č.5 ze dne 28. listopadu - Římskokatolická farnost Ostrava

Transkript

č.5 ze dne 28. listopadu - Římskokatolická farnost Ostrava
5/2010
Milí farníci,
začíná advent, a tak Vám přinášíme další číslo Benjamína, které obsahuje
informace především ohledně vánočních svátků v naší farnosti a aktivit spojených
s nimi. Na Vaše přání nám poskytl otec Miroslav Kudla, pravoslavný kněz sloužící
v kapli sv. Andělů Strážných, své kázání o andělech, které měl při poutní mši
svaté 2. října.
V Pustkovci oslavíme 6. prosince 12. výročí posvěcení našeho kostela. Při
této příležitosti proběhne ve středu 1. prosince a ve čtvrtek 2. prosince
v Pustkovci malá duchovní obnova pod vedením P. Adama Ruckého, který bude
sloužit obě večerní mše svaté a bude při nich mít delší promluvu se zamyšlením.
Přeji Vám všem pěkné chvíle u čtení Benjamína. Další číslo vyjde po Novém roce
a bude obsahovat zprávu o hospodaření naší farnosti v letošním roce.
o. Pavel M.
BOHOSLUŽBY A ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
Pustkovec
Příležitost ke svátosti smíření
Sobota 18. 12.
16.00 – 18.00
Neděle 19.12
15.00 – 17.00 (zpovídají 4 kněží)
Pondělí 20. 12.
15.00 – 18.00
Středa 22. 12.
15.00 – 18.00
V neděli 19. prosince bude od 15.00 do 17.00 v kostele příležitost ke zpovědi.
Budeme zpovídat čtyři kněží – přijedou otec Mirek Horák z Vrbna a otec Jiří
Schreiber z Plesné – a samozřejmě budeme zpovídat i oba místní duchovní.
Vánoční bohoslužby
Štědrý den
15.30 (mše sv. pro děti)
21.30 („půlnoční“)
Pátek 24. prosince
Narození Páně
Sobota 25. prosince
7.30
9.00
Svaté rodiny
Neděle 26. prosince
7.30
9.00 (obnova manž. slibů)
Silvestr
Pátek 31. prosince
16.00
Nový rok
Sobota 1. ledna
7.30
9.00
2. neděle vánoční
Neděle 2. ledna
7.30
9.00
Zjevení Páně
Čtvrtek 6. ledna
6.30 (v kapli)
17.00
V sakristii je k dispozici rozpis služeb u Betléma, aby mohla být boční kaple
s Betlémem otevřená 25. a 26. prosince odpoledne. Díky všem, kteří se do této
služby zapojí.
V týdnu od 20. 12 nebude vyučování náboženství a ministrantská schůzka.
Krásné Pole
Příležitost ke svátosti smíření
Čtvrtek 23. 12.
16.00 – 18.00
Vánoční bohoslužby
Štědrý den
21.00
Pátek 24. prosince
Narození Páně
10.30
sobota 25. prosince
Svaté rodiny
10.30 (obnova manž. slibů)
Neděle 26. prosince
Silvestr
14.00
Pátek 31. prosince
Nový rok
10.30
Sobota 1. ledna
2
2. neděle vánoční
Neděle 2. ledna
Zjevení Páně
Čtvrtek 6. ledna
10.30
17.30
Vzadu v kostele u nástěnky je rozpis služeb u Betléma na 25. prosince odpoledne
od 14 do 16 hodin, rozdělený po půl hodinách. Prosím ochotné farníky, aby se na
něj zapsali, aby alespoň jedno odpoledne během Vánoc mohl být kostel otevřený.
Pozvánka na Živý betlém
Milí farníci, srdečně Vás zveme k putování do Živého betléma. Sejdeme se v
sobotu 25. prosince 2010 v 15.30 v pustkoveckém kostele, kde bude zamyšlení
pro dospělé. Děti prožijí tento čas v hale. Potom se společně vydáme do Betléma.
Trasa je delší, ale není náročná (je vhodná i pro kočárky). Těšíme se na Vás.
Organizátoři
O andělech
Andělské řády (chóry) jsou rozděleny do tří hierarchických stupňů (kůrů). Nejvyšší
z nich tvoří serafíni, cherubíni a trůnové.
Šestikřídlí serafíni (Iz 6:12) stojí nejblíže ze všech nejsvětější Trojici. Planou
láskou k Bohu a stejnou lásku vzbuzují i v ostatních.
Mnohoocí cherubíni (Gn 3:24) stojí před Pánem za serafíny. Vyzařují světlo
poznání Boha a jeho tajemství. Skrze ně je rozšiřována moudrost a posvěcována
mysl lidí, aby mohli poznat Boha a spatřit jeho slávu.
Trůnové (Kol 1:16) stojí za cherubíny, tajemně a nepochopitelně nesou Boha
milostí, jež jim byla udělena k jejich službě. Jsou služebníky Boží milosti a
pomáhají soudcům, vládcům spravedlivě soudit.
Střední hierarchický stupeň tvoří tři andělské řády: panstva, síly a mocnosti.
Panstva (Kol 1:16) vládnou nad anděly, jež jsou jim podřízeni. Dávají pokyny
Bohem ustanoveným vládcům, aby vládli moudře a dobře spravovali své země.
Učí nás přemáhat hříšné pohnutky, podřizovat tělo duchu, ovládat svou vůli a
odolávat pokušení.
Síly (1. Petr 3:22) plní bez váhání Boží vůli, činí velké zázraky, pomáhají lidem
v poslušnosti, povzbuzují je k trpělivosti a dodávají jim duchovní sílu a statečnost.
Mocnosti (1. Petr 3:22, Kol 1:16) chrání lidi před ďábelskými pokušeními a brání
zlým duchům ubližovat lidem. Pomáhají asketům a ochraňují je, pomáhají lidem
v boji se zlými myšlenkami.
Na nejnižším hierarchickém stupni se nacházejí knížectva, archandělé a andělé.
Knížectva (Kol 1:16) vládnou nižším andělským chórům, dávají jim příkazy
k plnění Boží vůle. Dozírají na svět a ochraňují země, národy a lidi. Knížectva učí
lidi ctít vládce, jak zasluhuje jejich postavení. Rovněž učí vládce, jak využívat své
postavení nikoliv pro svou slávu, nýbrž k slávě Boží a šíření slova Božího a
ku prospěchu těch, jimž vládnou.
3
Archandělé (1. Sol 4:16) jsou posly velkých a neobyčejných zpráv. Zjevují
proroctví a tajemství víry. Osvěcují lidi, aby znali a rozuměli Boží vůli, šíří víru
mezi lidmi, osvěcují jejich mysl světlem svatého evangelia.
Andělé (1. Petr 3:22) stojí v nebeské hierarchii na nejnižším stupni a jsou lidem
nejblíže. Zjevují menší Boží tajemství a záměry, vedou lidi k ctnostnému a
svatému životu. Pomáhají vytrvalým ve víře a pozvedají padlé. Nikdy nás
neopouštějí a jsou vždy připraveni nám pomoci, jestliže si to přejeme.
Všechny andělské kůry jsou společně nazývány andělé, třebaže každý z nich má
své vlastní jméno a hodnost v důsledku své služby Bohu. Pán zjevuje svou vůli
nejvyšším andělským kůrům, a ti ji pak předávají dál.
Nad všemi andělskými chóry Pán ustanovil archanděla Michaela (jehož jméno
v hebrejštině znamená „Kdo je jako náš Bůh?“), svého věrného služebníka, vůdce
a velitele andělů, který svrhl s nebe pyšného Lucifera a ostatní padlé duchovní
bytosti, když se vzbouřili proti Bohu.
Písmo svaté a Tradice uvádějí ještě jména dalších archandělů:
Gabriel („Boží síla“) hlasatel a služebník Boží všemohoucnosti (Dan 8:16, Lk 1:26)
zvěstuje Boží tajemství.
Rafael („Bůh uzdravuje“) je léčitel lidských chorob (Tobit 3:16; 12:15)
Uriel („Boží oheň“ nebo „světlo“) osvěcuje, modlíme se k němu za osvícení těch,
kteří mají temnou mysl.
Selafiel („Boží modlitba“) vybízí k modlitbě, modlí se za lidstvo.
Jehudiel („Boží chvála“) povzbuzuje úsilí ke slávě Boží a přimlouvá za odměnění
úsilí.
Barachiel („Boží požehnání“) roznáší Boží požehnání za dobré skutky a vyprošuje
lidem Boží milost.
Jeremiel („Boží milost“).
Svého anděla strážného má každý člověk i každý národ. Anděla strážného
dostává při posvěcení i každý kostel.
otec Miroslav Kudla, pravoslavný duchovní
Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava – Pustkovec. Vychází 3 – 5x ročně.
Číslo 5/2010. Vydáno v Ostravě dne 28. 11. 2010. Evidenční číslo MKČRE
17295. Vydává Římskokatolická farnost Ostrava – Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00, Ostrava – Pustkovec, IČ 73634069, tel. 731 534 097, bankovní spojení:
1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)
www.pustkovec.farnost.cz
4

Podobné dokumenty

Turecko 2009

Turecko 2009 svou historií, množstvím památek, svou orientální atmosférou . Už se vidím u Hagie Sofie či Modré mešity. Prostě a jednoduše: Jede se do Turecka. Listování v katalozích, kalkulování. Kdy? A s kým? ...

Více

jak jsem ke štěstí přišla

jak jsem ke štěstí přišla spánku tak dochází k detoxikaci. Víly mají na starost ţivotní prostředí. Jsou rádi, kdyţ se k přírodě chováte hezky, např. neodhazujete odpadky.

Více

prosinec 2015 - Farnost Strážnice

prosinec 2015 - Farnost Strážnice paní Berčíkové, Dudíkové, Šťastné, Chmelové, Pokorné a Vojtovi Studénkovi. Nechceme zapomenout poděkovat všem, kdo nás ministranty podporují jakýkoliv způsobem během celého roku. Upřímné Pán Bůh za...

Více

Tobiáš - Bible21

Tobiáš - Bible21 ale zlý démon Asmodaja vţdycky ţenicha zabil, ještě neţ se s ní spojil jako s manţelkou. Ta sluţka jí řekla: „To ty jsi své muţe zabila! Vţdyť uţ jsi byla provdána za sedm muţů a nemáš jméno ani po...

Více

Svatí andělé, jejich poslání a význam Svatý

Svatí andělé, jejich poslání a význam Svatý nebeských sil byl ustanoven sv. archanděl Michael, nazývaný též Archistratég. Bůh udělil archanděla Michaela za ochránce každému věrnému křesťanovi. O existenci, činech a zjeveních svatých andělů s...

Více

Stáhnout - ELCOM, as

Stáhnout - ELCOM, as Analyzátor BK-ELCOM vyhodnocuje všechny výše uvedené parametry kvality. Bližší kritéria jsou stanovena normou ČSN EN 50160. Jeden z rozhodujících bodů distribuční sítě je společný napájecí bod (PCC...

Více