Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě?

Transkript

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě?
Základní informace o výkonových a
osobnostních metodách použitých v
metodice
Vlasta Rehnová Matúš Šucha, Dana Černochová,
Lenka Šrámková, Petr Zámečník
Kritéria výběru metod zařazených do výzkumu
1.
Aktuální dosažitelnost v České republice se zabezpečenou
licencí autorských práv.
2.
Dostatečná frekvence používání těchto metod dopravními
psychology.
3.
Pokrytí potřebné struktury
4.
Alternativní metody
5.
Standardizované metody, které jsou zaměřeny na zjištění výše
uvedených vlastností představujících riziko pro bezpečné
dopravní chování.
Využití výsledků anket, které proběhly v květnu rok u 2010 a v
květnu roku 2013 na seminářích Asociace dopravních psychologů
Struktura dopravněpsychologického
vyšetření
1) Anamnestické údaje (zjištění symptomů, které představují riziko vzhledem
k adaptivnímu chováním v dopravě)
2) Anamnestické údaje vztahující se k řidičské praxi
3) Psychická výkonnost z hlediska kvantity a kvality:
- intelekt,
- pozornost (koncentrace, distribuce, rozsah),
- senzomotorická reaktivita a koordinace (rychlost a přesnost senzomotorických
reakcí na série vizuálních, případně akustických podnětů v situaci časové tísně),
- rozhodování (rychlost a spolehlivost v časové zátěži),
- paměť,
4) Struktura a dynamika osobnosti:
- emocionální labilita, impulzivita
- problematicky zvládaná agresivita
- tendence k riskování a neadekvátní percepce rizika
- soutěživost,
- nedostatek sebekritiky,
- odolnost vůči zátěži,
- neurotická nebo psychotická symptomatika a symptomaika poruch osobnosti
5) Individuální rozhovor s klientem
6) Zhodnocení výsledků metod, anamnestických údajů a poznatků z rozhovoru a objektivních dat,
7) Formulace závěru dopravněpsychologického vyšetření, vystavení písemného posudku.
Výběr metod pro výzkum
Anamnestický dotazník
1) Základní anamnestické údaje:
zjištění symptomů, které představují riziko vzhledem
k adaptivnímu chováním v dopravě
2) Anamnestické údaje vztahující se k řidičské praxi:
-
Délka a kvalita řidičské praxe,
-
bodové konto,
-
dopravní nehody, přestupky (EKŘ)
Pro potřeby výzkumu byl vytvořen Dotazník pro řidiče
Anamnestický dotazník přílohou
Výkonové testy - intelekt
VMT
Vídeňský maticový test
Autor:A.K.Forman. české vydání upravil J.Klose,D.Černochová,
P.Král, Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, 2002
jednodimenzionální inteligenční test, založený na koncepci
„g“ faktoru.
AMT
Adaptivní matricový test Autoři:L.F.Hornke,S.Etzel,K.Rettig
Vydavatel: Schuhfried, 1999
ověření obecné inteligence ve smyslu usuzování. Proband
vybírá z 8 možností řešení, obtížnost položek je přizpůsobena
výkonnosti probanda. Pro dopravněpsychologické vyšetření je
doporučována forma S11 z Expertního dopravního systému.
Výkonové testy – pozornost - koncentrace, distribuce, rozsah
D2
− Autoři:R. Brickenkamp, E. Zillmer, české vydání upravil E.Balcar,
Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, 2000).
Škrtací test ke zjištění vizuální pozornosti. Vyžaduje rychlé a jisté
rozhodování při rozlišení podobných detailů. Verze tužka-papír,
počítačová verze
Bourdonův test
− Slovenské vydání upravili Kuruc,Senka,Čečer, Vydavatel:
Psychodiagnostika, 1992
Škrtací test sleduje záměrně koncentrovanou pozornost, přesnost
percepce a psychomotorické tempo.
Ve verzi tužka-papír existuje kroužková a čtverečková forma.
Počítačová verze je k dispozici u firem Psychosoft a Vilis M.I.C.
Výkonové testy – pozornost - koncentrace, distribuce, rozsah
CompACT-Co
− Autoři:.Prieler,J.Hochwimmer,K Gruber. České vydání upravila
D.Černochová,
− Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, 2011
− PC administrace, poskytuje informaci o výkonu pozornosti při
jednoduchých úlohách porovnávání počtu obrazců. Test má tři
formy. V tomto výzkumu byla administrována třetí forma testu
(„zjištění kvantitativní a kvalitativní složky výkonu“).
CompACT-SR
− Autoři:J.Prieler,J.Hochwimmer,K Gruber. České vydání upravila
D.Černochová,
− Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, 2011
− PC administrace, měří jednoduché reakční časy v rozsahu
milisekund, schopnost k aktivaci pozornosti a selektivní pozornost.
Metoda zahrnuje celkem pět testových forem.
Výkonové testy - paměť
IST (subtest Paměť)
− Test IST-2000R
− Autoři:R.Amthauer, B.Brocke, D.Liepmann a A.Beauducel, české
vydání upravila A.Plháková,
− Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum,2005
− Konstruován jako test obecné inteligence.
− Přiřazen je subtest paměti a znalostí.
− V rámci tohoto výzkumu byl použit pouze subtest pro vštípení
a znovupoznání slov a obrazců, pro zjištění krátkodobé paměti
pro verbální a nonverbální materiál.
Rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série
vizuálních, případně akustických podnětů v situaci časové
tísně
Determinační test
− Vydavatel: GETA, Psychosoft, Vilis M.I.C., Schuhfried
− Zjišťování pozornosti a reakční doby.
− Úkolem probanda je rychle a přesně reagovat na jednoduché
vizuální a akustické podněty stisknutím odpovídajícího tlačítka nebo
pedálu při spontánním tempu nebo v situaci časových limitů.
− U jednotlivých firem, které test vydávají, je test sestaven v různé
formě. Liší se pořadí položek a spontánního a vnuceného tempa.
− Firma Schuhfried nabízí determinační test v 16 formách, část z nich
je určena pro výzkum. Pro vyšetření způsobilosti k řízení vozidla je
doporučena forma S1, která využívá adaptivní algoritmus.
Rozhodování (rychlost a spolehlivost v časové zátěži)
Test rozhodování a pozornosti (původní značka AKP)
− V 60.letech minulého století používán v Ústavu leteckého
zdravotnictví v Praze, kolektiv pracovníků pod vedením Jaroslava
Tůmy
− Metodu dále rozpracoval Karel Vacíř. České vydání upravily
D.Černochová a A. Rudá
− Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, v tisku
− PC administrace
− Měří rychlost a správnost reakce ve složitějších vizuálních
situacích.
− Vyhodnocení:
• reakční doba (průměrná doba reakce na 30 podnětových situací),
• korigovanou reakční dobu (reakční doba korigovaná počtem chyb),
počet chybných reakcí
• index preference (preference kvality nebo rychlosti výkonu).
Rozhodování (rychlost a spolehlivost v časové zátěži)
ATAVT
- Autor:G.Schuhfried
− Vydavatel: Schufried, 2008
− PC administrace
− Ověřuje schopnost vizuální orientace a rychlost postřehu.
− Na monitoru je po velmi krátkou dobu prezentována fotografie
dopravní situace. Po expozici má proband vybrat z pěti
nabízených objektů (např. chodec, dopravní značka, auto, atd.),
které se v dané situaci vyskytovaly.
− Jednotlivé položky testu jsou prezentovány adaptivním
způsobem.
− Pro vyšetření způsobilosti k řízení vozidla je doporučena forma
S11.
Osobnostní metody
Z osobnostních vlastností je požadováno posouzení:
− soutěživost
− sebehodnocení
− sebekritika
− ovládání agresivity, impulzivnosti
− ovlivnitelnosti
− zralost
− psychické odolnost
− schopnost posouzení rizika
− neurotické a psychotické symptomatiky, symptomatiky poruch
osobnosti
Osobnostní metody
PSSI
− Autoři:J.Kuhl, M.Kazen. České vydání upravil J.Švancara,
Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, 2002, verze PC i tužka -papír
− 140 položek, které tvoří 14 škál.
Osobnostní metody
NEO-PI-3
− Autoři:
− NEO-PI-R: P.T.Costa, R.R.Mc Craee. České vydání upravila
M.Hřebíčková,
− Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum,2004, PC i tužka-papír
− Patří do skupiny dotazníků vycházejících z koncepce Big Five.
− Obsahuje 240 položek, hodnocení na pětistupňové škále
− Popisuje 5 široce pojatých dimenzí osobnosti a 30 dílčích
charakteristik:
Souhrnně:
Rizikoví řidiči jsou méně rozvážní, méně kooperativní, více
vyhledávají vzrušení, méně se ovládají a přikládají menší váhu
povinnostem a závazkům.
Osobnostní metody
IHAVEZ
− Tento 300 položkový dotazník Autor: O.Mikšík,
− Vydavatel: Psychodiagnostika,1992
− předchůdce dotazníku SPARO.
− 300 položek, odpověď „souhlasím-nesouhlasím“
− Úprava - nahrazeny některé položky, které prokazovaly nízké
sycení příslušné škály.
− Je konstruován pro zjištění struktury psychické variabilnosti
osobnosti, která je diagnostikována ve stejných škálách jako
SPARO.
Nízký počet sesbíraných výsledků, použití je však velmi rozšířeno
Osobnostní metody
SPARO
− Autor: O.Mikšík,
− Vydavatel: Psychodiagnostika, 2004
− přepracovaná verze metody IHAVEZ
− Obsahuje 300 tvrzení, odpověď „ souhlas nebo nesouhlas“
− Lze sestavit 4 typy osobnosti pomocí dimenzí zjišťujících
kognitivní a emocionální variabilitu, adaptabilitu, psychickou
vzrušivost a motorickou hybnost.
Osobnostní metody
Test ruky
− Autoři: B.Bricklin,Z.Piotrowski,E.E.Wagner, manuál k testu ruky vyšel v
roce 1962 , Českou verzi připravil Z.Altman,
− Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum,2015)
− Test patří do skupiny apercepčních projektivních metod
− Je považován především za metodu zjišťování agresivního chování.
Vyhodnocení skórováním do dimenzí:
• interpersonální (sociálně pozitivní a sociálně negativní vztahy)
• enviromentální (postoje k neosobnímu světu),
• maladjustace (subjektivní obtíže)
• stažení se (bizardní odpovědi, varovné)
Interpretace odpovědí vyžaduje zaškolení, zkušenosti
Shrnutí
Osobnostní metody
• Vykazují diskriminační potenciál
• Rovnocenné vzájemné zastoupení metod pro profesionály
SPARO
IHAVEZ
NEO-PI-3
• Pro problémové řidiče (12 b., zákaz řízení) vhodné doplnění
PSSI
Test ruky (náročnější vyhodnocení)
Dostupné parametry uvedených metod
Podrobné výsledky, komentáře a doporučení budou uvedeny v publikaci
Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových
vozidel
Metody pro dopravně psychologické vyšetření
Vydavatel: Hogrefe-Testcentrum, 2016
• Normy zpracované na základě výzkumného vzorku
• Aktualizace norem
• U vybraných metod diskriminační charakteristiky (rizikoví x nerizikoví řidiči)
• Vzor anamnestického dotazníku
• Doporučená struktura rozhovoru
• Vzor posudku
Sestavení testové baterie
- Naplnění potřebné struktury
- Charakter posouzení (volba osobnostního dotazníku)
- Stávající vybavení pracoviště
- Volba PC verze (nepotvrzené obavy z obtížnosti pro seniory)
Děkujeme za pozornost
Kolektiv autorů

Podobné dokumenty

Ukázka příručky d2-R

Ukázka příručky d2-R Přesněji řečeno se nejedná jen o menší vylepšení, jde o nové pojetí, které je rozsáhlé a odlišné v základu. Odpoutává se od některých překonaných konceptů a zakládá důsledně na nejnovějších poznatc...

Více

Seznam tříd pro školní rok 2015/2016.

Seznam tříd pro školní rok 2015/2016. Paní učitelky: Kateřina Flídrová DiS. Jana Štarmanová

Více

Ergodiagnostika - Základní informace

Ergodiagnostika - Základní informace Neuropsychologické vyšetření - komplexní zhodnocení kognitivních funkcí a osobnosti, pouze ve výjimečných případech - vhodné u klientů s poškozením mozku různé etiologie, včetně zhodnocení kognitiv...

Více

Problematika posuzování psychické způsobilosti k

Problematika posuzování psychické způsobilosti k  Při podezření na závislost požádá psycholog lékaře o posouzení závislosti.  Závěr je předán posuzujícímu lékaři, v jehož kompetenci je rozhodnout o potřebě dalších

Více

bus s vysokou úrovní

bus s vysokou úrovní DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB Hierarchie druhů dopravy podle technické

Více

manuál doporučených psychodiagnostických metod

manuál doporučených psychodiagnostických metod a diagnostických nástrojích. S narůstajícími požadavky na řidiče však směřuje proces vývoje nejprve k ověření a revizi faktorů, které jsou v rámci zdravotní a psychické způsobilosti pokládány za po...

Více