Česká republika - Celní úřad Most, se sídlem J iráskova 413, pro

Komentáře

Transkript

Česká republika - Celní úřad Most, se sídlem J iráskova 413, pro
Jednacíčíslo:
5 E25/2008-53
E E
Okre ní soud Plzeň - sever rozhodl
amo oudcem Mgr. Ivanem Šindlerem
ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněné
Česká republika - Celní úřad Most, se sídlem Most Velebudice,
Obchodní 35, proti povinnému
Zdeňku Kroftovi, nar. 24.9.1974, bytem Most,
V. K. Klicpery
85317, zastcupenérnu
JUDr. Danielem
Volákem,
advokátem
se sídlem
Litvínov
J iráskova 413, pro 500.493,- Kč s příst. prodeje m spoluvlastnického podílu k
nemovitos te m,
takto:
Soud vydává
tuto dražební
I. Dražební jednání
soudu Plzeň- evervjednací
vyhlášku:
se nařizuje na den 15.6.2011 v 15,15
ínič.dveříBI03/přízemí.
hod. v budově
Okresního
II. Předmětem
dražby
bude spoluvlastnický
podíl povinného Y<ú kvelikosti
nemovitostem,
a to k budově ind. rekr. č.e. 71 na parcel
parc. Č. st. 278 a dále k pozemkům
parc.
st. 278, zastavěná plocha a nádvoří
a parc. Č. 775/18, zahrada
zapsaným
na listu
vlastnictví Č. 408 u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště
Kralovice
pro katastrální území
ový Dvůr LI Žihle a obec Žihle, spolu s trvalými porosty.
č.
lIl.
Výsledná
cena
spoluvla
tnického
podílu
k nemovitostem
e stanoví
ve výši 80.000,- Kč.
byla
určena
ve výši
120.000,-Kč.
IV.
ejnižší podání
V. Výše jistoty
e stanoví ve výši 60.000,- Kč. Ji totu lze zaplatit v hotovosti do
soudu nebo na účet soudu u České národní banky Plzeň číslo účtu 6015-1626371/0710 variabilní symbol 1205002508; k jistotě zaplacen' tímto způsobem lze přihlédnout
jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na účet soudu.
pokladny
Vl. Práva
a závady
spojené
se po luvlastnickýrn
prodejem
spoluvlastnického
podílem
k nemovitostem
nebyly
zjištěny.
VII.
nezaniknou,
Závady
které
nebyly zjištěny.
podílu
k nemovitostem
v dražbě
VIII. Vydražite l je oprávněn převzít vydraženy
poluvlastnický
podíl k nemovitostem
s příslušenstvím
dnem následuj lc im po vydání usnesení o příklepu.
O tom je vydražitel
povinen vyrozumět
soud. Vydražitel
e stane vlastníkem
vydraženého
spoluvlastnického
podílu k nemovitostem
s příslušenstvím
nabude-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatíli nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
pokračování
2
5 E 25/2008
IX. Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění. a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných pohledávek za
povinným přiznaných vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v §
274 o.s.ř. anebo pohledávek za povinným
zajištěných zástavním právem na prodávaných
nemovjto stech, než pro které byl nařízen tento výkon rozhodnutí,
jestliže je přihlásí LI
podepsaného soudu nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný a ti. kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění. mohou vé pohl dávky za povinným přihlásit, jenjestliže jim
byly přiznány vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274
o.s.ř. po právní moci usne ení, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem výše
uvedených nemovito tí. V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se
věřitel domáhá, a požadovaná výše příslušenství této pohledávky. K přihlášce musí být
připojeny listiny prokazující
že jde o pohledávku
přiznanou vykonatelným rozhodnutím,
smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. anebo o pohledávku zajištěnou zástavním
právem na prodávaných nemovitostech. K přihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky
nebo jejího příslušenství, soud nebude přihlížet.
X. Soud vyzývá oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a
ostatní věřitele povinného, kteří přihlásili nebo podle výroku IX. tohoto usnesení přihlásí LI
podepsaného soudu své pohledávky za povinným, aby sdělili podepsanému soudu, zda žádají
zaplacení svých pohledávek.
epožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání.
může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít. Převzetím dluhu nastoupí vydražitel na
místo povinného; souhlas věřitele se přitom n vyžaduje. Je-Ii pohledávka, do niž nastoupil
vydražite l místo povinného jako dlužník
zajištěna zástavním právem na prodávaných
nernovito stech, působí zástavní právo vůči vydražite li.
XI. Soud vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipo ušti prodej výše uvedeného
spoluvlastnického
podílu k nemovitostem v této dražbě, aby je uplatnil u soudu žalobou
podle § 267 o.s.ř. a aby takové uplatnění práva (podání žaloby na vyloučení prodávaných
nemovitostí z výkonu rozhodnutí) prokázal podepsanému soudu nejpozděj i před zahájením
dražebního jednání. Jestliže tak neučiní, nebud při provedení výkonu rozhodnutí k jeho
právu přihlíženo.
XII. Osoby, které mají k prodávanémuspoluvlastnickému
podílu k nemovitostem
předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu před kupní
právo zaniká.
P o u č e ní: Proti tomuto usnesení
přistoupili
jako další
spoluvlastnickému
podílu
nájemní právo, a to do 15
sever. Odvo lání jen proti
usnesení není přípustné.
mohou podat odvolání oprávněný, ti, kdo do řízení
oprávnění,
povinný
a osoby,
které
mají ke
k nemovitostem předkupní právo věcné právo nebo
dnů ode dne jeho doručení u Okresního soudu Plzeňvýrokům 1., 11., VI. VIII. IX., X., Xl., XII. tohoto
V Plzni dne 29.4.2011
Mgr. Ivan Šindler, v.r.
samosoudce
Za správnost vyhotovení:
I.Kollerová

Podobné dokumenty

Pro závislé na úspěchu. Truck Tires Goods

Pro závislé na úspěchu. Truck Tires Goods  fektivní zvýšení hloubky dezénu na 17 mm Š  irší stopa pro rovnoměrnější opotřebení

Více

Nový trend v hormonální antikoncepci

Nový trend v hormonální antikoncepci „příznaky z vysazení“. Stabilnější hormonální hladina v jednotlivých cyklech při užívání přípravku YAZ vyplývá ze dvou vzájemně se doplňujících výhod: kratší období bez aktivní pilulky je ještě umo...

Více

Návod - JSP.cz

Návod - JSP.cz Tento zkrácený návod slouží k obsluze a dodatečné orientaci na místě měření. Pro uvedení záznamníku do provozu a jeho naprogramování si, prosím, pročtěte návod k obsluze záznamníku. K programování ...

Více

Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření ouladu příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické testování chválenýrni Ústavem pro tátní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování: t...

Více

Formulář oznámení PU - PV+SP - PN

Formulář oznámení PU - PV+SP - PN  kopie dokladů prokazujících výši Vaši pravidelných výdajů či stálých plateb za období: – 3 měsíců (v případě Pojištění pravidelných výdajů) – 12 měsíců (v případě Pojištění stálých plateb s ČP ZD...

Více

[email protected] Č.j.: 080 EX 750/09

podatelna@exekutormlboleslav.cz Č.j.: 080 EX 750/09 V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se věřitel domáhá, a požadovaná výše příslušenství této pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o poh...

Více

ČI. 1 ČI. 2

ČI. 1 ČI. 2 nařizuje ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické testování schvál...

Více