IL - prosinec 2015 - Sdružení Ackermann

Komentáře

Transkript

IL - prosinec 2015 - Sdružení Ackermann
I
nformační
L
ist č. 4/2015
Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály
Vážení a milí členové a příznivci!
Přejeme Vám šťastné, požehnané vánoční svátky.
Ať přicházející rok je pro každého z Vás rokem pohody,
radosti a porozumění, což jsou ty největší dary, které
všichni rádi dáváme i přijímáme.
Těšíme se na další setkávání s Vámi a také na Vaše
podněty a nápady!
Daniel Herman, Petr Křížek, P. Martin Leitgöb, Helena Faberová, Ralf Kohout, Hans Korbel, Alan Laier,
Jaromír Talíř, Petra Šuková, Eva Engelhardt, Miriam Lang a Veronika Losmanová
Vánoční zamyšlení
Vážení členové Sdružení Ackermann–Gemeinde,
milí čtenáři,
rok 2015, za kterým se ohlížíme, byl politicky a společensky neklidným rokem. Vnímaví lidé již několik let cítí, že doba
bude spíše složitější než lepší. Tento pocit v posledním roce zesílil. Celá Evropa i jednotlivé země v ní se musely
vyrovnávat s nejrůznějšími podobami krize a zdaleka ještě nejsme v tomto snažení u konce: Spor mezi Ruskem a
Ukrajinou, měnová krize v Řecku, migrační a uprchlická krize, stejně jako krize, kterou rozpoutal zločinný terorismus.
Některé jiné krize známe již dlouho, zůstávají ovšem nadále aktuální: Nenasytnost a bezohlednost, neschopnost
uspořádat si životní hodnoty, lhostejnost, sobectví a nedostatek solidarity – to jsou jen některé z nich.
Uprostřed této neklidné doby slavíme Vánoce. Slavíme narození Boha člověka, Ježíše Krista. Když se jako křesťané
díváme na tuto událost z univerzálního úhlu pohledu, nemůžeme říct nic jiného, než že toto narození bylo přelomem
v dějinách lidstva. Z jakého důvodu? Od té doby, co se Bůh v dítěti z Betléma stal člověkem, víme s neochvějnou
jistotou, že ani svět, ani každý z nás není odkázán sám na sebe. Bůh vyjádřil oné noci jeho lásku k nám a jeho zájem o
nás takovým způsobem, jaký si lidé předtím nedokázali představit ani v těch nejodvážnějších snech. Od doby
narození Ježíše Krista si však můžeme být jisti: Bůh je tu s námi. Je zde v každé krizi, v každém strachu, v každé nouzi
a chudobě, v každém utrpení. Jaká naděje nám byla skrze toto poznání darována! Na všechno temné v našem světě i
v našem životě dopadá světlo z ukrytého nitra. Samozřejmě nás událost Vánoc nezbavuje vlastní zodpovědnosti.
Vlastně jsme vyzýváni, abychom napodobovali Boha. Také my bychom měli v našem okolí a dle našich možností
vnést trochu světla do temnoty. To, že se to může podařit, nám ukazují nejen příklady z historie, ale i působivé skutky
lidí v současnosti. Často takoví lidé žijí v naší bezprostřední blízkosti. Poznáme je podle jejich láskyplného srdce,
dovedou podat pomocnou ruku a mají úsměv ve tváři.
Nenechejme si v období plném obav vzít tu radost z prožívané lidské blízkosti. To je mé přání k Vánocům nám všem!
P. Martin Leitgöb
Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde
Výměna stážistů v kanceláři SAG
Od ledna 2016 vystřídá současnou praktikantku v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde studentka z
německého Trieru, Hannah Schmidt.
Předsednictvo SAG velice děkuje současné stážistce z Řezna, Miriam Lang, za její skvělou práci.
Miriam za šest měsíců svého působení v kanceláři a na akcích SAG významným podílem přispěla k zefektivnění chodu
kanceláře, zprovoznila knihovnu a evidenci tiskovin, podílela se také na úpravě internetových stránek a upravila
aktivní provoz facebookového profilu SAG.
Do dalšího studia i jiné činnosti jí přejeme mnoho pracovních úspěchů a vše dobré i v osobním životě!
Poděkování za podporu v roce 2015
Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto
roce uhradili členský příspěvek.
Děkujeme za finanční podporu a spolupráci německé Ackermann-Gemeinde e.V. a Sozialwerku der AckermannGemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu Ottemu. Dále patří velký dík Česko-německému
fondu budoucnosti, Renovabis e.V. Freising, nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung
a cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez
nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat.
Za poskytnutí systému pro účely zadávání kontaktů děkujeme panu Ing. Janu Lontscharovi z Koordinačního centra
česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni. Za dar 2 notebooků a monitorů děkujeme panu Raineru
Schumacherovi z firmy xITee, k.s. v Praze.
Filmový dokument ze Spolkového setkání 2015
Z česko-německého setkání v Českých Budějovicích vznikl třicetiminutový dvojjazyčný film. Dokument režiséra
Michaela Otřísala, jenž Spolkové setkání doprovázel kamerou, je možno zakoupit v kanceláři Sdružení
Ackermann-Gemeinde v Praze, cena DVD je 300,- Kč za 1 kus, nebo v kanceláři Ackermann-Gemeinde
v Mnichově 12,- EUR (Ceny DVD nezahrnují poštovní výdaje).
Plánované akce SAG
• 12.–13. ledna 2016: Poutní mše ve Filipově u příležitosti 70. výročí založení AG
• 26.–28. února 2016: Výroční konference SAG a NOVÉ VOLBY do předsednictva SAG
• 18.–20. března 2016: XXV. Brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“
Volební valná hromada Sdružení Ackermann-Gemeinde
Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, svolává v souladu
se stanovami spolku volební valnou hromadu, která se uskuteční v neděli,
28. února 2016 od 8.30 hod. v sále pražského hotelu EXE Iris, Vladivostocká 2, Praha.
Z programu:
• změna stanov v souvislosti se změnami statusu a v souladu s novým občanským
zákoníkem platným od 1. 1. 2014
• volba členů do předsednictva SAG
• volba předsedy sdružení, volba duchovního rádce a volba členů revizního výboru
Na volební valnou hromadu jste srdečně zváni.
Návrhy členů spolku do jednotlivých volených orgánů zasílejte poštou,
nebo e-mailem na Sdružení Ackermann-Gemeinde do 30. 1. 2016.
Okénko Spirály
Spirála si v říjnu 2015 zvolila nové předsednictvo.
Všem zvoleným gratulujeme a budeme se těšit na další období plodné spolupráce!
Mluvčí Spirály:
Zástupce mluvčí:
Duchovní rádce:
Členové předsednictva:
Petra Šuková
Eliška Pekárková
páter Josef Hurt
Kristýna Kopřivová, Maruška Sedlinská, Amálie Kostřížová a Kateřina Břendová
Víkend se Spirálou v České Třebové a v Brně
O víkendu 23.-25. října 2015 se setkalo třináct mladých lidí v české Třebové a v Brně na akci Spirály pod názvem
„Budoucnost ve Evropě?“
V pátek večer přijeli účastníci individuálně do české Třebové a setkali se v prostorách tamější skautské skupiny. Po
večeři a po krátkém seznámení začal vlastní tematický program s brainstormingem k tématu „Budoucnost v Evropě“.
Papír na tabuli se naplnil různými pojmy jako „Různorodost“, „Rovnoprávnost?“ a „my“ až po „nejistota“, „strach“ a
„vymírání Evropanů“.
Dále se v menších skupinách zpracovávaly novinové
články, ve kterých se psalo o různých obsahově podobných
tématech jako je Evropa a její směřování, jako např. o
pracovním trhu nebo o migraci. Články potom byly
představeny krátce v plénu a společně se o nich hovořilo.
Nakonec se rozvinula velice živá diskuse, kde opravdu
všichni vyjadřovaly své názory a postoje.
Následující ráno začalo společnou snídaní a duchovní částí
celé akce. Skupina četla společně meditační texty a zpívala
německé, české a anglické písně.
Dopoledne bylo zakončeno přednáškou studenta
demografie, Vojtěcha Marka. V první části svého referátu
mluvil o aktuálním demografickém vývoji v Evropě, především v souvislosti s migrací. Potom podrobně vyprávěl o
svých osobních zkušenostech, které nasbíral na svých cestách přes Balkán až do Kazachstánu a přes Ukrajinu zpět do
České republiky. Po obědě byly na programu volby do předsednictva Spirály. Pro navození atmosféry jsme se podívali
na krátký film, v němž jsme se podívali na dřívější záběry akcí Spirály a společných setkání i se členy Junge Aktion.
Po té, co byli představeni všichni kandidáti, bylo ve výsledku otevřené volby zvoleno nové předsednictvo Spirály.
Celá skupina následně odjela společně do Brna. Přímo
z nádraží se všichni vydali přímo směrem
k Biskupskému gymnáziu, kde se konalo představení
projektu a recepce „Albanian Challenge“. Přítomným
byl představen úspěšný projekt v Albánii, v rámci
kterého jeho aktéři pracovali na zatraktivnění a
přiblížení turistům jedné zapomenuté horské oblasti
v Albánii, např. vybudováním turistických stezek a
postavením mostu. Po oficielní části jsme ochutnali
albánskou specialitu „borek“ a tancovalo se na
tradiční moravské melodie.
Nedělní dopoledne započalo návštěvou bohoslužby
v brněnském kapucínském klášteře. Při následném posledním posezení jsme současně společně zhodnotili uplynulé
dny. Po obědě následoval úklid a všichni účastníci se vydali na cestu domů.
Miriam Lang, studentka a stážistka Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha.
Blahopřejeme
Helena Faberová v říjnu oslavila 80. narozeniny!
SAG srdečně blahopřeje bývalé dlouholeté předsedkyni a člence předsednictva, paní Heleně Faberové, k jejímu
krásnému životnímu jubileu. Děkujeme Helence za její mimořádný přínos v oblasti česko-německých vztahů a za
nesmírnou obětavost spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, jehož vzniku položila základy a rozvinula jej do dnešní
úspěšné podoby.
Do dalších let přejeme mnoho zdraví, štěstí a Boží požehnání!
Informace z oblasti česko-německých vztahů
Česko-německé diskusní fórum v Kostnici
Česko-německé diskusní fórum je jednou z několika institucí, které jsou platformou poválečného setkávání Čechů a
Němců nad různými společnými kontroverzními i nekontroverzními tématy, jejímiž členy nebo spolupracovníky jsou i
politicky a společensky vysoce angažovaní jedinci, například současný německý spolupředseda fóra je Christian
Schmidt, spolkový ministr zemědělství. Pravidelně se Fóra účastní i politici a ministři zahraničí z obou stran. Součástí
„Fóra“ je „Jugendforum“ a „Tandem“ pro výměnu mládeže“. Vedle těchto organizací existují ještě další instituce, jako
známá Ackermann-Gemeinde, která má u nás české „Sdružení Ackermann-Gemeinde“. Obě tato sdružení pořádají se
Společností Bernanda Bolzana každoroční symposium „Dialog uprostřed Evropy“. Mládež se schází k diskusím na
akcích organizovaných Junge Aktion nebo přes organizaci Tandem a Jugendforum. Dále tu existuje menší sdružení
„Seeligergemeinde“ aj.
„Diskusní fórum“ pořádalo ve dnech 23.-25.10. v Kostnici ve známé koncilní budově na břehu Bodamského jezera
svou výroční konferenci, která měla za téma: „Vztah náboženství a státu v České republice a v Německu“.
V Kostnici proběhlo v tomto „Husovském“ roce několik konferencí k výročí Kostnického koncilu a k upálení Mistra
Jana Husa. Ty dávné události proslavily toto malé městečko na hranicích Švýcarska a Německa, které tak zaujalo v
církevních dějinách Evropy významné místo...
Výroční konferenci konalo letos Fórum v Kostnici, zřejmě v návaznosti na husovské výročí. Na programu byla
například v té souvislosti pěkná přednáška doc. J. Šebka z Historického ústavu Akademie věd České republiky
„Vzpomínání na Jana Husa v České republice a Německu“.
A volba výše uvedeného tématu výroční konference zřejmě souvisí také trochu s místem konání.
Řečníci zahajovacích projevů ukazují, jaký zvuk má toto Fórum, i jakou váhu Kostnice přikládá slavení „kostnického
tématu“ pro prestiž města. Rádi v těchto létech užívají titul „Konzilstadt Konstanz“...
Jako první pozdravil shromáždění 120 účastníků spolkový ministr Christian Schmidt, dále dr. Libor Rouček, bývalý
místopředseda Evropského parlamentu, Peter Friedrich, státní ministr Badenska-Württenberska, jednatelka
„Koncilního města Kostnice“ Ruth Bader představila projekt „600 let kostnického koncilu“.
První panel měl téma: „Vztah náboženství a státu v české a německé historii“, a druhý „Společenský význam a
vnímání náboženství v současné České republice a Německu“, kde z naší strany hovořil bývalý soudce ústavního
soudu JUDr. Stanislav Balík, dr. L. Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, dr. J. Šitler, velvyslanec a
zvláštní zmocněnec pro záležitosti holokaustu a boje proti antisemitismu.
Já jsem se účastnil prvního panelu, v němž mluvil prof. Bendel z university v Tübingen, žurnalista Petr Brod a
poslankyně Spolkového sněmu Petra Ernstbergerová. Mluvil jsem o komunistickém pronásledování církve a o vývoji
vztahů v 90. letech. Zvláště jsem zmínil, co pro nás za komunismu znamenaly kontakty z Východním Německem,
možnosti pořádat tam velká setkání křesťanské mládeže, což u nás nebylo tehdy možné, a pak náboženská literatura,
která byla vydávána v Lipsku. Také jsem připomněl korespondenci z 90. let mezi českými katolickými biskupy a
německou biskupskou konferencí ohledně smíření a odpuštění.
Christian Schmidt na závěr shrnul výsledky Fóra, které pak byly stručně zveřejněny v oficiální zprávě o konferenci.
Zmiňuje se v nich o vlivu náboženství v posledním století. Připomíná, že náboženství rozvinula přes hranice svou
spojující a sjednocující sílu. Mluví ale také o určitém zavádějícím působení, například v době nacistické zlovůle.
Náboženství mají v obou zemích směřovat a vést k porozumění. Připomíná, před jaké otázky nás staví v obou zemích
islám. (“Pegida“ a „Islám v ČR nechceme“). Prohlášení konstatuje potřebu dialogu s islámem a vzájemného
poznávání. A říká: „Strach z neznámého musí být překonán“.
Kardinál Miloslav Vlk (převzato z www.kardinal.cz)
Zajímavosti, pozvánky a literatura
Svatý rok milosrdenství
Na jaře 13. března vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství. Začal otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a
potrvá do 20. listopadu 2016. Papež František v tento den otevřel Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Řekl
k tomu, že „každý, kdo tudy vstoupí (Svatou bránou milosrdenství),
bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává
naději“. Kromě Říma se poprvé v dějinách otevřou Svaté brány také
v našich diecézích! Svatý otec takto akcentuje velké téma svého
pontifikátu: Boží milosrdenství.
V Arcidiecézi pražské jde o tato místa:
• katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Praha-Hradčany,
otevření 12. 12. 2015 v 10.00)
• kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze (nám. Jiřího z
Poděbrad, Praha 3 - Vinohrady; otevření 27. 12. 2015 v
11.00)
• kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského Pražské Jezulátko (Karmelitská ulice, Praha 1, otevření 27.
12. 2015 v 10.00)
• kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (otevření
27. 12. 2015 v 10.00)
• kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi (otevření 27. 12.
2015 v 9.45)
• klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném (otevření 27.
12. 2015 v 10.30)
• bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami
(otevření 29. 5. 2016 čas bude upřesněn během jara)
“Competing in sports, united at hearts”
Tak znělo motto 14. Evropských Maccabi Games v Berlíně, které jsou vlastně židovskou olympiádou s bohatým
doprovodným programem. Jako jedna ze čtyř vybraných fotografů/dobrovolníků, jediná z České republiky, jsem
fotila jednotlivé sporty, přátelská utkání s německými týmy, zahájení, pokus o největší šabatovou večeři, zakončení a
také návštěvu koncentračního tábora Sachsenhausen, která byla určena pro 500 juniorů.
Hry se konaly podruhé v německy mluvící zemi, před čtyřmi lety ve Vídni. Letos to bylo také u příležitosti 50. výročí
navázání diplomatických styků mezi Izraelem a tehdejší SRN v roce 1965.
2300 sportovců z 37 zemí pěti kontinentů s doprovodem bydlelo v největším německém hotelu Estrel. Zahraniční
dobrovolníci z celkového počtu 300 bydleli v rodinách, já u
německé dobrovolnice Ute. Nejvzdálenější dobrovolnice byla
Rosana z Brazílie. 19 sportovních disciplín se odehrávalo v areálu
Olympiaparku, který byl postaven pro olympijské hry v roce 1936,
na které měli nejen němečtí Židé vstup zakázán. Náš „Social Media
Team“ zde sídlil ve vile tehdejšího ministra Goebelse. Olympiapark
je hojně navštěvován turisty. Místní průvodkyně byla nadšená, že
se zde po letech opět závodí a Olympiapark ožil lidmi a událostmi.
O vskutku přátelské atmosféře na hrách svědčí též vytvoření československého týmu ve stolním tenisu. Nešlo v první řadě o výkony,
přestože mnohdy byly úctyhodné. V rámci her jsme se zúčastnili
bezplatných prohlídek židovského a panoramatického Berlína. Na bezpečnost účastníků dohlíželi vždy korektní
policisté nejen z Berlína, kteří mě vždy žádali, abych svým fotoaparátem něco vyfotila, aby měli jistotu, že to není jen
schránka na bombu.
Maccabi je název židovských sportovních klubů téměř ve všech zemích a největší dobrovolnická organizace na světě.
Hry se konají vždy jednou za dva roky střídavě v Evropě a Jeruzalémě.
Lenka Hoffmannová, členka Sdružení Ackermann-Gemeinde
Cena kultury Georga Dehia 2015
24. září byla v Berlíně slavnostně předána Cena kultury Georga Dehia pod záštitou Německého kulturního fóra střední
a východní Evropy. Sedmičlenná porota v čele s prof. Dr. Andrásem F. Baloghem přiznala čestnou cenu Georga Dehia
autorům filmu Alois Nebel, Tomáši Luňákovi, autorovi knižní předlohy, Jaroslavu Rudišovi a grafikovi Jaromírovi
99. Porota své rozhodnutí odůvodnila takto: »Díky inovativnímu a nadčasovému filmovému zpracování se autorům
podařilo oslovit široké, především mladé publikum. Autorům se přitom podařilo zachytit nejen komplexnost
vysídlování, pomsty a viny, ale také zaostřit pohled na pohnutou historii odlehlého kraje. Zvolený styl, ale také
kontroverzní debata, která film doprovázela, způsobily, že mladí lidé, které je pro reflexy historie jindy těžké
nadchnout, se o toto téma začali zabývat.«
Hlavní cena byla přiřknuta literárnímu vědci a překladateli prof. Dr. Petru Rychlovi za jeho inovativní zprostředkování
německé a německo-židovské literární krajiny Bukovina a jejího napojení na moderní multikulturní Ukrajinu.
Záslužný kříž pro Magdalenu Jetelovou
Bavorský ministr kultury a vědy Dr. Ludwig Spaenle předal dne 17.11.2015 v Mnichově mezinárodně uznávané
výtvarné umělkyni, prof. Magdaleně Jetelové, Záslužný kříž na stuze Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo.
Magdalena Jetelová je vynikající česká fotografka a výtvarnice konceptuálních objektů, která žije a pracuje převážně
v Německu. Je také nositelkou centy Gratias agit českého ministra zahraničí.
Foto a další informace: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
http://www.km.bayern.de
Výstava
Vřesová studánka, do 17.1.2016, Galerie mladých Vlastivědného muzea, Šumperk
Autoři výstavy chtějí komplexně představit toto jedinečné poutní místo Vřesová studánka v Jeseníkách a
připomenout odkaz historicky dlouhodobě využívaného poutního místa, které v sobě spojuje duchovní i turistické
potřeby člověka, jak původních německých, tak českých obyvatel, od dob jeho vzniku až po současnost.
Expozice je doplněna uměleckými díly některých členů Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka.
Další informace: www.vresovastudanka.cz
Literatura
Richard Birkefeld, Göran Hachmeister: Berlínská past (Garamond, 2015)
Kateřina Kovačková: Figuren der Anderen in der deutschböhmischen Exilliteratur (Rogeon Verlag,
München 2015)
Alois Glück, Joachim Frank: Anpacken statt aussteigen (Herder Verlag, Freiburg 2015)
Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích
vydáních Informačního Listu. Děkujeme.
Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 4/2015 vychází v prosinci 2015.
Uzávěrka čísla 1/2016 je 10. března 2016.
Vydává:
SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, z.s., VYŠEHRADSKÁ 49, CZ-128 00 PRAHA 2, IČO 69058211
Tel.: +420 221 979 325, e-mail: [email protected], www.ackermann-gemeinde.cz,
BÚ: Expobank CZ a.s. – č. ú. 513 435 1706/4000 – pro identifikaci platby uvádějte své příjmení a účel platby

Podobné dokumenty

2015 - Sdružení Ackermann

2015 - Sdružení Ackermann z Řezna. Její Alma Mater je Regensburg, kde studuje mezinárodní vztahy a management. V prostředí AckermannGemeinde se cítila velmi dobře, zaměřila se totiž na český jazyk a zajímá se o dění v česko...

Více