbírka na pomoc rodinám v tíživé situaci po zničení domu
požárem (Mikulenkovi, A. Havlíčková)
Centrum Generace, o. s., Liberec
30 000
APLA – JM, o. s., Brno
31 000
Daneta, o. s., Hradec Králové
27 000
Fokus Vysočina, o. s., Havlíčkův Brod
30 000
Šance pro Tebe, o. s., Chrudim
70 000
Diakonie ČCE - středisko Rolnička, o. s., Soběslav
40 000
Domov Sue Ryder, o. p. s., Praha
50 000
Letní dům, o. s., Praha
30 000
Klub Pathfinder, o. s., Praha
50 000
Tři, o. s., Čerčany
60 000
Hospic sv. Štěpána, o. s., Litoměřice
52 000
Asociace nemocničních kaplanů, o. s., Praha
40 000
ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum Česká Lípa
25 000
ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum České Budějovice
70 000
ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum Znojmo
70 000
ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum Havířov
60 000
ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum Valašské Meziříčí
70 000
ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum Praha
35 000
ADRA, o. p.s. - Dobrovolnické centrum Zlín
60 000
ADRA, o. p.s. - Dobrovolnické centrum Ostrava
Celkem
100 000
Sbírka na ostatní projekty
Stav k 31. 12. 2012
1 007 841
Hrubý výtěžek za rok 2013
1 561 259
DMS ADRA na pomoc zemím Afrického rohu
48 897
DMS KEŇA na provoz zdravotnického střediska v Itibo, Keňa
15 290
DMS ADRA na pomoc po povodních v ČR
1 310 000
Dary na povodně v ČR
37 197
Sbírka na léčbu zdravotně postiženého dítěte
17 550
Pravidelné dary pro osiřelého chlapce
9 000
109 695
Použití výtěžku
2 459 405
ADRA, o. p. s., projekt povodně v ČR 2013
1 310 000
ASI-CS, o. s., projekt v Tanzánii
13 395
ADRA, o. p. s., projekty v Etiopii (vodní zdroje)
148 500
Příspěvek rodinám obětí havárie, auto rallye u Lopeníku
193 000
ADRA, o. p. s., projekt Keňa (zdravotnické středisko v Itibo)
20 000
Podpora individuálních potřeb zdravotně postižených dětí
53 510
Příspěvek rodinám na opravu domů po požáru (Mikulenkovi,
A.Havlíčková)
310 000
Příspěvek prarodičům na výchovu osiřelého vnuka
11 000
ADRA o. p. s., příspěvek na zahraniční projekty (Gruzie, Haiti,
Moldavsko, Ukrajina)
310 000
ADRA o. p. s., příspěvek na domácí projekty (dobrovolnictví,
vnitřní kapacity)
90 000
Konečný stav k 31. 12. 2013
0
Celková rekapitulace vyúčtování veřejné sbírky
S-MHMP/831396/2010 (v Kč)
Veřejné sbírky
Přehled čerpání veřejné sbírky v roce 2013 (v Kč)
79 554
Náklady na sbírku
1 000 000
Na základě povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy byla dne 22. října 2010 vyhlášena veřejná sbírka
S-MHMP/831396/2010 pod názvem Pomáhat může každý. Dary
byly shromažďovány na sbírkovém účtu č. 94279427/0300.
Celkový výtěžek sbírky za tři roky činil 9 286 030 Kč.
43 771
Vlastní vklad v Kč
Za období
Za období
1. 1. 2013 – 22. 10. 2010 –
31. 12. 2013 31. 12. 2013
I. průběžné
Celkové
Rekapitulace
6 604 655
1 120 117
1 561 259
9 286 030
300 887
34 679
109 695
445 261
6 303 768
1 085 438
1 451 564
8 840 769
154 928
1 007 841
6 303 768
Použití čistého
výtěžku
6 148 840
232 524
2 459 405
8 840 769
154 928
1 007 841
0
0
Další použití
1 240 365
2 459 405
60 000
100 000
ADRA, o. p. s., projekt Haiti
100 000
ADRA, o. p. s., projekt Moldavsko
60 000
ADRA, o. p. s., projekt Ukrajina
50 000
ADRA, o. p. s., projekt vnitřní kapacity
30 000
ADRA, o p. s., projekt Thajsko
97 645
Příspěvek na léčbu (Z. Dašková)
12 000
Sbor CASD Karviná, podpora vězňů
9 958
Práh, o. s., podpora provozu
2 016
Sbor CASD Bruntál, podpora sociálních aktivit
ADRA, o. p. s., projekt Africký roh
ADRA, o. p. s., projekt Keňa (zdravotnické středisko Itibo)
2 696
321 305
25 859
3 915
ADRA, o. p. s., DMS, Japonsko tsunami
3 976 238
ADRA, o. p. s., DMS, povodně ČR 2013
1 310 000
Příspěvek na obnovu rodinného domu po požáru (Liďákovi)
94 600
ASI-CS, o. s., projekt Tanzánie
13 395
Příspěvek na auto pro vozíčkáře (M. Latislav)
Příspěvek rodině v sociální nouzi (N. Stavělová)
Příspěvek na léčbu (E. K. Bartošová)
Příspěvek na naslouchadlo (D. Henzl)
Příspěvek na léčbu (J. Janouš)
5 000
376 196
21 350
181 278
44 760
5 600
30 650
Pomoc obětem havárie (Auto rallye u Lopeníku)
193 000
Příspěvek na obnovu rodinného domu (Mikulenkovi)
280 000
Příspěvek na výchovu osiřelého vnuka (V. Krenželok)
0,00
48 500
1 319 808
ADRA, o. p. s., projekt Gruzie
Příspěvek na obnovu domácnosti po požáru (A. Havlíčková)
Čistý výtěžek
celkem
Bankovní účet
k datu vyúčtování
ADRA, o. p. s., projekt dobrovolnictví v ČR
Příspěvek nevidomému v tíživé situaci (L. Pechman)
Hrubý výtěžek
Nevyužitý výtěžek
z minulého
období
ADRA, o. p. s., podpora projektů a dobrovolnických center
(příspěvek z Velikonoční sbírky)
Příspěvek na léčbu (M. Prázdná)
0
Náklady 4,8 %
Čistý výtěžek
Příspěvek na obnovu rodinného domu po požáru (Tománkovi)
World Food Programme, Itálie, projekt pochod proti hladu
Za období
Za období
22. 10. 2010 – 1. 1. 2012 –
31. 12. 2011
31. 12. 2012
II. průběžné
Využití čistého výtěžku sbírky S-MHMP/831396/2010
za celou dobu trvání (v Kč)
Celkem
30 000
35 000
8 840 769
Na základě povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy byla 1. října 2013 vyhlášena nová veřejná sbírka
S-MHMP/980701/2013 také pod názvem Pomáhat může
každý. Dary jsou shromažďovány na novém sbírkovém účtu
č. 57333375/0300.
Výtěžek k 31. 12. 2013
Použití výtěžku
Náklady na sbírku
123 357 Kč
0 Kč
384 Kč
40
41
41
DMS
Fondy a jejich použití za rok 2013
V roce 2013 jsme získali prostřednictvím dvou dárcovských SMS,
DMS ADRA a DMS KENA, prostředky jako součást výtěžku veřejné sbírky „Pomáhat může každý“.
Přehled fondů a jejich využití v Kč
DMS ADRA
(pomoc zemím Afrického rohu postiženým
suchem; povodně v ČR)
DMS KEŇA
(provoz zdravotnického střediska v Itibo, Keňa)
1 412 120 Kč
15 290 Kč
Stav k 31. 12. 2012
4 898 469
Přijaté nadační příspěvky a příjem do fondů celkem
4 622 760
Veřejné sbírky
1 684 616
Veřejná sbírka Pomáhat může každý - ukončená
1 561 259
Veřejná sbírka Pomáhat může každý - nově otevřená
1 931 801
Charitativní fond RWE (k rozdělení na granty)
1 700 000
Válečné události
1 236
Živelní katastrofy
154 680
1 800
Zdravotně postižení
34 450
Výchovné projekty dětí a mládeže
29 550
Domácí hospicová péče
Podpora dobrovolnictví
Ostatní fondy
Daňová úspora
Příděl do fondu Granty (k rozdělení z NIF)
5 400
4 685
1 006 343
997 413
5 069 816
Veřejné sbírky
2 569 484
Použití vytěžku veřejné sbírky Pomáhat může každý
2 459 405
Náklady na nově otevřenou sbírku
109 695
384
Ostatní finanční dary
1 491 403
Použití charitativního fondu RWE
1 380 000
Živelní katastrofy
Zdravotně postižení
Válečné události
50 000
5 500
38 000
Duchovní a psychologická pomoc v nemocnicích
8 740
Výchovné projekty dětí a mládeže
1 000
Podpora dobrovolnictví
8 163
Ostatní fondy
Daňová úspora na uspořádání Ceny M. Velíška
Uspořádání 8. ročníku Ceny M.Velíška
75 776
Provoz nadačního domu
50 681
Podpora dobrovolnictví
7 837
Podpora vězňů v Karviné
14 000
Správa a provoz nadace
313 445
Úspora - převod do vlastního jmění
Celkem
71 735
533 474
V roce 2013 pokračovala spolupráce s RWE Gas Storage, s r. o.
Díky této spolupráci jsme mohli podpořit projekty 14 nestátních
neziskových oganizací v celkové výši 1 380 000 Kč.
Projekty podpořené z charitativního fondu
RWE Gas Storage (v Kč)
1 008 930
8 930
Granty k rozdělení z NIF
1 000 000
Stav k 31.12.2013
4 451 412
Stav charitativního fondu RWE k 1. 1. 2013
2 148 218
Použití fondu celkem
1 380 000
Spokojená mysl, o. s., Praha
Unie pacientů České republiky, o.s., Praha
Modré z nebe dětem, o. p. s., Ostrava - Poruba
70 000
80 000
140 000
Natura Orbis, o.s., Praha
90 000
Bílá hůl, o. s., Praha
90 000
Březňák, o. s., Březnice
90 000
Brdčan, o. s., Praha
Děti a čas, o. s., Praha
Dlouhá cesta, o. s., Čelákovice
Astacus Rakovník, o. s., Rakovník
90 000
110 000
50 000
90 000
Cor Apertum, o. s., Ostrava - Moravská Ostrava
100 000
Agentura Slunce, o. p. s., Ostrava - Zábřeh
160 000
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o. s., Praha
100 000
Big Blue, o. s., Rakovník
Náklady na správu nadace
V souladu s ustanovením §22 odst.1 písm.b) zákona č.227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace do maximální výše 35 % ročně z poskytnutých nadačních příspěvků.
Náklady na správu nadace činily v roce 2013 313 445 Kč, tj. 6,3 procenta z poskytnutých nadačních příspěvků.
Dárci Nadace ADRA
Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2013 podpořili činnost nadace, a pomohli tak těm, kteří to skutečně potřebují.
Správa charitativních fondů jiných organizací
8 930
Použití fondů celkem
Náklady na sbírku
Jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů nadace jsou finanční
dary vesměs drobných dárců. Ty jsou určené k dalšímu darování a rozdělení. Na základě darovacích smluv se účtují rozvahově
prostřednictvím účtu 911-FONDY, a to přímo na konkrétní účet
veřejné sbírky nebo na dárcovský účet. Dary určené na správu
a provoz nadace a všeobecný účel se účtují výsledkově na účet
682-PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY.
123 357
Ostatní finanční dary
Duchovní a psychologická pomoc v nemocnicích
Přehled přijatých darů a jejich využití
Přijaté příspěvky (v Kč) na účet 682 ve výši 533 474 Kč
byly použity na:
120 000
Přijatý dar od RWE na podporu projektů v roce 2014
1 700 000
Stav k 31.12.2013
2 468 218
Nad 100 000 Kč: RWE Gas Storage, s. r. o.
Od 10 000 do 99 999 Kč: Sbor CASD Frenštát, J&T Banka a. s.,
MT-M, Fürstová Iveta, Motyčková Alena, Páv Martin,
Strouhalová Daniela, Kosina Pavel, Sedláček Pavel,
Sniegon Pavel, Pribiš Tomáš, Emriter, v. o. s., JLV, a. s.,
Král Vladimír, Kudová Alena, Obec Životice,
ORIO Real Estate, s. r. o., v. e. TERCIE, s. r. o.
Od 5 000 do 9 999 Kč: Maxan Igor, Jurka Martin,
Lachman Jan, Martinková Denisa, Bulejčíková Petra,
Sehnálek Jiří, Wombat, s. r. o., Pálová Dagmar, Vančo Ruben,
p. Adamusová, Blahovec Jiří, Brabec Miroslav, Czernik Adrian,
Dienstbier Martin, Friedbergerová Lenka, Kouba Pavel,
Matušů Ludmila, Müller Kurt, Peša Jan, Peterková Iveta,
Prokop Jiří,Vaněk Jiří,Vavrouš Petr
Naše poděkování patří i všem ostatním dárcům, kteří zaslali svůj
dar na podporu projektů Nadace ADRA, a jejichž jméno zde nemohlo být z kapacitních důvodů uvedeno.
42
43
43
Rozvaha
ROZVAHA K 31.12.2013 (v tisících Kč)
Stav k prvnímu dni
účetního období
AKTIVA
Stav k poslednímu
dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem
1
27 466
26 635
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
2
0
0
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3
0
0
2.
Software
4
0
0
3.
Ocenitelná práva
5
0
0
4.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6
0
0
5.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7
0
0
6.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9
0
0
10
2 915
3 010
1.
Pozemky
11
87
87
2.
Umělecká díla, předměty a sbírky
12
34
34
3.
Stavby
13
2 673
2 780
4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
14
64
64
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
15
0
0
6.
Základní stádo a tažná zvířata
16
0
0
7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17
57
45
8.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
18
0
0
9.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
19
0
0
10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
20
0
0
21
25 498
24 664
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
22
0
0
2.
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
23
0
0
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
24
0
0
4.
Půjčky organizačním složkám
25
0
0
5.
Ostatní dlouhodobé půjčky
26
0
0
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
27
25 498
24 664
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
28
0
0
29
947
1 039
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
30
0
0
2.
Oprávky k softwaru
31
0
0
3.
Oprávky k ocenitelným právům
32
0
0
4.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
majetku
33
0
0
5.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému
majetku
34
0
0
6.
Oprávky ke stavbám
35
839
930
7.
Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí
36
51
64
8.
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
37
0
0
9.
Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům
38
0
0
10.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
39
57
45
11.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
40
0
0
B. Krátkodobý majetek celkem
41
23 356
22 817
I. Zásoby celkem
42
55
55
1.
Materiál na skladě
43
55
55
2.
Materiál na cestě
44
0
0
3.
Nedokončená výroba
45
0
0
4.
Polotovary vlastní výroby
46
0
0
5.
Výrobky
47
0
0
6.
Zvířata
48
0
0
7.
Zboží na skladě a v prodejnách
49
0
0
8.
Zboží na cestě
51
0
0
9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
51
0
0
52
40
54
II. Pohledávky celkem
1.
Odběratelé
53
2
5
2.
Směnky k inkasu
54
0
0
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
55
0
0
4.
Poskytnuté provozní zálohy
56
36
36
5.
Ostatní pohledávky
57
0
0
6.
Pohledávky za zaměstnanci
58
0
0
7.
Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdr.pojištění
59
0
0
8.
Daň z příjmů
60
0
0
9.
Ostatní přímé daně
61
0
0
10.
Daň z přidané hodnoty
62
0
0
11.
Ostatní daně a poplatky
63
0
0
12.
Nároky na dotace a ost. zúčtování se st. rozpočtem
64
0
0
13.
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. org. úz. sam. celků
65
0
0
14.
Pohledávky za účastníky sdružení
66
0
0
15.
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
67
0
0
16.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
68
0
0
17.
Jiné pohledávky
69
2
13
18.
Dohadné účty aktivní
70
0
0
19.
Opravná položka k pohledávkám
71
0
0
72
22 053
22 253
6
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1.
Pokladna
73
16
2.
Ceniny
74
0
0
3.
Účty v bankách
75
22 037
22 247
4.
Majetkové cenné papíry k obchodování
76
0
0
5.
Dluhové cenné papíry k obchodování
77
0
0
6.
Ostatní cenné papíry
78
0
0
7.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
79
0
0
8.
Peníze na cestě
80
0
0
81
1 208
455
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
1.
Náklady příštích období
82
101
155
2.
Příjmy příštích období
83
1 107
300
3.
Kursové rozdíly aktivní
84
0
0
85
50 822
49 452
44
45
45
Stav k prvnímu dni
účetního období
PASIVA
Stav k poslednímu dni
účetního období
A. Vlastní zdroje celkem
86
50 658
49 212
I. Jmění celkem
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
49 339
43 495
4 898
946
1 319
X
1 319
0
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
3
0
0
0
9
0
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
36
0
104
4
100
0
50 822
48 393
43 830
4 452
111
819
819
X
0
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
9
0
9
0
16
0
7
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
3
156
2
154
0
49 452
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
1.
2.
3.
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
1.
2.
3.
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
1.
Rezervy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dlouhodobé bankovní úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdr. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů úz. sam. celků
Závazky z ups. nespl. cenných papírů a podílů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
1.
2.
3.
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní
Výkaz zisků a ztrát
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2013 (v tisících Kč)
A.
I.
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
1.
2.
3.
4.
II.
Služby celkem
5.
6.
7.
8.
III.
Osobní náklady celkem
9.
10
11.
12.
13.
IV.
Daně a poplatky celkem
14.
15.
16.
V.
Ostatní náklady celkem
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv, a opr. položek celkem
25.
26.
27.
28.
29.
30.
VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
31.
32.
VIII.
Daň z příjmů celkem
33.
NÁKLADY CELKEM
Číslo řádku
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kurzové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hmot. maj.
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Dodatečné odvody daně z příjmů
Ćinnost
Hlavní
Hospodářská
Celkem
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
142
44
85
13
0
205
0
3
6
196
232
171
52
0
5
4
4
0
3
1
36
0
0
0
0
0
22
0
14
104
0
0
0
0
0
303
0
0
0
303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
44
85
13
0
508
0
3
6
499
232
171
52
0
5
4
4
0
3
1
36
0
0
0
0
0
22
0
14
104
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
104
0
0
0
0
0
15
0
15
0
0
738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303
104
0
0
0
0
0
15
0
15
0
0
1 041
46
47
47
B.
VÝNOSY
Číslo řádku
I.
Tržby za vlastní výrobky
a zboží celkem
1.
043
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
C.
D.
2.
3.
Změny stavu vnitropodnikových zásob celkem
4.
5.
6.
7.
Aktivace celkem
8.
9.
10.
11.
Ostatní výnosy celkem
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Tržby z prodeje majetku,
zúčt. rezerv a oprav.
položek celkem
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Přijaté příspěvky celkem
26.
27.
28.
B. VII. Provozní dotace
celkem
29.
34.
Tržby za vlastní výrobky
044
Ćinnost
Hlavní
Hospodářská
Celkem
158
303
0
0
Audit
461
0
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
045
046
047
158
0
0
303
0
0
461
0
0
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
563
0
0
0
444
0
119
0
285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581
0
0
0
462
0
119
0
285
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
0
0
0
0
0
285
0
533
0
533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
0
533
0
533
0
0
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Přijaté příspěvky ( dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
078
0
0
0
VÝNOSY CELKEM
079
1 539
321
1 860
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění
080
081
082
801
0
801
18
0
18
819
0
819
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
48
Poděkování
49
49
Dárci nad 100 000 Kč:
ADRA, o.p.s. a Nadace ADRA jsou založené Církví adventistů sedmého dne. Církev pravidelně přispívá na jejich rozvoj
a podílí se rovněž na provozu dobrovolnických center ADRA v regionech. Děkujeme za podporu!
Děkujeme také všem dárcům a partnerům, kteří v roce 2013 podpořili naši činnost finančním darem,
poskytnutím služeb nebo materiální pomocí.
Veřejné a státní instituce:
Dále děkujeme: Statutární město Karviná | Město Otrokovice | Město Česká Lípa | Město Bílovec | Jihomoravský kraj
Město Frýdlant nad Ostravicí | Město Rožnov pod Radhoštěm | Městská část Praha 5 | Město Třeboň | Město Český Těšín
Obec Chvalovice | Obec Tasovice | Obec Dyjákovičky | Obec Vrbovec | Město Fulnek | Město Frenštát pod Radhoštěm
Obec Tešetice | Město Strakonice | Obec Kuchařovice | Obec Suchohrdly | Obec Valtrovice
Dále děkujeme: Welz Tomáš | Hučko Milan | Tichý Luboš | Otoupal Marek | Water for life
Nadace a nadační fondy:
Dárci nad 50 000 Kč:
Dále děkujeme: Nadační fond Kousek po kousku | Nadační fond LASVIT | Nadace O2 Telefónica | Ostrava-Poruba
Nadační fond Žáci ZŠ Bulharská 1532
Dále děkujeme: STAVTRANS, spol. s r.o. | Systemair, a.s., Elmontia, s.r.o. | LiveSport, s.r.o. | Monster Worldwide CZ, s.r.o.
ESTEC, spol. s r.o. | Monster Technologies Prague, s.r.o. | IBI-International, spol. s r.o. | PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Dobrovolný svazek obcí Olešná | LANEX, a.s. | PROFI EMG, s.r.o. | MISSIVA, spol. s r.o. | A care, a.s. | Česká spořitelna, a.s.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o. | OSC, a.s. | Pražská vodohospodářská společnost, a.s. | VEGA PROVITA, s. r. o.
Silke Tudor Christiane | Passer Radim | Jablonský Daniel | Peterka Jiří | Bartyzal Roman | Ciahotná Jaroslava | Hejlová Blanka
Skořepová Milada
50
51
51
Firemní partneři programu pravidelných dárců Mince denně:
Obsah
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti ADRA
za rok 2013 ....................................................................................................2
Slovo úvodem ............................................................................................... 3
Naše největší projekty v roce 2013 ............................................................4
Děkujeme všem dárcům zapojeným do programu Mince denně za jejich pravidelnou podporu.
Partneři:
Mediální partneři:
Děkujeme také všem dárcům,
jejichž jméno či logo zde nemohlo z kapacitních důvodů být uveřejněno.
Naše práce v České republice .....................................................................5
Mimořádná pomoc při povodních v Čechách ...........................................5
Dobrovolnictví ...............................................................................................5
Dobrovolnická centra ....................................................................................5
Organizační struktura ADRA, o. p. s. ...........................................................6
Poděkování dalším spolupracovníkům ADRA ...........................................7
Charitativní obchůdky a sociální šatníky .....................................................7
Komunitní intervenční psychosociální týmy ...............................................9
Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák .................................9
Statistika Dobrovolnických Center ADRA 2013 .......................................10
Poradna a dětské krizové centrum Hradec Králové ................................11
Posílení vnitřních kapacit ADRA ČR ..........................................................11
Naše práce v zahraničí ...............................................................................12
Humanitární projekty .................................................................................13
Filipíny...........................................................................................................13
Barma/Myanmar ...........................................................................................13
Etiopie ...........................................................................................................14
Jordánsko a Sýrie..........................................................................................15
Rozvojové projekty .....................................................................................15
Bangladéš .....................................................................................................16
Etiopie ...........................................................................................................17
Haiti ................................................................................................................18
Keňa ...............................................................................................................19
Moldavsko ....................................................................................................20
Mongolsko ....................................................................................................20
Thajsko .......................................................................................................... 21
Ukrajina .........................................................................................................21
Lidskoprávní projekty .................................................................................21
Barma ............................................................................................................22
Gruzie ............................................................................................................ 22
Finanční zpráva ADRA, o. p. s. ..................................................................23
Zdroje a struktura příjmů ........................................................................... 23
Mince denně – program pro pravidelné dárce ........................................23
Audit .............................................................................................................24
Přehled užitých dotací a příspěvků z veřejných zdrojů za rok 2013 ..........25
Přehled účelových darů a příspěvků přijatých a užitých za rok 2013 .......28
Náklady a hospodářský výsledek ..............................................................28
Rozvaha .........................................................................................................29
Výkaz zisků a ztrát .........................................................................................32
Výroční zpráva Nadace ADRA za rok 2013 .............................................34
Slovo úvodem ...............................................................................................35
O Nadaci ADRA ...........................................................................................36
Organizační struktura ..................................................................................36
Poslání Nadace ADRA .................................................................................36
Z činnosti Nadace ADRA v roce 2013 .......................................................36
Grantové řízení .............................................................................................36
Podpora jednotlivců, rodin, skupin a organizací v zahraničí
i v České republice .......................................................................................37
Cena Michala Velíška ...................................................................................37
Spolupráce se společností E.ON Česká republika, s. r. o.
a Škoda Auto, a. s. .........................................................................................37
Hospodaření Nadace ADRA ..................................................................... 38
Zdroje nadace a jejich využití ..................................................................... 38
Přehled přijatých darů a jejich využití ....................................................... 40
Dárci Nadace ADRA .................................................................................... 41
Rozvaha ........................................................................................................ 42
Výkaz zisků a ztrát ........................................................................................ 45
Audit ..............................................................................................................47
Poděkování ..................................................................................................48
ADRA, o.p.s
Klikatá 1238/90c
Praha 158 00
www.adra.cz, [email protected]
---------------------------------------Nadace ADRA
Klikatá 1238/90c
Praha 158 00
www.nadace-adra.cz
[email protected]
----------------------------------------Foto: ADRA
Foto na obálce: ADRA Spain ©
Design: Martina Podoláčková
Termín vydání: červen 2014

Podobné dokumenty