2014/3 - Městská část Brno

Komentáře

Transkript

2014/3 - Městská část Brno
Terapeutické centrum Hybešova
A Kluby ČR o.p.s.
Skupinová terapie pro rodinné příslušníky a příbuzné
● Krizová intervence
● Sociální poradenství pro osoby v obtížné životní situaci
● Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným při hledání práce
● Rekvalifikační kurzy PC
● Pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
TC Hybešova 956/1, 602 00 Brno
vjezdem na parkoviště z ulice
Nádražní (za 5. nástupištěm)
www.akluby.cz, [email protected]
linka důvěry: 548 211 856
kontaktní telefon: 548 211 860
provozní doba po–pá 8–16 hod.
●
ŽEBĚTÍN ŽIJE
Ž E B Ě T Í N S K Ý
O B Č A S N Í K
B Ř E Z E N
INZERCE / INFORMACE
ROČNÍK 24/2014
ČÍSLO 3
ANGLIČTINA PRO DĚTI ZÁBAVNOU FORMOU
Individuální výuka u Vás, skupinová ve škole.
tel.: 603 960 696 / www.bieb.cz
Téma měsíce: Tip na jarní výlet
* Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
* adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
* e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz
* redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová,
Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová
* grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský,
Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad
1400 ks * foto: archiv, Petra Doffková, Václav Kříž * redakční
uzávěrka 15. 2. 2014, vychází 5. 3. 2014 * o zveřejňování příspěvků
a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané
příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou
* registrováno MK ČR E 12121
www.zebetin.cz
Masopustní veselí ukončilo období zimních
radovánek a o vládu se hlásí letos obzvláš]
viditelně nadcházející jaro. Začíná období,
kdy je možné navštívit zajímavé přírodní
lokality. Loni jsme vám doporučovali zajít
na výlet na Kamenný vrch, který se rozkládá na katastrálním území Nový Lískovec
a Kohoutovice a je zajímavý právě na jaře,
kdy na jihovýchodních svazích Kohoutovické vrchoviny nad severním okrajem sídliště
Nový Lískovec vykvetou koniklece. Koniklec velkokvětý zde vytvoří několikatisícovou populaci.
Letos vám můžeme doporučit návštěvu jiné
blízké přírodní památky – Bosonožského
hájku. Ten se rozkládá na katastrálním území Bosonoh na rozloze 46,77 ha v nadmořské výšce 300 až 360 metrů. Lesní porosty
hájku se nachází v jižní části Žebětínského
prolomu asi 2,5 km severozápadně od Bosonoh, západně silnice Veselka – Žebětín.
Rezervaci tvoří porost dubohabřiny s bohatým výskytem teplomilných druhů rostlin.
V podrostu jsou k vidění černé orchideje,
okrotice bílá, medovník velkokvětý, střevíčník pantoflíček nebo lýkovec jedovatý.
Vzácně se vyskytuje teplomilný dřín jarní,
duby, buky, habry, břízy, javor babyka, líska obecká, topol osika, jeřáby, jilm horský, modřín, borovice, brslen evropský,
ptačí zob, krušina olšová a svída krvavá.
K tomuto stručnému výčtu dodejme, že se
jedná o mimořádně významnou mykologickou lokalitu, kde se vyskytuje více než
300 druhů hub. Abychom nezapomněli
na zvířenu – žijí tu slepýši, ještěrky, strakapoud, žluna, žluva, krutihlav či lejsek.
Hezké jaro a krásné výlety.
www.zebetin.cz
[ OBSAH ]
1
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
11
12
13
14
15
16
[ SLOVO MÍSTOSTAROSTKY ]
Téma měsíce: Tip na jarní výlet
Poruchy veřejného osvětlení
Slovo místostarostky
Poděkování sponzorům
Vítání občánků
Ze života v obci
Novodobá ZŠ Pavlovská žije matematikou
Burza jarního a letního oblečení a sportovních potřeb
Našim dětem: O cvrčkovi
Koutek úsměvů: Vtipálci o seniorech
Na slovíčko s...
Trénuje nás Go Dan
Cvoček na jaře
Program KMK na březen
Povídání o včelách a včelaření
Vstupy do škol
ŽIVOTNÍ
STYL
Ptačí den pro nositele ptačího příjmení
Jarní blokové čištění
Hasiči v roce 2013
Město Brno nabízí dotované kompostéry
Fejeton: Výhody či radosti stáří
Výhody ve věku 50+ z různých úhlů pohledu
Moje veličenstvo kniha
Festival jeden svět
A kluby – Terapeutické centrum Hybešova
Divadelní představení Popelka:
Katolický dům Brno-Žebětín,
16. března od 16 hodin v Katolickém domě.
Oficiální stránky Žebětína:
www.zebetin.cz
2
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Milí spoluobčané,
máme za sebou dva
měsíce nového roku
a ti, co počítají roky na
ty školní, už mají za sebou celou jeho polovinu. Vysvědčení jsou
rozdána, předškoláčci
jsou zapsáni do prvních
tříd a mateřská škola se chystá na každoroční nápor zájemců.
Zastupitelé obce, ředitelky školských zařízení i všichni vedoucí mimoškolních
aktivit se neustále snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj našich dětí
a mládeže. A protože nikdo z výše jmenovaných neusíná na vavřínech, stále se
plánují dokončovací práce a nové akce.
A] už jde o plánovanou dostavbu venkovního hřiště ZŠ či výstavbu přírodního
hřiště na zahradě mateřské školy z evropských fondů životního prostředí.
V letním období by měla být zrealizována poslední část rekonstrukce budovy mateřské školy, a to školní kuchyně.
Veškeré vybavení již samozřejmě od-
povídá současným předpisům. Jen rozvody vody a elektřiny ještě pamatují
původní, dnes již zcela nevyhovující
materiály. A protože všichni víme, že
nejde o nic menšího než o peníze, musíme věřit, že nám město požadovanou částku poukáže a celá mateřská
škola už bude jako nová.
V naší obci se daří i mimoškolním aktivitám. Akce Cvočku, Krtečka či sportovních klubů přispívají vysokou měrou ke
vhodnému naplnění volného času dětí.
Ve spolupráci se školskými organizacemi tak bojují proti nežádoucím projevům jak dětí, tak i mládeže.
V oblasti sociální spolupracujeme zejména s odborem sociálních věcí, nezapomínáme ani na naše starší spoluobčany, ani na nově narozené děti. V roce 2013 jsme přivítali 32 nových občánků Žebětína.
Co víc si přát? Ještě snad pořádnou zimu pro ty, kterým chybí sníh, a teplo
jarních dnů pro ty, kteří zimu tak nějak
nemusí.
Vaše místostarostka
Alena Procházková
Poděkování sponzorům
34. skautský oddíl chce poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli na 28.
ročník dětského karnevalu: Autodoprava Květoslav Černý, Zámečnictví
Protiva, Kovo Zaplatil, Instalatérství
Pospíšil, Autoservis-Lakovna Žebětín,
Hospůdka u Ptáčků, Magda Market,
Žebětínský Dvůr, Čalounictví Honzák,
Hasiči Žebětín, Restaurace Richard,
Enbra, JeNe, Knihařství Zajíc, Tiskdruck
Velímský, ÚMČ Žebětín, Klub Důchodců Žebětín, Květinářství Volejníčková
Magdalena, SK Žebětín, ODS Žebětín.
Všem sponzorům děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Vedení 34. skautského oddílu Žebětín
Vítání občánků
připravujeme opět na druhou květnovou neděli. Pokud jste rodiči právě nebo nedávno narozeného dě]átka a máte zájem o zaslání pozvánky na akci „Vítání občánků“,
ozvěte se nebo zajděte na Oddělení
sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín
nejpozději do 30. dubna 2014. Rodný
list dítěte vezměte s sebou.
Další informace na:
tel.: 546 418 438, [email protected]
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
3
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
Turistický spolek STOPA
Rádi bychom touto cestou poděkovali
ÚMČ za přidělení prostor v budově bývalé Základní školy na Křivánkově náměstí. Získali jsme tak vytouženou klubovnu, ve které se pravidelně scházíme a užíváme si při různých hrách, ale
také se přiučíme nějakým moudrostem. Ty pak využijeme na vycházkách
a výletech. Děkujeme také rodičům
Stopařů, kteří nám do klubovny za-
Novodobá ZŠ Pavlovská žije matematikou
koupili koberec. O prázdninách se chytáme na tábor do Meziříčka a pro
všechny Stopaře jsme letos připravili
i tábor příměstský. V letošním školním
roce jsme se zapojili do soutěže „Malá
energetická akademie“ kde jsme zatím vyhráli každé kolo!
Více se o nás můžete dozvědět na
www.stopazebetin.blogspot.cz.
Za všechny Stopaře Radka Pospíšilová
Kácení jírovců u kostela
Poněkud nezvyklý pohled na kostel
a přilehlou zahradu mnohé v druhou
únorovou neděli zaskočil. Předešlého
dne bylo totiž přistoupeno ke kácení
čtyř jírovců obecných u kostela sv.
Bartoloměje. Farnost podala žádost
o kácení dřevin rostoucích mimo les
na základě závěrů znaleckého posudku, kterým byl vyhodnocen zdravotní
stav a provozní bezpečnost dřevin
a perspektiva do budoucna. Po posouzení žádosti úřad vydal kladné
rozhodnutí s uložením náhradní výsadby pěti kusů habrů obecných na
stejném stanovišti. Tradiční pohled na
[ ŠKOLSTVÍ ]
tuto dominantu Žebětína se změní.
Nostalgicky budeme vzpomínat na
sbírání kaštanů v podzimní dny i na
krásné květy jírovců na jaře. odd. ŽP
Škola se zaměřuje na aktuální výzvy vyplývající ze současných potřeb společnosti, zejména na širší podporu výuky
cizích jazyků a matematiky. Matematika vede děti k logickému uvažování
a to se projevuje nejen v samotné matematice, ale i v jiných předmětech. Děti, které mají cvičené logické myšlení,
se pak lépe orientují i v běžném životě.
O významu jazykových dovedností pro
dnešního člověka není pochybností.
V letošním školním roce bylo žákům
5. tříd nabídnuto diferencovanější
vzdělávání, které účinněji reaguje na
rozvíjení dětí podle úrovně dovedností. Děti, které velmi dobře zvládají základní učivo matematiky či anglického
jazyka, mají výuku posílenou o rozši-
řující učivo, ostatní jsou zaměřeni na
větší upevnění základního učiva.
Naše škola bude opět pro absolventy
prvního stupně z celého Brna nabízet
6. třídu s posílenou výukou matematiky. Talentová zkouška z matematiky
proběhne písemnou formou z učiva
prvního stupně základní školy a logických úkolů odpovídajících tomuto věku. Ve třídě bude maximálně 26 dětí.
Třída bude otevřena při minimální
úspěšnosti 18 dětí. Zkouška se pro školní rok 2014/2015 uskuteční 29. 4. 2014
v budově ZŠ Pavlovská. Podrobnější informace o přijímacím řízení a jeho výsledcích budou včas zveřejněny na školním webu www.zspavlovska.cz.
Mgr. Lumír Sedláček, ředitel školy
Burza jarního a letního oblečení a sportovních potřeb
se bude konat v pátek 14. 3. 2014 od
15 do 18 hod. v budově ZŠ Otevřená
20a. Burza bude probíhat formou
osobního prodeje. Vstupné pro kupující je dobrovolné. Výtěžek z prodejních míst a vstupného bude využit pro
potřeby školy.
Pokud máte zájem o bližší informace,
napište na e-mail [email protected]
zszebetin.cz.
V případě malého zájmu ze strany prodejců se burza neuskuteční. Pro tyto
informace sledujte, prosím, webové
stránky školy www.zszebetin.cz.
Našim dětem: O cvrčkovi
Cvrček bývá s housličkami
malovaný v pohádce.
On však přece žádné nemá!
Bez nich cvrčí, kdy jen chce...
Když pak večer koncert mívá,
ta]ka říká spokojen:
cvrček zase v trávě zpívá,
bude hezky příští den!
Koutek úsměvů: Vtipálci o seniorech
Nastávající prvňáčci se ocitli v námořním světě dvou
opičáků Hupa a Hopa. Všech 75 dětí zvládlo
nástrahy moře a vrátilo se opět zdárně na pevninu.
68 námořníčků z rodné pevniny bylo přijato.
4
STRANA
Poslední lednovou sobotu uspořádala naše škola ve
spolupráci se školskou radou turnaj ve stolním tenisu.
Soutěžili jak žáci, tak i rodiče. Všichni zúčastnění si
užili skvělé sportovní dopoledne.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Říká důchodce: „Měli by nám vyplácet
důchod kolem pětadvacátého. Pak bychom s ním vydrželi i do konce měsíce!“
Člověk je prý starý tehdy, když se při
jeho odchodu z muzea spustí alarm.
Žádá starší paní svou mladou sousedku: „Nemohla byste se zase někdy na
vaší zahrádce opalovat nahoře bez?“
„Pročpak?“ Ptá se fešná mladice.
„Ále, potřebuji, aby děda zase posekal trávu.“
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
5
[ PŘEDSTAVUJEME...]
Na slovíčko s paní Monikou Brindzákovou
Čtenáři občasníku znají
Váš hlas z rozhlasu
a Vaši tvář z televizních
pořadů. O těchto, ale
i dalších Vašich aktivitách bych vás rád vyzpovídal. Nejdřív ale
poprosím, abyste prozradila – jak bývá v těchto rozhovorech zvykem – něco
o svém soukromí.
Místem mého narození a prvním bydlištěm je malebná vesnice Hrušky
u Slavkova, kde už žili mí rodiče. Jsem,
jak se říká, vymodlený jedináček. Chodila jsem nejdříve do školy v Křenovicích, na gymnázium pak do Vyškova.
Vdala jsem se, mám dvě dnes už velké
děti. Dcera studuje jazyky na filozofické fakultě, syn bude kuchařem.
Takže dědičnost tentokrát nezafungovala. Vy jste asi už od mládí směřovala
jiným směrem...
Už jako dítě školou povinné jsem ráda
tancovala, recitovala, nebála jsem se
vystupovat před lidmi. Navštěvovala
jsem taneční soubory, což vrcholilo tancováním ve známém Jánošíku, s recitováním jsem se dostala třeba na Wolkerův Prostějov. Touha stát se herečkou
se mi ale nesplnila.
Já si myslím, že to, co děláte, má k herectví hodně blízko. Poznal jsem Vás jako zdatnou moderátorku, třeba na slavnostním předvečeru Erbovních slavností v Králově Poli, vím, že jste moderovala spoustu plesů, festivalů, vystoupení
pro děti i dospělé. A je za Vámi také velký kus práce v rozhlase i v televizi. Jak
jste s touhle profesí začínala?
Zúčastňovala jsem se různých konkurzů,
začala jsem v soukromém rádiu Valc, už
v roce 2001 jsem dostala příležitost působit v Českém rozhlasu Brno v pořadu
Dobré ráno. V pořadu stejného názvu,
6
STRANA
ale už v celoplošné televizi jsem se objevila v roce 2004. Před tím jsem už ale
moderovala Toulavou kameru. S rozhlasovým Dobrým ránem jsem se letos rozloučila po dvanácti letech.
Spolu se Zdeňkem Junákem jste byli
brněnskými moderátory oblíbeného
rozhlasového pořadu Písničky od srdce. Od Zdeňka vím, že někdy prý nebylo docela snadné některé volající
ukočírovat.
Občas se stalo, že volajícímu nešlo o to
poslat s láskou, od srdce někomu blízkému přání a písničku, ale spíš ventilovat nějakou svoji nespokojenost nebo
naštvání. Ale takových bylo opravdu
málo. Většinou bylo pro mě radostí si
s lidmi popovídat a předat jejich přání
po rozhlasových vlnách.
Na naši adresu přicházejí pravidelně informace o dění, novinkách, akcích
v brněnské ZOO. A pod nimi jste podepsána Vy jako tisková mluvčí. Tedy
další profese?
Nabídku téhle práce jsem dostala koncem roku 2012. Styk s médii, s novináři,
pořádání tiskových konferencí, oslav
a dalších akcí v rámci zoo, na které dokážu pozvat i své „známé známé“ a přilákat tím větší zájem veřejnosti – to je
přesně činnost, kterou mám ráda a pro
kterou jsem, myslím, nasbírala spoustu
zkušeností.
Ještě alespoň krátce o moderování rozhlasových pořadů Apetýt a Kolotoč.
Ten první, do kterého si vybírám a zvu
zajímavé hosty, přináší dobré rady i dobrou muziku a moderuji jej zpravidla
v úterý dopoledne. A starý dobrý Kolotoč, který vysílám na Dvojce Českého
rozhlasu, se vrátil do tradičního vysílacího času, je opět plný zajímavostí, zábavy
a „dobrých skutků“ našich posluchačů,
kteří se o ně rádi podělí s ostatními.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
Zdá se mi, že Váš profesní život je také
takový kolotoč, poháněný apetitem setkávat se s lidmi, komunikovat s nimi.
Najdete aspoň chvilku, kdy můžete z toho kolotoče někdy seskočit, dopřát si jinou zábavu, relaxaci?
Ale ano. Ráda zajdu do divadla nebo na
koncert filharmonie, setkám se s přáteli
u dobrého vína. Pořád ráda tančím.
A slíbila jsem si, že se zase vrátím k józe.
Děkuji za velmi milý rozhovor a přeji
hodně zdaru u mikrofonu, v ZOO
i v soukromém životě.
F. Zacharník
Trénuje nás Go Dan (5. Dan)
Máme tady měsíc březen, začalo druhé
pololetí, zima se pomalu blíží ke konci
a my jsme se zúčastnili důležité akce v životě každého karatisty. Jde o seminář karate, který vedl Soke Prof. Dr. Ilija Jorga, 10
Dan, zakladatel směru Fudokan a hlavní
garant rozvoje aktivit tohoto směru ve světě, první karatista nejaponského původu
v historii, který obdržel technický stupeň
10 Dan (Ju Dan) a v současnosti jedna
z vůdčích osobností světového karate.
Soke Jorga vede semináře v ČR pravidelně a my i naši cvičenci se jich pokaždé účastníme v co možná největším
počtu. Na každém takovém semináři se
totiž vždy dozvíme spoustu nových věcí,
prohloubíme naše znalosti a hlavně přijdeme do kontaktu s jedním z nejuznávanějších současných světových mistrů
karate. Na posledním semináři Soke
Prof. Dr. Ilija Jorgy, který se uskutečnil
1. a 2. února, proběhly také zkoušky na
STV (stupně technické výkonosti). S radostí Vám můžeme oznámit, že jeden
z našich trenérů, Martin Pokorný, na těchto zkouškách úspěšně složil zkoušku
na Go Dan (5. Dan). Získání jakéhokoliv
pásku je pro každého karatistu vždy
velkou radostí a znakem toho, že jeho
cvičení je správné a kvalitní. Go Dan
však znamená již pátý černý pásek a je
symbolem velmi vysoké úrovně cvičení
karate. Držitel tohoto technického
stupně se již právem může označovat
za mistra bojových umění.
Abychom však nemluvili pouze o semináři a mistru Pokorném, musíme se
v našem článku také zmínit o našich
mladých karatistech a našich dalších trenérech. Koncem roku 2013 naše Občanské sdružení pro podporu tradičního karate (OSPPRTK) uspořádalo vánoční besídku pro všechny karatisty ze spřátelených oddílů Fudokan karate Brno–Žebětín a Karate Bystrc. V obou oddílech
proběhly zkoušky na STV a my máme
velkou radost, že můžeme pogratulovat
spoustě našich kamarádů a žáků k získání jejich dalších pásků.
Jak jsme Vás informovali v prosincovém
čísle, naši trenéři Martin Pokorný, Jitka
Čihounková, Martin Staníček, Václav
Cetl, Rostislav Hrubý a Ondřej Kříž se zúčastnili pátého ročníku Mistrovství světa
Fudokan, které se uskutečnilo v Praze ve
dnech 29. 11.–1. 12. 2013. Mistrovství se
zúčastnilo přes 1000 závodníků z 30 zemí. Naši trenéři kvalitně reprezentovali
Českou republiku v disciplínách kata jednotlivci, kata týmy, en-bu mix a kumite.
Tým mužů ve složení Martin Staníček,
Václav Cetl a Rostislav Hrubý získal v disciplíně kata tým páté místo, tým En-bu
mix ve složení Jitka Čihounková a Ondřej
Kříž se taktéž umístil na místě pátém.
Nejúspěšnějším závodníkem byl Martin
Pokorný, který získal medailová umístění! V disciplíně kumite tým 3. místo a disciplíně kumite jednotlivci 2. místo.
Závěrem chceme všem našim přátelům,
členům i příznivcům poděkovat za jejich
přízeň a doufáme, že v tomto roce s námi i nadále vydrží. Máte-li o karate zájem, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím webu www.ospprtk.cz či telefonicky 777 675 262.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
7
[ KULTURA
ZÁBAVA
Cvoček na jaře
15. 3. od 16.00 hodin Rytířské odpoledne v sále Katolického
domu, Křivánkovo nám. 35. Drobné hry a úkoly pro děti, vystoupení a předvedení opravdových rytířů v brnění ze skupiny historického šermu Tempus Anima. Dobové oblečení
a přezůvky vítány! Vstupné mírné.
21. 3. v pátek odpoledne se budou v klubovně na Křivánkově náměstí 15 vyrábět drobné keramické velikonoční a jarní
dekorační předměty pod vedením zkušené lektorky Patriky
Knoblochové. Čas bude upřesněn přihlášeným, cena 120 Kč.
29. 3. Otvírání studánek spojené s topením Smrtky v rybníčku. Zima nejde a nejde, ale jaro snad přesto přivoláme včas.
Kdo se chce pokusit spolu s námi, a] přijde na zastávku autobusu č. 52 Ríšova v Brně-Žebětíně ve 14.30 hodin. Čeká nás
odpolední vycházka do okolí Žebětína spojená se starobylými zvyky i zábavkami pro malé i velké, letos ve spolupráci
s Energetickou akademií e.on.
30. 3. Děti z drama]áku se zúčastní divadelního festivalu
Tróbský tyjátr s představením Pan Malina na cestách aneb
Lidožrouti!!! Festivalová představení v Troubsku jsou veřejnosti přístupná.
Přihlášky na tábory jsou na stránkách www.cvocek.navolno.cz. Na příměstské tábory přijímáme děti od čtyř let. Přihlášku je nutné podat nejpozději do konce května. Pobytové
tábory mají omezenou kapacitu, proto prosím neváhejte,
a pokud máte zájem, kontaktujte nás.
V dubnu chystáme účast v soutěži Moje Veličenstvo kniha,
akci na Stezce zdraví Žebětín, lesní sportování i další hry.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nápadů nám můžete zavolat (776 364 320) nebo napsat ([email protected]).
Ivana Nanjo Kolaříková
Program KMK na březen 2014
4. 3. Barevný den – barva červená, modrá a bílá
11. 3. Barevný den – barva zelená a žlutá
18. 3. Čím budu aneb poznáváme řemesla
25. 3. Přivítáme první jarní den
Součástí každého setkání je cvičení s dětmi za doprovodu básniček a písniček, krátká pohádka a výtvarné tvoření. Nechybí
ani svačinka pro děti a káva či čaj pro maminky. Klub maminek je určen pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 1–6 let.
8
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
SPORT SPOLEČNOST ]
ŽIVOTNÍ
STYL
Povídání o včelách a včelaření
Závěr cyklu včelařských přednášek se uskuteční ve středu
12. března 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu – Katolický dům, Křivánkovo nám. 35.
Současně Vás zveme na včelnici v blízkosti Sokolského koupaliště. Prohlídky včelnice jsou možné po domluvě s dědou
včelařem: Ing. Antonín Pavlíček, [email protected],
tel.: 604 506 344. Cestu na naši včelnici najdete na webu:
www.krouzek-ctverecek.cz
Těšíme se na shledanou!
Vstupy do škol
V březnu a dubnu se na naší ZŠ v Žebětíně v rámci projektu „Vstupy do škol“ uskuteční velikonoční výukové programy: „Cestou k Velikonocům“, „Příběh velké noci“
a „Postní doba a Velikonoce, symboly a tradice“. Projekt
vznikl v katolické církvi a má akreditaci Ministerstva školství. Jeho úkolem je seznamovat žáky a studenty s křes]anskými kořeny evropské kultury a představit dětem
a dospívajícím křes]anské svátky, tradice a hodnoty. Je nabízen mateřským, základním a středním školám k rozvoji
klíčových kompetencí žáků jako průřezové téma, navazuje na RVP ZV.
Školení lektoři seznamují žáky s daným tématem různými didaktickými metodami, formou hry, dramatizace, tvoření ...
Vstupy do škol nejsou na naší škole žádnou novinkou. Ve třídách byly již prezentovány vánoční programy „Advent“
a „Hvězda nad Betlémem“, také „Halloween a Dušičky v tradici a kultuře“ a „Cesta s Cyrilem a Metodějem“. Atmosféru
výuky vám přiblíží fotografie.
HK, katechetka
Ptačí den pro nositele ptačího příjmení
1. duben 2014 od 9–12 hodin. Zoo Brno již tradičně pořádá
soutěž „Den ptactva pro školy“. V letošním roce se uskuteční 1. dubna a v tento den budou mít vstup zdarma nejen soutěžící školáci s doprovodem, ale také všichni nositelé ptačích
příjmení.
Z každé školy se může soutěžního klání zúčastnit jedno družstvo a šanci přihlásit se mají školáci až do konce března, a to
na adrese [email protected] Ve stejný den mohou
přijít oslavit Den ptactva do zoologické zahrady také všichni
Špačkové, Datlové, Slavíci a Drozdi – tedy nositelé ptačích
příjmení. Celé úterý 1. dubna budou mít vstup do zahrady
zdarma.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
9
[ INFORMACE ÚŘADU ]
Jarní blokové čištění
Od 17. března bude v naší městské
části probíhat blokové čištění po zimě. Bude záležet na klimatických
podmínkách. Tento rozpis je orientační, dbejte prosím pokynů, které budou v jednotlivých ulicích na přenosných dopravních značkách vždy 7 dnů
Hasiči v roce 2013
před zahájením čištění. Toto datum
potom bude směrodatné. Dodržujte
prosím zákazy stání, aby pracovní četa mohla ulice důkladně a bez potíží
zamést a nemuselo docházet k odtahům vozidel.
Vít Beran starosta MČ Brno Žebětín
Blokové čištění 2014
17. 3. Za Kněžským hájkem od Bešůvky
po Prokopův kopec + parkoviště
18. 3. Ríšova od točny autobusu
19. 3. Májová
20. 3. Za Kněžským hájkem od hřbitova po Bešůvku + parkoviště
21. 3. Bešůvka, Křivánkovo náměstí,
parkoviště u Černých
24. 3. Pramenná, Richard parkoviště
+ Křivánkovo nám. Za školou
25. 3. Křivánkovo nám. – parkoviště od
školy po Žebětínský dvůr, Výpadní
26. 3. Bartolomějská vlevo, Pilařova,
Fojtíkova
27. 3. Otevřená
28. 3. Přírodní + parkovací stání
31. 3. Drdy
1. 4. Akátová, Křivánkovo nám. – parkoviště před pekárnou
10 S T R A N A
[ INFORMACE ]
2.
3.
4.
7.
4. Říčanská
4. Koreisova
4. U hájovny
4. Novodvorská, Hvozdecká + chodníky, Lišejníková
8. 4. Buková
9. 4. Ostrovačická
10. 4. Křepelčí, Listnatá
11. 4. Pod Borovníkem, Bartolomějská vpravo – mostek – kruhový
objezd
14. 4. Pod kopcem + kolem domu
Pohoda
15. 4. Keřová, Jalovcová, Jehličnatá
16. 4. Revírníkova, Prokopův kopec
17. 4. Srnčí
18. 4. Klobouček
22. 4. Chrpová
23. 4. Lavičky, Padělky, Vrbová
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Ani v roce 2013 členové zásahové jednotky SDH v Žebětíně nezaháleli. Naplánovali jsme především opravu vozidla CAS 32 Tatra 148 a pořádali o přiznání dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje. S pomocí této dotace a s použitím svých i obecních finančních prostředků jsme potřebné opravy zadali
vybrané firmě. Dnes už máme „vylepšené“ vozidlo opět k dispozici. Ostatní vozidla prošla běžnou údržbou a servisem. Drobné opravy potřebovala i budova hasičské zbrojnice.
Sami členové zásahové jednotky se pravidelně účastnili předepsaného výcviku,
řidiči a strojníci pravidelného školení.
Nechyběli ani na stanici HZS na přehradě při součinnostních výcvicích zaměřených na záchranu tonoucích. Na některých společenských akcích jsme zajiš]ovali požární dozor.
Jednotka zasahovala celkem u devatenácti mimořádných událostí – v devíti případech se jednalo o požár,
v jednom případě o planý poplach,
v jednom případě o záchranu osoby,
ve čtyřech o technickou pomoc (odstraňování spadlých stromů na vozovce) a ve zbývajících případech o spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému.
Ani letos nechybělo v plánu prověření fyzické kondice a dovedností formou sportovních klání. Únorového
turnaje ve stolním tenisu se zúčastnila i dvě družstva profesionálních hasičů. Nejlepší z našich členů se umístili na třetím místě. V srpnu jsme
uspořádali již třetí ročník nohejbalového turnaje, v němž jedno z našich
družstev zvítězilo. V letošním roce
proto připravujeme pokračování.
Děkujeme také panu starostovi, zastupitelstvu, veliteli požární stanice Přehrada Ing. Alexandru Fickovi a všem,
kteří podporují činnost naší jednotky.
(výňatek ze zprávy velitele
jednotky SDH Žebětín)
Město Brno nabízí dotované kompostéry
Město Brno v návaznosti na pilotní
projekt domácího kompostování v Žebětíně realizovaný v letech 2010–2012
v rámci mezinárodního projektu MiniWaste prodává dotované plastové
kompostéry. Cílem projektu je snížení množství organického odpadu
ve směsném komunálním odpadu
a využití organických složek k výrobě
kompostu.
K rodinným domům nebo rekreačním objektům lze koupit kompostér
typu K400 o objemu 400 litrů
za 790 Kč, k bytovým domům kompostér typu Thermo King 900 o objemu 900 litrů za 960 Kč. Kompostéry jsou prodávány za polovinu nákupní ceny. K dispozici je 500 kompostérů K400 a 30 kompostérů Ther-
mo King 900. Prodej kompostérů byl
zahájen v únoru.
Podmínkou prodeje kompostéru je
absolvování školení k domácímu kompostování. Absolvovat školení nebo
zakoupit kompostér je možné v ENVIcentru v areálu brněnské spalovny
na Jedovnické 2.
Pravidla přidělování a prodeje kompostérů včetně žádosti o kompostér
a termíny školení jsou zveřejněny
na webových stránkách projektu
www.miniwaste.cz.
Další informace: Josef Černý, Odbor životního prostředí Magistrátu města
Brna, tel.: 542 174 552 nebo www.
brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesto-brno-nabizi-dotovane-kompostery/.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
11
[ FEJETON ]
Výhody či radosti stáří
Poté, co jsem si tohle téma vymyslel,
mě vzápětí pojala obava, zda vůbec
budu mít o čem psát? Jaképak výhody
nebo radosti stáří? Jó, kdybych si zvolil
nevýhody téhož nebo naopak výhody
a radosti mládí, to by se to psalo! To by
mi stránka nestačila. Jenže psát o pokročilém věku smutně, pesimisticky se
mi příčí, i když sám nějaký velký optimista zrovna nejsem. Tak začínám pátrat, hledat výhody a radosti u sebe nebo u svých přátel, kde se dá.
Nijak vesele nepůsobí ani sdělení jednoho mého bývalého kolegy, který říká, že jedinou výhodou stáří je skutečnost, že jsme neodešli z tohoto světa
předčasně... Že by tahle moudrost byla příliš povzbudivá, se říci opravdu
nedá. O trošinku lépe zní tohle tvrzení: když se ráno probudíte a všechno
vás bolí, je to fajn. Znamená to na beton, že jste naživu! Ale co třeba výhoda, že po sedmdesátce můžeme jezdit
městskou veřejnou dopravou zadarmo? Musíme sice mít každý rok obnovenou průkazku, i když za ni nic neplatíme. (V Praze stačí občanský průkaz.) Možná si musí DP ověřit, jestli
jsme náhodou neomládli. Nastoupíme
tedy, žádnou jízdenku nepotřebujeme
a hledáme místo k sezení. O něco
mladší spolucestující nám ho nabídnou. Někteří mlaNoši (ne všichni!)
ovšem ne. Jsou totiž zabráni do poslechu hudby ze sluchátek, telefonování
nebo do pečlivého studia, že nás jaksi
nevidí. Někteří dospávají minulou noc,
miláčkové. Přece se na ně nebudeme
zlobit! To spíš mě naštve revizor, kterému chci ochotně ukázat průkazku,
leč on mávne rukou, jako že sešlý starče netřeba a loví eventuální černé pasažéry mladšího věku. Ale jedu zdarma, výhoda!
Další výhodou důchodového věku, kromě toho, že dostáváme od našeho milého státu důchod, tuhle zase zvýšený
12 S T R A N A
o 45 Kč, je, že nemusíme brzy vstávat.
To by měli ocenit zejména ti, kteří vstávali zoufale brzy a pospíchali za tmy na
svá pracoviště. Protože ale „zvyk je železná košile“, tak se po těch letech stejně možná budí za kuropění. Ale třeba
se pak zase zachumlají do teplé peřinky a pár veršíků si dopřejí. Výhodička.
Ještě k důchodu: pobavil mě tuhle
kreslený vtip. Byl na něm houf seniorů
s transparentem: „Jestli nám nezvednete důchod, tak vám neumřeme!“
Pokud máte vnoučata a vaši přímí potomci je nepovili někde za velkou louží, spíše blízko, nejlépe ve vašem okolí,
tak musím osobně tvrdit, že to je jedna
z největších radostí a výhod stáří. Asi
chceme splácet dluh z dětství našich
potomků, kdy jsme na ně neměli dost
času, nezabývali jsme jimi tak, jak bylo
třeba. Pravděpodobně jsme to omlouvali spoustou práce a starostí v zaměstnání. Zkrátka já si s vnoučaty už od jejich narození teN rozumím, vyhraji
a „zablbnu“ daleko víc, než kdysi s dcerami. Je to zkrátka velká radost!
V jistou výhodu, ba radost se dá využít
i naše přibývající zapomnětlivost. Že si
za žádnou cenu nemohu vzpomenout,
jak se jmenuje bývalý kolega, není žádná tragedie. Zato můžu klidně číst
všechny knížky z té spousty, co jich máme v knihovně, jako bych je četl poprvé. To platí i o filmech pro pamětníky. Nebyl by to ovšem český vtipálek,
aby se nám na tohle téma hned nevysmíval. Sklerotik se prý má: může si v supermarketu koupit všechno, na co si
vzpomene... Však ono na tebe také
jednou dojde, posměváčku!
Výhodou našeho pokročilého věku také je, že jsme se dožili doby, kdy se můžeme podívat za humna dál než k Balatonu. Samozřejmě tehdy, když zdraví
jakž takž slouží a jestliže zbyly nějaké
drobné ve štrózoku nebo ve šrajtofli,
abych se vyjadřoval jazykem stáří.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ]
Což je asi mnohdy problém. Ale i v televizi dohlédneme dnes dál než na bohatou sklizeň obilí na žírné Kubáni.
Je moudré hledat spíše výhody a radosti
stáří než naopak. A dávný řecký filosof
řekl kdysi, že moudrost přichází se stářím. I k tomuto rčení – jak jinak – dodává ovšem výše zmíněný vtipálek zase iro-
nicky: někdy ovšem přichází stáří samo...
Takže dříve narozeným přeji, aby
k vám mířilo stáří ruku v ruce s moudrostí. A mladším vtipálkům vzkazuji:
dočkejte času, který – ač se vám to
nezdá – pádí jako zběsilý. A náhle budete rádi pátrat po výhodách a radostech stáří...
f.z.
Ženy ve věku 50+ z různých úhlů pohledu
Jak vnímáme zralé ženy? Úhel pohledu
bude samozřejmě různý. Jinak je uvidí
mladí lidé, jinak jejich vrstevníci a ještě
jinak např. lidé na prahu osmdesátky.
Pro jedny již budou evidentně za zenitem, pro druhé ještě stále k světu, posledně jmenovaná skupina je může vnímat dokonce jako „mladice“. Ano, vždy
záleží na úhlu pohledu. Jako je to s tou
známou – do poloviny naplněnou –
sklenicí. Pro optimisty bude poloplná,
pro pesimisty poloprázdná.
Abychom zmapovali jednotlivé úhly pohledu, vyhlásilo občanské sdružení Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město a pod záštitou starosty městské
části Brno-střed, Mgr. Libora Š]ástky, již
6. ročník fotografické soutěže Úhel pohledu. Zapojit se může kdokoliv, bez
omezení věku, profese, pohlaví, kdo zašle své snímky v elektronické podobě na
CD disku, případně e-mailem (max. 5 od
jednoho autora) a vyplněnou přihlášku
na adresu sdružení Ženy50. Uzávěrka
proběhne 28. 3. 2014 v 16 hodin.
Soutěží se ve dvou kategoriích. V KATEGORII A musí být na snímku žena
50+, autorem může být kdokoliv.
A protože i ženy ve věku po padesátce
rády fotí, je KATEGORIE B určena právě jim. Tudíž podmínkou přihlášeného
snímku do soutěže v této kategorii je,
že autorkou je žena 50+, téma zachycené na fotografii není omezeno.
Členové nezávislé poroty ocení originalitu, původnost, vtip, osobitý pohled na ženy 50+ a v každé kategorii
vyberou 3 snímky, které budou již tradičně vyhlášeny a oceněny na koncertu ke Dni matek, který se uskuteční
11. května 2014 v budově Kanceláře
veřejného ochránce práv, na Údolní
39 v Brně.
Jana Jarušková, Ženy50, o.s.
Ženy50, o.s.
Anenská 10, 602 00 Brno-střed
www.zeny50.cz
Společenské centrum Bystrc
12. 3. v 19 hod., Příbuzné si nevybíráme
14. 3. v 19.30 hod., Country bál
18. 3. v 18 hod.,
Thajsko – Laos – Kambodža
20. 3. v 19 hod., Robert Křes]an,
Druhá tráva a Pozdní sběr
21. 3. v 18 hod., Swingový podvečer
25. 3. v 17.30 hod., Životní štěstí
27. 3. v 19 hod., Beladona quartet
30. 3. v 15 hod., Čertovský mariáš
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
13
[ INFORMACE ]
Moje Veličenstvo kniha
EkoCentrum Brno vyhlašuje soutěž
o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Již 10. ročník soutěže si
klade za cíl:
• vytvářet osobní vztah ke knize a ke
čtenářství
• propojit literární a výtvarné cítění
• objevovat a podporovat nové talenty
Soutěžní příspěvky posoudí odborná
porota podle následujících kritérií:
• celkový dojem
• výtvarné pojetí knihy
• využití přírodních a recyklovaných
materiálů
• literární složka
• technické zpracování (vazba, desky atd.)
• originalita
Kategorie soutěžících:
• jednotlivci: do 6 let (MŠ), 1. stupeň
ZŠ (1.–5. třída); 2. stupeň ZŠ (6.–9. třída); střední školy, gymnázia, střední
odborné školy
• kolektivy: do 6 let (MŠ), 1. stupeň ZŠ
(1.–5. třída); 2. stupeň ZŠ (6.–9. třída);
střední školy, gymnázia, střední odborné školy
Práce odevzdávejte do 16. 4. 2014 do
17 hodin!
Jak doručit knihy do soutěže:
- osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha,
přiložte vyplněný formulář (na
www.ecb.cz v rubrice Veličenstvo kniha) s kontaktními údaji
Upozornění: účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře
soutěžících; bez těchto údajů nemohou
být příspěvky zařazeny do soutěže.
Vítězové se mohou těšit na krásné ceny, jako jsou knihy či výtvarné potřeby.
Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha 2014.
Všechny vítězné práce budou vystaveny od 19. 5. 2014 do 30. 5. 2014 v EkoCentru Brno v Písečníku 94.
Sledujte další podrobné informace na
www.ecb.cz v rubrice Veličenstvo kniha.
Starez Sport Brno informuje
Vstupné lze nyní platit jedním čipem již
ve čtyřech střediscích. Od začátku února
2014 došlo k propojení pokladních systémů Aquaparku Kohoutovice, Městského plaveckého stadionu Lužánky,
Bazénu Ponávka a Bruslení za Lužánkami.
Permanentku v podobě čipových hodinek mohl návštěvník využít již minulý rok v našich provozovnách
Aquaparku Kohoutovice a v Bazénu
za Lužánkami. Od 27. 1. 2014 byl implementován tento systém také na
středisku Bruslení za Lužánkami a od
začátku února tuto výhodu lze využít
také v Bazénu Ponávka.
Zákazník nyní při zakoupení perma-
14 S T R A N A
nentky (čipových hodinek) v minimální
hodnotě 1000 Kč získává slevu 20 %
z každého vstupu.
Čipové hodinky slouží pro uzamknutí
šatní skřínky, jsou přenosné a lze jimi
uhradit i několik vstupů současně.
Michaela Radimská, tisková mluvčí,
[email protected]
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK

Podobné dokumenty

2012/3 - Městská část Brno

2012/3 - Městská část Brno * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno * e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz * r...

Více