BEZPEČNOSTNÍ LIST

Transkript

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 1 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
BEZPEČNOSTNÍ LIST
ODDÍL 1
IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Tento bezpečnostní list je zpracován dle Nařízení ES 1907/2006 (REACH)
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název produktu: UNIREX N2
Číslo produktu: 2015A0207220, 407974, 644351-60
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
tuk;
Určeno pouze pro průmyslové použití. Nepoužívejte produkt jiným než výše uvedeným způsobem bez
konzultace s vaším dodavatelem, informace bude postoupena v dodavatelském řetězci.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
LUBSTAR, a.s.
Zlosyň č.p. 166; 277 44 Zlosyň
tel: 315 781 204
fax: 315 781 244
mobil: 602 272 796
email odborně způsobilé osoby: [email protected]
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Toxikologické informační středisko; Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepřetržitě: 224 919 293; 224 915 402
ODDÍL 2
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
Tato směs není klasifikována jako nebezpečná podle platných právních předpisů (viz oddíl 15).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
Specifické označení:
Obsahuje N-fenyl-1-naftylamin. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje barnatou sůl kyseliny sulfonové.
Může vyvolat alergickou reakci.
2.3 DALŠÍ NEBEZPEČNOST
Pro lidské zdraví: Nízký stupeň toxicity. Nadměrná expozice může vést k podráždění očí, kůže nebo
dýchacích cest. Injektace pod kůži za vysokého tlaku může způsobit vážné poškození.
Pozn.: Tento materiál nesmí být bez konzultace s odborníkem používán pro jiné účely než pro účel uvedený v oddíle
1. Během zdravotních studií bylo prokázáno, že chemická expozice může vyvolat ohrožení lidského zdraví, které může
být různé případ od případu.
ODDÍL 3
SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2 SMĚSI
Nebezpečné látky nebo komplexy látek, které musí být uvedeny:
žádné
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 2 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
ODDÍL 4
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 POPIS PRVNÍ POMOCI
PŘI NADÝCHÁNÍ:
Za normálních podmínek použití se od tohoto materiálu neočekává riziko nadýchání.
PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Umyjte zasažené části těla mýdlem a vodou. Ihned svlékněte kontaminované oblečení. Dojde-li k injektaci
materiálu do kůže nebo pod kůži nebo do kterékoli části těla, a to bez ohledu na vzhled poranění nebo jeho
velikost, postižená osoba musí být okamžitě prohlédnuta lékařem na chirurgické pohotovosti. Ačkoli počáteční
symptomy vysokotlakého vstřiku mohou být minimální nebo žádné, včasný chirurgický zákrok během prvních
hodin může významně snížit konečný rozsah poranění.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Vypláchněte důkladně vodou. Pokud se vyskytne podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc
PŘI POŽITÍ:
První pomoc není obvykle vyžadována. V případě, že se projeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY
Možné slabé podráždění očí. Poškození tkáně několik hodin po injektaci.
4.3 POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ
Symptomatická léčba.
ODDÍL 5
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 HASIVA
Vhodná hasiva: Pro uhašení plamenů použijte pěnu, suché chemické hasivo, oxid uhličitý (CO2), písek, vodní
mlhu.
Nevhodná hasiva: Přímý proud vody.
5.2 ZVLÁŠTNÍ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI
Zamezte kontaktu s otevřeným ohněm.
Instrukce pro hasební zásah: Evakuujte oblast. Zabraňte odtoku hasebního materiálu a vody do vodních
toků, kanalizace nebo zásob pitné vody. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro
ochranu personálu.
Nebezpečné produkty spalování: aldehydy, kouř, výpary, oxidy síry, oxidy uhlíku, produkty nedokonalého
spalování
5.3 POKYNY PRO HASIČE
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Hasiči musí používat kompletní výstroj včetně standardních
ochranných pomůcek a také přenosný dýchací přístroj.
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 3 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
ODDÍL 6
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY
Zabraňte malým únikům a úkapům, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí. Zabraňte kontaktu s uniklým
materiálem. Pokud je to nutné, varujte nebo evakuujte obyvatele z okolí a po větru ležících oblastí, protože
materiál je škodlivý nebo hořlavý. Informace pro protipožární ochranu jsou uvedeny v oddílu 5. Při
signifikantním nebezpečí viz oddíl Identifikace nebezpečnosti. Pro pokyny k první pomoci viz oddíl 4. Pro
informace o minimálních požadavcích na osobní ochranné prostředky viz oddí 8. Ochrana dýchacích cest je
nutná jen ve speciálních případech, např. při tvorbě mlh. Může být použita dýchací polomaska nebo
celoobličejová ochrana s filtrem prachu/organických par nebo dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu,
v závislosti na velikosti úniku a potenciální míře expozice. Pokud nemůže být expozice plně charakterizována
nebo v případě na kyslík chudé atmosféry, doporučuje se použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Doporučují se rukavice odolné uhlovodíkům. Rukavice z polyvinilacetátu (PVA) neodpuzují vodu a nejsou
vhodné k použití v případu nouze Doporučují se chemikáliím odolné brýle, pokud je pravděpodobné
rozstřikování materiálu nebo kontakt s očima. Malá množství uniklého materiálu: Zpravidla postačí obvyklé
pracovní antistatické oblečení. Velká množství uniklého materiálu: Doporučuje se overal s chemicky odolného,
antistatického materiálu.
6.2 OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace, vodních toků, půdy a vegetace. Zastavte únik, můžete-li tak učinit
bez rizika. O úniku informujte příslušné úřady.
6.3 METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ
Vniknutí do půdy: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Odstraňte produkt odčerpáním nebo použitím
vhodného absorbentu.
Vniknutí do vodních zdrojů: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Okamžitě uzavřete oblast úniku
pomocí bariér. Varujte ostatní přepravce. Uniklý přípravek shromážděte z povrchu stahováním nebo s pomocí
vhodného absorpčního materiálu. Před použitím dispergátorů se obraťte na odborníka, aby vám poskytnul
potřebné informace.
Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může
nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě
úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto
důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Pozn.: Místní předpisy mohou definovat nebo
omezovat zásah, který je nutno provést.
6.4 ODKAZ NA JINÉ ODDÍLY
Pro podrobné informace o prostředcích osobní ochrany viz oddíl 8. Pokyny k likvidaci viz oddíl 13.
ODDÍL 7
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Zabraňte vzniku malých úniků a úkapů, aby se zamezilo nebezpečí uklouznutí. Zabraňte styku s kůží.
Specifická hygienická opatření: Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s
materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelně nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné
pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti.
Statický akumulátor: Tento materiál není statickým akumulátorem.
7.2 PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ VČETNĚ NESLUČITELNOSTI
Neskladujte v otevřených nebo nepopsaných nádobách.
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 4 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
7.3 SPECIFICKÉ KONEČNÉ/SPECIFICKÁ KONEČNÁ POUŽITÍ
Specifická konečná použití nejsou známa. V případě potřeby konzultujte vámi navrhované specifické konečné
použití se svým dodavatelem.
ODDÍL 8
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 KONTROLNÍ PARAMETRY
žádné dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE
Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace,
koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem
jsou založeny na jeho běžném použití.
Používané ochranné pracovní prostředky, včetně prostředků pro ochranu dýchacích cest, musí být zvoleny tak,
aby splňovaly požadavky národních předpisů provedených dle směrnice ES 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně
zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (viz Nařízení vlády č.
21/2003 Sb., v platném znění)
Vhodné technické kontroly: Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného
kontaktu. Možná regulační opatření:
Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.
Pokud z technických důvodů nelze zajistit odpovídající větrání, použijte lokální odsávání.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných opatření
Ochrana očí a obličeje: Je-li pravděpodobný kontakt, doporučují se ochranné brýle s postranními kryty dle
ČSN EN 166.
Ochrana kůže:
Ochrana rukou: Všeobecné požadavky na ochranné rukavice stanovuje norma ČSN EN 420. Veškeré
specifické informace o rukavicích jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců rukavic.
Přiměřenost rukavic a doba průniku mohou být v souvislosti se zvláštními podmínkami použití rozdílné. Obraťte
se prosím na výrobce rukavic, abyste získali další informace o výběru rukavic a dobách průniku. Pracovní
podmínky mohou výrazně ovlivnit jejich trvanlivost, proto je kontrolujte a obnošené nebo poškozené rukavice
vyměňte. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy rukavic:
Za normálních podmínek použití není obvykle ochrana rukou nutná.
Jiná ochrana: Ochranné pracovní oblečení.
Veškeré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců. Základní
požadavky na pracovní oděvy stanovuje norma ČSN EN 340. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy oděvu:
Za normálních podmínek použití není obvykle žádná ochrana kůže nutná. V souladu s dobrými
hygienickými zásadami by měla být učiněna taková opatření, aby se kontaktu s kůží zabránilo.
Ochrana dýchacích cest: Pokud mechanická regulace nezajistí úroveň koncentrace kontaminant obsažených
ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdraví pracovníků, může být vhodné použít schválený
respirátor. Výběr, použití a údržba respirátoru musí odpovídat regulačním požadavkům. Pro tento materiál jsou
vhodné tyto druhy respirátorů:
Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.
Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku pracující v
režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 5 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
ohlašování plynu/výparů nebo je-li překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít
respirátor s přívodem kyslíku a s únikovou lahví dle ČSN EN 133.
Tepelné nebezpečí: Materiál nepředstavuje tepelné nebezpečí
Omezování expozice životního prostředí
Zabraňte úniku přípravku do půdy, kanalizace, povrchových a spodních vod.
ODDÍL 9
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Níže jsou uvedeny typické fyzikální a chemické vlastnosti. Pro další informace kontaktujte Vašeho dodavatele
uvedeného v oddíle 1.
9.1 INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH
Vzhled zelená semifluidní pevná látka
Zápach: charakteristický
Prahová hodnota zápachu: nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
pH: nelze aplikovat
Bod tání/tuhnutí: nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: > 316°C (600°F)
Bod vzplanutí [metoda]: >200°C (392°F) [ODHADNUTO PRO OLEJ, ASTM D-92]
Hořlavost (pevné látky/plyny): nestanoveno
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu v obj. %): nestanoveno
Tlak páry: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) při 20°C [odhadnuto]
Hustota páry (vzduch = 1): nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
Relativní hustota (při 15 °C): 0.93
Rozpustnost ve vodě (při 20°C): zanedbatelná
Logaritmus rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda: nestanoveno
Teplota samovznícení: nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
Teplota rozkladu: nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
Viskozita (při 40 °C): 113 cSt (113 mm2/sec) [základový olej]
Výbušné vlastnosti: nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
Oxidační vlastnosti: nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
9.2 DALŠÍ INFORMACE
DMSO Extrakt (pouze pro minerální oleje), IP-346:
< 3 % hm.
Většina výše uvedených charakteristik se vztahuje na olejovou složku produktu.
ODDÍL 10
STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 REAKTIVITA
nestanoveno/ výrobce údaj neuvádí
10.2 CHEMICKÁ STABILITA:
Materiál je za běžných podmínek stabilní. Nebezpečná polymerace nenastává.
10.3 MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ
Zabraňte kontaktu se silnými oxidačními činidly.
10.4 PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT
Držte produkt z dosahu zdrojů tepla, otevřeného plamene a jiných zdrojů zapálení.
10.5 NESLUČITELNÉ MATERIÁLY
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 6 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
silná oxidační činidla
10.6 NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU
Produkt se při běžných okolních teplotách nerozkládá.
Nebezpečné produkty spalování: aldehydy, kouř, výpary, oxidy síry, oxidy uhlíku, produkty nedokonalého
spalování.
ODDÍL 11
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH
Akutní toxicita:
Cesta expozice
PŘI NADÝCHÁNÍ:
Toxikologické prahové hodnoty nejsou
k dispozici.
Podráždění: toxikologické prahové
hodnoty nejsou k dispozici
PŘI POŽITÍ:
Toxicita (krysa): LD50> 5000 mg/kg
DERMÁLNÍ TOXICITA:
Toxicita (králík): LD50> 5000 mg/kg
Podráždění (králík): Dostupné údaje.
DRÁŽDIVOST OČÍ:
Podráždění (králík): Dostupné údaje.
Zhodnocení / poznámky
Minimálně toxický. Na základě vyhodnocení složek.
Zanedbatelně nebezpečný během manipulace při
běžných/normálních teplotách. Na základě vyhodnocení složek.
Minimálně toxický. Založeno na experimentálních údajích pro
materiály s podobnou strukturou.
Minimálně toxický. Založeno na experimentálních údajích pro
materiály s podobnou strukturou.
Zanedbatelné podráždění kůže při běžné teplotě. Na základě
vyhodnocení složek.
Může vyvolat mírné a krátkodobé podráždění očí. Na základě
vyhodnocení složek.
Žíravost:/dráždivost
směs není klasifikována jako nebezpečná z hlediska toxikologických účinků
Senzibilizace:
směs není klasifikována jako nebezpečná z hlediska toxikologických účinků
Toxicita opakované dávky:
směs není klasifikována jako nebezpečná z hlediska toxikologických účinků
Karcinogenita:
směs není klasifikována jako nebezpečná z hlediska toxikologických účinků
Mutagenita:
směs není klasifikována jako nebezpečná z hlediska toxikologických účinků
Toxicita pro reprodukci:
směs není klasifikována jako nebezpečná z hlediska toxikologických účinků
CHRONICKÉ / JINÉ ÚČINKY
O produktu:
Na základě testů se složkami či podobnými směsmi se nepředpokládá, že koncentrace složek v této směsi má
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 7 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
senzibilizující účinek.
Obsahuje:
Základový olej, silně rafinovaný. Není karcinogenní v testech na zvířatech. Reprezentativní látka obstála v testu Ames,
IP-346 a/nebo jiných screeningových testech. Ve vyšetření zatížení kůže a nadýchání vykazuje minimální účinky,
nespecifickou infiltraci imunitních buněk, usazování minerálního oleje a minimální tvorbu granulomů v plicích. Není
senzibilizující při testech na zvířatech.
Další informace budou poskytnuty na vyžádání.
ODDÍL 12
EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 TOXICITA
Produkt není pokládán za škodlivý pro vodní organismy.
Test
voda – chronická toxicita
Délka
21 dní
Druh organismu
Daphnia magna
Výsledek testu
NOELR 1 mg/l: Data pro podobné
materiály
12.2 PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST
Biotické odbourávání:
Základový olej – Je pokládán za inherentně biologicky rozložitelný
12.3 BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL
Základový olej – Má bioakumulační potenciál, avšak metabolismus nebo fyzikální vlastnosti redukují
biokoncentraci nebo omezují biologickou dostupnost.
12.4 MOBILITA V PŮDĚ
Základový olej – Tento materiál má nízkou rozpustnost a plave na hladině. Je pravděpodobný přechod z vody
na zem. Lze očekávat rozdělení na vrstvu sedimentů a odpadní vodu.
12.5VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vPvB
neprovedeno
12.6 JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY
nejsou známy
ODDÍL 13
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony
a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace.
13.1 METODY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:
Zbytky výrobku, kontaminované materiály, kontaminované prázdné nevratné obaly je původce obalu povinen
odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Znečištěné prázdné obaly recyklujte / zneškodněte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.
Produkt nikdy neodstraňujte prostřednictvím kanalizace.
INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Kód odpadu: 12 01 12 N Upotřebené vosky a tuky
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 8 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
POZNÁMKA: Kódy jsou určeny na základě nejběžnějšího použití tohoto přípravku a nemusí zahrnovat
kontaminující látky obsažené v důsledku použití. Původci odpadu musí vyhodnotit proces použití při kterém
vzniká odpad a přítomné kontaminanty, aby bylo možno určit příslušný(é) kód(y) likvidace odpadu.
Odpad z tohoto produktu je považován za nebezpečný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v
platném znění a podléhá opatřením plynoucím z tohoto zákona.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB
Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Příslušné právní předpisy na úrovni EU:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic
ODDÍL 14
INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1 ČÍSLO OSN
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO, IATA.
14.2 PŘÍSLUŠNÝ NÁZEV OSN PRO PŘEPRAVU
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO, IATA.
14.3 TŘÍDA/TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO, IATA.
14.4 OBALOVÁ SKUPINA
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO, IATA.
14.5 NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO, IATA.
14.6 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO, IATA.
14.7 HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE PŘÍLOHY II MARPOL 73/78 A PŘEDPISU IBC
Nejedná se o nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID, IMDG, ICAO.
ODDÍL 15
INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 9 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI
Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
(nařízení CLP), v platném znění
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a
označování nebezpečných chemických směsí, v platném znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění
15.2 POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
neprovedeno
ODDÍL 16
DALŠÍ INFORMACE
Seznam zkratek, které mohou (nicméně nemusí) být použity v tomto bezpečnostním listu:
zkratka
n.a.
n.d.
n.b.
AICS
AIHA (American
Industrial Hygiene
Association)
WEEL
ASTM
DSL
EINECS
ELINCS
ENCS
IECSC
KECI
NDSL
NZIoC
PICCS
TLV
TSCA
UVCB
úplný text
Nelze aplikovat
Údaje nejsou k dispozici
Nestanoveno
Australský seznam chemických látek
American Industrial Hygiene Association, expoziční limity pro pracovní prostředí
ASTM International, původně American Society for Testing and Materials (ASTM)
Kanadische vnitrozemský seznam chemických látek
Evropský seznam existujících komerčních chemických látek
Evropský seznam nahlášených chemických látek
Japonská rukověť existujících a nových chemických látek
Seznam existujících chemických látek v Číně
Seznam existujících chemických látek v Koreji
Seznam nevnitrozemských látek (Kanada)
Novozélandský seznam chemikálií
Filipínský seznam chemikálií a chemických látek
Doporučená limitní hodnota (American Conference of Governmental Industrial Hygienists,
Americká konference státních průmyslových hygieniků)
Toxic Substances Control Act (TSCA Úmluva o kontrole toxických látek, americký seznam)
Látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické
materiály
ÚPLNÉ ZNĚNÍ R-VĚT UVEDENÝCH V ODDÍLU 3:
žádné
TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:
žádné
POKYNY PRO ŠKOLENÍ: běžné školení pro nakládání s chemickými látkami
Tento bezpečnostní list vznikl na základě podkladů výrobce (německý bezpečnostní list). Bezpečnostní list dne
7.7.2012 vyhotovil:
Název výrobku: UNIREX N2
Datum vydání/revize: 7.7.2012
Strana 10 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
Martin Štěrbák
tel. 720 469 696
e-mail [email protected]; dosažitelnost nepřetržitě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde uvedené informace a doporučení jsou podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti ExxonMobil
přesné a spolehlivé ke dni jejich vydání. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovější verzí která je k dispozici,
můžete kontaktovat společnost ExxonMobil. Informace a doporučení jsou určené pro posouzení a prozkoumání
uživatelem. Je zodpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Přebalujeli zákazník tento produkt, je na jeho zodpovědnosti aby zajistil, že na novém obalu budou uvedeny veškeré zákonně
stanovené informace pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Osobám manipulujícím s tímto produktem a jeho uživatelům
musí být předány příslušné informace o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečnou manipulaci. Změny v tomto dokumentu
jsou přísně zakázány. Nové vydávání nebo předávání tohoto dokumentu nebo jeho částí je zakázáno kromě případů
stanovených zákonem. Termín "ExxonMobil" je použit jako zjednodušení, může obsahovat jednu nebo více součástí
ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobočky, ve kterých tyto společnosti drží jakýkoli přímý
nebo nepřímý podíl.

Podobné dokumenty

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Pro prach nebo olejovou mlhu se doporučuje respirátor čistící vzduch od částic. Normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN) EN 136,140 a 405 upravují masky respirátorů, normy EN 149 a 143 upravuj...

Více

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, te...

Více