FLOWTITE

Transkript

FLOWTITE
!
N
FLOWTITE
Instalační příručka pro v zemi uložená potrubí – AWWA
7489379230
9847934759037
2093409
0439891547
216579233
54610554894
789133454
981264732463
026783463
45692301
3479712556812
43478912578
8942231461
458903478923
3244567676
54768908670
7897657809
7489379230
9847934759037
2093409
0439891547
216579233
54610554894
789133454
981264732463
026783463
45692301
3479712556812
43478912578
8942231461
458903478923
3244567676
54768908670
7897657809
7489379230
9847934759037
2093409
0439891547
216579233
54610554894
789133454
981264732463
026783463
45692301
3479712556812
43478912578
8942231461
458903478923
3244567676
54768908670
7897657809
7489379230
9847934759037
2093409
0439891547
216579233
54610554894
789133454
981264732463
026783463
45692301
3479712556812
43478912578
8942231461
458903478923
3244567676
54768908670
7897657809
7489379230
9847934759037
2093409
0439891547
216579233
54610554894
789133454
981264732463
026783463
45692301
3479712556812
43478912578
8942231461
458903478923
3244567676
54768908670
7897657809
7489379230
9847934759037
O
L
W
L
O
I
T
U
R
O
S
E
01
1 Úvodní informace
02
Kontrola trubek ......................................................................................................... 6
Oprava trubek .......................................................................................................... 6
Vykládání a manipulace s trubkami.......................................................................... 6
Skladování trubek na stavbě . .................................................................................. 7
Skladování těsnění a mazadel.................................................................................. 7
Doprava trubek . ....................................................................................................... 8
Manipulace s naskládanými trubkami....................................................................... 8
O
I
T
U
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
L
O
S
E
9
Standardní výkop...................................................................................................... 9
Uložení trubek do výkopu ........................................................................................ 9
Zásypové materiály................................................................................................. 10
Typy uložení ........................................................................................................... 10
Zasypávání trubek . ................................................................................................ 11
Zhutňování nad trubkami ....................................................................................... 12
Prohnutí trubek . ..................................................................................................... 12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
R
Hrdlové spojky FLOWTITE .................................................................................... 13
Uzamykatelné spoje ............................................................................................... 15
Přírubové spoje ...................................................................................................... 15
Laminovaný spoj .................................................................................................... 16
Jiné metody spojování ........................................................................................... 17
W
O
L
5 Omezovače síly, obetonování a přípoje
na pevné konstrukce 18
06
!
N
6
4 Spojování trubek 13
05
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3 Postup pokládání potrubí
04
Předmluva................................................................................................................ .4
Potrubní systém v zemi . .............................................................................. ............4
Polní technik . ........................................................................................................... 5
Bezpečnost . ............................................................................................................. 5
2 Doprava, manipulace a skladování
03
1.1
1.2
1.3
1.4
4
5.1
5.2
5.3
5.4
Zapouzdření do betonu .......................................................................................... 19
Připojení na pevné konstrukce . ............................................................................. 20
Bednění (tunely) ..................................................................................................... 22
Spojení beton - stěna ............................................................................................. 22
6 Polní úpravy
24
6.1 Délkové úpravy ...................................................................................................... 24
6.2 Polní uzávěry se spojkami FLOWTITE .................................................................. 24
6.3 Polní uzávěry se spojkami Ne-FLOWTITE............................................................. 25
2
7 Jiné pokládací postupy a kritéria
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
26
Několik potrubí ve stejném výkopu ........................................................................ 26
Křížení..................................................................................................................... 26
Nestabilní dno výkopu............................................................................................. 26
Zatopený výkop ...................................................................................................... 27
Použití výkopových podpěr .................................................................................... 27
Stavba výkopu ve skále . ........................................................................................ 27
Neúmyslné přílišné víkopy ..................................................................................... 28
Pokládání trubek na svazích (paralelní).................................................................. 28
!
N
O
I
T
U
8 Umisťování ventilů a komor
07
29
08
9 Následná instalace 34
09
10 Náhradní pokládky
37
10
39
Příloha
8.1 Kotvení ventilů v potrubí . ....................................................................................... 29
8.2 Odvzdušňovací a pojišťovací ventily....................................................................... 32
8.3 Čisticí a promývací ventily....................................................................................... 33
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
L
R
10.1 Široký výkop ......................................................................................................... 37
10.2 Cementem stabilizovaný zásypový materiál ........................................................ 37
Příloha
O
S
E
Kontrola uložených trubek . .....................................................................................34
Oprava příliš prohnutých trubek.............................................................................. 34
Polní zkouška vnitřním přetlakem .......................................................................... 35
Polní tester spojů . .................................................................................................. 36
Polní zkouška stlačeným vzduchem ...................................................................... 36
W
Příloha AWWA M 45 nebo ATV 127
O
L
3
01
1 Úvodní informace
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
1.1 Předmluva
1.2 Potrubní systém v zemi
Tento dokument je částí dokumentace FLOWTITE pro
uživatele výrobků FLOWTITE. Má se používat ve spjení
s FLOWTITE Product Guide (Průvodcem výrobků
FLOWTITE) a je míněn jako pomoc stavebníkovi potrubí
v pochopení požadavků a postupů pro úspěšnou
manipulaci a pokládání do země trubek FLOWTITE.
Přílohy mohou sloužit jako užitečný zdroj údajů pro
techniky provozovatele.
Různorodost chování zemin spolu s pevností a
pružností trubek FLOWTITE nabízí unikátní potenciál
pro interakci zemina-konstrukce, která umožňuje
optimální výkonnost systému. Kde je to třeba u trubky
pro pružnost a pevnost, provádí se zpevnění skelnými
vlákny, zatímco geometrie výkopu spolu s volbou
umístěním a zhutněním zásypu zaručují integritu
systému.
Tento dokument se většinou zabývá obvyklými
okolnostmi, se kterými se můžeme setkat v polních
podmínkách. Nezabývá se speciálními situacemi, které
vyžadují zvláštní úvahy a měly by být vyřešeny ve
spolupráci s dodavatelem.
Všeobecně, existují dva druhy zatížení, kterým je trubka
podrobena:
!
N
zatížení a dopravy, která vytvářejí ohybová napětí
ve stěně trubky
Potrubí jiná než přímo zasypávána, jako jsou potrubí
bez výkopů, podvodní nebo nadzemní nejsou v tomto
maunálu rozebírána. Navrhované postupy a omezení v
těchto případech konsultujte s dodavatelem.
a nevyvážen tlak, který vytváří osová napětí.
L
O
S
E
R
Nevyvážený tlak se obvykle nejekonomičtěji
vyrovnává opěrnými bloky, které přenášejí tlakovou
sílu do matečné půdy přímo přes stykovou plochu.
Na standardní trubce FLOWTITE se tedy nevyžaduje
přenos axiální síly a značné zpevnění tloušťky stěny
trubky je omezeno na sekundární efekty. Z toho plyne,
že není vyžadováno, aby spoje přenášely axiální
zatížení, ale dovoluje se pohyb trubky mezi spoji v
důsledku teploty a Poissonova jevu.
Postupy ukládání popsané v tomto Pruvodci pokládáním
a názory polních techniků, pokud budou pečlivě
dodržovány, mohou pomoci s důkladným provedením
správného uložení s dlouhou životností. Každý
problém nebo uvažované odchylky od tohoto průvodce
ukládáním konsultujte s dodavatelem.
W
2 vnitřní tlak, který vytváří tangenciální napětí v trubce
Pružnost trubek FLOWTITE kombinovaná s přirozeným
konstrukčním chováním půd zajišťují ideální kombinaci
pro přenášení vertikálního zatížení. Na rozdíl od tuhých
trubek, které by se při přílišném vertikálním zatížení
mohly zlomit, pružnost trubek kombinovaná s jejich
vysokou pevností dovoluje jejich ohnutí a přerozdělení
zatížení na okolní půdu. Prohnutí trubky slouží jako
indikátor napětí, vytvářeného v trubce a kvality
pokládky. Trubka odolává tangenciálnímu napětí tím,
že kontinuální zpevnění skelnými vlákny je umístěno
v obvodovém směru . Velikost zpevnění je diktována
úrovní tlaku a určuje tlakovou třídu trubky.
To nejdůležitější: Tento průvodce pokládáním potrubí
není míněn tak, že by měl nahradit zdravý rozum, dobré
inženýrské požadavky a rozhodnutí, používané zákony,
bezpečnostní předpisy, předpisy týkající se životního
prostředí nebo jiné předpisy nebo místní nařízení ani
specifikace a instrukce provozovatele a/nebo inženýrů
provozovatele, který je/jsou konečnými znalci v každém
zaměstnání. Jestliže jakákoli rozporná informace v
této brožuře vytváří pochybnosti o tom, jak postupovat
správně, prosíme, konsultujte s toto s dodavatelem a
inženýry provozovatele, abyste zíkali radu.
O
L
!
O
I
T
U
1 vnější zatížení vyplývající z nadloží, povrchového
Poznámka: Tyto instrukce pro pokládání jsou
založeny na stavebních konstrukčních postupech
AWWA M 45, ale platí též pro ATV 127. Hlavní text
je v podstatě srovnatelný s AWWA, zatímco přílohy
obsahují informce, které jsou specifické pro ATV
nebo AWWA.
V některých případech opěrné bloky mohou být
nežádoucí pro jejich hmotnost, nedostatek prostoru
nebo z jiných důvodů.V takovýchto případech je
dostatečné zpevnění umístěno ve stěně trubky v
axiálním směru, aby přeneslo přímý axiální tlak.
Vetknuté spoje pro takovéto systémy jsou konstruovány
tak, aby přenesly celý axiální tlak a tlak je přenášen do
okolní půdy přímo styčnou plochou a třením.
4
01
02
03
04
1.3 Polní technik
1.4 Bezpečnost
Dodavatel může na požadavek kupujícího a v rozsahu
podmínek dohody mezi dodavatelem a kupujícím zajistit
polního technika. Polní technik může radit kupujícímu
a/nebo staviteli potrubí, aby pomohl dosáhnout
uspokojivého položení potrubí. Doporučuje se, aby polní
služba ”on the job” byla provozována v počátečních
fázích pokládání a může pokračovat periodicky po
celou dobu projektu. Služba se může pohybovat v
rozsahu od kontinuální (obvykle na celou pracovní
dobu) až po přerušovanou v závislosti na dohodě mezi
kupujícím a dodavatelem.
Laminátové (GRP) trubky, jako prakticky všechny
trubky z petrochemických výrobků, mohou hořet a proto
se nedoporučují pro použití tam, kde jsou vystaveny
intensivnímu teplu nebo plamenům. Během pokládky
se musí věnovat pozornost zamezení vystavení trubek
jiskrám od svařování, plamenům řezacích hořáků
nebo jiným zdrojům tepla/plamenů/elektřiny, které by
mohly vznítit materiál trubek. Tato opatření jsou zvlášť
důležitá při práci s těkavými chemikáliemi při provádění
laminátových spojů, opravách nebo úpravách trubek v
polních podmínkách.
06
!
N
O
I
T
U
Práce ve výkopech se provádějí v potenciálně
nebezpečných podmínkách. Kde je to příhodné, mají
být osoby pracující ve výkopu chráněny podepřením,
deskami, zavětrováním, úklonem jámy nebo jinými
způsoby podepírajícími stěny výkopu. Učiňte opatření
pro zabránění pádu předmětů do výkopu nebo proti jeho
zřícení, způsobenému umístěním nebo pohybem strojů
nebo zařízení v sousedství, když se ve výkopu pracuje.
Vykopaný materiál by měl být uložen v bezpečné
vzdálenosti od hrany výkopu a blízkost a výška násypu
půdy by neměla ohrozit stabilitu výkopu.
L
W
05
O
S
E
R
O
L
5
07
08
09
10
Příloha
01
2 Doprava, manipulace a skladování
02
03
04
05
06
07
08
09
2.1 Kontrola trubek
2.3 Vykládání a manipulace s trubkami
Po příchodu by měly být všechny trubky na staveništi
kontrolovány, aby se zajistilo, že během dopravy
nedošlo k poškození. V závislosti na délce skladování,
počtu míst s jejich manipulací na staveništi a jiných
faktorech, které mohou ovlivnit stav trubek, se
doporučuje, aby trubky byly těsně před uložením znovu
překontrolovány.
Po dodávce kontrolujte trubky následovně:
Za vykládání trubek odpovídá zákazník. Ujistěte se, že
během vykládání je prováděna kontrola trubek. Vodící
lana nasazena na trubky umožní snadné manuální
řízení během zvedání a manipulace. Je-li nutno několik
podpěr, mohou se použít rozpěrné tyče. Trubky,
zvláště na koncích, nenechte padat, nenarážejte nebo
nevrážejte s nimi.
10
1
Proveďte celkovou kontrolu nákladu. Je-li náklad
nedotčený, obvyklá kontrola během vykládky je
většinou postačující, abyste se ujistili, že trubky
dorazily bez poškození.
2
Je-li náklad posunut a vykazuje známky hrubého
zacházení, pečlivě překontrolujte každou trubku na
poškození. Obecně platí, že kontrola zvnějšku je
dostačující pro zjištění jakéhokoli poškození.
Dovoluje-li to rozměr trubky, kontrola vnitřního
povrchu v místě poškrábání na vnějším povrchu
může být užitečná pro stanovení, zda je trubka
poškozená.
3
Překontrolujte množství každé položky proti
dodacímu listu.
4
Poznamenejte na nakládací list každé poškození
během dopravy nebo ztrátu a nechte zástupci
dopravce podepsat vaši kopii příjmu. Reklamace
vůči dopravci by měla být podle jeho instrukcí.
5
Jestliže je zjištěna jakákoli nepřesnost nebo
poškození, dejte postižené trubky stranou a spojte
se s dodavatelem.
Příloha
W
•
!
N
O
I
T
U
ednotlivé trubky
J
Při manipulaci s jednotlivými trubkami používejte
pro jejich zvedání ohebné popruhy, smyčky
nebo provazy. Pro zvedání nebo dopravu trubek
nepoužívejte ocelová lana nebo řetězy. Trubky
mohou být zvedány za jedno závěsné místo
(obrázek 2-1), i když zavěšení ve dvou podpěrných
bodech podle obrázku 2-2 je metodou, které se
dává přednost z bezpečnostních důvodů, protože
trubka je snadněji ovladatelná. Nezvedejte trubky
pomocí háků na koncích trubky nebo protažením
provazu, řetězu nebo lana trubkou z jedné strany na
druhou. Přibližné hmotnosti standardních trubek a
spojek viz Příloha A .
L
O
S
E
R
Nepoužívejte trubky, které se zdají být poškozené nebo
vadné.
O
L
Obrázek 2–1 Zvedání trubky v jednom závěsném
bodě
2.2 Oprava trubek
Normálně mohou být trubky s malým poškozením
opraveny rychle a snadno na staveništi kvalifikovaným
dělníkem. Je-li pochybnost o stavu trubky, nepoužijte ji.
0.2 x L
Polní technik vám může pomoci se stanovením, zda
trubka vyžaduje opravu a zda je to možné a praktické.
Forma opravy se může velmi měnit v závislosti na
tloušťce stěny trubky, konstrukci stěny, použití a rozsahu
poškození. Proto se nepokoušejte opravovat trubku bez
předchozí konsultace s dodavatelem. Oprava musí být
provedena školeným technikem oprav. Špatně opravené
trubky se nemusí chovat tak, je zamýšleno.
0.6 x L
0.2 x L
Ovládací provaz
Obrázek 2–2 Zvedání trubky ve dvou závěsných
bodech
6
01
02
03
Paletizované náklady
S paletizovanými náklady se dá manipulovat
pomocí dvou smyček, jak je uvedeno na obrázku
2-3. Nezvedejte paletizovaný náklad trubek
jakoprostý svazek.
Nepaletizované trubky musí být vyloženy po jedné a
musí být manipulováno s nimi jednotlivě.
Obecně je výhodné skladovat trubky na plochém dřevě,
aby se usnadnilo umístění a vytahování zvedacích
smyček kolem trubky.
Pro kontrolu poškozených trubek a pro doporučení na
metodu opravy nebo zmetkování kontaktujte dodavatele.
Viz část 2.2  .
0.6 x L
O
I
T
U
Je-li nutné skladovat trubky na hromadách, je nejlepší je
skladovat na plochých dřevěných podpěrách (minimální
šířka 75 mm) ve čtvrtinových bodech s klíny (viz
obrázek 2-4). Je-li to možné, použijte původní dopravní
překlady.
0.2 x L
L
Zajistěte, aby hromada byla stabilní pro podmínky,
jako je silný vítr, nerovná skladovací plocha nebo jiné
horizontální zatížení. Předpokládají-li se silné větry,
uvažujte s použitím provazů nebo smyček pro utažení
trubek dolů. Maximální výška hromady je přibližně 3
metry.
O
S
E
Boule, rovné plochy nebo jiné náhlé změny zakřivení
trubek nejsou dovoleny. Skladování trubek mimo tato
omezení může způsobovat jejich poškození.
R
Obrázek 2–3 Zvedání paletizovaného nákladu
W
05
06
!
N
Skladujete-li trubky přímo na zemi, ujistěte se o tom,
že plocha je relativně rovná a bez kamenů a jiných
potenciálně škodlivých úlomků. Umístění trubek na
zemní násypy nebo na zavážkový materiál se ukázalo
jako efektivní způsob trubek skladování na staveništi.
Všechny trubky by měly být podloženy, aby se zamezilo
jejich kutálení při silných větrech.
Jestliže během manipulace a pokládky dojde k
jakémukoli poškození trubky, jako je rýha, trhlina nebo
prasklina, měla by být trubka opravena předtím, než
bude nainstalována.
0.2 x L
04
2.4 Skladování na staveništi
•
2.5 Skladování těsnění a mazadel
Gumová kroužková těsnění, jsou-li dodávána odděleně
od spojek, by měla být skladována ve stínu v jejich
původním obalu a neměla by být vystavena přímému
slunečnímu světlu s výjimkou spojování trubek. Těsnění
musí být též chráněna před stykem s mazadly a oleji,
které jsou deriváty petroleje, a před rozpouštědly a
jinými škodlivými látkami.
O
L
Maziva těsnění by měla být pečlivě skladována, aby
se zamezilo jejich poškození. Částečně použitá vědra
by měla být přetěsněna, aby se zamezilo znečištění
mazadla. Jestliže teploty během pokládky jsou nižší než
5°C, těsnění a mazadla by měly být až do použití ukryty.
Obrázek 2–4 Skladování trubek
7
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
2.6 Doprava trubek
2.7 Manipulace s do sebe zasunutými
trubkami
Podepřete všechny trubky plochým dřevem ve
vzdálenostech maximálně 4 metry (tři metry pro
průměry ≤ DN 250), s maximálním převisem 2 metry.
Podložte trubky, aby se udržela stabilita a byly odděleny
od sebe. Zamezte otěru.
Maximální výška nákladu je přibližně 2,5 metru.
Připoutejte trubky k vozu pomocí ohebných pásů nebo
provazů (obrázek 2-5). Nikdy nepoužívejte ocelová lana
nebo řetězy bez příslušného vypodložení, aby se trubky
chránily proti otěru. Boule, plochá místa nebo jiné náhlé
změny zakřivení nejsou dovoleny. Doprava trubek mimo
tato omezení může způsobit poškození trubek.
W
O
L
!
N
Trubky mohou být zasunuty do sebe (trubky s
menším průměrem dovnitř trubek s průměrem
větším). Tyto trubky mají většinou speciální balení a
mohou vyžadovat speciální postupy pro vykládání,
manipulaci, skladování a dopravu. Speciální opatření,
jsou-li vyžadována, budou před expedicí provedena
dodavatelem trubek. Avšak následující obecné postupy
by měly být vždy dodrženy.
vazek do sebe zasunutých trubek zvedejte vždy
S
na nejméně dvou ohebných pásech (viz obrázek
2-6). Omezení pro vzdálenost mezi pásy a místy
zvedání, pokud existují, budou specifická pro každý
projekt. Zajistěte, aby zvedací prostředky měly
dostatečnou nosnost pro váhu svazku. To se dá
vypočítat z přibližných hmotností trubek uvedených
v příloze H.
2
o sebe zasunuté trubky se obvykle nejlépe
D
skladují v transportním obalu. Skládání na sebe
těchto balení se, pokud není specifikováno jinak,
nedoporučuje.
3
vazky do sebe zasunutých trubek mohou být
S
bezpečně dopravovány jen v originálním dopravním
balení. Speciální požadavky, pokud existují, pro
podpěry, konfiguraci a/nebo upevnění na dopravní
prostředek budou specifikovány pro každý projekt.
4
dstranění obalu a vybrání dovnitř zasunutých
O
trubek je nejvhodnější provést na stanici pro
vyjímání trubek. Vnitřní trubky, počínaje trubkou s
nejmenším průměrem mohou být vytaženy
zvedáním vloženého dřeva, aby se zavěsila trubka
a pak se opatrně vytáhla ze svazku bez poškození
ostatních trubek (obrázek 2-7). Jestliže hmotnost,
délka a/nebo zařízení znemožňují použití této
metody, bude doporučeno pro každý projekt
vysunutí vnitřní trubky ze svazku.
L
O
S
E
R
Obrázek 2–5 Doprava trubek
O
I
T
U
1
Ovládací provaz
Obrázek 2–7 Rozebírání pomocí zasunutého dřeva na
vysokozdvižném vozíku
Obrázek 2–6 Dva podpěrné body pro do sebe
zasunuté trubky
8
3 Postup pokládání potrubí
01
02
03
O
I
T
U
Aby se zajistilo správné odstupňování a podepření
trubek, může být nutné dovážet materiál pro lože.
Doporučenými materiály pro lože jsou SC1 a SC2. Pro
stanovení, zda přírodní materiál je akceptovatelný jako
materiál lože, měl by splňovat všechny požadavky na
zásyp oblasti trubky. Toto stanovení musí být prováděno
stále během procesu ukládání trubek, protože přírodní
zeminy se mohou i náhle po délce potrubí měnit.
L
Na místě každého spoje musí být lože poněkud více
vyhloubeno, aby se zajistilo, že trubka bude mít stálé
podepření a nebude spočívat na spojkách. Oblast
spojky musí být správně podložena a zasypána po
dokončení spoje. Viz obrázek 3-2 a obrázek 3-3 pro
správné a nesprávné podepření v loži.
O
S
E
Obrázek 3–1 ukazuje typické rozměry výkopu. Rozměr
”A” musí být vždy dostatečně široký, aby umožňoval
dostatek prostoru pro zajištění správného uložení a
zhutnění zásypového materiálu v oblasti sklonu. Rozměr
”A” musí být též dostatečně široký pro bezpečný provoz
zhutňovacího zařízení bez poškození trubky. Obvykle je
rozměr ”A” minimálně 0,4 DN s výjimkou velmi malých
průměrů.
R
Pro větší průměry trubek může být v závislosti na
zemině, zásypovém materiálu a technice zhutňování
vhodná menší hodnota ”A”. Například pro přírodní
zeminy 1, 2 a 3 a zásypové materiály SC1 a SC2, které
vyžadují omezené zhutňovací úsilí, se dá uvažovat s
užšími výkopy.
W
O
L
Poznámka: Narazíme-li na dně výkopu na skálu,
tvrdé podloží, měkké, volné, nestabilní nebo silně
roztažné zeminy, může být nutné zvětšit hloubku
lože, aby se dosáhlo jednotného podélného
podepření.
Obrázek 3–2 Správné podepření v loži
A
DN/2 max. 300 mm
požadováno
DN
Zásyp
Lože – Náběh Oblast
trubky
min. 100 mm
max 150 mm
Základ (je-li požadován)
Přírodní zemina
Obrázek 3–1 Názvosloví zásypu trubek
Obrázek 3–3 Nesprávné podepření v loži
9
06
!
N
Zajistěte lože 100 - 150 mm pod tělem trubky a 75
mm pod spojkou. U měkkých nebo nestabilních dnech
výkopu může být pro dosažení pevného podepření
zapotřebí dodatečný základ pro uložení. Viz část 7.3  .
Často se používá statická výpočtová metoda ATV 127.
Jako pomoc je následující korelace mezi kategoriemi
tuhostí zásypové zeminy této instrukce a skupinami
půdy G1 až G4 podle ATV 127:
SC1 odpovídá nejlepším zeminám G1. SC2 odpovídá
zeminám G1 a nejlepším zeminám G2.
SC3 odpovídá slabším zeminám G2 a nejlepším
zeminám G3.
SC4 odpovídá slabším zeminám G3 a nejlepším
zeminám G4.
!
05
Aby se zajistilo správné podepření, mělo by být lože
umístěno na pevné, stabilní dno výkopu. Hotové lože
musí zajistit pevné, stabilní a rovnoměrné podepření
těla trubky a všech vyčnívajících prvků jejich spojů.
Aby se dosáhlo správného podepření trubek, musí
přírodní materiál vhodně vy\plnit oblasti trubky.
Následující postupy instalace mají za cíl pomoci staviteli
potrubí dosáhnout správné pokládky trubek.
3.1 Standardní výkop
04
3.2 Uložení trubek
Typ postupu ukládání vhodný pro trubky FLOWTITE
se liší podle tuhosti trubek, šířky výkopu, charakteristik
půdy, dodatečných zatížení a zásypových materiálů.
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3.3 Zásypové materiály
3.4 Typy uložení
Tabulka 3–1 seskupuje zásypové materiály do
kategorií. Zásypové zeminy SC1 a SC2 jsou pro použití
nejsnadnější a vyžadují nejmenší zhutňocací síly, aby se
dosáhlo dané úrovně relativního zhutnění.
Doporučují se dvě základní konfigurace zásypu
(obrázek 3–4 a obrázek 3–5). Volba typu závisí
na charakteristikách přírodní zeminy, zásypových
materiálech, požadované hloubce zasypání,
podmínkách dodatečného zatížení, tuhosti trubky a
provozních podmínkách trubky. Typ 2, ”rozdělená”
konfigurace je obecně používanější při použití nižších
tlaků (PN ≤10 bar), nízkém zatížení dopravou a
omezenými požadavky na negativní tlak (vakuum).
Bez ohledu na skupiny zásypových materiálu a to,
zda zásypová zemina je dovážena či ne, použijí se
následující obecná omezení:
1 Pro maximální velikost částic a velikost kamenů
• Postavte lože trubky podle směrnice části 3.2  .
2 Hroudy zeminy nesmí být větší než dvojnásobek
• Zasypejte oblast trubky (do 300 mm) nad vrcholem
maximální velkosti částice.
trubky předepsaným zásypovým materiálem
zhutněným na požadovanou úroveň zhutnění (viz
příloha B  ).
3 Materiál nesmí být promrzlý.
L
4 Žádný organický materiál.
! Poznámka: Pro nízké tlaky (PN ≤ 1 bar) bez zatížení
5 Žádný odpad (pneumatiky, láhve, kovy, atd.)
Drcená skála s < 15% písku,
maximálně 25% podsítnéh ze síta 10 mm
a maximálně 5% jemné frakce
SC2
Čisté hrubozrné zeminy s < 12% jemné frakce
SC3
Čisté hrubozrné zeminy s 12% nebo více
jemné frakce
Písčité nebo jemnozrné zeminy s méně než
70% jemné frakce
SC4
W
dopravou může být upuštěno od požadavku na
zhutnění 300 mm nad vrcholem trubky.
O
S
E
Skupina zásypových Popis zásypových zemin
zemin
SC1
R
• Zasypávejte od 60 % průměru trubky do 300 mm
Maximální velikost částic v oblasti trubky (až do 300 mm
nad vrchol trubky)
Max. velikost (mm)
≤ 450
500 - 600
700 - 900
1000 - 1200
≥ 1300
13
19
25
32
40
Obrázek 3–4
Uložení typ 1
trubky předepsaným zásypovým materiálem
zhutněným na požadovu úroveň zhutnění.
Tabulka 3–1 Zásypové materiály
DN
DN
• Vybudujte lože pro trubky podle směrnice
části 3.2  . Zasypejte ho do úrovně 60 % průměru
(Viz příloha D pro další osvětlení a Příloha G pro definice)
300 mm
Typ uložení 2
Jemnozrné zeminy s více než70%jemné frakce
O
L
O
I
T
U
Typ uložení 1
musí být respektovány meze, uvedené v tabulce
3–2.
Příloha
!
N
nad vrchol trubky předepsaným zásypovým
materiálem zhutněným na požadovanou úroveň
zhutnění.
! Poznámka: Konfigurace zasypávání typ 2 není
praktická pro trubky malých průměrů.
! Poznámka: Konfigurace zasypávání typu 2 není
vhodná pro situace s vysokým zatížením dopravou.
Tabulka 3–2 Maximální velikost částic
Obrázek 3–5
Uložení typ 2
Zásyp nad oblastí trubky může být proveden vytěženým
materiálem s maximální velikostí částic až do 300 mm
za předpokladu, že je nad trubkou vrstva nejméně 300
mm. Kameny větší než 200 mm by neměly být házeny
na 300 mm vrstvu pokrývající vrchol trubky z výšky
větší než 2 m.
DN
10
0.6 x DN
01
02
03
3.5 Zasypávání trubek
Tloušťka vrstvy, která má být zhutněna, musí být
kontrolována stejně tak jako energie použitá v metodě
zhutňování. Správné zasypávání se obvykle provádí ve
vrstvách po 100 až 300 mm v závislosti na zásypovém
materiálu a metodě zhutňování. Jestliže se jako
zásypový materiál používá štěrkopísek nebo drcený
kámen, je vrstva 300 mm obecně vhodná, protože
štěrkopísek se dá poměrně snadno zhutnit. Půdy s
jemnějším zrnem vyžadují více zhutňovací síly a výška
jejich vrstvy by měla být omezena. Povšimněte si, že
je důležité dosáhnout správného zhutnění u každé
vrstvy, aby se zajistilo, že trubka bude mít dostatečné
podepření.
Doporučuje se okamžité zasypání po spojení, protože
zamezuje dvěma nebezpečím: t.j. zaplavení trubky po
silném dešti a tepelným pohybům v důsledku velkých
rozdílů mezi teplotami ve dne a v noci.Zaplavení
může poškodit trubky a způsobit dodatečné náklady
na opětovné položení. Roztahování a smršťování
teplem může způsobit ztrátu těsnosti v důsleku pohybu
několika trubek nahromaděného do jednoho spoje.
05
06
!
N
Jestliže trubky jsou uloženy do výkopu a zasypávání
se zpozdí, každá trubka by měla mít zasypanou střední
část až po vrchol trubky, aby se minimalizoval pohyb ve
spoji.
O
I
T
U
Zásypové materiály typů SC1 a SC2 jsou relativně
snadné pro použití a velmi spolehlivé jako zásypový
materiál pro trubky. Tyto půdy mají nízkou citlivost
k vlhkosti. Zásyp může být snadno zhutněn ve
vrstvách 200 až 300 mm pomocí deskového vibrátoru.
Příležitostně by měla být použita filtrační tkanina v
kombinaci se štěrkopískem, aby se znemožnila jemná
migrace a následující ztráta podepření trubky. Viz
Příloha A pro kritéria.
Správná volba, umístění a zhutnění oblasti zasypávání
je důležitá pro ovládání vertikálního prohnutí a je kritická
pro výkonnost trubky. Pozornost musí být věnována
tomu, aby zásypový materiál nebyl znečištěn odpadem
nebo jinými cizími materiály, které by mohly způsobit
poškození trubek nebo způsobit ztrátu podepření.
Materiál náběhu v oblasti mezi uložením a spodní
stranou trubky by měl být smíchán a zhutněn předtím,
než bude použit zbývající zásypový materiál
(viz obrázek 3–6 a obrázek 3–7).
L
O
S
E
Zásypové zeminy typu SC3 jsou přípustné a jsou často
přímo k disposici jako zásypové materiály pro uložení
trubek. Mnoho místních zemin, do nichž jsou trubky
uloženy, je typu SC3 a proto vyhloubená zemina může
být znovu použita jako zásyp oblasti trubky. U těchto
zemin je třeba učinti bezpečnostní opatření, protože
mohou být citlivé na vlhkost. Charakteristiky zemin typu
SC3 jsou často určovány charakteristikami jemných
frakcí. Při zhutňování zeminy se často vyžaduje
řízení vlhkosti, aby se dosáhlo požadované hustoty
při přiměřené energii zhutňování a snadném použití
zhutňovacího zařízení. Zhutnění se dá dosáhnout
ve vrstvách 100 až 200 mm použitím rázového
zhutňovače.
správně: trubka pevně podepřena
W
04
R
Zásypový materiál SC4 se může použít jen jako zásyp
oblasti trubky při použití následujících opatření:
O
L
• Během zasypávání a zhutňování musí být
Obrázek 3–6 Správný způsob zásypu
kontrolována vlhkost.
• Nepoužívejte v pokládkách s nestabilními základy
nebo s vodou stojící ve výkopu.
• Technologie zhutňování mohou vyžadovat značnou
energii a musí být uvažováno s praktickými
omezeními relativního zhutnění a z toho plynoucí
tuhosti zeminy.
• Při zhutňování používejte vrstvy 100 a 150 mm s
rázovým zhutňovačem jako je Whacker nebo
pneumatický pěch (pogo stick).
• Aby se zajistilo správné zhutnění, měly by být
periodicky prováděny zkoušky zhutňování. Další
informace viz Příloha F  .
Obrázek 3–7 Nesprávný způsob zásypu
11
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Zhutnění zásypových materiálů s jemnějším zrnem se
nejsnadněji dosáhne, když materiál má téměř optimální
vlhkost. Když zasypávání dosáhne čáry osy trubky,
veškeré zhutňování by mělo začít u stran výjkopu a
postupovat směrem k trubce.
Zásyp oblasti trubky může být umístěn a zhutněn
takovým způsobem, že to způsobí mírnou ovalizaci
trubky ve vertikálním směru. Avšak počáteční vertikální
ovalizace nesmí přesáhnout 1,5 % průměru měřeno,
když zásyp dosáhne vrcholu trubky. Dosažená
velikost počáteční ovalizace bude záviset na energii
požadované pro dosažení relativního zhutnění.
Energerická úroveň, která může být potřebná pro
zhutnění zemin typu SC3 a SC4 může vést k překročení
mezí. Jestliže k tomu dojde, uvažujte o vyšší tuhosti
trubky nebo o jiných zásypových materiálech nebo o
obojím.
Tato doporuční jsou shrnuta v tabulce 3–3.
O
I
T
U
10
Příloha
Typ zásypové
zeminy
Ruční rázový zhutňovač
Ruční vibrační
deskový
zhutňovač
!
N
Doporučení
Typ SC1
300 mm
Typ SC2
200 - 250 mm
Typ SC3 100 - 200 mm
Dva průchody by měly zajistit dobré zhutnění.
Dva až čtyři průchody v závislosti na výšce a požadované hustotě.
Výška vrstvy a počet průchodů závisí na požadované hustotě.
Používat při nebo blízko optimální vlhkosti.
Kontrolovat hutnění.
Typ SC4
Může vyžadovat značnou energii pro zhutňování.
Řiďte obsah vlhkosti tak, aby byl blízko optima.
Kontrolujte zhutnění.
L
100 - 150 mm
O
S
E
Tabulka 3–3 Souhrn doporučení pro zhutňování zásypu v oblasti trubky
3.6 Zhutňování nad trubkou
3.7 Prohnutí trubky
Uložení typu 1 vyžaduje, aby bylo zhutněno 300 mm
nad trubkou. Zásyp výkopu pod oblastmi podrobenými
zatížení dopravou se často zhutňuje, aby se
minimalizovalo sedání povrchu silnic. Tabulka 3–4
ukazuje minimální výšku vrstvy nad trubkou, která je
nutná, aby mohlo být použito určité zhutňovací zařízení
přímo nad trubkou. Pozornost musí být věnována
tomu, aby se zamezilo použití přílišné zhutňovací
síly nad vrcholem trubky, která by mohla způsobi
vyboulení nebo plochá místa na trubce. Avšak materiál
v této oblasti nesmí být ponechán volný a mělo by být
dosaženo požadované hustoty.
Prohnutí zasypané trubky je dobrým indikátorem kvality
uložení. Očekávané počáteční vetikální prohnutí trubky
po zasypání je u většiny instalací v úrovni sklonu
zákopu menší než 2 %.
Hodnota přesahující tuto hodnotu naznačuje, že nebylo
dosaženo požadované jakosti instalace a u dalších
trubek by měla být zvýšena (např. zvýšeným zhutněním
v oblasti trubky, zásypové materiály s hrubším zrnem v
oblasti trubky nebo širší výkop atd.).
Tabulka 3–5 uvádí maximální přípustné počáteční
prohnutí. Doporučuje se překontrolovat prohnutí trubky
jakmile je trubka zasypána po úroveň sklonu výkopu,
aby byla kontinuální zpětná vazba na jakost uložení, viz
část 9.1  .
W
O
L
R
motnost zařízení Minimální zakrytí trubky*(mm)
H
kg
Pěchování Vibrace
< 50
-
-
50 - 100
100 - 200
250
350
150
200
200 - 500
500 - 1000
450
700
300
450
1000 - 2000
900
600
2000 - 4000
4000 - 8000
8000 - 12000
1200
1500
1800
800
1000
1200
12000 - 18000
2200
1500
Velké průměry (DN ≥ 300)
Počáteční
Malé průměry (DN ≤ 250)
Počáteční
*Může být nutné začít s vyšší vrstvou, tak aby bylo dosaženo zhutnění,
zakrytí nesmí být menší než minimum
Tabulka 3–4 Minimální zakrytí pro zhutňování nad trubkou
Prohnutí
% průměru
3.0
2.5
Tabulka 3–5 Dovolené počáteční vertikální prohnutí
12
4 Spojování trubek
01
02
03
04
Trubky FLOWTITE se obvykle spojují pomocí spojek
FLOWTITE. Trubky a spojky mohou být dodávány
odděleně nebo trubky mohou být dodávány se spojkou
namontovanou na jednom konci. Jestliže spojky nejsou
dodávány předem namontované, doporučuje se, aby
byly namontovány na místě skladování nebo vedle
výkopu předtím, než budou položeny do výkopu.
05
06
Obrázek 4–2 Vkládání těsnění
Spojky mohou být dodány s nebo bez středicí gumové
zarážky. Jestliže středicí zarážka není dodávána
bude na trubce vyznačena vodicí čára jako pomůcka
pro spojování. Pro spojování trubek FLOWTITE se
mohou též použít jiné spojovací systémy jako příruby,
mechanické spojky a laminované spoje.
O
I
T
U
Rovnoměrným tlakem zatlačte každou smyčku
gumového těsnění do drážky pro těsnění. Když jste ho
nainstalovali, přitahujte ho opatrně v obvodovém směru,
abyste rozdělili stlačení těsnění. Kontrolujte též obě
strany těsnění, aby vystupovaly rovnoměrně po celém
obvodu nad vrchol drážky. Aby se toho dosáhlo je
vhodné použít poklepání gumovou paličkou.
Krok 4 Mazání těsnění
Poté naneste na gumové těsnění tenkou vrstvu
mazadla. (Obrázek 4–3). Pro normální množství
mazadla pro spoj viz příloha I  .
L
Tlakové spojky Flowtite (FC)
U tlakových spojek FLOWTITE se zmiňujeme o
následujících krocích (1-5).
O
S
E
Lože musí být v místě každého spoje poněkud
prohloubeno, aby se zajistilo, že trubka bude
kontinuálně podepřená a nebude spočívat jen na
spojkách. Oblast spojky musí být po smontování spoje
řádně uložena a zasypána.
R
Obrázek 4–3 Mazání těsnění
Krok 2 Čištění spojky
Pečlivě vyčistěte drážky spojky a gumové těsnicí
kroužky, abyste se ujitili, že v nich není špína a olej
(obrázek 4–1).
W
08
09
4.1 Hrdlové spojky FLOWTITE
Krok 1 Základy a uložení
!
N
07
Krok 5 Čištění a mazání volného konce trubky
Vyčistěte pečlivě volné konce trubek, aby se odstranila
veškerá špína, písek, tuky atd. Překontrolujte těsnící
povrch na volném konci trubky na možné poškození. Na
volný konec trubky naneste tenkou vrstvu mazadla od
konce trubky po černou čáru. Po nanesení mazadla dbejte
na to, aby spojka a volné konce zůstaly čisté (obrázek
4-4). Bylo zjištěno, že umístění látky nebo folie z plastické
hmoty o rozměru přibližně jednoho čtverečního metru pod
oblast spoje udrží spojku a volný konec čistými.
O
L
!
Obrázek 4–1 Čištění spojky
Krok 3 Instalace těsnění
Vložte těsnění do drážky a ponechte smyčky (obvykle
dvě až čtyři) vystupovat z drážky. V tomto stadiu
montáže nepoužívejte v drážce nebo na těsnění žádné
mazadlo. Pro zvlhčení těsnění a drážky se může použít
voda, aby se usnadnilo umístění a vložení těsnění.
(Obrázek 4–2).
Upozornění: Je velmi důležité používat
jen správné mazadlo. Dodavatel
zajišťuje dostatek mazadla s
každou dodávkou spojek. Jestliže
z nějakého důvodu je
spotřebováno, prosíme, spojte
se s dodavatelem kvůli
dodatečné dodávce, nebo
radě o alternativním
mazadle. Nikdy
nepoužívejte mazadla na
bázi petroleje.
Obrázek 4–4 Čištění volného konce
13
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Svorka
Spojování
Jestliže spojka není předem namontována, měla by být
na trubku nasazena na čistém suchém místě předtím
než je trubka připojena. Toho se dosáhne umístěním
svorky nebo smyčky kolem trubky ve vzdálenosti 1 až 2
m od volného konce, na který má být spojka nasazena.
Ujistěte se, že volný konec trubky je nejméně 100 mm
nad zemí, aby byl vzdálen od špíny. Ručně natlačte
spojku na volný konec trubky a přes spojku dejte dřevo
100x50 mm. Použijte dvě prstencová upínadla (comealong jack) spojená mezi dřevy a svěrku a zatlačte
spojku do polohy, t.j. dokud spojka není srovnána s
vodicí čarou nebo dokud volný konec nenarazí na
středovou opěrku (viz obrázek 4-5).
Obrázek 4–6 Spojování trubek s použitím svorek
Úhlová výchylka spojek FLOWTITE
L
Maximální úhlová výchylka při službě každé spojky
beroucí v úvahu kombinaci vertikály a horizontály nesmí
přesáhnout hodnoty uvedené tabulce 4–1. To se dá
použít pro nahromadění postupných změn ve směru
potrubí. Trubky by pak měly být spojovány jen přesně
osově vyrovnané a poté by měly být úhlově vyhnuty
podle potřeby. Maximální zlom a odpovídající poloměr
zakřivení jsou uvedeny v tabulce 4-2 (pro definici
termínů viz obrázek 4-8).
O
S
E
Krok 6 Ukládání trubek
Trubka s namontovanou spojkou se uloží do lože
výkopu. V místě spoje by měl být výkop prohlouben, aby
se zajistilo, že trubka bude stále podepřena a nebude
spočívat na spojkách.
Krok 7 Zajištění spojek
Svorka (nebo smyčka) se upevní kdekoli na první
trubce nebo se ponechá v poloze předchozího spoje.
Upevněte svorku (nebo smyčku) B na trubku, která má
být připojena, v obvyklé poloze (obrázek 4-6).
R
oznámka: Styk svorky s trubkou musí být
P
vypodložen nebo jinak chráněn, aby se zabránilo
poškození trubky a aby byl vysoký třecí odpor na
povrchu trubky. Jestliže svorky nejsou k disposici,
mohou být použity nylonové smyčky nebo provazy, ale
musí se věnovat pozornost osovému vyrovnání spojky.
W
O
L
O
I
T
U
Trubky mohou být též montovány pomocí lopaty nebo
páčidla rypadla (až do DN 300). Volné konce mají
být chráněny před jakýmkoli poškozením. Přibližná
montovací síla může být vypočtena následovně:
Montážní síla v tunách = (DN v mm / 1000) x 2 tun
Následující kroky (6 až 8) se použijí pro spojování trubek
s použitím svorek nebo smyček a “come-along jacks”. Za
předpokladu, že obecné požadavky budou zde splněny,
mohou být použity i jiné způsoby. Zvláště by mělo být
omezeno nasazení volných konců trubek jen po vodicí
čáru a mělo by se zamezit jakémukoli poškození trubky
a spojky.
!
!
N
”Come-along jacks”
Jmenovitý
průměr trubky (mm)
Tlak (PN) bar
Až
DN ≤ 500
3.0
2.5
2.0
1.5
500 < DN ≤ 900
2.0
1.5
1.3
1.0
16
20
25
Max. Úhel
výchylky (deg)
32
900 < DN ≤ 1800
1.0
0.8
0.5
0.5
DN > 1800
0.5
NA
NA
NA
Tabulka 4–1 Úhlová výchylka hrdlového spoje
Krok 8 Připojení spojky
Come-along jacks jsou umístěny na každé straně trubky
a jsou spojeny svorkami. Trubka je zatahována do
spojky do té doby, než dosáhne vodicí čáry nebo než se
dotkne středové zarážky. Svorka A se poté přesune na
další trubku, která má být připojena.
Úhlová
výchylka
(deg)
50 x 100 mm trámek
Svorka
”Come-along jacks”
Obrázek 4–5 Montáž spojky na trubku
Maximální zlom (mm)
délka trubky
3 m 6 m 12 m
3m
6 m 12 m
3.0
157
314
628
57
115
229
2.5
136
261
523
69
137
275
2.0
105
209
419
86
172
344
1.5
78
157
313
114
228
456
1.3
65
120
240
132
265
529
1.0
52
105
209
172
344
688
0.8
39
78
156
215
430
860
0.5
26
52
104
344
688
1376
Tabulka 4–2 Zlom a poloměr
14
Poloměr
zakřivení (m)
délka trubky
01
02
03
Trubka
Uzamykatelné spoje FLOWTITE jsou hrdlové spoje s
gumovým těsněním a uzamykacími tyčemi pro přenos
axiální síly od jedné trubky k druhé. Hrdlo spojky má
na každé straně standardní gumové těsnění a systém
tyč-drážka, přes které je zatížení přenášeno pomocí
tlakových a smykových sil. Volný konec trubky pro
uzamykatelné spoje má příslušnou drážku.
Zlom
Úhel
výchylky
Poloměr
křivosti
Obrázek 4–8 Spojka FLOWTITE, úhlová výchylka spoje
!
04
4.2 Uzamykatelné spoje (FBC)
Spojka
Poznámka: Výše uvedené je pro informaci.
Minimální dovolená délka je funkcí jmenovitého
tlaku a typu zásypu a zhutnění, ale v žádném
případě by neměla být menší než 3 metry.
Obrázek 4–10 Uzamykatelný spoj FLOWTITE
Úhlově vychýlené spoje se spojkami jsou stabilizovány
tuhostí zeminy obklopující trubku a spojku. Tlakové
trubky (PN >1) by měly mít úhlově pootočené spoje
zasypány na minimálně 90 % standardního Proctorova
zhutnění. Spoje se spojkami, které jsou uloženy s
vertikální úhlovou rotací, kde směr síly je nahoru, by
měly být zasypány na minimální krycí vrstvu 1,2 m pro
provozní tlaky 16 bar a větší.
Spoj se montuje podobným způsobem jako standardní
tlakové spojky FLOWTITE s tou výjimkou, že zde není
středová zarážka. Měly by se dodržet kroky 1 až 6
uvedené výše. U kroku 7 je trubka zasunována do spojky
do té doby, až je vidět drážka na trubce přes otvor ve
spojce. Uzamykací tyč se pak zatlačí na místo kladivem.
L
O
S
E
Kanalizační spojky FLOWTITE (FSC)
4.3 Přírubové spoje
Kontaktně lité
Pro FSC spojky se používá těsnění, které je předem
zajištěno dodavatelem a upevněno do drážky spojky.
Tímto je možno upustit od kroků popsaných v kapitole
4.1 – čištění drážek a vkládání těsnění. Všechny ostatní
pracovní instrukce a uživatelské údaje jsou identické
s kroky uvedenými v kapitole 4.1 – pro tlakové spojky
FLOWTITE.
Nesouosost trubek
W
GRP příruby by měly být spojovány podle následujícho
postupu: (obrázek 4–11)
R
Maximální dovolená nesouosost sousedních konců
trubek je 5 mm (viz obrázek 4-9). Doporučuje se,
aby nesouosost byla měřena blízko u podpěrných
bloků, ventilových komor a podobných konstrukcí a při
odstávkách potrubí a opravách.
O
L
1
ečlivě očistěte lícní stranu příruby a drážku pro O
P
kroužek.
2
Ujistěte se, že těsnění je čisté a nepoškozené.
3
Umístěte těsnění do drážky.
4
Osově vyrovnejte příruby, které mají být spojeny.
5
ložte šrouby, podložky a matice. Všechny železné
V
díly musí být čisté a namazané tukem, aby se
zamezilo nesprávnému utažení. Podložky musí být
použity u všech GRP přírub.
6
oužijte momentový klíč a dotáhněte všechny
P
šrouby momentem 35 Nm [20 Nm průměry menší
než DN 250] podle standardního postupu utahování
šroubů v přírubách.
7
pakujte tento postup a zvyšujte kroutící moment
O
na 70 Nm [35 Nm pro malé průměry] nebo do té
doby, než se přírubový spoj vzájemně dotkne svými
vnitřními hranami. Nepřekračujte tento kroutící
moment. Jeho překročení by mohlo způsobit trvalé
poškození GRP přírub.
8
hodinu později překontrolujte kroutící moment na
O
šroubu a, je-li to nutné, upravte ho na 70 Nm (35
Nm pro malé průměry).
Nesouosost
Obrázek 4–9 Nesouosost
Kovová
příruba
Nylonová uzamykací tyč
Laminátová
příruba
Těsnící ‘O’
kroužek
Obrázek 4–11 Přírubový spoj
15
06
!
N
O
I
T
U
Těsnění
05
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
Volně točivé prstencové příruby
5
ložte šrouby, podložky a matice. Všechny železné
V
díly musí být čisté a namazané tukem, aby se
zamezilo nesprávnému dotažení. Je důležité, aby
spojovací plocha mezi hlavou šroubu /podložkou a
opěrným prstencem byla dobře namazána tukem, aby
se zamezilo vytvoření přílišného kroutícího momentu.
6
táhněte momentovým klíčem všechny šrouby, na
U
požadovaný kroutící moment podle tabulky 4-3, a
provedťe to podle standardního postupu pro
utahování šroubů přírub.
7
hodinu později překontrolujte kroutící momenty
O
na šroubech a upravte je, je-li to nutné, na
předepsané kroutící momenty na šroubech.
Trubky FLOWTITE mohou být též dodávány s volně
točivými prstencovými (van Stone) přírubami. Volně
točivý kroužek se může otáčet, aby se snadno osově
vyrovnaly otvory pro šrouby ve spojované přírubě.
08
09
10
Příloha
!
N
O
I
T
U
Maximální kroutící
moment Nm*
Obrázek 4–12 Volně točivá prstencová příruba s
těsněním O kroužkem
Typ těsnení
PN
tesnění O kroužkem
6
Volně točivé prstencové příruby mohou být vyráběny ve
dvou typech těsnění s:
tesnění O kroužkem
10
100 x vnější OD tr.(v m)
tesnění O kroužkem
16, 20
200 x vnější OD tr.(v m)
tesnění O kroužkem
25
125 x vnější OD tr.(v m)
6
45 x vnější OD tr.(v m)
10
75 x vnější OD tr.(v m)
16, 20
90 x vnější OD tr.(v m)
1
2
L
těsněním “O” kroužkem (na čelní ploše spoje
vyžadována drážka (viz obrázek 4-12) a
O
S
E
profilové prstencové těsnení s ocelovým
kroužkem
profilové prstencové
těsnení s ocelovým kroužkem
profilové prstencové těsnení s ocelovým
kroužkem
profilové prstencové těsnění s ocelovým krožkem
pro ploché povrchy spoje (drážka není vyžadována)
jak je uvedeno na obrázku 4-13.
W
profilové prstencové těsnení s ocelovým
kroužkem
R
Tabulka 4–3 Nastavení kroutících momentů pro
volně točivé prstencové příruby
!
O
L
2
Ujistěte se o tom, že těsnění, které se používá, je
čisté a nepoškozené. Nepoužívejte vadná těsnění.
3
Uložte těsnění na čelo přírubového spoje. U těsnění
O kroužkem se ujistěte o tom, že těsnění je
zatlačeno do drážky. Doporučuje se, aby O kroužek
byl upevněn malými kousky lepicí pásky nebo
lepidlem.
4
Osově vyrovnejte příruby, které mají být spojeny.
oznámka: Když se spojují dvě GRP příruby s
P
těsněním O kroužkem, jen jedno čelo spoje musí
mít na čelní ploše drážku pro těsnění.
4.4 Laminovaný spoj
Postup spojování pro oba typy spojů s volně točivou
přírubou je identický a je popsán níže.
Pečlivě očistěte čelo přírubového spoje a drážku
pro O kroužek, kde se používá.
135 x vnější OD tr.(v m)
*) Podle standardních rozmerů přírub podle ISO 7005
Obrázek 4–13 Volně točivá prstencová příruba s
profilovým prstencovým těsněním s ocelovým
kroužkem
1
25
50 x vnější OD tr.(v m)
Tento typ spoje je vytvořen ze skelného laminátu
impregnovaného polyesterovou pryskyřicí. Vyžaduje
speciální konstrukci, čisté, kontrolované podmínky a
kvalifikovaný, školený personál. Jestliže je vyžadován
tento typ spoje, budou zajištěny speciální instrukce (viz
obrázek 4-14).
Obrázek 4–14 Laminovaný spoí
16
01
02
03
4.5 Jiné metody spojování
Pružné ocelové spojky
(Straub, Tee-Kay, Arpol, atd. – viz obrázek 4–15)
05
Běžně jsou k dostání tři druhy:
O
I
T
U
Z toho plyne, že nemůžeme doporučit obecné použití
mechanických spoje u trubek FLOWTITE. Jestliže se
pro spojování trubek FLOWTITE s jinými materiály
používají mechanické spojky, měly by být použity jen
mechanické spojky s dvojitým nezávislým systémem
šroubů (obrázek 4-16). To dovoluje nezávislé dotažení
na straně trubek FLOWTITE, které obvykle vyžaduje
nižší dotahovací moment, než je doporučováno
výrobcem spojek.
1 Ocelový plášť s povlakem
2 Plášť z nerezavějící oceli
3 Žárově zinkovaný ocelový plášť
L
O
S
E
Jestliže se uvažuje v projektu s použitím mechanických
spojek, doporučujeme, aby toto bylo konsultováno s
místním dodavatelem trubek FLOWTITE. Připravte
předložení informace na specifické konstrukci (značka
a typ). Dodavatel trubek pak může poradit, za jakých
podmínek, pokud existují, může být tato konstrukce
vhodná pro použití u trubek FLOWTITE.
R
Obrázek 4–15 Pružná ocelová spojka
06
!
N
Mechanické spojky se úspěšně používají pro spojování
trubek z různých materiálů a různých průměrů a pro
přizpůsobení se přírubívým vývodům. V konstrukci
těchto spojek existuje velká různorodost, včetně počtu
šroubů a konstrukce těsnění. Velká různorodost též
existuje v tolerancích průměrů jiných materiálů, z čehož
často plynou vyšší kroutící momenty na šroubu než je
nutné pro to, aby se dosáhlo utěsnění na straně trubek
FLOWTITE.
Při spojování trubek FLOWTITE s jinými materiály s
různými vnějšími průměry jsou pružné ocelové spojky
jednou z přednostně používaných metod. Tyto spojky
se skládají z ocelového pláště s vnitřním gumovou
těsnící manžetou. Mohou se též používat pro spojování
FLOWTITE trubek mezi sebou, například při opravách
nebo uzavření potrubí.
W
04
Mechanické ocelové spojky
(Viking Johnson, Helden, Kamflex, atd., viz obrázek
4–16)
Ochrana proti korozi
Bez ohledu na to, jaká korozní ochrana byla použita
na ocelový plášť, zbytek spojky vyžaduje, aby byl také
chráněn proti korozi. Obvykle toto zahrnuje použití
smršťovacích polyetylenových trubic přes nainstalovaný
spoj.
Řízení momentu na šroubu u pružných ocelových
spojek je důležité. Nesmí se použít příliš vysoký
moment, protože to může přepnout šrouby nebo
trubky. Dodržujte instrukce výrobce pro montáž, ale
s doporučeným momentem na šroubu podle výrobce
trubek.
O
L
GRP adaptéry
Spojky FLOWTITE se mohou u netlakových aplikací
používat pro spojování trubek FLOWTITE s jinými
materiály se stejným vnějším průměrem (Tabulka 6–1).
Vyšší tlaky konsultujte s výrobcem.
Pro spojování GRP trubek s jinými materiály nebo
různými průměry mohou být vyrobeny speciální GRP
adaptory nebo stupňovité spojky. Konsultujte toto s
výrobcem.
Obrázek 4–16 Mechanická spojka s dvojitými šrouby
17
07
08
09
10
Příloha
01
02
5 Omezovače síly, obetonování a přípoje na pevné konstrukce
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Když je potrubí pod tlakem, vznikají v ohybech,
redukcích, T kusech, Y kusech, uzávěrech a jiných
změnách ve směru potrubí nevyvážené síly. Tyto
síly musí být nějakým způsobem zachyceny, aby
se zabránilo oddělení ve spoji. Obvykle se toho
nejekonomičtěji dosahuje použitím opěrných bloků nebo
alternativně přímým uložením s třením mezi trubkou a
půdou.
Opěrné bloky
Přímý přenos síly pomocí tření a uložením se
uskutečňuje pomocí vetknutých spojů a speciálních
trubek, které přenášejí axiální síly. Doprovodné
armatury jsou konstruovány pro přímé zakopání.
Když stanovujeme požadovanou délku kotvení
trubky připojující se k armatuře, můžeme uvažovat
s koeficientem tření 0,5 mezi trubkou FLOWTITE a
nesoudržnou zeminou.
Pro provozní tlaky nad 10 bar (PN>10) musí blok plně
obepínat armaturu. Pro nižší tlaky mohou být dodány
speciální armatury, které umožňují částečné zapuštění.
Blok by měl být umístěn buď proti neporušené zemině
nebo zasypán materiály oblasti trubky, vybranými
a zhutněnými tak, aby dosahoval tuhosti a pevnosti
původní přírodní zeminy.
Opěrné bloky musí omezovat přemisťování amatury
vzhledem k sousední trubce, aby se zachovala
netěsnost ve spoji se spojkou FLOWTITE. Z toho
plynoucí úhlová výchylka musí být menší než je
uvedeno v tabulce 4-1. Další detaily o ukládání trubek a
uspořádání systému viz články 5.1 a 5.2  .
!
N
Inženýr vlastníka je odpovědný za stanovení potřeby
a konstrukce jakož i zpevnění betonových konstrukcí
ocelí. Armatury FLOWTITE jsou konstruovány tak, aby
odolávaly plnému vnitřnímu tlaku, zatímco betonové
konstrukce mají podepírat jejich tvar a přenášet
zatížení. Protože roztažení natlakovaných armatur je
obvykle větší než tahová pevnost, kterou snese beton,
mělo by být uvažováno se zpevněním ocelí na řízenou
trhlinu. Použijí se též následující podmínky:
W
O
L
L
O
S
E
R
Řez A-A
A
A
A
A
T kus
O
I
T
U
Redukce
A
A
A
A
A
A
A
Jeden střední pás 0-30°
Dva středové pásy 31-60°
Obrázek 5–1 Opěrné bloky
18
Tři středové pásy 61-90°
01
02
03
Během lití betonu prázdná trubka nebo armatura bude
vystavena velkým zvedacím silám (vztlak). Trubka musí
být kontrolována na pohyby, které by mohly být
způsobeny těmito zatíženími. Normálně se toto provádí
připoutáním trubky k základové desce nebo jiné kotvě.
Uchycovací pásy by měly být z plochého materiálu s
šířkou minimálně 25 mm, dostatečně silného, aby snesl
zvedací vztlakové síly, a musí to být nejméně dva pásy
na trubku s maximální vzdáleností mezi pásy podle
tabulky 5-2. Pásy by měly být utažené, aby se zamezilo
zvedání trubky, ale nesmí být zase tak utažené, aby
způsobily dodatečné zploštění trubky
(viz obrázek 5-2  ).
1 Všechny ohyby, redukce, uzávěry a slepé příruby.
Soustředné průchody (slepé příruby u T kusů),
odvodnění a odvzdušňovací kanály, které během
provozu nevytvářejí nevyvážené síly, nevyžadují
zapouzdření, ale vyžadují armatury a odbočky, které
odolávají silám.
! Poznámka: Uvedené profily opěrných bloků jsou v
podstatě pro ilustraci. Přesný tvar bude záviset na
konstrukci a požadavku projektu.
Trubky by měly být podepřeny takovým způsobem,
aby beton mohl snadno téci kolem trubky zcela i pod
trubkou. Tedy, podepření by mělo zaručit přijatelný tvar
trubky (prohnutí méně než 3 % a žádné boule nebo
ploché oblasti).
Ventily musí být dostatečně zakotveny, aby zachytily
tlakovou sílu. Více informací o ventilech a komorách je
uvedeno v části 8.
Beton musí být naléván po etapách, které dovolí mít
dostatek času, aby cement mezi jednotlivými vrstvami
ztvrdl a nevytvvářely se žádné nadlehčující síly.
Maximální výška vrstvy jako funkce třídy tuhosti je
uvedena v tabulce 5-3.
R
Maximální vrstva je maximální hloubka betonu, která
může být nalita najednou pro danou třídu nominální
tuhosti.
2 Průměr hlavy ≥ 3 násobek průměru vývodu.
! Poznámka: Není nutné přípoje trysek obalovat
W
L
O
S
E
Lití betonu
Vývody jsou T odbočky splňující všechna následující
kritéria:
betonem.
O
I
T
U
Podepření trubky
Ventily
1 Průměr vývodu ≤ 300mm.
Max.
vzdálenost Pás šířka>25mm
O
L
5.1 Obetonování
Jestliže trubky (nebo armatura) musí být obaleny betonem,
jako u opěrných bloků, napěťových bloků nebo když musí
přenášet neobvyklá zatížení, musí být dodržovány specifické
dodatky k instalačním postupům.
DN
05
06
!
N
2 T kusy, j e- li odbočka je soustředná s osou hlavy .
Vývody
04
Kotvení trubek
Když tlak přesahuje 1 bar (100 kPa) jsou vyžadovány
opěrné bloky pro následující armatury:
vůle
Obrázek 5–2 Kotvení trubky – Maximální vzdálenost
pásů viz tabulka 5–2
Maximální vzdálenost (m)
< 200
1.5
200 – 400
2.5
500 – 600
4.0
700 – 900 5.0
≥ 1000
6.0
2500
5000
10000
SN Maximální vrstva
Větší z 0.3 m nebo DN/4
Větší z 0.45 m nebo DN/3
Větší z 0.6 m nebo DN/2
Tabulka 5–3 Maximální vrstva pro lití betonu
Tabulka 5–2 Maximální rozestup třmenů
19
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
5.2 Připojení na pevné konstrukce
Druhá možnost
V trubce se pohybuje nadměrně vůči pevným
konstrukcím, mohou vznikat nadměrná ohybová a
smyková napětí. Situace, kdy k tomu může dojít, jsou ,
když trubka prochází stěnou, (např. ventilovou komorou
nebo průlezem), je zalita v betonu (např. opěrný blok)
nebo je přírubami připojena k čerpadlu, ventilu nebo jiné
konstrukci.
Kde standardní metoda není možná, obalte trubku
(obrázek 5-4) gumovým pásem (nebo pásy) (obrázek
5-5 a tabulka 5-4) před nalitím betonu tak, že guma
bude lehce vyčnívat (25 mm) z betonu. Položte potrubí
tak, že první úplně vystavený spoj se spojkou bude
umístěn tak, jak je uvedeno na obrázku 5-4. Pro PN
vyššé než 16 se tato druhá metoda nedoporučuje.
U všech přípojů k pevným konstrukcím musí být
stavitelem potrubí provedena opatření pro minimalizaci
vysoké nespojitosti napětí v trubce. Mělo by se
během pokládání potrubí zamezit úhlové výchylce
a nesouososti ve spojích blízko opěrných bloků. K
disposici jsou dvě volby. Norma (přednostně) používá
zalití spoje se spojkou na stykovou plochu beton-trubka.
Druhá možnost obaluje trubku gumou, aby se usnadnil
přechod.
Stavební směrnice
1 Je-li uvažováno s betonovými konstrukcemi, měli
byste si všimnout, že jakékoli přílišné sednutí
konstrukce vzhledem k trubce může způsobit
porušení trubky.
2 Bylo zjištěno, že použití krátkých trubek (výkyvná
trubka) blízko tuhého připojení je dobrou cestou pro
nahromadění diferenciálního sednutí (viz obrázek
5-3 a obrázek 5-4). Minimální délka krátké trubky
by měla být větší z jeden DN nebo 1 metr a
maximální délka by měla být větší z dvou DN nebo
2 metry. Pro malé průměry trubek (DN < 300 mm)
je délka krátkého kusu 300 mm až 500 mm. Tato
výkyvná trubka se používá pro vyrovnání určitých
diferenciálních sednutí, která mohou nastat.
Výkyvná trubka by měla být při pokládání potrubí
přesně osově vyrovnána s betonovou konstrukcí,
aby se zajistila maximální pružnost pro následující
pohyby. Několik krátkých trubek nebo výkyvných
trubek by se nemělo používat, protože krátké
rozteče mezi spojkami mohou způsobovat
nestabilní stav. Problémy nesouososti by měly být
řešeny úpravou loží celých trubek vedoucích k
výkyvné trubce.
L
Standard
Kde je to možné, zalijte spoj se spojkou na styčné ploše
(obrázek 5-5) do betonu tak, aby první trubka mimo
beton měla úplnou volnost pohybu (v rámci omezní
spojem). Pro PN vyšší než 16 by měla být použita
tato standardní metoda a krátká trubka by měla být
udržována na maximu naznačeném v obrázku 5-5.
O
S
E
! Upozornění: Když zaléváte spojku do betonu,
ujistěte se, že udržíte její kruhovitost, že následují
spojení se spojkou může být provedeno snadno.
Případně vyrovnejte spoj před zalitím do betonu.
R
! Upozornění: Protože zalití spojky do betonu je
pevné, je velmi důležité minimalizovat vertikální
výchylku a deformaci sousední trubky.
O
L
W
O
I
T
U
!
N
Max. 25 mm
Dobře zhutněný SC1 nebo
SC2 (nebo stabilisovaný)
zásyp
Krátká trubka:
Max. větší z 2 m nebo 2 x DN
Min. větší z 1 m nebo 1 x DN
Max. 45°
Obrázek 5–3 Standardní připojení – Spojka zalitá do betonu
20
01
02
03
04
Průměr
SN 2500
Tlak, bar
SN 5000
a větší
1-3
6
9-10
12
100 - 250
-
-
-
-
15-16 -
A
300 - 700
A
A
A
A
A
A
800 - 900
C
C
C
C
C
A
1000 - 1200
C
C
C
C
C
C
Všechny tlaky
1300 - 1400
C
C
C
C
-
C
1500 - 1600
C
C
C
-
-
C
1800 - 2000
C
C
-
-
-
C
2200 - 2400
C
-
-
-
-
C
Typ A:
a pořádně zhutnil zásyp vedle betonové konstrukce.
Stavba betonové konstrukce často vyžaduje větší
výkop pro bednění, a pod. Tento materiál vytěžený
navíc musí být znovu zhutněn na hustotu shodnou s
okolním materiálem, aby se zabránilo přílišné
deformaci nebo otáčení spoje vedle konstrukce.
Zásypy typu SC1 nebo SC2 zhutněné na 90 %
standardní Proctorovy hustoty by měly být zavezeny
do 60 % průměru trubky na styku s pevnou
konstrukcí (viz obrázek 5-3 a obrázek 5-4) a
postupně musí být skloněna zpátky pod úhlem. Pro
tento účel se dá použí i stabilizovaný zásyp
(cement).
Umístění gumového ovinu
O
S
E
R
09
150 mm
10 mm
300 mm
Obrázek 5–5 Konfigurace gumového ovinu – Guma
musí být 50 Durometer
2 Oviňte všechny švy a hrany, abyste se ujistili, že se
mezi gumu a trubku nebo mezi gumový ovin
nemůže dostat žádný cement..
O
L
!
N
08
10 mm
20 mm
1 Umístění je uvedeno na obrázcích 5–4 a 5–5.
W
L
Typ C:
Dobře zhutněný SC1
nebo SC2 (nebo
stabilisovaný) zásyp
Větší z
D/2 a 400
Max. 25 mm
Gumový
ovin
Krátká trubka:
Max. větší z 2 m nebo 2 x DN
Min. větší z 1 m nebo 1 x DN
Max. 45°
Obrázek 5–4 Druhé spojení – Gumový ovin uložený v betonu
21
06
07
O
I
T
U
Tabulka 5–4 Konfigurace gumovýh ovinů
3 Pozornost musí být věnována tomu, aby se nahradil
05
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
5.3 Vypažení (Tunely)
Jestliže standardní trubky FLOWPIPE (nerovné vnější
zapuštění) se pokládají do vypažení, měla by být
dodržena následující předběžná opatření.
tlačením. Prosíme, konsultujte s výrobcem výpočet
maximální vkládané délky nebo síly.
Obrázek 5–7 Rozpěrný kus z plastické hmoty
2 Pro snadné vložení a pro ochranu před poškozením
10
posuvem by měly být trubky vybaveny rozpěrnými
kusy z plastické hmoty, ocelovými objímkami nebo
dřevěnými lyžinami (jak je uvedeno na obrázku
5-6 a 5-7). Tyto musí zajišťovat dostatečnou výšku,
aby byla dostatečná vůle mezi spojem se spojkou a
stěnou vypažení.
Příloha
!
N
1 Trubky mohou být umístěny do pažení tažením nebo
5000
0.70
1.35
L
O
S
E
být vyplněn pískem, štěrkopískem nebo
cementovou maltou. Je třeba dbát na to, aby během
tohoto kroku nedošlo ke vzniku přílišných napětí
nebo zhroucení trubky, zvláště při plnění maltou.
Maximální tlak při plnění maltou je uveden v
tabulce 5-5.
O
L
0.35
Současně se mohou použít trubkové systémy se
zarovnaným spojem.
4 Prstencový prostor mezi vypažením a trubkou může
W
Maximální tlak zálivky maltou (bar)
2500
Tabulka 5–5 Maximální tlak při zálivce maltou
Obrácená trubka )bez vnitřních podpěr
použití mazadla mezi lyžinami a stěnou vypažení.
Nepoužívejte mazadla na bázi petroleje, protože
mohou poškodit některá těsnění.
Ovinutí
páskem
SN 10000
3 Ukládání do vypažení je podstatně snadnější při
Dřevěná
lyžina
O
I
T
U
Obrázek 5–8 Zarovnaný spoj
R
5.4 Spojení beton-stěna
Když trubka musí procházet betonovou stěnou, je
třeba dodržovat speciální opatření, aby se zajistila
nepropustnost systému.
Systém spojování se dělí do dvou kategorií:
1 in situ
20°
Typ.
2 Předlitý
Gumový
límec
Obrázek 5–6 Typické uspořádání lyžin
! Poznámka: Neklínujte nebo nepodpírejte trubku
způsobem, který by mohl způsobit koncentrované nebo bodové zatížení trubky. Před tímto krokem
konsultujte s dodavatelem vhodnost zvolené metody.
! Poznámka: Jestliže prstencový prostor není
zaléván nebo trubka bude podrobena negativnímu
tlaku, kombinace tuhost trubky – instalace musí být
dostatečná, aby vydržela zatížení. Konsultujte tento
problém předem s dodavatelem.
Ocelové
pásy
Obrázek 5–9 Gumový límec
22
01
02
03
04
In situ
Předlité
Spojení in situ je vytvořeno, když beton je naléván
přímo na místě. Někdy je trubka úplně zapouzdřena do
betonu s tím, že vrchol trubky bude později vyříznut. V
takovémto případě nejsou nutná žádná spojení. V jiných
případech jsou do bednění, omezujícího styk betonu
s konci trubek, vloženy jen konce trubek. Pro ostatní
případy trh vyvinul gumové límce, které jsou připojeny
ke koncům trubky před litím betonu.
Předlité spojení se provádí mimo staveniště a je
instalováno po ztvrdnutí betonu. Vstupní a výstupní
otvory musí dimenzovat výrobce předlitku tak, aby
vyhovovaly trrubce FLOWTITE v době původní výroby.
Tento poblém se stává nyní záležitostí vytvářející
vodotěsnost mezi vnější stěnou FLOWTITU a předem
dimensiovaným otvorem v betonové stěně.
O
I
T
U
Výrobce vyrábí speciální těsnění, které je konstruováno
pro spojení trubky procházející stěnou z betonu a
stěnou z betonu. Výrobek se dodává pro celý rozsah
průměrů trubek FLOWTITE. Těsnění se instaluje do
otvoru v betonu jak je uvedeno na obrázku 5-10.
Otvor ve stěně může být vytvořen dvěma způsoby:
1 Pomocí vrtáku s diamantovými řeznými plátky –
! Poznámka: Límec zastavující vodu se nepovažuje
vhodné jen pro malé průměry.
za kotvu přenášející zatížení nebo to, co je obecně
nazýváno těsnící příruba.
L
2 Během vytváření otvoru pomocí válcovité formy s
požadovaným vnitřním průměrem.
Doporučené instrukce pro instalaci tohoto límce jsou
následující:
O
S
E
Těsnění je udržováno na místě stlačením.
Těsnění je provedeno stlačením/deformací břitů.
1 Označte na konci trubky FLOWTITE místo, kde má
být umístěn gumový límec a šířku betonové vnější
stěny. Límec by měl být ve středu hotové betonové
stěny.
2 Očistěte celý vnější povrch trubky, který bude ve
styku s betonem, zvláště v oblasti, kde bude
umístěn límec. Všechny hluboké rýhy by měly být
vybroušeny do hladka, aby se zajistilo pro límec
lepší těsnění.
R
3 Nasuňte gumový límec na konec trubky. Dbejte na
W
06
!
N
Gumový límec je nejdříve připevněn na trubku pomocí
pásů z nerezavějící oceli. Pak je límec zapuštěn
do betonu. V důsledku jeho profilu se dosáhne
neproustného těsnění mezi betonem a trubkou
(viz obrázek 5-9).
to, aby límec byl umístěn na očekávaném středu
betonové stěny.
Gumový
límec
O
L
4 Nasaďte pásy z nerezavějící oceli, které stlačí a
05
upevní límec. Pro zvýšení těsnící schopnosti se dále
doporučuje použít přímo ve styku s límcem jemný
beton (tj.bez hrubých částic). Tyto límce se mohou
používat buď na trubce nebo na spojce FLOWTITE.
Jestliže si někdo přeje zíkát pružné spojení,
doporučuje se použít spojku FLOWTITE a
namontovat límec přímo na spojku FLOWTITE.
Obrázek 5–10 Gumový límec ve stěně z betonul
23
07
08
09
10
Příloha
01
6 Polní úpravy
02
03
04
05
06
07
08
6.1 Úpravy délky
Šířka volného
konce
L
Velká většina trubek dodávaných výrobci FLOWTITU
má vnější průměr těla trubky v tolerančním rozmezí
kalibrovaného volného konce (tabulka 6-1). Tyto trubky
jsou často označovány jako Adjustment Pipe (trubky
pro úpravy) nebo podobně. Následující postupy vám
pomohou správně provádět úpravy délky.
09
t
Obrázek 6–1 Rozměry trubky a úkosu na volném
konci
1 Ujistěte se, že průměr trubky je v rámci tolerancí
dvojnásobná délka volného konce.
2 Určete požadovanou délku a vyznačte kolmý řez na
Příloha
vybrané trubce.
Po řezání na místě trubka nevyžaduje žádné těsnění
volného konce. Jestliže národní předpisy vyžadují
těsnění, např. kvůli dodržování průmyslových
zdravotních a bezpečnostních norem, musí se jim
vyhovět.
3 Odřízněte trubku na příslušném místě pomocí
kruhové pily s diamantovým kotoučem. Používejte
správnou ochranu očí, sluchu a ochranu proti
prachu. Konsultujte s výrobcem doporučení.
L
4 Očistěte povrch v oblasti spojení, opískujte do
! Poznámka: Ve vztahu k výše uvedenému je
hladka všechna hrubá místa a bruskou proveďte
úkos na konci trubky, aby se usnadnila montáž
(viz obrázek 6-1). Další broušení není nutné.
důležité, aby vnitřní hrana odříznuté trubky byla po
polním řezání sražena.
O
S
E
růměr DN Minimální Maximální Šířka P
L
Series (mm)
OD
OD
volného (mm)
konce (mm)
(mm)
( mm)
100
115.5
116.0
110.0
3
B2
B2
150
167.5
168.0
B2
200
220.0
220.5
B2
250
271.6
B2
300
323.4
B2
350
375.4
B2
400
426.3
B2
500
529.1
B1
600
616.0
B1
W
700
O
L
B1
800
718.0
820.0
R
272.1
324.5
376.4
427.3
530.1
O
I
T
U
! Poznámka: U trubek pro uzavírání potrubí platí
pro volný konec.
10
!
N
Stěna trubky Vnější průměr
Volného konce
110.0
4
110.0
4
110.0
6
130.0
6
130.0
8
130.0
10
130.0
14
617.0
160.0
17
719.0
160.0
20
821.0
160.0
20
B1
900
922.0
923.0
160.0
20
B1
1000
1024.0
1025.0
160.0
20
B1
1200
1228.0
1229.0
160.0
20
B1
1400
1432.0
1433.0
160.0
20
B1
1600
1636.0
1637.0
160.0
20
B1
1800
1840.0
1841.0
160.0
20
B1
2000
2044.0
2045.0
160.0
20
B1
2400
2452.0
2453.0
160.0
20
B1
2600
2656.0
2657.0
160.0
20
B1
2800
2860.0
2861.0
160.0
20
B1
3000
3064.0
3065.0
160.0
20
6.2 Polní uzávěry se spojkami
FLOWTITE
Spojky FLOWTITE se mohou použít pro polní uzavírání
potrubí a opravy. Minimální délka uzavírací trubky by
měla být 1 m. Kromě toho uzavírací trubky by neměly
sousedit s „výkyvnými” trubkami („rocker” pipe), tj.
Krátkými trubkami, které mají zajistit pružnost k
pevným přípojům (viz obrázek 5-4  ).
Postup
Změřte vzdálenost mezi konci trubek, kde chcete umístit
uzavírací trubku. Uzavírací trubka by měla být o 10 – 20
mm kratší než naměřená délka. Čím užší je mezera, tím
snadnější je provést uzávěr.
Tabulka 6–1 Rozměry a tolerance volného konce
! Poznámka: Series B2 se shoduje s OD volných
konců z tvárné litiny. Series B1 is GRP O.D. series.
V některých zemích se tvárná litina (B2) nemůže
používat.
24
01
02
1
03
1
2
1
2
2
3
05
07
5 Označte na sousení trubce vodicí čáry, aby se mohl
3
Volba trubek
kontrolovat rovnoměrný zpětný pohyb spojky.
Umístění vodicí čáry se vypočítá následovně:
HL = (Wc-Wg)/2
HL – vodící čára
Wc – šířka spojky
Wg – šířka mezery mezi uzávěrovou
trubkou a sousední trubkou (změřená).
Vyberte trubku, která má tolerance pro volný konec.
Tyto trubky budou mít požadovanou toleranci vnějšího
průměru volného konce pro spojování po celé délce
trubky. Je-li to možné, vyberte trubku s vnějším
rozměrem na spodním okraji rozsahů volného konce
(viz tabulka 6-1).
O
I
T
U
6 Vložte uzávěrovou trubku do výkopu a osově ji
Příprava trubky
vyrovnejte se sousedními trubkami a se stejnou vůlí
na obou stranách. Jakýkoli úhel nebo naklonění
bude komplikovat montáž.
Označete požadovanou délku trubky a odřízněte ji
kolmo k ose trubky kruhovou pilou. Použijte brusku,
abyste udělali úkos 20° na konci trubky a zaoblete
hrany. Dbejte na to, aby zbývající tloušťka stěny na
volném konci byla nejméně polovinou tloušťky stěny
trubky. Je též důležité, aby úkos měl určitou nejmenší
délku L pro zavedení konce trubky bez poškození
těsnění. Dodržujte doporučené délky podle tabulky
6-1 . Po provedení úkosu použijte brusný papír pro
odstranění všech ostrých hran na povrchu trubky, které
mohou být způsobeny při řezání. Vyhlaďte na volném
konci všechna hrubá místa.
L
7 Očistěte volné konce sousedících trubek a namažte
je rovnoměrnou, tenkou vrstvou mazadla. Nasaďte
speciální nástroj pro zatažení spojky zpět do
uzavírací polohy. (Konsultujte vašeho dodavatel pro
informaci o nástroji). Doporučuje se, abyste
zatahovali spojky na obou koncích současně a
udržovali trubky vystředěné a minimalizovali styk s
konci trubek. Zastavte zatahování, když se spojka
dotkne vodicí čáry. U průchozích trubek může být
osoba uvnitř výhodná pro pozorování montážního
procesu.
O
S
E
! Poznámka: Šířka pro zasunutí musí být nejméně
R
rovna šířce spojky. To je dvojnásobek hodnot
uvedených v tabulce 6-1.
8 Zhutnění zásypu kolem polního uzávěru je velmi
důležité a nemělo by být menší než 90 % SPD.
Oblast uzávěru je často více vykopána pro
snadnější přístup. To se doporučuje pro předejití
přílišnému pohybu a rotaci spoje.
Prosíme, ujistěte se, že na povrchu nejsou žádné
drážky, a že vnější průměr volného konce je v mezích
uvedených v tabulce 6–1.
W
06
!
N
Obrázek 6–2 Sestava uzavěrové sekce
3
O
L
Instalace
04
! Poznámka: Poté, co je spojka v konečné poloze,
může být použita lístková měrka pro ujištění, že břity
těsnění jsou správně orientovány.
1 Vyberte dvě spojky, odstraňte středové zarážky a
vyjměte těsnění. V drážce pro těsnění nesmí být špína,
aby se umožnila neomezená deformace těsnění.
6.3 Polní uzávěry se spojkami
jinými než FLOWTITE
2 Pečlivě namažte tukem, i mezi břity.
3 Namažte tukem i čisté volné konce uzávěrových
trubek tenkou vrstvou mazadla. Nezapomeňte na
úkosy.
Postupujte dle všeobecních pokynů v části 6.2 
s tou výjimkou, že uzávěrová trubka nemusí mít
speciální dlouhé opracované volné konce. Musí být
dodržovány postupy pokládání pro příslušné spojky
(viz část 4.5  ).
4 Umístěte spojku kolmo na konec uzávěrové trubky
tak, aby těsnění bylo ve styku kolem celého jejího
povrchu. Natlačte nebo natáhněte spojku
rovnomněrně na uzávěrovou trubku až celá spojka
bude spočívat na volném konci. Možná bude nutné
jemně pomoci druhému kroužku přes úkosovaný
konec trubky. Opakujte s druhou spojkou na
opačném konci trubky.
25
08
09
10
Příloha
01
7 Jiné postupy ukládání a kritéria
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
7.1 Několik potrubí ve stejném výkopu
Jsou-li ve stejném výkopu pokládány rovnoběžně dvě
nebo více trubek, mezera mezi trubkami by měla být
podle obrázku 7-1. Mezera mezi trubkou a stěnou
výkopu by měla být podle obrázku 3-1.
!
N
2 x D1
Jestliže se pokládají trubky s různými průměry do
téhož výkopu, doporučuje se pokládat je se stejným
obráceným zvýšením. Není-li to možné, použijte
zásypový materiál typu SC1 nebo SC2 pro vyplnění
celého prostoru ode dna výkopu po spodek vyšší
trubky. Musí být dosaženo správného zhutnění
(min. 90 % SPD).
D1
O
I
T
U
Výška zakrytí až 4 m: Výška zakrytí nad 4 m:
C ≥ (D1 + D2)/6
C ≥ (D1 + D2)/4
Ale ne méně než 150 mm nebo dostatek prostoru pro
umístění a zhutnění zásypu
D2
C
L
Obrázek 7–3 Pohled shora na zásyp křížení trubek
D2
D1
2 x D2
O
S
E
7.3 Nestabilní dno výkopu
Jestliže dnem výkopu jsou měkké, sypké nebo vysoce
expansivní půdy, je třeba ho považovat za nestabilní.
Nestabilní dno výkopu musí být před pokládkou trubek
stabilizováno nebo musí být vybudován základ, aby se
minimalizoval rozdíl v sedání dna výkopu. Pro použití
v základových vrstvách se doporučuje štěrkopísek
zhutněný na 90 % SPD nebo drcený kámen.
Obrázek 7–1 Rozmístění trubek ve stejném výkopu
7.2 Křížení
R
Jestliže se kříží dvě trubky tak, že jedna prochází nad
druhou, vertikální vzdálenost a uložení spodní trubky
by mělo být podle obrázku 7-2. V některých případech
je nutné položit trubku pod stávající potrubí. Zvláštní
pozornost by se měla věnovat tomu, aby se nepoškodila
stávající trubka. Měla by být chráněna tak, že by měla být
upevněna k ocelovému nosníku, který je uložen napříč
přes výkop. Také se doporučuje obalit trubku, aby byla
chráněna před poškozením nárazem. Když je trubka
položena, musí být zpět zavezen zásypový materiál SC1
nebo SC2 a musí být zhutněn nejméně na 90 % SPD
kolem obou trubek plus 300 mm nad horní hranu horní
trubky. Zásyp by měl dosahovat nejméně na dvojnásobek
průměru do každého výkopu (viz obrázek 7-3).
W
Výška štěrkopísku nebo drceného kamene použitého
pro základ závisí na tvrdosti dna výkopu a neměla
by být menší než 150 mm. Normální lože musí být
umístěno na vršek takových základů. Jesliže je
použit drcený kámen, použijte filtrační tkaninu, která
dokola obepne základový materiál, aby se zabránilo
migraci základového a lůžkového materiálu jednoho
do druhého, což by mohlo způsobit ztrátu podepření
dna trubek. Filtrační tkanina není zapotřebí, jestliže
stejný materiál je použit pro základ i lože, nebo jestliže
pro základ je použit tříděný štěrkopísek. Kromě toho
maximální délka trubky mezi pružnými spoji musí být 6
metrů.
O
L
Výška zasypání
až 4 metry
Nad 4 metry
f ≥ D1 + D2
f ≥ D1 + D2
6
4
ale ne méně než 150 mm
D1
f
D2
Obrázek 7–2
Křížení trubek
Použít jen zásypové materiály typu
A nebo B zhutněné na minimálně 90
% relativního zhutnění
Bed
26
01
02
03
7.4 Zaplavený výkop
trubky. Mezi dočasným pažením a přírodní zeminou
použijte jen zásypový materiál SC1 nebo SC2 zhutněný
na nejméně 90 % SPD.
Když hladina spodní vody je nad dnem výkopu, musí
být její hladina snížena před přípravou lože nejméně
na úroveň dna výkopu (přednostně přibližně 200 mm
pod). Podle povahy přírodního materiálu mohou být
použity různé techniky. Pro písčité nebo naplavené
půdy se doporučuje systém studen napojených na
sběrnou trubku a čerpání. Vzdálenost mezi jednotlivými
studnami a jejich hloubka závisí na hladině spodní vody
a propustnosti půdy. Kolem sacího bodu je nutno použít
filtr (hrubý písek nebo štěrk), aby se zamezilo zanesení
sacího bodu jemnozrným přírodním materiálem.
Jestliže se přírodní materiál skládá z jílu nebo matečné
horniny, sací body nebudou pracovat. V tomto případě
je obtížnější dosáhnout odvodnění. Doporučuje se
použítí jímek a čerpání. Jestliže voda nemůže být
udržena pod úrovni vrcholu lože, musí být zajištěno
podzemní odvodnění. Podzemní odvodnění by mělo být
provedeno pomocí kameniva s jednotným rozměrem
(20-25 mm) uloženého ve filtrační tkanině. Hloubka
takovéhoto podzemního odvodnění závisí na množství
vody ve výkopu. Jestliže spodní voda ani potom nemůže
být udržena pod ložem, měla by být pro uložení lože
použita filtrační tkanina (a v případě nutnosti i pro oblast
trubek), aby se zamezilo, že bude kontaminováno
přírodním materiálem. Pro lože a zásyp by se měl použít
štěrk nebo drcený kámen. Při odvodňování byste měli
vzít v úvahu následující upozornění:
05
06
!
N
U trvalých pažení používejte pažení dostatečné délky,
aby se správně rozdělilo boční zatížení na trubku
nejméně 300 mm nad vrcholem trubky. Jakost trvalého
pažení musí být taková, aby vydrželo po celou dobu
projektované životnosti trubky.
O
I
T
U
Postupy zavážení jsou stejné jako pro standardní
pokládky. Trvalé pažení se předpokládá, že je skupina
1 přírodních zemin.
7.6 Stavba výkopu ve skále
L
Minimální rozměry pro instalace trubek ve výkopech ve
skále by měly být podle 3.1  . Kde skála končí a
trubka přechází do oblasti výkopu v zemině (nebo
obráceně) měl by se použít pružný spoj podle obrázku
7-4.
O
S
E
Případně, použití cementem stabilizovaného zásypu
(viz část 5.2) pro základy a uložení trubky, která právě
prochází přes přechod skála-půda, by mohlo potlačit
potřebu umístění pružné spojky na tomto přechodu.
Stavba výkopu by měla být podle metod použitelných
pro podmínky přírodních zemin.
• Vyhněte se čerpání dlouhých úseků přes zásypové
materiály nebo přírodní zeminy, které mohou
způsobit ztrátu podpory dříve položených trubek v
důsledku odstranění materiálů nebo migrací zemin.
R
• Nevypínejte odvodňovací systém před dosažením
Pružná spojka
umístěná na bodu
poklesu
dostečného zakrytí, aby se zamezilo vztlaku trubek.
W
04
Spojka
Pružný spoj (typ.)
O
L
Standardní trubka
7.5 Použití výkopových podpěr
Pozornost se musí věnovat tomu, aby se zajistilo
správné podepření mezi přírodní zeminou a zásypem,
když se odstraňují výztuhy. Postupné odstraňování
výztuh a přímé zhutňování zásypu pásma trubky
zajišťuje nejlepší podepření trubky a zaplňuje dutiny,
které se často vytvoří za pažením.
Jetliže pažení je vytaženo, když byl navezen zásyp
oblasti trubky, zásyp ztrácí podporu, což snižuje
podepření trubky, zvláště, když se vytvoří za vypažením
dutiny. Aby se minimalizovala ztráta podepření, s
pažením by se během vytahování mělo vibrovat.
Bod zlomu
Délka krátké trubky:
Max. větší z 2 m nebo 2 x D
Min. větší z 1 m nebo 1 x D
Kompenzační
trubka
Krátká
trubka
Standardní
trubka
Bod zlomu
Lůžko
Přírodní
půda
Základ (je-li požadován)
Obrázek 7–4 Metoda stavby výkopu a uložení trubek
na přechodu skála-půda nebo na náhlých změnách
podmínek uložení
Ujistěte se, že mezi vnějškem pažení a přírodní zeminou
nejsou žádné dutiny nebo nedostatek zásypového
materiálu až do vzdálenosti nejméně 1 m nad vrcholem
27
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
7.7 Neúmyslné přílišné výkopy
• Povrch nad dokončeným výkopem s trubkami musí
být chráněn proti erozi tekoucí vodou.
Všechny neúmyslné přílišné odkopání stěn výkopu
nebo dna výkopu v oblastech základu, lože nebo oblasti
trubky by mělo být vyplněno zásypovým materiálem
zhutněným nejméně na 90 % relativního zhutnění.
• Trubky se mají pokládat přesně osově vyrovnané
08
09
10
Příloha
!
N
(plus nebo minus 0,2 stupně) s minimální mezerou
mezi volnými konci trubek.
• Absolutní dlouhodobý pohyb zásypu v osovém
směru trubky musí být menší než 20 mm.
7.8 Pokládání trubek ve svazích
(Paralelní)
vymývání materiálu a zajistila se vhodná pevnost
zeminy ve smyku.
Všeobecně
• Stabilita jednotlivých trubek se monitoruje během
• Úhel, při němž se svah může stát nestabilním,
fáze výstavby a během prvních fází provozu. To se
může provádět kontrolou mezer mezi volnými konci
trubek.
závisí na kvalitě zeminy. Riziko nestabilních
podmínek roste dramaticky s úhlem svahu.
• Obecně by trubky neměly být pokládány na svazích
• Může být vyžadována speciální konstrukce trubek;
L
prudších než 15° nebo v oblastech, kde se očekává
nestabilita svahu, pokud podmínky nebyly ověřeny
pořádným geotechnickým průzkumem.
konsultujte tento problém s dodavatelem trubek.
O
S
E
Uložení nad zemí
Kolmo ke svahu
Jsou-li trubky pokládány kolmo ke spádnici strmého
svahu, doporučuje se konsultace s geotechnickým
inženýrem, jestliže úhel svahu je větší než 15°, aby se
zajistilo, že tento svah zůstane stabilní.
• Metoda, které se dává přednost při ukládání potrubí
na strmých svazích, je nadzemní uložení na
nadzemních konstrukcích, protože podpěry trubek
se dají snadněji určit, jakost ukládky se snadněji
monitoruje a sedání se snadněji zjišťuje.
Povrch dokončeného výkopu musí být konfigurován tak,
aby eliminoval prohlubně a předem zamezil tvorbě vody
v kalužích. Shromažďování vody na svahu může snížit
stabilitu svahu.
R
• Více informací viz v boržuře týkající se ukládání
potrubí nad zemí  .
W
Zasypaná potrubí
O
I
T
U
• Instalaci je třeba řádně odvodnit, aby se zamezilo
Předtím než budou trubky na svazích strmějších
než 15° uloženy pod zem, doporučuje se, aby byl
konsultován geotechnický inženýr. Trubky FLOWTITE
mohou být pokládány na svazích strmějších než 15° za
předpokladu, že budou splněny minimálně následující
podmínky:
O
L
• Dlouhodobá stabilita instalace může být zajištěna
řádným geotechnickým návrhem.
• U svahů nad 15° použijte v oblasti trubky jako
zásypový materiál buď SC1 nebo cementem
stabilizovaný zásyp.
• U svahů strmějších než 15° použijte u každé trubky
ve středu kotvící žebro.
• Pokládání by se mělo provádět vždy od nejnižšího
bodu a pokračovat nahoru do svahu. Každá trubka
by měla být správně zasypána ještě předtím, než je
do výkopu položena další trubka.
28
8 Umisťování ventilů a komor
01
02
03
Většina tlakových potrubí má periodicky v potrubí
umístěné ventily pro isolování části dodávajícího nebo
distribučního systému, odvzdušňovací a vakuové
pojišťovací ventily na nejvyšších bodech potrubí, aby
se pomalu vypouštěl nahromaděný vzduch a tím se
zamezilo zablokování nebo aby se umožnilo vzduchu
vniknout do potrubí, aby se zamezilo podtlaku, a má
čistící (promývací) nebo odvodňovací komory. Všechna
tato různá příslušenství mohou být umístěna do potrubí
s trubkami FLOWTITE. Konečnou odpovědnost za
konstrukci potrubního systému má profesionální inženýr.
Avšak v průběhu let FLOWTITE Technology zjistila
mnoho různých metod zabudování těchto příslušenství
do potrubí používajících trubky FLOWTITE. Tato
kapitola je věnována nabíce konstruktérovi nebo staviteli
potrubí některých směrnic pro umístění ventilů a komor
do tlakových potrubí s trubkami FLOWTITE.
tuhosti místní zeminy, zásypovém materiálu a
podmínkách uložení. Omezení pohybu na 15 mm.
O
I
T
U
2 Nátrubky s přírubami by neměly být delšínež 500 mm
se spojkou FLOWTITE na vnější části připojující
nátrubek k výkyvné trubce (obrázek 5-4  ).
Typ 2 Metoda ukotvení se zde podobá typu 1 s tou
výjimkou, že těleso ventilu je přístupné (viz obrázek
8-2). Protože instalace je poměrně jednoduchá,
dovoluje to obsluhování ventilu. Mez použití závisí na
síle ocelového čepu nebo na trubce z tvárné litiny a
připojeném kotvícím límci. U malých osových zatížení je
zapotřebí zakotvit jen jednu stranu ventilu.
L
O
S
E
GRP
Pružná ocelová
spojka nebo
mechanická
R
Ocelový
neboDI
přírubový
nátrubek
Trubka
'Rocker'
‑
GRP
Přírubový
nátrubek
FLOWTITE
≤1m
Opěrný blok
Obrázek 8–2 Typ II – Opěrný blok vedle ventilu
O
L
Při konstruování uspořádání typu II by měly být
dodržovány následující směrnice.
Typ 1 Nejnižší náklady a nejsnadnější instalace pro
ventily malých průměrů je přímo je zahrabat, zapouzdřené
v jejich vlastním opěrném bloku (viz obrázek 8-1).
Tato metoda se může použít u větších ventilů, jediným
omezením je vhodná konstrukce opěrného bloku.
Opěrný blok z armovaného betonu musí být správně
1 Velikost opěrného bloku je založena na tuhosti
místní zeminy, zásypovém materiálu a podmínkách
uložení. Omezte bočního pohyb, aby se zachovala
nepropustnost spoje.
2 Nátrubky s přírubami by měly být kratší než 1 metr.
Nátrubek s přírubou nebo kotevní límec spojuje
výkyvnou trubku FLOWTITE se standardní spojkou
FLOWTITE.
3 Jestliže se používají nátrubky z tvárné litiny,
doporučuje se použití pružných ocelových spojek
nebo přechodových mechanických spojek
(s dvojitými šrouby).
Obrázek 8–1 Typ I – Ventil zapouzdřený v opěrném
bloku
29
06
!
N
1 Velikost betonového opěrného bloku je založena na
Trubky FLOWTITE jsou konstruovány, aby přenášely
jmenovité osové zatížení, ale nejsou konstruovány pro
to, aby zachycovaly tlakové a smykové zatížení, které
může plynout ze zabudování ventilů do potrubního
systému. Zatížení od ventilů musí být omezena
zvnějška, jak je požadováno AWWA C600-93. Je
popsáno několik metod zakotvení ventilů. Nejlepší
metoda bude záviset na specifických provozních
podmínkách každého systému. Obecně platí, že
nejlepší metoda závisí na průměru trubky a provozním
tlaku. Existují dvě základní úvahy pro ventily v potrubí:
jsou přímo přístupné (umístěné v komorách) nebo ne
(jsou zahrabané)? Obecně platí, že ventily malých
průměrů jsou přímo zahrabány bez použití betonových
komor pro snadný přístup. Z toho plyne, že naše
směrnice jsou založeny na těchto dvou různých situacích.
W
05
Při konstruování uspořádání typu 1 by měly být
dodržovány následující směrnice:
8.1 Zakotvení ventilů v potrubí
Přímé zahrabání
04
zkonstruován, aby odolal silám od zavřeného ventilu s
pohybem omezeným na těsnost spoje.
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
3 Ventilová komora musí být konstruována tak, aby
Komory
zachytila celý axiální tlak a vertikální hmotnost
ventilu. Budou vyžadována místní zpevnění základů
ventilové komory a stěn, aby zachytila axiální síly
na místech připojení.
Typ 3 Tato metoda se může použít jen pro ventily
na vyšší tlak. Omezení použití závisí na schopnosti
umístit stavební podpěrný systém do ventilové
komory. Podpěrný systém musí být konstruován tak,
aby zachycoval celý axiální tlak bez přetížení přírub
ventilu nebo železobetonových stěn ventilové komory.
Ventilová komora působí jako opěrný blok a musí být též
tak konstruována. Omezovač síly je umístěn na tlakové
straně ventilu, aby se síla přenášela přímo na stěnu
komory. Druhý konec systému je relativně volný, aby
se mohl pohybovat axiálně a dovolil pohyb v důsledku
tepelných změn a změn Poissonova čísla.
opěrný blok odolával axiálnímu tlaku. Volba zásypu,
umístění a zhutnění musí být takové, aby odolávaly
sedání a bočním silám způsobovaným zavřením
ventilu. Omezte boční pohyb kvůli zachování
těsnosti spoje.
O
I
T
U
5 Z venkovní strany ventilové komory musí být
Předpoklad vlastní obrázku 8-3 je, že síla působí jen
v jednom směru. Avšak uvažovat se musí i s možností
zpětného tlaku na zavřený ventil, což by mohlo způsobit
zatížení v opačném směru. Aby zachytil tuto možnost,
konstrukční podpěrný systém může být konstruován tak,
aby zachytil zatížení v kterémkoli směru. Detaily jsou
ponechány na konstruktérovi.
umístěna výkyvná trubka podle standardní
instalační praxe.
6 Tlak se přenáší stlačením stavebního podpěrného
systému. Na trubku se nepřenáší žádné axiální
zatížení.
L
7 Použijte cementem stabilizovaný zásyp nebo
štěrkopísek zhutněný na 90 % relativního zhutnění,
aby se zaplnily dutiny vedle trubky vystupující z
konstrukce ventilové komory (viz obrázek 5-3  ).
O
S
E
Při kostrukci uspořádání typu III by měly být dodržovány
následující směrnice:
1 Tlak a smyk od ventilu mají být zachyceny
podpěrným systémem s ocelovým rámem. Pro tuto
metodu použití mohou být dodávány standardní
trubky a příruby FLOWTITE.
2 Aby se snížila místní napětí způsobená vetknutím
R
volného radiálního posunutí během natlakování,
měly by standardní trubky FLOWTITE mít gumové
ovinutí nebo těsnění na vnějším průchodu
betonovou stěnou.
W
O
L
!
N
4 Ventilová komora má být konstruována tak, aby
GRP
GRP
Ocelová podpěrná
konstrukce
Demontážní
spojka
Těsnění
proti vodě
Stabilisovaný zásyp nebo štěrkopísek
Obrázek 8–3 Typ III – Použití stavebního podpěrného systému pro zachycení tlakových sil
30
01
02
03
4 Ventilová komora má být konsturovaná jako opěrný
Typ 4 Tato metoda (obrázek 8-4) se může
použít pro kotvení ventilů s tlakem až 16 bar.
Omezeními v použití této metody jsou praktická
omezení ve zpevnění trubek FLOWTITE a délka těsnící
příruby .Těsnící příruba je umístěna na stlačované
straně ventilu a přímo zatěžuje ventilovou komoru,
která působí jako opěrný blok. Druhá strana trubkového
systému ve ventilové komoře je relativně volná pro
axiální pohyb, aby se umožnil pohyb v důsledku
teplotních změn a Poissonova efektu.
Při konstruování uspořádání typu IV by měly být
dodržovány následující směrnice:
vyrobenou na stlačované straně, která bude
zapouzdřena do ventilové komory, která působí jako
kotva.
7 Použijte cementem stabilizovaný zásyp nebo
axiálně přes těsnění ve stěně ventilové komory.
3 Váha ventilu má být podepřena základem ventilové
komory a ventilová komora má být konstruována
tak, aby zachytila celou axiální sílu od ventilu. Bude
vyžadováno soustředění zpevňovacích tyčí, aby se
zachytily axiální síly od zapozdřené těsnící příruby.
O
L
O
I
T
U
6 Vně ventilové komory musí být umístěna výkyvná
2 Druhá strana trubky je volná, aby se pohybovala
W
zapoudřenou do stěny ventilové komory. ”Speciální”
trubka ve ventilové komoře bude zpevněná, aby
zachytila axiální zatížení a místní napětí na vnitřní
straně betonové komory. Prosíme, poraďte se s
dodavatelem trubek FLOWTITE o maximální síle,
aby mohlo být provedeno správné zesílení
”speciální” trubky.
trubka podle standardní praxe ukládání
(viz obrázek 5-4  ).
L
štěrkopísek zhutněný na 90 % zhutnění, aby se
vyplnily dutiny pod vnější stranou trubky u
konstrukce ventilové komory (obrázek 5-3  ).
O
S
E
R
GRP
GRP
GRP
Těsnící
příruba
Demontážní
spojka
Těsnění
proti vodě
Stabilisovaný zásyp nebo štěrkopísek (typ.)
Obrázek 8–4 Typ IV – Použití vyprazdňovací příruby pro zachycování tlakových sil
31
05
06
!
N
5 “Speciální” trubka bude obsahovat spojku
1 “Speciální” trubka bude mít GRP těsnící přírubu
blok, odolávající axiální síle. Volba zásypu, umístění
a zhutnění musí být taková, aby odolávaly bočním
silám vyvolaným uzavřením ventilu. Omezte boční
pohyb na 15 mm.
04
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Typ 5 Tato metoda kotvení (obrázek 8-5) může
být použita pro jakoukoli aplikaci. Jediným omezením
použití by mohla být velikost ventilové komory.
Ventilová komora má být konstruována jako opěrný
blok. Když požadované rozměry čela opěrného bloku
jsou větší než fyzikální rozměry ventilové komory,
zvětšete rozměry strany ventilové komory po směru
proudění, aby se splnily požadavky na opěrný blok. Sílu
přenášející příruba je umístěna na stlačované straně
ventilu, aby přenášela sílu přímo do stěny komory,
která působí jako opěrný blok. Druhý konec trubkového
systému je relativně volný pro axiální pohyb, aby se
umožnil pohyb v důsledku změn teploty a Poissonova
jevu.
5 Výkyvná trubka musí být umístěna vně ventilové
ventilové komory. Tlak od uzavřeného ventilu má
být zachycován ocelovým nátrubkem ukotveným do
stěny komory přírubou přivařenou na stlačované
straně ventilu.
L
O
S
E
mechanická spojka má zajistit přechod mezi
ocelovým nátrubkem a standardní výkyvnou
FLOWTITE trubkou vně ventilové komory.
3 Druhá strana trubky se může volně axiálně
pohybovat těsněním ve ventilu. Aby se zachytily
axiální síly ze zapouzdřené ucpávkové příruby,
bude vyžadováno soustředění zesilovacích tyčí.
R
Malé odvzdušňovací/vakuové ventily
4 Ventilová komora má být konstruována jako opěrný
blok, aby odolávala axiálním tlakům. Volba zásypu,
umístění a zhutnění musí být dostatečné, aby
odolávaly sednutí a bočním silám, vznikajícím při
uzavření ventilu. Boční pohyb omezte na 15 mm.
O
L
W
O
I
T
U
Je obvyklou praxí umisťovat odvzdušňovací nebo
kombinované odvzdušňovací/vakuové pojišťovací
ventily na nejvyšších bodech dlouhého přenosového
potrubí. Ventily by měly být konstruovány tak, aby
pomalu odpouštěly veškerý nahromaděný vzduch z
potrubí, který by mohl zablokovat průtok. Podobně
vakuový pojistný ventil omezuje velikost negativního
tlaku a potrubí se otevře, když podtlak zapůsobí na
ventil. Detailní konstrukce a rozměry těchto ventilů
jsou mimo rozsah tohoto průvodce ukládáním potrubí.
Avšak zde se nabízejí směrnice pro obecné uložení
armatur a konstrukcí, které obsahují tyto ventily. Existují
v podstatě dva způsoby, jak mohou být odvzdušňovací/
vakuové pojišťovací ventily umístěny do systému trubek
FLOWTITE. Nejobvyklejší metodou je namontování
ventilu přímo na vertikální přírubovou trysku. Druhá
možnost je u těžkých ventilů možnost tangenciálního
vývodu, který může být konstruován tak, aby se mohl
umístit do sestavy. Detaily obou uspořádání následují.
2 Pružná ocelvá spojka nebo přechodová
štěrkopísek zhutněný na 90 % relativního zhutnění,
aby se vyplnily dutiny vedle trubek konstrukce
ventilové komory (viz obrázek 5-3  ).
8.2 Odvzdušňovací a vakuové ventily
1 Hmotnost ventilu má být podepřena základy
!
N
6 Použijte cementem stabilizovaný zásyp nebo
Při konstruování typu V by se měly dodržovat
následující směrnice:
komory podle standardní praxe ukládání
(viz část 5.2  ).
Nejjednosušší metodou pro umístění malých
odvzdušňovacích/vakuových ventilů je namontovat
ventil přímo na vrchol vertikálního vývodu s přírubou
vystupujícího z hlavního potrubí dole. Obvykle betonová
GRP
GRP
Nátrubek z
ocelové trubky
s vetknutím
Demontážní
spojka
Těsnění
proti vodě
Pružná ocelová
nebo přechodová
mechanická spojka
Stabilisovaný zásyp nebo štěrkopísek
Obrázek 8–5 Kotvení
32
01
02
03
04
8.3 Odpouštěcí a proplachovací
ventily
komora ukrývá ventil, zajišťující bezpečný a snadný
průchod vzduchu skrze sestavu ventilu. Když se
konstruuje a staví ventilová komora přímo nad trubkou,
je důležité zajistit, aby se hmotnost betonové komory
nepřenášela přímo na vertikální vývod a tedy do trubky
FLOWTITE dole. Tomu je možno se vyhnout tím, že
budeme mít vertikální otvor v základě komory větší, než
je vnější průměr stoupací trubky FLOWTITE. Obrázek
8-6 uvádí obecnou ilustraci tohoto žádoucího rysu.
05
Velké vzduchové/vakuové pojišťovací ventily
(>100mm)
V případě větších vzduchových/vakuových pojišťovacích
ventilů přednostní metodou instalace těchto těžších
ventilů je, že jejich váhu nenese přímo stoupací trubka,
ale používá se tangenciální trubka, která vede k ventilu
umístěnému v sousední komoře. Tangenciální trubka
musí být rovnoběžná s horizontální osou nebo musí být
pod malým úhlem (< 22.5 stupňů) a musí mít koleno.
Prosíme podívejte se do kapitoly 5  , Zachycování sil
– pro názor zda bude zapotřebí samostatný opěrný blok
nebo kombinace opěrného a napěťového bloku. Obecně
platí, jestliže průměr tangenciální odbočky trubky (délka
tětivy) je více než 50 % průměru sběrné trubky, pak je
vyžadován opěrný/napěťový blok. Jinak je vyžadován jen
opěrný blok.
O
I
T
U
L
O
S
E
GRP
150
150
505
150
200
300
Obrázek 8–7 uvádí obecnou ilustraci prostředků pro
umístění velkých odvzdušňovacích/vakuových ventilů u
trubek FLOWTITE.
W
Kryt a rám s
uzamykací tyčí
O
L
06
!
N
Umisťování odpouštěcích a proplachovacích ventilů je
podobné odvzdušňovacím ventilům velkých průměrů, jen
odbočka je tangenciální vzhledem ke spodní části trubky.
Použijí se stejná pravidla pro opěrné a opěrné/napěťové
bloky. Jestliže průměr trubky tangenciální odbočky (délka
tětivy) je větší než 50 % průměru sběrné trubky, pak
se vyžaduje opěrný/napěťový blok (část 5  ). Jinak je
vyžadován jen opěrný blok. Obrázek 8-8 ilustruje typické
uspořádání pro umisťování tohoto typu příslušenství v
tlakových potrubích z trubek FLOWTITE.
R
Betonový opěrný nebo opěrný/napěťový blok
Obrázek 8–7 Umístění odvzdušňovacího/vakuového
ventilu u trubek velkých průměrů
Minimální prostor
nahoře až 300 mm
Cementem stabilizovaný
zásyp nebo štěrkopásek
S 90 % relativním zhutněním
Obrázek 8–6 Umístění malých odvzdušňovacích/
vakuových ventilů u malých průměrů
Obrázek 8–8 Umístění odpouštěcích a
proplachovacích ventilů
33
07
08
09
10
Příloha
01
9 Po uložení
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
9.1 Kontrola uložených trubek
5 Vypočítejte aktuální vertikální prohnutí:
Požadavek: Maximální prohnutí průměru uložené trubky
nesmí přesáhnout hodnoty podle tabulky 9-1. Vyboulení,
ploché oblasti a jiné náhlé změny zakřivení tloušťky
stěny trubky nejsou dovoleny. Trubky uložené mimo
tato omezení nemusí pracovat tak, jak bylo zamýšleno.
Kontrola, že počáteční požadavky na prohnutí jsou
splněny, je snadná a měla by být prováděna u každé
trubky ihned po dokončení pokládky (obvykle 24 hodin
po dosažení maximálního zasypání). Očekáváné
počáteční prohnutí trubky po zasypání až na úroveň
sklonu je pro většinu pokládek menší než 2 %. Hodnota
přesahující tento údaj naznačuje, že požadované
jakosti uložení nebylo dosaženo a u dalších trubek
by to mělo být zlepšeno (např. zvýšeným zhutněním
zásypu v pásmu trubky, hrubší zásypový materiál v
pásmu trubky nebo širší výkop atd.). Měření prohnutí na
každé uložené trubce se doporučuje jako dobrá kontrola
kvality uložení. Před ověřováním jakosti uložení nemějte
nikdy uloženy trubky příliš daleko dopředu. To dovoluje
včasné zjištění a korekci nevhodných metod pokládky.
Trubky uložené s hodnotami přesahujícími údaje v
tabulce 9-1 musí být uloženy znovu , aby počáteční
prohnutí bylo menší než jsou tyto hodnoty. Viz část 9.2,
Oprava trubek s příliš velkým prohnutím, pro omezení
použitelná pro tuto práci.
% prohnutí =
(Viz obrázek 9–1)
Obrázek 9–1
Stanovení skutečného
vnitřního průměru
na trubce, která není
dosud uložena ID
L
O
S
E
W
R
Postup
Pro trubky prohnuté až do 8% průměru:
1 Proveďte výkop do oblasti sklonu, což je přibližně
Poznámka: U malých průměrů se pro měření
vertikálních průměrů protahuje trubkami zařízení na
měření prohnutí(obecně nazývané ježek).
O
L
85 % průměru trubky. Výkop přímo nad trubkou a
po jejích stranách by měl být proveden ručním
nářadím, aby s zamezilo nárazům těžkých
mechanismů na trubku (obrázek 9-2).
2 Překontrolujte trubku na poškození. Poškozené
trubky by měly být opraveny nebo vyměněny.
3 Znovu zhutněte zásyp a ujistěte se, že není
znečistěn nepřípustným zásypovým materiálem.
4 Znovu zasypejte oblast trubky po vstvách správným
Prohnutí v
% průměru
Malé průměry (DN ≤ 250)
ID
Trubky uložené s počátečním prohnutím průměru
přesahujícím hodnoty tabulky 9.1 musí být opraveny,
aby se zajistila dlouhodobá výkonnost trubky.
4 Změřte a zanamenejte vertikální průměr trubky.
Velké průměry (DN ≥ 300)
ID
9.2 Oprava trubek s příliš velkým
prohnutím
3 Vypněte odvodňovací systém (jestliže se používá).
O
I
T
U
vertikální I.D. + horizontální I.D.
Skutečnýl I.D. =
2
2 Úplné odstranění dočasného pažení (jestliže se
používá).
!
N
Skutečný I.D. (vnitřní průměr) může být ověřen nebo
stanoven měřením průměrů trubek, které nejsou
dosud uloženy a leží volně na rovné ploše (ne trubky v
hromadě). Vypočítává se následovně:
Postup kontroly počátečního prohnutí průměru
položených trubek:
1 Dokončete zasypávání až po sklon.
Skutečný I.D.– Instalovaný vertikální I.D.
x 100
Skutečný I.D.
3.0
materiálem a zhutněte každou vrstvu na
požadovanou relativní hustotu zhutnění.
5 Zasypejte až po sklon a překontrolujte prohnutí
2.5
trubek, abyste si ověřili, že tyto hodnoty
nepřekračují počáteční hodnoty v tabulce 9-1.
U trubek s prohnutím větším než 8%: Trubky s
prohnutím větším než 8% by měly být vyměněny.
Tabulka 9–1 Dovolené vertikální prohnutí
34
01
02
03
! Upozornění: Nepokoušejte vyheverovat nebo
vyklínovat trubky do kruhového tvaru. To může
způsobit poškození trubky.
Když se vykopává několik řad trubek, je třeba dbát na
to, aby se nesypal zásyp z jedné trubky na sousední
trubku. Násyp navíc a snížená podpora ze strany by
mohla zvýšit problémy s přílišným prohnutím.
300 mm
Může být odstraněno
ručním nástrojem
•
Zásyp a zhutnění u konstrukcí a uzávěrových
kusů jsou řádně provedeny.
O
I
T
U
odvzdušnění, aby během plnění potrubí byl
vytlačen vzduch a vyhněte se náhlým změnám
tlaku.
L
maximální tlak v potrubí nebo toto příslušně
upravte. Místa níže na potrubí budou mít vyšší tlak
v důsledku dodatečného tlakové výšky.
5 Zajistěte, aby maximální zkušební tlak nebyl vyšší
Některé specifikace vyžadují, aby dokončené potrubí
bylo před přejímkou a uvedením do provozu hydrostaticky
vyzkoušeno. To je dobrá praxe, protože může dovolit
včasné zjištění a odstranění některých trhlin v zařízení,
poškozené výrobky atd. Jestliže je předepsána polní
zkouška vnitřním přetlakem, musí být prováděna
pravidelně v souladu s tím, jak postupuje pokládka.
Dobrou stavební praxí by mělo být, že zkoušení trubek
by mělo být prováděno na úsecích nepřesahujících
1000 metrů, aby se správně odhadla kvalita práce.
Aby se ohodnotil celý trubkový systém, měla by první
polní zkouška vodním přetlakem v ideálním případě
zahrnovat alespoň jeden odvzdušňovací ventil nebo
výpustní komoru. Kromě běžné pozornosti, normálních
bezpečnostních opatření a typických postupů,
používaných při této práci, mělo by být vzato v úvahu
následující:
W
tlakem je uložena značná energie a tato síla by
měla být respektována.
O
S
E
9.3 Polní zkouška vnitřním přetlakem
R
O
L
1 Příprava před zkouškou – Překontrolujte
dokončenou instalaci, abyste se ujistili, že veškeré
práce byly pořádně dokončeny. Zvláště důležité jsou:
Počáteční prohnutí trubek je omezeno na
hodnoty podle tabulky 9–1.
Spoje jsou smontovány správně.
•
Omezovače systému (tj. opěrné bloky a jiné
kotvy) jsou na místě a správně vytvrzené.
•
Šrouby přírub jsou dotažené na moment podle
instrukcí.
než 1,5xPN. Normální polní zkušební tlak je buď
násobek provozního tlaku nebo provozní tlak plus
malé zvýšení. Avšak v žádném případě by
maximální polní zkušební tlak neměl překročit
1,5xPN.
6 Jestliže po krátké době stabilizace potrubí
35
neudržuje konstantní tlak, zajistěte, že vliv teploty
(změny teploty), expanze systému nebo zachycený
vzduch nejsou příčinou tohoto jevu. Jestliže je
trubka zjištěna netěsnou a místo není přímo
zjistitelné, následující metody mohou pomoci při
objevení zdroje problému:
•
Překontrolujte oblasti přírub a ventilů.
•
Překontrolujte místa ventilů a kohoutů v potrubí.
•
Použijte zařízení na zjišťování zvukem.
•
04
05
06
!
N
Ventily a čerpadla jsou ukotveny.
4 Zajistěte, že na místě měřidla bude odečten
Obrázek 9–2 Vykopávání příliš prohnutých trubek
•
• 3 Tlak v potrubí zvyšujte pomalu. V potrubí pod
Musí být znovu
zhutněno
•
Zasypávání je dokončeno. VIZ ČÁST A.6  O
MINIMÁLNÍ HLOUBCE ZAHRNUTÍ A
OMEZENÍ VYSOKÉHO TLAKU A ZKOUŠENÍ.
PRESSURE AND TESTING LIMITATIONS.
2 Naplnění potrubí vodou – Otevřete ventily a
Může být
odstraněno
strojně
•
Zkoušejte potrubí po kratších úsecích, abyste
isolovali netěsnost.
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
9.4 Polní tester spojů
5 Během této stabilizace se doporučuje kontrolovat
Přenosné zařízení na hydraulické zkoušení spojů
může být objednáno a dodáno pro průměry 800 mm
a výše. Toto zařízení se dá použít pro vnitřní zkoušení
vybraných spojů. Požaduje se, aby každá trubka
sousedící se zkoušeným spojem byla dostatečně
zasypána, aby se zamezilo pohybu trubky během
zkoušení. Další detaily se dají získat od polního technika
dodavatele.
všechny zazátkované a zakryté vývody mýdlovou
vodou, aby se zjistila netěsnost. Jestliže na
kterémkoli přípoji byl zjištěn únik, uvolněte zkušební
tlak, utěsněte netěsné kryty nebo zátky a začněte
znovu zkoušet od kroku 3.
!
N
6 Po stabilizavci nastavte tlak vzduchu na 0,24 bar a
odpojte nebo vypněte přívod vzduchu.
O
I
T
U
7 Potrubní systém splní tuto zkoušku, jestliže pokles
10
tlaku je 0,035 bar nebo méně během doby, uvedené
v tabulce 9-2.
Příloha
8 Jestliže část zkoušeného potrubí nesplní přejímací
kritéria pro zkoušku vzduchem, mohou být
vzduchové zátky umístěny blízko sebe a pohybovat
se potrubím a opakovat zkoušku vzduchem v
každém místě až bude nalezena netěsnost.Tato
metoda stanovení místa netěsnosti je velmi přesná
a zjišťuje místo netěsnosti s přesnotí jednoho až
dvou metrů. Z toho plyne, že oblast, která musí být
vykopána pro provedení opravy je minimalizována,
z čehož plynou nízké náklady na opravu a značně
uspořený čas.
L
O
S
E
Obrázek 9–3 Zařízení na polní zkoušení spojů
! Upozornění: V POTRUBÍ POD TLAKEM JE
! Upozornění: Toto zařízení je konstruováno, aby
ZNAČNÁ ENERGIE. TO ZVLÁŠŤ PLATÍ, JESTLIŽE
ZKUŠEBNÍM MÉDIEM (I PŘI NÍZKÝCH TLACÍCH)
JE VZDUCH. DBEJTE VELMI PEČLIVĚ NA TO,
ABYSTE SE UJISTILI, ŽE POTRUBÍ JE PŘI
ZMĚNÁCH VE SMĚRU POTRUBÍ ŘÁDNĚ POD
KONTROLOU A DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY VÝROBCE PRO ZAŘÍZENÍ JAKO JSOU
PNEUMATICKÉ ZÁTKY.
umožnilo zkoušení spoje, aby se ověřilo, že spoj byl
proveden správně s těsněními ve správné poloze.
Toto zařízení má maximální zkušební tlak omezený
na 6 bar.
R
9.5 Polní zkouška stlačeným
vzduchem
W
! Poznámka: Tato zkouška stanovuje rychlost s jakou
stlačený vzduch uniká z isolované části potrubí. Je
vhodná pro stanovení poškození nebo nepoškození
trubky a/nebo správně smontovaného spoje.
O
L
Jiná zkouška těsnosti pro gravitační potrubní systémy
(PN 1 bar) může být provedena stlačeným vzduchem
místo vodou. Kromě běžných záležitostí, použitá
normální opatření a typické postupy při této práci by ste
měli zaznamenat následující úvahy a kritéria:
Průměr
(mm)
1 Jako u zkoušky vodou, potrubí by mělo být
zkoušeno po krátkých úsecích, obvykle trubky mezi
sousedními revizními otvory.
2 Zajistěte, aby potrubí a všechny materiály, nátrubky,
přístupové otvory, přípojky atd. byly vhodně zakryty
nebo zaslepeny a podepřeny proti vnitřnímu tlaku.
100
Čas
(min.)
2.50
Průměr
(mm)
Čas
(min.)
1000
25.00
150
3.75
1100
27.50
200
5.00
1200
30.00
250
6.25
1300
32.50
300
7.75
1400
35.00
350
8.75
1500
37.50
400
10.00
1600
40.00
500
12.50
1800
Table
9–1 Allowable
Vertical Deflection.
600
15.00
2000
3 Pomalu natlakujte systém na 0,25 bar. Tlak musí
být regulován, aby se zamezilo přetlakování
(maximálně 0,35 bar).
4 Při udržování tlaku 0,24 bar umožněte po několik
minut stabilizaci teploty vzduchu.
700
45.00
50.00
17.50
2200
55.00
2400
60.00
800
20.00
900
22.50
Tabulka 9–2 Zkušební doba – Polní zkouška vzduchem
36
10 Náhradní instalace
01
02
03
Jestliže požadavky na hloubku zasypání pro zvolenou
tuhost trubky, typ instalace a skupinu přírodních zemin
přesahuje uskutečnitelnou mez zhutnění, je třeba
uvažovat o náhradních instalačních postupech.
Cementem stabilizovaný zásyp dosahuje vysoké tuhosti
bez potřeby význačnějšího zhutnění. Ujistěte se o
tom, že se zásyp dostane pod trubku a zhutněte ho
zhutňovacím nástrojem pro zhutňování pod trubkou.
Pro zhutňování cementem stabilizovaného zásypu u
trubky se vyžaduje Whackerův zhutňovač. Pro většinu
podmínek je postačující jeden průchod zhutňovače
na vrstvu 300 mm, jestliže výška zasypání je menší
než 2 metry. Překontrolujte prohnutí trubky, abyste se
ujistili, že zhutnění je dostačují pro podepření trubky.
Jestliže počáteční prohnutí přesahuje 2,5 %, zvyšte
zhutnění nebo použijte menší zakrytí do té doby, než
cementem stabilizovaný zásyp za jeden nebo dva dny
ztvrdne. Má-li se použít značná vrstva zakrytí předtím
než cementem stabilizovaný zásyp ztvrdne, je nutný
vyšší stupeň zhutnění, aby se zamezilo přílišnému
prohnutí trubky. Udržujte počáteční prohnutí nejvýše na
úrovni 2,5 %. Velikost požadované zhutňovací síly závisí
na výšce zasypání, výšce vrstvy a specifické zemině
použité ve směsi.
• Široký výkop
• Stálé bednění (viz část 7.5  )
• Stabilisovaný zásyp (cement)
10.1 Široký výkop
Zvětšením šířky výkopu udržujeme špatné přírodní půdy
dále od trubky a umožňujeme tím hlubší uložení a vyšší
dovolený negativní tlak (vakuum).
O
S
E
Doporučuje se též, aby cementem stabilizovaný zásyp
byl použit v bezprostřední blízkosti velkých opěrných
bloků nebo ventilových komor a v oblastech se značně
velkým přílišným výkopem.
Cement se smíchá s vlhkou písčitou půdou a směs se
nasype na místo a zhutní jako typická zásypová zemina.
Do písčité zeminy se přidá portlandský cement typu
3 v poměru přibližně 4 až 5 dílů na sto dílů (váhově)
zeminy. Vlhkost by měla být v rozsahu od 5 do 10 %.
Požadovaná hustota zhutnění závisí na výšce zásypu
předtím, než se dovolí, aby stabilizovaný zásyp ztvrdl.
Je-li požadovaná výška zásypu malá, požadovaná
hustota je nízká. Cementem stabilizovaný zásyp může
ztvrdnou během jednoho až dvou dnů a horní kryt může
být navezen až po sklon při maximální celkové výšce
zásypu až 5 m.
W
O
I
T
U
L
10.2 Cementem stabilizovaný zásyp
Rozsah
05
06
!
N
K disposici jsou tři alternativní metody instalace:
Mísení
04
Zhutňování
R
O
L
100 dílů zeminy (suchá hmotnost), 4 až 5 dílů
portlandského cementu typu 3 a 12 % vody (+/-6%).
Když přidáváte vodu, počítejte s přirozeným obsahem
vlhkosti. Zemina by měla být typu SC2 nebo SC3.
Zemina typu SC2 se nejlépe mísí, ale mohou se použít
i jiné typy. Mísení může být provedeno na zemi tak,
že se rozprostře vrstva zásypová zemina a na ni se
dá tenká vrstva cementu a pak se tyto dvě složky
smísí dohromady. Míchání může být provedeno
ručně, motykou, nebo mechanicky jakýmkoli vhodným
zařízením. Zasypání by mělo být provedeno do dvou
hodin od smísení.
37
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
!
N
07
08
09
10
O
I
T
U
10
Příloha
L
W
O
S
E
R
O
L
38
Příloha AWWA M 45
01
02
03
Příloha A Návrh instalace............................................................................................. 40
A.1 Principy návrhu . ........................................................................................ 40
A.2 Skupiny tuhosti přírodních půd . ................................................................ 42
A.3 Vázaný modul zásypu, Msb........................................................................ 42
A.4 Šířka výkopu . ............................................................................................ 44
A.5 Negativní tlak . ........................................................................................... 44
A.6 Omezení pro zasypání – Minimum ........................................................... 45
A.7 Seismické zatížení .................................................................................... 45
A.8 Migtrace zásypu......................................................................................... 46
Příloha B Instalační tabulky . ....................................................................................... 46
Příloha C Klasifikace a vlastnosti přírodních zemin .................................................... 62
Příloha D Klasifikace a vlastnosti zásypových zemin .................................................. 63
Příloha E Polní zkoušení pro pomoc při klasifikaci přírodních půd . ........................... 65
Příloha F Zhutňování zásypu ...................................................................................... 65
Příloha G Definice a terminologie . .............................................................................. 67
Příloha H Přibližné hmotnosti trubek a spojek ............................................................ 68
Příloha I Požadavky na mazadla pro spojky ............................................................. 69
Příloha J Čištění kanalizačních trubek FLOWTITE..................................................... 69
04
05
06
!
N
L
O
I
T
U
W
O
S
E
R
O
L
39
07
08
09
10
Příloha
01
Příloha
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Příloha A
Návrh instalace
Přírodní zemina a zásypový materiál musí dostatečně
uzavřít trubku, aby se dosáhlo správného podepření
trubky.
Dlouhá životnost a dobrá výkonnost trubek FLOWTITE
je zajištěna správnou manipulací a instalací. Trubky
FLOWTITE jsou pružné a umožňují konstruktérovi
použít uložení a zásyp pásma trubky pro podepření.
Trubka a kotvící materiál dohromady zaručují v systému
”trrubka-zemina” dlouhodobou výkonnost.
!
N
Podepření okolní zeminou je definováno pomocí
vázaného nebo jednodimensionálního modulu půdy Ms
v úrovni trubky. Pro stanovení Ms pro zasypané trubky
musí být stanoveny oddělené hodnoty Ms pro přírodní
zeminy, Msn, a okolní zásyp, Msb, a pak je nutno je
kombinovat v závislosti na šířce výkopu.
Dvě nejčastěji používané metodologie konstrukce
týkající se konstrukce a instalace GRP trubek jsou
založeny na práci německého Abwassertechnischen
Vereinigung (ATV) a American Water Works Association
(AWWA). Obě tyto metody se úspěšně používají po celá
desetiletí. Tato příloha je založena na přístupu AWWA.
A.1 Principy návrhu
L
Pružné trubky jako FLOWTITE se budou vychylovat,
jestliže budou podrobeny zatížením zeminou
a zatížením dopravou. Při vychýlení zvětšení
horizontálního průměru trubky vyvine pasivní odpor
půdy, který působí proti vychýlení. Velikost vychýlení
potřebného pro vytvoření dostatečného tlaku v zemině
pro odpor proti jakémukoli danému zatížení bude v prvé
řadě záviset na tuhosti zásypového materiálu a přírodní
zeminy, jakož i na šířce výkopu. Počáteční prohnutí
trubky měřené po zasypání může být proto považováno
za přímý ukazatel jakosti instalace trubek.
O
S
E
R
Sedání a zpevnění půdy obklopující trubku bude
způsobovat zvětšení prohnutí trubky v průběhu času.
Téměř všechna tato zvětšení prohnutí se uskuteční
během prvních 1 až 2 roků po uložení. Poté bude
prohnutí stabilní.
W
Typ instalace vhodný pro trubky FLOWTITE se
mění podle charakteristik přírodních zemin , hloubky
zasypání, podmínek zatížení a zásypového materiálu,
který je k disposici.
Velké průměry (DN ≥ 300)
Malé průměry (DN ≤ 250)
Úroveň terénu
Hladina spodní vodyl
Počáteční prohnutí nesmí překročit hodnoty uvedené v
tabulce A-1. Trubky instalované mimo tyto meze nemusí
pracovat tak, jak bylo zamýšleno.
O
L
O
I
T
U
Nejdůležitější parametry návrhu instalace jsou uvedeny
na obrázku A-1. Tuhost přírodní zeminy, hladina spodní
vody, zatížení a vakuum musí být stanoveny podél
potrubí. Na základě těchto informací a zásypového
materiálu, který je k disposici, se volí zhutnění zásypu,
šířka výkopu a tuhost trubky.
Tuhost trubky
Prohnutí
% průměru
Vnitřní vakuum
3.0
2.5
Tabulka A–1 Dovolené vertikální prohnutí
40
01
02
03
Konstrukční tabulky pro instalaci trubek obsahující
minimální zhutněni zásypu jsou uvedeny v příloze B  .
Jsou tím pokryty nejobvyklejší podmínky, s nimiž
se setkáváme při instalaci a provozu. Tabulky jsou
provedeny pro vybrané kombinace 1) úrovní hladiny
spodní vody, 2) zatížení dopravou, 3) vnitřní vakuum a
4) šířka výkopu.
O
L
• Příloha D – Klasifikace a vlastnosti zásypových
zemin
07
08
09
O
I
T
U
• Příloha E – Polní zkoušení pro pomoc při
klasifikaci přírodních zemin
• Příloha F – Zhutňování zásypu
• Příloha G – Definice a terminologie
L
O
S
E
Zatížení
Hloubka zasypání
a hustota půdy
Třída tuhosti zásypu, zhutnění
a úroveň vertikálního napětí
Tuhost přírodní zemin ve výšce trubky
(posunutý text má byť vodorovne)
Šířka výkopu
Obrázek A–1 Parametry návrhu instalace
41
06
!
N
zemin
Očekávané počáteční prohnutí trubky je menší než
2 % pro většinu instalací, uvedených v příloze B.
Proto, zatímco počáteční prohnutí v tabulce A-1
jsou přípustná pro práci trubky, hodnoty překračující
očekávané hodnoty naznačují, že nebylo dosaženo
zamýšlené instalace a u dalších trubek by měla být
zlepšena (např. zvýšením zhutnění zásypu pásma
trubky, zásypovým materiálem pásma trubky s hrubším
zrnem nebo širším výkopem atd.)
W
05
• Příloha C – Klasifikace a vlastnosti přírodních
Tabulky ukazují minimální zhutnění zásypu při různých
hloubkách zasypání pro všechny praktické kombinace
zásypových materiálů, přírodních zemin a tuhosti trubky.
Všechny tyto tabulky platí pro jakýkoli pracovní tlak v
rozsahu od atmosférického tlaku po jmenovitý tlak v
trubce.
R
04
Přílohy C až G dávají informaci jak o přírodních tak o
zásypových zeminách.
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
A.2 Skupiny tuhosti přírodních zemin
Krátký popis kategorií tuhosti zásypů je uveden v
tabulce A-3.
Podepření přírodními zeminami je definováno pomocí
vázaného nebo jednodimensiálního modulu zeminy Msb v
ůrovni trubky. Pro konstrukci trubkových instalací jsou
přirozené půdy seskupeny do skupin tuhosti. V tabulce A-2
jsou uvedeny krátké popisy skupin tuhosti přírodních zemin.
Příloha C dává detailní definice skupin přírodních zemin  .
U všech daných kategorií tuhosti platí, že čím vyšší
je zhutnění, tím vyšší je modul zeminy a tím vyšší je
podepření. Kromě toho modul zeminy roste s úrovní
vertikálního napětí v zemině., tj. s hloubkou zasypání.
!
N
Tabulka A–4 až Tabulka A–7 udávají hodnoty Msb
pro kategorie tuhosti zásypu SC1, SC2, SC3 a SC4
jako funkci % standardní Proctorovy hustoty (SPD)
a úrovně vertikálního napětí. Hodnoty se použijí pro
trubky instalované nad úrovní hladiny spodní vody. Pro
trubky instalované pod hladinou spodní vody se vázané
moduly sníží na nižší třídu tuhosti a nižší zhutnění, viz
hodnoty v závorkách. Úroveň vertikálního napětí je
efektivní napětí půdy na úrovni trubky. Normálně se
vypočítává jako konstrukční hmotnost jednotky zeminy
krát hloubka zasypání. Pod úrovní spodní vody by se
měla použít nadlehčovaná jednotka hmotnosti.
Zkoušení přírodních zemin by mělo být prováděno často a
zvláště tam, kde se očekávají změny. Důležitými vlastnostmi
jsou ty, které se získají na úrovni lože a trubky. Počet úderů
nebo pevnost zeminy musí představovat nejtvrdší (nejslabší)
očekávané podmínky pro jakýkoli důležitý časový úsek.
(Normálně k tomu dochází, když hladina vody je na nejvyšší
úrovni).
L
A.3 Vázaný modul zásypu, Msb
Pro popis kategorií tuhosti zemin viz přílohu D  .
Měření úrovně podepření zásypovou zeminou se
vyjadřuje vázaným modulem zásypu Msb v MPa. Pro
konstrukci potrubí jsou vhodné zásypové zeminy
rozděleny do 4 různých kategorií tuhosti SC1, SC2, SC3
a SC4.
Skupina zemin
O
S
E
Granulární
Počet úderů1
1
> 15
2
8 - 15
Popis
R
3
4 - 8
4
2 - 4
5
1 - 2
6
W
qu kPa
> 200
Lehce kompaktní
0 - 1
Soudržné
Kompaktní
O
I
T
U
100 - 200
Volné
Velmi volné
Velmi velmi volné
Description Modul
Msn
Velmi tuhé
34.50
Tuhé
20.70
50 - 100
Střední
10.30
25 - 50
Měkké
4.80
13 - 25
Velmi měkké
1.40
Velmi velmi měkké
0.34
0 - 13
1 Standardní zkouška penetrace podle ASTM D1586
O
L
Tabulka A–2 Skupiny tuhosti přírodních zemin. Hodnoty vázaného modulu, Msn
Kategorie tuhosti
zásypové zeminy
SC1
Drcená skála s < 15% písku a, maximálně 25% podsítného prošlého sítem 9.5 mm a
maximálně 5% jemné frakce2).
SC2
Čisté hrubozrné zeminy: SW, SP1), GW, GP nebo všechny zeminy začínající jedním z těchto
symbolů s 12% nebo méně jemné frakce2).
SC3
Čisté hrubozrné zeminy s jemnou frakcí: GM, GC, SM, SC nebo všechny zeminy začínající
jedním z těchto symbolů s 12% nebo více jemné frakce2).
Písčité nebo silně jemnozrné zeminy: CL, ML, (or CL-ML, CL/ML, ML/CL) s 30% nebo více
zbytku na sítě č. 200.
SC4
Popis zásypových zemin
Jemnozrné zeminy: CL, ML, (nebo CL-ML, CL/ML, ML/CL) s 30% nebo méně zbytku na sítě
č. 200.
Poznámka: Symboly v tabulce jsou podle Unified Soil Classification Designation, ASTM D2487
1) Homogenní jemný písek, SP, s více než 50 % podsítného ze síta č. 100 (0,15 mm) je velmi citlivý na vlhkost a
nedoporučuje se jako zásyp.
2) % jemné frakce je procentuální váhový podíl částic zeminy, které prošly sítem č. 200 s otvory 0,076 mm.
Tabulka A–3 Klasifikace zásypových zemin
42
01
02
03
04
Hloubka zasypání
(Hustota zeminy 18.8 kN/m3)
m
Úroveň vertikálního napětí
Zhutnění, % maximální Standardní Proctorovy hustoty
Zhutněná
kPa
MPa
MPa
0.4
6.9
16.2
13.8
1.8
34.5
23.8
17.9
3.7
69.0
29.0
20.7
7.3
138.0
37.9
23.8
14.6
276.0
51.7
29.3
22.0
414.0
64.1
100
95
MPa
MPa
16.2
13.8
1.8
34.5
23.8
17.9
3.7
69.0
29.0
20.7
37.9
23.8
51.7
29.3
64.1
34.5
7.3
138.0
14.6
276.0
22.0
414.0
08
09
O
I
T
U
90
6.9
L
O
S
E
!
N
07
Zhutnění, % maximální Standardní Proctorovy hustoty
0.4
06
34.5
Tabulka A–4 Msb pro zásypové zeminny SC1
Hloubka zasypání Úroveň vertikálního (Hustota zeminy napětí
18.8 kN/m3)
m
kPa
05
Volně sypaná
MPa
8.8 (7.5)
85
MPa
3.2 (2.4)
10.3 (8.8)
3.6 (2.7)
11.2 (9.5)
3.9 (2.9)
12.4 (10.5)
4.5 (3.4)
14.5 (12.3)
5.7 (4.3)
17.2 (14.6)
6.9 (5.2)
Tabulka A–5 Msb pro zásypové zeminy SC2 (redukované hodnoty pod úrovní spodní vody jsou v závorkách)
Hloubka zasypání Úroveň vertikálního
(Hustota zeminy napětí
18.8 kN/m3)
m
R
kPa
0.4
6.9
1.8
34.5
3.7
69.0
7.3
138.0
14.6
22.0
W
O
L
Zhutnění, % maximální Standardní Proctorovy hustoty
100
95
90
MPa
MPa
MPa
85
MPa
-
9.8 (4.9)
4.6 (2.3)
2.5 (1.3)
-
11.5 (5.8)
5.1 (2.6)
2.7 (1.4)
-
12.2 (6.1)
5.2 (2.6)
2.8 (1.4)
-
13.0 (6.5)
5.4 (2.7)
3.0 (1.5)
276.0
-
14.4 (7.2)
6.2 (3.1)
3.5 (1.8)
414.0
-
15.9 (8.0)
7.1 (3.6)
4.1 (2.1)
Tabulka A–6 Msb pro zásypové zeminy SC3 (hodnoty pod úrovní spodní vody jsou v závorkách)
Hloubka zasypání Úroveň vertikálního (Hustota zeminy napětí
18.8 kN/m3)
m
Zhutnění, % maximální Standardní Proctorovy hustoty
100
95
90
kPa
MPa
MPa
MPa
85
MPa
0.4
6.9
-
3.7 (1.11)
1.8 (0.54)
0.9 (0.27)
1.8
34.5
-
4.3 (1.29)
2.2 (0.66)
1.2 (0.36)
3.7
69.0
-
4.8 (1.44)
2.5 (0.75)
1.4 (0.42)
7.3
138.0
-
5.1 (1.53)
2.7 (0.81)
1.6 (0.48)
14.6
276.0
-
5.6 (1.68)
3.2 (0.96)
2.0 (0.60)
22.0
414.0
-
6.2 (1.86)
3.6 (1.08)
2.4 (0.72)
Tabulka A–7 Msb pro zásypové zeminy SC4 (hodnoty pod úrovní spodní vody jsou v závorkách)
! Poznámka: Hodnoty Msb pro mezilehlé úrovně vertikálních napětí neuvedené v tabulkách A-4 až A-7 se dají
zjistit interpolací.
! Poznámka: % maximální standardní Proctorovy hustoty uvádějí hodnotu suché zhutněné zeminy jako
procentuální podíl maximální suché hustoty stanovené podle ASTM D 698.
43
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
A.4 Šířka výkopu
A.5 Negativní tlak
Podepření zeminou zasypaného potrubí vyjádřené
jako složený modul zeminy, Ms, závisí na vázaných
modulech jak zásypu, tak i přírodní zeminy, Msb a Msn,
jakož i na šířce výkopu.
Aby se zajistilo správné stabilizované podepření
zeminou, doporučuje se pro situace s negativními tlaky
(vakuem), kde negativní tlaky překračují 0,25 bar pro
SN2500 a 0,5 bar pro trubky SN5000, hloubka zasypání
nejméně 1 metr.
Pro potrubí uložená v měkkých přírodních zeminách,
kde Msn je nižší než Msb, bude složený modul, Ms, nižší
než modul zásypu Msb. Tento jev je méně výrazný
u širších výkopů a může být zanedbán u výkopů
širších než 5násobek průměru trubky v úrovni trubky.
To znamená, že širší výkop zajišťuje lepší podporu
zeminou.
Některé části zahrabaného potrubí, jako v jámách
pro ventily nebo komorách, nemohou být podepřené
zeminou. Protože neexistuje stabilizační podepření
zeminou, musí být schopnost snášet negativní tlak
vyhodnocena odděleně. Tabulka A-8 udává maximálně
dovolené negativní tlaky pro trubky o délce 3, 6 a 12
metrů.
L
Výkop musí být vždy dostatečně široký, aby byl dostatek
místa pro zajištění správného umístění a zhutnění
zásypu v oblasti sklonu. Musí být též dosatečně široký,
aby zhutňovací zařízení mohlo bezpečně pracovat, aniž
by poškodilo trubku.
DN
3 m
6m
100
-
-
150
-
-
200
-
-
250
-
-
300
350
400
W
O
L
450
500
600
700
O
S
E
R
SN 2500
mm
O
I
T
U
Nezahrabané části potrubí
U potrubí pokládaných v pevných přírodních zeminách,
kde Msn je vyšší než Msb, složený modul bude vyšší
než modul zásypu. Tento jev je méně výrazný u širších
výkopů, které v tomto případě budou zajišťovat menší
podporu zeminou.
!
N
Maximální dovolený negtivní tlak (vakuum) v trubce
je funkcí hloubky zasypání a tuhosti zásypové zeminy
a šířky výkopu. Viz příloha B  pro požadavky na
zhutňování zásypu za podmínek vakua v trubce.
SN 5000
SN 10000
12 m
3 m
6m
12 m
3 m
6m
12 m
-
-
-
-
1.00
1.00
-
-
-
-
-
1.00
1.00
-
-
-
-
-
1.00
1.00
-
-
-
-
-
1.00
1.00
-
0.28
0.25
0.25
0.53
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.30
0.25
0.25
0.55
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.32
0.25
0.25
0.58
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.32
0.26
0.25
0.61
0.51
0.50
1.00
1.00
1.00
0.39
0.26
0.25
0.66
0.51
0.50
1.00
1.00
1.00
0.48
0.27
0.25
0.78
0.52
0.50
1.00
1.00
1.00
0.66
0.28
0.25
1.00
0.54
0.50
1.00
1.00
1.00
800
0.74
0.30
0.25
1.00
0.56
0.50
1.00
1.00
1.00
900
0.77
0.32
0.25
1.00
0.59
0.50
1.00
1.00
1.00
1000
0.82
0.36
0.26
1.00
0.64
0.51
1.00
1.00
1.00
1200
0.95
0.46
0.26
1.00
0.77
0.52
1.00
1.00
1.00
1400
1.00
0.62
0.28
1.00
0.98
0.53
1.00
1.00
1.00
1600
1.00
0.73
0.29
1.00
1.00
0.56
1.00
1.00
1.00
1800
1.00
0.77
0.32
1.00
1.00
0.59
1.00
1.00
1.00
2000
1.00
0.81
0.35
1.00
1.00
0.63
1.00
1.00
1.00
2400
1.00
0.94
0.45
1.00
1.00
0.76
1.00
1.00
1.00
Tabulka A–8 Maximální dovolený negativní tlak (bar) pro nezasypané části – Délka trubek 3 m / 6 m / 12 m
44
01
02
03
A.6 Omezení pro zasypání - minimum
Všeobecně
Minimální hloubka zasypání 1,0 m se doporučuje pro
situace negativního tlaku (vakua), kde negativní tlaky
překračují 0,25 bar pro trubky SN2500 a 0,5 bar pro
trubky SN5000.
Minimální doporučená hloubka zasypání pro trubky
s provozními tlaky 10 bar nebo menšími je méně než
0,5 m za předpokladu, že trubky jsou spojeny bez
vertikálního výchylky spoje.Pro provozní podmínky a
podmínky pokládání, které zahrnují zatížení dopravou,
negativní tlak, vysoký tlak, vysokou hladinu spodní vody
nebo mráz viz požadavky následujících částí.
O
S
E
R
W
AASHTO HS20
O
L
AASHTO HS25
72
Vysoká hladina spodní vody
Vyžaduje se zasypání do minimálně 0.75 průměru
zeminou (minimální sypná váha suché zeminy
19 kN/m 3), aby ze zamezilo prázdné ponořené
trubce, aby se vznesla. Případně se pokládání může
provádět se zakotvováním trubek. Předpokládá-li se
zakotvování, musí být upevňovacími pásy ploché,
minimálně 25 mm široké a umístěné ve vzdálenostech
maximálně 4 m. Detaily zakotvování a minimální výšku
zakrytí při použití kotvení konsultujte s výrobcem.
0.6
0.6
0.8
90
1.0
90
1.0
100
1.0
160
1.5
Cooper E80
Railroad Engine
3.0
BS153 HA
ATV SLW 60
MOC
O
I
T
U
L
Dopravní zatížení
Minimální
Typ zatížení (kolové)(kN) Hloubka zasypání
(metry)
40
07
09
Vysoké tlaky vyžadují úvahu o možných vztlakových
silách ve spojích jak během provozu, tak při polních
zkouškách vodním přetlakem. Pro provozní tlaky 16 bar
a větší by hloubka zasypání měla být 1,2 m pro trubky
DN 300 mm a větší a 0,8 m pro trubky menší než DN
300 mm. Během polní zkoušky vnitřním přetlakem
pod 16 bar by měly být spojky zasypány nejméně po
vrchol spojky a trubky by měly být zasypány nejméně
po vrchol trubky. Během polních zkoušek vnitřním
přetlakem 16 bar a vyšších: Pro provádění zkoušky
přímé úseky potrubí zasypejte až po vrchol spojek nebo
výše. Trubky musí být zasypány po minimální zakrytí.
U trubek položených s úhlovou výchylkou musí být před
zahájením zkoušky vnitřním přetlakem jak trubky, tak
spojky zakryty až ke konečnému sklonu.
Tabulky pro pokládání v příloze B jsou založeny na
předpokládaném zatížení AASHTO HS20. Obecně se
doporučuje jako dobrá praxe pro zatížení dopravou
minimální hloubky zasypání 1,0 m při použití dobře
zhutněných granulovaných zemin jako zásypu. Tabulka
A-9 uvádí minimální hloubku zasypání pro zatížení
dopravou.
50
06
!
N
Vysoký tlak
V situacích, kdy jsou trubky uloženy pod cestami nebo
se očekává kontinuální zatížení dopravou, by měl být
zásypový materiál zhutněn až na úroveň sklonu. Pro
uplatnění místních požadavků a doporučení prostudujte
předpisy pro stavbu cest. Minimální omezení pro zakrytí
mohou být snížena speciálními zařízeními, jako je
opláštění betonem, betonové krycí desky, zabetonování
a pod.
ATV LKW 12
05
08
Zatížení dopravou
ATV SLW 30
04
Negativní tlak
Hloubka zamrznutí
Minimální výška zakrytí pro trubk\y FLOWTITE, stejně
jako pro jiný trubkový materiál, by měla být taková, že
trubky jsou uloženy POD předpokládanou hloubkou
zamrznutí, nebo prostudujte místní stavební předpisy na
technologie ukládání trubek v podmínkách zamrznutí.
Tabulka A–9 Minimální hloubka zakrytí při zatížení
dopravou ve standardních podmínkách
Stavební dopravní zatížení
A.7 Seismické zatížení
V některých případech mohou být přítomny v oblasti
pokládání potrubí velké, těžké, pohybující se stavební
stroje nebo stavební jeřáby. Od těchto typů zařízení
může pocházet vysoce lokalizované zatížení povrchu.
Efekty takovéhoto zatížení musí být vyhodnoceny
případ od případu , aby se stanovily správné postupy a
omezení.
V důsledku jejich pružnosti trubky FLOWTITE vykazují
vynikající seismické chování. Stavební analýza
trubek při zatížení zemětřesením, je specifická pro
staveniště, kde okamžitá magnituda, charakteristiky
zemin a pravděpodobnost výskytu jsou hlavními vstupy.
Konsultujte s výrobcem specifické údaje pro konstrukci
a analysu.
45
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Příloha B
Instalační tabulky
A.8 Migrace zásypu
Když podle velikosti tříděný materiál je umístěn vedle
jemného materiálu, jemné částice mohou migrovat do
hrubých částic materiálu působením hydraulického
gradientu toku podzemní vody. Během stavby mohou
ve výkopu pro potrubí vzniknout značné hydraulické
gradienty, když je hladina vody řízena čerpáním, nebo
po výstavbě, když podzemní trativod nebo kotvící
materiály působí jako drenáž pod vysokou hladinou
spodní vody. Polní zkušenost ukazuje, že z migrace
může vyplývat značná ztráta podepření trubky a vzrůst
prohnutí.
Konstrukční tabulky pro instalaci trubek uvádějící
minimální zhutnění zásypu jsou uvedeny v této příloze.
Minimální zhutnění zásypu je uvedeno pro různé
hloubky zasypání pro všechny praktické kombinace
kategorií tuhosti zásypu, skupin tuhosti přírodních zemin
a tuhosti trubky. Jsou pokryty jak standardní Bd /D = 1.8,
tak široký Bd /D = 3.0 výkop. Tabulky jsou provedeny pro
vybrané kombinace 1) úrovně spodní vody, 2) zatížení
dopravou a 3) vnitřní vakuum. Všechny tabulky platí pro
pracovní tlak kdekoli v rozsahu od atmosférického tlaku
až po jmenovitý tlak v trubce.
!
N
Odstupňování a relativní velikost kotvení a sousedící
materiály musí být slučitelné, aby se minimalizovala
migrace. Obecně, kde se předpokládá značné proudění
spodní vody, vyhněte se použití hrubého, podle velikosti
tříděného materiálu jako je SC1 pod nebo v sousedství
jemného materiálu, pokud nebudou použity metody pro
znemožnění migrace. Uvažujte s použitím vhodného
zemního filtru nebo geotextilní tkaniny podél hranice
neslučitelných materiálů. Následující kritéria filtračního
třídění se mohou použít pro omezení migrace jemných
částic do dutin hrubšího materiálu pomocí hydraulického
gradientu:
L
O
S
E
Doporučené hodnoty zhutnění se mají považovat za
minimální hodnoty a polní hodnoty hustoty by měly být
rovny nebo vyšší než je požadavek. Když odhadujete
obsah vlhkosti v in situ a zásypových zeminách
proveďte též úvahy pro sezónní změny. Tabulky
zhutnění zásypů jsou vypočítány podle posledního
přístupu AWWA , který předpokládá vlastnosti zásypu a
uložení jak je uvedeno níže:
• D15 /d85 < 5 kde D je velikost otvoru síta, přes které
15
projde 15 váhových procent hrubšího materiálu a
d85 je velikost otvoru síta, přes které projde 85
váhových procent jemného materiálu.
R
• D 50 /d50 < 25 kde D je velikost otvoru síta, přes
50
• Faktor zpoždění výchýlení, DL = 1.5
které projde 50 váhových procent hrubšího
materiálu a d50 je velikost otvoru síta, přes které
projde 50 váhových procent jemného materiálu.
Toto kritérum se nemusí používat, jestliže materiál
je dobře tříděn (viz ASTM D 2487).
W
O
I
T
U
Minimální zhutnění zásypu je vyjádřeno jako procenta
stadardní Proctorovy hustoty pro zásypové zeminy
kategorií SC2, SC3 a SC4. Pro drcený štěrk, SC1, jako
zásyp je minimální zhutnění vyjádřeno buď jako sypaný,
D (dumped), nebo jako zhutněný C. Všimněte si, že
zásypový materiál SC1 může být též zapracován do
oblasti sklonu tam, kde zhutnění není jinak požadováno.
• Hustota za sucha nadloží, gs,suchá = 18.8 kN/m3
• Mokrá (nadlehčená) jednotka hmotnosti nadloží,
gs, mokrá = 11.5 kN/m3
• Koeficient uložení (typicky přímo po zahrnutí),
Jestliže jemným materiálem je středně až vysoce
plastický jíl (CL nebo CH), pak místo kritéria D15 /d85
může být použito: D15<0.5 mm kde D15 je velikost otvoru
síta, přes které projde 15 váhových procent hrubšího
materiálu.
O
L
k x = 0.1
Tabulky zhutnění zásypu jsou vypočítány pro podmínky
zatížení a provozu uvedené v tabulce B-1, tabulce B-2
a tabulce B-3.
Výše uvedená kritéria možná budou muset být
upravena, jestliže jeden z materiálů má nespojité
granulometrické složení. S materiály zvolenými pro
použití založenými na kritériích odstupňování filtrace by
mělo být zacházeno a měly by být umístěny způsobem,
který minimalizuje segregaci.
Tabulka B–1 uvádí kombinace vypočtené pro trubky
velkých průměrů, DN≥300 mm, které mají být položeny
s konfigurací zásypu typ 1, viz obrázek 3-4  .
! Poznámka: Pro instalace, kde může docházet jak k
zatížení dopravou, tak k vakuu použijte vyšší
požadavky na zhutnění, podle tabulky B-5 a
tabulky B-6 pro instalace se spodní vodou pod
trubkou a nejvyšší hodnoty tabulky B-8 a tabulky
B-9 pro instalace se spodní vodou v rovině.
Kde musí být použity nesnášející se materiály, pak tyto
musí být odděleny filtrační tkaninou konstruovanou pro
nejméně životnost potrubí, aby se zabránilo vymývání
a migraci. Filtrační tkanina musí úplně obalovat oblast
uložení a oblast zásypu trubky a musí být nad oblastí
trubky přeložena, aby zabránilo kontaminaci vybraného
zásypového materiálu..
46
01
02
03
Zatížení dopravou
Vnitřní vakuum
Spodní voda
Šířka výkopu v ose trubky
AASTHO
bar
0
0
Pod trubkou
Bd/D
1.8 a 3.0
Tabulka B–4
HS 20
0
Pod trubkou
1.8 a 3.0
Tabulka B–5
0
1
Pod trubkou
1.8 a 3.0
Tabulka B–6
0
0
V úrovni
1.8 a 3.0
Tabulka B–7
HS 20
0
V úrovni
1.8 a 3.0
Tabulka B–8
0
1
V úrovni
1.8 a 3.0
Tabulka B–9
04
Instalační tabulka
05
!
N
O
I
T
U
Tabulka B–1 Kombinace zatížení pro instalace typu 1 s trubkami DN ≥ 300 mm
Tabulka B–2 uvádí kombinace vypočtené pro trubky malých průměrů DN ≤ 250 mm, které mají být položeny s
konfigurací zásypu typ 1, viz obrázek 3-4  .
Zatížení dopravou
Vnitřní vakuum
bar
Spodní voda
Šířka výkopu v ose trubky
Instalační tabulka
Bd/D
1.8 a 3.0
Tabulka B–10
1.8 a 3.0
Tabulka B–10
1.8 a 3.0
Tabulka B–10
1.8 a 3.0
Tabulka B–11
1.8 a 3.0
Tabulka B–11
1.8 a 3.0
Tabulka B–11
AASTHO
0
0
Pod trubkou
HS 20
0
Pod trubkou
0
1
0
0
HS 20
0
0
1
L
O
S
E
Pod trubkou
V úrovni
V úrovni
V úrovni
Tabulka B–2 Kombinace zatížení pro instalace typu 1 s trubkami DN ≤ 250
! Poznámka: U instalací, kde může dojít k zatížení dopravou i vakuem použijte nejvyšší požadavek na zhutnění z
obou případů zatížení.
R
Tabulka B–3 uvádí kombinace vypočtené pro trubky velkých průměrů, DN ≥ 300 mm, které mají být instalovány s
konfigurací zásypu typ 2 (dělená) viz obráze 3-5  .
Vnitřní vakuum W
O
L
bar
0
Spodní voda
Šířka výkopu Zásyp pod v ose
0.6xDN
trubky
Bd/D
Kategorie
Pod trubkou
1.8 a 3.0
SC1, SC2 0
0.5
0.5
Pod trubkou
1
Pod trubkou
1
Pod trubkou
0
V úrovni
Zásyp nad
0.6xDN
Instalačn
tabulka
Kategorie % SPD
SC3
85
Tabulka B–12
Pod trubkou
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC4
90
Tabulka B–12
Pod trubkou
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC3
85
Tabulka B–13
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC4
90
Tabulka B–13
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC3
85
Tabulka B–14
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC4
90
Tabulka B–14
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC3
85
Tabulka B–15
0
V úrovni
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC4
95
Tabulka B–15
0.5
V úrovni
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC3
85
Tabulka B–16
0.5
V úrovni
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC4
95
Tabulka B–16
1
V úrovni
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC3
85
Tabulka B–17
1
V úrovni
1.8 a 3.0
SC1, SC2
SC4
95
Tabulka B–17
Tabulka B–3 Kombinace zatížení pro instalace typu 2 s trubkami DN ≥ 300 mm
Pro jiné instalace a/nebo jiné provozní podmínky prostudujte příslušné konstrukční dokumenty AWWA a ATV.
47
06
07
08
09
10
Příloha
W
O
L
10000
85
85
85
85
85
90
90
90
95
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 95 95 90
90 90 90 90 95 95
90 95 95 95
90 95
95
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 95 95 90
90 95 90 90 95
90 95 95 95
95
95
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 95 95 95
90 95 95 95
90 95 95 95
95
95
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 90 85 85 95 95 95
90 95 95 95
90 95 95 95
95
100
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 95 90 90
85 95 90 85 95
90 95 95 95
95
95
100
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 85 85 85 90 90 90
85 90 85 85 95 95 90
90 95 95 95
90 95 95
95
100
100
Skupina 3
Skupina 2
Skupina 1
!
N
O
I
T
U
Tabulka B–4 Instalace typ 1, DN ≥ 300. Spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D =sypaný, C =zhutněný)
48
5000
2500
10000
5000
2500
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
D 95
C 95
C 100
C
L
O
S
E
R
10000
10000
5000
2500
10000
5000
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
2500
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
8.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D
12.0
D D D 90 90 85 90 90 85 95 D
20.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D
30.0
C C C 95 95 95 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
8.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D
12.0
D D D 90 90 90 95 95 90 D
20.0
C D D 95 90 90 95 C
30.0
C C C 100 100 100 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
8.0
D D D 90 90 85 90 90 85 95 95 95 D
12.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D
20.0
C C C 100 100 100 C
30.0 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D
8.0
C D D 95 90 90 95 95 95 D
12.0
C C C 100 100 95 D
20.0 C
30.0 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 90 90 85 95 90 85 95 90 D
5.0
C C D 95 95 90 95 D
8.0
C C C 100 100 100 D
12.0 C
20.0 C
30.0 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 90 85 85 90 85 85 95 90 90 D
2.0
D D D 90 90 85 95 90 85 90 D
3.0
C C D 95 95 90 95 D
5.0 C 100 D
8.0 C
12.0 C
20.0 C
30.0
Hloubka
zakrytí, m
5000
SN trubky
<= Přírodní zeminy
SC4
10000
Příloha
SC3
5000
10
SC2
2500
09
SC1
5000
08
SC4
2500
07
SC3
10000
06
SC2
2500
05
SC1
Skupina 4
04
Široký výkop, Bd/D = 3.0
Skupina 5
Zásyp
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Skupina 6
10000
03
Bez zatížení dopravou – Bez vnitřního vakua – Spodní voda pod dnem trubky
5000
02
Typ 1
DN ≥ 300
2500
01
Široký výkop, Bd/D = 3.0
SC3
SC4
W
O
L
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 95 95
90 90 90 90
90 95 95 95
90 95
95
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 95 95
90 95 90 90
90 95 95 95
95
95
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 95 95
90 95 95 95
90 95 95 95
95
95
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 95 90
85 90 85 85 95 95
90 95 95 95
90 95 95 95
95
100
85 85 85 85 95 95
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 90 90
85 85 85 85 95 95
90 95 90 90
90 95 95 95
95
95
100
85 90 90 85 95 95
85 85 85 85 95 95
85 85 85 85 95 95
85 90 90 85 95 95
90 95 95 95
90 95 95
95
100
100
10000
90
90
90
90
95
95
90
90
90
90
95
95
90
90
90
90
95
90
90
90
90
95
90
90
90
90
95
90
90
90
95
03
04
05
06
!
N
O
I
T
U
Tabulka B–5 Instalace typ 1, DN ≥ 300. Dopravní zatížení, spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D = sypaný, C = zhutněný)
49
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
85
85
85
85
85
90
90
90
95
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
95
95
100
100
L
O
S
E
R
2500
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
D 95
C 95
C 100
C
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
C
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
Hloubka
zasypání, m
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
8.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D
12.0
D D D 90 90 85 90 90 85 95 D
20.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D
30.0
C C C 95 95 95 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
8.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D
12.0
D D D 90 90 90 95 95 90 D
20.0
C D D 95 90 90 95 C
30.0
C C C 100 100 100 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
8.0
D D D 90 90 85 90 90 85 95 95 95 D
12.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D
20.0
C C C 100 100 100 C
30.0 C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D
5.0
D D D 90 85 85 90 85 85 95 95 95 D
8.0
C D D 95 90 90 95 95 95 D
12.0
C C C 100 100 95 D
20.0 C
30.0 C
1.0
D D D 90 85 85 95 90 85 95 90 D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D
2.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 95 90 D
3.0
D D D 90 90 85 95 95 85 90 D
5.0
C C D 95 95 90 95 D
8.0
C C C 100 100 100 D
12.0 C
20.0 C
30.0 C
1.0
C D D 95 90 90 95 D
1.5
D D D 90 90 85 95 95 90 95 D
2.0
C D D 95 90 90 95 90 D
3.0
C C D 95 95 90 95 D
5.0 C 100 D
8.0 C
12.0 C
20.0 C
30.0
07
Skupina 1
SC2
SC1
08
09
10
Příloha
Skupina 2
SC4
Skupina 3
SC3
Skupina 4
SC2
Skupina 5
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
SC1
SN trubky
2500
<= Přírodní zeminy
02
Zásyp
01
Dopravní zatížení AASHTO HS 0 – Bez vnitřního vakua – Spodní voda pode dnem trubky
Skupina 6
Typ 1
DN ≥ 300
SC4
W
R
O
L
10000
5000
O
I
T
U
90
90
90
90
90
95
2500
10000
5000
2500
10000
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 95
85 90 85 85 95 95
90 95 90 90 95
90 95 95 95
90 95
95
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 95
85 90 85 85 95
90 95 90 90
90 95 95 95
95
95
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 90
85 85 85 85 95 90
85 90 85 85 95 95
85 95 85 85 95
90 95 95 95
90 95 95
95
95
85 90 85 85 95 90
85 85 85 85 95 95
85 90 85 85 95 95
85 90 85 85 95 95
85 95 90 85 95
90 95 95 95
90 95 95
95
100
85 90 85 85 95 95
85 90 85 85 95
85 90 85 85 95
85 95 90 85 95
85 95 95 85
90 95 95
95
95
100
85 95 90 85 95
85 95 90 85 95
85 95 90 85
85 95 95 85
90 95 95 95
90 95 95
95
100
100
Tabulka B–6 Instalace typu 1, DN ≥ 300. Vakuum 1.0 bar, Spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D =sypaný, C =zhutněný)
50
!
N
D 85 85
D 85 85
D 85 85
D 85 85
D 90 85
D 90 90
D 90 90
D 95 90
C 100 95
D 85 85
D 85 85
D 85 85
D 85 85
D 90 85
D 90 90
D 90 90
C 95 95
C 100 95
D 85 85
D 85 85
D 85 85
D 90 85
D 90 85
D 90 90
D 95 90
C 95 95
C 100 100
D 85 85
D 85 85
D 90 85
D 90 85
D 90 90
D 90 90
D 95 90
C 100 95
C 100
D 90 85
D 90 85
D 90 85
D 90 90
D 90 90
D 95 90
C 95 95
C 100 95
C 100
D 90 90
D 90 90
D 90 90
D 90 90
D 95 90
D 95 90
C 100 95
C 100 100
C
L
O
S
E
5000
2500
Hloubka
zakrytí, m
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
8.0
D D D 90 85 85 90 85 85 95 95 95 D D
12.0
D D D 90 90 85 95 90 85 95 D D
20.0
C D D 95 90 90 95 95 C D
30.0
C C C 100 95 95 C C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
8.0
D D D 90 85 85 90 85 85 95 95 D D
12.0
D D D 90 90 90 95 95 90 D D
20.0
C D D 95 90 90 95 C C
30.0 C C 100 100 C C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 90 90 90 D D
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
5.0
D D D 90 85 85 90 85 85 95 95 90 D D
8.0
D D D 90 90 85 95 90 85 95 95 D D
12.0
C D D 95 90 90 95 95 C D
20.0 C C 100 100 C C
30.0 C C
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 90 90 D D
3.0
D D D 90 85 85 90 85 85 95 90 90 D D
5.0
D D D 90 90 85 95 90 85 95 90 D D
8.0
C D D 95 90 90 95 95 D D
12.0 C C 100 95 C D
20.0 C C
30.0 C
1.0
D D D 90 90 85 95 90 85 90 D D
1.5
C D D 95 90 85 95 95 85 95 D D
2.0
C D D 95 90 85 95 85 95 D D
3.0
C D D 95 90 90 95 90 D D
5.0
C C D 100 95 90 95 D D
8.0 C C 100 100 C D
12.0 C C
20.0 C C
30.0 C
1.0 C D 95 90 95 D D
1.5 C D 95 90 95 D D
2.0 C C 95 95 95 D D
3.0 C C 100 95 D D
5.0 C 100 C D
8.0 C D
12.0 C C
20.0 C C
30.0
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
SN trubky
<= Přírodní zeminy
SC3
Skupina 1
SC2
90
90
90
90
90
95
90
90
90
90
95
90
90
90
90
95
90
90
90
95
95
95
95
95
95
Skupina 2
Příloha
SC1
Skupina 3
10
Široký výkop, Bd/D = 3.0
SC4
Skupina 4
09
SC3
Skupina 5
08
SC2
Skupina 6
07
SC1
10000
06
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
5000
05
Zásyp
2500
04
10000
03
Bez zatížení dopravou – 1 bar vnitřní vakuum – Spodní voda pod dnem trubky
5000
02
Typ 1
DN ≥ 300
2500
01
Široký výkop, Bd/D = 3.0
SC3
SC4
W
R
O
L
Tabulka B–7 Instalace typ 1, DN ≥ 300. Spodní voda v úrovni
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D =sypaný, C = zhutněný)
51
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
03
04
05
06
!
N
95
95
95
95
O
I
T
U
L
O
S
E
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
Hloubka
zasypání, m
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95 95
12.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90
20.0
C D D 95 90 90 C C C 95 95 95
30.0
C C C 100 95 95 C C C 100 95 95
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95 95
12.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90
20.0
C C C 95 95 95 C C C 95 95 95
30.0 C C 100 100 C C C 100 95 95
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95
12.0
D D D 95 90 90 D D D 95 90 90
20.0 C C 100 100 C C C 95 95 95
30.0 C C C 100 100 100
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 90 90 85 95 95 85 D D D 90 90 90 95 95 95
8.0
C D D 95 95 90 D D D 90 90 90 95
12.0
C C C 100 100 100 C D D 95 95 95
20.0 C C C 100 95 95
30.0 C C 100 100
1.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95
3.0
D D D 90 90 85 95 95 85 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
C C D 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95 95
8.0 C 100 D D D 95 90 90
12.0 C C C 95 95 95
20.0 C C C 100 100 100
30.0 C C 100 100
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95 95
1.5
D D D 90 85 85 95 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95
2.0
D D D 90 90 85 95 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85
3.0
C C D 95 95 90 D D D 90 90 85 95 95 85
5.0 C 100 D D D 90 90 90 95
8.0 C C D 95 95 95
12.0 C C C 95 95 95
20.0 C C 100 100
30.0
07
Skupina 1
SC2
SC1
08
09
10
Příloha
Skupina 2
SC4
Skupina 3
SC3
Skupina 4
SC2
Skupina 5
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
SC1
SN trubky
2500
<= Přírodní zeminy
02
Zásyp
01
Bez zatížení dopravou – Bez vnitřního vakua – Spodní voda v úrovni
Skupina 6
Typ 1
DN ≥ 300
SC4
Hloubka
zakrytí, m
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 95 D D D 85 85 85 90 90 85 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95 95
12.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90
20.0
C D D 95 90 90 C C C 95 95 95
30.0
C C C 100 95 95 C C C 100 95 95
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 95 D D D 85 85 85 90 90 85 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95 95
12.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90
20.0
C C C 95 95 95 C C C 95 95 95
30.0 C C 100 100 C C C 100 95 95
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 95 D D D 85 85 85 90 90 85 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 85 85 85 85 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95
12.0
D D D 95 95 90 D D D 95 90 90
20.0 C C 100 100 C C C 95 95 95
30.0 C C C 100 100 100
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 D D D 85 85 85 90 90 85 95
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 95 90 D D D 85 85 85 85 85 85 95
3.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85
5.0
D D D 90 90 85 95 95 85 D D D 90 90 90 95 95 95
8.0
C D D 95 95 90 D D D 90 90 90
12.0
C C C 100 100 100 C D D 95 95 95
20.0 C C C 100 95 95
30.0 C C 100 100
1.0
D D D 90 85 85 95 90 D D D 85 85 85 95 90 90
1.5
D D D 90 85 85 95 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95
2.0
D D D 90 85 85 95 85 85 95 D D D 85 85 85 85 85 85 95
3.0
D D D 90 90 85 95 85 D D D 90 85 85 95 85 85
5.0
C C D 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95 95
8.0 C 100 D D D 95 90 90
12.0 C C C 95 95 95
20.0 C C C 100 100 100
30.0 C C 100 100
1.0
C D D 95 95 90 D D D 90 90 85 95 95 90
1.5
C D D 95 90 90 95 D D D 90 85 85 95 85 85
2.0
C D D 95 95 90 95 D D D 90 85 85 95 95 85
3.0
C C D 95 95 95 D D D 90 90 85 95 95 85
5.0 C 100 D D D 90 90 90 95
8.0 C C D 95 95 95
12.0 C C C 95 95 95
20.0 C C 100 100
30.0
08
09
10
Příloha
O
I
T
U
L
W
O
S
E
R
O
L
Tabulka B–8 Instalace typ 1, DN ≥ 300. Dopraní zatížení – Spodní voda v úrovni
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D = sypaný, C = zhutněný)
52
Skupina 1
!
N
07
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
SN trubky
SC3
Skupina 2
SC2
Skupina 3
SC1
<= Přírodní zeminy
Široký výkop, Bd/D = 3.0
SC4
Skupina 4
SC3
Skupina 5
SC2
Skupina 6
SC1
10000
06
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
5000
05
Zásyp
2500
04
10000
03
Zatížení dopravou AASHTO HS 20 – Bez vnitřního vakua – Spodní voda v úrovni
5000
02
Typ 1
DN ≥ 300
2500
01
SC3
SC4
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
O
I
T
U
L
W
O
S
E
R
O
L
Tabulka B–9 Instalace typ 1, DN ≥ 300. Vakuum 1.0 bar – Spodní voda v úrovni
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorova hustota. (D =sypaný, C =zhutněný)
53
03
04
05
06
!
N
Hloubka
zasypání, m
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 D D D 90 85 85 95 90 85
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
3.0
D D D 90 85 85 95 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
5.0
D D D 90 85 85 95 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 95 D D D 90 90 90 95 95
12.0
D D D 90 90 90 95 95 C D D 95 90 90
20.0
C C D 100 95 90 C C C 100 95 95
30.0 C C 100 95 C C C 100 100 95
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 D D D 90 85 85 95 90 85
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
3.0
D D D 90 85 85 95 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
5.0
D D D 90 85 85 95 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
8.0
D D D 90 90 90 95 95 D D D 95 90 90 95
12.0
C D D 95 90 90 95 C D D 95 95 90
20.0 C C 95 95 C C C 100 95 95
30.0 C 100 C C 100 95
1.0
D D D 85 85 85 90 85 85 95 D D D 90 85 85 95 90 85
1.5
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
2.0
D D D 85 85 85 85 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
3.0
D D D 90 85 85 95 85 85 D D D 90 90 85 95 95 85
5.0
D D D 90 90 85 95 95 85 D D D 90 90 90 95 95
8.0
D D D 95 90 90 95 95 D D D 95 90 90 95
12.0
C C D 100 95 90 C D D 95 95 90
20.0 C 100 C C C 100 95 95
30.0 C C 100 100
1.0
D D D 85 85 85 95 90 85 95 D D D 90 85 85 95 90 90
1.5
D D D 90 85 85 95 85 85 95 D D D 90 85 85 95 85 85
2.0
D D D 90 85 85 95 85 85 95 D D D 90 90 85 95 95 85
3.0
D D D 90 90 85 95 95 85 D D D 90 90 85 95 95 85
5.0
C D D 95 90 90 95 95 D D D 90 90 90 95 95
8.0 C D 95 90 C D D 95 90 90 95
12.0 C C 100 100 C C D 95 95 95
20.0 C C C 100 100 95
30.0 C C 100 100
1.0
C D D 95 90 85 95 90 D D D 90 90 85 95 95 90
1.5
C D D 95 90 90 95 D D D 90 90 85 95 95 85
2.0
C D D 95 90 90 95 D D D 90 90 85 95 95 85
3.0
C C D 100 95 90 D D D 90 90 90 95 95
5.0 C C 100 95 D D D 95 90 90 95
8.0 C 100 C D D 95 95 90
12.0 C C C 100 95 95
20.0 C C 100 100
30.0 C 100
1.0 C D 95 95 D D D 90 90 85 95 95
1.5 C C 100 95 D D D 90 90 90 95 95
2.0 C C 100 95 D D D 90 90 90 95 95
3.0 C 95 D D D 95 90 90 95
5.0 C D D 95 90 90
8.0 C C D 100 95 95
12.0 C C C 100 100 95
20.0 C 100
30.0
07
Skupina 1
SC2
SC1
08
09
10
Příloha
Skupina 2
SC4
Skupina 3
SC3
Skupina 4
SC2
Skupina 5
SC1
Široký výkop, Bd/D = 3.0
SN trubky
2500
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
<= Přírodní zeminy
02
Zásyp
01
Bez zatížení dopravou – 1.0 bar vnitřní vakuum – Spodní voda v úrovni
Skupina 6
Typ 1
DN ≥ 300
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
85
95
95
85
85
85
85
85
95
95
85
85
85
85
85
95
95
85
85
85
85
90
95
85
85
85
85
95
95
90
85
85
90
95
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
85
85
85
85
85
85
90
90
95
85
85
85
85
85
85
90
95
85
85
85
85
85
85
95
95
90
90
90
90
90
95
10000
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85
85
85
85
90
95
95
100
85
85
85
85
85
95
95
85
85
85
85
85
85
95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
C 95
90
90
90
90
90
95
85
85
85
85
85
95
90
90
90
90
90
85
85
85
85
90
90
90
90
90
95
O
L
W
85
85
85
90
90
90
90
95
85
85
85
90
90
95
85
85
85
85
85
95
95
90
90
90
90
95
85
85
85
85
90
95
90
90
90
90
95
85
85
85
85
95
95
85
85
85
85
95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
C 100
90 D 85
90 D 85
90 D 85
90 D 85
95 D 90
C 95
C 100
90 D 85
90 D 85
90 D 85
90 D 90
C 95
90 D 90
90 D 90
90 D 90
95 C 95
O
I
T
U
L
O
S
E
85
85
85
85
85
95
95
R
!
N
85
85
85
85
85
85
95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 90
D 90
C 95
C 95
90
90
90
90
90
95
85
85
85
85
85
95
90
90
90
90
90
85
85
85
85
90
90
90
90
90
95
85
85
85
90
90
95
95
95
95
95
85
85
85
85
85
95
95
90
90
90
90
95
85
85
85
85
85
95
95
90
90
90
90
95
85
85
85
85
90
95
90
90
90
90
95
85
85
85
85
95
95
90
90
90
95
85
85
85
85
95
Tabulka B–10 Instalace typ1, DN ≤ 250. Spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutněí zásypu, % Standardní Proctorovay hustoty. (D = sypaný, C = zhutněný)
54
90
90
90
90
95
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
<= Přírodní zeminy
85
85
85
85
85
85
95
95
85
85
85
85
85
85
95
85
85
85
85
85
95
85
85
85
85
90
90
85
85
95
95
95
Skupina 1
85
85
85
85
85
85
90
90
95
85
85
85
85
85
85
90
95
Skupina 2
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
Skupina 3
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
SN trubky
Skupina 4
90
90
90
90
95
4
Skupina 5
85
85
85
85
85
95
95
1
95
95
95
95
Skupina 6
85
85
85
85
85
90
90
95
95
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
85
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85
85
85
85
90
95
95
100
3
10000
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
2
10000
4
10000
90
90
90
90
90
95
3
85
85
85
85
85
85
95
95
2
10000
85
85
85
85
85
85
90
90
95
85
85
85
85
85
85
90
95
1
10000
10000
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
2
Bd/D = 3.0
4
10000
1
Bd/D = 1.8
3
10000
4
10000
1
10000
3
10000
4
10000
2
10000
Příloha
1
10000
10
4
10000
09
3
Bez zatížení dopravou
1 bar vnitřní vakuum
Spodní voda pod trubkou
Bd/D = 3.0
3
10000
08
2
Bd/D = 1.8
2
10000
07
Bd/D = 3.0
10000
06
Bd/D = 1.8
1
Doprava, AASHTO HS 20
Bez vnitřního vakua
Spodní voda pod trubkou
10000
05
Zásyp 10000
04
Výkop
10000
03
Bez zatížení dopravou
Bez vnitřního vakua Spodní voda pod trubkou
10000
02
Typ 1
DN ≤ 250
10000
01
2
3
Bd/D = 1.8
4
1
2
3
Bd/D = 3.0
4
1
2
3
Bd/D = 1.8
4
1
2
3
Bd/D = 3.0
4
1
2
3
4
95
95
95
95
85
85
85
85
95
95
95
95
95
O
L
W
85
85
85
95
95
95
95
85
85
95
95
95
85
85
85
85
95
R
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 100
85
85
85
85
95
95
95
95
85
85
85
85
95
95
95
95
85
85
85
95
95
95
95
95
95
85
85
85
85
90
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
95
95
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
85
85
85
85
85
95
95
95
95
85
85
85
85
85
95
95
95
85
85
85
85
95
95
95
95
90
95
95
D 85
D 90
D 90
D 90
D 90
C 95
C 100
Tabulka B–11 Instalace typ 1, DN ≤ 250. Spodní voda v úrovni
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D =sypaný, C =zhutněný)
55
10000
85
85
85
85
85
95
03
04
05
06
!
N
07
O
I
T
U
L
O
S
E
95
95
95
10000
85
85
85
85
85
10000
95
95
95
10000
85
85
85
85
95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 90
D 90
D 90
C 95
D 95
C 95
C 95
C 95
95
95
95
95
90
85
85
85
95
95
90
85
85
85
95
90
85
85
85
95
90
85
85
85
95
90
85
85
95
95
D 85 95
D 85 85
D 85 85
D 90 95
D 90
C 95
C 100
10000
85
85
85
85
85
95
85
85
85
85
90
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85
85
85
90
90
95
95
100
10000
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
10000
85
85
85
85
85
95
85
85
85
85
85
95
85
85
85
85
85
85
85
85
85
95
95
85
85
10000
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 95
D 90
D 90
C 95
10000
95
95
95
10000
10000
85
85
85
85
95
95
10000
10000
85
85
85
85
90
90
90
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
95
100
85
85
85
85
90
90
95
100
100
85
85
85
85
90
95
95
100
10000
10000
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
10000
10000
95
95
95
95
10000
10000
85
85
85
85
85
95
10000
10000
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
C 100
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 85
D 90
C 95
D 85
D 85
D 90
C 95
10000
10000
Hloubka
zasypání, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
<= Přírodní zeminy
1
85
85
85
85
95
85
85
85
85
95
90
85
85
85
95
90
85
85
95
95
95
95
95
95
Skupina 1
Bd/D = 3.0
4
3
08
09
10
Příloha
Skupina 2
2
02
SN trubky
10000
Bd/D = 1.8
1
01
Skupina 3
Zásyp Bez zatížení dopravou
1 bar vnitřní vakuum
Spodní voda v úrovni
Skupina 4
Výkop
Doprava, AASHTO HS 20
Bez vnitřního vakua
Spodní voda v úrovni
Skupina 5
Bez zatížení dopravou
Bez vnitřního vakua Spodní voda v úrovni Skupina 6
Typ 1
DN ≤ 250
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
D
D
D
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
D
D
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
C
85
85
85
85
85
95
W
O
L
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
C
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
C
D
D
D
D
C
85
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
85
85
85
90
95
85
85
90
95
D 85
D 90
D 90
D 100
85
85
85
85
85
90
100
D
D
D
D
D
85
85
85
85
95
D
D
D
D
85
85
85
90
D
D
D
85
85
85
85
85
85
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
D
D
D
C
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
85
85
85
90
85
90
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
90
85
85
85
85
85
95
85
85
85
85
85
95
85
85
85
90
95
85
85
85
85
95
85
85
90
95
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
C
85
85
85
85
90
90
D D
D D
D D
D D
D D
D D
C
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
L
O
S
E
D
D
D
D
D
D
R
85
85
85
85
85
95
D 85
D 85
D 85
D 90
C 100
D
D
D
C
85
85
85
85
85
90
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
85
85
85
85
85
90
90
85
85
85
85
85
90
90
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
90
85
85
85
85
85
90
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
95
85
85
85
85
90
90
85
85
85
90
90
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
95
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
95
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
90
85
85
85
85
90
Tabulka B–12 Instalace typ 2, DN ≥ 300. Bez vakua – Spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutněí zásypu, % Standardní Proctorovay hustoty. (D = sypaný, C = zhutněný)
56
85
85
85
85
85
Skupina 1
!
N
85
85
85
85
85
90
O
I
T
U
Příloha
D
D
D
D
D
D
10000
D
D
D
D
D
D
<= Přírodní zeminy
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
Skupina 2
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
90
95
Skupina 3
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
90
Skupina 4
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
Skupina 5
D
D
D
D
D
D
D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
C
Skupina 6
D
D
D
D
D
D
5000
85
85
85
85
85
85
90
95
2500
85
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
10000
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
C
85
85
85
85
85
85
5000
85
85
85
85
85
85
2500
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SC2
10000
D
D
D
D
D
D
SC1
5000
D
D
D
D
D
D
SC2
2500
85
85
85
85
85
85
85
90
SC4
90% SPD
10000
85
85
85
85
85
85
90
90
5000
85
85
85
85
85
85
90
2500
D
D
D
D
D
D
D
D
10000
10
D
D
D
D
D
D
D
D
SC1
5000
09
D
D
D
D
D
D
D
SC3 85% SPD
SC2
2500
08
SC1
10000
07
SC2
5000
06
SN trubky
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC1
2500
05
10000
Zásyp
SC4
90% SPD
5000
04
SC3 85% SPD
2500
Horní
zásyp
10000
03
5000
02
Typ 2
Bez dopravního zatížení – Bez vnitřního vakua – Spodní voda pode dnem trubky
DN ≥ 300
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Široký výkop, Bd/D = 3.0
2500
01
Typ 2
Bez zatížení dopravou – 0.5 bar vnitřní vakuum – Spodní voda pode dnem trubky
DN ≥ 300
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Široký výkop, Bd/D = 3.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D D 85
D D 85
D D 85
D D
C
D
D
D
85
85
85
90
D
D
D
D
85
85
85
85
95
D
D
85
85
85
D D
D D
D D
D D
D D
C
85
85
85
85
85
95
D D 85 85
D D 85 85
D D
85
D
85
85
85
85
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
D D
D D
D D
D D
D D
D
85
85
85
85
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
85 D D D 85
D D D 85
D D D 85
D D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
D
D D 85 85
D D
85
D D
85
D
Tabulka B–13 Instalace typ 2, DN ≥ 300. 0.5 bar vakuum – spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorovy hustoty. (D =sypaný, C =zhutněný)
57
D
D
D
85
85
85
85
90
D
D
D
D
85
85
85
85
<= Přírodní zeminy
04
05
06
!
N
O
I
T
U
03
07
Skupina 1
85
85
85
85
85
90
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
08
09
10
Příloha
Skupina 2
D D
D D
D D
D D
D D
D
85
85
85
85
85
90
90
10000
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
5000
D D
D D
D D
D D
D D
D
D
D
D
D
5000
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
90
L
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
Skupina 3
85
85
85
85
85
2500
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
O
S
E
D
D
D
D
D
D
R
85
85
85
85
85
90
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
10000
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
90
D D
D D
D D
D D
D D
D
2500
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Skupina 4
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
5000
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5000
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
5000
85
85
85
85
85
90
5000
2500
10000
D
D
D
D
D
W
O
L
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
85
85
85
85
85
85
90
95
85
85
85
85
85
85
90
Skupina 5
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
SC2
Skupina 6
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
SC1
10000
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
2500
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
D
D
D
D
D
02
SC4
90% SPD
SC2
10000
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
2500
D
D
D
D
D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
C
85
85
85
85
85
85
90
SC1
10000
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
85
85
85
85
85
85
SC3 85% SPD
SC2
2500
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
SC1
10000
D
D
D
D
D
D
SC2
2500
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC4
90% SPD
10000
D
D
D
D
D
D
SC1
5000
SN trubky
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
2500
Zásyp
SC3 85% SPD
5000
Horní
zásyp
01
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
W
O
L
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
D
85
85
85
85
85
90
D D 85 85
D D 85 85
D D 85 85
D D
85
D D
85
D
85
85
85
85
85
90
D D
85
D D 85 85
D D
85
D D
85
D
85
85
85
85
85
L
O
S
E
D
D
D
R
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
D
D
D
D
D D
D D
D D
D
D
85 85
85 85
85 85
85
85
D D
D
D
D
85 85
85
85
85
D
D
D
85
85
85
D
85
D D
D D
D D
D
D
85 85
85 85
85 85
85
85
D
D
D
85
85
85
D
D
D
D
85
85
85
85
Tabulka B–14 Instalace typ 2, DN ≥ 300. 1.0 bar Vakuum – Spodní voda pode dnem trubky
Minimální zhutněí zásypu, % Standardní Proctorovay hustoty. (D = sypaný, C = zhutněný)
58
<= Přírodní zeminy
10000
85 85
85 85
85 85
85
85
Skupina 1
D D
D D
D D
D
D
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
Skupina 2
D
D
D
D
85
85
85
85
Skupina 3
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D D
D D
D D
D D
D D
D
Skupina 4
D
D
D
D
Skupina 5
D
D
D
D
D
85 85
85 85
85 85
85
85
Skupina 6
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
!
N
D D
D D
D D
D
D
O
I
T
U
Příloha
5000
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
2500
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
10000
D D 85 85
D D 85 85
D D 85 85
D D
85
D D
85
D
85
85
85
85
5000
D
D
D
D D
D D
D D
D D
D D
D
2500
D
D
D
D
5000
85
85
85
85
85
85
90
2500
85
85
85
85
85
85
5000
85
85
85
85
85
85
SC2
85
85
85
85
D D 85 85
D D 85 85
D D 85 85
D D
85
D D
85
D
10000
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
D
D
D
SC1
5000
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
SC2
2500
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
85
85
85
85
85
85
90
SC4
90% SPD
10000
10
85
85
85
85
85
SC1
2500
09
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D
SC2
10000
08
D
D
D
D
D
SC1
SC3 85% SPD
5000
07
SC2
10000
06
SN trubky
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC1
2500
05
10000
Zásyp
SC4
90% SPD
5000
04
SC3 85% SPD
2500
Horní
zásyp
10000
03
5000
02
Typ 2
Bez zatížení dopravou – 1.0 bar vnitřní vakuum – Spodní voda pode dnem trubky
DN ≥ 300
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Široký výkop, Bd/D = 3.0
2500
01
Typ 2
Bez zatížení dopravou – Bez vnitřního vakua – Spodní voda v úrovni
DN ≥ 300
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Široký výkop, Bd/D = 3.0
D
D
C
D
D
D
85
85
85
90
85
85
85
85
95
D
D
D
D
D 85 85
D 90 85
D 95 90
D
85
85
85
95
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
85
90
D
D
D
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
85 85 D
85 85 D
90 85 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
90
85
85
85
90
85
85
85
85
Tabulka B–15 Instalace typ 2, DN ≥ 300. Bez vakua – Spodní voda v úrovni
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorova hustota. (D = sypaný, C = zhutněný)
59
85
85
85
85
90
85
85
85
85
<= Přírodní zeminy
85
85
85
85
85
85
85
85
90
04
05
06
!
N
Skupina 1
D
D
D
D
D
85
85
85
85
03
07
85
85
85
85
85
85
85
85
90
08
09
10
Příloha
Skupina 2
D
D
D
D
D
85
85
85
85
10000
85
85
85
85
5000
D
D
D
D
D
5000
2500
85
85
85
85
90
D
D
D
D
85
85
85
85
90
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
85
85
O
I
T
U
L
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5000
5000
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
Skupina 3
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
D
D
D
D
Skupina 4
85
85
85
90
85
85
85
85
90
D
D
D
D
2500
D
D
D
D
C
R
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
Skupina 5
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
95
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
90
Skupina 6
D
D
D
D
85
85
85
85
90
W
O
L
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
85
85
85
85
90
10000
D
D
D
D
D
C
85
85
85
85
85
D
D
D
D
D
D
O
S
E
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
D
D
D
D
D
D
SC2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SC1
10000
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
95
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
2500
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
85
85
85
85
85
02
SC4
95% SPD
SC2
10000
85
85
85
85
85
90
90
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
2500
85
85
85
85
85
D
D
D
D
D
5000
D D
D D
D D
D D
D D
D D
C
D
D
D
D
D
SC1
10000
D
D
D
D
D
2500
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
SC3 85% SPD
SC2
10000
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
90
90
5000
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
2500
2500
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
SC1
10000
10000
D
D
D
D
D
D
D
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
85
85
85
85
85
90
D
D
D
D
D
D
SC4
95% SPD
SC2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SC1
5000
SN trubky
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
2500
Zásyp
SC3 85% SPD
5000
Horní
zásyp
01
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
R
85
85
85
85
85
D D
D D
D D
D
85
85
85
85
85
85
85
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
D
D
D
D D
D
D
85 85
85
85
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
D D
D D
D
D
85 85
85 85
85
85
D D
D D 85
D D 85
D D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
90
D D
D
D
85 85
85
85
D
D
D
D
85
85
85
85
85
85
D
D
Tabulka B–16 Instalace typ 2, DN ≥ 300. 0.5 bar vakuum – spodní voda v úrovni
Minimální zhutněí zásypu, % Standardní Proctorovay hustoty. (D = sypaný, C = zhutněný)
60
10000
85
85
85
85
85
85
85
D D
D D
D D
D
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
D
D
<= Přírodní zeminy
85
85
85
85
85
O
I
T
U
Skupina 1
85
85
85
85
90
85
85
85
85
85
85
85
D D
D D
D D
D
85
85
85
85
85
85
85
85
85
L
O
S
E
D
D
D
85
85
85
85
90
W
O
L
D
D
D
D
D
85
85
Skupina 2
D
D
D
D
D
Skupina 3
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
Skupina 4
85
85
85
85
90
Příloha
!
N
85
85
85
85
85
85
85
Skupina 5
D
D
D
D
D
D D
D D
D D
D
Skupina 6
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
5000
D
D
D
D
85
85
85
85
90
2500
85
85
85
85
85
85
85
85
85
10000
85
85
85
85
D
D
D
D
D
SC2
D
D
D
D
D
85
85
85
85
D
D
D
D
D
5000
85
85
85
85
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
D
D
D
D
2500
D
D
D
85
85
85
85
85
10000
85
85
85
85
85
90
85
85
85
85
5000
D D
D D
D D
D D
D D
D
D D 85
D D 85
D D 85
D D
D
SC1
2500
85
85
85
85
85
D
D
D
10000
D
D
D
D
D
D
85
85
85
85
85
90
5000
85
85
85
85
85
5000
85
85
85
85
85
SC4
95% SPD
SC2
2500
10
D
D
D
D
D
D
SC1
10000
09
D
D
D
D
D
SC2
5000
08
D
D
D
D
D
SC1
SC3 85% SPD
2500
07
SC2
10000
06
SN trubky
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC1
2500
05
10000
Zásyp
SC4
95% SPD
5000
04
SC3 85% SPD
2500
Horní zásyp
10000
03
5000
02
Typ 2
Bez zatížení dopravou – 0.5 bar vnitřní vakuum – spodní voda v úrovni
DN ≥ 300
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Široký výkop, Bd/D = 3.0
2500
01
Typ 2
Bez zatížení dopravou – 1.0 bar vnitřní vakuum – Spodní voda v úrovni
DN ≥ 300
Standardní výkop, Bd/D = 1.8
Široký výkop, Bd/D = 3.0
D
D
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
85
85
85
D D
D
D
85
85
85
85
85
85
D
85
D
85
85 85
85
85
Tabulka B–17 Instalace typ2, DN ≥ 300. 1.0 bar vakuum – spodní voda v úrovni
Minimální zhutnění zásypu, % Standardní Proctorova hustota. (D =sypaný, C =zhutněný)
61
<= Přírodní zeminy
O
S
E
L
D
D
D
D
Skupina 1
O
I
T
U
85
85
85
85
85
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Skupina 2
85
85 85
85 85
85
85
10000
D
D D
D D
D
D
D
D
5000
85
85
85
85
85
85
2500
10000
03
!
N
D
D
D
5000
D
D
D
2500
85
85 85
85 85
85
85
R
10000
D
D D
D D
D
D
85
85
85
85
5000
2500
10000
5000
2500
10000
5000
2500
10000
85
85
85
85
85
W
O
L
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
D
D
D
D
5000
2500
10000
Skupina 3
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC2
Skupina 4
85
85
85
85
SC1
D
D
D
85
85
85
85
85
90
D D
D D 85
D D 85
D D
D
SC2
D D
85
D D D 85 85
D D D 85 85
D D
85
D D
85
D
D
D
SC1
85
85
85
85
85
90
D D
85
D D 85 85
D D 85 85
D D
85
D D
85
D
D
D
SC2
Skupina 5
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC1
SC4
95% SPD
Skupina 6
SC2
SC3 85% SPD
2500
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
SC4
95% SPD
02
10000
SC1
5000
SN trubky
Hloubka
zakrytí, m
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
2500
Zásyp
SC3 85% SPD
5000
Horní
zásyp
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
Příloha C
Klasifikace a vlastnosti
přírodních zemin
Korelace s jinými zkušebními metodami
Ve světě se používá několik různých zkoušek pomocí
kuželových penetrometrů. Kvůli možnosti značných
odchylek v těchto různých zkouškách, může být
zajištěna přibližná korelace na standardní blow-count
penetrometr N, podle ASTM D 1586. Při výstupu
zkoušky kuželovým penetrometrem qu, vyjádřeném
v kg/cm2 je odpovídající blow-out standardního
penetrometru N:
Pro účely analysy požadavků na instalaci trubek
jsou přírodní zeminy rozděleny do šesti skupin a jsou
přiřazeny k tuhosti pomocí počtu úderů (blow-counts),
jak je definován pomocí standardní zkoušky penetrace,
používající dělený sudový vzorkovač (split barrel
sampler) ASTM D1586. Tyto přírodní zeminy, které
tvoří stěny výkopu jsou v rozsahu od velmi stabilních,
hutných granulárních zemin a velmi tvrdých soudržných
zemin až k relativně měkkým, jemnozrným zeminám.
Tytéž přírodní zeminy mohou být uvažovány pro použití
jako zásyp.
!
N
V tabulce C-1 jsou uvedeny přírodní zeminy, které
plynou z obecných doporučení v AWWA-M45. Počet
úderů (blow-count), který se má použít je nejnižší
zjištěnou hodnotou za dlouhé časové období v pásmu
trubky. Normálně, nejslabší půdní podmínky existují,
když půda je po dlouhou dobu mokrá.
1 Úděry na stopu (Blows/foot) ze standardní zkoušky
penetrace, ASTM D1586.
L
2 Pro vyšší počty úderů (blow counts) se, hodnoty
Msn zvyšují až na 345 MPa pro skálu.
O
S
E
3 Když se používá obalení pásma trubky geotextilií,
Hodnoty Msn pro chudé zeminy mohou být vyšší,
než uvedené výše.
4 Když je použito stabilní pevné vypažení v oblasti
O
I
T
U
N = qu/4 pro mechanický kuželový pentrometr
N = qu/3 pro elektrický kuželový penetrometr
trubky, projektované pro celou dobu životnosti
potrubí, nucený modul zeminy musí být založen
výlučně na modulu zásypu.
R
Skupina Granulární
zemin
počty úderů1 (blow count) Popis
1
> 15
2
3
4
W
O
L
5
6
8 - 15
Soudržné
qu kPa
Kompaktní
> 200
100 - 200
Velmi tuhé
Msn
34.50
Tuhé
20.70
50 - 100
Střední
10.30
2 - 4
25 - 50
Měkké
4.80
1 - 2
Velmi sypké
13 - 25
Velmi měkké
1.40
0 - 1
Velmi velmi sypké
Velmi velmi měkké
0.34
4 - 8
Lehce kompaktní
Popis Modul
Sypké
0 - 13
1 Standardní penetrační zkouška podle ASTM D1586
Tabulka C–1 Skupiny tuhosti přírodních zemin. Hodnoty nuceného modulu, Msn
62
01
02
03
Příloha D
Klasifikace a vlastnosti zásypových
zemin
Materiály SC3 zajišťují při dané hustotě horší podepření
než materiály SC1 nebo SC2. Je vyžadováno vyšší
zhutňovací úsilí a obsah vlhkosti musí být blízko optima,
aby se dosáhlo požadované hustoty. Tyto materiály
zajišťují přiměřené podepření trubky, pokud bylo
dosaženo správné hustoty.
Zemina, aby se dala používat jako zásypová zemina pro
trubky, musí mít tuhost podle systému trubka/zemina
a musí udržovat požadovanou tuhost v průběhu času.
Množství potenciálních zemin, které mohou být použity
jako zásyp trubek je omezen. Zásyp oblasti trubek
může být vybrán ze zemin odstraněných z výkopu nebo
může být požadováno, aby zeminy byly na staveniště
dovezeny, jestliže zemina z výkopu je nevhodná pro
zásyp. Praktický výběr zásypu pásma trubky závisí
na snadnosti zhutňování, aby se dosáhlo požadované
tuhosti, a dostupnosti. Zeminy vhodné pro použití jako
zásyp jsou rozděleny do 4 kategorií tuhosti.
Kategorie tuhosti zeminy 4, SC4
O
S
E
Avšak je-li předpokládán tok spodní vody, měla by se
brát v úvahu migrace jemných frakcí ze sousedících
materiálů do tříděného materiálu SC1, viz část A8  .
R
Materiály SC2, když jsou zhutněny, zajišťují relativně
vysokou úroveň podepření trubky. Avšak tříděné skupiny
mohou umožňovat migraci a měly by být kontrolovány na
slučitelnost se sousedními materiály, viz část A.8  .
W
O
L
O
I
T
U
L
Materiály SC1 zajišťují maximální podepření trubky
při daném zhutnění v důsledku nízkého obsahu písku
a jemné frakce. Tyto materiály mohou být instalovány
s minimálním úsilím při relativně vysoké tuhosti, při
velkém rozsahu obsahu vlhkosti. Kromě toho vysoká
průpustnosť materiálů SC1 může pomoci při řízení vody
a často jsou žádoucí pro vložení ve výřezech skály , kde
se často setkáváme s vodou.
Kategorie tuhosti
zeminy
Popis zásypových zemin
SC1
Drcená skála s < 15% písku, maximálně 25% podsítného ze síta 9.5 mm a
maximálně 5% jemné frakce2).
SC2
Čisté, hrubozrné zeminy: SW, SP1), GW, GP nebo jakékoli zeminy začínající s
jedním z těchto symbolů s 12% nebo méně jemné frakce2).
SC3
Čisté hrubozrné zeminy s jemnou frakcí: GM, GC, SM, SC nebo jakékoli jiné
zeminy začínající jedním z těchto symbolů s 12% nebo více jemné frakce2).
Písčité nebo velmi jemnozrné zeminy: CL, ML, (nebo CL-ML, CL/ML, ML/CL)
s 30% nebo více zbytku na sítě č. 200.
SC4
Jemnozrné zeminy: CL, ML, (nebo CL-ML, CL/ML, ML/CL) s 30% nebo méně
zbytku na sítě č. 200
Poznámka:
Symboly v tabulce jsou podle Unified Soil Classification Designation, ASTM D2487
1) Homogenní jemný písek, SP, s více než 50% podsítného ze síta č. 100 (0.15 mm) je velmi citlivá na vlhkost a
nedoporučuje se jako zásyp.
2) % jemné frakce je váhové procento částic zeminy, které projdou sítem č. 200 s otvory 0.076 mm.
Tabulka D–1 Klasifikace typů zásypových zemin
63
05
06
!
N
Materiály SC4 vyžadují před použitím geotechnické
vyhodnocení. Aby se dosáhlo požadované tuhosti,
musí být obsah vlhkosti blízko optima. Když jsou
správně umístěny a zhutněny, materiály SC4 mohou
zajistit přiměřenou úroveň podepření trubky. Avšak tyto
materiály nejsou vhodné pro velké hloubky zasypání a
zatížení dopravou nebo pro zhutňování pomocí silných
vibračních zhuňovačů a dusadel. Materiály SC4 by se
neměly používat tam, kde vodní podmínky ve výkopu
zamezují správnému umístění a zhutnění. Obecné
směrnice pro klasifikaci tuhosti zásypových zemin jsou
uvedeny v tabulce D-1. U všech uvedených kategorií
tuhosti zásypu platí, že čím vyšší je zhutnění, tím
vyšší je modul zeminy a tím lepší je podepření. Kromě
toho modul zeminy též vzrůstá s úrovní vertikálního
napětí zeminy, tj. s hloubkou zasypání. Tabulky D-2
až D-5 udávají hodnoty modulu Msb pro kategorie
tuhosti zásypu SC1, SC2, SC3 a SC4 jako funkci %
standardní Proctorovy hustoty a úrovně vertikálního
napětí. Hodnoty se používají pro potrubí uložená nad
hladinou spodní vody. U trubek uložených pod hladinou
spodní vody se vázaný modul zeminy redukuje na nižší
třídu zeminy a nižší zhutnění (viz hodnoty v závorkách).
Vertikální úroveň napětí je vertikální efektivní napětí
v zemině na úrovni trubky . Normálně se vypočítává
jako součin jednotkové hmotnosti konstrukční zeminy
a hloubky zásypu. Objemová tíha nadlehčené zeminy
by měla být používána pod úrovní spodní vody. Často
se používá německá metoda statického výpočtu pro
zasypané trubky. Jako pomoc je následující korelace
mezi kategoriemi tuhosti zásypových
Kategorie tuhosti zeminy 1, SC1
Katedorie tuhosti zeminy 2, SC2
04
Kategorie tuhosti zemin 3, SC3
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
Hloubka zasypání
(Hustota zeminy
18.8 kN/m3)
Úroveň vertikálního
napětí
Zhutnění, % maximální standardní Proctorovy hutoty
m
kPa
MPa
MPa
0.4
6.9
16.2
13.8
1.8
34.5
23.8
17.9
3.7
69.0
29.0
20.7
Zhutněný
Sypaný
7.3
138.0
37.9
23.8
14.6
276.0
51.7
29.3
22.0
414.0
64.1
34.5
!
N
Tabulka D–2 Msb pro zásypové zeminy SC1
09
Hloubka zasypání
(Hustota zeminy 18.8 kN/m3)
10
Příloha
Úroveň vertikálního
napětí
Zhutnění, % maximální standardní Proctorova hustota
100
95
MPa
m
kPa
MPa
0.4
6.9
16.2
13.8
1.8
34.5
23.8
17.9
3.7
69.0
29.0
20.7
7.3
138.0
37.9
23.8
14.6
276.0
51.7
29.3
22.0
414.0
64.1
34.5
O
I
T
U
90
MPa
85
MPa
8.8 (7.5)
3.2 (2.4)
10.3 (8.8)
3.6 (2.7)
11.2 (9.5)
3.9 (2.9)
12.4 (10.5)
4.5 (3.4)
14.5 (12.3)
5.7 (4.3)
17.2 (14.6)
6.9 (5.2)
-
L
9.8 (4.9)
4.6 (2.3)
2.5 (1.3)
-
11.5 (5.8)
5.1 (2.6)
2.7 (1.4)
Tabulka D–3 Msb pro zásypovou zeminu SC2 (redukované hodnoty pod hladinou spodní vody jsou v závorkách)
Hloubka zasypání
(Hustota zeminy 18.8 kN/m3)
O
S
E
Úroveň vertikálního
napětí
m
kPa
0.4
6.9
1.8
34.5
3.7
69.0
7.3
138.0
14.6
276.0
22.0
414.0
R
Zhutnění, % maximální standardní Proctorova hustota
100 95
MPa
MPa
90 85
MPa
MPa
-
12.2 (6.1)
5.2 (2.6)
2.8 (1.4)
-
13.0 (6.5)
5.4 (2.7)
3.0 (1.5)
-
14.4 (7.2)
6.2 (3.1)
3.5 (1.8)
-
15.9 (8.0)
7.1 (3.6)
4.1 (2.1)
Tabulka D–4 Msb pro zásypové zeminy SC3 (hodnoty pod hladinou spodní vody jsou závorkách)
W
Hloubka zasypání
(Hustota zeminy 18.8 kN/m3)
O
L
Úroveň vertikálního
napětí
Zhutnění, % maximální standardní Proctorova hustota
100
m
0.4
1.8
3.7
7.3
14.6
276.0
-
22.0
414.0
-
95
MPa
90
MPa
85
kPa
MPa
6.9
-
3.7 (1.11)
1.8 (0.54)
MPa
0.9 (0.27)
34.5
-
4.3 (1.29)
2.2 (0.66)
1.2 (0.36)
69.0
-
4.8 (1.44)
2.5 (0.75)
1.4 (0.42)
138.0
-
5.1 (1.53)
2.7 (0.81)
1.6 (0.48)
5.6 (1.68)
3.2 (0.96)
2.0 (0.60)
6.2 (1.86)
3.6 (1.08)
2.4 (0.72)
Tabulka D–5 Msb pro zásypové zeminy SC4 (hodnoty pod hladinou spodní vody jsou v závorkách)
! Poznámka: Hodnoty Msb při mezilehlých úrovních vertikálního tlaku neuvedených v tabulkách D-2 až D-5 se
získávají interpolací. % maximální standardní Proctorovy hustoty označují suchou hustotu zhutněné zeminy jako
procentuální podíl maximální suché hustoty stanovené podle ASTM D 698.
zemin podle této instrukce a skupinami zemin G1 až
G4 podle ATV 127. SC1 odpovídá nejlepším zeminám
podle G1. SC2 odpovídá zeminám G1 a nejlepším
zeminám podle G2. SC3 odpovídá měkčím zeminám
G2 a nejlepším zeminám G3. SC4 odpovídá měkčím
zeminám G3 a nejlepším zeminám G4.
64
01
02
03
04
Příloha E
Polní zkoušení pro pomoc pro
klasifikaci přírodních zemin
Charakteristiky přírodních zemin
Měřitelná skupina
1
Palec se dá sotva
zatlačit
2
Palec může být zatlačen
do 4 mm
3
Palec může být zatlačen
do 10 mm
4
Palec může být zatlačen
do 25 mm
5
Palec může být zatlačen
do 50 mm
6
Může být zatlačena pěst
do 25 mm
kritériua pro prohnutí trubky. Pomocí této korelace může
být ”kalibrována” technologie zhutňování pro danou
zeminu a frekvence zkoušení může být snížena. Pomocí
této korelace získají pracovníci dobré znalosti požadavků
na správnou instalaci při použití specifického zásypového
materiálu pro specifický souhrn požadavků. (ASTM D5080
nabízí vhodnou metodu pro rychlé měření polní hustoty a
obsahu vlhkosti v zeminách). Existuje mnoho metod pro
měření polní hustoty zhutněného zásypu, které jsou k
disposici.
L
O
S
E
Zásypové materiály zóny trubek by měly být umísťovány
a zhutňovány ve stejných vrstvách na obou stranách
trubky. Pro umisťování a zhutňování v oblastech sklonu
začněne zhutňovat pod trubkou a pokračujte ve směru
od trubky. Pro výplň stran je nejlépe pokračovat, když
zásyp je zhutněn u stěn výkopu a se zhutňováním
pokračovat směrem k trubce. Obvykle počet ”průchodů”
nebo opakovaných použití zhutňovacího zařízení (při
konstantní rychlosti pohybu) zvýši zhutnění. Dobrým
způsobem pro stanovení vhodné metody zhutnění je
změřit zhutnění a jiné měření reakce jako funkci počtu
průchodů daného zhutňovacího zařízení. Použijte počet
průchodů a jiná kritéria, jako obsah vlhkosti a vetikální
prohnutí jako prostředky pro kontrolu postupu ukládání.
Jestliže se změní zhutňovací zařízení, může být ovlivněn
počet průchodů potřebných pro dosažerní předepsaného
zhutnění. Těžší vibrátory s širšími deskami obvykle
zhutňují hlouběji a na vyšší stupeň než vibrátory lehčí
a užší. Podobně menší a lehčí rázové zhutňovače mají
menší efektivní hloubku, než zhutňovače větší a těžší.
R
Tato příloha zajišťuje užitečné tipy pro zhutňování
různých typů zásypů. Maximální a minimální přípustná
instalační hloubka bude uskutečněna volbou a
zhutněním zásypu oblasti trubky. Čím je zemina
tužší, tím hlouběji může být daná trubka uložena, aby
se dosáhlo omezeného prohnutí nebo vakua. Tato
směrnice nabízí podklady pro lepší pochopení vašich
kritérií pro instalaci. Když odhadujete potenciál pro
vlhkost pro zásypové materiály jak in situ, tak pro zásyp,
zahrňte do úvah i sezónní vlivy. Doporučená hodnota
zhutnění pro zajištění hodnoty modulu zeminy se má
považovat za minimální hodnotu a polní hustoty by měly
být na úrovni požadavku nebo vyšší.
W
O
I
T
U
Měření zvětšení vertikálního průměru trubky je vhodným
měřítkem zhutňovací síly použité během pokládání a
jiného ”kalibračního” měření. Jestliže zásyp je v oblasti
sklonu u trubky správně umístěn a zhutněn, dobrou
metodou pro posouzení zhutnění je měření vertikálního
průměru, když zásyp dosáhl vrcholu trubky (nebo
v jakékoli jiné etapě, je-li stále monitorován). Avšak
uvědomte si, že při použití vvsokých úrovní zhutňovací
síly může dojít k přílišnému vzrůstu vertikálního průměru
trubky. Jestliže dojde k takovéto situaci, kontaktujte
dodavatele trubek o radu a nepokračujte s pokládáním
potrubí metodou, která způsobuje přílišné zvětšení
vertikálního průměru trubek.
1) Založeno na Peck, Hanson and Thornburn, “Foundation
engineering”, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Inc.,
1974 and ASTM D2488.
Příloha F
Zhutňování zásypu
06
!
N
Tabulka E 1 Jednoduchá polní zkouška pro stanovení
skupiny zemin1)
05
O
L
Zhutňování nad vrcholem trubky musí zajistit, že bude
dostatek materiálu a že nebude naražena trubka. Nejméně
150 mm tlustá vrstva by měla být dostatečná, když se
použije mauální deskový vibrátor-zhutňovač, avšak
doporučuje se 300 mm, když používán ručně ovládaný
rázový zhutňovač. Realisticky je dosažitelné zhutnění ne
větší než 85 % SPD, když zhutňujeme nejdříve 300 mm
vrstvu přímo nad vrcholem trubky. Zásypové zeminy, které
jsou svým charakterem granulární, zajišťují relativně vyšší
tuhost s minimálním zhutňovací silou. Zhutněné granulární
zeminy mají menší tendenci k tečení nebo se v průběhu
času konsolidují. Granulární zeminy jsou méně citlivé na
vlhkost jak v době umisťování,
Jako prostředek ”kalibrování” instalační metody s
daným typem zásypu doporučujeme, aby byla věnována
pozornoat technologii zhutňování a výsledku relativního
zhutnění během instalace prvních částí použitých na
daném místě instalace. Korelováním výsledného zhutnění
jako funkce typu zeminy, metody umístění zeminy do
sklonu a postranních oblasti plnění, metod zhutňování
pro oblasti sklonu, použité výšky vrstvy , obsahu
vlhkosti a počtu průchodů se dá stanovit dobrý ”cit” pro
úsilí potřebné pro instalaci. Když jsou tyto první trubky
položeny, mělo by být často prováděno zkoušení, abyste
se ujistili, že bylo dosaženo zhutnění a
65
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Příloha
tak při dlouhodobém použití. Jsou-li jako zásyp
použity zeminy s menším zrnem, je podepření trubky
zpravidla sníženo. Granulární zemina s více než 12
váhovými procenty jemné frakce (zeminy s částicemi
velikosti méně než 75 mikronů) jsou značně ovlivněny
charakteristikami jemnějších materiálů. Jestliže jemnými
frakcemi jsou většinou naplaveniny (37 až 75 mikronů),
typické zeminy jsou citlivé na vlhkost a mají tendenci
být odtransportovány proudící vodou a vyžadují další
dodatečnou sílu na zhutnění. Jestliže jemnou frakcí je
většinou jíl (méně než 37 mikronu a soudržný), zeminy
jsou více citlivé na vlhkost, která snižuje tuhost, a zemina
bude v průběhu času téci.Aby se dosáhlo požadované
hustoty, je zpravidla vyžadována větší zhutňovací síla.
Omezíme-li zeminy na obsah kapaliny 40 %, plastické a
na vlhkost citlivější zeminy budou vyřazeny z používání.
Zásyp typu SC4 se dá použít jen při použití
následujících opatřeních:
vlhkosti.
• Nepoužívejte v instalacích s nestabilními základy
nebo při vodě, stojící ve výkopu.
O
I
T
U
• Technologie zhutňování mohou vyžadovat značnou
energii a musí být uvažováno s praktickými
omezeními relativního zhutnění a z toho plynoucí
tuhosti zeminy.
• Při zhutňování používejte vrstvy 100 a 150 mm s
rázovým zhutňovačem jako je pěch Wacker nebo
pneumatický pěchovač (pogo stick).
Zasypy typu SC1 a SC2 se relativně snadno používají
jako zásypové materiály pro trubky. Tyto zeminy mají
nízkou citlivost vůči vlhkosti. Zásyp se dá snadno
zhutnit pomocí deskového vibračního zhutňovače ve
vrstvách 200 až 300 mm. Příležitostně by měla být
použita filtrační tkanina v kombinaci se štěrkopískovými
zeminami, aby se zabránilo migraci jemných částic a
následující ztrátě podepření trubky. Kritéria viz
část 8  .
Zásypy typu zemin SC3 jsou přípustné a často přímo
dostupné materiály jako zásypové materiály pro
potrubní instalace. Mnoho místních zemin, v nichž jsou
uloženy trubky, je typu SC3. S těmito zeminami je nutno
pracovat opatrně, protože mohou být citlivé na vlhkost.
Charakteristiky zemin typu SC3 jsou často určovány
charakteristikami jemných frakcí. Při zhutňování
zemin, aby se dosáhlo žádané hutnosti s použitím
přiměřené energie zhutňování a snadno použitelného
zhutňovacího zařízení, může být požadováno řízení
vlhkosti. Zhutnění se dá dosáhnout použitím rázového
zhutňovače ve vrstvách tlustých 100 až 200 mm.
Když zhutňování dosáhne osy trubky, veškeré
zhutňování by mělo začínat blízko stěn výkopu a
postupovat směrem k trubce.
W
!
N
• Během umístění a zhutňování musí být řízen obsah
• Zhutňování by mělo být prováděno periodicky, aby
L
se zajistilo pořádné zhutnění. Pro další informaci viz
příloha F  .
O
S
E
Zhutnění zásypů s jemným zrnem se nejsnadněji
dosáhne, když materiál má optimální vlhkost nebo
vlhkost je blízko optima.
Doporučuje se, aby umisťování a zhutňování zásypu
oblasti trubky bylo prováděno takovým způsobem, aby
to způsobovalo lehkou ovalizaci trubky ve vertikálním
směru. Avšak počáteční vertikální ovalizace nesmí být
větší než 1,5 % průměru trubky měřeno, když zásyp
dosáhne vrcholu trubky. Získaná velikost počáteční
ovalizace bude úměrná energii, požadované pro
dosažení požadovaného relativního zhutnění. Vysoké
úrovně energie, které mohou být nutné pro zásypy typu
SC3 a SC4 mohou vést k překročení omezení. Jestliže
k tomu dojde, uvažujte o vyšší tuhosti trubky nebo jiném
zásypovém materiálu nebo o obojím.
R
O
L
66
01
02
03
04
Příloha G
Definice a terminologie
05
06
!
N
07
Termín
Popis
Jmenovitý průměr, DN
Klasifikace průměru trubky, vyjadřuje se v mm.
Jmenovitý tlak, PN
Tlak působící v trubce, vyjadřuje se v barech nebo tlaku.
Jmenovitá tuhost, SN
Minimální počáteční specifická tuhost, El/D3, trubky, měřeno zatížením
potřebným pro prohnutí trubkového prstence, vyjadřuje se v N/m2.
Vrchol trubky
Vršek vnitřního povrchu trubky.
Dno trubky
Spodek vnitřního povrchu trubky.
Hloubka zasypání
Výška zásaypu nad vrcholem trubky.
Výchylka
Změna vertikálního průměru obvykle vyjadřovaná jako procentuální podíl
jmenovitého průměru trubky.
(Osová čára) Springline
Střední výška trubky, místa trubky v 90 a 270 stupních měřeno od středu
vrcholu trubky.
Vázaný modul zeminy, Ms
Modul určený jako sečna křivky napětí-deformace zeminy měřeno zkouškou
jednosměrného stlačení, používané pro popis tuhosti zeminy.
Standardní Proctorova hustota, SPD
Maximální hustota suché zeminy získaná při optimálním obsahu vlhkosti při zkoušení
podle ASTM D 698,použitá jako definice 100 % standardní Proctorovy hustoty.
Procento standardní Proctorovy hustoty
Dosažená suchá hustota/maximální suchá hustota vyjádřena v procentech.
Počet úderů (blow counts)
Počet nárazů 140 librového (64 kg) kladiva, padajícího z výšky 30 palců (76 cm) pro
proražení děleného sudového vzorkovače do hloubky 12 palců (30 cm) ASTM 1586.
W
08
L
O
I
T
U
O
S
E
R
O
L
67
09
10
Příloha
01
02
03
05
Příloha H
Přibližné hmotnosti trubek a spojek
06
11.8
15.6
21.0
26.0
31.0
42.0
56.0
72.0
91.0
115.0
160.0
220.0
16.7
19.3
19.3
22.0
23.0.
36.0
45.0
53.0
60.0
68.0
90.0
120.0
-
2.5
-
4.9
-
7.2
-
10.8
10.3
12.7
13.8
17.3
17.6
23.0
22.0
29.0
27.0
35.0
37.0
48.0
49.0
66.0
64.0
86.0
81.0 110.0
100.0 135.0
145.0 195.0
195.0 260.0
255.0 340.0
320.0 425.0
390.0 530.0
470.0 640.0
560.0 750.0
660.0 890.0
760.0 1030.0
870.0 1170.0
2.0
3.0
4.0
6.0
13.7
15.8
17.9
19.6
22.0
34.0
39.0
46.0
53.0
60.0
74.0
88.0
105.0
120.0
135.0
155.0
170.0
325.0
355.0
385.0
-
-
-
-
7.5
10.0
12.6
15.8
19.3
26.0
35.0
45.0
56.0
69.0
98.0
135.0
175.0
220.0
270.0
320.0
380.0
445.0
520.0
580.0
O
I
T
U
kg
kg/m
kg/m
kg/m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.2
12.2
15.5
19.1
24.0
32.0
42.0
55.0
68.0
84.0
120.0
165.0
11.5
15.4
19.6
25.0
30.0
40.0
54.0
70.0
88.0
110.0
155.0
210.0
16.7
19.3
19.9
22.0
24.0
39.0
47.0
54.0
64.0
79.0
110.0
145.0
68
Spojka
9.3
12.3
15.8
19.6
24.0
32.0
43.0
56.0
70.0
86.0
125.0
165.0
kg/m
SN 10000
7.4
9.9
12.6
15.5
18.9
26.0
34.0
44.0
55.0
67.0
96.0
130.0
kg/m
SN 5000
SN 10000
kg/m
kg/m
SN 2500
SN 5000
kg/m
kg
PN 32
SN 2500
SN 10000
kg/m
kg/m
L
O
S
E
PN 25
SN 10000
-
-
-
-
7.9
10.6
13.5
16.8
21.0
28.0
38.0
49.0
61.0
75.0
110.0
145.0
190.0
240.0
295.0
355.0
420.0
490.0
570.0
650.0
SN 5000
2.0
3.0
4.0
6.0
13.0
15.0
16.8
18.8
21.0
32.0
37.0
42.0
48.0
54.0
66.0
78.0
90.0
105.0
120.0
130.0
145.0
280.0
310.0
335.0
SN 2500
kg/m
-
2.5
-
4.9
-
7.2
-
10.8
10.4
12.7
14.3
17.3
18.5
23.0
24.0
29.0
30.0
35.0
40.0
48.0
54.0
66.0
69.0
86.0
87.0
110
110.0 135.0
155.0 195.0
210.0 260.0
270.0 340.0
345.0 425.0
420.0 530.0
510.0 640.0
610.0 750.0
710.0 890.0
820.0 1030.0
940.0 1170.0
Spojka
SN 5000
kg/m
-
-
-
-
8.2
11.1
14.5
18.4
23.0
32.0
43.0
55.0
70.0
86.0
125.0
170.0
220.0
275.0
340.0
410.0
485.0
570.0
660.0
760.0
SN 10000
SN 2500
kg
PN 20
SN 5000
mm
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
kg/m
R
SN 2500
kg/m
!
N
PN 16
Spojka
W
O
L
DN
kg/m
Spojka
Příloha
Spojka
mm
kg/m kg/m kg/m
kg
100
150
200
250
300
9.1
11.3
14.1
7.0
350
12.2
15.1
18.9
8.0
400
15.5
19.4
25.0
9.0
450
19.4
25.0
30.0
10.1
500
24.0
30.0
37.0
11.1
600
33.0
41.0
50.0
12.8
700
44.0
55.0
67.0
15.2
800
57.0
71.0
87.0
18.1
900
72.0
88.0 115.0
21.0
1000
88.0 110.0 140.0
24.0
1200
130.0 160.0 200.0
30.0
1400
175.0 215.0 270.0
37.0
1600
230.0 280.0 345.0
44.0
1800
290.0 355.0 440.0
51.0
2000
355.0 435.0 540.0
61.0
2200
425.0 530.0 650.0
71.0
2400
510.0 630.0 770.0
82.0
2600
600.0 740.0 910.0 110.0
2800
690.0 850.0 1050.0 120.0
3000
790.0 970.0 1210.0 135.0
SN 10000
10
SN 5000
09
SN 2500
SN 2500
08
Spojka
Gravitační PN 6 PN 10
SN 10000
DN
SN 5000
07
kg
kg/m
kg/m
kg/m
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.3
15.0
19.0
24.0
29.0
39.0
52.0
68.0
85.0
105.0
150.0
205.0
16.7
19.3
22.0
25.0
27.0
44.0
56.0
66.0
95.0
115.0
135.0
170.0
-
2.5
-
4.9
-
7.2
-
10.8
9.5
12.2
12.6
16.3
16.1
21.0
19.9
26.0
25.0
32.0
33.0
44.0
45.0
59.0
58.0
76.0
73.0
95.0
89.0 120.0
130.0 170.0
175.0 230.0
225.0 295.0
285.0 375.0
350.0 460.0
420.0 560.0
495.0 660.0
580.0 770.0
680.0 900.0
770.0 1030.0
Spojka
04
kg
2.0
3.0
4.0
6.0
14.1
16.4
18.5
21.0
23.0
35.0
42.0
50.0
58.0
66.0
81.0
100.0
125.0
01
02
03
Příloha I
Požadavky na mazadla spojů
Jmenovitý průměr trubky (mm)
Nominalní množství
mazadla pro spoj
(kg)
100 až 250 0.050
300 až 500
0.075
600 až 800
0.10
900 až 1000
0.15
1100 až 1200
0.20
1300 až 1400
0.25
1500 až 1600
0.30
1800
0.35
2000
0.40
2200
0.45
2400
0.50
2600
0.55
2800
0.60
3000
0.65
05
O
I
T
U
Použití vody pod vysokým tlakem je v některých
zemích praxí používanou pro čištění kanalizačních
trubek. Avšak voda vypouštěná pod vysokým tlakem
tryskami, jestliže není řádně ovládána, může poškodit
většinu materiálů. Na základě zkušeností získaných s
čištěním kanalizačních GRP trubek musí být dodržovány
následující směrnice, aby se zamezilo poškození
instalovaných trubek.
L
O
S
E
Čištění kanalizačních a tlakových kanalizačních
trubek (FS a FPS)
mazání dvou těsnění a dvou volných konců spoje.
Ve výrobním závodě předem nasazené spojy
vyžadují jen poloviční množství mazadla.
1 Maximální tlak 120 barů*. V důsledku hladkého
povrchu GRP trubek se normálně dosahuje
dostatečného čištění a odstranění ucpání pod tímto
tlakem
R
2 Dává se přednost nástavcům s otvory po obvodu.
Je třeba se vyhnout nástavcům s řetězy nebo dráty
jakož i rotujícím, agresivním nebo poškozujícím
nástavcům.
O
L
3 Úhel, pod nímž tryská voda by neměl být větší než
30°. Menší úhel, obvykle 20° obvykle stačí pro GRP
trubky, protože hladký povrch materiálu brání přilnutí
a jen mytí vnitřku je rozhodující.
4 Počet otvorů by měl být 6 až 8, a velikost otvorů by
měla být nejméně 2,4 mm.
5 Vnější povrch nástavců by měl být hladký a
maximální váha by měla být 4,5 kg. Délka nástavce
má odpovídat hmotnosti a měla by být nejméně 170
mm. Pro malé a střední průměry (DN 100 až 800) by
se měly používat lehčí nástavce (přibližně 2,5 kg).
69
6 Rrychlost dopředného a zpětného pohybu musí
06
!
N
V závislosti na průměru a stupni a chatakteru ucpání
existuje několik metod pro čištění gravitačních
kanalizačních potrubí. Všechny tyto metody používají
buď mechanické prostředky nebo vodní trysky pro
čištění vnitřku trubek. Jestliže se používají mechanické
prostředky, doporučujeme použití škrabek z plastických
hmot, aby se zabránilo poškození vnitřního povrchu
trubek.
! Poznámka: Množství mazadla je založeno na
W
04
Appendix J
Čištění kanalizačních trubek
FLOWTITE
být omezena na 30 m/min. Nekontrolované pohyby
nástavce nejsou dovoleny. Při vkládání nástavce do
trubky je třeba dbát na to, aby nenarazil na stěnu
trubky.
07
08
09
10
Příloha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
7 Sáně pro tryskání s několika skluznicemi dávají větší
Čištění tlakových trubek (FP)
vzdálenost od stěny trubky, z čehož plyne méně
agresivní čištění.
Jestliže se tlakové trubky FLOWTITE (FP) používají v
kanalizacích, je třeba použít následující směrnice.
8 Použití zařízení nebo tlaků, které nesplňují
výše uvedená kritéria může způsobit poškození
instalované trubky.
vnitřního povrchu GRP trubek se dá dostatečného
čištní a odstranění ucpání dosáhnout pod tímto
tlakem.
Menší místní odštípnutí povrchu otěruvzdorné vrstvy se
nepovažuje za škodlivé pro provozní výkonnost trubky.
10
Příloha
!
N
1 Maximální tlako 80 barů. V důsledku hladkého
O
I
T
U
2 Přednost se dává nástavcúm s tryskami po
Pro další informace, prosíme, konsultujte
dodavatele.
obvodu. Je třeba se vyhnout nástavcům s čistícími
řetězy nebo dráty, jakož i rotujícím agresivním a
poškozujícím nástavcům.
3 Úhel výtoku vody musí být mezi 6° a 15° vzhledem k
ose truky.
4 Počet tryskových otvorů by měl být 6 až 8 a velikost
L
otvoru musí být nejméně 2,4 mm.
5 Vnější povrch nástavce musí být hladký a maximální
O
S
E
Obrázek J–1 Nástavec s otvory na obvodu, 4.5 kg
hmotnost musí být 2,5 kg.
6 Rychlost dopředného a zpětného pohybu musí
být omezena na 30 m/min. Nekontrolovaný pohyb
nástavce není dovolen. Při vkládání nástavce do
trubky je třeba dbát na to, aby nástavec nenarazil
prudce do stěny trubky.
7 Jsou vyžadovány sáně pro tryskání s několika
R
skluznicemi, které dávají větší vzdálenost mezi
nástavcem a stěnou trubky (obrázek J-3).
Obrázek J–2 Nástavec s otvory trysek po obvodu,
2.5 kg
W
8 Použití zařízení nebo tlaků, které nesplňují výše
uvedená kritéria by mohlo zapříčinit poškození
instalované trubky.
*Čištění se může provádět jen tehdy, jestliže hustota energie tryskání
dosahuje 600W/mm². Zkušenost ukázala, ze když se použije seřízený
nástavec a tryskací otvory a rychlost průtoku 300 l/min, dojde se k tlaku
120 bar. "
Pro další informace, prosíme, konsultujte
dodavatele.
O
L
6° až 15°
Obrázek J–3 Tryskací sáně
70
Tato instalační příručka pro v zemi uložené trubky
je duševním vlastnictvím FTEC. Všechna práva
vyhrazena.
!
N
Žádná část této instalační příručky nesmí být
reprodukována, uložena v archivním systému
nebo přenášena v jakékoli formě nebo prostředky
elektronickými, mechanickými, fotokopiemi, záznamem
nebo jinak bez předchozího svolení vlastníka duševního
vlastnictví.
L
O
I
T
U
W
O
L
Profily výplní
O
S
E
R
Lože /základy
zhutněno
beton
Lože / základy
dřevo
zásyp
kámen
zhutněný zásyp
Tato příručka je zamýšlena
jen jako směrnice. Všechny
hodnoty uvedené ve výrobkových
specifikacích jsou jmenovité.
Nevyhovující výrobky mohou
být důsledkem změn v prostředí,
odchylkám ve způsobu výroby
nebo interpolací údajů. Velmi
doporučujeme, aby všichni
zaměstnanci, používající tyto údaje
dostali speciální školení a zkušenost
v používání těchto výrobků a jejich
normálních podmínkách instalace
a provozu. Technici by měli před
každou instalací těchto výrobků
konsultovat jejich zamýšlené
použití. Prohlašujeme tímto, že
nepřijímáme žádnou odpovědnost a
necítíme se býti jakkoli zavázáni za
jakékoli ztráty a škody, které mohou
vyplynout z použití jakéhokoli
výrobku uvedeného v této brožuře,
protože jsme nestanovili stupeň
péče vyžadovaný pro instalaci a
provoz výrobku. Vyhrazujeme si
právo revidovat tyto údaje podle
potřeby a bez oznámení. Vítáme
připomínky, týkající se této příručky.
!
N
L
O
I
T
U
W
O
S
E
R
Distribuuje:
Amitech Germany GmbH
Am Fuchsloch 19
04720 Mochau
Německo
Tel.: + 49 343 171 82 0
Fax: + 49 343 170 23 24
[email protected]
www.amitech-germany.de
Flowtite Technology AS
P.O. Box 2059
3202 Sandefjord
Norsko
Tel.: + 47 971 003 00
Fax: + 47 334 626 17
[email protected]
www.flowtite.com
www.amiantit.com
IGBP / AWWA V1 10-08 CZ
O
L

Podobné dokumenty

ASUS WL-500 Manual Cz

ASUS WL-500 Manual Cz plochu a tak daleko od podlahy, jak je to jen možné, tj. položte ho například na strop knihovny, dejte pozor, aby se v jeho okolí nenacházely žádné překážky a aby na něj nedopadalo přímé sluneční s...

Více

Stáhnout PDF - Hrajeme golf

Stáhnout PDF - Hrajeme golf Teď je situace klidnější díky přísnějším kritériím i počtu nových profesionálů. To vše cvičitele dostalo tam, kde mají být: do role pomocné síly. Cvičitelé svůj úkol určitě dobře plní v malých ...

Více

KARTÁČE A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PYTLE NA ODPAD UTĚRKY

KARTÁČE A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PYTLE NA ODPAD UTĚRKY Balení SOL-780 Kè/ks vysoký lesk. Rychlé odstranění nečistot. Můžete používat jak s

Více

Učební osnovy - Základní škola Partyzánská

Učební osnovy - Základní škola Partyzánská Hlavním smyslem zařazení vyučovacího předmětu "Základy administrativy" je dosažení dovednosti ovládání klávesnice už v průběhu základního vzdělání. Dnes, při rozšíření počítačů, je výuka psaní na k...

Více

Trubkové systémy FLOWTITE

Trubkové systémy FLOWTITE 7.3 Délky . .................................................................................................................... 17

Více

1 Pavel Holländer Kolaps „soudcovského státu“: běží odpočítávání

1 Pavel Holländer Kolaps „soudcovského státu“: běží odpočítávání tradičně slouţí zákonům, se stali reorganizátoři a novátoři, ano, páni právního řádu. To zrodilo úplně nového sebevědomí soudců. Tradiční vazba na zákon, jak je tato příznačná pro právní stát, byla...

Více

URČOVÁNÍ ŠPERKOVÝCH KAMENŮ

URČOVÁNÍ ŠPERKOVÝCH KAMENŮ also a lot of imitations and synthesized materials which are similar to the natural gems by their appearance.

Více

T - MFFBorec

T - MFFBorec Z toho ovšem vyplývá, že pro řešení stochastických diferenciálních rovnic bude nutné použít jiné mechanismy. Z Itôova kalkulu plyne, že správně jde na věc integrální součet I. Podrobněji konstrukci...

Více