Profil společnosti 2012

Transkript

Profil společnosti 2012
Profil sKUPINY EUROVIA CS 2012
EUROVIA CS GROUP profile 2012
Obsah Contents
6
60 let působení v České a Slovenské republice 60 years of activity in the Czech and Slovak Republics
10
Slovo generálního ředitele CEO editorial
12
Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure
14
Působení Skupiny EUROVIA CS Eurovia CS Group locations
15
Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group’s batch mixing plants and quarries
16
Obchodní a finanční výsledky Business and financial results
18
PPP projekt R1 na Slovensku The PPP project R1 in Slovakia
20
Silnice a městské komunikace Roads and urban streets
22Mosty Bridges
24
Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones
26
Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar track lines
28
Cyklostezky a sportovní stavby Cycling routes and sports facilities
30
Speciální stavby Special constructions
32
Design & Build Design & Build
34
Obalovny a lomy Batch mixing plants and quarries
36Technologie Technology
38
Technologie, jak šel čas Technology reflects the passage of time
40
Společenská odpovědnost Social responsibility
42Certifikáty Certificates
44
Dosažené úspěchy Successes achieved
46
Naši zaměstnanci Our employees
48Kontakty Contacts
www.eurovia.cz www.eurovia.sk
6
Mariánský most v Ústí nad
Labem byl Světovou asociací pro
mosty a inženýrské konstrukce
zařazen v roce 2001 mezi pět
nejvýznamnějších mostních
staveb na světě.
60 let působení v České a Slovenské republice
60 years of activity in the Czech and Slovak Republics
Založení stavební Skupiny EUROVIA CS se datuje
k 1. březnu 1952. Tehdy vzniká z Dopravních staveb Havlíčkův Brod národní podnik Stavby silnic
a železnic. Spolu s přejmenováním se přesouvá
sídlo do Prahy.
The EUROVIA CS Construction Group was established on 1 March,
1952. At that time, Dopravní stavby (Transport Infrastructure Building
Company) of Havlíčkův Brod was transformed to the National enterprise
Stavby silnic a železnic (Road & Railroad Construction Company). The
company, thus renamed, moved its corporate headquarters to Prague.
Od poloviny 50. let se mění specializace podniku
a začínají jasně dominovat stavby dopravní infrastruktury. V následujících letech probíhá několik
organizačních změn, ta největší se odehrává
v roce 1958, kdy začleněním národních podniků
Baraba a Živičné vozovky vznikají tzv. „velké SSŽ“.
V té době podnik zaměstnává přes osm tisíc lidí.
From the mid-1950s onwards the focus of the enterprise has been
shifting, and the company’s business began to be clearly dominated
by transport infrastructure projects. In subsequent years, several
organizational changes took place: the most important one was in
1958, when the incorporation of the national enterprises Baraba and
Živičné vozovky (Bitumen Road Carpeting Co.) gave rise to the so‑called
“Big SSŽ”, i.e., the “Big Road & Railroad Construction Company”.
The corporate workforce was more than 8,000 at that time.
Na začátku roku 1965 vzniká v Bratislavě VHJ
Československé inžinierske stavby, později přejmenované na Inžinierske staviteľstvo, pod jehož
správu od 1. dubna patří i Stavby silnic a železnic.
To trvá až do června 1988, kdy je ze SSŽ státní
podnik.
V květnu 1992 se podnik mění na akciovou společnost. Po privatizačním procesu se v červenci
1992 majoritním vlastníkem SSŽ stává francouzská společnost Entreprise Jean Lefebvre. V druhé
polovině roku 2001 přebírá majoritu francouzská
společnost Eurovia ze skupiny VINCI, která v roce
2006 získává stoprocentní podíl.
In 2001, the World Association
for Bridges and Engineering
Structures ranked the Mariánský
Bridge at Ústí nad Labem among
the five most important bridge
structures in the world.
Kruhová křižovatka,
napojení průtahu městem
na most přes Labe, Kolín.
Roundabout, connection
of city thoroughfare to Labe
river bridge, Kolín.
Early in 1965, Československé inžinierske stavby (Czechoslovakian
Engineering Construction Company) was established in Bratislava as
a so-called “Production & Economic Unit” (VHJ). Later it was renamed
to Inžinierske staviteľstvo (Engineering Construction Company), which
also controlled SSŽ from 1 April. This situation persisted until June, 1988
when SSŽ became a “state enterprise”.
In May, 1992 the company status changed to that of a stock-holding
company. Following the privatization process, the majority ownership
of SSŽ was acquired by Entreprise Jean Lefebvre of France in July, 1992.
In the second half of 2001, the majority stockholding was taken over
by the Eurovia of the VINCI Group, which became the sole owner of all
company stock in 2006.
Rekonstrukce mostu „Kameňák“
v Hradci Králové.
Reconstruction of “Kameňák” Bridge
at the city of Hradec Králové.
Výdlažba Jiřského náměstí
a Vikářské ulice na Pražském hradě.
Laying of pavement at Jiřské Square
and Vikářská Street within the
Prague Castle premises.
Obchvat města Chebu získal v roce
2000 ocenění „Za nejlepší investici“.
Dálnice D5
Kařez – Mýto.
In 2000, the highway bypass of the
town of Cheb received the “Best
Investment” award.
Rekonstrukce a dostavba
skokanského areálu Ještěd.
Reconstruction and the finishing
touches to the construction
of Ještěd ski jumping area.
Diaľničný privádzač R4
Košice Červený Rak – VSS.
Trunk road to the R4 freeway
Košice Červený Rak – VSS.
Kotevní stání na nábřeží Edvarda
Beneše v Praze umožňuje ukotvení až
15 osobních lodí. V roce 2008 získalo
cenu poroty v soutěži Česká dopravní
stavba roku.
The berths at Edvard Beneš Quay in
Prague provide room for the anchorage
of up to 15 passenger boats. In
2008, this structure was awarded the
Jury Prize of the “Czech Transport
Infrastructure Contest”.
The D5 freeway
Kařez – Mýto.
Modernizace železniční
trati Pečky – Kolín.
Rekonštrukcia námestia
v MPR Spišská Sobota.
Upgrade of
Pečky – Kolín railway line.
Reconstruction of a square
in MPR Spišská Sobota.
Stavba pražského metra
a Nuselského mostu obdržela
titul „Stavba 20. století“.
The Prague Subway and Nuselský
Bridge projects received the
“20th Century Structure” awards.
Modernizace části
I. koridoru, Kostěnice.
Modernization of the
No. I corridor, Kostěnice.
11
Slovo generálního ředitele
CEO editorial
Management
společnosti
EUROVIA CS
The EUROVIA
CS corporate
management
Vážení přátelé,
v letošním roce oslaví naše společnost 60. výročí od svého založení. Během několika desetiletí se z regionálního dodavatele stala silná
stavební skupina, lídr oboru, který je podepsán
pod řadou kvalitních projektů v České republice
i na Slovensku.
Jednou z loňských úspěšných akcí bylo dokončení stěžejní části PPP projektu výstavby rychlostní komunikace R1 na Slovensku. Jsem upřímně
rád, že jsme v relativně krátkém čase dokázali
dodat kvalitní stavbu s řadou zajímavých objektů a technologických řešení. Rád bych touto
cestou ještě jednou poděkoval všem, kteří se
na její výstavbě podíleli.
Bohužel jsme na prahu období, ve kterém
budeme opět slýchat o ekonomické krizi. Stát,
který je naším největším klientem, dramaticky
sníží investice do výstavby dopravní infrastruktury. I přes tuto skutečnost ale chceme
zachovat náš stávající obchodní model – ponechat v každém kraji zastoupení EUROVIA CS,
abychom zůstali našim zákazníkům co nejblíže.
Druhým podstatným krokem bude rozšíření
našeho portfolia prací, které chceme klientům
nabízet. Stěžejní část nabídky najdete při listování na následujících stránkách.
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva a generální ředitel
Chairman of the Board, CEO
Dear Madam/Sir,
This year, our Corporation is going to celebrate
the 60th anniversary of its foundation. Over several
decades, it advanced from the level of a regional
contractor to the position of a strong Construction
Group, the leader of its line of business, with
a number of high-quality projects both in the
Czech Republic and in Slovakia to its credit.
Ranking among last year’s success projects is
the completion of the pivotal part of the PPP
project of building the R1 speedway in Slovakia.
Honestly, it gives me great pleasure that we
have been able, within a relatively short span
of time, to deliver a high-quality structure
incorporating a number of interesting objects
and technological solutions. I’d like to thank
once again all those who have taken part in this
construction project.
Unfortunately, we are about to enter a period
when we will again be hearing news of an
economic crisis. The State, our biggest Client,
will dramatically cut down on investment in the
construction of transport infrastructure. However,
in spite of this fact, it is our intention to continue
adhering to our present-day business model –
maintaining a representation of EUROVIA CS in
each of the country’s regions in order to stay as
close as possible to our customers.
The second essential step will be to expand the
portfolio of works that we want to offer to our
clients. The core part of the range of our potential
deliveries can be found by leafing through the
following pages.
12
13
Struktura Skupiny Eurovia CS
EUROVIA CS Group structure
Skupina EUROVIA CS
Ing. Martin Borovka
EUROVIA Services, s. r. o.
Ing. Martin Borovka
Sekretariát GŘ
Oblast Slovensko
EUROVIA SK, a. s.
Ing. Róbert Šinály
Oblast Čechy západ
Ing. Zdeněk Novák
Oblast Čechy střed
Ing. Jan Tříška
Oblast Čechy východ
Ing. Petr Kolouch
Oblast Morava
Ing. Ján Špaňo
Obchodní ředitel
Ing. Juraj Dančišin
Závod Plzeň
Ing. Jan Muzika
Závod 3 – Praha
Ing. Miroslav Havlíček
Závod Liberec
Ing. Pavel Jiroušek
Závod Zlín
Ing. Josef Štafa
EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Dipl. Ing. Michael Junge
Závod Dopravné stavby
Ing. Andrej Dujava, CSc.
Závod Ústí nad Labem
Ing. Zdeněk Soukup
Závod 4 – Praha
Ing. Karel Hanzal
Závod Hradec Králové
Ing. Petr Boukal
Závod Morava jih
Ing. Martin Řehořek, MBA
EUROVIA Jakubčovice, s. r. o.
Ing. Dalibor Střílka
Vedoucí útvaru nákupů
Ing. Radim Hliňák
Závod Bratislava
Ing. Karol Bohunický
Závod Karlovy Vary
Ing. Antonín Rybáček, CSc.
Závod Řevnice
Ing. Jiří Hájek
Závod Pardubice
Ing. Petr Dohnálek
Závod Ostrava
Ing. Tomáš Vítek
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o.
Ing. Peter Gajdzica
Personální ředitelka
Mgr. Lenka Zachová
Závod Košice
Ing. Štefan Bálint
Závod České Budějovice
Ing. Pavel Vrba
GJW Praha, spol. s r. o.
Ing. Milan Koudelka
Závod Emulze Kolín
Ing. Leoš Bešťák
Závod Prešov
Ing. Sergej Galajda
EUROVIA Silba, a. s.
Josef Matoušek
Finanční ředitel
Grégoire Pinasseau
Oblast Obalovny a lomy
Eric Rouffet
Obchodní ředitel
Ing. Zdeněk Synáček
Vedoucí informatiky
Ing. Jaroslav Valenta
Technický ředitel
Ing. Michal Sýkora
Investiční ředitel
Ing. Zdeněk Langer, MBA
Závod Obalovny CZ
Ing. Antonín Hnízdo
7 provozoven
Bílý Kámen, Černovice, Česká, Dalovice,
Klecany, Středokluky, Úžín
OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o.
Václav Sinkule
Jihočeská obalovna, spol. s r. o.
Ing. Jan Mašek
Pražská obalovna Herink, s. r. o.
Ing. Markéta Chvátalová
VČO – Východočeská obalovna, s. r. o.
Petr Červinka
OMT – Obalovna Moravská Třebová, s. r. o.
Jiří Jün
Závod Stred
Ing. Tibor Fuchs
Závod Obaľovne
Ing. Marcel Baláž
UNIASFALT, s. r. o.
Ing. Martin Máté
Granvia Construction, s. r. o.
Ing. Martin Pekáček
Liberecká obalovna, s. r. o.
Zdeněk Zeman
SILASFALT, s. r. o.
Ing. Tomáš Bortl
Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o.
Josef Wolf
Vysvětlivky:
Explanatory notes:
závod
construction office
oblast
area of activity
filiálka PPP
PPP branch office
dceřiná společnost
subsidiary company
14
Působení Skupiny EUROVIA CS
Eurovia CS Group locations
15
Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group’s batch mixing plants and quarries
Horní Řasnice
Liberec
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Praha
Karlovy Vary
Kolín Pardubice
Řevnice
Ostrava
Plzeň
Machnín (LO)
Královec
Dubnice
Liberec
Bezděčín
Dolánky ÚžínChlum
Tachov
Košťálov
Chomutov Libochovany
Červený
Děpoltovice
Kostelec (LO)
Chraberce
Dalovice
Klecany
Straškov
Rvenice
Horní Tašovice
Praha Plaňany Hradec Králové-Plačice (VČO)
Středokluky
Velká Černoc
Chrtníky
Chomutovice
Třebnuška
Herink
Těškov
Pňovany
Letkov
Litice
Chornice
Ostrava-Kunčice
Jakubčovice nad Odrou
Staré Město
Šenov u Nového Jičína
Hněvotín
Valašské Meziříčí
Vyskytná nad Jihlavou
(Bílý Kámen)
Svrčovec
Zlín
Brno
Bystřec
Borušov (OMT)
Česká u Brna
Planá (JČO)
Zádveřice
České Budějovice
dceřiná společnost kamenolom /
subsidiary company quarry
ředitelství / headquarters
oblast / area of activity
závod / construction office
dceřiná společnost obalovna /
subsidiary company batch mixing plant
sektor / plant
provozovna kamenolom / quarry
dceřiná společnost / subsidiary company
Žilina
filiálka PPP / affiliated PPP branch
provozovna pískovna / sandpit
Poprad
(závod Dopravné stavby)
Košice
Prešov
Bratislava
Kvetnica
Dubná Skala
Malužiná
Michalovce
Sekier
Zvolen (závod Stred)
Nitra
Liptovská
Mara
Žilina
provozovna obalovna / batch mixing plant
Šelpice
Beladice
Hanišberg
Dubina
Vydumanec
Borovník
Juskova Voľa
Hradová
Zbudza
Sedlice
Šemša
Vígľaš
Brehov
16
17
Obchodní a finanční výsledky
Business and financial results
Konsolidované výkony [v mil. Kč]
Consolidated results [in CZK mil.]
Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč]
Consolidated group financial results [in CZK mil.]
dle účetních standardů IFRS / according to IFRS
Struktura zákazníků v roce 2011 [%]
Client structure in 2011 [%]
27 000
1 500
26 000
25 000
21
1 000
24 000
23 000
3
500
48
22 000
21 000
28
0
2009
24 511,7
2010
27 579,8
2011
2009
2010
2011
25 270,9
862,9
1 310,0
1 359,6
stát | kraje, města a obce | soukromý sektor | Granvia, a. s.
state government | regional governments, towns and municipalities | private sector | Granvia, a. s.
Počet zaměstnanců (k  31. 12. 2011)
Number of employees (as at 31 Dec. 2011)
Struktura stavebních prací v roce 2011 [%]
Structure of construction contracts in 2011 [%]
16
38
16
30
silnice, dálnice, měst. kom. | železnice a tramvajové trati | mosty | ostatní
roads | railways and streetcar track lines | bridges | other
Kapacita samofinancování [v  mil. Kč]
Capacity for self-financing [in CZK mil.]
4 500
5 000
4 000
4 000
3 500
3 000
3 000
2 000
2 500
1 000
2 000
0
2009
2010
2011
2009
3 806
3 599
4 003
1 757,4
2010
2 115,9
2011
2 219,2
18
Jak šel čas
Srpen 2007 – rozhodnutí vlády
SR o urychlené výstavbě dopravní
infrastruktury
Září 2007 – rozhodnutí vlády SR
o financování formou PPP
Březen 2009 – podpis koncesní smlouvy
Srpen 2009 – dohoda o financování stavby
Září 2009 – zahájení výstavby
Říjen 2011 – předání prvních tří úseků
do užívání veřejnosti
PPP projekt R1 na Slovensku
The PPP project R1 in Slovakia
Po rychlostní silnici R1 v úseku Nitra – Selenec, Selenec – Beladice
a Beladice – Tekovské Nemce projela 28. října 2011 první auta.
R1 na Slovensku, která byla vybudována jako PPP projekt, se zapsala
do historie stavební Skupiny EUROVIA CS jako její největší stavba.
Novou komunikaci letos doplní ještě čtvrtý úsek, a to severní obchvat
Banské Bystrice.
The Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, and Beladice – Tekovské Nemce
sections of the R1 speedway were opened to automobile traffic for the first
time on 28 October, 2011. The R1 freeway in Slovakia, built as a PPP project,
is recorded as the biggest construction project ever of EUROVIA CS
Construction Group. This new roadway will be complemented by an
additional, fourth section this year: the Banská Bystrica City northern
by-pass road.
Hlavní trasa
Celková délka: 51,6 km
Délka 1.–3. úseku: 46 km
Cena: 887 mil. eur
Kategorie: R 22,5
Počet stavebních objektů: 850
Lhůta výstavby 1.–3. úseku:
25 měsíců včetně designu
As time passed
August 2007 – Ruling by the SR
Government to speed up the construction
of the transport infrastructure
September 2007 – Ruling by the SR
Government to finance the construction
of PPP projects
March 2009 – License agreement signed
August 2009 – Agreement reached on the
financing of the project
September 2009 – Launch of construction
October 2011 – the first three sections are
handed over for public use
Main routing
Total length: 51.6 km
Length of the 1st through 3rd section: 46 km
Price: EUR 887 million
Category: R 22.5
Number of construction objects: 850
Deadline for the construction of the 1st
through 3rd section: 25 months incl. design
Kdo je kdo?
Objednatel: Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálného rozvoja Slovenské
republiky
Koncesionář: GRANVIA, a. s.
Zhotovitel: Granvia Construction, s. r. o.
(člen Skupiny EUROVIA CS)
Nezávislý dozor:
ARCADIS Geotechnika, a. s.
Technický poradce bank: Atkins
Generální projektant:
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant: Valbek, spol. s r. o., SHP
Zajímavá data
Plocha vozovek na R1: 1 100 tisíc m2
Objem zemních prací: 4,5 mil. m3
Objem betonu: 300 000 m3
Max. počet zaměstnanců na stavbě: 3 500
Počet strojů a nákladních vozidel: 850
Délka svodidel: 160 km
Délka protihlukových stěn na 1.–3. úseku:
32,2 km
Počet mostů na 1.–3. úseku: 54
Vysázeno bylo: 275 tisíc stromků a keřů
Who is who?
Client: Ministry of Transport,
Construction & Regional Development
of the Slovak Republic
Licensee: GRANVIA, a. s.
Contractor: Granvia Construction, s. r. o.
(member of EUROVIA CS Group)
Independent supervision:
ARCADIS Geotechnika, a. s.
Technical advisor of the banks: Atkins
General designer organization:
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Structural engineers (design):
Valbek, spol. s r. o., SHP
Interesting data
Surface area of roadways on the R1
freeway: 1,100 thousand m²
Volume of earth moving works: 4.5 mln m3
Quantity of concrete laid: 300,000 m3
Peak workforce on construction site: 3,500
Number of machines and trucks: 850
Length of guard rails (crash barriers): 160 km
Length of noise-abatement walls along
the 1st through 3rd sections: 32.2 km
Number of bridges on the 1st through 3rd
section: 54
Number of trees and bushes planted:
275 thousand
21
Naše stavby zlepšují dopravu ve městech
Our construction projects improve city transport
Mezi důležité stavby Skupiny EUROVIA CS
patří zcela určitě Vysočanská radiála, která
tvoří důležitou část dopravního systému
hlavního města Prahy. Jedná se o kapacitní
komunikaci dálničního typu pro převedení
dopravní zátěže systémem radiál a okruhů.
Významný projekt představuje přeložka
silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích
v úseku Rudolfovská – Vrbenská, která se
po dobudování dalších etap stane jednou
z páteřních komunikací města. Okružní
křižovatka Lipenská – Hamerská v Olomouci
získala čestné uznání v soutěži Dopravní
stavba roku 2010 Olomouckého kraje.
Svidník,
obchvat R4
Important projects by the EUROVIA CS Group
include the Vysočany Radial Road, a vital part of
Prague’s transport system. This is a high-capacity
motorway-style road to ease the traffic flow using
a system of radial and ring roads. Another major
project is the relay for roads II/156 and II/157 in
České Budějovice, in the Rudolfovská – Vrbenská
section, which after the other stages have been
built will become one of the key roads in the
city. The Lipenská – Hamerská roundabout in
Olomouc received an honourable mention in the
Olomouc Region’s Transport Construction of the
Year 2010 awards.
Olomouc,
III/4436, I/35 – okružní křižovatka
Lipenská – Hamerská
České Budějovice,
přeložka silnic II/156 a II/157,
2.1 etapa Rudolfovská – Vrbenská
1977
Dálnice D1 Mirošovice – Šternov
Silnice a městské
komunikace
Roads and urban streets
Úsek Mirošovice – Šternov byl
uveden do provozu v roce 1977.
O 15 let později byly zahájeny
práce na rozšíření dálnice.
Vůbec poprvé v historii zde byla
použita francouzská technologie
Flexiplast.
The Mirošovice – Šternov section
became operational in 1977.
Fifteen years later, works were
begun to widen the freeway.
A French technology, Flexiplast,
was applied here for the first
time ever in history.
Praha,
Vysočanská radiála
22
Moderní a ekologické mosty
Modern and environment-friendly bridges
Mostní objekt SO 205
na úseku rychlostní
silnice R1 Selenec –
Beladice, 2. úsek
Ledenice,
most evid. č. 14611-1
Mosty často tvoří dominantu celé stavby.
Jejich řešení jako celku i jednotlivým detailům
proto věnují architekti, projektanti i stavbaři výjimečnou pozornost. I proto sbírají
každoročně mosty z dílny EUROVIA CS řadu
ocenění. Vloni například most přes Nežárku
získal cenu za ekologický přínos. Na mostech
slovenské rychlostní komunikace R1 byla
využita unikátní technologie výsuvné skruže
nové generace – most přes Hosťovský potok
byl postaven s využitím příhradové skruže
s horním obloukem, která byla pro účely této
stavby dovezena až z Portugalska.
Bridges often are the dominant features of
construction projects. This is why architects,
designers as well as builders pay extraordinary
attention to their design as a whole, as much
as to the details of these structures. And this is
why each year, the bridges designed and built by
EUROVIA CS collect prizes and awards. Just as was
the case last year: the bridge spanning Nežárka
river was awarded a prize for its environmental
impact. The bridges which are part of the R1
speedway in Slovakia made use of the unique
technology of push-out centerings of a new
generation – the bridge crossing Hosťovský brook
was built using a top-arched, trussed centering,
imported specifically for the purpose of this
construction project from Portugal.
Most
evid. č. 10582-2,
přepad rybníka
Bezdrev
1970
Štátna cesta I/65 v úseku
Zlaté Moravce – Olichov
Horní Žďár,
most přes Nežárku
Výstavba celoprefabrikovaného
trojpólového nadjazdu nad
železnicou prebiehala v rokoch
1967–1970. Spodnú stavbu
tvoria prefabrikované stĺpy
a úložné prahy, základy sú
plošné. Nosná konštrukcia má
dĺžku 13,60 m.
The three-pole overpass of the
railway, of fully modular-design,
was built during the 1967–1970
period. The substructure
incorporates prefab columns and
foundation banks on a wide-area
bed. The supporting structure is
of 13.60 m in length.
Mosty
Bridges
25
Garantujeme kvalitu
We guarantee high quality
Rekonstrukce náměstí a památkových městských zón zaujímají v portfoliu služeb Skupiny
EUROVIA CS své stabilní místo. Kompletní
rekonstrukce zpravidla zahrnuje také sadové
úpravy, instalaci prvků drobné architektury
nebo práce na inženýrských sítích. Spokojenost
klientů ilustruje poděkování primátorů měst
Vranov nad Topĺou a Spišská Stará Ves, kteří
ocenili zaměstnance společnosti EUROVIA SK
za odpovědný přístup, kvalitní realizaci stavby
a příkladnou spolupráci.
Vranov nad Topĺou,
architektonicko-urbanistická
úprava centra
města – III. etapa
Reconstruction projects of town squares and
urban heritage zones occupy a stable position
within EUROVIA CS Group’s portfolio of services.
As a rule, a complete reconstruction also involves
the recreation of greenery, installation of minor
or ancillary architectural elements, or overhauls
of utility networks. An illustration of the clients‘
satisfaction has been the gratitude expressed by
the mayors of the towns Vranov nad Topĺou and
Spišská Stará Ves, who had words of appreciation
for EUROVIA SK employees for their responsible
attitude, quality implementation of the projects,
and exemplary cooperation.
Strakonice,
rekonstrukce Velkého
náměstí
Frýdlant,
regenerace náměstí
T. G. Masaryka
2002
Výdlažba Pražského hradu
Náměstí
a průmyslové zóny
Squares and industrial zones
Díky rekonstrukci se Jiřské
náměstí a Vikářská ulice
dostaly do souladu s ostatními
historickými stavbami v okolí.
Nového vzhledu se dočkala také
historická kašna z druhé poloviny
17. století.
Thanks to the completion of
reconstruction works, Jiřské
Square and Vikářská Street now
blend with the adjacent historical
buildings. The historical fountain
dating back to the 2nd half of the
17th century has also acquired
a new look.
Limbach,
regenerace centrální zóny
26
Po kolejích rychle a bezpečně
Rapid and safe railroad traffic
Strančice,
optimalizace trati
Benešov u Prahy
Cheb,
optimalizace trati
Planá u M. L.
Optimalizace kolejových tratí a rekonstrukce železničních koridorů výrazně přispívají
ke zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního
provozu a pohodlí cestujících. Optimalizace
trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb uspěla
v loňském roce v hlavní kategorii, Dopravní
stavby, soutěže České dopravní stavby roku.
Výstavba tramvajových tratí je náročná zejména tím, že musí být realizována v co nejkratší
době a je také žádoucí minimální omezení
okolního silničního provozu. Skupina EUROVIA CS přispěla v loňském roce ke zlepšení dopravní obslužnosti například v Praze a v Liberci.
The speed and safety of railroad traffic as well
as passenger comfort are greatly enhanced by
optimizing the rail tracks and by reconstructions
of the major railway routes. The optimization
project focused on the rail line from Planá
u Mariánských Lázní to Cheb received an award in
last year’s main category – Transport construction
projects – of the Czech Transport Infrastructure
Projects contest. Projects of streetcar track line
construction pose a challenge due particularly
to short deadlines and also to the desirability of
minimizing any obstacles to surrounding road
traffic. Last year, EUROVIA CS Group has made
contributions toward improving the transport
services e.g., in Prague and in Liberec.
Praha,
TT Podbaba,
ČD Podbaba,
1. etapa
1999
Modernizace trati Poříčany – Kolín
Jablonec nad Nisou,
modernizace tramvajové
trati v úseku Klicperova –
U Lomu
Rekonstrukce železničního
úseku Poříčany – Kolín proběhla
v letech 1997–1999. Ve Velimi
a Pečkách byla kompletně
opravena ostrovní nástupiště.
Práce zahrnovaly i výstavbu
nadjezdu a obchvatu Cerhenic.
Reconstruction of the Poříčany –
Kolín railtrack section took
place during the 1997–1999
period. In Velim and in Pečky,
the passenger platform islands
underwent complete overhauls.
The works carried out also
included the construction of
a highway overpass and
a by-pass road at Cerhenice.
Železnice
a tramvajové trati
Railways and streetcar track lines
29
Myslíme na cyklisty a sportovce
For the benefit of bikers and sportsmen
Cyklistika slaví v posledních letech vzestup
a každým rokem přibývají na území České
republiky a Slovenska kilometry cyklostezek.
Tímto trendem se řídí i Skupina EUROVIA CS
a trasy pro cyklisty zařadila do svého portfolia. Jednou z těch, které loni vznikly v České
republice, je cyklostezka v místě bývalé
vlakové trati mezi Přibyslaví a Sázavou. Vedle
toho se EUROVIA CS věnuje i rekonstrukcím a výstavbě sportovišť. V minulosti se
tak podepsala například pod modernizaci
skokanských můstků na Ještědu a vloni
vybudovala kromě jiného i sportovní areál při
ZŠ dr. M. Horákové v Kopřivnici.
Tatranská Kotlina,
cyklochodník
Spišská Bělá
Biking has been on an upward trend during
recent years, and many kilometers of bike trails
are being added on the territories of the Czech
and Slovak Republics each year. This trend is also
being followed by EUROVIA CS Group, which
has included biking routes in its portfolio. One
of last year’s brand-new bike trails in the Czech
Republic has been the trail following the routing
of the former rail line connecting Přibyslav and
Sázava. In addition, EUROVIA CS also is active in
both the reconstruction and new construction of
sports fields and areas. Thus, in the past, it has
left its signature e.g., on the refurbished Ještěd
ski jumps, and last year it has built, i.a., the sports
field adjacent to the Dr. M. Horáková Elementary
School at Kopřivnice.
Tatranská Kotlina,
cyklochodník Spišská Bělá
Kopřivnice,
školní sportovní hřiště
v areálu ZŠ dr. M. Horákové
2001
Rekonstrukce stadionu pražské Sparty
Cyklostezky
a sportovní stavby
Cycling routes and sports facilities
Rekonstrukce hrací plochy
nejznámějšího stadionu Sparty
v Praze na Letné proběhla v roce
2001. Kromě kompletní výměny
travnaté plochy přibyly také
nová závlaha a vyhřívání hrací
plochy.
Reconstruction of the playing
surface of the country’s bestknown Sparta soccer field in
Prague took place in 2001. This
involved a complete replacement
of the grass surface but also
included new, added irrigation
facilities and playground heating.
Cyklostezka
Přibyslav – Sázava
na Vysočině
30
Máme široký záběr
We have a wide range of projects
Vratislavice nad Nisou,
centrum, etapa 1 –
Multifunkční návštěvní,
vzdělávací a kulturní
zařízení
Revitalizace povodí Olše
v České republice –
I. etapa, část III.
Děčín,
polyfunkční bazén
Široké portfolio činností stavební Skupiny
EUROVIA CS doplňuje také budování čistíren
odpadních vod, rekonstrukce plavebních komor, výstavba protipovodňových opatření, ale
také hloubené a ražené tunely. Jedním z tunelů
dokončených v loňském roce je Olbramovický
tunel, který je součástí modernizace trati Votice – Benešov u Prahy. Ani tím však výčet aktivit
nekončí. Obyvatelé Děčína mohou od července
2011 využívat například nerezový polyfunkční
bazén s hloubkou 2 metry a se 6metrovou
potápěčskou jámou.
The wide-ranging portfolio of activities
of EUROVIA CS Group also includes the
construction of waste water treatment stations,
reconstruction of lift locks on waterways,
erection of flood-prevention structures, but
also both excavated and driven tunnels. One of
such tunnels completed last year has been the
Olbramovický Tunnel, part of the modernization
project of the Votice – Benešov u Prahy railway
line. Not even this can mark the end of listing of
these activities. As of July, 2011 the population
of the town of Děčín may enjoy, for example, the
multi-functional stainless steel pool 2 meters
deep, also featuring a 6-meter diving pit.
Modernizace
trati Votice –
Benešov u Prahy,
Olbramovický tunel
1981
Přesun kostela v Rakousku
V Rakousku uplatnila společnost
své zkušenosti s přesuny
objektů. V městečku Pill byl
zvednut a přemístěn 1 300 tun
těžký, historicky cenný kostel.
Jde o jeden z nejkrásnějších
barokních kostelů v Tyrolsku.
In Austria, the Corporation has
put its experience to good use
when heavy objects had to be
moved. In the little town of Pill,
a church building of historic value,
weighing 1,300 tons, was lifted
and moved to a new location.
This is one of the most beautiful
baroque churches in Tirol.
Speciální
stavby
Special constructions
33
Design & Build
Design & Build
Na konci roku 2010 jsme v Polsku zvítězili
ve výběrovém řízení na modernizaci trati č. 109
Kraków Biežanów – Wieliczka Rynek prostřednictvím metody Design & Build.
At the close of the year 2010 in Poland, we have won
the tender to modernize no. 109 railway line from
Kraków Biežanów to Wieliczka Rynek where the
Design & Build method was to be applied.
Optimalizaci celkem 5,5 km dlouhého úseku
železniční trati provede EUROVIA CS ve sdružení se společností Eurovia Polska. Na konci
srpna loňského roku byla zahájena demontáž
železničního svršku a technologií. Od listopadu pak probíhají další práce na železničním
spodku a svršku, demontáže trakčního vedení
a rekonstrukce nástupišť v železniční stanici
Wieliczka. Hlavní část prací byla naplánována
na březen a duben letošního roku. Zrekonstruováno bude také pět mostů a jeden propustek,
vybuduje se 1 400 m nástupištní hrany a v železničních stanicích Wieliczka a Kraków Biežanów bude zřízena kanalizace a odvodnění.
The railway line of 5.5 km total length will be
optimized by EUROVIA CS in association with
Eurovia Polska. Operations to dismantle the railroad
superstructure and technological accessories were
launched at the end of August last year. Starting in
November, further works are ongoing on the railroad
substructure and superstructure, dismantling of
the traction lines, and reconstruction of passenger
platforms at Wieliczka railway station. The major part
of the works is scheduled to take place during the
months of March and April this year. Furthermore, five
bridges and one culvert will undergo reconstruction;
1,400 m of passenger platform rims will be built; and
sewerage/draining lines will be laid at Wieliczka and
Kraków Biežanów railway stations.
Metoda Design & Build spočívá v nabízení
kompletního servisu zákazníkovi od zpracování
projektové dokumentace a řešení smluvních
vztahů až po realizaci stavby a předání hotového díla k užívání. Výhodou Design & Build je
minimalizace projektových rizik pro zadavatele
a snížení časových nároků projektu.
The Design & Build method offers the client
a comprehensive service, encompassing all the
activities from processing of the project design
documentation and dealing with contractual
relationships up to the execution proper of the
construction project and hand-over of the finished
works for actual operation. The Design & Build
method has the advantages of minimizing the client
risks associated with the project and of cutting down
on the execution time claimed by the project.
34
Obalovny a lomy
Batch mixing plants and quarries
Jednou z klíčových obchodních oblastí Skupiny
EUROVIA CS je také těžba a prodej materiálů a surovin. Vedle toho, jak stavíme, je třeba dbát i na to,
z čeho stavíme. EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří
k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům
drceného a těženého kameniva na českém trhu.
Od 1. října 2010 patří do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti
Tarmac CZ, a. s., a jejích předchůdců.
Another of EUROVIA CS Group’s key areas of commercial activity is
the extraction and sales of raw and other materials. It is important
how we build, but equally important are the materials we use to
build. EUROVIA Kamenolomy (EUROVIA Stone Quarries Corp.) ranks
among traditional producers of importance who supply the Czech
market with as-extracted as well as crushed stone aggregates. As
of 1 October 2010, this company is part of EUROVIA CS Group.
The company takes up the long tradition of Tarmac CZ Corp.
and its predecessors.
Kamenivo, které společnost EUROVIA Kamenolomy
produkuje, je jedním ze základních materiálů pro
stavební účely, např. pro výrobu betonových směsí,
asfaltem obalovaných směsí a v neposlední řadě i pro
železniční svršek. Společnost produkuje ve svých
21 lomech 56 druhů těženého a drceného kameniva,
které se liší barvou, zrnitostí a tvrdostí. Pět pískoven
nabízí 18 druhů písku. Jen v loňském roce společnost
vyprodukovala bezmála 6 miliónů tun kameniva.
The aggregates produced by EUROVIA Kamenolomy constitute one
of the basic construction materials, e.g., for the production of concrete
mixtures, for bituminous road carpeting mixtures, and last but not least,
for railtrack superstructures. At its 21 quarries the company produces
56 types of as-extracted and crushed aggregates which differ in color,
granularity, and hardness. Five sandpits turn out 18 types of sand. Last
year alone, the company produced almost 6 million tons of aggregates.
Do Skupiny EUROVIA CS patří rovněž lomařské
společnosti EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., v ČR
a EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., v SR. Sloučením
dvou závodů – Středočeské obalovny a Západočeské
obalovny – vznikl 1. 1. 2010 závod Obalovny CZ.
Tvoří ho celkem 7 obaloven – Bílý Kámen, Česká,
Černovice, Dalovice, Klecany, Úžín a Středokluky,
kde se plánuje nová výstavba obalovny. V roce 2011
závod vyrobil 401 262 tun směsí. Od roku 2010 figuruje ve struktuře společnosti závod Obaľovne. Sídlí
v Popradu a komplexně zastřešuje síť obalovacích
souprav společnosti na celém území Slovenska.
EUROVIA CS Group also incorporates the quarrying companies
EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., in the Czech Republic and
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., in the Slovak Republic. By merging
two existing works – Central Bohemia Batch Mixing Works and
West Bohemia Batch Mixing Works – The Batch Mixing Plant CZ
Division was established on 1. 1. 2010. The Division incorporates
a total of seven bituminous batch mixing plants – Bílý Kámen,
Česká, Černovice, Dalovice, Klecany, Úžín, and Středokluky where the
construction of a new batch mixing plant is in the planning stage.
In 2011, the Division produced a total of 401,262 tons of these
mixtures. Since 2010, the company’s structure has included the
Obaľovne factory. It is headquartered in Poprad and brings together
under one roof the company’s network of asphalt mixing plants
located throughout Slovakia.
Technologie
Technology
Společně s ČVUT v Praze a VUT
v Brně spolupracujeme při výzkumu
funkční vlastnosti asfaltových směsí.
S Technickou univerzitou v Košicích
spolupracujeme na projektu „Progresívne
konštrukcie a technológie v dopravnom
staviteľstve“.
Množství a různorodost technologického vybavení naší Skupiny
souvisí se šíří portfolia našich služeb. Každý z produktů, které
nabízíme, klade nároky na jiné technologie, stavební zařízení, stroje
či materiál. Neustále proto naše portfolio rozšiřujeme o nové strojní
a technologické vybavení a vyvíjíme efektivnější stavební materiály. Díky
tomu jsme špičkou v oboru.
Jointly with the Czech Technical University
in Prague and the Technical University in
Brno, we cooperate on an investigation into
the functional properties of bituminous
mixtures. Technical University of Košice
is our partner in the collaborative project
“Progressive structures and technologies
in transport engineering“.
36
The quantity and variegated nature of our Group’s machinery and
technology relates to the wide scope of the portfolio of our services. Each of
the products we offer makes different claims on the machinery, technology,
building equipment, or materials required. This is why the scope of our
equipment is being continuously expanded by inclusion of new machines
and technology, and why ever more effective building materials are being
developed. Thanks to this we are Number One in this line of business.
Obalovnu ve slovenských Beladicích
jsme vybavili zařízením na použití
R-materiálu v asfaltových směsích.
R-materiál je asfaltová směs získaná
frézováním asfaltových vrstev.
Nabízíme komplexní služby dopravního
značení. Jsme vybaveni širokým
spektrem dopravních značek a dvěma
novými stroji na vodorovné dopravní
značení typu HOFMANN.
The batch mixing plant at Beladice,
Slovakia was equipped with an
installation allowing the use of
R-material in the bituminous mixtures.
The designation R-material stands
for an asphalt mixture obtained from
bituminous road surfacing by milling.
We offer a comprehensive service
of installation of traffic signs. Our
equipment includes a wide range of
traffic signs and two new HOFMANN
machines for the application of
horizontal traffic signs.
Provádíme pokládku asfaltové
směsi VIAPHONE®, která dokáže
snížit hladinu hluku na úroveň
odpovídající 50% snížení intenzity
dopravy. Položili jsme přibližně
55 000 m² této nízkohlučné obrusné
asfaltové vrstvy. Za VIAPHONE® získala
naše společnost zlatou cenu od České
stavební akademie.
We apply road carpeting of VIAPHONE®
bituminous mixture, which is responsible for
a noise abatement rate equivalent to a 50%
reduction of the volume of traffic. Some
55,000 m² of this low-noise bituminous
wearing course were laid. Our company
received the gold medal from the Czech
Engineering Academy for VIAPHONE®.
V roce 2011 jsme položili na prvních
zkušebních úsecích nízkoteplotní
asfaltovou směs TEMPERA produktové
řady evOtherm® DAT 5. Díky speciální
příměsi je teplota při výrobě a pokládce
asfaltových směsí snížena o 30–50 °C
oproti klasickým směsím.
In 2011, the TEMPERA grade low-temperature bituminous mixture, of
the EVOTHERM® DAT 5 product series,
was applied in the first test roadway
sections. Thanks to a special additive, the
temperature required for the production
and application of these bituminous
screeds is 30–50°C lower than with the
classic mixtures.
Používáme nový typ finišeru
na realizaci strojní pokládky
litého asfaltu. Jako jediní v České
republice jej využíváme při
výstavbě tramvajových tratí při
pokládce obrusných vrstev mezi
kolejnicemi.
We are using a new type of finisher for
machine application of as-cast asphalt
surfacing. We are the sole contractor
in the Czech Republic using this in
the construction of streetcar lines, for
laying the wearing courses in-between
the rail tracks.
Finišery určené k pokládce asfaltových
směsí se využívají ve stavebnictví již
řadu desetiletí. Dnes samozřejmě
modernější, výkonnější a efektivnější.
Technologie,
jak šel čas
Technology reflects
the passage of time
Belt-type road finishers designed
to apply as-cast asphalt have been
used in the construction industry
for decades. Today, obviously, they
have become more modern and offer
increased performance and efficiency.
Současná mechanizace ve stavebnictví
v mnohém ulehčuje práci. Zatímco
při výstavbě skokanských můstků
na Ještědu v roce 1975 museli
pracovníci provádět betonáž ručně,
dnes mají při betonáži k dispozici
moderní techniku.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
prošly obrovským vývojem. Rozdíly
v oblečení pracovníků v minulosti
a dnes jsou markantní.
Present-day mechanization in the
construction industry makes work
easier in many aspects. Whilst in 1975,
when building the Ještěd ski jumps,
the workers had to resort to manual
concreting, today they are assisted by
modern concreting technology.
Safety and health protection at
work have progressed hugely. The
differences in work clothes worn by the
staff in the past and today are striking.
Strojní technika vždy odráží
nejmodernější trendy ve stavebnictví.
Bylo tomu tak před 40 lety, stejně
jako dnes.
Machinery always reflects the
construction industry’s latest trends.
This used to be so twoscore years ago,
and remains the same today.
40
Společenská odpovědnost
Social responsibility
Skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná
firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým
partnerům, zákazníkům a veřejnosti, stejně jako
na svém vztahu k životnímu prostředí.
EUROVIA CS Group is a socially responsible
company, taking pride in maintaining a consistent,
professional, and responsible attitude to its partners,
customers, and the public, as much as in its
environment-friendly behavior.
Tak jako v letech minulých patří mezi naše
klíčové aktivity projekt Rozhlédni se!,
jehož jsme partnerem v rámci spolupráce
s nadačním fondem Kolečko. Za dva roky
svého působení se nám podařilo s vý­ukovým
programem zaměřeným na bezpečné chování
dětí v silničním provozu navštívit celkem
16 měst napříč Českou republikou a proškolit
na 2 500 dětí.
Just as in previous years, the “Look around!”
project, of which we are partner within the scope
of our cooperation with the Kolečko endowment
fund, is one of our pivotal efforts. Within the two
years of its existence, we have managed to visit
a total of 16 towns across the Czech Republic
with this educational program focused on safe
behavior of children in road traffic, and to have
2,500 children trained.
Jako partner srovnávacího výzkumu Město
pro byznys jsme v roce 2011 ocenili město
s nadprůměrnými výsledky v jedné z dílčích
kategorií. K dalším projektům, jimž se v rámci
společenské odpovědnosti věnujeme, patří
podpora mladých talentů v oblasti vzdělávání,
kultury a sportu. Již tradičně organizujeme
tenisový turnaj vozíčkářů EUROVIA Cup a v oblasti kultury podporujeme Mezinárodní filmový
festival v Karlových Varech.
In the capacity of partner in the comparative research
project “A town for business” we have awarded as
prize to a town which scored above average in one
of the subcategories. Other projects to which we are
committed within the framework of our corporate
responsibility include our support to young talents
in the areas of education, culture, and sports. It has
become a tradition that we organize a wheelchair
invalids’ tennis tournament, the EUROVIA Cup, and
in the area of culture we support the Karlovy Vary
(Carlsbad) International Film Festival.
Podporujeme nadaci Bátor Tábor, která se
zabývá komplexními terapeutickými rekreačními programy pro děti se závažnými nádorovými onemocněními, diabetem, chronickým
zánětem kloubů či hemofilií. Pomáháme také
nadačnímu fondu PRO Motol a nadaci VIZE
Dagmar a Václava Havlových.
Our support also goes to the Bátor Tábor Foundation,
active in organizing comprehensive therapeutical
recreation programs for children suffering from
serious tumor disorders, diabetes, chronic
inflammation of joints, or hemophilia. We also assist
the PRO Motol Foundation Fund and the VIZE
Foundation of Dagmar and Václav Havel.
43
Certifikáty
Certificates
Jednou z priorit je pro nás bezpečnost našich zaměstnanců, a proto věnujeme velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zavázali jsme se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti
na našich pracovištích. Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme četnost a závažnost pracovních úrazů ve Skupině a těší nás, že rok od roku
klesá. Jsme držiteli certifikátu systému managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.
Uvědomujeme si, že stavebnictví je obor, který svou činností zanechává
výrazné stopy v naší krajině. Snažíme se nacházet a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů
a minimalizaci odpadů. Jsme držiteli certifikátu systému managementu
kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního
managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
One of our top priorities is the safety of our employees and for this reason
we pay particular attention to occupational health and safety. We have
pledged to make all effort to reach a zero-injury level at our workplaces.
We have been monitoring and evaluating work injury frequency and
gravity in the Group in the long term and we are happy to see that the
trend has been positive every year. We are holders of the occupational
health and safety management system certificate in accordance with the
ČSN OHSAS 18001 standard.
We realise that construction is an activity that has a significant impact
on our landscape. We therefore develop and use work procedures and
technology that minimise the negative impact of construction work on the
environment and which lead to improved efficiency and reduction of waste.
We are holders of the quality management system certificate in accordance
with the ČSN EN ISO 9001 standard and the environmental management
system according to ČSN EN ISO 14001.
44
Dosažené úspěchy
Successes achieved
Závod Zlín realizoval stavbu III/4436,
I/35 Olomouc – Okružní křižovatka
Lipenská – Hamerská, která získala
čestné uznání v rámci Stavby roku 2010
Olomouckého kraje.
I v roce 2011 jsme, stejně jako každý rok, získali řadu významných
ocenění. Vybudované projekty uspěly jak na celostátní, tak na regionální
úrovni. Ocenili nás také za bezpečnost práce či ochranu zdraví
pracovníků. A velmi si vážíme zejména titulu Stavební firma roku, který
jsme převzali loni v říjnu v rámci Dnů stavitelství a architektury 2011.
The company’s Zlín Division has
implemented the construction project
III/4436, I/35 Olomouc – Lipenská –
– Hamerská Roundabout, winner of
a Meritorious mention within the
framework of the 2010 Olomouc Region
Transport Projects contest.
In 2011 again, as every year, we have been honored with a number
of important recognitions and awards. Our completed projects were
successful both on the national and the regional scale. We also received
praise for safety at work or health protection of our staff. And we are greatly
honored in particular by having been awarded the title of the Construction
Company of the Year, which we received in October last year within the
framework of the 2011 Days of Construction Engineering and Architecture.
Optimalizace trati Planá u Mariánských
Lázní – Cheb uspěla v hlavní kategorii,
Dopravní stavby, soutěže České dopravní
stavby roku 2010. Obchvat České Bělé pak
získal v téže soutěži cenu ministra dopravy.
Za bezpečnost práce v hornictví
byla oceněna společnost EUROVIA
Kamenolomy, a. s. Český báňský úřad jí
udělil cenu „Zlatý Permon“ v kategorii
hornická činnost prováděná povrchovým
způsobem.
The optimization project focused on the
Planá u Mariánských Lázní – Cheb Town
railway line received an award in the
main category – Transport construction
projects – of the 2010 Czech Transport
Infrastructure Projects contest. In the same
contest, the Česká Bělá by-pass road won
the Award of the Minister of Transport.
Most přes Nežárku v Jindřichově Hradci
se pyšní cenou za ekologický přínos.
Cenu tradičně udělilo sdružení Stavíme
ekologicky spolu s Ministerstvem
životního prostředí ČR a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví.
The bridge spanning Nežárka river in
Jindřichův Hradec can boast of the
prize it received for its contribution
to environmental protection. This was
traditionally awarded by the Ecological
Construction Association, jointly with the
Ministry of Environment and the Union of
Entrepreneurs in Construction Industry.
In recognition of safety at work in mining,
EUROVIA Kamenolomy (EUROVIA Stone
Quarries Corp.) received the “Golden
Permon” trophy from the Czech Mining
Authority in the category of open quarrying.
Spoločnosť EUROVIA SK dostala od mesta
Vranov nad Topľou uznanie za zodpovedný
prístup a kvalitnú realizáciu II. etapy
rekonštrukcie centra mesta.
EUROVIA SK received recognition from the
City of Vranov nad Topľou for its responsible
approach and superior execution of Phase II
of reconstruction of the city centre.
V soutěži „Stavební firma roku 2010“
dosáhla EUROVIA CS na nejvyšší příčku
v kategorii firem nad 250 zaměstnanců.
In the “Construction company of the year
2010” contest, EUROVIA CS has been
able to ascend the topmost rung of the
ladder in the category of companies with
a workforce of over 250.
„Chceme, aby stavební Skupina EUROVIA CS
byla na českém i slovenském trhu minimálně dalších 60 let a nadále se zapisovala
do historie stavebnictví obou republik.“
(Martin Borovka, předseda představenstva
a generální ředitel EUROVIA CS)
47
„Volba pracovat u Skupiny EUROVIA CS
byla jasná. Při absolvování praxe jsem byl
natolik spokojený, že jsem neměl důvod
hledat jinde.“ (Miroslav Řehák, závod
Řevnice)
“We want the EUROVIA CS Construction
Group to hold on to their position in the Czech
and Slovak marketplace for at least another
60 years and to retain permanent record in
the history of construction industry in both
these countries.” (Martin Borovka, Chairman
of the Board and CEO of EUROVIA CS)
“My choice in favor of working for
EUROVIA CS Group was undisputable.
When I took my practical training there
I was so satisfied that I had no reason
to look elsewhere.” (Miroslav Řehák,
Construction Office Řevnice)
“Even within a brief span of time we can
build great things.” (Miroslav Blaťák, chief
contractor’s site manager, Construction
Office Zlín)
“EUROVIA CS is a large-sized, professionally
managed Group which is not oriented
solely toward profit but also is committed
to caring for its employees, to generating
a background positively conducive to their
good work, and to active environmental
protection.” (Michael Junge, Manager of
Operations, EUROVIA Kamenolomy)
Naši zaměstnanci dostávají příležitost pro soustavný rozvoj svých
praktických dovedností a profesních znalostí. Čerství absolventi
vysokých a středních škol u nás procházejí vzdělávacími programy, které
ve spolupráci s ostatními společnostmi v evropských zemích úspěšně
realizujeme již několik let. Díky svým znalostem a zkušenostem
pak naši lidé neustále posouvají ambice a výkonnost celé Skupiny.
V technických profesích poskytujeme uplatnění také ženám, které
pracují třeba jako stavbyvedoucí.
„Nebudu pro nikoho zprostředkovávat
obchodní činnosti, protože to bych dříve
nebo později musel činit kroky proti
EUROVII a to nikdy neudělám.“ (Jaromír
Pešek, bývalý ředitel oblasti Čechy západ)
„I v krátkém čase umíme postavit
velké věci.“ (Miroslav Blaťák, hlavní
stavbyvedoucí závodu Zlín)
„EUROVIA CS je velká a profesionálně
řízená Skupina, která není orientována
výhradně na zisk, ale dbá i na svoje
zaměstnance, na vytváření dobrého
zázemí pro jejich práci, a výrazně se
věnuje ochraně životního prostředí.“
(Michael Junge, provozní ředitel
EUROVIA Kamenolomy)
Naši zaměstnanci
Our employees
“I’ll never be a mediator of commercial
activity because sooner or later, that would
put me against EUROVIA and I’ll never
take any single step against this company.”
(Jaromír Pešek, former Regional Director,
Area of Activity-Western Bohemia)
„Prišiel som do perfektne fungujúcej
spoločnosti.“ (Didier Bossut, bývalý
ředitel EUROVIA SK)
“I have taken up my appointment with
a perfectly functioning company.”
(Didier Bossut, former Director
of EUROVIA SK)
Our staff are being given an opportunity to systematically develop their
practical skills and professional knowledge. University graduates as
well as secondary school leavers entering employment for the first time
receive education at our company through programs which we have been
implementing for several years already, in cooperation with other European
companies. Thanks to their knowledge and experience thus acquired, our
staff keep setting themselves ever higher targets while at the same time,
raising the level of performance of the entire Group. In the engineering
professions, we also provide opportunities for women who for instance take
up the positions of contractor’s site managers.
„Celou svou pracovní kariéru včetně
několika studentských brigád jsem prožil
u společnosti EUROVIA.“ (Jiří Hájek, ředitel
závodu Řevnice)
“All my work career, including several
student summer job periods, has been with
EUROVIA Corporation.” (Jiří Hájek, Manager
of Construction Office Řevnice)
48
Kontakty
Contacts
ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI
COMPANY HEADQUARTERS
EUROVIA CS, a. s.
Národní 10, 113 19 PRAHA 1
T/ +420 224 952 022
F/ +420 224 933 551
E/ [email protected]
www.eurovia.cz
Granvia Construction, s. r. o.
Štúrova 22, 949 01 NITRA
T/ +421 373 212 003
F/ +421 373 212 099
www.ppp-r1.sk
EUROVIA Services, s. r. o.
Národní 10, 113 19 PRAHA 1
T/ +420 224 951 334
F/ +420 224 933 691
E/ [email protected]
oblast Čechy střed
Area of Activity-Central Bohemia
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 111
F/ +420 235 005 113
závod 3 – Praha
Construction Office 3 – Praha
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 296 347 735
F/ +420 296 347 739
závod 4 – Praha
Construction Office 4 – Praha
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 201
F/ +420 235 005 202
závod Řevnice
Construction Office Řevnice
Rybní 795, 252 30 ŘEVNICE
T/ + 420 257 888 201
F/ +420 257 721 781
EUROVIA Silba, a. s.
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 457 370
T/ +420 377 457 387
F/ +420 377 462 371
závod Zlín
Construction Office Zlín
Louky 330, 763 02 ZLÍN
T/ +420 577 116 913
F/ +420 577 116 912
Pražská obalovna Herink, s. r. o.
Herink 26
251 01 ŘÍČANY U PRAHY
T/ +420 323 617 411
F/ +420 323 617 423
EUROVIA Jakubčovice, s. r. o.
Vítkovská 40,
742 36 JAKUBČOVICE NAD ODROU
T/ +420 556 748 511
F/ +420 556 748 271
GJW Praha, s. r. o.
P. O. Box 86, Mezitraťová 137/46
198 21 PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN
T/ +420 281 090 811
F/ +420 281 866 004
oblast Čechy východ
Area of Activity-Eastern Bohemia
Piletická 498
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
T/ +420 495 859 230
F/ +420 495 859 210
závod Ostrava
Construction Office Ostrava
Starobělská 3040/56
704 16 OSTRAVA-ZÁBŘEH
T/ +420 596 709 111
F/ +420 596 709 344
Liberecká obalovna, s. r. o.
Hradecká 247
460 01 LIBEREC 33 – MACHNÍN
T/ +420 482 728 544
F/ + 420 485 143 094
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o.
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
F/ +421 557 261 110
E/ [email protected]
závod Liberec
Construction Office Liberec
Londýnská 564, 460 11 LIBEREC
T/ +420 485 252 311
F/ +420 485 104 165
závod Morava jih
Construction Office Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 428 811
F/ +420 547 428 800
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Kutnohorská 227
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ – PLAČICE
T/ +420 495 454 012
F/ +420 495 454 005
oblast Slovensko
Area of Activity-Slovakia
závod Karlovy Vary
Construction Office Karlovy Vary
Sedlecká 72
360 02 KARLOVY VARY
T/ +420 353 225 231-6
F/ +420 353 227 800
závod Hradec Králové
Construction Office Hradec Králové
Piletická 498
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
T/ +420 495 859 222
F/ +420 495 859 297
závod Plzeň
Construction Office Plzeň
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 376 901 255
F/ +420 376 901 272
závod Pardubice
Construction Office Pardubice
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 611
F/ +420 466 046 620
oblast Obalovny a lomy
Area of Activity-Asphalt Plants
and Quarry
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 862
F/ +420 255 707 850
závod Ústí nad Labem
Construction Office Ústí nad Labem
U Dálnice 261
403 39 ÚSTÍ NAD LABEM
T/ +420 475 211 074
F/ +420 475 211 028
závod Emulze Kolín
Construction Office Emulze Kolín
Plynárenská 889, 280 02 KOLÍN 4
T/ +420 321 737 111
F/ +420 321 712 520
oblast Čechy západ
Area of Activity-Western Bohemia
Sedlecká 169
360 02 KARLOVY VARY
T/ +420 352 537 006
F/ +420 352 537 001
závod České Budějovice
Construction Office České Budějovice
Planá 72
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 417
F/ +420 387 203 449
oblast Morava
Area of Activity-Moravia
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 212 157
F/ +420 547 213 265
závod Obalovny CZ
Construction Office Obalovny CZ
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 862
F/ +420 255 707 850
Obalovna Letkov, spol. s r. o.
Letkov 171, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 456 030
F/ +420 377 456 753
Jihočeská obalovna, spol. s r. o.
P. O. Box 76, Planá 76
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 450
F/ +420 387 203 713
OMT – Obalovna Moravská
Třebová, s. r. o.
Borušov 1
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
T/ +420 731 601 573
F/ +420 461 619 753
SILASFALT, s. r. o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 OSTRAVA-KUNČICE
T/ +420 596 238 145
F/ +420 596 238 145
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Hněvotín 431
783 47 HNĚVOTÍN
T/ +420 585 944 682
F/ +420 585 944 683
EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Soukenné nám. 115/6
460 07 LIBEREC 7
T/ +420 485 251 911
F/ +420 482 710 154
www.euroviakamenolomy.cz
EUROVIA SK, a. s.
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
F/ +421 557 261 110
E/ [email protected]
www.eurovia.sk
EUROVIA Services, s. r. o.
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
F/ +421 557 261 110
závod Košice
Construction Office Košice
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 328
F/ +421 557 261 330
E/ [email protected]
sektor Michalovce
Plant Michalovce
Staničná 11, 071 65 MICHALOVCE
T/ +421 566 403 513
F/ +421 566 443 532
E/ [email protected]
závod Prešov
Construction Office Prešov
Jelšová 24, 080 05 PREŠOV
T/ +421 517 733 433
F/ +421 517 733 240
E/ [email protected]
sektor Špecializované činnosti
Special Operations Plant
Jelšová 24, 080 05 PREŠOV
T/ +421 517 733 433
F/ +421 517 733 240
E/ [email protected]
závod Bratislava
Construction Office Bratislava
Pri Trati 25a, 821 06 BRATISLAVA
T/ +421 240 203 711
F/ +421 245 525 210
E/ [email protected]
sektor Nitra
Plant Nitra
Cabajská 10
950 22 NITRA
T/ +421 240 203 711
F/ +421 245 525 210
E/ [email protected]
závod Stred
Construction Office Stred
Môťovská cesta 276
960 01 ZVOLEN
T/ +421 455 249 110–4
F/ +421 455 249 118
E/ [email protected]
sektor Žilina
Plant Žilina
Závodská cesta 24, 010 01 ŽILINA
T/ +421 413 247 100, 104
F/ +421 413 247 105
E/ [email protected]
závod Dopravné stavby
Construction Office Dopravné stavby
Partizánska 681/26
058 01 POPRAD
T/ +421 527 734 279
F/ +421 527 734 277
E/ [email protected]
sektor Cesty
Plant Cesty
Partizánska 681/26
058 01 POPRAD
T/ +421 527 734 279
F/ +421 527 734 277
E/ [email protected]
sektor Betón
Plant Betón
Partizánská 681/26
058 01 POPRAD
T/ +421 517 733 433
F/ +421 517 733 240
E/ [email protected]
závod Obaľovne
Construction Office Obalovny
Partizánska 681/26
058 01 Poprad
T/ +421 527 734 279
F/ +421 527 734 277
E/ [email protected]
UNIASFALT, s. r. o.
Šelpice 136, 919 09 ŠELPICE
T/ +421 335 931 052
F/ +421 335 931 052
Design a zlom | Design: Bison & Rose s. r. o.
Texty | Text: EUROVIA CS, a. s., Bison & Rose s. r. o.
Fotografie | Photographs: archive of EUROVIA CS, a. s.,
Adéla Bartoníčková, Martin Malý, Peter Koval‘, Jaromír Pešek
Vydala | Published by: EUROVIA CS, a. s., 2012
Tisk | Printing: C&COM Advertising s. r. o.

Podobné dokumenty

Profil společnosti 2015

Profil společnosti 2015 Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries

Více

Profil společnosti 2014

Profil společnosti 2014 heritage and expansion of the travel industry. EUROVIA CS workers built new roads, parking places, a square, access roads and sidewalks, and undertook park modifications. Work on revitalisation of ...

Více

Profil společnosti 2016

Profil společnosti 2016 hlavní stavbyvedoucí, závod Ústí nad Labem Project Manager, Ústí nad Labem Construction Office

Více

Přehled zakázek

Přehled zakázek 12798/13-OŘ PHA

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 umožnit výrobu takových směsí optimálně s využitím přísady, která bude získána z druhotné suroviny či vedlejšího produktu. Tato skutečnost by měla přinést ekonomický efekt s ohledem k využívání odp...

Více

březen–duben 2013

březen–duben 2013 ztrátu manažerských a podnikatelských schopností – jsou jen důsledky „prvního kroku“. Jsme dnes odvozená, neautonomní, monokulturní a na „outsourcingu“ závislá ekonomika. Nevytvořili jsme vrstvu ná...

Více

Otevřít - CITROËN Magazín

Otevřít - CITROËN Magazín dění je pařížský salon značky na adrese Champs-Elysées 42. Na prestižní světové adrese je k vidění výstava věnovaná 90 letům kreativní technologie značky. Na přehlídkovém molu nechybí třeba model 1...

Více

SUDOP Revue 01/2016

SUDOP Revue 01/2016 kanceláří. Středisko Ústí nad Labem se koncem roku přestěhovalo do nové moderní budovy na Špitalském náměstí 3517/1a. Na konci roku 2015 se uskutečnil celodenní sudopský školící den, který měl vcel...

Více