Výroční zpráva 2013 ÚIM 1. LF a VFN

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2013 ÚIM 1. LF a VFN
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2013
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
OBSAH
1.
ZÁKLADNÍ INFORMACE................................................................................................................ - 3 -
2.
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ................................................................... - 4 -
3.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI .................................................................................................................. - 4 3.1. VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ PRACOVNÍKŮ ÚIM ........................................................................................... - 4 -
4.
PEDAGOGICKÁ ČINNOST ............................................................................................................. - 4 4.2. MAGISTERSKÉ STUDIUM ..................................................................................................................... - 5 4.2.1. IMUNOLOGIE .................................................................................................................................... - 5 4.4. SYLABY ............................................................................................................................................... - 8 4.7. PREGRADUÁLNÍ STUDIUM - DIPLOMANTI ......................................................................................... - 15 4.8. POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM ............................................................................................................... - 15 4.8.1. ŠKOLITELÉ V POSTGRADUÁLNÍM STUDIU ...................................................................................... - 15 4.8.2 PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVA ............................................................................................................ - 16 4.8.3. ZKUŠEBNÍ A HODNOTÍCÍ KOMISE ................................................................................................... - 16 4.9. SEMINÁŘE ÚIM ................................................................................................................................ - 17 -
5. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST ................................................................................................ - 18 5.1. GRANTY ........................................................................................................................................... - 18 5.1.1. GRANTOVÉ PROJEKTY .................................................................................................................... - 18 5.1.2. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY – SPOLUPRÁCE ............................................................................................ - 20 6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST .................................................................................................................... - 21 6.2 PATENTY, UŽITNÉ VZORY A VZORKY ................................................................................................. - 21 6.3. PŮVODNÍ ODBORNÉ PRÁCE ............................................................................................................... - 21 6.4. PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY ...................................................................................................................... - 23 6.5. STATĚ VE SBORNÍKU KONFERENCE................................................................................................... - 24 6.6. KAPITOLY V MONOGRAFII ................................................................................................................ - 24 6.7. ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ................................................................................................ - 25 6.8. PŘEDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ (MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POŘÁDANÉ V ČR) ................................... - 27 6.9. POSTERY V ZAHRANIČÍ ..................................................................................................................... - 28 6.10. PŘEDNÁŠKY A POSTERY V ČR ........................................................................................................ - 29 6.11. POPULARIZUJÍCÍ ČINNOST ............................................................................................................... - 31 7. OPONENTSKÉ POSUDKY, PROTOKOLY A RECENZE ............................................................. - 31 8. SPOLUPRÁCE MEZI KLINIKAMI A ÚSTAVY ............................................................................. - 32 8. 1. LF UK .............................................................................................................................................. - 32 8.2. SPOLUPRÁCE S JINÝMI PRACOVIŠTI V ČR ......................................................................................... - 32 8.3. ZAHRANIČNÍ STYKY .......................................................................................................................... - 33 9. JINÁ ODBORNÁ ČINNOST ............................................................................................................... - 33 9.1. ORGANIZACE KONGRESŮ, SYMPOSIÍ A POSTGRADUÁLNÍCH AKCÍ (CHRONOLOGICKY) .................... - 33 9.2. STUDIJNÍ POBYTY, SJEZDY A KURZY V ZAHRANIČÍ (CHRONOLOGICKY) ........................................... - 34 9.3. KURZY, SJEZDY, SEMINÁŘE V ČR (CHRONOLOGICKY) ..................................................................... - 34 9.4. FUNKCE VE VĚDECKÝCH A PROFESNÍCH SPOLEČNOSTECH, KOMISÍCH A RADÁCH ........................... - 35 9.5. ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH .................................................................................................. - 36 9.6. ČLENSTVÍ V OBOROVÝCH A VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH ............................................................. - 36 10. KONTAKTY ........................................................................................................................................ - 37 10.1. ADRESA........................................................................................................................................... - 37 10.2. JMENOVITÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ ................................................................................................. - 37 -
-2-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
ÚIM má 83 zaměstnanců, z toho 57 VŠ. Sídlo ústavu je na Albertově - Studničkova 7, Praha 2, 128 00 a
na Karlově náměstí – Fakultní poliklinika, budova A, IV. patro, Karlovo náměstí 32, Praha 2.
Přednostkou ústavu je prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., primářem klinické části je MUDr. Josef
Krupička.
Organizační schéma ÚIM
-3-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
Počet provedených klinických vyšetření
Počet dispenzarizovaných pacientů
Počet pacientů léčených alergenovou imunoterapii
Počet sérologických vyšetření – diagnostika na NRL
NRL - počet vykázaných bodů
47 215
16 138
1 061
5 891
3 121 663
Počet úvazků
VFN
1.LF
30
64
Počet zaměstnanců
VFN
1.LF
30
64
3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
3.1. Významná ocenění pracovníků ÚIM
Tuzemská
J. Hrdý a L. Prokešová: Česká společnost pro analytickou cytologii – diplom za 2. místo v soutěži o
nejlepší publikaci s cytometrickou tématikou za rok 2012 v kategorii klinického a aplikovaného výzkumu.
(Publikace „Impaired fiction of regulátory T cells in cord blood of children of allergic mothers“. Clin Exp
Immunol 2012, 170: 10-17, cena udělena 2013)
Filipová M.: Vítězná práce v sekci: Postgraduální – teoretická část I. – IV., 14. Studentská konference 1.LF
UK, 23.5.2013.
Městecký J.: Čestný doktorát lékařství Palackého University v Olomouci, květen 2013.
4. PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pedagogická činnost Ústavu imunologie a mikrobiologie je založena na výuce dvou samostatných oborů:
Imunologie a Mikrobiologie. V rámci těchto oborů jsou v pregraduálním studiu vyučovány jednotlivé
předměty pro studenty bakalářského i magisterského studia. Ústav se též podílí na postgraduální výuce jak
vlastních doktorandů (PGS), tak výuky ve spolupráci s IPVZ Praha a na výuce pro Univerzitu 3. věku.
4.1. Bakalářské studium
Pracoviště zajišťuje v roce 2013 výuku předmětu Mikrobiologie a imunologie pro obory: Všeobecná sestra
(prezenční - VSP a kombinovaná forma studia - VSK) a Nutriční terapeut (NT). Prezenční forma studia je
vyučována společně pro oba obory v rámci společného kmene.
Celkem bylo v roce 2013 odučeno 30 hodin přednášek, 10 hodin konzultací a soustředění a vyzkoušeno 46
studentů.
-4-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Zkoušející předmětu Mikrobiologie a imunologie oborů VSP, VSK a NT v roce 2013
30%
NT Potužníková
44%
VSP Potužníková
VSK Potužníková
26%
4.2. Magisterské studium
4.2.1. Imunologie
ÚIM zajišťuje výuku předmětů Základy imunologie pro obor Zubního lékařství – 2. ročník, dále Základy
imunologie pro obor Všeobecného lékařství (2. ročník), Klinická imunologie formou týdenního bloku
přednášek a seminářů ve 4. ročníku oboru všeobecné lékařství.
Další součástí výuky imunologie je nabídka povinně volitelných předmětů
(Klinická imunologie a alergologie 1,2, Ekoimunologie, Základy práce v imunologické laboratoři,
Laboratorní metody v imunologii).
Celkem bylo v akademickém roce 2012/2013 odučeno 770 hodin v rámci imunologických předmětů (celkem
pro 1 135 studentů). V roce 2013 bylo vyzkoušeno 467 studentů. Pro studenty 2. Ročníku všeobecného
lékařství byly připraveny zápočtové testy (přes 600 testů).
Zkoušející imunologických předmětů v roce 2013
-5-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
4.2.2. Mikrobiologie
ÚIM zajišťuje výuku předmětů Mikrobiologie 1 a Mikrobiologie 2 (přednášky, praktická cvičení) a
Integrovaného bloku mikrobiologie a patologie posluchačů všeobecného lékařství a Mikrobiologie
(přednášky, praktická cvičení) posluchačů zubního lékařství v české a anglické paralelce. V roce 2013
v zimním semestru byla inovována náplň výuky Mikrobiologie 2 směrem ke klinické mikrobiologii.
V rámci mikrobiologie bylo odpřednášeno na přednáškách a seminářích 410 hodin včetně povinně
volitelných předmětů a výuka praktických cvičení činila 2000 hodin. Celkem bylo vyzkoušeno v rámci
předmětu Mikrobiologie 564 studentů.
Zkoušející předmětu Mikrobiologie 2 (Všeobecné lékařství - česká i anglická paralelka) v roce 2013
Zkoušející předmětu Mikrobiologie (Zubní lékařství - česká i anglická paralelka)v roce 2013
Povinně volitelné předměty vyučované v rámci mikrobiologe jsou: Moderní diagnostické techniky v
mikrobiologii a imunologii, Tropické nemoci 1,2 (oba pro českou i anglickou paralelku) a od školního roku
2010/11 Klinická mikrobiologie – diagnostika a interpretace laboratorních nálezů, Klinická mikrobiologie
v oblasti primární péče, Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů.
-6-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
4.3. Rozdělení výukové činnosti
Ústav imunologie a mikrobiologie zajišťuje českou i anglickou výuku povinných i volitelných předmětů
imunologie a mikrobiologie posluchačů magisterského studia oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a
posluchačů bakalářského studia - Nutriční terapeut, Všeobecná sestra (presenční i kombinovaná forma
studia).
Přehled
vyučovaných
Název předmětu
předmětů na ÚIM
Kód
Magisterské studium
Všeobecné lékařství – povinné předměty
B02078
Základy imunologie
B82078
Basic Immunology
B01309
Lékařská imunologie 1
B81309
Medical Immunology 1
B00033
Klinická imunologie
B80033
Medical Immunology
B80035
Microbiology 1
B00035
Mikrobiologie 1
B00382
Mikrobiologie 2
B80382
Microbiology 2
Integrovaný blok mikrobiologie a
B00054
patologie
B80054
Integrated Block Mikrobiology/Pathology
Zubní lékařství – povinné předměty
B01144
Imunologie v zubním lékařství
B81144
Immunology in Dentistry
B01153
Základy imunologie Z
B81153
Basic Immunology Z
B01148
Mikrobiologie
B81148
Microbiology
Bakalářské studium
Nutriční terapeut
B01718
Mikrobiologie
Všeobecná sestra
Mikrobiologie a imunologie –
B01841
kombinovaná forma
Mikrobiologie a imunologie – presenční
B01754
forma
Ročník
Semestr
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
LS
LS
LS
LS
ZS, LS
ZS
LS
LS
ZS
ZS
3
ZS
3
ZS
2
2
2
2
2
2
LS
LS
LS
LS
LS
LS
2
ZS
1
LS
1
LS
Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Stomatologie, Bakalářské studium – volitelné
předměty
Kód
Název předmětu
Ročník
Studijní obory
B00132
Klinická imunologie a alergologie 1,2
4,5,6
LEK
B00134
Tropické nemoci 1,2
4,5,6
LEK,ZUB
B80134
Tropical Diseases 1,2
(4),5,6
LEK,ZUB
B01666
Ekoimunologie
3,4,5,6
LEK,ZUB,STOM
B02182
Laboratorní metody v imunologii
4,5,6
LEK
Moderní diagnostické techniky v
LEK,ZUB,STOM
B01670
3,4,5,6
mikrobiologii a imunologii
,BS
B81670
Modern Diagnostic Techniques in
3,4,5,6
LEK, ZUB,
-7-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
B01966
B02086
B02087
B02088
Medical Microbiology and Immunology
Základy práce v imunologické laboratoři
Klinická mikrobiologie – diagnostika a
interpretace laboratorních nálezů
Klinická mikrobiologie v oblasti primární
péče
Klinická mikrobiologie u
hospitalizovaných pacientů
4,5,6
STOM, BS
LEK
5
LEK
5
LEK
5
LEK
.
ÚIM zajišťuje jednosemestrální výuku předmětu MB140P70 Lékařská mikrobiologie pro Přírodovědeckou
fakultu UK (garant doc. J. Julák).
ÚIM zajišťuje dále kromě výše uvedených předmětů i vědeckou práci pregraduálních studentů, vedení
diplomových prací studentů z PřF UK, postgraduální výuku v rámci doktorského studia (vedení PGS
studentů) a předatestační přípravu v rámci oborů Alergologie a klinická imunologie a Lékařská
mikrobiologie, dále v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání. Výuka imunologie také probíhá formou
samostatných přednášek v rámci výuky interních a chirurgických oborů.
Kromě výuky předmětu Klinická imunologie 1 a 2, která se koná v budově Fakultní polikliniky, Karlovo
nám. 32, je veškerá další výuka zajišťována v oblasti Albertova (seminární místnost ústavu, praktikárny pro
mikrobiologii, zapůjčené přednáškové či seminární místnosti). Vlastní seminární místnost ÚIM má kapacitu
36 osob.
4.4. Sylaby
B01666
Ekoimunologie
(Petanová J.)
Určen pro studenty magisterského i bakalářského studia s bazálními znalostmi imunologie, PVP.
Obor zaměřený na sledování vlivů prostředí na imunitní systém, ovlivnění jeho funkcí.
Ekoimunologie.
Imunotoxikologie.
Imunitní systém.
Globální faktory prostředí, vliv emisí, dopravy.
Individuální faktory ovlivňující imunitní systém.
Psychoneuroimunologie.
Působení léků, abusus návykových látek.
B01144
Imunologie v zubním lékařství
(Vyučující ÚIM ve spolupráci s VÚS 1. LF UK)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství.
Základní mechanismy imunitního systému uplatňující se v rozvoji onemocnění zubů, parodontu a ústní
dutiny.
Úvodní přednáška: Obranné mechanismy orální (vztah slizniční a systémové
imunity).
Imunitní mechanismy onemocnění sliznic a jejich projevy.
Imunitní mechanismy onemocnění parodontu.
Parodontitida jako rizikový faktor systémových onemocnění.
Úloha polymorfismu genů v imunitních reakcích ve vztahu k orálnímu onemocnění.
Dentální materiály a imunitní reakce.
Lokální projevy koroze dentálních materiálů a aktivace imunitní reakce.
-8-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
B81144
Immunology in Dentistry
(Vyučující ÚIM ve spolupráci s VÚS 1. LF UK)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství v anglickém jazyce.
The role of the immune system during the disease of the oral cavity with respect to mucosal immunity. The
importance of the oral tolerance to keep the oral health. Reactions to dental materials used in stomatology.
Oral cavity and mucosal immunology.
Oral cavity diseases. Oral manifestations of systemic diseases.
Dental materials and pigmentations.
Galvanism and metal intolerance diagnostics.
MELISA test + case studies.
B00132
Klinická imunologie a alergologie 1,2
(Fučíková T., Svoboda J., Humlová Z., ambulující lékaři)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství od 4. ročníku, PVP.
Základní diagnostika imunologická a alergologická, jednotlivé diagnosy a jejich možná terapie.
Indikace imunologického vyšetření, možnosti vyšetřování parametrů nespecifické imunity,
vyšetřování parametrů humorální a buněčné imunity, autoprotilátky a diagnostika
autoimunitních stavů a jejich léčba, diagnostika a léčba imunodeficitních stavů, vyšetřování alergických
stavů a diagnostika alergií.
Léčebné možnosti v klinické imunologii.
B02078
Základy imunologie
(Prokešová L., Fučíková T., testy - vyučující ÚIM)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství, 2. ročník.
V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanizmy imunitního systému, s
regulacemi a kooperací jednotlivých složek obranných mechanismů za fyziologických podmínek i
patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk, tkání a
molekul imunitního systému.
Imunitní systém, jeho funkce a dělení.
Struktura imunitního systému.
Přirozená imunita.
Specifická imunita.
T lymfocyty.
B lymfocyty, protilátky.
Prezentace antigenu.
Zánětová odpověď. Protinádorová imunita. Transplantace.
Imunopatologické reakce a stavy v klinické praxi.
B82078
Basic Immunology
(Prokešová L., Městecký J., Petanová J., testy - vyučující ÚIM)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce, 2. ročník.
Structure of the immune system, its regulation and cooperation between separate components in physiologic
and pathologic situations. Antigen presentation.
Introduction.
Structure of immune system.
Innate and specific immunity.
T and B lymphocytes. Immunoglobulins.
Antigen presentation.
Inflammation. Anti-tumor immunity. Transplantations.
Immunopathologic reactions and states in clinical practice.
B00033
Klinická imunologie
(Fučíková T., Čechová D., Hrdá P., Hybenová M., Marečková H., Petanová J., Adámková V.
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
-9-
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Výuka v rámci týdenního bloku je sestavena z několika přednášek a dále seminářů, které jsou založeny
především na rozboru kasuistik pacientů. V rámci předmětu jsou shrnuty základní poznatky o struktuře,
mechanizmech a funkcích imunitního systému. Větší část je věnována imunopatologickým procesům a jejich
manifestaci v jednotlivých systémech organismu. Součástí výuky je i přehled používaných laboratorních
vyšetření v rámci diferenciálně diagnostického procesu a možné terapeutické postupy.
Sylabus: Struktura, mechanismy a funkce imunitního systému. Zánět a protiinfekční imunita,
imunopatologické reakce, imunodeficience, autoimunita, alergie, nádorová imunologie, regulace imunity,
transplantace. Klinická mikrobiologie ve vztahu k poruchám imunitních mechanismů. Možnosti vyšetřování
a způsob diagnostické rozvahy, terapeutické postupy
B80033
Clinical Immunology
(Čechová D., Marečková H., Petanová J., Adámková V.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
Lectures and seminars in one-week block oriented to the summary of basic immunological knowledge,
application of immunopathological mechanisms into different organs and systems. Differential diagnosis of
immunopathological states, their laboratory tests and treatment.
The structure, mechanisms and function of the immune system. Immunopathologic reactions, inflammation,
basic immunologic diagnoses (immunodeficiency, autoimmune diseases, allergy), transplantations. Clinical
microbiology in association to immune dysfunctions. Diagnostic process, laboratory tests, treatment.
B01153
Základy imunologie
(Stříž I., Říhová B., Tlaskalová H., Marečková H., Nováková M., Hrdý J., Petanová J.)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství.
V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanizmy imunitního systému, s
regulacemi a kooperací jednotlivých složek obranných mechanizmů za fyziologických podmínek i
patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk, tkání a
molekul imunitního systému. V přednášce a seminářích jsou také probírány základní imunologické metody a
jejich princip.
Struktura imunitního systému, jeho dělení.
Prezentace antigenu.
Kooperace mezi buňkami imunitního systému.
Zánět.
Imunopatologické reakce.
Imunodeficience.
Autoimunita.
Alergie.
Nádorová imunologie.
Transplantace.
B81153
Basic Immunology
(Stříž I., Říhová B., Tlaskalová H., Marečková H., Nováková M., Hrdý J., Petanová J.)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství v anglickém jazyce.
The structure of immune system, its regulation and cooperation between separate components in physiologic
and pathologic situations. Antigen presentation, immunopathologic reactions, inflammation, basic
immunologic diagnoses. Basic immunologic laboratory methods.
Structure of immune system.
Antigen presentation.
Cooperation between cells.
Inflammation.
Immunopathologic reactions.
Immunodeficiency.
Autoimmunity.
Allergy.
Oncoimmunology.
- 10 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
B80035
Microbiology 1
(Adámková V., Bobek J., Chanová M., Pavlík E., Skořepová M.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
Provides basic information on general and specialised human medical microbiology, virology, mycology and
parasitology. Describes important human pathogens, their characteristic properties, pathogenicity
mechanisms of the diseases they induce, and basics of the antibiotic, antifungal, antiviral and antioparasitic
therapy of the diseases. In practical hands-on learning provides important skills for bacteriological
investigation of selected samples. The student will learn technics for clinical specimen collection, strategy of
microbial identification and anti-microbial therapy.
B00035
Mikrobiologie 1
(Adámková V., Bobek J., Doubková Z., Holada K., Chanová M., Julák J., Kolářová L., Kupidlovská L.,
Mělková Z., Pavlík E., Skořepová M.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a
parazitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogeneze
příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy antibiotické,
antivirové a antiparasitární terapie. Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického
vyšetření, seznámí s metodami odběru klinických materiálů a stanovením citlivosti bakterií na antibiotika.
B00382
Mikrobiologie 2
(Adámková V., Hrabák M., Julák J., Kupidlovská L., Mělková Z., Němečková Š., Pavlík E., Zákoucká H.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
Poskytuje základní informace ze speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parazitologie. Seznamuje s
nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogeneze příslušných onemocnění, se
základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie.
Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických
materiálů, metodou jejich odběru, identifikace izolovaných bakterií a se strategií antibiotické terapie.
B80382
Microbiology 2
(Pavlík E., Chýle M., Kolářová L., Zákoucká H.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
Provides basic information on general and specialised human medical microbiology, virology, mycology and
parasitology. Describes important human pathogens, their characteristic properties, pathogenicity
mechanisms of the diseases they induce, and basics of the antibiotic, antifungal, antiviral and antioparasitic
therapy of the diseases. In practical hands-on learning provides important skills for bacteriological
investigation of selected samples. The student will learn technics for clinical specimen collection, strategy of
microbial identification and anti-microbial therapy.
B00054
Integrovaný blok mikrobiologie a patologie
(Adámková V., Bártová J., Doubková Z., Dušková J., Holada K., Holub M., Chalupa P., Nohýnková E.,
Pavlík E., Prokešová L., Skořepová M., Smělá G., Stejskal F., Stříteský J., Susa Z., Zákoucká H.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
Patomorfologie jednotlivých infekčních chorob a jejich komplikací. Systémový přístup k infekčním
nemocem a jejich vyvolavatelům. Pětidenní blok přednášek mikrobiologa (patogeny působící infekci traktu),
patologa (jimi vyvolané morfologické změny) a klinika (příznaky onemocnění, diagnostika a terapie). Cílem
tohoto bloku přednášek není pouhé shrnutí nově nabytých znalostí z dotčených oborů mikrobiologie a
patologie, nýbrž příspěvek ke změně myšlení budoucích lékařů k respektování souvislostí, příčin a důsledků
v celé šíři diferenciálně diagnostických postupů. Rovněž chceme ukázat nutnost úzké spolupráce mezi
specialisty různých lékařských oborů přo tvorbě mozaiky diagnózy onemocnění pacienta a jeho léčby.
Studenti zároveň získají představu o roli paraklinických oborů v diagnostice a léčbě klinických onemocnění.
B80054
Integrated Block: Microbiology/Pathology
(Aster V., Dušková J., Holada K., Holub M., Chýle M., Pavlík E., Rozsypal H., Stříteský J.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
- 11 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
A five day block of lectures. Systemic approach to infectious diseases and their agents. Each topic lectured
by Microbiologist (pathogens infecting the tract), pathologist (morfiological changes caused by infectiion),
Clinician (clinical symptoms, diagnostics and therapy). The aim of this block of lectures is not only to
summarize acquired knowledge on microbiology and immunulogy, but to covert thinking of future
physicians to respect consequences and make differential diagnostics for benefit of patient. To show
evidence of close cooperation of different medical specialists in completing the mosaic of patient diagnosis
and treatment and the role of paraclinical subject in this cooperation.
B01148
Mikrobiologie
(Adámková V., Chanová M., Jirků J., Julák J., Kolářová L., Kudláčková J., Pavlík E., Prokešová L.,
Skořepová M. Šemberová L., Urbášková P. - ve spolupráci s VÚS: Broukal Z., Dušková J.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a
parazitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogeneze
příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy antibiotické,
antivirové a antiparasitární terapie. Ve výuce jsou zdůrazněny aspekty mikroflóry dutiny ústní a přilehlých
oblastí, jejich význam pro stomatologickou praxi a rizika infekcí vyvolaných touto mikroflórou při
stomatologických zákrocích. Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického
vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se
strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie. Seznámí se zásadami požadavků na
bakteriologické vyšetření a se základy interpretace jeho výsledků.
B81148
Microbiology
(Adámková V., Kolářová L., Pavlík E., Prokešová L., Skořepová M. - ve spolupráci s VÚS: Broukal Z.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
Course provides basic knowledge of general and medical microbiology, special dental part of microbiology,
virology, mycology and parasitology, most important human patogens, their properties, diagnostics,
immunization, antibiotics, antibacterial and virostatic therapy, vaccination. Microbiological apects of oral
cavity microflora , special dental microbiological profile. Methods of treatment. Practice: techniques of
sample collection of biological materials, methods of identification, stategy of antibacterial therapy antibiotic centre, antibiotic policy, interpretation ofresults of laboratory investigation.
B01751
Mikrobiologie a imunologie – prezenční forma
(Adámková V., Bobek J., Doubková Z., Holada K., Kolářová L., Kudláčková J., Skořepová M.)
B01841
Mikrobiologie a imunologie – kombinovaná forma
(Potužníková B.)
B01718
Mikrobiologie a imunologie
(Adámková V., Bobek J., Doubková Z., Holada K., Kolářová L., Kudláčková J., Skořepová M.)
Určen pro studenty bakalářských oborů Nutriční terapie a Všeobecná sestra.
Základní tématické okruhy: a) Obsah a zařazení předmětu lékařská mikrobiologie a imunologie. Základní
vlastnosti nejvýznamnějších původců bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí, formy
přenosu infekčních agens. Komunitní, nosokomiální a oportunní infekce. Antibiotika. b) Antiinfekční
imunita: Základní imunitní mechanismy a obrana proti infekcím: přirozená odolnost, navození imunitní
odpovědi, buňkami zprostředkovaná imunita, protilátky, slizniční imunita, zánět. Dysfunkce imunitního
systému a jejich ovlivnění: imunopatologické reakce a stavy (imunodeficience, autoimunita, alergie),
imunomodulace. c) Základy bakteriologie: Nejvýznamnější původci bakteriálních komunitních a
nemocničních onemocnění, jejich základní vlastnosti a klasifikace bakterií. Nástroje virulence bakterií,
patogeneze bakteriálních nákaz. Význam a prevalence patogenních bakterií podle infekčních onemocnění.
Formy šíření bakteriálních infekcí, prevence a profylaxe. Výběr postupu k identifikaci bakterií, klasické a
speciální metody průkazu bakterií. Přirozená citlivost a stav rezistence na antibiotika v ČR, antibiotika volby
pro léčbu infekcí způsobených daným bakteriálním druhem. d) Význam správného vzorku pro diagnózu
infekčního onemocnění. Charakteristika validního vzorku a nezbytných údajů. Formy odběru, transportu a
- 12 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
uchovávání biologických vzorků k mikrobiálnímu vyšetření. Zpracování vzorků. Kritéria odmítnutí vzorku k
vyšetření. e) Základy virologie: Nejvýznamnější původci virových komunitních a nemocničních
onemocnění. Základní vlastnosti a klasifikace virů. Replikace virů, vztah virus - buňka. Formy šíření
virových infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze virových nákaz - lokalizované, diseminované, akutní,
chronické a rekurentní infekce, pomalé virové infekce. f) Základy mykologie: Nejvýznamnější původci
mykotických infekcí. Základní vlastnosti a klasifikace hub a kvasinek. Formy šíření myotických infekcí,
prevence a profylaxe. Patogeneze mykotických nákaz. Metody průkazu hub a kvasinek. Terapie
mykotických. g) Základy parazitologie: Nejvýznamnější původci parazitárních infekcí. Základní vlastnosti a
klasifikace parazitárních agens. Formy šíření parazitárních infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze
parazitárních nákaz. Metody přímého a nepřímého průkazu parazitů. Terapie parazitárních onemocnění.
B01670
Moderní diagnostické techniky v mikrobiologii a imunologii
(Pavlík E.)
Určen pro studenty oborů všeobecného a zubního lékařství (3., 4., 5., 6. roč.)
Hlubší seznámení studentů s moderními technikami využitelnými v rutinní mikrobiologické a imunologické
diagnostice, a to nejen v úrovni teoretické, nýbrž i formou praktického provedení vybraných technik.
Předmět je doplněn exkurzí do diagnostické laboratoře.
B81670
Modern Diagnostic Techniques in Medical Microbiology and Immunology
(Pavlík E.)
Určen pro studenty oborů všeobecného a zubního lékařství (3., 4., 5., 6. roč.)v anglickém jazyce.
The subject serves to make students familiar in more details with modern techniques implemented in routine
diagnostics im microbiology and immunology not only in theory, but in hands-on practice with selected
techniques. Excurssion in a routine diagnostic laboratory will be added.
B02086
Klinická mikrobiologie - diagnostika a interpretace laboratorních nálezů
(Adámková V.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství (5. roč.)
Praktická účast studentů na diagnostickém procesu v laboratoři s následnou interpretací nálezů. Zpracování
návrhů atb terapie a profylaxe. Účast na klinických vizitách na jednotkách intenzivní péče v rámci
hematoonkologie, chirurgie a ARO. Zpracování kasuistiky a její prezentace formou semináře na UIM.
B02087
Klinická mikrobiologie v oblasti primární péče
(Adámková V.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství (5. roč.)
Diferenciální diagnostika infekcí v primární péči. Rozbor klinických případů interaktivní formou. Strategie
ATB léčby v komunitě. Národní doporučené postupy a směrnice pro praktické lékaře.
B02088
Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů
(Adámková V., Kolářová L.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství (5. roč.)
Předmět se zabývá interdisciplinárním přístupem při řešení onemocnění infekčního původu, která jsou
zejména spojena poskytovanou zdravotní péčí. Interaktivní formou jsou prakticky prezentovány
diferenciálně diagnostické přístupy umožňující specifický průkaz agens, následnou terapii a prevenci šíření
infekcí. Důraz je kladen zejména na infekce urogenitální, krevního řečiště, respiračního traktu, v místě
chirurgického výkonu, apod. Součástí interaktivní výuky je osvětlení principů strategie používání antibiotik a
základů surveillance infekcí.
B00134
Tropické nemoci 1,2
(Stejskal F.)
Určen pro studenty oborů všeobecného a zubního lékařství (4., 5., 6. roč.)
Epidemiologie, diagnostika, klinika a terapie vybraných tropických infekčních onemocnění. Diferenciální
diagnostika horečky a průjmů v tropech. HIV, AIDS v tropech. Oportunní tropické infekce. Tuberkulóza a
lepra
- 13 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
B80034
Tropical Diseases 1,2
(Stejskal)
Určen pro studenty oborů všeobecného a zubního lékařství (4., 5., 6. roč.)
4.5. Výuka na jiných ústavech ÚIM a na jiných fakultách UK
1. LF UK
- Základy klinické imunologie – Čechová D. (1 přednáška) 1. LF UK
- Základy imunologie – Tlaskalová H. (2 přenášky)
- Fyziologie B00030 – Prokešová L. (1 přednáška) Fyziologický ústav 1. LF UK
2. LF UK (pro III. roč. všeobecného lékařství)
- Parazitologie I. Původci protozoárních onemocnění - Kolářová L., Chanová M. (1 přednáška), Ústav
lékařské mikrobiologe
- Parazitologie II. Původci helmintárních onemocnění - Kolářová L., Chanová M. (1 přednáška), Ústav
lékařské mikrobiologie
3. LF UK
- Malárie. Infekní onemocnění – Stejskal F. (1 přednáška), 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
- Ostatní importované nákazy – Stejskal F. (1 přednáška), 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
- Parazitární infekce na území ČR - Stejskal F. (1 přednáška), 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
- Priony a prionové choroby – Holada K. (přednáška), Odd. buněčné a molekulární biologie
- Prions and prion diseases – Holada K. (přednáška), Odd. buněčné a molekulární biologie
4. 6. Specializační a celoživotní vzdělávání
Mimo výuku pregraduální a postgraduální v rámci 1. LF UK se ústav podílí i na postgraduální výuce lékařů a
dalších vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pracujících v našich oborech ve formě přednáškové činnosti,
nebo i organizování celých kurzů pro IPVZ a ČLK.
1. LF UK
Kolářová L., Adámková V. - Klinická mikrobiologie, primární péče, 18. 3. - 19. 3. 2013
Kolářová L., Adámková V. - Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů, 20. 3. – 22. 3. 2013
Kolářová L. - Lékařská parazitologie, 7. 10. - 9. 10. 2013
Pavlík E. - Odborné zdravotnické laboratorní metody, 13. 5. 2013 - 17. 5. 2013
Pavlík E. - Lékařská mykobakterilogie, 29. 10. 2013
Pavlík E. - Odborné zdravotnické laboratorní metody, 2. 12. 2013 - 6. 12. 2013
Stejskal F. - Dopady „alternativních“ metod na pacienty. Alternativní diagnostické a léčebné metody (postgraduální kurz „rezistence bakterií vůči antibiotikům“), 31. 10 - 1. 11. 2013
Kolářová L. - Aktuality v lékařské mikrobiologii, 4. 2013 – 19. 4.
Kolářová L. - Rezistence bakterií k antibiotikům, 31. 10. -1. 11. 2013
Marečková H., Hrdý J. - Průkaz regulačníc T buněk (Tregs) průtokovou cytometrií, 10. 6. 2013
Marečková H., Hrdý J. - Fyziologická a imunopatologické funkce Tregs, 10. 6. 2013
IPVZ
Adámková V. - Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných pacientů (pro lékaře a VŠ nelékaře v
předatestační přípravě), 19. 3. 2013 – 21. 3. 2013
Holada K. - Priony a imunitní systém (přednáška pro metodický kurz v laboratorní imunologiii), 14. 11.
2013
Kolářová L., Adámková V. - Antibiotická politika a činnost antibiotického střediska (specializační kurz
214031102), 15. 4. - 17. 4. 2013
Kolářová L. - Hlavní disciplíny lékařské mikrobiologie, lékařská parazitologie, 13. 5. – 17. 5. 2013
Kolářová L., Pavlík E. - Lékařská mykobakteriologie (specializační kurz 214032101), 29. 10. 2013
- 14 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Prokešová L. - Infekční agens z pohledu imunitního systému (předatestační kurz v oboru Alergologie a
klinická imunologie), 14. 11. 2013
Stejskal F. - Přehled antiparazitik a strategie léčby nejvýznamnějších parazitárních infekcí (specializační
kurz „Antibiotická politika a činnost antibiotického střediska“), 15. - 17. 4. 2013
4.7. Pregraduální studium - diplomanti
V laboratořích ÚIM a v laboratoři KIA ÚKBLD pracuje pod vedením učitelů řada studentů lékařských fakult
a přírodovědecké fakulty UK a také studenti VŠCHT a ČVUT. Studenti mají možnost vypracovávat pod
vedením zkušených pedagogů diplomové a bakalářské práce, nebo si jen vyzkoušet práci v laboratoři a
prezentovat své výsledky v rámci Studentské vědecké konference.
Bc. Anna Fabiánová, studentka PřF UK, studentská vědecká činnost
Johanka Kučerová, studentka PřF UK, studentská vědecká činnost
Holada K.
Julák J.
Andrea Hujacová, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha.
Dominika Ježková, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha.
Jana Kučerová, bakalářská práce na Ústavu počítačové a řídící techniky,
Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha.
Eliška Staňková, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha.
Michaela Švarcová, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha.
Marečková H.
Bc. Milan Polák, diplomová práce na PřF UK
Bc. Jana Ebrová, diplomová práce na FarmF UK
4.8. Postgraduální studium
Na našem ústavu pracovalo 15 studentů v rámci postgraduálního studia z různých biomedicínských oborů
(fyziologie a patofyziologie člověka, imunologie, molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie),
v prezenční (5) nebo kombinované (10) formě studia. Řada našich učitelů se podílí na vedení studentů jiných
ústavů jako školitelé specialisté. Studenti se zúčastňují SVK, jsou spolu se svými školiteli řešiteli grantů GA
UK a také se různou formou podílejí na výuce ústavu.
4.8.1. Školitelé v postgraduálním studiu
Seznam studentů podle svých školitelů spolu s biomedicínským oborem, v němž jsou zařazeni:
Bobek J.
školitel v oboru: Mikrobiologie
Ing. Klára Novotná
Holada K.
školitel v oboru: molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1. LF UK
Mgr. E. Šafaříková
Mgr. Marcela Filipová
Mgr. Zdeňka Hanusová
Mgr. Barbora Váchová
školitel v oboru: biologie a patologie buňky 3. LF UK
Mgr. Zuzana Jindrová
Hrušková Z.
školitelka v oboru: Fyziologie a patofyziologie člověka
- 15 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
MUDr. Zdeňka Chocová
MUDr. Doubravka Frausová
Julák J.
školitel specialista:
Ing. Vladyslava Fantova
Ing. Dana Hollá
Kolářová L.
školitelka v oboru Parazitologie 3. LF UK
Mgr. Petra Kolbeková
Lubyová B.
školitelka v oboru: molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Mgr. Petra Barešová
Mgr. Jana Musilová
Marečková H
školitelka v oboru: fyziologie a patofyziologie člověka
MUDr. Peter Habara
MUDr. Michaela Šafářová (mateřská dovolená)
MUDr. Lucia Skáčiková
RNDr. Romana Veselá
školitelka specialistka:
Mgr. Lucie Šromová
Mělková Z.
školitelka v oboru molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, 1. LF UK:
Prakash. Shankaran, MSc.
Mgr. Jarmila Knitlová
školitelka v oboru: molekulární biologie a buněčná biologie, genetika a virologie,
2. LF UK
Dr. Sergii Shvernik
4.8.2 Předatestační příprava
Pracovníci ÚIM se ve spolupráci s IPVZ Praha účastnili na specializační průpravě klinických imunologů a
alergologů a infektologů (odborné stáže v ambulancích, přednášky), laboratorních imunologů (zkušební
komise), lékařů mikrobiologů pořádáním kurzů Molekulárně biologické techniky v mikrobiologické
diagnostice. Obdobný kurz byl uspořádán pro doktorandy (PGS) ÚIM.
Příprava a revize vzdělávacích programů pro předatestační přípravu lékařů a jiných odborných
pracovníků ve zdravotnictví v oborech:
Lékařská mikrobiologie (Kolářová L., Adámková V.)
4.8.3. Zkušební a hodnotící komise
Oborová rada doktorského studijního programu UK Praha a ČSAV
Lékařská mikrobiologie (Julák J.)
Parazitologie (Kolářová L.)
Imunologie (Prokešová L., Marečková H.)
Oborová rady studijního programu parazitologie MU Brno (Kolářová L.)
Komise pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a magisterské) ve studijním programu biologie,
specializace parazitologie PřFUK Praha (Kolářová L.)
- 16 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Zkušební komise 1. LF UK pro získání specializované způsobilosti v oborech:
Lékařská mikrobiologie (Kolářová L., Adámková V.)
Zkušební komise IPVZ – MZČR pro získání specializované způsobilosti v oborech:
Lékařská mikrobiologie pro JOPZ (Kolářová L., Adámková V.)
Mikrobiologie (Kolářová L., Adámková V.)
Lékařská imunologie (Marečková H.)
Zkušební komise MZ ČR akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratorní metody
(Marečková H., Kolářová L.)
Akreditační komise MZČR pro lékařskou mikrobiologii (Kolářová L., předsedkyně)
Akreditační komise MZČR pro alergologii a klinickou imunologii (Marečková H.)
Komise IGA MZ ČR (Kolářová L.)
Komise pro obhajobu habilitační práce 1. LF UK (Kolářová, L. - předsedkyně).
Hodnotící komise 14. studentské vědecké konference (SVK) 1. LF UK (Kolářová L., Potužníková B.)
Komise Studentské vědecké konference VŠCHT v Praze, sekce Fyzika (Julák J.)
Oborová rada doktorského studia „Infekční biologie“ na Přírodovědecké fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Prokešová L.)
Komise pro obhajobu 1 dizertačnípráce PřF UK (Mělková Z.)
4.9. Semináře ÚIM
Společné vědecko-výzkumné semináře Ústavu imunologie a mikrobiologie a III. kliniky infekčních a
tropických nemocí 1. LF UK v roce 2013:
27. 3. 2013
Mgr. Knitlová J. - Nc/Nga Mice as a Model of Eczema Vaccinatum in comparison with
Balb/c and C57Bl/6 Mice.
24. 4. 2013
doc. Julák J. - Disinfection of human skin using low-temperature plasma.
15. 5. 2013
Mgr. Musilová J. - Viral interferon regulatory factor-3 encoded Kaposis sarcoma-associated
herpesvirus modulates function and stability of p53 tumor suppressor.
15.5.2013
Ing. Novotná K. - Epitope-tagging mutagenesis applied for the genus of Streptomyces.
29. 5. 2013
MUDr. Skáčiková L. - Immunological aspects of Neuromyelitis optica (Morbus Devic)SVV.
29. 5. 2013
Mgr. Filipová M. - Influence of Multi-walled Carbon Nanotubes on cell toxicity in vitro.
12. 6. 2013
Mgr. Hanusová Z. - Detection of protease-activated receptors in murine tissues
20. 6. 2013
Dr. Stejskal F. - Health problems besides HIV/AIDS in Africa. IFPU 2013 Doctoral Summer
Seminar: „Global Health in the 21st Century“.
26. 6. 2013
Mgr. Váchová B. - Infectivity of murine-adapted variant Creutzfeldt-Jakob disease is
preferably dependent on proteinase K-sensitive conformers of PrPTSE.
23. 10. 2013
M. Sc.Shankaran P. - Reactivation of the latent HIV-1.
6. 11. 2013
Mgr. Šafaříková E. - Detection of the GPI-anchorless prion protein fragment PrP226* in
human brain.
14. 11. 2013
MUDr. Skáčiková L. - Současné možnosti imunomodulační léčby recidivujících infekcí
dýchacích cest – přednáška na semináři ORL kliniky VFN pořádaný ČLK.
- 17 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
4. 12. 2013
Mgr. Kolbeková P. - The possibility of using PCR diagnosis of echinococcosis.
5. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědecká činnost ústavu se opírala o studium širokého spektra otázek z mikrobiologické a imunologické
oblasti. Výzkum v oblasti mikrobiologie zaměřen na studium biologie mikroorganismů se zvláštním zřetelem
na jejich patogenitu, imunitní odpověď hostitelského organismu, produkci antibiotik, rozvoj moderních
metod umožňujících detekci a identifikaci infekčních agens i na molekulární úrovni s praktickým dopadem
na laboratorní diagnostiku, nových metod dezinfekce a sterilizace a v neposlední řadě i na možnosti terapie
infekčních onemocnění. Ze specifických výzkumných problematik lze např. jmenovat studium vlastností
Helicobacter pylori, chemických a biologických vlastností bakteriálních imunomodulátorů založených na
bakteriích Propionibacterium acnes a Bacillus firmus a jejich frakcí s praktickým dopadem na vývoj, výrobu
a klinické aplikace registrovaného léčiva imunomodulační vakcíny Corynebacterium parvum,
instrumentálních metod chemické analýzy v mikrobiální taxonomii. Studium regulací buněčných pochodů
v průběhu diferenciace a produkce antibiotik u bakterií rodu Streptomyces zejména na úrovni regulačních
RNA.
Virologický výzkum je dlouhodobě zaměřen na studium interakcí viru vakcínie a HIV-1
s hostitelskou buňkou a organismem. V posledních letech to je zejména studium charakteru buněčné smrti
buněk infikovaných virem vakcínie a jeho významu pro imunitní odpověď, vývoj myšího modelu eczema
vaccinatum a studium jeho patogeneze, a studium vlivu redox modulujících látek na růst a replikaci viru
vakcínie a HIV-1.
Na ústavu je řešena problematika prionových chorob, zejména účasti krevních elementů v jejich
patogenezi, dále pak optimalizace a vývoj nových metod pro detekci a inaktivaci prionů a je studována
fyziologická úloha buněčného prionového proteinu. V návaznosti na studium toxicity amyloidových
proteinových agregátů je ve spolupráci studována problematika toxicity nanomateriálů.
V neposlední řadě se ke specifickým výzkumným cílům nově řadí i studie v oblasti biologie
helmintárních agens, vedoucí např. k charakterizaci biologických vlastností parazitů a jejich migračních drah
v hostitelském organismu. V současné době se ústav zaměřuje i na řešení otázek z oblasti antibiotické
rezistence a hledání nových bioaktivních látek. Ve spolupráci s VŠCHT a ČVUT probíhá výzkum
dezinfekčního a sterilizačního působení nízkoteplotního plazmatu generovaného elektrickými výboji na
různé mikroorganismy.
V oblasti imunologie jsou výzkumné cíle zaměřeny na studium vlivu infekčních agens v patogenezi
alergií a autoimunit. Ze specifických cílů lze jmenovat např. sledování vlivu farmak na imunologické
parametry a možností ovlivnění imunitního systému bakteriemi a jejich složkami. Aplikovaný výzkum
vychází z klinické základny ústavu a zaměřuje se na studium vlivu střevní mikroflóry a kolostra na imunitní
systém dětí alergických matek a na prevenci alergických chorob molekulárně biologické charakterizace
buněk u vybraných autoimunit, klinicky závažných stavů, možností diagnostické prevence (autoprotilátky),
bakteriálních imunomodulátorů na slizniční imunitu, zejména na imunitu respiračního traktu a na imunitu
proti chřipkové infekci s cílem vývoje slizničních vakcín, apod. Výzkum probíhá v úzké spolupráci s dalšími
lékařskými obory (řešení problematiky recidivujících infekcí u pacientů s roztroušenou sklerózou, sledování
změn imunitních funkcí vyvolaných vlivy prostředí).
5.1. Granty
5.1.1. Grantové projekty
IGA 12137-5 (Adámková V. – spoluřešitel), 2011-2015
Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií
viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-HCG v urotelu a mikrobiálním nálezem v
bioptickém vzorku.
IGA MZ ČR NT/13531 (Adámková V. – spoluřešitel), 2012 – 2015
- 18 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Lidské mezenchymové stromální buňky pro léčebné účely. Preklinické a farmakologické testy a
schválení buněčného preparátu pro klinické užití.
IGA MZ ČR NT 14135-3 (Mělková Z. – řešitel), 2013 – 2015
Výzkum nových možností v léčbě HIV/AIDS onemocnění: role hem oxygenázy, biliverdin
reduktázy a efekty hem arginátu na replikaci a reaktivaci HIV-1
členové týmu: Shankaran P., Hájková V., Kaplanová M., Tahtahová B.
IGA MZ ČR NT 14145-3 (Holada K. – spoluřešitel, hl. řeš. Dr. Rusina, Thom. nem.), 2013 – 2015
Nové diagnostické postupy u Creutzfeld – Jakobovy choroby
členové týmu: Janoušková O., Jindrová Z., Hudáková A., Pšeničková A, Tahtahová B.
IGA MZ ČR NT 13108–4 (Marečková H. – řešitel), 2012 – 2015
Stanovení subpopulací regulačních lymfocytů v periferní krvi a mozkomíšním moku jako
prediktivního faktoru u pacientů s prvními příznaky možného rozvoje roztroušené sklerózy (klinicky
izolovaný syndrom)
členky týmu: Kolářová L., Hrušková Z., Skáčiková L.,
IGA MZ ČR NT/11523–6 (Pavlík E. – spoluřešitel), 2010 – 2015
Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních
a laryngálních nádorů.
Potužníková B., člen týmu
GA UK 1200213 (Filipová M. – hlavní řešitel), 2013 – 2015
Příprava a charakterizace nového experimentálního modelu pro stidium neurodegenerace u
prionových chorob v tkáňových kulturách
garant: Holada K.
GA UK 1322713 (Hanusová Z. – hlavní řešitel), 2013 – 2015
Charakterizace fyziologické úlohy proteinu PAR-2 v patogenezi prionových onemocnění s využitím
myšího modelu
garant: Holada K.
GA UK 250107 (Shankaran P. – hlavní řešitel), 2011 – 2013
Mechanismus působení hem arginátu na růst a replikaci HIV-1,
garant: Mělková Z.
GA ČR P 302/10/0468 (Bobek J. - hlavní řešitel), 2011 - 2013
Analýza a modelování genové exprese vedoucí k detekci
regulačních RNA ovlivňujících produkci antibiotik u streptomycet.
členky týmu: Šetinová D., Novotná K.
GA ČR P302/12/P548 (Chanová M. – hlavní řešitelka), 2012 -2013
Patogení vlyv migrujících larev ptačích schistosom na savčího hostitele.
GA ČR P303/12/1791 (Holada K. – hlavní řešitel), 2012 – 2016
Úloha proteázami aktivovaných receptorů v patogenezi prionových chorob
členové týmu: Janoušková O., Gadiou S., Moško T., Filipová M., Hanusová Z., Jindrová Z.,
Hudáková A., Pšeničková A.,Ttahtahová B
GA ČR 204/09/0773 (Lubyová B. - hlavní řešitelka), 2009 – 2013
Využití metody RNA interference (RNAi) v studiu onkogenních vlastností vIRF-3, který je kódovaný
virem Kaposiho sarkomu (KSHV),
člen týmu: Barešová P., Musilová, J.
- 19 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
AMVIS-KONTAKT (Holada K. – hlavní řešitel), 2012-2015
UNCE 204022 (spoluřešitel dr. Holada K., hl. řeš. prof. Raška)
členové týmu: Holada K., Janoušková O., Gadiuo S.
UNCE 204017 (spoluřešitel prof. Kolářová L., hl. řešitel prof. Tachezy J.)
členové týmu: Kolářová L., Hrdý J., Chanová M., Hrušková, Z.
5.1.2. Výzkumné záměry – spolupráce
PRVOUK P24 (spoluřešitel Holada K., hl. řešitel doc. Vokurka M.), 2012 – 2016
členové týmu: Mělková Z., Bobek J., Lubyová B., Hájková V., Knitlová J., Shankaran P.,
Kaplanová M., Janoušková O., Gadiou S., Váchová B., Filipová M., Hanusová Z., Hudáková
A., Pšeničková A., Tahtahová B., Šetinová D., Kučerová J., Shvernik S., Jindrová Z., Moško T..
PRVOUK P25/LF1/2 (spoluřešitel prof. Kolářová L., hl. řešitel prof. Škrha J.), 2012 – 2016
členové týmu: Kolářová L., Prokešová L., Hrdý J., Novotná O., Formánková E., Čechová D.,
Petrásková P., Chanová, M.
- 20 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
6.1. Přehled publikační činnosti v letech 2005-2013 (*-Přehled obsahuje pouze citační ohlasy prací
dedikovaných 1. lékařské fakultě UK v Praze)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12
25
36
33
28
28
24
13
16
13
31
18
17
11
13
10
6
16
Monografie
jako celek
0
2
1
0
2
0
0
0
2
Kapitoly v
monografiích
1
2
10
1
6
1
1
2
6
Učebnice jako
celek
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Kapitoly v
učebnicích
0
0
1
0
1
0
4
1
0
0
1
1
2
1
0
3
1
1
0
1
0
0
0
0
1
3
1
455
478
182*
250*
228*
243*
362
329
440
Články
v časopise s IF
Články
v časopise bez
IF
Příručky,
manuály,
slovníky,
encyklopedie,
Patenty a užitné
vzory
Citační ohlasy
dle WoS
6.2 Patenty, užitné vzory a vzorky
JULÁK J., SCHOLTZ V.: Sada nástavců pro expozici kometárním výbojem. Funkční vzorek, Univerzita
Karlova v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013.
6.3. Původní odborné práce
BRODSKÁ H., MALÍČKOVÁ K., ADÁMKOVÁ V., BENÁKOVÁ H., ŠŤASTNÁ M.M., ZIMA T.
Significantly higher procalcitonin levels could differentiate Gram-negative sepsis from Gram-positive and
fungal sepsis. J Exp Clin Med. 2013;13(3):165-170. IF=2,397
HELENA Z., DANIELA D., VLADISLAV J., JAKUB M., RENATA K., ELIŠKA M., PAVLA U.,
ADÁMKOVÁ V., BARTONIKOVÁ N., BÁRTOVÁ M, BENDOVÁ E, BERGEROVÁ T, BOHUNOVÁ
Z, ČÁPOVÁ E, DOVALOVÁ M, GLASNÁK M, HANSLIANOVÁ M., HÁSKOVÁ H., HEINIGEOVÁ B.,
HERMANOVÁ N., HORNÍKOVÁ M., HOROVÁ B., CHMELAŘOVÁ E., JANEČKOVÁ J., JEŽEK P.,
JINDRÁK V., KOHNOVÁ I., KOLÁŘOVÁ L., KRČKOVÁ D., KŮRKOVÁ V., LINHART P.,
MACHUČOVÁ M., MIKLOVÁ J., NIEMCZYKOVÁ J., NYČ O., OCHVATOVÁ B., OUERTANI A.,
PATEROVÁ P., POKORNÁ Z., POMYKAL J., SEKÁČOVÁ A., SCHARFEN J., SKAČÁNI H.,
STEINEROVÁ A., ŠIMEČKOVÁ E., ŠTOLBOVÁ M., TEJKALOVÁ R., TROJAN L., UHLÍŘOVÁ E.,
- 21 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
VAŠKOVÁ L., VESELÁ E., ZÁLABSKÁ E., ZAMAZALOVÁ D., ZÁRUBA R., ŽELEZNÁ J. (2013)
[Antibiotic resistance in nontyphoidal salmonellae serovars in the Czech Republic]. Epidemiol mikrobiol
imunol 2013;62(2):43-49. IF=0, 306
KRIJT J, SKOPOVÁ V, ADÁMKOVÁ V. ET AL.: The need for vigilance: False-negative screening for
adenylosuccinate lyase deficiency caused by deribosylation of urinary biomarkers. Clin Biochem
2013;46:1899–1901. IF=2,362
BARESOVA P., PITHA PM., LUBYOVA B.: Distinct Roles of Kaposi's Sarcoma-Associated HerpesvirusEncoded Viral Interferon Regulatory Factors in Inflammatory Response and Cancer. J Virol 2013;87:93989410. IF=3,164
STRAKOVÁ E., BOBEK J., ZIKOVÁ A., VOHRADSKÝ J.: Global Features of Gene Expression on the
Proteome and Transcriptome Levels in S. coelicolor during Germination. PLoS One 2013;9;8:e72842.
IF=3,73
STRAKOVÁ E, BOBEK J., ZIKOVÁ A., ŘEHULKA P., BENADA O., ŘEHULKOVÁ H.,
KOFRONOVÁ O., VOHRADSKÝ J. Systems insight into the spore germination of Streptomyces coelicolor.
J Proteome Res 2013;12:525-536. IF=5,056
ČECHOVÁ D., NOVÁKOVÁ M., MIKULÍK K., NOVOTNÁ O., JULÁK J., ZANVIT P.,
PROKEŠOVÁ L.: Immunomodulatory properties of subcellular fractions of a G+ bacterium, Bacillus
firmus. Folia Microbiol 2013;57:111-121. IF=0,791
DVORAKOVA E., VRANAC T., JANOUSKOVA O., ČERNILEC M., KOREN S., LUKAN A., MATEJ
R., HOLADA K., ČURIN ŠERBEC V.: Detection of the GPI-anchorless prion protein fragment PrP226* in
human brain. BMC Neurology 2013;25:13-126. IF=2,56
EHRLICHOVA M., MOHELNIKOVA-DUCHONOVA B., HRDY J., BRYNYCHOVA V., MRHALOVA
M., KODET R., ROB L., PLUTA M., GUT I., SOUCEK P. The association of taxane resistance genes with
the clinical course of ovarian carcinoma. Genomics 2013;102:96-101. IF=3.01
HRDY J., NOVOTNA O., KOCOURKOVA I., PROKESOVA L. Gene Expression of Subunits of the IL12 Family Cytokines in moDCs Derived In Vitro from the Cord Blood of Children of Healthy and Allergic
Mothers. Folia Biol 2014;60:74-82. IF=1.219
HRUSKOVA Z., CASIAN A.L., KONOPASEK P., SVOBODOVA B., FRAUSOVA D., LANSKA V.,
TESAR V., JAYNE D.R. Long-term outcome of severe alveolar haemorrhage in ANCA-associated
vasculitis: a retrospective cohort study. Scand J Rheumatol 2013;42:211-4. IF=2,216
JULÁK J., SCHOLTZ V.: Decontamination of human skin by low-temperature plasma produced by
cometary discharge. Clin Plasma Med 2013;1:31–34. IF=1,847
KOLÁŘOVÁ L., HORÁK P., SKÍRNISSON K., MAREČKOVÁ H., DOENHOFF M. (2013) Cercarial
Dermatitis, a Neglected Allergic Disease. Clin Rev Allergy Immunol 45(1): 63-74. IF=5,590
KOLÁŘOVÁ L., SKÍRNISSON K., FERTÉ H., JOUET D. Trichobilharzia mergi sp. nov. (Trematoda:
Digenea: Schistosomatidae), a visceral schistosome of Mergus serrator (L.) (Aves: Anatidae). Parasit Int
2013;62:300-308. IF=2,302
ZAWADA Z., ŠAFAŘÍK M., DVOŘÁKOVÁ E., JANOUŠKOVÁ O., BŘEZINOVÁ A., STIBOR I.,
HOLADA K., BOUŘ P., HLAVÁČEK J., ŠEBESTÍK J.: Quinacrine reactivity with prion proteins and
prion-derived peptides. Amino Acids 2013;44(5):1279-92. IF=3,914
- 22 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
RUSINA R., FIALA J., HOLADA K., MATEJCKOVA M., NOVAKOVA J., AMPAPA R., KOUKOLIK
F., MATEJ R. Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome with the P102L pathogenic mutation presenting as
familial Creutzfeldt-Jakob disease: a case report and review of the literature. Neurocase 2013;19:41-53.
IF=1,05
SLÁMA J., KŘÍHA V., JULÁK J., FANTOVA V.: Comparison of dielectric barrier discharge modes
fungicidal effect on Candida albicans growth. Probl Atom Sci Tech 2013;83:237-239. IF=0,028
FANTOVA V., BUJAČEK K., KŘÍHA V., JULÁK J.: Inactivation of Candida albicans by corona
discharge: The increase of inhibition zones area after far subsequent exposition. Acta Polytech
2013;53:148–151. IF=0,385
SCHOLTZ V., KVASNIČKOVÁ E., JULÁK J: Microbial inactivation by electric discharge with
metallicgrid. Acta physiol Pol A 2013;124:62-65. IF=3,09
MĚSTECKÝ J., RASKA M., JULIAN B.A., GHARAVI A.G., RENFROW M.B., MOLDOVEANU Z.,
NOVAK L., MATOUSOVIC K., NOVAK J. IgA nephropathy: molecular mechanisms of the disease. An rev
pathol 2013;8:217-240. IF=25,794
KRAUS J., NÁRTOVÁ E., PAVLÍK E., KATRA R., STERZL I., ASTL J. Prevalence of Helicobacter
pylori in adenotonsillar hypertrophy in children. Acta oto-laryngol 2013;134(1):88-92. IF=0,98
LUKEŠ P., PAVLÍK E., POTUŽNÍKOVÁ B., NÁRTOVÁ E., FOLTÝNOVÁ E., PLZÁK J., KATRA R.,
STERZL I., BARTUNKOVA J., BETKA J., ASTL J.: Detection of Helicobacter pylori in oropharyngeal
lymphatic tissue with real-time PCR and assesment of its carcinogenic potential. Arch of Oto-RhinoLaryngol 06/2013 [Epub ahead of print] IF=1,29
NÁRTOVÁ E., KRAUS J., PAVLÍK E., LUKEŠ P., KATRA R., PLZÁK J., KOLÁŘOVÁ L., STERZL I.,
BETKA J., ASTL J. (2013) Presence of different genotypes of Helicobacter pylori in patients with chronic
tonsillitis and sleep apnoea syndrome. Europ Arch Oto-rhino-laryngol 2013 Jul 18. [Epub ahead of print]
IF=1,458
VIKLICKÝ O., KRYŠTUFKOVÁ E., BRABCOVA I., SEKERKOVÁ A., WOHLFAHRT P., HŘIBOVÁ
P., WOHLFAHRTOVÁ M., SAWITZKI B., SLATINSKÁ J., STŘÍŽ I., VOLK H.D., REINKE P. B-cellrelated biomarkers of tolerance are up-regulated in rejection-free kidney transplantant recipients.
Transplantation 2013;95(1):148-154. IF=3,781
STŘÍŽ I., BRABCOVÁ E., KOLESAR L., SEKEROVÁ A. Cytokine networkin of innate immunity cells: a
potential target of therapy. Clin Sci 2014; IF 4859 doi:10.1042/CS20130497. IF=4,859 v tisku
6.4. Přehledové články
ADÁMKOVÁ V. Nozokomiální infekce – infekce spojené s poskytovanou zdravotní péčí. Rozhl Chir
2013;92, 222-32
ADÁMKOVÁ V., CHARVÁT D. Profylaxe infekce u balistických poranění. Rozhl Chir 2013;92, 360-3
ADÁMKOVÁ V., Antibiotika v dermatologii. Ces dermatol 2013;3,175-171.
ADÁMKOVÁ V., Antibiotika u infekcí horních cest dýchacích. Postgrad med 2013;8:829-831.
ČECHOVÁ D. Imunitní principy a rizika vakcinace. Lek list 2013;3:9-11.
- 23 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
FANTOVA V., BUJAČEK K., KŘÍHA V., JULÁK J. Inactivation of Candida albicans by corona
discharge: The increase of inhibition zones area after far subsequent exposition. Act Polytech 2013;53(2):
148–51.
FRAUSOVÁ D, BEDNÁŘOVÁ V, HRUŠKOVÁ Z., TESAŘ V. Plazmaferéza a její současné využití v
klinické nefrologii. Aktuality v nefrologii 2013;19:17-27.
HRUŠKOVÁ Z., MAREČKOVÁ H. Imunologické vyšetření v nefrologii. Postgradí med 2013; 15:594599.
HRUŠKOVÁ Z., MAREČKOVÁ H. Imunologické vyšetření v nefrologii. Postgrad med 2013;15:594599.
HRUŠKOVÁ Z., TESAŘ V. Novinky v klasifikaci (ANCA-asociovaných) vaskulitid. Kazuistiky v
alergologii, pneumologii a ORL 2013;10:18–22
KOLÁŘOVÁ L., HORÁK P., SKÍRNISSON K., MAREČKOVÁ H., DOENHOFF M. Cercarial
Dermatitis, a Neglected Allergic Disease. Clin Rev Allergy Immunol 2013;45:63-74. IF=5,590
PETANOVÁ J. Sekundární imunodeficience. Postgradí med 2013;15:676-681.
PETANOVÁ J. Imunostimulační léčba v urologii. Urologie pro praxi 2013;14(3): 100-103.
PROKEŠOVÁ L. Imunologická obrana proti infekci. Lek list 2013;3, 16-19
TROJÁNEK M., TOMÍČKOVÁ D., ROHÁČOVÁ H., KOSINA P., GEBOUSKÝ J., DVOŘÁK J.,
CHMELIK V., BATISTOVÁ K., HUSA P., MAIXNER J., SOJKOVÁ N., ZELENÁ H., MAREŠOVÁ V.,
STEJSKAL F. Případy horečky dengue u českých pracovníků zaměstnaných na Maledivách. Epidemiol
Mikrobiol Iimunol 2013;62:100-105. IF = 0,306.
TROJÁNEK M., MAIXNER J., SOJKOVÁ N., ROHÁČOVÁ H., MAREŠOVÁ V., STEJSKAL F.
Horečka dengue – epidemiologie, diagnostika a nová klasifikace WHO. Vakcinologie 2013;7:186-191.
TROJÁNEK M., MAREŠOVÁ V., STEJSKAL F. Horečka dengue. Prakt Lék 2013;93:163-168.
STEJSKAL F. Terapie autochtonních parazitárních infekcí. Postgrad Med 2013;15:867-878.
STEJSKAL F. Virová hepatitida A. Causa subita 2013;16:128-130.
STEJSKAL F. Žlutá zimnice a její prevence očkováním. Lék list 2013;16-17.
HLADÍK P., KODET R, KOLÁŘOVÁ L., PÁDR R., STEJSKAL F. Tasemnice liščí a reálné riziko pro
infekci člověka. Myslivost 2013;61(91): 46-47.
6.5. Statě ve sborníku konference
FILIPOVÁ M.: Toxicita uhlíkových nanočastic v kulturách endotelových a neuronálních buněk. Sborník
14. studentské vědecké konference 1. LF UK, 2013, ISBN 978-7492-071-4, nakladatelství Galén, s. 101
6.6. Kapitoly v monografii
ADÁMKOVÁ V. Mikrobiologická diagnostika peritonitid; Mikrobiologický obraz peritonitid; Antibiotická
léčba peritonitid. In: Gürlich R. (ed) Peritonitídy. v tisku
- 24 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
BARTŮŇKOVÁ J, FUČÍKOVÁ T, HUMLOVÁ Z. Laboratorní metody v imunologii: In ZimaT. (ed)
Laboratorní diagnostika, 2013; Galen, pp 1123, ISBN 978-80- 7492-062-2
CHANOVÁ M. Bird Schistosomes. Chapter 4. In: Ducks: Habitat, Behavior and Diseases. Ed.:Hambrick J,
Gammon L. T.; Nova Publishers; 2013; pp 49-58.
KREJSEK J, HAVRDOVÁ E, NYTROVÁ P, MAREČKOVÁ H. Patogeneze roztroušené sklerózy. In: Eva
Havrdová a kol. (ed) Roztroušená skleróza. 2013; Nakladatelství Mladá Fronta, Praha, ISBN 978-80-2043154-7, pp. 39-86.
HRUŠKOVÁ Z., TESAŘ V. Renoprotektivní terapie. In Viklický O. (Ed) Predialýza, 2013; Maxdorf,
Praha, pp. 72-81.
BEDNÁŘOVÁ V., HRUŠKOVÁ Z. Léčba diabetické nefropatie (diabetického onemocnení ledvin). In
Haluzík M (Ed). Praktická léčba diabetu, 2013; Mladá fronta, Praha.
MĚSTECKÝ J. Immunological and Functional Differences Between Individual Compartments of the
Mucosal Immune system. In: Smith P.D., MacDonald T.T., Blumberg R.S. (eds) Principles of Mucosal
Immunology. 2013; Garland Science, Taylor and Francis Group, LLC, New York, ISBN 978-0-8153-4443-8,
pp. 27-36.
MĚSTECKÝ J. Secretory Immunoglobulins and Their Transport. In Smith P.D., MacDonald T.T.,
Blumberg R.S. (eds) Principles of Mucosal Immunology. 2013; Garland Science, Taylor and Francis Group,
LLC, New York, ISBN 978-0-8153-4443-8, pp. 121-140.
MĚSTECKÝ J. IgA Nephropathy. In Smith P.D., MacDonald T.T., Blumberg R.S. (eds) Principles of
Mucosal Immunology. 2013;Garland Science, Taylor and Francis Group, LLC, New York, ISBN 978-08153-4443-8, pp. 445-454.
KOLÁŘOVÁ L., ADÁMKOVÁ V., MALLÁTOVÁ N., KLETENSKÁ B., DŘEVÍNEK P. (Laboratorní
diagnostika v mikrobiologii. Zima T. (ed) Laboratorní diagnostika. Třetí, doplněné a přepracované vydání.
2013; Galén, Praha ISBN 978-80-7492-062-2, pp. 901-1018.
KREJSEK J, HAVRDOVÁ E, NYTROVÁ P, MAREČKOVÁ H. Patogeneze roztroušené sklerózy. In:
Havrdová E. a kol. (ed) Roztroušená skleróza. 2013; Nakladatelství Mladá Fronta, Praha, ISBN 978-80-2043154-7, pp. 39-86.
PETANOVÁ J. Kouření a imunitní systém. In: Králíková E. a kol. (eds) Závislost na tabáku.
Epidemiologie, prevence a léčba. 2013; Nakladatelství ADAMIRA, s.r.o., Břeclav, ISBN 978-80-904217-45, pp. 177-180
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H., MĚSTECKÝ J. Slizniční imunita a mikrobiota. In: TlaskalováHogenová H., Holáň V., Bilej M. (eds) Buněčné a molekulární základy imunologie, 2013; Česká
imunologická společnost, Praha, pp. 31-48
6.7. Abstrakta přednášek a posterů
BARESOVAaP., MUSILOVA J., LUBYOVA B.: Inhibition of P53 by Kaposi's sarcoma-associated
herpesvirus-encoded VIRF3: From transcriptional repression to proteasome-mediated degradation. Cytokine
2013;63:246-246.
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., PROKEŠOVÁ L.: The beneficial effect of probiotic vaccine Colinfant New
Born on decrease of allergy incidence in colonized children is possibly mediated by modulating the immune
- 25 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
characteristics of regulatory T cells. EAACI 11th Immunology Winter School, Pichl, Rakousko (European
Academy of Allergy and Clinical Immunology) 27.-30.1.2013, P29.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., VLACHYNSKÁ K., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R.,
PROKEŠOVÁ L. Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born (Escherichia coli
O83:K24:H31) na zastoupení cytokinů v periferní krvi u šestiletých dětí ve vztahu k výskytu alergických
onemocnění. VIII. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika, Praha, 10.4.2013.
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R., PROKEŠOVÁ L. Reduced allergy
incidence and increased functional characteristics of Tregs in seven year old children colonized at birth by
probiotic vaccine Colinfant New Born. Microbiology and Immunology of the Mucosa – Probiotic
Conference 2013 (1st Polish-Czech Probiotic Conference), Kudowa Zdrój, Polsko (Conference is organized
under grant co-funded by the European Regional Development Fund under Operational Programme CrossBorder Cooperation “Czech Republic - Republic of Poland 2007-2013”, programme under the European
Territorial Cooperation Objective - „Probiotics: Scientific cooperation, transfer of knowledge and
education”, no. CZ.3.22/2.1.00/09.01574.) 28.-31.5.2013.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., PROKEŠOVÁ L. Přednáška: Reduced allergy incidence
and increased activity of Tregs in six year old children of allergic mothers colonized at birth by probiotic E.
coli. RCAI (research center for allergy and imunology) International Summer Program 2013 , RIKEN,
Yokohama, Japonsko, 21.-28. 6. 2013.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R., PROKEŠOVÁ L. Poster:
Comparison of immunologic characteristics of cord blood of children of healthy and allergic mothers.
Preventive use of probiotics, RCAI-JSI International Symposium on Immunology 2013, Yokohama,
Japonsko, 21.-28.6.2013.
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R., ŠROMOVÁ L., PROKEŠOVÁ L.
Reduced allergy incidence and increased activity of Tregs in six year old children of allergic mothers
colonized at birth by probiotic E. coli. Analytická cytometrie VII., Mikulov, 21.-24.9.2013.
HRUSKOVA Z., STELV.S., JAYNE D.R., TESAR V., JAGER K.J. Characteristics and outcome of patients
with granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) and microscopic polyangiitis on renal replacement
therapy–Data from the ERA-EDTA registry. La Presse Médicale 2013, 42(4):675.
HRUSKOVA Z., et al. Characteristics and outcomes of patients with ANCA-associated vasculitis in the
Czech population. La Presse Médicale 2013; 42.4: 664-665.
CHOCOVA Z., HRUSKOVA Z., MARECKOVA H., SVOBODOVA B., BEDNAROVA V., JANCOVA
E, TESAR V. Rituximab use in patients with ANCA-associated vasculitis: Clinical efficacy and impact on
immunological parameters. La Presse Médicale 2013; 42(4):774.
JANCOVA E., HRUSKOVA Z., LANSKA V. et al. Czech Registry of ANCA-associated vasculitides 2013.
Nephrol Dial Transpl 2013;28:1-2.
WEINER M., GOH S., MOHAMMAD A., HRUSKOVA Z. et al. Outcome and prognostic factors in elderly
patients with ANCA-associated vasculitis. La Presse Médicale 2013; 42.4:674.
STEJSKAL F., KOLBEKOVÁ P., OLIVERIUS M., KODET R., KOLÁŘOVÁ L. Tři případy alveolární
hydatidózy a přehled echinokokových infekcí v České republice. Český kongres o infekčních nemocech.
Hotel Atlantis, Rozdrojovice, Brno, 25. - 27.9.2013: Programový sborník, LF MU Brno, ISBN 978-80-2604768-1.
- 26 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
CHANOVÁ M, HRDÝ J: The impact of induced shift in TH1/TH2 balance on cruise of Trichobilharzia
infection. Tropical Medicine and International Health: Abstracts of the 8th ECTMIH & 5th CSBSP, 10–13
September 2013, Copenhagen, Denmark, 2013, 18:106
CHANOVÁ M.: The impact of TH1/TH2 balance on migration of Trichobilharzia sp. schistosomula in
mice. 20th Helminthological Days 2013. Programme & Abstracts. Masarykova univerzita, Brno, 2013,
ISBN 978 -80 -210 -6231 -3:14.
CHANOVÁ M.: The cruise of Trichobilharzia infection in mice with induced TH1 - polarized cell immune
response. Programme and abstracts of 47th Annual Meeting of the Austrian Society of Tropical Medicine,
Parasitology and Migration Medicine, Vienna,21.-23.11.2013:4
MARECKOVA H, SKACIKOVA L, HRUSKOVA Z, HORAKOVA D, HAVRDOVA E. Natural killer
cells in early multiple sclerosis. In Program and abstrakt CD, 15th International Comgress of Immunology,
Milano, Italy 22.-28.8.2013.
MARECKOVA H., SKACIKOVA L., HRUSKOVA Z, HAVRDOVA E. Effects of Natalizumab on
CD4+CD25high lymphocytes. In Program and abstrakt book, 6th International Conference on
Autoimmunity:Mechanisms and Novel Treatments. Corfu, Greece 2.-7.10.2013.
6.8. Přednášky v zahraničí (mezinárodní konference pořádané v ČR)
ADAMKOVA V., State of the art: Multidrug resistance patterns in Europe with focus on intra-abdominal
and skin soft tissue infections. 26th European Congress on Surgical Infection, Prague CZ, 9.-.11.5.2013.
ADAMKOVA V., Epidemiology of peritonitis. 26th European Congress on Surgical Infection, Prague CZ,
9.-11.5.2013.
ADAMKOVA V., Infected vascular access - the most common pathogens and antibiotic therapy. 8th
Congress of Vascular Access Society. Prague CZ, 25.-27.4.2013.
KOLÁŘOVÁ L.: Alveolar hydatidosis in the Czech Republic. Konference: Migration of people and
pathogens, Veterinärmedizinische Universität Wien, 21.-23.11.2013.
KOLÁŘOVÁ L. Alveolar hydatidosis in the Czech Republic. 47. Jahrestagung der Österreichischen
Gesellschaft für Tropenmedizin, Parasitologie und Migrationsmedizin „Migration of people and pathogens“.
Vetrinärmedizimische Universität, Wien, 21.-23.11.2013:27.
STEJSKAL F., KOLBEKOVÁ P., OLIVERIUS M., KODET R., KOLÁŘOVÁ L. (2013) Three case
reports of liver alveolar hydatodosis and a overview of this infection in the Czech Republic. Tropical
Medicine & International Health 18 (S1): 95-95. IF 2,938
KOLÁŘOVÁ L., CHOUTKOVÁ J., KOLBEKOVÁ P., LEISSOVÁ M. Czech National Reference
Laboratory for Tissue Helminthoses. 47. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Tropenmedizin,
Parasitologie und Migrationsmedizin „Migration of people and pathogens“. Vetrinärmedizimische
Universität, Wien, 21.23.11.2013:27.
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., PROKEŠOVÁ L.: The beneficial effect of probiotic vaccine Colinfant New
Born on decrease of allergy incidence in colonized children is possibly mediated by modulating the immune
characteristics of regulatory T cells, EAACI 11th Immunology Winter School, Pichl, Rakousko (European
Academy of Allergy and Clinical Immunology) 27.-30.1.2013: P29.
- 27 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R., PROKEŠOVÁ L. (2013) Reduced allergy
incidence and increased functional characteristics of Tregs in seven year old children colonized at birth by
probiotic vaccine Colinfant New Born, Microbiology and Immunology of the Mucosa – Probiotic
Conference 2013 (1st Polish-Czech Probiotic Conference), Kudowa Zdrój, Polsko (Conference is organized
under grant co-funded by the European Regional Development Fund under Operational Programme CrossBorder Cooperation “Czech Republic - Republic of Poland 2007-2013”, programme under the European
Territorial Cooperation Objective - „Probiotics: Scientific cooperation, transfer of knowledge and
education”, no. CZ.3.22/2.1.00/09.01574.) 28.-31.5.2013.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., PROKEŠOVÁ L. Přednáška: Reduced allergy incidence
and increased activity of Tregs in six year old children of allergic mothers colonized at birth by probiotic E.
coli, RCAI (research center for allergy and imunology) International Summer Program 2013, RIKEN,
Yokohama, Japonsko, 21.-28.6.2013.
HRUSKOVA Z., STEL V.S., JAYNE D.R., TESAR V., JAGER K.J. Characteristics and outcome of
patients with granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) and microscopic polyangiitis on renal
replacement therapy–Data from the ERA-EDTA registry. 16th International Vasculitis and ANCA
Workshop, Paris, France, 14.-17.4.2013.
HRUSKOVA Z., et al. Characteristics and outcomes of patients with ANCA-associated vasculitis in the
Czech population. 16th International Vasculitis and ANCA Workshop, Paris, France, 14. - 17. 4. 2013
CHOCOVA Z., HRUSKOVA Z., MARECKOVA H., SVOBODOVA B., BEDNAROVA V., JANCOVA
E, TESAR V. Rituximab use in patients with ANCA-associated vasculitis: Clinical efficacy and impact on
immunological parameters. 50th ERA-EDTA Congress, Istanbul, Turkey, 18.–21.5.2013.
JANCOVA E., HRUSKOVA Z., LANSKA V. et al. Czech Registry of ANCA-associated vasculitides 2013.
50th ERA-EDTA Congress, Istanbul, Turkey, 18.–21.5.2013.
WEINER M., GOH S., MOHAMMAD A., HRUSKOVA Z. et al. Outcome and prognostic factors in elderly
patients with ANCA-associated vasculitis. 16th International Vasculitis and ANCA Workshop, Paris, France,
14.-17.4.2013.
HRUSKOVA Z. Monitoring of immunosuppression and immunomodulation. ERA-EDTA CME Course,
Prague, 25.-26.1.2013.
MĚLKOVÁ Z.: Role of the redox stress and use of redox modulating agents in the reactivation of latent
HIV-1. McGill AIDS Centre/Lady Davis Institute, Montréal, Canada, 9.12.2013.
MAREČKOVÁ H. Interpretácia imunologických vyšetrení v ambulancii praktického lekára. Odborný
seminář k 10. výročí založení Laboratoriá Piešťany, Piešťany, Slovensko, 21.-23.11.2013.
STEJSKAL F., KOLBEKOVA P., OLIVERIUS M., KODET R., KOLAROVA L. Three case reports of
liver alveolar hydatidosis and an overview of this infection in the Czech Republic. 8th European Congress on
Tropical Medicine and International Health, Copenhagen, Danmark, 10.-13.9.2013. Abstract in Přednáška v
angličtině a abstrakt In: J. Trop. Med. Int. Health, 18:(Suppl. I):95.
6.9. Postery v zahraničí
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R., PROKEŠOVÁ L. Poster:
Comparison of immunologic characteristics of cord blood of children of healthy and allergic mothers.
Preventive use of probiotics, RCAI-JSI International Symposium on Immunology 2013, Yokohama,
Japonsko, 21.-28.6.2013.
- 28 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
CHOCOVA Z., HRUSKOVA Z., MARECKOVA H., SVOBODOVA B., BEDNAROVA V., JANCOVA
E, TESAR V. Rituximab use in patients with ANCA-associated vasculitis: Clinical efficacy and impact on
immunological parameters. 16th International Vasculitis and ANCA Workshop, Paris, France, 14.-17.4.2013.
CHOUTKOVÁ J., KOLÁŘOVÁ L., KOLBEKOVÁ P., LEISSOVÁ M.: National Reference Laboratory
for tissue helminthoses. Konference: 20th Helminthological days, Recreational facility of Počta, Štědronín u
Orlíku, 13.-17.5.2013.
CHOUTKOVÁ J., KOLÁŘOVÁ L., KOLBEKOVÁ P., LEISSOVÁ M.: National Reference Laboratory
for tissue helminthoses. Konference: Migration of people and pathogens, Veterinärmedizinische Universität
Wien, Wien, 21.-23.11.2013.
MĚLKOVÁ Z., SHANKARAN P.: The effect of heme arginate on reactivation of the latent HIV-1. Miami,
USA, 6th International Workshop on HIV Persistence during Therapy, 3.-6.12.2013.
VACHOVÁ B., JANOUŠKOVÁ O., HOBZOVÁ K., HOLADA K.: Infectivity of murine-adapted vCJD
is preferably dependent on proteinase K-sensitive conformers of PrPTSE.. Conference Expanding prion
horizons, Colorado, USA, 15.–18.10.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. The role of microbiota in immunity development and chronic diseases:
Gnotobiology as a tool, International congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases, 24.26.9.2013
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. The role of microbiota in the immunity sytem development and chronic
diseases, Copenhagen Denmark, 6.11.2013.
6.10. Přednášky a postery v ČR
ADÁMKOVÁ V.: Je generické antibiotikum skutečným ekvivalentem originálního přípravku? 15.
Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 5.- 8.2.2013.
ADÁMKOVÁ V.: Problematika MRSA. XX. Pražské chirurgické dny. Praha, 27.-28.5.2013.
BLECHOVÁ Z, ADÁMKOVÁ V.: Antibiotika – dvousečná zbraň v rukou pediatra? XXXI. dny praktické a
nemocniční pediatrie, Olomouc 1.6.2013.
ADÁMKOVÁ V.: Ertapenem. 4. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Olomouc, 16.-.19.
10.2013.
ADÁMKOVÁ V.: Vankomycinrezistentní enterokoky. 4. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních
nemocí, Olomouc, 16.-.19.10.2013.
ADÁMKOVÁ V.: Etiologie a diagnostika nitrobřišních infekcí. 4. Kongres klinické mikrobiologie a
infekčních nemocí, Olomouc, 16.-19.10.2013.
JULÁK J.: Mikrobiální znalosti a dovednosti. 9. Plasmatický interní workshop, VŠCHT Praha, 23.5.2013.
HOLADA K.: Přenositelnost prionových chorob a ostatních proteinopatií v rámci lékařské péče. Český
kongres o infekčních nemocech, Brno, 25.9.2013.
JANOUSKOVA O., ORECNA M., TEGEGN T., LACERDA S., FILIPOVA M., HANUSOVA Z.,
VACHOVA B., GADIOU S., HOLADA K., SIMAK J.: In vitro” evaluation of vascular biocompatibility of
nanomaterials using analysis of the expression of endothelial genes associated with different cell death
pathways. QNano Conference, Praha, poster ,27.2.-1.3.2013.
- 29 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
HRDÝ J. Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born (Escherichia coli O83:K24:H31) na
zastoupení cytokinů v periferní krvi u šestiletých dětí ve vztahu k výskytu alergických onemocnění. Cytokiny
2013, IKEM, Praha, 28.2.2013.
HRDÝ J. Regulační T lymfocyty (Tregs) u dětí zdravých a alergických matek. Den imunologie, MBÚ
Praha, 25.4.2013.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., VLACHYNSKÁ K., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R.,
PROKEŠOVÁ L. Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born (Escherichia coli
O83:K24:H31) na zastoupení cytokinů v periferní krvi u šestiletých dětí ve vztahu k výskytu alergických
onemocnění, VIII. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika, Praha, 10.4.2013.
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., LODINOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ R., ŠROMOVÁ L., PROKEŠOVÁ L.
Reduced allergy incidence and increased activity of Tregs in six year old children of allergic mothers
colonized at birth by probiotic E. coli. Analytická cytometrie VII., Mikulov, 21.-24.9.2013.
HRUŠKOVÁ Z. Novinky v klasifikaci a léčby vaskulitid. XXXVIII. angiologické dny, Praha, 2.3.2013.
HRUŠKOVÁ Z., TESAŘ V. Biologická léčba vaskulitid. 65. klinická konference Revmatologického ústavu,
Praha, 29.3.2013.
HRUŠKOVÁ Z., TESAŘ V. Renoprotektivní terapie. Brodovy dny 2013, Plzeň, 24.4.2013.
STEJSKAL F. Sekce tropického a cestovního lékařství. XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a
oddělení, Hotel Aurum, Černý Důl. 17.-19.4.2013.
STEJSKAL F. Antiparazitární léky a jejich dostupnost. XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a
oddělení, Hotel Aurum, Černý Důl. 17.-19.4.2013.
STEJSKAL F. Zkušenosti s alternativní medicínou. XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a
oddělení, Hotel Aurum, Černý Důl. 17.-19.4.2013.
STEJSKAL F. Importované nákazy, antiparazitární terapie. Kurz ČLK: Infekční II, Praha, 4 5.2013.
STEJSKAL F. Očkování a další preventivní opatření před cestou – informace v kostce. Mezikrajský seminář
epidemiologů, Hotel Port, Doksy, 4.-6.6.2013.
STEJSKAL F. Chřipka – očkování proti chřipce a vykazování v sezóně 2013/14. Doporučené postupy a
aktuality pro praxi 2013. Vzdělávací seminář SVL ČLS JEP a ČLK, Liberec, 2.9.2013.
STEJSKAL F. Diferenciální diagnostika horečnatých stavů. Postgraduální kurz „Lékařská parazitologie“,
1. LF UK a VFN, Praha, 7.10.-9.10.2013.
STEJSKAL F., Löfflerová V.: Oční toxoplasmóza u pacienta po transplantaci srdce. XIX. jednodenní
konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“, SZÚ, Praha, 5.12.2013.
STEJSKAL F. Infekční onemocnění u cestovatelů. 7. kongres primární péče, TOP Hotel, Praha. 1.2.3.2013.
STEJSKAL F. Esenciální antiparazitika a jejich dostupnost v klinické praxi. Konference Aktuální problémy
lékařské parazitologie, Hotel Tatra, Velké Karlovice. 24.-26.4.2013.
STEJSKAL F., Fajfrlík K. Alternativní diagnostické metody v parazitologii. Konference Aktuální problémy
lékařské parazitologie, Hotel Tatra, Velké Karlovice. 24.-26.4.2013.
- 30 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
STEJSKAL F., KOLBEKOVÁ P., OLIVERIUS M., KODET R., KOLÁŘOVÁ L. Tři případy alveolární
hydatidózy a přehled echinokokových infekcí v České republice. Český kongres o infekčních nemocech,
Hotel Atlantis, Rozdrojovice, Brno, 25.-27.9.2013. In: Programový sborník, LF MU Brno, ISBN 978-80260-4768-1.
STEJSKAL F. Preventivní opatření před cestou – informace v kostce. XXXII. výroční konference SVL ČSL
JEP, Kongresové centrum Zlín, 6.-9.11.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. The role of gut microbiota in inflammatory diseases. 33rd European
Workshop for Rheumatology Research, Praha 28.3.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. Immune maturation during early ontogeny and the role of microbial
exposure in allergy development. International Nutrition and Diagnostics Conference, Olomouc 26.–
29.8.2013
6.11. Popularizující činnost
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. Střevo jako imunitní orgán. Pacientské setkání – sdružení STOPA,
Ústav hematologie a krevní transfúze, 15. 6. 2013
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. Vystoupení v Českém rozhlase Leonardo-Plus, 21. 10. 2013
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. Vystoupení v diskuzním programu meteor Českého rohlasu,
11. 11. 2013
7. OPONENTSKÉ POSUDKY, PROTOKOLY A RECENZE
Adámková V.
Oponentské posudky pro IGA MZ ČR
Recenze článků pro Photomedicine and Laser Surgery (1x)
Bobek J.
Oponentské posudky pro GAUK: 2X
Hrdý J.
Oponentský posudek pro GA UK (2x)
Julák J.
Recensní posudky pro Folia Microbiologica (3x)
Kolářová L.
zpravodaj projektů IGA MZ ČR (7x)
předseda habilitační komise pro Lékařskou mikrobiologii (2)
posudky pro MZČR – uznávání specializované způsobilosti, uznávání praxe v rámci předatestační přípravy
(11x)
recenze pro Trends in Parasitology, Journal of Helminthology
Marečková H.
oponentské posudky pro GA UK (2x) a IGA MZ ČR (2x)
oponentské posudky disertačních prací
Mělková Z.
oponentské posudky pro GA UK (2x)
- 31 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
recenze pro časopis Retrovirol
Prokešová L.
recenze pro mezinárodní časopisy (2 x)
oponentské posudky disertačních prací (2 x)
oponentské posudky diplomových prací (2 x)
oponentské posudky pro GAUK (3 x)
8. SPOLUPRÁCE MEZI KLINIKAMI A ÚSTAVY
8. 1. LF UK
 PřF UK – Ústav organické a jaderné chemie (Kotora M.) – syntéza derivátů kyseliny ethakrynové:
Mělková Z.
 Národní referenční laboratoř pro BSE (SVÚ Jihlava, Vodrážka P.) – studium glykoforem prionového
proteinu u případů BSE a scrapie (Holada K.)
 Národní referenční laboratoř TSE-CJN (FTNsP, Praha, Matěj R.) – studium exprese prionového
proteinu u pacientů s CJN v rámci projektu IGA (Holada K.)
 Neurologická klinika (FTNsP, Praha, Rusina R.) – studium exprese prionového proteinu u pacientů
s CJN v rámci projektu IGA (Holada K.)
 Laboratoř buněčné diferenciace (ÚMG, AV ČR, Bartůněk P.) – studium konformační plasticity
rekombinantného prionového proteinu: Holada K.
 Laboratoř molekulární spektroskopie (ÚOCHB, AVČR, Bednárová L.) – úloha prionového proteinu
v erythropoéze (Holada K.)
 Laboratoř buněčné fyziologie (FGÚ, AV ČR, Stuchlík A.) – úloha prionového proteinu v patogenezi
Alzheimerovy choroby (Holada K.)
 Laboratoř bioinformatiky, Mikrobiologický ústav AV ČR
8.2. Spolupráce s jinými pracovišti v ČR










PřF UK – Ústav organické a jaderné chemie (Kotora M.) – syntéza derivátů kyseliny ethakrynové:
Mělková Z.
Národní referenční laboratoř pro BSE (SVÚ Jihlava, Vodrážka P.) – studium glykoforem prionového
proteinu u případů BSE a scrapie (Holada K.)
Národní referenční laboratoř TSE-CJN (FTNsP, Praha, Matěj R.) – studium exprese prionového
proteinu u pacientů s CJN v rámci projektu IGA (Holada K.)
Neurologická klinika (FTNsP, Praha, Rusina R.) – studium exprese prionového proteinu u pacientů
s CJN v rámci projektu IGA (Holada K.)
Laboratoř buněčné diferenciace (ÚMG, AV ČR, Bartůněk P.) – studium konformační plasticity
rekombinantného prionového proteinu: Holada K.
Laboratoř molekulární spektroskopie (ÚOCHB, AVČR, Bednárová L.) – úloha prionového proteinu
v erythropoéze (Holada K.)
Laboratoř buněčné fyziologie (FGÚ, AV ČR, Stuchlík A.) – úloha prionového proteinu v patogenezi
Alzheimerovy choroby (Holada K.)
V rámci smlouvy o vědeckovýzkumné spolupráci hostují na ÚIM 1. LF UK studenti a pracovníci
VŠCHT a FEL ČVUT, u všech školitel-specialista Julák J.
SEKK: odborný garant činnosti (imunofenotypizace lymfocytů): Marečková H.
Oddělení obecné imunologie (Prokešová L., Hrdý J., Novotná O.) Ústav pro péči o matku a dítě
v Praze – Podolí (Vlachynská K.).
- 32 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN

Laboratoř obecné imunologie (Prokešová L., Novotná O., Čechová D.) a Národní referenční centrum
pro chřipku SZÚ (Havlíčková M.).
8.3. Zahraniční styky
















Food and Drug Administration, Bethesda, Maryland, USA, Laboratory of of Cellular Hematology,
Center for Biologics Evaluation and Research – Holada K., Janoušková O., Filipová M.
University of Ljubljana, , Slovinsko (Dr. V. Čurin-Šerbec (associate professor of Biochemistry at
Medical School) – Holada K., Janoušková O., Dvořáková E., Šafaříková E.
Institute of Emerging Diseases and Innovative Therapies, CEA, Fontenay-aux-Roses, Francie (Dr.
E. Comoy) – Holada K., Janoušková O.
Biomedical Services, Holland Laboratory, American Red, Cross Rockville, Maryland, USA (Dr.
Larisa Cervenakova) – Holada K., Janoušková O.
Johns Hopkins University, Baltimore, The Sydney Kimmel Comprehensive Cancer Center,
Department of Molecular Biology and Genetics, USA (prof. P.M. Pitha) – Mělková Z., Lubyová
B.
Universidad Autónoma Madrid, Centro Nacional de Biotecnología, Španělsko (prof. M. Esteban) –
Mělková Z., Lišková J.
Norwegian University of Science and Technology, Department of biotechnology Trondheim,
Norway – Bobek J.
McMaster University, Department of Biology Hamilton, Canada (Dr. Marie Elliot) – Bobek J.
Max-planck Institute (prof. Ch. Galanos), Freiburg, Germany – Tlaskalová-Hogenová H.
University of Dresden, Germany (prof. C. Conrad) – Tlaskalová-Hogenová H.
University of Iceland, Reykjavík, Iceland (prof. K. Skírnisson) – Kolářová L.
Université de Reims Champagne – Ardenne, France (dr. H. Ferté, dr. D. Jouet) – Kolářová L.
Medizinische Universität Wien (prof. H. Auer) – Kolářová L.
University of Bologna, Cesena, Italy, Department of Food Science (doc. Lucia Vannini, PhD.),
Agricultural Economics and Engineering Department (Dr. Annachiara Berardinelli) – Julák J.
Vasculitis and Lupus Clinic, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, VB – Hrušková Z.
Medizinische Universität Wien, Vídeň, Rakousko – Hrušková Z.
.
9. JINÁ ODBORNÁ ČINNOST
9.1. Organizace kongresů, symposií a postgraduálních akcí (chronologicky)
ADÁMKOVÁ V. 26th European Congress on Surgical Infection Prague, člen organizačního výboru. Praha,
9.-11.5.2013.
MAREČKOVÁ H., HRDÝ J. Fyziologické a imunopatologické funkce Tregs, ÚIM 1. LF UK v Praze,
Praha, 10.6.2013.
MAREČKOVÁ H., HRDÝ J. Průkaz regulačních T buněk (Tregs) průtokovou cytometrií, ÚIM 1. LF UK
v Praze, 11.6.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. 33rd European Workshop for rheumatology Research, členka vědeckého
výboru, Praha, 28.3.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. International Nutrion and Diagnostics Conference, členka organizačního
výboru, Olomouc, 26.–29.8.2013.
- 33 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. 26th Old Herborn University Seminar – The Gut Microbiome and the
Nervous System, členka organizačního výboru, Herborn, Německo 27.–28.6.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. seminář Buněčné a molekulářní základy imunologie 2013, organizovaný
Oborovou radou Imunologie doktorandského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a
nadací fondu pro imunologii Homunkulus. 5.2., 5.3., 9.4., 14.5., 4.6.2013.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H. Organizace světového dne imunologie – seminář České imunologické
společnosti a Nadačního fondu Homunkulus pořádaný u příležitosti Světového dne imunologie, 25.4.2013.
9.2. Studijní pobyty, sjezdy a kurzy v zahraničí (chronologicky)
Institut Pasteur de Lille, France, 2013-2014 – Hrdý J.
Pracovní stáž v Laboratory of Cellular Hematology, Center for Biologics Evaluation and Research, Food and
Drug Administration, Bethesda, Maryland, USA, 13.7.2013 - 22.10.2013 – Filipová M.
Konference Expanding prion horizons, Colorado, USA, 16.-19.10.2013 – Holada K.
Pracovní návštěva spolupracující laboratoře -Laboratory of Cellular Hematology, CBER, FDA“, Bethesda,
USA, 21.–28.10.2013 – Holada K.
Scottish TSE Network, Examining the scientific basis of therapies for prion diseases, 25th November;
Edinburgh, The Roslin Institute Auditorium. 2013, Účast na semináři zvaných přednášek, 25.11.2013 –
Holada K., Moško T., Hanusová Z.
6th International Workshop on HIV Persistence during Therapy, Miami, USA, 3.–6.12.2013 – Mělková Z.
Regulatory RNAs that control development and antibiotic production in Streptomyces SGM Spring,
konference, Manchestr Central, UK, 25.-28.3.2013 – Novotná K., Bobek J.
9.3. Kurzy, sjezdy, semináře v ČR (chronologicky)
Fyziologické a imunopatologické funkce Tregs (10. 6.2013) – Hrdý J.
Průkaz regulačních T buněk (Tregs) průtokovou cytometrií (11.6.2013) – Hrdý J.
15. Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava 2013 – Adámková V.
38. konference Laktační a jiné poradenství, registrace č. ČAK/KK/1907/2013 (12.10.2013) –
Nováková M.
Kurz Buněčné a molekulární základy imunologie, MBÚ AV ČR (únor–červen 2013) – Novotná O.
Symposium Cytokiny 2013, IKEM 28.2.2013 – Novotná O.
FACS Diva - seminář BD Bioscience 12.3.2013 – Novotná O.
Symposium Probiotika České společnosti pro probatika a prebiotika, ÚVN, kongresové centrum 10.4.2013 –
Prokešová L., Hrdý J., Novotná O.
Den imunologie, MBÚ AV ČR, 25.4.2013 – Prokešová L., Hrdý J., Novotná O.
Pokroky v biologii buňky – odborný kurz, 21.1.–12.2.2013, Praha, – Hanusová Z., Jindrová Z.
Buněčné a molekulární imunologie – odborný kurz, Česká imunologická společnost, Praha, 5.2.- 4.6.2013, –
HanusováZ.
Kurz základů vědecké práce, Praha, 11.-15.3.2013, – Filipová M.
Kurz průtokové cytometrie – IAPG Flow Course, Introduction to flow cytometry in English, Liběchov,
12.12.2013– Moško T., Shvernik S.
Kurz – Základy statistiky, Praha,12.12.2013, – Filipová M.
- 34 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
14. studentská vědecká konference, 1. LF UK, Mapping gene expression networks using epitope-tagging
mutagenesis applied for the genus of Streptomyces, 23.5.2013 – Novotná K., Bobek J.
9.4. Funkce ve vědeckých a profesních společnostech, komisích a radách
Adámková V.:
 Společnost pro lékařskou mikrobiologii – členka výboru
 Společnost chirurgických infekcí SIS-CZ – členka výboru
Fučíková T.:
 člen ediční komise 1. LF
 Členka komise ČSAV pro udělování titulu DrSc. v oboru imunologie
 Členka komise pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Lékařská
imunologie
Holada K.:
 oborová rada PGS programu Biochemie a patobiochemie
 oborová rada PGS programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a
virologie
 odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty 1. LF UK – člen
Julák J.:
 člen oborové rady doktorských studijních programů Mikrobiologie a Lékařská
mikrobiologie pro PřF UK, AV ČR, 1., 2. a 3. LF UK
Kolářová L.:
 členka oborové rady doktorského studijního programu Parazitologie
 členka oborové rady studijního programu Lékařská mikrobiologie Lékařské fakulty Hradec Králové
 členka komise pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a magisterské) ve studijním programu
biologie, specializace parazitologie Přírodovědecké fakulty UK Praha
 členka zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu biologie, specializace
parazitologie Přírodovědecké fakulty UK
 členka komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu parazitologie
Přírodovědecké fakulty UK Praha
 členka komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu parazitologie
Přírodovědecké fakulty UK
 předsedkyně akreditační komise MZČR pro obor Lékařská mikrobiologie
 členka výboru Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
 členka Oborové rady IGA MZ ČR
 členka Poradního sboru pro parazitologii při CEM SZÚ
 členka Národního komitétu pro biologické vědy AV ČR
 místopředsedkyně SOR – pro obor Lékařská mikrobiologie
 garant specializačního vzdělávání pro obor Lékařská mikrobiologie a Mikrobiologie na 1. LF UK
 členka zkušební komise akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné
zdravotnické laboratorní metody
Lubyová B.:
 členka oborové rady PGS programu Molekulární a buněčná biologie, genetika, virologie
Marečková H.:
 předsedkyně SLI ČSAKI ČLS JEP
 členka výboru Neuroimunologické společnosti ČLS JEP
- 35 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN




členka výboru České imunologické společnosti
členka oborové rady PGS pro obor Imunologie
členka atestační komise pro obor Vyšetřovací metody v klinické imunologii
členka zkušební komise akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné
zdravotnické laboratorní metody
Mělková Z.:
 člen oborové rady PGS programu Biochemie a patobiochemie
 člen oborové rady PGS programu Fyziologie a patofyziologie člověka
 člen oborové rady PGS programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a
virologie
Potužníková B.:
 člen poradního sboru MŽP: Komise pro práci s geneticky modifikovanými organismy.
Prokešová L.:
 členka výboru ČIS

členka oborová rady doktorského studia Infekční biologie na Přírodovědecké fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Stejskal F.:
 člen výboru Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, předseda Sekce tropického a cestovního
lékařství
 člen výboru Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health
(FESTMIH Board Member)
Tlaskalová-Hogenová H.:
 členka Rady Učené společnosti České republiky – organizace seminářů a veřejných zakázek v oboru
Biomedicíny
9.5. Členství v redakčních radách





Fučíková T.
Kolářová L.
Pavlík E.
Prokešová L.
Adámková V.
Alergie
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Central European Journal of Imunology
Antiinfective News
9.6. Členství v oborových a vědeckých společnostech









American Association for Advancement of Science: Pavlík E.
American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB): Lubyová B.
American Society of Hematology: Holada K.
American Society of Microbiology: Pavlík E., Mělková Z., Holada K.
Česká imunologická společnost: Marečková H., Fučíková T., Hybenová M., Prokešová L., Čechová D.,
Zanvit P., Hrdý J., Petanová J.
Česká internistická společnost: Fučíková T., Marečková H.
Česká lékařská komora: Fučíková T., Humlová Z., Marečková H., Hybenová M., Hrdá P., Šterzl I.,
Prokešová L., Čechová D., Petanová J., Mazáková H., Žáková M., Krupička, J., Hrušková Z., Skáčiková
L. Adámková V. Stejskal F., Skáčiková L.
Česká nefrologická společnost: Hrušková Z.
Česká parazitolologická společnost: Poislová M., Kolářová L. Stejskal F.
- 36 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN



























Česká pneumoftizeologická společnost: Mazáková H.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie: Fučíková T., Humlová Z., Marečková H., Hybenová
M., Šterzl I., Hrdá P., Prokešová L., Čechová D., Petanová J., Mazáková H., Žáková M., Krupička, J.,
Skáčiková L.
Česká společnost chemická: Julák J.
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii: Janoušková O.
Česká zoologická společnost: Poislová M.
Československá společnost mikrobiologická: Pavlík E., Julák J., Potužníková B., Bobek J., Holada K.
Česká společnost pro analytickou cytologii: Petanová J., Hrdý J.
Laktační Liga (FTN Krč): Nováková M.
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie: Petanová J.
European Association of Allergology and Clinical Immunology: Fučíková T., Humlová Z.
European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association: Hrušková Z.
European Society for Microbiology and Infection Diseases: Kolářová L., Pavlík E.
European Vasculitis Society: Hrušková Z.
International Society for Advancement of Cytometry: Holada K.
International Society of Analytical Cytology: Marečková H., Holada K.
International Society for Interferon and Cytokine Research (ISICR): Mělková Z., Lubyová B., Barešová
P.
International Society of Mucosal Immunology: Hrdý J.
Nitric Oxide Society: Mělková Z.
Slovenská lekárska komora: Hybenová M.
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP: Kolářová L., Adámková V. Stejskal F.
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP: Pavlík E., Posilová M., Prokešová L., Kolářová
L., Stejskal F.
Společnost pro klinickou mikrobiologii ČLS JEP: Pavlík E., Smělá G.
Společnost pro probiotika a prebiotika: Prokešová L., Hrdý J.
World Allergy Organisation: Humlová Z., Marečková H.
Scandinavian-Baltic Society for Parasitology: Kolářová L.
Česká imunologická společnost: Prokešová L., Čechová D., Hrdý J.
European Academy of Allergy and Clinical Immunology: Hrdý J.
10. KONTAKTY
10.1. Adresa
- Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
- Institute of Immunology and Microbiology of the First Faculty of Medicine and General University
Hospital (NS 351)
Adresa (Address):
Telefon (Phone):
Fax:
E-mail:
128 00 Praha 2, Studničkova 7
+420/224 968 472
+420/224 968 496
[email protected]
10.2. Jmenovitý seznam pracovníků
Přednostka (Head):
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Zástupkyně přednostky (Vicehead): MUDr. Helena Marečková, CSc.
- 37 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Oddělení klinické imunologie a alergologie (Department of Clinical Immunology and Allergology):
Primář (Head):
MUDr. Josef Krupička.
Adresa (address): 121 11 Praha 2, Karlovo nám. 32
tel. (phone): +420-224 966 264, fax: +420-224 966 264
Národní referenční laboratoř pro helmintózy 1. LF UK a VFN
(National Reference Laboratory for Tissue Helminthoses):
Vedoucí (Head):
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
Tel. (phone): + 420 224 968589
Oddělení obecné imunologie (Department of General Imunology):
Vedoucí (Head):
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
Tel. (phone): + 420 224 968455
Oddělení lékařské mikrobiologie (Department of Medical Microbiology):
Vedoucí (Head):
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
Tel. (phone): + 420 224 968507
Zástupci pro magisterské a bakalářské studium
v českém a anglickém jazyce
(Czech and English courses
and vice-heads for magister and bachelor studies):
Imunologie (Immunology)
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Tel. (phone): +420-224 968 449
Mikrobiologie
RNDr. Běla Potužníková
Tel. (phone) +420-224 968 498
Profesoři (Professors)
prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Městecký, CSc.
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Microbiology
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
Tel. (phone): +420-224 968 445
Vice-head for postgradual study:
MUDr. Terezie Fučíková, CSc.
Tel. (Phone): +420 -224 968 506
Sekretářka (Secretary):
Evelyna Foretová
Tel. (phone): +420-224 968 472
Koordinační projektová a programová pracovnice (Coordinating project and program staff):
Ing. Blanka Tahtahová
Tel. (phone): +420-224 968 507
Instruktorka výuky (Instructor):
Mgr. Petra Kolbeková
Tel. (phone): +420- 224 968 589
- 38 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Administrativní asistentka (Administrative asisstant):
Mgr. Iveta Nejedlá
Tel. (phone): +420-224 968 452
Docenti (Associate Professors):
RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
Odborní asistenti a asistenti:
(Asistent professors and assistents):
MUDr. Václava Adámková
RNDr. Jan Bobek, PhD.
MUDr. Helena Cahová
MUDr. Dana Čechová
MUDr. Renata Čermáková
MUDr. Zdeňka Doubková
Dr. Ing. Karel Holada
RNDr. Jiří Hrdý, PhD.
MUDr. Monika Hybenová
MUDr. Helena Marečková, CSc.
MUDr. Zora Mělková, PhD.
Mgr. Michaela Nováková
Mgr. Marta Chanová, PhD.
Mgr. Olga Janoušková, PhD.
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Ing. Petra Petrásková
RNDr. Marie Poislová
RNDr. Běla Potužníková
MUDr. Gabriela Smělá
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Mgr. Sébastien Gadiou, PhD.
Mgr. Jana Choutková
MUDr. Jana Kudláčková
MUDr. Lenka Kupidlovská
RNDr. Lenka Šemberová
Vědečtí pracovníci:
(research workers):
RNDr. Věra Hájková
MUDr. Zdeňka Hrušková
Mgr. Olga Janoušková, PhD
Mgr. Barbora Lubyová, PhD
Mgr. Olga Novotná
Ing. Petra Petrásková
MUDr. Lucia Skáčiková
Mgr. Petra Barešová
Mgr. Jarmila Knitlová
M. Sc. Prakash Shankaran
Mgr. Eva Šafaříková
Mgr. Marcela Filipová
Mgr. Linda Matoušová
Mgr. Jana Musilová
RNDr. Jan Novák
Ing. Klára Novotná
- 39 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
Mgr. Barbora Váchová
Mgr. Zdeňka Hanusová
Mgr. Zuzana Jindrová
RNDr. Tibor Moško, PhD.
Sergii Shvernik
Laboratorní pracovníci (Technicians):
Lenka Kuchárová
Dagmar Váchalová
Marika Manová
Jitka Bedrníková
Marta Šafránková
Monika Kaplanová
Markéta Leissová
Mgr. Roman Leontovyč
Mgr.JarmilaKnitlová
Věra Fialová
Alena Pšeničková
Johanka Kučerová
Eva Formánková
Ing. Dita Šetinová
Barbora Cerhová
Alena Hudáková
Postgraduální studenti (Postgraduate Students):
Mgr. Petra Barešová
Ing. Klára Novotná
Mgr. Marcela Filipová
Mgr. Zdenka Hanusová
Mgr. Jana Musilová
Mgr. Barbora Váchová
MUDr. Zdeňka Hrušková
Mgr. Jarmila Knitlová
Mgr. Eva Šafaříková
Prakash Shankaran, Msc.
MUDr. Lucia Skáčiková
RNDr. Jan Novák
Oddělení klinické imunologie a alergologie – zdravotničtí pracovníci – zaměstnanci VFN:
Lékaři:
MUDr. Zuzana Humlová, PhD
MUDr. Dagmar Kopičková
MUDr. Josef Krupička - primář
MUDr. Hana Macurová, CSc.
MUDr. Ludmila Mašková
MUDr. Helena Mazáková, CSc.
MUDr. Monika Žáková
MUDr. Dana Čechová
prof. MUDr. Terezie Fučíková DrSc.
MUDr. Monika Hybenová
Mgr. Jana Choutková
Mgr. Petra Kolbeková
Markéta Leissová
MUDr. Helena Marečková, CSc.
- 40 -
Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
MUDr. Lucia Skáčiková
MUDr. RNDr. František Stejskal, PhD.
Sestry:
Jana Pojerová - vrchní sestra
VladimíraBuchlová
Jitka Čápková
Eva Černá
Irena Košťáková
Jana Krehanová
Magdalena Kubešová
Jaroslava Nejedlá
Lenka Němcová
Jana Radostová
Hana Schubertová
Sekretariát:
Květoslava Černochová
Bc. Lucie Šafránková, Dis
- 41 -

Podobné dokumenty

Oponentský posudek,dizertační práce

Oponentský posudek,dizertační práce cíle práce a splnění cílů Jasně a v samostatné části textu formulované cíle práce nelze najít. Rozdrobeně v textu Abstraktu, str.2, resp, str. 3, lze postupně číst,že "práce je zaměřena na podrobno...

Více

Výroční zpráva za rok 2008 - Ústav imunologie a mikrobiologie

Výroční zpráva za rok 2008 - Ústav imunologie a mikrobiologie 6.11. POSTERY V ZAHRANIČÍ .......................................................................................................- 32 6.12. PŘEDNÁŠKY A POSTERY V ČR ..................................

Více

VIII. sympozium SPP

VIII. sympozium SPP human origin: correlation with their efficacy in prevention of ulcerative colitis in mouse model Šrůtková D.1, Schwarzer M.1, Zákostelská Z.1, Hudcovic T.1, Dráb V.2, Španová A.3, Rittich B.3, Kozá...

Více

Výroční zpráva 2012 - Urologická klinika

Výroční zpráva 2012 - Urologická klinika ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Prah...

Více

Výroční zpráva ÚDMP za rok 2014 - Ústav dědičných metabolických

Výroční zpráva ÚDMP za rok 2014 - Ústav dědičných metabolických Pracovníci ÚDMP se podílejí na výuce předmětů Patobiochemie I – Dědičné metabolické poruchy, Klinická biochemie, Laboratorní technika 3 a 4, Klinická bioanalytika (FPBT VŠCHT), Molekulární medicína...

Více

Ústav imunologie a mikrobiologie Výroční zpráva za rok 2009

Ústav imunologie a mikrobiologie Výroční zpráva za rok 2009 samostatných přednášek v rámci výuky interních a chirurgických oborů. Kromě výuky předmětu Klinická imunologie 1 a 2, která se koná v budově Fakultní polikliniky, Karlovo nám. 32, veškerá další výu...

Více

4. pedagogická činnost - Ústav imunologie a mikrobiologie

4. pedagogická činnost - Ústav imunologie a mikrobiologie poznatky o struktuře, mechanismech a funkcích imunitního systému. Větší část je věnována imunopatologickým procesům a jejich manifestaci v jednotlivých systémech organismu. Součástí výuky je i přeh...

Více

Protokoly k praktickým cvičením z fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z fyziologie 1. Do baničky pro počítání leukocytů napipetujeme 475 µl Türkova roztoku. 2. Mikropipetou přidáme 25 µl krve. Opakovaným nasátím a vyfouknutím roztoku propláchneme aspoň 3x mikropipetu od krve. V p...

Více