Nosislavská chasa mladá Členové kulturní a školské komise chtějí

Komentáře

Transkript

Nosislavská chasa mladá Členové kulturní a školské komise chtějí
Nosislavská chasa mladá ...
Členové kulturní a školské komise chtějí v naší obci obnovit některé tradice. Jednou
z nich jsou Jakubské hody, které vedou mladí stárci. Proto jsme v jarních měsících svolali
mládež z ročníků 1980 - 82. Nadšení z toho, že letos budou stárci ve věku -náct let bylo
veliké. Od května se všichni začali scházet každý pátek v hale TJ Sokol. Lidová hudba a
hodové písničky byly většině dost vzdálené – „disco“, to je prý jiná. Na začátky dnes
mnozí vzpomínají s úsměvem, některé „otočky“ při tanci stály hodně dřiny, ale zvládli je
všichni. V červenci dokončili přípravu hodů společně se členy TJ Sokol. Také členové
naší komise se snažili maximálně zajišťovat vše potřebné. Na stárkovských schůzkách
velice pomohli radou i skutkem Ilona Hlaváčková a Stanislav Hvízdal. Ti naučili stárky
krásný pochod, kterým překvapili a potěšili každého účastníka Jakubských hodů.
Všichni stárci dnes vědí, že být stárkem je opravdu zážitek na celý život a ukázali, že
po dvouleté odmlce „Nosislavská chasa mladá“ umí. V příštím roce - 2000 - se určitě
někteří z nich sejdou znovu pod hodovou májí.
Školská a kulturní komise
Hody a stárci
Tak a je to zase za námi. Někdo si tuto větu řekne s úlevou, druhý s lítostí, záleží na tom, co od těchto
tří dnů očekává. Já se přiznám, že moje těšení se zároveň potýkalo s obavami, jak to naše mládež po
několikaleté přestávce zvládne. Jelikož jsem měla mezi stárky své děti, synovce a kamarády svých dětí,
které velmi dobře znám, myslela jsem, že už mě nemohou ničím překvapit. A oni mně přímo vyrazili
dech, s jakou odpovědností a nadšením k této tradici přistoupili. Určitě můj pohled nemůže být
objektivní, ale měla jsem dojem, že se radost a pocit sounáležitosti nesl celým nedělním odpolednem.
Marie Chumelová
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Zprávy z obecního úřadu
V posledním čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o jednání ohledně postoupení zástavního práva
k akciím JMP a.s. a JME a.s., které jsou ve vlastnictví obce. Transakce se již uskutečnila a získané
finanční prostředky v částce cca 4,5 mil. Kč byly výhodně uloženy na termínovaný účet. Před obecním
zastupitelstvem vyvstal úkol, jak co nejlépe využít získané finanční prostředky na rozvoj a zvelebení
obce. Především potřebujeme vyřešit neutěšený stav vozovek a chodníků, což předpokládá dokončení
rekonstrukce inženýrských sítí, tedy kanalizace, vodovodu a telefonních rozvodů. Je to úkol nelehký a
dlouhodobý, a u kanalizace podmíněn způsobem čištění odpadních vod. Jsme jednou z posledních obcí
regionu okresu Brno - venkov, která tuto čistírnu nemá. Rádi přijmeme Vaše návrhy či připomínky
k danému problému.
Dne 19. 8. 1999 proběhla kolaudace „Weisovy uličky“. Výstavbu provedla firma STAMA. Dílo se
zdařilo, i když bylo nutno během prováděcích prací uskutečnit změny. Obec má opět o jedno pěkné
zákoutí navíc.
V současné době jsou dokončovány práce na akcích „Oprava stropu v ZŠ“ a „Jídelna v ZŠ“. Na
těchto akcích se podílela firma M-stav. Do začátku školního roku počítáme s kolaudací a zprovozněním
u obou akcí.
Obec vypsala výběrové řízení na realizaci akcí: „Dešťová kanalizace“, jedná se o dokončení
kanalizace ze školky a katolického hřbitova, dále na vybudování hřiště u ZŠ a poslední akcí je
„Víceúčelové zařízení - dostavba jižní části“. Realizace uvedených akcí je schválena obecním
zastupitelstvem a jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu obce.
Na akci „Víceúčelové zařízení“ byla poskytnuta na základě žádosti státní dotace z fondu obnovy
venkova ve výši 400.000,- Kč. O uvedených akcích Vás budeme podrobněji informovat na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva.
Příjemnou skutečností se pro nás stala dlouho očekávaná oprava povrchu vozovky hlavní silnice,
kterou zajišťovala SÚS Brno.
Uběhla první polovina roku 1999. Hodnocení, co se nám zdařilo, ponechávám na Vás, občanech, kteří
se zajímáte o dění v obci. Často se na nás obracejí občané o pomoc proti krádežím na polích i ve vesnici.
Obec nemá v současné době možnost zabezpečit ochranu soukromého majetku občanů. Tento problém
snad částečně odstraní uvažovaná změna legislativy. Tento nešvar, provázející lidstvo od nepaměti, kolísá
podle momentálního morálního uvědomění lidí. O zlepšení současného stavu se může přičinit každý z nás
výchovou dětí, či vlastním příkladem.
Z. Rychtář, starosta
OZNÁMENÍ
Obecní rada hodlá iniciovat na základě prvého podnětu od občana zpracování a schválení případných
dodatků k územnímu plánu obce. Svoje konkrétní náměty adresujte OR nebo se informujte u ing.
Svobody.
Za obec krásnější
Tento poněkud poetický nadpis uvádí článek tvrdě realistický.
Nosislav patří k obcím, které jsou malebně umístěny do krajiny. Po mnoho století se
utvářející vesnice částečně ovlivněná civilizačními požadavky má předpoklady patřit k těm
nejhezčím v tomto státě.
Její konečnou podobu však dotváří hromady prorůstajícího písku před domy, haldy dlouho
nepoužívaného stavebního materiálu, stavební odpad na mezích, firemní auta zaparkovaná
na obecních komunikacích a mnoho dalších nešvarů. Spalované plasty, mnohdy poházené
smetí, nás pak vrací do slavné éry komunistického socialismu.
Je pochopitelné, že pokud někdo staví nebo opravuje dům a nemá prostory, tak si složí
materiál před dům. Je jasné, že pokud někdo užívá firemní vůz i k cestám domů, tak jej
nemá kde zaparkovat. Ale je také jasné, že vše má svůj řád.
Obecní vyhláška hovoří o tom, že v případě potřeby záboru veřejného prostranství je třeba požádat
o souhlas obecní úřad. V žádosti se mimo jiné uvede požadované místo, plocha a odhadovaná délka
záboru prostranství. Například u stavebního materiálu je to u řádně povolené stavby formalita. Uložení
materiálu je zdarma. Přesto je ale třeba i takový zábor veřejného prostranství nahlásit, úřadem evidovat a
po skončení stavby uvést místo do původního stavu. Jen takovým způsobem se můžeme všichni bránit
před divokými skládkami. Parkování aut je náročnější. Zde se poplatek vybírá vždy. Není však nijak
závratný a jistě nepřivede nikoho na mizinu.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Komise životního prostředí proto laskavě žádá občany Nosislavi, aby se v případě, že se jich článek
týká, obrátili na obecní úřad a podali si žádost o zábor veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, že se
situace neustále zhoršuje, bude v případě neohlášení a následného zjštění nesrovnalostí situace řešena
méně shovívavě.
Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Všichni jsme byli vychováváni k průměru - hlavně nebýt
první. Zkusme však být nejlepší.
Karel Coufal (ODS)
Stručné hodnocení dotazníků o ZŠ Nosislav
Ankety se zúčastnilo oproti očekávání pouze 58% rodičů. Dotazník byl sestaven z několika částí, které
byly hodnoceny číselnou stupnicí 1 - 5. Stejným způsobem byla hodnocena i činnost v jednotlivých
třídách. Hodnocení jednotlivých tříd ovšem není objektivní, protože se nezúčastnili rodiče všech dětí ze
třídy. Dále bylo možné doplnit svoje názory na školu. Činnost ZŠ byla celkově hodnocena v průměru
číslem 2,64.
Výsledky byly projednány s p. ředitelkou ZŠ Pokornou.
Školská a kulturní komise
Polní pych se rozmáhá
Také v naší obci si pěstitelé stále častěji stěžují na to, že jim zloději pomohli sklidit úrodu. Proti těmto
drzým a neomaleným osobám máme velmi slabou obranu. Pokud není pachatel přistižen přímo při činu (a
navíc větším počtem osob, než tuto činnost provádí), nelze ho vlastně postihnout. Proto snad jedna rada.
Všechny krádeže, které zjistíte na svých pozemcích, hlaste Policii ČR (nejbližší služebna je
v Židlochovicích). Ta se zabývá problémy zejména tam, kde se podobné případy objevují nejvíce, i když
je pachatel neznámý. Proto se nezdráhejte informovat Policii o množících se krádežích.
Milada Válková
Rybáři informují
V letošním roce bude opět v naší obci pracovat rybářský kroužek pro děti ve věku 8 - 15 let pod vedením
pana Petra Dvořáčka. Závazné přihlášky je možné vyzvednout do 15. září 1999 na adrese Petr
Dvořáček, Nivka 173, Nosislav, tel. číslo 47231626.
Za MO MRS Vranovice - ryb. hospodář Petr Dvořáček
Nosislavští hasiči
V červnu proběhly oslavy stého výročí založení hasičského sboru v naší obci. Přípravy na tuto akci
probíhaly již od začátku roku. Bylo to náročné jak po stránce technické, tak i organizační. Myslím, že se
oslava tohoto významného výročí podařila. Velký dík za to patří všem členům hasičského sboru a
představitelům obce za pochopení a finanční podporu. Poděkování patří rovněž vedení místního sokola,
za to, že nám vyšli v stříc a umožnili nám důstojné oslavy v jejich areálu.
V měsíci červenci a srpnu jsme se zúčastnili dvou soutěží v požárním sportu. V Křepicích jsme
obsadili krásné druhé místo. V Boleradicích, kde soutěžila dvě naše družstva, jsme byli třetí a pátí. Je to
pro nás velký úspěch a věříme, že ne poslední.
za hasičský sbor – Karel Jatel
Pozvánka na hřiště
Výbor TJ Sokol by chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci a přípravě hodů. Přestože nám konečně po několika letech vyšlo počasí, účast byla
poznamenaná konkurenční akcí ve Vojkovicích. Ale kdo přišel a chtěl se bavit, ten se bavil určitě dobře.
Mimo práci na přípravě hodů odehráli naši muži během letní přestávky tři přípravné zápasy.
S Vojkovicemi prohráli 2:4, následovala remíza 1:1 s Popicemi a nakonec prohráli 3:2 v Troskotovicích.
Přes tyto neúspěchy v přípravě začali mistrovské zápasy přímo excelentně, když doma rozdrtili tradičního
rivala v derby s mužstvem sousedních Velkých Němčic až příliš krutou porážkou 3:0. Branky v tomto
pěkném zápase stříleli Bob Frídl, Pavel Sedlo a Václav Mahovský.
Abychom vzbudili zájem u našich nejmenších, zřídil fotbalový oddíl mužstvo přípravky. Vedou ho
Libor Pilát a Miloš Smetana, trénink bývá každý pátek od 17 do 18 hod a uvítáme všechny talenty ve
věku od šesti do osmi let.
Starší žáci jsou vedeni panem Švandou Františkem a trénují každé úterý a pátek od 18 do 19.30.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Rozpis zápasů:
Muži:
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
Žáci:
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
Nosislav
Brumovice
Nosislav
Starovice
Nosislav
Krumvíř
Nosislav
Bořetice
Nosislav
Nikolčice
Křepice
Nosislav
V. Bílovice
Nosislav
Přítluky
Nosislav
Mor. Nová Ves
Nosislav
V. Pavlovice
Nosislav
Pohořelice
Vranovice
Boleradice
Nosislav
Šitbořice
Nosislav
V.Hostěrádky
Nosislav
Křepice
Nosislav
Vrbice
Nosislav
Základna:
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
28.10.
30.10.
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
Nosislav
Strachotín
Nosislav
Týnec
Nosislav
Zaječí
Nosislav
Podivín
Nosislav
Rakvice
Nosislav
Nosislav
Hustopeče
Nosislav
Šitbořice
Šakvice
Nosislav
Nosislav
Klobouky
Nosislav
Nosislav
Boleradice
Nosislav
Klobouky
Nosislav
Nosislav
Boleradice
Hustopeče
Nosislav
Šitbořice
Šakvice
Nosislav
Rozpisy zápasů všech našich mužstev budiž fanouškům pozvánkou na další kola mistrovských soutěží.
Hodně pěkných sportovních zážitků přeje výbor TJ Sokol.
R. Laichmann za výbor TJ Sokol Nosislav
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Tento ptáček dlouhý 11 cm se světlešedou hlavou,
s černou obličejovou maskou a hnědým hřbetem
hnízdil v Nosislavi na Slatině přibližně do roku 1970.
Počátkem 70. let doznal ráz Slatiny poněkud jiný
vzhled. Byl zde vybudován záchytný rybník, povrch
země byl zvýšen téměř o 3 metry a bohužel zmizely i
poslední vrby, tak typické pro tento kout. Člen
mysliveckého sdružení v Nosislavi pan Václav
Měřínský začal na břehu rybníku vysazovat mladé
vrby, které vyrostly do dnešní podoby. Po dlouhých
osmadvaceti letech se v dubnu 1998 opět ozývalo na
slatinských vrbách nápadné volání „cií“. To přiletěl
sameček moudivláčka lužního a začal stavět na větvi
převislé vrby nádherné hnízdo. Koncem dubna snesla
samičká 7 bílých vajec, ze kterých se po 14ti dnech
vyklubala mláďata. Za 18 dnů vyletěla z hnízda a
poletovala po okolních stromech. Potravu staří ptáci
vyhledávali v rákosinách, které jsou jejich výhradním
prostředím.
I v letošním roce 23. dubna se ozývalo na Slatině
Moudivláček se svým typickým hnízdem na Slatině.
nápadné „cií“. To sameček, který k nám přiletěl
o něco dříve než samička začal ve výši asi 6ti metrů nad rákosem na konci větve jedné vrby stavět hnízdo.
V polovině června vyvedl pár moudivláčka lužního celkem 7 mláďat.
Zdá se, že tento ptáček po téměř třiceti letech bude opět pravidelně hnízdit na slatinských vrbách.
Jiří Liščák
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
O překatastrování v Nosislavi a o obecních hranicích
Překatastrováním se myslí změna pozemků z jednoho katastrálního území do druhého. V případě naší
obce došlo několikrát k tomuto jevu a pokaždé byl něčím zajímavým. Rozsah katastrálních území (nejen
nosislavského) byl dán nejdříve různými daňovými soupisy, kdy se pole pouze sepisovala (nejdříve jen
poddaných, později i vrchnosti). Byly to jen soupisy odhadovaných výměr, později i na základě tzv.
selských měření a až v první polovině 19. století byl výsledkem odborné činnosti tzv. stabilní katastr.
Katastrální mapa Nosislavi uvádí vročení 1825.
Sousedními katastrálními územími se staly: Židlochovice, Blučina, Měnín, Nikolčice, Velké Němčice,
Uherčice, Vranovice (toto sousedství jsme později ztratili), Přísnotice a Žabčice.
První překatastrování v r.1886,
kdy značná část židlochovského
katastru přešla do Nosislavi, je
zajímavé tím, že bylo vyvoláno
národnostní
situací
v Židlochovicích.
Vzrůstající
německá menšina usilovala o
větší pozice na místní radnici, a
proto se uchýlila k tomuto
nezvyklému kroku. Důvodem
bylo, že volební právo do
zastupitelstva se tenkrát odvíjelo
od poplatníků pozemkové daně.
A protože mezi
nimi bylo
množství
pozemků
v držení
Čechů
z Nosislavi,
dosáhli
překatastrováním do Nosislavi
snížení českých voličů i za cenu
svého ochuzení o
výnos
z pozemkové daně. Stará hranice
mezi Nosislaví a Židlochovicemi
šla od nosislavské zátočiny (asi
v místě
dnešní
stezky
z
nosislavské zátočiny k silnici)
po okraji
dnešního
domu
ing.Picha (čp.393), po někdejší
hraně „Předních hor“, dále mezi
tratěmi
„Staré
hory“
(Židlochovice)
a
„Křenky“
(Nosislav), po rozmezí tratě
„Randla“ (Ž.) a „Flanyka“ (N.).
Staré obecní hranice končily na
hraně tratí „Malá kozí hora“, která
byla tehdy v Židlochovicích a
„Sbéšovy“ již v Nosislavi. Z toho
je vidět, že nešlo v žádném
případě o bezvýznamnou část
Židlochovic,
která
byla
„odsunuta“ k nám. Byla to
zhruba
asi
třetina
celého
tehdejšího katastrálního území Židlochovic, které od té doby mají nápadně malý katastr mezi okolními
obcemi. Konkrétně jsme překatastrováním získali polní tratě: „Nosislavské zahrady“ (někdy se uvádí jako
část „Humínek“), „Kacířky“, „Solary“, „Lejtna“, „Malé kozí hory“, „Staré hory“, „Kyndlířky“, „Randla“,
„Kraví hora“, „Hounary dlouhé“ a „Hounary malé“.
Druhé překatastrování na konci šedesátých let 20.století (dokončeno r.1970) bylo vyvoláno novým
katastrálním mapováním (tzv. technickohospodářským) Židlochovic a Blučiny . Polní tratě byly určovány
leteckou fotogrammetrií, což se v terénu projevilo označováním hranic bílými čtverci na dřevěném
kolíku. Původně se předpokládalo, že toto mapování bude pokračovat i do Nosislavi, proto se tyto práce
prováděly i v některých nosislavských tratích. Možná si na tu dobu vzpomínáte – o 20 let později
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
proběhlo další podobné měření, a proto se mnozí ptali: „Proč znovu?“ .Při tomto mapování došlo
k dalšímu překatastrování ze Židlochovic do Nosislavi . V trati „Zajíčky“ (Hasengrund), „Kozí hory“
(Gaisberg) a „Výhon“(Vehon) připadly do Nosislavi ty pozemky ze Židlochovic, které užívalo tehdejší
JZD Nosislav a nové obecní hranice byly navrženy podél viditelných prvků v přírodě (cesty,atp.).
Podobně se stalo v Blučině, kde do Nosislavi přešly celé nebo velké části pozemků v tratích „Nivky“
(„blučinské“ Nivky na rozdíl od nosislavských), „Záletňa“, „Sace“, „Somerletny“(Zumrlétňa), „Kolpasy“
a „Oberletny“(Obrlétňa). V obou případech (Židlochovic i Blučiny) to byly pozemky s převahou
nosislavských vlastníků. Zajímavostí je, že to v té době byla změna okresní hranice z Brna-venkova do
Břeclavi a na svou dobu se prováděla dost pečlivě.
Překatastrováním, kterým jsme ztratili, je překatastrování na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let
z Nosislavi do Uherčic. Tehdy do Uherčic přešly pozemky v zajímavém územním výběžku našeho
katastru – část tratě „Termanec“ a trať „U chajdy“. Jsou to lesní a vodní pozemky za silnicí Velké
Němčice-Vranovice (jejíž část vedla na našem katastrálním území), které se přibližují vlastní obci
Uherčice. Tímto překatastrováním jsme ztratili sousedství s Vranovicemi a vznikla zvláštnost, že několik
pozemků ve vlastnictví Obce Nosislav ( psáno s velkým „O“ protože se jedná o právnickou osobu) se
nyní nachází na katastrálním území Uherčice (a od 1.1.1996 máme tudíž majetek i za hranicemi vlastního
okresu).
Nejposlednějším překatastrováním je několikanásobná změna hranic vyvolaná novým mapováním
Nosislavi v letech 1986-89. Hranice se měnily s těmito sousedy: Žabčice, Přísnotice, Uherčice, Měnín a
Velké Němčice. S Nikolčicemi se hranice nezměnily. Všechny změny hranic jsou drobnostmi, které život
veřejnosti neovlivnily až na jedinou výjimku, a to v případě změny hranic s Němčicemi. Až do této
chvíle hranice Nosislav - Němčice procházely např. i po zdi někdejších posledních domů v Nosislavi (
Rýlichovi-čp.330, Krišpínovi-čp.322 ) a došlo i k anomálii, že několik domů označených čísly popisnými
v Nosislavi bylo postaveno na k.ú. Velké Němčice. Stalo se tak zhruba v desetiletí před tímto
překatastrováním ( domy čp.407až 410).
Nejpřirozenějším návrhem bylo nově stanovit hranici po komunikaci od zemědělského střediska
k Boudkám a přes Boudecký most ovocnými sady k lesu. Tím by ovšem katastrální území Nosislavi
narostlo na úkor Velkých Němčic. Pro nesouhlas tehdejšího MNV Velké Němčice se muselo hledat a
posléze našlo složité řešení, které sice přiřklo Nosislavi potřebné území až k Boudkám ( část němčické
tratě „Na Boudecku“ ), ale kompenzovalo to ve prospěch Němčic v jiných částech ( zejména za dálnicí
v tratích „Prostřední čtvrtky“ a „Vrchní čtvrtky“ ). Tímto překatastrováním nevznikl Nosislavi ani
Velkým Němčicím „žádný územní zisk“. Rozdíly byly na metr stejné!
Dalších zajímavostí s tímto překatastrováním je hned několik. Část hranic s V.Němčicemi (pracně
vyjednaná ) je dnes okresní hranicí (po změně k 1.1.1996). Vzniklo ojedinělé čtyřmezí (bod, kde se
stýkají 4 hranice) obcí Nosislav, Žabčice, Unkovice a Hrušovany. A dále nám přibyl nový soused
(Hrušovany) v délce asi 500 metrů a část silnice Židlochovice-Žabčice, v délce asi 1100 metrů. To
znamená, jedete-li ze Židlochovic do Žabčic, jedete po silnici v katastrálním území Nosislav!
Jsou tedy dnešními sousedy katastrálního území Nosislav: Židlochovice, Blučina, Měnín, Nikolčice,
Velké Němčice, Uherčice, Přísnotice, Žabčice, Unkovice a Hrušovany. Nejdelší jsou s Velkými
Němčicemi, nejkratší s Unkovicemi (jeden jediný bod). A vůbec nesousedíme, ani jsme nesousedili přímo
s obcemi Křepice a Moutnice, i když si to třeba někdo myslí.
Nejvzdálenějšími a nejzajímavějšími body dnešních hranic katastrálního území Nosislav jsou tyto:
- čtyřmezí obcí ležící asi 500 metrů od ČSAD Židlochovice na pravé straně levotočivé zatáčky do
Žabčic
- jihozápadní roh oplocení ČSAD Židlochovice
- západní roh Rumunské bažantnice
- rozcestí silnic Vranovice-Velké Němčice-Uherčice
- říčka Šatava se „svinským“ mostkem.
ing.Vladimír Svoboda
Nosislav a řeka Svratka
Na jedné straně se rozprostírá úrodná rovina obklopená lesem a z druhé strany kopce vhodné
k pěstování révy vinné a ovocných stromů. Stejně, jako tato poloha, i řeka Svratka patří neodmyslitelně
k naší obci už od počátku její existence. Svratka, tvořící zároveň jakýsi přirozený okraj na jižní straně
vesnice (s výjimkou Zámostí), pramení ve Žďárských vrších a ve vodní nádrži Nové Mlýny II se
spolu s řekou Jihlavou vlévá do Dyje. Její vody se u jihovýchodního cípu obory Soutok vlévají do
Moravy, ta se pak vlévá u slovenského Děvína do největší evropské (mimo evropské části Ruska) řeky
Dunaje, který ústí do Černého Moře. Tok Svratky je tedy poměrně krátký a i průměrným průtokem vody
patří tato řeka k těm menším. Přesto však měla v minulosti pro Nosislav značný význam. Především to
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
byl zdroj užitkové či dokonce pitné vody. Dále se těžil a využíval říční písek, voda zajišťovala pohon
mlýnských kol, zamrzlá řeka sloužila rovněž jako cesta pro přepravu (hlavně dřeva), kusy ledu
umožňovaly uchovat přes léto nízkou teplotu ve sklepích, například při chlazení piva. V létě se v řece
dalo koupat, v zimě se na ní bruslilo a na své si přišli i rybáři. Naši předkové dovedli moudře využívat to,
co příroda poskytovala.
Časem se vše změnilo. Voda z vodovodu nahradila vodu z řeky a ze studní. Říční písek přestal být
naplavován po vybudování přehradních nádrží u Víru a u Brna. Mlýnské náhony byly zlikvidovány. Po
zrušení stavidla u V. Němčic a narovnání koryta už voda nezamrzá ani při velmi nízkých teplotách.
Jistým pozitivem je, že po uvedení několika čistíren odpadních vod do provozu se v posledních letech
zlepšila čistota vody a dnes tam opět žijí ryby. Je to dáno i útlumem některých výrob. Ne zrovna
šťastným krokem bylo zrušení mlýnských náhonů, jako např. v Židlochovicích, ve Velkých Němčicích a
v Pouzdřanech. Tyto, kdysi pracně vybudované náhony, mohly po přestavění na malé vodní elektrárny
sloužit k výrobě levné energie. Dnes je Svratka v Nosislavi využívána pouze jako zdroj vody k závlahám.
V souvislosti s výstavbou nové silnice v sedmdesátých letech bylo původní koryto řeky ve dvou
úsecích zahrnuto a nahrazeno novým. Tím došlo k narovnání toku. Jediný zachovaný meandr je místo
nazývané „Zátočka“ nebo „Zátočina“ a je to vlastně poslední meandr na dolním toku Svratky vůbec.
Můžeme být rádi, že se nakonec neuskutečnilo zcela nesmyslné narovnání i tohoto úseku. Názory na
narovnávání vodních toků se po některých negativních zkušenostech v mnoha zemích změnily a jak se
mnohde potvrdilo, dostat řeku pod kompletní kontrolu je velmi ošidné. Zátočka je bezesporu mnohem
zajímavější a pestřejší úsek toku, než například ten mezi Rajhradicemi a Vojkovicemi. Řeka má na rozdíl
od kanálu přirozenou tendenci neustále měnit řečiště. Nezřídka se tu střetávají zájmy člověka na
hospodářské využití krajiny s působením vodních toků. Na některých místech je materiál odplavován a
jinde zase naplavován. Dalo by se říct, že proud vody si postupně vytváří nejkratší možnou cestu
směrem k moři. Meandry vznikají vlivem odolnějšího materiálu, kterým se voda lépe propracovává. Po
překonání takové překážky pak vznikne nový a zkrácený hlavní tok a ze starého se časem vytvoří mrtvé
rameno. Velice dobře je to patrné při pohledu z letadla v místech dosud téměř nenarušených lidskou
činností, jako například na Sibiři.
Tyto pozvolné změny jsou patrné i v Zátočině, kde se koryto postupně posouvá. Zejména starší lidé by
to mohli potvrdit. Přirozené změny řečiště byly značně zpomaleny výstavbou přehrad, které výrazně
zmírnily kolísání výšky vodní hladiny a
rovněž podstatně snížily frekvenci
vylití vody ze břehů, dříve se
vyskytující téměř každý rok.
Hrdlo
Je jisté, že zakřivení meandru
v Zátočině bude stále výraznější a je
rovněž pravděpodobné, že zde jednou
vznikne nové rameno (viz obr.). I přes
značný vědecký pokrok v oblastech
Naplaveniny
geologie a hydrologie je jen velmi
s jílem
obtížné odhadnout, za kolik století by
k tomu mohlo dojít. Ač si to většinou
Mrtvé rameno
ani neuvědomujeme, máme v Nosislavi
něco, co už je v naší oblasti vzácností.
Na obrázku z knihy „The Earth“ je znázorněno postupné vytvoření nového řečiště a mrtvého ramene
Miloš Dobrovolný
Novinky v knihovně:
Pro mládež
• Blytonová: Tajná sedma a pan Q
• Brezina: Penny. Nechte medvěda žít
• Brezina: Penny. Vichr nesmí zemřít
• Havthorne: Tajemství Navajského kaňonu
• Juna: Tábor pod Modrou hvězdou
• Mathausová: Princezka a Král
• Atlas obrovského Světa
Pro dospělé
• Bartoňová: Všechny barvy duhy
• Cartlandová: Zlatá gondola
• Collins: Procitnutí v L.A.
• Courths-Mahler: Navrácená čest
• Francková: Jak vypadá láska
• Javořická: Stříbrná struna
• Javořická: Třtina ve vechřici
• Řeháčková: Vzali mi i dítě
• Veselý: Maturitní otázky - čeština
• Veselý: Maturitní otázky - matematika
• Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Kam Vás zve Zpravodaj?
Volejbalisté Vás zvou na volejbalový turnaj (družstva Nosislavi a Těšan), který se uskuteční na
venkovním hřišti v pátek 27. srpna od 18 hodin Tento turnaj bude spojen s prázdninovým
rozloučením u táboráku, s kytarou a zpěvem v areálu TJ Sokol. Občerstvení zajištěno, špekáčky
s sebou. Zváni jsou rodiče mladých volejbalistů a všichni, kteří mají rádi dobrou náladu.
Poděkování
•
•
Stárci děkují všem, kteří pomohli s přípravou Jakubských hodů, zvláště p. Rostislavovi Karpíškovi,
manželům Zdeňce a Richardovi Růžičkovým, J. Kokrhelovi, S. Hvízdalovi, F. Krejčímu, Aleně
Luklové a Iloně Hlaváčkové. Současně stárci děkují všem občanům za hojnou účast na hodových
zábavách.
Kulturní a školská komise touto cestou děkuje za sponzorské dary panu Jiřímu Zástěrovi a Milanovi
Nádeníčkovi. Současně děkuje všem, kteří přispěli na dobrovolné vstupné na oslavě „Dne matek“
9. 5. 1999.
Vzpomínka
V červnu t.r. zemřel pan Vladimír Lukl z čp.26. Byl rolníkem, jeho sečtělost a schopnost vyprávět
však svědčila i o jiných nadáních. Bylo to poznat mj. na setkáních důchodců, která obohatil svými
vzpomínkami. Bude nám chybět svým vyprávěním o polích, vždyť byl „chodící kronikou“ – např.
dovedl vypočítávat zpaměti sousedy pozemků. Když jsem jej potkal naposledy, bylo to typické setkání
s ním – v kostele, měl v rukou svoji kopii mapy a říkal o komsi, že ani neví, kde ty pole má.
Vladimír Svoboda
V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané:
Fritsch Jan
Skálová Věra
Kleinová Zdeňka
Rylich Jan
Klouparová Marie
Šumberová Aloisie
Konečný František
Měřínská Anděla
Schovanec Jan
Vránová Anna
Sedlo Vladimír
Luklová Květoslava
Skálová Vilemína
Procházková Magdalena
Svobodová Josefa
Bezoušková Růžena
Pod kopcem 189
Městečko 50
Městečko 76
Městečko 8
Městečko 20
Městečko 25
Ševcovská 213
Dolní Kroupná 110
Horní Kroupná 300
Masarykova 251
Komenského 164
Pod baštou 2
Masarykova 41
Krátká 326
Masarykova 335
Kroužek 42
13.7.
24.7.
7.8.
14.7.
2.7.
8.8.
28.8.
5.7.
10.7.
27.7.
17.8.
4.7.
12.8.
11.7.
1.8.
2.7.
60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
82 let
86 let
87 let
91 let
94 let
Blahopřejeme manželům Žanetě a Zdeňku Hejzlarovým, Horní Kroupná 259, k narození jejich syna
Zdeňka, narozeného 20. 6. 1999.
Tichou vzpomínku věnujeme také našim zemřelým spoluobčanům.
Dne 26. 6. 1999 zemřel ve věku nedožitých 84 let pan Vladimír L u k l , Městečko 26.
Dne 21. 7. 1999 zemřel ve věku 68 let pan Jan S y s e l , Komenského 98.
Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 14.10.1999.
Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází 26.8.1999. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu
tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

Podobné dokumenty

1 Pár slov úvodem…

1 Pár slov úvodem… Na Vánoce jen to lepší! Doma v kuchyni i v obchodě ve výloze. Že by i toto poslední číslo roku? Jaký vlastně má smysl vytržení ze všednosti a držba něčeho mimořádného? Zpravodaj se vám nepokouší př...

Více

číslo 1 / 2012 - Muzeum Mariánská Týnice

číslo 1 / 2012 - Muzeum Mariánská Týnice hory" nebo „byl jsem v hoře", určitě tomu každý rozumí - prostě byl v Chlumské hoře, ať byl jen na jejím okraji u kapličky, která stojí v místě bývalého popraviště nad Manětínem nebo na „Černém kam...

Více

Ořechovský zpravodaj 1/2014

Ořechovský zpravodaj 1/2014 tedy nezbytně nutné, protože bez nich by se v obci mnoho nezměnilo. Ale teď již dost budování. Nyní bych chtěl zmínit něco docela jiného, a to masopustní průvod. V letošním roce se průvodu zúčastni...

Více

Country tance - Macháčková

Country tance - Macháčková Do brány = všichni se natočí směrem k hudbě a rozchází se, Dámy vpravo a Páni vlevo, jdou kolem formace. Všichni následují 1p, ten se na místě 4p otočí směrem k sobě. Zvedne ruce a dotykem špiček p...

Více