VÁŽNÁ HUDBA 20. STOLETÍ

Transkript

VÁŽNÁ HUDBA 20. STOLETÍ
VÁŽNÁ HUDBA 20. STOLETÍ
Hudební výchova – 8. t ída
VÁŽNÁ HUDBA 20.STOLETÍ
Na p elomu století ješt dochází k doznívání
fantazijního romantismu a dekorativní secese
20. stoletím prolíná mnoho hudebních sm
Impresionismus
Expresionismus
Folklorismus
Futurismus
Novoklasicismus
:
VÁŽNÁ HUDBA 20.STOLETÍ
Každý sm r má charakteristické hudební znaky
Každý skladatel má charakteristický hudební
rukopis, díky kterému ho m žeme za adit ke
konkrétnímu hudebnímu sm ru
IMPRESIONISMUS
Hudební sm r založený na barevnosti a uvoln né
harmonii
Základem impresionistického orchestru je jemný,
ale sytý zvuk smy
Hlavním p edstavitelem impresionismu je
Claude Debussy
CLAUDE
DEBUSSY
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
CLAUDE DEBUSSY
1862 nedaleko Pa íže – 1918 (56 let)
Od 11 let studoval pa ížskou konzervato – klavír,
poté znovu varhany a skladbu
Žije jako svobodný um lec a bohém v nep átelství s
ostatními hudebními osobnostmi, rad ji navšt vuje
básníky a malí e a seznamuje se s jejich díly…
CLAUDE DEBUSSY
Uchvátila ho východní hudba – ruská
Napsal mimo jiné: symfonickou báse Mo e
Jeho skladby byly vydávány a Debussy byl asto
žádán o jejich interpretaci
V období 1.sv.války t žce onemocn l
Umírá v b eznu 1918
EXPRESIONISMUS
Hudební expresionismus je charakterizován jako
ebujelé citovosti romantismu a barvitosti
impresionismu
Nejsiln ji zachycuje úzkost trpícího lov ka a
drasti nost sv ta
Vhodným zástupcem expresionismu je nap .
Arnold Schönberg
ARNODL
SCHÖNBERG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
ARNODL SCHÖNBERG
1874 Víde – 1951 Los Angeles (77 let)
Aby se uživil musel hudbu studovat sám a pracovat
jako ú edník
Zakládal p vecké spolky a kabaretní orchestry,
upravoval operetní a kabaretní melodie, pozd ji
vyu oval a komponoval
ARNODL SCHÖNBERG
ed 2.sv.válkou byl pro sv j židovský p vod sesazen
ze svého u itelského místa a jeho hudba byla
prohlášena za zvrhlou, proto odešel do Ameriky
Psal klavírní, dechová i smy cová díla
Velikost skladeb byla objevena až po jeho smrti
NOVOKLASICISMUS
V období naprostého uvoln ní hudebních forem hledají
kte í um lci základní hudební zákony – ád,
rytmus, istotu linií
Návrat k díl m z doby antiky, renesance, klasicismu
Zástupcem novoklasicismu je nap .:
Igor Stravinskij
IGOR
STRAVINSKIJ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinskij
IGOR STRAVINSKIJ
1882 – 1971 (89 let)
Narodil se v rodin petrohradského operního
vce a dostalo se mu dobrého hudebního
vzd lání
Jeho skladby brzy úsp šn pronikaly na ve ejnost
IGOR STRAVINSKIJ
Odst hoval se do Pa íže, v dob války odešel do
Ameriky, kde dirigoval, hrál a skládal.
Ke konci života se vrátil do Evropy
Napsal nap íklad – operu Sv cení jara
balet Pták Ohnivák

Podobné dokumenty

Teorie - Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD

Teorie - Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD comique ve Francii, singspiel v Německu a Rakousku).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám vytvo it novou ústavu a omezit moc krále • šlechta a duchovenstvo se p idaly k t etímu stavu

Více

seznam knih - Římskokatolická farnost Chlebovice

seznam knih - Římskokatolická farnost Chlebovice Úvod do zbožného života Úvod do zbožného života Myšlenky na každý den 2. díl

Více

Bílý Trpaslík - Amatérská prohlídka oblohy

Bílý Trpaslík - Amatérská prohlídka oblohy jdete na koncert Evy a Vaška s tím, že netušíte žádnou náročnou hudbu, jen sluDodatek: Ještě než odjedeme, Jyřík nás za- níčkové písníčky. I tak výsledek předčí vede do úžasné palačinkárny ...

Více