dům dětí a mládeže znojmo

Komentáře

Transkript

dům dětí a mládeže znojmo
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZNOJMO
Sokolská 8, 66902 Znojmo
Telefon: 515 224 353
fax řed.: 515 222 641
[email protected] www.ddmznojmo.cz
IČ: 70285314
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA č.
„Bohové a hrdinové Olympu“
Název tábora:
Místo konání: Podhradí n/D. Termín: 20.-31.7.2015 (12 dní!!!)
Hlavní vedoucí: Zdeněk FRANK - kontakt: tel.: 515224144, 739878585 e-mail: [email protected]
Konzultace: každou středu od 10:00 do 16:30 hod., přihlášku odevzdat do 30.4.2015
Jméno a příjmení dítěte:
Rod. č.:
Bydliště:
PSČ:
Kontakt: tel.:
e-mail:
Zdr. poj.:
Důležité upozornění rodičů:
Pozn.:
3.700,- Kč // záloha 500,- Kč
Cena tábora:
pro zajištění účasti dítěte na táboře
(částka pokrývá náklady na dopravu, stravu, ubytování, materiálně technické zabezpečení, mzdy pracovníků apod.)
Celková cena za LDT musí být uhrazena do 31.5.2015
Po vyúčtování se případný zůstatek do výše 30,- Kč na jednoho účastníka rekreace nevrací, zůstává na činnost DDM.
Označte způsob platby :
v hotovosti 
složenkou rodiči  bankovním převodem  fakturou zaměstnavatele ( je nutná objednávka od zaměstnavatele) 
(Na základě odevzdané přihlášky bude vygenerován variabilní symbol při zadání do interního systému DDM pro
platbu na účet 6730741/0100 u KB a přijde Vám na Vaši emailovou adresu)
Pokud se ze závažných důvodů Vaše dítě nezúčastní tábora (nemoc, vážná rodinná událost), okamžitě tuto skutečnost nahlaste na naši adresu a předložte písemné
vyjádření lékaře, bude Vám vráceno 80% částky, jinak účtujeme storno poplatek:
29 dní před odjezdem
20%
14 dní před odjezdem 30%
1 týden před odjezdem 40%
v den odjezdu
100%
Potvrzení a souhlas: potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám souhlas s tím, aby DDM Znojmo, Sokolská 8, zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené v Závazné přihlášce a Listu účastníka a též os. data, fotografie a videonahrávky, získané a pořízené v průběhu tábora.
Souhlasím s jejich zveřejněním na webu DDM Znojmo. Přihláška podléhá pravidlům Přihláškového řádu DDM Znojmo, který je dostupný na službě Sokolská 8,
J.Curie 4 a na webových stránkách DDM Znojmo www.ddmznojmo.cz. Uvedený Přihláškový řád jsem si přečetl a souhlasím s jeho podmínkami.
V……………………………….dne:…………………………….
--------------------------------------------------Podpis zákonného zástupce
Došlo dne:………………………………………..
Převzal:………………………………….
Záloha zaplacena dne:…………………………
Převzal:………………………………….
Zájmové vzdělávání * soutěže * akce * tábory