Almanach - Gymnázium Roudnice nad Labem

Komentáře

Transkript

Almanach - Gymnázium Roudnice nad Labem
ALMANACH
GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM
1877–2007
ALMANACH
GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM
1877–2007
Základní údaje o škole
Název školy:
Gymnázium, Roudnice nad Labem,
Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Adresa školy:
Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem, 413 01
Zřizovatel školy:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem, 400 01
Webové stránky:
www.gym-rce.cz
E-mail:
[email protected]
Telefon:
416 837 320
Fax:
416 837 320
Ředitel školy:
Mgr. Miloslav Mann
Zástupce ředitele:
Ing. Antonín Hrádek
Datum založení gymnázia: 1. září 1877
OBSAH
I. Gymnázium Roudnice nad Labem v letech 1997 až 2007....................................... 4
Projev hejtmana Ústeckého kraje ...................................................................................................... 4
Projev starosty města ........................................................................................................................ 5
Projev ředitele školy.......................................................................................................................... 7
Gymnázium Roudnice nad Labem v letech 1877 až 1997 .................................................................. 8
Gymnázium Roudnice nad Labem 1997 až 2007 ............................................................................. 14
Vzpomínka na naši kolegyni Hanku Hodkovou ............................................................................... 17
Pracovníci gymnázia v letech 1997 až 2007..................................................................................... 18
Malá vzpomínková anketa .............................................................................................................. 20
Mezinárodní spolupráce ................................................................................................................. 29
Projekt Socrates ........................................................................................................................ 29
Výměna s Artland Gymnasium Quakenbrück ............................................................................. 33
Na návštěvě v Německu ............................................................................................................. 33
Herzlich Willkommen in Roudnice ............................................................................................. 34
Interview s panem Rolandem Bumbem ....................................................................................... 35
Partnerství škol Roudnice – Emmen ............................................................................................ 37
Výměnný program s Lycée professionnel Jean Caillaud v Ruelle-sur-Touvre .................................. 38
Nejvýraznější úspěchy studentů gymnázia v letech 1997 až 2006.................................................... 39
Úspěšnost studentů při přijímacím řízení na vysoké školy ............................................................... 45
Proměna výukového technického zázemí ........................................................................................ 46
Studijní možnosti ........................................................................................................................... 46
Srovnání studia na střední škole v České republice a v USA............................................................. 46
II. Informace z výroční zprávy za školní rok 2005 až 2006 ..................................... 49
Údaje o přijímacím řízení................................................................................................................ 49
Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia .................................................................................... 49
Maturitní zkoušky 2006 .................................................................................................................. 51
Úspěšnost absolventů gymnázia v přijímacím řízení na VŠ v roce 2006 .......................................... 53
Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem ............................................................................ 55
Přehled hospodaření Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem ........................................... 56
Školní sportovní klub ...................................................................................................................... 57
Úvod do světa práce........................................................................................................................ 57
Environmentální výchova ............................................................................................................... 57
Zavádění nových metod výuky a vzdělávání.................................................................................... 57
SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání ............................................................................ 57
Projekty .......................................................................................................................................... 58
Středoškolská odborná činnost ....................................................................................................... 60
Studentský parlament .................................................................................................................... 60
PEER program .................................................................................................................................60
Humanitární aktivity ...................................................................................................................... 60
Pěvecký sbor Zlatá střední............................................................................................................... 61
III. Gymnázium dnes ............................................................................................... 62
Pedagogický sbor 1936 až 1937 ...................................................................................................... 62
Pedagogický sbor 2006 až 2007...................................................................................................... 62
Učební plán ve školním roce 2006 až 2007 ..................................................................................... 64
Seznam studentů gymnázia 2006 až 2007 ...................................................................................... 65
IV. Seznamy absolventů od roku 1945 do roku 2006 .............................................. 68
V. Sponzoři ............................................................................................................ 108
3
V tomto roce si naše škola připomíná 130. výročí svého založení. Záštitu nad oslavami, které proběhnou ve dnech 8. a 9. června 2007, převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc.
Vážení přátelé,
dovolte, abych vyjádřil několika slovy nejen svůj názor k problematice resortu krajského školství, respektive na adresu škol
a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Především bych rád zdůraznil, že Ústecký kraj věnuje zejména
v posledních letech rozvoji vzdělanosti v regionu velkou pozornost. Snažíme se napravit nelichotivé postavení našeho kraje
v rámci České republiky, ať už jde o počet a zaměření vysokých
škol nebo o typ vzdělání, ale intenzívní pozornost věnujeme také
střednímu a učňovskému školství. Za tímto konstatováním stojí mimo jiné také investované miliony korun do rekonstrukcí a modernizací školských objektů. Všichni víme, že rozvoj
vzdělanosti úzce souvisí s největším problémem našeho kraje – s velkou nezaměstnaností.
Proto je v zájmu nás všech tento nepříznivý fakt eliminovat a vytvořit pro žáky a studenty
i jejich pedagogy takové podmínky, abychom už v blízké budoucnosti mohli konstatovat
obrat k lepšímu.
Osobně jsem rád, a přesvědčil jsem se nejednou o tom při návštěvách škol a učilišť, že současné vzdělávací programy jsou pestré, zajímavé i přitažlivé.
Ostatně svědčí o tom i každoročně se zvyšující procento uchazečů a zájemců o obory, které krajské školy a učiliště nabízejí. Jsem také rád, že školy našly ve svých aktivitách pomocníky, mezi nimiž nechybějí významní podnikatelé a firmy z našeho kraje. Společně je spojuje velký cíl – zvrátit nepříznivé statistky, týkající se vzdělanosti obyvatel našeho kraje.
Vazba na ekonomický a sociální vývoj regionu, celoživotní vzdělávání a motivace jdou
s tímto úkolem ruku v ruce. Oceňuji, že se stali dobrými partnery a určitě nepřeženu, když
řeknu, že v každodenním životě škol a učiliště je to vidět. Nakonec jejich společnou snahu
prověří nejen škola a pedagogové, ale především náročné a mnohdy nesmlouvané zákony
současného trhu práce.
Rád bych poděkoval všem těm, kteří svou práci vykonávají obětavě a poctivě, kteří pro svou
práci, jak se říká, dýchají. V letošním roce si některé školy připomenou při různých příležitostech výročí svého vzniku. Přeji jejich vedením, aby to byly dny příjemné a významné,
a stejně jako se do školních lavic rády vracejí generace bývalých žáků a studentů, aby se
sem za čas vraceli i ti, kteří je dnes navštěvují. Totéž přeji i ostatním školám a školským zařízením, které jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje.
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
4
Vážení čtenáři,
publikace, která se Vám dostává do rukou, je průvodcem historie
roudnického gymnázia od roku 1997 do roku 2007.
Roudnické gymnázium je neoddělitelně spjato s městem Roudnice nad Labem ležícím v samém srdci Čech, pod památnou horou
Říp, a proto si při této příležitosti dovolím krátce připomenout
jeho bohatou kulturní historii.
První zmínky o Roudnici pocházejí z poloviny dvanáctého století. Již v raném středověku se město dostalo do majetku pražských biskupů, kteří zde nechali vystavět kamenný hrad (druhou světskou stavbu tohoto druhu na našem území). Poslední pražský biskup Jan IV. z Dražic započal v roce 1333 stavbu kamenného mostu přes řeku
Labe a stavbu kostela s augustiniánským klášterem, který se stal významným místem středověké vzdělanosti a zbožnosti.
Husitské války se dotkly i Roudnice nad Labem a způsobily zánik augustiniánského kláštera a přivodily změnu majitelů města, které přešlo do rukou světských pánů. Ti se zde střídali a teprve na sklonku 16. století Roudnici delší čas držel Vilém z Rožmberka a po jeho
smrti Rožmberkova poslední žena Polyxena, rozená z Pernštejna. Polyxena se v roce 1603
provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz a Roudnice tak připadla na více jak 300
let do majetku tohoto předního českého rodu.
Dokladem prosperity nových majitelů zůstává do dnešních dnů především impozantní
budova roudnického barokního zámku na místě původního hradu. Zámek nechal postavit
významný český politik 17. století Václav Eusebius z Lobkowicz. Stavbu v letech 1652–1684
prováděli italští architekti, především Antonio Porta. Zámek se stal významným kulturním
centrem. Známý byl bohatý archiv, zámecká knihovna či obrazárna s četnými díly předních
světových tvůrců.
V 18. století založil František Josef Maxmilián Lobkowicz zámecké divadlo se stálým
orchestrem, kde byla uvedena např. slavnostní premiéra Haydnova „Stvoření světa.“
Nový vědecko-technický rozvoj nastal v Roudnici nad Labem ve druhé polovině 19. století,
kdy se stavěla řada nových průmyslových závodů, z nichž některé jsou dodnes světově proslulé. V roce 1891 se stal starostou města Ervín Špindler. V době, kdy vykonával tento úřad,
nastal nový stavební rozkvět města, který byl nazván „zlatou dobou Roudnice nad Labem“.
Špindlerovou zásluhou se v roce 1910 postavil nový most, který nahradil původní kamenný gotický most zničený Švédy ve třicetileté válce. Rovněž kulturní život města zaznamenal v tomto období veliký rozvoj a rozkvět, jehož vyvrcholením bylo založení muzea Karla
Rozuma roku 1901 a Moderní galerie výtvarného umění Augusta Švagrovského roku 1910.
V Roudnici nad Labem se narodily a působily významné osobnosti, mimo jiné k nim patřili například historik umění a profesor vídeňské university Max Dvořák, scénograf světového významu František Tröster, hudební skladatel Josef Vlach Vrutický, spisovatel Arthur
Breiský, básník Josef Hora, mezzosopranistka Klementina Kalašová, filmový režisér Georg
Wilhelm Pabst, výtvarníci Angelo Zeyer a Otakar Nejedlý či architekt Jan Zeyer.
5
Roudnice nad Labem a Podřipský region jsou po staletí symbolem české vzdělanosti, neboť
právě Podřipsko bylo hlavní oporou jejího pokroku. Na demokratické, hospodářské a kulturní tradice se v Roudnici nad Labem začalo navazovat opět po roce 1989.
Historie nám na mnoha příkladech naznačuje, že společnost, která není založena na pevných morálních, etických a kulturních základech, zaniká. Proto je význam výchovy a vzdělávání nevyčíslitelný.
Pevně věřím, že díky porozumění a vstřícnosti představitelů Ústeckého kraje, města Roudnice nad Labem a občanskému zaujetí pro potřebu kvalitní vlastní výchovně-vzdělávací
instituce, obětavosti vedení školy a pedagogického sboru gymnázia, budou trvalé hodnoty
navazující na dílo předchůdců zachovány.
Přeji gymnáziu, aby se rozvíjelo a aby i nadále přinášelo ušlechtilé plody vzdělanosti
a radosti současným i budoucím generacím nejen na celém Podřipsku.
Zdeněk Kubínek
starosta města
6
Vážení přátelé!
Gymnázium v Roudnice nad Labem bylo založeno v roce 1877
jako Obecné reálné (osmileté) gymnázium. Patří tedy mezi nejstarší česká gymnázia. Škola je dnes umístěna v Havlíčkově ulici,
právě v té budově, kde bylo gymnázium založeno. V průběhu let
sídlilo gymnázium také v budově dnešní 2. ZŠ v Jungmannově
ulici, ale po přestěhování zpět v polovině 50. let 20. století si historickou budovu v Havlíčkově ulici postupně přizpůsobovalo
moderním vyučovacím a hygienickým požadavkům.
Do dnešních dnů prošlo branami gymnázia mnoho známých osobností v oblasti kultury,
umění, vědy nebo sportu. V dobách dávno minulých studovali na roudnickém gymnáziu
např. básníci Josef Hora a Fráňa Šrámek, výtvarník František Tröster, historik umění Max
Dvořák. Mezi nejznámější profesory roudnického gymnázia patří zakladatel Podřipského
muzea Karel Rozum a akademický malíř Antonín Kalous.
Pro mladší generace budou určitě známější jména nedávných absolventů, jako např. televizní moderátor Bohumil Klepetko, fotbalový trenér Zdeněk Ščasný, nejlepší fotbalistka ČR
Pavlína Ščasná, člen České filharmonie a orchestru Karla Vlacha Jaroslav Kopáček, houslista a člen orchestru Národního divadla Tom Klár, spisovatelka Jana Tomanová, historička
dějin umění Lenka Bydžovská, současná herečka Klára Melíšková. Mezi významné a světově uznávané osobnosti patří např. vysokoškolští profesoři, vědci a členové akademie věd –
imunolog Václav Hořejší, jeho bratr jaderný fyzik Jiří Hořejší, dále lékař a vědec Beda Břicháček, matematik Leoš Dvořák a mnoho dalších.
Od roku 2001 je zřizovatelem gymnázia Ústecký kraj. Dnes má škola cca 370 studentů a 30
stálých vyučujících. Aprobovanost je již mnoho let stoprocentní.
Gymnázium zaručuje na rozdíl od jiných středních škol důkladnou přípravu k dalšímu studiu
na vysokých školách, případně na vyšších odborných školách. Dokladem toho je každoročně
vysoké procento úspěšnosti absolventů v přijetí na VŠ – v posledních letech je to 88–92 %.
Aktivity gymnázia přerůstají hranice ČR. Našli jsme nové partnery pro odbornou spolupráci v rámci mezinárodních projektů i pro výměnné zájezdy studentů a profesorů – navázali jsme nová přátelství např. s Artland Gymnasiem ve městě Quakenbrück v Německu,
s lyceem ve městě Ruelle sur Touvre ve Francii, anebo s Hondsrug College ve městě
Emmen v Holandsku.
Vážení přátelé, v našem Almanachu Vám předkládáme mnoho zajímavých informací o škole, která si připomíná již 130. výročí svého založení. Gymnázium Roudnice nad Labem je
moderní školou s bohatou tradicí, neodmyslitelně patřící k podřipskému regionu, pro který vychovává budoucí inteligenci.
Do dalších let přeji současným i bývalým studentům, ale také zaměstnancům a pedagogickým pracovníkům gymnázia stálé zdraví, pevné nervy a hodně úspěchů. Škole samotné
přeji, aby si udržela svou prestižní úroveň a dobré jméno i v dalších letech.
Mgr. Miloslav Mann
ředitel Gymnázia Roudnice n. L.
7
Gymnázium Roudnice nad Labem v letech 1877 až 1997
Myšlenka vytvoření českých středních škol vznikala v mnoha českých městech už v době
50. let 19. století, kdy se potřeba vzdělanosti a národní uvědomělosti začala projevovat více
než v letech předchozích.
V Roudnici nad Labem bylo sice několik národních škol českých a téměř do konce minulého století také škola německá. Avšak ten, kdo chtěl studovat střední školu, musel dojíždět
do německého gymnázia v Litoměřicích, nebo do českého gymnázia ve Slaném. Mnozí z
občanů města naléhavě pociťovali potřebu české střední školy pro Roudnici nad Labem, a
tím i pro celé Podřipsko. Po pádu Bachova absolutismu, na počátku 60. let minulého století, moudří a prozíraví vlastenci začali propagovat tuto vznešenou myšlenku na veřejnosti.
Byl to především starosta města Roudnice nad Labem a lékárník u Zlaté koruny František
Zinke, dále advokát dr. Josef Václavík a také jeden z nejvýznamnějších občanů města –
redaktor časopisu Podřipan a pozdější starosta Ervín Špindler. Tito vážení pánové při každé příležitosti vyzdvihovali nutnost otevřít českou střední školu ve městě.
Již v roce 1863 dosáhli toho, že k finančnímu zajištění střední školy byl na schůzi voličů
zemského sněmu přijat návrh, aby ve městě byl zaveden „pivní krejcar“, tj. dávka po jednom krejcaru z mázu piva. Z této dávky byl utvořen „Fond pro zřízení střední školy“, který
rostl i úroky a různými dary občanů.
Když se v letech 1866 až 1868 stavěla nová budova obecných škol, situovaná naproti proboštskému chrámu Panny Marie, přispěl „Fond...“ na zesílení základů a přistavění druhého
patra, aby zde mohlo být umístěno také budoucí gymnázium a byt pro jeho ředitele. Zatímco vyučování v nové budově začalo pro žáky národní školy již od roku 1868, gymnázium
čekalo na zahájení své činnosti ještě téměř 10 let, než byly překonány všechny názorové,
finanční a administrativní překážky.
Po dlouhodobém jednání obecního zastupitelstva byla v prosinci roku 1876 podána do Prahy a do Vídně žádost o povolení zřídit v Roudnici nad Labem čtyřtřídní reálné gymnázium.
Povolení od ministra kultury a vyučování, že město smí otevřít první třídu obecného reálného gymnázia, došlo dne 2. srpna 1877. První školní rok reálného gymnázia byl zahájen
17. září 1877 za přítomnosti okresního hejtmana a členů městské rady.
Každým dalším rokem se škola rozrůstala vždy o jednu třídu. Původně čtyřtřídní ústav byl
stále pouze nižším gymnáziem, ale po čtyřech letech tento stav již zcela nevyhovoval potřebám města a celého Podřipska. Aby nemuseli nadaní studenti odcházet dokončit gymnaziální studia jinam, městské zastupitelstvo se rozhodlo vydržovat celých osm tříd z obecního
rozpočtu a v listopadu 1880 požádalo ve Vídni o rozšíření školy o další čtyři třídy. Od školního roku 1881/82 se skutečně roudnické gymnázium stalo úplným, tedy osmiletým. To se
projevilo i v novém, přesnějším názvu školy: Obecné reálné a vyšší gymnázium.
S růstem počtu tříd i žáků a také profesorského sboru bylo město nuceno řešit problém
nedostatku prostor přidělených gymnáziu v budově obecných škol naproti proboštskému
chrámu. Pro nové třídy musely být pronajaty místnosti mimo budovu školy. V roce 1881
to byla jedna místnost v domě knihkupce Mareše, naproti železitému prameni vyvěrající-
8
mu poblíž kostela, a v roce 1882 musela být další třída umístěna v sousedním domě uzenáře Urbana.
Proto bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy financované z „Fondu pro zřízení střední školy“. Na konci Mezibranské ulice, naproti kapli sv. Josefa, byla zakoupena od mlynáře
Václavíka stavební parcela a v červnu 1882 se začalo s prvními stavebními pracemi.
Nová dvoupatrová budova byla projektována speciálně pro umístění všech tříd osmiletého
gymnázia. Nebylo zapomenuto ani na odborné učebny přírodovědných předmětů a nezbytné kabinety. Součástí budovy byla i školní kaple a byt ředitele. Celá stavba byla dokončena
za jediný rok a už v srpnu 1883 bylo do školy nastěhováno zařízení, aby se mohlo v září
zahájit vyučování. Na jižní straně, na další parcele, byla zřízena botanická zahrada, Která
se později stala chloubou města. Od začátku školního roku 1883/84 bylo obecné reálné a
vyšší gymnázium umístěno již v nově postavené budově, imponující rozlohou i řešením.
Během působení ředitele Františka Prusíka byl od roku 1878 na gymnáziu zřízen podpůrný spolek s názvem Matice studentská. Jejím cílem bylo finančně i hmotně podporovat
nemajetné studenty. Činnost podpůrného spolku propagovali i další ředitelé. Matice pro
studenty nakupovala knihy a učebnice, přispívala na ošacení a na zajištění obědů, hradila
výdaje při výletech, zájezdech, apod., poskytovala také stipendium nejlepším studentům.
Předsedou Matice byl většinou přímo starosta města Roudnice nad Labem, místopředsedou vždy ředitel gymnázia.
Peníze získávala Matice převážně jako dary od rodičů některých studentů a od příznivců
školy – většinou podnikatelů, někdy také od roudnických peněžních ústavů a průmyslových
podniků, v neposlední řadě též od bývalých absolventů, kteří škole mnohonásobně vraceli
to, co sami dostali. Významným zdrojem příjmů pro Matici bylo také konání společenských
akcí, jako např. školních plesů, akademií a koncertů, pořádání veřejných oslav k některým
výročím školy apod. Nesporný význam měla Matice po celou dobu své existence, tj. od roku
1878 až do roku 1948.
V roce 1891 se výrazně změnilo obecní zastupitelstvo, přízeň obecnímu gymnáziu však
zachovalo. Starostou města se stal Ervín Špindler, poslanec zemského sněmu a říšské rady
za mladočechy. Teprve tehdy se podařilo vymoci na ministerstvu školství příslib zestátnění
gymnázia. Tím by se ulehčilo obecnímu rozpočtu, z něhož byla škola 15 let financována.
Dne 27. října 1892 byl skutečně vydán císařský dekret o převzetí obecního reálného a vyššího gymnázia v Roudnici nad Labem pod státní správu. Od 1. září 1893 dostává gymnázium nový titul: Státní c. k. gymnázium.
Zároveň byla schválena žádost o postupnou změnu reálného a vyššího gymnázia na čisté,
to znamená klasické gymnázium s povinným kreslením. Jako stálý učitel kreslení byl přijat
Karel Rozum, do té doby suplující učitel na gymnáziu v Klatovech.
Na všech středních školách, tedy i na roudnickém gymnáziu, bylo znát rostoucí válečné
napětí. Žáci nejvyšších ročníků museli být cvičeni ve střelbě. Hned v prvním válečném roce
museli někteří profesoři a také žáci z oktávy na vojnu. V listopadu bylo přijato do školy 25
žáků z haličských středních škol. Uprchlíci přišli do Roudnice nad Labem, kde se jich ujala
Matice studentská a různí dobrodinci. Další roky války byly ještě horší. Stále ubývalo pro9
fesorů i žáků. Všichni, od žáků až po ředitele, byli vystaveni nebezpečí, že budou udáni.
Množily se zprávy o padlých, řádil tyfus a úplavice. Přes všechny tyto těžkosti studenti do
školy stále docházeli. Nemajetným studentům byly přidělovány výtěžky z různých akcí,
dostávali jídlo, obnošené šatstvo a jiné potřebné věci.
Následky války – nedostatek chleba, topiva, svítiva – těžce doléhaly na veškerý život. Škola byla několik dní v zimě zavřena pro nedostatek uhlí, byly omezeny spoje pro dojíždějící
žáky, bylo málo učitelů. Žáci, kteří byli povoláni na frontu, skládali předčasně zkoušky, tak
zvané válečné maturity.
Úkoly a oběti válečného období byly pro zůstávající žactvo značně velké, přesto však snad
nikdo neztrácel víru, že vše zlé skončí. Každý se těšil na konec války, na den vítězství, který přišel na podzim 1918. Když se opět 6. listopadu 1918 studenti sešli, ředitel slavnostně
oznámil, že gymnázium přestalo být c. k., že je teď naše, československé.
V novém státě byla provedena reforma celého školství, změnil se obsah vyučování, byla
změněna i organizace školního roku. Učitelé a žáci zavedli ve škole žákovskou samosprávu.
Při škole byly zřízeny různé zájmové kroužky, např. hudební, přírodopisný, šachový, které
v dalších letech svou činnost rozvíjely. Konala se loutková představení, třídy si dopisovaly
se slovenskými školami. Aktivní činnost vyvíjel i školní turistický klub. V této době byl o studium na gymnáziu velký zájem.
Důležitou roli si i nadále zachovala Matice studentská, která získala mnoho darů pro svou
dobročinnou aktivitu na podporu nadaných a nemajetných studentů.
V letech 1931–1934 výrazně vzrostl zájem o studium na gymnáziu, počet žáků rychle stoupal, za tři roky se jejich počet zvýšil o jednu třetinu. Budova školy nestačila, pro nedostatek
místa musela být jedna třída umístěna v prostorách nedalekého sirotčince a další třída v
mateřské škole na Rvačově.
Od roku 1936 byl zaveden nový klasifikační a disciplinární řád. Doba vyučování byla stanovena od 8 do 13 hodin a nově se začalo klasifikovat podle stupnice pěti známek.
V roce 1938 byla situace v ČSR i v celé Evropě již velmi napjatá. Ministr národní obrany
povolal vojáky v záloze k mimořádnému cvičení, 23. září 1938 byla vyhlášena všeobecná
mobilizace. Tyto události dolehly i na školu, někteří profesoři byli povoláni do vojenské
služby. Po mnichovském diktátu se na roudnické gymnázium hlásili noví žáci, z krajů
zabraných Němci.
Náplň učiva – s výjimkou postavení němčiny – se podstatně nezměnila. Roudnické gymnázium se stává jednou z mála českých středních škol v kraji. Roudnice nad Labem se stala
pohraničním městem, když z Německa k nám bylo pouhých 7 km.
Školní rok 1939/40 byl zahájen týž den, kdy začala válka Německa proti Polsku. Přes mnoho těžkostí, plynoucích z okupace a z dlouhotrvajících prázdnin způsobených nedostatkem
uhlí, byly studijní výsledky na škole velmi dobré.
V dalším období však představitelé okupační moci výrazně zasáhli do života všech našich
škol. Byly revidovány a kontrolovány školní knihovny a kabinety, některé knihy a pomůcky
10
byly zakázány. Byly vydány nové směrnice pro vyučování, jimiž škola zcela ztratila český
řád. Některým studentům, zejména židovské národnosti, bylo studium zakázáno.
V roce 1940 bylo do Roudnice nad Labem přemístěno 123 žáků z litoměřického gymnázia,
které bylo po mnichovském diktátu provizorně přestěhováno do Terezína. České gymnázium v Litoměřicích muselo totiž v říjnu 1938 ukončit svou činnost, neboť Litoměřice patřily
do území zabraného Německem. Prostory školy pochopitelně nemohly stačit zvýšenému
počtu žáků. Zřizovaly se proto i třídy mimo školní budovu.
První obětí Heydrichovy vlády se stal profesor dějepisu a zeměpisu Miloslav Broft, který byl
9. října 1941 zatčen tajnou státní policií a umučen v koncentračním táboře v Osvětimi.
Na škole byla zavedena strážní služba z žáků vyšších ročníků, kontrola návštěv. Zřízena
byla i protiletecká obrana ústavu, v noci byly nasazovány protiletecké hlídky. Na znamení
sounáležitosti k německé říši byl zaveden árijský německý pozdrav. Za této situace nevládly na škole dobré poměry. Bylo třeba stále se mít na pozoru. Nikdo nevěděl, komu může
důvěřovat.
Roudnického gymnázia se teror okupantů přímo dotkl dne 20. června 1942. Právě před
polednem této nešťastné soboty německé četnictvo obsadilo budovu. Studenti i studentky
sexty a septimy byli převezeni do malé pevnosti v Terezíně, kde byli vyslýcháni. Později byli
přemístěni do jiných koncentračních táborů či na nucené práce. Pouze někteří z nich se ještě během války vrátili domů. Devět studentů se ke svým rodičům a kamarádům nevrátilo
již nikdy. Při nacistické okupaci bylo umučeno těchto devět studentů:
Otomar Fabián, Vladimír Adamec, Karel Dvořák, Ivo Karfík, Bohumil Kratochvíl,
Miroslav Kukuk, Miroslav Lácha, Karel Švojgr a Sylva Rajtrová.
Mezi těmi, kteří byli pronásledováni a vězněni za své čestné a vlastenecké smýšlení, byl i
katecheta Josef Pikora. Ke své učitelské práci se mohl vrátit, podobně jako někteří další suspendovaní profesoři, až po skončení války.
V září 1943 bylo přízemí budovy zabráno německou školou Napola. Docházelo k přeškolování profesorů. Žáci trávili čas určený k vyučování na různých brigádách. I počet členů profesorského sboru se zmenšil. Někteří z vyučujících byli nasazeni na práci do válečně důležitých podniků až do konce války.
V únoru 1945 muselo gymnázium přenechat některé prostory vojsku. Učit se tak pro nedostatek místa nemohlo. Všechny školy ve městě byly zabrány buď pro účely vojenské, nebo
pro potřeby mezinárodního Červeného kříže, pro uprchlíky a zajatce. Byla přeplněna nejen
budova, ale i zahrada.
9. května 1945 byla budova při náletu zasažena bombou a těžce poškozena, naštěstí však
nebyl nikdo smrtelně raněn. Byla rozbita okna, poškozena omítka, střecha, zdemolován
byt školníka, rozbit nábytek, zničeny sbírky knihovny a zařízení tělocvičny. Válečné období skončilo pro město dne 10. května 1945, kdy roudnická veřejnost uvítala příchod Rudé
armády. Hrůzy okupačních let byly ještě dlouho živé. Živá zůstala i vzpomínka na kamarády, kteří padli.
11
Školní rok 1945/46 byl prvním školním rokem v osvobozené vlasti. Stejně jako v životě celé
společnosti i na roudnickém gymnáziu byly napravovány křivdy fašistického režimu. Ještě
v tomto školním roce tak dokončili studium a úspěšně odmaturovali všichni studenti věznění v době okupace.
Před samotným zahájením školního roku bylo na počest nedávno zemřelého významného
českého básníka Josefa Hory, absolventa školy z roku 1910, pojmenováno roudnické gymnázium jeho jménem. Název Horovo gymnázium byl používán až do roku 1953, do nové
školské reformy.
V dubnu 1948 byla uzákoněna pro naše školství zásadní změna. Národní shromáždění
schválilo zákon o jednotné škole. Tímto zákonem byla zavedena povinná devítiletá školní
docházka pro mládež od šesti do patnácti let. Zrušena tak byla, mimo jiné, i nižší reálná
gymnázia. Zákon o jednotné škole ovlivnil i vnitřní život gymnázia. Na škole byla ustavena
žákovská organizace ČSM, která propagovala a pořádala brigády, sportovní soutěže, kulturní a kulturně politické akce.
Dne 24. dubna 1953 byl vyhlášen nový školský zákon, který reorganizoval všeobecně vzdělávací školy. Byly vytvořeny osmileté (základní) a jedenáctileté (střední) školy. Gymnázia
na mnoho let ztrácejí svůj tradiční název. V Roudnici nad Labem byla vytvořena Jedenáctiletá střední škola, která soustředila žáky bývalé národní školy a studenty dosavadního gymnázia. Umístěna byla dokonce ve dvou budovách – v budově gymnázia v Jungmannově ulici a v budově národní školy v Havlíčkově ulici. Učitelský sbor školy byl rozšířen o učitele
škol I. a II. stupně. Ředitel měl tedy na starost jednu školu ve dvou budovách.
Ve výuce došlo k některým změnám. Latina byla v 9. až 11. třídě předmětem nepovinným,
byly jí věnovány pouze dvě hodiny týdně. Proti dřívějším dobám to byla veliká změna. Nově
byl od roku 1959 zaveden povinný předmět výrobní praxe.
Na konci školního roku 1955/56 se gymnázium přestěhovalo z budovy v Jungmannově ulici, kde bylo umístěno od roku 1883, do původní budovy v Havlíčkově ulici, kde bylo gymnázium v roce 1877 založeno.
Od školního roku 1960/61 se základní školy rozšířily znovu na devítileté a stejně tak jedenáctileté střední školy na dvanáctileté. Místo gymnázium se používal název Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ).
Po několikaletých ne zrovna nejlepších zkušenostech s vyučovacím předmětem výrobní
praxe byl tento předmět podstatně reorganizován a redukován. Nově byly na škole zavedeny dvě studijní větve: větev přírodovědná a větev humanitní s povinnou latinou ve dvou
vyučovacích hodinách týdně.
Maturitní zkoušky ve školním roce 1967/68 se konaly podle změněných organizačních
směrnic. Povinná pro všechny abiturienty byla pouze písemná maturitní zkouška z českého
jazyka. V přírodovědné větvi se psala dále volitelná písemná zkouška buď z matematiky,
nebo z ruského jazyka, v humanitní větvi si mohli studenti volit buď jazyk ruský, nebo jiný
cizí jazyk.
Ve školním roce 1968/69 druhý a třetí ročník pokračoval podle učebního plánu a osnov
SVVŠ, první ročník zahájil studium podle učebního plánu nově zřízených čtyřletých gym12
názií. V roce 1969/70 bylo zahájeno na roudnickém gymnáziu, po dohodě s Výzkumným
ústavem pedagogickým v Praze, vyučování ve dvou experimentálních osmých třídách, kde
se ověřoval model šestiletého gymnázia.
V červnu 1985 po téměř dvou měsících vyšetřovací vazby stanuli neoprávněně před okresním soudem v Litoměřicích čtyři studenti našeho gymnázia: Josef Neudeker, Jiří Bartoš,
Miloš Řepa a Josef Kujal. Byli odsouzeni k podmíněným trestům podle paragrafu 260 odst.
1. Po politických změnách v listopadu 1989 byli všichni čtyři rehabilitováni.
Dne 27. listopadu 1989 mezi 12. a 14. hodinou proběhla celostátní manifestační stávka – na
naší škole měla podobu celoškolního shromáždění. V závěru měsíce bylo ustaveno Občanské fórum studentů a profesorů.
K prvnímu březnu byli odborem školství odvoláni všichni ředitelé škol, s tím, že do 30. června setrvají ve funkcích. Zároveň byl vypsán konkurs na obsazení uvolněných míst ředitelů
škol. V konkursních komisích zasedli dva zástupci pedagogického sboru, jeden zástupce
studentů a pracovník pedagogicko-psychologické poradny. V dubnu 1990 se pedagogickému sboru představili čtyři zájemci o místo ředitele gymnázia. Konkursní komise vybrala
bývalého člena našeho sboru Miloslava Manna.
Ve školním roce 1990/1991 nastoupilo prvních třicet studentů do primy osmiletého gymnázia. V červnu se uskutečnila první Studentská akademie.
V průběhu června školního roku 1991/1992 si studenti připomněli 50. výročí tragických
událostí z období heydrichiády, kdy na příkaz gestapa byli zatčeni studenti roudnického
gymnázia a průmyslové školy. Mnozí z nich byli transportováni do koncentračních táborů
a devět studentů útrapy nepřežilo. Škola se také podílela na realizaci výstavy k tomuto
výročí instalované ve vstupní hale roudnické spořitelny.
Na přelomu března a dubna navštívila naši školu výprava francouzských studentů z lycea v
Amiensu. V červnu pak odjeli čeští studenti do Francie. Tyto výměny se staly již tradičními,
podobně jako zájezdy do Lucernu ve Švýcarsku.
Během letních prázdnin 1994 prodělala školní budova rozsáhlé opravy a úpravy. Byly
rekonstruovány půdní prostory školy, vystavěna nová plynová kotelna a vybudovány nové
kabinety. Škola se zaskvěla i novou omítkou. Počátkem příštího roku byly dokončeny práce na novém zastřešení budovy a stavební úpravy a zateplení tělocvičny.
Školní rok 1995/1996 začal pro profesorský sbor i studenty velice smutně – po těžké nemoci zemřela dlouholetá členka sboru Svatava Navrátilová, výborná učitelka francouzštiny,
španělštiny, latiny, organizátorka výměnných zájezdů do Francie.
Po mnoha letech ve škole vznikl pod vedením profesora Jiřího Hořeního pěvecký dívčí sbor
s názvem Zlatá střední. Sbor vystupoval nejen při školních akcích, ale uskutečnil i několik
samostatných koncertů pro veřejnost.
Ve školním roce 1996/97 vystřídal Mgr. Bořivoje Kačírka ve funkci zástupce ředitele gymnázia Ing. Antonín Hrádek.
(Zkrácený text z Almanachu ke 120. výročí gymnázia z roku 1997)
13
Gymnázium Roudnice nad Labem 1997 až 2007
Gymnázium Roudnice nad Labem letos slaví 130. výročí svého založení. V průběhu uplynulých deseti let, které nás dělí od vydání posledního Almanachu, stál v čele školy
Mgr. Miloslav Mann, jeho zástupcem byl Ing. Antonín Hrádek. Pedagogický sbor za tu dobu
samozřejmě prošel změnami. Odešli někteří starší kolegové, na jejich místa nastoupili
mladší vyučující.
Od roku 2001 je zřizovatelem školy Ústecký kraj. Současné studium je buď čtyřleté, nebo
osmileté, vždy se všeobecným zaměřením. Snahy všech vyučujících směřují nejen k tomu,
aby si studenti odnesli z jejich předmětů co nejvíce kvalitních poznatků, ale i k tomu, aby
byli úspěšní při přijímacím řízení na vysoké školy.
Za těch deset let, které minuly, jsme zažili mnoho šťastných okamžiků. Stovky studentů
uspěly u maturitních zkoušek a zahájily studium na některé z vysokých škol. Život však přináší i okamžiky bolestné. Dne 28. ledna 2001 tragicky zemřel student kvarty Lukáš Juráň.
O dva měsíce později nečekaně zesnul student 4. A Jan Chládek. Dne 2. ledna 2006 zemřela bývalá ředitelka školy PhDr. Miloslava Frydrychová. Krátce poté, 26. února 2006, nás
navždy opustila profesorka Hana Hodková. Slova, jimiž se vztahujeme ke světu, zcela
selžou, pokud se chceme dotknout něčeho, co tento svět přesahuje. Nelze popsat pocit
bolesti provázející ztrátu těch, kteří byli našimi blízkými. Jeden moudrý muž kdysi řekl:
„O čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet“.
Škola si udržela tradičně vysokou úroveň. Potěšující je skutečnost, že procento úspěšných
uchazečů o univerzitní studium se během posledních deseti let postupně zvyšovalo. V roce
1998 bylo k řádnému studiu na některé z vysokých škol přijato 68 % maturantů, o rok
později již 81 % a v současnosti v tomto ohledu přesahujeme 90 %. Není mnoho gymnázií,
která by se mohla pochlubit takovými výsledky.
Studium na našem gymnáziu přináší mimo jiné možnost podílet se na mezinárodní spolupráci škol. Podařilo se nám navázat kontakt s řadou vzdělávacích institucí, například
s německým Artland Gymnasium z Quakenbrücku, s francouzskou školou z Ruelle sur
Touvre a také s Hondsrug College Emmen z Holandska. Naši studenti a profesoři tak občas
zamíří do Německa a do Francie. O půl roku později přivítáme naopak my německé nebo
francouzské kolegy a jejich studenty. Výměnné pobyty jsou vždy doprovázeny bohatým
programem, který připravuje hostitelská škola. V říjnu 2000 tak studenti pobývající v Quakenbrücku navštívili výstavu EXPO 2000 v Hannoveru. O rok později si zase díky francouzským přátelům někteří z nás prohlédli například Oceánografické muzeum v Monacu či slavnou Anglickou promenádu v Nice. Pochopitelně ani my nezůstáváme pozadu a zahraničním studentům se snažíme zprostředkovat to nejlepší, co naše země nabízí.
Další kontakty se zahraničními partnery byly navázány v rámci projektu „Socrates“, na
němž se podílíme již od roku 1998. Studenti zpracují dané téma a následně o něm diskutují. Vyvrcholením společné práce je setkání na mezinárodní úrovni. Zúčastnit se takového
setkání je vždy finančně velmi náročné. Finanční prostředky získáváme mimo jiné od
Národní agentury, která koordinuje české školy účastnící se tohoto projektu.
14
Za hranice naší vlasti se však zájemci dostali i tak, že se zúčastnili některého z nabízených
zahraničních zájezdů. Profesoři a studenti si tak mohli po dni plném zážitků odpočinout ve
stínu hradby londýnského Toweru, obdivovat originál Michelangelova Davida ve Florencii,
či si prostě „jen tak hovět“ na chorvatských plážích.
Zahraniční zájezdy jsou vždy velkým zážitkem pro všechny zúčastněné. Jedná se o vynikající příležitost jak si nejen odpočinout, ale i stmelit třídní kolektiv, prověřit znalosti cizích
jazyků, blíže poznat historii a současnost vzdálených zemí.
Lidé žijící v Ústeckém kraji znají naši školu i díky pěveckému sboru Zlatá střední. Studenti,
kterým osud nadělil talent, doplňují svým zpěvem řadu významných kulturních a společenských akcí v regionu. Tradiční součástí „koncertní šňůry“ Zlaté střední je i Zpívání na Labi,
bez něhož si obyvatelé našeho města prostě neumí představit Vánoce. Zaplněné roudnické
nábřeží se každoročně poddává poklidné atmosféře vánočních písní znějících ze slavnostně vyzdobené lodi. Koncertů pro veřejnost pořádáme každoročně desítky a zájem o naše
„zpěváky a zpěvanky“ je obrovský. Dvakrát v roce však má gymnázium rezervováno Zlatou
střední jen pro sebe. Na schodech v budově školy si nejen členové Zlaté střední, ale i všichni ostatní studenti a učitelé prozpěvují před vánočními a letními prázdninami.
Dnes, na počátku 21. století, žijeme ve světě, který je v mnohém znepokojivý. Je to svět procházející nesčetnými změnami, poznamenaný hlubokými konflikty, napětím a sociálními
rozdíly právě tak jako ničivým dopadem moderní techniky na životní prostředí. Environmentální výchova je z toho důvodu na naší škole naprostou samozřejmostí. V každé třídě
jsou umístěny koše na tříděný odpad. Několikrát v roce organizujeme sběr starého papíru.
Slovo „ekologie“ je skloňováno ve většině předmětů. O tom, že naši studenti mají dostatek
znalostí této problematiky, svědčí fakt, že se v uplynulých deseti letech mnohokrát úspěšně zúčastnili ekologické olympiády. Obstáli přitom nejen v teoretických znalostech, ale
i v jejich praktickém uplatnění. Podíleli se na řešení řady úkolů, které se týkaly například
třídění odpadu či úpravy krajiny.
Vynikajícím úspěchem bylo v tomto ohledu vítězství, kterého dosáhli naši studenti v březnu 2006 v soutěži středních škol ve zpracovávání energetických auditů. Jejich úkolem bylo
v průběhu měsíce a půl zjistit zbytečné úniky energií na naší škole a navrhnout řešení. Členka poroty a pracovnice litoměřického Střediska ekologické výchovy Sever Ivana Poláčková
o studentech řekla: „Byli opravdu vynikající. Dělali spoustu práce navíc. Vymysleli si například i výukový program o energii pro základní školy, o nějž je mezi jednotlivými institucemi velký zájem“.
Velkým problémem současnosti jsou drogy. Ti, kteří se na nich stali závislými, potřebují
pomoc odborníků. Ostatní by měli být o všech nebezpečích s drogami spojenými včas informováni. Naše gymnázium dokázalo odborně připravit několik desítek tzv. „peer“ aktivistů,
kteří navštěvovali základní školy a šířili osvětu. Počínali si jako skuteční profesionálové
a získali si proto respekt a úctu. Mnohokrát jsme mohli slyšet, že nejlepší peeři jsou „roudničtí gympláci“.
Už v antickém Řecku se učitelé snažili vychovávat dobré občany, kteří by se plně podíleli
na chodu státu. Fyzická zdatnost přitom byla pokládána za stejně důležitou jako znalosti.
15
Ideálem výchovy zde byl harmonický rozvoj fyzických i duševních vlastností, tzv. kalokagathíá. Podobné cíle si klade i naše škola. Naprostá většina studentů se zúčastnila některého z nabízených kurzů – lyžařského, turistického či vodáckého. Máloco stmelí třídní
kolektiv tak jako společně prožitá dobrodružství na horách či na některé z českých řek.
I poté, co ukončí školu, se abiturienti na třídních srazech baví tím, že si pouští videonahrávky zachycující je na některé ze sjezdovek či jak poprvé v životě sjíždějí splav.
Většina studentů si sportu užívá jen tak pro radost, pro některé se však stal posedlostí a přinesl jim i slávu a úspěchy. Atletika, fotbal, florbal, ale především plavání jsou sporty,
v nichž někteří naši studenti vynikli nad jiné. Kariéra profesionální fotbalistky Pavlíny Ščasné je všem dobře známa, připomenout je však třeba alespoň ještě plavce, kteří se mnohokrát zúčastnili i mistrovství republiky.
Budova, v níž dnes sídlí gymnázium, byla postavena již v 19. století. Je proto zapotřebí ji
modernizovat a přizpůsobovat současným standardům a požadavkům. V průběhu let 2002
a 2003 se podařilo zrekonstruovat sklep a vybudovat zde vzorovou učebnu s interaktivní
tabulí. Svou roli přitom sehrály povodně, které v srpnu 2002 částečně zaplavily budovu
školy. Díky finanční pomoci institucí Ústeckého kraje a grantům se podařilo škody odstranit a v opravených prostorách vybudovat opravdu špičkovou učebnu, kterou nám můžou
ostatní roudnické školy jen závidět.
V poslední době se hodně mluví o reformách celého českého školství. V polemikách odborníků však málokdy zaznívá fakt, že kvalita výuky je významně limitována finančními prostředky, které mají školy k dispozici. Bez peněz lze situaci zlepšit jen těžko. Jsme proto rádi,
že se na rozvoji naší školy aktivně podílí Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem.
Jedná se o právnickou osobu, která finančně podporuje školní i mimoškolní aktivity studentů. Finanční prostředky Sdružení získává především od rodičů, ale také od sponzorů
a dalších dárců. Všem, kteří v uplynulých letech jakkoli pomohli zlepšit podmínky, v nichž
u nás učitelé a studenti pracují, patří náš upřímný dík.
Škola se pochopitelně snaží získat finanční prostředky i tak, že usiluje o různé granty.
V tomto ohledu teprve sbíráme zkušenosti, přesto se nám již několikrát podařilo uspět.
Důležité pochopitelně není jen to, co bylo, ale i to, co bude. Na podzim 2007 se ve třídách
nižšího gymnázia začne učit podle rámcových vzdělávacích plánů. Podobná reforma pravděpodobně čeká i třídy vyššího gymnázia. Připravují se také státní maturitní zkoušky. Ať už
podmínky pro činnost středních škol budou jakékoli, stále platí, že naše gymnázium si bude
chtít udržet vysokou kvalitu výuky a zároveň bude i nadále studenty vychovávat v duchu
humanistických idejí. Myslím, že cíl, k němuž všichni směřujeme, tkví v postoji, který už
kdysi dávno popsal římský císař Marcus Aurelius: „Tu trošku vědomostí, které ses naučil, měj
rád a v ní hledej uspokojení; a ostatek svého života prožívej jako člověk, který všechno své svěřil z celé duše bohům, a nechtěj se stát ani tyranem, ani otrokem nikoho na světě“.
Mgr. Petr Dobeš
16
Vzpomínka na naši kolegyni Hanku Hodkovou
V neděli 26. 2. 2006 nás náhle navždy opustila naše milá a spolehlivá kolegyně, vyučující matematiky a fyziky a obětavá třídní
profesorka Mgr. Hana Hodková, rozená Slánská, ve věku nedožitých 37 let. Působila na našem gymnáziu od roku 1993. Škola pro
ni neznamenala jen výuku, často se totiž také podílela jako kvalifikovaná instruktorka na organizaci sportovních kurzů, kde ji
studenti mohli poznat i z jiné stránky než jen jako náročnou a
spravedlivou učitelku. Pro její vlídnost a spolehlivost si jí všichni
spolupracovníci i studenti velice vážili.
Stále ji všichni postrádáme.
Za studenty se s ní rozloučil Petr Müller svou básní Navždy.
Navždy
Navždy... jen v našich srdcích zůstává
S úsměvem...
kapkou slzy...
Štěstí do ruky podává...
Tobě... Vám... Nám...
Dívá se... dívá se, já to vím...
Na to, co na stole zůstalo opuštěné...
Prostřené k dalšímu životu...
Rokům... kdy nad její památkou dlím...
Prosím... jen jedno přání…
Splnění snu, který nesmí již nikdy snít...
Rozloučení.. vzpomínku překrásnou...
Květinu kropenou rosou jarní...
Na křídlech motýlů...
Lásku.. jen lásku posílám...
Tam kde slunce nezapadá...
Kde štěstí není jen nesplnitelnou touhou...
Tam kde ten obrovský kámen z duše padá...
Kde zůstávají... naplnění radostí „pouhou“
Až světlo... plamínek v nás znovu zahoří...
Žal pomine...
Tma žárem srdcí se navždy rozplyne...
Až život svůj zachrání poslední tonoucí...
Pak stane před sluncem
Bránou do ráje..
Navždy... navždy bude v našich životech..
Navždy bude v nás...
Věnováno paní profesorce Haně Hodkové
17
Pracovníci gymnázia v letech 1997 až 2007
Ředitel školy:
Mgr. Miloslav Mann
Čj – Tv
(od 1990)
Zástupce ředitele:
Ing. Antonín Hrádek
Ivt
(od 1996)
Interní vyučující:
Mgr. Dagmar Antošová
Mgr. Dita Baštecká
Mgr. Hana Blažková
Mgr. Petr Dobeš
Mgr. Věra Fikarová
Mgr. Hana Hodková
Mgr. Jiří Hoření
Mgr. Hana Hrádková
Mgr. Stanislav Chvapil
Mgr. Bořivoj Kačírek
Mgr. Jitka Kautská
RNDr. Soňa Kohoutová
Mgr. Aleš Krob
Mgr. Pavla Kušičková
Mgr. Kateřina Lapihusková
Mgr. Petr Lukášek
Mgr. Věra Malečková
Mgr. Miloslav Mann
Mgr. Hana Mrázová
Mgr. Eva Ondračková
Mgr. Eva Panschabová
Mgr. Kateřina Papežová
RNDr. Aurelie Pekařová
Mgr. Markéta Pernová
Mgr. Libuše Peřinová
Mgr. Jiřina Průchová
Mgr. Jiří Řezníček
Mgr. Dagmar Sokolová
Mgr. Eva Strachotová
Ing. Ivana Svobodová
Mgr. Šárka Šálková
Mgr. Růžena Urbanová
Mgr. Dagmar Vacková
Mgr. Jiřina Zídková
Mgr. Zdenka Zimáková
M – Ivt
Čj – Vv
Aj – Tv
Dě – Zsv
Dě – Ze
M – Fy
Čj – Hv
Fy – Ch
Bi – Ze
Bi
Čj – Zsv
M – Fy
M – Fy
Nj – Ze
M – Bi – Ze
Bi – Tv
Rj – Tv
Čj – Tv
M – Fy
Ma – Ch
Aj
Aj
Bi – Ch
Čj – Dě
M – Fy
Aj – Čj – Nj
Nj – Tv
Čj – Vv
De – Ze
Aj
Zsv – Vv
Čj – Nj
Čj – Nj
Nj – Tv
Bi – Ch
(od 2006)
(od 1996)
(od 2004)
(od 2000)
(od 1995)
(od 1993 do 2006)
(od 1994)
(od 1971)
(od 1985 do 1997)
(od 1955 do 2004)
(od 1991)
(od 1990)
od 2002 do 2003)
(od 2001)
(od 2001)
(od 1993)
(od 1975 do 2003)
(od 1973 do 1986)
(od 2002)
(od 1964 do 2002)
od 1992)
(od 2001 do 2003)
(od 1987)
(od 2002)
(od 1966)
(od 1991)
(od 1990)
(od 1959)
(od 1965)
(od 1992)
(od 1999 do 2002)
(od 1973)
(od 1989 do 2002)
(od 2003)
(od 1972)
18
Externí vyučující:
Pauline Cowen
Roger Cowen
Steven Harris
Helclová Tereza
Mgr. Bob Helekia Ogola
Mgr. Irena Hourová
Mgr. Marta Jeřábková
Mark David Johnston
Mgr. Jaroslav Kalužík
Bc. Petr Klement
Mgr. Jitka Klepetková
Mgr. Olga Kolocová
Mgr. Ivana Kršňáková
Jiří Laube
Lucie Lukešová
Alastair Millar BSc (Hons)
Mgr. Kateřina Prešlová
Canisia Ida von Riedmatten
Hana Římalová
Mgr. Blanka Slavíková
Miloš Tollar
PhDr. Josef Vaic
Petra Valinová
Mgr. Alena Vondrová
Christopher Webster
lektorka Aj
lektor Aj
lektor Aj
Aj
lektor Aj
Aj
Aj
lektor Aj
Lat
Aj
Fj
Fj
Aj
Šj
Aj
lektor Aj
Nj
lektorka Nj
Dg
Fj
Aj
Fj
Aj
Nj
lektor Aj
(od 1997 do 1998)
(od 1997 do 1998)
(od 1998 do 1999)
(od 2007 do 2007)
(od 2003 do 2004)
(od 2002 do 2003)
(od 2002 do 2003)
(od 2006)
(od 1997)
(od 2000 do 2001)
(od 2004 do 2006)
(od 1996 do 2000)
(od 2000 do 2001)
(od 2000 do 2001)
(od 1999 do 2000)
(od 2003)
(od 2000 do 2001)
(od 1999 do 2000)
(od 2006 do 2006)
(od 1997)
(od 2002 do 2004)
(od 1997 do 1998)
(od 2003 do 2004)
(od 2000 do 2001)
(od 1999 do 2000)
Účetní:
Zuzana Buňatová (od 1994)
Hospodářky:
Irena Klepáčová (od 1991 do 2005), Hana Hortová (od 2006)
Školníci:
Josef Klepáč (od 1990 do 2006), Pavel Vejvoda (od 2006)
Uklízečky:
Jiřina Buňatová (od 1992 do 2006), Jiřina Jansová (od 1990), Jiřina Neumannová (od
1990), Radka Šulcová (od 2003 do 2005), Lenka Vejvodová (od 2006)
Vedoucí jídelny:
Miroslava Rámešová (od 1995)
Vedoucí kuchařka:
Václava Šťastná (od 1979)
19
Kuchařky:
Alena Hájková (od 1979), Alena Plachá (od 1980), Marcela Šaffková (od 1983)
Správci sítě:
Jiří Blažek (od 1997 do 1998), Lukáš Fengl (od 2007), Mgr. Luboš Hainc (od 1999 do
2000), Jakub Hrouda (od 2000 do 2002), Tomáš Jančík (od 2001 do 2003), Luboš
Kunrt DiS (od 2003 do 2004), Ing. Lukáš Mach (od 2003 do 2004), Ing. Tomáš Mann
(od 1998 do 1999), Jakub Orlt (od 2005 do 2006), Martin Rohan (od 2004 do 2005),
Martin Šenk (od 2000 do 2001), Jiří Zelenka (od 2002 do 2003)
Malá vzpomínková anketa
U příležitosti tohoto významného výročí naší školy jsme se rozhodli zmapovat nejen
posledních deset let školního života, ale vrátit se i mnohem dál a zavzpomínat na bývalé
kolegy a atmosféru dávno minulou… Obrátili jsme se proto s žádostí o pomoc na některé
absolventy roudnického gymnázia a poprosili je, zda by trochu oživili své vzpomínky na
dobu studií a na oblíbené učitele a o tyto vzpomínky se s námi podělili. Je nám velmi líto,
že na následujících stránkách můžeme uvést jen část odpovědí, neboť všechny byly velmi
zajímavé a připomněly mnoho pozapomenutých skutečností. Ještě jednou na tomto místě
děkujeme všem, kteří si na nás ochotně udělali čas a zavzpomínali si s takovou chutí,
s jakou my jejich vzpomínky čteme.
Anketní otázky:
1) Když se ohlédnete zpátky na svá studentská léta, můžete říct, co Vám dala naše škola
dobrého a co byste jí naopak vytkli?
2) Na jaké učitele vzpomínáte nejraději? Proč?
3) Co byste naší škole popřáli do dalších desetiletí?
Prof. PhDr. JARO KŘIVOHLAVÝ, CSc.
(maturoval v roce 1945, univerzitní profesor psychologie
na Fakultě humanitních studií UK)
1) Dala mi příklad dobrých vztahů učitele k žákům. Když jsme byli jako sextániv koncentračním táboře v Terezíně, paní profesorka Julie Malá (franštinářka) se převlékla za babičku a objevila se několikrát nepozorována strážnými tam, kde jsme pracovali, aby nás viděla a nás tím posilovala. O vztazích mezi spolužáky říká něco i to, že se i po 60 letech každým rokem stále ještě rádi pravidelně scházíme.
2) Na ty, kteří něco skutečně uměli, něco hodnotného sami dělali, byli opravdovými osobnostmi a přitom nás měli rádi.
3) Aby se učitelé neutopili v množství informací svých oborů, ale stáli nad věcí, byli nejen
odborní, ale i lidští a jako lidé opravdové úcty hodní. A žáci? Těm bych přál, aby měli nadějné cíle do budoucnosti (aby měli pro co hodnotného žít), aby jim šlo o dobré věci a aby se
nejen vzdělávali, ale i zráli a rostli jako morálně kladné osobnosti.
20
Mgr. SVĚTLA LIHMOVÁ
(maturovala v roce 1957, profesorka češtiny a dějepisu)
1) Na půdu gymnázia jsem poprvé vstoupila ve šk. r. 1953/1954 jako žákyně 8.třídy právě
vytvořené Jedenáctileté střední školy v Roudnici nad Labem. Nacházela se v budově
v Jungmannově ulici, kde je dnes základní škola, a nahradila zde dřívější Horovo gymnázium. Osmou třídu jsem ukončila závěrečnou zkouškou a poté jsem úspěšně složila i přijímací zkoušku do 9. třídy.
Z bývalé třídy se mnou pokračovalo ve studiu jen několik spolužáků, kolektiv třídy se proměnil, ale vyučující zůstali většinou stejní. To byla pro nás velká výhoda. Nepřekvapoval
nás náročnější způsob práce ani požadavky učitelů. Ve třídě jsme se brzy sžili, užili jsme si
spoustu studentských legrácek o přestávkách i při vyučování, na brigádách, výletech
i zájezdech do divadel (často např. vzpomínám na výlet do Nízkých Tater, který jsme zorganizovali místo maturitního večírku). Na konci šk. r. 1955/1956 jsme pomáhali stěhovat
celou školu do budovy v Havlíčkově ulici, kde je gymnázium dodnes. Maturovali jsme
v roce 1957 a od té doby až po dnešek se scházíme a udržujeme kontakty. Bohužel několik
spolužáků už na naše setkání nikdy nepřijde.
Měli jsme asi štěstí i na profesory. Byly to samozřejmě různé osobnosti, někdo byl laskavější, jiný přísnější, ale všichni se snažili nás hodně naučit a připravit na další studium. Myslím, že se jim to podařilo – ostatně roudnické gymnázium bylo známé dobrou úrovní svých
absolventů. Za vážný nedostatek tehdejší jedenáctileté střední školy považuji to, že na
povinnou školní docházku navazovala pouze třemi třídami, takže jsme maturovali v sedmnácti letech. Celé středoškolské studium bylo tak poněkud povrchní a uspěchané a jeho
absolventi ne dost zralí pro studium na vysoké škole. Za to ovšem nemohla škola sama, to
byla záležitost koncepce.
2) Učitelé, kteří učili ve vyšších třídách jedenáctileté střední školy, byli většinou mladší
(nejvýše kolem 30 let) a jen asi čtyřem bych hádala více. Snad proto se vytvořila kamarádská atmosféra a oboustranně jsme dobře vycházeli. Učitelé znali nás a my jsme často spolu
s nimi prožívali jejich soukromé starosti i radosti. Tak např. vzpomínám na třídní profesorku Jaroslavu Jarošovou-Wildtovou, jak se v naší společnosti uměla bavit a jak jsme prožívali její svatbu. A co se s námi natrápila přepečlivá profesorka Ludmila Říhová nejen v hodinách dějepisu, ale také při nácviku předtančení pro maturitní ples. S jakým nadšením jsme
zpívali v hodinách ruštiny či němčiny, abychom odvrátili hrozbu zkoušení. Ale ne vždy se
to podařilo – profesorky Terezie Fraňková a Eliška Veselá plnily své povinnosti. Svými hodinami češtiny, zvláště literatury, mě zaujala profesorka Miloslava Frydrychová tak, že jsem
se rozhodla pro studium češtiny na vysoké škole a stala se také učitelkou. K nejmladším členům pedagogického sboru patřila Eva Kubínová, tělocvikářka, jejíž hodiny měly velkou
výhodu – nevyžadovaly od žáků domácí přípravu.
Zajímavé byly hodiny fyziky s profesorem Josefem Krásným a později s jeho mladším kolegou Josefem Filipem. Ač byli svým projevem rozdílní, získali mě pro svůj předmět a musím
prozradit, že jsem při rozhodování o dalším studiu dlouho váhala mezi fyzikou a výše zmíněnou češtinou. Velkou autoritou pro nás byl laskavý a moudrý profesor Zdeněk Horák,
21
který trpělivě vysvětloval záhady matematiky i těm největším odpůrcům tohoto předmětu.
Profesorem matematiky byl také Rudolf Láska, ale v naší třídě vyučoval rýsování. Jeho
hodiny vždy rychle uběhly, protože nás uměl při práci také bavit, byl vtipný a ke každému
z nás volil osobitý přístup. Se základy psychologie a logiky nás ve svých hodinách seznamoval profesor Karel Homolka, který vykonával také funkci zástupce ředitele. Byl to velmi
vzdělaný člověk a vážili jsme si ho pro jeho všestranné znalosti. Tehdejší ředitel školy Josef
Pohl vyučoval v naší třídě chemii, jejímž opravdovým znalcem byl, ale bohužel často se stávalo, že z hodiny zbylo jen pár minut, protože byl zaneprázdněn nějakým jednáním. Už si
ani nepamatuji, zda naše spolužáky – hochy (bylo jich ve třídě osm) nevyučoval také tehdy
snad nejmladší člen sboru, profesor Bořivoj Kačírek. Já jsem se s ním a s mnohými z těch,
které jsem zde jmenovala, sešla po několika letech už jako kolegyně a přijali mě přátelsky.
To už je ale jiná kapitola.
3) Do dalších let bych škole přála, aby měla stále dost zvídavých a po vzdělání dychtících
žáků, aby žáci měli svědomité a tvůrčí učitele a aby žáci i učitelé měli pro svou práci dobré
podmínky.
Prof. RNDr. VÁCLAV HOŘEJŠÍ, CSc.
(maturoval v roce 1968, Ústav molekulární genetiky AV ČR)
1) Po tak dlouhé době samozřejmě úplně vybledly všechny horší vzpomínky a zůstává jen
to hezké. Myslím ale, že i objektivně bylo toho pozitivního mnohem více. Především skoro
všichni učitelé byli odborně i lidsky velice kvalitní, měli pro nás pochopení a nesnažili se
nás nijak zbytečně „deptat“. Dostali jsme velmi dobré základy pro další studium na vysoké
škole, což asi nebyla pro naše vysokoškolské kolegy z jiných středních škol zdaleka samozřejmost. V naší třídě byly i velice příjemné kamarádské vztahy mezi spolužáky (to byl alespoň pro mě značný rozdíl oproti základní škole). O víkendech jsme občas jezdili na malých
motorkách Pionýr na Máchovo jezero; to bylo pro nás opravdové dobrodružství – nocování
pod širákem, písničky u táboráku, první zkušenosti s alkoholem a cigaretami… Prostě nádhera… Dodnes se každoročně (nebo alespoň jednou za dva roky) scházíme a jsme moc
rádi, když při nějakém kulatém výročí od maturity mezi nás zavítá i některý z profesorů.
Kdybych snad přece jen měl říci něco kritického, tak jen to, že jsem přímo nenáviděl předmět zvaný Výrobní praxe. Teorii nás učil člověk, jehož jméno raději nebudu zmiňovat (o
mrtvých jen dobré…); přišel na naši školu z nějakého učiliště a choval se k nám jako škodolibý despota. Ještě horší to bylo, když jsme pak chodili do dílen v továrně Agrostroj; tam
se na nás mistr díval jako na potenciální nepřátele dělnické třídy…
2) Biologii a chemii nás učil Bořivoj Kačírek. Ten měl jistě rozhodující vliv na to, že se ze mě
stal biochemik. Přednášel nám zajímavě, kladl mnohem vyšší nároky na ty, o kterých věděl,
že jeho předměty budou později opravdu potřebovat. Byl ale také velice vtipný a choval se
k nám skoro jako nějaký starší kamarád (však jsme také mezi sebou o něm nemluvili jinak
než o „Bórovi“). Asi bych to neměl říkat, ale dnes už je to stejně promlčené – jednou, když
jsme byli na tradiční chmelové brigádě v Lounkách (reálie jako v kultovním filmu Starci na
chmelu), si jeden mladší spolužák na ubytovně přivodil stav blízký otravě alkoholem.
22
„Bóra“ na to přišel, ale zachoval se velkoryse – postaral se o „první pomoc“, druhý den mu
jen pořádně vynadal, ale nepoužil žádných kázeňských trestů.
Na zeměpis a částečně dějepis jsme měli Evu Strachotovou. Ta vlastně přišla do Roudnice
současně se mnou ze Straškova – učila tam nejprve dva nebo tři roky na základní škole
(byla tam mojí třídní) a pak povýšila na paní profesorku v Roudnici. Také ona byla velice
přátelská, měla pro nás velké porozumění a hodně nás naučila. Pro dospívající chlapeckou
část třídy bylo jistě nezanedbatelným momentem i to, že byla velmi mladá a hezká. Ostatně, vždycky když ji ještě teď potkám, žasnu, jak mladistvě pořád vypadá…
Naší třídní byla většinou (než odešla na mateřskou dovolenou) Světlana Lihmová, která
nás učila češtinu a dějepis. To byl opět vzorný příklad solidního, spravedlivého a přátelského učitele. Mnoho nám dala „mluvní cvičení“, která byla pravidelnou součástí každé hodiny češtiny a učila nás kultivovanému mluvenému projevu na veřejnosti. Velice jsem ocenil,
když při maturitě přimhouřila oko nad tím, že jsem si v nouzi vymyslel jednu básnickou
sbírku Karla Hlaváčka.
Nemohu nezmínit také dalšího tehdy mladého češtináře (a tělocvikáře) Ivana Janáčka
(přezdívali jsme mu ovšem „Leoš“). Vypadal skoro jako rodný bratr Paula Newmana, při
hodinách tělocviku hrál s námi fotbal jako o život (snažili jsme se ho přitom co nejvíce
„vytočit“, což se snadno dařilo), ale hlavně nás zasvěcoval do tajů moderní světové poezie
(jeho favoritem byl především L. Ferlinghetti). To byl pro mě tehdy úplně neznámý svět
a „Leoš“ nám ho uměl skvěle přiblížit. Velice se to hodilo do tehdejší nezapomenutelné
atmosféry poloviny šedesátých let (maturovali jsme necelé tři měsíce před srpnem 1968).
Výraznou postavou byl také Rudolf Láska (matematika a deskriptivní geometrie), který
svou osobitostí trochu připomínal postavy profesorů z knížek Jaroslava Žáka. Byl velice
náročný a naše nedokonalost ho někdy přiváděla k zoufalství. S oblibou nám říkal „mimáci“ (např. „Mimáci, já vás mám rád, ale někdy bych vás nejradši třískal od rána do večera…“). Nejvíce ho dokázal rozčílit spolužák Michal R. (např. když se pokoušel krátit zlomek
(a + b)/(c + b) na a/c). Po tomto úkonu mu pan profesor řekl velmi zvýšeným
hlasem:„Michale, už mě opravdu se..š!” – netušili jsme, že to poslední, námi dosti často
používané nespisovné slovo, bylo kupodivu i v jeho slovníku. Na Michala to zapůsobilo tak
silně, že okamžitě opustil třídu a teprve za dva týdny byl vypátrán kdesi v Krkonoších
(naštěstí živ a zdráv). Pan profesor se pak k němu už vždycky choval velmi ohleduplně, aby
opět nenarušil jeho křehkou dospívající psychiku.
Moc rád vzpomínám i na řadu dalších. Např. angličtinářka Frydrychová naprosto pokaždé
po prvním přečtení nového textu pravila: „Read it once more, for example… Moravec“. Velmi milý byl také latinář Josef Štembera či svérázný fyzikář Josef Filip.
3) Aby byla pořád alespoň tak dobrá jako bývala za našich studií před 40 lety. Vivat academia, vivant professores!
23
Prof. RNDr. JIŘÍ HOŘEJŠÍ, DrSc.
(maturoval v roce 1969, Ústav částicové a jaderné fyziky)
1) Byla to škola, která měla skutečně výbornou úroveň. To jsem si naplno uvědomil po příchodu na univerzitu, kde jsem se setkal s absolventy různých elitních středních škol z velkých měst a rozhodně jsem mezi nimi netrpěl pocity méněcennosti. Na roudnické střední
škole jsem také poznal řadu sympatických lidí, jak mezi spolužáky, tak mezi profesory,
a převládající mezilidské vztahy se mi tam jevily jako velmi dobré. Celkově to bylo inspirující a povzbuzující prostředí, do něhož se mi podařilo dobře zapadnout. Ocitnout se v takovém prostředí je ovšem pro mladého člověka na prahu dospělosti moc důležité. Nemám nic
podstatného, co bych naší tehdejší škole vytknul, vzpomínám na ta léta opravdu rád.
2) Především chci říci, že na všechny naše tehdejší profesory vzpomínám v dobrém – myslím, že jsme měli prostě štěstí. Někteří mi ale hodně utkvěli v paměti, takže alespoň několik jmen, v abecedním pořadí:
Ivan Janáček (čeština & tělocvik): O vánočních prázdninách nás bral s sebou na lyže do
Smržovky v Jizerských horách, takže díky němu jsem se poprvé dostal na opravdovou sjezdovku. Takový zájezd byl dost neoficiální, byla to prostě „pánská jízda“ a tudíž ohromný
zážitek. Pokud jde o jiné sféry, dozvěděl jsem se od něj o moderní literatuře leccos z toho,
co se jinak běžně neučilo (např. že existují básníci Ferlinghetti a Corso). Moji pozdější literárně zběhlí známí v Praze se pak divili, kde jsem k těm znalostem na venkově přišel.
Bořivoj Kačírek (biologie): Ačkoli biologie nepatřila mezi mé nejoblíbenější předměty, na
prof. Kačírka se nedá zapomenout. Byl to skutečný znalec svého oboru a energický pedagog, ale nejvíc na něm upoutávala jeho lidová srdečnost, velmi originální způsob vyjadřování a charakteristická gestikulace. Prostě jedinečná a výrazně sympatická osobnost.
Rudolf Láska (matematika & deskriptivní geometrie): Jeho výklad byl precizní, opravdu
na vysoké úrovni. Matematice jsem se tehdy věnoval nejvíc, takže jsem s ním hodně komunikoval a půjčoval si od něj knihy (díky němu jsem tak měl poprvé v ruce také klasický Jarníkův Integrální počet II, z něhož mě potom poněkud brněla hlava). Prof. Láska také užíval
v řeči řadu svérázných obratů, které jsem později jaksi přirozeně převzal i do svého slovníku (např. „s tím se nebudeme abgébovat“).
Eva Strachotová (dějepis & zeměpis): Byla od 1. ročníku naší třídní, měla přátelský vztah
ke studentům a zároveň smysl pro spravedlnost, takže byla všeobecně oblíbená. Při výkladu svých předmětů měla vynikající podání, prostě byla radost ji poslouchat. Navíc, byla
mladá a hezká!
Josef Štembera (latina): Nepovinnou latinu učil s šarmem a nadhledem. Když měl své
celonárodně populární jmeniny (19. 3.), na naše naléhání nezkoušel a nechal se přemluvit
k vyprávění historek ze života. Možná tedy právě kvůli jeho nenucenému stylu výuky jsem
latinu úplně nezapomněl a dodnes vím, co je ablativ absolutní.
3) Do dalších desetiletí bych roudnické škole přál, aby si udržela svůj vysoký standard a aby
se jí dařilo vychovávat skutečné vzdělance, kteří se v životě dokážou orientovat pomocí
vlastního rozumu a nepodlehnou snadno žádným manipulacím (např. ze strany politiků
nebo televize). Doufám také, že kvůli výuce moderních předmětů nenechají budoucí gene24
race padnout latinu, byla by to věčná škoda. Takže v tomto duchu nakonec ještě to obligátní přání: Vivat, crescat, floreat!
PhDr. MARIE IMBROVÁ
(maturovala v roce 1979, druhý diplomat na Velvyslanectví České republiky
v Harare, Zimbabwe)
1) S odstupem téměř pětadvaceti let mohu říci, že mne roudnické gymnázium připravilo
na život a to ve všech ohledech. Posílilo mou touhu po vzdělání, umožnilo mi ujasnit si,
jakému oboru se chci věnovat a v neposlední řadě mi dalo tolik sebedůvěry, že jsem ještě
před maturitou byla schopna obhájit a prosadit si možnost pokračovat ve studiu velmi exotického oboru jako studentka – matka.
Jinak v mých vzpomínkách jsou první tři roky strávené v této klasické vzdělávací instituci
zejména obdobím bezstarostného dospívání, první lásky, velkého zklamání i celoživotního
přátelství. Těžko se mi tedy z tohoto pohledu vybavuje něco, co bych tehdy ve škole skutečně postrádala.
2) Měla jsem velké štěstí, že mou třídní byla profesorka Eva Strachotová. Měla jsem a mám
ji ráda, jako vynikajícího kantora a člověka, kterému jsem plně důvěřovala. O mnoho let
později jsem si uvědomila, že mne ovlivnila jako žena - svou noblesou, nadhledem i vystupováním. Několikrát v životě se mi zdálo, že vše, co jsem si předsevzala, se nedá zvládnout,
ale bývala bych se před ní hrozně styděla, pokud bych to vzdala.Většina mých dalších kantorů byli profesionálové s velmi dobrým přehledem o svém oboru a vesměs s korektním přístupem ke studentům.
3) Skvělé pracovní podmínky, motivující a inspirující prostředí, chuť učit se na obou stranách, schopnost vést dialog i naslouchat si. A hlavně bych kantorům i studentům přála, aby
se v prostorách roudnického gymnázia potkávaly osobnosti. Lidé se zanícením pro objekt
svého zájmu, nadšenci i trochu blázni. Právě oni dávají těm ostatním mnohem více, než
vyžadují školní osnovy. Na takové se nezapomíná… a chybí nám, jako Ivo Markvart.
Mgr. JAROSLAV KOPÁČEK
(maturoval v roce 1951, emeritní člen České filharmonie)
Když se moji rodiče v době Protektorátu rozhodli dopřát mně středoškolské vzdělání, netušil jsem, kolik zvratů mne čeká než odmaturuji, abych překvapivě pokračoval na muzikantské dráze. Drdova Příbram, Šrámkův Písek a Horova Roudnice. Města, jejichž gymnázia
byla svědky mých klání s profesorskými sbory.
V Příbrami, kam jsem za války z nedaleké Březnice dojížděl, jsem hned v primě z německého zeměpisu propadnul! Psal se rok 1942, doba heydrichiády, Lidic a poprav. Vyděšený profesorský sbor gymnázia, které jsem navštěvoval a kde se Drdův „Vyšší princip“ v té době
odehrál, přenesl i na nás atmosféru strachu, v níž jsem se bez pomoci v němčině utopil. Přerušení studia do konce války mi však posloužilo věnovat se více hudbě, do níž mne v klavírní hře zasvěcoval pedagog, jehož později na Valašsku narozený vnouček, se stal nedávno
předsedou vlády.
25
Američtí vojáci, kteří do Březnice dorazili již 7. května 1945, nepřivezli jen svobodu, ale
i jazz, který ovlivnil můj život. Znechucen příbramskými vzpomínkami, vybral jsem si
Písek, abych zde v tercii gymnázia ve studiu pokračoval. Před koncem školního roku mne
však na jaře 1946 zastihlo přeložení otce do Roudnice a tím moje exkurze po gymnáziích
skončily.
Humornější entrée na půdu roudnického ústavu by asi stěží vymyslel scenárista studentských filmů. Uctivý úklon k profesorům při příchodu na stupínek, který byl v Příbrami a Písku samozřejmostí, vyvolal u mých nových spolužáků bouři smíchu. V té chvíli jsem si s úlevou oddechnul s tím, že v Roudnici to asi nejhorší nebude. Leč pohodová atmosféra po roce
1948 zanedlouho skončila. Do té doby jsem však se stejně naladěnými stihnul shlédnout
řadu amerických, anglických a francouzských filmů, „Pěst na oko“ v divadle V + W jakož
i první taneční kroky pod vedením manželů Chroustových v domě, který tehdy ještě nebyl
střeženou pevností.
Rok 1948 s novým ředitelem gymnázia však předznamenal nástup stalinských časů. Ze stěny na chodbě zmizel vyvěšovaný americký časopis LIFE a skončilo výměnné dopisování se
studenty v Anglii. Povinná měsíční prázdninová brigáda na uhelném dole Ležáky pro nás
nezkušené kluky naštěstí neskončila těžkými úrazy.
Nadšení pro jazz – muziku mladé generace, vysílanou z amerického vojenského vysílače
AFN v Mnichově, dalo vzniknout kapele, která posílena mimoškolními kamarády získala si
u našich vrstevníků dost velkou oblibu. Vzhledem k našim úspěchům, přihlásila nás v dobré víře naše agilní kolegyně do tzv. „Soutěže tvořivosti mládeže“. Netušíc ale jaké následky
ponese naše muzicírování v kině před mladým rozdováděným publikem. Svazácká porota
dorazivší z Prahy s nahrávacím vozem Čs. rozhlasu byla donucena vyslechnout si místo
budovatelských písní repertoár, který nebyl právě v souladu s novou kulturní politikou.
Místo „Šel Frantík kolem zahrádky“ nebo „Rozkvetlý den“ zazněl „In the mood“ a „American patrol“. Jako vedoucí tohoto hudebního sdružení byl jsem záhy povolán do ředitelny,
kde mě soudruh ředitel zaskočil otázkou zdali si myslím, že sluníčko vychází na Západě.
Bylo zjevné, že naše hudební kreace u něj ocenění nedošly a přízviska „mistři“ – Kačírek,
Kopáček, Holakovský jsme se nezbavili. K uspíšení konce tohoto podřipského swingování
přispělo navíc zatčení našeho trumpetisty Státní bezpečnosti, která jej s jeho spolužáky ze
Střední zemědělské školy přivedla za „protistátní činnost“ na několik roků za mříže.
Narozdíl od některých spolužáků „kulackého“ původu byl jsem díky doprovázení svazáckého souboru s harmonikou také mezi těmi, které ředitel k maturitní zkoušce připustil. Nejistota dalšího vysokoškolského vzdělávání a hrozba Čepičkovy vojny ála Škvoreckého „Tankový prapor“ však způsobily, že jsem hledal a našel záchranu na další střední škole – konzervatoři. Zásluhu na mé přípravě k talentovým zkouškám měl někdejší vědomický občan,
sólista České filharmonie a pedagog klarinetové hry, prof. Karel Dlouhý. Tak jsem se stal
muzikantem a nikdy jsem toho nelitoval.
Uplynulo několik dnů od začátku školního roku na konzervatoři a byl jsem přizván coby
saxofonista do bigbandu Zdeňka Bartáka složeného převážně z konzervatoristů. Byl to právě tento orchestr, který se jako vůbec první bigband objevil v prvním zábavném programu
26
Čs. televize dne 21. 6. 1953 nazvaném „Zábavné proměny“. Z Měšťanské besedy ho moderoval J. Štuchal a diváci ho sledovali v přímém přenosu na 20ti ruských televizorech umístěných ve výkladních skříních po Praze. Ani tento historický záslužný čin však nezabránil
tomu, aby o nás po našem zájezdu na Ostravsku vyšel článek s titulkem „Podloudníci s hudbou imperialismu“.
Životním mezníkem v roce 1954 se však pro mne stalo angažmá v orchestru Karla Vlacha,
kde jsem měl štěstí být po boku takových hvězd jako byli hudebníci Kraugartner, Kubernát,
Jelínek nebo zpěváci Cortés, sestry Allanovy, Chladil, Simonová... Výjimečnost prostředí
tehdejšího divadla ABC s herci Kopeckým, Tréglem, Lipským, Deylem, Zázvorkovou, Bohdalovou, Fialovou, Adamovou a sledování forbín s humorem J. Wericha a M. Horníčka
zanechalo v nás ve všech, kteří jsme tam byli, nezapomenutelné zážitky. Působil tam s námi
Vlachovci jako jevištní technik také Václav Havel, s nímž jsem později 15 roků v družstevním domě divadla ABC v Dejvicích bydlel. V 70tých letech, v čase Charty 77 – pro Havla
letech nejhorších, jsem tam však některé slavné listopadové revolucionáře z doby „pukání
ledů“ neviděl.
Akademie muzických umění, Hudební divadlo v Karlíně a České noneto – předstupně
k vysněnému cíli klarinetisty České filharmonie v roce 1966. Třicet roků působení pod četnými dirigenty světových jmen Karlem Ančerlem počínaje přes Václava Neumanna, Zdeňka Košlera, Claudia Abbada, Herberta von Karajana, Leonarda Bernsteina po Rafaela Kubelíka. Stovky koncertů na pódiích sálů měst Evropy, USA, Kanady, Japonska, Austrálie spojené s leteckým cestováním a bezpečnostními prohlídkami na letištích při nichž jsem si často připomínal naši alma mater, z jejíž brány vyšel s námi do světa také chemik, náš spolužák P. M. – vynálezce semtexu!
Humanitní vzdělání, kterého se nám dostalo, posloužilo mně nejen v životním rozhledu,
ale i v hudbě. Jazz, který mne k ní ve studentských letech přivedl, zůstal dodnes pro mne
pramenem optimismu a lékem proti stárnutí. S ním jsem svoji muzikantskou dráhu začal
a s ním také spolu s dlouholetým přítelem Ferdou Havlíkem pomalu končím.
Vzpomínka Dr. ZDEŇKA TYLA
(nar. 1913), profesora latiny na roudnickém gymnáziu v letech 1939–1942
Osudný 15. březen 1939 mě zastihl v Terezíně, kde jsem vojákoval. Poté mě zemská školní
rada poslala do Roudnice, abych nahradil mladého klasického filologa Viléma Kellera, který musil ze školy odejít jako první oběť rasistických zákonů. V Roudnici jsem nastoupil na
počátku dubna a působil tam až do konce srpna 1942, kdy jsem byl přeložen na gymnázium v Praze XII.
Při nástupu jsem zastihl ještě některé profesory ze staré roudnické „gardy“ (profesoři Broft,
Červenka, Dobr, Kalous, Kalles – viz přiložený obrázek septimy z roku 1939), pak se ovšem
sbor – také vlivem politických poměrů – rychle měnil.
Nicméně ještě v roce 1940 studenti septimy z vlastní iniciativy nastudovali a úspěšně provedli Klicperova Hadriána z Římsů. Vlastní práce ve škole narážela ovšem čím dále tím
více na nejrozmanitější omezení a překážky. Při zákazu učebnic bylo nutno pro učitele
27
latiny vyrábět na primitivním cyklostylu texty klasiků, což bylo nutným doplňkem pedagogické činnosti.
Ale i za této vskutku „válečné“ situace se škola snažila plnit své poslání. Sám jsem se o tom
přesvědčil, když jsem po letech zjistil, že z mé oktávy 1942 několik studentů se výrazně
uplatnilo, nejen u nás, ale i ve světě.
A to bych upřímně přál roudnickému gymnáziu, aby se dařilo i v budoucnosti: vivat, crescat, floreat et nunc et semper!
Kateřina Podrábská
28
Mezinárodní spolupráce
PROJEKT SOCRATES
„Mes – My – Nous – Wir – Wij…are Europe“
Ohlédnutí za projektem Comenius 1 – Partnerství škol
V roce 1995 vznikl vzdělávací program Evropské unie SOCRATES. Už v roce 1997 se do jednoho jeho podprogramu zapojilo i naše gymnázium tříletým projektem „Konečně mír“.
A protože naše spolupráce byla úspěšná, rozhodli jsme se dále pokračovat. Opět jsme si
vybrali podprogram Comenius, partnerství škol – projekt spolupráce škol. Cílem programu
je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí
zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
Rok 2002 byl rokem přípravným, v březnu se sešly v Roudnici čtyři školy se záměrem vytvořit nový projekt. Počet škol se postupně rozšířil na šest, projekt dostal jméno, pevnou strukturu a mohl začít na podzim roku 2003. Našimi partnery v projektu byly tyto školy:
Koordinující
Hondsrug College, Emmen, Holandsko
Artland Gymnasium Quakenbrück, Niedersachsen, Německo
College Balzac, Normandie, Alencon, Francie
Friedrichgymnasium Altenburg, Thüringen, Německo
Zemaites Gymnasium Telsiai, Litva
Každý rok jsme se věnovali tematicky jiné oblasti. První rok projektu měl téma Životní podmínky, to bylo rozpracováno do podtémat Já a moje rodina, Místo, kde žiji, Obyčejný školní den, Existuje život po škole? Sociální kontakty, Svátky, tradice a zvyky.
Ve druhém roce jsme se zabývali Aktivitami volného času. A jednotlivé okruhy se jmenovaly Sport, Přátelé, Hudba, Práce, Média, Oblečení a móda.
Pro rok třetí jsme zvolili Život s médii a naše zájmy se soustředily na témata Jak komunikujeme, Role rádia, televize, kina, divadla, Využití médií ve škole, Život bez médií, Tištěná
a psaná média, Manipulace a kontrola.
Každý rok pracovalo v projektu kolem 20 studentů ve věku 15 až 17 let. Komunikačním
jazykem byla angličtina, ale i jiné jazyky byly vítány a oceňovány, např. němčina, francouzština, dokonce se ozvala i ruština, to hlavně v případě zapojení rodičů. Pracovali jsme
s moderními komunikačními prostředky, jako například internet, e-maily, webové stránky,
prezentace v PowerPointu apod. Začínali jsme vždy v červnu, sestavováním týmu. Koordinátor potom ze všech 120 studentů zapojených do projektu sestavil týmy po 6 účastnících,
kde každý zastupoval svou zem. V září následovala fáze seznámení, výměna e-mailů, hodnocení reakcí končila v prosinci, pak studenti pracovali samostatně, případně ve dvojicích
29
na vlastním vizuálním produktu. Ty byly na jaře představeny, posouzeny a nejlepší vybrány pro mezinárodní setkání. Rozhodovali i sami studenti, dále vyučující, veřejnost, rodiče.
Vyvrcholením pak byly partnerské schůzky.
První se uskutečnila ve francouzské Normandii, v městě Alencon v červnu 2004. Následující rok druhá v duryňském Altenburgu a třetí, závěrečná u nás v Roudnici nad Labem ve
dnech 11. až 16. června 2006. Mezitím, v květnu 2006, jsme my navštívili holandský
Emmen.
I učitelé se scházeli na partnerských schůzkách vždy v listopadu, aby zhodnotili průběh
spolupráce, odstranili případné nedostatky, připravili program pro následující rok projektu. První takové schůzky jsme se bohužel zúčastnit nemohli, protože jsme neobdrželi grant.
Na druhé v německém Quakenbrücku už jsme nechyběli. A bylo pro nás ctí uspořádat jedno setkání pro naše partnery v listopadu 2005 v České republice, představit školu, město,
region i hlavní město Prahu.
Poděkování patří jistě rodičům studentů za jejich veškerou obětavou podporu, městu Roudnice nad Labem za pomoc při mezinárodních setkání, Národní agentuře Socrates v Praze
za profesionální přístup, ochotu i Evropské unii za poskytnutí finančních prostředků.
Věříme, že hlavně studenti ocenili všechny výhody projektu. Mohli si vyzkoušet své komunikační a prezenční schopnosti, naučit se přijímat rozhodnutí, řešit problémové situace,
konflikty, pracovat v týmu, být kreativní.
Škola je po generace místem, kde se utváří charakter, hodnoty, dovednosti a talent mladých
lidí. Čech Jan Ámos Komenský, učitel, spisovatel, filozof a myslitel 17. století, který propůjčil tomuto vzdělávacímu projektu jméno, zastával názor, že „škola musí být otevřena okolnímu světu“. A my jsme se tímto cílem řídili.
Jiřina Průchová
koordinátor českého projektu
V programu Sokrates – Comenius partnerství škol pracovali tito studenti
školní rok 2003/2004
Cimrová Pavla
Faustová Zuzana
Fryčová Barbora
Hort Jan
Chamrád Jakub
Kačírková Veronika
Knotková Jana
Kuchtová Eva
Mrňák Miroslav
Pětník Marek
Polívková Jana
Pospíšilová Jitka
Seitlová Petra
Schejbalová Tereza
Švehlová Markéta
Vavřík Michal
Zrzavý Jan
Žižková Veronika
Jeřábková Zuzana
Štekrtová Jana
ve Francii nás reprezentovali: Zuzana Faustová, Jakub Chamrád, Petra Seitlová, Jan Zrzavý
30
školní rok 2004/2005
Barvínková Michaela
Bílková Alžběta
Buňatová Johana
Černá Olga
Dlouhá Pavlína
Drahozalová Jana
Horáček Lukáš
Jelenová Věra
Klečková Lucie
Kohout Jan
Lucyk Václav
Měšťáková Petra
Müllerová Michaela
Petrásek Jan
Poláková Petra
Potůčková Marie
Salačová Linda
Šenk Adam
Šustrová Kamila
Žižka Martin
v Německu nás reprezentovali: Alžběta Bílková, Pavlína Dlouhá, Michaela Müllerová, Jan
Petrásek
školní rok 2005/2006
Boušková Kateřina
Brettová Ivana
Cikánková Markéta
Černá Iva
Černostová Kateřina
Čermák Martin
Dufková Marie
Kabrhelová Adéla
Klotchay Jevgenija
Kovářová Pavla
Krausová Aneta
Ondrová Martina
Pelichovská Tereza
Petrželková Tereza
Preislerová Aneta
Stieberová Marika
Vancl Jan
Zemanová Lucie
Zornerová Olga
v Holandsku nás reprezentovaly: Kateřina Černostová, Adéla Kabrhelová, Aneta Preislerová, Olga Zornerová
Účastníci mezinárodního setkání Drážďany 2005
31
Praha 2006 – výlet během setkání škol v Roudnici nad Labem
Emmen 2006 – studentky na hodině Nj
Praha 2005 – setkání učitelů
V Lipsku 2005
32
VÝMĚNA S ARTLAND GYMNASIUM QUAKENBRÜCK
JAK TO VŠECHNO ZAČALO…
Partnerství našeho gymnázia s německým Artland Gymnasium Quakenbrück (Německo,
Dolní Sasko) by nebylo bez Quakenbrückých hudebních dní. Během pobytu teplického
orchestru v Quakenbrücku (v listopadu 1995) získal tehdejší ředitel tamního gymnázia
Claus Peter Poppe kontakt na naši školu od jednoho hudebníka, našeho bývalého studenta. Brzy nato navštívil pan Poppe naše gymnázium.
V roce 1997 Quakenbrück navštívilo vedení naší školy v doprovodu Dagmar Vackové (tehdejší učitelky Nj), která se měla starat o koordinaci výměny.
Od roku 1998 došlo mezi našimi školami k mnoha vzájemným návštěvám a společným
aktivitám. Po odchodu Dagmar Vackové přebrala v roce 2003 výměnu Pavla Kušičková, která se svou kolegyní Markétou Pernovou nadále akci organizuje.
Všechny skupiny byly dosud malé, ale velmi milé! Zážitky byly pro účastníky vždy velkolepé, pokaždé jsou obě strany překvapeny srdečností a milým přijetím v rodinách i ve škole.
Tento vzájemný kontakt jistě přispívá k dalšímu upevňování vztahů mezi našimi školami
a také k rozvíjení osobních vztahů mezi studenty.
NA NÁVŠTĚVĚ V NĚMECKU
Po vyřízení všech nezbytných formalit, jako je zakoupení jízdenek, pojištění, poučení studentů o bezpečnosti a slušném chování na akci a kontrole cestovních dokumentů, může
skupina studentů se svým doprovodem – Pavlou Kušičkovou a Markétou Pernovou – vyrazit na cestu do Německa. Jízda vlakem trvá cca 10 hodin. Tohoto času využívají studenti
k opakování německých slovíček, četbě a k přemýšlení o tom, jaká bude ta „jejich“ rodina.
Mnohdy lze zažít cestou i nějaké dobrodružství, jako když se například rozbije hned v Drážďanech lokomotiva a cestující nevědí, kdy a jak se bude pokračovat. Jen pesimisté ovšem
propadnou panice – německé dráhy se totiž snaží cestujícím maximálně pomoci, a proto
vše zatím vždy dobře dopadlo!
Na nádraží v Quakenbrücku si unavenou výpravu rozeberou naši němečtí partneři
a jejich rodiče. Rozcházíme se vybaveni pokynem, kdy se zítra sejdeme a jaký nás bude
čekat program.
Nazítří ráno bývá česká skupina obvykle přivítána ve škole panem ředitelem a později
panem starostou na radnici. Po těchto úvodních formalitách už začíná vždy velmi pestrý
program. Téměř vždy navštěvujeme významná kulturní a historická centra (Osnabrück
a Brémy), podnikáme výlety do okolí na kolech i pěšky (př. na zemědělskou farmu), velmi
zajímavá bývá i Stadtrallye, kterou připravuje pan učitel Roland Bumb. Smíšené skupiny
Čechů a Němců při procházce městem plní různé úkoly. Zajímavé zpestření přinesla
i návštěva plaveckého bazénu.
Přestože trávíme většinu dne pohromadě, mají partneři ještě dost času po večerech na to,
aby se blíže poznali.
33
Při takto bohatém programu uteče týden jako voda a nás čeká cesta domů. Ve vlaku si sdělujeme své dojmy a zážitky a plánujeme, co připravíme našim německým kamarádům my.
I proto cesta domů utíká mnohem rychleji.
HERZLICH WILLKOMMEN IN ROUDNICE!
Druhá část výměny probíhá obdobně, jako když jsme v Německu my. V den příjezdu si na
nádraží vyzvedneme cestou unavené partnery.
Druhý den ráno začíná společný program. I náš pan ředitel přivítá německou skupinu
a popřeje jí krásný pobyt. Také my se snažíme našim německým přátelům ukázat to, co je
u nás v regionu nejzajímavější. Nejprve si prohlédneme roudnické pamětihodnosti (kostel,
muzeum, galerii, hlásku – když máme štěstí, mohou naši hosté spatřit i panorama celého
Českého středohoří). Velmi příjemná a zajímavá projížďka lodí po Labi se stala již tradicí…
V dalších dnech provedeme české i německé studenty po Praze a navštívíme Památník
v Terezíně, Litoměřice a Libochovice. Obvyklý závěrečný výstup na Říp byl letos obohacen
o novinku – velice romantický piknik před rotundou. Počasí nám většinou přeje, a tak nic
nekazí dobrou náladu všech účastníků. Ti se v této fázi výměny znají mnohem lépe, proto
odpadají počáteční rozpaky, které někdy v 1. části ztěžují některým komunikaci.
Při loučení už hovoříme s německými učiteli o další výměně s novými studenty. Velmi nás
těší, že i po tolika letech vzájemných návštěv je zájem ze strany našich i německých studentů stále silný.
Pavla Kušičková a Markéta Pernová
organizátorky výměny
34
Interview s německým vedoucím výměny panem R. Bumbem
Jak vidí naši školu, učitele a studenty učitel
německého Artland Gymnasium Quakenbrück
pan Roland Bumb (učitel francouzštiny a dějepisu) se zeptala Pavla Kušičková.
Vidíš nějaké změny u našich studentů (žáků) od té doby, co výměna probíhá?
„U některých je vidět větší otevřenost, více zájmu. Když se účastníků zeptám na jejich
postřehy, považují osobní zkušenosti za velmi cenné.“
Vaše škola má výměnu také s Holandskem – existují nějaké rozdíly mezi českými
a holandskými studenty?
„Mnozí holandští žáci, kteří k nám do Quakenbrücku přijedou, se na nás dívají trošku „shora“ – venkovské okolí, menší město, staromódní škola. Takové dívky a chlapci si také častěji myslí než vaše mládež, že musí být „in“ a jsou dokonce občas trochu nafoukaní (s MP3 na
uchu). Jsou zvyklí na luxus, cestování – Holandsko je už dlouhou dobu svobodná země
s opravdu svobodomyslnými dospělými.
Naši mladí hosté z Roudnice nad Labem jsou většinou srdečnější, zdvořilejší, méně hlasití,
vděčnější, ke spokojenosti jim stačí méně, nereptají, ukazují zájem a zvědavost o nové věci,
které u nás poznají. Vesměs se zdá, že se vaši studenti zajímají více o tradiční vzdělání. Ano,
ale to je jen můj osobní dojem, obecné postřehy.
Vidíš v poslední době nějaký rozvoj na naší škole?
„No ano, nejprve je tu dojem zvenku – fasáda má čerstvější barvy, auta, která stojí u vchodu
do budovy jsou novější než před osmi lety. Váš sklep je úplně jiný, po strašných záplavách
byl skvěle přestavěn – tomu musím složit kompliment. Co se týče vnitřního života, nemohu
to vlastně přesně vyjádřit, neboť vaší školu v tomto ohledu (směru) vlastně neznám.“
Líbí se Ti program u nás?
„Ano, jsem s ním velmi spokojen, pokaždé se mi líbí. Cesta do Prahy, kde je vždy i pro mě
k vidění něco nového, je samozřejmě báječná. Ale já jsem také velmi rád venku a proto si
cením výletu na horu Říp, posezení na ostrově nebo na lodi na Labi, společného večera se
studenty a kolegy. Pro mě osobně (pro učitele dějepisu) je také důležitá návštěva Terezína,
ta na naše žáky udělá vždy dojem a i z toho důvodu jsem rád, že mohu být u toho. Jen je
škoda, že se u vás vyučování můžeme aktivně účastnit pouze v několika předmětech (to je
bohužel závislé na jazyku – v tom máte vy u nás opravdu výhodu, protože vaši studenti jsou
vždy velmi dobře jazykově vybaveni).“
Co si myslíš o českých učitelkách a učitelích?
„I zde platí – znám pouze učitelky a učitele roudnického gymnázia. Všichni se zde ke mně
(od školníka po ředitele) chovají velmi přátelsky, obzvláště ti, které jsem měl možnost
poznat během těch let, co k vám jezdím, trochu blíže. Myslím si, že u vás učitelky a učitelé
dělají velmi dobrou práci, to lze vidět podle různých cen a vyznamenání, které vaši studen35
ti stále získávají – tolik ocenění žáci naší školy už dlouho nedostávají. Mám ale dojem, že se
u vás učitelé musí řídit mnohem více předpisy od vedení a ministerstva nežli my – my smíme možná více o věcech diskutovat a formulovat námitky (je též ale možné, že se mýlím).“
Snad mají učitelé v České republice ještě stále více autority než je tomu u nás (ale jak jsem
řekl, znám jen vaši školu). Asi se nemýlím, když pohlížím na dobrou práci učitele jako na
příliš málo placenou. Vlastně se mi zdá, že naše gymnázium je prakticky stejné jako to
vaše……………….!
Děkuji Ti za rozhovor a těším se na další spolupráci!
Před městským muzeem v Quakenbrücku 2006
Studenti výměny 2006/2007
Studenti při společné večeři
Na výletě v Brémách
Martina a Almut nad Prahou
Vedoucí: M. Pernová, P. Kušičková, J. Weckenbrock
36
Na pikniku pod Řípem
Již tradiční výlet na kolech po okolí Quakenbrücku
PARTNERSTVÍ ŠKOL ROUDNICE – EMMEN
V listopadu 2005 byla uzavřena společná dohoda o účasti 16 studentů Gymnázia Roudnice
nad Labem a 16 studentů nizozemské střední školy Hondsrug College Emmen na projektu
mezinárodní spolupráce, který nese jednoduchý název Roudnice nad Labem – Emmen.
V rámci projektu byly utvořeny pracovní, mezinárodní dvojice. Na základě zaslaných životopisů byl každému českému studentovi přiřazen právě jeden nizozemský student. Dvojice
po dobu téměř jednoho roku komunikovala prostřednictvím elektronické pošty.
Jedním z úkolů, které studenti v rámc projektu plnili, bylo připravit čtyři prezentace na
zadaná témata. Pro české studenty se jednalo o následující prezentace: meteorologie, historie, geologie a ekonomický rozvoj Roudnice nad Labem. Pro tento úkol byla 16členná skupina rozdělena na čtyři čtyřčlenné skupiny. Dalším úkolem bylo vypracovat pro nizozemské
kolegy průvodce Roudnicí nad Labem. Veškerá dokumentace byla vedena jak v češtině, tak
v angličtině. Angličtina byla zvolena jako hlavní jazyk pro vzájemnou komunikaci. Kromě
toho studenti každý měsíc měli za úkol poslat svému kolegovi e-mail, ve kterém se věnovali tématu zadanému vedoucími projektu (např. sport, hudba atd.). Závěrečné práce na první polovině projektu vyvrcholily přípravou výstavy Roudnice nad Labem, která byla realizována v Emmenu v době tamního pobytu studentů roudnického gymnázia. Tento pobyt v termínu 30. 10.–5. 11. 2006 byl současně vyvrcholením první poloviny projektu.
První část výměnného pobytu, tj. pobytu roudnických studentů v Nizozemí, naplnila zcela
naše očekávání. Naši studenti poznali život v holandských rodinách, jejich národní zvyky,
tradice i způsob trávení volného času svými vrstevníky. Dále poznali tamní školství, kulturní památky, přírodu a procvičili se aktivně v jazykových znalostech.
Už se všichni účastníci těší na druhou část projektu, jejíž završením bude pobyt nizozemských studentů v Roudnici nad Labem.
Kdo naši školu v Nizozemí reprezentoval?
Studenti třídy kvarta Gymnázia Roudnice nad Labem: Kristina Baraćová, Lucie Bělíková,
Lukáš Benda, Marie Bendová, Jakub Douša, Radek Fuxa, Lukáš Habel, Barbora Chamrádová,
Lukáš Jiránek, Václav Kautský, Matěj Kotrba, Hana Kujalová, Petr Líska, Nikola Pospíšilová,
Martin Strýhal, Andrea Voldřichová
Mgr. Hana Blažková, Mgr. Hana Mrázová
odborné vedení projektu
37
Čeští a holandští studenti na výletě
VÝMĚNNÝ PROGRAM ROUDNICKÉHO GYMNÁZIA S LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN CAILLAUD V RUELLE-SUR-TOUVRE
V návaznosti na mnohaleté kontakty města Roudnice nad Labem s partnerským francouzským městem Ruelle-sur-Touvre se v roce 2004 uskutečnil pobyt studentů francouzštiny
Gymnázia Roudnice nad Labem v tomto městě. Na přání francouzských partnerů se aktivně akce zúčastnil i pěvecký sbor gymnázia Zlatá střední. Studenti bydleli ve francouzských
rodinách, zúčastnili se pro ně připraveného programu.
V roce 2005 přijeli francouzští středoškoláci do Roudnice nad Labem. Studenti jim umožnili pobyt v rodinách, připravili pro ně kulturní a společenský program. Kromě poznání
vzájemných specifik a odlišností pochopili, že mají vlastně i mnoho společného, a vznikla
přátelství, z nichž některá pokračovala i v dalších letech.
Ve vzájemném poznávání, porozumění si a toleranci je i budoucnost nás všech, a proto po
nemalém úsilí všech zúčastněných nám v roce 2006 Velvyslanectví Francouzské republiky
v České republice oznámilo, že z rozhodnutí rektora Academie de Poitiers nabyla spolupráce mezí naší školou a francouzským Lycée professionnel Jean Caillaud v Ruelle-sur-Touvre
oficiální podoby a může na kvalitativně vyšším stupni pokračovat ku prospěchu obou stran
i nadále.
Mgr. Blanka Slavíková
organizátorka programu
38
Nejvýraznější úspěchy studentů gymnázia v letech 1997 až 2006
(celostátní a regionální kola soutěží)
1997 až 1998
Celostátní kolo soutěží
Podřipská soutěž v angličtině
Středoškolský pohár v atletice
Výtvarná soutěž Světlo pro život
Regionální kolo soutěží
Matematická olympiáda
Konverzační soutěž v angličtině
Konverzační soutěž v němčině
Olympiáda v češtině
Fyzikální olympiáda
Michaela Rubešová (Sekunda)
družstvo dívek
Olga Nováková (Prima)
Veronika Vaicová (Septima)
2. místo
6. místo
účast
účast
Jan Rathouský (Kvinta)
Norbert Chromek (Kvinta)
Jana Švecová (Kvinta)
Jana Zámečníková (Kvinta)
Jiří Rajchl (4. A)
Marie Dvořáková (Kvarta)
Vojtěch Kovář (Kvarta)
2. místo
3. místo
2. místo
6. místo
9. místo
15. místo
15. místo
Michal Vlasatý (4. A)
2. místo
Helena Vaicová (Sexta)
Jana Tomanová (Septima)
Darina Koubínová (2. A)
Jakub Blažek (Sekunda)
Michaela Rubešová (Tercie)
Alena Hančlová (Tercie)
Jana Švecová (Tercie)
1. místo
čestné uznání
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
6. místo
Jaroslav Tymich (4. A)
Jaroslava Císařová (4. A)
Jana Zámečníková (Sexta)
Jan Rathouský (Sexta)
Michaela Rubešová (Tercie)
Michal Vlasatý (4. A)
družstvo dívek
Martin Černý (2. A)
Petr Kotrba (2. A)
Ivona Hančlová (1. A)
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
3. místo
6. místo
11. místo
12. místo
15. místo
1998 až 1999
Celostátní kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Biologie)
Literární soutěž v němčině
Literární soutěž v angličtině
Podřipská soutěž v angličtině
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Zdravotnictví)
Jazyková soutěž v němčině
Jazyková soutěž v angličtině
Biologická olympiáda
Středoškolský pohár v atletice
Chemická olympiáda
39
1999 až 2000
Celostátní kolo soutěží
Podřipská soutěž v angličtině
Olympiáda v angličtině
Celostátní konkurz v angličtině
ke studiu v zahraničí
Středoškolská odborná činnost
(Biologie)
Regionální kolo soutěží
Olympiáda v angličtině
Literární soutěž v angličtině
Středoškolská odborná činnost
(Biologie)
Středoškolská odborná činnost
(Zdravotnictví)
Biologická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Středoškolský pohár v atletice
Jana Švecová (Kvarta)
Michaela Rubešová (Kvarta)
Vladimníra Bilijenková (Sexta)
1. místo
4. místo
7. místo
Jiří Polívka (1. A)
8. místo
Michaela Rubešová (Kvarta)
Darina Koubínová (3. A)
Jiří Polívka (1. A)
1. místo
2. místo
3. místo
Tereza Svobodová (3 .A)
Jana Straková (3. B)
Jiří Polívka (1. A)
Ivona Hančlová (2. A)
Tereza Baďurová (Tercie)
Libor Novák (1. A)
Ivona Hančlová (2. A)
družstvo dívek
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
6. místo
6. místo
6. místo
6. místo
Jana Švecová (Kvarta)
Tomáš Vítek (2. A)
1. místo
úspěšná účast
Jakub Zentner (1. B)
Jan Hejduk (2. A)
Lenka Vičlová (4. A)
2. místo
7. místo
3. místo
Jan Škvára (Kvarta)
Jakub Blažek (Kvarta)
Jan Červenka (2. A)
Darina Koubínová (4. A)
Jana Švecová (Kvinta)
Jakub Blažek (Kvarta)
Tomáš Vítek (2. A)
Stanislav Pařez (Kvinta)
Jiří Dvořák (Kvarta)
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2000 až 2001
Celostátní kolo soutěží
Jazyková soutěž v angličtině
Zeměpisná olympiáda
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Středoškolská odborná činnost
(Angličtina)
Podřipská soutěž v angličtině
Literární soutěž J. W. Goethea
Jazyková soutěž v angličtině
Zeměpisná olympiáda
Chemická olympiáda
Fyzikální olympiáda
40
Soutěž v programování
Biologická olympiáda
Středoškolský pohár družstev
Jiří Dvořák (Kvarta)
Michal Srch (Kvinta)
Jiří Polívka (2. A)
družstvo dívek
1. místo
6. místo
2. místo
7. místo
Jakub Zentner (2. B)
3. místo
Jan Hejduk (3. A)
12. místo
Michaela Rubešová (Sexta)
Miroslav Beran (Kvarta)
úspěšná účast
úspěšná účast
Jakub Zentner (2. B)
1. místo
Jan Hejduk (3. A)
1. místo
Jiří Polívka (3. A)
3. místo
Michaela Rubešová (Sexta)
Jiří Dvořák (Kvinta)
Miroslav Beran (Kvarta)
Jiří Dvořák (Kvinta)
Jan Pospíšil (Kvinta)
družstvo dívek
družstvo chlapců
Jiří Dvořák (Kvinta)
Jan Pokorný (Kvinta)
Jan Pospíšil (Kvinta)
Lada Pekařová (Sexta)
Barbora Kafková (Sexta)
Jana Broftová (1. A)
Markéta Horáková (1. A)
Zuzana Koláčková (Kvarta)
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
4. místo
2. místo
9. místo
13. místo
6. místo
6. místo
6. místo
6. místo
6. místo
2001 až 2002
Celostátní kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Středoškolská odborná činnost
(Religionistika)
Olympiáda v angličtině
Soutěž v programování
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Středoškolská odborná činnost
(Religionistika)
Středoškolská odborná činnost
(Biologie)
Olympiáda v angličtině
Fyzikální olympiáda
Soutěž v programování
Matematická olympiáda
Plavání družstev
Chemická olympiáda
Soutěž mladých zdravotníků
41
2002 až 2003
Celostátní kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Podřipská soutěž v angličtině
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Středoškolská odborná činnost
(Zdravotnictví)
Fyzikální olympiáda
Matematická olympiáda
Chemická olympiáda
Olmypiáda v češtině
Olympiáda v angličtině
Zeměpisná olympiáda
Ekologická olympiáda
Jakub Zentner (3. B)
6. místo
Jana Švecová (Septima)
Adam Šenk (Prima)
Martina Kavínová (Kvinta)
Jakub Blažek (Sexta)
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
Jakub Zentner (3.B)
1. místo
Eva Chládková (3. B)
Jakub Filip (3. A)
Jiří Dvořák (Sexta)
Jiří Dvořák (Sexta)
Jaroslav Dufek (1. A)
Jiří Dvořák (Sexta)
Jan Pospíšil (Sexta)
Jan Škvára (Sexta)
Tereza Kučerová (Kvarta)
Jiří Dvořák (Sexta)
Jan Červenka (4. A)
Jana Švecová (Septima)
Tomáš Vítek (4. A)
Tereza Baďurová (Sexta)
Františka Kašparová (3. B)
Jiří Polívka (4. A)
3. místo
4. místo
2. místo
2. místo
9. místo
2. místo
9. místo
11. místo
3. místo
4. místo
5. místo
4. místo
6. místo
6. místo
6. místo
6. místo
Barbora Pokorná (Sexta)
Tomáš Bambásek (3. A)
Jana Musilová (Sexta)
Eva Horáková (Tercie)
Štěpán Lukeš (Sexta)
Radek Mühlbach (Sexta)
14. místo
14. místo
úspěšná účast
3. místo
3. místo
5. místo
2003 až 2004
Celostátní kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Didaktika)
Olympiáda v ruském jazyce
Mistrovství ČR v plavání
42
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Didaktika)
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Olympiáda v ruském jazyce
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Regionální kolo v plavání
Oblastní soutěž zdravotníků
Biologická olympiáda
Středoškolský pohár v atletice
Chemická olympiáda
Barbora Pokorná (Sexta)
Tomáš Bambásek (3. A)
Jan Bajer (Sexta)
Jana Musilová (sexta)
Jana Musilová (Sexta)
Pavla Cimrová (Kvarta)
Jiří Dvořák (Septima)
Jiří Dvořák (Septima)
Jan Dolinár (2. A)
Jana Nemravová (2. A)
družstvo dívek
družstvo chlapců
družstvo dívek
Lenka Došková (Sexta)
družstvo chlapců
Jan Holub (Sexta)
1. místo
1. místo
3. místo
3. místo
1. místo
1. místo
4. místo
1. místo
2. místo
4. místo
2. místo
4. místo
3. místo
6. místo
7. místo
8. místo
Tereza Kučerová (Sexta)
úspěšná účast
Jana Musilová (Septima)
3. místo
Tereza Baďurová (Oktáva)
Olga Nováková (Oktáva)
Jaroslav Hašek (4. A)
Lucie Kovářová (4.A)
Jana Musilová (Septima)
Jindřich Buk (Prima)
Jiří Dvořák (Oktáva)
Jana Nemravová (3. A)
Jan Dolinár (3. A)
Miroslav Beran (Septima)
Jakub Havliš (Kvarta)
Lukáš Horáček (Kvarta)
Pavla Cimrová (Kvinta)
Linda Salačová (Kvarta)
Martin Žižka (Kvinta)
Helena Cardová (2. A)
Barbora Pokorná (Septima)
Ondřej Elterlein (Oktáva)
3. místo
3. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
4. místo
5. místo
4. až 6. místo
8. až 10. místo
8. až 10. místo
8. až 10. místo
8. až 9. místo
8. až 9. místo
2004 až 2005
Celostátní kolo soutěží
Die Zeitreise mit Schiller
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Historie)
Ekologická olympiáda
Olympiáda v češtině
Zeměpisná olympiáda
Fyzikální olympiáda
Programování
Matematická olympiáda
Dějepisná soutěž v Chebu
43
2005 až 2006
Celostátní kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Zdravotnictví)
Projekt „Úspory energie“
Regionální kolo soutěží
Středoškolská odborná činnost
(Zdravotnictví)
Projekt „Evropa ve škole“
Biologická olympiáda
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Programování
Olympiáda v ruštině
Chemická olympiáda
Olympiáda v češtině
Ekologická olympiáda
44
Tereza Kučerová (Septima)
Zuzana Kapitánová (Septima)
kolektiv studentů
8. místo
8. místo
2. místo
Tereza Kučerová (Septima)
Zuzana Kapitánová (Septima)
Markéta Švehlová (Sexta)
Anna Potůčková (Kvinta)
Marie Potůčková (Kvinta)
Li Mang (1. A)
Libor Vytlačil (1. A)
Pavla Cimrová (Sexta)
Libor Vytlačil (1. A)
Li Mang (1. A)
Miroslav Beran (Oktáva)
Barbora Fryčová (Sexta)
Pavla Cimrová (Sexta)
Zuzana Faustová (Sexta)
Jana Horáčková (4. A)
Jakub Dovhun (1. A)
Iveta Jelínková (3. A)
2. místo
2. místo
1. místo
1. místo
7. místo
2. až 3. místo
4. až 5. místo
2. místo
4. místo
5. místo
3. místo
4. místo
6. místo
8. místo
13. až 18. místo
18. místo
18. místo
Úspěšnost studentů při přijímacím řízení na vysoké školy
Školní rok
Počet studentů
Maturitní zk.
úspěšně složilo
Přihlášku na VŠ
podalo
Na VŠ bylo
přijato
1997–1998
71
70
63 (90 %)
43 (68 %)
1998–1999
56
53
52 (98 %)
42 (81 %)
1999–2000
28
28
27 (96 %)
23 (85 %)
2000–2001
37
36
34 (94 %)
18 (53 %)
2001–2002
57
57
52 (91 %)
45 (87 %)
2002–2003
54
54
51 (94 %)
45 (88 %)
2003–2004
70
69
65 (94 %)
53 (82 %)
2004–2005
59
59
58 (98 %)
53 (91 %)
2005–2006
62
62
62 (100 %)
56 (90 %)
Období
Počet studentů
Maturitní zk.
úspěšně složilo
Přihlášku na VŠ
podalo
Na VŠ bylo
přijato
1998–2006
494
488
464 (95 %)
378 (81 %)
Úspěšnost studentů při přijímacím řízení na vysoké školy
45
Proměna výukového technického zázemí
Během posledních let prošlo modernizací i technické vybavení školy určené pro výuku.
V současné době fungují dvě počítačové učebny, které jsou studentům k dispozici i během
přestávek či po vyučování. Odborné učebny chemie, fyziky a biologie jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem a dalšími multimediálními pomůckami (čtecí kamera, video,
DVD). Chloubou školy je ovšem tzv. společenský sál, vybudovaný v nepoužívaných sklepních prostorách po povodních v roce 2002. Kromě výše uvedeného multimediálního vybavení disponuje tato místnost především interaktivní tabulí, velmi moderní a užitečnou
pomůckou, která je využívána nejen při výuce, ale při různých akcích pořádaných školou.
Sklep před renovací
Moderní učebna po renovaci sklepa
Studijní možnosti
Ačkoliv náplň výuky na gymnáziu zůstává nezměněná, proměnila se postupně její forma.
Od poloviny 90. let se již třídy v ročníku nedělí na jednotlivé větve podle zaměření (humanitní, přírodovědná a všeobecná). V současné době zůstávají první dva ročníky všeobecné,
od třetího ročníku si pak studenti sami výběrem seminářů a povinně volitelných předmětů
určují svůj „studijní program“ a mají takto více možností, jak si co nejlépe vybrat předměty, které jim pomohou v přípravě na přijímací zkoušky na vysněnou vysokou školu. Ve čtvrtém ročníku je potom studentům poskytnut ještě další prostor k tomu, aby měli dostatek
času připravovat se k maturitě i prohlubovat si znalosti, které budou v dalších letech potřebovat. Vybrané předměty se právě v závěrečném roce studia rozdělí na maturitní a nematuritní, studenti se pak přihlásí do skupiny, která je pro jejich záměry vhodnější. Od začátku dubna pak vyhlašuje ředitel školy tzv. volné pololetí – studenti do maturit navštěvují
pouze maturitní předměty, povinně volitelné semináře a tělocvik.
Mnozí studenti také využívají možnosti studia v zahraničí, ať už na celý rok, nebo jen na
jeho určitou část.
Srovnání studia na střední škole v České republice a v USA
Mám-li srovnat střední školu v Čechách a v USA, měla bych nejprve říct, že není nic jednoduššího. Rozdílů mezi způsobem výuky, přístupem profesorů ke studentům a studentů
k profesorům je skutečně nemalé množství. Není však nic lepšího než zažít to na vlastní
kůži a pak osobně porovnat a zhodnotit.
46
Říká se, že USA je země netušených možností. Ano, je tomu tak, platí to i ve studiu. Každý
student si může svobodně vybírat, jaké předměty chce studovat. Je zde několik předmětů,
jako například angličtina, americká historie, americký vládní systém, matematika atd., které jsou povinné a každý student je musí absolvovat s uspokojivým prospěchem, aby mohl
střední školu dokončit. Avšak zbytek předmětů si student volí sám, dle svých zájmů a dle
toho, co chce v budoucnosti studovat. Nejenže si každý může zvolit typ předmětu, ale také
stupeň obtížnosti. Na jednu stranu je takový výběr skvělý, protože se člověk může ve svém
studiu skutečně zaměřit na to, co mu jde, co ho zajímá a co mu bude užitečné v jeho budoucím životě. Na druhou stranu musím uznat, že to také není úplně nejšťastnější řešení. Někteří studenti totiž nejsou příliš disciplinovaní, motivovaní a o studium se příliš nezajímají,
proto si volí velmi jednoduché předměty, jako například šití, pomoc zdravotní sestřičce
(i toto je předmět!) atd., a nedosáhnou tedy příliš kvalitního vzdělání. Řekla bych, že v USA
je opravdu každý sám svého štěstí strůjce.
Další markantní rozdíl je způsob hodnocení. V USA funguje tzv. kreditní systém, což znamená, že každý předmět odpovídá určitému stupni obtížnosti a tedy i počtu kreditů. Samozřejmě musím dodat, že čím obtížnější je předmět, tím víc kreditů student získá. Jestliže
student získá více kreditů, než je třeba, to, co získá navíc, se mu automaticky připočítává
na vysokou školu, což je pro mnoho studentů motivace, aby dosahovali lepších výkonů.
Jednotlivé práce jsou hodnoceny procentuálně. Celková známka za semestr však nezávisí
jen na tom, jak si student vedl v testech, ale i na tom, jak pracoval v hodině a zda poctivě
psal domácí úkoly. V některých předmětech je navíc většinou zadán i projekt, který někdy
vetší, někdy menší měrou ovlivní výslednou známku. Kreditní systém je také dobrou průpravou pro vysokou školu, jelikož se s ním na univerzitách běžně setkáváme, i v České
republice.
Studium střední školy není zakončené maturitní zkouškou. K tomu, aby student dostudoval
střední školu, je nutné splnit všechny požadavky – úspěšné absolvování povinných předmětů a dosažení dostatečného počtu kreditů. Školní rok je rozdělen do dvou semestrů, přičemž
na konci každého semestru musí student úspěšně složit zkoušku ze všech předmětů, které
v tomto semestru studoval. Touto zkouškou si student ověří, že látku pochopil a zvládl.
V Čechách je zvykem, že v každé třídě je konstantní složení studentů, kteří spolu pobývají
téměř ve všech vyučovacích hodinách, a že profesor přichází do hodiny za studenty. V USA
tomu tak není. Studenti jsou prakticky v každé vyučovací hodině s jinými spolužáky. Každý
z profesorů má svou vlastní třídu a tam za ním studenti přicházejí. Podle mého názoru je
tohle velmi výhodné, jelikož vybavenost třídy odpovídá přesně potřebám toho předmětu,
který se zde vyučuje. Třídy jsou vybaveny opravdu kvalitně, výuka bývá demonstrativnější
než pouhý výklad pojmů, pod kterými si studenti těžko něco dokáží představit.
Opisování, plagiátorství a podvody – to je pro americké středoškoláky naprosté tabu.
Opravdu mohu ze své vlastní zkušenosti říct, že něco takového na americké střední škole
skutečně neexistuje, alespoň já jsem se s ničím podobným během svého studia nesetkala.
Také dodržování školního řádu, který má mimochodem něco okolo 150 stran, je naprostou samozřejmostí. Absence mimo školou určené prázdniny jsou nemyslitelné. Samozřejmě, pokud je studen nemocný, je z výuky omluven, avšak s tak markantní absencí, se kte47
rou se můžeme běžně setkat v České republice, se v USA nesetkáme. Pro amerického středoškoláka by tak obrovská absence znamenala buď neuznání ročníku, nebo dokonce
vyloučení ze školy.
Americké střední školy dávají studentům mnohem více volnosti, učí je být samostatnějšími
a aby se spoléhali jen sami na sebe. V Čechách je „machr“ ten, kdo dokáže dostudovat s průměrným prospěchem. V USA je to naopak. Panuje zde veliká konkurence a studenti jsou
motivovaní k tomu, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Každý student se snaží být nejlepší
ve svém ročníku, není to ale bezdůvodné. Studenti v nejlepších 3 procentech v ročníku si
mohou zvolit, na které vysoké škole chtějí studovat, bez ohledu na to, kde se škola nachází, a to je pro mnohé obrovská motivace.
Jana Štekrtová
studentka oktávy, školní rok 2005/2006 strávila v USA
Jan Zrzavý
48
Informace z výroční zprávy za školní rok 2005 až 2006
Údaje o přijímacím řízení
Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2005/2006
Název oboru
Celkem přihlášeno
Celkem přijato
gymnázium čtyřleté všeobecné
59
52
gymnázium osmileté všeobecné
60
30
Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium:
a) Studijní výsledky na ZŠ
b) Umístění v olympiádách a soutěžích
c) Motivační pohovor
Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium:
a) Výsledky písemných zkoušek z českého jazyka
b) Výsledky písemných zkoušek z matematiky
c) Výsledky testu všeobecných studijních předpokladů
d) Studijní výsledky na ZŠ
Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia (rok 2006)
I. Český jazyk
I. Diktát:
Byli jsme na horách
Letošní zima se vydařila. Takřka denně jsme bruslili i trochu sáňkovali. K Vánocům jsem
dostala nové lyže. Abych je vyzkoušela, rozhodli rodiče, že na sobotu a neděli pojedeme na
sever Čech do Jizerských hor. Měli jsme štěstí, v sobotu svítilo sluníčko. U vleků se netvořily velké fronty. Známí se mezi sebou hlasitě zdravili, pokřikovali, všude se ozýval smích.
Celý kraj byl zářivě bílý, ale na stráni se míhaly barevné větrovky. U úpatí kopce menší děti
tahaly sáňky a překážely dospělým lyžařům.
Lyžuji ráda, ale odpoledne jsem byla docela příjemně unavená. Těšila jsem se do útulné
chaty na teplý čaj a večerní televizní program. I rodiče si zřejmě odpočinuli a byli veselí. Ty
dva dny na čerstvém vzduchu příliš rychle uběhly, ale myslím, že nám všem prospěly.
II. Jazykový rozbor:
Text: Abych je vyzkoušela, rozhodli rodiče, že na sobotu a na neděli pojedeme na sever Čech do
Jizerských hor.
1) Urči počet vět v souvětí.
2) Z první věty souvětí vypiš základní skladební dvojici.
3) Urči slovní druh u těchto slov se souvětí a napiš jejich názvy slovem.
abych –
na –
Jizerských –
je –
neděli –
49
4) Urči rod, číslo, pád a vzor u těchto podstatných jmen.
rod
číslo
pád
vzor
(na) sever
(do) hor
Text: Našemu tatínkovi se zdálo, že tyto dny na horách byly pěkné. Zase se mnou pojede!
5) Z uvedeného textu vypiš a) zájmena a urči b) jejich druh a za c) jejich pád.
6) Převeď následující věty do minulého času.
Beru si mobil.
Děti čtou pomalu.
Píše dopis.
7) Slovesa ve větách převeď do rozkazovacího způsobu ve stejné osobě.
Zpíváme národní písně.
Piješ mléko.
Řešíte matematické úlohy.
8) Doplň tvary podmiňovacího způsobu přítomného slovesa být.
Co já .............. tomu řekl?
My .............. to nikdy neudělali.
Petře, ty .............. jel s námi?
9) Užij slovo velký ve spojení s uvedenými podstatnými jmény.
................... stromy
................... vědci
................... zvířata
10) Nahraď sloveso dělat výstižnějším výrazem.
Žák dělá úkol.
Maminka dělá cukroví.
Strýc dělá v továrně.
11) K uvedeným slovům napiš slova opačného významu.
bílý –
mlčet –
brzo –
klad –
12) Zakroužkuj větu, která nejlépe vysvětluje uvedené rčení: Šijí s ním všichni čerti.
a) Je špinavý a černý.
b) Rád běhá.
c) Je neposedný.
d) Naučil se šít.
13) Jakým literárním žánrem jsou uvedené ukázky, pojmenuj je.
a) Obal se pavoučku,
hedvábnou nití,
ulétni podzimu,
nebo tě chytí.
b) Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku ...
c) Byl jednou jeden král a královna a tuze je rmoutilo, že nemají děti, život bez dítěte je jen
půl života. Když už nedoufali a smířili se s tím, že dožijí život v samotě, narodila se jim
dceruška. Na křtiny pozvali tři víly.
50
II. Matematika
1) Doplňtě znaménka operací +, -, ., : tak, aby platila rovnost.
a)5 • (3 • 2) • 1 = 24
b)63 • (9 • 2) • 1 = 10
2) Od součinu dvou největších po sobě jdoucích dvojciferných čísel odečtěte rozdíl dvou
nejmenších po sobě jdoucích sudých dvojciferných čísel vynásobený číslem 14. Napište
výsledek.
3) Běžec běží závod na 10 km. Zatím uběhl 7 kol, délka dráhy jednoho kola je 400 m. Kolik
kol mu ještě zbývá do konce závodu?
4) Délka jedné strany obdélníku je 35 cm, druhá strana je o pětinu kratší. Jaký je obvod
a obsah tohoto obdélníku?
5) a) Narýsujte úsečku KL dlouhou 9 cm.
b) Sestrojte čtverec ABCD, jehož strana má délku 1/3 délky úsečky KL.
c) Sestrojte úhlopříčky čtverce ABCD. Jejich průsečík označte S.
d) Sestrojte přímku b rovnoběžnou s přímkou AC tak, aby procházela bodem B.
e) Sestrojte kružnici k se středem v bodě C a poloměrem r = |CS|.
6) Jirka byl doma sám. Vstal v 8:45 hodin. Nejprve čtvrt hodiny snídal, pak si 1 hodinu a 20
minut četl. Potom se díval na televizní film, který trval 100 minut. Kolik hodin bylo
v okamžiku, kdy skončil televizní film?
7) Na ušití pánského obleku se spotřebují 3 metry látky. Za práci při ušití jednoho obleku
zaplatíme 2758 Kč. Cena balíku, ve kterém je 20 metrů látky, je 19720 Kč. Kolik stojí zhotovení pánských obleků pro 12 zaměstnanců firmy?
8) Doplňte číslice do dělení.
43
: 19 = ??1
9
0
Maturitní zkoušky 2006
Písemná maturitní zkouška
Studentům byla při písemné maturitní zkoušce nabídnuta tato témata:
1) Budeme světoví, budeme-li sví.
Karel Čapek – (úvaha o našem místě v Evropě)
2) XX. ZOH už mají svou legendu – čínská krasobruslařka si pro stříbro dojela i po velmi
bolestivém pádu.
Sportovní komentátor – (zamyšlení nad významem sportovních klání a nad lidskou vůlí)
3) Super, hyper, giga, mega – extra silné zaklínadlo moderního člověka.
(fejeton)
4) [email protected] – Ozvi se!
(volný slohový útvar)
51
Ústní maturitní zkouška
4.A
Termín: 22. 5. 2006 až 25. 5. 2006
Předsedkyně maturitní komise:
Mgr. Marcela Polívková Gymnázium Teplice
Místopředsedkyně maturitní komise:
Ing. Ivana Svobodová
Třídní profesor:
Mgr. Petr Dobeš
Maturovali s vyznamenáním:
1. Andělová Kateřina
2. Brůžová Ludmila
3. Černý Pavel
4. Dolinár Jan
5. Dotlačilová Petra
6. Dvořáková Eliška
7. Hanzlík Jiří
8. Horáčková Jana
9. Horáková Markéta
10. Kraus Aleš
11. Kříž Pavel
12. Lípová Pavlína
13. Nemravová Jana
14. Nosek Jakub
15. Vlnařová Eva
Oktáva
Termín: 22. 5. 2006 až 25. 5. 2006
Předseda maturitní komise:
Mgr. Jan Lhotský
Místopředsedkyně maturitní komise
Mgr. Jiřina Průchová
Třídní profesorka:
Mgr. Jitka Kautská
Gymnázium Litoměřice
Maturovali s vyznamenáním:
1. Bajer Jan
6. Kavínová Martina
11. Pokorná Barbora
2. Betková Štěpánka
7. Koláčková Zuzana
12. Svobodová Adéla
3. Buková Vladimíra
8. Matějková Lenka
13. Vobecká Zdeňka
4. Došková Lenka
9. Mühlbach Radek
14. Zídková Jiřina
5. Holub Jan
10. Pajonková Jolana
Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek:
Úroveň znalostí u maturitních zkoušek byla v roce 2005–2006 již tradičně velmi dobrá. Na
výsledcích maturitních zkoušek se pozitivně projevuje volitelnost předmětů. Studenti si
v maturitním ročníku vybírají čtyři volitelné předměty (semináře). Výuka ve většině povinných předmětů probíhá ve dvou úrovních – maturitní (náročnější) varianta nebo nematuritní (základní) varianta. Studenti se tak mohou více věnovat maturitním předmětům a přípravě k přijímacím zkouškám na VŠ.
Současně s absolventy 2006 skládala s oktávou opravné maturitní zkoušky jedna studentka, která v roce 2005 neprospěla u maturity ze dvou předmětů, a opakovala proto celou
maturitní zkoušku v řádném jarním termínu školního roku 2005-2006. Maturitní zkoušku
tentokrát již úspěšně zvládla.
52
Úspěšnost absolventů gymnázia v přijímacím řízení
na vysoké školy v roce 2006
Počet studentů
62
62
62
62
56
56
Výsledky
v procentech
100 %
100 %
100 %
100 %
90,3 %
90,3 %
Český jazyk
Německý jazyk
Indologie
Biologie
Chemie
Geografie
Matematika
Fyzika
Speciální pedagogika
20
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
V maturitním ročníku studovalo:
V řádném termínu maturovalo:
Maturitní zkoušku úspěšně složilo:
Přihlášku na vysokou školu podalo:
Na vysoké školy bylo přijato (z přihlášených):
Na vysoké školy bylo přijato (z maturantů):
Vysoké školy, na které byli přijati naši studenti:
UK Praha
1. lékařská fakulta
3. lékařská
Právnická fakulta
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
ČVUT Praha
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní
Fakulta stavební
Fakulta biomedicínského inženýrství
9
1
2
5
1
VŠCHT Praha
Fakulta chemické technologie
1
1
VŠE Praha
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta informatiky a statistiky
4
1
3
ČZU Praha
Provozně ekonomická fakulta
Fakulta lesnická a environmentální
Institut tropů a subtropů
4
2
1
1
53
VFU Brno
Fakulta veterinárního lékařství
1
1
MU Brno
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta informatiky
6
3
1
2
Fj – Aj
Univerzita obrany Brno
Fakulta vojenských technologií
1
1
UP Olomouc
Právnická fakulta
1
1
UJEP Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Geografie
Fakulta sociálně ekonomická
Ústav zdravotních studií
Nj – Ze
Aj – Čj
Bi – Tv
8
2
1
1
1
2
1
Škoda Auto a.s. Vysoká škola
1
VOŠ
5
Pobyt v zahraničí
1
54
Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem
Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem je nezisková organizace, která podporuje aktivity studentů roudnického gymnázia. Ve Správní radě, která rozhoduje o využití
finančních prostředků Sdružení, mají většinové zastoupení rodiče studentů gymnázia
a menšinově jsou zastoupeni pracovníci gymnázia.
Členové správní rady tohoto Sdružení pomáhají škole organizovat a také finančně podporovat různé školní a hlavně mimoškolní studentské aktivity v souladu se stanovami sdružení. Největší položkou jsou každoročně příspěvky na výměnné zahraniční zájezdy (projekty), a to nejčastěji do Německa, Holandska a do Francie. Sdružení finančně přispívá také
na odměny studentům za výborné výsledky ve studiu i v olympiádách a soutěžích, na jízdné studentů na soutěže a také přispívá studentům ze sociálně slabších rodin na pomůcky
a školní kurzy apod. Sdružení se podílí i na zlepšování školního prostředí.
Činnost Sdružení je pro školu velmi záslužná, morálně i finančně podporuje studenty gymnázia v jejich školních i mimoškolních aktivitách. Finanční prostředky pro plnění výše uvedených cílů získává Sdružení především peněžními dary od rodičů studentů gymnázia, od
sponzorů-podnikatelů a dalších dárců, anebo získáváním grantů od státních i nestátních
institucí. Každoroční příjmy Sdružení a následné výdaje pro studenty a školu se pohybují
kolem 120–150 tisíc Kč.
Správní rada Sdružení pracuje od listopadu 2005 v tomto novém složení: předseda –
Ing.Radko Benda, místopředseda – Mgr. Miloslav Mann, jednatelka – RNDr. Aurelie Pekařová, účetní – Zuzana Buňatová, další členové – JUDr.Jan Červenka, Ing. Pavel Svoboda
a Ing. Jindřich Zídek. Poděkování za práci a za přínos pro gymnázium si zaslouží bývalý
předseda Ing. Miroslav Barák, který tuto čestnou funkci vykonával předchozích sedm let.
Práce Sdružení by nebyla úspěšná bez ochoty rodičů a sponzorů přispívat na financování
školních i mimoškolních aktivit studentů. Proto touto cestou děkujeme všem, kteří na činnost Sdružení přispěli jakýmkoli finančním darem.
Děkujeme!
55
Přehled hospodaření Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem
Zdroje příjmů Sdružení ve školním roce 2005/2006
(uvedeno v tisících Kč)
Plán
Skutečnost
(360 studentů) (357 studentů)
Příspěvky od rodičů studentů (dopor. min. á 250,- Kč)
85
75
Dotace na zahr. zájezdy a mimoškolní činnost od MěÚ Rce
42
42
Sponzorské dary
10
0
Zůstatek na účtu Sdružení z minulého školního roku
4
4
Jiné příjmy (bankovní úroky apod.)
1
0
142
121
Plán
Skutečnost
Příjmy celkem
Výdaje Sdružení ve školním roce 2005/2006
(uvedeno v tisících Kč)
(360 studentů) (357 studentů)
Odměny studentům za prospěch a práci pro třídu
(knižní poukázky)
15
9,6
Prospěchové stipendium pro nejlepší maturanty (á 1000,- Kč)
5
5
Olympiády a soutěže (cestovné studentům, startovné)
8
12,7
Odměny studentům za soutěže, výzdobu tříd apod.
5
3,1
Vzdělávací a kulturní akce (besedy, přednášky, vystoupení)
10
6
Protidrogový PEER program (cestovné studentům)
4
1,4
Pěvecký sbor Zlatá střední (cestovné, noty, CD, aranže pro PC)
10
5,3
Materiál pro realizaci prací SOČ
5
2,4
Mezinárodní aktivity (příspěvky na cestovní výdaje při
výměnných zájezdech do Quakenbrücku a Emmenu)
27
25,3
Lyžařské a turistické kurzy
2
0,5
Výpomoc sociálně slabým studentům
(příspěvky na zájezdy, učebnice apod.)
10
2
Příspěvek na vybavení školy moderními učebními pomůckami
15
15,8
Nákup sportovních potřeb (tretry, běžecké lyže)
8
5,9
Pitný program pro všechny studenty ve
školní jídelně mimo oběd
4
4,3
Bankovní poplatky, vedení účetnictví
7
6,9
Ostatní (drobné výdaje, občerstvení při
vzdělávacích akcích apod.)
5
3,2
140
109,4
Výdaje celkem
56
Školní sportovní klub
Školní sportovní klub umožňuje studentům sportovní vyžití v době mimoškolní. Členové
klubu pod odborným vedením provozují kolektivní i individuální sporty. Nejčastějšími druhy sportů jsou atletika, volejbal, košíková, florbal, fotbal,… Získané dovednosti členové
často uplatňují při různých sportovních soutěžích a olympiádách, ve kterých reprezentují
školu. Klub byl ve spolupráci s jinými organizacemi spolupořadatelem řady akcí školního,
okresního i regionálního charakteru.
Úvod do světa práce
Do výuky společenskovědních předmětů je i v letošním školním roce, v souladu s pokyny
MŠMT, zařazen tematický blok Úvod do světa práce. Problematice „Výchovy k volbě povolání“ se věnuje cca 50 hodin v posledních třech ročnících nižšího gymnázia. Tematické
okruhy jsou zařazeny do vzdělávacích plánů především občanské nauky, zeměpisu, českého jazyka, dílčím problémům se věnuje určitý čas i v hodinách matematiky a přírodních
věd. Vyučující spolupracují s Úřadem práce, Městským úřadem a dalšími institucemi. Ve
škole je k dispozici výukový program Start do života, vytvořený Národním ústavem odborného vzdělávání. Koordinátorkou Úvodu do světa práce je Mgr. Jitka Kautská.
Environmentální výchova
Ve školním roce 2005–2006 bylo zorganizováno několik akcí, které měly přispět ke zkvalitnění ekologické výchovy, hlavně použitím praktických ukázek a příkladů. Sekunda navštívila výstavu s odborným výkladem „Mořský svět“ a filmové představení „Tajemství hmyzu“
v 3D kině Imax v Praze. Pracovník střediska ekologické výchovy „Sever“ v Litoměřicích
besedoval se studenty o „Ochraně a životě plazů a obojživelníků“. Beseda byla zpestřena
demonstrací některých živých zástupců. Třída prima spojila svůj ozdravný pobyt v Bedřichově s ekologickou výchovou. 1. A si doplnila znalosti z botaniky exkurzí do „tropickém
ekosystému“ v botanické zahradě v Praze a kvinta exkurzí do průhonického parku. Studenti nižšího gymnázia besedovali o šetření energií na školách s účastníky výše zmíněného Projektu úspory energie na škole 2006. Koordinátorkou environmentální výchovy je
Mgr. Zdenka Zimáková.
Zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Využívání učebny s interaktivní tabulí se stalo samozřejmostí. Dataprojektory ve spojení
s počítačem nebo videopřehrávačem jsou součástí zařízení v posluchárnách informatiky,
fyziky, chemie a nově i biologie. Tato technika a tradiční zpětné projektory a magnetofony
je každodenní součástí výuky. Při tomto spojení je již možné efektivně využívat výukový
software. Dalšímu rozšíření moderních metod dosud bránilo vybavení IVT-2 zastaralými
počítači. Nový školní rok začínáme již s novým vybavením.
SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání
Na Gymnáziu Roudnice nad Labem pracuje školicí středisko úrovně Z a P0 v rámci SIPVZ.
Lektorem pro vzdělávání P0 je Ing. Antonín Hrádek, učitel informatiky a výpočetní techniky na gymnáziu.
57
Během školního roku 2005/2006 obdržel certifikát o absolvování a úspěšném ukončení
kurzu P0 jeden učitel a PJ - tabulky tři učitelé našeho gymnázia. Školení vedl lektor
Ing. Antonín Hrádek. Mimo to získalo u nás certifikáty o absolvování PN dalších dvanáct
učitelů VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem.
Pro okresní kolo soutěže v programování v roce 2006 zajišťovalo naše gymnázium, jako
v minulých letech, přípravu úloh, jejich vyhodnocení i počítačovou učebnu.
Účast školy v projektech
Ve školním roce 2005–2006 se profesoři a studenti zapojili do řady projektů:
1. Dokončen byl projekt SIPVZ „Romové – historie a současnost“
2. Byly zahájeny práce na dalším projektu SIPVZ „Úvod do programování v Pascalu snadno
a rychle v příkladech“
3. Pokračovalo se na mezinárodním projektu Socrates – Comenius
4. Studenti slavili úspěch s projektem „Úspory energie na škole 2006“
Projekt „Romové – historie a současnost“
Cílem projektu, jehož vedoucími jsou Mgr. Jitka Kautská a Mgr. Petr Dobeš, bylo vytvořit
výukový CD-ROM a přiblížit studentům historii a kulturu Romů, kteří tvoří nejpočetnější
etnicko-národnostní skupinu v České republice. Učitel dnes nemá k dispozici moderní
didaktické pomůcky, které by mu umožnily seznámit žáky s romskou historií a kulturou
a zároveň vedly k zamyšlení nad problémy soužití většinové společnosti s menšinovými
etnicko-národnostními skupinami.
Na projektu se aktivně podíleli i studenti z vyšších ročníků, kteří sami dobře vědí, že gymnázia a základní školy by měly žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Výuka týkající se problematiky mezikulturních vztahů bývá zanedbávána, důsledkem čehož je nesnášenlivost
ve vztahu ke kulturním a národnostním menšinám. Každá škola do jisté míry ovlivňuje
celospolečenské klima. Náš výukový CD-ROM by měl přispět k tomu, aby školy mohly lépe
plnit své povinnosti týkající se výchovy žáků k poznání, toleranci a humanismu.
Tento projekt probíhal v rámci SIPVZ a byl dotován částkou 117 250 Kč ve prospěch školy.
Tato dotace představovala 70 % z celkového objemu finančních prostředků, které byly na
projekt uvolněny. Další finanční prostředky ve výši 50 522 Kč škola získala formou sponzorských darů od soukromých subjektů. Peníze byly vynaloženy na nákup počítačů (notebooky) a příslušenství.
Projekt Úvod do programování v Pascalu snadno a rychle v příkladech
Projekt s názvem „Úvod do programování v Pascalu snadno a rychle v příkladech“ byl realizován na roudnickém gymnáziu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Cílem
projektu bylo seznámit s programováním žáky 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Zvolený postup vycházel z řešení jednodušších příkladů a vedl k úlohám složitějším.Tím se dařilo snadněji překonat potíže obvyklé u začátečníků. Dlouholetá zkušenost vedla k volbě programovacího jazyka Pascal.
58
Řešitelský tým projektu pracoval v tomto složení:
Miloslav Mann, Mgr., ředitel gymnázia
Antonín Hrádek, Ing., učitel informatiky a výpočetní techniky, programátor
Zuzana Buňatová, ekonomka
Jakub Orlt, správce sítě
Tomáš Hrádek, Bc., student FEL ČVUT, programátor
Jan Hort, student septimy gymnázia
Vlastní projekt realizovaný v roce 2006 měl tři části:
1. Vytvoření sady příkladů, vhodných pro začátečníky programování. Příklady připravil
učitel informatiky a výpočetní techniky Antonín Hrádek.
2. Vybavení učebny použitelnými PC, v souladu ICT plánu gymnázia, a to nejen pro realizaci projektu.
Projekt přinesl Gymnáziu finanční prostředky v hodnotě více než 160 tisíc Kč. Během letních prázdnin v roce 2006 byla uvedena do provozu učebna IVT 1 vybavená novými
počítači. Do učebny IVT2 byly přemístěny stávající PC. Při realizaci tohoto praktického
záměru mnoho práce odvedl především tehdejší správce počítačové sítě Jakub Orlt.
3. Uspořádání kurzů pro vyučující a vedoucí kroužků z okolních škol a také pro žáky nižšího gymnázia a základních škol
Během podzimních měsíců probíhaly pravidelně každý týden jednotlivé lekce určené
žákům nižšího gymnázia (převážně z tercie) a žákům 1. ZŠ v Roudnici nad Labem s Mgr.
Lídou Betkovou. Při tvorbě programů a vlastní realizaci jednotlivých lekcí se aktivně
podíleli Tomáš Hrádek a Jan Hort.
Zvládnout úvod do programování znamená vytvořit nezbytný základ znalostí a dovedností. Ocení to především ti studenti, kteří chtějí v budoucnosti pracovat v oblasti ICT, v oborech matematických a fyzikálních, ekonomii a technických oborech. Předpokládal se nárůst
počtu žáků, kteří se zúčastní soutěží v programování ve své věkové kategorii. Okresního
kola soutěže v programování se zúčasnila v kategorii žáci většina účasníků kurzů. Dva nejlepší postoupili do krajského kola.
Závěrem lze říci, že především kurz pořádaný pro děti byl úspěšný. Podařilo se u nich
vytvořit základní programátorské návyky a vytvořit základ programátorského myšlení. Co
je ale hlavní, byl získán dlouhodobý zájem o poznávání v oblasti informačních technologií.
Projekt úspory energie na škole 2006
Do tohoto projektu bylo zapojeno 6 studentů ze třídy kvinty (Michala Barvínková, Lucie
Málková, Eva Horáková, Johana Vilemína Buňatová, Jakub Havliš, Václav Mareš) a 6 studentů ze třídy 1. A. (Anna Holubová, Barbora Průchová, Anna Červená, Jakub Červenka,
Jitka Floriánová a Jakub Dovhun).
Úkolem projektu bylo od ledna do konce února provést energetický audit, např. měřit teplotu ve škole, spotřebu plynu, elektřiny, vody, počítat okna, osvětlovací tělesa, kontrolovat
vodovodní kohouty a hledat místa, kde dochází k úniku energie. Studenti měli za úkol své
poznatky zpracovat do pracovních sešitů a sepsat závěrečnou zprávu, kde měli možnost
navrhnout úsporná opatření.
59
V rámci této aktivity se studenti rozhodli do problému šetření energií zapojit i své mladší
spolužáky z nižšího gymnázia a roudnických ZŠ. Připravili si pro ně soutěže a besedy pod
názvem „Každý může něco udělat“, kde o těchto ekologických problémech diskutovali
a hledali společně řešení.
V závěru svou práci jeli obhajovat 24. 3. do Litoměřic, kde se konalo krajské kolo soutěže.
Práce byla hodnocena jako nejlepší a spolu s prvenstvím si soutěžící odvezli finanční odměnu 20 000,- Kč, která byla určena na zlepšení energeticky problémových míst ve škole.
Dne 26. 5. 2006 proběhlo v Hradci Králové celostátní kolo soutěže, kde se studentům Jakubovi Červenkovi a Lucii Málkové podařilo obhájit kvalitu práce a získat pro školu nejen
2. místo, ale i 46 000,- Kč, které byly použity k realizaci návrhů studentů na úsporu energie v areálu Gymnázia.
Středoškolská odborná činnost – SOČ
Ve školním roce 2005/2006 se škola mohla pyšnit 8. místem v celostátní přehlídce prací
SOČ. Svou práci „Mentální anorexie“ velmi pěkně obhájily studentky septimy Tereza Kučerová a Zuzana Kapitánová. Kromě této práce v okresním i v oblastním kole naší školu reprezentovaly Michaela Müllerová a Iveta Denková s prací „Úpravy školních zahrad“ a studentky Anna a Marie Potůčkovy s prací „Plevele“.
Studentský parlament
Studentský parlament pracoval v uplynulém školním roce nepravidelně. Studenti chtějí
využívat svá práva spolupodílet se na tvorbě vzdělávacích programů a zlepšování provozu
školy. Tímto způsobem mají jedinečnou možnost aktivně ovlivňovat vlastní výchovně vzdělávací proces. Svými nápady tak mohou zpříjemnit sami sobě pobyt ve škole, anebo ušetřit
škole peníze na zlepšení vybavenosti, např. tím, že se aktivně zapojili do projektu Úspory
energií ve škole. Návrhy studentů byly předávány řediteli školy, a tak mohly být mnohé
praktické nápady realizovány.
PEER program
Studenti-aktivisté navštěvují třikrát ročně žáky ZŠ a učí je aktivně a smysluplně využívat
volný čas a odmítat nabízené drogy. Během školního roku 2005/2006 jsme na gymnáziu
nemuseli řešit žádný závažný problém vyvolaný závislostí na drogách. V dnešní době je to
velmi potěšitelné. Lépe je problémům předcházet účinnou prevencí než ztratit mladého
člověka.
Humanitární aktivity
I ve školním roce 2005/2006 se studenti našeho gymnázia účastnili několika humanitárních sbírek. Velice rádi se podílíme na sbírce, kterou organizuje nadace Život dětem. Cílem
jejich kampaně známé jako „Srdíčkový den“ je získat finanční prostředky, které jsou následně využity k nákupu přístrojového vybavení pro dětská oddělení některých pražských
i mimopražských nemocnic. Ochotně jsme ale podpořili například i „Svátek s Emilem“.
Celou akci každoročně zaštiťuje Český paralympijský výbor, který má dlouholeté zkušenosti s organizací sportu handicapovaných. Všechny finanční prostředky získané v rámci pro60
jektu „Emil“ jsou odváděny na zvláštní benefiční účet a Český paralympijský výbor jich využívá ve prospěch postižených dětí.
Studenti roudnického gymnázia přistupují k humanitárním sbírkám zodpovědně za což si
nejednou vysloužili slova obdivu jak ze strany organizátorů sbírek, tak ze strany veřejnosti. Důležité je, že všechny aktivity na poli humanitárním mají podporu ze strany vedení školy i pedagogického sboru. Vychovávat studenty k solidaritě, empatii a zodpovědnosti, patří na naší škole k „samozřejmostem“ výchovně-vzdělávacího procesu.
Pěvecký sbor Zlatá střední
Pěvecký sbor Gymnázia v Roudnici nad Labem Zlatá střední pod vedením Mgr. Jiřího Hořeního se začal hned po prázdninách ve školním roce 2005/2006 připravovat na novou sezónu. Po odchodu některých členek souboru bylo potřeba upravit repertoár a zařadit do souboru nové členy.
Studenti a studentky se k pravidelným zkouškám scházeli jednou týdně, v případě potřeby
(příprava na koncerty apod.) i častěji.
Tak jako v minulých letech byla koncertní činnost zaměřena především na práci pro neziskové a zájmové organizace, školy, obce a město Roudnice nad Labem.
Už tradičně asi největší ohlas měly vánoční koncerty v Roudnici nad Labem a přilehlých
obcích. Vyvrcholením bylo potom uspořádání koncertu 8. června 2006 pro roudnické občany v sále KASS v Roudnici nad Labem. Z této akce bylo pořízeno CD s živou nahrávkou pro
členy sboru a pro vnitřní potřebu školy.
Celoroční práce sboru za podpory vedení školy i města byla opět přínosem nejen pro jeho
členy, ale stala se i inspirací pro ostatní studenty. Svým vystupováním Zlatá střední po celý
rok reprezentovala školu doma i v zahraničí.
Členy Zlaté střední byli: Johana Buňatová (sexta), Pavla Cimrová (septima), Olga Černá
(sexta), Jakub Dovhun (2. A), Barbora Fryčová (septima), Iveta Jelínková (4. A), Ivana Koláčková (sexta), Veronika Krejčová (prima), Pavlína Kropáčková (sekunda), Petr Müller (oktáva), Michaela Müllerová (sexta), Vojtěch Tuma (sexta), Andrea Vodochodská (sekunda), Barbora Hořenínová (prima), Kristýna Salačová (1. A)
61
Pedagogický sbor školy (1936 až 1937)
Sedící zleva: V. Červenka, A. Minařík, J. Tombová, Dr. V. Špaček, K. Schättinger, ředitel, J. Dobr,
K. Finková, A. Kalous, K. Kalles
Stojící zleva: J. Metelka, J. Krásný, Fr. Šebík, M. Broft, J. Stárek, J. Pikora, J. Jánský, M. Ondráček, J. Trefný
Pedagogický sbor školy (2006 až 2007)
Sedící zleva: Hana Hrádková, Libuše Peřinová, Jiřina Zídková, Zdenka Zimáková, Jiřina Průchová,
Soňa Kohoutová, Hana Blažková, Dita Baštecká, Růžena Urbanová
Uprostřed: Petr Dobeš, Dagmar Sokolová, Aurelie Pekařová, Miloslav Mann (ředitel školy), Antonín Hrádek
(zástupce ředitele), Věra Fikarová, Hana Mrázová, Jiří Hoření
Stojící zleva: Ivana Svobodová, Jitka Kautská, Pavla Kušičková, Dagmar Antošová, Eva Panschabová,
Blanka Slavíková, Markéta Pernová, Jiří Řezníček
62
Bývalá budova Gymnázia (1883 až 1956). Dnes budova ZŠ Jungmannova.
Budova Gymnázia v letech 1877 až 1883, a pak od roku 1956 do současnosti.
63
Učební plán ve školním roce 2006 až 2007
Výuka v jednotlivých ročnících gymnázia probíhá podle následujícího studijního plánu (čísla v závorkách označují počet hodin přidělených ředitelem školy dle možností učebního
plánu MŠMT).
Třída
I.
II.
III.
IV.
Český jazyk
5
4
4
1. cizí jazyk (AJ)
4
3
2. cizí jazyk (NJ, FJ)
-
Občanská nauka
1. roč. 2. roč. 3. roč. 3. roč.
V.
VI.
4
3
4
3,5
5
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
-
-
-
-
Základy společenských věd
-
-
-
-
1
1
2
3
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
2
2
2
2
-
Matematika
5
5
4
4
4
4
3
3
Fyzika
2
2
2
2
3
3
3
2
Chemie
-
2
2
2
3
3
3
-
Biologie
3
2
2
2
3
3
2,5
2
Výtvarná výchova
2
2
1
1
2/-
-/2
-
-
Hudební výchova
1
1
1
1
-/2
2/-
-
-
Informatika a výpočetní technika
-
-
2
2
2/-
-
-
-
Tělesná výchova
3
2
2
2
2
2
2
2
Volitelný př. 1
-
-
-
-
-/2
-
2
2
Volitelný př. 2
-
-
-
-
-
-
2
2
Volitelný př. 3
-
-
-
-
-
-
-
2
Volitelný př. 4
-
-
-
-
-
-
-
2
Disponibilní hodiny – přidělené řed.
2
2
3
6
6
6
5
11
30
30
31
31
33
33
33
33
Celkem hodin týdně
VII. VIII.
Volitelné předměty: literární seminář, konverzace v anglickém jazyce, konverzace
v německém jazyce, ruský jazyk, společensko vědní seminář, seminář z dějepisu, seminář
ze zeměpisu, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, dějiny umění, psychologie, seminář z ekonomie
Nepovinné předměty: latina, informatika a výpočetní technika, sborový zpěv,
sportovní hry
Vzdělávací a zájmové kroužky: matematika, fyzika, zdravotnictví, volejbal
64
Seznam studentů gymnázia 2006 až 2007
Prima (třídní profesorka: Mgr. Hana Blažková)
1. David Blahovec, 2. Barbora Brůžová, 3. Ota Čapek, 4. Anna Doušová, 5. Kateřina Floriánová, 6. Terezie Francová, 7. Ondřej Hodek, 8. Jan Horáček, 9. Filip Horák, 10. Barbora
Hořenínová, 11. Jiří Janoš, 12. Anna Kašparová, 13. Veronika Krejčová, 14. Tereza Kučerová, 15. Hana Marková, 16. František Mazák, 17. Petra Millarová, 18. Dominik Neudeker, 19.
Matouš Pechman, 20. Tereza Pocová, 21. Ladislav Pokorný, 22. Dominik Rejzek, 23. Milan
Stanislav, 24. Martin Šitanc, 25. Veronika Štarmanová, 26. Anna Terynková, 27. Petra
Udatná, 28. Michal Voborský, 29. Andrea Vodochodská, 30. Jan Žižka
Sekunda (třídní profesorka: Mgr. Dita Baštecká)
1. Alice Blažková, 2. Marek Brož, 3. Lenka Cejhonová, 4. Filip Činčura, 5. Daniela Čornyjová, 6. Radka Dubšíková, 7. Pavlína Ečerová, 8. Martina Fidlerová, 9. Kateřina Hápová, 10.
Zdeněk Kačenka, 11. Anna Kautská, 12. Martin Kodl, 13. Daniel Korous, 14. Pavlína Kropáčková, 15. Simona Kuboušková, 16. Matouš Kyncl, 17. Markéta Legnerová, 18. Kristýna
Mudrová, 19. Tereza Náprstková, 20. Martina Nečasová, 21. David Písek, 22. Kateřina Podrábská, 23. Barbora Řeháčková, 24. Kateřina Staňková, 25. Jakub Svoboda, 26. Kristýna
Šimsová, 27. Markéta Temelová, 28. Barbora Tůmová, 29. Kristýna Vinická, 30. Eva Zörnerová
Tercie (třídní profesorka: Mgr. Jiřina Zídková)
1. Jindřich Buk, 2. Tereza Červenková, 3. Lucie Faustová, 4. Ludmila Fischerová, 5. Denisa
Fučíková, 6. Veronika Chmelová, 7. Jan Indra, 8. Tomáš Košinár, 9. Eliška Koublová, 10.
Tomáš Krbec, 11. Nela Kühnová, 12. Kristýna Lukášková, 13. Barbora Malcová, 14. Dominik Müller, 15. Filip Rangel, 16. Jan Sláma, 17. Kateřina Smoleňáková, 18. Pavla Spěváčková, 19. Barbora Světová, 20. Jan Svoboda, 21. Kristýna Šinovská, 22. Michal Šmejkal, 23.
Daniela Španková, 24. Ondřej Štarman, 25. Jan Toms, 26. Olena Vasadina, 27. Robert Vávra, 28. Jan Vrba, 29. Anna Všetečková, 30. Pavla Žáková, 31. Martin Žebera
Kvarta (třídní profesorka: Mgr. Hana Mrázová)
1. Kristina Baračová, 2. Lucie Bělíková, 3. Lukáš Benda, 4. Marie Bendová, 5. David Černý,
6. Adéla Čornyjová, 7. Jakub Douša, 8. Radek Fuxa, 9. Lukáš Habel, 10. Barbora Chamrádová, 11. Lukáš Jiránek, 12. Jana Jíšová, 13. Václav Kautský, 14. Eva Kodlová, 15. Matěj
Kotrba, 16. Hana Kujalová, 17. Jakub Kühn, 18. Alžběta Lengálová, 19. Petr Líska, 20. Pavel
Mrňák, 21. Filip Nejman, 22. Aneta Novotná, 23. Nikola Pospíšilová, 24. Michaela Riečičiárová, 25. Tomáš Rubeš, 26. Martin Strýhal, 27. Veronika Švehlová, 28. Martin Vlčák, 29.
Andrea Voldřichová, 30. Martin Vrba
65
Kvinta (třídní profesorka: Ing. Iva Svobodová)
1. Kateřina Boušková, 2. Ivana Brettová, 3. Markéta Cigánková, 4. Martin Čermák, 5. Martin Dlouhý, 6. Marie Dufková, 7. Petra Horová, 8. David Kindl, 9. Markéta Koťová, 10. Aneta Krausová, 11. Jan Kříž, 12. Petr Mušálek, 13. Martina Ondrová, 14. Petr Pejřimovský, 15.
Tereza Pelichovská, 16. Aneta Preislerová, 17. Lukáš Rott, 18. Kateřina Seibertová, 19.
Lukáš Slavata, 20. Dominik Syrový, 21. David Šenk, 22. Marika Štieberová, 23. Vít Šulc, 24.
Jiří Toman, 25. Petr Vágner, 26. Jan Vancl, 27. Michal Vyskočil
1. A (třídní profesor: Mgr. Petr Dobeš)
1. Michal Brlica, 2. Vlasta Bucková, 3. Michaela Došková, 4. Denisa Dušková, 5. Jozef Guriš,
6. Zdeněk Halada, 7. Pavla Jampílková, 8. Veronika Jansová, 9. Antonín Kindermann, 10.
Monika Kočová, 11. Karolína Krpešová, 12. Aleš Landsdorf, 13. Olga Loza, 14. Tereza
Menclová, 15. Josef Neudeker, 16. Vojtěch Nosek, 17. Markéta Pišlová, 18. Eva Pišvejcová,
19. Pavla Přibylová, 20. Sylvain Ravelotsalama, 21. Martin Rejhon, 22. Kristýna Salačová,
23. Michaela Sálusová, 24. Eliška Soldánová, 25. Jakub Svět, 26. Giang Tangová, 27. Kristýna Zahálková
1. B (třídní profesorka: Mgr. Pavla Kušičková)
1. Viktor Bambásek, 2. Lucie Budková, 3. Michaela Cimrová, 4. Květa Duchoňová, 5. Žaneta Heřmanovská, 6. Renata Hlaváčková, 7. Michaela Holubovská, 8. Petr Chudoba, 9. Lenka Kašíková, 10. Taras Kovdiy, 11. Timur Krikunov, 12. Kateřina Lubinová, 13. Zuzana
Nováková, 14. Klára Novotná, 15, Tomáš Novotný, 16. Aleš Paulík, 17. Radek Puršl, 18.
Tomáš Rivola, 19. Marcela Ročková, 20. Vladimír Sekera, 21. Alexandr Stys, 22. Jiřina
Šáchová, 23. Michal Škvára, 24. Vojtěch Týle, 25. Klára Vinklerová, 26. Vojtěch Zeman
Sexta (třídní profesorka: Mgr. Věra Fikarová)
1. Michala Barvínková, 2. Tomáš Benda, 3. Alžběta Bílková, 4. Johana Buňatová, 5. Martina Černá, 6. Olga Černá, 7. Iveta Denková, 8. Pavlína Dlouhá, 9. Jana Drahozalová, 10.
Jakub Havliš, 11. Lukáš Horáček, 12. Eva Horáková, 13. Martin Justa, 14. Petra Kaiserová,
15. Lucie Klečková, 16. Ivana Koláčková, 17. Martin Madry, 18. Lucie Málková, 19. Václav
Mareš, 20. Petra Měšťáková, 21. Michaela Müllerová, 22. Miroslav Němec, 23. Tereza Pětníková, 24. Jan Petrásek, 25. Petra Poláková, 26. Anna Potůčková, 27. Marie Potůčková, 28.
Linda Salačová, 29. Ondřej Slavík, 30. Jakub Studecký, 31. Milan Štosek, 32. Vojtěch Tuma
2. A (třídní profesorka: Mgr. Markéta Pernová)
1. Michala Černá, 2. Anna Červená, 3. Jakub Červenka, 4. Jakub Dovhun, 5. Jitka Floriánová, 6. Anna Holubová, 7. Pavla Horáčková, 8. Jana Jelínková, 9. Monika Ježková, 10. Anna
Jonáková, 11. Anna Kopeluková, 12. Martin Kouba, 13. Kristýna Kubů, 14. Markéta Lukavcová, 15. Martina Marousková, 16. Tomáš Matoušek, 17. Irena Melkonyan, 18. Andrea
Novotná, 19. Markéta Pištorová, 20. Barbora Průchová, 21. Petr Rosenkranc, 22. Jan Roza,
23. Klára Schovancová, 24. Tereza Stehlíková, 25. Josef Stieranka, 26. Martina Vesecká, 27.
Denisa Veselá, 28. Petr Vít, 29. Jakub Voral, 30. Libor Vytlačil, 31. Karolína Zemanová
66
Septima (třídní profesorka: Mgr. Eva Panschabová)
1. Pavla Cimrová, 2. Kateřina Čapková, 3. Zuzana Faustová, 4. Barbora Fryčová, 5. Tomáš
Gorol, 6. Jan Hort, 7. Jakub Chamrád, 8. Věra Jelenová, 9. Veronika Kačírková, 10. Jana
Knotková, 11. Denisa Koňasová, 12. Martin Kubálek, 13. Eva Kuchtová, 14. Václav Lucyk,
15. Miroslav Mrňák, 16. Marek Pětník, 17. Jana Polívková, 18. Jitka Pospíšilová, 19. Petra
Seitlová, 20. Tereza Schejbalová, 21. Lucie Stuchlá, 22. Jana Školová, 23. Kamila Šustrová,
24. Markéta Švehlová, 25. Stanislav Trč, 26. Michal Vavřík, 27. Jan Zrzavý, 28. Martin Žižka, 29. Veronika Žižková
3. A (třídní profesorka: Mgr. Jiřina Průchová)
1. Eliška Beranová, 2. Veronika Brůžová, 3. Jakub Cimr, 4. Iva Černá, 5. Kateřina Černostová, 6. Veronika Froncová, 7. Jana Hejdová, 8. Martin Huja, 9. Helena Chalupová, 10. František Jakš, 11. Tomáš Jelínek, 12. Adéla Kabrhelová, 13. Josef Kindl, 14. Pavla Kovářová, 15.
Michaela Králová, 16. Barbora Kubů, 17. Marie Larišová, 18. Petra Majdánková, 19. Hana
Malá, 20. Milana Petrásková, 21. Tereza Petrželková, 22. Iveta Pišvejcová, 23. Eva Riečičiarová, 24. Tereza Růžičková, 25. Martin Stalmacher, 26. Petra Šašková, 27. Simona Šenková, 28. Martina Vokáčová, 29. Lucie Zemanová, 30. Václav Žák
Oktáva (třídní profesorka: RNDr. Aurelie Pekařová)
1. Lukáš Beránek, 2. Jakub Buřil, 3. Klára Černá, 4. Petr Černý, 5. Tomáš Elterlein, 6. Zuzana Jeřábková, 7. Zuzana Kapitánová, 8. Jan Kohout, 9. Martina Králová, 10. Tereza Kučerová, 11. Karolína Lukášková, 12. Jitka Mihulová, 13. Petr Müller, 14. Jana Nováková, 15.
Veronika Peterková, 16. Lukáš Rejman, 17. Martina Rousová, 18. Ivan Slavík, 19. Dalibor
Suk, 20. Radek Svoboda, 21. Patrik Syrový, 22. Adam Šenk, 23. Jana Štekrtová, 24. Martina Štrosová, 25. Pavel Vágner, 26. Markéta Voznicová, 27. Martina Zídková
4. A (třídní profesorka: Mgr. Zdenka Zimáková)
1. Andrea Beránková, 2. Helena Cardová, 3. Vlastimil Dlouhý, 4. Pavla Feriancová, 5. Petr
Fořt, 6. Kamila Hančlová, 7. Barbora Jahodová, 8. Iveta Jelínková, 9. Josef Kafka, 10. Aneta Kejvalová, 11. Ester Kozlovská, 12. Lucie Krečmerová, 13. Michaela Křivánková, 14.
Lukáš Kučera, 15. Radka Macíčková, 16. Michaela Platilová, 17. Vladimír Puršl, 18. Jaroslav
Rážek, 19. Kateřina Rebhanová, 20. Jan Ryba, 21. Svatoslava Slezáková, 22. Jaroslav Stalmacher, 23. Aneta Staňkovská, 24. Monika Süsenmilchová, 25. Pavel Šiška, 26. Veronika
Tajovská
67
Seznamy absolventů od roku 1945 do roku 2006
1944–45 A
Třídní profesorka (Zdeňka Konárovská)
1. Balán Vladimír, Neratovice, 2. Bosák Jiří, 3. Brejníková Hana, Libochovice, 4. Broft Václav, Straškov, 5. Brožíček Jiří, Roudnice, 6. Bukovský Jaromír, Straškov, 7. Drašner Roman,
8. Holmanová Blanka, Roudnice, 9. Horálek Vratislav, Roudnice, 10. Kazdová Blanka, Cenkov, 11. Kindel Lubomír, Budyně, 12. Kratochvíl Miloš, Roudnice, 13. Kumbholc Josef,
Bohušovice, 14. Landová Hana, Praha, 15. Langweil Jiří, Městec Králové, 16. Nosek Stanislav, 17. Pincová Marie, Nepomuk, 18. Piksa Vratislav, 19. Rott Otakar, 20. Schovancová
Libuše, Encovany, 21. Syrovátka Milan, 22. Šístková Květuše, Roudnice, 23. Vejlupek
Mario, 24. Veselý František, Horní Počáply
1944–45 B
Třídní profesor (Zdeněk Horák)
1. Adamec Vladimír, 2. Blažková Emilie, 3. Broft Miroslav, 4. Broulová Geňa, Roudnice, 5.
Čížková Libuše, Roudnice, 6. Dragounová Ludmila, 7. Dvořák Karel, 8. Horáková Jarmila,
Roudnice, 9. Karfík Ivo, 10. Kratochvíl Bohumil, 11. Měšťáková Marie, 12. Kukuk Miroslav,
13. Krejšová Jarmila, Nové Dvory, 14. Lácha Miroslav, 15. Olehla Libor, Bohušovice, 16.
Prokopová Květuše, 17. Rajtrová Sylva, 18. Stelčovská Irma, 19. Svět Alexandr, Roudnice,
20. Šimková Libuše, 21. Štelciková Květoslava, Roudnice, 22. Štětpán Arnošt, Vědomice,
23. Švarcová Julie, 24. Švojgr Karel, 25. Tula Zlatko, Roudnice, 26. Tůma Milan, Hněvice,
27. Vodseďálková Marie, 28. Vorlický Rudolf, Roudnice, 29. Zeman Jaroslav, Hrdly
1944–45 C
Třídní profesor (Robert Steiner)
1. Bardfeld Robert, Roudnice, 2. Basch Evžen, Praha, 3. Benda Jaroslav, Kralupy n. Vlt., 4.
Fleischerová Jarmila, Roudnice, 5. Fuksa Čeněk, Libkovice, 6. Havránek Jaroslav, Roudnice, 7. Hejral Ladislav, Zlonice, 8. Jahodová Věra, Libochvoice, 9. Jelínek Josef, Krabčice, 10.
Král Jiří, Dolánky, 11. Křivohlavý Jaroslav, Třebenice, 12. Kubík Miroslav, Roudnice, 13.
Linek Jan, Bohušovice, 14. Martínek Václav, Dobříň, 15. Moucha Václav, Chvalín, 16. Nedomová Marie, Roudnice, 17. Plánský Václav, Třebenice, 18. Součková Danuše, Roudnice, 19.
Šára Vlastimil, 20. Šimerka Josef, Roudnice, 21. Tůmová Drahomíra, Hněvice, 22. Vodička
Alois, Roudnice, 23. Vondráčková Jarmila, Libkovice, 24. Vrba Miloš, Roudnice, 25. Zemanová Vlasta, Budyně, 26. Zuckerstein František, Židovice
68
Horovo státní reálné gymnasium
1945–46
Třídní profesorka (Marie Heldová)
1. Balánová Věra, Beřkovice, 2. Ešpaner Miroslav, Roudnice, 3. Gabriel Jaroslav, Roudnice,
4. Holý František, Roudnice, 5. Horčová Marie, Mnetěš, 6. Kubát Vladimír, Roudnice, 7.
Podojil Miloslav, 8. Prekulová Marta, Roudnice, 9. Smrž Ladislav, Libotenice, 10. Součková
Danuše, Roudnice, 11. Šoltysová Anna, Budyně,12. Tulová Ljubislava, Roudnice, 13. Tůmová Drahomíra, Hněvice, 14. Vajsová Dagmar, Roudnice, 15. Valtr Zdeněk, Roudnice, 16.
Vodička Alois, Roudnice, 17. Vrba Miloš, Roudnice
1946–47
Třídní profesor (Zdeněk Horák)
1. Borecký Jiří, Roudnice, 2. Cedrych Zdeněk, Horní Počáply, 3. Dobiášová Věra, Židovice,
4. Eichlerová Dagmar, Hrobce, 5. Fric Josef, Bohušovice, 6. Gruntorád Jan, Bohušovice, 7.
Havárnková Zlatuška, Roudnice, 8. Horák Jaroslav, Roudnice, 9. Jaklová Jaroslava, Vědomice, 10. Jaroš Jiří, Roudnice, 11. Jirmusová Květoslava, Roudnice, 12. Kejvalová Věra,
Roudnice, 13. Mach Ladislav, Roudnice, 14. Mareš Svatopluk, Roudnice, 15. Maršnerová
Marie, Roudnice, 16. Nedomová Eliška, Roudnice, 17. Porges Bohumil, Roudnice, 18. Přistoupilová Alena, Roudnice, 19. Parmanová Alena, Dolní Beřkovice, 20. Šebík Ota, Roudnice, 21. Šteigrová Marie, Podlusky
1947–48
Třídní profesorka (Helena Výtvarová)
1. Cerel Milan, Poděbrady, 2. Cimplová Dagmar, Roudnice, 3. Čejka Jiří, Roudnice, 4. Dušková Zdeňka, Orlová, 5. Frýda Karel, Lounky, 6. Heřmanová Irena, Všestudy, 7. Hubáčková Eva, Roudnice, 8. Jasanovský Lubomír, Velvary, 9. Karfíková Květuše, Lounky, 10. Klajlová Věra, Manětín, 11. Ladýř Zdeněk, Kralovice, 12. Malý Vladislav, Roudnice, 13. Novák
Miroslav, Ústí n. Orl., 14. Shánělová Eva, Roudnice, 15. Šamalová Věra, Libkovice, 16. Štajner Karel, Roudnice, 17. Štrosová Květoslava, Košice, 18. Trubáček Josef, Chust, SSSR, 19.
Veseláková Jaroslava, Lhota, 20. Veselý Miloslav, Roudnice, 21. Viereckel Karel, Zdice, 22.
Záruba Pavel, Hradec Králové
69
Horovo reálné gymnasium
1948–49
Třídní profesorka (Eliška Veselá)
1. Bouša Jiří, Roudnice, 2. Brožík Jaroslav, Hostěnice, 3. Bulvasová Jarmila, Košice, 4.
Hájek Jiří, Černuc, 5. Hudečková Eva, Praha, 6. Jakl Josef, Budyně, 7. Jirouch Stanislav,
Roudnice, 8. Klika Josef, Vídeň, 9. Koptová Libuše, Praha, 10. Kovář Jiří, Praha, 11. Macková Radoslava, Vrchovina, 12. Melicharová Bohdanka, Vítkovice, 13. Mlejnek Otakar, Roudnice, 14. Nedoma Josef, Roudnice, 15. Piskáčková Bohumila, 16. Podlaha Miroslav, Roudnice, 17. Prajzler Miloš, Roudnice,18. Pulkrab Vladimír, Ústí, 19. Sismilich Antonín, Budyně, 20. Slavík Zdeněk, Žabovřesky, 21. Snětina Karel, Roudnice, 22. Sobotka Zdeněk, Praha, 23. Svobodová Hana, Praha, 24. Šebíková Eva, Praha, 25. Štros Lumír, Košice, 26. Tulová Květuše, Roudnice, 27. Vaic Josef, Solany, 28. Vítoch Václav, Peruc
Horovo gymnasium
1949–50 A
Třídní profesor (Josef Krásný)
1. Černý Vladimír, Velvary, 2. Dvořák Jiří, Bělá, 3. Dvořák Lubomír, Bechlín, 4. Hulenová
Milena, Roudnice, 5. Janák Miloš, Slaný, 6. Kudelová Ludmila, Olomouc, 7. Loučka Radko,
Zlonice, 8. Mudrová Marcela, Praha, 9. Nosek Václav, Roudnice, 10. Novák Stanislav, Ústí
n. Orl., 11. Pinka Josef, Roudnice, 12. Plucarová Bohumila, Brandlín, 13. Řezáč Vladimír,
Přibyslav, 14. Slepičková Miluše, Praha, 15. Švojgr Přemysl, Praha, 16. Toman Miloslav,
Radošín, 17. Trubáčková Olga, Chust, SSSR, 18. Vodseďálek Jaromír, Rodnice, 19. Zahálka
Jaroslav, Račice, 20. Zelenková Růžena, Roudnice, 21. Sismilich Antonín, Budyně
1949–50 B
Třídní profesor (Rudolf Láska)
1. Bartoň Zdeněk, Roudnice, 2. Černý Zdeněk, Ctiněves, 3. Malý Jan, Roudnice, 4. Novák
Libor, Doksany, 5. Nováková Věra, Roudnice, 6. Pošík Josef, Mariánské Račice, 7. Sýkorová
Marie, Roudnice, 8. Šmídová Ladislava, Holoubkov, 9. Tichý Jiří, Roudnice, 10. Tümmlerová Milena, Praha, 11. Turek Eduard, Terezín, 12. Vávra Ladislav, Roudnice, 13. Větrovec
Rudolf, Roudnice, 14. Vlček Jiří, Štětí
1950–51 A
Třídní profesor (Vratislav Šmelhaus)
1. Fartys Dalibor, Roudnice, 2. Francová Věra, Roudnice, 3. Gach Vladimír, Podbradec, 4.
Hrouda Václav, Kyškovice, 5. Hrušková Eva, Košice, 6. Karban Jaromír, Cítov, 7. Kekulová
Jaroslava, Roudnice, 8. Kolocová Jitka, Praha, 9. Kubera Vladimír, Děčín, 10. Maršnerová
Dagmar, Lišnice u Mostu, 11. Mošťák Petr, Brno,12. Nosková Eva, Roudnice, 13. Podlaha
70
František, Ředhošť, 14. Podlaha Libor, Ředhošť, 15. Pošvicová Josefa, Roudnice, 16. Rámešová Milena, Roudnice, 17. Rokytová Evženie, Nový Svět, 18. Rudolf František, Praha, 19.
Růžička Mirko, Praha, 20. Střílek Vladimír, Předonín
1950–51 B
Třídní profesorka (Eliška Veselá)
1. Brůžová Věra, Vetlá, 2. Hájková Jitka, Vdomice, 3. Holakovský Zdeněk, Roudnice, 4.
Jelínková Jana, Krabčice, 5. Kačírek Bořivoj, Vědomice, 6. Knop Vladimír, Roudnice, 7.
Kopáček Jaroslav, Bardějov, 8. Křížová Alena, Horní Litvínov, 9. Lísal Jaromír, Roudnice,
10. Lísal Karel, Roudnice, 11. Měřínská Zdeňka, Roudnice, 12. Pimeková Eva, Roudnice,
13. Plocová Ludmila, Praha, 14. Podrábská Dagmar, Roudnice, 15. Sáblová Eva, Radovesice, 16. Šírek Bohumil, Vědomice, 17. Tachecí Julie, Buenos Aires, 18. Týle Jiří, Rovné, 19.
Vernerová Božena, Vědomice, 20. Vurst František, Rochov
1951–52
Třídní profesor (Josef Krásný)
1. Boudníková Zdeňka, Cítov, 2. Brožek Ivan, Praha, 3. Černíková Eva, Praha, 4. Duchoslavová Miluše, Chodouny, 5. Fetter Zdeněk, Duchcov, 6. Fišera Emil, Roudnice, 7. Horáková
Božena, Orlová, 8. Jančík Ivo, Roudnice, 9. Janoušek Miloslav, Dolní Beřkovice, 10. Kočová Jarmila, Roudnice, 11. Jirmus Jaromír, Jablonec n. Nisou, 12. Jirouch Radim, Roudnice,
13. Kočová Jarmila, Roudnice, 14. Krejčová Hana, Mšené-Lázně, 15. Lísková Jarmila, Straškov, 16. Milerová Stanislava, Ledčice, 17. Nečinová Marie, Praha, 18. Podolský Václav, Kleneč, 19. Porde Josef, Velušovice, 20. Poustková Hana, Praha, 21. Profeldová Zdeňka, Dolní
Beřkovice, 22. Richter Rostislav, Bílina, 23. Růžičková Ivuša, Praha, 24. Ryvola Jaroslav,
Brzánky, 25. Řezáčová Alena, Kolín, 26. Satranová Ludmila, Mnetěš, 27. Josef Simr, Úpice,
28. Skolková Jana, Praha, 29. Steinová Ivona, Roudnice, 30. Strouhalová Marie, Včelákov,
31. Šetková Olga, Roudnice, 32. Tuček Jindřich, Budyně, 33. Vaněk Zdeněk, Nížebohy, 34.
Vejlupek Radoslav, Duchcov, 35. Veselý Jaroslav, Roudnice, 36. Zajptová Věra, Praha, 37.
Zikmund Miloš, Praha, 38. Zima Aleš, Roudnice
1952–53
Třídní profesorka (Terezie Fraňková)
1. Bubňák Václav, Praha, 2. Cibulka Jiří, Sulejovice, 3. Čmejlová Jaroslava, Kyškovice, 4.
Dohnalová Hana, Praha, 5. Francová Jiřina, Vražkov, 6. Hajná Eva, Koštice, 7. Horáčková
Věra, Kyškovice, 8. Jiránková Věra, Ledčice, 9. Kekulová Eva, Roudnice, 10. Kolářová Jana,
Roudnice, 11. Krásná Hana, Praha, 12. Líbalová Eva, Roudnice, 13. Miller Miloň, Louny, 14.
Nešněra Josef, Roudnice, 15. Rocheltová Eva, Roudnice, 16. Ryšánek Miloslav, Štětí, 17.
Solnař Vladimír, Duchcov, 18. Soutor Jiří, Praha, 19. Šanda Miroslav, Ledčice, 20. Šarochová Helena, Teplice, 21. Štěpánek Pavel, Praha, 22. Tejkal Pavel, Česká Lípa, 23. Urbanová
Jana, Roudnice, 24. Vosmík František, Charvátce, 25. Zamazalová Zdeňka, Hranice, 26.
Záruba Jaroslav, Praha, 27. Zikán Jiří, Praha
71
Jedenáctiletá střední škola
1953–54
Třídní profesor (Josef Krásný)
1. Doudová Jiřína, Chlumec n. C., 2. Chýle Miloslav, Výsoký Chlumec, 3. Jerlingová Jaroslava, Roudnice, 4. Kovář Miroslav, Březnice, 5. Mádrová Hana, Roudnice, 6. Malinský
Mikuláš, Praha, 7. Marková Jana, Praha, 8. Mezerová Marie, Praha, 9. Mudra Vladimír,
Roudnice, 10. Muchová Naděžda, Gottwaldov, 11. Najmanová Eva, Hradešín, 12. Pokorná
Olga, Praha, 13. Roubíček Zdeněk, Litoměřice, 14. Říha Ivan, Sirk, 15. Slavíková Zdeňka,
Libochovice, 16. Stajner Antonín, Roudnice, 17. Šrajbrová Hana, Roudnice, 18. Šrůtová
Helena, Praha, 19. Trubáček Ivan, Chust, SSSR, 20. Týle Václav, Litoměřice, 21. Učíková
Jana, Česká Lípa, 22. Vodička Zdeněk, Roudnice, 23. Voglová Marie, Mšené-Lázně, 24.
Vokurková Marie, Kozlovice, 25. Vrzoňová Ludmila, Budyně, 26. Záhejský Oldřich, Louny,
27. Znamenáčková Hana, Teplice
1954–55
Třídní profesorka (Dr. M. Frydrychová)
1. Anton Zdeněk, Roudnice, 2. Bílek Jiří, Praha, 3. Budilová Eva, Praha, 4. Duffek Jan, Praha, 5. Feyferlík Jaroslav, Roudnice, 6. Fišera Antonín, Roudnice, 7. Fišerová Květuše, Holiň,
8. Hrdličková Petra, Praha, 9. Chvapil Stanislav, Praha, 10. Kaftan Zdeněk, Kladno, 11. Karták Stanislav, Malé Žernoseky, 12. Kácovský Václav, Praha,13. Klofáč Rudolf, Zeman. Lieskové, 14. Koloc Miroslav, Praha, 15. Kreuzová Miroslava, Podlusky, 16. Kyselová Eva, Humpolec, 17. Lejková Zdena, Praha, 18. Malá Jaroslava, Černěves, 19. Maryšková Jana, Praha,
20. Mezera Milan, Mladá Boleslav, 21. Mrkos Jan, Roudnice, 22. Plzáková Hana, Roudnice,
23. Rašková Marie, Olomouc, 24. Richter Jaroslav, Praha, 25. Šrajbr Pavel, Roudnice, 26.
Štochl Jiří, Roudnice, 27. Štroblová Helena, Roudnice, 28. Štrupl Radomír, Kyškovice, 29.
Hana Šťastná, Podlusky, 30. Eva Tunklová, Čížkovice, 31. Švestková Eva, Roudnice, 32.
Vágnerová Anna, Kostelec n. Č. l., 33. Soukupová Ivonna, Podlusky
1955–56
Třídní profesorka (Terezie Fraňková)
1. Barešová Jana, 2. Brožová Radka, 3. Čapka Miroslav, 4. Dvořáková Hana 5. Hálová
Marie, 6. Hatková Marie, 7. Horáková Zdenka, 8. Klos Jiří, 9. Kolářová Hana, 10. Kopecký
Stanislav, 11. Košťálová Hana, 12. Kozlová Jarmila, 13. Lhota Jan, 14. Malinská Marijka, 15.
Maršálová Jarmila, 16. Mohleníková Alena, 17. Nečas Miroslav, 18. Neumann Theodor, 19.
Plicková Hana, 20. Poc Josef, 21. Pretl Jan, 22. Růžička Milan, 23. Rychtaříková Zdenka,
24. Nebeský Miroslav, 25. Řepníková Miroslava, 26. Sádlová Věra, 27. Sáluz Jaroslav, 28.
Sutterová Marcela, 29. Šrytr Vladimír, 30. Šťastný Václav, 31. Všetičková Eva, 32. Zamikal
Antonín, 33. Vondráček Josef, 34. Vágnerová Stanislava, 35. Zelenková Jindra
72
1956–57 A
Třídní profesorka (Jaroslava Jarošová – Wildtová)
1. Dvořáková Jana, 2. Frančík Pavel, 3. Gellertová Milada, 4. Herzog Richard, 5. Hlaváčková Jana, 6. Horáčková Světla, 7. Illich František, 8. Janoušková Marcela, 9. Jakeš Oldřich,
10. Jelínková Jarmila, 11. Jiříček Antonín, 12. Kastner Quido, 13. Kollingerová Dana, 14.
Kohoutová Eva, 15. Lehmanová Věra, 16. Müllerová Jaroslava, 17. Matoušovic Karel, 18.
Navrátilová Jarmila, 19. Patočková Jarmila, 20. Přistoupilová Jana, 21. Rieglová Miroslava,
22. Svoboda Jiří, 23. Vacková Hana, 24. Weiskopfová Ingrid, 25. Zíma Jaroslav
1956–57 B
Třídní profesor (Zdeněk Horák)
1. Antoš Zdeněk, 2. Benešová Anna, 3. Brožek Stanislav, 4. Cífková Hana, 5. Černý Jindřich,
6. Federosová Iva, 7. Haklová Marie, 8. Hasenöhrl Jindřich, 9. Jakeš Oldřich, 10. Hysková
Marie, 11. Jelínková Hana, 12. Karelová Eva, 13. Kocourová Ludmila, 14. Kubelová Eva, 15.
Líbalová Věra, 16. Marek Michal, 17. Novák Miroslav, 18. Pavlová Marie, 19. Petrželková
Miroslava, 20. Satoriová Iva, 21. Slezáková Jindřiška, 22. Smetana Václav, 23. Šímová Jarmila, 24. Těšínská Eva, 25. Ulanová Larisa, 26. Viková Alena, 27. Vondráčková Eva, 28. Vágnerová Hana
1957–58 A
Třídní profesorka (PhDr. Miroslava Frydrychová)
1. Bareš Tomáš, 2. Brodský Jiří, 3. Cibulka Ivan, 4. Cibulka Josef, 5. Douda Jindřich, 6.
Duchoslavová Jiřina, 7. Filla Zdeněk, 8. Fišerová Jindra, 9. Frančík Radomír,
10. Frk Václav, 11. Hájková Jarmila, 12. Hejda Stanislav, 13. Herynková Libuše,
14. Horák Vladimír, 15. Hromádková Anna, 16. Hroudová Marie, 17. Humpolák Jaroslav,
18. Husáková Ludmila, 19. Koucká Marie, 20. Králová Ladislava, 21. Kubíčková Eva, 22.
Maier Jiří, 23. Mikyna Jiří, 24. Mynařík Zdeněk, 25. Najnar Jiří, 26. Nebeská Marie, 27.
Podhradská Bohumila, 28. Pokorná Ludmila, 29. Rážková Marie, 30. Telerovská Irena, 31.
Vysoká Anna, 32. Zykýnová Zorka
1957–58 B
Třídní profesor (Rudolf Láska)
1. Brůžová Jiřina, 2. Fibich Vlastimil, 3. Hellebrantová Věra, 4. Hyšmanová Alena, 5. Hůla
Jiří, 6. Janata Josef, 7. Karasová Zdeňka, 8. Kocábek Jiří, 9. Klement Richard, 10. Krejčí Jan,
11. Krsková Marcela, 12. Kulasová Věra, 13. Kylichová Eva, 14. Levá Marcela, 15. Onemichlová Věra, 16. Patočka Miloš, 17. Procházka Leo, 18. Řeháček Jiří, 19. Seliger Karel, 20. Slámová Jarmila, 21. Smrčenská Jiřina, 22. Struneček Václav, 23. Stožický František, 24. Svobodová Taťána, 25. Svoboda Jaroslav, 26. Šrytr Petr, 27. Šrytr Pavel, 28. Štrupl Miroslav,
29. Šťastný Ivo, 30. Šťastná Irena, 31. Špaček Pavel, 32. Šubrt Josef, 33. Vacek Karel, 34.
Vlachová Milena, 35. Wiesnerová Stanislava, 36. Zímová Hana
73
1958–59 A
Třídní profesorka (Terezie Fraňková a Ludmila Říhová)
1. Brotánek Jiří, 2. Čenský Miroslav, 3. Dosoudilová Jana, 4. Došek Zdeněk, 5. Férová Marta, 6. Fetterová Jana, 7. Filip Miroslav, 8. Fišerová Marie, 9. Gabriel Vladimír, 10. Herzogová Marta, 11. Houdová Milena, 12. Hourová Eva, 13. Hromádko Oldřich, 14. Hrnčíř Miloš,
15. Javůrek Pavel, 16. Jindra Miroslav, 17. Karela Petr, 18. Koubová Marta, 19. Krobová
Dana, 20. Košťálová Jitka, 21. Maňhalová Marie, 22. Marešová Eva, 23. Matouchová Marie,
24. Motyčková Alena, 25. Nečinová Ludmila, 26. Novák Václav, 27. Petráček Vladimír, 28.
Poc Jan, 29. Pordeová Blanka, 30. Roučková Anna, 31. Srba Josef, 32. Sýkorová Jarmila,
33. Šírová Jana, 34. Štěpánková Milada, 35. Váchová Vlasta
1958–59 B
Třídní profesor (Zdeněk Horák)
1. Baum Antonín, 2. Boháček Jaroslav, 3. Brožek Pavel, 4. Černý Jiří, 5. Douda Stanislav, 6.
Ebertová Zorka, 7. Hájek Bohumil, 8. Herrmann Karel, 9. Horáčková Marie, 10. Hroudová
Dobromila, 11. Králík Přemysl, 12. Krejzová Eva, 13. Křížová Jana, 14. Moravcová Hana,
15. Motyčka Vladimír, 16. Ondračka Dalibor, 17. Plimeke Radek, 18. Pejml Karel, 19. Pohlová Iva, 20. Pošmurová Jiřina, 21. Pokorná Ivana, 22. Pokorná Květa, 23. Plzáková Květa,
24. Říha Stanislav, 25. Saic Jiří, 26. Stehlíková Jaroslava, 27. Svoboda Jaroslav, 28. Šťepánková Jana, 29. Švábová Božena, 30. Švěcová Jana, 31. Trykalová Květa, 32. Uhlířová Hana,
33. Vaňous František, 34. Vrzák Jaroslav, 35. Žižková Jitka
1959–60 A
Třídní profesor (Zdeněk Horák)
1. Adeltová Blanka, 2. Bartušková Marie, 3. Bendová Věra, 4. Bílková Hana, 5. Borčivá
Marie, 6. Čmejlová Jarmila, 7. Drázdová Milena, 8. Dvořáková Radka, 9. Formánková Iva,
10. Franěk Jaroslav, 11. Hádková Jana, 12. Hnídková Ludmila, 13. Holajová Marta, 14.
Husáková Hana, 15. Kabíčková Jiřina, 16. Kejřová Jana, 17. Kolář Josef, 18. Kotková Dana,
19. Lebduška Jarslav, 20. Lipš Josef, 21. Lipert Bohumil, 22. Lukáš Stanislav, 23. Macková
Jitka, 24. Moutelík Josef, 25. Murínová Anna, 26. Niklová Helena, 27. Petrásková Stanislava, 28. Přistoupilová Milena, 29. Šimůnek Jaroslav, 30. Němcová Jaroslava, 31. Soukupová
Vladimíra, 32. Šeba Ludvík, 33. Štolzová Markéta, 34. Švecová Eva, 35. Urbanová Vlasta,
36. Vejlupek Ivan, 37. Vondráčková Ludmila, 38. Vosmiková Jana, 39. Weberová Jaroslava
1959–60
B
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Berešová Jaroslava, 2. Brázková, 3. Dutá Ludmila, 4. Hájková Miluše, 5. Herynk Věnek,
6. Hoblík, 7. Hoffmanová, 8. Hrdlička Ladislav, 9. Humlová, 10. Janovský František, 11. Jirsová Eva, 12. Klevetová Iva, 13. Klofáčová, 14. Kocourková, 15. Kolinová, 16. Kosková, 17.
Krejčí, 18. Křížková, 19. Kuchtová Marie, 20. Lorber, 21. Macek, 22. Matoušek, 23. Mikyna,
24. Mudrová Eva, 25. Patrovský, 26. Pazourová, 27. Pokorná, 28. Pružinová, 29. Stehlíko-
74
vá, 30. Sückerová, 31. Tregr, 32. Trykalová, 33. Veselá, 34. Vidlák, 35. Vodochodská Jana,
36. Vomáčková Ivana, 37. Vopelánková, 38. Zamykalová
Střední všeobecně vzdělávací škola
1960–61 A
Třídní profesor (Rudolf Láska)
1. Anton Jan, Roudnice, 2. Bílková Marie, Praha, 3. Boubelík Tomáš, Louny, 4. Černá Václava, Jeviněves, 5. Dobiáš Luděk, Praha, 6. Florián Karel, Jeviněves, 7. Hádková Jaroslava,
Roudnice, 8. Hájková Jana, Roudnice, 9. Halámková Jitka, Vědomice, 10. Homola Pavel,
Roudnice, 11. Horáčková Jiřina, Kladno, 12. Husáková Miloslava, Roudnice, 13. Chmelíková Marie, Mnetěš, 14. Jelen Zdeněk, Bříza, 15. Jelenová Věra, Roudnice, 16. Kahoun František, 17. Kopecká Libuše, 18. Kudrnová Hana, Praha, 19. Lipšová Zdeňka, Hor. Beřkovice,
20. Mannová Marcela, Mšené Lázně, 21. Medalová Věra, Horní Počáply, 22. Novák Jaroslav, Roudnice, 23. Ondračka Ctirad, Frýdek, 24. Pangrácová Anna, Petrovice, 25. Pechmanová Ludmila, Praha, 26. Pištorová Jitka, Mnetěš, 27. Sláma Karel, Roudnice, 28. Stuchlík
Jindřich, Roudnice, 29. Šubrtová Věra, Slaný, 30. Tyllová Věra, Praha, 31. Vacková Marie,
Slatina, 32. Vaisová Antonie, Martiněves, 33. Veselý Jaroslav, Praha, 34. Vokurková Milena, Roudnice, 35. Zimová Hana, Bechlín, 36. Jelínková Alena, Roudnice
1960–61 B
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Brejšová Jana, Brozany, 2. Duchoň Marcel, Roudnice, 3. Dvořáková Jaroslava, Praha, 4.
Fidlerová Hana, 5. Fišer Jiří, Roudnice, 6. Hančlová Zdeňka, Libotenice, 7. Helcl Miloš,
Roudnice, 8. Helebratová Jaroslava, Krabčice, 9. Herbychová Emilie, Teplice, 10. Hříbalová Petruše, Veltrusy, 11. Chudoba Jiří, Horní Beřkovice, 12. Kačírková Božena, Vědomice,
13. Kaulerová Iva, Brozany, 14. Kinský Jiří, Roudnice, 15. Klement Ladislav, Vědomice, 16.
Kosková Jana, Ledčice, 17. Kratochvíl Luboš, Roudnice, 18. Krsek Václav, Roudnice, 19.
Křivanová Jana, Březany, 20. Křížová Marie, Podbradec, 21. Kudláček Jan, Roudnice, 22.
Matějková Věra, Řisuty, 23. Mikešová Emilie, Chodouny, 24. Mikulecká Hana, Kyškovice,
25. Nejedlá Helena, Kladno, 26. Němcová Jitka, Horní Beřkovice, 27. Smola Jan, Bechlín,
28. Strnádková Jaroslava,Týniště n. Orlicí, 29. Svoboda Přemysl, Praha, 30. Štěpánková
Jana, Praha, 31. Štupf Miroslav, Kostomlaty, 32. Tesařová A., Roudnice, 33. Thautová
Monika, Č. Budějovice, 34. Marie Valentová, Praha, 35. Vondráčková Ilona, Radovesice,
36. Wurmová Marie, Roudnice, 37. Wiegeltová Jarmila, Roudnice, 38. Krejčí Antonín,
Mnetěš
75
1961–62 A
Třídní profesorka (Ludmila Říhová)
1. Benda Zdeněk, Roudnice, 2. Čmejla Petr, Mělník, 3. Hadrbolec Stanislav, Nymburk, 4.
Hanoušek Emil, Rohozec, 5. Hlaváčková Marie, Mnichvice, 6. Ježková Marie, Kyškovice, 7.
Krejčí Jaroslav, Horní Počáply, 8. Kučerová Jaroslava, Ředhošť, 9. Kulíšek Zdeněk, Kralupy,
10. Líbal Pavel, Praha, 11. Maleček Ivan, Vetlá, 12. Novotný Vilém, Roudnice, 13. Nýč Václav, Roudnice, 14. Paveza Bohumil, Děčín, 15. Pém Miroslav, Dobříň, 16. Pištora Václav,
Chodouny, 17. Pleskačová Eva, Roudnice, 18. Řeháková Jana, Dolní Beřkovice, 19. Svoboda Jaroslav, Budyně, 20. Šolcová Taťána, Budyně, 21. Štroner Pavel, Plzeň, 22. Šťastný Vladimír, Doksany, 23. Švanda Karel, Roudnice, 24. Toman František, Ředhošť, 25. Topič Jaroslav, Kostomlaty, 26. Veselý Václav, Horní Počáply, 27. Zelený Pavel, Horní Beřkovice, 28.
Zeman Pavel, Černouček, 29. Zikmundová Eva, Roudnice
1961–62 B
Třídní profesor (Antonín Vrba)
1. Brejšová Karla, Brozany, 2. Černá Božena, Roudnice, 3. Falcníková Libuše, Praha, 4.
Hájek Zdeněk, Roudnice, 5. Hejdová Miluše, Hor. Beřkovice, 6. Hnízdilová Marie, Přestavlky, 7. Hujová Jana, Roudnice, 8. Kellerová Božena, Praha, 9. Klár Ivo, Roudnice, 10. Krycnerová Alena, Podbradec, 11. Kubátová Jana, Charvátce, 12. Lipnická Jana, Roudnice, 13.
Líska Václav, Straškov, 14. Lochmanová Lidmila, Horní Beřkovice, 15. Malá Božena, Roudnice, 16. Marhulová Jana, Zlonice, 17. Marková Eva, Roudnice, 18. Němečková Věra, Mladá Boleslav, 19. Novák Jaroslav, Kleneč, 20. Novotná Anna, Roudnice, 21. Petrželková
Zdeňka, Praha, 22. Pošmurová Marie, Roudnice, 23. Procházková Marie, Chodouny, 24.
Puršlová Věra, Praha, 25. Řeřichová Stanislava, Mšené, 26. Stackeová Vlasta, Roudnice, 27.
Trnková Zdeňka, Roudnice, 28. Tvrdíková Hana, Siřejovice, 29. Tycarová Blanka, Plzeň, 30.
Vetzsteinová Marie, Kyškovice, 31. Vosmík Ladislav, Charvátce
1962–63
Třídní profesorka (Eliška Veselá)
1. Antoš Miloš, Košťálov, 2. Bauer Jaroslav, Vlkava, 3. Čamra Zdeněk, Plumlov, 4. Fejfar
Miloslav, Lochovice, 5. Hořejší František, Duchcov, 6. Janda Jan, Roudnice – Podlusky, 7.
Jeremiáš Miroslav, Drahlice, 8. Kárník Josef, Šestajovice, 9. Kejval Vítěslav, Náklo, 10.
Kučera Oldřich, Holič, 11. Kuneš Matěj, Nevolice, 12. Lapihuska Michal, Medzilaborce, 13.
Leitner Alfons, Osrblice, 14. Mašek Stanislav, Obecnice, 15. Porš Jaroslav, Janovice, 16.
Václavů Přemysl, Brodec, 17. Valenta Jaroslav, Ploskovice, 18. Vosecký František, Jevany,
19. Vožník Julius, Solivar
1962 63 A
Třídní profesor (Bořivoj Kačírek)
1. Boučková Jitka, Štětí, 2. Buvasová Iva, Praha, 3. Čapková Jarmila, Mělník, 4. Filipová
Jana, Roudnice, 5. Hanušová Hana, Roudnice, 6. Herynková Eva, Roudnice, 7. Horová
Zdeňka, Strakonice, 8. Hroudová Jitka, Roudnice, 9. Humpoláková Gabriela, Roudnice, 10.
76
Jakešová Anna, Praha, 11. Javůrková Jana, Praha, 12. Kvízová Jana, Roudnice, 13. Lojková
Miroslava, Mělník, 14. Marková Jaroslava, Brzánky, 15. Maršálová Jaroslava, Zdíkov, 16.
Mokrá Svatava, Roudnice, 17. Pánková Miluše, Vědomice, 18. Paterová Hana, Straškov, 19.
Pavelková Věra, Straškov, 20. Pejmová Helena, Doksany, 21. Rudolfová Jarmila, Kleneč, 22.
Souček Ladislav, Dobříň, 23. Stehlíková Jana, Štětí, 24. Šílová Jana, Roudnice, 25. Šlosserová Věra, Doksany, 26. Šnajdrová Helena, Dolánky, 27. Štěpánková Milada, Chomutov, 28.
Štroblová Marie, Staškov, 29. Vodovodská Helena, Horní Počáply
1962–63 B
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Cibulková Marta, Jeviněves, 2. Došková Marie, Ctiněves, 3. Fialová Miroslava, Doksany,
4. Franěk Vladimír, Kralupy, 5. Fraňková Zdeňka, Roudnice, 6. Horešovský Pavel, Roudnice, 7. Horká Květuše, Spomyšl, 8. Hrušková Anežka, Chcebuz, 9. Jarolínek Petr, Roudnice,
10. Jonáš Jan, Ústí, 11. Kouba Miloš, Praha, 12. Krbec Ladislav, Litoměřice, 13. Krejčíková
Alena, Roudnice, 14. Krejza Petr, Štětí, 15. Kujal Josef, Roudnice, 16. Kulasová Bohuslava,
Roudnice, 17. Mannová Zdeňka, Roudnice, 18. Marušová Věnceslava, Břežánky, 19. Medal
Václav, Hor. Počáply, 20. Müller Otakar, Roudnice, 21. Nosková Libuše, Předonín, 22. Pavelková Jaroslava, Roudnice, 23. Pavlík Václav, Hor. Beřkovice, 24. Plzák Karel, Roudnice, 25.
Rýznarová Marie, Šumperk, 26. Sankotová Věra, Mělník, 27. Svoboda Ivo, Most – Rudolice,
28. Šedivá Vlasta, Rožmitál, 29. Šímová Vlasta, Roudnice, 30. Šindelář Jaroslav, Roudnice,
31. Štěch Vladimír, Praha, 32. Vacura Milan, Louny, 33. Votrubová Marie, Zlonice
1963–64
Třídní profesor (Rudolf Láska)
1. Boušková Jarmila, Praha, 2. Broftová Alena, Roudnice, 3. Brouček Václav, Kostelec, 4.
Domská Květuše, Černěves, 5. Fišera Jiří, Podlusky, 6. Hejtmánková Hana, Libochovice, 7.
Hlaváčová Daniela, Hrobce, 8. Hlůžková Zdeňka, Budyně, 9. Klail Milan, Roudnice, 10.
Král Ladislav, Černouček, 11. Kratochvílová Hana, Počeplice, 12. Krpečeš Vladislav, Břežany, 13. Krupková Zdeňka, Černouček, 14. Lipert Vlastimil, Praha, 15. Lochmanová Jiřina,
Úštěk, 16. Machotka Miroslav, Roudnice, 17. Marek Jiří, Vražkov, 18. Miheličová Zdeňka,
Ústí, 19. Michlová Libuše, Přestavlky, 20. Mrázková Hana, Straškov, 21. Nociárová Jolana,
Plzeň, 22. Petržilková Marie, Záruby, 23. Rezková Milena, Mladá Boleslav, 24. Roubíčková
Jana, Straškov, 25. Staněk Vladimír, Brníkov, 26. Šlosr Josef, Brozany, 27. Štolc Jan, Nymburk, 28. Šťastný Ivan, Mělník, 29. Tučková Milada, Roudnice, 30. Voláková Jaroslava,
Račiněves
1964–65 A
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Bartošová Anna, Straškov, 2. Boubelík Jaromír, Louny, 3. Černý Jan, Svoboda n. Úpou,
4. Fillová Ivanka, Praha, 5. Freudová Marie, Verneřice, 6. Hájek Pavel, Roudnice, 7, Helcl
Miloslav, Roudnice, 8. Hoffmanová Jana, Nové Dvory, 9. Hylmarová Alena, Roudnice, 10.
Kinovič Josef, Roudnice, 11. Klofáč Karel, Šneky, 12. Kumstýř Květoslav, Tenšice, 13. Kvas-
77
nička Sáša, Podlusky, 14. Lüftschitz Jaroslav, Teplice, 15. Markytán Jiří, Tachov, 16. Medlík
Jiří, Nový Bor, 17. Novotná Alena, Horní Beřkovice, 18. Poláčková Jana, Chotiměř, 19. Starý Jiří, Roudnice, 20. Stuchlíková Anna, Roudnice, 21. Sýkora Milan, Roudnice, 22. Šilhan
Hubert, Libčice, 23. Šum Vladimír, Roudnice, 24. Šváchová Hana, Vražkov, 25. Švec Jiří,
Česká Kamenice, 26. Tůma Josef, Praha, 27. Týce Miroslav, Chomutov, 28. Vevera Jan, České Budějovice
1964–65 B
Třídní profesorka (Světla Lihmová)
1. Čermáková Marie, Kostomlaty, 2. Čosová Naděžda, Roudnice, 3. Dlouhá Jana, Dolní Beřkovice, 4. Fiala Vladislav, Most, 5. Hartmanová Miroslava, Roudnice, 6. Havlíková Milada,
Litoměřice, 7. Helclová Libuše, Roudnice, 8. Hofmanová Jana, Hostenice, 9. Holá Jana,
Bělá p. Bezdězem, 10. Horálková Marie, Roudnice, 11. Hořejší Jaroslav, Rynholec, 12. Jelenová Jitka, Roudnice, 13. Klár Tom, Praha, 14. Krchová Marie, Horní Beřkovice, 15. Lihm
Stanislav, Budyně, 16. Menclová Renata, Dolní Lipová, 17. Nezkusil Petr, Ústí, 18. Paulová
Eva, Roudnice, 19. Pazourková Naděžda, Roudnice, 20. Petrásková Ilona, Dobříň, 21.
Pokorná Marie, Brozany, 22. Polehlová Jiřina, Ostrava, 23. Princová Mariana, Ústí, 24.
Rousová Anna, Mnetěš, 25. Štér Josef, Brno, 26. Sýkorová Hana, Horní Beřkovice, 27. Štekr
Jiří, Praha, 28. Štér Josef, Brno, 29. Štrobl Oldřich, Roudnice 30. Šťastný Antoním, Ústí, 31.
Vágnerová Jaroslava, Kadaň, 32. Vobořilová Alena, Křešice, 33. Zýtková Jana, Roudnice
1965–66 A
Třídní profesor (Bořivoj Kačírek)
1. Bernasová Jaroslava, Rohatce, 2. Brichová Zlata, Jestřetice, 3. Černá Milena, Praha 2, 4.
Došková Olga, Ústí, 5. Hájková Manuela, Bubeneč, 6. Havelka František, Mladé Buky, 7,
Hrsíková Milena, Roudnice, 8. Janošková Helena, Mladá Boleslav, 9. Jelínek Josef, Praha
2, 10. Ježková Marie, Plzeň, 11. Jindřich Milan, Rumburk, 12. Kaprová Anna, Roudnice, 13.
Kasmanová Zdeňka, Praha 2, 14. Kejř Václav, Roudnice, 15. Kolina Alois, Mělník, 16. Košťálová Alena, Praha, 17. Kuchař Karel, Roudnice, 18. Laštůvková Drahomíra, Praha, 19.
Loždinka Viktor, Roudnice, 20. Malá Ladislava, Roudnice, 21. Malinová Jiřina, Roudnice,
22. Mašková Věra, Roudnice, 23. Matičková Miroslava, Brníkov, 24. Nesvadbová Libuše,
Chotiměř, 25. Nicková Hana, Rovné, 26. Pavlíková Jana, Chomutov, 27. Pecinová Marta,
Roudnice, 28. Prchlíková Blanka, Roudnice, 29. Sklenářová Jaroslava, Načeradec, 30. Soukupová Zdeňka, Dobříň, 31. Šebková Helena, Litoměřice, 32. Šmucrová Hana, Ředhošť, 33.
Štréblová Libuše, Roudnice, 34. Týlcová Jiřina, Roudnice, 35. Václavů Věra, Plzeň, 36. Žabková Bohumila, Roudnice
78
1965–66 B
Třídní profesorka (Eva Holoubková)
1. Bálková Milada, Ctiněves, 2. Broft Miloš, Roudnice, 3. Čapek Václav, Duchcov, 4. Čech
Josef, Praha, 5. Fillerová Vladimíra, Straškov, 6. Franc Jiří, Černouček, 7. Fuksa Čeněk,
Roudnice, 8. Hájek Josef, Slaný, 9. Hajšl Stanislav, 10. Horáčková Marie, Štětí, 11. Hübnerová Vlastimila, Kleneč, 12. Hyšman Vladislav, Praha, 13. Ježek Jan, Plzeň, 14. Kolaříková
Jarmila, Roudnice, 15. Kozel Bohumil, Praha, 16. Kučerová Jana, Louny, 17. Miliánová
Marcela, Budyně, 18. Němeček Zdeněk, Černouček, 19. Nežerka Pavel, Roudnice, 20.
Nováková Soňa, Roudnice, 21. Podhajská Daniela, Mělník, 22. Procházková Helena, Roudnice, 23. Remeš Zdeněk, Roudnice, 24. Rillichová Jaroslava, Roudnice, 25. Ročková Eva,
Nové Dvory, 26. Slachová Dagmar, 27. Srp Jiří, Praha, 28. Suchá Miloslava, Doksany, 29.
Svoboda Ivan, Ústí, 30. Šabart Pavel, Roudnice, 31. Šondová Miluše, Roudnice, 32. Veselý
Jan, Mladá Boleslav, 33. Wurm Jaroslav, Roudnice, 34. Zídek Jindřich, Lovosice
1966–67 A
Třídní profesor (Rudolf Láska)
1. Bělíková Eva, Roudnice, 2. Bláhová Marta, Roudnice, 3. Boudníková Anna, Budyně, 4.
Bradáč Václav, Roudnice, 5. Breišová Lenka, Kostomlaty, 6. Brodská Jana, Karlovy Vary, 7.
Čáslavová E., Roudnice, 8. Černý Jiří, Roudnice, 9. Čcheidzeová Marie, Praha, 10. Drahozal Lubomír, Praha, 11. Fix Jaromír, Litoměřice, 12. Gruntová Olga, Podbradec, 13. Helclová Jana, Přestavlky, 14. Hlinovská Alena, Kostomlaty, 15. Soukupová Renata, Roudnice, 16.
Janoušková Zdeňka, Mladá Boleslav, 17. Jenčíková Eva, Lukavec, 18. Johnová Jana, Roudnice, 19. Králová Jiřina, Rohatce, 20. Kysilka Miroslav, Roudnice, 21. Lüftschitz Vlastimil,
Teplice, 22. Minářová Marie, Chrudim, 23. Němečková Alena, Bílina, 24. Pelcmannová
Dobromila, Rohatce, 25. Šourek Miloš, Roudnice, 26. Tachecí Jaroslava, Roudnice, 27. Tašnerová Anna, Náchod, 28. Tyllová Zdeňka, Mněteš, 29. Votrubová Eliška, Zlonice, 30.
Zeman Václav, Police
1966–67 B
Třídní profesor (Josef Filip)
1. Bejdl Rudolf, Mladá Boleslav, 2. Beranová Ilona, Praha, 3. Blažka Petr, Roudnice, 4.
Cibulková Věra, Praha, 5. Černovský Aleš, Praha, 6. Ečer Petr, Praha, 7. Fencl Antonín,
Kostomlaty, 8. Hádková Drahomíra, Praha, 9. Hořejší Vlasta, Litoměřice, 10. Chvapilová
Jaroslava, Praha, 11. Kabelová Hana, Nové Dvory, 12. Kaiser František, Kostomlaty, 13.
Kašpar Miroslav, Roudnice, 14. Krefcunová Miroslava, Roudnice, 15. Soukupová Renata,
Roudnice, 16. Mann Miloslav, Roudnice, 17. Marková Helena, Plzeň, 18. Novák Jiří, Roudnice, 19. Novotná Jiřina, Roudnice, 20. Plicková Věra, Praha, 21. Pokorná Věra, Roudnice,
22. Přikryl Ivan, Hranice, 23. Rydlo Jaroslav, Roudnice, 24. Schrötter Jaroslav, Ctiněves,
25. Schrötterová Jitka, Roudnice, 26. Skálová Ivanka, Roudnice, 27. Suchý Karel, Libochovice, 28. Šafaříková Jaroslava, Děčín, 29. Vejdělek Emil, Ústí, 30. Vojtilová Jana, Budyně,
31. Zázvorková Jiřina, Roudnice
79
1967–68 A
Třídní profesorka (Světla Lihmová)
1. Adamec Vladimír, Praha, 2. Bodnár Michal, Plzeň, 3. Brádková Dagmar, Podbradec, 4.
Brandová Hana, Roudnice, 5. Březinová Věra, Kostomlaty, 6. Dvořáková Alena, Mělník, 7.
Francová Miloslava, Praha, 8. Hájek Jan, Litoměřice, 9. Hořejší Václav, Struhadlo u Klatov,
10. Hrstková Marie, Kostomlaty, 11. Jech Vladimír, Jaroměř, 12. Kozelková Jiřina, Martiněves, 13. Kout František, Stará Role, 14. Krajníková Nataša, Litoměřice, 15. Král Milan,
Roudnice, 16. Kumstýř Karel, Kolín, 17. Laube Jiří, Ústí, 18. Liščáková Rozalie, Lom u Mostu, 19. Mnová Eva, Budyně, 20. Martínková Ivana, Černouček, 21. Millerová Jaroslava,
Roudnice, 22. Moravec Pavel, Kleneč, 23. Nicek Jiří, Roudnice, 24. Novák Jan, Praha, 25.
Ondruš Vítěslav, Vrbice, 26. Ošičková Hana, Bzenec, 27. Přibylová Ludmila, Roudnice, 28.
Rubáš Michal, Praha, 29. Tollar Zbyněk, Praha, 30. Zikmund Miroslav, Roudnice
1967–68 B
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Čapková Olga, Roudnice, 2. Dytrychová Helena, Roudnice, 3. Finfrlová Marie, Budyně,
4. Hájková Iva, Roudnice, 5. Houdová Miroslava, Roudnice, 6. Hásáková Hana, Praha, 7.
Jandová Danuše, Roudnice, 8. Justová Milena, Roudnice, 9. Kdlecová Ilona, Roudnice, 10.
Kašičková Jiřina, 11. Kokšálová Věra, Ctiněves, 12. Kublík Jaroslav, 13. Machoninová Jitka,
Praha, 14. Materna Ladislav, Třebíč, 15. Moravcová Eva, Praha, 16. Najnarová Hana, Roudnice, 17. Pánková Helena, Praha, 18. Pohlová Alena, Praha, 19. Richterová Magdalena,
Roudnice, 20. Rous Antonín, Roudnice, 21. Slachová Zdeňka, Chleby, 22. Stejskalová Jana,
Roudnice, 23. Strunečková Věra, Louny, 24. Sückerová Jiřina, Litoměřice, 25. Šímová
Zdeňka, Roudnice, 26. Schwendt Jiří, Praha, 27. Vorlíčková Marie, Kostomlaty
Gymnázium Roudnice nad Labem
1968–69 A
Třídní profesorka (Eva Strachotová)
1. Apt František, Vražkov, 2. Aur Miroslav, Budyně, 3. Broft Jan, Roudnice, 4. Došek Jiří,
Roudnice, 5. Hnízdil Jiří, Roudnice, 6. Horáková Ilona, Libkovice, 7. Hořejší Jiří, Straškov,
8. Hoření Jiří, Litoměřice, 9. Hromádková Miloslava, Roudnice, 10. Kindlová Ludmila,
Teplice, 11. Kloboučková Hana, Mšené Lázně, 12. Kozel Karel, Roudnice, 13. Krupka Miroslav, Roudnice, 14. Laštovičková Blanka, Praha, 15. Ledvinková Eva, Hradec Králové, 16.
Martincová Danuše, Roudnice, 17. Pýcha Josef, Lovosice, 18. Robková Jaromíra, Roudnice,
19. Rubáš Petr, Praha, 20. Slavík Martin, Praha, 21. Suchpárková Alena, Roudnice, 22. Svoboda Evžen, Praha, 23. Teufl Zdeněk, Roudnice, 24. Toman Karel, Praha
80
1968–69 B
Třídní profesor (Bořivoj Kačírek)
1. Borovička Bohuslav, Chomutov, 2. Borovičková Helena, Litoměřice, 3. Blažková Eva,
Litoměřice, 4. Dědková Eliška, Broumov, 5. Došková Dana, Litoměřice, 6. Faktorová Ilona,
Litoměřice, 7. Fidlerová Hana, Praha, 8. Hedánková Danuše, Litoměřice, 9. Hedánková
Miroslava, Litoměřice, 10. Heřmanová Marie, Budyně, 11. Holotová Alena, Roudnice, 12.
Holubová Zdeňka, Břežany, 13. Hroudová Irena, Roudnice, 14. Jobová Jarmila, Roudnice,
15. Nicková Zdeňka, Roudnice, 16. Patočková Jaroslava, Roudnice, 17. Pokorná Blanka,
Roudnice, 18. Prokopová Václava, Roudnice, 19. Rudolfová Vlastimila, Kleneč, 20. Řánková Miluše, Litoměřice, 21. Šarešová Jana, Slaný, 22. Teplá Vlasta, Ústí, 23. Tichá Eva, Litoměřice, 24. Tiptová Jana, Litoměřice, 25. Tůmová Miloslava, 26. Vejdělková Jaroslava,
Roudnice, 27. Znamenáčková Hana, Roudnice
1969–70 A
Třídní profesor (Rudolf Láska)
1. Břicháček Beda, Roudnice, 2. Bukovský Jaromír, Roudnice, 3. Černá Dagmar, Roudnice,
4. Dvořák Leoš, Praha5. Eidkumová Zdeňka, Praha, 6. Franc Pavel, Praha, 7. Gottfriedová
Renata, Litoměřice, 8. Grimlová Felicitas, Chomutov, 9. Hercíková Svatoslava, Roudnice,
10. Holubová Růžena, Roudnice, 11. Hůla Miloslav, Praha, 12. Chudobová Jitka, Roudnice,
13. Kellnerová Zdeňka, Praha, 14. Král Vlastimil, Praha, 15. Křenek František, Litoměřice,
16. Kučerová Hana, Praha, 17. Pokorná Blanka, Roudnice, 18. Novotný Jan, Roudnice, 19.
Ondruš Květoslav, Roudnice, 20. Opltová Květa, Roudnice, 21. Roubíček Jiří, Roudnice, 22.
Řeháková Ivona, Frýdlant, 23. Skuček René, Červená Voda, 24. Šlapák Jiří, Štětí, 25. Šmídrová Jaroslava, Trutnov, 26. Zimák Josef, Roudnice
1969–70 B
Třídní profesorka (Libuše Peřinová)
1. Basařová Olga, Praha, 2. Brůžová Marie, Roudnice, 3. Černá Hana, Roudnice, 4. Černá
Jindra, Roudnice, 5. Drahozalová Irena, Praha, 6. Hájíček Luboš, Litoměřice, 7. Hautková
Marie, Dušníky, 8. Horčic Roland, Roudnice, 9. Horčička Josef, Teplice, 10. Juroška Vladimír, Vítkov, 11. Kavinová Ivana, Roudnice, 12. Kokošková Hana, Kleneč, 13. Koníčková
Dagmar, Mělník, 14. Koudelková Hana, Praha, 15. Křivanová Dagmar, Praha, 16. Kubíková
Věra, Předonín, 17. Kyzlík Milan, Dušníky, 18. Machotková Libuše, Roudnice, 19. Matlasová Marie, Praha, 20. Novák Jiří, Ústí, 21. Panschabová Eva, Praha, 22. Poklop Jaroslav,
Děčín, 23. Rejdová Marcela, Praha, 24. Růžička Jiří, Chlumec n. Cidlinou, 25. Samohrdová Ivana, Praha, 26. Svobodobá Eva, Roudnice, 27. Trnková Jaroslava, Roudnice, 28. Votrubová Pavla, Roudnice, 29. Vysoká Marie, Litoměřice
81
1971–72 A
Třídní profesorka (Eva Strachotová)
1. Báčová Jitka, Štětí, 2. Černý Miroslav, Roudnice, 3. Holotová Jiřina, Straškov, 4. Horáková Václava, Chcebuz, 5. Hovorková Václava, Straškov, 6. Hrouda Franišek, Roudnice, 7.
Hrstková Alena, Vražkov, 8. Job Jiří, Roudnice, 9. Jonáková Věra, Roudnice, 10. Kolář
Tomáš, Roudnice, 11. Kupková Jaroslava, Libkovice, 12. Langweilová Vladimíra, Roudnice,
13. Líbal Jaroslav, Budyně, 14. Manová Milada, Budyně, 15. Materna Jindřich, Roudnice,
16. Matlas Petr, Roudnice, 17. Melčová Radoslava, Roudnice, 18. Pillerová Elena, Roudnice, 19. Průša Karel, Roudnice, 20. Štolcová Jitka, Jeviněves, 21. Štruplová Helena, Štětí, 22.
Vacková Marie, Roudnice, 23. Roubíčková Marie
1971–72 B
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Bílek Milan, Račiněves, 2. Bláhová Daria, Straškov, 3. Brodský Jan, Roudnice, 4. Hemelíková Blanka, Roudnice, 5. Hrstka Zdeněk, Bechlín, 6. Kozáková Jiřina, Roudnice, 7. Kubín
Pavel, Roudnice, 8. Macková Helena, Roudnice, 9. Králová Alena, Ledčice, 10. Marková
Ivana, Roudnice, 11. Merhaut Karel, Roudnice, 12. Měšťáková Danuše, Kozlovice, 13. Pávlová Lenka, Roudnice, 14. Pelikánová Zdeňka, Roudnice, 15. Potznerová Helena, Štětí, 16.
Povová Danuše, Budyně, 17. Procházková Zuzana, Praha, 18. Růžička Petr, Roudnice, 19.
Stinka Jaroslav, Mnetěš, 20. Ščasná Eva, Přestavlky, 21. Štérová Dora, Roudnice, 22. Tenglerová Věra, Roudnice, 23. Tesařová Marie, Roudnice, 24. Trnková Jarmila, Roudnice, 25.
Turková Ludmila, Roudnice, 26. Veselá Danuše, Račiněves, 27. Zouharová Lenka, Štětí
1972–73 A
Třídní profesor (Bořivoj Kačírek)
1. Blažková Zdeňka, Roudnice, 2. Čapková Jaroslava, Litoměřice, 3. Čech Vladimír, Praha,
4. Hamplová Soňa, Praha, 5. Hrstková Lenka, Roudnice, 6. Hurda Petr, Roudnice, 7. Hyšman Ivo, Roudnice, 8. Klementová Alena, Slaný, 9. Krása Zdeněk, Roudnice, 10. Korejčíková Marie, Roudnice, 11. Kyzivátová Hana, 12. Medonos Jan, Praha, 13. Mynařík Vladimír,
Žatec, 14. Nebeský Jan, Roudnice, 15. Paulovičová Eva, Rakovník, 16. Pišková Jaroslava,
Roudnice, 17. Polívka Jiří, Roudnice, 18. Porgesová Eva, Roudnice, 19. Richter Jiří, Klatovy, 20. Sedláková Květuše, Roudnice, 21. Snětina Karel, Roudnice, 22. Srbek Luboš, Roudnice, 23. Svitáková Eva, Roudnice, 24. Svobodová Ladislava, Karlovy Vary, 25. Štrosová
Radana, Roudnice, 26. Veselý Vladimír, Roudnice, 27. Vocásková Ladislava, Roudnice, 28.
Zámišová Marcela, Roudnice
1972–73 B
Třídní profesor (Josef Peřina)
1. Bernasová Marcela, Roudnice, 2. Fritzová Hana, Roudnice, 3. Mrázková Jiřina, Roudnice, 4. Holubová Radmila, Liberec, 5. Kalivodová Danuše, Roudnice, 6. Keltnerová Radoslava, Roudnice, 7. Kikalová Jana, Litoměřice, 8. Končínská Dana, Roudnice, 9. Košťálová
Jana, Roudnice, 10. Králová Hana, Roudnice, 11. Kubíková Ivana, Roudnice, 12. Němečko82
vá Jana, Dečín, 13. Ondrušová Libuše, Roudnice, 14. Opatová Alena, Roudnice, 15. Pecharová Marie, Roudnice, 16. Pekárková Uršula, Karlovy Vary, 17. Pospíchalová Jana, Roudnice, 18. Prodanová Květuše, Rooudnice, 19. Stinková Jana, Roudnice, 20. Šálková Kamila,
Mělník, 21. Šliková Lenka, Praha, 22. Šmejkal Petr, Přerov, 23. Uhrová Taťjana, Praha, 24.
Valentová Dagmar, Roudnice, 25. Valterová Olga, Roudnice, 26. Vítková Zdeňka, Roudnice, 27. Volfová Marie, Černouček, 28. Vránová Zdeňka, Roudnice, 29. Zelenková Marie,
Roudnice
1973–74 A
Třídní profesorka (Světla Lihmová)
1. Bartůňková Ludmila, Litoměřice, 2. Bradáč Bohumil, Roudnice, 3. Červený Richard,
Roudnice, 4. Dlouhá Miroslava, Litoměřice, 5. Eis Antonín, Liberec, 6. Filip Josef, Roudnice, 7. Chlouba Jaroslav, Roudnice, 8. Jeřábek Jiří, Roudnice, 9. Jonák Pavel, Roudnice, 10.
Kačírek Bořivoj, Roudnice, 11. Kaplanová Libuše, Nymburk, 12. Knotek Miroslav, Roudnice, 13. Konopka Zdeněk, Roudnice, 14. Kotvová Jana, Mšené Lázně, 15. Kubát Vladimír,
Roudnice, 16. Kubů Josef, Slaný, 17. Kučerová Venuše, Roudnice, 18. Líska Antonín, Roudnice, 19. Malý Ivan, Roudnice, 20. Michalička Jan, Roudnice, 21. Nováková Iva, Roudnice, 22. Nový Milan, Roudnice, 23. Panschab Jiří, Praha, 24. Plachá Hana, Litoměřice, 25.
Porš Jaroslav, Tachov, 26. Poršová Iva, Roudnice, 27. Roubíček Václav, Roudnice, 28.
Suchomel Ivo, Roudnice, 29. Suchopár Jiří, Litoměřice, 30. Šteklová Zdeňka, Roudnice,
31. Šumichrastová Jarmila, Roudnice, 32. Vágnerová Alena, Roudnice, 33. Vodička Jiří,
Roudnice
1973–74 B
Třídní profesorka (Libuše Peřinová)
1. Bazalík Luboš, Roudnice, 2. Blažková Hana, Valtice, 3. Brožíková Václava, Mšené Lázně,
4. Ceplová Marie, Slaný, 5. Černá Jiřina, Roudnice, 6. Fary Ivan, Roudnice, 7. Gretschelová
Daniela, Roudnice, 8. Harvánková Mária, Bratislava, 9. Holečková Alena, Most, 10. Hrstková Jiřina, Roudnice, 11. Zajíčková Vladimíra, Roudnice, 12. Kalinová Dana, Roudnice, 13.
Petrželková Libuše, Benešov, 14. Kotalíková Lenka, Roudnice, 15. Krylová Marcela, Slaný,
16. Kuželová Jaroslava, Roudnice, 17. Löblová Jana, Roudnice, 18. Lusková Světlana, Vimperk, 19. Michalcová Dagmar, Roudnice, 20. Němec Josef, Roudnice, 21. Orlovská Jiřina,
22. Osičková Marie, Šumperk, 23. Pčolar Michal, Přílepy, 24. Pelikánová Alena, Litoměřice, 25. Pištorová Iva, Roudnice, 26. Rajchl Jiří, Roudnice, 27. Šilerová Iva, Roudnice, 28.
Švihlíková Daniela, Praha, 29. Teuflová Hana, Roudnice, 30. Toman Jan, Roudnice, 31.
Urbanová Iva, Roudnice, 32. Vachtlová Věra, Roudnice, 33. Vejlupková Helena, Roudnice,
34. Volštátová Eva, Roudnice
83
1974–75 A
Třídní profesorka (Hana Hrádková)
1. Bauerová Dagmar, Litoměřice, 2. Blahošová Jana, Roudnice, 3. Boušková Jitka, Ústí, 4.
Boušková Stanislava, Ústí, 5. Eidkum František, Chomutov, 6. Hrubý Miloš, Roudnice, 7.
Hylmarová Marie, Roudnice, 8. Janků Jiří, Roudnice, 9. Javorčák Jiří, Roudnice, 10. Justová Hana, Roudnice, 11. Kail František, Nymburk, 12. Klímová Věra, Praha, 13. Kozáková
Věra, Roudnice, 14. Krejčík Václav, Roudnice, 15. Krycnerová Zdenka, Roudnice, 16. Kubík
Miroslav, Roudnice, 17. Kuželová Alena, Roudnice, 18. Nedomová Jana, Roudnice, 19. Svoboda Pavel, Roudnice, 20. Šitanc Josef, Kladno, 21. Timková Jaroslava, Roudnice, 22. Týblová Věnceslava, Roudnice, 23. Urbánková Alena, Karlovy Vary
1974–75 B
Třídní profesorka (Eva Strachotová)
1. Broulová Eva, Hořice, 2. Franc Václav, Roudnice, 3. Franc Václav, Roudnice, 4. Grebler
Jan, Litoměřice, 5. Hejdová Naděžda, Ml. Boleslav, 6. Hradecký František, Roudnice, 7.
Hron Vladimír, Roudnice, 11. Arcoraciová Naděžda, Děčín, 12. Kraus Vladimír, Roudnice,
13. Kuberová Eva, Litoměřice, 14. Lázničková Ivana, Litoměřice, 15. Lipšová Ludmila,
Roudnice, 16. Machek František, Roudnice, 17. Müllerová Blanka, Roudnice, 18. Novák
Jiří, Roudnice, 19. Pětníková Jana, Roudnice, 20. Pollak Petr, Litoměřice, 21. Pšenička Ivan,
Mělník, 22. Roček Josef, Jičín, 23. Srch Karel, Roudnice, 24. Stráchal Jaroslav, Roudnice,
25. Šimro Břetislav, Roudnice, 26. Valsa Zbyněk, Roudnice, 27. Zwetttler Miroslav, Praha
1974–75 C
Třídní profesor (Josef Filip)
1. Babáková Milena, Praha, 2. Bartušková Marta, Jihlava, 3. Bílková Radana, Slaný, 4.
Děžínská Hana, Mělník, 5. Fofonková Jitka, Roudnice, 6. Fričová Hana, Roudnice, 7. Hercíková Alena, Roudnice, 8. Husák Miloš, Roudnice, 9. Izerová Miloslava, Roudnice, 10. Kaisrová Hana, Praha, 11. Kapounová Hana, Roudnice, 12. Kekrtová Jana, Roudnice, 13. Kovaříková Jarmila, Praha, 14. Kříž Václav, Roudnice, 15. Malá Alena, Roudnice, 16. Markvart
Ivo, Roudnice, 17. Markvartová Jitka, Roudnice, 18. Nežerka Ivan, Roudnice, 19. Nováková Jana, Roudnice, 20. Nykendaiová Eva, Litoměřice, 21. Plicková Magda, Mělník, 22.
Podobníčková Lubomíra, Mělník, 23. Popelková Božena, Litoměřice, 24. Sklenářová Hana,
Mělník, 25. Stichová Blanka, Roudnice, 26. Sýkorová Jarmila, Vsetín, 27. Šmídová Irena,
Roudnice, 28. Štekrtová Jiřina, Roudnice, 29. Šubrtová Marie, Roudnice, 30. Vránová
Jana, Roudnice, 31. Zouharová Jana, Šumperk
1975–76 A
Třídní profesorka (Dagmar Sokolová)
1. Bartoš Jaroslav, Roudnice, 2. Beran Stanislav, Litoměřice, 3. Brejšová Stanislava, Litoměřice, 4. Bydžovská Lenka, Děčín, 5. Čecháková Eva, Roudnice, 6. Černá Věra, Roudnice, 7.
Dědková Alena, Broumov, 8. Gottfriedová Simona, Roudnice, 9. Holaj Václav, Roudnice,
10. Hrstková Zdeňka, Roudnice, 11. Jabůrková Dana, Roudnice, 12. Kaplan Vlastislav,
84
Teplice, 13. Klofová Irena, Roudnice, 14. Králová Jana, Roudnice, 15. Králová Jaroslava,
Praha, 16. Litomiský Aleš, Roudnice, 17. Matek Ladislav, Roudnice, 18. Maťáková Eva,
Roudnice, 19. Nováková Milena, Roudnice, 20. Pavlíček Miroslav, Litoměřice, 21. Plicková
Dana, Roudnice, 22. Přítelová Jana, Roudnice, 23. Studený Vlastimil, Roudnice, 24. Šebková Blanka, Praha, 25. Těhle Václav, Praha, 26. Tlustá Miluše, Litoměřice, 27. Vanča Jaroslav, Roudnice, 28. Vysoký Jaroslav, Litoměřice, 29. Zimák Vlastimil, Roudnice, 30. Bukovec Vlastimil, Horní Bazmekov
1975–76 B
Třídní profesorka (Svatava Navrátilová)
1. Borovičková Hana, Roudnice, 2. Čáslavová Ivana, Roudnice, 3. Foltýnová Alena, Roudnice, 4. Habrová Alena, Roudnice, 5. Hronová Jana, Litoměřice, 6. Hudecová Ladislava,
Roudnice, 7. Jiránek Jaroslav, Roudnice, 8. Kovaříková Miroslava, Ústí, 9. Krajník Svatopluk, Roudnice, 10. Králová Eva, Praha, 11. Kubešová Sáša, Roudnice, 12. Kyzlík Antonín,
Roudnice, 13. Maděra Jan, Duchcov, 14. Vrásková Marie, Roudnice, 15. Němcová Marie,
Roudnice, 16. Nevrlová Helena, Šumperk, 17. Novotná Zdenka, Vrchlabí, 18. Ouštěcká
Milena, Litoměřice, 19. Padevětová Marcela, Litoměřice, 20. Pavlíček Miroslav, Litoměřice,
21. Ryšánková Magda, Roudnice, 22. Snětinová Irena, Roudnice, 23. Šeyblová Eva, Litoměřice, 24. Švestková Jana, Roudnice, 25. Topičová Miluše, Roudnice, 26. Trávničková Helena, Roudnice, 27. Tutzká Eva, Praha, 28. Vlčková Ilona, Roudnice, 29. Bubnová Blanka,
Děčín, 30. Zajíčková Jindra, Roudnice, 31. Zwettlerová Drahoslava, Praha
1977
4. A (Mgr. Bořivoj Kačírek)
1. Blahošová Jaruška, Štětí, 2. Borský Petr, Roudnice, 3. Dyrynk Vladimír, Vražkov, 4. Filip
Jan, Roudnice, 5. Hájek Lubomír, Štětí, 6. Holub Ladislav, Budyně, 7. Jech Jiří, Praha, 8.
Jonáková Hana, Roudnice, 9. Kala Ctimír, Štětí, 10. Králová Anna, Račiněves, 11. Kratochvíl Miloš, Štětí, 12. Kyselová Lidka, Spomyšl, 13. Menčlová Hana, Štětí, 14. Nenička
Antonín, Roudnice, 15. Pánková Eva, Vědomice, 16. Posner Josef, Roudnice, 17. Prošková
Miroslava, Hněvice, 18. Rabochová Alena, Hněvice, 19. Rameš Václav, Budyně, 20. Richterová Alexandra, Hrobce, 21. Řepková Oldřiška, Roudnice, 22. Sedláček Radim, Roudnice,
23. Šulc Zdeněk, Roudnice, 24. Teplý Zbyněk, Roudnice, 25. Tůma František, Podlusky, 26.
Valinová Irena, Budyně, 27. Vernerová Věra, Roudnice, 28. Vlastníková Hana, Mnetěš
1977
4. B (Mgr. Josef Peřina a Mgr. Miloslav Mann)
1. Bukovská Eva, Straškov, 2. Bumbová Dana, Roudnice, 3. Doravová Pavla, Nové Dvory, 4.
Gabrielová Eva, Krabčice, 5. Hořenínová Vladimíra, Roudnice, 6. Hrbková Jiřina, Roudnice, 7. Jahnová Dana, Vrbka, 8. Jarolímková Drahomíra, Štětí, 9. Kaděrová Marta, Roudnice, 10. Krpešová Marie, Budyně, 11. Mikesková Monika, Roudnice, 12. Novotná Magda,
Roudnice, 13. Patlejchová Renata, Roudnice, 14. Salačová Alena, Mšené-Lázně, 15. Schořová Zdenka, Libkovice, 16. Stachová Vladimíra, Roudnice, 17. Šmejkalová Helena,
85
Radouň, 18. Teršlová Eva, Roudnice, 19. Tomanová Milada, Mšené-Lázně, 20. Tupálková
Jaroslava, Straškov, 21. Turková Eva, Lounky, 22. Vlčková Hana, Vrbka, 23. Zítková Jiřina,
Roudnice, 24. Zouharová Věra, Štětí
1978
4. A (Mgr. Libuše Peřinová)
1. Bílek Tomáš, Roudnice, 2. Brádka Jiří, Štětí, 3. Bradáčová Ludmila, Štětí, 4. Došek Vladimír, Horní Počaply, 5. Doležalová Jana, Roudnice, 6. Froňková Jindřiška, Roudnice, 7.
Faltysová Ivana, Štětí, 8. Funková Simona, Roudnice, 9. Hakenová Jaroslava, Štětí, 10.
Hampl Jan, Roudnice, 11. Holý Petr, Roudnice, 12. Horejsková Iva, Roudnice, 13. Hurdová
Jana, Roudnice, 14. Kyzlík Luboš, Račiněves, 15. Meluzín Jiří, Roudnice, 16. Moravec Vojtěch, Štětí, 17. Petríková Iveta, Martiněves, 18. Procházková Jaroslava, Ledčice, 19. Růžičková Věra, Horní Beřkovice, 20. Šitancová Vlasta, Roudnice, 21. Tlustý Pavel, Hostenice,
22. Týle Ivan, Štětí, 23. Vaisová Helena, Štětí, 24. Vobořil František, Mnetěš
1978
4. B (Mgr. Eva Ondračková)
1. Bubňáková Helena, Roudnice, 2. Bucková Blanka, Roudnice, 3. Burešová Naděžda, Břežany, 4. Fričová Hana, Roudnice, 5. Hanusová Alena, Budyně, 6. Horčic Luboš, Roudnice,
7. Jahodová Irena, Roudnice, 8. Jelínková Dana, Budyně, 9. Kárník Josef, Roudnice, 10.
Kočová Zdeňka, Štětí, 11. Králová Naděžda, Strachaly, 12. Lahovský Jindřich, Žabovřesky,
13. Marková Monika, Štětí, 14. Písková Milena, Bechlín, 15. Pokorná Zuzana, Roudnice, 16.
Presler Bohumil, Budyně, 17. Princová Jarmila, Roudnice, 18. Pšeničková Pavla, Dolní Beřkovice, 19. Richterová Zdeňka, Židovice, 20. Roytová Alena, Roudnice, 21. Rybářová Vladimíra, Dušníky, 22. Srbová Eva, Roudnice, 23. Syrový Pavel, Horní Beřkovice, 24. Toms
Ivan, Ctiněves, 25. Tomsová Jana, Ctivněves, 26. Vysoká Leona, Roudnice, 27. Zemanová
Zdeňka, Roudnice
1979
4. A (Mgr. Růžena Urbanová)
1. Cibulková Iva, Horní Beřkovice, 2. Cimrová Věra, Lounky, 3. Čejka Jiří, Roudnice, 4. Černý Otakar, Roudnice, 5. Červená Dagmar, Roudnice, 6. Dlouhý Vladimír, Bechlín, 7. Dvořáková Ladislava, Roudnice, 8. Fialová Zuzana, Štětí, 9. Hančl Milan, Předonín, 10. Hes Zdeněk, Roudnice, 11. Chaloupková Zlatuše, Štětí, 12. Klementová Jarmila, Horní Beřkovice,
13. Kocourek Jaroslav, Roudnice, 14. Kořínková Hana, Vetlá, 15. Kozák Miloš, Židovice, 16.
Králová Jiřina, Roudnice, 17. Křivská Olga, Roudnice, 18. Linhartová Lenka, Štětí, 19.
Matek Petr, Roudnice, 20. Možná Ivana, Roudnice, 21. Procházka Jan, Roudnice, 22.
Rameš Jiří, Budyně, 23. Šimáček Ivan, Roudnice, 24. Tutzká Michaela, Mšené-Lázně, 25.
Vojtíšek Petr, Roudnice, 26. Vondrysková Dana, Roudnice
86
1979
4. B (Mgr. Eva Strachotová)
1. Fišerová Ivetta, Štětí, 2. Hančlová Ivana, Roudnice, 3. Hradecká Václava, Ječovice, 4.
Jaklová Alena, Štětí, 5. Kapitánová Alena, Roudnice, 6. Klvaňová Eva, Roudnice, 7. Kočárová Hana, Štětí, 8. Kollmannová Libuše, Předonín, 9. Koťová Jarmila, Roudnice, 10. Krejčí
Zdeněk, Roudnice, 11. Kubíková Marie, Radešín, 12. Litomiský Ondřej, Štětí, 13. Melichar
Václav, 14. Nedomová Ivana, Roudnice, 15. Neničková Hana, Roudnice, 16. Novák Miroslav, Roudnice, 17. Novotná Libuše, Mšené-Lázně, 18. Simonová Růžena, Čakovice, 19.
Telerovský Michal, Roudnice, 20. Tydlitátová Iva, Roudnice, 21. Vaníčková Jana, Hněvice,
22. Vodseďálková Eva, Roudnice, 23. Vovsová Alena, Mnetěš, 24. Zima Michal, Roudnice
1979
4. C (Mgr. Hana Hrádková)
1. Benda Radko, Roudnice, 2. Blažek Petr, Roudnice, 3. Bumba Roman, Roudnice, 4. Došková Jiřina, Budyně, 5. Fiala Otakar, Horní Počáply, 6. Froňková Eva, Chodouny, 7. Hádková Ywetta, Roudnice, 8. Hanzlíková Helena, Roudnice, 9. Horčová Jiřina, Mnetěš, 10. Hoskovec Tomáš, Roudnice, 11. Husák Jiří, Straškov, 12. Kalenda Milan, Štětí, 13. Kalousová
Alena, Roudnice, 14. Král Jaroslav, Mnetěš, 15. Linhartová Jiřina, Štětí, 16. Marčíková Ludmila, Štětí, 17. Mikulová Miroslava, Roudnice, 18. Mühlbach Jiří, Roudnice, 19. Nebeská
Jana, Budyně, 20. Palánová Ivana, Roudnice, 21. Peluňková Miroslava, Doksany, 22. Pinková Dagmar, Roudnice, 23. Roubíčková Ivana, Roudnice, 24. Schäferová Olga, Brozany,
25. Součková Jitka, Roudnice, 26. Starý Otto, Mnetěš, 27. Střílková Vladislava, Předonín,
28. Stuchlá Eva, Lounky, 29. Šiknerová Dagmar, Roudnice, 30. Šťastná Eva, Roudnice, 31.
Tučková Věra, Roudnice, 32. Ušalová Drahomíra, Štětí, 33. Vála Milan, Štětí, 34. Vodičková Libuše, Račice
1980
4. A (Mgr. Svatava Navrátilová)
1. Aim Zdeněk, Račiněves, 2. Bartáčková Jitka, Roudnice, 3. Běloubková Dana, Štětí, 4.
Černohorská Eva, Roudnice, 5. Fišerová Zdeňka, Jeviněves, 6. Hrdličková Hana, Bechlín, 7.
Hrušková Eva, Podbradec, 8. Hrušková Ilona, Písty, 9. Kacafírková Michaela, Štětí, 10.
Kapitánová Jana, Jeviněves, 11. Klíma Lukáš, Roudnice, 12. Králová Renata, Roudnice, 13.
Křovák Jaroslav, Roudnice, 14. Kubíková Anna, Vrbice, 15. Malá Zuzana, Roudnice, 16.
Miková Jana, Bohušovice, 17. Nápravník Milan, Roudnice, 18. Najmanová Hana, Roudnice,
19. Nakvasilová Milena, Roudnice, 20. Neumannová Alena, Roudnice, 21. Novák Karel,
Štětí, 22. Pečenková Danuše, Račiněves, 23. Peev Milan, Štětí, 24. Písková Marcela, Roudnice, 25. Pokorná Ivana, Mšené-Lázně, 26. Poláková Alena, Roudnice, 27. Poláková Hana,
Roudnice, 28. Sklenářová Iva, Račiněves, 29. Svádová Blanka, Budyně, 30. Štokingerová
Libuše, Štětí, 31. Voborská Hana, Roudnice, 32. Vorlíčková Alena, Vědomice, 33. Vyhnálková Eva, Štětí, 34. Žifčák Jiří, Štětí
87
1980
4. B (Mgr. Dagmar Sokolová)
1. Berková Eva, Roudnice, 2. Blažek Libor, Roudnice, 3. Brejník Gustav, Roudnice, 4. Brych
Bohumil, Roudnice, 5. Černý Přemysl, Štětí, 6. Dolinár Michal, Roudnice, 7. Fencl Stanislav, Doksany, 8. Franc Petr, Roudnice, 9. Frydrychová Soňa, Roudnice, 10. Havránková
Eva, Chodouny, 11. Heřmanová Zuzana, Roudnice, 12. Hubalková Eva, Vrbice, 13. Jandíková Marie, Roudnice, 14. Jankovský Zbyněk, Štětí, 15. Káně Luboš, Roudnice, 16. Kejmarová Eva, Bříza, 17. Kejvalová Jana, Roudnice, 18. Klárová Zuzana, Roudnice, 19. Koubínová Vladimíra, Roudnice, 20. Lehká Dana, Roudnice, 21. Michalička Ivo, Roudnice, 22.
Nevěčný Petr, Roudnice, 23. Polívková Jana, Roudnice, 24. Ramešová Libuše, Roudnice,
25. Spurná Lenka, Roudnice, 26. Válová Iveta, Štětí, 27. Vodochodská Helena, Roudnice,
28. Volfová Dagmar, Roudnice, 29. Zidarská Iveta, Štětí, 30. Ženíšek Petr, Kostomlaty, 31.
Žižka Martin, Štětí
1981
4. A (Mgr. Bořivoj Kačírek)
1. Bartošová Eva, Libkovice, 2. Faryová Dagmar, Roudnice, 3. Hrbková Miluše, Roudnice,
4. Hudecová Helena, Roudnice, 5. Husáková Pavla, Roudnice, 6. Jirkovský Tomáš, Roudnice, 7. Jonák Stanislav. Roudnice, 8. Knopová Monika, Roudnice, 9. Kopecká Venuše, Libkovice, 10. Koudelková Eva, Roudnice, 11. Kromholcová Zuzana, Roudnice, 12. Kropík Martin, Roudnice, 13. Kubešová Lea, Horní Beřkovice, 14. Kutil Václav, Štětí, 15. Lansdorf Jiří,
Roudnice, 16. Littnerová Iva, Roudnice, 17. Nováková Eva, Štětí, 18. Pilbauer Stanislav, Štětí, 19. Plachá Jitka, Štětí, 20. Prenzel Václav, Dobříň, 21. Rachmanová Helena, Štětí, 22.
Rubeš Zdeněk, Roudnice, 23. Smolková Blanka, Roudnice, 24. Stehlíková Milena, Ledčice,
25. Šebík Ivo, Roudnice, 26. Štádlíková Jana, Doksany, 27. Šťastný Alexandr, Štětí, 28. Vecková Ilona, Horní Beřkovice, 29. Veselý Otto, Roudnice, 30. Zahálková Jana, Račice, 31.
Zedník Petr, Štětí, 32. Živcová Lenka, Roudnice
1981
4. B (Mgr. Věra Malečková)
1. Banýrová Romana, Štětí, 2. Černosta Luboš, Štětí, 3. Drahozal Jan, Roudnice, 4. Hančl
Ladislav, Předonín, 5. Hatašová Alena, Štětí, 6. Holubová Taťána, Roudnice, 7. Hroudová
Zdeňka, Libochovice, 8. Chamrád Petr, Roudnice, 9. Kočová Ivana, Štětí, 10. Kroužecká Iveta, Štětí, 11. Leiblinger Jiří, Hošťka, 12. Mudrová Eva, Roudnice, 13. Mühlheimová Ladislava, Štětí, 14. Nováková Žeňa, Roudnice, 15. Pokorná Jana, Štětí, 16. Procházka Pavel,
Roudnice, 17. Puršl Vladimír, Roudnice, 18. Shrötterová Ivana, Roudnice, 19. Starczewski
Bohumil, Roudnice, 20. Svobodová Hana, Roudnice, 21. Šarič Radko, Roudnice, 22. Šimková Jana, Roudnice, 23. Šimralová Jitka, Podlusky, 24. Vávra Milan, Vetlá, 25. Vodová Ivana, Štětí, 26. Vyhnálková Jana, Štětí
88
1982
4. A (Mgr. Miloslav Mann)
1. Brabcová Jitka, Roudnice, 2. Brodská Eva, Roudnice, 3. Buňatová Zuzana, Roudnice, 4.
Fibichová Jana, Štětí, 5. Jandová Helena, Roudnice, 6. Jandová Václava, Roudnice, 7. Jakubová Dana, Štětí, 8. Katrenčíková Ilona, Štětí, 9. Ketner Petr, Roudnice, 10. Kocourková
Jana, Roudnice, 11. Krejzová Hana, Roudnice, 12. Křížová Daniela, Bříza, 13. Malý Lubomír, Chcebuz, 14. Maťáková Hana, Kostomlaty, 15. Müllerová Alena, Štětí, 16. Němcová
Monika, Roudnice, 17. Ondruš Vlastislav, Vrbice, 18. Puršl Jiří, Krabčice, 19. Štěpánková
Odeta, Roudnice, 20. Valina Miroslav, Evaň
1982
4. B (Mgr. Libuše Peřinová)
1. Buk Vladimír, Černěves, 2. Burianová Kateřina, Ledčice, 3. Diepoldová Věra, Roudnice,
4. Chlápková Lenka, Roudnice, 5. Jedličková Jiřina, Roudnice, 6. Knop Martin, Roudnice,
7. Kořínková Alena, Vetlá, 8. Krause Richard, Štětí, 9. Krejčí Romana, Štětí, 10. Kučera
Lubomír, Roudnice, 11. Kuchtová Dana, Roudnice, 12. Mynařiková Miroslava, Roudnice,
13. Ondráčková Miroslava, Doksany, 14. Panešová Lenka, Dušníky, 15. Plíšek Milan, Štětí,
16. Prokešová Hana, Straškov, 17. Řezníček Jiří, Roudnice, 18. Smetanová Jaroslava, Roudnice, 19. Svoboda Vladimír, Roudnice, 20. Šebová Iveta, Vědomice, 21. Šestáková Jitka,
Roudnice, 22. Štrobl Jiří, Krabčice, 23. Tachecí Eva, Roudnice, 24. Teršlová Ivana, Roudnice, 25. Teršlová Jana, Roudnice, 26. Třešňáková Zora, Roudnice, 27. Vaďura Jaroslav, Štětí, 28. Vránová Zuzana, Ledčice
1982
4. C (Mgr. Eva Ondračková)
1. Barešová Ilona, Roudnice, 2. Brožíková Jitka, Hostěnice, 3. Černohorská Radka, Roudnice, 4. Herianová Věta, Roudnice, 5. Kautský Václav, Roudnice, 6. Krausová Jana, Račiněves,
7. Krupková Hana, Roudnice, 8. Kubů Michal, Charvatce, 9. Kučerová Marcela, Roudnice,
10. Kulas Martin, Roudnice, 11. Kureš Miroslav, Štětí, 12. Kutlíková Martina, Libkovice, 13.
Mrázková Hana, Roudnice, 14. Novotná Dagmar, Brocno, 15. Peluňková Marcela, Brozany,
16. Pětník Pavel, Mnetěš, 17. Podlešnovicová Iva, Štětí, 18. Richtr Pavel, Roudnice, 19.
Roček Luboš, Roudnice, 20. Satranová Marcela, Mnetěš, 21. Štarman Zdeněk, Roudnice,
22. Tošnerová Lenka, Roudnice, 23. Umysová Alena, Roudnice, 24. Velemanová Ilona, Kleneč, 25. Veselý Roman, Štětí, 26. Vlčková Taťana, Roudnice, 27. Vyhnalová Gita, Roudnice
1983
4. A (Mgr. Hana Hrádková)
1. Adamec Josef, Hošťka, 2. Bártová Hana, Roudnice, 3. Formánková Ivana, Roudnice, 4.
Hataš Libor, Štětí, 5. Hautková Jaroslava, Dušníky, 6. Homolková Radka, Roudnice, 7.
Hrušková Marie, Podbradec, 8. Jampílková Jaroslava, Roudnice, 9. Jirásková Jana, Roudnice, 10. Justová Ivana, Mnetěš, 11. Kočová Milena, Štětí, 12. Kopřivová Olga, Mšené-Lázně, 13. Koťová Radovana, Nové Dvory, 14. Krbec Aleš, Dušníky, 15. Kvapilová Lenka, Štětí,
89
16. Lukášek Petr, Roudnice, 17. Pavlatová Hana, Štětí, 18. Pertlová Jana, Roudnice, 19. Piklová Hana, Mšené-Lázně, 20. Preiss Jan, Židovice, 21. Smutná Ilona, Hoštka, 22. Strachota
Mojmír, Roudnice, 23. Šotolová Iva, Hoštka, 24. Šubrtová Věra, Vražkov, 25. Voháňková
Marcela, Roudnice, 26. Voldřichová Julie, Hoštka
1983
4. B (Mgr. Eva Strachotová)
1. Bajer Ladislav, Roudnice, 2. Blahošová Radmila, Štětí, 3. Brádka Petr, Štětí, 4. Bydžovský Ctirad, Roudnice, 5. Černá Marie, Račiněves, 6. Dolinárová Helena, Roudnice, 7.
Duchoňová Hana, Doksany, 8. Dyrinková Milena, Černěves, 9. Fibichová Zlatuše, Štětí, 10.
Fleischerová Dagmar, Roudnice, 11. Frič Vlastimil, Budyně, 12. Gabrielová Jana, Chvalín,
13. Hovorová Petra, Roudnice, 14. Hudecová Iva, Štětí, 15. Jahoda Vladimír, Štětí, 16.
Jonáková Renata, Roudnice, 17. Karlová Dorota, Štětí, 18. Kašparová Pavlína, Roudnice,
19. Kovářová Anna, Štětí, 20. Králová Olga, Štětí, 21. Kredbová Lenka, Vědomice, 22. Krejza Ivo, Roudnice, 23. Krombholzová Monika, Roudnice, 24. Křtěnová Ilona, Ledčice, 25.
Kubešová Eva, Roudnice, 26. Marešová Lenka, Doksany, 27. Možný Martin, Roudnice, 28.
Melichar Milan, Štětí, 29. Strádalová Jana, Kozlovice, 30. Veselá Jana, Roudnice
1983
4. C (Mgr. Růžena Urbanová)
1. Ivana Černá, Kyškovice, 2. Naděžda Marková, Roudnice, 3. Olga Mašková, Straškov,
4.Lenka Menclová, Štětí, 5. Lenka Nitschová, Židovice, 6. Dana Pokorná, Roudnice, 7.
Danuše Richterová, Roudnice, 8. Jiří Rus, Roudnice, 9. Lenka Rybáková, Roudnice, 10.
Renata Rykrová, Roudnice, 11. Michal Sálus, Roudnice, 12. Iva Sedláková, Roudnice, 13.
Romana Schýbalová, Roudnice, 14. František Sirůček, Štětí, 15. Miroslava Srbová, Chcebuz, 16. Václava Stieranková, Hoštka, 17. Šárka Strachotová, Štětí, 18. Blanka Stránská,
Štětí, 19. Jitka Šebíková, Roudnice, 20. Šebová Dagmar, Doksany, 21. Šílová Věra, Roudnice, 22. Šindrbal Radko, Roudnice, 23. Šrámek Jiří, Podbradec, 24. Štemberová Helga,
Roudnice, 25. Šťastný Pavel, Roudnice, 26. Šubrtová Inka, Roudnice, 27. Termann Stanislav, Roudnice, 28. Urbanová Martina, Dobříň, 29. Véghová Olga, Štětí, 30. Veselá Michaela, Roudnice, 31. Vojtíšek Aleš, Roudnice, 32. Živčáková Jarmila, Štětí
1984
4. A (Mgr. Jaroslav Dotlačil)
1. Jitka Barášková, Račiněves, 2. Marcela Bartošová, Krabčice, 3. Ivana Bláhová, Roudnice, 4.
Blanka Brázdová, Vědomice, 5. Ludmila Došková, Straškov, 6. Michal Drobný, Roudnice, 7.
Richard Fidrant, Kálovice, 8. Šárka Fořtová, Roudnice, 9. Iveta Gudrová, Dušníky, 10. Ivana
Habeltová, Štětí, 11. Blanka Hamarová, Roudnice, 12. Jiří Hájek, Roudnice, 13. Vladimír
Hořenín, Roudnice, 14. Martina Hořínková, Nížebohy, 15. Ondřej Hoskovec, Roudnice, 16.
Romana Hrovatitschová, Štětí, 17. Petr Chládek, Vědomice, 18. Alena Chmelařová, Vědomice,
19. Ondřej Illich, Horní Beřkovice, 20. Luboš Karfilát, Mšené-Lázně, 21. Luboš Orálek, Roudnice, 22. Roman Rainer, Ctiněves, 23. Jiří Spěvák Roudnice, 24. Milan Vocásek, Předonín
90
1984
4. B (Mgr. Svatava Navrátilová)
1. Rudolf Friedrich, Budyně, 2. Eva Hájková, Roudnice, 3. Monika Jobová, Roudnice, 4.
Vlasta Kopálová, Roudnice, 5. Jiří Kostkan, Libkovice, 6. Zorka Koštířová, Roudnice, 7. Jana
Kozumplíková, Kochovice, 8. Jaromír Krob, Mšené-Lázně, 9. Libuše Kudrnová, Roudnice,
10. Ivana Ladýřová, Roudnice, 11. Ludmila Machová, Roudnice, 12. Jana Majdánková,
Doksany, 13. Tomáš Martinec, Roudnice, 14. Eva Miřatská, Roudnice, 15. Sylvie Mlčáková,
Roudnice, 16. Michaela Mudrová, Roudnice, 17. Richard Nosek, Bechlín, 18. Milena Nová,
Budyně, 19. Zuzana Nováková, Židovice, 20. Václav Novotný, Štětí, 21. Pavel Slavata, Budyně, 22. Vlasta Soukupová, Štětí
1984
4. C (Mgr. Dagmar Sokolová)
1. Hana Čmejlová, Hoštka, 2. Oldřiška Jančíková, Ledčice, 3. Ivana Kopecká, Roudnice, 4.
Jan Krejčí, Roudnice, 5. Milan Lisec, Martiněves, 6. Zora Malá, Roudnice, 7. Jitka Malečková, Roudnice, 8. Tomáš Müller, Roudnice, 9. Blanka Nešněrová, Roudnice, 10. Petra Pašková, Roudnice, 11. Monika Plíšková, Roudnice, 12. Danuše Podrábská, Vědomice, 13. Lenka
Poláková, Roudnice, 14. Pavla Pospíšková, Horní Beřkovice, 15. Renata Slunečková, Roudnice, 16. Zdeňka Srbová, Radouň, 17. Martina Suchá, Vědomice, 18. Jaroslava Suchánková, Velešice, 19. Věra Svobodová, Vědomice, 20. Zdeňka Šindlerová, Štětí, 21. Věra Škrabánková, Štětí, 22. Renata Šnobová, Kleneč, 23. Šárka Urbanová, Štětí, 24. Tomáš Vachta,
Ústí, 25. Monika Vlčková, Libotenice, 26. Vlasta Wernerová, Vědomice, 27. Lenka Zemanová, Chodouny
1985
4 .A (Mgr. Věra Malečková)
1. Ivo Antoš, Roudnice, 2. Jaroslav Černý, Dobříň, 3. Libor Háček, Nučničky, 4. Iveta Jauerníková, Hrobce, 5. Milan Kasan, Roudnice, 6. Bohumil Klepetko, Roudnice, 7. Petr Kocourek, Martiněves, 8. Kateřina Kovářová, Štětí, 9. Helena Krušinová, Sukorady, 10. Hana Lísalová, Štětí, 11. Věra Malínská, Černouček, 12. Michaela Mannová, Mšené-Lázně, 13. Václav
Mareš, Straškov, 14. Martina Mašková, Brozany, 15. Jana Maturová, Roudnice, 16. Lenka
Mrázová, Roudnice, 17. Miroslava Nová, Rovné, 18. Petra Novotná, Hrobce, 19. Jan Novotný, Roudnice, 20. Renata Palicová, Krabčice, 21. Renata Pavličová, Roudnice, 22. Valérie
Peterková, Štětí, 23. Lenka Petrásková, Dobříň, 24. Radka Plachá, Štětí, 25. Ivana Převrátilová, 26. Ivo Raschter, Lounky, 27. Táňa Schillerová, Rohatce, 28. Ivana Sismilichová,
Budyně, 29. Eva Šestáková, Roudnice, 30. Šárka Šmídová, Roudnice, 31. Hana Šubrtová,
Vražkov, 32. Jitka Tatíčková, Roudnice, 33. Marcela Tomaschová, Štětí, 34. Jiří Toms, Štětí, 35. Pavel Valina, Roudnice, 36. Pavlína Valoušková, Černěves, 37. Věra Vonostránská,
Hrobce, 38. Pavla Zahálková, Račice, 39. Eva Zelenková, Roudnice, 40. Hana Zoubková,
Mšené-Lázně
91
1985
4. B (Mgr. Bořivoj Kačírek)
1. Marie Adamcová, Černěves, 2. Soňa Andršová, Štětí, 3. Marcela Baldyňáková, Roudnice,
4. Jaroslava Blažková, Štětí, 5. Ivana Boušová, Roudnice, 6. Eva Brožová, Roudnice, 7. Petr
Čech, Roudnice, 8. Bohuslava Černá, Dobříň, 9. Yvona Čornyjová, Roudnice, 10. Monika
Diepoldová, Roudnice, 11. Dana Došková, Budyně, 12. Zdena Dvořáková, Roudnice, 13.
Michal Faust, Roudnice, 14. Eva Fričová, Mšené-Lázně, 15. Bedřich Hádek, Roudnice, 16.
Renata Havlová, Roudnice, 17. Lada Hodková, Horní Beřkovice, 18. Jana Homolková,
Roudnice, 19. Eva Hrabová, Roudnice, 20. Jiří Hrbek, Roudnice, 21. Marcela Jakubová,
Štětí, 22. Magda Jiránková, Štětí, 23. Jitka Káňová, Roudnice, 24. Kateřina Knoblochová,
Roudnice, 25. Zuzana Kocourková, Chodouny, 26. Ivana Kotrbová, Račiněves, 27. Ivana
Králová, Roudnice, 28. Eva Křtěnová, Roudnice, 29. Alena Malíková, Štětí, 30. Ivana Malíková, Štětí, 31. Roman Manina, Roudnice, 32. Kateřina Marešová, Račice, 33. Oldřich
Němec, Roudnice, 34. Jaroslava Pitnerová, Budyně, 35. Šárka Černá, Martiněves, 36. Zdeněk Přibyl, Roudnice, 37. Vladimír Štarman, Roudnice, 38. Vladana Týlová, Budyně, 39.
Miroslava Válková, Podlusky, 40. Jaroslava Vavříková, Podlusky
1986
4. A (Mgr. Miloslav Mann)
1. Jiří Bartoš, Vražkov, (maturita 1990), 2. Martin Beneš, Roudnice, 3. Vladimír Bernart,
Roudnice, 4. Marie Bžunková, Račice, 5. Jitka Černostová, Štětí, 6. Petr Červenka, Roudnice, 7. Martin Došek, Roudnice, 8. Jiří Douša, Štětí, 9. Jiří Haman, Štětí, 10. Jolana Herdová, Hoštka, 11. Zdeňka Hlaváčová, Štětí, 12. Ivana Hořínková, Nížebohy, 13. Mirka Jabůrková, Ctiněves, 14. Lenka Jahodová, Štětí, 15. Petr Kende, Štětí, 16. Renata Kimlová, Roudnice, 17. Hana Korychová, Roudnice, 18. Pavel Kostečka, Štětí, 19. Jitka Mičková, Roudnice, 20. Lenka Mottlová, Roudnice, 21. Kateřina Motyčková, Roudnice, 22. Danuše Mrázová, Hrobce, 23. Jitka Nedbalová, Podbradec, 24. Josef Neudeker, Roudnice, (maturita
1990), 25. Tomáš Nosek, Štětí, 26. Helena Nováková, Štětí, 27. Pavel Pachman, Mšené-Lázně, 28. Miroslav Pavlíček, Radešín, 29. Eva Zemanová, Štětí, 30. Miroslava Hampová, Libochovice
1986
4. B (Mgr. Libuše Peřinová)
1. Olga Datlová, Nové Dvory, 2. Věra Hesová, Štětí, 3. Petra Jarošová, Horní Beřkovice, 4.
Markéta Klárová, Brozany, 5. Martina Marková, Krabčice, 6. Dita Ondračková, Roudnice, 7.
Jindřich Pavlovec, Hoštka, 8. Pavlína Petrášová, Ctiněves, 9. Ladislav Pokorný, Roudnice,
10. Petr Richter, Roudnice, 11. Vladimír Roháček, Straškov, 12. Marcela Rousová, Mnetěš,
13. Jiřina Maršálková, Vrutice, 14. Eva Slavatová, Budyně, 15. František Šebek, Černěves,
16. Ivana Šípalová, Krabčice, 17. Ladislava Šťástková, Roudnice, 18. Veronika Šteflová, Štětí, 19. Kamila Šteifová, Kyškovice, 20. Blanka Tatíčková, Roudnice, 21. Robert Vávra, Roudnice, 22. Lucie Veselá, Štětí, 23. Šárka Vítová, Račiněves, 24. Dagmar Záklasníková, Vrbka,
25. Miloš Řepa, Nučničky (maturita v Praze 1987)
92
1986
4. C (Mgr. Eva Ondračková)
1. Kateřina Brodská, Roudnice, 2. Libor Brož, Roudnice, 3. Jitka Brůžová, Roudnice, 4.
Michaela Feketová, Roudnice, 5. Renata Fišerová, Roudnice, 6. František Francírek, Roudnice, 7. Tomáš Hájek, Roudnice, 8. Ivana Hájková, Roudnice, 9. Dagmar Hatinová, Roudnice, 10. Jitka Hurtová, Roudnice, 11. Zdeňka Jakešová, Roudnice, 12. Dagmar Králová,
Roudnice, 13. Josef Kujal, (maturita v Praze 1987), 14. Blanka Laštovičová, Krabčice, 15.
Jaromír Maleček, Roudnice, 16. Soňa Michlová, Roudnice, 17. Michaela Pinčiarová, Roudnice, 18. Jiří Srba, Roudnice, 19. Jaroslav Svoboda, Štětí, 20. Jitka Šafránková, Roudnice,
21. Jana Šenfeldová, Malešov, 22. Kateřina Štefanová, Roudnice, 23. Lenka Švestková,
Roudnice, 24. Jan Wünsch, Roudnice
1987
4. A (Mgr. Růžena Urbanová)
1. Aleš Benda, Štětí, 2. Zuzana Brokešová, Roudnice, 3. Jaroslava Brůžová, Černouček,
4. Jiří Černý, Roudnice, 5. Daniel Čornyj, Roudnice, 6. Dagmar Doležalová, Štětí, 7.
Naděžda Dostálová, Černěves, 8. Vlasta Drobná, Straškov, 9. Milena Dvořáková, Budyně,
10. Šárka Filippi, Dobříň, 11. Eva Fraňková, Roudnice, 12. Iveta Gerlická, Roudnice, 13.
Marta Hatinová, Roudnice, 14. Alice Havránková, Chodouny, 15. Ivan Hlásný, Roudnice,
16. Zdeněk Hoblík, Račiněves, 17. Jana Hofmanová, Bohušovice, 18. Petra Honková,
Vědomice, 19. Vlastimil Horáček, Bechlín, 20. Zdenka Horecká, Roudnice, 21. Helena
Chadimová, Roudnice, 22. Simona Chamrádová, Roudnice, 23. Václav Jansa, Roudnice,
24. Tomáš Kala, Štětí, 25. Soňa Kejřová, Mšené-Lázně, 26. Václava Klvaňová, Štětí, 27.
Pavla Kolaříková, Roudnice, 28. Ivana Kopecká, Libkovice, 29. Kateřina Křičková, Roudnice, 30. Ivana Kučerová, Rohatce, 31. Pavel Kureš, Štětí, 32. Radomíra Kvapilová, Roudnice, 33. Erik Lodr, Roudnice, 34. Tomáš Louthan, Roudnice, 35. Lenka Maláková, Štětí,
36. Ludmila Mihalčíková, Štětí, 37. Milan Munzar, Libochovice, 38. Pavel Vít, Račiněves,
39. Šárka Vančová, Záluží
1987
4. B (Mgr. Zdenka Zimáková)
1. Lenka Bušilová, Ledčice, 2. Marek Jungmann, Roudnice, 3. Miroslava Košťálová, Roudnice, 4. Jiří Kozák, Roudnice, 5. Radka Lžičařová, Vědomice, 6. Eva Merglová, Roudnice, 7.
Zdeňka Moravcová, Nové Dvory, 8. Daniela Mrázková, Roudnice, 9. Ivan Munzar, Budyně,
10. Jiří Nedbal, Podbradec, 11. Pavel Nejman, Roudnice, 12. Jitka Pačesová, Štětí, 13.
Romana Palicová, Krabčice, 14. Miroslava Pémová, Roudnice, 15. Radka Pištorová, Štětí,
16. Milan Pivoňka, Roudnice, 17. Martin Podrábský, Bechlín, 18. Šárka Rezková, Horní Beřkovice, 19. Milan Rott, Roudnice, 20. Kamila Rousová, Ledčice, 21. Petr Sedláček, Štětí, 22.
Hana Slánská, Roudnice, 23. Svatava Šoltová, Bohušovice, 24. Jana Šourková, Roudnice,
25. Pavel Šrytr, Roudnice, 26. Karel Švanda, Roudnice, 27. Hana Trnovcová, Roudnice, 28.
Jana Valoušková, Černěves, 29. Šárka Vecková, Horní Beřkovice, 30. Hana Veselá, Hrobce,
31. Jitka Veselá, Mšené-Lázně, 32. Petra Víšková, Dobříň, 33. Zdenka Vltavská, Roudnice,
93
34. Zdeněk Voldřich, Hoštka, 35. Eliška Zelená, Roudnice, 36. Jan Nečas, Roudnice, 37.
Radek Trubnyj, Roudnice
1988
4. A (Mgr. Svatava Navrátilová)
1. Jana Drahokoupilová, Roudnice, 2. Jiřina Dvořáková, Štětí, 3. Daniel Helcl, Roudnice, 4.
Renata Hlavatá, Rochov, 5. Martin Kostka, Židovice, 6.Jaroslav Kotrba, Račiněves, 7. Jana
Krpešová, Doksany, 8. Jan Mazourek, Straškov, 9. Petr Mazourek, Straškov, 10. Eva Mindlová, Štětí, 11. Jindra Moravcová, Štětí, 12. Pavel Mudra, Roudnice, 13. Lubomír Nový,
Roudnice, 14. Blanka Patková, Račice, 15. Pavel Piskáček, Štětí, 16. Jana Rodová, Štětí, 17.
Radana Rousová, Štětí, 18. Hana Sailerová, Podbradec, 19. Eva Stará, Štětí, 20. Václav
Srba, Ledčice, 21. Marta Šebová, Doksany, 22. Jaroslava Šerclová, Štětí, 23. Lucie Šindelářová, Roudnice, 24. Monika Šourková, Černouček, 25. Jan Štefl, Roudnice, 26. Olina Šubrtová, Brocno, 27. Hana Vaďurová, Štětí, 28. Karel Vlček, Mšené-Lázně, 29. Květa Vronská,
Roudnice, 30. David Zub, Štětí, 31. Miloš Král, Martiněves
1988
4. B (Mgr. Dagmar Sokolová)
1. Šárka Benešová, Roudnice, 2. Dana Bělohradská, Roudnice, 3. Ivana Brůžová, Vědomice, 4. Miroslav Cankař, Roudnice, 5. Radka Doležalová, Roudnice, 6. Miroslav Franc, Roudnice, 7. Michal Friedrich, Budyně, 8. Jan Hádek, Horní Beřkovice, 9. Radek Hofman, Roudnice, 10. Jan Hurák, Roudnice, 11. Lucie Hýblová, Roudnice, 12. Štěpánka Jirmusová,
Roudnice, 13. Ilona Jonáková, Roudnice, 14. Marek Kalina, Roudnice, 15. Jiřina Kmochová, Horní Beřkovice, 16. Marie Králíková, Roudnice, 17. Marek Lihm, Budyně, 18. Jaroslava Pakandlová, Roudnice, 19. Daniel Pažout, Roudnice, 20. Michaela Sikorová, Horní Beřkovice, 21. Lenka Strnadová, Roudnice, 22. Věra Suchá, Vědomice, 23. Mira Šindrbalová,
Roudnice, 24. Karel Tachecí, Budyně, 25. Iva Toušková, Roudnice, 26. Klára Valentová,
Roudnice, 27. Jan Vevera, Štětí, 28. Petr Voplatek, Roudnice, 29. Renata Vyhnalová, Roudnice, 30. Petra Záděrová, Roudnice, 31. Monika Zídková, Roudnice, 32. František Zykán,
Roudnice, 33. Michal Němec, Roudnice
1989
4. A (Mgr. Věra Malečková)
1. Oldřich Burda, Roudnice, 2. Jan Čejka, Roudnice, 3. Šárka Egemová, Roudnice, 4. Hana
Froňková, Roudnice, 5. Miroslava Fůrová, Bechlín, 6. Andrea Havelková, Straškov, 7. Lucie
Hazlbachová, Roudnice, 8. Martina Heková, Roudnice, 9. Marcela Jeřábková, Nové Dvory,
10. Dana Kokešová, Budyně, 11. Petr Koubek, Roudnice, 12. Ondřej Krajník, Roudnice, 13.
Martin Krob, Mšené-Lázně, 14. Jiří Kulas, Roudnice, 15. Kamila Kynclová, Štětí, 16. Alena
Mihulková, Roudnice, 17. Lucie Nováková, Roudnice, 18. Dana Ondračková, Roudnice, 19.
Markéta Palicová, Krabčice, 20. Martina Pecková, Štětí, 21. Jaroslav Pernica, Vědomice, 22.
Marie Slabyhoudková, Roudnice, 23. Květa Soukupová, Račice, 24. Martin Ulrych, Roud-
94
nice, 25. Iveta Valentová, Snědovice, 26. David Vališ, Štětí, 27. Jitka Zemanová, Roudnice,
28. Petr Foltýn, Roudnice
1989
4. B (Mgr. Pavel Hrubý)
1. Eva Adamcová, Hoštka, 2. Petra Adámková, Roudnice, 3. Jan Bernard, Štětí, 4. Ivana
Černá, Roudnice, 5. Kateřina Dvořáková, Bechlín, 6. Martina Holová, Chcebuz, 7.Michal
Hrouda, Roudnice, 8. Marie Jandová, Roudnice, 9. Eva Jurčíková, Roudnice, 10. Alena
Kalinová, Martiněves, 11. Miriam Kdérová, Štětí, 12. David Kejř, Roudnice, 13. Pavlína Kollárová, Štětí, 14. Denisa Koubová, Roudnice, 15. Tomáš Krása, Roudnice, 16. Alena Kratochvílová, Štětí, 17. Jan Křivanec, Roudnice, 18. Hana Kučerová, Skaličky, 19. Romana Letková, Roudnice, 20. Jana Mašková, Roudnice, 21. Martin Mráz, Hrobce, 22. Věra Náprstková, Roudnice, 23. Marie Nováková, Radešín, 24. Luboš Peřina, Roudnice, 25. Karel Pinka,
Roudnice, 26. Hana Spěváková, Brníkov, 27. Hana Štruplová, Libotenice, 28. Vladimír
Švanda, Roudnice, 29. Ladislava Vlčková, Mšené-Lázně, 30. Martin Vrba, Roudnice, 31.
Jolana Koštířová, Roudnice
1990
4. A (Mgr. Libuše Peřinová)
1. Brožová Jana, Roudnice, 2. Drtil Jan, Roudnice, 3. Fáryová Daniela, Martiněves, 4.
Grünerová Marie, Roudnice, 5. Hofreiterová Jana, Hněvice, 6. Chadrabová Simona, Horní
Počáply, 7. Janeček Libor, Ústí, 8. Jägerová Ivona, Štětí, 9. Jíšová Martina, Horní Beřkovice, 10. Jobová Milena, Roudnice, 11. Kosová Hana, Roudnice, 12. Laube Ivo, Dušníky, 13.
Liscová Milena, Martiněves, 14. Novák Zdeněk, Roudnice, 15. Pavlíčková Václava, Radešín,
16. Picková Pavlína, Roudnice, 17. Prukner Václav, Budyně, 18. Svobodová Markéta, Vědomice, 19. Sýkorová Regina, Roudnice, 20. Talová Jana, Kleneč, 21. Třešňáková Lenka, Velké Chvojno, 22. Vocásková Eva, Libkovice, 23. Vošlajerová Monika, Roudnice, 24. Zpěváková Zdeňka, Bechlín
1990
4. B (Mgr. Stanislav Chvapil)
1. Beránková Martina, Štětí, 2. Dragounová Pavlína, Mšené-Lázně, 3. Hlásná Monika, Štětí, 4. Holakovská Petra, Roudnice, 5. Hönigová Jitka, Brozany, 6. Kolocová Markéta, Roudnice, 7. Kühnová Jaroslava, Brozany, 8. Malík Petr, Doksany, 9. Marešová Vladimíra, Staškov, 10. Melíšková Klára, Roudnice, 11. Puhlík Jan, Roudnice, 12. Radostová Michaela,
Roudnice, 13. Ryšánková Kateřina, Štětí, 14. Stuchlá Pavlína, Hoštka, 15. Suchitra Zdeněk,
Štětí, 16. Štroner Milan, Roudnice, 17. Turková Martina, Roudnice, 18. Vacková Vladimíra,
Hoštka, 19. Vála Zdeněk, Štětí, 20. Zagalská Pavlína, Roudnice
95
1991
4. A (Mgr. Eva Zahálková a Mgr. Dagmar Vacková)
1. Babják Josef, Straškov, 2. Bělohradská Lenka, Roudnice, 3. Černý Jan, Roudnice, 4.
Dědíčková Jitka, Štětí, 5. Glabazňa Tomáš, Štětí, 6. Hodková Daniela, Horní Beřkovice, 7.
Kejdanová Martina, Štětí, 8. Knop Jaromír, Roudnice, 9. Krajník Tomáš, Roudnice, 10.
Kubíková Hana, Nové Dvory, 11. Lahovský František, Budyně, 12. Legnerová Jaroslava,
Hoštka, 13. Malečková Jana, Roudnice, 14. Mannová Gabriela, Roudnice, 15. Novotná
Martina, Dušníky, 16. Ochmanová Daniela, Štětí, 17. Pažout Tomáš, Roudnice, 18. Pecháčová Dana, Roudnice, 19. Picka Jiří, Roudnice, 20. Podrábský Lukáš, Bechlín, 21. Ptáček
Martin, Roudnice, 22. Roučková Renata, Roudnice, 23. Rozínková Pavla, Roudnice, 24.
Simůnková Markéta, Roudnice, 25. Straková Sabina, Roudnice, 26. Šlapáková Lenka, Štětí, 27. Tarkošová Jolana, Štětí, 28. Telerovský Roman, Roudnice, 29. Týnek Jaroslav, Litoměřice, 30. Zemanová Eva, Račiněves, 31. Kozák Václav, Praha, 32. Holeček Pavel, Ústí
1991
4. B (Mgr. Zdenka Zimáková)
1. Cimrová Lenka, Roudnice, 2. Černý Pavel, Roudnice, 3. Datlová Radka, Roudnice, 4.
Došková Hana, Roudnice, 5. Foitová Kateřina, Horní Beřkovice, 6. Francová Lenka, Roudnice, 7. Hádková Dana, Roudnice, 8. Hirsch Marek, Roudnice, 9. Chládek David, Roudnice,
10. Chválová Renata, Kochovice, 11. Jirotová Soňa, Štětí, 12. Kikal Petr, Vědomice, 13.
Kinovičová Martina, Roudnice, 14. Kylich Tomáš, Straškov, 15. Machačová Eva, Roudnice,
16. Malý Michael, Roudnice, 17. Mansfeldová Jana, Roudníček, 18. Mrázková Michaela,
Roudnice, 19. Müllerová Ilona, Straškov, 20. Nežerková Marie, Roudnice, 21. Pavelková
Hana, Roudnice, 22. Pfefferlová Dagmar, Roudnice, 23. Potluka Oto, Břežany, 24. Schořová Jitka, Ctiněves, 25. Slachová Jana, Roudnice, 26. Ševčík František, Roudnice, 27. Šmucar Jan, Žabovřesky, 28. Tachecí Pavlína, Budyně, 29. Urbanová Jitka, Roudnice, 30. Záveský Marek, Budyně, 31. Zemanová Kateřina, Nové Dvory, 32. Boušová Petra, Roudnice, 33.
Kapraňová Martina, Brozany
1992
4. A (Mgr. Svatava Navrátilová)
1. Dvorská Petra, Vodochody, 2. Hůla Stanislav, Straškov, 3. Jalovecká Miroslava, Roudnice, 4. Kašparová Anna, Štětí, 5. Kobyláková Jaroslava, Roudnice, 6. Král Martina, Horní
Beřkovice, 7. Kučerová Pavla, Chcebuz, 8. Marek Radova, Roudnice, 9. Marešová Miroslava, Brníkov, 10. Menšík Martin, Straškov, 11. Pacourek Patrik, Štětí, 12. Pčolarová Pavla,
Předonín, 13. Rousová Pavlína, Mnetěš, 14. Řízek Jan, Černouček, 15. Satranová Kateřina,
Mnetěš, 16. Schönfeldová Jitka, Roudnice, 17. Strachová Václava, Straškov, 18. Šimková
Radka, Velešice, 19. Štáfová Petra, Štětí, 20. Šteigrová Hana, Roudnice, 21. Šulcová Petra,
Chvalín, 22. Tachecí Daria, Straškov, 23. Tesař Petr, Štětí, 24. Turek David, Straškov, 25.
Venzarová Kateřina, Vědomice, 26. Zajíčková Šárka, Libotenice, 27. Zankerová Kateřina,
Štětí
96
1992
4. B (Mgr. Dagmar Sokolová)
1. Arazim Jiří, Roudnice, 2. Bradáčová Lenka, Roudnice, 3. Cinibulková Jaroslava, Vědomice, 4. Čopková Ivana, Roudnice, 5. Datel Pavel, Roudnice, 6. Dostálová Šárka, Kostelec, 7.
Fuksová Denisa, Roudnice, 8. Galentová Jana, Roudnice, 9. Hájek Tomáš, Roudnice, 10.
Leona Haladová, 11. Hanusová Petra, Roudnice, 12. Harvařík Jan, Štětí, 13. Heuschneiderová Jana, Roudnice, 14. Holub Čestmír, Roudnice, 15. Husák Martin, Černěves, 16. Kašparová Kamila, Roudnice, 17. Kosová Kateřina, Roudnice, 18. Kudláčková Jana, Kleneč, 19.
Kynclová Ivana, Štětí, 20. Lízrová Alice, Štětí, 21. Mansfeld Václav, Roudníček, 22. Matoušková Hana, Roudnice, 23. Němcová Klára, Roudnice, 24. Němečková Marta, Roudnice, 25.
Nováková Marcela, Roudnice, 26. Pavlíková Kateřina, Roudnice, 27. Pilnaj Martin, Roudnice, 28. Pospíšilová Jitka, Roudnice, 29. Rokůsek Petr, Kyškovice, 30. Sluchomel Tomáš,
Roudnice, 31. Šoltová Nina, Chodouny, 32. Vytlačil Tomáš, Budyně, 33. Železná Zdeňka,
Dobříň
1992
4. C (Mgr. Eva Ondračková)
1. Blažková Dana, Roudnice, 2. Burešová Věra, Brozany, 3. Cikánková Eva, Roudnice, 4.
Čmejlová Andrea, Roudnice, 5. Došek Jaroslav, Roudnice, 6. Drábková Irena, Nové Dvory,
7. Duchoňová Mariana, Roudnice, 8. Elias Pavel, Roudnice, 9. Fidlerová Taťána, Dobříň, 10.
Filipová Petra, Roudnice, 11. Frantesová Petra, Roudnice, 12. Hejda Jan, Roudnice, 13.
Himmelsbergerová Olga, Roudnice, 14. Hingarová Jitka, Roudnice, 15. Chmelík Ondřej,
Roudnice, 16. Johanovská Gabriela, Roudnice, 17. Karpíšek Dan, Roudnice, 18. Klementová Hana, Libotenice, 19. Králová Martina, Bříza, 20. Křivanec Vít, Roudnice, 21. Kvapilová
Martina, Roudnice, 22. Lapihuska Vladimír, Roudnice, 23. Mašek Pavel, Roudnice, 24.
Menčíková Denisa, Štětí, 25. Pačes Jan, Štětí, 26. Pazourek Jaroslav, Horní Počaply, 27. Pišvejcová Klára, Roudnice, 28. Sedláček Tomáš, Štětí, 29. Sochrová Lenka, Roudnice, 30.
Šimral Josef, Štětí, 31. Tůmová Irena, Štětí, 32. Vodička Jan, Bechlín, 33. Voplatek Tomáš,
Roudnice, 34. Weikert Pavel, Roudnice
1993
4. A (Mgr. Eva Strachotová)
1. Čápová Šárka, Straškov, 2. Dudová Helena, Mšené-Lázně, 3. Hájek Josef, Přestavlky, 4.
Hellerová Eva, Štětí, 5. Herda Aleš, Štětí, 6. Hromas Jan, Počeplice, 7. Kašparová Marie,
Štětí, 8. Kavinová Iva, Kostomlaty, 9. Kejdanová Lenka, Štětí, 10. Kocman David, Hoštka,
11. Kolek Metoděj, Roudnice, 12. Koubová Silvie, Roudnice, 13. Kruchlová Jindřiška, Vrutice, 14. Malíková Daniela, Doksany, 15. Němcová Dana, Horní Beřkovice, 16. Novotná Lenka, Mnetěš, 17. Pavlíček Libor, Radešín, 18. Steffanová Denisa, Štětí, 19. Špimr Martin,
Roudnice, 20. Švec Jiří, Židovice, 21. Tvrzníková Kateřina, Štětí, 22. Vacková Olga, MšenéLázně, 23. Zelenková Jana, Kostelec
97
1993
4. B (Mgr. Růžena Urbanová)
1. Bartošek Martin, Roudnice, 2. Černíková Petra, Libkovice, 3. Fillipi Marek, Dobříň, 4.
Hájková Ludmila, Roudnice, 5. Holková Hana, Roudnice, 6. Holubová Anna, Budyně, 7.
Hrnčířová Marie, Roudnice, 8. Chaloupka Jan, Roudnice, 9. Jakešová Jitka, Roudnice, 10.
Kalina Jaroslav, Martiněves, 11. Kalužíková Kateřina, Vědomice, 12. Karásková Lucie,
Budyně, 13. Kolářová Halka, Roudnice, 14. Kotě Vlastimil, Brozany, 15. Kubínková Jana,
Roudnice, 16. Kušičková Bohumila, Roudnice, 17. Letková Pavlína, Roudnice, 18. Libertín
Jaromír, Budyně, 19. Macháčová Jana, Písty, 20. Matoušková Simona, Roudnice, 21. Mrzenová Alena, Ledčice, 22. Obšivačová Alena, Terezín, 23. Pištorová Petra, Roudnice, 24.
Plachtová Jitka, Chodouny, 25. Potluková Markéta, Břežany, 26. Prokopová Monika, Roudnice, 27. Šarkády Pavel, Roudnice, 28. Šoulová Jana, Roudnice, 29. Šrytr Martin, Roudnice, 30. Švecová Pavla, Kleneč, 31. Veselá Petra, Bohušovice, 32. Vrána Zdeněk, Roudnice
1993
4.C (Mgr. Hana Hrádková)
1. Aurová Miroslava, Roudnice, 2. Fiala Tomáš, 3. Dotlačil Marek, Roudnice, 4. Foltýn
Pavel, Roudnice, 5. Jíšová Hana, Horní Beřkovice, 6. Jůrková Hana, Dobříň, 7. Karpíšek
Aleš, Roudnice, 8. Koudelka Bohdan, Roudnice, 9. Kovačová Jana, Roudnice, 10. Líbalová
Kateřina, Štětí, 11. Mann Tomáš, Roudnice, 12. Matějovič Jan, Doksany, 13. Motyčka Jan,
Roudnice, 14. Mudrová Gabriela, Roudnice, 15. Nežerková Pavla, Roudnice, 16. Nováková
Andrea, Kleneč, 17. Pachir Petr, Roudnice, 18. Pišlová Věra, Roudnice, 19. Procházková
Daniela, Roudnice, 20. Rennerová Sussana, Štětí, 21. Řízková Vendula, Černouček, 22.
Salzman Jiří, Vědomice, 23. Svoboda René, Straškov, 24. Šabart David, Roudnice, 25. Šlencová Jana, Roudnice, 26. Šteflová Barbora, Roudnice, 27. Štekrt Jiří, Libochovice, 28. Štroner Martin, Roudnice, 29. Zold Michal, Bříza
1994
4. A (Mgr. Libuše Peřinová)
1. Bednářová Olga, Roudnice, 2. Bilijenková Markéta, Roudnice, 3. Dobešová Eva, Štětí, 4.
Ferklová Martina, Štětí, 5. Filípek David, Roudnice, 6. Hamanová Šárka, Štětí, 7. Husáková
Markéta, Roudnice, 8. Jandová Helena, Roudnice, 9. Janoš Vít, Roudnice, 10. Karásková
Lenka, Budyně, 11. Knoblochová Alexandra, Roudnice, 12. Kolbingerová Petra, Lounky, 13.
Kordík Martin, Roudnice, 14. Krajníková Andrea, Nové Dvory, 15. Kratochvíl Jaroslav, Ledčice, 16. Kučerová Zdeňka, Roudnice, 17. Lutka Marek, Roudnice, 18. Materna Patrik,
Roudnice, 19. Mazourková Ladislava, Straškov, 20. Mlezinová Kateřina, Štětí, 21. Nikodýmová Martina, Štětí, 22. Nosková Blanka, Roudnice, 23. Pelikán Stanislav, Štětí, 24. Pěnková Martina, Roudnice, 25. Podsedníková Pavla, Krabčice, 26. Ponert Michal, Straškov
27. Prokopová Petra, Roudnice, 28. Srba Pavel, Roudnice, 29. Stanislav Stanislav, Bechlín,
30. Šálková Šárka, Brozany, 31. Ševčíková Jitka, Rovné, 32. Vogelová Jana, Budyně, 33.
Znamenáčková Ivana, Roudnice.
98
1994
4. B (Mgr. Stanislav Chvapil a Ing. Ivana Svobodová)
1. Bohatcová Pavlína, Štětí, 2. Břicháček Petr, Roudnice, 3. Černosta Filip, Roudnice, 4.
Černý Michal, Roudnice, 5. Čichovský Petr, Štětí, 6. Drahozal Jan, Roudnice, 7. Enge Jan,
Štětí, 8. Fišer Marek, Štětí, 9. Formánková Iva, Roudnice, 10. Gabriel Václav, Roudnice, 11.
Hingarová Jana, Roudnice, 12. Chládek Adam, Roudnice, 13. Janda Ladislav, Roudnice,
14. Kašpar Michal, Roudnice, 15. Kočanová Marcela, Straškov, 16. Koptová Vladimíra,
Roudnice, 17. Krause Oleg, Štětí, 18. Křížová Martina, Roudnice, 19. Lavková Helena, Libochovice, 20. Nevelöš Jan, Štětí, 21. Novák Robert, Mšené Lázně, 22. Opočenský Rostislav,
Horní Beřkovice, 23. Pejřimovský Zdeněk, Roudnice, 24. Rous Tomáš, Mnetěš, 25. Rychlá
Eva, Roudnice, 26. Ryšánek Zdeněk, Roudnice, 27. Rulíšek Jan, Štětí, 28. Šámalová Olga,
Straškov, 29. Sikora Jan, Horní Beřkovice, 30. Šolcová Věra, Straškov, 31. Švihlíková Jana,
Štětí, 32. Valda Václav, Mšené Lázně, 33. Želechovská Marie, Budyně
1994
4. C (RNDr. Soňa Kohoutová)
1. Blažek Jiří, Roudnice, 2. Čtrnáctá Eva, Horní Beřkovice, 3. Došková Jitka, Roudnice, 4.
Dragoňová Iveta, Mšené Lázně, 5. Eichingerová Helena, Roudnice, 6. Fleissigová Iva,
Roudnice, 7. Hančák Pavel, Roudnice, 8. Hájek David, Roudnice, 9. Hofmanová Jana,
Roudnice, 10. Horáková Daniela, Roudnice, 11. Hrádková Kateřina, Roudnice, 12. Hromasová Blanka, Štětí, 13. Karhanová Lenka, Roudnice, 14. Kašpar Tomáš, Roudnice, 15. Klementová Helena, Hrobce, 16. Kozelková Dagmar, Roudnice, 17. Nejedlá Petra, Štětí, 18.
Němeček Zdeněk, Roudnice, 19. Nováková Alena, Roudnice, 20. Pavlíčková Ivana, Charvátce, 21. Pečený Martin, Roudnice, 22. Pém Štěpán, Roudnice, 23. Průcha Jaroslav, Budyně, 24. Řánková Jana, Roudnice, 25. Roučková Kamila, Roudnice, 26. Stiskalová Kateřina,
Roudnice, 27. Stussaková Miroslava, Štětí, 28. Sviantek Jan, Roudnice, 29. Šabatová Jana,
Roudnice, 30. Vašáková Gabriela, Roudnice, 31. Wolfová Gabriela, Štětí, 32. Zavázalová
Martina, Roudnice, 33. Zikmundová Iva, Svářenice.
1995
4. A (Mgr. Jiřina Průchová)
1. Adamcová Jaroslava, Mšené Lázně, 2. Babjáková Renata, Straškov, 3. Bradáč Zdeněk,
Chocebuz, 4. Brožek Stanislav, Roudnice, 5. Čukavin Michal, Straškov, 6. Duda Jiří, Mšené
Lázně, 7. Dvořák Jiří, Straškov, 8. Dvořáková Eva, Straškov, 9. Erbenová Michaela, Roudnice, 10. Hanzlík Pavel, Bohušovice, 11. Jirkalová Jiřina, Bohušovice, 12. Kloboučková Alena,
Brocno, 13. Kočová Květa, Štětí, 14. Mikulková Gabriela, Roudnice, 15. Motalová Jana, Štětí, 16. Novák Miroslav, Roudnice, 17. Novák Tomáš, Roudnice, 18. Růžička Jiří, Roudnice,
19. Straka Jindřich, Roudnice, 20. Šašek Vojtěch, Lounky, 21. Šiška Zbyněk, Roudnice, 22.
Šťastná Jana, Štětí, 23. Valešová Marie, Štětí, 24. Vlášek Pavel, Roudnice, 25. Zimák Josef,
Roudnice
99
1995
4. B (Mgr. Zdenka Zimáková)
1. Brandejská Pavla, Roudnice, 2. Čížková Petra, Libochovice, 3. Doušová Daniela, Štětí, 4.
Dvořáková Markéta, Roudnice, 5. Dygrýn Roman, Roudnice, 6. Gudrová Renata, Doksany, 7.
Guthová Petra, Roudnice, 8. Havlatová Markéta, Budyně, 9. Hádková Kateřina, Roudnice, 10.
Chládková Dita, Štětí, 11. Kajlaničová Andrea, Štětí, 12. Kejř Libor, Roudnice, 13. Komárková Silvia, Roudnice, 14. Macháč Jiří, Budyně, 15. Jan Neruda, Roudnice, 16. Nováková Monika, Roudnice, 17. Rubášová Michaela, Roudnice, 18. Rumlová Simona, Roudnice, 19. Scheithauer Jaroslav, Lkán, 20. Skala Petr, Roudnice, 21. Steffanová Kristýna, Štětí, 22. Šabartová
Pavlína, Roudnice, 23. Šmucar Marek, Libochovice, 24. Šubrtová Alena, Mšené Lázně, 25.
Šupová Jana, Bechlín, 26. Vilánková Renata, Roudnice, 27. Vydrová Ilona, Roudnice
1996
4. A (Mgr. Eva Ondračková)
1. Adam Pavel, Roudnice, 2. Dobiáš Milan, Roudnice, 3. Dobiášová Eva, Roudnice, 4.
Dostálková Milena, Štětí, 5. Ečer Petr, Štětí, 6. Engová Tereza, Štětí, 7. Hájková Alena,
Roudnice, 8. Chaloupka Pavel, Roudnice, 9. Kalasová Helena, Litoměřice, 10. Klapková
Eva, Chcebuz, 11. Kovačová Michala, Roudnice, 12. Král Aleš, Budyně, 13. Krejzová Kateřina, Roudnice, 14. Kušičková Pavla, Roudnice, 15. Macková Miluše, Roudnice, 16. Mach
Jan, Roudnice, 17. Mašek Ondřej, Žabovřesky, 18. Novák Jiří, Roudnice, 19. Nováková Petra, Štětí, 20. Pecová Ivana, Straškov, 21. Petříková Lenka, Roudnice, 22. Růžička Ondřej,
Roudnice, 23. Stibal Aleš, Štětí, 24. Tollar Martin, Roudnice, 25. Vysoudilová Lenka, Štětí,
26. Zdrubecká Dana, Štětí, 27. Zimáková Renata, Roudnice
1996
4. B (Mgr. Dagmar Sokolová)
1. Auer Tomáš, Horní Beřkovice, 2. Bajerová Kateřina, Roudnice, 3. Bláhová Kateřina, Mšené Lázně, 4. Faustová Markéta, Roudnice, 5. Fujera Michal, Hrobce, 6. Helcl Petr, Bohušovice, 7. Honcová Pavla, Štětí, 8. Hradecký Bohumil, Štětí, 9. Chocholatý Jan, Roudnice, 10.
Izerová Dagmar, Podbradec, 11. Justová Marcela, Kleneč, 12. Křížková Marcela, Libkovice,
13. Kutnohorský Aleš, Roudnice, 14. Langerová Hana,Roudnice, 15. Lukášková Lenka,
Ředhošť, 16. Mašek Radek, Horní Beřkovice, 17. Mejstříková Michaela, Roudnice, 18. Menšíková Michaela, Straškov, 19. Netyk Vladimír, Mnetěš, 20. Němcová Martina, Horní Beřkovice, 21. Posner Robert, Roudnice, 22. Posolda Oldřich, Budyně, 23. Procházková Pavla,
Budyně, 24. Ransdorfová Petra, Štětí, 25. Renfusová Vladislava, Štětí, 26. Satranová Markéta, Mnetěš, 27. Velebil Jiří, Horní Beřkovice, 28. Zemanová Jitka, Roudnice
1997
Septima (RNDr. Aurelie Pekařová)
1. Broft Michal, Chvalín, 2. Cvilink Viktor, Roudnice, 3. Dotlačil Jakub, Roudnice, 4. Drobný Vladimír, Předonín, 5. Fary Ivan, Roudnice, 6. Fialová Petra, Roudnice, 7. Filip Miroslav,
Roudnice, 8. Hošková Ivana, Roudnice, 9. Jonák Pavel, Roudnice, 10. Kopecká Jana, Roud100
nice, 11. Kotlík Tomáš, Kostomlaty, 12. Králová Štěpánka, Roudnice, 13. Kučerová Ladislava, Roudnice, 14. Kumstýřová Tereza, Roudnice, 15. Mareš Petr, Roudnice, 16. Marešová
Lucie, Straškov, 17. Markvartová Petra, Roudnice, 18. Mikešová Blanka, Bechlín, 19.
Nápravníková Martina, Straškov, 20. Nicková Radka, Bechlín, 21. Pejchar Přemysl, Židovice, 22. Petrásková Dana, Dobříň, 23. Rathouská Daniela, Roudnice, 24. Roubíčková Hana,
Vědomice, 25. Řezáčová Marie, Horní Beřkovice, 26. Urbanová Hana, Vrbice, 27. Válková
Radka, Černouček, 28. Vetešníková Alena, Vědomice, 29. Vraná Kristýna, Roudnice, 30.
Zahradník Petr, Roudnice
1997
4. A (Mgr. Petr Lukášek)
1. Adam Petr, Roudnice, 2. Bureš Ondřej, Roudnice, 3. Čamrová Hana, Roudnice, 4. Faust
Jiří, Roudnice, 5. Frantesová Edita, Roudnice, 6. Gabrielová Jitka, Roudnice, 7. Hlavičková
Jana, Roudnice, 8. Hübnerová Lucie, Mnetěš, 9. Horáček Michal, Roudnice, 10. Kubík Václav, Roudnice, 11. Kuchtová Jana, Roudnice, 12. Lacková Kamila, Dobříň, 13. Lebduška
Zbyněk, Roudnice, 14. Pachirová Ivana, Roudnice, 15. Pařežová Blanka, Roudnice, 16. Pašková Markéta, Roudnice, 17. Pátková Eva, Roudnice, 18. Procházka Radim, Bříza, 19. Randák Pavel, Roudnice, 20. Ščastný Michal, Roudnice, 21. Šlapal Jiří, Roudnice, 22. Turanská
Jana, Bohušovice, 23. Vaňous František, Krabčice, 24. Vlčková Veronika, Libotenice, 25.
Zelenková Jana, Roudnice, 26. Zimáková Zdenka, Roudnice
1997
4. A (Mgr. Jiří Řezníček)
1. Aur Michal, Roudnice, 2. Boušová Iva, Roudnice, 3. Červená Zuzana, Roudnice, 4. Doležalová Marta, Doksany, 5. Folková Soňa, Roudnice, 6. Grusserová Hana, Roudnice, 7. Haškovcová Adéla, Doksany, 8. Hlaváčová Lucie, Hrobce, 9. Hošek Jiří, Roudnice, 10. Jourová
Ivana, Černouček, 11. Justová Michaela, Kleneč, 12. Kolesárová Radka, Roudnice, 13.
Krchňavá Pavla, Roudnice, 14. Matoušek Bedřich, Roudnice, 15. Mísař Jiří, Štětí, 16.
Pechová Pavlína, Bohušovice, 17. Pernová Markéta, Hoštka, 18. Podaná Jitka, České Kopisty, 19. Rybář Ladislav, Litoměřice, 20. Řejhová Ilona, Bechlín, 21. Stibal Vladimír, Štětí, 22.
Šarkádyová Ilona, Roudnice, 23. Šitancová Veronika, Roudnice
1998
Septima (Mgr. Eva Panschabová)
1. Bartoš Petr, Štětí, 2. Bílková Renata, Roudnice, 3. Bradáčová Kateřina, Chcebuz, 4. Březinová Iva, Bříza, 5. Erdinger Michael, Krabčice, 6. Fořtová Gabriela, Roudnice, 7. Gallerová Zuzana, Roudnice, 8. Gramskopf Leoš, Libkovice, 9. Havláková Daniela, Roudnice, 10.
Kinská Lucie, Roudnice, 11. Kocábek Martin, Podbradec, 12. Křížková Renata, Libkovice,
13. Kubcová Kristýna, Roudnice, 14. Mihulka Martin, Roudnice, 15. Murárová Lucie, Roudnice, 16. Pečená Michaela, Roudnice, 17. Pečenková Ivana, Straškov, 18. Petráková Alžběta, Roudnice, 19. Soukup Ivo, Štětí, 20. Šlapák Petr, Roudnice, 21. Tollar Miloš, Roudnice,
101
22. Vaicová Veronika, Roudnice, 23. Vodička Petr, Bechlín, 24. Vodochodský Michael,
Roudnice, 25. Vyšínová Beáta, Roudnice
1998
4. A (RNDr. Soňa Kohoutová)
1. Balcarová Kateřina, Hoštka, 2. Broftová Lucie, Roudnice, 3. Brýlová Lenka, Ústí nad
Labem, 4. Cankař Lukáš, Roudnice, 5. Hála Tomáš, Libotenice, 6. Hančl Ondřej, Roudnice,
7. Iser František, Roudnice, 8. Ječná Šárka, Nové Dvory, 9. Kirschnerová Marie, Roudnice,
10. Kovářová Martina, Roudnice, 11. Krumplová Marcela, Roudnice, 12. Kyznar Lukáš, Štětí, 13. Kříž Pavel, Roudnice, 14. Lamačová Lenka, Roudnice, 15. Mazánková Klára, Roudnice, 16. Müllerová Martina, Roudnice, 17. Nováková Blanka, Straškov, 18. Novotná Alena,
Roudnice, 19. Pečenková Šárka, Račiněves, 20. Petráková Michaela, Mšené Lázně, 21. Pilařová Petra, Roudnice, 22. Rajchl Jiří, Roudnice, 23. Šedivý Ondřej, Roudnice, 24. Vacková
Eva, Mšené Lázně
1998
4. B (Ing. Ivana Svobodová)
1. Dominiková Iva, Brozany, 2. Douchová Dana, Roudnice, 3. Hájek Pavel, Roudnice, 4.
Haudková Lucie, Vetlá, 5. Helcl Pavel, Libkovice, 6. Krupa Eduard, Kralupy nad Vltavou, 7.
Křtěnová Lucie, Roudnice, 8. Laňar Petr, Budyně nad Ohří, 9. Malý Miroslav, Budyně nad
Ohří, 10. Mansfeldová Libuše, Budyně nad Ohří, 11. Nováková Libuše, Brozany, 12. Pešta
Aleš, Kalovice, 13. Řezáčová Romana, Chodouny, 14. Svatošová Milena, Brníkov, 15. Šálek
David, Brozany, 16. Šíchová Gabriela, Kralupy nad Vltavou, 17. Šípová Petra, Roudnice, 18.
Špačková Pavlína, Roudnice, 19. Šťastná Kamila, Roudnice, 20. Tylová Jitka, Roudnice, 21.
Valentová Tereza, Roudnice, 22. Vanča David, Budyně nad Ohří, 23. Veselá Hana, Roudnice
1999
Septima (Mgr. Jiřina Průchová)
1. Čivrná Jana, Roudnice, 2. Drobný Jan, Předonín, 3. Eger Pavel, Roudnice, 4. Hanzlíková
Iva, Roudnice, 5. Hanzlíková Martina, Dobříň, 6. Hlavsa Přemysl, Mnetěš, 7. Holajová
Miroslava, Kostomlaty, 8. Hrouda Jakub, Krabčice, 9. Hujová Michaela, Bříza, 10. Chmelíček Karel, Horní Počaply, 11. Janoš Petr, Roudnice, 12. Jeřábek Petr, Roudnice, 13. Kalužík
Petr, Vědomice, 14. Kaňková Pavlína, Ledčice, 15. Kolesár Libor, Roudnice, 16. Král Jaromír, Roudnice, 17. Kratochvílová Petra, Straškov-Vodochody, 18. Matějka Jan, Roudnice,
19. Netyková Šárka, Mnetěš, 20. Němeček Radek, Vědomice, 21. Pokorná Barbora, Štětí,
22. Procházková Jana, Roudnice, 23. Rážová Veronika, Vědomice, 24. Řábek Stanislav, Štětí 25. Šlapalová Dana, Roudnice, 26. Šteigrová Leona, Roudnice, 27. Tomanová Jana,
Roudnice, 28. Veber Roman, Roudnice
102
1999
4. A (Mgr. Libuše Peřinová)
1. Bažant Zdeněk, Roudnice, 2. Brzáková Iveta, Brníkov, 3. Cibulka Martin, Štětí, 4. Císařová Jaroslava, Štětí, 5. Ečerová Jana, Cítov, 6. Fišerová Jana, Roudnice, 7. Helclová Eliška,
Roudnice, 8. Hlaváčová Kateřina, Hrobce, 9. Hoke Petr, Roudnice, 10. Hrstková Markéta,
Mnetěš, 11. Hrstková Michaela, Roudnice, 12. Chládková Michaela, Roudnice, 13. Kouba
Karel, Chvalín, 14. Kubovec Martin, Roudnice, 15. Martan Tomáš, Roudnice, 16. Müllerová Petra, Roudnice, 17. Neliba Jiří, Roudnice, 18. Nová Jana, Libochovice, 19. Pejpal Lukáš,
Mělník, 20. Petráňová Barbora, Roudnice, 21. Rajchlová Simona, Roudnice, 22. Richterová
Tereza, Roudnice, 23. Roubíček Jiří, Vědomice, 24. Řejha Jiří, Bechlín, 25. Sedláček Radim,
Štětí, 26. Tymich Jaroslav, Štětí, 27. Vlasatý Michal, Roudnice, 28. Vlnařová Jana, Ledčice
2000
Septima (Mgr. Jiří Hoření)
1. Bartošová Lucie, Štětí, 2. Čáp Ondřej, Roudnice, 3. Ďurišová Natálie, Roudnice, 4. Eidkum Jan, Roudnice, 5. Filip Josef, Roudnice, 6. Hroudová Anna, Roudnice, 7. Chromek
Norbert, Roudnice, 8. Kotlík Martin, Kostomlaty, 9. Kozlová Hana, Roudnice, 10. Krchňavý
Vít, Roudnice, 11. Lísková Michaela, Roudnice, 12. Lískovec Matouš, Martiněves, 13. Markvartová Michaela, Štětí, 14. Novák Zbyněk, Roudnice, 15. Poršová Jana, Dolánky, 16. Rajnoha Josef, Lounky, 17. Rathauský Jan, Roudnice, 18. Rousová Michaela, Straškov, 19.
Sekera Tomáš, Roudnice, 20. Sloupová Jana, Štětí, 21. Suková Pavlína, Roudnice, 22. Svatopolská Michaela, Doksany, 23. Svitáková Šárka, Roudnice, 24. Šimáček Jan, Roudnice,
25. Šašková Zdena, Lounky, 26. Vaicová Helena, Roudnice, 27. Votava Petr, Roudnice, 28.
Zámečníková Jana, Roudnice, 29. Zimáková Andrea, Roudnice
2001
4. A (Mgr. Petr Lukášek)
1. Černý Martin, Roudnice, 2. Dlouhá Jana, Mšené-Lázně, 3. Fujerová Lenka, Hrobce, 4.
Hájková Drahomíra, Roudnice, 5. Kapounová Michaela, Roudnice, 6. Kotrba Petr, StraškovVodochody, 7. Koubínová Darina, Roudnice, 8. Mísařová Petra, Štětí, 9. Palkovičová Petra,
Roudnice, 10. Studená Hana, Roudnice, 11. Svárovská Marika, Vrbice, 12. Svoboda Ondřej,
Roudnice, 13. Svobodová Tereza, Roudnice, 14. Ščasná Pavlína, Roudnice, 15. Šimral Jan,
Štětí, 16. Šinkorová Hana, Štětí, 17. Školová Lenka, Roudnice, 18. Vičlová Lenka, Budyně,
19. Vodochodská Lenka, Roudnice
2001
4. B (Mgr. Věra Fikarová)
1. Beranová Lenka, Krabčice, 2. Biňovcová Petra, Roudnice, 3. Čápová Dana, Lovosice, 4.
Hančlová Jana, Straškov-Vodochody, 5. Hlavsová Klára, Straškov-Vodochody, 6. Husáková
Martina, Roudnice, 7. Janda Rudolf, Roudnice, 8. Kašparová Terezie, Chcebuz, 9. Kratochvíl Jiří, Štětí, 10. Kučera Tomáš, Ledčice, 11. Pecková Iveta, Roudnice, 12. Petrželková
Kamila, Chodouny, 13. Plíšek Josef, Roudnice, 14. Racková Ivana, Roudnice, 15. Řezáčová
103
Jana, Horní Beřkovice, 16. Straková Jana, Straškov-Vodochody, 17. Šenková Helena, Roudnice, 18. Zlechovcová Barbora, Roudnice
2002
Oktáva (Mgr. Zdenka Zimáková)
1. Bilijenková Vladimíra, Roudnice, 2. Černá Lenka, Roudnice, 3. Dvořáková Marie, Roudnice, 4. Fialová Michaela, Roudnice, 5. Fialová Milada, Roudnice, 6. Fišerová Jana, Mšené Lázně, 7. Hajšlová Lenka, Straškov, 8. Helclová Tereza, Dobříň, 9. Huja David, Bříza,
10. Kotlík Pavel, Kostomlaty, 11. Koudelka Milan, Roudnice, 12. Kovář Vojtěch, Roudnice,
13. Kubrichtová Jana, Straškov, 14. Kučera Ondřej, Ledčice, 15. Kužielová Romana, Roudnice, 16. Lebduška Vojtěch, Roudnice, 17. Maninová Miloslava, Roudnice, 18. Mareš Libor,
Straškov, 19. Materna Marek, Roudnice, 20. Meduna Radek, Vědomice, 21. Michlová
Lucie, Bechlín, 22. Murár Martin, Roudnice, 23. Prošková Michaela, Roudnice, 24. Skokánek Jan, Roudnice, 25. Vesecká Jana, Roudnice, 26. Videcká Pavlína, Roudnice, 27. Vysoký Jakub, Roudnice
2002
4. A (Mgr. Dagmar Vacková)
1. Beerová Martina, Chodouny, 2. Bílá Kateřina, Štětí, 3. Brádková Lucie, Ředhošť, 4. Broft
Jan, Černoušek, 5. Cvilinková Tereza, Roudnice, 6. Grund Tomáš, Roudnice, 7. Hančlová
Ivona, Dobříň, 8. Husáková Veronika, Vědomice, 9. Jelínková Hedvika, Dolní Beřkovice,
10. Kdérová Darina, Štětí, 11. Kníže Vladimír, Hrobce, 12. Kohout Josef, Roudnice, 13. Končická Martina, Dušníky, 14. Kubcová Klára, Roudnice, 15. Kubešová Venuše, Roudnice, 16.
Langerová Šárka, Roudnice, 17. Moravec Jaroslav, Kyškovice, 18. Panschab Jan, Roudnice,
19. Pašek Michal, Roudnice, 20. Procházka Pavel, Budyně nad Ohří, 21. Razák Martin, Horní Počáply, 22. Rouček Aleš, Roudnice, 23. Sedláček Jan, Štětí, 24. Svobodová Petra, Břežany, 25. Šimral Jakub, Roudnice, 26. Šitancová Jaroslava, Roudnice, 27. Turza David,
Hrobce, 28. Vesecká Iveta, Roudnice, 29. Zelená Kateřina, Horní Beřkovice, 30. Zázvorková Marcela, Mnetěš
2003
4. A (Mgr. Jiřina Průchová)
1. Andresová Věra, Roudnice, 2. Červenka Jan, Roudnice, 3. Dvorná Andrea, Štětí, 4.
Hejduk Jan, Roudnice, 5. Hrádek Tomáš, Roudnice, 6. Hyšman Ivo, Straškov-Vodochody, 7.
Knapová Petra, Roudnice, 8. Král Jaroslav, Roudnice, 9. Krolopová Ilona, Roudnice, 10. Kurková Magdaléna, Štětí, 11. Novák Libor, Roudnice, 12. Odvárková Pavla, Vrbice, 13. Pánková Petra, Roudnice, 14. Polívka Jiří, Roudnice, 15. Schořová Dagmar, Krabčice, 16. Skala
Pavel, Roudnice, 17. Strádalová Miroslava, Straškov-Vodochody, 18. Stuchlý Jaroslav, Mšené-Lázně, 19. Svárovská Tereza, Vrbice, 20. Svobodová Petra, Budyně, 21. Šamsová Jana,
Roudnice, 22. Šťástková Dana, Roudnice, 23. Ulrychová Soňa, Roudnice, 24. Vítek Tomáš,
Roudnice, 25. Zelenková Romana, Straškov-Vodochody, 26. Žídková Květa, Roudnice
104
2003
4. B (Mgr. Eva Panschabová)
1. Brodská Anežka, Roudnice, 2. Červený Richard, Roudnice, 3. Forejtová Alena, Roudnice,
4. Hrstka Václav, Straškov-Vodochody, 5. Hrstková Andrea, Roudnice, 6. Hrušková Petra, Štětí, 7. Chládková Romana, Roudnice, 8. Jordáková Jana, Doksany, 9. Kala Jaromír, Roudnice,
10. Koloburdová Anna, Chodouny, 11. Krpešová Kateřina, Mšené-Lázně, 12. Křížová Michaela, Straškov-Vodochody, 13. Málková Radka, Dobříň, 14. Martincová Kateřina, Roudnice,
15. Martinková Barbora, Mšené-Lázně, 16. Másilko Martin, Roudnice, 17. Mihulka Jan,
Roudnice, 18. Pavelka Radek, Straškov-Vodochody, 19. Pekař Jakub, Straškov-Vodochody,
20. Perutková Šárka, Štětí, 21. Richtrová Monika, Mšené-Lázně, 22. Ritter Karel, Roudnice,
23. Rokůsková Kamila, Chodouny, 24. Rousová Ilona, Štětí, 25. Ryšánková Martina, Roudnice, 26. Šimáčková Petra, Roudnice, 27. Uhrová Alena, Ledčice, 28. Veselá Monika, Roudnice
2004
Oktáva (Mgr. Růžena Urbanová)
1. Baronová Pavlína, Bechlín, 2. Bosák Lukáš, Roudnice, 3. Buk Jiří, Roudnice, 4. Došková
Michaela, Roudnice, 5. Dušková Marie, Štětí, 6. Hančlová Alena, Roudnice, 7. Hanzlík
Tomáš, Roudnice, 8. Hrouda Ondřej, Roudnice, 9. Kafková Barbora, Roudnice, 10. Komenda Jakub, Roudnice, 11. Koťová Andrea, Roudnice, 12. Kryčinský Tomáš, Roudnice, 13. Křiček Jiří, Roudnice, 14. Líska Jaroslav, Roudnice, 15. Martincová Denisa, Roudnice, 16.
Muhrová Kateřina, Bechlín, 17. Nelibová Sáša, Roudnice, 18. Ondrušová Marika, Vrbice,
19. Pařez Stanislav, Roudnice, 20. Pekařová Lada, Straškov-Vodochody, 21. Rubešová
Michaela, Roudnice, 22. Sekerová Lenka, Roudnice, 23. Srch Michal, Roudnice, 24. Studená Zdeňka, Bechlín, 25. Svoboda Lukáš, Roudnice, 26. Šimonová Tereza, Krabčice, 27. Švecová Jana, Roudnice, 28. Vlková Hana, Roudnice
2004
4. A (Mgr. Hana Hrádková)
1. Betka Marek, Roudnice, 2. Černá Sandra, Roudnice, 3. Filip Jakub, Roudnice, 4. Hartman Tomáš, Roudnice, 5. Hille David, Štětí, 6. Chromík Pavel, Krabčice, 7. Jirků Eva, Roudnice, 8. Kormaníková Jitka, Roudnice, 9. Kucejová Zuzana, Roudnice, 10. Landová Petra,
Litoměřice, 11. Langerová Zuzana, Vědomice, 12. Leiblingerová Hana, Roudnice, 13. Lipšová Zuzana, Roudnice, 14. Mihulková Dana, Roudnice, 15. Ondrušová Eliška, Vrbice, 16.
Pošíková Barbora, Litoměřice, 17. Rejšková Ladislava, Litoměřice, 18. Šíma Jan, Žitenice,
19. Uhnavá Petra, Roudnice
2004
4. B (Mgr. Jiří Řezníček)
1. Chládková Eva, Štětí, 2. Jabůrek Michal, Krabčice, 3. Justová Michaela, Ledčice, 4. Jůvová Veronika, Štětí, 5. Kašparová Františka, Chcebuz, 6. Klasnová Petra, Roudnice, 7. Koubová Eva, Roudnice, 8. Křesťanová Kateřina, Libochovice, 9. Kubešová Jana, Libkovice, 10.
Kubrichtová Lucie, Straškov-Vodochody, 11. Ludvíková Lenka, Krabčice, 12. Margholdová
105
Jana, Spomyšl, 13. Musilová Kateřina, Štětí, 14. Pavelková Kateřina, Straškov-Vodochody,
15. Pětík Michal, Roudnice, 16. Pitnerová Žaneta, Straškov-Vodochody, 17. Rivolová Martina, Chodouny, 18. Syrovátka Pavel, Roudnice, 19. Štubňová Miroslava, Roudnice, 20.
Urbanová Monika, Štětí, 21. Zentner Jakub, Libochovice, 22. Ženíšková Petra, Roudnice
2005
Oktáva (RNDr. Aurélie Pekařová)
1. Baďurová Tereza, Roudnice, 2. Barák Lukáš, Roudnice, 3. Blažej Petr, Roudnice, 4. Blažek Jakub, Roudnice, 5. Cimr Jiří, Chodouny, 6. Dlouhá Tereza, Roudnice, 7. Dvořák Jiří,
Roudnice, 8. Elterlein Ondřej, Roudnice, 9. Fryč Ivan, Starškov-Vodochody, 10. Hujová
Lucie, Roudnice, 11. Kmoníčková Barbora, Roudnice, 12. Knotková Miroslava, Vědomice,
13. Kocourková Lucie, Roudnice, 14. Koubová Ivana, Straškov-Vodochody, 15. Kumstýř
Matěj, Roudnice, 16. Langerová Eva, Vědomice, 17. Nováková Olga, Roudnice, 18. Pokorná
Iva, Roudnice, 19. Pokorný Jan, Libochovice, 20. Pospíšil Jan, Roudnice, 21. Preislerová
Hana, Vrbice, 22. Roušová Lucie, Roudnice, 23. Skokánková Veronika, Roudnice, 24. Srch
Daniel, Vědomice, 25. Škvára Jan, Roudnice, 26. Švec Bohumil, Roudnice, 27. Zajíc Martin,
Dobříň, 28. Zavázalová Jaroslava, Roudnice
2005
4. A (Mgr. Petr Lukášek)
1. Bambásek Tomáš, Roudnice, 2. Blažej Petr, Litoměřice, 3. Borovičková Věra, Budyně, 4.
Broftová Jana, Roudnice, 5. Hadravová Kateřina, Roudnice, 6. Hašek Jaroslav, Roudnice,
7. Hlaváčková Kateřina, Bechlín, 8. Holubová Jitka, Budyně, 9. Horáková Markéta, Roudnice, 10. Jelínek Jiří, Budyně, 11. Kala Vít, Roudnice, 12. Kotoučová Eva, Libochovice, 13.
Kovářová Lucie, Roudnice, 14. Krob Lukáš, Roudnice, 15. Kulasová Petra, Roudnice, 16.
Lukášek Jan, Roudnice, 17. Martinková Simona, Mšené-Lázně, 18. Medáčková Petra, Budyně, 19. Müllerová Gabriela, Roudnice, 20. Petrásek Stanislav, Roudnice, 21. Pýchová Kateřina, Vetlá, 22. Slánská Petra, Horní Počaply, 23. Slavík Tomáš, Roudnice, 24. Stratilová
Tereza, Roudnice, 25. Šindelářová Kateřina, Straškov-Vodochody, 26. Špiner Luděk, Roudnice, 27. Šulc František, Roudnice, 28. Tajovská Daniela, Budyně, 29. Tymichová Tereza,
Roudnice, 30. Vávrová Kateřina, Straškov-Vodochody, 31. Zikmund Tomáš, Hrobce
2006
Oktáva (Mgr. Jitka Kautská)
1. Bajer Jan, Roudnice, 2. Beran Miroslav, Roudnice, 3. Betková Štěpánka, Roudnice, 4.
Buková Vladimíra, Roudnice, 5. Došková Lenka, Horní Počaply, 6. Goldbergová Miluše,
Hrobce, 7. Hajšlová Miroslava, Straškov-Vodochody, 8. Holub Jan, Roudnice, 9. Jelen
Marek, Roudnice, 10. Kavínová Martina, Roudnice, 11. Koláčková Zuzana, Roudnice, 12.
Křepenská Lucie, Straškov-Vodochody, 13. Landkammer Ondřej, Hrobce, 14. Lukeš Štěpán,
Roudnice, 15. Matějková Lenka, Roudnice, 16. Mühlbach Radek, Roudnice, 17. Musilová
Jana, Roudnice, 18. Nešněra Ivan, Roudnice, 19. Novotná Pavla, Roudnice, 20. Ostrčilíková Kristýna, Roudnice, 21. Pajonková Jolana, Sukorady, 22. Pokorná Barbora, Libochovice,
106
23. Pospíšil Vojtěch, Roudnice, 24. Schejbal Lukáš, Roudnice, 25. Smetanová Milena, Litoměřice, 26. Suchá Lenka, Roudnice, 27. Svobodová Adéla, Roudnice, 28. Škola Petr, Roudnice, 29. Vobecká Zdeňka, Roudnice, 30. Zídková Jiřina, Roudnice
2006
4. A (Mgr. Petr Dobeš)
1. Andělová Kateřina, Roudnice, 2. Brůžová Ludmila, Mšené-Lázně, 3. Burian Pavel, Roudnice, 4. Černý Pavel, Roudnice, 5. Dolinár Jan, Roudnice, 6. Dotlačilová Petra, Roudnice, 7.
Dufek Jaroslav, Roudnice, 8. Duchoslavová Eva, Krabčice, 9. Dvořáková Eliška, Budyně, 10.
Dybala Vojtěch, Straškov-Vodochody, 11. Hanzlík Jiří, Dobříň, 12. Hejda Jan, Roudnice, 13.
Henych Rostislav, Štětí, 14. Horáčková Jana, Budyně, 15. Horáková Markéta, Roudnice, 16.
Chroust Matěj, Budyně, 17. Kahounová Kateřina, Roudnice, 18. Knotek Jakub, Štětí, 19.
Kopecká Jitka, Štětí, 20. Kraus Aleš, Straškov-Vodochody, 21. Kříž Pavel, Straškov-Vodochody, 22. Liebichová Eva, Roudnice, 23. Lípová Pavlína, Roudnice, 24. Lüftner Radek,
Oleško, 25. Mochnáčová Natálie, Libochovice, 26. Nemravová Jana, Roudnice, 27. Nosek
Jakub, Roudnice, 28. Spěváčková Lucie, Roudnice, 29. Strádal Štěpán, Roudnice, 30. Syrovátková Jindřiška, Roudnice, 31. Šiška Jiří, Roudnice, 32. Vlnařová Eva, Ledčice
František Jakš
107
Sponzoři
„Vážení přátelé roudnického gymnázia! Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří jste poskytli naší škole sponzorský dar. Žádná pomoc pro nás není malá a za každou jsme vděčni.“
Děkujeme!
Studenti a pracovníci gymnázia
FRANTIŠEK SUCHÝ
AUTODOPRAVA
AUTOŠKOLA
Alej 17. listopadu 1756
413 01 Roudnice nad Labem
tel./fax: 416 838 084
mobil: 602 469 406, 731 179 308
e-mail: [email protected]
KVĚTINY DRDÁK
VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD
KRMIVA A CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Poděbradova 325
Roudnice n. Labem
tel.: 416 837 713
• Vazba dárkových,
stavebních, pohřebních kytic
• Možnost telefonické
objednávky
• Zásilková služba
• Objednávky do celého
světa
• Rozvoz květin – po dohodě
i mimo pracovní dobu
www.květinydrdak.wz.cz
e-mail: [email protected]
Tel.: 416 838 809, mobil: 603 112 106
Karlovo nám. 17, 413 01 Roudnice nad Labem
Š I N F E L T s. r. o.
ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
Jaromír Šinfelt
Vzorková prodejna,
poradenské středisko a servis:
Prokopova 1276
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 811 222
mobil: 603 482 259, 739 306 592
[email protected]
www.slaboproud.com
Kratochvílova 280
413 01 Roudnice nad Labem
Poštovní schránka 90
tel.: + 420 416 832 601–7
+ 420 416 833 029
+ 420 416 833 028
tel.: 602 334 631
e−mail: [email protected]
PRODEJ • MONTÁŽ • SERVIS
108
M
www.sinfelt.cz
KNIHKUPECTVÍ
R E KO N T
Tovární 758
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 831 911, 416 831 265
fax: 416 832 013
e-mail: [email protected]
www.rekont.com
Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 80, tel.: 416 838 156
Lékárna
U Zámku
RNDr. Drahomíra Gabrielová
Karlovo náměstí 8
413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 878 550
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
Agrotip
Ing. Blažek
www.agrotip–blazek.cz
výroba – prodej – servis
autorizovaný prodejce JOHN DEERE
Pracnerova 285, 413 01 Roudnice nad Labem
telefon/fax: 416 851 580−2
mobil: 602 441 184, 602 430 291
e−mail: [email protected]–blazek.cz
Výhradní zastoupení firem
EBARA, ELBI, SUMOTO
PRAHA
Dolínecká 2 a 4, Praha 10
tel.: +420 274 818 343, fax: +420 274 811 876
ROUDNICE N. L.
Hochmanova 1037, Roudnice n. L.
tel.: +420 416 831 344, fax: +420 416 831 304
LITOMĚŘICE
Na Kocandě 18, Litoměřice
tel./fax: +420 416 737 069
[email protected]
www.aquaspol.cz
109
Váš specialista na
komplexní řešení
bezpečnost & komunikace
Projekce, Instalace, Servis
Bezpečnostních,
komunikačních
a řídicích systémů
Elektroinstalace
TECHNICOM, s.r.o.
Třebízského 212, 413 01 Roudnice nad Labem
telefon: 416 857 811, fax: 416 838 017
www.technicom.cz
e-mail: [email protected]
Vyrábíme a dodáváme
DK – kabelové krabicové rozvodky
KV – malé plastové rozváděče
Mi – typové výrobky i zakázkové
rozváděče
MC – rozváděč MODITEC®
SK – přenosné zásuvkové
rozbočnice
ZP – zásuvkové skříně panelové
Chcete o nás vědět více?
Nejlepším způsobem, jak tento problém vyřešit, je návštěva našich
www stránek na internetu, kde získáte nejaktuálnější informace
o naší společnosti i o našem výrobním programu.
www.hensel.cz
V případě, že dáváte přednost tištěným informacím, rádi Vám
zašleme podrobné katalogy k jednotlivým sortimentům výroby.
Zatelefonujte nám, zašlete fax, napište, případně pošlete e−mail.
Hensel, s.r.o.
Bezděkov 1386
413 01 Roudnice nad Labem
110
Tel.: + 420 416 828 111
Fax: + 420 416 828 222
E−mail: [email protected]
http://www.hensel.cz
SERVIS A PRODEJ
VÝPOČETNÍ
TECHNIKY
GraphTech, s. r. o.
Husovo náměstí 66
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 412 871 871, fax: 412 871 872
www.graphtech.cz
RETE internet, s. r. o.
Husovo náměstí 66
413 01 Roudnice n. L.
tel.: + 420 412 871 871
fax: + 420 412 871 872
e-mail: [email protected]
www.rete.cz
www.retecall.cz
Největší podřipský
poskytovatel
bezdrátového internetu
1024/256 kb/s 1024/256 kb/s
Profi
100 GB/měs
íc
512/128 kb/s
Speed Normal
20 GB/měsíc
9 GB/měsíc
111
Slovo závěrem
Děkujeme všem kolegům, kteří nám pomohli s přípravou Almanachu.
Vaše redakční rada:
Mgr. Petr Dobeš, Mgr. Markéta Pernová
Mgr. Pavla Kušičková, Mgr. Dita Baštecká

Podobné dokumenty