level instruments

Komentáře

Transkript

level instruments
LEVEL INSTRUMENTS
KONSTRUKÈNÍ LIST
DIFERENÈNÍ TLAKOVÝ SNÍMAÈ
-CII
FKK, FDK...4
Tlakový snímaè øady FCX−CII mìøí pøesnì tlak a ten pøevádí na
analogový signál 4−20 mA.
Snímaè vyuívá jedineèný miniaturní køemíkový kapacitní
senzor, nejmodernìjší mikroprocesorovou technologii, díky
tomu poskytuje výjimeèný výkon a funkèní monosti.
VLASTNOSTI
1. Vysoká pøesnost
Pøesnost 0,1%je standardní vlastností pro všechny
kalibrované rozsahy (3,75mbarù a 20 barù). Kapacitní
silikonový mikrosenzor zajišuje tuto pøesnost i pro
zvýšené nebo sníené rozsahy bez dalšího nastavení.
2. Minimální nutnost zásob náhradních dílù
Elektronika, komunikaèní modul, indikátory a kryt elektro−
niky jsou u všech typù FCX−CII zamìnitelné. Souèásti pro
pøipojení do procesu vèetnì šroubù a matic jsou spoleèné
pro všechny snímaèe diferenèního tlaku a prùtoku,
s odolností od 3,2 do 14 MPa (32 a 140 barù).
3. Dvojjazyèný komunikaèní modul FUJI/HART a základní
komunikaèní sbìrnice FIELDBUS a PROFIBUS
Snímaèe série FCX−CII nabízí obousmìrnou komunikaci
jak patentovaného protokolu FUJI tak i HART® protokolu.
Kadé HART® kompatibilní zaøízení komunikuje s FCX−CII.
Dále, jsou k dispozici základní komunikaèní sbìrnice
FIELDBUS a PROFIBUS.
4. Aplikaèní flexibilita
Pøiklady vlastnosti, které dokumentují monosti pouití
snímaèe FCX−CII:
− Analogový indikátor mùe být v tìle snímaèe.
− Kompletní øada certifikátù pro nebezpeèná prostøedí
− Vestavìný RFI filtr a pøepìová ochrana
− 5−ti místný LCD displej
5. Funkce programovaných výstupù
Pøidáním lineární a odmocninové fce, mùe být volnì
programován výstup.
6. Signalizace poruchy èidla proudem:(3,2mA−3,8mA;
0,8mA21,6mA)
Poruchový signál je nastavitelný pro FKP pomocí ruèního
komunikátoru(HHC)kompatibilního s NAMUR NE43.
7. Kalibrace bez pomoci referenèního tlaku
Díky nejlepší kombinaci jedineèné mechanických èástí
(èidlo), je
spolehlivost kalibrace bez referenèního
tlaku stejná jako u kalibrace s referenèním tlakem.
TECHNICKÝ POPIS
Funkèní vlastnosti
Typ:
FKK: 4−20 mA s digitální komunikací + FUJI/HART®
FDK: Fieldbus Foundation & Profibus
Mìøené materiály: kapaliny, plyny, výpary
Limitní hodnoty statického tlaku, zdvihu a rozsahu:
Limit zdvihu (kPa)
Typ
Statický tlak
(MPa)
Minimum
Maximum
Pøetiitelnost
(kPa)
F
K
12
−0,1 a + 3,2
0,375
6
±6
F
K
33
−0,1 a + 14
2
32
±32
F
K
35
−0,1 a + 14
8,125
130
±130
F
K
36
−0,1 a + 14
31,25
500
±500
F
K
37
−0,1 a + 14
125
2000
±2000
− Dolní limit statického tlaku (vakuum) je:
Silikonový snímaè: Viz obr. 1
Snímaè s fluorovanou olejovou náplní: 66 kPa abs.
(500 mm Hg abs.) pøi teplotì do 80°C
− Maximální rozpìtí snímaèe lze pøevést na poadované
jednotky pomocí následujících koeficientù:
1 MPa = 103 KPa = 10 bar = 10,19716 kgf/cm2 = 145,0377 psi
1 KPa = 10 mbar = 101,9716 mm H2O = 4,01463 in H2O
Limit pøekroèení rozsahu: do maximálního statického tlaku
Výstupní signál:
4−20mA ss s digitálním modulovaným signálem
FUJI/HART®
Digitální signál s komuniakcí na sbìrnici Foundation Field−
bus nebo Profibus
Napájení:
10,5 a 45 V ss na svorkách snímaèe
10,5 V a 32 V ss pøi pouití pøepìové ochrany
FKK, FDK
Maximální zatíení:
viz obrázek níe
Teplotní rozsah:
Okolní teplota:
− 40 a + 85°C
(− 20 a + 80°C s LCD zobrazovaèem)
(− 40 a + 60°C s pøepìovou ochranou)
(− 10 a + 60°C pro snímaèe s fluorovanou olejovou
náplní)
U nevýbušných zaøízení (pevný závìr nebo jiskrovì
bezpeèných) musí okolní teplota odpovídat pøíslušným
normám.
Teplota mìøeného procesu:
−40 a +100 °C pro snímaè se silikonovou náplní
−20 a +80 °C pro snímaè s fluorovanou náplní
Skladovací teplota:
− 40 a +90°C
Rozsah relativní vlhkosti
0 a 100%
Poznámka: Pro komunikaci s FXW je poadováno min. 250Ω
Nebezpeèná prostøedí:
Systém je navren v souladu s mezinárodními normami
pro jiskrovou bezpeènost, standardy pro poární
bezpeènost a pevný uzávìr nebezpeèí výbuchu.
Kódy na 10. pozici objednacího kódu oznaèují jednotlivé
typy certifikátu.
Nastavení nuly a zdvihu:
Nulu i zdvih lze nastavit pomocí komunikátoru HHC.
Nulu lze nastavit také pomocí vnìjšího nastavovacího
šroubu.
Tlumení: nastavitelné elektronické tlumení
Èasová konstanta tlumení je nastavitelná v rozsahu
0 a 38,4 sekund i s pomocí HHC.
Posun/potlaèení nuly:
− 100% a + 100% maximálního rozsahu
Normální/inverzní provoz:
Nastavitelný pomocí HHC
Zobrazení:
Analogový indikátor nebo 5−ti místný LCD displej, dle
objednávky
Poruchový stav: nastavitelné pomocí HHC
Jestlie self−diagnstika snímaèe zaznamená poruchu, je
analogový signál nastaven do jednoho z módù Output
Hold, Output Overscale nebo Output Underscale.
Output Hold:
Je zachována hodnota výstupního signálu pøed poru−
chou
Output Overscale: pøiblinì 21,6 mA
(Nastavitelné pomocí HHC v rozsahu 20,8 a 21,6 mA)
Output Underscale: pøiblinì 3,8 mA
(Nastavitelné pomocí HHC v rozsahu 3,2 a 3,8 mA)
Komunikace:
Dálkové zobrazení nebo nastavení pomocí ruèního
komunikátoru (HHC).
Následující informace lze zobrazit nebo nastavit na dálku.
poznámka: verze HHC FXW musí být vyšší ne 6.0
Poloka
Èíslo mìøení
Typ pøístroje
Výrobní èíslo
Jednotky
Omezení rozsahu
Rozsah mìøení
Tlumení
Výstupní reim
Poruchový stav
Doladìní
Doladìní výstupu
Data
Autodiagnostika
Tiskárna
Ext. zablok. spínaèe
Nastavení LCD
Linearizace
Zmìna rozsahu
HART® PROTOKOL
FUJI PROTOKOL
Zobrazení Nastavení Zobrazení Nastavení
ano
ano
ano
ano
−
−
ano
ano
ano
−
ano
−
ano
ano
ano
ano
ano
−
ano
−
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
−
ano
−
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
−
ano
−
ano
ano
−
ano
−
ano
−
ano
−
−
−
−
−
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
−
−
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Programovatelné linearizaèní funkce:
Výstupní signál mùe být definován pomocí ”14ti bodové
linearizaci z HHC.
Vlastnosti Fieldbusu:
Digitální signál
Pøesnost: IEC61158−2
Napájení: 9Vss…32Vss
Proud: 15±2mA
Pøenosová rychlost: 31,25kbit/s
Profibus−PA: verze 3.0, DPVI verze 2.0
Foundation Fieldbus: FF−890/891
Kontrola výstupního signálu:
Výstupní signál snímaèe lze nastavit na libovolnou kon−
stantní hodnotu v rozmezí 3,8 a 21,6 mA pomocí HHC.
Mìøicí vlastnosti
Mìøicí vlastnosti provedení s odmocninovým výstupem:
Pøesnost: (vèetnì linearity, hystereze a opakovatelnosti)
Pro zdvih vìtší ne 1/10 maximálního rozsahu(URL):
± 0,1% zdvihu
Pro zdvih menší ne 1/10 URL
± (0,05 + 0,05 x 0,1 x URL / zdvih) % zdvihu
Pøesnost:
Stabilita:
±0,2% URL po dobu 24 mìsícù
(v pøípadì 6. èísla kódu „3“, „5“, „6“, „7“,)
Pro zdvih ménì ne 1/10 max. rozsahu
Teplotní odchylka:
Vliv zmìny teploty o 28°C v rozmezí −40 a + 85°C:
Kódové oznaèení rozsahu
(6. pozice v objednávkovém
kódu)
posun nuly:
±(0,25 max. rozsah/ zdvih)% / 28°C,
celkový vliv:
±(0,25+0,25 max. rozsah/ zdvih)% / 28°C,
„2“/60mbar max. zdvih
„3“/320mbar
„5“/1,3bar
„6“/5bar
„7“/20bar
Posun nuly/Celkový vliv
posun nuly:
±(0,1 max. rozsah/ zdvih)% / 28°C,
max. zdvih
max. zdvih
max. zdvih
max. zdvih
celkový vliv:
±(0,075+0,1max. rozsah/ zdvih)% / 28°C,
Vliv statického tlaku:
Kódové oznaèení statického tlaku
(5. pozice v objenávkovém kódu)
“1“/ 6kPa [60mbar] snímaè
“3“
Posun nuly
(%max. rozsahu)
Posun zdvihu
(%kalibrovaného zdvihu)
±0,4%/3,2MPa[32bar]
±0,4%/3,2MPa[32bar]
±0,2%/10MPa[100bar] ±0,2 %
+0,2
−0,3
/10MPa[100bar]
Pøekroèení rozsahu:
Kódové oznaèení statického tlaku
(5. pozice v objednávkovém kódu)
50 a 100%
20 a 50%
10 a 20%
±0,1 %
±0,25%
±0,5 %
±(0,05+0,05 max. rozsah/ zdvih)
výstup 50 a 100%
±2,5x(0,05+0,05 max. rozsah/ zdvih)
výstup 20 a 50%
±5x(0,05+0,05 max. rozsah/ zdvih )
výstup 10 a 20%
Vliv teploty:
Vliv zmìny teploty o 28°C v rozmezí −40 a + 85°C
Posun pøi úrovni výstupu 20%
Kódové oznaèení rozsahu
“2“
±(0,625 max. rozsah/ zdvih) %/28°C
“3“ − “7“
±(0,25 max. rozsah/ zdvih) %/28°C
Potlaèení nízké úrovnì:
uivatelsky nastavitelné pro jakoukoli úroveò výstupu mezi
0% a 20%
Mechanické vlastnosti
Vývodkaí:
Vývodky 1/2 − 14 NPT, Pg 13.5, nebo M20 x 1,5,
dle objednávky
Procesní pøipojení:
Standard: 1/4−18 NPT s rosteèí 54 mm
Odpovídá normì DIN 19213.
Výbìr: 1/2 NPT pro oválné pøíruby
Materiál smáèených èástí:
Posun nuly (%maximálního rozsahu)
“1“
“3“
±0,4 %/3,2MPa (32bar)
±0,4 %/14MPa (140bar)
Vliv napájecího napìtí:
Menší ne 0,05% kalibrovaného zdvihu na 10 V
Vliv vysokofrekvenèního rušení:(RFI)
Menší ne 0,2% maximálního rozsahu pro kmitoèty
20 − 1000 MHz a sílu pole 30 V/m, je−li namontován kryt
elektroniky. (Klasifikace: 2−abc: 0,2% rozpìtí dle SAMA
PMC 33.1)
Doba odezvy (bez tlumení):
Kódové oznaèení rozsahu
Zdvih
pøi 1 a 1/10 max. rozsahu
Výstup
Èasová konstanta
“2“
0,85 s
“3“
0,45 s
“4“ a “7“
0,2 s
Prodleva
asi 0,3 s
Kroková odezva:(bez el. tlumení)
Èasová odezva=5x èasová konst. + mrtvý èas
Èasová konstanta(τ) = 63% výstupního signálu
pozn.: Rychlejší èasová odezva je moná maximálnì 25x za
sekundu.
Vliv montání polohy:
Posun nuly ménì ne 0,12 kPa (1,2 mbar) pro náklon
do 10° v libovolném smìru.
Zdvih neovlivnìn. Tuto chybu lze odstranit kalibrací nuly.
(U snímaèe s fluorovanou náplní je vliv dvojnásobný)
Dielektrická pevnost:
500 V st 50/60 Hz 1 min., mezi el. obvody a zemí
Izolaèní odpor:
Více ne 100 MΩ pøi 500 V ss
Doba nábìhu:
4s
Vnitøní odpor vzhledem k externímu indikátoru:
12 Ω nebo menší
Kód materiálu
Kryt pøipojení
(7 pozice
v objednávkovém do procesu
kódu)
V
316L SS
Membrána
316L SS
Smáèené èásti Odvzdušnìní
316L SS
316 SS
Poznámky:
O−krouky: Viton nebo PTFE (teflon), volitelné
Materiál ostatních èástí:
Kryt elektroniky:
Hliníkový odlitek s nízkých obsahem mìdi (standardnì)
s dvojitým epoxidovým/polyuretanovým lakem.
Šrouby a matice:
Slitina Cr−Mo (standardnì) nerez ocel 316 nebo nerez
ocel 630 (pouze pro rozsahy "3" a "4"). Odolnost
vùèi statickému tlaku u rozsahu "3" je pøi pouití nerez
oceli 316 sníena na 10 MPa (100 barù).
Náplò:
Silikonový olej (standardnì) nebo fluorovaný olej
(Daif− loil).
Montání drák:
nerez ocel 304.
Krytí:
IEC IP67 a NEMA 6/6P
Montá:
Na trubku 50 mm (2½) pomocí montáního dráku,
pøímá nástìnná montá nebo montá pøímo do procesu.
Hmotnost:
Snímaè asi 3,4 kg bez doplòkù
Plus:
0,5 kg montání drák
0,8 kg indikátor
FKK, FDK
Doplòky:
Zobrazení:
Zásuvný otoèný analogový zobrazovaè (pøesnost 1,5%), lze
umístit v oddílu elektroniky nebo ve svorkovnici pouzdra.
K dispozici je rovnì 5−ti místný LCD displej, který lze
umístit v oddílu elektroniky.
Jistiè:
Vestavìný jistiè s protibleskovou ochranou.
Odolnost: 4kV (1,2 x 50 µs)
PØÍSLUŠENSTVÍ
Oválné pøíruby:
Pøevod pøípojky na rozmìr 1/2 − 14 NPT z nerez oceli 316
Trojcestný ventil:
K dispozici v normálním nebo nerez ocelovém provedení,
tlaková odolnost 14 MPa (140 barù).
Ruèní komunikátor(HHC) pro protokol FUJI/HART®:
(Typ FXW, viz konstrukèní list EDS8−47)
Kyslíkové èištìní:
Speciální procedura oèištìní smáèených èástí od zbytkù
oleje pøed pøipojením do procesu.
Náplò tvoøí fluorovaný olej
Odmaštìné provedení
Namáèené èásti jsou èištìny, náplò je tvoøena standardním
silikonovým olejem.
Nepouívá se tam, kde se pouívá kyslíkové nebo chlorové
provedení
Smìrnice NACE:
Kovové materiály pro všechny èásti vystavené tlaku
vyhovují NACE MR−01−75.
Vakuové provedení:
Speciální silikonový olej s pouitím zvláštní zaplòovací
metody.
viz. obrázek níe
Výrobek vyhovuje poadavkùm na elektromagnetickou kompa−
tibilitu dle direktivy 89/336/EEC v podrobnostech technického
provedení dle technického souboru TN513035.
Pøíslušné normy pouité pro demonstraci kompatibility jsou:
EMI (vyzaøování)
EN50081−2: 1993
Testovaná poloka
Pøíslušné
vyzaøované
elektromagnetické
poruchy
EMS (odolnost)
è.
Testovaná
poloka
1
Elektrostatické
napìtí
2
3
4
Obrázek 1: Vztah mezi teplotou a provozním tlakem
Zákaznický štítek:
Štítek s údaji zákazníka z nerez oceli je pøipojen ke snímaèi
5
Radio−frekvence,
amplitudovì
modulované
elektromagne−
tické pole
Radio−frekvence,
amplitudovì
modulované
elektromagne−
tické pulsního
pole
Radio−frekvence,
amplit. modul.
elektromag.
bìného módu
pole
Kmitoètový rozsah
Základní norma
30−1000MHz
EN55011
Tøída B
EN50082−2; 1995
Druh
zkoušky
8 kV
(vzduch)
80−1000MHz
10V/m
nemodulováno
80% AM/1kHz
Základní
norma
Kritérium
výkonnosti
EN61000−4−2
(1995)
B
ENV50140
(1993)
A
900MHz
10V/m nemo− ENV50204 (IEC
dulováno
1000−4−3,
50% sluby
1995)
200Hz
A
150kHz−80MHz
ENV50141 (IEC
10V/m nemod−
1000−4−3,
ulováno
1995)
80% AM/1kHz
A
EN61000−4−4,
Reim rych−
2kV, 5/50
(IEC 1000−4−4,
lého pøechodu (Tr/Th) ns 5kHz
1995)
B
„LVD − snímaèe se netýkají poadavky normy LVD“.
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD
1
F
F
2
K
D
3
4
5
6
7
8
4
−
9
10 11 12 13
−
14 15
K
K
M
N
P
R
T
V
W
X
(*3)
(*3)
(*3)
(*1)
1
3
3
3
3
2
3
5
6
7
POPIS
Typ
SMART, 4−20 mA ss + FUJI/Hart® digitální komunikace
Fieldbus Foundation & Profibus
Pøípojky
Šroub
Procesní
Vývodka
oválné pøíruby
1/4−18 NPT
M 20 x 1,5
M10
1/4−18 NPT
Pg 13,5
M10
1/4−18 NPT
1/2−14 NPT
M10
1/4−18 NPT
M 20 x 1,5
7/16−20 UNF
1/4−18 NPT
1/2−14 NPT
7/16−20 UNF
Pg 13,5
1/4−18 NPT
M10 nebo M12
M 20 x 1,5
1/4−18 NPT
M10 nebo M12
Pg 13,5
1/4−18 NPT
7/16−20 UNF
Zdvih a materiály
Limit statického
Limit zdvihu
Membrána
Kryt pøípojky
tlaku
−1 to 32 bar
V
V
V
V
V
−1 to
140 bar
60/600 mmWC
320/3200 mmWC
1,3/13 m WC
5/50 m WC
20/200 m WC
nerez ocel 316L SS
nerez ocel 316L SS
nerez ocel 316L SS
nerez ocel 316L SS
nerez ocel 316L SS
Zobrazovaè a pøepìová ochrana
Indikátor
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
A
B
C
D
J
E
F
G
H
K
L
P
M
Q
S
N
R
T
V
W
ne
Analogový, lineární 0−100%
Analogový, odmocninová stupnice 0−100%
Analogový, uivatelská stupnice
Analogový, dvojitá stupnice
ne
Analogový, lineární 0−100%
Analogový, odmocninová stupnice 0−100%
Analogový, uivatelská stupnice
Analogový, dvojitá stupnice
Digitální, 0−100%
Digitální, uivatelská stupnice
Digitální, odmocninová stupnice 0−100%
Digitální, 0−100%
Digitální, uivatelská stupnice
Digitální, odmocninová stupnice 0−100%
ne
Digitální
ne
Digitální
Schválení pro nebezpeèná prostøedí
A
X
K
D
E
H
J
P
ne (standardnì) IP67 / NEMA 6/6P
pevný závìr ATEX εx II 2 GD − EEx d IIC T5/T6
jiskrová bezpeènost ATEX εx II 1 GD − EEx ia IIC T4/T5
FM − pevný uzávìr
CSA − pevný uzávìr
FM − jiskrová bezpeènost
CSA − jiskrová bezpeènost
ATEX typ ½n½ εx II 3 GD − EEx nL IIC T4/T5
Boèní odvzdušnìní & montání drák
Montání
Boèní
odvzdušnìní
A
C
D
F
ne
ne
ano
ano
ano, nerez
ne
ano, nerez
Doplòky
Štítek
Y
B
drák
ne
ne
ano
Smáèené
èásti
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
Pøep. ochrana
Nastavení
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
4−20 mA ss
+
Hart®/FUJI
Fieldbus Foundation
Fieldbus Foundation
Profibus
Profibus
FHK,FKK
1
2
3
4
5
6
7
8
4
−
9
10 11 12 13
−
14 15
POPIS
Speciální provedení a materiál náplnì
Náplò nebo tìsnìní membrány
Provedení
Standardní
silikonový olej
Odmaštìné
silikonový olej
Kyslíkové
fluorovaný olej
NACE
silikonový olej
O−krouek snímaèe Tìsnìní procesního pøipojení
Y
G
A
(*2) N
−
−
A
C
(*1)
Viton
PTFE(Teflon) Tìsnìní v nerezové pøírubì (FEF design)
Šrouby/matice
A
Cr−Mo (standardnì)
E
SS 316/316 (šroub/matice)
F
SS 630/304 (šroub/matice)
Poznámky:
1 − Pro šrouby/matice 316/316 je maximální statický tlak 100 barù.(kód 15 objedacího kódu E)
Pro statický tlak >100 bar speciální šrouby/matice 630/304.(kód 15 objedacího kódu F)
Kalibraèní certifikát je mìøen v 5 bodech tam a zpìt. (volitelné).
2 − Nerez ocelové šrouby/matice splòují poadavky NACE a mohou být pouity pro NACE servis
− cena certifikátu viz. doplòky
3 − Procesní spojení je kompatibilní s ½CoplanarTM ½ provedním
ROZMÌROVÝ VÝKRES (jednotka: mm)
Zemnící svorka
(pouze nevýbušné provedení)
Nastavovací šroub
nuly
4. kódový znak R, T, V, W,
X − pøipojeno
U−tømen M8
tlaková pøípojka "A"
Montání trubka
2"
Nahoru
Dolù
4 otvory Ø9
"B"
Elektrické pøipojení
*Kabelová vývodka
Odvzdušòovací šroub
Se zobrazováním
"C"
Elektrické pøipojení
Zemnící svorka
(obì strany)
viz tab. 1
Poznámka*: Kabelová vývodka se dodává u nevýbušných provedení.
Vhodný je kabel o ∅11.
Detail "A"
Detail "B"
viz tab. 1
viz tab. 1
Šrouby oválné
pøíruby
Vyšší tlak
Niší tlak
4.
kódový znak
Elektrické pøipojení
D
E
F
Tlaková pøípojka
G
T
1/2−14NPT
16
5
1/4−18NPT
V, X
Pg13,5
8
4,5
1/4−18NPT
R, W
M20x1,5
16
5
1/4−18NPT
Tabulka 1
Závit oválné pøíruby
7/16−20UNF
velikost klíèe s −13
7/16−20UNF
velikost klíèe s −13
7/16−20UNF
velikost klíèe s −13
FHK, FKK
SCHÉMA ZAPOJENÍ
FKK snímaè
FDK snímaè
+
+
Fieldbus
Pasivní smyèka
Pøípojka kontrolního mìøení
Štítek z nerez oceli
Distributor:
Technika mìøení a regulace
LEVEL INSTRUMENTS spol. s r.o.
Pøemyslovcù 43, 709 00 Ostrava, Èeská republika
tel.: +420/596 622 618, tel./fax: +420/596 620 618
Hot Line: +420/602 533 433, E−mail: [email protected]
http://www.levelin.cz
−
−
CK+ CK−
nepøipojovat

Podobné dokumenty

Chladící věže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbě

Chladící věže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbě když se hladina vody v jímce dostane na úroveò asi 30 mm nad rukoje filtru. Pokraèujte naplòováním nádrže pøi stlaèeném plováku až do doby, kdy bude úroveò hladiny vody 15 mm pod úrovní pøepadu. To...

Více

Ceník nejprodávanějších tlakových strojů

Ceník nejprodávanějších tlakových strojů tel/fax: 495 406 869 mobil: 739 247 699 [email protected] www.merkuriaartes.cz

Více

PDF ( 345k ) - Miloš Zajíc

PDF ( 345k ) - Miloš Zajíc Propojení s procesorem je opìt sériové. Oscilátor obvodu pracuje na kmitoètu 7,2 MHz a na výstupu SYC je k dispozici 400 kHz pro mikroprocesor. Z obvodu se využívá pouze èást FM. Výstupy pro pøepín...

Více

Starolískovecký zpravodaj 1 2010 - Statutární město Brno

Starolískovecký zpravodaj 1 2010 - Statutární město Brno délku. Velkou zásluhu má na tom skutečnost, že ke čtveřici trenérů s letitými zkušenostmi přibyly ještě praktikantky z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Na jednoho trenéra tak připa...

Více

akcni nabidka 200807.indd

akcni nabidka 200807.indd BenQ MP622 + PLÁTNO 84“

Více

HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ Příslušenství

HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ Příslušenství Hydraulické válce Universální válce jednočinné model YS s vratnou pružinou.......................................... .4 Nízké a ploché válce model YLS a YFS............................................

Více

MX43 Centrální digitální a analogová měřicí jednotka

MX43 Centrální digitální a analogová měřicí jednotka Ani Industrial Scientific Oldham ani jiná přidružená společnost nemůže být za žádných okolností považována za zodpovědnou za jakékoliv škody, včetně – ne však s omezením na – škody způsobené ztráto...

Více

Maskot jaro 2016

Maskot jaro 2016 chodit. Dal jim jídlo a chvíli se díval, jak spolu mláïata dovádìjí. Pozdìji ho vzala do hry. Když si dohráli, bylo už pozdì veèer. Šel domù a rovnou do postele. Zdáli se mu krásné sny o jelenovi.

Více