René Descartes

Komentáře

Transkript

René Descartes
René Descartes
Životopisné údaje
1596-1650
Studoval jezuitskou
kolej (1607-1615)
Licenciát práv (1616)
Vstupuje do vojska
Mořice Nasavského
Cestuje po Evropě
Studuje v Holandsku
Dále žije v Paříži
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
1
René Descartes
Pobyt v Paříži (1625-1628)
Pobyt v Holandsku (princ Oranžský)
Pracoval na prvním díle Regulae ad directionem
ingenii; Pravidla pro vedení rozumu do roku
1628
Definoval cíle vědy (Racionální, argumentativní,
vynášení pevných a pravdivých soudů, věda se
zabývá definovatelným předmětem)
Matematika a filosofie
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
2
René Descartes
V roce 1633 se dozvěděl o Galileově
případu a odmítl publikovat své dílo
Pojednání o světě.
1637 Rozprava o metodě (Discours de la
methode)
Metodologie vědy
Metodický skepticizmus
Pochybování
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
3
René Descartes
1641 Meditationes de prima philosophia
(Meditace o první filosofii)
Ontologie
Knihu připomínkoval Thomas Hobbes
Smysly nás klamou, můžeme pochybovat
Empirické je třeba podrobit metodologické
pochybnosti tedy reflexi
Dualismus těla a duše (s. 145)
Res extensa a res cogitans
Esse a cogito
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
4
René Descartes
1644 Principy filosofie (Principia
philosophiae)
Filosofie přírody, ontologie a noetika
Vychází ve fr. překladu
Cogito ergo sum
Věci jsou rozlehlé, předměty myšlené
Bůh není tělesný (apriorní a aposteriorní
důkaz boží existence)
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
5
René Descartes
1649 Vášně duše (Less passions de
l´ame)
Korespondence s princeznou Alžbětou
Falckou
Vztah těla a duše
Stockholm (u královny Kristýny)
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
6
René Descartes
Bůh
Ideje
Vrozené ideje
Ideje empirické
Ideje z vědomí
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
7
René Descartes
Zákony pohybu
Předpoklad: svět, věci jsou rozlehlé
(extenzívní)
A) každé jsoucno má snahu zachovat stav
B) každé těleso má snahu pohybovat se v
přímém směru
C) kinetická energie se srážkou předává
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
8
René Descartes
Působení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spinoza
Hobbes
Leibniz
Empirizmus
Fenomenologie
Psychologie
© Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info
9

Podobné dokumenty

Matematická logika a Regulae ad directionem ingenii II.

Matematická logika a Regulae ad directionem ingenii II. pro danou úlohu absolutní, ale není nejjednodušší ani absolutní mimo jakoukoli úlohu a před jakoukoli úlohou. Každý určitý jazyk matematické logiky je vystavěný z primitivních (jednoduchých, nedefi...

Více

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer • http://www.friesian.com/arthur.htm • http://www.schopenhauer-online.de/start.htm • http://www.stub.unifrankfurt.de/archive/schopenhauervita.htm

Více

René Descartes (1596 – 1650)

René Descartes (1596 – 1650)  poté co z vojska odešel se až do konce života věnoval vědecké činnosti

Více

John Locke

John Locke „ Hegel se vyjadřuje o L. pohrdlivě a velmi stručně. „ Hegel se věnuje spíše Hobbesově politické filosofii „ Druhé pojednání o vládě „ Polemika s R. Filmerem (role Bible) „ Polemika s T. Hobbesem, ...

Více

IV. kolo – správné odpovědi 1. Součástí zemí Koruny české nebylo

IV. kolo – správné odpovědi 1. Součástí zemí Koruny české nebylo 25. Nejmladší syn Karla IV. se jmenoval Jindřich 26. Nejvíce dětí se Karlu IV. narodilo v manželství s Alžbětou Pomořanskou 27. Zikmund Lucemburský zemřel ve Znojmě 28. V manželství žil Karel IV. n...

Více

Teze disertační práce

Teze disertační práce doložit základní charakteristiky sexuálního chování a sexuálních postojů české populace. Základem pro práci je projekt probíhající v ČR od roku 1993, a to sledování změn v sexuálním chování obecné ...

Více

06. Novověký racionalismus - Gymnázium Josefa Jungmanna

06. Novověký racionalismus - Gymnázium Josefa Jungmanna Na základě rozlišení smyslovosti a racionality teď vyložíme dvě protikladná filozofická stanoviska: Empirismus zabsolutňuje aspekt smyslovosti, racionalismus zabsolutňuje aspekt racionality. Empiri...

Více