U Nás doma 3/2014

Komentáře

Transkript

U Nás doma 3/2014
Věstník obce Světice
Demografický vývoj naší obce
V obci Světice došlo v posledních patnácti letech
k velkému nárůstu obyvatelstva – počet obyvatel obce
se za tuto dobu zvýšil na dvojnásobek. V obr. č. 1
je graficky zachycen vývoj počtu trvale hlášených
obyvatel v letech 1991 až 2012. Je vidět, že od roku
2000 se každoročně počet obyvatel zvyšuje, v průměru
o 50 obyvatel za rok. Hlavní příčinou nárůstu počtu
obyvatel není přirozený přírůstek daný rozdílem mezi
počtem narozených a zemřelých, ale především
migrační přírůstek způsobený výrazně vyšším počtem
přistěhovaných než odstěhovaných obyvatel.
Pokračování na straně 2
Obr. č. 1: Počet trvale hlášených obyvatel
v jednotlivých letech
Životní jubilea našich občanů
V červnu oslaví své životní jubileum pan Miloš Hron
a paní Jana Kopecká, v srpnu pak pan Bedřich Fanta a Zdeňka Švábová. Přejeme do dalších let hodně
zdraví a životního optimismu. Zastupitelé obce
3/2014
Z obecního úřadu:
Veřejné zasedání
Zveme všechny občany na
veřejné zasedání, které se koná
dne 16. 6. 2014 od 19.00 hodin
v malém sále kulturního domu.
Výsledky hlasování
do Evropského parlamentu:
1. Koalice TOP 09 a STAN
33,63 % hlasů
2. ANO 2011
15,24 % hlasů
3.– 4. Křesť. demokratická
Unie - Čs. strana lidová
8,96 % hlasů
3.– 4. Občanská demokratická
strana
8,96 % hlasů
5. Strana zelených
8,07 % hlasů
6. Strana svobodných občanů
6,27 % hlasů
7. Česká str. sociálně
demokratická
5,38 % hlasů
8. Česká pirátská strana
3,13 % hlasů
9. Komunistická strana
Čech a Moravy
2,24 % hlasů
Volební účast v naší obci
byla 27,31 %.
Věstník obce Světice • 3/2014
Demografický vývoj naší obce
Pokračování ze strany 1
V obr. č. 2 porovnáváme věkovou strukturu obce Světice s průměrnou věkovou
strukturou v celé České republice. Z grafu
je zřejmé, že obec Světice má oproti celé
České republice výrazně vyšší zastoupení
obyvatel narozených v rozmezí let 1970
a 1980. Ještě výrazněji vyšší zastoupení
je u dětí narozených po roce 2005. Světice
jsou v porovnání s průměrem České republiky obcí s vysokým podílem obyvatel
v produktivním věku a dětí.
Obr. č. 2: Porovnání věkové struktury
v obci Světice a v celé České republice
Obr. č. 3 zobrazuje počet dětí v naší obci,
které mají zahájit školní docházku v letech
2014 až 2019. Počty dětí v letech 2015
a 2016 se s vysokou pravděpodobností
ještě zvýší v důsledku přistěhování rodin
s malými dětmi a přihlášení předškolních
dětí k trvalému pobytu v obci.
Jiří Vomlel
< Obr. č. 3: Počet předškolních dětí dle roku
zahájení školní docházky
2
ZŠ Světice – rekonstrukce II.
etapa
Výstavba nového pavilonu MŠ
Světice
V měsíci červnu bude dokončena II. etapa
rekonstrukce ZŠ Světice, která je spojená
s vybudováním dalších tříd v ZŠ Světice
tak, aby od 1. 9. 2014 mohlo do školních
lavic usednout dalších 29 prvňáčků, kteří
přišli k zápisu do tohoto školního roku.
Zbývá pouze dokončit posledních pár
stavebních prací (izolace podkrovního
prostoru, instalace akustického podhledu,
pokládka PVC a kompletace ZTI, el.
instalace a osvětlení). Kolaudace těchto
prostor proběhne v červenci.
Pavel Kyzlink
Nový pavilon MŠ Světice je těsně
před dokončením. Zbývá osadit dvoje
protipožární dveře, které jsou ve výrobě
a zbudovat oplocení nové zahrady
a pavilonu. Vybavení kuchyně bylo již
dodavatelskou firmou předáno, rovněž
vybavení herními prvky a nábytkem
také předáno. Vše připravujeme na
kolaudaci a do konce června 2014 to
jistě stihneme. Malí školáci se mohou
těšit na rozšířenou mateřskou školku
ve Světicích poprvé ve školním roce
2014 –2015. Tomáš Broukal
Věstník obce Světice • 3/2014 ...a ještě několik slov k novým smlouvám na vodné a stočné
Paušální kartu vyplňují pouze ti občané, kteří mají vlastní nebo míchanou vodu. Tato karta
slouží jako čestné prohlášení a je důležitá pro výpočet stočného. Dále bych ráda upozornila, že v říjnu bude občanům doručena faktura na zálohovou platbu vodného a stočného.
Není proto potřeba ji nyní hradit. Děkuji všem občanům, kteří smlouvu již podepsali a vrátili na obecní úřad. Jitka Havlíčková
OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE
O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody
Středočeského kraje a Ministerstva
životního prostředí, byl ze strany občanů
Středočeského kraje velký zájem. Přijímání
žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5.
září 2013 byly finanční prostředky ve výši
40 mil. vyčerpány.
,,Středočeský kraj je na prvním místě co
se týká znečištění tuhých znečišťujících
látek z lokálních topenišť v ČR, proto jsme
se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí
o možnosti dotací pro občany Středočeského
kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne 12. 5. 2014 Rada
Středočeského kraje schválila příspěvek ve
výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět
i ministerstvo životního prostředí“, uvedl
náměstek hejtmana pro oblast životního
prostředí Marek Semerád.
,,V současné době evidujeme, že zájem
občanů o výměnu nevyhovujících kotlů
za nové nízkoemisní, je stále obrovský.
Momentálně
jednáme
s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě.
Otevření další výzvy předpokládáme na
září 2014 s tím, že čerpání finančních
prostředků bude až v roce 2015“, doplnil
Semerád.
Podporovanými typy kotlů jsou, stejně
jako v předchozí výzvě, plně automatické
kot­le 3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací kot­
le, atmosférické a kondenzační kotle na
zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu
pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
,,Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový,
který bude splňovat podmínky minimálně
3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Dané
podmínky vstoupily v platnost s novelou
zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané
využijí dotaci, náklady na pořízení nového
kotle se jim výrazně sníží“, uvedl závěrem
Semerád.
3
Jaro v základní škole Světice
• Začátkem jara se děti ze Základní školy
ve Světicích zúčastnily úklidu okolí školy
a obce Světice. Mohli jsme se tak podílet
na celosvětově rozšířené kampani Clean
Up the World, která spočívá v dobrovolné
péči o místo, ve kterém žijeme. Dobrovolníci z řad komunitních spolků a škol uklízí,
opravují a jinak se starají o svou obec.
• Na Velikonoce se všechny děti těšily, zej­
ména na prázdniny, koledování a spoustu
velikonočních dobrot. Ve škole jsme se tématu Velikonoce věnovali opravdu důkladně.
Nejprve se děti seznámily s velikonočními
tradicemi obce Světice, a to díky panu
Mrůzkovi, který nás provedl po Světicích.
Děti se dozvěděly více o nejstarších domech v obci, a také o tradici řehtání.
Společně jsme si přečetli velikonoční
příběh z dětské Bible. Věnovali jsme se
výrobě velikonoční dekorace (kraslice,
pomlázky, kuřátka...) a velikonočních dobrot – boží milosti, velikonoční perníčky,
vizovické velikonoční ozdoby apod.
4
Věstník obce Světice • 3/2014
Věstník obce Světice • 3/2014 • Den Země jsme strávili v přírodě.
Děti tvořily originální obrazce a stavby
z přírodnin – land art.
• Pálení čarodějnic se už děti nemohly
dočkat. S paní vychovatelkou ve školní
družině vytvořily strašidelnou čarodějnici,
kterou jsme společně upálili u Říčanské
hájovny. Poté nás čekalo tak dlouho
očekávané přespání ve škole.
• V květnu jsme absolvovali naši první školu
v přírodě. V krásné přírodě křivoklátských
lesů, ve Šlovicích u Rakovníka, se děti
procvičovaly ve vázání uzlů, v hledání
pokladu, v prokazování odvahy (noční bojová hra), atletickém desetiboji a v mnoha
dalších disciplínách.
Školní rok 2013/2014 se blíží se ke svému
konci. Prvňáčci za několik dnů úspěšně
ukončí svou 1. třídu a škola ve Světicích
první rok své činnosti.
Už nyní se těšíme na další rok vzájemné
spolupráce, na další prvňáčky, kteří se
v září chystají rozšířit řady našich žáčků.
Za celý pedagogický tým ZŠ Světice
přejeme všem krásné léto.
Mgr. Pavla Žižková
5
Přístavba mateřské školy jde do finále
Přístavba mateřské školy se blíží ke
konci. Školka je již vybavena nábytkem
a hračkami, kuchyně s úplně novým
vybavením čeká na paní kuchařku
a předzahrádka je krásně osázená. Na
zahradě školky se objevily barevné herní
prvky a na budoucí zahradě nad školkou
je z dálky nová multifunkční herní sestava.
Práce na zahradě jsou v plném proudu,
pod vedením paní Ivy Mimrové se nám
klube z ošklivého káčátka krásná labuť.
A také díky všem rodičům a přátelům
školky, kteří pravidelně přikládají ruku
k dílu. Díky Vám všem!
Na viděnou v září, kdy se přivítáme
s našimi nejmenšími v krásných pro­
storách naší nové mateřské školy.
Gábina Blovská
6
Věstník obce Světice • 3/2014
Věstník obce Světice • 3/2014 Školka plná zábavy
Jaro v mateřské škole je vždy plné výletů,
výstav a divadel. Nejinak tomu bylo i letos.
Už v předstihu jsme ve školce oslavili
svátek všech čarodějnic. Dopoledne jsme
si na ně hráli ve školce. Odpoledne pak
s rodiči na zahradě mateřské školy, za­
zpívali jsme si, zasoutěžili a opekli buřtíky.
Počasí nám přálo a odpoledne se protáhlo
do večera.
Třetí květnovou neděli jsme ve Světicích
přivítali naše nejmenší občánky. S paní
učitelkou Součkovou děti miminkům zazpívaly a zarecitovaly, také pro ně připravily
malé dárečky.
Jednoho dne jsme se vydali najít poklad
pánů ze Zlenic. Dojeli jsme vlakem
do Senohrab a podél Mnichovky jsme
došli až ke zlenické Hlásce. Zkušení
hledači pokladů z naší školky měli jedno­
duchou práci, poklad našli během chvíle.
U občerstvení Na baštírně pak došlo
k dělení kořisti. Každý si odnesl sladkou
odměnu a památeční peníz z pokladu
pánů ze Zlenic. Cesta do Čtyřkol už byla
jen lehká procházka podél Sázavy.
A to jsem zmínila jen některé akce ve
školce. Také jsme navštívili výstavu Obje­
vuj řemesla v říčanském muzeu, přijelo
za námi divadélko Koloběžka s Barevnou
pohádkou a pilně trénujeme na divadelní
festival Děti hrají dětem ve Strančicích.
Prostě u nás ve školce se nenudíme, na
viděnou v září.
Gábina Blovská
7
Věstník obce Světice • 3/2014
Africký dům o.s. pořádá za podpory Lesního klubu PRAMÍNEK – Ekocentrum Říčany
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - CESTA KE KOŘENŮM
aneb „Afrika v nás“
Představte si, že vaše děti si hrají celý týden na louce a v lese,
přitom si osvojují nové dovednosti, rozšiřují si znalosti a poznávají sami sebe i druhé.
Vše pod dohledem profesionálních lektorů a pedagogů z České republiky,
Senegalu a Gambie.
14. – 18. 7. 2014 každý den od 8.00 do 17.00
Základna je na louce u Říčanské hájovny - www.lesniklubpraminek.cz
Děti čeká:
bubnování a rytmika /Papis Nyass/
tanec a taneční průprava /Cire Beye a Kaolack/
zpěv a kreativní tvorba /Antonia – Yellow Sisters/
tématické a tvůrčí výlety /Samuel/
anglická konverzace a pohodový čas
vaření na ohni a vynikající zdravé obědy
lanová opičí dráha a mnoho dalšího
Dle dohody přivezeme děti vláčkem i z centra Prahy.
Celý tábor uzavřeme závěrečným vystoupením všech dětí
a odprezentujeme jejich práci.
POZOR!!!…nezapomínáme ani na dospěláky
– připravujeme večrní workshopy.
S radostí pošleme všechny podrobné informace.
CENA: 4.190,Sourozenecká SLEVA 10%.
Papis
Antonia
Cire
Samuel
Kaolack
www.africkydum.cz
Dotazy a přihlášky pro děti od 4 do 12 let posílejte
na
8
[email protected]
Věstník obce Světice • 3/2014 Lesní klub Pramínek
KROUŽKY V PRAMÍNKU OD ZÁŘÍ
V září 2014 chystáme otevřít opět dramatický kroužek, který povede Petra
Jančová. Dále nově pohybově-taneční
kroužek pod vedením Hanky Říhové (www.
hankarihova.com), který bude probíhat
v tělocvičně kulturního domu. Pro více informací o kroužcích sledujte naše webové
stránky www.lesniklubpraminek.cz.
ČARODĚJNICKÝ REJ
V PRAMÍNKU
SLAVNOST OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK V PRAMÍNKU
V polovině máje jsme se vydali k nedaleké
studánce, abychom ji po zimě vyčistili od
nánosu bahna, napadaného listí a větviček.
Studánku jsme pozdravili písní a poté jsme
se již pustili do práce. Když jsme vyčistili její
koryto a voda z ní začala proudit, ozdobili
jsme studánku různobarevnými květinami.
A v tu chvíli vše na okamžik ztichlo a zjevila
se nám studánková víla, která nám nalila
do hrníčků svou průzračnou vodu.
Čarodějnice jsme letos oslavili společně
s dětmi ze ZŠ Světice. Děti se s radostí převlékly do kostýmů, závodily na
košťatech a smetácích, létaly po louce
a užívaly si oslavu kouzel.
Jarní slavnost v Pramínku
– Otvírání studánek
BENEFICE PRO PRAMÍNEK
Čarodějnice v Pramínku
V září proběhne benefiční akce v Říčanech
na podporu lesní školky Pramínek. Cílem benefice bude pomoci dofinancovat
stavbu jurty – nového zázemí pro lesní
třídu Kapiček. Program benefice budou
tvořit naši lektoři: můžete se těšit na Prago
Union, divadlo, fireshow... Více infomací
o benefici uveřejníme na našich stránkách.
Za vaši účast a podporu na benefici
budeme vděčni.
9
Věstník obce Světice • 3/2014
Skleněné plochy zabíjí
K moderní architektuře neodmyslitelně
patří velké skleněné plochy, ať už se jedná
o okna, dveře či celé stěny, se kterými se
setkáváme nejen na městských veřejných
budovách, ale neméně často také na venkovských rodinných domech. Jistě nebudu
ve Světicích sama, kdo už prožil následující
neblahý zážitek – sedíte v klidu u francouzkého okna a vychutnávajíc si kávu, kocháte
se pohledem do zahrady. V tom se ozve
silná rána a na skle se objeví otisk ptačích
křídel. Nebohý pták, který právě narazil do
vašich oken, leží pod nimi buď už mrtev,
nebo otřesen ztěžka dýchá s rozevřenými
křídly. To zarmoutí snad každého, zvláště
jsou-li svědkem děti.
Odhaduje se, že v České republice zahyne
v důsledku nárazu do skla statisíce ptáků
ročně, v celé Evropě je to dokonce 10
milionů ptáků, což je 10x více, než jich zabijí
domácí kočky. Jde tak o druhou nejčastější
příčinu úhynu ptáků spojenou s lidskou
činností, hned po ničení životního prostředí.
Oběťmi skel jsou především drobní pěvci,
ale i mnohem větší ptáci, jako jsou sovy,
dravci, holubi nebo strakapoudi. Proč ptáci
do skla narážejí? Nevnímají ho totiž jako
Jak to vidí člověk
10
Jak to vidí pták
Samolepky aplikujeme zvenčí
na okno v rozestupu 10 cm.
překážku, ale vidí v něm odraz okolní krajiny a cestu k průletu. Ještě horší je situace
u rohových oken či oken, kterými je vidět
další okno na druhé straně místnosti, kde
vzniká dojem volného prostoru ještě více.
Známé černé siluety přitom nic nevyřeší
a zároveň nejsou právě pěknou ozdobou. Ptáci totiž nejsou tak hloupí, aby si
mysleli, že silueta představuje skutečného
dravce, a je-li umístěna pouze jedna na
m2, rozhodně to k upozornění na překážku
nestačí. Dnes se však nabízí jiné řešení.
Nedávno vyvinula Česká společnost ornitologická a Zelená domácnost speciální
samolepky viditelné v UV světle, které lidské
oko vnímá jen při pohledu zblízka, ale pták
je vidí jako modrý zářící bod, který z dálky
signalizuje překážku. České samolepky se
vyrábějí v několika různých tvarech a velikostech. Arch dostačující pro jedno běžné
okno vyjde na 99 Kč. Důležité je samolepky
nalepit zvenčí a v dostatečných odstupech,
alespoň 10 cm od sebe. Vybrat si můžete
i samolepky oboustranné s motivy vhodnými např. do dětských pokojů. Vždy platí,
že důležitá je co největší možná hustota na-
Věstník obce Světice • 3/2014 lepených vzorů. Na okna skleníků, pařníků
či kůlen můžete využít i pásku, kterou stačí
nalepit v rovnoběžných pruzích 10 cm od
sebe.
Možností, jak nárazy ptáků do skel omezit,
je ale více. Vidíte-li např. pokojové květiny
ve vašem obýváku i zvenku, vidí je i ptáci
a mohou je považovat za vhodný úkryt. Je
proto dobré posunout květináče dále od
okna. Využít můžete také rolety a žaluzie.
Vlastní kreativitě se meze nekladou, při
dodržení uvedené hustoty objektů můžete
použít k zavěšení před okno téměř cokoli,
co bude lahodit vašemu oku. Můžete tak
třeba s dětmi vytvořit různé sezónní dekorace ve formě závěsů z provázků.
Právě nyní je období, kdy ptáci vyvádějí
svá mláďata a nezkušení mladí kosi, ­drozdi
či červenky, kteří ještě nedokážou dobře
manévrovat a neznají nástrahy svého okolí,
končí často svůj kratičký život nárazem do
našich oken. Zakoupíte-li si samolepky v internetovém obchodě www.zelenadomacnost.com, získáte k nim také samolepku
s poděkováním, kterou můžete nalepit
třeba na poštovní schránku a zároveň tak
propagovat ochranu ptáků. Vždyť každý
zachráněný ptačí život má smysl!
Alena Klvaňová
Více o této problematice na:
www.ochranaptaku.cz. Můžeme si vybrat z několika tvarů
a barev samolepek.
11
Věstník obce Světice • 3/2014
Nábor hráčů do fotbalového oddílu SK Světice
Vážení rodiče, sportovci a malí fotbalisté,
tým SK Světice opět provádí nábor
dětí i dospělých do oddílů SK Světice.
V soutěžním ročníku 2014/2015 budeme
mít 4 družstva mládeže – mladší žáky
(okresní
přebor),
starší
přípravku
(turnajově), mladší přípravku (turnajově)
a nejmenší (Babyfoot-turnajově) – a kate­
gorii mužů (okresní přebor IV. tř.). Pokud
byste Vy nebo Vaše děti měli zájem, tak
budeme rádi, když se spojíte s trenérem
mládeže p. Čeňkem Nykodemem (tel. č.
777 813 812 nebo e-mail: [email protected]
seznam.cz) anebo se osobně přijdete podívat a dohodnout v době konání tréninků,
které probíhají pravidelně v úterý a čtvrtek
od 17:15 - 18:45 (mládež) a ve středu od
18:00 - 19:30 (muži). Preferujeme pro výše
zmíněné soutěže hráče (děti), kteří jsou
narozeni v letech 2002 – 2009. Pro kategorii mužů bychom rádi přivítali hráče, kteří
jsou narozeni 1996 a starší. Budeme rádi
za každého nového člena v našem sportovním klubu.
Předseda SK Světice,
Pavel Kyzlink
Den plný fotbalu v rámci oslavy 80-tých let od založení
klubu SK Světice
Vážení sportovní přátelé, vážení
pamětníci, vážení členové klubu SK
Světice,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na den
plný fotbalu, který proběhne na hřišti ve
Světicích dne 14.6.2014. Program na
počest oslavy 80-tého výročí založení
klubu SK Světice bude především fotbalový, plný uvolněné atmosféry a bude
veden v čistě přátelském duchu. Na
hřiště se během dne dostanou všechny
věkové kategorie a to od 10:00 proběhne
MINI turnaj kategorie Babyfoot, od 14:30
se představí hráči st. přípravky proti
tatínkům, od 16:30 proběhne utkání
mezi hráči ml. přípravky a babyfoot
proti maminkám a od 18:00 proběhne
přátelské utkání mezi hráči staré gardy
a mužů SK Světice.
Během celého dne bude pro všechny
hráče
a
fanoušky
připraveno
občerstvení, které bude v rámci tohoto výjimečného dne oslav fotbalu ve
Světicích ZDARMA.
PROTO: „Pojďte se bavit, pojďte fandit, pojďte podpořit ty nejmladší, ale
i ty nejstarší a pojďte si pochutnat.“ Na
všechny se těší klub SK Světice.
Předseda SK Světice,
Pavel Kyzlink
Revitalizace hrací plochy v měsíci červenci
Vážení sportovci, vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou požádali, zdali byste v měsíci červenci mohli respektovat
zákaz vstupu na hrací plochu hřiště ve Světicích. Na začátku července máme v plánu letní
revitalizaci hrací plochy, která bude spočívat v aerifikaci hrací plochy a dosevu nové travní
směsi. Je tedy zapotřebí umožnit trávě, aby se mohla uchytit :-). Počítáme, že zase od
srpna, bude hřiště plně k dispozici.
Děkujeme za pochopení.
Předseda SK Světice, Pavel Kyzlink
12
Věstník obce Světice • 3/2014 Výsledné tabulky
Babyfoot
Tabulka se neeviduje. Světický tým všechny zápasy vyhrál!
Mladší přípravka A
Místo
Název týmu
V
R
P
Body
Skóre
1.
TJ Kunice A
20
6
4
66
136:73
2.
FK Říčany
18
6
6
60
105:69
3.
SK Zeleneč A
13
9
8
48
98:84
4.
SK Úvaly
13
8
9
47
114:72
5.
SK Union Čelákovice
8
5
17
29
83:114
6.
SK Světice A
0
2
28
2
44:168
Místo
Název týmu
V
R
P
Body
Skóre
1.
SK Viktoria Sibřina
29
2
5
89
160:50
2.
FK Radošovice
27
2
7
83
168:85
3.
SK Světice B
27
1
8
82
194:72
4.
SK Vyžlovka B
19
0
17
57
133:133
5.
TJ Kunice B
9
2
25
29
119:159
6.
TJ Sokol Hrusice
7
4
25
25
92:155
7.
SK Kostelec u Křížků
2
1
33
7
34:246
Mladší přípravka B (stav před posledním turnajem)
Starší přípravka (stav před posledním turnajem)
Místo
Název týmu
V
R
P
Body
Skóre
1.
SK Zeleneč
19
1
5
58
116:41
2.
FK Brandýs - Boleslav A
16
0
9
48
76:62
3.
FK Říčany
15
2
8
47
92:68
4.
FK Radošovice
9
2
14
29
67:82
5.
SK Union Čelákovice
9
0
16
27
65:84
6.
SK Světice
4
1
20
13
41:120
13
Věstník obce Světice • 3/2014
Mladší žáci Kunice B
Místo
Název týmu
V
R
P
Body
Skóre
1.
Říčany B
11
0
1
33
134:11
2.
Louňovice
10
1
1
31
70:17
3.
Kostelec n.Č.L
5
1
6
16
30:44
4.
Svojetice
5
0
6
15
36:58
5.
Kamenice
4
0
7
12
42:49
6.
Kunice B
3
2
7
11
34:61
7.
Škvorec
1
0
11
3
15:121
Body
Skóre
Liga starých gard (neúplná tabulka)
Místo Název týmu
Zápasy
V
R
P
1.
SK Úvaly
6
5
1
0
16
28:13
2.
Sokol Sluštice
6
5
0
1
15
20:09
3.
Sokol Kolovraty
7
4
0
3
12
19:20
4.
TJ Sokol Škvorec
6
3
1
2
10
13:07
5.
SK Světice
6
3
1
2
10
14:14
6.
Mnichovice
7
2
1
4
7
21:20
7.
SK Vyžlovka
7
2
1
4
7
19:21
8.
TJ Kunice
6
2
0
4
6
16:23
9.
Meteor Březí
6
2
0
4
6
19:29
10.
TJ Sokol
Šestajovice
7
1
1
5
4
11:24
Konečná tabulka SK Světice - muži 2013/2014
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14
Tým
Struhařov
Světice
Křenice
Doubek
Pacov B
Dobřejovice B
Babice
Sluštice
Doubravčice
Mochov
Přišimasy
Záp.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
+
17
11
11
10
8
8
8
8
6
5
3
0
0
3
1
4
3
2
2
1
6
3
5
3
6
8
6
9
10
10
11
8
12
12
Skóre
80 : 26
59 : 50
58 : 52
54 : 54
49 : 47
60 : 53
57 : 59
45 : 60
45 : 49
41 : 61
32 : 69
Body
51
36
34
34
27
26
26
25
24
18
14
Prav.
( 21)
( 6)
(4)
(4)
( -3)
( -4)
( -4)
( -5)
( -6)
(-12)
(-16)
Věstník obce Světice • 3/2014 inzerce
TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ (11. SEZÓNA)
SOKOLOVNA STRANČICE
Kurz S1:
Začátečníci
15.15–16.50 hod., neděle, od 21. 9. 2014
Kurz S2:
Mírně pokročilí
17.00–18.35 hod., neděle, od 21. 9. 2014
Kurz S3:
Středně pokročilí
18.45–20.25 hod., neděle, od 21. 9. 2014
Kurz S5:
Speciál
Světická smečka
Nově otevřený internetový obchod
s krmivem pro psy a kočky
svetickasmecka.cz
nabízí
super
prémiové výrobky holandské firmy
Prof Pet Corporation.
V našem sortimentu naleznete granule, za studena lisované granule,
konzervy, pamlsky, vitamínové doplňky
pro psy a kočky ale také granule,
vitamínové doplňky pro psy a kočky se
zdravotními problémy.
Na e-mailu: [email protected]
nebo Tel: 731 140 949 vám rádi
poradíme s výběrem vhodného
krmiva pro vaše mazlíčky. Rozvoz ve
Světicích zdarma!
Více na svetickasmecka.cz
20.35–22.15 hod., neděle, od 21. 9. 2014
Info: tel: 603 238 090, [email protected]
www.tanecni.net
Masáže, relaxační, sportovní,
chiromasáže
Masáž obličeje ulevuje od stresu, dovede
vás k maximální relaxaci a uvolnění. Jedná
se o masáž obličejové a vlasové části hlavy
spojené s uvolněním napětí ve svalech
krku a ramen.
Masáž obličeje pomáhá oddálit proces
stárnutí, neboť díky ní se zlepší krevní
oběh a pružnost svalů. Masáž lávovými
kameny v pohodlí vašeho domova. Jana
Kalašová, tel.: 736 103 390, e-mail: kalasová[email protected]
Pronájem hledají
Pracující muž (malíř pokojů, zedník)
+ žena (prodavačka) hledají levný
celoroční
pronájem
chatky
ve
Světicích, spojený s celkovým udr­
žováním domu. Tel.: 728 556 601.
Angličtina šitá na míru
• naučím Vás nebát se mluvit
• celoroční výuka i letní kurz
• v intenzitě i časech
dle Vašich možností
Neváhejte – tel. č. 724 252 905
Více na www.anglicky-english.cz
15
Věstník obce Světice • 3/2014
inzerce
Nabídka vybavení pro sportovní, společenské a další akce v Ladově kraji
Svazek obcí Ladův kraj v letošním roce pořídil vybavení, které by mělo usnadnit práci
všem, kteří pořádají akce v našem regionu. Dotazováním jsme vytvořili seznam toho
nejžádanějšího, co pořadatelé na svých akcích doposud postrádali nebo je museli obtížně
shánět Zároveň jde o věci, které si jednotliví organizátoři či obce sami pořizovat nebudou, protože by nebylo dostatečně využito. Touto podporou chceme přispět ke zkvalitnění
jednotlivých akcí a vyjádřit tím i naše poděkování všem, kteří připravují akce pro ostatní
a přispívají tak bohaté nabídce volnočasových aktivit v Ladově kraji.
Aktuálně je k dispozici: Ozvučovací technika - integrovaná reprosoustava s mikrofony, s možností reprodukování hudby, propojení s počítačem, telefonem apod. To vše při
velmi snadném ovládání. Megafon. Vysílačky 6 kusů vzájemně propojitelných. Nůžkové
stany 3x3 m v „barvách” Ladova kraje Elektrické várnice 10 I na teplé nápoje. Dopravní
značky (parkoviště, pozor jiné nebezpečí, zákaz vjezdu, zákaz zastavení). Dopravní
kužele. Koloběžky pro děti i dospělé. Stojan na propagační materiály. Stojany na teplou
resp. studenou vodu. Elektrocentrála pro akce pořádané mimo dosah el. vedení. (Malá
přenosná) MAS Říčansko má pak k dispozici: velký Party stan a 6 kusů prodejních stánků.
(Připravujeme ještě další vybavení a přivítáme rovněž další náměty).
Veškeré vybavení Ladova kraje je k zapůjčení všem členským obcím a subjektům z těchto
obcí pro veřejné nekomerční akce zcela zdarma. Pro komerční akce může být zapůjčeno
za poplatek.
Jako garantor za vypůjčení bude vůči Ladovu kraji vystupovat členská obec. Vzhledem
k tomu, že neznáme všechny akce a jejich organizátory, informuje zájemce o zapůjčení svůj
obecní úřad, který nám potvrdí, že vypůjčovatel je z dané obce a akce se koná v našem
mikroregionu (toto se netýká organizací zřizovaných členskou obcí).
Zapůjčení lze pak domluvit prostřednictvím e-mailu: [email protected] Na webových
stránkách www.laduv-kraj.cz/kalendarakci se snažíme informovat o všech akcích, které se
v regionu a jeho okolí konají, proto nás prosím informujte. To nejzajímavější najdete hned
na úvodní straně. Aktuality a zajímavosti nově uveřejňujeme také na facebooku - Ladův
kraj.
Veškeré informace o půjčovnách koloběžek, trasách kam se na nich lze v Ladově kraji
vypravit a s čím dalším lze koloběžkový výlet kombinovat najdete na www.kolobezkujeme.
cz. Znovu také připomínáme, že koloběžky jsou zdarma k dispozici zdejším školám, sportovním oddílům apod.
Vydává OÚ Světice jako svůj zpravodaj. Všechna práva vyhrazena. Tisk zajišťuje společnost Erbes s. r. o.,
www.erbes.cz. Nabízíme možnost inzerce a otištění příspěvků občanů – bližší info na tel.: 323 602 069.
Redakční rada: Tomáš Broukal, Jitka Havlíčková, Pavel Kyzlink, Klára Rudolfová, Jiří Vomlel.
Grafická úprava: Přemysl Mrzena. Příspěvky můžete posílat E-mailem na adresu [email protected]
Inzerce neprochází jazykovými korekturami. Ceník inzerce: A5 - 350 Kč, 1/4 A5 - 90 Kč, neziskové řádkové
inzeráty zdarma. Uzávěrka tohoto vydání byla 31. 5. 2014. Uzávěrka následujícího vydání je 31. srpna 2014.
Výtisk je neprodejný.

Podobné dokumenty