DERMATITIS HERPETIFORMIS

Transkript

DERMATITIS HERPETIFORMIS
DHD
DERMATITIS HERPETIFORMIS
Dermatóza související s gluten senzitivní enteropatií, u 70% nemocných jsou zmìny tenkého støeva, zlepšení po bezlepkové
dietì. Zaèíná erytémy až urtikariálními zmìnami, na kterých se symetricky vysévají herpetiformnì uspoøádané puchýøky,
zejména nad extenzory, ale i v oblièeji, vlasech, na hýždích. Silnì svìdí. Možná je asociace s lymfomem støeva.
Obr. 6.60 Køížová krajina je èasto postižena.
Obr. 6.61 Detail k pøedchozímu obrázku.
Obr. 6.62 Vezikuly u dermatitis herpetiformis nemocný rychle
rozškrábe.
Obr. 6.63 V diferenciální diagnóze by bylo možné pøi této lokalizaci
uvažovat o svrabu, náznak herpetiformního uspoøádání a IF vyšetøení
potvrdilo dg dermatitis herpetiformis.
Obr. 6.64 Vzácnìji vìtší puchýøe pøipomínají pemfigoid.
Obr. 6.65 Pøímá IF. Depozita IgA v papilách a v BMZ u DHD. Odbìr
kùže v sousedství puchýøku. U blízké IgA lineární dermatózy je pruh
IgA v junkèní zónì.
203

Podobné dokumenty

Newsletter 10. 8. 2016 Vol. 2016, No. 13

Newsletter 10. 8. 2016 Vol. 2016, No. 13 kočkám stejný počet dávek placeba. Navíc byly do studie zařazeny 4 kočky s podobnými příznaky, kterým byly taktéž aplikovány MSCs, nicméně majitelé zvířat věděli, že jejich zvíře je léčeno pomocí M...

Více

LE PROFUNDUS SUBAKUTNÍ KOŽNÍ LUPUS ERYTHEMATOSUS

LE PROFUNDUS SUBAKUTNÍ KOŽNÍ LUPUS ERYTHEMATOSUS Tato diagnostická jednotka tvoøí pøechod mezi CDE a SLE. Prognóza je ve srovnání s SLE pøíznivìjší. Vìtšina nemocných má pozitivní protilátky anti - Ro(SSA). Gravidní ženy mohou porodit dìti s neon...

Více

Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker enteropatie se ztrátou proteinů

Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker enteropatie se ztrátou proteinů Stolice je skladována při -20°C. Hranice pozitivity je 286 mg/l, detekční limit 8 mg/l.

Více

PEMPHIGUS VULGARIS

PEMPHIGUS VULGARIS (nejèastìji 40-60 r.). Udává se asociace s HLA DR6, HLA Drw6, HLA A13 antigeny. Mùže být asociován s tumory i dalšími autoimunitními chorobami. Vznik mùže být provokován UV a rtg záøením nebo léky....

Více

Homeopatie č. 26/2000

Homeopatie č. 26/2000 praktikují alternativní medicínu, hluboce vážíme. Museli pøekonat více než jiní. Dojdeli na léèitele, brzy dojde i na lékaøe. A opaènì. Tak se to stalo v mnoha zemích (naposledy v Portugalsku pøed ...

Více

Jak léčím já - BOS. org sro

Jak léčím já - BOS. org sro Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění

Více

Ceník olejů Aviaticon pro nákladní vozy ke stažení ()

Ceník olejů Aviaticon pro nákladní vozy ke stažení () Aviaticon Turbo JD 15W-40 API CH-4, API CI-4, API SL, Global DHD-1, ACEA A3/B3/E3/E5/E7, Mercedes-Benz 228.3, Mercedes-Benz 229.1, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3 (STD 417-0002), Renault VI RLD, Renault...

Více

Chladící a mrazící zařízení

Chladící a mrazící zařízení Výrobníky ledu. Jestliže chcete potěšit Vaše zákazníky v horkých letních dnech chlazenými nápoji a za dlouhých zimních večerů míchanými nápoji, nezbývá Vám než si koupit výrobník ledu. V naší nabíd...

Více

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ Pro možnost uložení různých surovin jsou často využívány chlazené vitrínky se skleněným krytem pro GN 1/4 o hloubce 150 mm. Kapacita jednotlivých vitrínek je dána jejich délkou. Délkové rozměry nab...

Více