V˘roãní zpráva 2000

Komentáře

Transkript

V˘roãní zpráva 2000
V˘ r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0
7:00
0
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Své vedoucí postavení
jsme vybudovali
na schopnosti dostát
v‰em závazkÛm.
1
08:00
2
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Obsah v˘roãní zprávy 2000
4
Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva
6
V˘voj nejdÛleÏitûj‰ích ekonomick˘ch ukazatelÛ
7
Na‰e hospodafiení a strategie
8
Zpráva vedení
9
Lidské zdroje
10
Retailové bankovnictví
13
Bankovnictví pro podnikovou klientelu
14
Skupina Citibusiness
17
Skupina finanãních institucí a globální správa cenn˘ch papírÛ
18
¤ízení likvidity a platební styk
20
Treasury
23
Citicorp investiãní spoleãnost
24
Podnikové finance
24
Leasingové sluÏby
27
Makléfiské sluÏby
28
¤ídící orgány
30
Finanãní zpráva
31
Zpráva pfiedstavenstva
32
Roãní úãetní závûrka
35
Pfiíloha roãní úãetní závûrky
xx
Auditorská zpráva
xx
Vnitfiní struktura, dcefiiné spoleãnosti, poboãky
â a s j s o u p e n í z e . · e t fi e t e j e s e C i t i b a n k .
3
Citibank:
Va‰e penize jsou ve spolehliv˘ch rukách
Dear friends, We are very proud of the talent depth within our
organization and our performance culture. Our customer, product
and support areas have employees who are committed to customer
focus, professionalism, quality and teamwork.
Despite a major investment in our Retail Banking Business, 2000 was a very successful year
with net profits up to CZK 855 million compared with CZK 206 million in 1999. Net interest
income was steady at CZK 1.2 billion as well as net profit from financial operations at CZK
964 million, but we were able to increase our fees & commissions by 38% resulting in total
operating income of CZK 2.9 billion. This corresponds with our strategy of restructuring our
pricing toward fee based revenues and placing less reliance on interest revenues as the
spreads diminish between loans and deposits. Extraordinary income was related to the one
time MTM of our derivative book due to a the adoption of the new act on banks.
Due to the improvement in the economy and our conservative lending criteria, no new net
additions for credit adjustments were necessary in 2000. We did, however, add CZK 208
million in general loan reserves which is consistent with our conservative approach to credit in
ensuring all potential reserves are adequately reserved against. The increase in revenue as
well as stabilization of the credit environment led to an increase in net profit after tax of
415% to CZK 855 million.
The implementation of our 2001 strategy is on track and is in line with our core strategy of
past years. Our long-standing Corporate bank is performing well and we are looking to
further penetrate our market share in the Top Tier Local Corporate Group. After a major
investment in 1999, our Emerging Local Corporate business has progressed extremely well
and is already meeting Citibank standard financial profitability. We have just invested heavily
in our Retail banking business which we believe will now complete our full product line of
banking services within the Czech Republic. This launch of Retail banking is also crucial in our
long-term strategy of being a Czech Embedded bank through organic growth.
09:00
4
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Despite a major investment in our Retail Banking Business, 2000 was a very successful year
with net profits up to CZK 855 million compared with CZK 206 million in 1999. Net interest
income was steady at CZK 1.2 billion as well as net profit from financial operations at CZK
964 million, but we were able to increase our fees & commissions by 38% resulting in total
operating income of CZK 2.9 billion. This corresponds with our strategy of restructuring our
pricing toward fee based revenues and placing less reliance on interest revenues as the
spreads diminish between loans and deposits. Extraordinary income was related to the one
time MTM of our derivative book due to a the adoption of the new act on banks.
Due to the improvement in the economy and our conservative lending criteria, no new net
additions for credit adjustments were necessary in 2000. We did, however, add CZK 208
million in general loan reserves which is consistent with our conservative approach to credit in
ensuring all potential reserves are adequately reserved against. The increase in revenue as
well as stabilization of the credit environment led to an increase in net profit after tax of
415% to CZK 855 million.
The implementation of our 2001 strategy is on track and is in line with our core strategy of
past years. Our long-standing Corporate bank is performing well and we are looking to
further penetrate our market share in the Top Tier Local Corporate Group. After a major
investment in 1999, our Emerging Local Corporate business has progressed extremely well
and is already meeting Citibank standard financial profitability. We have just invested heavily
in our Retail banking business which we believe will now complete our full product line of
banking services within the Czech Republic. This launch of Retail banking is also crucial in our
5
V˘voj nejdÛleÏitûj‰ích
ekonomick˘ch ukazatelÛ
2000
1999
1998
56 572 846
54 180 244
39 939 750
Celkové vlastní jmûní
6 100 621
5 012 644
4 133 400
âisté úrokové v˘nosy
1 205 888
1 136 711
1 297 529
âist˘ zisk z finanãních operací
964 168
997 222
825 216
âisté poplatky a odmûny
236 601
190 556
157 543
Celkové provozní v˘nosy
2 929 180
2 329 717
2 291 834
a pouÏitím rezerv a opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm
1 409 426
1 219 631
1 457 920
Zisk pfied zdanûním
1 198 490
515 840
1 063 006
854 571
205 647
711 842
9
6
6
20 %
19 %
15 %
(tis. Kã)
Celková aktiva
Zisk pfied zdanûním a pfied tvorbou
âist˘ zisk
Obchodní místa
Kapitálová pfiimûfienost
10:00
6
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
N a ‰ e h o s p o d a fi e n í a s t r a t e g i e
PfiestoÏe jsme v roce 2000 vynaloÏili rozsáhlé investice na bankovní sítû pro fyzické osoby, byl
tento rok pro na‰i banku velmi úspû‰n˘. Skonãil totiÏ celkov˘m ãist˘m ziskem 855 miliónÛ korun,
zatímco v roce 1999 ãinil zisk 206 miliónÛ korun. âist˘ úrokov˘ v˘nos byl podobnû jako
v pfiedchozích letech pomûrnû stabilní - dosáhl 1,2 miliardy korun. Bance se v‰ak podafiilo zv˘‰it
ãist˘ objem pfiíjat˘ch poplatkÛ a provizí o 38 procent, a to vedlo k celkov˘m provozním v˘nosÛm
ve v˘‰i 2,9 miliardy korun. Ve srovnání s pfiedchozím rokem (2,3 mld.) jde o 26procentní nárÛst.
Takov˘ v˘voj je plnû v souladu s na‰í strategií: zmûnit strukturu v˘nosÛ ve prospûch v˘nosÛ
z poplatkÛ a ménû se spoléhat na v˘nosy z úrokÛ, kde se marÏe mezi úroky z depozit a úvûrÛ
neustále sniÏuje. Mimofiádné v˘nosy zahrnují zejména zisk z pfiecenûní derivátov˘ch obchodÛ na
reálnou hodnotu, která byla zaúãtována v souladu se zmûnou úãetních postupÛ banky.
P fi e s t o Ï e j s m e v r o c e
Vzhledem k pozitivnímu v˘voji ekonomické situace a díky na‰im konzervativním metodám
2000 vynaloÏili rozsáhlé
poskytování úvûrÛ nebylo nutné v roce 2000 tvofiit dal‰í opravné poloÏky k úvûrÛm. Pfiesto
investice na bankovní
jsme - v souladu se sv˘m konzervativním pfiístupem k poskytování úvûrÛ a zaji‰tûní pokrytí
sítû pro fyzické osoby,
byl tento rok pro na‰i
banku velmi úspû‰n˘.
v‰ech potenciálních rizik dostateãnou v˘‰í rezerv - vytvofiili v‰eobecnou rezervu na krytí
ohroÏen˘ch úvûrÛ ve v˘‰i 208 miliónÛ korun. NárÛst v˘nosÛ a stabilizace ekonomiky pfiispûly
k rÛstu na‰eho ãistého zisku po zdanûní na 415 procent, tedy na 855 miliónÛ korun.
Skonãil totiÏ celkov˘m
ãist˘m ziskem
855 miliónÛ korun.
V roce 2001 uplatÀujeme postupy, které jsou plnû v souladu se základní strategií banky
z minul˘ch let. Na‰e dlouhodobá strategie pro podnikové bankovnictví se osvûdãila a navíc
hledáme stále nové podnûty pro získání vût‰ího podílu na trhu velk˘ch a stfiednû velk˘ch
ãesk˘ch podnikÛ. V roce 1999 banka uskuteãnila velkou investici do skupiny podnikového
bankovnictví pro rozvíjející se spoleãnosti, která si na trhu vede velice dobfie a uÏ nyní splÀuje
standardní finanãní ukazatele stanovené v rámci celosvûtové sítû Citibank. Koncem roku 2000
Citibank investovala do rozvoje bankovnictví pro drobnou klientelu, jeÏ v souãasné dobû
nabízí zákazníkÛm v âeské republice plné spektrum sluÏeb. Rozvoj bankovnictví pro fyzické
osoby je dÛleÏitou souãástí na‰í dlouhodobé podnikatelské strategie v âeské republice.
Celkové vlastní jmûní spoleãnosti ve v˘‰i 6,1 miliardy korun se projevilo v úrovni ukazatele
kapitálové pfiimûfienosti ve v˘‰i 20,15 procenta. Jde o velmi pfiízniv˘ v˘sledek, neboÈ minimální
hodnota stanovená regulátorem ãiní 8 procent. Vûfiíme, Ïe tato úroveÀ vlastního jmûní
spoleãnosti vytvofií siln˘ základ pro strategii získávání nov˘ch klientÛ.
U nás poznáte, co je to pohodlí.
7
Zpráva vedení
Aktivity banky organizujeme podle
rÛzn˘ch skupin zákazníkÛ a podle
typÛ produktÛ a sluÏeb.
Hlavní aktivity podle skupin
zákazníkÛ jsou: podnikové
bankovnictví, retailové
bankovnictví, skupina finanãních
institucí a sluÏby Citibusiness pro
m a l é a s t fi e d n í p o d n i k y .
H l a v n í t y p y p r o d u k t Û p fi e d s t a v u j í
t r e a s u r y , fi í z e n í l i k v i d i t y , p o d n i k o v é
f i n a n c e , fi í z e n í i n v e s t i c , m a k l é fi s k é
sluÏby a leasingové produkty.
11:00
8
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Lidské zdroje
Firma je právû tak dobrá, jak dobfií jsou její zamûstnanci. V Citibank mohou pracovat jen ti
nejlep‰í z nejlep‰ích, ktefií se plnû vûnují své práci a jsou pfiipraveni uspokojit pfiání klientÛ.
Na‰i produktoví manaÏefii neustále usilují o to, posunovat hranice inovativnosti s pomocí
nov˘ch finanãních nástrojÛ, a doplÀovat tak (uÏ dnes rozsáhlou) nabídku bankovních sluÏeb.
Jsme si vûdomi faktu, Ïe rozvoj a podpora na‰ich zamûstnancÛ je proces, kter˘ nikdy nekonãí.
T˘mová práce zakládá nበúspûch. Abychom ho dosáhli, poskytujeme v‰em pracovníkÛm
intenzivní kvalifikovaná ‰kolení na lokální i mezinárodní úrovni. Podporujeme také dal‰í
zvy‰ování znalostí na‰ich vedoucích pracovníkÛ prostfiednictvím rozvojov˘ch programÛ jak
pfiímo v jednotliv˘ch poboãkách, tak i v celosvûtovém vzdûlávacím centru. Stanovováním
individuálních v˘konnostních cílÛ motivujeme v‰echny zamûstnance Citibank k profesnímu
rÛstu.
Tím, Ïe podporujeme rozvoj potenciálu sv˘ch zamûstnancÛ, investujeme do vlastní
budoucnosti. Napomáhá nám to udrÏovat vysok˘ standard sluÏeb a s tím spojenou
spokojenost zákazníkÛ, kterou opakovanû potvrzují na‰e prÛzkumy. Podporou zamûstnancÛ
navíc stvrzujeme své postavení vedoucí zahraniãní banky v âeské republice.
Va‰e budoucnost je i na‰í budoucností.
9
Retailové bankovnictví
V únoru 2001 zahájila Citibank provoz sluÏeb drobného bankovnictví, které vycházejí
z úspûchÛ, kter˘ch banka za dobu své existence na ãeském trhu dosáhla. Komplexní ‰kála
sluÏeb pro individuální klienty zahrnuje bûÏné a spofiící úãty, termínované vklady, kreditní
karty, osobní pÛjãky, soukromé podílové fondy a privátní bankovní sluÏby s názvem CitiGold.
SluÏby klientÛm poskytujeme v infrastruktufie novû otevíran˘ch poboãek. Bankovní transakce
lze zároveÀ provádût prostfiednictvím telefonu v rámci sluÏby CitiPhone a pfies internet díky
produktu CitiDirect.
V û fi í m e , Ï e r o z ‰ í fi e n í
sluÏeb o retailové
bankovnictví posílí
První poboãka, která nabízí kompletní spektrum sluÏeb, byla otevfiena uÏ v únoru roku 2001.
Do konce tohoto roku plánujeme otevfiít dal‰ích osm poboãek. Zahájení sluÏeb v rámci
retailového bankovnictví a na‰e první produkty v âeské republice maximálnû vyuÏijí úspûchu
postavení Citibank na
skupiny Citicorp a jejích rozsáhl˘ch globálních zku‰eností s poskytováním podobného typu
ãeském trhu a zaruãí jí
sluÏeb klientÛm po celém svûtû. Právû Citicorp si udrÏuje jednu z nejvy‰‰ích pozic v oblasti
prvenství ve v‰ech
oblastech bankovního
podnikání.
sluÏeb individuálním zákazníkÛm na svûtû. Citicorp poskytuje sluÏby majitelÛm více neÏ 100
miliónÛ kreditních karet po celém svûtû a spravuje investice v celkové hodnotû 133 miliard
dolarÛ.
Divize bankovních sluÏeb pro drobné klienty bude úzce spolupracovat s ostatními oddûleními
Citibank v âeské republice, aby mohla v‰em klientÛm nabízet ‰irokou ‰kálu bankovních sluÏeb
rÛzného typu. Propojením jednotliv˘ch procesÛ navazujících na zákaznické sluÏby s existujícími
sluÏbami podnikového bankovnictví dokázala Citibank zv˘‰it efektivitu.
Provádûní tûchto v˘znamn˘ch zmûn bude podporovat masivní marketingová kampaÀ, která by
mûla pfiilákat nové zákazníky a zv˘‰it povûdomí o na‰ich sluÏbách. Odbornû vy‰kolení
pracovníci budou pfiipraveni poskytnout v‰em klientÛm co moÏná nejlep‰í sluÏby drobného
bankovnictví.
Vûfiíme, Ïe roz‰ífiení sluÏeb o retailové bankovnictví posílí postavení Citibank na ãeském trhu
a zaruãí jí prventsví ve v‰ech oblastech bankovního podnikání.
12:00
10
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
C i t i G o l d : V y b r a n ˘ m a n a Ï e r v á m z p r o s t fi e d k u j e v ‰ e c h n y n a ‰ e s l u Ï b y .
11
13:00
12
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Bankovnictví pro podnikovou klientelu
Základním úkolem skupiny podnikového bankovnictví je vytváfiet a upevÀovat dlouhodobé
vztahy s vybran˘mi nadnárodními spoleãnostmi, s velk˘mi a stfiednû velk˘mi lokálními podniky
a s finanãními institucemi. Na‰e produkty a sluÏby jsou pfiipraveny na míru specifick˘m
potfiebám kaÏdé firmy.
Nabízíme kompletní portfólio investiãních produktÛ a sluÏeb podnikového financování
zahrnující jak základní, tak i sofistikované produkty z oblasti treasury. Dále kompletní fiízení
likvidity a sluÏby platebního styku, podnikové finance a poradenství, leasing, makléfiské sluÏby
a investiãní bankovnictví. O kaÏdého na‰eho zákazníka peãuje jeden manaÏer, kter˘ se ve
spolupráci s produktov˘mi specialisty stará o bezchybné vyfiízení v‰ech jeho poÏadavkÛ.
V roce 2000 dosáhla skupina podnikového bankovnictví dal‰ího v˘znamného rÛstu poãtu
nov˘ch zákazníkÛ a nav˘‰ení objemu obchodních transakcí u stávajících klientÛ. Poãet
obchodních transakcí v loÀském roce posunul laÈku na‰ich úspûchÛ. Souãasnû jsme zachovali
zdravé a kvalitní úvûrové portfólio.
Také letos hodláme pokraãovat v úspû‰né strategii dal‰ího roz‰ifiování zákaznické základny.
Chceme si udrÏet vedoucí postavení v roz‰ifiování nabídky produktÛ a inovativních fie‰ení,
v oblasti fiízení likvidity a platebního styku, fie‰ení na bázi elektronického bankovnictví,
strukturovan˘ch obchodÛ a finanãních derivátÛ i sluÏeb investiãního bankovnictví. Vedle toho
usilujeme o to, aby zÛstal zachován tradiãnû vysok˘ standard kvality v‰ech sluÏeb.
Na‰e sluÏby jsou
p fi i p r a v e n y s o h l e d e m
n a i n d i v i d u á l n í p o t fi e b y
jednotliv˘ch podnikÛ.
Pro své zákazníky pracujeme i tehdy, kdyÏ jiní (ostatní) spí.
13
Skupina Citibusiness
Citibank stále vyhledává pfiíleÏitosti k nabídce bankovních sluÏeb pro specifické potfieby
stfiedních a mal˘ch podnikÛ (SME) v âeské republice. Na ãesk˘ trh jsme vstoupili teprve v roce
1999. Velice záhy jsme si v‰ak vybudovali renomé spolehlivého bankovního partnera ãesk˘ch
firem s obratem do jedné miliardy. Nyní nabízíme kompletní ‰kálu finanãních produktÛ
prostfiednictvím bezpeãného a pfiedev‰ím vysoce efektivního internetového bankovnictví, která
zahrnuje fiízení likvidity a platební styk i podnikové finance. Seznam, v˘bûr, paletu???
finanãních fie‰ení stále roz‰ifiujeme o nové produkty, které vznikají s ohledem na aktuální pfiání
zákazníkÛ.
V roce 2000 v˘znamnû vzrostl poãet na‰ich zákazníkÛ - získali jsme více neÏ 2700 nov˘ch
klientÛ. V souãasnosti tedy poskytujeme sluÏby celkem tfiem tisícovkám klientÛ. Celková v˘‰e
úvûrÛ, které jsme jim poskytli, dosáhla 2,8 miliardy korun. RovnûÏ rok 2001 bude pro nás dal‰í
expanzivní fází. Na‰ím cílem je získat dal‰í dva tisíce nov˘ch zákazníkÛ a dosáhnout hodnoty
6,8 miliardy korun poskytnut˘ch úvûrÛ. S touto strategií dosáhneme plánovaného
10procentního podílu na ãeském trhu stfiedních a mal˘ch podnikÛ (SME) do roku 2004. T˘m
skupiny Citibusiness bude i nadále pokraãovat v úspû‰nû nastolené strategii v˘voje produktÛ
a sluÏeb a ve zvy‰ování renomé banky, která nabízí ty nejkvalitnûj‰í sluÏby.
V roce 2000 v˘znamnû
vzrostl poãet na‰ich
zákazníkÛ - získali jsme
více neÏ 2700 nov˘ch
klientÛ. V souãasnosti
tedy poskytujeme
s l u Ï b y c e l k e m t fi e m
tisícovkám klientÛ.
14:00
14
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Nikdy nevím, kde budu. Ale vím, u které banky chci mít úãet.
15
15:00
16
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Skupina finanãních institucí
a globální správa cenn˘ch papírÛ
Skupina finanãních institucí a globální správa cenn˘ch papírÛ zprostfiedkovává pro své klienty
pÛsobící na ãeském finanãním a kapitálovém trhu bankovní sluÏby tuzemské i mezinárodní.
K na‰im zákazníkÛm patfií domácí i zahraniãní banky, poji‰Èovny, obchodníci s cenn˘mi papíry,
zprostfiedkovatelé obchodních transakcí a ostatní institucionální investofii.
V roce 2000 jsme pokraãovali v expanzi do mimobankovního sektoru a oslovili jsme zejména
penzijní fondy a investiãní spoleãnosti. Na‰e nabídka nyní zahrnuje sluÏby spojené s fiízením
portfólií cenn˘ch papírÛ, sluÏby depozitáfie, správu cenn˘ch papírÛ a vázan˘ch depozit,
vypofiádávání obchodÛ s cenn˘mi papíry a rÛzné dal‰í agenturní sluÏby vãetnû vedení vázan˘ch
úãtÛ.
Rozsáhlá základna zákazníkÛ a ‰iroká nabídka sluÏeb umoÏnily skupinû Citibank dále posílit
její vedoucí postavení v oblasti správy zahraniãních cenn˘ch papírÛ.
Na‰e úspûchy v oblasti úschovy cenn˘ch papírÛ potvrzují i prestiÏní oborová ocenûní „Best
Sub-Custodian" a „Best Clearing Bank", udûlená mezinárodním ãasopisem Global Investor
Magazine. Podobnû jako cena od ãasopisu Custodian Magazine jsou jedním z mnoha dokladÛ
v˘luãné pozice na‰í finanãní skupiny na finanãním trhu.
V roce 2000 jsme
pokraãovali v expanzi
do mimobankovního
sektoru a oslovili jsme
zejména penzijní fondy
a investiãní spoleãnosti.
CitiPhone: âas mÛÏete vyuÏít lépe neÏ ãekáním ve frontû.
17
¤ízení likvidity a platební styk
Nabízet inovativní produkty a sluÏby v‰em klientÛm od nadnárodních spoleãností a lokálních
korporací aÏ po malé a stfiední podniky je hlavním cílem pracovníkÛ oddûlení fiízení likvidity
a platebního styku. Celkové finanãní v˘sledky kaÏdé z firem ãím dál více ovlivÀuje efektivní
správa likvidity. My vyvíjíme sluÏby tak, aby co nejlépe vyhovovaly promûnliv˘m poÏadavkÛm
klientÛ i celkov˘m ekonomick˘m podmínkám. Na‰i obchodní a produktoví manaÏefii úzce
spolupracují s odborníky z oddûlení vztahÛ se zákazníky. KlientÛm nabízejí produkty
v následujících oblastech: tuzemsk˘ a zahraniãní platební styk, elektronické obchodování (ecommerce), mobilní elektronické obchodování (m-commerce), platební karty, fiízení likvidity,
elektronické bankovnictví, obchodní sluÏby a financování.
Rok 2000 pfiinesl mimo jiné start sluÏeb na bázi elektronického obchodování (e-commerce).
V této oblasti se Citibank chce stát vedoucí hráãem trhu v celosvûtovém mûfiítku, a proto
s tûmito fie‰eními pfii‰la i na ãesk˘ trh.
CitiDirect je nov˘ systém internetového bankovnictví, jehoÏ mohou vyuÏívat nadnárodní
spoleãnosti a lokální firemní zákazníci. Díky nûmu lze pracovat s úãtem v reálném ãase. Stále
rostoucí nabídka na‰ich produktÛ a sluÏeb dává zákazníkÛm do rukou nástroje k flexibilní
správû bankovních transakcí bez ãasov˘ch omezení. CitiDirect doplÀuje sluÏby internetového
bankovnictví pro malé a stfiední podniky, které je pouÏívají jako hlavní komunikaãní kanál uÏ
od roku 1999.
16:00
18
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
PoÏadavky na bezpeãn˘ platební nástroj pro elektronické platby na internetu se nestále
zpfiísÀují. Jako odpovûì na tento v˘voj jsme pfiedstavili Citibank Payment Gateway. Jako
odpovûì na narÛstající . Zaji‰Èuje bezpeãné finanãní transakce na internetu v rámci jediného
online vstupu. Na‰e fie‰ení si svou inovativností a jedineãn˘mi charakteristikami rychle získalo
velk˘ zájem ze strany uÏivatelÛ, kter˘m umoÏnilo pokroãit v zavádûní strategie elektronického
podnikání. Zaãali jsme také pracovat na sluÏbû CitiMobile, která dovolí klientÛm pfiistupovat
k Citibank Payment Gateway prostfiednictvím mobilních telefonÛ vybaven˘ch technologií
WAP.
V û fi í m e , Ï e n e p fi e t r Ï i t ˘
Kromû toho jsme zkvalitÀovali i tradiãní sluÏby správy hotovosti. V˘raznû jsme roz‰ífiili sluÏby
proud inovací,
t˘kající spojené s firemními kartami VISA, sbûr hotovosti a úãetních produktÛ. Pfies 60 procent
individuální sluÏby
na‰ich zákazníkÛ nyní vyuÏívá sluÏeb Citibank v oblasti správy likvidity. Centralizaci hotovosti –
a v s t fi í c n ˘ i z o d p o v û d n ˘
p fi í s t u p k e k l i e n t Û m
rovnûÏ i metodou nulov˘ch zÛstatkÛ - hojnû vyuÏívají jak nadnárodní spoleãnosti, tak i velké
lokální korporace.
jsou klíãem k úspûchu
v oblasti správy
hotovosti a obchodních
sluÏeb na velmi
konkurenãním ãeském
trhu.
Ve spolupráci s poji‰Èovnou EGAP jsme také pfiipravili finanãní program na podporu exportu.
Jeho úkolem je kompletní zaji‰tûní kaÏdé ãásti transakce: od dokumentárních platebních
nástrojÛ a financování, které pfiedchází samotnému exportu, aÏ po obdrÏení platby. Na‰ím
cílem je zajistit zákazníkÛm nejvhodnûj‰í a nejbezpeãnûj‰í fie‰ení i tehdy, kdyÏ vyváÏejí do zemí
s vy‰‰ím rizikem.
Vûfiíme, Ïe nepfietrÏit˘ proud inovací, individuální sluÏby a vstfiícn˘ i zodpovûdn˘ pfiístup ke
klientÛm jsou klíãem k úspûchu v oblasti správy hotovosti a obchodních sluÏeb na velmi
konkurenãním ãeském trhu.
CitiDirect: Správa penûz? Staãí kliknout.
19
Treasury
Skupina Treasury má svÛj podíl na tom, Ïe Citibank je stále v âeské republice zahraniãní
bankou ãíslo jedna. Na‰i mezibankovní obchodníci, pÛsobící na místních finanãních trzích,
patfií mezi tzv. tvÛrce trhu v oblasti FX, derivátÛ a cenn˘ch papírÛ. Díky tomu mÛÏeme
klientÛm zaji‰Èovat rychlé sluÏby za konkurenãní ceny. I pfies zv˘‰enou konkurenci a slab‰í
ekonomické ukazatele zemû v prÛbûhu celého loÀského roku pomohl nበt˘m 24 odborníkÛ
Citibank udrÏet postavení vedoucího poskytovatele finanãních produktÛ a sluÏeb na ãeském
trhu.
Pomal˘ ekonomick˘ rÛst spolu s nízkou inflací a problémy s úvûry v oblasti bankovních aktiv
poznamenávaly tuzemské finanãní trhy po vût‰inu roku 2000. Pro oddûlení Treasury se v‰ak
tyto zmûny projevily zejména lep‰í likviditou trhu, sníÏenou volatilitou úrokov˘ch sazeb
a zkvalitnûním portfólia primárních vkladatelÛ. Postupující privatizaãní proces zaloÏen˘ na
investiãních pobídkách ve stejném období pfiitahoval patfiiãn˘ objem pfiím˘ch zahraniãních
investic. To sehrálo dÛleÏitou roli ve v˘voji kurzu ãeské koruny na trhu FX, kde koruna oproti
euru posílila témûfi o tfii procenta. T˘m Treasury hbitû reagoval na situaci na trhu a sehrál
vedoucí úlohu pfii fiízení velk˘ch finanãních tokÛ pro své zákazníky. T˘m také vytvofiil atraktivní
investiãní moÏnosti pro firemní zákazníky a finanãní instituce.
Marketingov˘ t˘m oddûlení Treasury zajistil dal‰í rÛst tím, Ïe zdÛraznil pfiístup Citibank
k mezinárodním trhÛm a pokraãoval ve v˘voji inovativních a individuálních finanãních
produktÛ. V˘sledky na‰eho zakaznického prÛzkumu ukazují, Ïe profesionalita, zodpovûdnost,
pfievaha v oblasti produktÛ a proaktivní pfiístup v‰ech na‰ich obchodníkÛ a tvÛrcÛ trhu se
odrazily ve velmi vysoké spokojenosti zákazníkÛ. Tyto úspûchy pomáhají t˘mu Treasury
získávat nové klienty, jimÏ nabízí vysoce sofistikované finanãní nástroje na míru.
18:00
20
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Celosvûtová síÈ Citigroup je zárukou finanãního bezpeãí lokálních klientÛ.
21
20:00
22
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Citicorp investiãní spoleãnost
Citicorp investiãní spoleãnost a. s. (CIC) byla v âeské republice zaloÏena v roce 1997 jako
nezávisl˘ právnick˘ subjekt, aby poskytovala zákazníkÛm Citibank sluÏby v oblasti fiízení
investic. Ke konci roku 2000 spravovala spoleãnost aktiva v celkové v˘‰i pfiesahující 5 miliard
Kã. Jde o nárÛst o 125 procent, nejvy‰‰í od zaloÏení firmy. Jedním ze stûÏejních faktorÛ, které
zpÛsobily tento rÛst, byl nበvstup na trh penzijních fondÛ.
CIC nabízí investorÛm moÏnost investovat do tfií podílov˘ch fondÛ a poskytuje téÏ sluÏby
penzijním fondÛm tfietích stran. Podílové fondy jsou investiãní pfiíleÏitostí jak pro
institucionální, tak i pro individuální investory. Díky vysoké profesionalitû sluÏeb na‰ich
portfóliov˘ch manaÏerÛ a schopnostem analytikÛ, ktefií pfiipravují podklady pro optimální
investiãní rozhodnutí, patfií v‰echny tfii fondy mezi pût nejv˘konnûj‰ích v âeské republice.
Na‰e investiãní strategie se zakládá na vysoce sofistikovan˘ch a detailních anal˘zách informací
z globálních finanãních trhÛ. Stabilní v˘sledky hospodafiení investiãních fondÛ a neustálá
snaha celého t˘mu poskytovat na‰im klientÛm vysoce kvalifikované sluÏby
v oblasti fiízení investic fiadí CIC mezi nejv˘znamnûj‰í a nejuznávanûj‰í spoleãnosti na ãeském
kapitálovém trhu. Je to postavení, které si hodláme udrÏet.
Díky vysoké
profesionalitû sluÏeb
na‰ich portfóliov˘ch
manaÏerÛ
a schopnostem
a n a l y t i k Û p a t fi í v ‰ e c h n y
t fi i f o n d y m e z i p û t
nejv˘konnûj‰ích v âeské
republice.
Na v‰ech cestách se mohu spolehnout na jedinou banku.
23
Podnikové finance
Skupina podnikov˘ch financí pomáhá klientÛm získat finanãní prostfiedky na tuzemsk˘ch
i mezinárodních finanãních a kapitálov˘ch trzích. Na‰e sluÏby zahrnují syndikované pÛjãky na
míru, finanãní poradenství, vydávání dluhopisÛ, strukturované obchodní finance a rÛzné dal‰í
investiãní a komerãní bankovní produkty.
Citibank je vedoucí zfiizovatel syndikovan˘ch pÛjãek v âeské republice i v globálním mûfiítku.
Spolu s na‰í sesterskou spoleãností Schroder Salomon Smith Barney mÛÏeme zákazníkÛm
nabídnout jak˘koliv produkt firemního nebo investiãního bankovnictví v té nejvy‰‰í kvalitû.
Leasingové sluÏby
V prÛbûhu roku 2000
Citibank nabízí v âeské republice leasingové sluÏby prostfiednictvím nezávislého právního
j s m e p r o s t fi e d n i c t v í m
subjektu CitiLeasing s.r.o. Mimo jiné financujeme leasingové kontrakty na dopravní
leasingu financovali
n á k u p n o v é h o z a fi í z e n í
za více neÏ 1,2 miliardy
prostfiedky, vybavení pro stavební firmy a tiskárny. Na‰ich sluÏeb mohou vyuÏívat v‰ichni
klienti Citibank vãetnû nadnárodních spoleãností, velk˘ch tuzemsk˘ch firem i mal˘ch
a stfiedních podnikÛ.
korun. V roce 2001
r o z ‰ i fi u j e m e n a b í d k u
o produkty zaloÏené na
novém zpÛsobu
financování aktiv.
V prÛbûhu roku 2000 jsme prostfiednictvím leasingu financovali nákup nového zafiízení za více
neÏ 1,2 miliardy korun. V roce 2001 roz‰ifiujeme nabídku o produkty zaloÏené na novém
zpÛsobu financování aktiv. Je‰tû více se chceme zamûfiit na produkty na míru nadnárodním
a hlavním tuzemsk˘m firmám a pomáhat rozvíjejícím se tuzemsk˘m spoleãnostem v rÛstu
financováním jejich kapitálov˘ch v˘dajÛ pomocí leasingu.
22:00
24
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Pokládáme základy va‰ich budoucích úspûchÛ.
25
24:00
26
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
M a k l é fi s k é s l u Ï b y
Makléfiské sluÏby nabízí Citibank prostfiednictvím své dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities,
která je ãlenem a akcionáfiem Burzy cenn˘ch papírÛ Praha od roku 1996. Na‰imi zákazníky
jsou pfiedev‰ím institucionální investofii domácí i zahraniãní, kter˘m zaji‰Èujeme pfiístup na
v‰echny nejdÛleÏitûj‰í trhy s cenn˘mi papíry na svûtû.
Rok 2000 byl pro nás velmi úspû‰n˘. MakléfiÛm se podafiilo získat fiadu nov˘ch klientÛ
a celkov˘ obrat tak dosáhl 22,5 miliardy korun. Na základû zv˘‰ené poptávky investorÛ jsme
také roz‰ífiili nabídku sluÏeb o obchodování se zahraniãními cenn˘mi papíry.
Abychom uspokojili stoupající investiãní potfieby zákazníkÛ, budeme i nadále aktivní na
praÏské burze cenn˘ch papírÛ stejnû jako na hlavních svûtov˘ch burzách. Navíc své sluÏby
roz‰ífiíme o elektronické obchodování a zpfiístupníme je i dal‰ím institucionálním
a individuálním klientÛm.
Rok 2000 byl pro nás
velmi úspû‰n˘.
M a k l é fi Û m s e p o d a fi i l o
z í s k a t fi a d u n o v ˘ c h
klientÛ, a celkov˘
obrat tak dosáhl
22,5 miliardy korun.
B a n k o v n í p r o d u k t y a s l u Ï b y , k t e r é c h c i a p o t fi e b u j i p r o s v o u b u d o u c n o s t .
27
¤ídicí orgány
David C. Francis
Terence J. Kyle
David Kay
g e n e r á l n í fi e d i t e l
v ˘ k o n n ˘ fi e d i t e l
v ˘ k o n n ˘ fi e d i t e l
a p fi e d s e d a p fi e d s t a v e n s t v a
a ã l e n p fi e d s t a v e n s t v a
a ã l e n p fi e d s t a v e n s t v a
P fi e d s t a v e n s t v o C i t i b a n k a . s . m û l o t u ã e s t
p fi e d l o Ï i t v á m v ˘ r o ã n í z p r á v u z a r o k 2 0 0 0 .
P fi e d s t a v e n s t v o :
David C. Francis
generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva
David Kay
v˘konn˘ fieditel a ãlen pfiedstavenstva
Terrance J. Kyle
v˘konn˘ fieditel a ãlen pfiedstavenstva
Franti‰ek Máslo
v˘konn˘ fieditel a ãlen pfiedstavenstva
02:00
28
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Franti‰ek Máslo
v ˘ k o n n ˘ fi e d i t e l
a ã l e n p fi e d s t a v e n s t v a
Dozorãí rada:
Marc Desaedeleer
pfiedseda dozorãí rady
Taranjit Singh
ãlen dozorãí rady
A. T. Tshibaka
ãlen dozorãí rady
C i t i n i k d y n e s p í ®.
29
04:00
30
Bankovní sluÏby 24 hodin dennû
Zpráva pfiedstavenstva
Pfiedstavenstvo Citibank a.s. pfiedkládá v˘roãní zprávu banky za rok 2000. Podle zákona
ã. 158/1989 Sb., o bankách a spofiitelnách byla Citibank a.s. („Banka“) dne 15. ledna 1991
udûlena se souhlasem tehdej‰í Státní banky ãeskoslovenské univerzální bankovní licence
umoÏÀující bance ãinnost ve v‰ech oblastech bankovnictví a finanãních sluÏeb. Dále je
Citibank a.s. drÏitelem univerzální devizové licence udûlené Státní bankou ãeskoslovenskou
dne 23. srpna 1991, která umoÏÀuje bance provádût devizové operace podle devizového
zákona ã. 219/1995 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Banka byla zapsána do obchodního
rejstfiíku se sídlem v Praze v ãervnu 1991.
Banka je dcefiinou spoleãností ve stoprocentním vlastnictví Citibank Overseas Investment
Corporation (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, N.A. v New Yorku. Hlavní
holdingovou spoleãností je Citigroup, skupina se sídlem ve Spojen˘ch státech poskytující
finanãní sluÏby prostfiednictvím sv˘ch zastoupení ve 100 zemích po celém svûtû. Celkov˘
akciov˘ kapitál Citigroup k 31. prosinci 2000 byl 66,2 miliardy USD.
âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady jsou uvedeni na stranû 2.
Roãní úãetní závûrka banky byla pfiipravena v souladu se zákony âeské republiky a se
stanovami banky. Úãetní knihy banky a roãní úãetní závûrka jsou vedeny a pfiedkládány
David C. Francis
v ãesk˘ch korunách (Kã).
V období od 1. ledna do 31. prosince 2000 banka vykázala zisk po zdanûní 854 571 081 Kã
(1999: 205 647 000 Kã). Pfiedstavenstvo navrhuje pfievést 42 728 554 Kã (1999: 10 282 350 Kã)
ze zisku do zákonného rezervního fondu.
Franti‰ek Máslo
Kapitálová pfiimûfienost k 31. prosinci 2000 byla 20.15% (1999: 18.99%), coÏ je pfii porovnání
s minimální vyÏadovanou kapitálovou pfiimûfieností, jeÏ je 8.00 %, velmi pfiíznivé.
Bûhem roku 2000 pfiedstavenstvo pravidelnû informovalo dozorãí radu a konzultovalo s ní
David Kay
ve‰keré obchodní ãinnosti a finanãní v˘sledky.
KPMG âeská republika Audit s.r.o. je statutárním auditorem banky a vydal auditorskou zprávu
o ovûfiení roãní úãetní závûrky ke dni a za rok konãící dnem 31. prosince 2000.
Terrance J. Kyle
Roãní úãetní závûrka
31
V˘kaz ziskÛ a ztrát
(tis. Kã)
2000
1999
1998
2 809 818
3 128 205
4 634 354
Úroky placené
(1 603 930)
(1 991 494)
(3 336 825)
Zisk z úrokÛ
1 205 888
1 136 711
1 297 529
Úroky pfiijaté
Pfiijaté poplatky a provize
279 469
214 316
180 711
Placené poplatky a provize
(15 868)
(23 750)
(23 168)
âist˘ zisk z finanãních operací (pozn. 1)
964 168
997 222
825 216
0
0
9 819
1 171
4 067
546
494 352
1 151
1181
V˘nosy celkem
2 929 180
2 329 717
2 291 834
V‰eobecné provozní náklady (pozn. 2)
1 297 721
968 958
759 197
144 713
121 940
96 918
17 808
18 303
2 951
208 130
223 242
238 504
V˘nosy z leasingu
Ostatní provozní v˘nosy
Mimofiádné v˘nosy (pozn. 4)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (pozn. 12)
Ostatní provozní náklady (pozn. 3)
Tvorba rezerv na krytí ohroÏen˘ch pohledávek (pozn. 18)
PouÏití rezerv na krytí nerealizovan˘ch ztrát z derivátÛ
0
0
(13 525)
Tvorba opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm (pozn. 18)
103 455
549 594
156 410
PouÏití opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm (pozn. 18)
(100 649)
(69 045)
0
Tvorba opravn˘ch poloÏek k cenn˘m papírÛm
701
289
0
PouÏití opravn˘ch poloÏek k cenn˘m papírÛm
(185)
0
(8 471)
Tvorba opravn˘ch poloÏek k majetkov˘m úãastem (pozn. 13)
0
0
0
PouÏití opravn˘ch poloÏek k majetkov˘m úãastem
0
0
(6 467)
Tvorba ostatních opravn˘ch poloÏek a rezerv (pozn. 12)
53 228
0
0
5 768
596
3 311
Provozní náklady celkem
1 730 690
1 813 877
1 228 828
Zisk pfied zdanûním
1 198 490
515 840
1 063 006
DaÀ (pozn. 5)
(343 919)
(310 193)
(351 164)
854 571
205 647
711 842
Mimofiádné náklady (pozn. 4)
âist˘ zisk (pozn. 20)
Úãetní principy a poznámky na stranách 35-48 jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky.
Roãní úãetní závûrka
32
Rozvaha
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
31.12.98
121 748
AKTIVA
Pokladní hodnoty (pozn. 6)
311 546
204 085
Úãty u âeské národní banky (pozn. 6)
668 382
4 442 333
988 728
979 928
4 646 418
1 110 476
2 859 937
6 834 423
520 302
Pokladniãní poukázky (pozn. 9)
Ostatní penûÏní ústavy (pozn. 6)
BûÏné úãty
Termínované vklady
Úvûry bankám (pozn. 6)
268 446
109 445
5 394 906
23 733 849
9 633 938
7 482 893
1 112 187
6 860 833
0
25 114 482
16 604 216
12 877 799
21 222 505
23 138 144
21 406 307
398 451
115 856
886 979
Investice do dcefiiné spoleãnosti, ãistá hodnota (pozn. 13)
10 000
10 000
10 000
Nehmotn˘ majetek, ãistá hodnota (pozn. 12)
14 043
6 260
9 167
310 613
264 509
280 831
1 538 074
Úvûry klientÛm, ãistá hodnota (pozn. 7, 8 a 18)
Obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou (pozn. 10)
Hmotn˘ majetek, ãistá hodnota (pozn. 12)
Úãty ãasového rozli‰ení aktivní (pozn. 14)
Ostatní aktiva (pozn. 14)
Aktiva celkem
280 198
1 927 874
5 382 689
632 544
1 299 815
56 572 846
54 180 244
39 939 750
PASIVA
Ostatní penûÏní ústavy (pozn. 15)
BûÏné úãty
316 109
583 486
661 367
Termínované vklady a ostatní v˘pÛjãky
6 728 384
16 855 505
17 134 301
Podfiízen˘ dluh
1 701 585
1 619 055
1 343 475
8 746 078
19 058 046
19 139 143
6 287 392
Úãty klientÛ (pozn. 16)
BûÏné úãty
Termínované vklady a ostatní v˘pÛjãky
Úãty ãasového rozli‰ení pasivní (pozn. 17)
8 866 238
7 526 139
23 479 482
17 530 046
5 722 815
32 345 720
25 056 185
12 010 207
390 406
2 207 328
1 926 338
Ostatní pasíva vãetnû danû (pozn. 17)
7 646 625
1 710 775
1 818 638
Rezervy na krytí ohroÏen˘ch pohledávek (pozn. 18)
1 343 396
1 135 266
912 024
Kapitál (pozn.19)
2 425 000
2 425 000
1 825 000
Kapitálové fondy (pozn. 19)
1 734 168
1 532 440
1 458 843
Zákonn˘ rezervní fond (pozn. 20)
182 264
171 981
136 389
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch období (pozn. 20)
872 940
677 576
1 326
31 678
0
0
854 571
205 647
711 842
6 100 621
5 012 644
4 133 400
56 572 846
54 180 244
39 939 750
Vlastní jmûní
Zmûna reálné hodnoty derivátÛ v bankovním portfoliu (poz.20)
Zisk za rok (pozn. 20)
Pasiva celkem
Úãetní principy a poznámky na stranách 35-48 jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky.
Roãní úãetní závûrka
33
Podrozvaha
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
31. 12. 98
Závazky ze záruk a otevfien˘ch akreditivÛ
poskytnut˘ch bankám (pozn. 23)
380 764
142 398
217 024
Závazky ze záruk a otevfien˘ch akreditivÛ poskytnut˘ch klientÛm (pozn. 23)
3 490 358
4 804 378
3 053 296
Potencionální úvûrová rizika (pozn. 23)
7 238 621
6 396 299
3 764 706
Pohledávky ze spotov˘ch, termínov˘ch a opãních devizov˘ch operací (pozn. 23) 128 223 002
82 972 878
110 226 265
Závazky ze spotov˘ch, termínov˘ch a opãních devizov˘ch operací (pozn. 23)
127 890 150
82 766 088
110 501 024
Úrokové a jiné deriváty (pozn. 23)
140 272 137
108 416 263
127 561 731
Úãetní principy a poznámky na stranách 35-48 jsou nedílnou souãástí roãní úãetní závûrky.
Roãní úãetní závûrka
34
Úãetní principy
V˘chodisko pro zpracování roãní úãetní závûrky
Roãní úãetní závûrka byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi právními
pfiedpisy âeské republiky a stanovami Citibank a.s. (dále jen „banka“). V dÛsledku toho nebyla tato úãetní závûrka zpracována
v souladu se v‰eobecnû uznávan˘mi úãetními principy ve Spojen˘ch státech ani s mezinárodními úãetními standardy. Roãní úãetní
závûrka byla sestavena na základû principu historick˘ch cen (s v˘jimkou cenn˘ch papírÛ urãen˘ch k obchodování a derivátÛ
k obchodování) a plného ãasového rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ.
Tato úãetní závûrka je pfiipravená v souladu s opatfiením MF âR ã. 282/87 740/1998 z 9. prosince 1998, kter˘m se stanoví uspofiádání
a obsahové vymezení poloÏek úãetní závûrky a rozsah údajÛ ke zvefiejnûní pro banky.
Srovnatelné údaje za pfiedchozí rok byly upraveny nebo reklasifikovány tam, kde bylo nutné promítnout zmûny v úãetních principech
nebo v ãesk˘ch pfiedpisech pro finanãní v˘kaznictví.
Banka neprovádí konsolidaci úãetní závûrky se svou dcefiinou spoleãností Citicorp Securities (âR) s.r.o. ani se spoleãnostmi CitiLeasing
s.r.o. a Citicorp investiãní spoleãnost, a.s. patfiícími do skupiny Citigroup.
âísla uvedená v závorkách pfiedstavují záporná ãísla.
Úvûry klientÛm
Úvûry klientÛm jsou úãtovány v nominální hodnotû sníÏené o opravné poloÏky a zahrnují pÛjãky a eskontované smûnky. âasové
rozli‰ení diskontu smûnek je zahrnuto pod poloÏkou „V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období“.
Ú v û r o v é p fi í s l i b y a k r e d i t n í d e r i v á t y
Banka úãtuje ve‰keré úvûrové pfiísliby, záruky, otevfiené akreditivy a kreditní deriváty v podrozvaze. Kreditní deriváty jsou povaÏovány
za souãást bankovního portfolia a úãtují se podobnû jako záruky i otevfiené akreditivy. Pro fiízení úvûrového rizika úvûrov˘ch derivátÛ
uzavírá banka opaãné derivátové obchody, které mohou b˘t zaji‰tûny hotovostí.
Pokladniãní poukázky a obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Pokladniãní poukázky a obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou klasifikovány jako krátkodobé cenné papíry
zahrnuté v obchodním portfoliu, a proto jsou vykazovány buì v cenû pofiízení (upravené o amortizaci prémie nebo diskontu) nebo
v trÏní hodnotû, podle toho, která je niωí. V investiãním portfoliu nejsou zahrnuty Ïádné cenné papíry. Pfii prodeji se rozdíl mezi
ãist˘m v˘nosem z prodeje a úãetní hodnotou úãtuje jako zv˘‰ení nebo sníÏení v˘nosÛ. O nákupu a prodeji se úãtuje k datu
vypofiádání.
âasové rozli‰ení kupónu a amortizace prémie nebo diskontu jsou zahrnuty ve v˘kazu ziskÛ a ztrát jako v˘nosy z úrokÛ, sníÏené
o sráÏkovou daÀ v pfiípadech, kde je to vyÏadováno (tj. u obligací vydan˘ch pfied 1. lednem 1998). Tyto danû jsou ãasovû rozli‰ovány
na základû pfiedpokladu, Ïe tyto instrumenty zÛstanou v drÏení banky buì do v˘platy kupónu nebo do splatnosti, podle toho, která
skuteãnost nastane dfiíve.
I n v e s t i c e v d c e fi i n é s p o l e ã n o s t i
Banka vlastní 100% registrovaného jmûní své dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities (âR) s.r.o. Investice v dcefiiné spoleãnosti je
uvedena buì v cenû pofiízení nebo úãetní hodnotû podílu na vlastním jmûní dcefiiné spoleãnosti, podle toho, která z hodnot je niωí.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
35
Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek
Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek je uveden v pofiizovací cenû sníÏené o oprávky. Technické zhodnocení bankou najatého
majetku se odpisuje úãetnû rovnomûrnû po dobu krat‰ího z následujících období: 10 let nebo zb˘vající období nájemní smlouvy.
Nábytek a zafiízení se odpisují rovnomûrnû v prÛbûhu ãtyfi let. Umûlecké pfiedmûty se neodpisují. Software se odpisuje dva roky.
Hmotn˘ majetek v cenû niωí neÏ 40 000 Kã a nehmotn˘ majetek v cenû niωí neÏ 60 000 Kã je úãtován do nákladÛ v roce jeho
pofiízení. DaÀ z pfiidané hodnoty vztahující se k pofiízení majetku se zahrnuje do pofiizovací ceny a je odpisována podle kategorie
investiãního majetku.
R e z e r v y a o p r a v n é p o l o Ï k y n a k r y t í p fi í p a d n ˘ c h z t r á t z ú v û r Û
Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek na krytí pfiípadn˘ch ztrát z úvûrÛ je zahrnuta do nákladÛ. V˘‰i rezerv a opravn˘ch poloÏek urãuje
vedení banky na základû hodnocení pfiedpokládaného dopadu tuzemsk˘ch a mezinárodních ekonomick˘ch vlivÛ, na základû zmûn
v rozsahu a sloÏení portfolia, jeho v˘konnosti a dal‰ích ukazatelÛ.
DaÀovû odãitatelná ãást vytvofieného objemu rezerv na krytí ohroÏen˘ch pohledávek a opravn˘ch poloÏek k úvûrÛm je vypoãtena
v souladu s poÏadavky zákona o rezervách.
Poplatky a provize
(a) Provize z úvûrÛ a finanãního pronájmu jsou klientÛm úãtovány za pouÏití roãní úrokové sazby z nevyãerpané ãástky závazku,
vypoãítané na denním základû. V˘nosy z provizí se ãasovû rozli‰ují.
(b) Poplatky za poskytovan˘ úvûr jsou klientÛm úãtovány v plné v˘‰i pfii zahájení transakce. Pfiíjmy z tûchto poplatkÛ se úãtují ãasovû
rozli‰ené rovnomûrnû po oãekávanou dobu trvání transakce. V pfiípadû syndikátních pÛjãek se provize pfiijatá bankou jako manaÏerem
konsorcia pfievy‰ující v˘‰i provize ostatních úãastníkÛ syndikátu úãtuje do v˘nosÛ k datu, kdy je úãtována klientovi.
(c) Poplatky za akreditivy a záruky se klientÛm bûÏnû úãtují k datu vystavení akreditivu nebo záruky. Pfiíjmy z tûchto poplatkÛ se
rozpou‰tûjí do v˘nosÛ rovnomûrnû po dobu trvání závazku. V pfiípadû, Ïe poplatek za jednotlivou transakci nedosahuje 500 000 Kã, je
zaúãtován do v˘nosÛ v plné v˘‰i k datu, kdy je úãtován klientovi.
(d) Provize a odmûny za provedené transakce a poradenské sluÏby jsou úãtovány do v˘nosÛ k datu, kdy jsou úãtovány klientovi.
Devizové operace
(a) Transakce v cizích mûnách jsou úãtovány v Kã v kurzu platném ke dni transakce. Aktiva a pasiva vyjádfiená v cizích mûnách
a promptní nákupy a prodeje cizích mûn se pfiepoãítávají na Kã v kurzu vyhlá‰eném âNB pro den uzávûrky.
(b) V pfiípadû termínov˘ch devizov˘ch transakcí zaúãtovan˘ch jako zaji‰Èovací operace se termínov˘ diferenciál transakce ve vztahu
k promptnímu smûnému kurzu na trhu urãuje v okamÏiku provedení transakce a rozpou‰tí se do v˘nosÛ nebo nákladÛ rovnomûrnû po
dobu trvání transakce. Pohyby kurzu na promptním trhu ve vztahu ke kurzu platnému v ãase provedení transakce se úãtují ve
v˘nosech a nákladech dennû. Termínové devizové transakce klasifikované jako obchodní se oceÀují metodou trÏní hodnoty za pouÏití
trÏního termínového devizového kurzu. Zisky a ztráty jsou diskontovány na souãasnou hodnotu za pouÏití trÏních úrokov˘ch sazeb.
(c) Zaplacené a pfiijaté opãní prémie z devizov˘ch opcí jsou vykazovány v rozvaze po dobu trvání opce. U opcí v cizí mûnû jsou
pfiíslu‰né revalvaãní zisky a ztráty uvedeny ve v˘kazu ziskÛ a ztrát. V okamÏiku realizace opce nebo jejího vypr‰ení bez realizace je
zaplacená a pfiijatá prémie zahrnuta do v˘kazu ziskÛ a ztrát v plné v˘‰i. Ve‰keré nakoupené devizové opce jsou ihned prodány
a naopak. TrÏní cena devizov˘ch opcí se úãtuje plnû do v˘kazu ziskÛ a ztrát.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
36
(d) Akciov˘ kapitál splacen˘ v zahraniãní mûnû byl pfieveden na Kã za pouÏití kurzu platného ke dni splacení. Rozdíl vznikl˘ mezi
nominální hodnotou splaceného akciového kapitálu vyjádfienou v Kã a korunovou protihodnotou skuteãnû upsané ãástky byl zúãtován
jako aÏio. AÏio i následné kurzové rozdíly ze splaceného kapitálu, jenÏ je nadále veden v USD, jsou vykazovány na úãtu kurzov˘ch
rozdílÛ v „Kapitálov˘ch fondech“ v rozvaze banky.
Úrokové deriváty
Úrokové deriváty zahrnují dohody o budoucí úrokové sazbû (Forward Rate Agreements) a úrokové swapy. Úrokové deriváty jsou
klasifikovány buì jako obchodní nebo zaji‰Èovací instrumenty.
Obchodní instrumenty se oceÀují trÏními cenami na úrovni portfolia. Revalvaãní zisky a ztráty jsou plnû zohlednûny ve v˘kazu ziskÛ
a ztrát.
Zaji‰Èovací instrumenty jsou ãasovû rozli‰eny po dobu trvání transakce. Zbytková trÏní cena zaji‰Èovacího derivátu je zaúãtována na
pfiíslu‰né úãty vlastního jmûní v rozvaze.
D a À z p fi í j m Û
âástka daÀové pohledávky ãi závazku za bûÏné období se vykazuje v ostatních aktivech ãi pasivech. OdloÏená daÀ se zji‰Èuje jako
rozdíl mezi daÀov˘m základem a ziskem pfied zdanûním zji‰tûn˘m v úãetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy hmotného a nehmotného
majetku podle zákona o daních z pfiíjmu, jakoÏ i z ostatních doãasn˘ch rozdílÛ.
Nákup cenn˘ch papírÛ s právem zpûtného prodeje
Operace, ve kter˘ch jsou od bank nakupovány cenné papíry s právem zpûtného prodeje za pfiedem stanovenou cenu, jsou úãtovány
jako zaji‰tûné poskytnuté úvûry. Závazek vztahující se k tûmto cenn˘m papírÛm se ve v˘‰i zaplacené úhrady zahrnuje do poloÏky
„Ostatní penûÏní ústavy“ nebo „Úãty klientÛ“ v rozvaze. Zaplacená úhrada se rovnûÏ úãtuje jako „Úvûry bankám“ nebo „Úvûry
klientÛm“.
Aãkoliv vlastnické právo k cenn˘m papírÛm koupen˘m s právem zpûtného prodeje pfiechází na banku, v˘nos z tûchto cenn˘ch papírÛ
náleÏí dluÏníkovi. Z tohoto dÛvodu není úrok z takov˘ch cenn˘ch papírÛ bankou ãasovû rozli‰ován. Banka tyto cenné papíry navíc
nepfieceÀuje trÏními cenami.
Úrokové v˘nosy, které vznikají jako rozdíl mezi dohodnutou ãástkou prodeje a nákupu, jsou rovnomûrnû ãasovû rozli‰ovány
a úãtovány do úrokov˘ch v˘nosÛ ve v˘kazu ziskÛ a ztrát.
P o l o Ï k y z p fi e d c h o z í h o o b d o b í
PoloÏky z pfiedchozího období jsou vykazovány jako mimofiádné v˘nosy nebo mimofiádné náklady ve v˘kazu ziskÛ a ztrát bûÏného roku.
Zmûny úãetních postupÛ
V dÛsledku zmûny úãtování derivátÛ, kdy deriváty v obchodním portfoliu jsou v roce 2000 úãtovány v reáln˘ch hodnotách, banka
zaúãtovala k 1. lednu 2000 zisk ve v˘‰i 305 mil Kã. Tento zisk pfiedstavuje rozdíl mezi celkovou trÏní hodnotou derivátÛ v obchodním
portfoliu k 31. prosinci 1999 a ãasov˘m rozli‰ením úrokÛ nabûhl˘ch v úãetnictví k tûmto derivátÛm.
Z dÛvodu zmûny postupÛ úãtování pro banky byla vykázaná odloÏená daÀová pohledávka ve v˘‰i 178,4 mil. Kã jako souãást
mimofiádn˘ch v˘nosÛ. Tato ãástka pfiedstavuje v˘‰i odloÏené daÀové pohledávky k 1. lednu 2000.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
37
1. âist˘ zisk z finanãních operací:
(tis. Kã)
2000
1999
âist˘ v˘nos z devizov˘ch operací
880 708
745 574
âist˘ zisk / (ztráta) z operací s cenn˘mi papíry
(16 200)
165 467
âist˘ zisk / (ztráta) z ostatních finanãních operací
99 660
86 181
964 168
997 222
âist˘ zisk z ostatních finanãních operací za rok 2000 a 1999 obsahuje ãástku 99,7 mil. Kã a 86,1 mil. Kã z derivátov˘ch operací. âástka
86,1 mil. Kã byla v roce 1999 zahrnuta v rámci „âist˘ch v˘nosÛ z úrokÛ“. Z dÛvodu porovnatelnosti byla tato ãástka reklasifikována.
2. V‰eobecné provozní náklady
(tis. Kã)
2000
1999
Mzdy a odmûny zamûstnancÛ
388 345
272 385
Sociální v˘daje a zdravotní poji‰tûní
117 137
84 892
Personální náklady celkem
505 482
357 277
Ostatní v‰eobecné provozní náklady
792 239
611 681
1 297 721
968 958
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ v prÛbûhu roku:
Zamûstnanci
441
342
âlenové dozorãí rady
3
3
âlenové pfiedstavenstva
4
5
Ostatní ãlenové vedení
18
8
3. Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady roku 2000 a 1999 zahrnují zejména odhadovan˘ pfiíspûvek do fondu poji‰tûní vkladÛ klientÛ ve v˘‰i
14,3 mil. Kã a 16,3 mil. Kã.
4 . M i m o fi á d n é v ˘ n o s y a n á k l a d y
(tis. Kã)
2000
1999
Mimofiádné v˘nosy
494 352
1 151
Mimofiádné náklady
(5 768)
(596)
Mimofiádné v˘nosy roku 2000 pfiedstavují zejména zmûnu v úãtování derivátov˘ch transakcí v obchodním portfoliu a odloÏené danû.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
38
5. DaÀ
(tis. Kã)
DaÀ z pfiíjmÛ
2000
1999
332 141
310 026
Vratka danû za rok 1999
(6 082)
–
OdloÏená daÀ ve v˘‰i 31 %
17 860
167
343 919
310 193
DaÀov˘ základ
OdloÏené danû z pfiíjmu jsou poãítány ze v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ za pouÏití aktuální daÀové sazby 31%. OdloÏená daÀová
pohledávka k 31. prosinci 2000 se skládá z následujících poloÏek:
(tis. Kã)
2000
Opravné poloÏky a rezervy
134 195
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
26 301
OdloÏená daÀová pohledávka k 31. prosinci 2000
160 496
6. Pokladní hotovost, úãty u âeské národní banky a pohledávky za bankami
a) Vklady u emisních bank:
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
Pokladní hotovost
311 546
204 085
Úãty u âeské národní banky
668 382
4 442 333
Celkem
979 928
4 646 418
31. 12. 00
31. 12. 99
b) Pohledávky za bankami a úvûry bankám podle zbytkové splatnosti:
(tis. Kã)
Splatné na poÏádání
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do jednoho roku
Celkem
268 446
109 445
24 846 036
15 880 188
0
614 583
25 114 482
16 604 216
V roce 2000 byla vytvofiena opravná poloÏka k pohledávkám za bankami ve v˘‰i 0,2 mil. Kã. V roce 1999 nebyly vytvofieny Ïádné
opravné poloÏky k pohledávkám za bankami. âástka 820 mil. Kã a 6 640 mil. Kã v „Pohledávkách za bankami“ v roce 2000 a 1999
pfiedstavuje úvûr poskytnut˘ âNB v rámci reverzní repo operace zaji‰tûn˘ pokladniãními poukázkami vydan˘mi âNB.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
39
7. Úvûry klientÛm, ãistá hodnota
(tis. Kã)
Úvûry klientÛm
Opravné poloÏky na krytí ztrát z úvûrÛ
âisté úvûry klientÛm
31. 12. 00
31. 12. 99
21 999 128
23 911 350
(776 623)
(773 206)
21 222 505
23 138 144
a) Úvûry klientÛm podle sektorÛ a zbytkové splatnosti, ãistá hodnota:
(tis. Kã)
Splatné na
pofiádání
Do 3 Od 3 mûsícÛ
mûsícÛ
do 1 roku
1 – 2 roky
2 – 4 roky
4 – 5 let
Nad 5 let
Celkem
5 let
31. prosince 2000
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Celkem
177
52 038
0
0
0
0
0
52 215
1 688 544
14 012 030
3 039 168
545 977
1 151 747
217 212
83 263
20 737 941
2 398
0
0
0
0
0
0
2 398
0
632
5 843
2 661
11 937
9 500
262 443
293 016
85 566
51 369
0
0
0
0
0
136 935
1 776 685
14 116 069
3 045 011
548 638
1 163 684
226 712
345 706
21 222 505
31. prosince 1999
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
0
30 000
320 000
0
0
0
0
350 000
592 567
15 480 516
5 149 758
155 783
89 380
268 279
25
21 736 308
Poji‰Èovny
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezidenti jednotlivci
0
16
1 692
7 045
9 629
7 566
224 349
250 297
Nerezidenti
128 888
468 740
173 911
30 000
0
0
0
801 539
Celkem
721 455
15 979 272
5 645 361
192 828
99 009
275 845
224 374
23 138 144
Bankovní záruky Nemovitosti
Vklady
Nezaji‰tûno
Celkem
b) Úvûry klientÛm podle sektorÛ a zpÛsobu zaji‰tûní, ãistá hodnota:
(tis. Kã)
31. prosince 2000
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
0
0
0
52 215
52 215
3 189 655
0
7 140
17 541 143
20 737 938
Poji‰Èovny
0
0
0
2 398
2 398
Rezidenti jednotlivci
0
266 573
0
26 445
293 018
Nerezidenti
Celkem
0
0
0
136 936
136 936
3 189 655
266 573
7 140
17 759 137
21 222 505
0
0
0
350 000
350 000
2 040 310
0
10 142
19 685 856
21 736 308
31. prosince 1999
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Poji‰Èovny
0
0
0
0
0
Rezidenti jednotlivci
0
227 113
156
23 028
250 297
Nerezidenti
Celkem
0
0
0
801 539
801 539
2 040 310
227 113
10 298
20 860 423
23 138 144
V letech 2000 a 1999 nebyly provedeny Ïádné odpisy úvûrÛ a banka nevykazovala Ïádné v˘nosy z odepsan˘ch úvûrÛ.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
40
8. Syndikátní úvûry
Úvûry klientÛm zahrnují podíl banky na syndikátních úvûrech. Následující informace se vztahuje na syndikátní úvûry, v jejichÏ pfiípadû
byla banka hlavním manaÏerem:
(tis. Kã)
31. 12. 00
Úvûrové
pfiísliby
31. 12. 00
ZÛstatky na
konci roku
31. 12. 99
Úvûrové
pfiísliby
31. 12. 99
ZÛstatky na
konci roku
âástka poskytnutá bankou
3 229 901
2 629 071
2 238 776
1 962 188
âástka poskytnutá ostatními bankami
7 414 502
6 056 039
4 144 664
3 240 355
10 644 403
8 685 110
6 383 440
5 202 543
Celkem
Úrok a riziko úvûrov˘ch ztrát u tûchto syndikátních úvûrÛ jsou rovnomûrnû rozdûleny mezi v‰echny úãastníky syndikátu.
9. Pokladniãní poukázky
(tis. Kã)
31. 12. 00
TrÏní hodnota
31. 12. 00
Úãetní hodnota
31. 12. 99
TrÏní hodnota
31. 12. 99
Úãetní hodnota
Emitent
Pokladniãní poukázky – kótované na Burze cenn˘ch papírÛ Praha
Vládní sektor
2 039 971
2 039 937
410 993
410 988
820 000
820 000
6 423 435
6 423 435
2 859 971
2 859 937
6 834 428
6 834 423
âNB
Celkem
V roce 2000 a 1999 pfiijala banka pokladniãní poukázky âNB ve v˘‰i 820 mil. Kã a 6 640 mil. Kã v rámci reverzní repo operace s âNB.
10. Obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
(tis. Kã)
31. 12. 00
TrÏní hodnota
31. 12. 00
Úãetní hodnota
31. 12. 99
TrÏní hodnota
31. 12. 99
Úãetní hodnota
0
Dluhopisy – kótované na Burze cenn˘ch papírÛ Praha
Finanãní instituce
0
0
0
Nefinanãní instituce
0
0
0
0
Vládní sektor
311 867
312 568
10 230
10 205
Celkem
311 867
312 568
10 230
10 205
85 905
85 883
0
0
0
0
105 651
105 651
85 905
85 883
105 651
105 651
397 772
398 451
115 881
115 856
Dluhopisy – nekótované na Ïádném trhu
Nefinanãní instituce
Finanãní instituce
Celkem
Dluhopisy celkem
V roce 2000 a 1999 pfiijala banka dluhopisy ve v˘‰i 52 mil. Kã a 10,2 mil. Kã v rámci reverzních repo operací. V‰echny zÛstatky
zahrnují ãasovû rozli‰en˘ úrok.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
41
11. Cenné papíry pro klienty
Cenné papíry pro klienty v drÏení banky, které nejsou zaznamenány v rozvaze banky:
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem
11 091 389
5 193 009
Majetkové cenné papíry
29 722 031
22 263 819
Celkem
40 813 420
27 456 828
12. Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek
(tis. Kã)
Technické zhodnocení
pronajatého majetku
Ostatní hmotn˘
investiãní majetek
Hmotn˘ investiãní
majetek celkem
Nehmotn˘ investiãní Hmotn˘ a nehmotn˘
majetek – software
majetek celkem
233 265
334 925
568 190
43 826
22 814
147 290
170 104
76 669
246 773
Úbytky
(15 976)
(31 332)
(47 308)
(169)
(47 477)
Stav k 31. prosinci 2000
240 103
450 883
690 986
120 326
811 312
341 247
Pofiizovací cena:
Stav k 1. lednu 2000
PfiírÛstky
612 016
Oprávky, odpisy a opravné poloÏky:
Stav k 1. lednu 2000
93 990
209 691
303 681
37 566
Roãní odpis
29 235
120 900
150 135
14 895
165 030
(27 533)
1 043
(26 490)
763
(25 727)
Oprava pfiedchozího období
Pfiechodné sníÏení hodnoty
0
0
0
53 228
53 228
(15 621)
(31 332)
(46 952)
(169)
(47 122)
80 071
300 302
380 373
53 055
433 428
Stav k 1. lednu 2000
139 275
125 234
264 509
6 260
270 769
Stav k 31. prosinci 2000
160 032
150 581
310 613
14 043
324 656
Úbytky
Stav k 31. prosinci 2000
ZÛstatková cena:
Banka vytvofiila opravnou poloÏku k nehmotnému investiãnímu majetku ve v˘‰i 53,2 mil. Kã z dÛvodu pfiechodného sníÏení hodnoty
majetku.
Údaje uvedené v fiádku „Oprava pfiedchozího období“ pfiedstavují vliv zmûny odpisového plánu „Technického zhodnocení
pronajatého majetku“ z dÛvodu vûrnûj‰ího zobrazení pfiedmûtu úãetnictví.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
42
1 3 . I n v e s t i c e d o d c e fi i n é s p o l e ã n o s t i
Investice do dcefiiné spoleãnosti Citicorp Securities (âR), s.r.o. zahrnuje:
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
10 000
10 000
Cenu pofiízení
Opravné poloÏky
0
0
10 000
10 000
Citicorp Securities (âR), s.r.o. se sídlem Evropská 178, 166 40 Praha 6 je dcefiiná spoleãnost ve stoprocentním vlastnictví Citibank a.s.
Neauditovaná ãástka vlastního jmûní Citicorp Securities (âR) s.r.o. k 31. prosinci 2000 ãiní 28,8 mil. Kã.
14. Úãty ãasového rozli‰ení aktivní a ostatní aktiva
(tis. Kã)
31. 12. 00
Náklady pfií‰tích období
Pfiíjmy pfií‰tích období
Ostatní aktiva
31. 12. 99
23 790
9 851
256 408
1 918 023
5 382 689
632 544
5 662 887
2 560 418
Pfiíjmy pfií‰tích období zahrnují zejména ãasové rozli‰ení úrokÛ z pohledávek. Ostatní aktiva zahrnují v roce 2000 zejména kladnou
reálnou hodnotu z pfiecenûní derivátÛ ve v˘‰i 4 907 mil. Kã.
1 5 . Ú ã t y p e n û Ï n í c h ú s t a v Û a p o d fi í z e n á p a s i v a
a) Úãty penûÏních ústavÛ podle zbytkové splatnosti:
(tis. Kã)
31. 12. 00
Splatné na poÏádání
31. 12. 99
316 109
583 486
Do 3 mûsícÛ
3 936 022
14 233 941
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
1 027 040
1 891 876
1–2 roky
8 781
187 194
2–4 roky
132 945
86 200
1 623 596
456 294
7 044 493
17 438 991
4–5 let
K 31. prosinci 2000 a 1999 je na úãtech bank zahrnut závazek vypl˘vající z reverzního repa ve v˘‰i 820 mil. Kã a 6 640 mil. Kã.
b) Podfiízená pasiva
âástka 1 701,6 mil. Kã a ãástka 1 619 mil. Kã v roce 2000 a 1999 pfiedstavuje podfiízen˘ úvûr ve v˘‰i 45 milionÛ USD (za LIBOR
+ 0,43%) od matefiské spoleãnosti COIC. Tento úvûr je splatn˘ 27. prosince 2005.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
43
16. Úãty klientÛ
Podle sektoru a zbytkové splatnosti:
(tis. Kã)
Splatné
na poÏádání
Do 3 Od 3 mûsícÛ
mûsícÛ
do 1 roku
1 – 2 roky
2 – 4 roky
4 – 5 let
Nad 5 let
Celkem
31. prosince 2000
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Poji‰Èovny
Neziskové organizace
Rezidenti jednotlivci
91 818
970 187
0
0
0
0
7 000
1 069 005
7 071 767
18 563 029
2 386 653
2 948
20 394
0
296 068
28 340 859
39
0
0
0
0
0
0
39
226 300
667 556
0
0
0
0
0
893 856
10 788
0
0
0
0
0
0
10 788
447 626
442 917
35 366
10 959
0
0
0
936 868
Nerezidenti
1 017 900
73 528
787
0
2 090
0
0
1 094 305
Celkem
8 866 238
20 717 217
2 422 806
13 907
22 484
0
303 068
32 345 720
31. prosince 1999
Finanãní instituce
Nefinanãní instituce
Vládní sektor
Poji‰Èovny
Neziskové organizace
Rezidenti jednotlivci
Nerezidenti
Celkem
19 852
405 392
0
0
0
0
0
425 244
6 340 431
12 582 962
411 372
26 219
378
0
110 567
19 471 929
0
0
0
0
0
0
0
0
377 104
1 064 313
6 435
0
0
0
0
1 447 852
10 465
0
0
0
0
0
0
10 465
202 851
204 439
2 219
0
0
0
0
409 509
575 436
2 713 705
0
0
0
2 045
0
3 291 186
7 526 139
16 970 811
420 026
26 219
378
2 045
110 567
25 056 185
K 31. prosinci 2000 a 1999 je na úãtech klientÛ zahrnut závazek vypl˘vající z reverzního repa ve v˘‰i 52 mil. Kã a 10,2 mil. Kã.
17. Úãty ãasového rozli‰ení pasivní a ostatní pasiva
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
V˘daje pfií‰tích období
364 860
2 185 938
V˘nosy pfií‰tích období
25 546
21 390
7 646 625
1 710 775
8 037 031
3 918 103
Ostatní pasiva
Vût‰ina v˘dajÛ pfií‰tích období je tvofiena ãasov˘m rozli‰ením úrokÛ z depozit. Ostatní pasiva pfiedstavují v roce 2000 zejména
zápornou reálnou hodnotu z pfiecenûní derivátÛ ve v˘‰i 4 835 mil. Kã.
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
44
1 8 . R e z e r v y a o p r a v n é p o l o Ï k y n a p fi í p a d n é ú v û r o v é z t r á t y
(tis. Kã)
Stav k 1. lednu 2000
Rezervy
Opravné poloÏky
1 135 266
773 206
Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek
208 130
103 455
PouÏití rezerv a opravn˘ch poloÏek
0
(100 649)
Kurzov˘ rozdíl z tvorby a rozpou‰tûní opravn˘ch poloÏek v cizí mûnû
Stav k 31. prosinci 2000
0
780
1 343 396
776 792
Opravné poloÏky k 31. prosinci 2000 zahrnují 776,6 mil. Kã opravn˘ch poloÏek vytvofien˘ch k ÚvûrÛm klientÛm (pozn. 7) a 0,2 mil.
Kã opravn˘ch poloÏek vytvofien˘ch k Pohledávkám za bankami (pozn. 6).
19. Kapitál a kapitálové fondy
(tis. Kã)
Základní jmûní
AÏiov˘ fond
Rezerva na kurzové
rozdíly z kapitálu
Nezaregistrovan˘
kapitál
Splacen˘ kapitál
celkem
2 425 000
723 365
809 075
0
3 957 440
0
0
0
0
0
Stav k 1. lednu 2000
Emitované akcie
Kurzové rozdíly ze
splaceného kapitálu
Stav k 31. prosinci 2000
0
0
201 728
0
201 728
2 425 000
723 365
1 010 803
0
4 159 168
K 31. prosinci 2000 pfiedstavoval akciov˘ kapitál banky 2 425 000 bûÏn˘ch akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kã na jednu akcii.
V souladu se stanovami banky ãástka splatná akcionáfiem za emisi tûchto akcií ãinila 109 993 058 USD. Kapitál banky je veden v USD.
20. Nerozdûlen˘ zisk a zákonn˘ rezervní fond
(tis. Kã)
Nerozdûlen˘ zisk Zisk bûÏného roku
Stav k 1. lednu 2000
677 576
Pfiídûl do zákonného rezervního
fondu
Pfievod zisku z roku 1999
Zákonn˘
rezervní fond
Reálná
hodnota
Celkem
205 647
883 223
171 981
0
1 055 204
0
0
(10 283)
(10 283)
10 283
0
195 364
(195 364)
0
0
0
0
0
854 571
854 571
0
0
854 571
Zisk za finanãní rok
Zmûna reálné hodnoty
derivátÛ v bankovním portfoliu
Stav k 31. prosinci 2000
Nerozdûlen˘
zisk celkem
0
0
0
0
31 678
31 678
872 940
854 571
1 727 511
182 264
31 678
1 941 453
Navrhované rozdûlení zisku roku 2000
(Kã 000)
Nerozdûlen˘ zisk
Stav k 31. prosinci 2000, pfied navrhovan˘m rozdûlením zisku
854 571
Pfiídûl do zákonného rezervního fondu
(42 729)
Pfiesun do nerozdûleného zisku
811 843
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
45
2 1 . A k t i v a a p a s i v a v y j á d fi e n á v c i z í c h m û n á c h
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
Vedená v Kã
32 537 366
38 981 112
Vedená v cizí mûnû
24 035 480
15 199 132
56 572 846
54 180 244
Vedená v Kã
32 318 048
37 079 844
Vedená v cizí mûnû
24 254 798
17 100 400
56 572 846
54 180 244
31. 12. 00
31. 12. 99
24 035 480
15 199 132
72 988 957
42 942 249
Aktiva
Pasiva
Devizová pozice
(tis. Kã)
Aktiva v cizí mûnû
Rozvahové poloÏky
Podrozvahové poloÏky
– promptní, termínové a opãní devizové operace
– cross currency swapy
3 383 160
5 477 643
100 407 597
63 619 024
24 254 798
17 100 400
71 175 790
41 388 586
Pasiva v cizí mûnû
Rozvahové poloÏky
Podrozvahové poloÏky
- promptní, termínové a opãní devizové operace
- cross currency swapy
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
46
4 416 645
4 135 639
99 847 233
62 624 625
2 2 . T r a n s a k c e s p fi i d r u Ï e n ˘ m i s u b j e k t y
âástky vykázané v rozvaze a podrozvaze zahrnují následující transakce se spoleãnostmi v rámci skupiny Citigroup:
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
242 489
144 386
24 484
61 857
Rozvaha:
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Obchodovatelné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
5 067
-
Vklady bank
941 109
4 444 479
Vklady klientÛ
337 071
116 531
Devizové operace
5 037 850
17 266 228
Mûnové opce
2 293 292
1 452 110
Podrozvaha:
Úrokové a jiné opãní kontrakty
Záruky pfiijaté od bank
412 132
412 131
3 189 655
2 163 966
Závazky ze záruk poskytnut˘ch bankám
0
758
Závazky ze záruk poskytnut˘ch klientÛm
0
1 097 936
Otevfiené akreditivy
Podrozvahové úrokové instrumenty
Jiné závazky za bankami
0
41 549
84 355 229
59 764 248
1 865 994
1 559 615
23. Podrozvahové závazky
a) Hrubá nominální hodnota neodvolateln˘ch podrozvahov˘ch závazkÛ vÛãi klientÛm a bankám ãinila:
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
2 268 275
4 195 973
0
758
1 222 083
608 405
Závazky ze záruk poskytnut˘ch
klientÛm
bankám
Závazky z otevfien˘ch akreditivÛ
klientÛm
bankám
(tis. Kã)
380 764
141 640
3 871 122
4 946 776
31. 12. 00
31. 12. 99
6 349 246
3 410 012
889 375
2 986 287
7 238 621
6 396 299
Potencionální úvûrová riziká vÛãi
klientÛm
bankám
Záruky pfiijaté
od klientÛ
od bank
152 062
36 312
3 189 655
2 163 966
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
47
b) Podrozvahové finanãní nástroje
(tis. Kã)
31. 12. 00
31. 12. 99
Termínové devizové operace (nákup)
8 491 296
16 067 741
Termínové devizové operace (prodej)
8 523 799
16 127 909
703 353
1 101 333
0
0
Promptní devizové operace (nákup)
1 648 462
170 134
Promptní devizové operace (prodej)
1 654 112
169 793
Termínové devizové operace (nákup)
109 504 855
56 337 123
Termínové devizové operace (prodej)
109 383 938
56 235 549
Zaji‰Èovací nástroje
Úrokové swapy
Dohody o budoucí úrokové sazbû (FRA)
Nástroje k obchodování
Úrokové swapy
64 789 074
47 855 265
Dohody o budoucí úrokové sazbû
73 156 114
57 590 383
Cross currency swapy (nákup)
7 425 667
7 663 602
Cross currency swapy (prodej)
7 175 579
7 498 559
Úrokové a jiné opãní kontrakty
1 623 596
1 869 282
Opãní mûnové kontrakty (nákup)
1 152 722
2 734 278
Opãní mûnové kontrakty (prodej)
1 152 722
2 734 278
Jiné úrokové a devizové kontrakty (nákup)
742 537
0
Jiné úrokové a devizové kontrakty (prodej)
990 508
0
24. Orgány spoleãnosti
Dozorãí rada:
Marc Desaedeleer, pfiedseda dozorãí rady
Taranjit Singh, ãlen dozorãí rady
A. T. Tshibaka, ãlen dozorãí rady
Pfiedstavenstvo:
David C. Francis, pfiedseda pfiedstavenstva
Franti‰ek Máslo, ãlen pfiedstavenstva
David Kay, ãlen pfiedstavenstva
Terrance J. Kyle, 0
P fi í l o h a r o ã n í ú ã e t n í z á v û r k y
48
Regional Representations
Prague
Brno
Ostrava
Citibank a.s.
Citibank a.s.
Citibank a.s.
Evropská 178
Hlinky 118
28. ¤íjna 121a
166 40 Praha 6
603 00 Brno
709 00 Ostrava
Telephone: +420 2 2430 4111
Telephone: +420 5 4321 1122
Telephone: +420 69 6696 223
Fax: +420 2 2430 4613
Fax: +420 5 4321 1648
Fax: +420 69 6696 000
Citibank a.s.
Pardubice
PlzeÀ
Rytífiská 24
Citibank a.s.
Citibank a.s.
110 00 Praha 1
âechovo nábfieÏí 1790
Lochotinska 18
Telephone: +420 2 3306 2355
530 03 Pardubice
301 00 PlzeÀ
Fax: +420 2 3306 2356
Telephone: +420 40 6024 301
Telephone: +420 19 7338 066
(opened February 2001)
Fax: +420 40 6024 311
Fax: +420 19 7237 828
Citibank a.s.
Ústí nad Labem
Sales centrum Revolucni
Citibank a.s.
Revoluãní 6
Mírové námûstí 37
110 00 Praha 1
400 01 Ústí nad Labem
Telephone: +420 2 2480 0952
Telephone: +420 47 5258 358
(opened May 2001)
Fax: +420 47 5258 365
Subsidiaries
Affiliates
Citicorp Securities (âR), s.r.o.
CitiLeasing
Citicorp investiãní spoleãnost, a.s.
Evropská 178
Evropská 178
Evropská 178
166 40 Praha 6
166 60 Praha 6
166 40 Praha 6
Telephone: +420 2 3306 1111
Telephone: +420 2 3306 1363
Telephone: +420 2 3306 1847
Fax: +420 2 3306 1870
Fax: +420 2 3306 1330
Fax: +420 2 3306 1616
49