DuPont Tyvek a Tychem

Transkript

DuPont Tyvek a Tychem
DuPont Personal Protection
BECAUSE SOMEONE’S LIFE MAY DEPEND ON IT
PRODUCT CATALOGUE
DuPont Personal Protection
Ochranné obleky DuPont™ Tyvek®
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
Kombinéza DuPont™ Tyvek® Industry
Kombinéza DuPont™ Tyvek® Classic
Oblek, který chrání procesy a produkty pøed lidskou kontaminací
bez kompromisù na úkor pohodlí uživatele.
Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek® Classic?
Protože na tom mùže záviset jejich život ...
Máte nìjaké dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli.
2 Zip Tyvek® a klopa zipu pro zvýšenou tìsnost.
3 Elastické manžety a kotníky, elastický pas pro zajištìní tìsného dolehnutí obleku.
Elektrostatická vodivost,
pokud je patøiènì uzemnìn
– EN 1149-1**
h
 Optimální ochranná bariéra
Tyvek® Classic funguje jako bariéra proti mnoha anorganickým chemikáliím v nízkých
koncentracích a èásticím vìtším než 1 µm. Tyvek® netvoøí žmolky. Jeho hladký
povrch odpuzuje kapaliny a brání pøilnutí pevných èástic.
ic
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Dokonalá rovnováha mezi bariérovým úèinkem,
odolností a pohodlím
- Spolehlivou a stálou kvalitu: pro
vaši bezpeènost je každý oblek
vizuálnì kontrolován pøed výstupem
z výroby.
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III - Typ 5/6
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
V dnešní dobì je ve dvou ze tøí pøípadù zvolen oblek Tyvek® Classic jako ochrana proti pùsobení
pevných èástic (Typ 5) a mlhy, tzn. nízkoúrovòových kapalných aerosolù z chemických postøikù na
bázi vody (Typ 6).
- Pomoc pøi výbìru vhodného odìvu
pro vaše specifické použití.
Barevné provedení: bílá
Velikosti: S - XXXL
3
- Pøístup k dalším podrobným
technickým informacím, napøíklad
o vlastnostech materiálu
a propustnosti, vyhodnocené
nezávislými zkušebními ústavy.
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
pouze u bílých oblekù
– EN 1073-2***
 Optimální odolnost
Tyvek® Classic je vysoce odolný vùèi odìru a trhání a mùže smìle èelit nepøíznivému
prostøedí, ve kterém je tento ochranný oblek používán.
.p
2
z
1 Vnitøní švy zabraòují kontaminaci zpùsobenou vlákny nití.
Každým rokem chrání ochranné obleky Tyvek® Classic miliony uživatelù po celém svìtì. Ať již
pracujete v chemickém prùmyslu, potravináøství, farmaceutickém prùmyslu, pøi prùmyslovém èištìní
a údržbì nebo pøi støíkání barev, oblek Tyvek® Classic od firmy DuPont vám nabízí bezpeènou
a spolehlivou ochranu testovanou na velkém množství nebezpeèných látek v celém rozsahu aplikací.
Osobní ochrana DuPont
vám nabízí:
a.
c
Z výborného bariérového materiálu vznikne výborný ochranný oblek pouze tehdy,
má-li správný design.
1
w
 Optimální pohodlí
Následkem unikátního výrobního procesu propouští oblek Tyvek® vzduch a vodní páru.
Obleky Tyvek® Classic „dýchají“. Uživatelé se v nich cítí dobøe, protože jsou extrémnì
lehké, pøíjemné pro pokožku a velmi pružné.
* Piktogramy DuPont
** Materiál ochranných oblekù Tyvek® má antistatickou úpravu na obou stranách a splòuje požadavky EN 1149-1. Tato
antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek® Industry
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
Široký rozsah použití*:
 Biomedicínský výzkum
 Èisté prostory
Ať již v biomedicínském výzkumu nebo
v potravináøství, oblek Tyvek® Industry mùže
být použit tam, kde musí být chránìny citlivé
procesy nebo produkty, protože nabízí ideální
kombinaci vnitøních švù, nízké tøepivosti
a elektrostatických vlastností.
www.dpp-europe.com
Náš distributor:
DuPont Personal Protection
DuPont CZ s.r.o.
Pekaøská 14/628
155 00 Praha 5 – Jinonice
tel: +420 257 414 111
fax: +420 257 414 150
 Elektronika
 Farmaceutický prùmysl
 Potravináøství
 Automobilový prùmysl
Jaroslav Bürger
DuPont Personal Protection consultant
tel: +420 466 263 126
mobil: +420 724 158 967
email: [email protected]
 Lakování
 Úprava povrchù
…
* V závislosti na aplikaci by mìlo být zváženo
použití samostatné kapuce.
w
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
L-30181-CZ 03/2006
Ovál DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Tyvek®
a Tychem® jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky firmy DuPont nebo jejích poboček.
Copyright © DuPont 2006. Všechna práva vyhrazena.
w
3
Široký rozsah použití:
 Chemický prùmysl
 Farmaceutický prùmysl
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Automobilový prùmysl
 Zpracování potravin
 Dekontaminace pùdy
…
 Spolehlivá kvalita
Pro vaši bezpeènost zaruèujeme vysokou kvalitu provedení a pøísnou kontrolu kvality.
 Bezproblémová likvidace
Obleky Tyvek® Classic neobsahují žádné halogenové slouèeniny
a mohou být proto spáleny jako domovní odpad.
S kontaminovanými ochrannými obleky se nicménì musí zacházet jako
s nebezpeèným odpadem v souladu s platnými pøedpisy a legislativou.
Obleky DuPont™ Tyvek®
jsou baleny samostatnì,
viz obrázek vlevo.
DuPont Personal Protection
Tyvek® Classic:
design plnì pøizpùsoben vašim požadavkùm
Nové kombinézy Tyvek® Classic Plus
jsou dostupné ve dvou provedeních:
Kombinézy DuPont™ Tyvek® Classic Plus
Modely, které kombinují vlastnosti Typu 4B s pohodlím netkaného obleku
 nyní dostupné s palcovými poutky, integrovanými ponožkami a pøekrytím obuvi.
1 3-dílná kapuce tìsnì doléhá i pøi pohybech hlavy.
1
3 S 3-dílným klínkem a elastickým pasem zajišťují obleky Tyvek® optimální pøizpùsobení
postavì a lepší volnost pohybu.
4 Tìsné uzavøení kritických míst obleku: Zip Tyvek® s ochrannou klopou, elastickými
manžetami a kotníky, elastický oblièejový otvor.
4
a.
c
Barevné provedení: bílá, modrá a zelená
Velikosti: S - XXXL
 Ochranná bariéra
Tyvek® Classic Plus poskytuje bariéru proti mnoha anorganickým chemikáliím
v nízkých koncentracích a èásticím vìtším než 1 mikron. Díky svým krytým švùm je
tento oblek ideální pro prostøedí s toxickými suchými èásticemi nebo pro ochranu
pøed pronikáním kapaliny skrze švy.
Pro ochranu pøed vysoce koncentrovanými anorganickými i organickými chemikáliemi
a èásticemi menšími než 1 mikron DuPont doporuèuje produktovou øadu Tychem®.
Protichemický ochranný odìv – Kategorie III – Typ 5/6
4
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost,
pokud je patøiènì uzemnìn
– EN 1149-1**
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
pouze u bílých oblekù
– EN 1073-2***
ic
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
h
3
3
.p
** Bílý Tyvek® má antistatickou úpravu na obou stranách, barevné materiály mají antistatickou úpravu pouze zevnitø. Tato
antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek® Classic
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
w
w
Shrnutí:
w
Inovativní detaily pro zvýšení bezpeènosti
1 Zapínání na zip Tyvek®, samolepící pøekrytí zipu a pøekrytí brady pro zvýšení ochrany.
2 Samolepící elastický pas umožòuje dobré pøizpùsobení obleku.
3 Tvar kapuce speciálnì uzpùsobený k nošení celooblièejového respirátoru.
4 Šité a kryté švy.
5 NOVÌ! Elastické palcové poutko pøipevnìné ke konci rukávu. Je urèeno k pøetažení pøes
palec a vhodné k práci nad hlavou nebo tam, kde jsou nezbytné extrémní pohyby paží, takže
zabrání vyhrnutí rukávù. Z bezpeènostních dùvodù je použití palcových poutek doporuèeno
pouze pøi nošení dvojích rukavic.
4
6 NOVÌ! Ponožky pøipevnìné ke kotníkùm pro nošení uvnitø bezpeènostních holínek nebo bot,
 Elektrostatická ochrana pøi správném uzemnìní
Kombinézy Tyvek® Classic Plus mají antistatickou úpravu a splòují požadavky prEN
1149-1:2004 a prEN 1149-5:2005. Tato antistatická úprava je úèinná pouze v prostøedí,
kde vlhkost vzduchu pøesahuje 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek®
Classic Plus v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ
nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
4
2
5
 Optimální pohodlí
Díky unikátnímu výrobnímu procesu umožòuje Tyvek® pronikání vzduchu a vodní páry.
Obleky Tyvek® Classic Plus „dýchají“.
Uživatelé se v tìchto oblecích cítí pohodlnì, protože jsou extrémnì lehké a pøíjemné na
dotek. Produkt je navržen tak, aby umožòoval široký rozsah pohybu.
* Piktogramy DuPont
Tyvek®
- Bez poškození
- Bariéra zùstává
neporušená
1
Ať pøi lakování nebo údržbì, koneèné úpravì nebo kdekoliv, kde hrozí odstøikování kapaliny,
kombinézy Tyvek® Classic Plus nabízí vysoký stupeò ochrany díky tìsným krytým švùm
a vysoké bariéøe proti èásticím pøesahujícím velikost 1 mikronu
z
2
Tyvek® Classic Plus
s palcovými poutky
3
2 Zvenèí šité stehy pro vysokou úroveò ochrany smìrem zvnìjšku dovnitø.
s dodateèným pøekrytím obuvi k zajištìní vyšší bezpeènosti.
6
Barevné provedení: bílá s modrými krytými švy,
zelená s modrými krytými švy
 Ochrana proti radioaktivním èásticím
Bílé kombinézy Tyvek® Classic Plus poskytují ochranu pøed kontaminací
radioaktivními èásticemi (neposkytují ochranu pøed radioaktivním záøením).
Mikroporézní film
- Poškození (díry)
- Bariéra již není
úèinná
Velikosti: S - XXXL
Protichemické ochranné obleèení – Kategorie III – Typ 4B/5/6
 Ochrana pøed biologickými riziky
 Kryté švy
Šité a kryté švy zajišťují vysokou úroveò ochrany v kritických místech.
Díky tomu tento model plnì využívá bariérovou ochranu typickou pro Tyvek®.
 Tyvek® nabízí nejlepší dostupnou ochranu i pøi použití v extrémních podmínkách.
Výše uvedené fotografie ilustrují chování materiálù ochranných oblekù vystavených odìru.
Tyvek®
- Vysoká propustnost
vzduchu
NOVÌ! Tyvek® Classic Plus
s ponožkami, pøekrytím obuvi
a palcovými poutky
5
6
Typ 4B, 5B, 6B
Biologická ochrana
– EN14126
Typ 4
Ochrana proti kapalným
aerosolùm*
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická ochrana,
pokud je patøiènì uzemnìn
– prEN 1149-1 : 2004,
prEN 1149-5: 2005
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
– EN 1073-2** Tøída 2
Mikroporézní film
- Nízká propustnost
vzduchu
Široký rozsah použití:
 Tyvek® je prostupný pro vzduch i vodní páru a umožòuje „dýchání“ textilie.
 Chemický prùmysl
 Jaderný prùmysl
 Aplikace v èistých prostorech
 Èištìní kontaminované pùdy
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Farmaceutický prùmysl
 Elektronika
 Likvidace havárií
 Zpracování azbestu
…
* Piktogramy DuPont
** Pouze pro bílé obleky.
Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
Kombinéza DuPont™ Tyvek® Industry
Ochranné obleky DuPont™ Tyvek®
Kombinéza DuPont™ Tyvek® Classic
Oblek, který chrání procesy a produkty pøed lidskou kontaminací
bez kompromisù na úkor pohodlí uživatele.
Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek® Classic?
Protože na tom mùže záviset jejich život ...
Máte nìjaké dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli.
Z výborného bariérového materiálu vznikne výborný ochranný oblek pouze tehdy,
má-li správný design.
a.
c
2 Zip Tyvek® a klopa zipu pro zvýšenou tìsnost.
z
1 Vnitøní švy zabraòují kontaminaci zpùsobenou vlákny nití.
2
3 Elastické manžety a kotníky, elastický pas pro zajištìní tìsného dolehnutí obleku.
h
ic
.p
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Dokonalá rovnováha mezi bariérovým úèinkem,
odolností a pohodlím
 Optimální ochranná bariéra
Tyvek® Classic funguje jako bariéra proti mnoha anorganickým chemikáliím v nízkých
koncentracích a èásticím vìtším než 1 µm. Tyvek® netvoøí žmolky. Jeho hladký
povrch odpuzuje kapaliny a brání pøilnutí pevných èástic.
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
pouze u bílých oblekù
– EN 1073-2***
 Optimální odolnost
Tyvek® Classic je vysoce odolný vùèi odìru a trhání a mùže smìle èelit nepøíznivému
prostøedí, ve kterém je tento ochranný oblek používán.
 Optimální pohodlí
Následkem unikátního výrobního procesu propouští oblek Tyvek® vzduch a vodní páru.
Obleky Tyvek® Classic „dýchají“. Uživatelé se v nich cítí dobøe, protože jsou extrémnì
lehké, pøíjemné pro pokožku a velmi pružné.
w
1
Elektrostatická vodivost,
pokud je patøiènì uzemnìn
– EN 1149-1**
V dnešní dobì je ve dvou ze tøí pøípadù zvolen oblek Tyvek® Classic jako ochrana proti pùsobení
pevných èástic (Typ 5) a mlhy, tzn. nízkoúrovòových kapalných aerosolù z chemických postøikù na
bázi vody (Typ 6).
- Spolehlivou a stálou kvalitu: pro
vaši bezpeènost je každý oblek
vizuálnì kontrolován pøed výstupem
z výroby.
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III - Typ 5/6
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
- Pøístup k dalším podrobným
technickým informacím, napøíklad
o vlastnostech materiálu
a propustnosti, vyhodnocené
nezávislými zkušebními ústavy.
- Pomoc pøi výbìru vhodného odìvu
pro vaše specifické použití.
Barevné provedení: bílá
Velikosti: S - XXXL
3
Každým rokem chrání ochranné obleky Tyvek® Classic miliony uživatelù po celém svìtì. Ať již
pracujete v chemickém prùmyslu, potravináøství, farmaceutickém prùmyslu, pøi prùmyslovém èištìní
a údržbì nebo pøi støíkání barev, oblek Tyvek® Classic od firmy DuPont vám nabízí bezpeènou
a spolehlivou ochranu testovanou na velkém množství nebezpeèných látek v celém rozsahu aplikací.
Osobní ochrana DuPont
vám nabízí:
* Piktogramy DuPont
** Materiál ochranných oblekù Tyvek® má antistatickou úpravu na obou stranách a splòuje požadavky EN 1149-1. Tato
antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek® Industry
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
w
w
3
Široký rozsah použití*:
 Biomedicínský výzkum
 Èisté prostory
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
 Spolehlivá kvalita
Pro vaši bezpeènost zaruèujeme vysokou kvalitu provedení a pøísnou kontrolu kvality.
Ať již v biomedicínském výzkumu nebo
v potravináøství, oblek Tyvek® Industry mùže
být použit tam, kde musí být chránìny citlivé
procesy nebo produkty, protože nabízí ideální
kombinaci vnitøních švù, nízké tøepivosti
a elektrostatických vlastností.
www.dpp-europe.com
Náš distributor:
DuPont Personal Protection
DuPont CZ s.r.o.
Pekaøská 14/628
155 00 Praha 5 – Jinonice
tel: +420 257 414 111
fax: +420 257 414 150
 Elektronika
 Farmaceutický prùmysl
 Potravináøství
 Automobilový prùmysl
Jaroslav Bürger
DuPont Personal Protection consultant
tel: +420 466 263 126
mobil: +420 724 158 967
email: [email protected]
 Lakování
 Úprava povrchù
…
* V závislosti na aplikaci by mìlo být zváženo
použití samostatné kapuce.
 Bezproblémová likvidace
Obleky Tyvek® Classic neobsahují žádné halogenové slouèeniny
a mohou být proto spáleny jako domovní odpad.
S kontaminovanými ochrannými obleky se nicménì musí zacházet jako
s nebezpeèným odpadem v souladu s platnými pøedpisy a legislativou.
L-30181-CZ 03/2006
Ovál DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Tyvek®
a Tychem® jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky firmy DuPont nebo jejích poboček.
Copyright © DuPont 2006. Všechna práva vyhrazena.
Široký rozsah použití:
 Chemický prùmysl
 Farmaceutický prùmysl
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Automobilový prùmysl
 Zpracování potravin
 Dekontaminace pùdy
…
Obleky DuPont™ Tyvek®
jsou baleny samostatnì,
viz obrázek vlevo.
DuPont Personal Protection
Tyvek® Classic:
design plnì pøizpùsoben vašim požadavkùm
Nové kombinézy Tyvek® Classic Plus
jsou dostupné ve dvou provedeních:
Kombinézy DuPont™ Tyvek® Classic Plus
Modely, které kombinují vlastnosti Typu 4B s pohodlím netkaného obleku
 nyní dostupné s palcovými poutky, integrovanými ponožkami a pøekrytím obuvi.
1 3-dílná kapuce tìsnì doléhá i pøi pohybech hlavy.
1
3 S 3-dílným klínkem a elastickým pasem zajišťují obleky Tyvek® optimální pøizpùsobení
postavì a lepší volnost pohybu.
4 Tìsné uzavøení kritických míst obleku: Zip Tyvek® s ochrannou klopou, elastickými
manžetami a kotníky, elastický oblièejový otvor.
a.
c
Barevné provedení: bílá, modrá a zelená
Velikosti: S - XXXL
4
 Ochranná bariéra
Tyvek® Classic Plus poskytuje bariéru proti mnoha anorganickým chemikáliím
v nízkých koncentracích a èásticím vìtším než 1 mikron. Díky svým krytým švùm je
tento oblek ideální pro prostøedí s toxickými suchými èásticemi nebo pro ochranu
pøed pronikáním kapaliny skrze švy.
Pro ochranu pøed vysoce koncentrovanými anorganickými i organickými chemikáliemi
a èásticemi menšími než 1 mikron DuPont doporuèuje produktovou øadu Tychem®.
Protichemický ochranný odìv – Kategorie III – Typ 5/6
3
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost,
pokud je patøiènì uzemnìn
– EN 1149-1**
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
pouze u bílých oblekù
– EN 1073-2***
** Bílý Tyvek® má antistatickou úpravu na obou stranách, barevné materiály mají antistatickou úpravu pouze zevnitø. Tato
antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek® Classic
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
w
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
 Tyvek® nabízí nejlepší dostupnou ochranu i pøi použití v extrémních podmínkách.
Výše uvedené fotografie ilustrují chování materiálù ochranných oblekù vystavených odìru.
Mikroporézní film
- Nízká propustnost
vzduchu
w
Mikroporézní film
- Poškození (díry)
- Bariéra již není
úèinná
w
Shrnutí:
Tyvek®
- Vysoká propustnost
vzduchu
3 Tvar kapuce speciálnì uzpùsobený k nošení celooblièejového respirátoru.
4 Šité a kryté švy.
5 NOVÌ! Elastické palcové poutko pøipevnìné ke konci rukávu. Je urèeno k pøetažení pøes
palec a vhodné k práci nad hlavou nebo tam, kde jsou nezbytné extrémní pohyby paží, takže
zabrání vyhrnutí rukávù. Z bezpeènostních dùvodù je použití palcových poutek doporuèeno
pouze pøi nošení dvojích rukavic.
4
.p
* Piktogramy DuPont
4
1 Zapínání na zip Tyvek®, samolepící pøekrytí zipu a pøekrytí brady pro zvýšení ochrany.
2 Samolepící elastický pas umožòuje dobré pøizpùsobení obleku.
 Optimální pohodlí
Díky unikátnímu výrobnímu procesu umožòuje Tyvek® pronikání vzduchu a vodní páry.
Obleky Tyvek® Classic Plus „dýchají“.
Uživatelé se v tìchto oblecích cítí pohodlnì, protože jsou extrémnì lehké a pøíjemné na
dotek. Produkt je navržen tak, aby umožòoval široký rozsah pohybu.
3
Tyvek®
- Bez poškození
- Bariéra zùstává
neporušená
Inovativní detaily pro zvýšení bezpeènosti
h
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
2
5
ic
4
1
Ať pøi lakování nebo údržbì, koneèné úpravì nebo kdekoliv, kde hrozí odstøikování kapaliny,
kombinézy Tyvek® Classic Plus nabízí vysoký stupeò ochrany díky tìsným krytým švùm
a vysoké bariéøe proti èásticím pøesahujícím velikost 1 mikronu
z
2
Tyvek® Classic Plus
s palcovými poutky
3
2 Zvenèí šité stehy pro vysokou úroveò ochrany smìrem zvnìjšku dovnitø.
NOVÌ! Tyvek® Classic Plus
s ponožkami, pøekrytím obuvi
a palcovými poutky
6 NOVÌ! Ponožky pøipevnìné ke kotníkùm pro nošení uvnitø bezpeènostních holínek nebo bot,
 Elektrostatická ochrana pøi správném uzemnìní
Kombinézy Tyvek® Classic Plus mají antistatickou úpravu a splòují požadavky prEN
1149-1:2004 a prEN 1149-5:2005. Tato antistatická úprava je úèinná pouze v prostøedí,
kde vlhkost vzduchu pøesahuje 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek®
Classic Plus v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ
nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
s dodateèným pøekrytím obuvi k zajištìní vyšší bezpeènosti.
6
Barevné provedení: bílá s modrými krytými švy,
zelená s modrými krytými švy
 Ochrana proti radioaktivním èásticím
Bílé kombinézy Tyvek® Classic Plus poskytují ochranu pøed kontaminací
radioaktivními èásticemi (neposkytují ochranu pøed radioaktivním záøením).
Velikosti: S - XXXL
Protichemické ochranné obleèení – Kategorie III – Typ 4B/5/6
 Ochrana pøed biologickými riziky
 Kryté švy
Šité a kryté švy zajišťují vysokou úroveò ochrany v kritických místech.
Díky tomu tento model plnì využívá bariérovou ochranu typickou pro Tyvek®.
5
6
Typ 4B, 5B, 6B
Biologická ochrana
– EN14126
Typ 4
Ochrana proti kapalným
aerosolùm*
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická ochrana,
pokud je patøiènì uzemnìn
– prEN 1149-1 : 2004,
prEN 1149-5: 2005
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
– EN 1073-2** Tøída 2
Široký rozsah použití:
 Tyvek® je prostupný pro vzduch i vodní páru a umožòuje „dýchání“ textilie.
 Chemický prùmysl
 Jaderný prùmysl
 Aplikace v èistých prostorech
 Èištìní kontaminované pùdy
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Farmaceutický prùmysl
 Elektronika
 Likvidace havárií
 Zpracování azbestu
…
* Piktogramy DuPont
** Pouze pro bílé obleky.
Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
DuPont Personal Protection
Tyvek® Classic:
design plnì pøizpùsoben vašim požadavkùm
Nové kombinézy Tyvek® Classic Plus
jsou dostupné ve dvou provedeních:
Kombinézy DuPont™ Tyvek® Classic Plus
Modely, které kombinují vlastnosti Typu 4B s pohodlím netkaného obleku
 nyní dostupné s palcovými poutky, integrovanými ponožkami a pøekrytím obuvi.
1 3-dílná kapuce tìsnì doléhá i pøi pohybech hlavy.
1
3 S 3-dílným klínkem a elastickým pasem zajišťují obleky Tyvek® optimální pøizpùsobení
postavì a lepší volnost pohybu.
1
Ať pøi lakování nebo údržbì, koneèné úpravì nebo kdekoliv, kde hrozí odstøikování kapaliny,
kombinézy Tyvek® Classic Plus nabízí vysoký stupeò ochrany díky tìsným krytým švùm
a vysoké bariéøe proti èásticím pøesahujícím velikost 1 mikronu
4 Tìsné uzavøení kritických míst obleku: Zip Tyvek® s ochrannou klopou, elastickými
manžetami a kotníky, elastický oblièejový otvor.
z
2
Tyvek® Classic Plus
s palcovými poutky
3
2 Zvenèí šité stehy pro vysokou úroveò ochrany smìrem zvnìjšku dovnitø.
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
pouze u bílých oblekù
– EN 1073-2***
* Piktogramy DuPont
** Bílý Tyvek® má antistatickou úpravu na obou stranách, barevné materiály mají antistatickou úpravu pouze zevnitø. Tato
antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek® Classic
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
5 NOVÌ! Elastické palcové poutko pøipevnìné ke konci rukávu. Je urèeno k pøetažení pøes
Shrnutí:
6 NOVÌ! Ponožky pøipevnìné ke kotníkùm pro nošení uvnitø bezpeènostních holínek nebo bot,
s dodateèným pøekrytím obuvi k zajištìní vyšší bezpeènosti.
6
 Ochrana proti radioaktivním èásticím
Bílé kombinézy Tyvek® Classic Plus poskytují ochranu pøed kontaminací
radioaktivními èásticemi (neposkytují ochranu pøed radioaktivním záøením).
Mikroporézní film
- Poškození (díry)
- Bariéra již není
úèinná
 Ochrana pøed biologickými riziky
 Kryté švy
Šité a kryté švy zajišťují vysokou úroveò ochrany v kritických místech.
Díky tomu tento model plnì využívá bariérovou ochranu typickou pro Tyvek®.
 Tyvek® nabízí nejlepší dostupnou ochranu i pøi použití v extrémních podmínkách.
Výše uvedené fotografie ilustrují chování materiálù ochranných oblekù vystavených odìru.
Tyvek®
- Vysoká propustnost
vzduchu
Mikroporézní film
- Nízká propustnost
vzduchu
palec a vhodné k práci nad hlavou nebo tam, kde jsou nezbytné extrémní pohyby paží, takže
zabrání vyhrnutí rukávù. Z bezpeènostních dùvodù je použití palcových poutek doporuèeno
pouze pøi nošení dvojích rukavic.
4
 Elektrostatická ochrana pøi správném uzemnìní
Kombinézy Tyvek® Classic Plus mají antistatickou úpravu a splòují požadavky prEN
1149-1:2004 a prEN 1149-5:2005. Tato antistatická úprava je úèinná pouze v prostøedí,
kde vlhkost vzduchu pøesahuje 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek®
Classic Plus v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ
nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
4
3 Tvar kapuce speciálnì uzpùsobený k nošení celooblièejového respirátoru.
4 Šité a kryté švy.
 Optimální pohodlí
Díky unikátnímu výrobnímu procesu umožòuje Tyvek® pronikání vzduchu a vodní páry.
Obleky Tyvek® Classic Plus „dýchají“.
Uživatelé se v tìchto oblecích cítí pohodlnì, protože jsou extrémnì lehké a pøíjemné na
dotek. Produkt je navržen tak, aby umožòoval široký rozsah pohybu.
3
Tyvek®
- Bez poškození
- Bariéra zùstává
neporušená
1 Zapínání na zip Tyvek®, samolepící pøekrytí zipu a pøekrytí brady pro zvýšení ochrany.
2 Samolepící elastický pas umožòuje dobré pøizpùsobení obleku.
h
Elektrostatická vodivost,
pokud je patøiènì uzemnìn
– EN 1149-1**
.p
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Barevné provedení: bílá s modrými krytými švy,
zelená s modrými krytými švy
w
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
w
4
Inovativní detaily pro zvýšení bezpeènosti
ic
3
2
5
w
 Ochranná bariéra
Tyvek® Classic Plus poskytuje bariéru proti mnoha anorganickým chemikáliím
v nízkých koncentracích a èásticím vìtším než 1 mikron. Díky svým krytým švùm je
tento oblek ideální pro prostøedí s toxickými suchými èásticemi nebo pro ochranu
pøed pronikáním kapaliny skrze švy.
Pro ochranu pøed vysoce koncentrovanými anorganickými i organickými chemikáliemi
a èásticemi menšími než 1 mikron DuPont doporuèuje produktovou øadu Tychem®.
Protichemický ochranný odìv – Kategorie III – Typ 5/6
a.
c
Barevné provedení: bílá, modrá a zelená
Velikosti: S - XXXL
4
NOVÌ! Tyvek® Classic Plus
s ponožkami, pøekrytím obuvi
a palcovými poutky
5
6
Velikosti: S - XXXL
Protichemické ochranné obleèení – Kategorie III – Typ 4B/5/6
Typ 4B, 5B, 6B
Biologická ochrana
– EN14126
Typ 4
Ochrana proti kapalným
aerosolùm*
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická ochrana,
pokud je patøiènì uzemnìn
– prEN 1149-1 : 2004,
prEN 1149-5: 2005
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
– EN 1073-2** Tøída 2
Široký rozsah použití:
 Tyvek® je prostupný pro vzduch i vodní páru a umožòuje „dýchání“ textilie.
 Chemický prùmysl
 Jaderný prùmysl
 Aplikace v èistých prostorech
 Èištìní kontaminované pùdy
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Farmaceutický prùmysl
 Elektronika
 Likvidace havárií
 Zpracování azbestu
…
* Piktogramy DuPont
** Pouze pro bílé obleky.
Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
Kombinéza DuPont™ Tyvek® Industry
Ochranné obleky DuPont™ Tyvek®
Kombinéza DuPont™ Tyvek® Classic
Oblek, který chrání procesy a produkty pøed lidskou kontaminací
bez kompromisù na úkor pohodlí uživatele.
Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek® Classic?
Protože na tom mùže záviset jejich život ...
Máte nìjaké dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli.
2 Zip Tyvek® a klopa zipu pro zvýšenou tìsnost.
3 Elastické manžety a kotníky, elastický pas pro zajištìní tìsného dolehnutí obleku.
Typ 5
Ochrana proti pevným
chemickým èásticím
rozptýleným ve vzduchu*
Typ 6
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost,
pokud je patøiènì uzemnìn
– EN 1149-1**
Ochrana proti kontaminaci
radioaktivními èásticemi
pouze u bílých oblekù
– EN 1073-2***
* Piktogramy DuPont
** Materiál ochranných oblekù Tyvek® má antistatickou úpravu na obou stranách a splòuje požadavky EN 1149-1. Tato
antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku Tyvek® Industry
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
 Biomedicínský výzkum
 Èisté prostory
w
w
Široký rozsah použití*:
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
Ať již v biomedicínském výzkumu nebo
v potravináøství, oblek Tyvek® Industry mùže
být použit tam, kde musí být chránìny citlivé
procesy nebo produkty, protože nabízí ideální
kombinaci vnitøních švù, nízké tøepivosti
a elektrostatických vlastností.
 Optimální ochranná bariéra
Tyvek® Classic funguje jako bariéra proti mnoha anorganickým chemikáliím v nízkých
koncentracích a èásticím vìtším než 1 µm. Tyvek® netvoøí žmolky. Jeho hladký
povrch odpuzuje kapaliny a brání pøilnutí pevných èástic.
 Optimální odolnost
Tyvek® Classic je vysoce odolný vùèi odìru a trhání a mùže smìle èelit nepøíznivému
prostøedí, ve kterém je tento ochranný oblek používán.
 Optimální pohodlí
Následkem unikátního výrobního procesu propouští oblek Tyvek® vzduch a vodní páru.
Obleky Tyvek® Classic „dýchají“. Uživatelé se v nich cítí dobøe, protože jsou extrémnì
lehké, pøíjemné pro pokožku a velmi pružné.
w
1
3
Dokonalá rovnováha mezi bariérovým úèinkem,
odolností a pohodlím
ic
- Spolehlivou a stálou kvalitu: pro
vaši bezpeènost je každý oblek
vizuálnì kontrolován pøed výstupem
z výroby.
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III - Typ 5/6
V dnešní dobì je ve dvou ze tøí pøípadù zvolen oblek Tyvek® Classic jako ochrana proti pùsobení
pevných èástic (Typ 5) a mlhy, tzn. nízkoúrovòových kapalných aerosolù z chemických postøikù na
bázi vody (Typ 6).
h
- Pomoc pøi výbìru vhodného odìvu
pro vaše specifické použití.
Barevné provedení: bílá
Velikosti: S - XXXL
3
- Pøístup k dalším podrobným
technickým informacím, napøíklad
o vlastnostech materiálu
a propustnosti, vyhodnocené
nezávislými zkušebními ústavy.
.p
2
z
1 Vnitøní švy zabraòují kontaminaci zpùsobenou vlákny nití.
Každým rokem chrání ochranné obleky Tyvek® Classic miliony uživatelù po celém svìtì. Ať již
pracujete v chemickém prùmyslu, potravináøství, farmaceutickém prùmyslu, pøi prùmyslovém èištìní
a údržbì nebo pøi støíkání barev, oblek Tyvek® Classic od firmy DuPont vám nabízí bezpeènou
a spolehlivou ochranu testovanou na velkém množství nebezpeèných látek v celém rozsahu aplikací.
Osobní ochrana DuPont
vám nabízí:
a.
c
Z výborného bariérového materiálu vznikne výborný ochranný oblek pouze tehdy,
má-li správný design.
Náš distributor:
 Spolehlivá kvalita
Pro vaši bezpeènost zaruèujeme vysokou kvalitu provedení a pøísnou kontrolu kvality.
www.dpp-europe.com
 Bezproblémová likvidace
Obleky Tyvek® Classic neobsahují žádné halogenové slouèeniny
a mohou být proto spáleny jako domovní odpad.
S kontaminovanými ochrannými obleky se nicménì musí zacházet jako
s nebezpeèným odpadem v souladu s platnými pøedpisy a legislativou.
DuPont Personal Protection
DuPont CZ s.r.o.
Pekaøská 14/628
155 00 Praha 5 – Jinonice
 Elektronika
 Farmaceutický prùmysl
 Potravináøství
Široký rozsah použití:
 Automobilový prùmysl
 Chemický prùmysl
 Lakování
 Farmaceutický prùmysl
 Úprava povrchù
 Prùmyslové èištìní a údržba
…
 Automobilový prùmysl
 Zpracování potravin
* V závislosti na aplikaci by mìlo být zváženo
použití samostatné kapuce.
L-30181-CZ 03/2006
Ovál DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Tyvek®
a Tychem® jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky firmy DuPont nebo jejích poboček.
Copyright © DuPont 2006. Všechna práva vyhrazena.
 Dekontaminace pùdy
…
Obleky DuPont™ Tyvek®
jsou baleny samostatnì,
viz obrázek vlevo.
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
Kombinézy DuPont™ Tychem® C a Tychem® F
NOVÌ!
Ochrana s nízkou hmotností proti široké škále organických i anorganických chemikálií a biologickým rizikùm Typ 3B
 nyní dostupná s integrovanými ponožkami a palcovými poutky.
Máte nìjaké dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli!
Tychem® C Standard s ponožkami
Tychem® F Standard s ponožkami
NOVÉ! Kombinézy Tychem® C2 a Tychem® F2 jsou kombinací vylepšené mechanické pevnosti
s nízkou hmotností a bariérovou ochranou proti široké škále chemických a biologických rizik
v inovovaném designu.
Osobní ochrana DuPont vám nabízí:
z
- Pøístup k dalším podrobným
technickým informacím, napøíklad
o vlastnostech materiálu
a propustnosti, vyhodnocené
nezávislými zkušebními ústavy.
Potøebujete vysoce kvalitní ochranný oblek pro použití v chemickém nebo
farmaceutickém prùmyslu? Hledáte spolehlivou ochranu pøi likvidaci nebezpeèných
materiálù? Jste vystaveni biologickým rizikùm?
Tychem® C a Tychem® F od firmy DuPont vám nabízí bezpeènou
a spolehlivou ochranu Typ 3B pro širokou škálu použití.
a.
c
7
- Pomoc pøi výbìru vhodného odìvu
pro vaše specifické použití.
3
4
5
6
7
NOVÌ! Ponožky pøipevnìné ke kotníkùm pro
nošení uvnitø bezpeènostních holínek nebo bot,
s dodateèným pøekrytím obuvi dosahujícím ke
kolenu pro zajištìní vysokého stupnì ochrany.
Tychem® C
Mnoho koncentrovaných anorganických
chemikálií.
h
2
- Spolehlivou a stálou kvalitu: pro
vaši bezpeènost je každý oblek
vizuálnì kontrolován pøed výstupem
z výroby
ic
1
 Bariérová ochrana proti chemikáliím
Tlak do 2 bar.
 Bariérová ochrana proti biologickým rizikùm
.p
Tychem® C
Tychem® F
Materiály ochranného obleèení Tychem® C a Tychem® F
splòují požadavky EN 14126:2003 v nejvyšší tøídì ochrany.
Barevné provedení: - Tychem® C s ponožkami: jasnì žlutá
- Tychem® F s ponožkami: šedá
Náš distributor:
Typ 6 –
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost, pokud je patøiènì
uzemnìn**
w
Možné oblasti použití:
www.dpp-europe.com
DuPont Personal Protection
DuPont CZ s.r.o.
Pekaøská 14/628
155 00 Praha 5 – Jinonice
tel: +420 257 414 111
fax: +420 257 414 150
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními
èásticemi – EN 1073-2***
Jaroslav Bürger
DuPont Personal Protection consultant
tel: +420 466 263 126
mobil: +420 724 158 967
email: [email protected]
* Piktogramy DuPont
** Materiály ochranných oblekù Tychem® C a Tychem® F mají na vnitøní stranì antistatickou úpravu a splòují požadavky normy EN
1149-1:1995. Tato antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
L-30178-CZ 03/2006
Ovál DuPont, DuPont™, The miracles of science™
a Tychem® jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky firmy DuPont nebo jejích poboček.
Copyright © DuPont 2006. Všechna práva vyhrazena.
 Manipulace s agrochemikáliemi
 Bio-inženýring
 Chemický prùmysl
 Civilní ochrana
 Demontáž výrobních závodù
 Dekontaminace pùdy
 Epidemie a pøírodní pohromy
 Likvidace nebezpeèných materiálù
 Likvidace havárií, únikù látek,
zásahy pøi nehodách
 Jednotky požární ochrany
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Použití ve zdravotnictví a pøi
vystavení biologickým rizikùm
 Vojenské použití
 Manipulace s ropou, èištìní tankerù
 Farmaceutický prùmysl
 Èištìní nádrží, kontrola a údržba
 ...
w
Kombinézy Tychem® C Standard s ponožkami a Tychem® F Standard
s ponožkami poskytují identický stupeò ochrany jako kombinézy
Tychem® C Standard, respektive Tychem® F Standard, ale jsou navíc
vybaveny ponožkami pøipevnìnými ke kotníkùm.
w
 Bariérová ochrana proti chemickým a biologickým rizikùm
Velikosti: S - XXXL
Typ 5 – Ochrana proti
pevným chemickým
èásticím rozptýleným
ve vzduchu*
Tychem® F
Mnoho organických chemikálií
a vysoce koncentrovaných
anorganických chemikálií.
Tlak do 5 bar.
Tychem® C2
Stejný jako Tychem® C s vyšší
mechanickou pevností.
Tychem® F2
Stejný jako Tychem® F s vyšší
mechanickou pevností.
Výhody Tychem® C a Tychem® F:
 Kombinace chemické a biologické ochrany v lehkém odìvu pro omezený poèet použití.
 Vynikající materiály ochranných odìvù, které jsou podrobovány testùm chemické
propustnosti a mechanických vlastností, provádìným nezávislými ústavy, podle
požadavkù DuPont a v souladu s normami EU.
 Snadná likvidace, protože ochranné odìvy neobsahují žádné halogenové slouèeniny.
Pøi kontaminaci musí být zlikvidovány jako nebezpeèný odpad.
 Spolehlivá a stálá kvalita: každý oblek je pøed opuštìním výrobního závodu vizuálnì
kontrolován.
 Odìvy jsou navrženy tak, aby se dobøe pøizpùsobily postavì uživatele a umožòovaly
lehkost pohybu pøi provádìní nároèných úkolù. Obleky Tychem® jsou navrženy tak, aby se
pøizpùsobily postavì operátora a chránily ho ve vìtšinì pracovních prostøedí.
 Pohodlné, protože jejich uživatelé se v nich cítí lépe díky jejich nízké hmotnosti
a pružnosti (pouze 450g u Tychem® F – velikost L).
 Antistatické vlastnosti
DuPont Personal Protection
Nové kombinézy Tychem® C a Tychem® F
jsou nyní dostupné ve dvou provedeních:
Tychem® F
Tychem® C
Kombinézy DuPont™ Tychem® C2 a Tychem® F2
Tychem® C2
Tychem® C Standard
Tychem® F Standard
5
Elastická kapuce a samolepící pøekrytí brady
pro výborné dosednutí kolem oblièejového respirátoru.
 Inovativní designové vlastnosti pro zvýšení ochrany a vyšší pohodlí.
3
Kryté švy s bariérou srovnatelnou s materiálem ochranného odìvu Tychem®.
4
Elastické konce rukávù a nohavic zajišťují dobré dosednutí a uzavøení
v kritických místech.
 Tìsnost typu 3, ale s vysokou úrovní spolehlivosti bez zvláštního utìsòování proti
kapalinám a èásticím.
a.
c
5
Elastický pás pro optimální pøizpùsobení postavì.
6
NOVÌ! Elastické palcové poutko pøipevnìné ke konci rukávu.
Je urèeno k pøetažení pøes palec a vhodné k práci nad hlavou nebo tam,
kde jsou nezbytné extrémní pohyby paží, takže zabrání vyhrnutí rukávù.
Z bezpeènostních dùvodù je použití palcových poutek doporuèeno pouze
pøi nošení dvojích rukavic.
ic
6
1
5
1 NOVÌ! design dvojitého zipu zajišťuje vysokou úroveò tìsnosti a snadné oblékání
a svlékání pro zvýšení bezpeènosti.
2 NOVÌ! design kapuce umožòuje volný pohyb hlavy bez omezení výhledu a tìsné
3
w
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III - Typ 3B/4/5/6
3
Výjimeèné uzávìry odìvu: velké elastické pásy na manžetách a kotnících výraznì
vylepšují padnutí obleku a omezují riziko prùniku nebezpeènýchlátek v kritických
místech nohavic a rukávù.
4
Kryté šité švy zajišťují bariéru srovnatelnou s materiálem ochranného odìvu.
5
Elastický pas k zajištìní optimálního pøizpùsobení postavì.
6
Elastický systém dvojitých manžet pro zlepšenou ochranu.
1
3
3
6
5
Barevné provedení: - Tychem® C2: žlutá
- Tychem® F2: šedá
Velikosti: S - XXXL
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III – Typ 3B/4/5/6
4
3
w
w
4
4
6
6
6
obemknutí kolem respirátoru.
Velikosti: S - XXL
1
 U aplikací vyžadujících dekontaminaci: obleky jsou odolné vùèi bìžnì používaným
dekontaminaèním látkám.
Barevné provedení: - Tychem® C: jasnì žlutá a olivovì zelená
- Tychem® F: jasnì oranžová, šedá a olivovì zelená
3
2
 Vysoká mechanická pevnost – pro nároèné úkoly nebo práci v nepøíznivém prostøedí
k zajištìní trvanlivosti bariéry bìhem použití.
.p
4
Tychem® F2
 Oblékání a svlékání bez pomoci další osoby, výborné utìsnìní rukavic a respirátoru.
h
1
z
2
NOVÌ!
Obleky Tychem® C2 a Tychem® F2 poskytují dodateèný pøínos
k bezpeènosti a pohodlí uživatelù:
2
1 Zip se samolepící dvojitou klopou poskytuje
vysokou úroveò ochrany a bariéru proti kapalinám.
2
Obleky Tychem® C2 a Tychem® F2 byly vyvinuty zkušenými návrháøskými
specialisty ochranných odìvù DuPont (podána pøihláška patentu) a široce testovány koncovými uživateli v celé Evropì k zajištìní co nejlepší
ochrany a pohodlí uživatelù.
2
Typ 3B –
Biologická ochrana
– EN 14126
Typ 3 –
Ochrana proti
kapalným chemikáliím
pod tlakem*
Typ 4 –
Ochrana proti
kapalným aerosolùm*
Typ 3B –
Biologická ochrana
– EN 14126
Typ 3 –
Ochrana proti
kapalným chemikáliím
pod tlakem*
Typ 4 –
Ochrana proti
kapalným aerosolùm*
Typ 5 – Ochrana proti
pevným chemickým
èásticím rozptýleným
ve vzduchu*
Typ 6 –
Omezená ochrana
proti kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost, pokud je patøiènì
uzemnìn**
* Piktogramy DuPont
** Materiály ochranných oblekù Tychem® C2 a Tychem® F2 mají na vnitøní stranì antistatickou úpravu a splòují požadavky normy EN
1149-1:1995 pro vnitøní homogenní materiály. Tato antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními
èásticemi – EN 1073-2***
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
Kombinézy DuPont™ Tychem® C a Tychem® F
NOVÌ!
Jsme zde, abychom vám pomohli!
Tychem® C Standard s ponožkami
Tychem® F Standard s ponožkami
z
a.
c
3
4
5
h
2
6
ic
7
NOVÉ! Kombinézy Tychem® C2 a Tychem® F2 jsou kombinací vylepšené mechanické pevnosti
s nízkou hmotností a bariérovou ochranou proti široké škále chemických a biologických rizik
v inovovaném designu.
Osobní ochrana DuPont vám nabízí:
7
1
Ochrana s nízkou hmotností proti široké škále organických i anorganických chemikálií a biologickým rizikùm Typ 3B
 nyní dostupná s integrovanými ponožkami a palcovými poutky.
Máte nìjaké dotazy?
NOVÌ! Ponožky pøipevnìné ke kotníkùm pro
nošení uvnitø bezpeènostních holínek nebo bot,
s dodateèným pøekrytím obuvi dosahujícím ke
kolenu pro zajištìní vysokého stupnì ochrany.
- Pøístup k dalším podrobným
technickým informacím, napøíklad
o vlastnostech materiálu
a propustnosti, vyhodnocené
nezávislými zkušebními ústavy.
Potøebujete vysoce kvalitní ochranný oblek pro použití v chemickém nebo
farmaceutickém prùmyslu? Hledáte spolehlivou ochranu pøi likvidaci nebezpeèných
materiálù? Jste vystaveni biologickým rizikùm?
Tychem® C a Tychem® F od firmy DuPont vám nabízí bezpeènou
a spolehlivou ochranu Typ 3B pro širokou škálu použití.
- Pomoc pøi výbìru vhodného odìvu
pro vaše specifické použití.
 Bariérová ochrana proti chemikáliím
- Spolehlivou a stálou kvalitu: pro
vaši bezpeènost je každý oblek
vizuálnì kontrolován pøed výstupem
z výroby
Tychem® C
Mnoho koncentrovaných anorganických
chemikálií.
Tlak do 2 bar.
 Bariérová ochrana proti biologickým rizikùm
.p
Tychem® C
Tychem® F
Materiály ochranného obleèení Tychem® C a Tychem® F
splòují požadavky EN 14126:2003 v nejvyšší tøídì ochrany.
Barevné provedení: - Tychem® C s ponožkami: jasnì žlutá
- Tychem® F s ponožkami: šedá
 Bariérová ochrana proti chemickým a biologickým rizikùm
w
Velikosti: S - XXXL
Tychem® C2
Stejný jako Tychem® C s vyšší
mechanickou pevností.
w
Kombinézy Tychem® C Standard s ponožkami a Tychem® F Standard
s ponožkami poskytují identický stupeò ochrany jako kombinézy
Tychem® C Standard, respektive Tychem® F Standard, ale jsou navíc
vybaveny ponožkami pøipevnìnými ke kotníkùm.
Náš distributor:
Typ 6 –
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost, pokud je patøiènì
uzemnìn**
DuPont Personal Protection
DuPont CZ s.r.o.
Pekaøská 14/628
155 00 Praha 5 – Jinonice
tel: +420 257 414 111
fax: +420 257 414 150
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními
èásticemi – EN 1073-2***
Jaroslav Bürger
DuPont Personal Protection consultant
tel: +420 466 263 126
mobil: +420 724 158 967
email: [email protected]
* Piktogramy DuPont
** Materiály ochranných oblekù Tychem® C a Tychem® F mají na vnitøní stranì antistatickou úpravu a splòují požadavky normy EN
1149-1:1995. Tato antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
L-30178-CZ 03/2006
Ovál DuPont, DuPont™, The miracles of science™
a Tychem® jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky firmy DuPont nebo jejích poboček.
Copyright © DuPont 2006. Všechna práva vyhrazena.
Tychem® F2
Stejný jako Tychem® F s vyšší
mechanickou pevností.
Možné oblasti použití:
www.dpp-europe.com
w
Typ 5 – Ochrana proti
pevným chemickým
èásticím rozptýleným
ve vzduchu*
Tychem® F
Mnoho organických chemikálií
a vysoce koncentrovaných
anorganických chemikálií.
Tlak do 5 bar.
 Manipulace s agrochemikáliemi
 Bio-inženýring
 Chemický prùmysl
 Civilní ochrana
 Demontáž výrobních závodù
 Dekontaminace pùdy
 Epidemie a pøírodní pohromy
 Likvidace nebezpeèných materiálù
 Likvidace havárií, únikù látek,
zásahy pøi nehodách
 Jednotky požární ochrany
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Použití ve zdravotnictví a pøi
vystavení biologickým rizikùm
 Vojenské použití
 Manipulace s ropou, èištìní tankerù
 Farmaceutický prùmysl
 Èištìní nádrží, kontrola a údržba
 ...
Výhody Tychem® C a Tychem® F:
 Kombinace chemické a biologické ochrany v lehkém odìvu pro omezený poèet použití.
 Vynikající materiály ochranných odìvù, které jsou podrobovány testùm chemické
propustnosti a mechanických vlastností, provádìným nezávislými ústavy, podle
požadavkù DuPont a v souladu s normami EU.
 Snadná likvidace, protože ochranné odìvy neobsahují žádné halogenové slouèeniny.
Pøi kontaminaci musí být zlikvidovány jako nebezpeèný odpad.
 Spolehlivá a stálá kvalita: každý oblek je pøed opuštìním výrobního závodu vizuálnì
kontrolován.
 Odìvy jsou navrženy tak, aby se dobøe pøizpùsobily postavì uživatele a umožòovaly
lehkost pohybu pøi provádìní nároèných úkolù. Obleky Tychem® jsou navrženy tak, aby se
pøizpùsobily postavì operátora a chránily ho ve vìtšinì pracovních prostøedí.
 Pohodlné, protože jejich uživatelé se v nich cítí lépe díky jejich nízké hmotnosti
a pružnosti (pouze 450g u Tychem® F – velikost L).
 Antistatické vlastnosti
DuPont Personal Protection
Nové kombinézy Tychem® C a Tychem® F
jsou nyní dostupné ve dvou provedeních:
Tychem® C2
Tychem® C Standard
Tychem® F Standard
5
6
4
Elastická kapuce a samolepící pøekrytí brady
pro výborné dosednutí kolem oblièejového respirátoru.
 Inovativní designové vlastnosti pro zvýšení ochrany a vyšší pohodlí.
3
Kryté švy s bariérou srovnatelnou s materiálem ochranného odìvu Tychem®.
4
Elastické konce rukávù a nohavic zajišťují dobré dosednutí a uzavøení
v kritických místech.
 Tìsnost typu 3, ale s vysokou úrovní spolehlivosti bez zvláštního utìsòování proti
kapalinám a èásticím.
Elastický pás pro optimální pøizpùsobení postavì.
6
NOVÌ! Elastické palcové poutko pøipevnìné ke konci rukávu.
Je urèeno k pøetažení pøes palec a vhodné k práci nad hlavou nebo tam,
kde jsou nezbytné extrémní pohyby paží, takže zabrání vyhrnutí rukávù.
Z bezpeènostních dùvodù je použití palcových poutek doporuèeno pouze
pøi nošení dvojích rukavic.
a.
c
5
1
5
6
1 NOVÌ! design dvojitého zipu zajišťuje vysokou úroveò tìsnosti a snadné oblékání
a svlékání pro zvýšení bezpeènosti.
2 NOVÌ! design kapuce umožòuje volný pohyb hlavy bez omezení výhledu a tìsné
3
w
3
Výjimeèné uzávìry odìvu: velké elastické pásy na manžetách a kotnících výraznì
vylepšují padnutí obleku a omezují riziko prùniku nebezpeènýchlátek v kritických
místech nohavic a rukávù.
4
Kryté šité švy zajišťují bariéru srovnatelnou s materiálem ochranného odìvu.
5
Elastický pas k zajištìní optimálního pøizpùsobení postavì.
6
Elastický systém dvojitých manžet pro zlepšenou ochranu.
1
3
3
6
5
Barevné provedení: - Tychem® C2: žlutá
- Tychem® F2: šedá
Velikosti: S - XXXL
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III – Typ 3B/4/5/6
4
w
3
4
6
w
4
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III - Typ 3B/4/5/6
6
 U aplikací vyžadujících dekontaminaci: obleky jsou odolné vùèi bìžnì používaným
dekontaminaèním látkám.
Barevné provedení: - Tychem® C: jasnì žlutá a olivovì zelená
- Tychem® F: jasnì oranžová, šedá a olivovì zelená
Velikosti: S - XXL
1
 Vysoká mechanická pevnost – pro nároèné úkoly nebo práci v nepøíznivém prostøedí
k zajištìní trvanlivosti bariéry bìhem použití.
obemknutí kolem respirátoru.
3
2
 Oblékání a svlékání bez pomoci další osoby, výborné utìsnìní rukavic a respirátoru.
.p
1
Tychem® F2
z
2
2
NOVÌ!
Obleky Tychem® C2 a Tychem® F2 poskytují dodateèný pøínos
k bezpeènosti a pohodlí uživatelù:
2
1 Zip se samolepící dvojitou klopou poskytuje
vysokou úroveò ochrany a bariéru proti kapalinám.
2
h
Tychem® C
Obleky Tychem® C2 a Tychem® F2 byly vyvinuty zkušenými návrháøskými
specialisty ochranných odìvù DuPont (podána pøihláška patentu) a široce testovány koncovými uživateli v celé Evropì k zajištìní co nejlepší
ochrany a pohodlí uživatelù.
ic
Tychem® F
Kombinézy DuPont™ Tychem® C2 a Tychem® F2
Typ 3B –
Biologická ochrana
– EN 14126
Typ 3 –
Ochrana proti
kapalným chemikáliím
pod tlakem*
Typ 4 –
Ochrana proti
kapalným aerosolùm*
Typ 3B –
Biologická ochrana
– EN 14126
Typ 3 –
Ochrana proti
kapalným chemikáliím
pod tlakem*
Typ 4 –
Ochrana proti
kapalným aerosolùm*
Typ 5 – Ochrana proti
pevným chemickým
èásticím rozptýleným
ve vzduchu*
Typ 6 –
Omezená ochrana
proti kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost, pokud je patøiènì
uzemnìn**
* Piktogramy DuPont
** Materiály ochranných oblekù Tychem® C2 a Tychem® F2 mají na vnitøní stranì antistatickou úpravu a splòují požadavky normy EN
1149-1:1995 pro vnitøní homogenní materiály. Tato antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními
èásticemi – EN 1073-2***
DuPont Personal Protection
Nové kombinézy Tychem® C a Tychem® F
jsou nyní dostupné ve dvou provedeních:
Tychem® C2
5
6
4
 Inovativní designové vlastnosti pro zvýšení ochrany a vyšší pohodlí.
3
Kryté švy s bariérou srovnatelnou s materiálem ochranného odìvu Tychem®.
4
Elastické konce rukávù a nohavic zajišťují dobré dosednutí a uzavøení
v kritických místech.
 Tìsnost typu 3, ale s vysokou úrovní spolehlivosti bez zvláštního utìsòování proti
kapalinám a èásticím.
Elastický pás pro optimální pøizpùsobení postavì.
6
NOVÌ! Elastické palcové poutko pøipevnìné ke konci rukávu.
Je urèeno k pøetažení pøes palec a vhodné k práci nad hlavou nebo tam,
kde jsou nezbytné extrémní pohyby paží, takže zabrání vyhrnutí rukávù.
Z bezpeènostních dùvodù je použití palcových poutek doporuèeno pouze
pøi nošení dvojích rukavic.
 U aplikací vyžadujících dekontaminaci: obleky jsou odolné vùèi bìžnì používaným
dekontaminaèním látkám.
5
6
1 NOVÌ! design dvojitého zipu zajišťuje vysokou úroveò tìsnosti a snadné oblékání
a svlékání pro zvýšení bezpeènosti.
2 NOVÌ! design kapuce umožòuje volný pohyb hlavy bez omezení výhledu a tìsné
3
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III - Typ 3B/4/5/6
Výjimeèné uzávìry odìvu: velké elastické pásy na manžetách a kotnících výraznì
vylepšují padnutí obleku a omezují riziko prùniku nebezpeènýchlátek v kritických
místech nohavic a rukávù.
4
Kryté šité švy zajišťují bariéru srovnatelnou s materiálem ochranného odìvu.
5
Elastický pas k zajištìní optimálního pøizpùsobení postavì.
6
Elastický systém dvojitých manžet pro zlepšenou ochranu.
Typ 3 –
Ochrana proti
kapalným chemikáliím
pod tlakem*
Typ 4 –
Ochrana proti
kapalným aerosolùm*
1
3
5
Barevné provedení: - Tychem® C2: žlutá
- Tychem® F2: šedá
Velikosti: S - XXXL
Protichemický ochranný odìv - Kategorie III – Typ 3B/4/5/6
3
Typ 3B –
Biologická ochrana
– EN 14126
6
6
4
w
6
3
3
w
4
4
1
 Vysoká mechanická pevnost – pro nároèné úkoly nebo práci v nepøíznivém prostøedí
k zajištìní trvanlivosti bariéry bìhem použití.
Barevné provedení: - Tychem® C: jasnì žlutá a olivovì zelená
- Tychem® F: jasnì oranžová, šedá a olivovì zelená
Velikosti: S - XXL
a.
c
5
1
obemknutí kolem respirátoru.
3
2
 Oblékání a svlékání bez pomoci další osoby, výborné utìsnìní rukavic a respirátoru.
h
1
Elastická kapuce a samolepící pøekrytí brady
pro výborné dosednutí kolem oblièejového respirátoru.
ic
2
2
Tychem® F2
Obleky Tychem® C2 a Tychem® F2 poskytují dodateèný pøínos
k bezpeènosti a pohodlí uživatelù:
2
1 Zip se samolepící dvojitou klopou poskytuje
vysokou úroveò ochrany a bariéru proti kapalinám.
NOVÌ!
z
Tychem® C Standard
Tychem® F Standard
.p
Tychem® C
Obleky Tychem® C2 a Tychem® F2 byly vyvinuty zkušenými návrháøskými
specialisty ochranných odìvù DuPont (podána pøihláška patentu) a široce testovány koncovými uživateli v celé Evropì k zajištìní co nejlepší
ochrany a pohodlí uživatelù.
2
w
Tychem® F
Kombinézy DuPont™ Tychem® C2 a Tychem® F2
Typ 3B –
Biologická ochrana
– EN 14126
Typ 3 –
Ochrana proti
kapalným chemikáliím
pod tlakem*
Typ 4 –
Ochrana proti
kapalným aerosolùm*
Typ 5 – Ochrana proti
pevným chemickým
èásticím rozptýleným
ve vzduchu*
Typ 6 –
Omezená ochrana
proti kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost, pokud je patøiènì
uzemnìn**
* Piktogramy DuPont
** Materiály ochranných oblekù Tychem® C2 a Tychem® F2 mají na vnitøní stranì antistatickou úpravu a splòují požadavky normy EN
1149-1:1995 pro vnitøní homogenní materiály. Tato antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními
èásticemi – EN 1073-2***
DuPont Personal Protection
DuPont Personal Protection
Kombinézy DuPont™ Tychem® C a Tychem® F
NOVÌ!
Ochrana s nízkou hmotností proti široké škále organických i anorganických chemikálií a biologickým rizikùm Typ 3B
 nyní dostupná s integrovanými ponožkami a palcovými poutky.
Máte nìjaké dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli!
Tychem® C Standard s ponožkami
Tychem® F Standard s ponožkami
NOVÉ! Kombinézy Tychem® C2 a Tychem® F2 jsou kombinací vylepšené mechanické pevnosti
s nízkou hmotností a bariérovou ochranou proti široké škále chemických a biologických rizik
v inovovaném designu.
Osobní ochrana DuPont vám nabízí:
z
- Pøístup k dalším podrobným
technickým informacím, napøíklad
o vlastnostech materiálu
a propustnosti, vyhodnocené
nezávislými zkušebními ústavy.
- Pomoc pøi výbìru vhodného odìvu
pro vaše specifické použití.
3
4
5
6
7
Velikosti: S - XXXL
w
w
Kombinézy Tychem® C Standard s ponožkami a Tychem® F Standard
s ponožkami poskytují identický stupeò ochrany jako kombinézy
Tychem® C Standard, respektive Tychem® F Standard, ale jsou navíc
vybaveny ponožkami pøipevnìnými ke kotníkùm.
Náš distributor:
Typ 6 –
Omezená ochrana proti
kapalné mlze*
Elektrostatická vodivost, pokud je patøiènì
uzemnìn**
* Piktogramy DuPont
** Materiály ochranných oblekù Tychem® C a Tychem® F mají na vnitøní stranì antistatickou úpravu a splòují požadavky normy EN
1149-1:1995. Tato antistatická úprava je úèinná pouze pokud je relativní vlhkost > 25%. Pro získání informací o použití obleku
v místech s nebezpeèím výbuchu, kontaktujte prosím firmu DuPont CZ nebo konzultanta DuPont Personal Protection.
*** Neposkytuje ochranu pøed radioaktivním záøením.
Tychem® C
Tychem® F
Materiály ochranného obleèení Tychem® C a Tychem® F
splòují požadavky EN 14126:2003 v nejvyšší tøídì ochrany.
 Bariérová ochrana proti chemickým a biologickým rizikùm
Tychem® C2
Stejný jako Tychem® C s vyšší
mechanickou pevností.
L-30178-CZ 03/2006
Ovál DuPont, DuPont™, The miracles of science™
a Tychem® jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky firmy DuPont nebo jejích poboček.
Copyright © DuPont 2006. Všechna práva vyhrazena.
Tychem® F2
Stejný jako Tychem® F s vyšší
mechanickou pevností.
Možné oblasti použití:
www.dpp-europe.com
DuPont Personal Protection
DuPont CZ s.r.o.
Pekaøská 14/628
155 00 Praha 5 – Jinonice
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními
èásticemi – EN 1073-2***
Tychem® F
Mnoho organických chemikálií
a vysoce koncentrovaných
anorganických chemikálií.
Tlak do 5 bar.
 Bariérová ochrana proti biologickým rizikùm
w
Barevné provedení: - Tychem® C s ponožkami: jasnì žlutá
- Tychem® F s ponožkami: šedá
Typ 5 – Ochrana proti
pevným chemickým
èásticím rozptýleným
ve vzduchu*
Tlak do 2 bar.
.p
NOVÌ! Ponožky pøipevnìné ke kotníkùm pro
nošení uvnitø bezpeènostních holínek nebo bot,
s dodateèným pøekrytím obuvi dosahujícím ke
kolenu pro zajištìní vysokého stupnì ochrany.
Tychem® C
Mnoho koncentrovaných anorganických
chemikálií.
h
2
- Spolehlivou a stálou kvalitu: pro
vaši bezpeènost je každý oblek
vizuálnì kontrolován pøed výstupem
z výroby
 Bariérová ochrana proti chemikáliím
ic
1
Potøebujete vysoce kvalitní ochranný oblek pro použití v chemickém nebo
farmaceutickém prùmyslu? Hledáte spolehlivou ochranu pøi likvidaci nebezpeèných
materiálù? Jste vystaveni biologickým rizikùm?
Tychem® C a Tychem® F od firmy DuPont vám nabízí bezpeènou
a spolehlivou ochranu Typ 3B pro širokou škálu použití.
a.
c
7
 Manipulace s agrochemikáliemi
 Bio-inženýring
 Chemický prùmysl
 Civilní ochrana
 Demontáž výrobních závodù
 Dekontaminace pùdy
 Epidemie a pøírodní pohromy
 Likvidace nebezpeèných materiálù
 Likvidace havárií, únikù látek,
zásahy pøi nehodách
 Jednotky požární ochrany
 Prùmyslové èištìní a údržba
 Použití ve zdravotnictví a pøi
vystavení biologickým rizikùm
 Vojenské použití
 Manipulace s ropou, èištìní tankerù
 Farmaceutický prùmysl
 Èištìní nádrží, kontrola a údržba
 ...
Výhody Tychem® C a Tychem® F:
 Kombinace chemické a biologické ochrany v lehkém odìvu pro omezený poèet použití.
 Vynikající materiály ochranných odìvù, které jsou podrobovány testùm chemické
propustnosti a mechanických vlastností, provádìným nezávislými ústavy, podle
požadavkù DuPont a v souladu s normami EU.
 Snadná likvidace, protože ochranné odìvy neobsahují žádné halogenové slouèeniny.
Pøi kontaminaci musí být zlikvidovány jako nebezpeèný odpad.
 Spolehlivá a stálá kvalita: každý oblek je pøed opuštìním výrobního závodu vizuálnì
kontrolován.
 Odìvy jsou navrženy tak, aby se dobøe pøizpùsobily postavì uživatele a umožòovaly
lehkost pohybu pøi provádìní nároèných úkolù. Obleky Tychem® jsou navrženy tak, aby se
pøizpùsobily postavì operátora a chránily ho ve vìtšinì pracovních prostøedí.
 Pohodlné, protože jejich uživatelé se v nich cítí lépe díky jejich nízké hmotnosti
a pružnosti (pouze 450g u Tychem® F – velikost L).
 Antistatické vlastnosti

Podobné dokumenty

Kombinéza DuPont™ Tyvek® Classic Ochranné obleky DuPont

Kombinéza DuPont™ Tyvek® Classic Ochranné obleky DuPont pevných èástic (Typ 5) a mlhy, tzn. nízkoúrovòových kapalných aerosolù z chemických postøikù na bázi vody (Typ 6).

Více

Proč je třeba zastavit JE Temelín

Proč je třeba zastavit JE Temelín rozhodnutí zvrátit. Proto v listopadu 1990 došlo k plenárnímu hlasování jihoèeského národního výboru. Vìtšina poslancù se vyslovila proti dostavbì tøetího a ètvrtého bloku, pro které jsou pøipraven...

Více

Studenský TEP4/2011

Studenský TEP4/2011 výborné obèerstvení a k tomu ještì výbornou muziku v podání Studenské kapely, mohu øíci, že jarmark se vydaøil. Probìhlo pøedbìžné jednání o zlepšení kvality vody z úpravny vody. Tato jednání jsou ...

Více

Závěr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari

Závěr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari Vnitøek je zašlý, nebyl od kolaudace renovován. Do pùdního prostoru se lze dostat jen obtížnì (pouze a v souèasné podobì je obtížnì využitelný. Pøínos projektu Dìti ze skautského oddílu Kalahari zí...

Více

147_174

147_174 Waldemar nám pøipravil omeletu a èernou kávu. Dimitrov posnídal s námi. Eliana byla zamlklá a skoro nejedla. Znièehonic vstala od stolu a odešla do koupelny. Otoèení klíèe bylo slyšet až do jídeln...

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce Èasem se služby AD rozšíøily a pøizpùsobily požadavkùm klientù. AD poskytuje zázemí nejen pro matky s dìtmi, ale i pro otce samoživitele a celé rodiny a ani pobyt zde není èasovì omezen. Hlavním hl...

Více

Co Vám veletrh pracovních příležitostí VISIT přinese

Co Vám veletrh pracovních příležitostí VISIT přinese nimi odborníci IT všech úrovní, vèetnì odborníkù ve funkcích IT Director, Project Manager, Analyst Programmer, System Engineers. Chcete-li získat nejlepší pracovní síly za nejnižší cenu, vystavujte...

Více