1232905563_sb_freskykostelasv. jana křtitele

Transkript

1232905563_sb_freskykostelasv. jana křtitele
Fresky farního kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku
JHVH (JHWH) hebrejsky
je
tzv. tetragrammaton, z řeckých slov
tetra(čtyři)gram´ma (písmeno)
označující posvátné jméno Boží ve
Starém Zákoně. Mezi Židy se
postupně vyvinula vůči tomuto jménu
taková úcta, že se nevyslovovalo a
bylo nahrazováno termíny:
Adonáj(Pán), Šem(jméno),
Elohim(Bůh), Kurios(pán), Hospodin.
Dnes je Boží jméno vyslovováno jako
„Jehova“, nebo „Jahve“
Ex 3,14: Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni
Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám“
Ex 3,14: Dixit Deus ad Moyses: EGO SUM QUI SUM. Ait: Sic dices filiís Izrael
QUI EST, misit me ad vos.
Non surrexit maior
Mt 11,11: Amen dico vobis, non
surrexit inter natos mulieribus maior
Ioane Baptista: qui autem minor est in
regno caelorum maior est illo.
Mt 11,11: Amen pravím vám, mezi
těmi, kdo se narodili z ženy,
nevystoupil nikdo větší, než Jan
Křtitel:avšak
i
ten
nejmenší
v království nebeském je větší nežli
on.
Sv. Matouš – evangelista.
Atribut – člověk: evangelium začíná listinou rodu Ježíše
Krista
Mt C. 3. V. I.
Praedicans
in deserto Judee
Mt 3,1: In diebus autem Illis venit Ioannes
Baptista praedicans in deserto Iudaeae
Mt 3,1: Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal
v judské poušti
1
Sv. Marek – evangelista
Atribut – Lev: evangelium začíná pokušením Ježíše na
poušti
(Lev- král pouště)
Mk C.I.V.4.
Baptismum poenitentie
Remisionem peccatorum
Mk 1,4: Fuit Ioanes in deserto baptizans,
et praedicans baptismum poenitentiae in
remissionem peccatorum
Mk 1,4: To se stalo,když Jan Křtitel vystoupil na
poušti a kázal:“Čiňte pokání a dejte se pokřtít na
odpuštění hříchů“
Sv. Lukáš – evangelista
Atribut – Býk: evangelium začíná obětí Zachariášovou
Obraz Panny Marie: nejvíce popsal její život
(„namaloval její obraz“)
Lk C.III.V.4.
Vox clamantis in
deserto
Lk 3,4: sicut skriptum est i
libro sermonum Isaiae prophetae: Vox
clamantis in deserto: Parate viam Domini:
rectas facite semita eius:
Lk 3,4: Jak je psáno v knize slov
proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“
Sv Jan - evangelista
Atribut – Orel: zobrazuje Ducha Svatého
Jn C.I.V.15.
Joanes testimonium
perhibebit de ipso
Jn 1,15: Ioanes testimonium perhibet de ipso,
Et clamat dicens: Hic erat quem dixi:
Qui post me venturus est, Ante me faktum est
Quia prior me erat.
Jn 1,15: Jan o něm vydával svědectví a volal:
„To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou,
ale je větší, protože tu byl dříve než já“.
2
Lk 3,10-14: Zástupy se Jana ptaly:
„Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl:
Kdo má dvoje oblečení, dej tomu,kdo nemá žádné,
a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“
Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se:
„Mistře, co máme dělat?“ On jim řekl:
„Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“
Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“
Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí,
nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem.“
Jn 1,19-23 :Toto je svědectví Janovo, když
k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a
levity, aby se ho otázali:
„Kdo jsi?“ Nic nepopřel a otevřeně vyznal:
„Já nejsem Mesiáš“ Znovu se ho zeptali:
„Jak to tedy je?“ Jsi Eliáš Řekl: „Nejsem“
„Jsi ten prorok?“ Odpověděl: „Ne“
Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme přinést
odpověď těm, kdo nás poslali.
Za koho se sám pokládáš“
Řekl: „Jsem hlas volajícího na poušti:
urovnejte cestu Páně – jak řekl prorok Izaiáš“
3
Atributy v rukou andělů:
Věnec: Zj 2,10: Kdo zůstane věrný až do smrti, dostane vítězný „věnec života“
-Někteří křesťané neváhali zdobit se květinovými věnci, aby vyjádřili radost z vítězství.
-V křesťanské ikonografii symbolizuje dosažení spásy
Vavřín: Keř jehož stále zelené listí sdílí symboliku všech stále zelených stromů,
znamená nesmrtelnost a je symbolem všech triumfů
Palma (ratolest až 20m dlouhá, žije až 300let): Zjev 7,9: Potom jsem viděl ….oblečení
v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. Je obrazem dlouhého, nesmrtelného života,
v rukou andělů symbolem věčného života
Okovy: symbol Janova uvěznění na Massadě před jeho popravou
Meč: nástroj umučením, kterým, byla Janu Křtiteli setnuta hlava
Hlava: představuje celou osobu, je obrazem vlády, směřuje vzhůru k vyšším
skutečnostem. Mučedník, který nese svou hlavu, přináší Bohu svou poslední oběť
Kříž: s nápisem ECCE AGNUS DEI (Hle, Beránek Boží)
Růže: Láska Boží, kterou červená růže
symbolizuje, se projevila v nejkrásnější podobě u
Krista. Červená, silně vonící růže, připomíná
nejen jeho prolitou krev a svaté rány z nichž
vyšla příjemná vůně spásy, ale představuje i
misku, která tuto krev zachycovala. Také
Kristovy mučedníky symbolizuje červená růže,
také Jana Křtitele. I dnes si uchovávají růže
nejstarší, základní a univerzální obsah – znamenají lásku. /růže na klenebním pásu/
Signatura Ignáce Oderlického:
„1754 Ignaz Oderlizky
Maller von Mährische Neustadt“
(omluvte možnou chybu v přepisu)
4

Podobné dokumenty

Radujte se! Pán je blízko. - Vienna International Religious Centre

Radujte se! Pán je blízko. - Vienna International Religious Centre Lidé se ptali Jana (Křtitele): "Co máme dělat?" Odpovídal jim: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně." Přišli také celníci, aby se dali pok...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint éteru podléhají fyzickému zkracování délek (LorentzFitzgeraldově kontrakci) a změně rychlosti plynutí času (dilatace času)

Více

Přehled rumunské gramatiky

Přehled rumunské gramatiky migrace Rumunů a rumunských Romů do Itálie. Rumunština je také jedním z oficiálních jazyků srbské provincie Vojvodina. Je také jedním z mnoha jazyků státu Izrael, uvádí se až pětiprocentní rumunsky...

Více

MUSICA RELIGIOSA 2010

MUSICA RELIGIOSA 2010 Pokud nebude splněna kterákoliv z výše uvedených podmínek, nebudou skladby do soutěže přijaty. Oficiální vyhlášení výsledků 1. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SKLADATELSKÉ SOUTĚŽE MUSICA RELIGIOSA 2010 se usk...

Více

stáhnout - Panny Marie Královny míru

stáhnout - Panny Marie Královny míru Panna Maria sehrála v dějinách spásy velkou roli. Jejím obrazem – vítězné ženy začíná i končí celá Bible. Hned na počátku dějin, kdy člověk padl do hříchu, Bůh slíbil, že pošle ženu, která rozdrtí ...

Více

václav kopecký, [email protected]

václav kopecký, vaclavkopecki@gmail.com Barevná a černobílá fotografie. Červený čtverec reprezentuje plochost obrazu. Krychlový prostor výtahu je vlivem červeného světla zploštěn do čtverce, naopak černobílá kostka je vyzdvižena do prost...

Více

Elifas Levi: Veda duchu

Elifas Levi: Veda duchu k rozmnožení chlebů na poušti, že viděly krvinkovitou krev, pobuřující krev lidojedů, na bílých a čistých hostiích, které vždy protestovaly proti krvi a provždy vyhlašují uskutečnění oběti. Evangel...

Více