Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do

Komentáře

Transkript

Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do
Shrnutí
Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí
investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního
prospektu jako celku, a to včetně dokumentů, na které odkazuje. Emitent nese odpovědnost za
informace uvedené v tomto Shrnutí, pokud jsou zavádějící, nepřesné nebo neúplné, jsou-li čteny
spolu s ostatními částmi tohoto Základního prospektu. V případě uplatnění nároku, který se bude
vztahovat k informacím obsaženým v tomto Základním prospektu, u soudu státu Evropského
hospodářského prostoru („stát EHS“), může být navrhovatel, pokud to vyplývá z národní
legislativy státu, kde byl nárok vznesen, být povinen nést náklady na pořízení překladu tohoto
Základního prospektu, a to ještě před zahájením soudního řízení.
Slova a výrazy definované v níže uvedené části „Podmínky pro vydávání dluhopisů“ a v
příslušných Konečných podmínkách mají stejný význam jako v tomto shrnutí.
Popis emitenta
Emitent, společnost NATIXIS Structured Products Limited (dříve IXIS
Structured Products Limited), byl založen v Jersey, Channel Islands, dne
1. 7. 2004 jako veřejně obchodovatelná společnost s ručením omezeným
podle Obchodního zákoníku (Jersey) z roku 1991 (anglicky „Companies
(Jersey) Law 1991“).
Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně
vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.
Aktivity emitenta nejsou omezeny v žádném zakladatelském dokumentu.
Základní činností emitenta jsou dle zakladatelského dokumentu, mezi
jinými, nabývání, nakládání nebo poskytování finančních prostředků ve
formě úvěrů, opcí, derivátů a jiných finančních aktiv a nástrojů v jakékoli
formě a podobě a nakládání s nimi, získávání finančních prostředků skrze
emise dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů a uzavírat smlouvy a
transakce za tímto účelem.
Emitent zřídil Program dne 17. 2. 2005. Ode dne zřízení je hlavní
obchodní činností Emitenta emise Dluhopisů v rámci tohoto Programu a
poskytování výnosů z těchto emisí IXIS CIB formou úvěrů.
Popis IXIS CIB
Společnost IXIS Corporate & Investment Bank („IXIS CIB“) je société
anonyme à Directoire et Conseil der Surveillance, která se řídí článkem
L.210-1 a následující, francouzského obchodního zákoníku. Sídlem IXIS
CIB je 47, Quai d´Austerlitz 75648 Paris Cedex 13.
IXIS CIB je držitelem bankovní licence. Je oprávněna poskytovat plný
rozsah hlavních i vedlejších bankovních služeb (s výjimkou správy
platebních prostředků) a investičních služeb (včetně vedení klientských
účtů na vlastní účet (anglických „custodian-accountholder on own
account“) a clearingového brokera). IXIS CIB podléhá právním předpisům
Francouzské republiky a Evropské unie a předpisům platných pro úvěrové
instituce a její činnost je dále upravena Livre V francouzského zákona o
peněžnictví a finančních prostředcích (anglicky „the French Monetary and
Financial Code“).
//
1
IXIS CIB zaměstnává na celém světě okolo 2 000 zaměstnanců a je
zaměřena na institucionální klienty. Jejím cílem je stát se významnou
francouzskou investiční a korporátní bankou v oblastech fixních příjmů
(anglicky „fixed income“), trhů s cizími měnami (anglicky „forex“) a
akciových trhů, zaměřující se na podnikání s vyšší přidanou hodnotou ve
vysoce specifických oblastech a jiných oblastech jako je prodej akcií,
derivátů a strukturovaných operací.
Přímým vlastníkem IXIS CIB je společnost NATIXIS (dříve Natexis
Banques Populaires), dceřiná společnost společností Caisse Nationale
des Caisses d´Epargne et Prévoyance („CNCE“) a Banque Fédérale des
Banques Populaires („BFBP“).
Finanční výsledky IXIS CIB
Konsolidované výkazy1
auditované údaje
mil. EUR
Čisté bankovní příjmy
Hrubé provozní příjmy
Konsolidované čisté příjmy
Výnos vlastního kapitálu
(return on equity)
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004
1.846
1.295
790
728
451
292
569
302
193
24%
13%
17%
Konsolidovaný kapitál
mil. EUR
Konsolidovaný vlastní kapitál
Regulatorní kapitál
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004
2
4.265
4.166
3.432
5.865
5.723
5.622
Celkem konsolidovaná rozvaha
mil. EUR
Konsolidovaná rozvaha celkem
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004
261.653
245.489
207.059
První aplikace IFRS
Jako první byla v souladu s Mezinárodními standardy finančního
výkaznictví připravena mezitímní finanční závěrka IXIS CIB pro rok 2006.
(Rizikové faktory)
Faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit svoje závazky z
Dluhopisů vydaných v rámci Programu
Dluhopisy představují nezajištěné závazky emitenta, nikoliv jiné osoby (s
výjimkou Záruky IXIS). Nesplacená částka finančních nástrojů vydaných
Emitentem může být kdykoliv podstatná.
Emitent ani kterákoli z jeho dceřiných společností (a) smí držet a nabývat
důležité informace o podkladových aktivech nebo (b) se může účastnit
obchodování nebo zajišťovacích transakcí (anglicky „hedging
1
Do konsolidovaného rámce skupiny IXIS Corporate & Investment Bank Group patří IXIS Corporate & Investment
Bank, IXISSM Capital Markets (United States), IXIS Securities, Natixis Asia Ltd (Hong Kong), Nexgen a několik
dalších entit založených za specifickým účelem (plný rozsah konsolidace je uveden v poznámce 36 ke
konsolidovaným účetním závěrkám).
2
Bez menšinových podílů a vyjma Fondu Obecných Bankovních Rizik.
//
2
transactions“) týkajících se Dluhopisů, veškerých podkladových cenných
papírů nebo jiných derivátových produktů, které mohou ovlivnit hodnotu
Dluhopisů. Emitent a kterákoli z jeho dceřiných společností nemají
povinnost uveřejňovat jakékoliv informace týkajících se takových činností
ani nemají povinnost zdržet se zapojení do jakékoli takové činnosti.
Emitent nenese odpovědnost za jakýkoli negativní dopad na investice do
Dluhopisů.
Emitent je vystaven riziku platební neschopnosti svých klientů a protistran.
Nepředvídané události a/nebo stavy nouze mohou vést k náhlému
přerušení činnosti Emitenta, což může způsobit značné ztráty a
dodatečné náklady.
Jakákoli porucha nebo přerušení komunikačních a informačních systémů
může mít podstatný negativní dopad na finanční situaci Emitenta a jeho
provozní výsledky.
Investoři nemusí mít možnost zahájit soudní řízení v rámci USA proti
Emitentovi nebo jeho řídícím a vedoucím pracovníkům nebo se vůči nim
domáhat vydání soudního rozhodnutí soudů USA.
Rozsah záruky poskytnuté IXIS CIB je omezen v souladu s jejími
podmínkami. Záruka IXIS CIB není omezena na závazky Emitenta
plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS byla
vytvořena k zajištění pouze určitých transakcí, které Emitent uzavřel v
době od 14. 10. 2005 (bez ohledu na jejich Datum splatnosti), a to bez
nároku na jakékoli protizáruky, a není omezena na závazky Emitenta
plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu.
Záruka IXIS není zárukou na první požádání (anglicky „first demand“).
Před uplatněním práv ze záruky musí protistrana Emitentovi doručit
písemnou žádost o výplatu splatné a dosud neuhrazené částky a v
případě, že tato částka nebude uhrazena, smí protistrana v příslušné
době vydat písemnou žádost v souladu s podmínkami Záruky IXIS.
Záruku IXIS lze odvolat v souladu s podmínkami této záruky, což může
ovlivnit celkovou úvěrovou bonitu Emitenta.
Určité významné faktory ovlivňující zhodnocení rizik vztahující se k
Dluhopisům, včetně těchto:
Dluhopisy mohou být na základě rozhodnutí Emitenta splaceny dříve.
Výnosy získané po splacení mohou být nižší než bylo očekáváno a
vyplacená prodejní cena Dluhopisů může být nižší než jejich pořizovací
cena a Držitel dluhopisu tak může ztratit část vložené investice.
Dluhopisy s proměnlivými úrokovými sazbami mohou představovat nejisté
volatilní investice.
Tržní cena cenných papírů vydaných s podstatnou slevou nebo
s mimořádným výnosem stanoveným z jistiny kolísá více v souvislosti se
všeobecnými změnami úrokových sazeb oproti cenám u běžných
úročitelných úrokových cenných papírů.
//
3
Daňový dopad na jednotlivé Držitele dluhopisů se může lišit od situace
popsané všeobecně pro Držitele dluhopisů.
Platby úroků z Dluhopisů realizované platebními agenty v jednom
Členském státě osobám se sídlem v jiném Členském státě EU mohou
podléhat srážkové dani.
Investoři do dluhopisů denominovaných v cizích měnách jsou vystaveni
riziku volatility směnných kursů.
Změny v tržních úrokových sazbách mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu
Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou.
Není jisté, že se aktivní trh s Dluhopisy bude rozvíjet, nebo udržovat.
U Dluhopisů s plovoucí úrokovou sazbou se nedá předvídat výnos včetně
úrokového výnosu.
Kvůli pákovému efektu jsou Dluhopisy s nulovými kupóny spojeny
s mimořádně vysokým cenovým rizikem.
Dluhopisy s úrokem vázaným na index, jiné Dluhopisy s proměnnou
hodnotou kupónu (včetně Dluhopisů vázaných na akcie), Dluhopisy,
jejichž hodnota je vázána na index a další Dluhopisy s proměnnou
hodnotou splacení (včetně Dluhopisů vázaných na akcie) jsou spojeny se
značným rizikem, které se velmi liší od rizik spojených s podobnými
investicemi do konvenčních dluhových cenných papírů s pevnou nebo
plovoucí úrokovou sazbou.
Podmínky Dluhopisů vycházejí z anglického práva platného k datu tohoto
Základního prospektu.
Hodnocení nemusí odrážet potenciální dopad všech rizik souvisejících se
strukturou, trhem a jinými faktory, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů.
Tržní hodnota Dluhopisů bude ovlivněna schopností Emitenta splácet jeho
závazky a dalšími faktory, včetně hodnoty a volatility referenčních aktiv
nebo indexů, úroku na trhu cenných papírů, míry zisku a doby zbývající
do splatnosti.
Držitelé dluhopisů s nominální hodnotou nižší než 50.000 euro (nebo
jejího ekvivalentu v jiné měně) nemusí obdržet jednotlivé Dluhopisy
s minimální Denominací nižší než 50.000 euro (nebo jejím ekvivalentem
v jiné měně).
Velikost Programu
Až do 10.000.000.000 euro (nebo ekvivalentu v jiné měně v den emise)
celkové nominální hodnoty nesplacených Dluhopisů v kterémkoliv
okamžiku.
Konečné podmínky
Vlastnosti každé emise Dluhopisů budou stanoveny v příslušných
Konečných podmínkách.
Měny
Dluhopisy mohou být vydány v kterékoli měně dohodnuté mezi Emitentem
a příslušným Obchodníkem (obchodníky s cennými papíry), a v souladu s
příslušnými zákony, nařízeními a směrnicemi.
//
4
Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být
vydány v eurech, nebo Norské Dluhopisy mohou být vydané jen
v Norských korunách („NOK“), případně v jiných měnách povolených dle
Norských pravidel CSD, Švédské Dluhopisy mohou být vydané jen ve
Švédských korunách („SEK“), případně v jiných měnách povolených dle
Švédských pravidel CSD, Švýcarské Dluhopisy mohou být vydané jen ve
Švýcarských francích („CHF“), případně v jiných měnách povolených dle
Švýcarských pravidel CSD a ostatní Dluhopisy na jméno registrované v
clearingovém systému mohou být vydány v měnách povolených dle
příslušných CSD pravidel.
Nominální hodnota
Dluhopisy budou vydávány v nominálních hodnotách, které mohou být
stanoveny v příslušných Konečných podmínkách, pokud platné zákony a
nařízení nestanoví jinak. Dluhopisy (včetně Dluhopisů denominovaných
ve šterlincích) se splatností kratší než jeden rok, jejichž emisní výnosy
musí být přijaty Emitentem ve Spojeném království Velké Británie a
Severního Irska nebo emise Dluhopisů, jejichž emise by jinak porušovaly
článek 19 Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (anglicky
„Financial Services and Markets Act 2000“), budou mít minimální
nominální hodnotu 100.000 ₤ (nebo její ekvivalent v jiné měně).
Forma Dluhopisů
Dluhopisy mohou být vydány pouze jako Dluhopisy na majitele, dále jako
Dluhopisy na majitele vyměnitelné za Dluhopisy na jméno nebo pouze
jako Dluhopisy na jméno.
Pokud je v příslušných Konečných podmínkách uvedeno, že Globální
dluhopisy budou vydány v nové formě globálních dluhopisů („NGN“), jsou
určeny k tomu, aby byly vhodným kolaterálem dle monetárních zásad
Eurosystem, a Globální dluhopisy budou dodány k datu nebo před datem
originální emise Tranše Obvyklému schovateli. Globální dluhopisy na
majitele, které nejsou vydány jako NGN ani Certifikáty mohou být (a)
v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím
systému Euroclear a/nebo Clearstream Luxemburg, by měly být uloženy
k datu vydání u Obvyklého schovatele na účet Euroclear a Clearstream,
Luxemburg, a (b) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány
prostřednictvím clearingového systému jiného než Euroclear nebo
Clearstream Luxemburg nebo vedle nich nebo které by měly být
vypořádány mimo clearingový systém, by měli být uloženy podle dohody
mezi Emitentem a příslušným obchodníkem.
Dluhopisy mohou být také vydány ve formě na jméno a v zaknihované
podobě v souladu s platnými zákony příslušné jurisdikce a pravidly,
předpisy a postupy platnými pro místní clearingový systém, kde jsou
Dluhopisy uloženy a vypořádávány. Veškeré otázky týkající se nabytí a
převodu takových Dluhopisů a uplatnění určitých práv z Dluhopisů se
budou řídit příslušnými platnými zákony, pravidly, předpisy a postupy.
Úrok
Příslušné Konečné podmínky stanoví, zda Dluhopisy ponesou úrok,
metodu a periodu výpočtu tohoto úroku a stanovená data pro platbu
v každém roce.
//
5
Dluhopisy mohou být Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, Dluhopisy
s plovoucí úrokovou sazbou, Dluhopisy s úrokem vázaným na úrok,
Dluhopisy s nulovými kupóny, Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy
s nízkým úrokem, Dluhopisy s navyšovanou úrokovou sazbou (anglicky
„step-up Notes“), Dluhopisy se snižovanou úrokovou sazbou (anglicky
„step-down Notes“), Dluhopisy s dvojí měnou, reverzní Dluhopisy s dvojí
měnou, opční Dluhopisy s dvojí měnou, částečně splacené Dluhopisy.
Tyto a všechny další typy Dluhopisů, o jejichž emisi se Emitent a kterýkoli
Obchodník (Obchodníci) případně dohodnou v rámci Programu, budou
stanoveny v příslušných Konečných podmínkách.
Splacení
Dluhopisy mohou být splaceny ve výši nominální hodnoty nebo
v proměnné výši. Dluhopisy mohou být splatitelné zcela k okamžiku
splatnosti nebo ve splátkách ke stanoveným datům a ve stanovených
částkách.
Opční splacení
Dluhopisy mohou být splaceny před jejich uvedenou splatností podle
volby Emitenta (buď plně nebo částečně) nebo držitelů, pokud tak stanoví
příslušné Konečné podmínky.
Renominace,
renominalizace a
konsolidace
Dluhopisy denominované v měně, která může být převedena na euro,
mohou podléhat renominaci (anglicky „renomination“), renominalizaci
(anglicky „renominalisation“) a/nebo konsolidaci s jinými Dluhopisy
nominovanými v euro.
Charakter Dluhopisů Závazky Emitenta v rámci Dluhopisů vytvářejí nepodřízené a nezajištěné
závazky Emitenta.
Negativní zástava
Dokud nebudou Dluhopisy a Stvrzenky nebo Kupóny s nimi související
splacené, nebude Emitent vytvářet ani nedá souhlas k vytvoření hypotéky,
záruky, zástavy, zadržovacího práva, ani jiné formě břemena nebo
zajištění na celém či části podniku, majetku nebo příjmech, současných
nebo budoucích, za účelem zajištění každého Příslušného dluhu nebo
jakékoli záruky či odškodnění ze strany Emitenta vzhledem k jakémukoli
Příslušnému dluhu, pokud současně nebo před vznikem výše uvedených
závazků nejsou závazky Emitenta vztahující se k Dluhopisům,
Stvrzenkám nebo Kupónům (A) zajištěny stejně a porovnatelně, nebo (B)
nemají-li užitek z těchto takových jiných zajištění, záruk, odškodnění nebo
jiného opatření, jak to schválí Mimořádná schůze Držitelů dluhopisů, také
Držitelé dluhopisů. Viz. „Podmínky Dluhopisů - Negativní zástava“.
Případy porušení
Jakýkoliv Dluhopis se může stát okamžitě splatným, pokud Držitel
dluhopisu oznámí tento požadavek Emitentovi, pokud současně nastanou
určité Případy porušení, tak jak jsou definovány a popsány v části
„Podmínky Dluhopisů - Případy porušení“.
Předčasné splacení
Pokud část „Opční splacení“ nestanoví jinak, mohou být Dluhopisy
splaceny podle volby Emitenta před jejich splatností pouze z daňových
důvodů a z důvodů protiprávnosti. Viz. „Podmínky Dluhopisů - Splacení,
nákup a opce“.
//
6
Srážková daň
Všechny platby související s Dluhopisy budou provedeny bez srážkové
daně ostrova Jersey, s výhradou obvyklých výjimek, vše jak je popsáno
v části „Podmínky Dluhopisů - Zdanění“.
Rozhodující právo
Anglické
Kótování a přijetí
k obchodování
Konečné podmínky pro každou emisi stanoví, zda Dluhopisy budou
kótovány, nebo ne, a na jaké burze (burzách).
Omezení při prodeji
Nabídka a prodej Dluhopisů a distribuce všech dokumentů s nimi
souvisejících mohou být v některých jurisdikcích omezeny. Viz. část „Úpis
a prodej“.
Záruky IXIS CIB
IXIS CIB se zavázal Emitentovi v Záruce IXIS, jak je popsáno v části
„NATIXIS Structured Products Limited – Záruka IXIS – Cautionnement
Solidaire“.
Rating
Tranše Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Programu mohou být
ohodnocené nebo neohodnocené.
Rating Dluhopisů není doporučením k nákupu, prodeji ani držení cenných
papírů a může být kdykoli podrobeno pozastavení, omezení nebo stažení
ze strany hodnotící agentury.
//
7