číslo 25 (2015)

Komentáře

Transkript

číslo 25 (2015)
KonSterna
Neperiodicky vydávaný zpravodaj ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy
zaměřený na ochranářské a ornitologické dění především v oblasti
Svitavska.
číslo 25
květen 2015
1
Obsah:
Slovo úvodem
Zprávy výboru
Navrhujeme, vyjadřujeme se…
Bleskovky
Z činnosti organizace
► Záchranný transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou
► Vítání ptačího zpěvu v chladu a větru
► Den dětí ve Svitavách
► Podzimní Ptačí festival v Opatově
► Mapování, monitoring nebo sčítání ptáků
Zážitky a postřehy z terénu
► Nález houby rybniční ve Svitavách
► Výskyt hub na Svitavsku v roce 2014
► Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2014
Všimli jsme si
► Další fáze zpřístupnění Vodárenského lesa veřejnosti
► Výrazný krok v péči o dřeviny ve Svitavách
Z cest a putování
► V zimě tentokrát za ptáky na dánských ostrov Sjaeland
► S´Albufera de Mallorca
Zoologická pozorování.
Materiály do tohoto čísla pocházejí z období roku 2014.
Obsah zpravodaje je možné číst též na www.csopsvitavy.cz
Kontaktní údaje pro korespondenci a konání nejrůznějšího charakteru:
Jiří Mach, Dimitrovova 29, Svitavy 568 02, [email protected], tel.: 603 349 088,
č.účtu 1280232379/0800 - Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy, náměstí Míru
2
SLOVO ÚVODEM
Již z přehledu příspěvků v obsahu je znatelné, že i v roce 2014 se nám podařilo zajistit
řadu tradičních aktivit jak v oblasti působení na širokou veřejnost, tak i ve chvílích, kdy je
třeba „přiložit ruku k dílu“ pro přímou ochranu přírody. Výčet všech našich výsledků není ani
tentokrát v KonSterně jistě úplný.
Vyzdvihnout bych chtěl především neutuchající snahu Filipa Jetmara v péči o území
PR Psí kuchyně, Střelnici a o louky u Nového rybníka. Nejde jen o pohyb v terénu, ale o
zajištění všech managementových kroků a úředních formalit. Navíc je třeba neustále vyvíjet
tlak na Krajský úřad Pardubického kraje, kde nejsme spokojeni s prací úřednice, která má na
starost lesní zvláště chráněná území v oblasti Svitavska. Filip navíc investoval velké úsilí a
času nejen v rámci připomínkování nového plánu péče pro PR Psí kuchyně, ale také pro nově
připravované území ke zvláštní ochraně (přírodní rezervace) s názvem Lesy nad
mladějovskou úzkokolejkou (Hřebečovský hřbet), kde navrhovaný plán péče trpěl závažnými
vadami a nedostatky.
Jen Kuba Vrána nejlíp ví, jak náročná je koordinace letitého transferu obojživelníků
v Hradci nad Svitavou. Zdá se, že nás čeká přerod v této lokalitě, pokud jde o péči v tomto
území a o naplňování ochranných podmínek pro zdejších chráněné druhy žab a čolků. Situace
se snad zlepší pod intervencí RNDr. Leoše Štefky, který se na podzim stal zastupitelem obce.
Potkala nás i řada velmi zajímavých a pěkných ornitologických pozorování v terénu.
Začali jsme také spolupracovat na novém hnízdním mapování ptáků České republiky a
nezaháleli jsme ani při sledování hnízd čápů bílých (Pták roku 2014).
Při všech běžných starostech, které ve prospěch přírody máme, jsme stihli realizovat
přerod naší neziskové organizace v souladu se zákonem na „zapsaný pobočný spolek ČSOP“.
Změnili jsme také banku a začali jsme využívat datovou schránku při komunikaci s úřady.
Chci touto cestou poděkovat všem našim členům za veškerou práci a podporu.
Rovněž pak i každému, kdo nám nezištně přitom pomáhal. Tak ať máme společně sílu na
naše aktivity i roce příštím.
Jiří Mach
3
ZPRÁVY Z VÝBORU
■
Pro rok 2014 se registrovalo za naši organizaci 11 členů (žádná změna).
■
Podle nového občanského zákoníku se naše organizace stala od Nového roku
pobočným spolkem ČSOP, který je rovněž považován za SPOLEK. Zapsáni jsme tak v rejstříku
ne u Ministerstva vnitra, ale u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku pod sp.
značkou L 49350.
■
V rámci grantového řízení města Svitavy v oblasti životního prostředí uspěla naše ZO,
která získala 10.000,-Kč na svoji činnost. Prostředky jsme věnovali na nákup nového stativu
k dalekohledu, na nákup samolepek, které rozdáváme při našich veřejných akcích, na nákup
barvy k natření ornitologické pozorovatelny u Dolního rybníka, na zabezpečení transferu
obojživelníků v Hradci nad Svitavou, na čištění sýkorníků v lese Brand, na materiál pro kosení
luk, na nákup UV samolepek pro ochranu ptáků na prosklených plochách, na opravu naší
vitríny na náměstí, na náklady za provoz našich webových stránek a na drobné kancelářské
potřeby. Z dalších finančních drobných zdrojů jsme nakoupili krmivo pro ježky, malé ptačí
krmítko a budku (sýkorník) z dřevobetonu.
■
Od srpna využíváme služeb Poštovní spořitelny, u které jsme zřídili nový účet ERA.
Druhou změnou je založení datových schránek u Ministerstva vnitra ČR, pomocí kterých
budeme komunikovat se státní správou, především v rámci správních řízení.
■
V konci roku získáváme od odboru životního prostředí MěÚ Svitavy částku 5.000,-Kč
na zhotovení berliček pro ptáky v zemědělské krajině. Zhotovujeme z připraveného dřeva 20
„téček“ na pevnou instalaci a 20 trojnožek pro dočasné umístění na poli v zimním období.
4
NAVRHUJEME, VYJADŘUJEME SE …
■
V dubnu reagujeme na odpověď, kterou jsme obdrželi ke konci roku 2013 od ředitele
Krajského úřadu Pardubického kraje na náš otevřený dopis hejtmanovi kraje a radnímu kraje
pro oblast životního prostředí. Nebyli jsme spokojeni z formou vyřízení naše apelu, který se
týkal neutěšené situace s postupem KrÚ i Lesů ČR v území přírodní rezervace Psí kuchyně.
Pojali jsme náš jarní dopis jako stížnost na postup KrÚ při péči o toho významné území, ale
právě i ve věci postoje KrÚ k našemu podzimnímu otevřenému dopisu, který zvedl vlnu
reakcí a kauza nabyla větších rozměrů.
Na otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje reagoval pan hejtman oznámením, že
vyřízením věci pověřuje ředitele krajského úřadu ing. Folprechta. Na webových stránkách
kraje bylo zveřejněno tiskové prohlášení Krajského úřadu Pardubického kraje obsahující
stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství. Ředitelstvím úřadu byl zaslán dopis
předsedovi ZO ČSOP Rybák Svitavy v němž úřad informuje o "prošetření" skutečností
vztahujících se k těžbě v PR Psí kuchyně. Krajský úřad tím patrně považoval celou záležitost
za vyřízenou.
Se stanoviskem Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje ani se závěry
vyšetřování kontrolního oddělení však "Rybák" Svitavy nesouhlasí a dne 22. dubna 2014
podává stížnost řediteli krajského úřadu proti postupu úřadu ve věci péče o přírodní
rezervaci Psí kuchyně.
V červnu jedná o kauze Psí kuchyně s J. Hejdukem i místopředseda ČSOP K. Kříž. Žádného
uspokojivého výsledku či nějakého vysvětlení nebo snahy celou věc s námi řešit, jsme se ze
strany KrÚ nedočkali.
■ Filip Jetmar podal ke Krajskému úřadu podnět k zahájení správního řízení s panem
Inocencem Pavlíkem pro porušení zákona č. 114/1992 Sb. - poškození zvláště chráněných
druhů rostlin. Zároveň podal podnět k zahájení řízení o omezení činnosti dle § 66 zákona.
Podnět se týkal dvou strání v obci Sklené s cennou vegetací. Pan Pavlík si na lokalitách
přibližně před 3 lety nechal zaregistrovat půdní bloky, pase zde krávy a čerpá zemědělské
dotace. Hned v prvním roce s ním jednal na lokalitě ing. Sigl, další schůzka se uskutečnila i v
roce následujícím (mj. z důvodu, že nebyla respektována původní dohoda). Pan Pavlík dostal
od KrÚ také písemnou informaci o výskytu chráněných druhů rostlin. Byly stanoveny
podmínky hospodaření, při jejichž dodržení by nemělo dojít k ohrožení chráněných druhů a
celé fytocenózy. Bohužel pan Pavlík zcela ignoruje dohodnuté (resp. orgánem ochrany
přírody stanovené) podmínky a poměrně intenzívním vypásáním vážně poškozuje cennou
vegetaci - není umožněn rozvoj, kvetení a tvorba semen chráněných druhů rostlin, možná
dochází i k příliš vysoké zátěži lokalit dusíkem.
■
Další podnět podal též F. Jetmar k zahájení řízení ve věci nedovoleného zásahu do
vývoje zvláště chráněného druhu rostliny - prstnatce májového na lokalitě u Mušlového
rybníka v k.ú. Opatov v Čechách. Lokalita mezi rybníkem a železniční tratí byla v uplynulých
čtyř letech pravidelně kosena z důvodu podpory výše uvedeného druhu orchideje, a to na
náklady Krajského úřadu Pardubického kraje. V letošním roce prodává Rybářství Litomyšl
část pozemku a chatu u rybníka soukromé osobě (pan Svoboda, bydlištěm v obci Třebovice).
Došlo k rozšíření a zpevnění cesty k chatě, vyhloubení odvodňovací strouhy a uložení zeminy
5
na mokřadní plochu přímo do míst, kde rostly poslední exempláře prstnatce májového. Ani
po jednání se zástupcem rybářství (p. Radkem Vachem) a p. Svobodou na místě a
opakovaných urgencích nebyla zemina odstraněna. Pod deponovanou zeminou tedy
pravděpodobně orchideje uhynuly. Krajský úřad začal spolupracovat s Českou inspekcí životního
prostředí, která měla podnět prošetřit.
■
Koncem dubna se Jakub Vrána účastní jednání, které se na Obecním úřadě v Hradci
nad Svitavou zabývá situací, která panuje na rybníčcích v dolní části obce, kde již několik let
pořádáme záchranný transfer obojživelníků. Dvě menší vodní plochy nemají majitele a zájem
projevilo svitavské rybářské sdružení. Po dohledání majitelů nás nejspíš tedy čekají další
jednání, na kterých budeme hájit ochranu této pro obojživelníky dosud nenahraditelné
lokality v širším okolí.
■
Počátkem července nás požádalo Rybářství Litomyšl o vyjádření k možnosti kosení
rákosinových porostů na rybníku Nový v Opatově a Lánský ve Svitavách. F. Jetmar připravil
materiál, který však byl tvořen jen na základě nedostatečných informací o přesnosti zásahu
do litorálních ploch rybníků. Také proto jsme nesouhlasili s redukcí porostů na Lánském
rybníku (kde skutečně nerozumíme snaze redukovat úzké pásy rákosin nebo vyžínat zcela
malé plochy orobince). S určitým stupněm zásahu na rybníku Nový jsme souhlasili a vydali
několik podmínek, které mají být dodrženy, pokud Rybářství Litomyšl obdrží stanoviska
státních orgánů ochrany přírody (zásah do významného krajinného prvku a biotopu zvláště
chráněných druhů živočichů).
■
V říjnu předkládáme Krajskému úřadu Pardubického kraje naše vyjádření
k připravovanému novému plánu péče o přírodní rezervaci Psí kuchyně u Semanína.
Připomínky a návrhy zpracoval Filip Jetmar. Nadějné bylo v tuto chvíli jeho konstatování, že
plán péče je připraven velmi dobře. Naší snahou však bude především to, aby se základní
verze tohoto důležitého dokumentu pro ochranu přírody na Psí kuchyni stala plnou součástí
lesního hospodářského plánu k tomuto území.
■
Odboru výstavby MěÚ Svitavy pomáháme prostřednictvím J.Macha připravovat
projekty na zateplení mateřských škol na ulici Československé armády a Marie Pujmanové
s ohledem na výskyt hnízdících druhů ptáků (vrabec domácí a rorýs obecný), případně
netopýrů. V jarním období roku 2015 budou otvory v podstřeší zaslepeny tak, aby se do nich
ptáci nedostali. Pro rorýse mají být připraveny nové budky.
■
Během měsíců říjen a listopad přihlašujeme naši ZO do třech správních řízení. To, ve
kterém žádalo Rybářství Litomyšl o kácení téměř 400 kusů dřevin na obtokové hrázi rybníka
Hvězda u Opatova (údajně proto, že v hrázi jsou technické vady, kterými do rybníka přitéká
voda) MěÚ Svitavy pro nepředložení důkazných materiálů ze strany RL přerušilo. MěÚ
Svitavy pak zahájil správní řízení, ve kterém rozhodovalo o kácení dřevin podél silnice ze
Svitav do Koclířova. K Obecnímu úřadu v Budislavi jsme pak podávali vyjádření, ve kterém
jsme nesouhlasili k pokácením 2 vzrostlých stromů v obci (řádně nezdůvodněná žádost obce
Budislav).
6
BLESKOVKY
V konci měsíce června se překvapivě v oblasti Moravského Lačnova ve Svitavách
(odkalovací nádrž, Dolní a Horní rybník, zatopený pískový lom nebo poldry) objevuje zřejmě i
několik ledňáčků říčních. Že by zde někde úspěšně hnízdil?
Vítáme zprávu o úspěšném vyhnízdění orla mořského na Svitavsku. I letos se podařilo
páru vyvést dvě mláďata. Budiž k nim osud v budoucnu příznivý. Nástrah v podobě
nesmyslného pronásledován člověkem v podobě zástřelů nebo trávení je bohužel u nás stále
dost.
Čápi bílí letos zahnízdili na Svitavsku v tradičních hnízdech v Opatově (neúspěšně),
Opatovci (2 mláďata), Radiměři, ZS Zelené Vendolí a nově ve Vendolí na sloupu NN v dolní
části obce.
Labutí páry mláďata vyvedly ve Svitavách (Dolní rybník – 3), a v Opatově (Nový
rybník-Hvězda - 2). Příznivý rok pro tento druh vodního ptáka na Svitavsku to rozhodně
nebyl.
V Broumově (NA) na komínu bývalých jatek se vytvořil pár čápa bílého, v kterém má
samec kroužek PRAHA YY635 a samice PRAHA YC441. Samec je původem z Liberecka z roku
2009 a samice z Opatova (SY) z roku 2011.
Na sloupu NN v obci Vendolí hnízdí čáp bílý s kroužkem PRAHA YY708, který je
původem z obce Nepolisy (HK) z roku 2010.
7
Na rybníku Hvězda letos přály na jaře podmínky pro obživu ptákům vrubozobým
(kopřivky, kachny, čírky nebo poláci), brodivým (volavky, čápi) nebo bahňákům (čejky,
vodouši, jespáci nebo pisíci). Díky nízkému stavu hladiny (nedostatek sněhu v zimě a jarních
srážek) zde zahnízdilo i několik párů kulíků říčních. Více párů bylo jistě i u kachen divokých.
Největší jarní raritou byl výskyt jespáčka ploskozobého (hnízdí až v daleké severské tundře),
který zde byl zaznamenán 8. května (foto Luboš Novák) nebo dubnový záznam kolihy malé
(25.4.), která obývá podobné prostředí. Naopak snížený stav vodní hladiny samozřejmě
odradil k hnízdění racky chechtavé na ostrově tohoto rybníka. Také větší hejna protahujících
kormoránů velkých nebyla tudíž k vidění.
Překvapením svitavských rybníků byl zpěv slavíka tmavého v období od 13. do 22.
května. Výrazný zpěv jsme registrovali v zadních partiích Dolního rybníka, kde je dostatek
keřovité vegetace v rákosinových porostech.
8. září pozoroval Luboš Novák na svitavském Horním rybníku 3 labutě zpěvné. Jde o
vůbec první doložený výskyt tohoto severského druhu labutě na území svitavských rybníků.
Pro Dolní a Horní již 220. druh.
V průběhu měsíce září došlo na území naší republiky k mimořádné invazi poštolek
rudonohých (především letošních mláďat). Výjimečně bylo pozorováno na polích zejména
Moravy až 58 jedinců. Poštolky se nevyhnuly ani Svitavsku, kde J.Mach a L.Novák registrovali
nejprve 1 (resp. 2) poštolku u Kamenné Horky. Objevily se nedaleko rybníků u Opatova (pole
u Třebovice), kde je sledoval F.Jetmar. J.Mach pak viděl samici a 7 mladých při lovu hrabošů
v Moravském Lačnově.
8
V neděli 12. října panovalo krásné podzimní „babí léto“, při kterém jsme v okolí města
zaznamenali silný průtah baboček admirálů jižním směrem. Jde o druh, který u nás prakticky
nezimuje. Dospělci zakládají nové generace v jižní Evropě a severní Africe. Ty k nám dolétají
obvykle v měsíci květnu.
Dalším letošním ptačím druhem, který byl vůbec poprvé na rybnících ve Svitavách
zaznamenám, je hoholka lední (foto J.Mach). Hned 5 samic pozorovali na Dolním rybníku
v neděli 2. listopadu Milan Janoušek, Jiří Mach, Luboš Novák, Jiří Pěnička a Petr Zobač. Ze
Svitavska jde o teprve druhé pozorování, když to historicky první doložené je z roku 2009,
kdy L. Novák pozoroval 2 samice na Novém rybníku u Opatova.
Po dlouhých téměř 18 letech (poprvé při podzimních přesunech) jsme přivítali na
rybníku Hvězda u Opatova potápku žlutorohou. Dva jednice v zimním šatě pozoroval 4.
prosince 2014 Filip Jetmar.
Další nález teplomilné kudlanky nábožné v našem regionu nám je znám díky F.
Švábovi z Mikulče mezi Svitavami a Litomyšlí.
9
Z ČINNOSTI ORGANIZACE
●
V zimním období vyvěsil J.Mach především v olšových porostech kolem svitavského
Horního rybníka 12 ptačích budek, které jsou určené pro hnízdění lejsků a rehků (mají oválný
vletový otvor). S oblibou je mohou ale osídlit i sýkory.
●
Záchranný transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou
Již 8. ročník „Záchranného transferu“ se u rybníčků na jižním konci Hradce nad
Svitavou konal od 15.3. do 10.5.2014. Díky brzkému příchodu jara jsme možná zmeškali první
migrující jedince, hlavní tah se nám ale stihnout podařilo. Celkově se na akci tentokrát
podílelo 29 lidí (v abecedním pořadí: Bojanovský J., Dlábek T., Dlábková K., Doláková A.,
Etzler J., Fajmonová J., Hauptová E., Hauptová I., Charvát D., Charvát M., Janoušek K.,
Janoušek M., Mach J., Mach O., Pišín M., Richtr J., Schullerová A., Šmídová L., Šrajbr D.,
Šrajbr M., Šumová R., Tobková J., Velešík M., Velešík V., Vondra L., Vrána J., Vrána M., Zobač
P. a Zedník J.).
10
Výsledky bohužel opět nejsou příznivé. Celkově bylo přeneseno pouze 1124 ex., což je
zatím historicky nejméně (obr. 1). O příčinách tohoto nelichotivého stavu můžeme jenom
spekulovat. Nicméně neobvykle suché počasí loňského roku, které připravilo rybníčky o
vodu, zřejmě hrálo velkou roli.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Obr. 1: Počty všech přenesených obojživelníků v letech 2007-2014.
Dramatický propad nastal u ropuchy obecné (Bufo bufo). V jejím případě početní
stavy klesly z loňských 1633 ex. (dosud nejmenší množství) na 941 ex (obr. 2). Vůbec poprvé
se přitom nepodařilo odchytit čolka velkého (Triturus cristatus). To však nemusí ještě nic
znamenat. V roce 2008 byl nalezen pouze jeden zástupce tohoto druhu, v dalších letech jich
však bylo přeneseno opět větší množství. Uvidíme, co se stane při příštím transferu. Jiná je
situace s blatnicí skvrnitou (Pelobates fuscus), jež nebyla nalezena od roku 2009. Vzhledem
k její nízké početnosti je stále možné, že táhne mimo zátarasy, nebo je přehlížena
nezkušenými přenášejícími. Přesto by se ji měla začít věnovat zvláštní pozornost.
Obr. 2: Počty táhnoucích ropuch obecných (Bufo bufo) v letech 2007-2014.
11
Kuněk obecných (Bombina bombina) jsme tentokrát přenesli 20. Tedy výrazně méně
než v předchozích 3 transferech, za to však více než v letech 2008-2010. Situace je tak
podobná prvnímu ročníku, kdy bylo objeveno 17 ex. (obr. 3). Navíc bylo slyšet i několik
samců z řeky u rybníčků.
Obr. 3: Počet přenesených kuněk obecných (Bombina bombina) v letech 2007-2010.
Jedním z mála pozitiv je první potvrzený nález skokana zeleného (Pelophylax kl.
esculenta), jež se zdržuje spíše v menších tůních kolem lokality. Skokanů hnědých (Rana
temporaria) jsme nyní nalezli 17, což se neřadí mezi největší ani nejmenší počty (obr. 4).
Obr. 4: Počet přenesených skokanů hnědých (Rana temporaria) v letech 2007-2014.
Čolek obecný (Lissotriton vulgaris), jak už bylo napsáno, nyní představuje jediného
přenášeného ocasatého obojživelníka. Dohromady jich bylo přeneseno 145. Tedy méně než
12
v předchozích letech, zato více než na začátku přenášení (obr. 5). Pozitivní může zdát dosud
nejmenší zjištěná mortalita na silnici (25 ex.), jde však o logický důsledek celkově nízké
početnosti.
Obr. 5: Počty přenesených čolků obecných v letech 2007-2014.
Závěrem lze tedy bohužel konstatovat, že jsme se dočkali zatím vůbec nejslabšího
období v historii hradeckého přenášení. Bohužel i během léta 2014 opět došlo k vysychání
obou rybníčků a hlavní tah ropuch obecných byl předtím negativně ovlivněn náhlými nočními
mrazy, takže velké zlepšení v příštím roce neočekávám. Na druhou stranu průběh podzimu a
zimy by naopak mohl žabám a čolkům vyhovovat, takže další dění nelze předvídat. I přes
všechno výše napsané, nesmíme ale zapomenout poděkovat všem lidem, co jsou ochotni, se
ve svém volném čase na transferu a ochraně obojživelníků podílet.
Jakub Vrána a Anna Doláková
●
Vítání ptačího zpěvu v chladu a větru
Letošní ročník Vítání mohl patři k těm, které navázaly na snad vzrůstající tendenci
v úspěšnosti našich akcí pro veřejnost. Pár dní před sobotou 3. května jsme však věděli, že
počasí bude ale nejspíš proti. Samotné sobotní deštivé, zamračené a chladné ráno to jenom
potvrzovalo. Když se v 8 hodin a pět minut navíc ještě nikdo z veřejnosti neobjevoval, pak už
jsme měli zaděláno na „odpískání“ akce. V tu chvíli jsme se na hrázi svitavského Dolního
rybníka zahřívali snad jen při rozhovoru s paní redaktorkou Pavlasovou z Českého rozhlasu.
Nakonec se ale našlo pár odvážlivců (šlo především o maminky s dětmi), před kterými
musíme „smeknout“. A tak se Milan Janoušek se stativovým dalekohledem a Jiří Mach
s knížkou v ruce vydávají vést skupinu k Hornímu rybníku, kde je připraven Kuba Vrána ke
kroužkování (chytne vůbec v této zimě něco?). Ukazujeme vlaštovky, jiřičky, poláky, labutě,
kachny nebo lysky. Děti vylézají na ornitologickou pozorovatelnu, odkud nejen slyšíme
rákosníka velkého, ale na chvíli zakrouží nad rákosinou i moták pochop. Hnízdo moudivláčka
na bříze v podhrází Horního rybníka je tentokrát vidět jen s obtížemi, a tak už proti větru
raději spěcháme (již značně prokřehlí zimou) za Kubou k sítím. Naštěstí se mu podařilo chytit
sýkoru, pěnici a budníčka. No snad jsme nezklamali především malé děti, které už jejich
13
maminky odvádějí kvůli chladu domů. A tak sice na tradiční zábavné hry a soutěže opravdu
čas ani chuť není. Všem čtrnácti účastníkům vřele děkujeme, předáváme drobné propagační
dárky, a vyjadřujeme přání, aby se počasí příští rok vydařilo.
14
●
Den dětí ve Svitavách
V tradičním termínu jsme se připravili i letos na naše účinkování (již třetí) na Dni dětí ve
svitavském parku Jana Palacha, který pořádá Dům dětí a mládeže Tramtáryje. Na stejném
místě, které se nám líbí , své „propriety“ rozkládá J.Mach v sobotu 7. června za pěkného
teplého a slunného odpoledne. Čekají ho 4 hodiny neustálé komunikace především s dětmi
ve věku od 3 do přibližně 13 let. Podle věku je orientuje ke třem různým úkolům, které se
dotýkají tentokrát znalostí z ptačí říše. Přitom si m.j. znovu potvrzuje, že děti například
neznají prakticky vůbec rorýse, neví jaký je rozdíl mezi hnízdem vlaštovky a jiřičky nebo mají
obtíž poznat volavku od čápa. Alespoň se na našem „stánku“ něčemu přiučí. Dostanou za
snahu (a někteří opravdu i za znalosti) tradiční samolepku a soutěžní razítko. Některým
věnujeme i další tiskoviny a drobné dárky. Už nyní víme, jak se připravit na příští ročník. Tak
doufejme, že se vydaří.
J.Mach
15
●
V letním období jsme rekonstruovali ptačí krmítko v parku Jana Palacha. Spadla na
něj větev ze sousedního stromu a došlo k jeho poškození. Oprava již byla i tak nutná.
Vyžádala si nové dřevěné prvky a nátěr. Také byla snížena jeho výška, aby mohly dosáhnout
do krmítka i menší osoby. Udržbový nátěr a drobná oprava uchycení žebříku si vyžádala také
část ornitologické pozorovatelny u Dolního rybníka. Výměnu skla jsme také museli po
vandalském činu zajistit u naší propagační vývěsky na svitavském náměstí.
●
Podzimní Ptačí festival v Opatově
Další ročník festivalu můžeme znovu zhodnotit jako podařený. Přispěla k tomu
opětovná návštěva oddílu mladých ochránců přírody Spongilit z Chocně (děkujeme za stálou
přízeň Lence Svobodové, která přivezla 43 osob), velmi pěkné (slunečné a bezvětrné) počasí
a také to, že pro kroužkování se podařilo Jakubovi Vránovi a Martinovi Zemánkovi odchytit
pestrou paletu ptačích druhů – kosa velkého, budníčka menšího, sýkoru koňadru, brhlíka
lesního, šoupálka dlouhoprstého, králíčka obecného, králíčka ohnivého a sýkoru babku. Role
vedení výpravy od hráze rybníka Hvězda, přes cestu kolem rybníka Hvězdička až k Novému
rybníku, jsem se ujal tentokrát pro nemoc Milana Janouška já. Na hladině Hvězdy jsme mohli
vidět větší počet lysek černých (asi 130), několik potápek roháčů, labutí velkých, kachen
divokých, poláků chocholaček a poláků velkých. Při přesunu k Novému rybníku nás upoutal
přelet strakapouda velkého, žluny zelené, hejno drozdů kvíčal nebo sojka obecná. Na
bahnech Hvězdičky se bohužel objevil jen jeden konipas bílý. Nový rybník nezklamal, pokud
se týká pozorování orla mořského. V zadní části rybníka plavalo několik kachen divokých,
mezi kterými jsme zaznamenali hvízdáka euroasijského a kopřivku obecnou. Proletěl se
kolem nás i ledňáček říční. Připravili jsme pro děti tradičně několik soutěží, her a kvízů.
Všechny jsme pak odměnili samolepkou a ty nejšikovnější řadou propagačních materiálů
s tematikou ornitologie a ochrany přírody. Závěrem doufejme, že nás v dalších letech čeká
několik tak zdařilých akcí, jako byla ta letošní. Celkem se jí zúčastnilo 55 zájemců.
J.Mach
16
●
MAPOVÁNÍ, MONITORING nebo SČÍTÁNÍ PTÁKŮ
►
Letošní Mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků se neslo ve znamení jara. Počasí
bylo opravdu překvapivě až rekordně teplé (5-12°C v polovině ledna). Byla tedy větší
možnost zastihnout potulující se nebo i pravidelně zimující druhy vodních ptáků v naší
krajině, ale i v intravilánu obcí nebo měst. Zároveň jsme si mohli ověřit, jaký vliv bude mít
teplé počasí na početnost a rozmístění vodních druhů ptáků.
Zřejmě i příznivé počasí vylákalo větší počet mapovatel do terénu, a tak se na
Svitavsko vydal Milan Janoušek, Filip Jetmar, Jiří Mach, Luboš Novák, Jakub Vrána a Petr
Zobač, kteří kontrolovali svitavské a opatovské rybníky + řeku Svitavu. Na Poličsko vyjel Jiří
Mach (řeka Křetínka), který také sčítal na úseku řeky Svitavy mezi Adamov a Bílovicemi nad
Svitavou v jihomoravském regionu. Filip Jetmar se vydal i na Litomyšlsko a Vysokomýtsko na
několik zdejších rybníků. Máme rovněž zprávy od Kamila Sopouška, který se intenzivně
věnoval především řece Třebůvce a některým stojatým vodám na Moravskotřebovsku.
Nakonec jsme se setkali s tradičními „přezimovači“ (skorci, kachny, volavky, ledňáček), ale i
s těmi, kteří k nám při obvyklém průběhu zimy většinou nezavítají (husa velká, labuť velká,
hohol severní, čírka obecná, hvízdák euroasijský a racek chechtavý).
►
I v letošním roce se část ornitologů Svitavska zapojila do celorepublikových
monitoringů a mapování ptáků. V případě Jednotného programu sčítání ptáků se J.Mach,
který ve dvou termínech sčítal na transektu mezi Svitavami a Vendolím.
►
Dále začal první ročník čtyřletého Mapování hnízdních populací ptáků v ČR, přičemž
mírně odlišné metody (tzv. hodinovka) si vyzkoušel jen Jakub Vrána. Naplno se mapování
rozběhne v roce 2015, tak doufejme, že Svitavsko nezůstane „bílé místo“ v rámci naší
republiky. Údajů z terénu máme dost, je však důležité také výsledky zadávat do databází, aby
posloužily ornitologické vědě i ochraně ptáků.
17
►
Zapojili jsme se také do celoevropského 7. mapování hnízdní populace čápů bílých (v
rámci kampaně „Pták roku“). Do speciálně zřízené databáze ČSO jsme přispěli průběžným
stavem výskytu čápů v oblasti Svitavska na hnízdech ve Vendolí, Radiměři, Opatově,
Opatovci, v oblasti Poličska v Sádku nebo z Ústeckoorlicka např. v Lukové nebo v Damníkově.
Údaje zadával J.Mach, L.Novák a M.Polák.
►
Letošní neobvyklostí bylo to, že Ptákem roku stal i čáp černý. ČSO se totiž rozhodla
provést i hnízdní sledování tohoto lesního druhu. Přispěli jsme do 3. celorepublikového
sčítání hnízdišť čápa černého opět i my ze Svitavka. J.Mach koordinoval sběr údajů o
hnízdění nejen z letošního roku, a to z celého regionu okresu Svitavy. Předal je pak
republikovému koordinátorovi Petru Kafkovi. V letošním roce a v uplynulých 3 letech tak
odhadujeme, že čáp černý v okrese Svitavy hnízdí v 7-10 lokalitách.
►
O víkendu 11.–12. 10. 2014 proběhl napříč celou Evropou monitoring podzimního
průtahu kulíků zlatých, stejně jako v letech 2008 a 2003 pod koordinací mezinárodní skupiny
pro výzkum a ochranu bahňáků (International Wader Study Group). Společně s kulíkem
zlatým bylo propagováno také sčítání čejek chocholatých.
Oba druhy bahňáků hledali J.Mach a O.Mach v polích mezi Poličkou a Litomyšlí (Lezník,
Sebranice, Pohodlí, Nová Ves a Horní Újezd), tedy v místech, kde se s těmito druhy
pravidelně setkáváme na jarním tahu. Pozorovali nakonec jedno hejno čejek chocholatých
(asi 150 ex.) ve společnosti špačků obecných.
●
Koncem měsíce listopadu jsme pro Krajský úřad Pardubického kraje zabezpečovali
úpravu pokosené louky v Moravském Lačnově. Jednalo se o odstranění větví po těžbě dřeva
v okolí louky a především vyhrabávání a vyklizení stařiny z pozemku, kde by se letošním
zásahem měly zlepšit podmínky pro vykvetení prstnatců májových. Na louce pracovalo 7
dobrovolníků.
18
ZÁŽITKY A POSTŘEHY Z TERÉNU
Nález houby rybniční ve Svitavách
Na začátku měsíce září tohoto roku jsem si v prostoru vypuštěného rybníčku
v Moravském Lačnově s místním názvem U Kocandových všiml přítomnosti houby rybniční
(Spongilla lacustris). Shodou okolností v době, kdy učivo o houbovcích probíral na gymnáziu
u mě praktikující student UP Petr Zobač. Bylo to vůbec poprvé, co jsem si ve Svitavách (ale i
jinde) mohl kolonie tohoto nenápadného živočicha prohlédnout. Typicky pomalu se
rozkládající těla houbovce ulpívala na obnažených stéblech pobřežních rostlin, na kamenné
zídce na hrázi nebo na volně ležících kamenech rybničního dna. Barva těl se již pozvolna
měnila. Z větší vzdálenosti šlo o nenápadnou světle šedohnědou, ale při bližším pohledu se
dala odhalit na mnohých jedincích i barva zelenavá. Především tam, kam dopadaly sluneční
paprsky. Houba má totiž symbiózu s vodními řasami, které tak propůjčují živočichovi ono
zbarvení. Struktura kolonie měla typicky keříčkovitě větvenou podobu. Zvlášť na stéblech pak
jednotlivé výběžky směřovaly odstředivě do všech směrů. Jejich délka měla přibližně až 10
cm. Během jednoho až dvou týdnů se už na lokalitě přítomnost houbovce dala rozpoznat jen
stěží.
Připomínám, že tento druh primitivního živočicha patří do houbovců (Porifera)
s rohovitou hmotou (Demospongiae), která doprovází jinak hojnější křemité látky těla. Právě
v podzimním období se tělo houbovce rozpadá a tvoří kulovité útvary (gemule), ve kterých si
chrání a uchovává zárodečné buňky pro jarní růst (jde o nepohlavní způsob). Jako potravní
19
strategii využívá filtrování vody a vychytávání nejrůznější drobné organické hmoty (prvoci a
další plankton). Houba rybniční je u nás jeden ze 6 středoevropských druhů houbovců, který
je dosud docela rozšířený, zejména v nižších polohách. Známá je v rozšíření pak i houba říční
(Ephydatia fluviatilis).
Jak už bylo zmíněno je houba rybniční u nás spíše běžným druhem, ale pokud se s ní
někde setkáte, dejte nám vědět. Známých míst je dosud patrně jen málo. Svědčí o tom i
dosud velmi sporé údaje z Nálezové databáze ochrany přírody, kterou vede AOPK.
Jiří Mach
20
Houby Svitavska v roce 2014
Letošní vlhké počasí a příhodné podmínky pro růst hub
způsobily jejich hromadný výskyt nejen v lesích v okolí
Svitav. Určitě zajímavý byl i výskyt jedlých a nejedlých
druhů žampionů (pečárek) v parcích a na travnatých
plochách přímo ve městě, například velké množství
plodnic rostoucích na trávníku nedaleko Červené
knihovny nezůstalo bez povšimnutí.
Se zvýšeným růstem hub se také zvýšil počet houbařů
vyrážejících pravidelně nebo jen nahodile do okolních lesů. Snad je jen škoda rozkopaných či
jinak úmyslně poničených hub, které alespoň dočasně působí jako ozdoby lesa.
Houby sbíráme pouze ty, které bezpečně známe! V případě jakýchkoli pochybností
doporučuji navštívit vynikajícího svitavského mykologa Josefa Zedníka. Pravidelně se stará
o mykologickou nástěnku na svitavském náměstí a navazuje tak na slavnou historii
svitavských mykologů (všimli jste si, že Svitavská houbařská poradna je citována v atlasu hub
Zdeňka Kluzáka vedle pražských, hradeckých a českobudějovických spolků?). Problematikou
vzácných hub a spoluprací s Českou mykologickou společností se vedle něho zabývá i Milan
Janoušek.
21
Kromě oblíbených hřibů hnědých a smrkových nalezneme v blízkosti modřínu oranžové
plodnice klouzků sličných. U neznalého houbaře jistě nevzbuzují důvěru fialově zbarvené
houby, ovšem čirůvka fialová nebo lakovka ametystová patří k „oblíbencům" v houbových
směsích a smaženicích. Zde je třeba upozornit na možnou záměnu s nebezpečnými
pavučinci, které v lesích rostou poměrně běžně. Jednou z dalších zajímavých hub, kterou
houbaři pro její slizký klobouk často nechávají bez povšimnutí, je slizák mazlavý, roste
v jehličnatých a smíšených lesích a patří k všestranně použitelným houbám (před úpravou
sejměte z povrchu klobouku jemnou slizkou blanku).
Mnozí z nás ani nevědí, že některé druhy jsou podobně jako rostliny a živočichové
chráněny. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jich zařadila přes devět set do
Červeného seznamu hub České republiky. Zdá se téměř neuvěřitelné, kolik vzácných hub
nalezneme na Svitavsku. Příkladem může být kriticky ohrožená bedla pavučincová –
nenápadná bělavě hnědá houba rostoucí ve smrčině Vodárenského lesa (Bažantnice), kterou
Josef Zedník v letošním roce objevil ve dvaceti exemplářích. Další vzácnost v kategorii
ohrožených – muchomůrka šupinatá – doputovala od houbaře z Hradce nad Svitavou. A do
třetice, velmi zajímavý byl nález nezvěstného druhu – kyje uťatého – panem Schafferem
v lesích u Rohozné.
Lze jen očekávat, že o ochranu vzácných hub a míst jejich výskytu projeví zájem
především odborníci a náležité úřady.
Jan Richtr
22
Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2014
Zřejmě vlivem relativně teplého konce zimy jsme počátek ornitologické sezóny
zaznamenali v tomto roce nezvykle brzy. Projevilo se to nejčasnějšími záznamy prvního
jarního výskytu v naší oblasti u několika tažných druhů – pěnice černohlavé, rehka
zahradního, konipase bílého, moudivláčka lužního, čejky chocholaté, kulíka zlatého nebo
čápa bílého. Budníček menší byl dokonce pozorován v lednu ve Svitavách při přezimování.
Začátkem března se u nás ještě zdržel zimní host – sněhule severní. Další průtah migrantů na
svá hnízdiště přes Svitavsko byl ve Svitavách, u Vendolí a několikrát u Opatova okořeněn
pozorováním jeřábů popelavých nebo ve Svitavách a v Opatově orlovců říčních. Bahnité dno
svitavského Lánského rybníka a mokřiny v jeho okolí přilákaly i chřástala kropenatého,
lindušky horské a slavíka modráčka, který zde zpíval. V dubnu vodní hladiny ve Svitavách i
Opatově oživovaly potáplice malé a potáplice severní, které lovily a odpočívaly při své cestě
na sever. Jarní tah ptáků vrcholil v první polovině května. Ve Svitavách u Dolního a Horního
rybníka bylo možné v tuto dobu slyšet slavíka obecného a vzácně i slavíka tmavého. Díky
mimořádně nižšímu stavu vodní hladiny rybníka Hvězda u Opatova nastaly dobré podmínky
pro lov potravy i odpočinek dalších vzácnějších protahujících druhů jako byly koliha malá,
lindušky horské nebo jespáci šedí. Naprostou raritou se však stalo pozorování bahňáka
jespáčka ploskozobého. Ještě na konci května se zde opakovaně vyskytoval jeřáb popelavý.
Nad hladinou našich největších rybníků Svitavska se pak dále objevili na tahu i vzácnější
rybáci - bělokřídlý, bahenní a velkozobý. Potěšeni jsme byly také z přítomnosti samce a
samice hýla rudého u Nového rybníka.
V hnízdní době nás zajímal výsledek pobytu čápa bílého, „Ptáka roku“ České
společnosti ornitologické. Neúspěšně se pokoušeli čápi hnízdit v Opatově. Úspěšného
vyhnízdění jsme se dočkali v Opatovci, Radiměři a ve Vendolí, kde kromě páru v ZS Zelené
Vendolí se na sloupu elektrického vedení v obci objevil a zahnízdil čáp, kroužkovaný na
hnízdě jako mládě v roce 2010 v obci Nepolisy na Královéhradecku. V PR Psí kuchyně jsme ve
zdejších bučinách s radostí objevili zpívajícího samce lejska malého. Ještě více překvapivé
bylo zjištění zpěvu samce pěnkavy jikavce u Opatova v polovině května. Neobvyklé pak bylo i
pozorování dvou samců hohola severního v počátku června na svitavském rybníku Dolní.
V letních měsících se už na pohnízdních potulkách na rybnících ve Svitavách i
v Opatově objevili kvakoši noční, na polích u Svitav sokol stěhovavý nebo moták lužní a luňák
červený. Bohužel další zajímavé dravce jsme jako v loňském roce nepozorovali.
V podzimním období se některé druhy soustřeďovaly a zastavovaly opět na vodních
plochách opatovských rybníků. Šlo například až o 33 volavek bílých, potáplici severní i malou
nebo o orlovce říčního. Ve Svitavách se na Horním rybníku vůbec poprvé podařilo v září
doložit výskyt tří labutí zpěvných. Z jiného koutu Evropy v tuto dobu přilétlo do Moravského
Lačnova lovit potravu 7 mladých poštolek rudonohých, což je vůbec největší zde registrovaný
počet těchto sokolovitých dravců.
Na rybnících jsme v konci roku přivítali ve Svitavách vůbec poprvé severské hoholky
lední, dále větší počty hoholů severních, hejnko sýkořic vousatých, mimořádně na dvou
lokalitách morčáky bílé a příbuzné morčáky prostřední i velké. Po dlouhých téměř 18 letech
jsme na rybníku Hvězda u Opatova sledovali dvě potápky žlutorohé. Až do druhé poloviny
prosince se zdržoval neobvykle dlouho jeden chřástal vodní v prostoru svitavského Dolního
rybníka, který se dopouštěl po výlovu a moudivláčci lužní s konipasem bílým na opatovském
Novém rybníku rovněž zkoušeli své schopnosti.
Jiří Mach
23
VŠIMLI JSME SI
Další fáze zpřístupnění Vodárenského lesa veřejnosti
V minulém čísle KonSterny jsme vás seznamovali s otevřením první části zpřístupnění
Vodárenského lesa ve Svitavách veřejnosti. Ani jsme netušili, že hned další rok se podaří
městu Svitavy realizovat druhou etapu tohoto záměru. Její podobou je dokončení severní
části trasy lesem, která tak zokruhovala cestu prostředím. Kromě informačních tabulí,
věnovaných obojživelníkům, lesním dřevinám a živočichům Ostrého potoka (na tabulích se
znovu podílel J.Mach), se návštěvníci lesa mohou osvěžit v knajpovišti, rozhlédnout se
z pozorovatelny na lesní světlině, sledovat podobu dřeva vybraných druhů dřevin nebo děti
mohou pomocí interaktivních prvků na stezce do písku vytvářet stopy lesních zvířat razítky
do písku nebo použít lesní telefon.
Slavností otevření druhé etapy práce v tomto atraktivním prostředí proběhlo 6.
prosince 2014. Fotografie z něj můžete zhlédnout zde: http://www.svitavy.cz/cs/m-4747otevreni-ii-etapy-vodarenskeho-lesa/.
24
25
26
27
Výrazný krok v péči o dřeviny ve Svitavách
Tři roky připravovalo město Svitavy podklady pro projekt „Regenerace veřejně
přístupné zeleně města Svitavy“. Nakonec se podařilo z projektu EU (Operační program
Životní prostředí) zajistit 80 % z celkové částky 15 milionů korun, které budou do konce roku
2015 investovány nejen na kácení předem vyhodnocených nebezpečných dřevin, ale
především na ošetření 2 350 stromů (řezy, bezpečnostní vazby, zkoušky bezpečnosti a
podobně) v přibližně 100 lokalitách. Vysadit se pak má na 470 nových stromů a 3 800 keřů,
nejen v zastavěném území města, ale třeba také podél polních cest nebo komunikací. Jedním
z prvních míst, kde byla nová výsadba kvalitních výpěstků stromů provedena, je polní cesta
v Moravském Lačnově (směrem k lesu Brand). Město muselo v rámci rozpočtu projektu
počítat také s pětiletou následnou péčí o vysazené dřeviny.
Z CEST A PUTOVÁNÍ
V zimě tentokrát za ptáky na dánských ostrov Sjaeland
Po třech únorových výjezdech za zimujícím ptactvem na mořské pobřeží severního
Polska a Holandska jsem přemýšlel, kam se vydat v letošním roce ve stejném čase. Společně
s Milanem Janouškem nás vcelku synchronně napadlo podívat se do Dánska. Tradičně
v období
Vánoc
jsem
tedy
začal
intenzivně
sledovat
dánský
web
(http://www.dofbasen.dk/observationer/index.php), kde se denně objevují tisíce
jednotlivých pozorování. Zaměřil jsem se na ta raritnější, a pak už bylo poměrně jasné, že
cílem naší cesty bude buď pobřeží severu Jutského poloostrova nebo ostrov Sjaelland.
Nakonec jsme se rozhodli pro ostrov Sjaelland, který tvoří předěl mezi východním
Dánskem a Švédskem na jižním konci zálivu Kattegat. Pobývat jsme chtěli především na
pobřeží severní části ostrova (oblast Gribskov) a prozkoumat jsme měli v úmyslu i pobřeží
Roskilde fjordu nebo jezera Arreso a Esrum. Věděli jsme, že se v těchto místech vyskytuje
28
dlouhodobě například polák proužkovaný (Aythya collaris), turpan americký (Melanitta
americana), sovice krahujová (Surnia ulula) nebo křivky velké (Loxia pytyopsittacus). V lednu
se zde daly spatřit v pěkném početním zastoupení i další zajímavější druhy ptáků jako jsou
rackové tříprstí (Rissa tridactyla), terejové bílí (Morus bassanus), druhy skupin alkovití
(Alcinae) nebo chaluhovití (Stercorariidae).
Pro termín 8.- 12. února 2014 nám ke čtveřici Milan Janoušek, Jiří Mach, Ondřej Mach
a Jarda Richtr (řidič) scházel poslední účastník. Naštěstí se nám podařilo získat zájem Davida
Lučana, a tak jsme mohli podnikat finální kroky k výjezdu. Ten nastal v pátek 7. února večer,
kdy nás čekala náročná noční tranzitní cesta přes Německo k přístavu Puttgarden, odkud
jsme ráno překonali trajektem do Rodby úžinu Baltu. Při pohodové jízdě přes ostrovy Lolland
a Falster jsme si začali všímat nepřítomnosti hus (Anser) nebo bernešek (Branta) na polích.
Naopak setkání s havrany polními (Corvus frugilegus) nebo vránami šedými (Corvus cornix)
bylo běžné. Zaujala také třeba rodinka labutí zpěvných (Cygnus cygnus). Našim prvním
ornitologickým cílem byl lesopark Hareskov u obce Hareskovby, která leží prakticky na
severozápadním předměstí Kodaně. Zde jsme se vydali hledat sovici krahujovou (níže na
fotografii J.Macha). Měli jsme sice polohu jejího výskytu načtenou, ale po téměř dvou
hodinách procházení docela zajímavými lesními porosty, jsme se vraceli k autu zklamaně.
Tady jsme ale narazili na úspěšné místní pozorovatele této severské sovy, a nakonec
k našemu překvapení (a velkému štěstí) sovice vysedávala v klidu necelých sto metrů od
parkoviště. Měli jsme dost času na pěknou prohlídku tohoto pro nás prakticky neznámého
druhu. Jenom kdyby přitom vysvitlo slunce, aby fotky za něco stály. Přesto jsme nakonec
spokojeně odjížděli do Gilleleje k ubytování do stylově vybaveného domu v Dronningmolle.
V neděli 9. února na nás čekala cesta podél severního pobřeží ostrova, kterou jsme
zahájili v přístavu městečka Gillejele a ukončili ji u města Hundested. V přístavu jsme za
prosvítání slunce mezi oblaky sledovali typické snažení racků stříbřitých (Larus argentatus) a
29
kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) získat něco ze zbytků od místních rybářů a
zpracovatelů úlovků. Díky tomu, že moře zde nebylo zamrzlé jako třeba před lety v polském
Helu nebo ve Wladislawowě, tak zde koncentrace vodního ptactva nebyla velká. Přesto nás
třeba zaujal samec kajky mořské (Somateria mollissima), který se k nám dostal skutečně na
pár metrů. Mohli jsme i zaznamenat, jak si jeho zobák poradí s ulovenou slávkou. Nasedáme
do auta a ujíždíme do lokality Asserbo Strand (pobřeží u městečka Asserbo při Lisseleje).
Cestou si všímáme, jak je severní pobřeží ostrova Sjaelland poměrně hustě osídlené. Však jde
také o tradiční rekreační oblast, především patrně pro obyvatele hlavního města. U Asserbo
se má vyskytovat turpan americký. Netrvalo dlouho, a nám se daří (společně i díky za
přispění místních ornitologů) mezi stovkami turpanů černých (Melanitta nigra) a hnědých
(Melanitta fusca) „našeho“ samce objevit. Jen kdyby nebyl tak vzdálen od pobřeží a stále se
nepotápěl pro potravu. Ale znak v oblasti zobáku je zřetelný a my můžeme opět projevovat
spokojenost. Především tu poletují rackové stříbřití a plavou kajky mořské - jistě nejhojnější
druhy po dobu naší celé výpravy, společně s holubem hřivnáčem (Columba palumbus).
Protože víme, že se v místním lese kousek od pobřeží pohybují křivky velké, snažíme
se dostihnout i je. Zpočátku štěstí nemáme, ale asi po hodině procházení porostu, se nám
daří vysledovat samce a samici v koruně jedné z mnoha borovic. Chovají se poměrně
nenápadně a po Davidově pečlivém prohlížení obou ptáků stativovým dalekohledem,
můžeme mluvit o křivkách velkých. Večer díky fotkám a natočené sekvenci na Davidův mobil,
s jistotou určení těchto severských křivek potvrzujeme, především díky celkové mohutnosti a
tvaru zobáku. Odjíždíme z tohoto místa znovu opravdu potěšeni. V pokročilém odpoledni
navštěvujeme přístav města Hundested, ale žádnou ornitologickou zajímavost tu
nenacházíme. Změna však nastává v posledním bodě dnešního programu – ústí Roskilde
fjordu u Solageru. Vyznačuje se malou hloubkou, a proto se zde zdržují tisíce vodních ptáků,
od labutí velkých (Cygnus olor), přes husice liščí (Tadorna tadorna), morčáky velké (Mergus
merganser), turpany černé nebo i některé druhy bahňáků, kterých se tu ale rapidně méně,
než v Holandsku. Na pobřeží hledá potravu osamělý ústřičník velký (Haematopus
ostralegus), lépe jsou na tom třeba kolihy velké (Numenius arquata). Především se tu ale
vyskytuje na dohled minimálně tisícovka kajek mořských (níže na fotografii autora
příspěvku). Když sem přijíždíme ještě i ve středu, dočkáme se od nich i zajímavých hlasových
projevů toku.
30
Na druhý den máme o plánu trasy vcelku jasno. Míříme v pondělí (kdy nás zastihne
nejlepší počasí v průběhu našeho pobytu) k severovýchodnímu cípu ostrova Sjaelland,
nejprve do města Helsingor. Tady obcházíme krásný hrad Kronborg, a pak míříme k přístavu.
Chvíle jsou to pěkné, ale ornitologicky nás potěší až pozorování tří lindušek skalních (Anthus
petrosus) těsně před odjezdem, které ve vyvrhnutých chaluhách bublinatých hledají na
břehu potravu a odpočívají. Nabíráme směr jezero Esrum, kde se má v hejnu s poláky
chocholačkami (Aythya fuligula) držet i samec poláka proužkozobého. Den dopředu jsme se
podívali, kde je hlášen, a tak ho začínáme hledat. Že jsem si spletl orientaci (o jeden záliv
jezera vedle) při průzkumu lokality na mapě, se ukazuje nakonec jako nepodstatné, protože
při posledním dni naší výpravy se sem ještě jednou vydáváme a poláka objevujeme. V úterý
ale štěstí na něj na jižním cípu jezera nemáme. Zato ale z pozorovatelny zaznamenáváme
větší počty lysky černé (Fulica atra), morčáků velkých, poláků chocholaček nebo již méně
morčáků malých (Mergellus albellus). Pod námi nám zpěvem jaro připomíná střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes), což zde není jediný projev jarního slunečného počasí. Kousek od
pozorovatelny cupitá k našemu překvapení norek americký (Neovison vison). Den to byl
pěkný i proto, že jsme si prohlédli zvenčí zámky Fredensborg a Frederiksborg u sympatického
města Hillerod, které musíme doporučit.
Poslední den našeho pobytu jsme zamířili k blízkému jezeru Esrum (výše na fotografii
autora příspěvku), kde, jak jsem už avizoval, nacházíme nedaleko východního břehu samce
poláka proužkozobého, u kterého jsme schopni nakonec dobře vidět všechny jeho určovací
znaky. Pak se počasí začíná kazit středně silným deštěm, který se sice mění na přijatelnější
podobu, ale za celý den neutichá. Proto už dojíždíme jen k jezeru Arreso, kde registrujeme
například hoholy severní (Bucephala clangula), hvízdáky euroasijské (Anas penelope) nebo
několik orlů mořských (Haliaeetus albicilla). Přes lokalitu Solager se dostáváme znovu na
severní pobřeží ostrova, kde se naposledy setkáváme s mořem u Rageleje. Jsou tu větší
vegetací zarostlé písečné duny, které se zvedají hned u pobřeží. Ptáků je zde ale překvapivě
31
velmi málo (skoro žádní). David nakonec ale v dálce vidí alku malou (Alca torda).Ve středu
12. února ráno po úklidu a odevzdání klíčů od domu v DanCenteru už nabíráme směr
Hillerod. Před městem Roskilde nás ještě čeká na jedné za zastávek pro odpočinek
pozorování menšího hejna bernešek bělolících (Branta leucopsis), celkem náš 83. ptačí druh
v Dánsku. Přes asi 18 kilometrů dlouhý most nad Velkým Beltem spěcháme přes ostrov Fyn
na Jutský poloostrov. Po něm už následuje přejezd do Německa od Hamburgu po Drážďany a
dojezd kolem jedné ranní do Svitav.
Hodnotit naši výpravu za zimujícími druhy ptáků (v jarním počasí) do Dánska musíme
kladně nejen proto, že jsme vlastně viděli patrně to nejlepší, co nám v počtu raritních ptačích
druhů mohlo v tento čas Dánsko nabídnout, ale také proto, že se i po dalších stránkách pobyt
podařil. Za to patří všem účastníkům také poděkování. Tak kam pojedeme příští zimu?
Jiří Mach
S´Albufera de Mallorca
V únoru 2014 po necelých třech hodinách letu přistálo letadlo na letišti v Palmě de
Mallorca. Transferem za bílého dne jsme měli možnost z auta pozorovat přírodu celého
ostrova, cílem našeho putování bylo malé městečko Alcudia ležící na opačné straně ostrova.
Jedním z předem připravených cílů našeho pobytu byla přírodní rezervace S´Albufera de
Mallorca. Ráj biologů a zvláště ornitologů. Národní park požívá zvláštní ochrany od roku
1988. Bažinatá území o rozloze 1708 ha skrývají na 66 druhů hub, 29 druhů ryb, 8 druhů
netopýrů, přes 300 druhů bezobratlých a 271 druhů ptáků.
32
Velmi lákavá čísla, proto jsme se rozhodli navštívit rezervaci. Na mapě vše vypadalo
velice snadně. Dokonce bažinaté území v blízkosti moře bylo z nejvyšších vrcholů nedalekých
hor velmi zřetelně patrné. Ovšem několik neúspěšných pokusů v následujících dnech
proniknout do bažinatých oblastí nás velmi rozčarovalo.
Volná vodní plocha s poletujícími hejny ptáků vyvolávala zvědavost. Ovšem „nekonečné“
rákosiny nechávaly tušit silně podmáčené okraje tohoto přírodního sladkovodního jezera.
Vyšlapané pěšinky nás většinou dovedly k okraji bažiny, která neposkytovala možnost
pozorování volné vodní plochy. Pohyb znesnadňovala i řada vodních kanálů. Začali jsme
pochybovat, zda jsme v rezervaci, ale cedule s nápisem Reserva Natural de l´Albufereta nás
neustále ujišťovaly o správnosti místa.
Téměř na konci naší dvacetikilometrové cesty jsme zpozorovali ornitologickou
pozorovatelnu. Byla na okraji bažin v areálu kempinku. Informační tabule seznamovaly
návštěvníka s historií, flórou a faunou rezervace. Řada rostlin, živočichů a především ptáků je
na tabulích vyobrazena. Jistě nejzajímavější byl přehled 147. druhů ptáků pozorovatelných
v rezervaci. U každého z nich byl uveden název, termíny možných pozorování v rezervaci a
kategorie ochrany.
Následující den jsme v Porto de Pollenca objevily krátkou „naučnou“ stezku La Gola. Z
dřevěného chodníku bylo možné spatřit slaniska a izolované sladkovodní plochy. V blízkosti
byly opět umístěny informační tabule s popisem především ptáků a plochy určené
k pozorování a odpočinku.
V pátek jsme objevili místo, kvůli kterému míří stovky návštěvníků a milovníků přírody
na ostrov Mallorca. Informační tabule u vchodu bažinatého území nedaleko silnice vedoucí
kolem pobřeží nabízela čtyři trasy. Všechny trasy vedou k informačnímu středisku. Zde
můžete spatřit model rezervace, fotografie živočichů, zapůjčit atlasy různých skupin
živočichů a rostlin a získat informace od přítomného správce rezervace. V blízkosti
33
informačního centra jsme spatřili dvě skupinky dětí, kterým ve španělštině pracovníci
rezervace vyprávěli o významu rezervace v rámci ochrany přírody.
Nejkratší trasa měří 725 metrů a návštěvníka zavede do bezprostřední blízkosti
informačního centra na okraj bažin, kde se nachází pozorovatelny. Nejdelší, kterou jsem si
zvolil, měří jedenáct a půl kilometrů. Trasy jsou přístupné nejen pěšky, ale také na kole (kola
lze velmi pohodlně zapůjčit v půjčovnách v blízkosti hotelů).
Vzhledem k tomu, že nejsem ornitolog a zajímám se o jiné skupiny živočichů, mohu velmi
vřele doporučit nejdelší trasu. Cesta mezi bažinami vás provede nejen rákosinami, ale i
volnou vodní plochou. Po třech kilometrech veškerá vegetace ustupuje a spatříte volnou
plochu slanisek s řadou bezobratlých živočichů, zajímavých slanomilných rostlin, neustále
nad vámi poletují ptáci a dokonce i hojnost hub zaujala moji pozornost.
Cestou jsem potkal řadu ornitologů ověšených dalekohledy s deníčky v rukou. Jejich
společným znakem byl spokojený úsměv, únava v očích a zaprášené nebo špinavé boty.
34
Nechtěl jsem vás zahrnovat řadou informací o jedinečném přírodním zázraku na
severu ostrova Mallorca, ale podělit se o zážitky a informovat vás o řadě dalších možností
navštívit jedinečná místa v okolí městečka Alcudia.
Vyčerpávající informace o rezervaci najdete na internetových stránkách:
http://www.mallorcaweb.net/salbufera/introang.html.
Pokud se rozhodnete navštívit oblast, rád Vám předám své zkušenosti.
Jan Richtr
35
ZOOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ
Některá zde uvedená pozorování ptáků mohou být publikována i v jiných zdrojích (sborník
Panurus VČP ČSO web ČSO nebo VČP ČSO) odkud doporučujeme tyto zprávy o výskytu
citovat.
K dalšímu publikování níže uvedených pozorování kontaktujte vždy jejich autory !
Nejde o úplný přehled všech pozorování zde uvedených druhů, ale jejich výběr.
Obojživelníci (Amphibia)
čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
17.03.14
22.04.14
17.08.14
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 43 ex., K.Dlábková a
M.Velešík
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 1 ex., Etzsler
Svitavy (6264), Vodárenský les, Ostrý potok, 6 nedospělých ex., J.Mach
čolek horský (Triturus alpestris)
11.06.14
Budislav (6162), potok z jihu do Nového rybníka, 3FF, J.Mach
ropucha obecná (Bufo bufo)
17.03.14
30.03.14
01.04.14
04.04.14
26.04.14
14.07.14
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 3 ex., K.Dlábková a
M.Velešík
Svitavy (6264), Dolní r., hlasy ex., J.Mach
Svitavy (6264), jezírko v parku J.Palacha, desítky ex., O.Mach
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 208 ex., D.Charvát,
J.Fajmonová a V.Velešík
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 3 ex., M.Šrajbr a J.Richtr
Rohozná, okraj obce směrem ke Svojanovu, 1 mrtvý ex., J.Vrána
ropucha zelená (Bufo viridis)
03.04.14
Banín (6364), silážní jáma u obce, 1 volající M, V.Velešík a J.Vrána
kuňka obecná (Bombina bombina)
09.04.14
26.04.14
10.05.14
21.05.14
21.05.14
04.07.14
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 1 ex., J.Vrána
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 5 ex., M.Šrajbr a J.Richtr
Hradec n. S. (6364), rybníčky na jižním konci obce, 2 ex., M. a V.Velešík
Hradec nad Svitavou (6364), řeka Svitava na jižním konci obce, 5-10 hlasů,
J.Vrána
Banín(6364), silážní jáma u obce, 2 volající M, J.Vrána
Radiměř (6264), v zahradním jezírku r. domu v obci, hlas 1 ex., J.Mach
36
Plazi (Reptilia)
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
10.06.14
Budislav (6262), lesní okraj u táborů, 1 ex., J.Mach
slepýš křehký (Anguis fragilis)
08.06.14
20.06.14
Hradec n. Svitavou (6264), Hradecký les, 2 uhynulí ex., J.Mach
Radiměř (6364), u obce, 1 přejetý ex., J.Vrána
užovka obojková (Natrix natrix)
23.05.14
17.08.14
Svitavy (6264), průmyslová zóna, 1 uhynulý ex., J.Mach
Svitavy (6264), Vodárenský les, Ostrý potok, 1 mladý ex., J.Mach
užovka hladká (Coronella austriaca)
21.05.14
Banín(6364), silnice u obce – směr Hradec nad Svitavou, 1 přejetý ex., J.Vrána
Ptáci (Aves)
Potáplice malá (Gavia stellata)
14.04.14
14.04.14
15.04.14
16.04.14
18.04.14
12.11.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., M.Chaloupka a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ad. + 1 imm., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., M.Janoušek
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 imm., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Potáplice severní (Gavia arctica)
17.11.14
18.11.14
19.11.14
20.11.14
21.11.14
22.11.14
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák a M.Nováková
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák
Potápka žlutorohá (Podiceps aritus)
04.12.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., F.Jetmar
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
10.05.14
01.06.14
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a L.Novák
37
10.06.14
22.06.14
07.07.14
18.07.14
22.07.14
28.10.14
Budislav (6162), Nový r., 1 ad., J.Mach
Jedlová (6364), v. nádrž Ráček III., 1 ex., J.Mach
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 2 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 11 ex., J.Mach
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
24.07.14
25.07.14
30.07.14
01.08.14
03.08.14
04.08.14
07.08.14
08.08.14
10.08.14
23.08.14
27.08.14
Svitavy (6264), Horní r., 1 ad a 1 juv., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 imm., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 3 ex., L.Novák, J.Vrána a P.Zobač
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., L.Novák
Opatov (6164), Nový r. 1 juv., F.Jetmar
Opatov (6164), Nový r. 1 ex., M.Janoušek
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
08.09.14
Svitavy (6264), Horní r., 3 ex., L.Novák
Husa velká (Anser anser)
19.01.14
15.02.14
12.03.14
03.04.14
09.11.14
17.11.14
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a J.Vrána
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., J.Mach, O.Mach a L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 104 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 11 ex., L.Novák
Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)
27.04.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Čírka obecná (Anas crecca)
05.01.14
17.01.14
19.02.14
08.03.14
14.03.14
14.03.14
21.03.14
21.03.14
27.03.14
Svitavy (6264), Horní r., F, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1, M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1M+4FF, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 3MM+3FF, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 4MM+4FF, J.Mach, L.Novák a J.Vrána
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 1M+1F, J.Mach
Jedlová (6363), Polní r., 1M+1F, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 2MM+2FF, L.Novák
38
17.09.14
20.11.14
23.11.14
24.11.14
25.11.14
29.11.14
29.11.14
02.12.14
Svitavy (6264), pole j. od Schindlerova háje u žel. trati, 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 16 ex., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 11 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 16 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 13 ex., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 13 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 3M (s.š.) + 9F/juv., J.Vrána
Svitavy (6264), Horní r., 12 resp. 14 ex., J.Mach a L.Novák
Čírka modrá (Anas qeurquedula)
14.03.14
14.03.14
19.03.14
20.03.14
25.03.14
27.03.14
29.03.14
30.03.14
01.04.14
03.04.14
05.04.14
07.04.14
Svitavy (6264), Dolní r., 7MM+2FF, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 5MM+3FF, J.Mach, L.Novák a J.Vrána
Svitavy (6264), Lánský r., 2MM+1F, M.Janoušek
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 1M+1F, V.Klejch
Hradec n. Svitavou (6364), r. dolního konce obce, 1M, J.Mach, O.Mach a
M.Pišín
Svitavy (6264), Lánský r., 8MM+5FF, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4MM+2FF, M.Janoušek, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4MM+2FF, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 3MM+2FF, M.Janoušek, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4MM+3FF, J.Mach, O.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4MM+3FF, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4MM+2FF, M.Janoušek a L.Novák
Kopřivka obecná (Anas strepera)
20.03.14
21.03.14
27.03.14
03.04.14
24.04.14
07.07.14
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 3M+3F, V.Klejch
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 3M+3F, J.Bartoš a J.Mach
Opatov (6165), r. Hvězda, 12M+1OF, F.Jetmar
Opatov (6165), r. Hvězda, 11M+11F, F.Jetmar
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 5M+5F, J.Mach
Kamenec (6263), odkal. nádrž Masokombinátu, 2 ex., J.Mach
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
19.01.14
18.03.14
15.09.15
17.09.15
18.09.14
24.10.14
19.11.14
30.11.14
15.12.14
Hradec n. Svitavou (6264), rybníček na dolním konci, 1M+1F, J.Vrána
Svitavy (6264), Dolní r., 3MM+3FF, J.Mach, L.Novák a J.Pěnička
Svitavy (6264), pole j. od Schindlerova háje u žel. trati, 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), pole j. od Schindlerova háje u žel. trati, 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Horní a Dolní r., 4 ex., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2MM+2FF, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1M+1F, L.Novák
39
Ostralka štíhlá (Anas acuta)
12.03.14
05.12.14
08.12.14
13.12.14
14.12.14
15.12.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 7 ex., P.Bergmann
Svitavy (6264), Horní r., 1F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1F, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1F, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1F, L.Novák
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
09.04.14
10.04.14
11.04.14
12.04.14
13.04.14
14.04.14
14.04.14
15.04.14
06.10.14
20.11.14
18.12.14
Svitavy (6264), Lánský r., 4M+2F, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 4M+4F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 4M+4F, F.Jetmar
Svitavy (6264), Dolní r., 3M+3F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 3M+3F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 3M+3F, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 7M+7F, M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 3M+3F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 7 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J.Mach, 6 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., F.Jetmar
Hoholka lední (Clangula hyemalis)
02.11.14
03.11.14
Svitavy (6264), Dolní r., 5FF, M.Janoušek, J.Mach, L.Novák, J.Pěnička a P.Zobač
Svitavy (6264), Horní r., 5 ex., L.Novák
Hohol severní (Bucephala clangula)
01.01.14
01.03.14
02.06.14
20.-30.11.14
29.11.14
02.12.14
03.12.14
03.12.14
04.12.14
05.12.14
08.12.14
Svitavy (6264), Horní r., 1M, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní a Horní r., 1M+1F, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 2MM, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1F, J.Mach, O.Mach, L.Novák a M.Pišín
Svitavy (6264), Horní r., 2FF, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 7FF, J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 8MM+16FF, J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 8MM+17FF, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 5FF, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 2FF, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 2FF, J.Mach
Morčák bílý (Mergus albellus)
01.11.14
11.12.14
Opatov (6164), Nový r., 1F, F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 1F, J.Mach
40
Morčák prostřední (Mergus serrator)
10.04.14
10.04.14
01.11.14
16.12.14
17.12.14
Svitavy (6264), Horní r., 3 ex., L.Novák
Opatov (6164), Nový r., 3M+11F, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 8F/juv., J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1M+1F, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 1M+1F, J.Mach a L.Novák
Morčák velký (Mergus merganser)
24.01.14
14.04.14
23.11.14
01.12.14
03.12.14
04.12.14
Svitavy (6264), Horní r., 4M+2FF, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 3MM, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 3MM, L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 3MM+3FF, J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 2MM+2FF, L.Novák
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
01.04.14
05.04.14
10.04.14
13.04.14
15.04.14
20.04.14
21.04.14
04.05.14
08.05.14
27.08.14
12.09.14
13.09.14
13.09.14
18.09.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Janoušek
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., J.Bartoš
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., P.Bergmann
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., M.Janoušek
Opatov (6164), r. Vidlák, 1 ex., L.Novák
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Vrána
Svitavy (6264), Horní r., 1 lovící ex., L.Novák
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Moták lužní (Circus pygargus)
22.06.14
12.08.14
15.08.14
27.08.14
Polička (6263), pole a louky u poldru směr Modřec, 1 imm. ex., J.Mach
Vendolí (6264), pole u letiště, 1F, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), pole v. od R43, 1 juv., J.Mach
Svitavy(6264), louky u Lánského r., 1F, J. Vrána
Moták pilich (Circus cyaneus)
23.02.14
13.03.14
05.10.14
11.10.14
19.10.14
20.12.14
Hradec n. Svitavou (6264), pole k Vendolí, 2MM, J.Mach
Jedlová (6364), pole u rybníků, 1M, P.Mach
Radiměř (6264), pole s. od obce, 1M, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), pole k Vendolí, 2MM, J.Richtr
Svitavy (6264), Dolní r., 1F, L.Novák
Javorník (6264), pole za Schindlerovým hájem, 1F, J.Mach
41
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
01.05.14
21.05.14
12.07.14
14.07.14
07.08.14
09.08.14
Koclířov (6265), pastviny j. od obce, 1 ex., J.Mach
Březová n. Svitavou (6365), nad městem, 1 ex., V.Hromádková
Svojanov (6364), lesy u hradu, 2 ex., J. Vrána
Svojanov (6364), lesy u hradu, 2 ex., J. Vrána
Svojanov (6364), lesy u hradu, 1 ex., J. Vrána
Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák
Luňák červený (Milvus milvus)
25.08.14
25.08.14
Koclířov (6264), pole při I/34, 1 ex., J.Havlíček
Květná (6263/6264), pole u Jílového vrchu, z. od obce, 2 ex., J.Havlíček
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
06.09.14
06.09.15
07.09.14
08.09.14
13.09.14
19.09.14
19.09.14
20.09.14
21.09.14
Opatov (6164-6165), r. Hvězda , 1 juv., P.Bergmann
Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1 juv., J.Mach
Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 1 juv., L.Novák
Kamenná Horka (6265), pole sz. od obce, 2 juv., L.Novák
Opatov (6164), pole ke skládce TKO, 8 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole na předělu, 1F, J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole u žel. trati, 7 juv., J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu, 1F + 1 juv., J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole u žel. trati, 1F + 2 juv., L.Novák
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
01.06.14
15.06.14
21.06.14
17.08.14
18.09.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., O.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Horní r., 2 ex., J.Mach
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
12.08.14
Vendolí (6264), pole u letiště, 1 imm. ex., J.Mach
Chřástal polní (Crex crex)
25.05.14
25.05.14
02.07.14
10.07.14
Hradec n. Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, hlas 1M, J.Mach
Banín (6364), u žel. viaduktu, hlas 1M, M.Janoušek
Radiměř (6364), pole u obce, 4 volající ex., J.Vrána
Radiměř (6364), pole u obce, 4 volající ex., J.Vrána
chřástal kropenatý (Porzana porzana)
05.04.14
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., M.Janoušek
42
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
22.12.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Jeřáb popelavý (Grus grus)
07.03.14
15.03.14
15.03.14
20.03.14
22.05.14
23.05.14
04.08.14
Vendolí (6264), nad obcí, 5 ex., J.Zelený
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., J.Mach
Opatov (6165), r. Hvězda, 4 ex., M.Janoušek
Opatov (6164), Nový r., 2 ex., M.Janoušek
Opatov (6164), r. Hvězda, 1 ex., F.Jetmar
Opatov (6164), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Opatov (6164), u Nového r., 1 ex., F.Jetmar
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
22.02.14
08.03.14
Svitavy (6264), u Lánského r., přelet 13 ex., J.Vrána
Osík (6163), pole Vysoká hora, 110 ex., J.Mach a O.Mach
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
25.03.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
27.03.14
31.03.14
14.04.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 3 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 4 ex., L.Novák
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
11.04.14
12.04.14
12.04.14
14.04.14
15.04.14
15.04.14
16.04.14
17.04.14
17.04.14
20.04.14
22.06.14
01.07.14
Svitavy (6264), Lánský r., 7 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 7 ex., J.Mach
Hradec n. Svitavou (6364), rybníčky na konci obce, 2 ex., J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., L.Novák
Jedlová (6363), retenční nádrž, 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
05.04.14
06.04.14
23.04.14
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 6 ex., J.Mach
43
24.04.14
24.04.14
30.04.14
09.07.14
Jedlová (6363), retenční nádrž, 1 ex., J.Mach, O.Mach a P.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J. Vrána
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
24.04.14
06.09.14
Jedlová (6363), retenční nádrž, 2 ex., J.Mach, O.Mach a P.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), pole k Vendolí, 1 ex., J.Mach
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
21.04.14
03.05.14
05.05.14
10.05.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 7 ex. P.Bergmann
Opatov (6165), r. Hvězda, 3 ex. M.Janoušek a F.Jetmar
Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex. L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., P.Bergmann
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
09.07.14
Svitavy (6264), Horní r., 16 ex., L.Novák
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
15.03.14
01.04.14
05.04.14
06.04.14
07.04.14
03.05.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 9 ex., F.Jetmar a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 5 ex., M.Janoušek, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., M.Janoušek a J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 2 ex., M.Janoušek a L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1ex., J.Mach a exkurze
Jespák šedý (Calidris temminckii)
05.05.14
08.05.14
10.05.14
18.05.14
18.05.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 9 ex., F.Jetmar
Opatov (6165), r. Hvězda, 5 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Janoušek
Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ex., L.Novák
Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus)
08.05.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Došlý, M.Janoušek, L.Novák a V.John
Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
15.03.14
17.11.14
Svitavy (6264), mokřiny u Lánského r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
44
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
15.03.14
28.03.14
29.03.14
01.04.14
02.04.14
04.04.14
06.04.14
07.04.14
08.04.14
09.04.14
11.04.14
13.04.14
22.04.14
25.04.14
17.11.14
22.11.14
07.12.14
Svitavy (6264), mokřiny u Lánského r., 4 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), mokřiny u Lánského r., 4 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 5 ex., M.Janoušek, J.Mach a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., M.Janoušek a L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 4 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 6 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), mokřina u Vodárenského lesa, 2 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 2 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
Svitavy (6264), mokřiny u Lánského r., 4 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 3 ex., J.Mach
Svitavy (6264), mokřiny u Lánského r., 2 ex., J.Mach
Koliha malá (Numenius phaeopus)
25.04.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Janoušek
Racek malý (Larus minutus)
01.05.14
05.05.14
04.09.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 6 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 juv., F.Jetmar
Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
30.03.14
18.04.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 2 ad., F.Jetmar
Rybák černý (Chlidonias niger)
25.04.14
26.04.14
01.05.14
05.05.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 22 ex., M.Janoušek
Opatov (6165), r. Hvězda, 14 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 4 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 5 ex., L.Novák
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
16.05.14
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., M.Janoušek
Rybák obecný (Sterna hirundo)
05.04.14
28.06.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
45
Rybák velkozobý Hydroprogne caspia
01.04.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Sýc rousný (Aegolius funereus)
01.03.14
08.03.14
Pohledy (6265), lesy jv. od obce, volání 2MM, M.Velešík, V. Velešík a J.Vrána
Lubná (6263), Lubenský les, hlas 1M, J.Mach, O.Mach a P.Mach
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
13.02.14
01.03.14
Opatov-Zádolky (6164), 1M, F.Jetmar
Pohledy (6265), lesy jv. od obce, volání 1M, M.Velešík, V. Velešík a J.Vrána
Výr velký (Bubo bubo)
08.03.14
27.03.14
30.03.14
03.04.14
Lubná (6263), Lubenský kopec, hlas 1M, J.Mach, O.Mach a P.Mach
Hradec nad Svitavou (6364), u obce , 1M, J. Vrána
Boršov (6265), PR Rohová, Hřebečský hřbet, hlas 1M, J.Mach
Hradec nad Svitavou (6364), u obce, 1M, J. Vrána
Kalous ušatý (Asio otus)
07.03.14
13.03.14
09.05.14
Chrastavec (6365), les u obce, 1M, V.Velešík a J.Vrána
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, hlas 1M, J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), ulice Riegrova, hlas 1M, L.Novák
Puštík obecný (Strix aluco)
13.02.14
08.03.14
01.05.14
Janov (6164), nad PR Psí kuchyně, 1M, F.Jetmar
Lubná (6263), Lubenský les, hlas 1F, J.Mach, O.Mach a P.Mach
Boršov (6265), Hřebečský hřbet, PR Rohová – s. od R35, 1 pull., J.Mach
Dudek chocholatý (Upupa epops)
20.04.14
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., J.Bartoš
Datel černý (Dryocopus martius)
08.03.14
21.03.14
30.03.14
08.04.14
01.05.14
01.05.14
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Jedlová (6363), lesy u Baldy, hlas 1 ex., J.Mach
Boršov (6265), PR Rohová, Hřebečský hřbet, 6 ex., J.Mach
Svitavy (6264), intravilán města, 1 ex., J.Mach
Boršov (6265), Hřebečský hřbet, s. od R35, 1 volající ex., J.Mach
Boršov (6265), Hřebečský hřbet, s. od R35, 1M v dutině buku, J.Mach
46
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
20.04.14
27.04.14
08.05.14
20.05.14
25.05.14
Chrastavec (6365), 1 ex., L.Novák
Radiměř (6364), u f. Aqua, hlas 1 ex., J.Mach
Hradec n. S. (6364), les jižně u obce, 1 zp. M, J. Vrána
Hradec n. Svitavou (6364), ř. Svitava u Radiměře, 1M, L.Novák
Banín (6364), u žel. viaduktu, hlas 1M, M.Janoušek
Linduška horská (Anthus spinoletta)
03.04.14
04.04.14
05.04.14
06.04.14
08.05.14
10.05.14
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 3 ex., M.Janoušek a J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1 ex., L.Novák
Linduška lesní (Anthus trivialis)
27.04.14
29.04.14
10.05.14
21.05.14
08.06.14
Vendolí (6264), lesíky k pískovně, 2 zp. MM, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), Hradecký les, 1 zp. M, J. Vrána
Hradec n. Svitavou (6264), Hradecký les, 1 zp. M, J.Mach
Lavičné (6364), pole u obce, 1 zp. M, J.Vrána
Hradec n. Svitavou (6264), Hradecký les, 3 zp. MM, J.Mach
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
04.01.14
04.01.14
11.01.14
11.01.14
11.04.14
11.04.14
11.04.14
11.04.14
21.03.14
22.06.14
22.06.14
27.10.14
Brněnec-Moravská Chrastová (6365), řeka Svitava, 1 ex., J.Mach, O. Mach a
Pišínovi
Chrastová Lhota (6365), řeka Svitava, 2 ex., J.Mach, O. Mach a Pišínovi
Hamry (6364), Bysterský potok, 1 ex., J.Mach
Hamry (6364), řeka Křetínka, 2 ex., J.Mach
Svojanov (6364), řeka Křetínka, 1 ex., J.Mach
Svojanov-Předměstí (6364), řeka Křetínka, 1 ex., J.Mach
Svojanov-Dolní Lhota (6364), řeka Křetínka, 2 ex., J.Mach
Svojanov-Hutě (6364), řeka Křetínka, 2 ex., J.Mach
Sádek (6263), Bílý potok, most za obcí ve směru Lačnov 1 ad. + obs. hnízdo,
J.Mach
Svojanov (6364), ř. Křetínka, pod mostem u silnice, 1 ex., J.Mach
Hamry (6364), Bysterský potok, hnízdo pod mostem, J.Mach
Nové Hrady (6162), Prosečský potok u chaty Polanka, 1 ex., J.Mach a O.Mach
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
27.04.14
17.05.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák
47
Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
13.05.14
18.05.14
19.05.14
21.05.14
22.05.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Vrána
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach, J.Pěnička, J.Richtr a J.Vrána
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák
Slavík modráček (Luscinia svecica)
01.04.14
02.04.14
03.04.14
05.04.14
07.04.14
11.04.14
11.04.14
12.04.14
17.04.14
Svitavy (6264), Lánský r., 1M, M.Janoušek
Svitavy (6264), Lánský r., 1M, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1M, J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1M, M.Janoušek
Svitavy (6264), Lánský r., 1M+1F, M.Janoušek
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M+1F, F.Jetmar
Svitavy (6264), Lánský r., 2MM+1F, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1F, L.Novák
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, J.Mach
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
20.04.14
03.09.14
07.09.14
19.09.14
05.10.14
08.10.14
09.10.14
Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1M, L.Novák
Vendolí (6264), pole u letiště, 1M, J.Mach
Polička (6263), pole u letiště, 1F, J.Mach
Svitavy (6264), Mor. Lačnov, pole Na předělu, 1M, J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), pole v. od I/43, 1F, J.Mach
Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 1M, L.Novák
Svitavy (6264), Lány, pole u vodojemu, 2MM, L.Novák
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
06.06.14
08.06.14
22.06.14
22.06.14
22.06.14
07.07.14
07.07.14
07.07.14
18.07.14
Hradec n. Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, 5MM+3FF, J.Mach
Radiměř (6264), pole s. od obce, 1 zp. M, J.Mach
Polička-Modřec (6363), pastvina na horním konci obce, 3MM+1F, J.Mach
Jedlová (6363), louky za Janovským r., 1M+1F, J.Mach
Jedlová (6363), louka u retenční nádrže, 1 zp. M + 1F, J.Mach
Svratouch (6262), niva potoka Brodek, 3 ex., J.Mach
České Milovy (6362), niva Svratky, 6-8 ex., J.Mach
Březiny (6362), louka nad Svratkou, 3 ex., J.Mach
Hradec n. Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, 6 ex. (min. 1 juv.), J.Mach
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
16.05.14
20.05.14
21.05.14
21.05.14
21.05.14
Svitavy (6264), olšina u Horního r., 1 zp. M, L.Novák
Hradec n. Svitavou (6364), ř. Svitava u Radiměře, 1 zp. M, L.Novák
Svitavy (6264), za Horním r., 2 zp. MM, J.Mach a J.Vrána
Banín (6364), u obce, 1 zp. M, J.Vrána
Hradec n. S. (6364), louky k Radiměři, 5 zp. M, J.Vrána
48
25.05.14
01.06.14
09.06.14
15.06.14
22.06.14
06.07.14
Banín (6364), u žel. viaduktu, řeka Svitava, 4 zp.MM, M.Janoušek
Svitavy (6264), Horní r., 1 zp. M, J.Mach
Poříčí u Litomyšle (6163), 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 1 zp. M, J.Mach
Jedlová (6363), svah nad ZD, 1 zp. M, J.Mach
Březová n. Svitavou (6364), Dlouhá, vodoteč řeky Svitavy, 2 zp. MM, J.Mach
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
07.06.14
08.06.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
23.05.14
29.05.14
01.06.14
05.06.14
12.06.14
18.06.14
22.06.14
06.07.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 2 zp. MM, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 2 zp. MM, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 1 zp. M, J.Mach
Stašov (6364), Boční r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, J.Mach
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaneus)
20.04.14
27.04.14
10.05.14
25.05.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., L.Novák
Svitavy (6264), mokřina za Lánským r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., 1 zp. M, J.Mach
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
15.04.14
03.05.14
04.05.14
09.05.14
05.09.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1M, L.Novák
Svitavy (6264), Dvořákova ul., 1M, J.Mach a O.Mach
Svitavy (6264), Horní r., 2MM, L.Novák
Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova, 1F, J.Mach
Svitavy (6264), Lány, U vodojemu, 2 ex., L.Novák
Lejsek malý (Ficedula parva)
31.05.14
19.06.14
Janov (6164), PR Psí kuchyně, 1 zp. M, F.Jetmar
Budislav (6262), v lese j. od tábora TOS, 1M, F.Jetmar
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
30.03.14
05.11.14
Svitavy (6264), Horní r., 1M, L.Novák
Svitavy (6264), Dolní r., 6 ex., J.Mach
49
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
01.04.14
08.04.14
23.04.14
10.05.14
13.05.14
23.12.14
Svitavy (6264), Lánský r., 8 ex., M.Janoušek
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ad. staví hnízdo, J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex. vylétá z hnízda, J.Mach
Svitavy (6264), Lánský r., hlas 2 ex., J.Mach
Svitavy (6264), Dolní r., min. 2 ex. (1 u hnízda), J.Mach
Opatov (6164), Nový r., 1 ex., F.Jetmar
Hý rudý (Carpodacus erythrinus)
28.05.14
31.05.14
08.06.14
Opatov (6164), Nový r., 1 zp. M +1F, L.Novák
Opatov (6164), Nový r., 1M, F.Jetmar
Opatov (6164), r. Hvězda, 1M, P.Bergmann
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
01.05.14
18.05.14
Svitavy (6264), Horní r., 1 ex., L.Novák
Opatov (6165), r. Hvězda, 1M, L.Novák
Sněhule severní (Plectrophenas nivalis)
04.03.14
Kukle (6264), při silnici, 1 ex., P.Navrátil
Strnad luční (Emberiza calandra)
21.05.14
25.05.14
20.06.14
20.06.14
18.07.14
Lavičné (6364), pole u obce, 1 zp. M, J.Vrána
Hradec n Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, 1M, J.Mach
Hradec n. S. (6364), les k Banínu, 1 zp. M, J.Vrána
Lavičné (6364), pole u obce, 1 zp. M, J.Vrána
Hradec n Svitavou (6264), skládka za ÚKZÚZem, 2 zp. MM, J.Mach
Savci (Mammalia)
rejsek obecný (Sorex araneus)
10.06.14
06.10.14
Budislav (6163), Nový rybník, 1 uhynulý ex., J.Mach
Svitavy (6264), cesta u zahrádek, Dolní rybník, 1 uhynulý ex., J.Mach
rejsec černý (Neomys anomalus)
05.11.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 uhynulý ex., J.Mach
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
03.04.14
22.08.14
Křenov (6365), les u PR Rohové, 1 ex. (chycen), V.Velešík a J.Vrána
Svojanov (6364), hrad, 1 ex., J.Vrána
50
netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
15.07.14
13.11.14
Svitavy (6264), podstřeší domu Bří Čapků 2-6, 21 ex. vylétá z větracích otvorů
(jen z č.o. 6, z v. strany), dál loví v okolí domu nízko mezi korunami stromů,
J.Mach-D,V
Svitavy (6264), podstřeší domu Bří Čapků 2-6, několik hlasů v detektoru,
J.Mach-D
netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
12.07.14
Svitavy (6264), Revoluční 1-7, 398 vyletujících ex. (zejména západ 5-7západ a
východ 5-7), J.Mach a O.Mach-D (První rok, kdy je provedeno zateplení fasády
na č.o. 1-3, s možností vletu – vždy 2 otvory – na východní straně nad vchody)
netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
12.03.14
13.03.14
16.04.14
25.04.14
19.07.14
28.08.14
19.09.14
14.10.14
18.10.14
04.11.14
06.11.14
Svitavy (6264), Dolní a Horní r., min. 2 ex., J.Mach-V
Svitavy (6264), Dolní a Horní r., min. 3 ex., J.Mach-V
Hradec n. S. (6364), jižní část obce, 1 mrtvý ex., J.Vrána
Svitavy (6264), dutina vrby pod hrází Horního rybníka, 1 ex. vlézá do dutiny,
J.Mach-V
Svitavy (6264), Dimitrovova 25, 46 ex. vylétá z větracích otvorů západní strany,
J.Mach-V
Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25, 101 ex. vylétá z větracích otvorů západní
strany,(především z č.o. 25), J.Mach-V
Svitavy (6264), Malé náměstí 16-18, min. 40 vylétá ze z. strany č.o. 16, J.Mach
Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach-D
Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach-D
Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach-D
Svitavy (6264), Dimitrovova 23-25 a 27-29, hlasy ex. v detektoru, J.Mach-D
netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
16.10.14
18.10.14
01.11.14
04.11.14
Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, nízkofrekvenční hlasy
v detektoru ve 20:00 hod., J.Mach-D
Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, nízkofrekvenční hlasy
v detektoru, J.Mach-D
Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, nízkofrekvenční hlasy
v detektoru, J.Mach-D
Svitavy (6264), sídliště Dimitrovova 23-25 a 27-29, nízkofrekvenční hlasy
v detektoru, J.Mach-D
myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
06.04.14
Opatov (6164), v obci, 1 uhynulý ex. na silnici, M.Polák
51
myška drobná (Micromys minutus)
22.04.14
05.10.14
Hradec n. Svitavou (6364), u rybníčků, nalezen 1 ex. v kýblu z transferu
obojživelníků, J.Vrána
Opatov (6165), les Pod Farským, 1 hnízdo v trávě, F.Jetmar a J.Vrána
norník rudý (Clethrionomys glareolus)
04.04.14
10.06.14
Svitavy (6264), Vodárenský les, 1 ex., F.Jetmar
Budislav (6262), les nad Novým r., 1 uhynulý ex., J.Mach
plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
23.04.14
Hradec n. Svitavou (6364), u rybníčků, nalezen 1 ex. v kýblu z transferu
obojživelníků, J.Vrána
nutrie (Myocastor corpus)
06.11.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 velký ex., J.Mach
lasice kolčava (Musela nivalis)
08.03.14
Svitavy (6264), Dolní r., 1 ex., J.Mach
52

Podobné dokumenty

K čemu politika je?

K čemu politika je? a jak se taková politika tvoří. Studenty politologie bude zase zajímat, jaký vztah má "každodenní politika" či "veřejná politika" k běžně používaným pojmům, jako jsou "politika" ve smyslu mocenskéh...

Více

PRŮVODCE ZOOPARKEM KE STAŽENÍ ZDE

PRŮVODCE ZOOPARKEM KE STAŽENÍ ZDE kladou vajíčka do stromových dutin ve střední nebo vrchní části kmene. Larvy se živí trouchem určité struktury, proto vyhledávají dutiny, které nejsou vystaveny přímému dešti. Vývoj trvá nejméně tř...

Více

číslo 24

číslo 24 ► Arbroath cliffs – přehlídkové molo mořských ptáků

Více

limnologické noviny

limnologické noviny skutečném rozšíření. To lze demonstrovat na příkladu škeblovky rovnohřbeté. I když jde v současnosti o naši nejběžnější škeblovku, do letošního léta bylo u nás známo jen kolem 20 lokalit, z nichž n...

Více

KonSterna 3

KonSterna 3 - Předseda VČP ČSO pan ing.Pavel Žďárek daroval J.Machovi zpravodaje Skupiny pro výzkum bahňáků v České a Slovenské republice za poslední 2 roky. Impulsem bylo zřejmě zjištění, že do mezinárodního ...

Více

Moudivláček 1/2016 - Moravský ornitologický spolek

Moudivláček 1/2016 - Moravský ornitologický spolek břehule říční, konipasa lučního, cvrčilky slavíkové, budníčků, rákosníků apod . Jiří Šírek, e-mail: [email protected] Nalezeno 2500 let kontinuálně používané dravčí hnízdo V Grónské tundře bylo...

Více