Bulletin IFAS 2010

Transkript

Bulletin IFAS 2010
Vážení účastníci setkání vysokoškolských pěveckých sborů,
Záštity / Patronages
Festival se uskutečňuje za finanční podpory:
This project is financially supported by:
Ministerstva kultury ČR,
Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje
Statutárního města Pardubice,
velice si vážím možnosti pozdravit vás při příležitosti 21. bienále festivalu, který má v našem kraji dlouholetou tradici a který je dalším potvrzením vztahu českého národa k hudebnímu odkazu našich i světových mistrů.
Studenti vysokých škol byli vždy nositeli moderních myšlenek, neotřelých nápadů, ale
rovněž ztělesněné radosti z hudby. A je jim přirozeně blízká i schopnost navazovat upřímná
přátelství, zvláště pak když jsou umocněna společným vztahem ke kulturnímu dědictví.
Přeji vám, aby se i letos potvrdila slova o kouzelné moci hudby bořit bariéry mezi lidmi
a její schopnosti natrvalo je spojovat. Děkuji též pořadatelům festivalu za péči, s jakou
přistupují k účinkujícím i k posluchačům. Zcela určitě tak zároveň prokazují vděčnost
těm, kteří stáli u zrodu této kulturní události.
Dear participants in the International Festival of Academic Choirs,
I am proud to welcome you on the occasion of the 21st biennale of a festival with a long tradition in
our region. Our support for this festival reconfirms the attachment of the Czech nation to the legacy of Czech
and international master musicians.
Students have always been bearers of modern thought and unconventional ideas, and at the same time they
have always been lovers of music. Students also have a special gift for establishing new, sincere friendships,
especially with the stimulus of a common interest in cultural heritage.
I hope that this year, too, you will experience the magical power of music to bring down all barriers separating people and the eternal ability of music to bring people together. I would like to thank members of the organizing committee for their care and attention for the participants and also for the audience. I also express
my gratitude to those who brought this cultural event into existence.
Radko Martínek
Hejtman pardubického kraje
President of the Pardubice Region
Vážení příznivci sborového zpěvu,
Osobní záštitu nad festivalem převzali:
Personal protection of the festival is taken by:
Mgr. Radko Martínek – hejtman Pardubického kraje
Bc. Lubomír Franc – hejtman Královéhradeckého kraje
Ing. Jaroslav Deml – primátor města Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. – rektor Univerzity Pardubice
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice podporuje tuto akci
Statutory city of Pardubice supports this festival
Nadace Život umělce
Brožuru vytisklo Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, graficky upravila Thea Nevečeřalová
52
Je mi ctí přivítat vás v Pardubicích, které se jednou za dva roky stávají díky Mezinárodnímu festivalu akademických sborů IFAS celosvětovým centrem sborového zpěvu.
Vážím si toho, že tato jedinečná akce, přivádějící do Pardubic desítky mladých zpěváků
z celého světa, patří k novodobé kulturní tradici našeho města a je i nedílnou součástí
kulturního života východních Čech. Přispívá k prezentaci děl českých autorů, umožňuje
příznivcům sborového zpěvu poznat špičková sborová tělesa z různých zemí i kontinentů a dává jim možnost porovnat úroveň sborového zpěvu u nás i v zahraničí.
Jsem velmi rád, že se festival, na němž se už více než 40 let setkávají zpěváci z různých kontinentů, koná právě v Pardubicích. Přináší totiž do našeho města nejen
krásný zpěv, ale také mládí s jeho optimismem a dobrou náladou. Od roku 1968 na
pardubickém festivalu vystoupilo už více než 270 sborů z 27 zemí světa. To jsou tisíce
zpěváků z nejrůznějších koutů světa od Číny, Austrálie, Filipín, přes Evropu až třeba po Jihoafrickou republiku, USA či Venezuelu. Doufám, že všichni mají na Pardubice a dny v nich strávené jen krásné vzpomínky.
Přeji všem účastníkům letošního 21. festivalu IFAS příjemný pobyt v našem městě, hodně úspěchů v pěvecké soutěži a spokojené publikum. Organizátorům pak bezproblémový průběh festivalu a posluchačům
mnoho radosti a pohody při festivalových koncertech.
Dear fans of choir singing,
It is my great pleasure and honor to welcome all of you to the International Festival of Academic
Choirs here in the city of Pardubice. It is thanks to this festival that the city of Pardubice becomes the world
capital of choir singing every second year.
I really appreciate the fact that this extraordinary event, which brings tens of young singers from all around
the world to Pardubice, belongs to the new cultural tradition of our city and is also an inseparable element of
cultural life in East Bohemia. It contributes to the presentation of work of the Czech composers, enables the
admirers of choir singing to get acquainted with the best international choirs and gives them the possibility
to compare the level of choir singing in the Czech Republic and abroad.
I am very glad that this festival, where singers from different continents have gotten together for more than 40
years, takes place in Pardubice because it brings not only beautiful singing but also youth with its optimism and
good mood to our city. Since 1968 more than 270 choirs from 27 countries have performed at the Pardubice festival. It means thousands of singers from different corners of the world, including the European countries, China,
Australia, The Philippines, South Africa, USA and Venezuela. I hope that all of them have only beautiful memories
of Pardubice and the days spent here.I wish you a nice stay in our city, a lot of success in the singing competition and a content audience to all the participants of the 21st International Festival of Academic Choirs. To organizers I wish a smooth course of the festival and to the visitors a lot of joy and good humor during the concerts.
Ing. Jaroslav Deml
primátor města Pardubice
Mayor of Pardubice
1
Milí účastníci IFAS 2010, milí mladí přátelé a vážení příznivci sborového zpěvu,
vítejte na mezinárodním festivalu akademických sborů, vítejte na Univerzitě
Pardubice, v jejímž životě je toto setkání milovníků sborového zpěvu velkým
svátkem. Letošní 21. ročník se koná v roce, kdy si naše vysoká škola připomíná 60 let od svého vzniku.
Jsem nesmírně rád, že je tento festival již dlouho spjat s naší akademickou
půdou. Bezesporu významnou měrou přispívá k naplňování našeho poslání šířit vzdělanost a pěstovat tvůrčí a umělecké činnosti.
Přeji vám hodně zdaru v pěveckých soutěžích, všem bohaté umělecké
zážitky, radost ze setkávání a nezapomenutelné vzpomínky, které ve vás letošní ročník zanechá.
Organizátorům děkuji za obětavost a energii, s níž se hostitelství tohoto mezinárodního svátku sborového zpěvu každé dva roky ujímají.
Dear guests, visitors and participants in IFAS 2010,
welcome to the International Festival of Academic Choirs and to the University of Pardubice.
We consider this 21st Festival, celebrating singing and youth, a very important event in our academic
life, especially because IFAS 2010 takes place in the year of the 60th anniversary of the existence of
the University.
I am very pleased that the Festival has been connected with the academic life for such a long time.
There is no doubt that the Festival contributes to the completion of our mission: to spread education
and knowledge and to foster the creative and artistic work.
I wish you good luck during the singing contests, outstanding artistic experiences, the joy of gathering and unforgettable memories of this years event to all participants.
I would also like to thank the organizers of the Festival for their enthusiasm and effort they invest in
the organization every other year.
SBORY / CHOIRS - IFAS 2010
Estonsko, Viljandi
SMÍŠENÝ SBOR AKADEMIE KULTURY VE VILJANDI
Estonia, Viljandi
MIXED CHOIR OF UNIVERSITY OF TARTU VILJANDI CULTURE ACADEMY
Finsko, Helsinky
AKADEMICKÉ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
UNIVERZITY V HELSINKÁCH
Finland, Helsinki
Rusko, Jekatěrinburg
Russia, Ekaterinburg
KONCERTNÍ STUDENTSKÝ SBOR
URALSKÉ STÁTNÍ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE
A1, B1
CONCERT STUDENT CHOIR OF THE URAL STATE MEDICAL ACADEMY
Rusko, Jekatěrinburg
SBOR URALSKÉ STÁTNÍ UNIVERZITY
Russia, Ekaterinburg
THE CHOIR OF THE URAL STATE UNIVERSITY
Rusko, Moskva
KOMORNÍ SBOR MOSKEVSKÉ STÁTNÍ AKADEMIE
CHEMICKÝCH SPECIALIT M. V. LOMONOSOVA
Russia, Moscow
A1, B2, D1
A1, D1
CHAMBER CHOIR OF THE MOSCOW STATE ACADEMY
OF FINE CHEMICAL TECHNOLOGY M. V. LOMONOSOV
Srbsko, Bělehrad
AKADEMICKÝ SBOR „OBILIĆ“
UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ UNIVERZITY V BĚLEHRADĚ
Serbia, Belgrade
A1, B1, D1
ACADEMIC CHOIR „OBILICH“ ARTISTIC ASSOCIATION
OF THE UNIVERSITY OF BELGRADE
Ukrajina, Ostroh
STUDENTSKÝ LIDOVÝ AKADEMICKÝ SBOR
NÁRODNÍ UNIVERZITA, AKADEMIE V OSTROHU
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice
Rector of the University of Pardubice
A1, B2
STUDENT POPULAR ACADEMIC CHOIR NATIONAL
UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY
Česká republika, Brno
PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY
Czech Republic, Brno
THE CHOIR OF MASARYK UNIVERSITY
Česká republika, Liberec
„CUM DECORE“ SMÍŠENÝ SBOR PŘI GYMNÁZIU
F. X. ŠALDY
Czech Republic, Liberec
A1, D1
A1, A2,
B1, D1, D2
MIXED CHOIR „CUM DECORE“
Česká republika, Pardubice „VUS“ VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE
Milí přátelé,
vítáme Vás na festivalu IFAS 2010 v Pardubicích. Jménem
všech organizátorů, kteří pro Vás festival připravují, Vám přejeme
nejen úspěchy v soutěžích, ale i po všech stránkách příjemný a radostný pobyt.
Snažíme se o to, abyste se mohli během dnů, které jsou festivalu vyměřeny, co nejvíce poznat, navázat vzájemná přátelství, poznat
kulturu jiných národů a společně vytvořit atmosféru, která bývá na
IFAS v Pardubicích vždy skvělá.
Věříme, že jsme pro to udělali vše a doufáme, že se Vám bude u nás
natolik líbit, že Vás brzy přivítáme na některém z příštích IFAS.
Czech Republic, Pardubice
„VUS“ UNIVERSITY CHOIR OF PARDUBICE
Česká republika, Ústí n. L.
DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP
Czech Republic, Ústí n. L.
GIRL’S CHAMBER CHOIR PF UJEP
Česká republika, Ústí n. L.
MUŽSKÝ KOMORNÍ SBOR PF UJEP „NONA“
Czech Republic, Ústí n. L.
THE MALE CHAMBER CHOIR PF UJEP „NONA“
Česká republika, Ústí n. L.
SMÍŠENÝ SBOR PF UJEP
Czech Republic, Ústí n. L.
MIXDED CHOIR PF UJEP
A2
A3, D2
D2
D1
Soutěž je vyhlášena v kategoriích / competition categories :
Dear Friends,
Welcome to the IFAS festival in Pardubice. On behalf of all the organizers we would like to wish you
not only a successful acting but also a pleasant and exciting stay. We are doing our best to let you be comfortable, feel home, find new friends, experience new things, meet various cultures and create together a
great atmosphere, so much typical for this festival event.
Finally, let us hope to see you in the future in Pardubice again.
Alena Mejstříková
prezident / president
2
A1, B1
THE ACADEMIC CHORAL SOCIETY OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI
Ukraine, Ostroh
Organizátoři
Organizers
A1
Miroslav Baťa
organizační ředitel / organizing manager
•
•
•
•
•
•
A1 - smíšené sbory / mixed choirs
A2 - komorní smíšené sbory / mixed chamber choirs
A3 - ženské sbory / women’s choirs
B1 - folklor / folklore
B2 - folklor vlastního národa / folklore of choir’s nation
D1 - skladby jednoho stylu artificiální hudby / compositions of one style of art music
•
D2 - jazz, pop, spirituál, gospel / jazz, pop, spirituals, gospel
3
PROGRAM FESTIVALU / FESTIVAL PROGRAMME - IFAS 2010
Úterý 21. září / Tuesday, September 21
20:00
Nokturno na nádvoří pardubického zámku
Nocturno at coutyard of Pardubice castle
Středa 22. září / Wednesday, September 22
18:30
Slavnostní zahajovací koncert / Opening Galaconcert - Aula Univerzity Pardubice
Čtvrtek 23. září / Thursday, September 23
9:00
Mezinárodní soutěž / International Competition - A1 - Aula Univerzity Pardubice
Festivalové koncerty / Festival concerts
16:00
Lázně Bohdaneč - kostel sv. Máří Magdalény (Ukrajina, Estonsko)
17:00
Česká Skalice - kostel Nanebevzetí Panny Marie (Finsko, Rusko - USU)
17:00
Heřmanův Městec - Synagoga (Srbsko, Rusko - USMA)
17:00
Chrudim - kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rusko - MITCHT, ČR - Slavoj Chrudim)
19:00
Festivalový koncert a mezinárodní soutěž / International Competition - A2, A3, B2,
Jiří Ševčík + PIRATE SWING band - Aula Univerzity Pardubice
Pátek 24. září / Friday, September 24
9:00
Mezinárodní soutěž / International Competition - D1, B1 - Aula Univerzity Pardubice
14:30
I F A S I Á D A 2010 - Kampus Univerzity Pardubice
18:30
Mezinárodní soutěž / International Competition - D2 Aula Univerzity Pardubice
Vyhlášení výsledků kategorií A a nominace na GRAND PRIX / Announcement of results
competition cat. A and nominations for the GRAND PRIX
21:00
Společenský ples všech účastníků IFAS 2010 / ball-party for all IFAS 2010 participants
Sobota 25. září / Saturday, September 25
9:00
„GRAND PRIX - IFAS 2010“ - Aula Univerzity Pardubice
11:00
Vyhlášení výsledků B1, B2, D1, D2, GRAND PRIX a slavnostní zakončení festivalu
announcement of results, GRAND PRIX and closing ceremony of the Festival
19:30
Galakoncert národů / Galaconcert of Nations - foyer ČSOB Pojišťovny
Změna programu vyhrazena!
Organizing committee reserves the right to change Festival programme!
4
5
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
Prof. PaedDr. JIŘÍ KOLÁŘ
ČESKÁ REPUBLIKA /
Jiří Kolář (*1932), je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze
(1953) a Vysoké školy pedagogické v Praze (1962). V letech 1964
- 2001 se věnoval výuce sborového dirigování a intonační a sluchové výchově na Pedagogické fakultě UK v Praze, v letech
2001-2005 pak externí výuce v oboru Sbormistrovství chrámové
hudby. V roce 1981 získal titul PaedDr., v roce 1991 se habilitoval a
byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství a v roce 2000
byl jmenován profesorem pro obor Hudební výchova - Sbormistrovství. Jeho umělecká činnost je spjatá především s činností
sbormistrovskou. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do roku 2000 absolvoval více než 800
koncertů doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod
jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích (více než 100 nahrávek v Čs.
Rozhlase Praha, Německu, Francii, Velké Británii, Nizozemí). Jeho výkony jsou zachyceny na 7
LP a 12 CD. Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami –
Cenou Ferdinanda Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva Kultury ČR
(2004) a cenou Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“. Jiří Kolář je autorem nebo spoluautorem
řady učebnic, vysokoškolských učebnic a vysokoškolských učebních textů z oblasti intonační a
sluchové výchovy, řízení sboru a v různých odborných časopisech publikoval více než 600 článků
a odborných studií. V letech 1989-2005 byl šéfredaktorem časopisu Hudební výchova. Je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, předsedou Sdružení sborových dirigentů při
AHUV, členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových festivalů a
stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží.
Umělecký ředitel IFAS / Art Director of IFAS
Předseda mezinárodní poroty / Chairmen of artistic committee
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
MgA. MARKO IVANOVIĆ, PhD.
ČESKÁ REPUBLIKA /
Marko Ivanović se narodil roku 1976 v Praze. Vystudoval Pražskou
konzervatoř a následně Akademii múzických umění v oborech
skladba (prof. V. Riedlbauch) a dirigování (prof. R. Eliška, J. Bělohlávek). V roce 1999 absolvoval stáž na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht u prof. Jurjena Hempela. V roce 2008 získal
doktorský titul v oboru skladba a teorie skladby. Jako autor vážné
hudby pravidelně spolupracuje s předními českými interprety v
tomto oboru, jeho skladby zazněly na řadě koncertů a festivalů u
nás i v zahraničí (Wien Modern, Europe Young Classic v Berlíně,
atd.). Je také častým autorem scénické, rozhlasové a filmové hudby. Spolupracoval mj. s Divadlem bratří Formanů, Studiem Dva, s
režiséry J. Vejdělkem, C. Turbou, H. Kofránkovou, A. Vrzákem. Na
katedře skladby pražské AMU vede Marko Ivanović seminář scénické a filmové hudby. Jako dirigent spolupracoval s mnoha českými a zahraničními orchestry a většinou českých profesionálních
sborů (Pražský filharmonický sbor, Český filharmonický sbor Brno, Pražský komorní sbor, Schola
gregoriana pragensis, Kuhnův dětský sbor, atd.). Je zakladatelem a dlouhodobým sbormistrem
Malostranského komorního sboru. Je pravidelným členem poroty sborových festivalů Praga cantat a Young Prague. V roce 2003 se v polských Katowicích stal laureátem Mezinárodní soutěže
mladých dirigentů G. Fitelberga. S pražským Národním divadlem spolupracoval Marko Ivanović
původně externě (Ph. Glass: Kráska a zvíře, B. Britten: Curlew River). V září 2006 nastoupil do
stálého angažmá jako dirigent Národního divadla v Praze. Zde se podílel m.j. na inscenacích Mozartovy opery La clemenza di Tito, politické „opery-procesu“ Zítra se bude… A. Březiny (ve spolupráci se sborem Canti di Praga) nebo jazzové opery Dobře placená procházka v režii Miloše
Formana, pro kterou také vytvořil novou instrumentaci. Od roku 2009 je šéfdirigentem Komorní
filharmonie Pardubice.
Jiří Kolář, born 1932, graduate of the Pedagogical Faculty of the Charles University1953 and Pedagogical University in Prague1962. In1964 - 2001 pedagogue at the Pedagogical Faculty of the
Charles University in Prague (choral conducting and education of hearing). In 2001 - 2005 an external lecturer of Choir conducting in church music branch. In 1981 he got a doctorate in pedagogical specialization, in 1991 he habilitated and was named senior lecturer in choral conducting. In
2000 Mr. Kolář was given the professor’s degree in Music education and Conducting. In 1967 Mr.
Kolář founded the female choir „Iuventus paedagogica”. Until 1999 this choir received 10 laureate
prizes in prestige European choir competitions and many other awards. Under Mr. Kolář’s leadership the choir performed more than 800 concerts home and abroad, it cooperated with tv and radio studios (in France, Germany, UK, Holland, Czech Radio Prague, etc.) and its performances are
recorded on 7 LPs and 12 CDs. Jiří Kolář’s art activiteis were awarded the national choirconducting prizes, the Prize of Ferdinand Vach in 1999 and of Bedřich Smetana in 2007, the Prize of
Ministry of Culture of the Czech Republic in 2004 and the Prize of the Foundation „Život umělce” „Senior Prix 2007”. He is an author of a lot of textbooks, university textbooks and university texts on
intonation and hearing and on conducting. He also wrote into specialist magazines about music.
From 1989 to 2005 he worked as a head of the magazine „Hudební výchova”. Mr. Kolář is the honorary president of the Czech Choirs Association, the president of the Union of Choir Conductors
in the Association of Musical Artists and Scientists, a member of advisory committees for choral
singing and juries at national and international competitions at home and abroad.
Marko Ivanović was born in 1976 in Prague. He attended the Prague Conservatory and subsequently the Academy of Performing Arts, where he studied composition and conducting (Prof.
R. Eliška, J. Bělohlávek). In 1999 he took up an internship at Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht with prof. Jurjen Hempel. In 2008 he achieved PhD degree in composition and theory of
composition. As a composer of classical music he has regularly cooperated with leading Czech
ensembles, and his compositions have been played at a host of concerts both in the Czech Republic and abroad (Wien Modern, Europe Young Classic in Berlin, etc.). He is the author of numerous scenic, radio and film music compositions. He cooperated o.a. with Brother Forman’s
Theatre, Studio Dva, with director J. Vejdělek, C. Turba, H. Kofránková, A. Vrzák, ect.. On Prague’s AMU he leads a seminar of Film and drama music. As a conductor, he has collaborated
with various Czech and foreign orchestras and the most of Czech professional choirs (Prague
Philharmonic choir, Czech philharmonic choir, Prague chamber choir, Schola gregoriana
pragensis, Kuhn chidren choir, etc.). He was founder and conductor of Old town square singers
choir. He is member of jury on Praga Cantat and Young Prague choir festivals. In 2003 he became the laureate of the G. Fitelberg International Competition of Young Composers in Katowice,
Poland. Since September 2006 he has been a conductor of National Theatre in Prague. He participated on Mozart’s La clemenza di Tito, on „political-trial-opera“ Tommorow will be… and with
the stage director Miloš Forman on the jazz opera A Walk Worthwhile (as a conductor and as an
author of a new orchestration). Since 2009 he has been appointed as a chief-conductor of Pardubice Philharmony Orchestra.
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
6
7
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
Doc. Ing. VLASTISLAV NOVÁK
ČESKÁ REPUBLIKA /
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
Prof. Dr. J. SCOTT FERGUSON
USA /
Vlastislav Novák (*1931), získal základy ve hře na klavír na
hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Při studiu
gymnázia založil studentský a dětský sbor. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou (dnes Univerzita Pardubice), kde v letech 1957-1993 působil jako pedagog
a vědecký pracovník. V roce 1950 založil Vysokoškolský
umělecký soubor Pardubice a v roce 1960 Pardubický dětský
sbor. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění v Praze. V roce
1992 se habilitoval na Univerzitě v Hradci Králové v oborech
dirigování a sborový zpěv. Zde také působí jako docent sborového zpěvu. Od roku 1980 je profesorem dirigování a sborového zpěvu na pardubické konzervatoři, kde vychoval řadu
známých dirigentů a sbormistrů, kteří nyní působí jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. Vedl jako lektor mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Americe a
Japonsku. Je zván do mezinárodních porot světových sborových soutěží. V roce 1968
založil v Pardubicích tradici Mezinárodních festivalů akademických sborů „IFAS”, v roce
1969 Festival dětských a mládežnických sborů a v roce 1999 Festival a soutěž Bohuslava
Martinů. Byl oceněn nejvyššími dirigentskými cenami České republiky - Bedřicha Smetany
a Františka Lýska. V únoru 2008 byl jmenován za Českou republiku členem mezinárodní organizace „Choir Olympic Council”. V roce 2008 mu byl udělen titul „Čestný prezident IFAS”.
J. Scott Ferguson je profesorem hudby a ředitelem sborových činností na Illinois Wesleyan University (IWU), kde
vede Vysokoškolský sbor a Komorní pěvce a vyučuje pěveckou výchovu, sborové dirigování a sborovou literaturu. Dr. Ferguson vystudoval hru na varhany na
Konzervatoři v Oberlin, absolvoval vysokoškolské studium dirigování sboru na Kalifornské univerzitě (Irvine,
Master of Fine Arts) a Wisconsinské univerzitě (Madison,
Dr. hudebních umění). Se svými sbory procestoval od
roku 1988 USA i Evropu. Vysokoškolský sbor IWU vystupoval často při státních událostech sponzorovaných Národní konferencí hudebních pedagogů (MENC) a
Asociací amerických hudebních ředitelů (ACDA). Dr. Ferguson je častým festivalovým dirigentem a porotcem, vedoucím sborových ateliérů v
USA, Evropě a Jižní Americe. Publikoval články o slovenské sborové hudbě ve Sborovém časopise ACDA a je sestavovatelem a vydavatelem Slovenské sborové edice,
publikované Alliance Publications. Dr. Ferguson řídí rovněž Chrámový sbor Druhého
presbyteriánského kostela v Bloomingtonu a je varhaníkem a vedoucím kůru Katolického kostela sv. Josefa v Chenoa (Illinois). V současné době působí jako vydavatel zpravodaje IL-ACDA „Dirigentské pódium”.
Vlastislav Novák (*1931) learnt basics in playing the piano at the music school of Jaroslav
Kocián in Ústí nad Orlicí. While studying at secondary grammar school, he established children and student choir. He graduated from the Institute of Chemical Technology (nowadays
the University of Pardubice), where he also taught and worked from 1957 to 1993. In 1950
he established the Academic Choir of Pardubice (VUS Pardubice) and in 1960 the Children’s Choir of Pardubice. During his studies of chemistry he privately studied composition
and conducting at the Academy of Performing Arts in Prague. In 1992 he habilitated in conducting and choir singing at the University of Education in Hradec Králové. Since 1980 he
has also been teaching conducting and choir singing at the Conservatory of Pardubice,
where he has taught a number of famous conductors and choir leaders, who now work not
only in the Czech Republic but also abroad. Further, he has lead a lot of conducting and
choir.leading workshops and courses in the Czech Republic, Germany, Lithuania, Russia,
Poland, Greece, the U.S.A. and Japan. He is often invited to participate as a member of jury
at various international choir competitions. In 1968 he established the tradition of the International Festival of University Choirs „IFAS”, in 1969 he started the Festival of Children and
Youth Choirs, and in 1999 he started the tradition of the International Bohuslav Martinů Festival and Competition. Vlastislav Novák received the highest conducting awards of the Czech
Republik - B. Smetana and F. Lýsek awards. In February 2008 he was nominated on behalf of
the Czech Republic as a member of the International Organization „Choir Olympic Council”.
The title of „ IFAS Honorary President“ was awarded in 2008.
J. Scott Ferguson is Professor of Music and Director of Choral Activities at Illinois
Wesleyan University, where he conducts the Collegiate Choir and Chamber Singers,
and teaches studio voice, choral conducting, and choral literature. Dr. Ferguson received his undergraduate training at Oberlin Conservatory in organ performance. He
completed graduate studies in choral conducting at the University of California, Irvine, earning the Master of Fine Arts, and the University of Wisconsin, Madison, where
he earned the Doctor of Musical Arts. His choirs have appeared on tour throughout
the United States and Europe since 1988. The IWU Collegiate Choir has frequently
performed at state events sponsored by the Music Educators National Conference
(MENC) and the American Choral Directors Association (ACDA), and most recently
performed at the 2008 ACDA Central Division Convention. Dr. Ferguson is an active
choral clinician, festival conductor and adjudicator, and has presented choral
workshops in the United States, Europe, and South America. He has contributed articles on Slovak choral music to the ACDA Choral Journal and is the compiler and
editor of the Slovak Choral Series, published by Alliance Publications. Dr. Ferguson
also directs the Chapel Choir at Second Presbyterian Church, Bloomington, and is
organist and cantor at St. Joseph Catholic Church in Chenoa, IL. He currently serves
as editor of the IL-ACDA newsletter, The Conductor’s Podium.
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
8
9
MEZINÁRODNÍ POROTA • INTERNATIONAL JURY
Prof. HELLMUTH DREWES
RAKOUSKO /
starosta a kulturní referent Městského úřadu ve Spittalu.
Od svých sedmnácti let řídí pěvecký sbor, stal se členem
komorního sboru Walther z Vogelweide v Innsbrucku a
dlouholetým zástupcem vedoucího sboru madrigalistů v
Klagenfurtu. Je dirigentem spittalského pěveckého
sdružení Porcia již od jeho založení v roce 1956 a rovněž
zakladatelem a hudebním ředitelem mezinárodní soutěže
pěveckých sborů, která je od roku 1964 pořádána v kouzelném prostředí renesančního zámku Porcia. Desítky let
vede pan Drewes dirigentské kurzy a bývá častým porotcem mezinárodních sborových soutěží. V roce 2009
obdržel Cenu kultury země Korutany.
Hellmuth Drewes - Lord Mayor and cultural officer of City
Council in Spittal. Choir manager since his 17, member of
the Walther of Vogelweide Chamber Choir in Innsbruck
and long-time deputy manager of madrigal choir in Klagenfurt. Conductor of the Porcia
Choir since its establishing in Spittal in 1956. He has been also a founder and musical director of the Porcia Renaissance castle since 1964. For decades, Mr. Drewes has been
leading the conductor training courses and has been a frequent jury member of international choral competitions. In the year 2009 Korutany was awarded Culture Award.
Asistentka poroty
Assistant jury
Edita Nováková
Mediální partneři
Medial partners
10
11
SMÍŠENÝ SBOR AKADEMIE KULTURY VE VILJANDI
ESTONSKO, VILJANDI
MIXED CHOIR OF UNIVERSITY OF TARTU VILJANDI CULTURE ACADEMY
ESTONIA, VILJANDI
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Zdeněk Lukáš
Eino Tamberg
John Farmer
John Dowland
Johannes Brahms
Carl Orff
1928 - 2007
*1930
cca 1570 - cca 1605
1563 - 1626
1833 - 1897
1895 - 1982
Trad. podle Gjendine Slalien,
arr. Gunnar Eriksson
*1936
Alleluia
Hommik (Jitro)
Fair Phyllis
Fine knacks for ladies
Dein Herzlein mild
Smíšený sbor Akademie kultury ve Viljandi, která je součástí Univerzity v Turku,
vznikl v roce 1990. V současné době jej tvoří zpěváci z různého prostředí a různé úrovně hudební průpravy, včetně studentů Akademie kultury (VCA), učitelů a jejich přátel.
V uplynulých letech stála v čele sboru již řada dirigentů, v současném složení však
pracuje sbor pod vedením nové dirigentky Jany Perensové a její asistentky Pille Kährikové teprve od září 2009. Sbor vystupuje s hudebníky studujícími na VCA a se Symfonickým orchestrem mládeže z Viljandi. Jeho repertoár tvoří jak tradiční sborová tvorba,
tak i nové skladby studentů a absolventů VCA a dalších estonských skladatelů.
The mixed choir of UT Viljandi Culture Academy was established in 1990. Today the
choir has singers with different backgrounds including Academy students, teachers
and friends. The choir have had many conductors in the past, but the current composition has been working together since September 2009 under the new conductor Jana
Perens and assisted by Pille Kährik. The choir has productions with the music students
of Academy as well as the Viljandi Young People’s Symphony Orchestra. The repertoire
consists of traditional choral music as well as new music from students and alumni of
the Academy and Estonian composers.
Catullus ad columnam &
Catullus et Lesbia
z 1. části „Catulli carmina“
Gjendines badnlat
Dirigent / Conductor
Jana Perensová je absolventkou Tallinnské Státní konzervatoře v oboru Dirigování (1993). V letech 1993-1997 stála v čele
Akademického smíšeného sboru, v současné době řídí různé
sbory v Tallinnu. Pracuje rovněž jako učitelka hudby.
Jana Perens graduated from Tallinn State Conservatory with
a degree in conducting in 1993. She conducted The Academy Mixed Choir years 1993-1997, and is at the moment also
conducting several choirs in Tallinn. She is also a music teacher.
Pille Kähriková absolvovala v roce 1995 obor Dirigování na
VCA. Od roku 1991 byla členkou Akademického sboru, od
roku 2002 v něm působí jako jeho dirigentka. Ve Viljandi
pracuje rovněž jako učitelka hudby.
Pille Kährik graduated from Viljandi Culture College in 1995
with a degree in conducting. She has been singer and choirmaster of the Academy Choir since 1991 and conductor since
2002. She also works as a music teacher in Viljandi.
12
13
AKADEMICKÉ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
UNIVERZITY V HELSINKÁCH
FINSKO, HELSINKY
THE ACADEMIC CHORAL SOCIETY OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI
FINLAND, HELSINKI
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Zdeněk Lukáš
Tomás Luis de Victoria
Edward Elgar
Claude Debussy
Einojuhani Rautavaara
1928 - 2007
1548 - 1611
1857 - 1934
1862 - 1918
*1928
Alleluia
Regina caeli laetare
Go, Song of Mine
Dieu! Qu’il la fait bon regarder
Lähtö
Akademické pěvecké sdružení Univerzity v Helsinkách (AL) je smíšený sbor, který
vznikl v roce 1953 a hlavním cílem byla možnost uvádění velkých děl s doprovodem
orchestru. V současné době směřuje toto sborové těleso k interpretaci a cappellových
skladeb, i když mše, oratoria a symfonická díla tvoří stále významnou součást jeho repertoáru. V jeho programu nalezneme hudbu všech stylů, od renesance až po hudbu
současných skladatelů. Sbor, v němž pracuje asi 40 zpěváků z řad studentů a absolventů školy, koncertuje nejčastěji v Helsinkách, ale i v jiných městech Finska a různých zemích Evropy. Sbor rovněž nahrává a spolupracuje při provádění operních
představení.
Akateeminen Laulu (AL), The Academic Choral Society, is the mixed choir of the Helsinki University Student’s Union established in 1953 to perform large-scale orchestral
works. At present the choir performs increasingly a cappella works although the masses, oratorios and symphonies are still an important part of AL’s repertoire. Stylistically
AL’s repertoire expands from the renaissance music to the music of our times. There
are about 40 singers - students and graduates - in the choir. AL gives concerts mostly
in Helsinki but it has also performed in other cities in Finland and in different parts of
Europe. AL has also made recordings and taken part to operatic productions.
B1
Finská lidová
arr. Jussi Chydenius a Essi Wuorela
Kaipaava
Toivo Kuula
Skladba na lidový text
Venelaulu
1883 - 1918
Cyrillus Kreek
1889 - 1962
Úprava estonské lidové písně
Sirisege, sirbikesed
Dirigent / Conductor
Ruut Kiiskiová (*1984) je uměleckou vedoucí AL od roku
2008. Je absolventkou oboru Církevní hudba na Sibeliově akademii a pokračuje dále ve studiu sborového dirigování (zúčastnila se např. mistrovských dirigentských
kurzů Tatjany Hitrové, Kasparse Putninše a Johannesa
Prinze). R. Kiiskiová zpívá v ansámblu EMO, který je
považován za jeden z nejlepších ve Finsku. Řídí i jiné
sbory.
Ruut Kiiski (*1984), Master of Music, has been the artistic director of AL since 2008.
She graduated from the church music department of the Sibelius Academy. She continues further her studies in choral conducting and has taken part to Tatjana Hitrova’s,
Kasper Putnin’s and Johannes Prinz’s master classes in choral conducting. Kiiski sings
in EMO Ensemble, which is considered one of the best choirs in Finland. She also conducts other choirs.
14
15
KONCERTNÍ STUDENTSKÝ SBOR
URALSKÉ STÁTNÍ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE (USMA)
RUSKO, JEKATĚRINBURG
CONCERT STUDENT CHOIR OF THE URAL STATE MEDICAL ACADEMY
RUSSIA, EKATERINBURG
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Orlando di Lasso
1532 - 1594
Kyrie ze Mše
„Je ne mange point porc”
Antonín Dvořák
Georgij Sviridov
Zdeněk Lukáš
1841 - 1904
1915 - 1998
1928 - 2007
Napadly písně
Marie
Alleluia
Spirituál, arr. Moses Hogan
My Soul’s Been Anchored
in the Lord
Koncertní studentský sbor Uralské státní lékařské akademie vznikl v září 2003.
Tento tvořivý kolektiv se pravidelně účastní soutěží, festivalů a sborových setkání.
Stal se laureátem řady regionálních, všeruských i mezinárodních sborových soutěží, jako např.: 2005 – 2. cena na Všeruské sborové soutěži „Jaro na UPI“ v Jekatěrinburgu, 2006 – 3. cena na Mezinárodním soutěžním sborovém festivalu „Vánoce
v Rusku“ v Jekatěrinburgu, 2008 – Festival univerzitních sborů „Tváře přátel“, 2009
– 2. cena na Mezinárodním soutěžním sborovém festivalu „Vánoce v Rusku“ v Jekatěrinburgu, 2009 – 2. cena na VI. Mezinárodním festivalu J. Brahmse ve Wernigerode (Německo).
The Concert student choir was founded in September 2003. The choir is a creative
collective, constant participant of the contests, festivals and choir meetings, winner
of regional, All-Russian, international choral competitions. 2005 - on the All-Russian
Choir Contest “Spring of the UPI” in Ekaterinburg, 2nd prize, in January, 2006 - International contest - festival “Christmas in Russia”, Ekaterinburg, 3d prize. May, 2008 –
Festival of the University Choirs „Faces of the friends“. January, 2009 - International
contest - festival “Christmas in Russia”, Ekaterinburg, Russia, 2nd prize, in July 2009
- VI International Brams Choral Festival, Wernigerode, Germany, 2nd prize.
B1
Ruská lidová
Bahamský spirituál, arr. Norman Luboff
Ukrajinská lidová, arr. Nikolaj Rakov
Už ja zoloto choroňu
All my Trials
Oj, dub, duba
Dirigent / Conductor
Marina Bekťaševová (*1962) je zakladatelkou a dirigentkou Koncertního studentského sboru Uralské státní
lékařské akademie. S tímto sborem se úspěšně účastní
různých sborových soutěží a festivalů.
Marina Bektyasheva was born in 1962. In 2003 by the initiative of Marina Bektyasheva the Concert Student choir
of the Ural State Medical Academy was founded, in
which Marina Bektyasheva became the Choir Conductor.
Marina Bektyasheva and the Choir started successfully
their activities performing and participating in different
musical contests and festivals.
16
17
Trička IFAS potiskla firma: Stanislava Topičová - reklamní tisk
tel./fax: 466 643 559 • mobil: 603 578 569 • e-mail: [email protected]
18
19
SBOR URALSKÉ STÁTNÍ UNIVERZITY (USU)
RUSKO, JEKATĚRINBURG
THE CHOIR OF THE URAL STATE UNIVERSITY
RUSSIA, EKATERINBURG
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Clément Jannequin
Robert Schumann
Zdeněk Lukáš
Jurij Tolkač
Mykola Leontovič
Sergio Mendes
1485 - 1564
1810 - 1856
1928 - 2007
*1950
1877 - 1921
*1941
Au joli jeu
Gute Nacht
Alleluia
Vysokije sosny
Ščedrik
Mas que Nada
B2
Ruská lidová
arr. O. Kolovskij
Na goruške na gore
Ruská lidová
arr. Alexandr Vasiljevič Svěšnikov
Už ty, sad
Ruská lidová
Kalinka – Malinka
Sbor Uralské státní univerzity (USU) vznikl v roce 2001. Sbor pravidelně koncertuje a zúčastňuje se všech významných akcí v rámci univerzity a města. Sbor USU
se stal laureátem a získal diplomy na mnoha domácích i zahraničních sborových
soutěžích a festivalech. Jeho repertoár obsahuje více než 200 skladeb ruské a světové klasiky, církevní hudbu i hudbu moderních autorů. Sbor trvale spolupracuje i s
dalšími předními sbormistry. Jeho členy jsou studenti řádného i postgraduálního
studia na USU, které všechny spojuje opravdová láska ke sborovému umění.
The Choir of the Ural State University was founded in 2001. The Choir leads active
concert work and is a permanent participant of all great university and city events.
The Choir of the USU has become the laureate and received diplomas of many
All-Russian and International competitions and festivals.The repertoire of the Choir
contains more than 200 pieces of Russian and world classics, church music, music
of modern authors. The Choir constantly collaborates with leading conductors. Students and post-graduates of the USU are permanent members of the Choir. All of
them are united by genuine and true love to choral art.
D1
Petr Iljič Čajkovskij
1840 - 1893
Simvol věry
Otče naš
Dostojno jesť
Chvalitě Gospoda s něbes
(z Liturgie sv. Jana Zlatoústého)
Dirigent / Conductor
Alexandra Kuzněcovová (*1977) je uměleckou vedoucí a
dirigentkou Sboru Uralské státní univerzity. V roce 2001 absolvovala Uralskou státní konzervatoř M. P. Musorgského.
Je zakladatelkou a ředitelkou festivalu „Univerzitních sborových sdružení” G. P. Rogožnikova (2003 - 2010). Na mezinárodních sborových soutěžích ve Verkoturyji (2002) a Moskvě
(2009) získala zvláštní ceny za nejlepší dirigentský výkon.
Alexandra Kuznetsova (*1977) is the art director and conductor of the Choir of the USU. She graduated from the Urals
State Conservatoire named after M. P. Musorgskiy in 2001.
She is the author and director of the festival „University Choir
Assemblies” named after G. P. Rogozhnikova (2003-2010). She was awarded a diploma „The Best Conductor of the Contest” at the international competitions of
choirs (Verkoturye 2002, Moscow 2009).
20
21
KOMORNÍ SBOR MOSKEVSKÉ STÁTNÍ
AKADEMIE CHEMICKÝCH SPECIALIT
M. V. LOMONOSOVA (MITCHT)
RUSKO, MOSKVA
CHAMBER CHOIR OF THE MOSCOW STATE ACADEMY OF FINE
CHEMICAL TECHNOLOGY M. V. LOMONOSOV
RUSSIA, MOSCOW
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Antonio Lotti
Zdeněk Lukáš
Sergej Rachmaninov
1667 - 1740
1928 - 2007
1873 - 1943
Miserere
Alleluia
Bogorodice Děvo, radujsja
Georgij Sviridov
1915 - 1998
Ruská lidová
arr. Valerij Kalistratov
Strekotuňa běloboka
z koncertu pro sbor „Puškinův
věnec“
*1942
Děvka po sadu chodila
Pavel Česnokov
Pavel Česnokov
Sergej Tanějev
1877 - 1944
1877 - 1944
1856 - 1915
Komorní sbor Moskevské státní akademie chemických specialit M. V. Lomonosova, laureát
ruských a zahraničních festivalů a držitel stříbrného diplomu z 5. Sborové olympiády (Rakousko)
vznikl v roce 2006 z iniciativy rektorky Akademie Ally Konstantinovny Frolkovové. Sbor má čest reprezentovat MITCHT při nejvýznamnějších vědeckých a tvůrčích akcích. Spolupracuje s řadou pěveckých sborů a orchestrů z celého Ruska i ze zahraničí. Od roku 2009 organizuje pravidelně tvůrčí
shromáždění „Mládež pro Rusko“. Důležitým mezníkem v jeho uměleckém vývoji byla účast na 5.
Sborové olympiádě (Rakousko, 2008), na níž získal stříbrný diplom. V dubnu 2010 se stal laureátem nejprestižnějšího studentského soutěžního festivalu moskevských vysokých škol „FESTOS
2010“ v kategorii „Studentské sborové jaro“. Komorní sbor MITCHT pořádá i samostatné koncerty
po celém Rusku i v zahraničí (Wroclaw, Polsko).
Chamber Choir of the Moscow State Academy of Fine Chemical Technology Lomonosov (MITHT) winner of Russian and international festivals, as well as Silver Diploma 5 World Choir Games /Austria/.The team was established in October 2006 on the initiative of the rector of the Academy of Alla
Constantinovna Frolkova. The Chamber Choir is pleased to officially represent the Moscow State
Academy of Fine Chemical Technology by M. V. Lomonosov on the most important scientific and
creative activities. The choir is actively cooperating with other choirs and orchestras in both Russian
and foreign. Since June 2009 Chamber Choir MITHT annually organizes Creative Assembly „Youth
for Russia“. An important milestone in the creative development team has participated in the 5-th
World Choir Olympics (5 World Choir Games, Austria, 2008), where the Chamber Choir MITHT won the
silver diplomat. In April 2010 the Chamber Choir MITHT was named the winner of the prestigious student competition-festival among the higher educational institutions of Moscow „Festos 2010“ in the category Student Choir Spring“. Chamber Choir MITHT has experience in solo performance concert
programs both in Russia and abroad (Wroclaw, Poland).
D1
Cheruvimskaja (Sofroněvskaja)
Da ispravitsja molitva moja
Kantáta „Joann Damaskin“
(1. část)
Dirigent / Conductor
Ivan Antoljevič Samojlov – umělecký vedoucí a hlavní dirigent
Komorního sboru Moskevské státní akademie chemických specialit M. V. Lomonosova (MITCHT) se narodil v roce 1978 a v roce
1996 absolvoval Vysokou hudební školu M. M. Ippolitova-Ivanova
v oboru dirigování sboru (ve třídě prof. E. V. Jesipovové). V roce
2002 absolvoval tentýž obor ještě na Moskevské státní konzervatoři P. I. Čajkovského (ve třídě prof. L. Z. Kantoroviče).
V průběhu let stál v čele takových pěveckých kolektivů jako je
např. Mládežnický sbor moskevského Domu umění, Dětský sbor
Hudební školy A. G. Rubinštejna, Chlapecký sbor Hudební školy A. G. Rubinštejna nebo Sbor Moskevské školy umění „Pták Ohnivák“. I. A. Samojlov je rovněž regentem chrámu sv. Jana Predteče
v Moskvě.V roce 2006 založil Komorní sbor MITCHT, s nímž v roce 2008 získal stříbrný diplom na 5.
Sborové olympiádě v rakouském Grazu. V dubnu roku 2010 se stal tento sbor laureátem „FESTOS
2010“. S podporou rady moskevské oblasti Trogačevo-Nikulino organizuje I. A. Samojlov tvůrčí shromáždění „Mládež pro Rusko“ (červen 2009, 2010).
Samoilov Ivan Anatol’evich - Director and Chief Conductor of the Chamber Choir of the Moscow
State Academy of Fine Chemical Technology by M. V. Lomonosov (MITHT). Was born in 1978. He
graduated in 1996 Higher Music School by M. M. Ippolitov-Ivanov, specializing in Choral Conducting (class of Professor Esipova E. V). In 2002 he graduated from the Moscow State Conservatory by P. I. Tchaikovsky in the same specialty (class of Professor Kantorovich L. Z.). Over the years,
led by such groups as the Youth Choir at the House of Art MIUSSah, Moscow Children’s Choir Music School by Rubinstein, Boys Choir of Music School by Rubinstein, Choir of the Moscow School
of Art „Firebird“. Also, Ivan Samoilov Regent the Church by St. John Predtecha in Moscow. In 2006
he founded the Chamber Choir of the Moscow State Academy of Fine Chemical Technology by M.
V. Lomonosov (MITHT). In July 2008 the Chamber Choir MITHT under the direction Ivan Samoilov
won the silver diploma 5 x World Choir Games (Austria, Graz). In April 2010 the group became the
laureate of „FESTOS“. With the support of the council Troparevo-Nikulino Moscow Ivan Samoilov organizes Creative Assembly „Youth of Russia“ (June 2009, June 2010).
22
23
AKADEMICKÝ SBOR „OBILIĆ“
UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ UNIVERZITY V BĚLEHRADĚ
SRBSKO, BĚLEHRAD
ACADEMIC CHOIR „OBILICH” ARTISTIC ASSOCIATION
OF THE UNIVERSITY OF BELGRADE
SERBIA, BELGRADE
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Zdeněk Lukáš
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Kostantin Babić
Stevan St. Mokranjac
Marko Tajčević
1928 - 2007
1525 - 1594
1927 - 2009
1856 - 1914
1900 - 1984
Alleluia
Ogni belta
Jablanova tužba
Tebe pojem
Vospojte
Todor Slakovski
arr. Nemanja Savić
arr. Darinka Matić-Marović
1909 - 2004
*1957
Josif Marinković
1851 - 1931
Oče naš (Otče náš z Liturgie)
Stevan St. Mokranjac
1856 - 1914
Liturgija sv. Jovana Zlatoustog
Akademický sbor „Obilić“ vznikl v roce 1884 na Bělehradské univerzitě pod názvem Akademické pěvecké sdružení „Obilić“. Největší úspěch sboru představuje osm tříměsíčních koncertních turné po USA a Kanadě (více než 500 koncertů) a koncertní zájezdy do Švédska,
Finska, ČR, na Slovensko, do Polska, Číny, Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Ruska, Velké Británie, Francie a Španělska. Sbor účinkoval v nejproslulejších
světových koncertních sálech, jako je např. Carnegie Hall v New Yorku, Akropolis Opera House v Nice, Concerthuset ve Stockholmu, Čajkovského síň v Moskvě, Filharmonie v Berlíně,
Filharmonie v Los Angeles, Constitution Hall ve Washingtonu, Herodio Theatre v Aténách,
Musikverein ve Vídni, Pizza del Campidolio v Římě aj.
Was established in 1884, at the Belgrade University, under the name The Academic Singing
Society “Obilich”. One could mention, among the greatest successes of the choir eight
three-month tours in the USA and Canada (over 500 concerts), and the tours in Sweden, Finland, Czech, Slovakia, Poland, China, Germany, Austria, Switzerland, Italy, Romania, Bulgaria,
Russia, Great Britain, France, Spain.The choir performed in the most famous halls of the world:
The Carnegie Hall in New York, the Acropolis Opera House in Nice, the Concerthuset in
Stockholm, the Tchaikovsky Hall in Moscow, the Berlin Philharmonics, the Los Angeles Philharmonics, the Constitution Hall In Washington, the Herodio Theatre in Athens, Musikverein in
Vienna, Piazza del Campidolio in Rome, etc....
B1
Makedonska humoreska
Krajiške pjesme
Pjesme iz Serbije
D1
(Liturgije sv. Jana Zlatoústého, výběr)
Marko Tajčević
1900 - 1984
Vospojte
(IV. duchovní verš, žalm 95.1)
Dirigent / Conductor
Darinka Matićová - Marovićová se vyznačuje harmonickým spojením vysoce kultivovaného muzikantství, autority, sugestivní síly, nekonečné energie a plné oddaností ke své práci. Byla oceněna mnoha prvními a zvláštními
cenami na řadě mezinárodních sborových soutěžích (Llangollen, Varna, Arezzo, Gorizia, Berlín, Torevieja, Masmechelen). Účastnila se největších světových festivalů (Pražské jaro, Berlínské slavnosti, Světový festival ve Vídni,
atd.). Byla děkankou fakulty(1983-89) a rektorkou Vysoké školy umění
(1989-98).
The artistic personality of prof. Matich-Marovich integrates harmoniously a highly cultivated musicianship, authority, suggestive power, endless energy and complete devotion to her work.
She was awarded many prizes, always first and special foreign choral competitions (Llangollen, Varna, Arezzo, Gorizia, Berlin, Torevieja, Masmechelen). She took part in the greatest world
festivals (The Prague Spring, The Berlin Festivities, World Festival in Vienna, etc.) She was the
Dean of that faculty (1983-89) and the President of the University of Art (1989-98).
Dejan Milivojević absolvoval obor Dirigování ve třídě D. M. Marovićové. V současné době pokračuje ve studiu oboru Dirigování na Fakultě hudebního umění v Bělehradě. Od roku 2000
působí na Pedagogické fakultě Bělehradské univerzity, od roku 2005 v postavení učitele. Od
roku 2004 je asistentem D. M. Marovicové u Akademického sboru „Obilić“, Umělecké
sdružení Univerzity v Bělehradě „Branko Krsmanović“.
Dejan Milivojevic graduated in class of Darinka Matich Marovich, in conducting grade. At present on the specialistic studies in conducting grade, on the Faculty of Music Art in Belgrade.
He is associate at the The Faculty of Teacher Education, University of Belgrade, since the year
of 2000, and in the 2005th he is selected for the teacher position at the same Faculty. Since the
year of 2004 he is an assistant of Darinka Matich Marovich at the Academic choir „Obilich“ Artistic Association of the University of Belgrade „Branko Krsmanovich“.
24
25
STUDENTSKÝ LIDOVÝ AKADEMICKÝ SBOR
NÁRODNÍ UNIVERZITA, AKADEMIE V OSTROHU (OANU)
UKRAJINA, OSTROH
STUDENT POPULAR ACADEMIC CHOIR NATIONAL
UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY
UKRAINE, OSTROH
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Felice Anerio
arch. Ionafan
Alexandr Archangelskij
Kočanovskij
Zdeněk Lukáš
1560 - 1614
*1949
1846 - 1924
1928 - 2007
Christus factus
Plotiju usnuv
K Bogorodice priležno
Angel vopijaše
Alleluia
B2
Ukrajinský svatební obřad
„Svatební chléb“
Studentský lidový akademický sbor Národní univerzity, Akademie v Ostrohu vznikl v roce
1995. Tvoří jej studenti různých kateder Akademie v Ostrohu, kteří nemají předchozí hudební
průpravu, a univerzitní pedagogové. Sbor získal diplomy na těchto festivalech: 4. Mezinárodní
festival dechové hudby (Rivne, Ukrajina, 1997); 1. Mezinárodní studentský sborový festival
(Vilnius, Litva, 1998); Festival sborového zpěvu Mriya (Lvov, 2002); 2. a 3. Mezinárodní mládežnický festival duchovní hudby Ave Maria (Kremenets, 2007 a 2008); Mezinárodní festival
Night Before Ivana Kupala (Przemysl, Polsko, 2007 a 2009). Současný repertoár sboru obsahuje duchovní hudbu, úpravy ukrajinských lidových písní, sbory na slova Tarase Ševčenka, vánoční koledy a spirituály.
Student Popular Academic Choir of Ostroh Academy National University (OANU) Founded in
1995.The choir consists of the students from different colleges of Ostroh Academy having no
previous music background and the University lecturers. Diplomas: 4th International Festival of
Wind Music (Rivne, Ukraine, 1997); 1st International Student’s Choir Festival (Lithuania, Vilnius,1998); Festival of Choral Singing Mriya (Lviv, 2002); 2nd and 3rd International Youth Festivals
of Sacred Music Ave Maria (Kremenets, 2007 and 2008); International Festivals Night Before
Ivana Kupala (Poland, Przemysl, 2007 and 2009).Two audio disks recorded: disk of carol singing Oi, Koliada, Koliadnytsia (Oh Christmas Time, 2006); disk of sacred music Oratio Domines
(2008). Currently, the repertoire of the choir including sacred music, variations of Ukrainian folk
songs, songs with lyrics by Taras Shevchenko, Christmas carols and spirituals.
Dirigent / Conductor
Oksana Denysiuková (*1970)
Vzdělání: Vyšší odborná hudební škola v Rivne (klavír); Státní humanitní univerzita v Rivne (hudební pedagogika a hudební výchova).
Praxe: 1990-2002 – učitelka klavírní hry na hudební škole; 1998-2000 – učitelka
liturgického zpěvu; od roku 2002 korepetitorka na Vysoké škole umění a kultury v Rivne; 1990-2000 – II. ředitelka sboru Katedrály sv. zjevení Boha v Ostrohu;
od roku 2003 dirigentka Studentského lidového akademického sboru.
Oksana Denysiuk (*1970)
Education: Rivne music college (class of piano); Rivne State Humanitarian university (a master’s
degree in music pedagogics and education). Work experience: 1990-2002 – a piano teacher at
music school; 1998-2000 – a teacher of liturgical singing at Mezhyrich religious school; since
2002 – an accompanist at Rivne college of Arts and Culture; 1990-2000 – II choir director of Ostrog Holy Theophany cathedral; since 2003 – a conductor of a Student Popular Academic Choir.
Larysa Baščuková (*1983)
Vzdělání: sedmiletá Základní hudební škola v Ostrohu (bandura); Národní univerzita, Akademie v Ostrohu (finance); soukromé kurzy ve zpěvu a řízení sboru.
Praxe: od roku 2000 – II. ředitelka sboru Katedrály sv. zjevení Boha v Ostrohu;
od roku 2001 dirigentka Studentského lidového akademického sboru; od
roku 2006 dirigentka vokální skupiny Vojenského lycea v Ostrohu; od roku
2009 dirigentka folklorní sborové skupiny Odborné technické školy v Ostrohu.
Larysa Bashchuk (*1983)
Education: Ostrog children’s seven-year music school (class of bandura); the National university of Ostrog academy (has diploma in finances); private courses in vocalism and chorus conducting. Work experience: since 2000 – II choir director of Ostrog Holy Theophany cathedral;
since 2001 – a conductor of a Student Popular Academic Choir; since 2006 – a conductor of
singing group of Ostrog military lyceum; since 2009 - a conductor of a folk choral group of
Ostrog Vocational Technical School.
26
27
28
29
PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY
ČESKÁ REPUBLIKA, BRNO
THE CHOIR OF MASARYK UNIVERSITY
CZECH REPUBLIC, BRNO
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A1
Jacobus Gallus-Handl
Leoš Janáček
Zdeněk Lukáš
Anton Bruckner
Otmar Mácha
1550 - 1591
1854 - 1928
1928 - 2007
1824 - 1896
1922 - 2006
Diffusa est gratia
Kačena divoká
Alleluia
Virga jesse
Panimamo, švarnu cerku mače
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v r. 2004 sbormistrem MgA. Michalem
Vajdou. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli konkurzem. Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby
inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích
schopností pěvců. Přes své mládí má sbor na svém kontě několik úspěšných prezentací
před akademickou i profesionální hudební veřejností. Uskutečnil řadu koncertů v ČR i v
zahraničí a zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních sborových festivalů. V roce 2006
a 2009 sbor natočil svá profilová CD s názvem Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a Pěvecký sbor Masarykovy univerzity - The Best of 2006 - 2009.
The Choir of Masaryk University was founded in 2004 by conductor MgA. Michal Vajda.
The repertoire includes classical choir pieces from renaissance to nowadays as well as
modern songs – both a capella and with musical accompaniment. The choir has realized
a lot of concerts in the Czech republic as well as abroad and has taken part in several domestic and foreign choir festivals. In 2006 and 2009 has two sectional Choir CD entitled
„The Choir of Masaryk University“.
D1
Petr Řezníček
Olivier Messiaen
Petr Eben
Maurice Ravel
*1938
1908 - 1992
1929 - 2007
1875 - 1937
Haec dies
O sacrum convivium
Slunéčko zachodí
Ronde
Dirigent / Conductor
Michal Vajda je sbormistrem Pěveckého sboru MU a od 2003 zároveň učitelem intonace a dirigování na Katedře hudební výchovy
Pedagogické fakulty MU. Jeho hudební počátky jsou velmi úzce
spojeny s Holešovským dětským sborem - Moravské děti. Hudební studia započal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru
Hra na varhany u MgA. Tomáše Thona, jednoho z předních výkonných varhaníků současnosti. Dále pokračoval studiem oborů
Duchovní hudba a Dirigování sboru na JAMU v Brně. Jako žák
doc. Josefa Pančíka, dlouholetého sbormistra Janáčkovy opery
v Brně, získal během studií vedle profesionální dirigentské erudice i cenné poznatky a zkušenosti v problematice školení pěveckého hlasu, hudební režie či kompozice. Hlavní výbor Unie
českých pěveckých sborů mu na jaře 2007 udělil za mimořádné
úspěchy Cenu UČPS „sbormistr - junior”.
The Choir of Masaryk University is conducted by MgA. Michal Vajda. At the beginning of
his career he worked with the Holešov children choir “Moravian Children”. Initially a singer, later became a pianist and since 1998 he was a conductor and art director. His music
education started at The Church Conservatoire in Kroměříž where he studied organ. MgA.
Tomáš Thon, one of the current elite organists, was his teacher. Afterwards he studied Musica Sacra and Choir Conduction at JAMU in Brno, CZ. Thanks to his teacher, doc. Josef
Pančík, a long-term conductor of the Opera Choir in Janáček Theatre in Brno, Michal
Vajda has gained a lot of knowledge about conducting, singing voice training, drama theatre and composition. Since 2003 he has been also a teacher of intonation and conducting
at the Department of Musical Education at the Faculty of Education at MU. In spring 2007
he was awarded „Junior Conductor Prize” by the Czech Choirs Association.
30
31
„CUM DECORE“
SMÍŠENÝ SBOR PŘI GYMNÁZIU F. X. ŠALDY
ČESKÁ REPUBLIKA, LIBEREC
B1
Bohuslav Martinů
Zbyněk Mrkos
Ivan Hrušovský
MIXED CHOIR „CUM DECORE“
CZECH REPUBLIC, LIBEREC
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
1667 - 1741
1928 - 2007
*1978
1809 - 1847
Tam z tej strany Dunaja
Bude večer
Išeu Macek
D1
Alessandro Scarlatti
Claudio Monteverdi
Johann Hermann Schein
Jan Dismas Zelenka
1610 - 1725
1567 - 1643
1586 - 1630
1679 - 1745
Exaltabo te, Domine
Anima mea perdona
Da Jacob vollendet hatte
Omnes amici mei
D2
A1
Antonio Lotti
Zdeněk Lukáš
Čeněk Svoboda
Felix Mendelssohn-Bartholdy
1890 - 1959
1919 - 1993
1927 - 2001
La vita caduca
Alleluia
Civitas sancti tui
Mein Gott, warum hast du
mich verlassen?
A2
Jacobus Gallus-Handl
Jiří Teml
1550 - 1591
*1935
Duo Seraphim
Stultitia
Claudio Monteverdi
Bohuslav Martinů
Francis Poulenc
1567 - 1643
1890 - 1959
1899 - 1963
Rimanti in pace
Na tom světě
Vinea mea electa
Spirituál
Africký spirituál
Elijah rock
Thuma mina
Cole Porter
arr. Martin Veselý
What is this thing called love
Spirituál
Where you there
L. A. Aute
arr. Čeněk Svoboda
Magdaléna
Sbor Cum decore byl založen v r. 1991 při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Jeho prvním sbormistrem byl prof. Ludvík Lukuvka, od r. 2001 sbor pracuje pod vedením Čeňka
Svobody. V letech 1997-2004 se sbor na celostátních přehlídkách Gymnasia cantant v
Brně pravidelně umisťoval ve zlatém pásmu. Od r. 2004 se účastní mezinárodních soutěží akademických a dospělých sborů (Praga cantat 2004 - 2. místo, IFAS 2006, 2008 tři zlatá pásma a účast v Grand Prix, Festival Bohuslava Martinů 2009 - tři zlatá pásma a
účast v Grand Prix). V rámci své koncertní činnosti sbor připravuje tematicky jednotné
programy, např. komponované večery z madrigalů Claudia Monteverdiho, Dietricha
Buxtehudeho či program sestavený z afroamerických spirituálů apod.
The choir Cum decore was established in 1991 at the F. X. Salda Grammar School in Liberec. The choir was conducted by choirmaster prof. Ludvík Lukuvka since the very beginning till 2000, since 2001 it has been working under the leadership of Čeněk Svoboda.
In the 1997-2004 Cum decore has repeatedly won the gold ranking positions on Gymnasia cantant, the national festival of grammar school choir. Taking part in international
32
33
competitions since 2004 the choir achieved succes among academic and adult choirs
as well (Praga cantat 2004 - 2nd place, IFAS 2006, 2008 - three gold rankigs and a
Grand Prix appearance, Martinů Festival and Choir Competition 2009 - three gold rankings and a Grand Prix appearance). Apart from their concert performances Cum decore also stage theme programmes, such as compilation of Claudio Monteverdi’s
madrigals, Dietrich Buxtehude’s choir compositions, or a feature programme composed of Afro-American spirituals.
Dirigent / Conductor
Čeněk Svoboda (*1978) po studiích na Gymnáziu F. X.
Šaldy vystudoval obor sbormistrovství na PedF UK v Praze
ve třídě prof. Jiřího Koláře a Marka Valáška. V letech
1993-1998 působil v libereckém komorním sboru Rosex,
r. 1994 založil Vokální oktet, kde jako umělecký vedoucí působil do r. 2003. Od r. 2001 je sbormistrem sboru Cum decore, od r. 2006 spolupracuje s libereckým sborem Ještěd,
jehož stálým sbormistrem se stal v r. 2007. Od r. 2004 vede
pražský sbor Collegium 419, specializovaný na starou hudbu. Jako sbormistr získal řadu ocenění na celostátních i
mezinárodních sborových a sbormistrovských soutěžích.
Vedle sbormistrovství se věnuje sólovému zpěvu, působí
jako profesionální ansámblový zpěvák i sólista v předních
domácích i zahraničních vokálních ansámblech staré hudby
(Collegium Vocale 1704, Doulce Mémoire, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal a další).
Čeněk Svoboda (*1978) after graduation at F. X. Šalda Grammar School studied conducting at the Pedagogic Faculty of Charles University under Jiří Kolář and Marek Valášek. Between 1993-1998 he was member of Liberec chamber choir Rosex. In 1994 he
founded an ensemble called Vokální oktet and led the ensemble as its artistic director
until 2003. Since 2001 he has been the conductor of a grammar-school choir Cum decore in Liberec, and since 2006 he has also been working with another Liberec choir
Ještěd, becoming their first conductor in 2007. Since 2004 he has been conducting the
ensemble Collegium 419 in Prague, which specializes in early music. As a conductor,
he won several awards in domestic and international choirmasters competitions. Apart
from conducting, Čeněk Svoboda also devotes himself to solo singing. Lately he has
been singing professionally both as an ensemble singer and as a soloist and leading
local in international early mus ic vocal ensemble (Collegium Vocale 1704, Doulce Mémoire, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal and others).
34
35
„VUS“ VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR
PARDUBICE
ČESKÁ REPUBLIKA, PARDUBICE
„VUS“ UNIVERSITY CHOIR OF PARDUBICE
CZECH REPUBLIC, PARDUBICE
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A2
Hans Leo Hassler
Jan Dismas Zelenka
Jiří Teml
Lajos Bárdos
Petr Eben
1564 - 1612
1679 - 1745
*1935
1899 - 1986
1929 - 2007
Dixit Maria
Caligaverunt Oculi mei
Stultitia
Libera me
Stálá láska
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice vznikl v roce 1950 pod vedením doc.
Ing. Vlastislava Nováka, který stál v jeho čele až do roku 1993. Po něm převzal soubor
Jiří Kožnar, který ho vedl do roku 2007. Soubor, který v současné době tvoří převážně
studenti Univerzity Pardubice, uvádí vedle klasických vokálních a vokálně-instrumentálních děl také jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénickou a alternativní hudbu.
Spolupracuje se symfonickými orchestry. Účastní se mezinárodních sborových festivalů (např. FIMU Belfort, Concorso Polifonico Internazionale „Guido d Arezzo“, Akademická Bánská Bystrica, aj.). Od roku 1990 soubor vydal tři vlastní CD a na dalších pěti
CD spolupracoval se známými hudebními interprety. Nahrál také řadu snímků pro rozhlas a TV.
The University Choir of Pardubice (VUS) was established in 1950 by doc. Ing. Vlastislav
Novák, who was its conductor until 1993. Then Jiří Kožnar took over the leadership of
the ensemble and was its conductor until 2007. The choir members are mainly students, nowadays. Besides classical vocal and vocal-instrumental compositions the ensemble’s repertoire also covers jazz, soul, musicals, gospels, and alternative music. The
VUS is also cooperating with philharmonic orchestras. The ensemble participates in numerous choir competitions and festivals both at home and abroad (e.g. Canta Pueblo Argentina, FIMU Belfort, Polifonico Arezzo). Since 1990 the VUS has recorded three CDs
on its own and five CDs in co-operation with several famous musicians. The choir has
also recorded for the Czech TV and radio stations so far.
Dirigent / Conductor
Tomáš Židek (*1982) je absolventem Gymnázia v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval hru na violu, varhany a zejména dirigování.V jeho studiu pokračoval na HAMU v Praze, kde v r. 2009 ukončil
magisterské studium a pokračuje v doktorandském studijním programu. Roku 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof.
M. Stringera v rakouském Badenu. Jako dirigent i sbormistr úspěšně
spolupracoval již s mnoha tělesy.
Tomáš Židek (*1982) graduated from Grammar School and Pardubice
Conservatoire, where he studied viola, organ and mainly conducting. He
continued in his studies at Academy of Performing Arts, Prague, where he graduated with
Master’s Degree in 2009 and continues in pursuing doctoral degree. In 2005 he took part at
master course conducting workshop with professor M. Stringer in Austria. He has sucsessfully
worked with many ensembles.
36
37
DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PEDAGOGICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
ČESKÁ REPUBLIKA, ÚSTÍ NAD LABEM
GIRL’S CHAMBER CHOIR PF UJEP
CZECH REPUBLIC, ÚSTÍ NAD LABEM
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
A3
Clément Jannequin
Robert Schumann
Miroslav Raichl
Bengt Johansson
1485 - 1560
1810 - 1856
1930 - 1998
*1968
Le chant des oyseaux
Der Wassermann
Amours
Pater noster
D2
Sláva Emanuel Nováček
arr. Jiří Holubec
1911 - 1979
Jen pro ten dnešní den
Jaroslav Ježek
arr. Jiří Holubec
1906 - 1942
Svítá
Leopold Korbař
arr. Jiří Holubec
1917 - 1990
Hm, hm
Irving Berlin
arr. Kirby Shaw
1888 - 1989
Puttin’ on the Ritz
Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty J. E. Purkyně vznikl na podzim v r. 1990.
Repertoár je zaměřen především na skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Od svého vzniku získal řadu úspěchů na našich i zahraničních festivalech. Mezi
nejvýznamnější patří 1. místo ve španělském Cantonigros (1990), 1. místo a zlaté pásmo na IFAS Pardubice (1998, 2002), 1. místo v kategorii „Pocta jubilantům české hudby 2004“. V prosinci 2006 účinkoval na světovém setkání kardiologů a farmaceutů
v pražské Lucerně. V roce 2007 obsadil stříbrné pásmo na sborovém festivalu Akademická Banská Bystrica a uskutečnil koncertní zájezd do Chorvatska. Pravidelně pořádá jarní a vánoční koncerty se sbory katedry HV a dětským pěveckým sborem
Písnička ZŠ a ZUŠ Krásné Březno.
Girls chamber choir PF UJEP was created in the autumn of 1990. The repertoire
is focused especially on compositions of contemporary composers and folk music arrangements. It has achieved remarkable results at international competitions. The most important ones include: 1st position at Spanish Cantonigros
(1990), 1st position and Gold Zone at IFAS Pardubice (1998, 2002) The Golden
Prize in the category: „Honor of the Jubilee Authors of the Czech Music 2004“ at
the 18th International Festival of Academic Choirs IFAS Pardubice 2004 (1st - 4th
July 2004). In December 2006 it performed in The World Meeting of Cardiologist
and Pharmacists in Prague Lucerna. In 2007 the choir obtained The Silver Prize in
the chorals festival Academical Banská Bystrica in Slovakia and realized concert
tour to Croatia.
Dirigent / Conductor
Vladimír Kuželka (*1947), vystudoval Pedagogickou
fakultu v Ústí nad Labem (r. 1970) se specializací hudební výchova. V roce 1978 nastoupil jako vyučující
na katedře hudební výchovy a rozšířil si odborné
vzdělání studiem hry na klavír na konzervatoři a
v roce 1997 se habilitoval v oboru hudební výchova sbormistrovství. Od roku 1990 je uměleckým vedoucím Dívčího komorního sboru Pedagogické fakulty
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Vladimír Kuželka (*1947), graduated from the Faculty of Education in Ústí nad Labem, major study of music teaching and from the Conservatory of Teplice - playing the piano. Mr. Kuželka was a conductor of the mixed Faculty Choir of PF Ústí
nad Labem and he often participates in festivals as a member of jury. He qualified
as a university lecturer in musical theory and pedagogy (choir conducting). Since
1990 he has been the art director of The Girl’s Chamber Choir.
38
39
MUŽSKÝ KOMORNÍ SBOR PF UJEP „NONA“
ČESKÁ REPUBLIKA, ÚSTÍ NAD LABEM
THE MALE CHAMBER CHOIR PF UJEP „NONA“
CZECH REPUBLIC, ÚSTÍ NAD LABEM
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
D2
Jaroslav Ježek, arr. Petr Lukeš
1906 - 1942
Pochod 100% mužů
Bedřich Nikodém, arr. Luboš Hána
1909 - 1970
Houpy hou
Eduard Parma, arr. Luboš Hána
*1950
Žal se odkládá
Jaromír Nohavica, arr. Luboš Hána
*1953
Cukrářská bosanova
Josef Kainar, arr. Luboš Hána
1917 - 1971
Směs Josefa Kainara
Komorní sbor NONA vznikl na sklonku roku 2002 jako výběrový kurz „sborový
zpěv“ na katedře hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem. NONA fungovala po
dobu pěti let jako sbor smíšený, mající přibližně padesát členů. Na podzim roku
2007 se sbor transformoval na sbor mužský. Vzhledem k malému počtu mužských
sborů v ČR jsme rádi, že můžeme svým dílem přispět k záchraně této „vymírající“
sborové kategorie. V repertoáru sboru jsou významnou měrou zastoupeny skladby
nonartificiální hudby (jak napovídá i samotný název sboru) - často ve vlastní úpravě,
ale sbor také interpretuje skladby klasického sborového repertoáru pro mužský
sbor.
Chamber Choir NONA was established at the end of 2002 as a facultative subject in
the Teacher s College Music department at the University of Jan Evangelista Purkyně in Ustí nad Labem. For five years the choir was mixed and it had about 50 members. In the autumn 2007 the Choir was transformed into a Male Choir. We are happy
that we can contribute with our work to save this „dying out“ category. The repertoir
is based on specially arranged pieces from nonartificial music (as it indicates the
name of choir). The choir also sings works belongig to a classical male choir repertoir.
Dirigent / Conductor
Luboš Hána(*1973) vystudoval na PF UJEP v Ústí nad Labem obor sbormistrovství v třídě prof. T. Fialy a od roku 2002
zde také vyučuje intonaci, metodiku sborového nácviku, klavírní doprovody, úpravy skladeb a další praktické disciplíny.
Na ZUŠ Jirkov založil Komorní smíšený sbor Ventilky, který
má bohatou koncertní činnost a s nímž každoročně pořádá
sborový festival Jirkovský Písňovar.
He studied choir conducting in the class of prof. T. Fiala at Pedagogic Faculty in Ústí nad Labem. Since 2002 he teaches at
the same place mostly practical subjects like intonation, choir
methodics, piano accompaniment, composition arrangement etc. At the Jirkov Music School he established the Mixed Chamber Choir Ventilky which organize a choir
festival Jirkovský Písňovar.
40
41
SMÍŠENÝ SBOR PEDAGOGICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY JANA EVENGELISTY PURKYNĚ
ČESKÁ REPUBLIKA, ÚSTÍ NAD LABEM
MIXDED CHOIR PF UJEP
CZECH REPUBLIC, ÚSTÍ NAD LABEM
Soutěžní program pro kategorii
Competition programme for category
Smíšený sbor Pedagogické fakulty vznikl v letošním roce spojením mužského komorního sboru NONA a Dívčího komorního sboru PF UJEP. Jeho první společná vystoupení byla na festivalu sborového zpěvu v Ústí nad Labem a koncertu v chrámu
Apoštola Pavla Ústí nad Labem.
The choir was established this year by connection of Male Chamber Choir NONA
and Female Chamber Choir PF UJEP. The first performances of this choir were on the
Choir Festival in Ústí nad Labem and in Church of Apoštol Pavel in Ústí nad Labem.
D1
Zdeněk Lukáš
Albert de Klerk
1928 - 2007
1917 - 1998
Pocta tvůrcům
Části Michelangelo
Rembrandt
Picasso
Pater noster
Dirigent / Conductor
Vladimír Kuželka (*1947) je absolventem Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem - obor hudební výchova a
konzervatoře v Teplicích v Čechách - hra na klavír. Byl
sbormistrem Smíšeného sboru PF Ústí nad Labem,
členem porot sborových festivalů u nás i v zahraničí.
Habilitoval se v oboru hudební teorie a pedagogika
(sbormistrovství).
He graduated from the Faculty of Education in Ústí nad Labem, major study of music teaching and from the Conservatory of Teplice - playing the piano. Mr. Kuželka
was a conductor of the mixed Faculty Choir of PF Ústí nad Labem and he often participates in festivals as a member of jury. He qualified as a university lecturer in musical theory and pedagogy (choir conducting).
Luboš Hána (*1973) vystudoval na PF UJEP v Ústí nad Labem obor sbormistrovství v třídě prof. T. Fialy a od roku 2002
zde také vyučuje intonaci, metodiku sborového nácviku, klavírní doprovody, úpravy skladeb a další praktické disciplíny.
Na ZUŠ Jirkov založil Komorní smíšený sbor Ventilky, který
má bohatou koncertní činnost a s nímž každoročně pořádá
sborový festival Jirkovský Písňovar.
He studied choir conducting in the class of prof. T. Fiala at
Pedagogic Faculty in Ústí nad Labem. Since 2002 he teaches at the same place mostly practical subjects like intonation, choir methodics, piano accompaniment, composition arrangement etc. At the
Jirkov Music School he established the Mixed Chamber Choir Ventilky which organize a choir festival Jirkovský Písňovar.
42
43
44
45
O HISTORII (1968 - 2008)
Myšlenka uspořádat mezinárodní
setkání vysokoškolských pěveckých sborů vznikla v roce 1967 ve
Vysokoškolském uměleckém souboru Pardubice tehdejší Vysoké
školy chemicko-technologické, nynější Univerzity Pardubice. První
ročník byl z iniciativy zakladatele
a dlouholetého prezidenta festivalu
Vlastislava Nováka uspořádán již
v roce 1968 pod názvem Internacionální Festival Akademických Sborů
- IFAS a od roku 1980 se pravidelně
koná ve dvouletých intervalech.
Součástí festivalu se stala i mezinárodní sborová soutěž. Zprvu se
jednalo o mezinárodní soutěž smíšených sborů. V roce 1986 byl festival rozšířen o soutěž v kategorii ženských sborů. V roce
1994 se stává prezidentkou IFAS Alena Mejstříková. V tomto roce byla poprvé otevřena soutěžní kategorie komorních smíšených sborů. Od 17. bienále v roce 2002 byl festival obohacen o atraktivní soutěž v oblasti folklorní sborové tvorby, kde se účastníci představují
i v národních krojích. Od roku 2006 je festival rozšířen i o volnou kategorii bez povinné skladby pro všechny typy sborů a malých ansámblů s možností jednožánrového programu. Jubilejní 20. IFAS jsme oslavili mimo jiné i historicky prvním soutěžním vystoupením mužského
ansámblu.
ABOUT HISTORY
The idea of organising an international meeting of university choirs appeared in 1967 by the
Academic Choir of Pardubice, acting in the former Institute of Chemical Technology (nowadays the University of Pardubice). The first festival called „Internacionational Festival of Academic Choirs - IFAS” was already organised in 1968 by the iniciative of its founder and
president Mr. Vlastislav Novák and it has been held every other year since 1980. The international competition has become an important part of the Festival. At the beginning there was
only international competition of mixed choirs. In 1986 the festival was extended by competition of women s choirs and in 1994 the competition category of chamber mixed choirs was
added. The same year Mrs. Alena Mejstříková became a new president of IFAS. Since 2002
the Festival has been enriched with an attractive competition in folklore category which participants usually wear their national costumes. Since 2006 this festival has been completed by
a new category, i.e. a free one without a compulsory composition, aimed for all the types of
choirs and little ansambles, also using one-type programme. This Jubilee year, the year of
2008, will bring us a new posibility to meet a historicaly first competition performance of
men’s choir.
O POSLÁNÍ
Festival umožňuje široké veřejnosti shlédnout přehlídku špičkových sborových těles a porovnat úroveň sborového umění u nás i v zahraničí. Velmi významným posláním festivalu je také
prezentace české hudby. Proto jsou povinné skladby vybírány z tvorby předních českých autorů, jako jsou např. Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů,
46
Zdeněk Lukáš, Antonín Tučapský, Petr
Eben, Klement Slavický aj..
Organizátoři IFAS se vždy snažili i ve složitých podmínkách naplnit nejvyšší poslání IFAS - aby účastníci odjížděli do svých
domovů nejen se spoustou uměleckých
zážitků, ale i obohaceni o mnoho nových
přátelství, která pomáhají bořit jakékoli
bariéry a hranice.
ABOUT THE SENSE OF THE FESTIVAL
The festival allows general publicity to
see the best choirs and to compare the
level and way of singing in the Czech Republic and in foreing countries. Being a
music - loving nation with a strong tradition of numerous great composers, some compositions by them are always listed as the compulsory ones. Let us name for example the composers like A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů, Z. Lukáš, A. Tučapský, P. Eben, K.
Slavický etc.. No matter how difficult the conditions were, the IFAS organizers have always
tried to follow the inicial message, i. e. completely satisfied competitors. The aim is to make
all the participiants happy, to enrich them with new experiences and new experience and to
break down the barrier among the states and nations.
O CENÁCH
Od roku 1994 jsou ve všech kategoriích udělovány kromě diplomů a věcných cen i ceny finanční, což velmi přispělo k prestižnosti festivalu. Mimo těchto cen se nejlepšímu akademickému sboru uděluje „Cena rektora Univerzity Pardubice”. Od 17. ročníku se soutěží o cenu
GRAND PRIX IFAS, která je dotována částkou 50 tis. Kč.
ABOUT AWARDS
Since 1994 the winners in
each category have been
awarded diplomas, small
gifts and also some financial
prizes. Even the very best
academic choir of all is given
the Award of Rector of Pardubice University. The golden
winners and the other two
choirs with the highest score
have a right to compete for
the main prize of IFAS, „GRAND PRIX”. Besides, the best-evaluated choir is given 50.000,- CZK.
O ÚČASTNÍCÍCH
IFAS byl od svého začátku koncipován jako studentský festival sborů působících při vysokých školách a univerzitách. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu zájmu o účast na tomto
festivalu i z řad neakademických sborů, pořadatelé přistoupili k zásadní změně dosavadních propozic festivalu a od roku 1998 byla účast rozšířena i o sbory odborných škol vyššího typu a o sbory, u nichž 75 % zpěváků splňuje věkové omezení 18 - 30 let. Kromě
českých sborů na festivalu účinkovala i celá řada vynikajících pěveckých sborů z Anglie,
Austrálie, Běloruska, Bulharska, Číny, Dánska, Estonska, Filipín, Finska, Jihoafrické republiky, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska, Srbska, Švédska, Tchaj-wanu, Ukrajiny, USA a Venezuely. IFAS za dobu
své historie přivítal 276 sborů z 27 zemí světa.
47
ABOUT THE PARTICIPANTS
Since the very beginning, IFAS has been designed as a students’ festival of choirs acting at
universities and colleges. The festival terms were changed in 1998. Special college choirs
and those having at least 75 percent of singers at the age from 18 to 30, can take part in the
Festival as well. A great number of outstanding choirs from the Czech Republic, Europe and
all over the world have already participated. Let me name for example some excellent choirs
from Australia, Austria, Belorussia, Bulgaria, China, Denmark, England, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, the Philippines, Rumunia, Russia, Serbia, Slovakia,
South Africa, Spain, Sweden, Taiwan, Ukraine, USA, Venezuela and Yugoslavia. So far IFAS
has been visited by 276 choirs from 27 countris from all over the world.
KDE SE ODEHRÁVÁ
IFAS se odehrával v historii v Domě
kultury Dukla, později se přesunul
díky Univerzitě Pardubice do skvělých prostor Auly Arnošta z Pardubic,
kde se odehrávají všechny hlavní
koncerty. Účastníci mají také možnost
zazpívat si na nádvoří nebo v Rytířských sálech pardubického zámku.
Krásné koncertní pódium festivalu
poskytla také ČSOB Pojišťovna.
Mimo hlavní pardubické festivalové
koncerty se pořádají festivalové koncerty i v dalších městech východočeského regionu.
SETTING
In the past Ifas was organised in various places of the city of Pardubice, especially in Dukla
house of culture. Nowadays the Festival concerts and competitions take place in the new University hall of Arnošt of Pardubice, just next to the University campus. All the choirs also have
the opportunity to perform in a charming space of Pardubice Castle and in a new building of
ČSOB Insurance company. All the choirs also give their performances in various interesting
places of our republic, mainly in East-Bohemian region.
O IFASIÁDĚ A PLESU
Pro odreagování od náročného a vysilujícího festivalového programu organizátoři od roku 1996 připravují IFASIÁDU, kde zpěváci hájí barvy svého sboru na poli
sportovním ve velmi netradičních sportovních disciplínách a také ve velmi netradičních kostýmech. Tradiční
ples IFAS je příležitostí nejen si zatančit, ale také zúčastnit se soutěže Superstar, a proslavit tak svůj sbor také
v jiné oblasti, než je sborové zpívání.
ABOUT IFASIADA and a FESTIVAL BALL
A special blending of sport and fun, Ifasiada, is a great
opportunity for the competitors to relax in an active way
and to learn one-another more. During its existence it
has become a favourite challenge for both organizers
and participants. The audience can enjoy not only the
sport actings but also crazy costumes. A traditional ball
of IFAS gives everybody not only an opportunity to dance but also to participate in a favourite singing contest Superstar which can make its contestants famous in a solo singing.
48
49
Moderátoři / Speakers
Pořadatel / Organizer
Irena Jozífová je absolventkou Univerzity Hradec Králové v oboru učitelství, aprobace anglický jazyk, ruský jazyk a hudební výchova. Od roku 1992 působí jako učitelka jazyků a vedoucí sekce anglického jazyka na Střední
průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Pardubicích. Dále pracuje jako tlumočnice, překladatelka a jako lektorka angličtiny na Dopravní fakultě University Pardubice a v kursech pro
dospělé. S IFAS ji spojuje láska ke zpěvu, hudbě a umění vůbec. Za svého dvacetiletého působení ve
sboru VUS Pardubice se účastnila soutěží, festivalů a koncertů např. v Argentině, Francii, Španělsku, Německu, Rakousku, Bulharsku, Slovensku atd. a spolupracovala s významnými evropskými
hudebními tělesy a Českou televizí.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ - IFAS
Irena Jozífová is a graduate from University of Hradec Králové, specialization English, Russian and
music. Since 1992 she has been teaching languages and working as Head of English department at Secondary Electrotechnical School and Higher Technical Education in Pardubice. She also works as a speaker, translator and an English
lecturer at the Transport Faculty of University of Pardubice and in adult courses.
Singing is her love, she was a member of VUS Pardubice choir for 20 years.During her choir singing activity she participated in various competitions, festivals and concerts in Argentina, France, Spain, Germany, Austria, Bulgaria, Slovakia
etc. She also cooperated with some outstanding European musical ansambles and the Czech television.
Jiří Ševčík, (*1973) vystudoval Konzervatoř Pardubice, profesionální hudební vzdělání dokončil v USA. Působil jako dirigent
Pardubického dětského sboru, jako hudební dramaturg rádia Panag, moderátor a programový šéf rádia
Life. Soukromě studoval sólový zpěv a byl zpěvákem několika rockových formací. Píše scénáře, moderuje, věnuje se dabingu a vystupuje s vlastním recitálem. Založil společnost ART STORM, jež se zabývá
full-service zastupováním celebrit nejen tuzemského šoubyznysu, p.r. managementem a pořádáním
koncertů a kulturních akcí. Jako zpěvák pravidelně vystupuje coby sólista Big Bandu Felixe Slováčka,
královéhradeckého Big Bandu Aldis, jazzového tria Vojtěcha Eckerta a dalších těles žánru. Jako jediný
Čech se po boku hvězd evropského hudebního nebe představil v rámci „Queen party 2004“ v německých Drážďanech k uctění památky Freddieho Mercuryho s písní „Love Of My Life“. Společně s Felixem Slováčkem jako autor a dramaturg uvedl v život projekt „Nebe plné hvězd“, swingového turné k
60. výročí konce 2. světové války, který nejen moderoval ale vystoupil zde i jako zpěvák. 2007 - dramaturgicky spolupracoval na swingovém albu Leony Machálkové „Voda divoká“, v témže roce jako moderátor angažován
coby průvodce večerem pořadu České televize „Basketbalista roku“. V roce 2008 se v Británii zúčastnil celosvětové pěvecké
soutěže, pořádané skupinou Queen, „Q Talent“. Se swingovou verzí Mercuryho písně „Crazy Little Thing Called Love“ se probojoval až do finále a obsadil třetí místo plus speciální ocenění poroty „The Most Entertaining Performance“. V návaznosti na
umístění účinkoval v britském Bristolu jako host na velkém koncertě za doprovodu „Brian May Bandu“. Rok 2009, kdy Jiří vydal své v pořadí šesté CD „De-Lovely Things“, přináší průlom - natočení exkluzivní skladby, vánoční hymny nejlidnatějšího
amerického města - „New York At Christmas“, kterou napsal a Jiřímu věnoval slavný newyorkský skladatel Richard Currier
(spolupracoval s velikány jako Sinatra či Bennett). A pak že Facebook je k ničemu… tam se oba pánové totiž setkali. Jako
moderátor se pravidelně objevuje za mikrofonem těch nejprestižnějších kulturních akcí. Do dnešního dne účinkoval v ČR, Německu, Polsku, Holandsku, Turecku, Francii, Chorvatsku, Švýcarsku, Tunisku, Velké Británii a USA.
Jiří Ševčík, (*1973) graduated at Pardubice Conservatory and he finished his musical education in the USA. He worked
as Pardubice’s children choir conductor, musical editor of Radio Panag, and speaker and program manager of Radio Life.
He privately studied solo singing and was a frontman of several rock bands. Moreover he writes scenarios, moderates,
performs his own recital. His company ART STORM provides full service management for showbiz celebrities and organizes concerts and other cultural events. He regularly performs as a soloist of Czech Radio Big Band, as well as a singer of
few other swing and jazz bands. He is the only Czech who took part in big concert “Queen party” in Dresden (Germany) in memory of Freddie Mercury with a song called „Love Of My Life“. Also, he wrote the project „Sky Full of Stars" with
Felix Slováček. This was a swing tour in memory of 60 years after the end of The Second World War, he hosted it and did
a singing performances as well. 2007 - he cooperates on Leona Machálková‘s swing album “Voda divoká” and hosted
the Czech national TV show „Basketball Player of the Year“. In March 2008 he took a part in worldwide „Q Talent“ competition, orgainzed by legendary rock group Queen. With his interpretation of swing version of Freddie Mecrury‘s song „Crazy Little Thing Called Love“ he won third best award and also was awarded by jury with the special prize „The Most
Entertaining Performance“. According to that success he was invited to perform as a guest with famous „Brian May
Band“ in Bristol, UK. The year of 2009 brings a breaking success not only by Jirka’s sixth album but also by making a
Christmas anthemn of New York which was written and dedicated to Jiří by a famous composer Richard Currier who cooperated by Sinatra and Bennett. Do you know where the two men met? On Facebook, of course. He moderates various
prestigious cultural events around the Republic. He has performed in Germany, Poland, the Netherlands, France, Croatia,
Switzerland, Tunisia, United Kingdom and USA so far.
50
CIVIC ASSOCIATION - IFAS
Organizační štáb / Organizational staff
Alena Mejstříková prezident (president)
Miroslav Baťa organizační ředitel (organizing manager)
Civilním povoláním Manažer IT a Vedoucí obchodního oddělení. Od
roku 1994 jsou hlavními organizátory IFAS. Oba spojuje velká láska
ke zpěvu a ke sborovému umění, dlouhá léta zpívali v domácím Vysokoškolském uměleckém sboru Pardubice a nyní pokračují v komorním sboru Orfeus, jehož mnozí zpěváci tvoří tým IFAS.
IT manager and Head of marketing department have been the principal organizers of IFAS since 1994.
Both are connected with a big affection of singing and choral art. They used to sing in the University choir
of Pardubice for a very long time and recently they have been continuing their singing career in a chamber choir Orfeus. Many of the Orfeus members make the Organization team of IFAS.
Asistenti / Assistans
Spolupráce / Cooperating
Josef Línek - Komorní sbor ORFEUS, Aleš Mokren - Folklorní soubor BALDRIÁN,
UŠI MUSIC BAND
Jan Stohanzl, Ivo Bálský, Monika Hrbáčková,
Průvodci sborů / Guides
Petra Pavlasová
Jarmila Šťovíčková, Hana Žabková
Studenti a absolventi Univerzity Pardubice, Soukromé střední odborné školy cestovního ruchu a Obchodní akademie a
Jazykové školy Pardubice /
Vedoucí průvodců / Guides leader
Tradiční dort IFAS a raut připravila Labská hotelová střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Pardubice.
IFAS traditional cake and a banquet prepared The secondary Labe Hotel school Pardubice
51

Podobné dokumenty