Revolver - Blue Line Solutions

Komentáře

Transkript

Revolver - Blue Line Solutions
Revolver
ALFA steel/stainless
Návod k obsluze
Operating Instructions
Gebrauchsanleitung
903094
2
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU • DEAR CUSTOMER • SEHR GEEHRTER KUNDE
Děkujeme Vám za koupi revolveru, který
jsme pro Vás vyrobili s nejvyšší možnou péčí.
Před použitím Vaší zbraně si pečlivě přečtěte
tento návod. Obsahuje mnoho informací
o zbrani. Přesné dodržování těchto pokynů je
základem pro správné bezpečné zacházení se
zbraní a také zaručí dlouhou životnost výrobku. Při jakémkoliv problému se svou zbraní
kontaktujte specializovaného obchodníka se
zbraněmi.
Thank you for having purchased revolver
that has been manufactured with the utmost
care. Please read these instructions carefully
before using your weapon. This manual contains indispensable information. Exact observing the instructions is the basis for correct
and safe handling of the weapon and also
ensures its long life. If you encounter any problem with your revolver, please contact a specialised dealer or gunsmith.
Wir bedanken uns, dass Sie sich unseren
Revolver gekauft haben, den wir für Sie mit
der grösstmöglichen Sorgfalt ergestellt haben.
Bitte, lesen Sie diese Anleitung sehr gründlich,
bevor Sie von Ihrer Waffe Gebrauch machen.
Die Anleitung enthält viele Informationen zum
Revolver. Die genaue Einhaltung dieser Hinweise ist Grundlage zum ichtigen und sicheren Umgang mit der Waffe, und wird auch
ihre lange Lebensdauer gewährleisten.
Sollte irgendein Problem vorkommen,
kontaktieren Sie, bitte, einen spezialisierten
Waffenhändler.
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA • SAFETY RULES • SICHERHEITSREGELN
Revolver je konstruován tak, aby při zacházení s ním podle tohoto návodu k obsluze měl spolehlivou funkci a nebyl pro uživatele nebezpečný.
Vždy mějte na zřeteli, že bezpečné používání revolveru nespočívá jen v jeho spolehlivé mechanické funkci, ale také v osobní odpovědnosti
uživatele při dodržování všech zásad bezpečnosti. Každá zbraň může být při nezodpovědném zacházení nebezpečná uživateli i jiným osobám
v dosahu dostřelu!
Pro bezpečné používání je nutno dodržovat následující zásady bezpečnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před používáním revolveru se dobře seznamte s jeho funkcí.
Při zacházení se zbraní se ujistěte, že není nabitá.
Revolver je určen pro střelbu za teplot od –10 °C do +50 °C.
S výjimkou sebeobrany vždy směřujte ústí hlavně do prostoru, kde nemůže být nikdo ohrožen.
Před střelbou zkontrolujte, zda je čistý vývrt hlavně a zda v hlavni nejsou překážky.
Vždy se přesvědčete, že cíl a okolí jsou schopny přestát dopad střely. Přezkoumejte podmínky místa a bezpečnost osob v okolí, než začnete
střílet. Voda a velmi tvrdé povrchy mohou způsobit odraz střely.
Vždy používejte předepsanou originální munici ráže vyznačené na hlavni zbraně.
Nepoužívejte starou, znečistěnou, poškozenou nebo přebíjenou munici.
Nikdy neponechávejte nabitý revolver bez dozoru.
Revolver držte za rukojeť s prstem mimo spoušť. Prst pokládejte na spoušť až před zamýšleným výstřelem.
Zbraň noste vždy s nenapnutým bicím ústrojím. Nenoste revolver v kapse ani za opaskem. Používejte vhodné opaskové nebo podpažní
pouzdro.
Při střelbě z každého revolveru dochází k bočnímu odstřiku prachových plynů smísených s částečkami olova a karbonu, které unikají vysokou
rychlostí do stran spárou mezi válcem a hlavní. Při střelbě držte zbraň před sebou a dbejte na to, aby plyny nemohly zasáhnout ani ostatní
osoby ve Vašem okolí.
Při střelbě používejte ochranné střelecké brýle a chrániče sluchu.
V případě selhání výstřelu miřte nadále na cíl několik vteřin. Selhání může být způsobeno zpomalenou inicializací náboje. Pokud ani po této
prodlevě nevyjde výstřel, vyklopte válec a zkontrolujte, je li na zápalce stopa po úderníku. Pokud ano, je pravděpodobně vadná munice, pokud
ne, bude pravděpodobně vadný úderník nebo bicí mechanizmus.
Po slabém nebo jinak podezřelém výstřelu revolver vybijte a prohlédněte vývrt hlavně, zda v něm neuvázla střela.
Nikdy nepoužívejte revolver s poruchou funkce.
Vadný díl se musí nahradit jen originálním dílem. Opravu může provést pouze značková opravna nebo výrobce.
Není přípustné provádět na zbrani jakékoliv mechanické úpravy.
Revolver udržujte v čistotě. Nečistoty, prach a tuk mohou být příčinou poruchy funkce revolveru.
Před střelbou i při ní se vyhněte požívání alkoholu, drog a nevhodných léků.
Při ukládání revolveru, před čistěním nebo dopravou se přesvědčete, jsou-li všechny nábojové komory prázdné.
Zbraň a munici vždy uschovávejte odděleně, na suchém, bezpečném a uzamčeném místě, mimo dosahu dětí a nepovolaných osob.
Pro nejlepší výsledky a úplnou bezpečnost při používání zbraně vám doporučujeme účastnit se kurzu střelby, bezpečnosti a osobní obrany.
SAFETY RULES
The revolver has been designed so as to ensure its fully reliable function without any hazard for the user, provided these
instructions are fulfilled. Please, take into account that the safe use of the revolver does not depend only upon its flawless
mechanical functioning, but also upon personal responsibility of the user and his observing of all security principles. Every weapon can be dangerous for the user or other persons within shooting distance, if handled irresponsibly!
3
The following security principles shall be kept to make the operation safe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Learn the operation of the revolver prior to starting its use.
Make sure the weapon is not loaded prior to handling it.
The revolver is intended for shooting in the temperature range –10 °C through +50 °C.
Except for self-defence always keep the gun pointed to an area where no person can be endangered.
Check the bore of the barrel prior to shooting – whether it is clean and free of obstructions.
Make always sure that the target and its surrounding areas are able to receive the impact from the shots. Verify the conditions of the place
and the safety of persons in its vicinity before starting to shoot. Water and very hard surfaces can cause the projectile to ricochet.
Always use the specified original ammunition of the calibre marked at the barrel.
Do not use old, dirty, damaged or re-loaded ammunition.
Never leave a loaded revolver without supervision.
Hold the revolver at the grip with your finger away of the trigger. Put the forefinger on the trigger only before the intended shot.
Only carry your gun with released striking mechanism. Do not carry your revolver in your pocket or behind your belt. Use a suitable belt-type
or underarm gun holster.
Shooting any revolver is accompanied with lateral gas spray containing lead and carbon particles escaping with high velocity to the sides
through the gap between the cylinder and the barrel. Hold the weapon in front of you and make sure no gas can hit persons in your vicinity.
Use safety glasses and ear protectors while shooting.
In case your shot fails, keep the gun pointed to the target for a few seconds. In such cases there may be the possibility of delayed cartridge
detonation. If no shot comes out after this interval, open the cylinder and check whether there is a trace of the firing pin on the primer.
If so, the ammunition seems to be defective, if not, the firing pin or the striking mechanism is likely to be the problem.
After a weak or suspicious shot unload the revolver and check the bore of the barrel for problems (the shot may be seizing).
Never use a revolver with functional failure.
Any defective part shall be replaced with an original part only. Exclusively a specialised gunsmith or repair shop or the manufacturer may
carry out the repair.
No mechanical amendments of the weapon are admissible.
Keep the revolver clean. Impurities, dust and grease can cause the failure.
Before and during the shooting abstain from alcohol, drugs, and unsuitable pharmaceuticals.
When storing the revolver, or prior to cleaning or transporting it, make sure that all cartridge chambers are empty.
Keep the weapon and the ammunition always separated, in a dry, safe and locked place, away from children’s and unauthorised persons’ reach.
We suggest you to participate in a shooting, safety, and self-defence qualifying course for best performance and for full safety when operating the
weapon.
SICHERHEITSREGELN
Die Konstruktion des Revolvers ist auf volle Zuverlässigkeit beim Umgang nach dieser Anleitung, ohne Gefahren für den Nutzer
ausgerichtet. Bitte beachten Sie stets, dass die sichere Nutzung eines Revolvers nicht nur auf seiner zuverlässigen mechanischen Funktion, sondern auch auf der persönlichen verantwortungsvollen Einhaltung aller Sicherheitsgrundsätze seitens des Anwenders beruht. Jede Waffe kann
bei fahrlässiger Handhabung sowohl dem Nutzer, als auch anderen in der Schussweite gefährlich sein!
Für problemlosen Einsatz sind folgende Sicherheitsgrundsätze unbedingt einzuhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Vor Inbetriebnahme des Revolvers seine Funktion gut kennenlernen.
Bei der Manipulation vorerst feststellen, ob die Waffe nicht geladen ist.
Der Revolver ist zum Schiessen bei Temperaturen von –10 °C bis +50 °C bestimmt.
Mit Ausnahme von Notwehr die Mündung jeweils in die Richtung halten, wo niemand gefährdet werden kann.
Vor dem Schiessen überprüfen, ob die Laufbohrung sauber und ohne Hindernisse ist.
Jeweils überprüfen, ob das Ziel und seine Umgebung dem Aufprallen des Geschosses standhalten können.
Überprüfen Sie die Ortsbedingungen und die Sicherheit von Personen im Umfeld, bevor Sie zu Schiessen anfangen. Wasser und sehr harte
Oberflächen können zum Abprallen des Geschosses führen.
Jeweils die vorgeschriebene Originalmunition des am Lauf der Waffe angegebenen Kalibers einsetzen.
Keine alte, verunreinigte, beschädigte oder umgeladene Munition verwenden.
Einen geladenen Revolver nie ohne Aufsicht belassen.
Den Revolver am Handgriff mit dem Finger ausserhalb des Abzugs halten. Den Finger auf den Abzug erst vor dem beabsichtigten
Schuss legen.
Die Waffe nur mit nichtangezogener Schlagvorrichtung tragen. Den Revolver weder in der Tasche noch hinter dem Gürtel tragen. Einen
geeigneten Halter am Gürtel oder am Unterarm benützen.
Beim Schiessen aus jedem Revolver kommt es zum seitlichen Abspritzen von Pulvergas mit Blei-und Karbonpartikeln, die mit grosser
Geschwindigkeit durch das Schlitz zwischen dem Lauf und dem Zylinder seitlich entschlüpfen. Beim Schiessen halten Sie die Waffe vor sich
und achten darauf, dass sonstige Personen neben Ihnen durch Pulvergas nicht getroffen werden.
Beim Schiessen eine Schützenbrille und Ohrenschützer verwenden.
Beim Schussversagen noch einige Sekunden auf das Ziel hinzielen. Das Versagen kann durch verlangsamte Detonation des Geschosses
verursacht werden. Wenn nach dieser Verzögerung kein Schuss abgegeben wird, den Zylinder abkippen und überprüfen, ob am Zündhütchen
eine Spur vom Schlagbolzen ist. Wenn dies der Fall ist, mag die Munition fehlerhaft sein, falls nicht, wird wahrscheinlich der Schlagbolzen oder
die Schlagvorrichtung schuld sein.
Nach schwachem oder anderweitig verdächtigem Schuss den Revolver entladen und die Laufbohrung sichten, ob sich das Geschoss nicht
verklemmt hat.
Einen Revolver mit Funktionsstörung nie einsetzen.
Ein fehlerhafter Teil ist lediglich mit Originalteil zu ersetzen. Die Reparatur darf auschliesslich eine Markenreparaturstätte oder der Hersteller
durchführen.
Keine mechanischen Abänderungen an der Waffe sind zulässig.
• Den Revolver reinhalten. Verunreinigungen, Staub und Fett können Funktionsstörungen verursachen.
• Vor dem Schiessen und während desselben nehmen Sie von Alkoholgenuss, von Drogen und ungeeigneten Arzneien Abstand.
• Beim Ablegen zum Aufbewahren, vor der Reinigung oder dem Transport des Revolvers vergewissern Sie sich jeweils, dass alle
Geschosskammern leer sind.
• Die Waffe und die Munition immer getrennt aufbewahren, auf trockener, sicherer und verschlossener Stelle, ausser Reichweite
von Kindern und unbefugten Personen.
Für beste Ergebnisse und volle Sicherheit beim Einsatz der Waffe empfehlen wir Ihnen, an einem Schiesskurs wegen Sicherheits- und Verteidigungsmassnahmen teilzunehmen.
UPOZORNĚNÍ! • ATTENTION! • ZU BEACHTEN!
Výrobce v žádném případě nepřebírá
odpovědnost ani nehradí škody vzniklé z nepřiměřeného zacházení s revolverem. Za škody
nebo zranění v takovémto případě odpovídá
výhradně uživatel.
The manufacturer is by no means liable or
obliged to indemnify any damage that has
occurred due to inappropriate handling of
a revolver. The user is responsible for any
damage or injury in such case.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung und deckt keine Schäden ab, die auf
unsachgemässe Manipulation mit dem Revolver zurückzuführen sind. Für Schäden oder
Verletzungen kommt in solchen Fällen auschliesslich der Benutzer auf.
NÁBOJE • AMMUNITION • PATRONEN
Tento revolver je zbraň určená pro osobní
obranu, sportovní střelbu nebo služební použití. Pro střelbu může být použito pouze nábojů ráže uvedené na zbrani, viz následující
tabulka:
This revolver is intended for self-defence,
sport shooting or service use. Exclusively
recommended factory loaded ammunition of
the calibre marked on the weapon may be
used, see following table:
Dieser Revolver ist eine zur Selbstverteidigung, zum Sportschiessen oder zum Diensteinsatz vorgesehene Waffe. Zum Schiessen dürfen lediglich Patronen des angegebenen Kalibers verwendet werden, siehe folgende
Tabelle.
Model
Náboje / Ammunition / Patronen
Revolver cal. .22 LR (Long Rifle)
.22 LR (Long Rifle)
Revolver cal. .22 WMR
.22 WMR (.22 Magnum, .22 Win Mag.R.F.)
Revolver cal. .32 S&W long
.32 S&W long
Revolver cal. .38 Special
.38 Special
Revolver cal. .357 Magnum
.357 Magnum
Poznámka: Vždy používejte doporučené originální střelivo. Výrobce nebude brát zodpovědnost za škody a zranění způsobené použitím
střeliva, které není uvedeno na hlavni zbraně.
Note: Always use the recommended original
ammunition. Producer will not assume responsibility on any damages and/or personal injury
caused by the use of ammunition that is not indicated on the weapon barrel.
Anmerkung: Jeweils die empfohlene Originalmunition verwenden. Der Hersteller wird keine Haftung für Schäden und Verletzungen übernehmen, die durch Einsatz von Munition entstanden sind, die am Lauf der Waffe nicht
angegeben ist.
POPIS REVOLVERU • DESCRIPTION OF THE REVOLVER • BESCHREIBUNG DES REVOLVERS
Revolver je sestaven z těla, v němž
je přes plášť hlavně pevně našroubována hlaveň a v němž je uložen mechanizmus otáčení a aretace válce, spouštěcí a bicí mechanizmus. Válec s
nábojovými komorami a centrálním
vytahovačem nábojů je otočně uložen
na držáku. Na plášti hlavně je muška,
na těle je pevné nebo stavitelné hledí.
Na rukojeti revolveru jsou přišroubovány střenky, výměnné podle přání
zákazníka. Tělo, plášť hlavně a válec
jsou vyrobeny z oceli nebo nerezu podle označení modelu.
The revolver consists of a frame wherein
a barrel is firmly screwed inside the shroud of
the barrel and wherein the indexing mechanism of the cylinder, as well as the triggering
and striking mechanisms are accommodated.
The cylinder (having a central cartridge extractor) is pivoted on a crane. Front sight is
a part of the barrel shroud; the frame carries
a fixed or adjustable rear sight. The handle of
the revolver is provided with screwed grip
plates that are exchangeable (to suit the customer's wish). The frame, shroud and cylinder
are made of steel or stainless steel, according
to model marking.
Der Revolver besteht aus einem Rahmen, in
dem über den Laufmantel der Lauf fest eingeschraubt ist, und wo auch der Dreh- und Einrastmechanismus des Zylinders und die Abzugsund die Schlagvorrichtung angeordnet sind. Der
Zylinder mit Geschosskammern und mit zentralem
Geschossauszieher ist am Halter drehbar angeordnet. Am Laufmantel ist ein Korn, am Rahmen
befindet sich ein festes oder einstellbares Visier.
Am Revolvergriff sind Griffschalen angeschraubt,
die nach Wunsch des Kunden austauschbar sind.
Der Rahmen, der Laufmantel und der Zylinder sind
aus Stahl oder aus rostfreiem Stahl hergestellt,
entsprechend Bezeichnung des Modells.
5
Revolver je dvojčinný (double action). Při tahu prstu za spoušť dochází
k natažení kohoutku, současnému pootočení válce o jednu nábojovou komoru a v konečné fázi pohybu spouště
k uvolnění kohoutku a výstřelu. Kohoutek může také být natažen ručně (single action) a k výstřelu dojde při tahu za
spoušť s menším odporem spouště než
při dvojčinném režimu.
1
The revolver is single- and double-action
type. Pulling the trigger while double-action,
the hammer gets cocked, at the same time
the cylinder is indexed by one cartridge chamber and, at the last phase of the trigger movement, the cock is released and a shot takes
place. The hammer can also be cocked by
hand (single action) and the shot takes place
when the trigger is actuated, overcoming
a smaller resistance of the trigger than in
a double action mode.
2
3
Der Revolver hat Doppelbewegung (double action). Wenn der Abzug vom Finger
betätigt wird, kommt es zum Anziehen des
Hahns, gleichzeitig wird der Zylinder um eine
Geschosskammer gedreht, und in der Endphase der Bewegung des Abzugs kommt es
zum Lösen des Hahns und zum Schuss. Der
Hahn kann auch manuell angezogen werden
(single action) und der Schuss erfolgt bei
Betätigung des Abzugs gegen einen kleineren
Widerstand, als beim "double action" Verfahren.
4
5
6
7
12
11
9
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Muška
Plášť hlavně s hlavní
Válec
Hledí
Kohoutek
Tlačítko
Střenky
Tělo
Lučík
Spoušť
Držák válce
Ovladač vytahovače
Front sight
Barrel shroud with barrel
Cylinder
Rear sight
Hammer
Thumb piece
Grips
Frame
Trigger guard
Trigger
Cylinder crane
Ejector rod
Korn
Laufmantel mit Lauf
Trommel
Visier
Hahn
Druckknopf
Griffschalen
Rahmen
Abzugsbűgel
Abzug
Trommelhalter
Auszieherstange
PŘÍSLUŠENSTVÍ • ACCESSORIES • ZUBEHÖR
- silonový kartáček
- mosazný kartáček
- nástřelný list
- návod k obsluze
6
- Nylon brush
- Brass brush
- Sighting-in target
- Operating instructions
- Nylonbürste
- Messingbürste
- Trefferbild
- Gebrauchsanleitung
KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST • SAFETY DESIGN PRECAUTIONS
KONSTRUKTIONSMASSNAHMEN FÜR DIE SICHERHEIT
• Mechanizmus spouště je blokován při vyklopeném válci, nebo není-li válec plně
vrácen do základní polohy.
• Při nataženém kohoutu není možné vyklopit válec.
• Vestavěná automatická pojistka zabraňuje spuštění při pádu zbraně, při nechtěném sklouznutí prstu ze spouště nebo z kohoutku při jeho ručním natahování.
• The triggering mechanism is blocked, if the cylinder is open or if it has not
fully returned to basic position.
• The cylinder can not be open, if the hammer is cocked.
• The in-built automatic safety prevents release in case the weapon falls down,
in case the finger involuntarily slips from the trigger or from the hammer
(if it is tensioned by hand).
• Der Abzugsmechanismus bleibt beim abgekippten Zylinder, bzw. solange der
Zylinder nicht voll in die Grundlage zurückgekehrt ist, blockiert.
• Bei angezogenem Hahn kann der Zylinder nicht ausgelegt werden;
• Die eingebaute automatische Sicherung verhindert den Abzug beim Fall der
Waffe, bei ungewolltem Abrutschen des Fingers vom Abzug oder vom Hahn
(bei dessen manuellem Anziehen).
7
SEZNAM SOUČÁSTÍ • SPAREPARTS • ERSATZTEILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
8
Tělo
Frame
Plášť hlavně
Barrel shroud
Hlaveň
Barrel
Vytahovač
Ejector
Válec
Cylinder
Pružina vytahovače Ejector spring
Kroužek pojistný
Ring
Pružina ovladače
Center pin spring
Pouzdro ovladače
Ejector screw
Ovladač vytahovače Ejector rod
Držák válce
Cylinder crane
Pouzdro závitové
Chasing nut
Čep držáku
Crane screw
Hledí sest.
Rear sight unit
Šroub hledí
Rear sight screw
Šroub
Screw
Tlačítko
Thumb piece
Táhlo
Bolt
Pružina
Spring
Kohoutek
Hammer
Kolík
Pin
Pružina
Spring
Kolík
Pin
Západka kohoutku Sear
Pouzdro úderníku
Firing pin nut
Úderník
Firing pin
Pružina úderníku
Firing pin spring
Podložka
Washer
Šroub
Screw
Střenky
Grips
Tyčinka vodicí
Main spring pin
Pružina úderná
Main spring
Šroub pružiny spouště
Pružina spouště
Trigger spring
Páka uzavírací
Hammer block
Spoušť
Trigger
Kolík
Pin
Posouvač válce
Hand
Víko
Side plate
Šroub
Screw
Pružina čepu
Spring
Čep posouvače
Pin
Západka válce
Cylinder stop
Kolík
Pin
Kolík
Pin
Kolík
Pin
Pružina
Spring
Pružina
Spring
Rahmen
Lauf mantel
Lauf
Auszieher
Trommel
Auszieherfeder
Sicherungsscheibe
Mittelstiftfeder
Auszieherschraube
Auszieherstange
Trommelhalter
Gewindehülse
Halterschraube
Visierung kompl.
Visierungschraube
Schraube
Druckknopf
Sicherungshebel
Druckfeder
Hahn
Bolzen
Druckfeder
Bolzen
Spannheber
Schlagbolzenhülse
Schlagbolzen
Feder für Schlagbolzen
Scheibe
Schraube
Griffschalen
Schlagfederführunstange
Schlagfeder
Screw Schraube
Abzugfeder
Schlagbolzensicherung
Abzug
Bolzen
Transporthebel
Deckplatte
Schraube
Druckfeder
Bolzen
Trommelanschlag
Bolzen
Bolzen
Bolzen
Druckfeder
Druckfeder
9
NABÍJENÍ • LOADING • LADEN
Zbraní miřte od těla směrem dolů. Tlačítko na levé straně těla revolveru zatlačte dopředu a současně tlačte válec zprava doleva, až se vyklopí. Vyklopeným válcem lze volně otáčet. Náboje zasuňte do komor a válec zaklopte zpět. Nikdy nenarážejte do válce, protože to může způsobit poškození držáku. Nyní je zbraň nabitá
a připravená ke střelbě.
Always aim with the weapon away from the body and downwards. Push the
thumb piece at the left-hand side of the frame forward and at the same time push
the cylinder from the right to the left, until it opens. The open cylinder is freely
pivotable. Shift the cartridges into the chambers and return the cylinder. Never
knock at the cylinder, as you could damage the crane. The weapon is now loaded
and prepared for shooting.
Mit der Waffe vom Körper weg nach unten zielen. Den Druckknopf an der linken Seite des Rahmens nach Vorne drücken und gleichzeitig den Zylinder von rechts
nach links drücken, bis er sich auslegt. Der ausgelegte Zylinder ist frei drehbar.
Die Geschosse in die Kammern einschieben und den Zylinder zurückkippen. An
den Zylinder nie klopfen, da es zur Beschädigung des Halters führen könnte. Nun
ist die Waffe geladen und zum Schiessen bereit.
VYBÍJENÍ • UNLOADING • ENTLADEN
Vyklopte válec stejným způsobem jako při nabíjení. Když je válec vyklopen, zatlačte na ovladač vytahovače. Toto vám umožní vysunout z válce všechny nábojnice.
Open the cylinder in the same way as for the loading operation. When the cylinder is open, push onto the shaft of the extractor. This enables you to get all cartridges out of the cylinder.
Den Zylinder auf dieselbe Art und Weise wie beim Laden auslegen. Bei ausgelegtem Zylinder an die Achse des Ausziehers drücken. Dies ermöglicht Ihnen alle
Geschosse aus dem Zylinder herauszuschieben.
MÍŘENÍ • AIMING • ZIELEN
Nasměrujte mušku a hledí tak, aby horní
hrana mušky byla v jedné přímce s horní hranou hledí a muška byla uprostřed zářezu hledí. Cíl pak musíte vidět na horní hraně mušky.
Hledí • Rear sight • Visier
10
Align the front sight and the rear sight so
as to allow the upper edge of the front sight
to be aligned with the upper edge of the rear
sight, the front sight being in the centre of the
sighting notch. You should see the target at
the upper edge of the front sight.
Das Korn sowie das Visier so orientieren,
bis die obere Kante des Korns in einer Linie
mit der oberen Kante des Visiers ausgerichtet
ist, wobei sich das Korn in der Mitte des Visiereinschnittes befindet. Das Ziel ist nun an der
oberen Kante des Korns zu sehen.
Muška • Front sight • Korn
NASTAVENÍ MÍŘIDEL • ADJUSTING THE SIGHTS • EINSTELLUNG DER VISIERVORRICHTUNG
(pouze modely se stavitelným hledím)
Nastavení může být provedeno jednoduše pomocí šroubováku. Otáčením stavěcím šroubem umístěným na vrchní straně hledí ve směru hodinových ručiček se
bod zásahu posune nahoru. Otáčením proti směru hodinových ručiček se bod zásahu posune dolů. Zvednete-li hledí, bod zásahu se zvedne, snížíte-li hledí bod zásahu se sníží.
(For models with adjustable rear sight only)
The setting can be done easily with a screwdriver. Turning the setting screw at
the upper side of the rear sight clockwise makes the point of hit move up. Turning
the setting screw counter-clockwise makes the point of hit move down. If you lift the
sight, the central point of the hits gets lifted, if you lower the sight, the central point
of the hits gets lowered.
(lediglich Modelle mit einstellbarem Visier)
Die Verstellung kann einfach mit Hilfe eines Schraubenziehers erfolgen. Durch
das Drehen im Uhrzeigersinn der Verstellschraube, die sich an der Oberseite des
Visiers befindet, bewegt sich der Treffpunkt nach oben. Durch das Drehen in entgegengesetzter Richtung bewegt sich der Treffpunkt nach unten. Wird das Visier
höher gestellt, so wird der mittlere Trefferpunkt erhöht, beim heruntergesetzten Visier wird der mittlere Trefferpunkt herabgesetzt.
Otáčením bočního šroubu hledí ve směru hodinových ručiček se bod zásahu
posune doleva. Otáčením bočního šroubu hledí proti směru hodinových ručiček se
bod zásahu posune doprava. Zářez hledí musíte posunout ve stejném směru, kam
chcete posunout bod zásahu.
Turning the lateral screw of the rear sight clockwise moves the point of hit to the
left-hand side. Turning the lateral screw of the rear sight anticlockwise moves the
point of hit to the right-hand side. You have to shift the kerf of the sight in the same
direction, where you want to shift the central point of the hits.
Durch das Drehen der seitlichen Schraube des Visiers im Uhrzeigersinn verschiebt sich der Treffpunkt nach links. Durch das Drehen der seitlichen Schraube des
Visiers gegen den Uhrzeigersinn verschiebt sich der Treffpunkt nach rechts. Die Visierkerbe ist in dieselbe Richtung zu verschieben, in die der mittlere Trefferpunkt verschoben wird.
NASTAVENÍ SÍLY SPOUŠTĚ • ADJUSTING OF TRIGGER STRENGTH • EINSTELLUNG DER KRAFT DES ABZUGS
Nejprve odšroubujte šroub střenky a sejměte pravou střenku. Tím se uvolní otvor
s excentrickým čepem ve víku revolveru. Pomocí šroubováku můžete otáčet excentrickým čepem a tím nastavovat sílu pružiny spouště. Pro snížení síly spouště otáčejte v tom směru, při kterém se rameno pružiny spouště (vyčnívající vlevo pod víkem)
natáčí dolů. Pro zvýšení síly spouště otáčejte v tom směru, při kterém se rameno
pružiny spouště natáčí nahoru.
First of all unscrew the grip plate screw and remove the right side grip plate.
Thereby a hole with eccentric pin is opened in the revolver cover. By means of
a screwdriver you can turn the eccentric pin and by this means adjust the strength
of the trigger spring. To lower the trigger strength turn in that direction, in which
the arm of the trigger spring (protruding on the left-hand side under the cover) is
turned downwards. To increase the trigger strength turn in that direction, in which
the arm of the trigger spring is turned upwards.
Zuerst die Schraube der Griffschale abschrauben und die rechte Griffschale
abnehmen. Dadurch wird eine Öffnung mit exzentrischem Zapfen in der Abdeckung des Revolvers freigegeben. Mittels eines Schraubenziehers können Sie den
exzentrischen Zapfen drehen und dadurch die Kraft des Abzugs einstellen. Zum
Reduzieren der Abzugskraft drehen Sie in der Richtung in der der Arm der Abzugsfeder (herausragend auf der linken Seite unter der Abdeckung) nach unten gedreht
wird. Zum Erhöhen der Abzugskraft in der Richtung drehen, bei der der Arm der
Abzugsfeder nach oben gedreht wird.
11
STŘELBA • SHOOTING • DAS SCHIESSEN
Před střelbou revolver řádně vyčistěte a prohlédněte především vývrt hlavně a nábojové komory. Funkční části jemně namažte lehkým
zbraňovým olejem.
Prior to shooting clean the revolver thoroughly and inspect especially the bore of the barrel and the cartridge chambers. Slightly oil the
operating parts with light weapon oil.
Vor dem Schiessen den Revolver ordentlich putzen und insbesondere die Laufbohrung und die Geschosskammern sichten. Die Funktionsteile leicht
mit Waffenöl einschmieren.
Kohoutkové napínání (single action):
Palcem střílející ruky natáhněte kohoutek tak daleko, až zaskočí spoušť. Ukazovákem střílející ruky pak jemným tahem za spoušť odpálíte.
Shooting single action:
Cock the hammer backward with the thumb of the shooting hand, until the trigger snaps. The gun will fire by soft pull of the trigger.
Spannen mit Hahn (single action):
Mit dem Daumen der schiessenden Hand den Hahn so weit anziehen, bis der
Abzug einrastet. Mit dem Zeigefinger der schiessenden Hand wird durch leichten
Zug am Abzug der Schuss abgegeben.
Spoušťové napínání (double action):
V tomto případě revolver vystřelí při zmáčknutí spouště. Ukazovákem střílející ruky
zmáčkněte spoušť až dojde k odpálení.
Shooting double action:
In this case the revolver will shoot when the trigger is actuated. Each time you pull
the trigger the gun will fire.
Anziehen mit Abzug (double action):
In diesem Falle wird der Revolver beim Drücken des Abzugs den Schuss abgeben.
Mit dem Zeigefinger der schiessenden Hand den Abzug drücken, bis der Schuss
abgegeben wird.
U obou způsobů střelby je otáčení válce automatické. Takto můžete odpálit všechny náboje. Spoušť mačkejte opatrně a plynule prvním kloubem
ukazováku při stálém míření na cíl. Prudkým zmáčknutím spouště můžete strhnout zbraň a minout cíl. Při nataženém kohoutku je odpor
spouště nižší než při napínání spouští.
In both shooting modes the indexing of the cylinder is automatic. Thus you can fire all cartridges. Please actuate the trigger carefully and
continuously with the first link of your forefinger, while constantly aiming at the target. Too abrupt actuation of the trigger can pull the
weapon and result in missing the target. If the hammer is cocked, the resistance of the trigger is smaller than by double action shooting.
In allen beiden Schussarten ist das Drehen des Zylinders automatisch. Somit können Sie alle Geschosse abfeuern. Den Abzug vorsichtig und zügig
mit dem ersten Fingerglied des Zeigefingers drücken und dauernd auf das Ziel visieren. Durch heftiges Drücken des Abzugs können Sie die Waffe vom
Ziel reissen. Bei angezogenem Hahn ist der Abzugswiderstand kleiner, als beim Spannen mittels Abzug.
Vypuštění nataženého kohoutu:
Pokud je revolver připraven ke střelbě v režimu single action s nataženým kohoutkem a střelec se rozhodne nestřílet, kohoutek musí být vypuštěn do základní polohy, aby byla zbraň bezpečná. Nejdříve zamiřte zbraň do bezpečného směru. Potom
palcem jemně tlačte na rýhovanou část kohoutku a opatrně smáčkněte ukazovákem spoušť, aby se kohoutek uvolnil. Poté, za neustálého tlaku palcem na kohoutek, jej pomalu a opatrně vraťte do základní nenatažené polohy. Pusťte spoušť.
Decocking the hammer:
If the revolver is set for shooting in single action mode with hammer cocked, and
the shooter decides not to shoot, the hammer must be decocked to its original
position, in order to make the arm safe. First of all aim to a secure direction. Then
use your thumb firmly pressing onto the serration part of the hammer and carefully pull the trigger with your forefinger only enough to release the hammer.
Then, keeping the pressure of the thumb on the hammer, return it slowly and
carefully to its original position. Release the trigger.
12
Lösen des gezogenen Hahns:
Ist der Revolver zum Schiessen in "single action" Verfahren mit angezogenem Hahn
vorbereitet und der Schütze entscheidet sich nicht zu schiessen, so muss der Hahn
in seine Grundlage gebracht werden, damit die Waffe sicher ist. Vorerst mit der
Waffe in eine sichere Richtung zielen. Dann mit dem Daumen den gerillten Teil
des Hahns leicht drücken und mit dem Zeigefinger vorsichtig den Abzug niederdrücken, damit sich der Hahn loslöst. Dann, bei ständigem Druck mit dem Daumen
auf den Hahn, den letzteren langsam und vorsichtig in die nicht angezogene
Grundlage zurückkehren lassen. Den Abzug loslassen.
ČISTĚNÍ ZBRANĚ • CLEANING THE GUN • REINIGUNG DER WAFFE
UPOZORNĚNÍ:
Před čistěním se ujistěte,
že je revolver vybitý!
ATTENTION:
Make sure the revolver is unloaded
prior to cleaning!
HINWEIS:
Vergewissern Sie sich vor dem Putzen,
dass der Revolver nicht geladen ist!
Čistění provádějte ihned po střelbě
(i pokud jste vystřelili pouze jedinou ránu). Při
střelbě většího počtu ran (např. sportovní střelba) důkladně čistěte zbraň po každých 50
ranách a nechejte zbraň vychladnout s vyklopeným válcem alespoň 10 minut.
V běžných případech není nutno revolver
k vyčistění rozmontovávat, je-li k vyčistění
nutné rozmontování, svěřte revolver výrobci
nebo značkové opravně.
Vyklopte válec a revolver očistěte pomocí
kartáčku, kousků látky a oleje na zbraně
pečlivě na všech místech od zplodin výstřelu
a nánosů částeček střel.
Při slabém znečistění vývrtu hlavně, nábojových komor a čela válce použijte k čistění
silonový kartáček a kousky látky s olejem.
Při silném znečistění nejprve naneste na
znečistěná místa kartáčkem silnou vrstvu
oleje na zbraně a nechte asi 10 minut působit. Pak zbytky olova a nečistot odstraňte
mosazným kartáčkem, pokračujte naolejovaným silonovým kartáčkem a vytírejte do sucha
kousky látky. Opakujte toto čistění tak dlouho,
až bude poslední kousek látky čistý.
Při čistění dávejte pozor, abyste nepoškodili vývrt hlavně a ústí hlavně.
K mazání a konzervaci nesmí být použito
vazelíny, organického oleje či tuku.
V případě delšího nepoužívání revolver
nakonzervujte olejem na zbraně.
Clean immediately after the shooting (even
if you may have given only one shot). After
a series of shots (e.g. in case of sport
shooting), clean the weapon thoroughly after
every 50 shots and let the weapon cool down
with opened cylinder for at least 10 minutes.
In current cases there is no need to dismantle the revolver for cleaning. If dismantling appears to be necessary for cleaning, please have it made by the manufacturer or an
authorised gunsmith.
Open the cylinder and clean the revolver
with a brush, with pieces of cloth and gun oil,
very thoroughly in all places for removing products of shooting and layers of cartridge particles.
If the barrel bore, the cartridge chambers
and the cylinder front bear only slight signs of
impurities, the nylon brush and oiled cloth pieces will do for cleaning.
If the soiling is strong, cover the dirty spots
with a thick layer of gun oil with a brush and
leave it for about 10 minutes, then remove the
gunpowder and lead with a brass brush, continue with oiled nylon brush an rub dry with
pieces of cloth. Repeat this procedure, until
the last piece of cloth is clean.
Take care when cleaning, you may damage the barrel bore and the muzzle.
No vaseline, organic oil or grease may be
used for lubrication and preservation.
If you intend to leave the revolver for a longer time without operating it, preserve it with
gun oil.
Das Reinigen unmittelbar nach dem Schiessen durchführen (auch sollten Sie einen einzigen Schuss abgegeben haben). Nach längeren Schussserien (z.B. beim Sportschiessen)
die Waffe jeweils nach 50 Schüssen reinigen
und mit ausgelegtem Zylinder mindestens
10 Minuten auskühlen lassen.
Im Normalfall ist es nicht notwendig, zum
Putzen den Revolver auseinanderzunehmen.
Ist zum Reinigen eine Demontage erforderlich, so sei der Revolver dem Hersteller oder
einer Markenreparaturstätte anvertraut.
Den Zylinder auslegen und den Revolver
mit Hilfe der Bürste, mit Stückchen von Lappen und Waffenöl vorsichtig an allen Stellen
von Schussemissionen und vom Belag von
Geschosspartikeln befreien.
Sind die Laufbohrung, die Geschosskammern und die Zylinderstirn nur leicht verunreinigt, so ist zum Putzen die Nylonbürste und
Stückchen von Lappen mit Öl ausreichend. Bei
starker Verunreinigung vorerst eine dicke Ölschicht auf die verunreinigten Stellen auftragen und etwa 10 Minuten einwirken lassen.
Dann die Bleireste und Verunreinigungen mit
der Messingbürste beseitigen, mit geölter
Nylonbürste fortsetzen und mit Stückchen von
Lappen trockenwischen. Dieses Putzen so lange wiederholen, bis das letzte Stückchen von
Textil rein bleibt.
Beim Putzen Acht geben, um einer Beschädigung der Laufbohrung und der Laufmündung vorzubeugen.
Zum Schmieren sowie zur Konservierung
dürfen keine Vaseline, kein organisches Öl
oder organisches Fett verwendet werden.
Wird der Revolver voraussichtlich eine längere Zeit ausser Betrieb bleiben, konservieren
Sie ihn mit Waffenöl.
13
ÚDRŽBA REVOLVERU • REVOLVER MAINTENANCE • WARTUNG DES REVOLVERS
Časté spouštění kohoutu naprázdno poškozuje bicí mechanizmus. Je-li revolver v klidu,
nenechávejte kohoutek natažený.
Zbraň udržujte a uschovávejte v suchém
prostředí se stálou teplotou, aby nedocházelo k opocení revolveru, které může způsobit
korozi.
Zbraň nerozebírejte (kromě výměny střenek) ani neopravujte svépomocí, opravy provede výrobce nebo značková opravna. V případě nedodržení těchto pokynů výrobce neuzná záruční lhůtu.
Repeated idle triggering of the cock may
impair the striking mechanism. Do not leave
the hammer cocked when the revolver is not
in use.
Keep the weapon in dry environment with
steady temperature, to prevent bedewing of
the revolver that can result in corrosion.
Do not dismantle the weapon (except for
replacing the grip plates) and do not
repair it by yourselves, either; any repairs
should be made by the manufacturer or by a
trade mark repair shop. If these instructions
are not observed, the manufacturer will not
acknowledge the guarantee period.
Wiederholtes Niederdrücken des Hahn im
Leerzustand beschädigt die Schlagvorrichtung.
Soll der Revolver in Ruhe bleiben, belassen
Sie den Hahn nie in angezogenem Zustand.
Die Waffe in trockenem Raum mit ständiger Temperatur aufbewahren, um einen Feuchtigkeitsbeschlag zu vermeiden, der Korrosion zur Folge haben kann.
Die Waffe nicht auseinander nehmen (mit
Ausnahme des Griffschalenwechsels) und
auch nicht mit Selbsthilfe reparieren; die Reparaturen soll der Hersteller oder eine Markenreparaturwerkstätte durchführen. Sollten diese Hinweise nicht eingehalten werden, so wird
der Hersteller die Garantiefrist nicht anerkennen.
UPOZORNĚNÍ • ATTENTION • HINWEIS
Tato zbraň byla kompletně kontrolována
a testována střelbou. V případě jakéhokoliv
technického problému kontaktujte svého
obchodníka ve Vaší oblasti.
This weapon has been completely checked
and tested by zeroing. Please contact the
dealer in your region in case any technical
problem may appear.
Diese Waffe wurde komplett kontrolliert
und getestet (eingeschossen). Sollte doch jegwelches technisches Problem vorkommen,
wenden Sie sich, bitte, an den Waffenhändler
in Ihrer Region.
VAROVÁNÍ • WARNING • WARNUNG
Všechny zbraně vyžadují pravidelnou údržbu a prohlídku, při které může vyvstat požadavek na seřízení nebo opravu. Nechejte svou
zbraň zkontrolovat každoročně dobrým servisním technikem i pokud máte dojem, že pracuje správně, protože poškození, nesprávná
funkce nebo koroze některých dílů nemusí být
odhaleny při běžné vnější kontrole. Pokud zaregistrujete nějakou mechanickou nesprávnou
funkci, NEPOKRAČUJTE v používání zbraně.
VYBIJTE zbraň a svěřte ji ihned dobrému opraváři k důkladné prohlídce. Stejně tak, pokud
dojde k tomu, že se do zbraně dostala voda,
písek, nebo jiná cizí látka, ihned zbraň dokonale vyčistěte. Pokud by zbraň nebyla udržována v čistotě a ve správně pracujícím stavu,
mohlo by to vést k nebezpečné situaci a nehodě s vážným tělesným zraněním nebo materiální škodou.
14
All weapons require regular upkeep and
maintenance that may result in the necessity
of adjustment or repair. Have your weapon
checked by a good service technician every
year, although you may have the impression
that it operates well, since damage, improper
function or corrosion of some parts may not
be revealed during current external check up.
If you find any mechanical failure, DO NOT
CONTINUE to use the weapon. UNLOAD IT
and have it thoroughly examined by a reliable gunsmith/repair shop. Also if some water,
sand, or another alien material may have got
into the weapon, clean the same very
thoroughly. If the weapon is not kept clean
and in correct working condition, dangerous
situations and accidents with serious physical
injury or material loss may occur.
Alle Waffen machen regelmässige Wartung und Inspektionen erforderlich, bei denen
sich die Notwendigkeit einer Einstellung oder
Reparatur zeigen kann. Lassen Sie Ihre Waffe von einem guten Waffenschmied/Kundendienstfachmann alle Jahre überprüfen, auch
wenn Sie das Gefühl haben, dass die Waffe
richtig funktioniert, da eine Beschädigung,
eine geringe Fehlfunktion oder die Korrosion
einiger Teile bei der üblichen Aussenkontrolle
nicht entdeckt werden müssen. Sofern Sie eine
mechanische Störung feststellen, SETZEN SIE
DIE VERWENDUNG DER WAFFE NICHT
FORT. Die Waffe ENTLADEN und sie sofort
einem guten Waffenschmied zur gründlichen
Sichtung übergeben. Dasselbe gilt, falls Wasser, Sand oder ein anderer Fremdstoff in die
Waffe eingedrungen ist; sie ist sofort gründlich zu reinigen. Sollte die Waffe nicht reingehalten werden - im ordentlichen betriebsfähigen Zustand - könnte dies zu gefährlicher Situation und zum Unfall mit schwerer
körperlicher Verletzung oder mit materiellem
Schaden führen.
Délka hlavně
Barrel length
Lauflänge
Délka revolveru
Revolver length
revolverlänge
Výška revolveru
Revolver height
Revolverhöhe
Šířka revolveru
Revolver width
Revolverbreite
Hmotnost
Mass
Gewight
Délka záměrné
Length of aiming line
Visierlinie
3520
.357 Magnum
2“ (51 mm)
192 mm
143 mm
38 mm
850 g
98 mm
6
3530
.357 Magnum
3“ (76 mm)
217 mm
143 mm
38 mm
890 g
123 mm
6
3531
.357 Magnum
3“ (76 mm)
217 mm
148 mm
38 mm
900 g
120 mm
6
3541
.357 Magnum
4“ (102 mm)
243 mm
148 mm
38 mm
1000 g
147 mm
6
3561
.357 Magnum
6“ (152 mm)
293 mm
148 mm
38 mm
1150 g
196 mm
6
3820
.38 Special
2“ (51 mm)
192 mm
143 mm
38 mm
850 g
98 mm
6
3830
.38 Special
3“ (76 mm)
217 mm
143 mm
38 mm
890 g
123 mm
6
3831
.38 Special
3“ (76 mm)
217 mm
148 mm
38 mm
900 g
120 mm
6
3841
.38 Special
4“ (102 mm)
243 mm
148 mm
38 mm
1000 g
147 mm
6
3861
.38 Special
6“ (152 mm)
293 mm
148 mm
38 mm
1150 g
196 mm
6
3220
.32 S&W long
2“ (51 mm)
192 mm
143 mm
38 mm
870 g
98 mm
6
3230
.32 S&W long
3“ (76 mm)
217 mm
143 mm
38 mm
920 g
123 mm
6
3231
.32 S&W long
3“ (76 mm)
217 mm
148 mm
38 mm
930 g
120 mm
6
3241
.32 S&W long
4“ (102 mm)
243 mm
148 mm
38 mm
1030 g
147 mm
6
3261
.32 S&W long
6“ (152 mm)
293 mm
148 mm
38 mm
1200 g
196 mm
6
2230
.22 LR
3“ (76 mm)
217 mm
143 mm
38 mm
1000 g
123 mm
9
2231
.22 LR
3“ (76 mm)
217 mm
148 mm
38 mm
1000 g
120 mm
9
2241
.22 LR
4“ (102 mm)
243 mm
148 mm
38 mm
1100 g
147 mm
9
2261
.22 LR
6“ (152 mm)
293 mm
148 mm
38 mm
1250 g
196 mm
9
2330
.22 WMR
3“ (76 mm)
217 mm
143 mm
38 mm
1000 g
123 mm
8
2331
.22 WMR
3“ (76 mm)
217 mm
148 mm
38 mm
1000 g
120 mm
8
2341
.22 WMR
4“ (102 mm)
243 mm
148 mm
38 mm
1100 g
147 mm
8
2361
.22 WMR
6“ (152 mm)
293 mm
148 mm
38 mm
1250 g
196 mm
8
Model
Hledí
Back sight
Visierung
Ráže
Caliber
Kaliber
Počet nábojů ve válci
Cartridges in cylinder
Geschloße in der Trommel
TECHNICKÁ DATA • TECHNICAL DATA • TECHNISCHE DATEN
pevné
fixed
fast
stavitelné
adjustable
verstellbare
pevné
fixed
fast
stavitelné
adjustable
verstellbare
pevné
fixed
fast
stavitelné
adjustable
verstellbare
pevné
fixed
fast
stavitelné
adjustable
verstellbare
pevné
fixed
fast
stavitelné
adjustable
verstellbare
ALFA­PROJ spol. s r.o. • Zábrdovická 11, 615 00 Brno • Czech Republic
Tel.: +420 519 790 916­8, Fax: +420 516 770 893
e­mail: [email protected]­proj.cz • www: alfa­proj.cz

Podobné dokumenty

ZD 6-24x56 RD - Optics

ZD 6-24x56 RD - Optics intended for use on firearms of various types and calibres to perform on demanding daytime missions even in low light conditions. At night, it is complemented by night vision devices with the night...

Více