Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations

Komentáře

Transkript

Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations
Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of
the European LeukemiaNet
Sanz MA, Grimwade D, Tallman MS et al., Blood 113, 2009, 1875-1891
Úvod:
Panel 12 mezinárodních expertů pod záštitou Evropské leukemické sítě (European LeukemiaNet) vydal
aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu akutní promyelocytární leukemie (APL).
Doporučení:
Diagnostika
Podezření na diagnózu APL má být považováno za akutní stav (medical emergency).
Diagnóza by měla být potvrzena molekulární detekcí přestavby PML/RARa (nebo ostatních).
Pro rychlou diagnostiku APL může být kromě vyšetření karytopu, FISH a PCR použito též barvení
pomocí protilátky anti-PML.
Léčba kyselinou all-trans retinovou (ATRA) má být zahájena ihned po vzniku podezření na APL.
Koagulopatie
K udržení fibrinogenu nad 1,0-1,5 g/l a trombocytů nad 30-50 x 109/l má být použito dostatečné množství
transfuzí plazmy, fibrinogenu nebo kryoprecipitátu a trombocytů.
Přínos heparinu, kyseliny tranexamové nebo jiné antikoagulační nebo antifibrinolytické léčby zůstává
sporný, tyto léky mají být vyhrazeny pouze pro klinické studie.
Hyperleukocytóza (> 10 x 109/l)
Chemoterapie má být zahájena bezodkladně, i bez výsledků molekulární genetiky.
Leukaferéza nemá být prováděna pro riziko fatálního krvácení.
Mohou být podány kortikoidy jako prevence vzniku diferenciačního syndromu.
Diferenciační syndrom
Při podezření na počínající diferenciační syndrom mají být ihned nasazeny kortikoidy (10 mg
dexametazonu 2x denně), po jeho odeznění mohou být vysazeny.
Dočasné přerušení podávání ATRA nebo oxidu arseničitého (ATO) je indikováno pouze v případě
těžkého diferenciačního syndromu.
Léčba pomocí ATO
ATO má být použit pouze při potvrzení pozitivity PML/RARa.
Léčba pomocí ATO vyžaduje pečlivou monitoraci iontů (K > 4,0 mmol/l, Mg > 0,73 mmol/l).
Léčba pomocí ATO vyžaduje pečlivou monitoraci QT/QTc intervalu na EKG.
Indukční léčba
U všech pacientů má být zváženo zařazení do klinické studie.
Indukční léčba má obsahovat ATRA a antracyklin.
Standardní indukční léčba nemá být upravována podle dalších nepříznivých prognostických znaků (jiné
chromosomální abnormality, mutace FLT3, exprese CD56, BCR3 isoforma PML/RARa).
V zemích, kde je lokálně vyráběný ATO v dostatečné kvalitě lépe finančně dostupný než ATRA a
chemoterapie, má být standardně používán.
ATRA má být vysazena až po dosažení terminální diferenciace blastů a kompletní remise (CR).
Změny v léčebném schématu nemají být prováděny prvních 50 dní od zahájení indukce, a to ani při
přetrvávání morfologických, cytogenetických nebo molekulárních známek APL.
Konsolidační léčba
Standardní konsolidační léčbu tvoří 2 až 3 cykly antracyklinové chemoterapie.
Přidání ATRA ke konsolidační chemoterapii má jistý klinický přínos.
Rizikoví pacienti mladší 60 let se vstupní leukocytózou nad 10 x 109/l mají dostat v rámci konsolidace
alespoň jeden cyklus s cytarabinem ve střední nebo vysoké dávce.
Konsolidace s ATO má být vyhrazena pro použití v klinických studiích nebo u pacientů neschopných
podstoupit standardní konsolidační léčbu.
Molekulární remise v kostní dřeni po skončení konsolidace má být stanovena pomocí RT-PCR s citlivostí
alespoň 10-4.
U pacientů s přetrvávajícím minimálním reziduálním onemocněním (MRD) má být zvažována alogenní
transplantace.
U pacientů s přetrvávajícím MRD neschopných podstoupit alogenní transplantaci může být zvažován
ATO nebo gemtuzumab ozogamicin.
Po konsolidaci
Udržovací léčba má být použita u pacientů, kteří byli léčeni protokolem, kde se udržovací léčba ukázala
být účinnou.
Monitorace MRD v kostní dřeni má být prováděna u všech pacientů každé 3 měsíce po dobu 3 let od
ukončení léčby.
Vyšetření MRD přináší citlivější výsledky z kostní dřeně než z periferní krve.
V případě objevení pozitivity MRD v době po ukončení konsolidační léčby je doporučeno odebrat druhý
vzorek s odstupem 2 týdnů a oba odeslat do lokální i referenční laboratoře.
Profylaxe CNS postižení může být zvažována pouze u pacientů s hyperleukocytózou.
Starší pacienti
Starší pacienti v dobrém klinickém stavu mají být léčeni podobně jako mladí, s lehce sníženými dávkami.
Pacienti se závažnými komorbiditami
Staří i mladí pacienti se závažnými komorbiditami neschopní podstoupit chemoterapii jsou vhodnými
kandidáty pro režimy s ATO.
Děti
Doporučená dávka ATRA pro děti a adolescenty je 25 mg/m2.
Těhotenství
Léčba APL v těhotenství vyžaduje spolupráci hematologa, gynekologa/porodníka a neonatologa.
Retinoidy jsou vysoce teratogenní, a proto by neměly být podávány v prvním trimestru, pokud se
pacientka nerozhodne pro ukončení těhotenství.
ATRA může být podávána v druhém a třetím trimestru.
Deriváty arsenu jsou vysoce embryotoxické a jsou v těhotenství kontraindikovány.
U pacientek v prvním trimestru, které si nepřejí ukončit těhotenství, lze použít indukci se samostatným
daunorubicinem.
Chemoterapie v druhém a třetím trimestru je relativně bezpečná, je však spojena se zvýšeným rizikem
potratu a předčasného porodu. Indukce porodu má být zvážena mezi cykly chemoterapie.
U pacientek léčených ATRA nebo chemoterapií v těhotenství je nutná pečlivá monitorace plodu,
především srdeční funkce.
V případě porodu před 36. týdnem je doporučeno podávání kortikoidů před porodem ke snížení rizika
syndromu dechové tísně plodu.
Při léčbě chemoterapií nebo ATO je kojení kontraindikováno.
Pacientky s APL mají být poučeny, že během konsolidační nebo udržovací léčby s ATRA nebo ATO není
vhodné otěhotnět.
Sekundární (therapy-related) APL
Sekundární APL má být léčena stejně jako de novo APL, pouze s přihlédnutím ke kardiotoxicitě a
předchozí expozici antracyklinům.
Relaps
U pacientů s prokázaným relapsem (dva po sobě jdoucí pozitivní PCR vzorky se stabilní nebo rostoucí
hladinou PML/RARa analyzované ve 2 laboratořích) musí být zahájena léčba preemptivně k zabránění
plného rozvoje relapsu.
Léčbou první volby při relapsu jsou režimy s ATO, lze však použít i ATRA a chemoterapii.
Po dosažení druhé CR má následovat intenzifikace pomocí transplantace nebo chemoterapie.
Alogenní transplantace je doporučena pro pacienty, kteří nedosáhli druhé molekulární remise.
Autologní transplantace je možnou volbou v případě negativity MRD v kostní dřeni i ve štěpu.
U pacientů, u kterých nelze provést transplantaci, je možno podat opakované cykly s ATO, ATRA nebo
chemoterapii, případně jejich kombinací.
V případě relapsu v CNS má indukční léčba obsahovat intratékální podávání metotrexátu, hydrokortisonu
a cytarabinu v týdenních intervalech, a to ještě 6 až 10 aplikací po úplném vymizení blastů v
mozkomíšním moku. Systémová léčba má být podávána také.
Zpracoval: MUDr. František Folber, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Podobné dokumenty

Tema epigenetická léčiva

Tema epigenetická léčiva Analýza mechanismu působení epigenetických léčiv na proteiny spojené s apoptózou Standardní léčba akutní myeloidní leukémie (AML) vysokými dávkami cytarabinu v kombinaci s anthracykliny není dostat...

Více

1. Jaký chemický vzorec má voda? 2. Jaký je rozdíl mezi měkkou a

1. Jaký chemický vzorec má voda? 2. Jaký je rozdíl mezi měkkou a 3. Kolik gramů sodíku musí reagovat s padesáti gramy chloru, aby vznikl chlorid sodný? 4. Kolik bromu musí reagovat se 120 gramy sodíku aby vznikl bromid sodný? chlorid stříbrný CuCl bromid železi...

Více

BTD - BCR

BTD - BCR motor windings and offer significantly improved torque reserve and motor longevity. BTD and BCR Series servomotors can only be controlled in speed and/or torque by a suitable electronic servo drive...

Více

Faktor XIII

Faktor XIII močovině je nejpoužívanější screeningový test k detekci těžkého deficitu FXIII, ale přesnou diagnózu lze stanovit až kvantitativním stanovením hladiny FXIII.

Více

Klostridiová kolitida

Klostridiová kolitida Klostridiová kolitida – klinický obraz

Více

Výběr nejlepšího režimu adjuvantní chemoterapie založené na

Výběr nejlepšího režimu adjuvantní chemoterapie založené na xel podávaný jednou týdně je alternativa chemoterapie s výraznou aktivitou jako adjuvantní léčba, pokud je podávána po antracyk‑ linech a současně s trastuzumabem.6 Tato pozorování připomí‑ nají, ž...

Více

Clinical management of primary non

Clinical management of primary non klinických studií) má být provedeno po restituci krevního obrazu, ne však později než 30 dní od  zahájení indukce. Pacienti, kteří dosáhnou PR, by měli dostat druhý cyklus indukční léčby. Použití  ...

Více

Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid

Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid Druker B. J., Guilhot F., O´Brien S. G. et al., N Engl J Med 355, 2006; 2408-2417. Úvod: V mediánu sledování 19-ti měsíců prokázala velká mezinárodní randomizovaná studie IRIS (International Random...

Více