Elektrotrans - Oznámení

Komentáře

Transkript

Elektrotrans - Oznámení
~/ektrotrans
(len skupiny
a.s.®
VI Nel •••
DWlGllS
.-
Váš dopis/ze dne:
Naše značka:
0336/Ho/2014
Vyřizuje:
Marcela Hořánková
tel./mobil:
00420257181
Obec Labské Chrčice
952/
00420 725 446 003
Email:
V Praze dne
Věc:
281 26 Labské Chrčice 41
[email protected]
3.9. 2014
Stavba "VVN 110kV, Vl133/34 Opočinek-ECH- Týnec n/L"
Rekonstrukce vedení
Oznámení o vstupu na pozemky
Ve smyslu zákona Č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), §25, odst. 4 pís. f) a g)
a odst. 9 a 10 Vám jako nájemci pozemků v trase vedení oznamujeme, že budeme
pro investora ČEZ Distribuce, a.s. provádět obnovu výše uvedeného stávajícího
nadzemního vedení 110 kV.
Obnova vedení bude spočívat v demontáži stávajících ocelových stožárů, ve
vybourání betonových základů, ve výstavbě nových betonových základů na
původních místech a ve stavbě nových stožárů. Nakonec budou nataženy nové
vodiče vedení. Obnovené vedení bude mít stejnou polohu jako současné.
Při provádění obnovy vedení bude nutno vstupovat a vjíždět na pozemky, které
se nacházejí v trase stávajícího vedení.
Ve Vašem případě se jedná o přístup ke st.č. 63, 64, 65 a 66. Poloha stožárů je
patrna z přiloženého výseku ze situace 1:10 000. Stavbou dotčené pozemky se
nachází v k.ú. Labské Chrčice, parc.č. 326/91, 326/82, 326/70, 326/90, 316/21 a
322/2.
Termín provádění prací:
8.9.2014 - 20.12.2014 (Při odstávce vedení).
Další případné informace v průběhu stavby Vám může poskytnout
stavbyvedoucí pan Radovan Kody, te1.602 611 151
náš
Definitivní ukončení prací Vám opět oznámíme. Případné stavbou způsobené
škody projedná s Vámi náš zaměstnanec a ty Vám budou následně uhrazeny.
Děkujeme Vám za pochopení.
ELEKTROTRANS
a.s~
S pozdravem
Rmgllofferovp..- i; / 1
,
Mar~el(f'1a,0:Jankova
2f:ifi.5,'i55fl..
~O: 256555;28 D,IC:
tecrtnl/rJ3lflzenyrm):;u
Pří/oha: dle textu
CO:
vlastní
ELEKTROTRANS
a.s., Ringhofferova 115/1, 15521, Praha 5, IČO: 25655558, DlČ: CZ25655558
tel.: +420257 181 911, fax: +420 257 181 912, email: [email protected],web:www.elektrotrans.cz
Bankovní spojení: ČSOB e.o. 134189515/0300,
KB Praha 5 Č.Ú. 19-1450200207/0100
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5283
(
@8
_Q~'.~.
~
("'QQ,
~
. ("'QQ
~
N a
--
.
-- -.
~~
I
/
/
I
r-----~ft·,
J .s>
~--
IÍ--=:~-
'~~~~~~~~~~~~~~~.~
~

Podobné dokumenty

1. kolo – Modré kolo – kris – kros

1. kolo – Modré kolo – kris – kros V kris-krosu je ukryt název 20 míst, která se v našem regionu vyskytují na modré turistické značce nebo v její blízkosti. K doplnění jejich názvů na správná místa vám může pomoci legenda. Buňky ozn...

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Obrázek č.10 Výtah z geologické mapy pro dotčené území ...........................................................33 Obrázek č.11 Seizmicita ...........................................................

Více

Sestava 1 - ČEPS, a.s.

Sestava 1 - ČEPS, a.s. Základní typy stožárových kontrukcí / Major types of tower structure

Více

ZDE - Národní vzdělávací fond

ZDE - Národní vzdělávací fond Legislativní vymezení zprostředkování zaměstnání a poradenství je podle názorů praktiků dostatečné, s jedinou výjimkou, kterou je povinnost uzavírat individuální akční plány (IAP) se všemi uchazeči...

Více

Navštivte Kozlův pivovar - Klub českých turistů Queer

Navštivte Kozlův pivovar - Klub českých turistů Queer deník pro PC a mobilní telefony … pro členy KČT - pojištěnce OZP navíc:  Členství v Klubu zdraví OZP,  Výhody a příspěvky na zdravotní prevenci a podporu zdravého životního stylu,  … a další akt...

Více

clonex DIVY LAURUS

clonex DIVY LAURUS odmotává z role v horizontálním směru. Výrobek lze velice jednoduše zkrátit na požadovanou délku nožem, nůžkami, štípacími kleštěmi na kabely atd. clonex DIVY LAURUS jednoduše přiložíme k rastru pl...

Více

Parkovací řád

Parkovací řád či dlouhodobou magnetickou kartu). Sankce Uživatel je povinen v případě prokazatelného porušení kterékoliv povinnosti stanovené Řádem uhradit provozovateli odstavných ploch pokutu za porušení každé...

Více