zde ke stažení - Obec Vědomice

Transkript

zde ke stažení - Obec Vědomice
V
Ě D O M I C K É
N O V I N Y
Číslo 2/201 4 · Ročník XII · Vychází 23. června
Milí čtenáři,
blíží se prázdniny, a to je ten správný čas
na letní a trošku fotbalové číslo našich
Vědomických novin. Od Velikonoc, kdy
vyšlo letošní první číslo, neuběhlo tolik
času. Přesto se toho hodně událo.
Přinášíme Vám informace z
dění v obci, a také zábavné
čtení a luštění pro letní čas.
Přestože letošní zima byla
mírná, na letní teplo jsme
se těšili. Až svlékneme
kabáty a bundy a ven
vyrazíme jen v tričku.
Tak je to tady. Hurá, léto!
Dětem přeji hezké
prázdniny. Vám, kteří se
už nemůžete dočkat
vysněného volna, přeji
krásnou
dovolenou.
Rodičům, aby si užili své
děti; prarodičům, aby si
užili svá vnoučata. A
všem, aby prázdniny
přežili ve zdraví a v
pohodě.
A když si k tomu vezmete do ruky naše
noviny... Opět vyhlašujeme letní soutěž s
Vědomickými novinami. Vezměte si na
dovolenou Vědomické noviny. A vyfoťte se
s nimi. Snímky nám zašlete na e-mail:
Informace z obce
P OSTUP
PŘI VÝSTAVBĚ A OBNOVĚ
MAJETKU OBCE
REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE proběhne o letních
prázdninách, kdy je MŠ pro děti uzavřena.
Ve výběrovm řízení zvítězila firma Projekty
a stavby - CL, spol. s r.o. z Roudnice nad
Labem, se kterou byla uzavřena smlouva.
Po ukončení stavebních prací čeká
mimořádné nasazení i personál MŠ, aby
vše bylo připraveno do zahájení nového
školního roku. Na financování rekonstrukce
sociálního zařízení jsme požádali o
krajskou dotaci z Programu pro obnovu
venkova. Po rekonstrukci může obec
požádat o navýšení kapacity mateřské
školy o 3 místa.
Vědomické noviny
VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE , "VESNICE
Ú STECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.
O BSAH
[email protected]
Hodnotící
komise
vybere
tři
nejnápaditější snímky (nezáleží na tom,
I NFORMACE Z OBCE
1
KLUB DŮCHODCŮ
3
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
4
KPOZ
5
SK SAHARA FOTBAL
6
SK SAHARA VOLEJBAL
7
KNIHOVNA
7
KULTURA
8
PRO DĚTI
PŘÍLOHA STR.1
KŘÍŽOVKA
PŘÍLOHA STR.2
SOPTÍCI Z VĚDOMIC
9
H LEDÁ SE KRONIKÁŘ
10
Opět s dětmi počítáme,
tentokrát fotbalové míče.
F OTBAL
jak daleko jste s novinami byli), které
uveřejníme v podzimním vydání novin.
Autoři vybraných snímků dostanou také
věcnou cenu. Snímky můžete zasílat do
1 0. září 201 3.
Ing. Iva Fořtová
VÝSTAVBA
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V
AREÁLU U LABE . Ač se zdánlivě v
prostoru budoucího hřiště nic neděje, na
přípravě se intenzivně pracuje. Byla
uzavřena smlouva s vítězem výběrového
řízení, firmou TR Antoš s.r.o. - dětská
hřiště, která nyní hřiště na míru vyrábí.
Jeho montáž bude provedena nejpozději
do konce července. Všichni se již nyní
těšíme na novou dominantu rekreačního
areálu. Původně plánovaný termín - konec
června - se bohužel nepodařilo dodržet. A
to z toho důvodu, že vyřízení dotace,
kterou na tuto akci máme, se o měsíc
protáhlo. Připomínám, že jde o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsme
dostali za získání Modré stuhy za
společenský život v obci.
Letí zleva, letí zprava,
nahrává a góly dává;
moje noha při fotbalu,
ať už v stoje nebo v cvalu.
Za vítězstvím se vždy žene
a ve chvilce nestřežené
vší silou se rozežene
a míč končí v šibenici.
Střela domy bourající!
Brankář už jen tupě zírá,
kde se v síti vzala díra.
Moje noha neminula.
A my vedem jedna nula!
(převzato z internetu)
Český tým sice na tomto Mistrovství
světa ve fotbale není, ale Mistrovství
světa 201 4 v Brazílii je jednou z
nejočekávanějších sportovních akcí
roku. Turnaj navštíví 1 2 míst
fotbalové Brazílie, kde si 32
národních mužstev změří síly v
souboji o titul mistra světa.
Mistrovství světa ve fotbale 201 4 se
bude konat od 1 3.6.201 4 do
1 3.7.201 4 v Brazílii.
Všem
fanouškům přeji krásné zážitky při
sledování zápasů a Vám ostatním
trpělivost s fanoušky.
strana 1
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ OBCE VĚDOMICE.
Náš projekt „Zázemí sportovních klubů obce Vědomice“ byl,
na základě bodového hodnocení, doporučen Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SZ (v rámci operačního
programu ROP NUTS II Severozápad, Integrovaná podpora
místního rozvoje, 51 . Výzva – 2.2. Investice pro zlepšení
fyzické infrastruktury). Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 29.5.201 4, usnesením č.292 rozhodlo (na základě
výsledů výběrového řízení) o uzavření smlouvy o úvěru s
Českou spořitelnou a.s., na předfinancování projektu. Do
otevřeného výběrového řízení na zhotovitele stavby se
přihlásily tři firmy a to: Chládek a Tintěra a.s., Litoměřice,
Fastav Bau, s.r.o. Praha a Arteso spol. s.r.o Vědomice.
Nejvhodnější nabídku na vybudování zázemí podala
stavební firma Arteso spol. s.r.o Vědomice, se kterou byla
podepsána Smlouva o dílo. Vzhledem ke krátkému termínu
P ŘIPOMÍNKA OBCE K N ÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE Ú STECKÉHO KRAJE V
UPLYNULÉM OBDOBÍ (DÁLE JEN ZUR).
Počátkem měsíce června jsme podali dle § 42 zákona č.
1 83/2006 Sb. (Stavební zákon) a v souladu s usnesením
Zastupitelstva obce č. 254/1 6/201 3 ze dne 1 2.3.201 4
připomínku k bodu 4. – Zpřesnění a vymezení ploch a
koridorů vymezených v PÚR (politika územního rozvoje) 2008
a vymezení ploch a koridorů nemístního významu, ovlivňující
území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv.
Ve zmíněné připomínce požadujeme:
a) přemístění obchvatu Roudnice nad Labem, v ZUR ÚK
vedené jako koridor nadmístního významu II/240, který je
sledován jako veřejně prospěšná stavba a to tak, aby byl
veden co nejdále od současně zastavěného území obce
Vědomice. Koridor pro novou trasu je zakreslen v Návrhu
územního plánu obce Vědomice jako územní rezerva plochy
dopravní infrastruktury.
Jsme si vědomi toho, že tento požadavek vyvolá změny
vedení obchvatu i v sousedním katastru Města Roudnice nad
Labem.
b)
V případě, že by po prověření bylo zjištěno, že takto
přemístit obchvat nelze, požadujeme jeho přemístění do
trasy zakotvené do ÚPN-SÚ Roudnice nad Labem–Dobříň
pro obec Vědomice (dosud platná územně plánovací
dokumentace schválená dne 27.9.1 996).
realizace stavby, byly stavební práce zahájeny neprodleně po
předání staveniště t.j. 5.6.201 4. Termín dokončení díla je
do 31 .5.201 5.
Dílo bude provedené v tomto rozsahu: Jedná se o
dvoupodlažní objekt, kde v přízemí je plánováno technické
zázemí, sociální zařízení včetně bezbariérového a klubovny
pro sportovce i návštěvníky. V horním patře jsou umístěny
šatny pro sportovce včetně sociálního zařízení. Projekt řeší
rovněž rekonstrukci volejbalového hřiště. V omezené míře
budou zachovány také plochy na pétanque. Nově budou
vybudovány přípojky elektřiny, plynu, vody a kanalizace, a
také přístupová cesta k zadní části budovy, včetně osvětlení.
Cena za kompletní dílo činí 1 3 608 tis. Kč. Z výše
uvedených důvodů bude stávající provizorní zázemí
sportovních oddílů přestěhováno na jiná místa.
Žádáme občany v této části obce na Zavadilce, aby z
bezpečnostního hlediska věnovali zvýšenou pozornost
průběhu výstavby.
Tato trasa je také zakreslena jako územní rezerva
pro plochy dopravní infrastruktury v Návrhu nového územního
plánu obce Vědomice.
Dne 4. června 201 4 se konalo 26. Veřejného zasedání
Zastupitelstva města Roudnice n.L. Po přednesené zprávě o
uplatňování – k územnímu plánu Roudnice n.L. kterou
přednesla ing. Kloubská, vedoucí Úřadu ÚP města, vystoupil
starosta naší obce a požádal Radu města, aby v rámci
připomínkování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
podala rovněž, jako naše obec, Připomínku k Návrhu zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, a to
ve smyslu podnětu obce Vědomice, podaného ke znění
Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Roudnice n.L.
To znamená posunutí plánovaného obchvatu města
Roudnice n.L., co nejdále od současně zastavěného území
naší obce.
Z jednání rady vzešlo usnesení č. 51 0/201 4 tohoto znění:
Rada města podporuje připomínku obce Vědomice (v
případě, že neohrozí zájmy města Roudnice nad Labem
včetně finančních nákladů) k Návrhu zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a pověřuje p.
starostu a ing. Kloubskou podáním připomínky ke zprávě o
uplatňování ZUR ÚK ve smyslu podpory obce Vědomice tj.
změny trasy obchvatu který je v ZUR ÚK veden jako VPS viz
přiložený snímek.
(snímek i hlavní výkres Návrhu ÚP jsou přílohou VN)
I NFORMACE O
ČINNOSTI M ĚSTSKÉ POLICIE M ĚSTA ROUDNICE N .L. V NAŠÍ OBCI .
V měsíci květnu byla na linku Městské policie přijata stížnost na vozidlo, stojící na chodníku u plaveckého bazénu, které brání
průchodu chodců. Na místo byla vyslána hlídka, která přestupek vyřídila na místě.
Znovu upozorňujeme na skutečnost, že někteří řidiči v rozporu se zákonem parkují vozidla na chodnících a zelených plochách v
obci a tím se dopouštějí obdobného přestupku. Nejen, že vozidly poškozují chodníky a zeleň, ale brání i průchodu chodcům.
V neposlední řadě se vystavují nebezpečí finančního postihu.
S ENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Naše obec byla letos vybrána do projektu Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových „SENIOŘI
KOMUNIKUJÍ“.
26. - 29. května proběhl v prostorách obecního úřadu kurz pro
1 0 účastníků.
strana 2
Cílem tohoto kurzu je seznámení seniorů se základní
obsluhou PC a využíváním internetu, s používáním
elektronické pošty a se psaním textu.
Všem zúčastněným děkujeme za ochotu přijít a učit se novým
věcem a doufáme, že nově nabyté vědomosti využijí i v
běžném životě.
Vědomické noviny
Příloha Vědomických novin
2/201 4
Obrazová příloha k usnesení Rady města Roudnice nad Labem č. 51 0/201 4, o kterém píšeme na straně 2 v článku
"Připomínka obce k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období". Znázorňuje
odsunutí trasy obchvatu Roudnice nad Labem dále od zastavěného úzení obce Vědomice.
strana 1
Vědomické noviny
Příloha Vědomických novin
Příloha k článku na straně 3 - Návrh nového územního plánu obce
2/201 4
Všechny výkresy i textovou část najdete na internetových stránkách obce. V papírové podobě jsou vystaveny na Obecním
úřadě ve Vědomicích nebo na Úřadu územního plánování v Roudnici nad Labem. Věřejná vyhláška je přiložena k tomuto
výtisku. Námitky a připomínky se upratňují u Městského úřadu Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, oddělení
úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21 , Roudnice nad Labem a to do 1 4.7.201 4.
Vědomické noviny
strana 2
M ÍSTNÍ REFERENDUM
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.5.201 4,
usnesením č. 293/1 9/201 4, rozhodlo o tom, že místní
referendum k otázce „Souhlasíte s vyústěním nového mostu
přes řeku Labe a vedením obchvatu – přeložky silnice II/240 v
katastru obce nevyhlásí.
K tomuto rozhodnutí dospělo po prostudování všech vyjádření
kompetentních orgánů - Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.
Dle zákona č 22/2004 Sb. Zákon o místním referendu, v § 7 Nepřípustnost konání místního referenda vyjmenovává
případy, ve kterých nelze místní referendum konat. Jedním z
nich je i to, že pokud by rozhodnutí v referendu bylo
negativní, zavazovalo by orgány obce jednat v rozporu s
právními předpisy. Problém je v tom, že v otázce není
posunutí plánovahého obchvatu Roudnice, ale jeho existence
na katastru obce. A ta je v současné době zakotvena jak v
územním plánu obce, tak v nadřazené dokumentaci. V širších
souvislostech pak i v územním pláni Roudnice nad Labem.
Problémem odsunutí obchvatu se zastupitetelstvo
dlouhodobě zabývá.
V měsíci únoru byla vydána městským úřadem v Roudnice
n.L. Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání Návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Roudnice n.L.
Naše obec podala dne 20.2.201 4 podnět následujícího znění:
Obec Vědomice, v souladu s usnesením Zastupitelstva obce
č. 254/16/2013, nesouhlasí s vedením trasy západního
obchvatu Roudnice nad Labem bII/240 v těsné blízkosti
zastavěného území obce Vědomice.
N ÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
K tomuto výtisku Vědomických novin přikládáme Veřejnou
vyhlášku Městského úřadu Roudnice nad Labem - Oznámení
o zahájení řízení o vydání opatření obecní povahy na ÚP
Vědomice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
V této vyhlášce oznamuje zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy o návrhu Územního plánu Vědomice a konání
veřejného projednání dne 7.7.201 4 v 1 8:00 hodin na
P OZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme občany na 20. zasedání Zastupitelstva obce
Vědomice, které se koná v pondělí, 30. června 201 4 od
1 8:00 hodin v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích.
Program jednání:
1 . Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZO
2. Informace o činnosti orgánů obce
Požadujeme posunutí obchvatu co nejdále od současně
zastavěného území obce Vědomice. To znamená i posunutí
nového mostu přes Labe po proudu, až k hranici
katastrálního území obce. Umístění nové trasy, která bude
navazovat na trasu vymezenou v územním plánu obce
Vědomice, požadujeme podat jako návrh na aktualizaci
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Dle našeho názoru se vybudováním dálnice, rozvojem města
i ekonomickým vývojem v zemi změnila dopravní situace z
90tých let minulého století natolik, že by bylo vhodné prověřit,
zda je vedení trasy a vybudování mostu s připojením na
katastru obce Vědomice nutné. A to nejen s přihlédnutím k
ekonomické stránce věci, ale i z pohledu ochrany přírody a
krajiny.
Jak jste mohli číst výše, nyní jsme podali připomínku ke
Zprávě o uplatňování ZUR ÚK. Vzhledem k tomu, že naši
připomínku podporuje i Rada města Roudnice nad Lebem
(svým usnesením č. 51 0/201 4), vzrostla i pravděpodobnost
odsunutí trasy obchvatu dále od zastavěného území obce v
ZUR ÚK.
Dne 1 7.6.201 4 jsme dostali zprávu zmocněnce přípravného
výboru, pana Ivo Škrabala o tom, že dne 1 6.6.201 4 podali ke
Krajskému soudu v UL "Návrh na vyhlášení místního
referenda dle § 57 zákona č. 22/2004 Sb. a dle §91 a odst. 1
pís. b) SŘS".
Přeloženo do češtiny, že se přípravný výbor bude u soudu
domáhat vyhlášení referenda.
Obecním úřadě ve Vědomicích.
Dále vyzývá k uplatnění námitek a připomínek.
Námitky a připomínky se uplatňují u úřadu územního
plánování - Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor
majetku a rozvoje města, oddělění úřad územního
plánování, Karlovo náměstí 21 , Roudnice nad Labem a to
nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání, tedy do
1 4.7.201 4.
3. Rozpočtová opatření č.3 a 4/201 4
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 201 3
5. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP SZ
6. Návrhy, připomínky a podněty občanů
7. Interpelace zastupitelů
Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné a každý občan
má právo vyjadřovat se k projednávaným bodům jednání.
Klub
důchodců
ve
Vědomicích
A
.
KTIVITY DŮCHODCŮ
Na jedno z našich pravidelných pondělních posezení v
knihovně u kafíčka přišel pan Tomáš Piller, prezident oddílu
pétanque SK SAHARA Vědomice. Seznámil nás s touto hrou
a pozval nás na trénink. Hra některé z nás velmi zaujala. Je to
zajímavý sport. Čtyři seniorky začaly s tréninkem pod
vedením zkušených hráčů. Ne vždy se nám na trénink podaří
přijít, ale o to víc se pak těšíme. Má-li někdo s čtenářů chuť to
také zkusit, může přijít na trénink na hřiště U Sumce.
Informace z obce připravil Václav Tyl a
Iva Fořtová
A dokážeme se naučit něco nového. Nyní si třeba najdeme na
internetu různé recepty, zajímavosti a informace ze světa.
Navštívili jsme představení ochotnického představení z
Koštic. Konalo se v areálu u Labe. Hrála se komedie
„Dokonalá svatba“. Ochotnické divadlo je zajímavý koníček
party lidí. Představení se vydařilo, počasí také. Jen se mohlo
přijít podívat více lidí. Tak třeba příště.
Klub důchodců pořádá každý měsíc přátelské setkání při
Další akce byl kurz práce na počítači pro seniory – hudbě. Výjimkou byl pouze květen, kdy pro seniory pořádala
začátečníky. Přihlášeno bylo 1 0 účastníků. Zvládnutí tohoto akci obec a členky Komise pro občanské záležitosti. Zatím
R.V
kurzu nám přineslo dobrý pocit, že dokážeme počítač ovládat. poslední naše setkání proběhlo 1 3. června.
Vědomické noviny
strana 5
Okénko mateřské školy Vědomice
V tuto příjemnou roční dobu se děti
těší z tepla, sluníčka a oživlé přírody.
Sledují pestrosti rostlin i živočichů.
Některé se ani nebojí vzít do ruky
brouka, nebo žížalu a zkoumat jejich
tělesné schránky. Maličcí zvědavci
plnohodnotně
využívají
velkého
venkovního prostoru, kterého má naše
školka dostatek.
Zajímají je i jiné věci. Díky spolupráci
s paní Ing. Ivou Fořtovou se seznámili s
tím, jak to chodí v knihovně. Každý si
přišel na své a vybral si knihu, která ho
zaujala. Mohl si jí prohlédnout a
vyzkoušet si takové to „pípátko“, kterým
se zaznamenává půjčení a vrácení knih.
Nechyběl ani čtený příběh „O
Křemílkovi a Vochomůrkovi, jež
pojednával o jejich pokusu zasít
semínko. Drobouncí posluchači po
pohádce opravdové semínko uložili do
hlíny po vzoru večerníčkových hrdinů a
doma čekali, co z černé tečky vyroste. A
protože je důležité nejen se něčemu
učit, tak se děti odreagovaly přínosným
tělesným cvičením s rekvizitami v
tělocvičně OÚ.
Příští činností dětí bylo pomáhání při
sázení kvetoucích keřů a okrasných vrb
na zahradě MŠ, díky nim a
zaměstnancům, je školka opět o něco
hezčí pro oko. A kdo chodí kolem, jistě si
všiml, že vrbičky byly o Velikonoce
ozdobeny malovanými kraslicemi. Když
jim to s těmi vajíčky tak slušelo, musely
se po skončení Velikonočních svátků
vylepšit barevnými mašlemi.
Které z dětí by nemělo rádo pohádky
a co teprve, když si je může samo
zahrát. Tudíž se vybrala známá a pěkná
povídačka o Červené
Karkulce a „talentovaní
herci“ docházející do naší
školky si jí pro radost
zahráli v herně MŠ a byl
to vskutku veselý kus.
Žádný z kostýmů nešil
renomovaný krejčí, avšak
i přes neveliké nedostatky
to byla hezká podívaná.
Potlesk a spokojenost
publika
toho
byla
důkazem.
Dalším přínosným
okamžikem
bylo
obeznámení dětí s
hlemýžděm pocházejícím
z Afriky a hadem Užovkou Červenou. V
jejich domovině se z hlemýždích ulit
vyrábějí náhrdelníky, Češi z nich dělají
domácí mazlíky. Najít zalíbení v chovu
afrického suchozemského šneka je
trochu zvláštní, ale seženete ho za pár
korun a jeho životní nároky jsou
minimální. Zlým pánem by se ovšem
strana 6
mohl stát při vypuštění do volné přírody.
Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem
o tohoto cizokrajného tvorečka, obraťte
se na naší vzdělávací instituci a my vám
rádi vyjdeme vstříc s jeho získáním do
péče. A ještě pár zajímavostí, hlemýždi
mají rádi vysokou vlhkost (až 90 %) a
teplotu kolem 28 stupňů. To jim v bytě i
domě zajistíte velmi snadno. Je vhodné
pořídit si skleněné terárium. Tento
zvířecí kamarád žere salát, rajče,
okurku, jablko, skořápky od vajíček,
sépiovou kost, někdy i chleba. Z okurky
získá vodu a potom, co okurku
zkonzumuje, docela dlouho spí. Ze
sépiové kosti a skořápek od vajíček
dostává do těla vápník na tvorbu ulity.
Nesmí nic kyselého, to by mu zničilo
příbytek, neměl by jíst ani trávu, pouze
umytou.
A jak je to s Užovkou Červenou?
Zmiňujeme se o nejedovatém hadovi
divoce žijícím v jižních oblastech
Severní Ameriky až po severní Mexiko.
Obývá sušší bory, pole i odlesněné
oblasti. Jedná se o nejrozšířenějšího a
pro svou nenáročnost nejoblíbenějšího
domácího hada. Jak již název napovídá,
její zbarvení je do červena, ale existují i
jiné formy zbarvení. Dorůstá 1 40 - 1 80
cm. Ve volné přírodě se užovky živí
drobnými hlodavci. Dožívají se 1 2-1 5 let.
Největším zážitkem bylo pro naše
svěřence a začínající zoology když si
mohli tato zvířátka pohladit, i pochovat v
náruči.
Děti ovšem poznávaly i méně
exotická zvířata, se svým programem k
nám zavítaly chovatelky poníků.
Obeznámily nás s tím, jak se k poníkům
přistupuje zepředu, a jak se o ně
můžeme správně starat, mohli jsme si to
vyzkoušet například v podobě
hřebelcování.
Bohužel jarní burza oblečení
uskutečněná na OÚ ve Vědomicích
nepředčila tu zimní, účast byla
minimální. Na své si přišli hlavně
pracovníci školky a jejich přátelé,
výhodně nakoupili levné oblečení pro
své ratolesti a jistě by Vám doporučili:
„Přijďte na další burzu (termín včas
vyhlásíme) určitě neprohloupíte.“
Také jsme neopomenuli tradici
„Pálení čarodějnic.“ Všichni se
strašidelně oblékli, děsivě hlasitě prošli
obcí a pekelně opékali buřty. Rej se
nám povedl, škoda, že se nekoná
vícekrát do rokaS
Novinkou nám bylo dopoledne, kdy
děti dostaly možnost převléknout se za
své maminky a tatínky. Tito malí-velcí
dospělí vyrazili autobusem postaveným
z velké dřevěné stavebnice na ples,
zatančili si, řídili auto a vyzkoušeli si tak
trochu svět, který je čeká po osmnáctém
roku věku, možná i déleS
Při každoroční akci, kterou OÚ
připravuje pro seniory, nechybělo ani
krátké vystoupení našich líbezných
zpěváčků a tanečníků. I přes velkou
nemocnost předvedly děti své pásmo s
nadšením a obdarovaly starší
spoluobčany vlastnoručně zhotoveným
prezentem.
Po pilných a dlouhých přípravách se
uskutečnila také na OÚ besídka pro
maminky. Děti byly velkými pomocníky
při vytváření přáníček, ozdobných
zápichů i zajímavě sestavených květin z
plat od vajíček. Bylo nám jen líto, že
někteří kamarádi byli choří a nemohli s
námi vystupovat. Toto pásmo totiž bylo
nacvičené nejen pro naše rodiny, ale
pro kohokoliv kdo měl zájem se přijít
podívat.
Nemohli jsme se dočkat koncertu na
ZUŠ v Roudnici nad Labem. Jelo se
autobusem, prohlédli jsme si řeku Labe
a čiperné kachničky. Hudební premiéra
byla poutavá, poslechli jsme si housle,
kytary, zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
bicí, violoncello, klavír, akordeon a další
nejen uchu lahodící nástroje. Dostali
jsme přihlášky, pokud by měl někdo
chuť začít se učit hrát na některý z
instrumentů. Nazpět do Vědomic jsme
vykročili pěšky za bezpečného
doprovodu městské policie.
Menší část chlapců a dívek ze školky
vyrazila s paní ředitelkou, paní školnicí,
paní kuchařkou, svými rodiči a přáteli na
pobyt v přírodě do Chorvatska na ostrov
Murter ve Střední Dalmácii. Zbytek
osazenstva, který zůstal doma, dále
docházel do školky. Cestovatelé se
dopravovali autobusem, ubytovali se v
apartmánech a děti si denně
vychutnávaly čtyřhodinový program pod
vedením paní ředitelky. Byly věru
spokojené, zažily různá dobrodružství u
vody i na písku. Každé dítko si přivezlo
originální tričko a krásné vzpomínky. Po
Vědomické noviny
řízené činnosti každý využil svůj čas se
svými blízkými dle svých plánů a zájmů.
Počasí se vyvedlo, doufáme, že většina
účastníků zájezdu byla spokojená.
Takže: „Chorvatsko, příští rok opět na
viděnou!!!“
Po návratu z ciziny se konal „Dětský
den“ s hledáním ztraceného pokladu.
Hledači se zcela ponořili do plnění
úkolů a nemohli se dočkat kýženého
cíle. Drobné dárečky jim byly tím
největším klenotem.
Znovu jsme zavítali do Roudnice nad
Labem, tentokrát prozkoumat Základní
školu. Velké děti si pod dohledem paní
učitelky vyzkoušely, jaké to je sedět v
lavicích a nanečisto se stát členem
povinného vzdělávání. Věříme, že
budoucím žáčkům tato „mise“ prospěla
a že budou i nadále pozitivně naladěni,
než jim škola nastane doopravdy,
protože se nám stále chlubí svými
školními taškami, penály a dalšími
pomůckami, což je důkazem, že euforie
neustává.
Hrdě jsme absolvovali před-plavecký
výcvik v krytém bazénu. Paní učitelka
na plavání, se nám věnovala na plno a
bojácnějším plaváčkům dodávala
odvahy. Nezůstali jsme jen v
„čachtáčku“ pro miminka, dopracovali
jsme to až do velkého bazénu, skákali
jsme do něj a snažili se plavat s
pomůckami. Rádi jsme se klouzali do
vody po klouzačce a zábavou nám byly
i samo-vypínací sprchy v umývárně, od
kterých nás bylo někdy těžké odtrhnout.
Na rozloučenou jsme si odnesli
vysvědčení.
Vydali jsme se do Prahy po stopách
prehistorických ještěrů do Dinoparku.
Obdivovali jsme velká těla Apatosaura,
Ankylosaura, Oviraptora a dalších.
Čekalo nás tam i kino, dětské hřiště,
dětské paleontologické hřiště a tunel
času. Zde je pár zajímavostí o těchto
studenokrevných živočiších:
Nejdelší drápy má Therizinosaurus, měl
je až 1 metr dlouhé.
Nejkratší
jméno
dinosaura je
Mei.
Nejdelší
jméno
dinosaura je
Micropachyce
phalosaurus.
Tyrannosauru
s měl 1 3x
lepší zrak než
člověk.
Nejpočetnější
stádo
dinosaurů
mohlo mít až
několik tisíc
jedinců.
Největším opeřeným dinosaurem byl
Gigantoraptor.
Nejdelší
lebku
měl
rohatý
Pentaceratops.
Největší ptakoještěr byl Quetzalcoatlus
s rozpětím křídel 1 8m a vážil však
kolem 1 00 kg.
Nejpodivnější
dinosaurus
byl
Microraptor gui, který měl čtyři křídla.
Předchůdce Tyrannosaura měřil jen 3
metry a na hlavě měl zváštní hřeben byl
pojmenován Guanlong.
Největším
masožravcem
byl
Spinosaurus, měřil více než 1 8m.
Největším býložravcem byl téměř
neznámý Amphicoelias, který mohl
dosahovat délky i přes 50m.
Poslední veřejná akce před koncem
školního roku bude „loučení se s
předškoláky“. Proběhne na Obecním
úřadu. A po té už nastane čekání na
blížící se prázdniny, při nichž proběhne
rekonstrukce šatny, WC a umývárny. Po
volném čase (MŠ bude uzavřena od 1 4.
7. do 1 5. 8. 201 4) se těšíme na
změněnou a omlazenou budovu.
Nastávajícím školákům a jejich rodičům
držíme palce v jejich nových začátcích
na základní škole.
Ať se Vám tento způsob léta
rozhodně nezdá být nešťastným.:-)
Děti z Mateřské školy Vědomice
Komise pro občanské záležitosti
Již tradičně se 1 7. května konalo na OÚ
setkání seniorů. V úvodu seniory přivítali, pan
starosta Václav Tyl a paní místostarostka Ing. Iva
Fořtová. Potom vystoupily děti z MŠ, které si
připravily pásmo písniček a básniček. Na konci
svého vystoupení děti rozdaly seniorům drobné
dárečky, které pro ně samy vyrobily. Za milé
vystoupení dětem i paním učitelkám ještě jednou
moc děkujeme.
Dalším bodem programu, bylo hudební
vystoupení pana Barvy se zpěvačkou. Pozvání
hudebníci hráli k poslechu i k tanci. Všichni
účastníci měli skvělou náladu, každý si s chutí
zazpíval, ať už lidovou písničku nebo i tu
moderní, a později se i tančilo. Pro naše seniory
také bylo připraveno pohoštění. Na časté dotazy
odpovídám, že párky byly od Kolaříka, chleba z
Kauflandu a dortík od Svobodů :-)). A vínko ze
zámku.
Večer se spustil liják a přítomným se ani
nechtělo domů. Ještě, že senioři na další setkání
Vědomické noviny
nemusejí čekat další rok. Sami si pořádají svá
přátelská setkání každý měsíc. Tak hezkou
zábavu!
Dne 31 . května 201 4 jsme vypomáhaly na
dětském dni v areálu u Labe. Pravidelně se
svými gratulacemi navštěvujeme občany při
příležitosti jejich životního jubilea. (KPOZ)
N AŠI OSLAVENCI :
Duben
Jaroslava Cinibulková
Jaroslava Doležalová
Jiří Legner
Otakar Mojžíš
Josef Altmann
KVĚTEN
Marie Smejkalová
Jana Bauerová
Hana Kačírková
Jaroslav Ryba
Vladimír Hubálek
Karel Panocha
Miroslav Svoboda
Č ERVEN
Běla Janíková
Božena Legnerová
František Nováček
Zdeněk Kočovský
Jana Dlouhá
Janka Tylová
strana 7
SPORT
SK SAHARA Vědomice – fotbal
F OTBAL – JARO 201 4
„A“ mužstvo – Do jarní části sezóny
vstupovali fotbalisté Sahary ze 1 2.
místa s jasným cílem udržet soutěž i
pro další ročník. Boj o záchranu se
především týkal, kromě nás, mužstev
Hoštky, Klenče, Radouně a Rovného
„B“.
Bohužel právě v těchto v zápasech s
těmito soupeři se nám příliš nedařilo,
čímž jsme si zkomplikovali pozici v
případě, kdy by rozhodovaly o
postavení v tabulce vzájemné zápasy.
Hned v prvním kole jsme zajížděli do
Radouně, kde jsme prohráli 1 :0, když
nám rozhodčí po nápovědě z hlediště,
neuznal náš vedoucí gól. V dalším
zápase, tentokrát na domácím hřišti,
jsme hostili mužstvo Hoštky. Zde kluci
chtěli smazat úvodní neúspěch a
zabodovat.
V zápase nám však
chybělo důrazné a přesné zakončení.
To byl hlavní důvod konečné prohry 0:2.
Další zápas jsme hráli s vedoucím
celkem tabulky, FK Litoměřicemi na
jejich hřišti. Zde se, při vší úctě ke
kvalitám našeho týmu, daly body
očekávat
pouze
v
případě
mimořádného výkonu mužstva. Zázraky
se neděly a i po zlepšené hře ve
druhém poločase jsme nakonec prohráli
8:0.
Po třech zápasech jara jsme měli na
kontě 0 bodů a skóre 0:11 , což
rozhodně nebylo podle představ hráčů
ani trenéra Josefa Hořejšího.
V následujícím zápase doma s
Klenčí se nám po bojovném výkonu
zejména v I. poločase, kdy se konečně
probudili naši střelci, podařilo zvítězit
3:2 a získat první jarní body. Zápas v
Židovicích měl opět dva rozdílné
poločasy z pohledu Sahary. Převaha a
neproměněné šance v prvních 20ti
minutách vystřídala po inkasovaném
gólu ustrašená hra před vlastním
pokutovým územím, což mělo za
následek další inkasovaný gól ještě do
poločasu a i třetí branku v 50. minutě
poločasu druhého. Až po této brance
došlo k probuzení našich hráčů, kterých
bylo najednou plné hřiště, a šance na
sebe nedaly dlouho čekat. Škoda jen,
že naše branky přišly až v 80. a 85.
minutě a nebyl dostatek času alespoň
vyrovnat. I tak se ukázalo, že přece jen
jsme hrát fotbal nezapomněli. Zápas tak
skončil vítězstvím 3:2 pro domácí.
Zlepšená hra se projevila v
strana 8
následujícím zápase doma proti
Bechlínu, kdy jsme ve vyrovnaném
zápase šli do vedení v 75. minutě, ale
již po 5ti minutách byla nařízena proti
nám penalta, kterou soupeř proměnil a
srovnal stav na 1 :1 . Kopaly se penalty,
ve kterých jsme byli díky brankáři
Vrbovi úspěšnější a získali tak celkem
další 2 důležité body do tabulky.
Výkony našeho mužstva byly po
celou většinu sezóny nevyrovnané.
Zejména k tomu přispěla jak
dlouhodobá zranění hráčů základní
sestavy, tak i neustálé změny v sestavě
z důvodu neúčasti hráčů na zejména
venkovních zápasech, kdy bylo
úspěchem, že jsme hráli s plným
počtem hráčů. To se projevilo i v
Ploskovicích, kde jsme prohráli s
hratelným soupeřem 1 :4.
Nejkvalitnější utkání, jak z pohledu
výkonu i výsledku, bylo to s Břízou v
domácím prostředí. Od začátku zápasu
hrála obě mužstva bojovně a tvrdě.
Sahara měla mírnou převahu a i několik
slibných šancí. Poločas nakonec
skončil bez branek. Ve druhém
poločase jsme se ujali vedení, ale
pouze na několik minut a bylo opět
srovnáno. Na rozdíl od zápasu s
Bechlínem jsme se po dalších čtyřech
minutách dostali opět vedení.
Rozhodujícím momentem zápasu byla
zřejmě nařízená penalta v 60. minutě
proti soupeři za stažení našeho
útočníka v pokutovém území, kterou s
přehledem proměnil Ruda Nevečeřal.
Od této chvíle vrhla Bříza všechny síly
do ofenzívy a zapomínala na obranu. To
se jí také ukázalo osudným. V rozmezí
65. až 85 minuty nastříleli naši hráči
další 4 branky a vyhráli celý zápas
vysoko 7:1 . To však ještě zdaleka
neznamenalo záchranu v soutěži. Do
konce zbývalo ještě 5 zápasů a hned
ten následující v Rovném „o šest bodů“.
Přes veškerou snahu, vedení v zápase
1 :0 a další šance, jsme v 50.minutě
prohrávali 1 :2. O 1 0 minut později
nastal moment, který rozhodl zápas. Po
rychlém útoku byl na hranici malého
pokutového území sražen Nevečeřal,
ale píšťalka rozhodčího zůstala němá.
Na konec jsme ještě v závěru, kdy jsme
hráli vabank, inkasovali třetí gól. Ještě
větší smůlou snad bylo zranění
brankáře Honzy Vrby, pro kterého tak
sezóna skončila. Tímto vítězstvím se
domácí dotáhli na Saharu na rozdíl tří
bodů.
Zápas s Předonínem B na domácím
hřišti byl v 52. minutě pro nezpůsobilou
hrací plochu po bouřce ukončen a
přeložen na 5.června. V opakovaném
zápase, ve kterém šlo opravdu již o
všechno, jsme do poločasu vedli 2:1 a
drželi si neustále dvoubrankový odstup.
V zápase bohatém na branky jsme i
přes tři inkasované branky na konci
utkání vyhráli 6:5. Tyto tři body se zdají
být rozhodující pro setrvání v soutěži.
V posledním domácím zápase s
Dušníky podali naši hráči zejména v 1 .
poločase, který skončil 1 :1 ,výborný
výkon. Bohužel do druhého poločasu
vstoupili hosté důrazně a během čtvrt
hodiny prakticky rozhodli o svém
konečném vítězství 3:6.
Do konce soutěže zbývá ještě
odehrát poslední zápas v Lounkách.
Každopádně
obsadíme
nejhůře
předposlední 1 3. (předpokládáme, že
nesestupové) místo. V případě vítězství
v Lounkách a prohry Hoštky v
Radovesicích můžeme ještě obsadit i
1 2.místo v konečné tabulce soutěže.
Ještě bych chtěl zdůraznit zapojení
hráčů dorostu Sahary do „A“ týmu
dospělých. Prakticky celou sezónu
odehráli David Kolář a Tomáš Dlouhý.
V jarní části sezóny se k nim připojil
ještě Patrik Kunt. Je jenom dobré, že
mladí hráči dostávají příležitost. Je to
dobrá cesta pro zajištění budoucnosti
fotbalu ve Vědomicích.
Další skvělou věcí pro celý
vědomický sport i společenský život v
obci je získání dotace z EU na realizaci
víceúčelového zázemí pro sportovní
klub a další spolky ve Vědomicích,
jehož výstavba byla již započata.
Závěrem bych chtěl poděkovat za
přízeň všem našim fanouškům, kterou
nám projevovali po celou sezónu a
popřát jim pěkné sportovní zážitky i v
ročníku 201 4/201 5 .
J.S.
Vědomické noviny
SK SAHARA Vědomice – volejbal
Z volejbalového klubu SK SAHARA
tak jsme se konečně dočkali a začali se sportováním na
venkovním hřišti, ale bohužel nebude mít dlouhého trvání. S
nostalgií se loučíme se zažitým prostředím. Plánovaná
výstavba sportovního zařízení nám jako jediným zruší
sportoviště. Dostaneme šanci využívat hřiště u Labe, ale
podmínky a prostředí není srovnatelné. Proto si přejeme, aby
výstavba byla co nejdříve dokončena a my se vrátili na nová
hřiště i se zázemím.
O víkendu jsme volejbalový míč vyměnili za kola a vyrazili
na zkušební okruh okolo Roudnice n.L. V Libotenicích jsme
přívozem překonali Labe a po druhé straně se vrátili. Vcelku
slušný výlet, sloužící pro některé, aby si zvykli na tlak sedačky
na tvářičky, co jsou pod zády. Tato aktivita se nám zalíbila
natolik, že plánujeme další projížďky po okolí. I když jsme
přišli o sportoviště, nehrozí, že založíme ve Vědomicích klub
cyklistických dálkoplazů.
Jedná se pouze o rozvíjení sportovního ducha a utužování
KNIHOVNA
C O NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
Přijďte se podívat! Od 9. června
máme opět nový soubor knih z
Litoměřic.
Časopisy,
romány,
detektivky, pohádky, příběhy o
koních,
o prvních láskách,
komiksy... Díky těmto souborům knih
z knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích
mají naši čtenáři jistotu, že tu vždy
naleznou něco nového. 4x za rok se
vymění cca 1 50 knih všech žánrů.
Bez této služby by naše knihovna
nebyla tím, čím je dnes. Kdo by si
stále dokola půjčoval stejné knihy. A
pořizování nových knih, jak jistě
čtenář ví, je velice nákladnou
záležitostí.
Otevírací doba pro čtenáře zůstává i
kolektivu při společenských aktivitách. Kladem je také, že
tento výlet jsme zvládli i bez zdravotních následků cyklistek,
vyjma otlačenin. Pouze menší problém nastal, když Gabča při
odjezdu z Trumpetky zjistila, že má prázdné zadní kolo. Jenže
členem výpravy byl profesionální mechanik na kola Vláďa, a
tak se za chvíli mohlo pokračovat v
návratu domů.
Nyní připravujeme naše pracně
budované stávající zázemí na
přepravu. Musíme oddělit jednotlivé
celky, aby byla možná manipulace na
dočasná stanoviště. Malá kabina se
přesune k Labi a stavební buňka se
nabídne k prodeji. Zastřešené sezení se částečně demontuje
tak, aby po dokončení stavby mohlo být opětovně sestaveno
a být i nadále využíváno.
S.T.
o prázdninách stejná. Pondělí 9-11 ,
1 6:30-1 7:30 a úterý 1 6:30-1 7:30.
Kavárnička v knihovně rovněž
funguje beze změny.
Výtvarné dílny pro děti o
prázdninách budou každé úterý
dopoledne. V otevíracích hodinách
(v pondělí a v úterý odpoledne)
mohou v knihovně hrát stolní hry,
stavět ze stavebnic (lego apod.),
využívat tělocvičnu nebo bezplatně
použít počítač s přístupem na
internet.
Rovněž připomínám, že stále
probíhá soutěž. Za přečtené knihy
sbíráme perličky. Do listopadu, kdy
soutěž končí, máte ještě možnost
dost perel ulovit!
I.F
VÍTE, ŽE
historicky první zápas ve fotbale byl v Roudnici?
Dojde-li v českých ligových luzích někdy na spory kolem
fotbalové historie, řeší se většinou, zdali byla první Slavia
nebo Sparta. Ani jednomu z pražských S však primát
nejstaršího utkání hraného v Čechách nenáleží. Nepatří ani
žádnému jinému ligovému městu.
Historické prameny situují první utkání v Čechách do
Roudnice nad Labem. Psal se rok 1 887 a na ostrově
uprostřed Labe proti sobě stanuli tamní Sokolové a veslaři z
Českého Athletic Clubu. Není známo přesné datum, výsledek,
pravidla ani jiné podrobnosti, přesto je zdroj informace, kterým
není nikdo jiný než všudybyl Josef Rössler Ořovský, tak
věrohodný, že se roudnické prvenství bere jako fakt.
I nadále zde pěstují kopanou Sokolové i veslaři, kteří roku
1 892 zopakují premiéru veřejného fotbalového zápasu v
http://knihovnavedomice.cz
P RÁZDNINOVÝ
PROGRAM
ÚTERNÍCH
DOPOLEDNÍCH VÝTVARNÝCH DÍLEN
Každý týden bude připraven tématický okruh,
při kterém se děti dozvědí něco o příslušném
materiálu a vyrobí si z něj výrobek
1 .7.
Sklo
8.7.
Papír
1 5.7. Textil
22.7. Drát
29.7. Dřevo
5.8.
Plast
1 2.8. Hliník
1 9.8. Vlna
26.8. Kůže
Začínáme v 1 0:00 hodin. Dílna bude trvat
přibližně 2 hodiny.
Program je vhodný pro samostané děti od 5ti
let. Pro mladší děti s doprovodem dospělého
nebo staršího sourozence.
Čechách. Ani tentokrát však pro historii nezůstane zachován
výsledek. Roudnickým to ale nemusí vadit, neboť za rok
zápas zopakují a tentokrát již je známo i resumé. Veslaři z
Českého Athletic Clubu porazili sokolskou Tělovýchovnou
jednotu 1 :0. Ptáte se na zdroj? Josef Rössler Ořovský.
O tehdejších fotbalových reáliích dobře vypovídají dva účetní
doklady, které pro svou knihu Dějiny československé kopané
objevil v archivu tehdejšího SK Roudnice Karel Petrů (mj.
trenér našich fotbalistů na stříbrném MS 1 934).
První doklad je příjmový a zní takto:
Přijal jsem za upotřebení šerp ku kopané zl. 3.60. (29. 8. 92,
Drbohlav)
Druhý doklad je výdajový a o tři dny starší:
Výlohy při hře „Footbal“ od 7ho do 1 5ho 1 892. Za odnášení,
přinášení tyček, za postavení a vyměřování místa atd. S zl.
4,- (1 . 9. 1 892, Karel Zachytal t.č. správce domu)
Kronika českého fotbalu (Miloslav Jenšík a Jiří Macků);
Dějiny československého fotbalu (Karel Petrů)
Vědomické noviny
strana 9
Kultura
Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:
S LET ČARODĚJNIC VĚDOMICKÝCH
30. dubna se již tradičně v naší obci konal Slet. Přiletěli
čarodějnice a ježibaby různého věku, od těch nejmenších po
ty zasloužilé. Právě pro nejmladší účastníky byl připraven
program u obecního úřadu. Jednalo se o disciplíny veskrze
čarodějné, které vyžadovaly odvahu a silný žaludek. Například
pití lektvaru s červem uvnitř. Co na tom, že to byla limča s
kyselou žížalou. Další disciplínou byl let na koštěti, plivání do
dálky, přenášení vydloubnutého oka na lžíci, nebo lovení
pavouka ze sklenice barevného slizuS
Kdo chtěl, mohl opět využít služeb našeho salonu U baby
JAGY, kde čarodějnice rozcuchali a zmalovali tak, že často
nepoznali ani samy sebe.
Čarodějnici k upálení letos vezly na kole k Labi dvě sličné
mladé čarodějky. Průvod proletěl obcí a svou cestu zakončil v
areálu u Labe, kde byla vycpaná čarodějnice upálena. S ní
shořelo všechno zlé, co se v uplynulém roce stalo.
Pak už následoval jen veselý rej při hudbě a hodování. Noví
nájemci bistra U Sumce se snažili návštěvníkům splnit každé
jejich přání a nezalekli se ani hrůzného vzezření některých
čarodějných bytostí.
Nebýt vandalismu některých návštěvníků, kteří po skončení
reje nejen tropili hluk, ale poškozovali i majetek obce a
občanů, byla by akce nadmíru úspěšná. Dík patří všem, kteří
akci zajišťovali, ať v kostýmu, nebo v "civilu".
D ĚTSKÝ DEN
http://knihovnavedomice.cz
Letošní oslava Dne dětí se vydařila. Po dlouhé době nám
přálo počasí a tak jsme si zopakovali loňskou KOLOŠKOLU.
Původně jsme ji připravili na loňský červen. Tehdy však začalo
pršet a přišla povodeň. Akci jsme přeložili na září. Ani tenkrát
nám však počasí nepřálo a v dešti na okruh vyjelo jen pár
účastníků. Letos jsme změnili tajenku a doprovodné disciplíny
a akci jsme zrealizovali.
Sešli jsme se v Areálu U Sumce, kde cyklisté dostali mapku
trasy a hrací kartu. Čekala je cesta do Černěvsi a zpět. Po
trase bylo rozmístěno 1 0 tabulí, vždy s trojicí otázek. Jedna
sada otázek byla pro dospělé (byly to hlášky z trilogie Slunce,
senoS), dvě sady otázek byly určeny dětem a byly z oblasti
dopravní výchovy. Po návratu z okruhu zbývalo vyluštit kód a
za vyluštěnou tajenku děti čekala odměna.
Další část soutěží byla připravena přímo v areálu. Záchrana a
ošetření zraněného, třídění pilulek, slalom s teploměrem,
hledání správné cesty bludištěm a vlastnoruční výroba
bublifuku. Nechybělo ani tradiční skládání znaku obce.
Děkuji členkám Komise pro občanské záležitosti i všem
pomocníků, díky kterým akce proběhla ke spokojenosti všech
účastníků a hlavně dětí, kterých přišlo přes padesát.
D IVADLO
Tak to tu dlouho nebylo! Do naší obce zavítalo divadlo. A sice
soubor ochotníků z obce Koštice. Přijeli s představením
"Dokonalá svatba". Je to komedie ze současnosti anglického
dramatika Robina Hawdona. Ženich se ráno probudí po
opravdu povedené rozlučce se svobodou v posteli se slečnou,
která ale vůbec není jeho nastávající nevěsta.
Tak nějak začíná představení, které jste měli možnost vidět 1 .
června odpoledne v areálu U Sumce. A kdo chtěl vědět, jak to
bylo dál, ten se na představení přišel podívat. A ten, kdo
přišel, určitě nelitoval. Byla to komedie, jak se patří. Herecké
výkony byly vynikající a leckoho po představení bolely
chechtací svaly. Na hercích bylo vidět, že je hraní opravdu
baví. K tomu se přidalo i krásné počasí.
Jen škoda, že si na představení nenašlo cestu více diváků.
I.F.
strana 1 0
Vědomické noviny
2/201 4
Příloha Vědomických novin
Pro děti
Ahoj děti. Tak tu máme prázdniny a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, omalovánka a také malá
pohádka. Všechny obrázky můžete vymalovat.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně všechny míče v tomto výtisku novin a vyřešte úkoly na této stránce.
Tuto stránku přineste do knihovny. Tam vás čeká odměna!
KRTEK A FOTBAL
S OUTĚŽNÍ KUPÓN
KOPANÁ
Volám
hráče
zblízka
z
dáli,
Udělal si krtek
Jméno:
kteří by si rádi hráli,
při zápase krtinu,
.......................................................
ať si zítra přivstanou,
vůbec se to nelíbilo
budeme hrát kopanou!
hlavnímu sudímu.
„A ze hřiště! Ven!”
na krtečka řval.
Bez výčitek svědomí
červenou mu dal.
„Hřiště není holubník,
to bys mohl vědět,
jako správný divák
měls na tribuně sedět.”
„Červená, nečervená,
nebudu přece platit,”
pomyslel si krtek
a rozhodl se vrátit.
Svoji novou krtinu
udělal si v bráně,
nevšiml si ale,
že míč letí právě.
Překvapený byl,
když vystrčil hlavu
a než se stačil nadechnout,
dostal pořádnou ránu.
Poslouchat se musí,
to krtek už teď ví,
příště se hrabat na hřiště
dobře rozmyslí.
Věk: .............
Počet obrázků míče: ...............
OMALOVÁNKA
Víte, že...
fotbal hrajou i holky!
Pojďte si zahrát fotbal!
SK SAHARA Vědomice
pořádá
Nábor hráčů a hráček
ve věku 6 - 9 let do přípravky fotbalu.
Přihlášky zájemců do 30.8.201 4
na telefon 732 952 275
Bára Cankářová
Tréninky zahajují od září 201 4 na hřišti
SK SAHARA Vědomice
P OHÁDKA O FOTBALOVÉM MÍČI .
Před dávnými a dávnými časy, za sedmero horami a řekami, žily, byly dvě
děti. Lépe řečeno dva kluci, kteří se jmenovali Matěj a Honza.
Matěj a Honza byli velice neposední a prováděli různé lumpačiny.
Jednoho dne maminka řekla: „Neseďte pořád doma a běžte si ven hrát.“
Nevěděli, co by mohli dělat, a tak se rozhodli podívat se k
tatínkovi do truhlářské dílny, kde našli kus dřeva, který se
podobal kostce. Matěj řekl: „Jů, s tím bude určitě velká
švanda!“ S kostkou si začali házet. Při házení jim
několikrát spadla na zem a rohy se postupně urazily. Kluci
si hráli celý den, až se setmělo a maminka je zavolala k večeři. Kluci rychle
odhodili krychli na zem a běželi domů.
Druhý den tatínek dřevěnou kostku našel a řekl si: “Jak si s tím kluci mohou
hrát, vždyť je to samá tříska!“ A tak dřevo piloval, brousil, všelijak šmirgloval,
až se z dřeva stala dřevěná koule. Zavolal kluky, aby se šli podívat, co jim
vyrobil. Kluci přiběhli a zaradovali se: „Jů, to si můžeme i kutálet!“
Jenže to nezůstalo jen u kutálení, ale začali do koule i kopat. Najednou
Matěj začal brečet: “Mami, mami au, au, to bolí!“ Maminka vyběhla z domu,
podívala se na Matějův palec a řekla: „Kluci, co vás to napadlo kopat do
dřeva?“ A tak maminka dostala nápad a ušila klukům látkový míč, aby kluci
už nikdy neměli okopané palce.
Spoj všechny body,
A tak vznikl první míč - Hadrák a od té doby jsou míče kulaté.
fotbalistovi pak vybarvi dres.
S POJOVAČKA
strana 41
Vědomické noviny
Příloha Vědomických novin
KŘÍŽOVKA
U soudu: "Obžalovaný, poznváte ten míč?" - "Ne!" "Odveďte ho!"
Druhý den: " Obžalovaný, poznáváte ten míč?" - "Ano" - "No vida, a kde jste ho viděl?" Odpověď je v tajence!
F OTBALOVÉ RECEPTY
S MAŽENÉ KOPAČKY
Ingredience:
800 g kuřecích prsou, sůl,
200 ml mléka,
1 lžíce bazalky, hrst petrželové
nati, 300 g hrubé mouky, 1 50 g
strouhanky, 1 kypřicí prášek do
pečiva, 4 stroužky česneku, 1
lžíce pepře, 2 lžíce sladké
papriky, 1 lžíce pálivé papriky,
1 lžička muškátového květu, 1
lžička mletého římského
kmínu, olej na smažení, hrnek
majonézy, 2 lžíce kečupu
Postup:
Kuřecí prsa nakrájíme na větší
nudle a osolíme je. V misce
smícháme mléko s bazalkou a
nakrájenou petrželkou. V
druhé míse smícháme mouku
se strouhankou, práškem do
pečiva,
prolisovaným
česnekem, solí a kořením.
Čtyři lžíce této směsi
vmícháme do mléka s
bylinkami. Kousky kuřete
namáčíme
postupně
v
zahuštěném bylinkovém mléce
a pak je obalujeme v kořeněné
Vědomické noviny
2/201 4
mouce. Smažíme dokřupava
ve vyšší vrstvě oleje.
Podáváme s majonézou
smíchanou s kečupem.
B ŘEVNO
Ingredience:
1 plát listového těsta, 1 vejce,
1 lžíce sezamu, 20 g
strouhaného sýru, 20 g na
malé kousky, nakrájené šunky,
2 stroužky česneku, tymián,
hrubě mletá sůl
Postup:
Listové těsto položené na
pečicím
papíru
lehce
rozválíme
a
potřeme
rozšlehaným vejcem. Čtvrtinu
posypeme sezamem, druhou
strouhaným sýrem, třetí
šunkou a čtvrtou najemno
nasekaným
česnekem
smíchaným s tymiánem.
Posypeme hrubou solí. Těsto
nakrájíme na 1 cm široké
pruhy, které ale necháme ležet
na pečicím papíru. Takto těsto
přeneseme na plech, který
dáme do trouby vyhřáté na
200 °C. Pečeme 1 5 minut.
Táboření v podsadových stanech je něčím trochu zvláštní.
Víte čím? Podsadový stan je totiž český vynález.
Dodnes se jím čeští skauti pyšní na různých
mezinárodních srazech. V tajence je název dvou
souhvězdí, které jsou vidět v létě na noční obloze a který
by měl každý pořádný táborník bez problému najít.
Vodorovně:
Svisle:
A. jméno běžce Zátopka
1.
slovenská
hudební
B. tajenka
skupina, korálový ostrov
C. jméno Komenského
2. osobní zájmeno, vedle,
D. ruské ženské jméno
MPZ Indonézie
E. tropické šílenství
3. čistící prostředek, stoh
F. tohle to
slámy
G. tajenka
4. provazy se smyčkou,
H. druh bonbonu
bicykly
strana 2
Soptíci z Vědomic
Všechny informace najdete na:
http://sdhvedomice.unas.cz
N ĚCO
MÁLO Z TOHO CO SE U NÁS UDÁLO, DĚJE A
BUDE KONAT:
Zúčastnili jsme se:
Celorepublikového setkání přípravek v Čelákovicích
Naše družstvo předvedlo ukázku uhašení hořícího domu,
kde vznikl požár od nevypnuté žehličky.
Jednotka hasičů SDH Vědomice - Pepa, Kryštof,
Míša,Terezka, Máťa Š, Martínek, Máťa Z a Zuzka
Manželé Zajíčkovi - Zuzka a Máťa z hořícího domu, Velitel
zásahu - Martínek s hasicím autem
Obrovský úspěch jsme měli v Okresním kole hry Plamen
K plnění disciplín jsme nastoupili v sobotu v 9 hod. Mladší
žáci začínali štafetou požárních dvojic a starší žáci začali
PÚ CTIF. Poté jsme si soutěže vyměnili. Zbývající disciplíny
byly kvůli nepřízni počasí zrušeny. V neděli jsme do Brozan
dorazili opět za vydatného deště. Přesunuli jsme se do
tělocvičny a čekali, co se bude dít. Rada mládeže rozhodla,
že požární útoky se budou dělat i za deště. Počasí
vyloženě pro záchranáře si s námi zahrávalo. Za takového
počasí jsme dosud nezávodili; byla to pro nás premiéra a
povedla se nám na výbornou. Je vidět, že hasiči se vody
nebojí a jsou s ním opravdu kamarádi.
Mladší žáci: Kristýna, Zděnda, Matyáš, Káťa, Bára, Honza,
Míša, Bertík, Eliška, Máťa Z.
Celkové umístění v okresu: 2. místo
Starší žáci: Lucka, Káťa, Michal, Kuba, Vojta Hon., Vojta
Ha., Niky, Míla a Vendy.
Celkové umístění v okresu: 5.místo
21 .6. 201 4 se bude ve Vědomicích na hřišti fotbalové
farmy konat od 9 hod. 2.ročník soutěže mladých hasičů.
Připravena je pro soutěžící družstva: štafeta 4 x 60m a
požární útok. Po soutěži bude pro děti připravena pěna a
možná, že nám opět z nebe budou padat bonbony :-)
Zároveň bude probíhat nábor nových mladých hasičů ,
které opět od září čeká kolo soutěží.
Kdo se tedy chce přidat k nám a posílit, už takto početnou
sestavu mladých hasičů, může se přijít podívat, právě dne
21 .6. na hřiště fotbalové farmy.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům mladých
hasičů a sponzorům, kteří nám pomohli a stále pomáhají.
Jsme nesmírně vděčni opravdu za každou pomoc, ať už je
jakákoliv.
Letos se nám povedlo již zakoupit přetlakový ventil, který je
potřebný na naše tréninky a soutěže. Také už máme svoje
nástřikové terče a díky dotaci města Roudnice n/L budeme
mít k terčům i svoji časomíru. Také bychom chtěli
poděkovat Nadaci ČEZ za příspěvek na kladinu a nové
vzduchovky a firmě MONDI Štětí a.s., díky které budou děti
mít sjednocené sportovní oblečení.
Ještě je tady jedna věc, která nás stále mrzí. Jako jediní v
okrese Litoměřice, bohužel, stále nemáme žádné hasičské
vozidlo. A tak nám opět nezbývá, než po závodech jezdit
jako svatba a spoléhat na velkou pomoc rodičů.
Myslíme si, že by si děti za ty 3 roky práce a dřiny už
opravdu nějaké to staré hasičské autíčko zasloužily. Za ty
úžasné úspěchy, které předvádějí, by ho měly za odměnu.
Hrozně moc bychom jim ho přáli!
Musíme tedy věřit, že se ti naši malí hasiči někdy
hasičského auta dočkají.
Vědomické noviny
strana 91 3
VÍTE ŽE,
V OBCI PLATÍ O BECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č .
HLUČNÝCH ČINNOSTÍ?
1 /201 3
O REGULACI
Její text, tak jako texty všech platných OZV naleznete na
www.vedomice.cz.
Týká se omezení činností o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu, kdy je každý povinen zdržet se používání zařízení
a přístrojů způsobujících hluk.
Jedná se zejména o travní sekačky, motorové pily...
Dále upozorňujeme na platnost vyhlášy č. 2/2007 O stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
!Každý pes, který se pohybuje na veřejném prostranství, musí být
veden na vodítku!
Porušení ustanovení obecně závazných vyhlášek se postihuje podle zákona č. 200/1 990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
OBEC VĚDOMICE HLEDÁ NOVÉHO KRONIKÁŘE
Hledáme nového kronikáře na uvolněné místo po paní Renatě Tylové, která požádala z důvodu pracovního vytížení o
ukončení smlouvy v závěru roku 201 3.
Děkujeme jí za vedení kronik v letech 2004 až 201 3.
Obecní kronika je důležitou součástí paměti obce i jejich občanů. Vést kroniku je
povinností každé obce.
Hledáme kronikáře, který by dokázal pravdivě, věcně a věrně zachytit významné
události týkající se naší obce již od roku 201 4. Hlavní náplní kronikáře je
shromažďovat údaje a zpracovávat zápisy do obecní kroniky v elektronické podobě.
Kronikář by měl být dobrý češtinář, účastnit se veřejného života v obci, sledovat
informace v médiích a měl by dokázat oddělit podstatné věci od bezvýznamných. A
především musí mít čas a nadšení pro věc. Za práci kronikáře náleží finanční
odměna cca 6000,- Kč za zpracování kroniky na jeden rok.
Prosíme zájemce o tuto záslužnou práci, aby se co nejdříve přihlásili na obecní úřad.
Pozvánka
na pátek, 27. června do bistra U Sumce.
Od 1 4 do 23 hodin pořádáme akci
HURÁ PRÁZDNINY!
Přijďte na diskotéku - rozloučit se se školním
rokem a přivítat prázdniny.
G IRO DE ZAVADILKA
Klub cyklistů roudnických pořádá ve dnech 5. a 6. července
201 4 cyklistické závody na okruhu Zavadilka, se startem a
cílem ve Vědomicích.
Objížďka bude vedena ulicemi Chovatelů, Vetelská,
Spojovací a Lesní;
Na Průhonu, Roudnická a Ke Statku.
Žádáme občany, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou
pozornost dopravě a dbali své osobní bezpečnosti.
Ještě nemáte hlášení místního rozhlasu ve svém e-mailu?
Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu na e-mail:
Máte-li zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na Váš e-mail, zaregistrujte se na adrese
[email protected]
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do textu napište jméno (nepovinné). Zprávy Vám budeme
zasílat na adresu, ze které se zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv zrušit.
Termín uzávěrky příštího čísla je 1 5.9.201 4.
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 41 3 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 1 4 21 3, v nákladu 300 ks - červen 201 4.
Tel: 41 6 837 240, E-mail: [email protected], http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
strana 1 40
Vědomické noviny

Podobné dokumenty

volný čas

volný čas přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hlavního města Prahy magistrát. Dotace jsou určeny fyzickým i právnickým osobám. Pr...

Více

Created by zisava

Created by zisava Praha Dinopark

Více

Janov. K-OD 05_12

Janov. K-OD 05_12 Zastupitelstvem obce na změny využití území, podkladem pro zpracování zadání, které je podkladem pro koncept územního plánu. Důvody pro zpracování územního plánu nového. 1. ledna 2007 vstoupil v pl...

Více

volny cas 2015-2b

volny cas 2015-2b výstavy i této vinárny byl Wilhelm Huebel, hostinský z Dlouhých Mostů uLiberce. Nápad s vinárnou v sudu se mu zalíbil natolik, že přesvědčil několik svých přátel a po skončení výstavy sud za 600 zl...

Více

volny cas

volny cas Dne 20. září 1974 však došlo k požáru, při němž celý objekt včetně Obřího sudu shořel. Ačkoliv se později několikrát uvažovalo o obnově[2] jak komplexu, tak rozhledny, dlouhou dobu k němu nedošlo. ...

Více

provoz jeslí ve vybraných městech ČR Zaostřeno

provoz jeslí ve vybraných městech ČR Zaostřeno (Brno). „Chodím do práce a další dny hlídá babička. Do jeslí chodí dítě proto,že nechci,aby bylo jen se starými lidmi“ (Litoměřice). Pokud rodiče uváděli další zvažované varianty péče o děti, větši...

Více

Noviny 3/2014 - Knihovna Vědomice

Noviny 3/2014 - Knihovna Vědomice ZUR ÚK vedené jako koridor nadmístního významu II/240, který je sledován jako veřejně prospěšná stavba a to tak, aby byl veden co nejdále od současně zastavěného území obce Vědomice. Koridor pro no...

Více