VZ Nadace 2012 - Nadace LANDEK Ostrava

Komentáře

Transkript

VZ Nadace 2012 - Nadace LANDEK Ostrava
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012
Údaje o Nadaci
Název:
Nadace LANDEK Ostrava
Adresa:
Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava
Spojení:
596 262 228 - kancelář nadace
724 133 630 - ředitel nadace
604 168 008 - tajemník nadace
E-mail: [email protected]
Internetové stránky nadace: www.volny.cz/nadace-landek
Založení:
15.7.1994 - původní jako Nadace Muzeum pod Landekem
1.1.1998 - transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně
změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava.
Registrace:
Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne
26.4.1998 Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku
nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2
IČ:
60 34 00 53
DIČ:
CZ 60 34 00 53
Nadační jmění: Stav ke dni 31.12.2012
500 000, - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad
Raiffeisenbank 1005024129/5500
21 100 000, - Kč - kmenové jmění NIF - Termínovaný účet
J&T Banka 3000337766/5800
Statutární zástupci nadace:
Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady
Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace
Řídící normy pro činnost nadace:
Statut Nadace Landek Ostrava
Zásady pro poskytování nadačních příspěvků
Vnitřní předpis nadace pro hospodaření.
Nadace k 31.12.2012 nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice.
Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických
tradic, seznamování veřejnosti s historií hornictví a rovněž projekty, které řeší životní prostředí
v oblasti Národní přírodní památky Landek.

Nadace Landek Ostrava v roce 2012
Ve výroční zprávě za rok 2012 a v jejím kalendáriu je výstižně zdokumentováno dění a aktivita členů
správní rady a dozorčí Nadace Landek Ostrava. I přes pokračující a zhoršující se recesi v České republice
a Evropě se podařilo zabezpečit pro 26 projektů přijatých po dvou kolech výběrového řízení do Nadačního
programu roku 2012. Rovněž se podařilo díky – vhodnému investování i přes neustále snižující se úrokové míry
bankovních domů – získat 825.154,- Kč z výnosů nadačního jmění. Pro realizaci schválených projektů byla nadací
v roce 2012 poskytnuta částka 1,208.962,-Kč.
Potěšující je, že 578 500,- Kč bylo získáno individuálně členy správní rady a dozorčí rady Nadace. Zásadní
byla spolupráce s podnikovou Nadací OKD, která finančně výrazně přispěla k záchraně hornických památek
a k udržování hornických tradic v regionu, v ČR i v zahraničí a rovněž k publikační činnosti.
V souvislosti s revitalizací Landek parku (Hornického muzea) se správní rada a dozorčí rada na svých
zasedáních pravidelně scházela v Kulturním domě v Petřkovicích a jednou jsme byli hosty MOb. Ostrava –
Třebovice. Všech tradičních, každoročně pořádaných akcí, jako bylo setkání s místopředsedou Senátu ČR
Přemyslem Sobotkou v prostorách Senátu ČR, nominace a udělování cen Český permon, 16. Setkání hornických
měst a obcí ČR v Chomutově, celostátní skok přes kůži v Mostě, oslavy Dne horníků v Karviné, oslavy hornického
svátku sv. Barbory v Landekparku a dokonce i 5. Setkání hornických měst Slovenska se zúčastnili členové správní
rady a dozorčí rady nadace. K výměně zkušeností a námětů pro další směřování činnosti nadace proběhlo při
příležitosti svátku sv. Prokopa již 7. společné zasedání správní rady a dozorčí rady nadace se zástupci hornických
neziskových organizací, tj. se zástupci Nadace OKD, Občanského sdružení Barborka, Hornického spolku Prokop,
Moravskoslezské VTS, HGF VŠB-TU, KPHM, Dolní oblasti Vítkovice, Hornického spolku Prokop a redakce týdeníku
Horník.
V rámci regionu jsme se permanentně zabývali podporou projektů rekonstrukce Hornického muzea
v Landek parku, informacemi i prohlídkou k zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovice, které byly završeny zahajovacím
koncertem Janáčkova máje v koncertní síni Gong bývalého plynojemu v květnu 2012 a podporou otevření stálé
expozice hornictví města Havířova „Historie psaná uhlím“ v prosinci 2012. Významná je podpora nadace KPHM,
Techné Ostrava 2012, Landek parku a kulturních akcí na území města. Celoročně jsme přispívali články do
hornického periodika Horník a Hornického zpravodaje KPHM. Potěšitelná je propagace hornických tradic v České
televizi spoluúčastí členů správní rady nadace na 1. Prokopském skoku přes kůži 12. července 2012 v Landek
parku, který byl vysílán v pořadu ČT ,,Na cestě po o
V rámci České republiky jsme přispěli k zhotovení, odhalení a vysvěcení sochy patronky horníků sv. Barbory
v Chodově u Karlových Varů a slavnostního otevření Hornického skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři.
Nadace Landek Ostrava je jedním ze zakládajících členů Fóra dárců ČR a Sdružení hornických a hutnických
spolků ČR, kde jsme se zúčastňovali pravidelně všech setkání. V rámci Fóra dárců ČR jsme po přihlášení a prověření
obdrželi v závěru roku 2012 „Známku kvality“, kterou můžeme využívat ve svých písemnostech. V červnu 2012 na
5. Stretnutiu bánských miest a obcí Slovenska v Banské Štiavnici obdržel člen správní rady nadace Ing. Josef Gavlas
„Čestný odznak ministerstva hospodárstva SR Za zachovanie tradícií“. V listopadu 2012 byl Ing. Gavlas na Valné
hromadě SHHS ČR zvolen místopředsedou tohoto Sdružení, které sdružuje 21 hornických a hutnických spolků ČR
včetně dvou nadací.
Díky své činnosti má Nadace Landek Ostrava dobré jméno i značku nejen v regionu, ale také v České
republice i zahraničí. Hospodářská situace je špatná nejen u nás, ale v některých zemích Evropy je ještě daleko
horší. Letos jsme se poprvé pokusili o získání vlastních finančních prostředků prodejem kalendářů, ale na
vynaložené úsilí byl výsledek pomíjivý. Musíme se neustále snažit, abychom nacházeli řešení k zajištění alespoň
stejné výše finančních prostředků k rozdělení na nadační projekty roku 2013. Dále musíme získávat pro činnost
v nadaci více relativně mladých lidí z hornictví i hutnictví. Je to problém nejen v činnosti naší nadace, ale i v činnosti
téměř všech hornických a hutnických spolků ČR, Slovenska, Polska a Maďarska, jak jsme mohli postřehnout
v závěru roku 2012.
Závěrem bychom chtěli upřímně poděkovat všem sponzorům, firmám i jednotlivcům, městům, městským
obvodům, obcím a Nadaci OKD za finanční podporu, která umožnila plnění Nadačního programu roku 2012
k obnově a zachování hornických památek, udržování hornických tradic a zvyků, publikační a propagační činnosti
a tím realizaci našich cílů, zakotvených ve Statutu nadace.
Těšíme se na další spolupráce a věříme, že Vaše přízeň Nadaci Landek Ostrava bude zachována i v roce 2013.
Ing. Josef Gavlas
člen správní rady Nadace Landek Ostrava

1.2.2012 - J. GAVLAS V SENÁTU S MÍSTOPŘEDSEDOU B.SOBOTKOU
21.4.2012 - 16. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST V CHOMUTOVĚ

Kalendárium 2012
LEDEN
Funkcionáři nadace jednali se šéfredaktorem Horníka Mgr. Lysem o spolupráci v roce 2012.
Dne 9.1. se Ing. Lenart a Ing. Přepiora zúčastnili jednání s ředitelem Nadace OKD
Ing. Suchánkem k problematice spolupráce v roce 2012.
ÚNOR
Dne 01.02. se Ing. Gavlas zúčastnil setkání s místopředsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou
v Praze. Nadace obdržela pamětní list k tomuto setkání.
Dne 02.02. se Ing Gavlas zúčastnil v Praze jednání Asociace nadací v rámci Fóra dárců.
Dne 19.02. se nadace zapojila do akce na udělení Známky kvality, které organizovalo Fórum
dárců
BŘEZEN
Dne 16.03. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili jednání SHHS v Příbrami. Hornické
konzilium posuzovalo návrhy na udělení ceny Český Permon 2012 a valná hromada řešila
organizační záležitosti.
DUBEN
Dne 10.04. se PhDr. Hamza zúčastnil zahájení „Festivalu malé hudby“, pořádaného
v kulturním domě a v Husově sboru v Michálkovicích.
Dne 19.04. se Ing. Lenart zúčastnil Dne Země v Porubě, kde se nadace prezentovala
grafickým panelem.
Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas se zúčastnili 16. setkání hornických měst a obcí, pořádaného ve
dnech 20.-22.04. v Chomutově.
Dne 21.04. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili v Chomutově mimořádné valné
hromady SHHS. Na jednání byly schváleny nové stanovy sdružení a ideové zásady pro
udělování ceny český Permon.
Dne 27.04. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Vychopeň zúčastnili celostátního „skoku přes kůži“,
konaného v Mostě.
KVĚTEN
Dne 15.05. se Ing. Vychopeň zúčastnil za nadaci výroční schůze Klubu přátel Hornického
muzea v Ostravě.
Dne 17.05. se Ing. Kimer, CSc. a Ing.Mojžíšek zúčastnili zahajovacího koncertu Janáčkova máje
v koncertní síni GONG, vybudované v bývalém plynojemu v Dolní oblasti Vítkovice.
Dne 24.05. byla uskutečněna exkurze členů správní a dozorčí rady nadace do Dolní
oblasti Vítkovice.
Zasedání správní a dozorčí rady se uskutečnilo na pozvání MOb v Třebovicích.
ČERVEN
Ing. Gavlas se zúčastnil ve dnech 21. až 24.6. 5. stretnutia banských miest a obcí v Banské
Bystrici a obdržel zde čestný odznak ministerstva hospodárstva SR „Za zachovanie tradicií“.
Dne 26.06. bylo v kulturním domě v Petřkovicích uskutečněno již sedmé společné zasedání
hornických neziskových organizací u příležitosti hornického svátku sv. Prokopa.
Dne 29.06. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili slavnostního otevření Hornického
skanzenu Dolu Jan Šverma v Žacléři.

ČERVENEC
Dne 12.07. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili v Harendě na Landek Parku natáčení
1. Prokopského skoku přes kůži.
SRPEN
V měsíci srpnu byla provedena v kanceláři nadace výměna oken. Z tohoto důvodu byl
částečně na zhruba týden omezen provoz kanceláře nadace.
Dne 11.08. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili odhalení a svěcení sochy sv. Barbory
v Chodově u Sokolova.
Dne 19.08. se Ing. Gavlas zúčastnil oslav 10. výročí vzniku Malokarpatského hornického
spolku v Pezinku.
ZÁŘÍ
Dne 01.09. se zúčastnili Ing. Tabášek a Ing. Kurial oslav Dne Horníků v Karviné.
Dne 23.09. oslavil 80.té narozeniny dlouholetý člen dozorčí rady nadace Ing. Karel Šmaus.
Ing. Gavlas se zúčastnil Šachťáku“ na Dole Michal.
ŘÍJEN
Ve dnech 17. a 18.10 proběhl v DK POKLAD v Porubě Mezinárodní festival TECHNÉ OSTRAVA
2012. Za nadaci se zúčastnili Ing. Tabášek a Ing. Gavlas. V rámci festivalu pak předal Ing. Lenart
Prof. Grygárkovi „Cenu Ing. Vopaska“, udělenou na návrh nadace za celoživotní dílo v oblasti
hornictví.
LISTOPAD
Dne 13.11. se Ing. Počta, CSc. zúčastnil v Domě knihy Librex vernisáže výstavy Miloše Poláška
Akt/RE-ART.
Dne 15.11. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení hornických
a hutnických spolků konané v Jihlavě. Místopředsedou SHHS byl zvolen Ing. Gavlas.
Dne 16.11. se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc., PhDr. Hamza a Ing. Gavlas zúčastnili v multifunkční
aule GONG ve Vítkovicích konference k ukončení projektu „Zpřístupnění a nové využití
Národní kulturní památky Vítkovice“.
Dne 22.11. se Ing. Gavlas zúčastnil vyhodnocení 4. ročníku soutěže Nadace OKD o nejlepší
projekt roku 2012, která se uskutečnila v kompresorovně na Landek Parku.
PROSINEC
Dne 03.12. vystoupil Ing. Gavlas s příspěvkem o činnosti nadace na záchraně hornických
památek na konferenci pořádané KPHM na VŠB Ostrava.
Dne 04.12. se Ing. Lenart a Ing. Gavlas zúčastnili v kompresorovně na Landek Parku tradiční
oslavy hornického svátku sv. Barbory, pořádaného KPHM.
Dne 06.12. obdržela nadace zprávu, že Fórum dárců udělilo nadaci „Známku kvality“, kterou
může využívat jako záruku kvalitní činnosti ve svých propagačních materiálech.
Dne 10.12. se Ing. Přepiora, Ing. Gavlas a Ing. Kurial zúčastnili v kulturním domě v Havířově
otevření výstavy„Historie psaná uhlím“
Na poslední zasedání správní a dozorčí rady v roce byli přizváni představitelé Dolní oblasti
Vítkovice , Landek Parku a KPHM v Ostravě.

29.5.2012 - ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V TŘEBOVICÍCH
25.6.2012 - 7. SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVEK

Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2012
V měsíci listopadu došlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady nadace.
Ing. Petr Vychopeň abdikoval na funkci člena správní rady nadace a na jeho místo byl zvolen členem
správní rady Jan Becher.
Členem dozorčí rady byl posléze zvolen Ing. Petr Vychopeň místo Ing. Karla Šmause, který
se rozhodl dále nekandidovat.
Ing. Miroslav Lenart
předseda správní rady
Ing. Josef Kimer, CSc.
ředitel Nadace
Ing. Pavel Mojžíšek
pokladník a správce nadačního jmění
Ing. Jaroslav Přepiora
tajemník Nadace
Jiří Dřevjaný
Ing. Čestmír Vlček
Ing. Miloslav Laipert
Ing. Josef Gavlas
Ing. Petr Vychopeň do 11/2012
Ing. Jan Počta, CSc.
Ing. Radomír Tabášek
Ing. Jan Kurial
Jan Becher od 11/2012

Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2012
PhDr. Pavel Hamza
předseda dozorčí rady
Ing. Aleš Stejskal
Ing. Karel Šmaus do 11/2012
Ing. Petr Vychopeň od 11/2012


29.5.2013
25.6.2013

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
Rozvaha (bilance)
v zjednodušeném rozsahu
ke dni . 31.12.2012 . . . .
(v tisících Kč)
IČ
60340053

Název, sídlo, právní forma a
předmět činnosti účetní jednotky
Nadace Landek......
Prokešovo nám. 6...
728 30 Ostrava.......
................................
................................
................................
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
Výkaz zisku a ztráty
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
v zjednodušeném rozsahu
ke dni . 31.12.2012 . . . .
(v tisících Kč)
IČ
60340053

Název, sídlo, právní forma a
předmět činnosti účetní jednotky
Nadace Landek....
Prokešovo
nám. 6
...............................
..728 30 Ostrava ....
..............................
.............................


VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU 2012.
Do Nadačního programu roku 2012 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno
27 projektů a dva projekty vlastní. Realizováno bylo 26 projektů, z toho jeden vlastní projekt.
Projekty číslo 368 a 392 byly stornovány přihlašovateli, vlastní projekt 377 byl stornován nadací.
PROJEKT 365
HORNICKÝ KALENDÁŘ – TĚŽNÍ VĚŽE 2013.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt nadace
10/2012
KULTURA
100 000,- Kč
Smíšené – z fundraisingu a z NIF
Další - již patnáctý ročník - vydání hornického kalendáře s motivy těžních věží Ing. Vopaska byl
tentokrát doplněn o tužkokresby Prof. Prokopa. Pro financování vlastního projektu použila nadace
prostředky získané z grantu Statutárního města Ostravy, Statutárního města Havířova a dále
nadační dary firem Green Gas DPB a.s. a Lamega s.r.o. Část nákladů projektu byla rovněž hrazena
z výnosů z NIF.
PROJEKT 366
UMÍSTĚNÍ SOCHY sv. BARBORY V KOSTELE
sv. VAVŘINCE V CHODOVĚ.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Hornický spolek SOLES CHodov, občanské sdružení
10/2012
KULTURA
35 000,- Kč
NIF
Nadace podpořila projekt hornického spolku SOLES, který je členem Sdružení hornických
a hutnických spolků. Projekt řešil instalaci sochy hornické patronky sv. Barbory v kostele sv. Vavřince
v Chodově, kde jsou pořádány společensko – kulturní akce. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 367
OSVĚTLENÍ MINERALOGICKÉ SBÍRKY.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Občanské sdružení MELCHIOR
06/2012
VZDĚLÁNÍ
30 000,- Kč
Fundraising
Projekt řešil instalaci osvětlení mineralogické sbírky, která je ve vlastnictví občanského
sdružení a slouží pro vzdělání mládeže na biskupském gymnáziu v Ostravě – Porubě.
Pro financování projektu použila nadace prostředky získané fundraisingem od firem OZO Ostrava,
EXPOL-TRADE a THK-ČECHPOL.
PROJEKT 368
SBORNÍK O DOLOVÁNÍ ČERNÉHO UHLÍ
V OBLASTI RTYŇSKO – BOHDAŠÍNSKÉ
NA JESTŘEBÍCH HORÁCH.
Přihlašovatel: Václav JIRÁSEK, fyzická osoba
PROJEKT BYL STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM
PROJEKT 369
KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO
ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE 2012.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
MÁJOVÁK, dechový orchestr ,Karviná, občanské sdružení
08/2012
KULTURA
60 000,- Kč
Smíšené – z fundraisingu a z NIF.
Nadace již tradičně podporuje koncertní aktivity dechového orchestru Májovák, který vychází
z tradic hornických dechovek. Projekt podpořil 2 koncertní vystoupení tohoto orchestru. Pro
financování projektu použila nadace nadačních darů od firem MTA Ostrava, AUTO HELLER, Jiří
VANĚK, THK-ČECHPOL a od MOb Slezská Ostrava. Projekt byl rovněž financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 370
FESTIVAL MALÉ HUDBY.
Přihlašovatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice,
státní správa
05/2012
KULTURA
40 000,- Kč
Fundraising.
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Projekt řešil podporu koncertních vystoupení v kulturním domě a v Husově sboru
v Michálkovicích. Čtyři festivalová vystoupení byly zaměřeny na na vystoupení umělců
s netradičními, a exotickými hudebními nástroji. Pro financování projektu použila nadace
prostředky získané z nadačních darů GEMEC-UNION, DALKIA ČR, EKOSTAV-MORAVIA a ze smlouvy o
spolupráci s RENOMIA a.s.
PROJEKT 371
16. SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH
MĚST A OBCÍ V CHOMUTOVĚ.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
05/2012
KULTURA
55 000,- Kč
Smíšené – z fundraisingu a N I F
Projekt řešil zajištěni prezentace hornických neziskových organizací Ostravy na dalším
ročníku „setkání“, na kterém se prezentují především představitelé měst a obcí, ale i neziskové
organizace Sdružení hornických a hutnických spolků.
Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem
Vítkovice a.s., Lamega s.r.o. a daru MOb Petřkovice. Projekt byl rovněž financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 372
HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
10/2012
KULTURA
25 000,- Kč
NIF
Další ročník zaznamenání na DVD společensko-kulturních akcí především „Klubu“, ale
i hornických neziskových organizací. Zpracovaný materiál slouží jako prezentační a propagační
materiál. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 373
HORNICKÝ ZPRAVODAJ.
Přihlašovatel:
Termíny realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
12/2012
KULTURA
40 000,- Kč
NIF
Nadace podpořila další ročník vydávání Hornického zpravodaje. Tento čtvrtletník přináší
informace o činnosti neziskových organizací, články o vývoji a významu hornictví a společenskou
rubriku. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 374
KULTURNÍ DĚDICTVÍ ROSICKO - OSLAVANSKÉ
PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACE.
Přihlašovatel:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava,
příspěvková organizace
12/2012
KULTURA
80 000,- Kč
Fundraising.
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Vydaná publikace prezentuje průmyslový rozvoj oblasti Jižní Moravy, založený na dobývání
uhlí v Rosicko-Oslavanském revíru.
Pro financování výše uvedeného projektu použila nadace prostředky získané z nadačních
darů firem UNIGEO, FITE, ENEZA, AWT, SmVaK, Šrot Gebeshuber, OKD-HBZS , dále od Města Orlová
a především nadační příspěvek Nadace OKD.
PROJEKT 375
PUBLIKACE „DOLOVÁNÍ NA PODBLANICKU“.
Přihlašovatel:
Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim,
občanské sdružení.
11/2012
KULTURA
20 000,- Kč
NIF
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Kniha zachycuje historii těžby nerostných surovin pod vrchem Blaník a to od středověku až po
současnost. Projekt financovaný z NIF podpořil oblast seznamování veřejnosti s historií hornictví.

PROJEKT 376
TRADICE HORNICTVÍ – PRACOVNÍ LISTY.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
11/2012
KULTURA/VZDĚLÁNÍ
20 000,- Kč
NIF
Projekt řešil vydání pomůcky pro výuku – informační brožury formátu A 4, která zachycuje
historii dobývání uhlí v Petřvaldě. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 377
KŘEST HORNICKÉHO KALENDÁŘE 2013.
Přihlašovatel:
NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt
PROJEKT BYLY STRORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM.
PROJEKT 378
GALERIE ZDRAVÉHO MĚSTA 2012.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
KARVINÁ 2000, obecně prospěšná společnost
12/2012
KULTURA
40 000,- Kč
NIF
Nadace podpořila pořádání výstav ve foyer Slezské univerzity v Karviné. Výstavy zachycují
společenské a kulturní dění ve města a jsou zde prezentování nejen místní umělci, ale v rámci
příhraniční spolupráce i umělci z Polska. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 379
KAHAN CUP 2012.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení
10/2012
DĚTI
44 000,- Kč
Fundraising
Nadace podpořila další ročník turnaje v košíkové mládeže. Součástí turnaje je návštěva
hornické expozice Landek Parku a seznámení s hornickými tradicemi Ostravy.
Pro financování projektu byly použity prostředky získané z nadačních darů od firem GARÁŽE
OSTRAVA, KOEXPRO a RENOMIA a.s., dále od RBP – Zdravotní pojišťovny a rovněž od obcí
Markvartovice, Šilheřovice, Ludgeřovice, Lužice, města Petřvald a MOb Vítkovice.
PROJEKT 380
OPRAVA OBJEKTU STOLÁRNY V AREÁLU
LANDEK PARKU – KULTURNÍ PAMÁTKA - 1. ETAPA.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Vítkovice Holding a.s.
11/2012
KULTURA
200 000,- Kč
Fundraising
Objekt bývalé stolárny, který je kulturní památkou byl poškozen požárem. Projekt řešil jako
první etapu opravu tohoto objektu po požáru. Další etapou bude v příštím roce výstavba střediska
pro cykloturistiku. Projekt byl financován z nadačního příspěvku NADACE OKD.
PROJEKT 381
ZACHOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII
PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub plynárenské historie, občanské sdružení
11/2012
KULTURA
30 000,- Kč
NIF
Projekt řešil příspěvek nadace pro zachování expozice o historii plynárenství na Ostravsku,
která je umístěny v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. Projekt byl financován
z výnosů z NIF.

29.8.2012 - ŽACLÉŘ
11.8.2012 - CHODOV

SPONZOŘI ROKU 2012
MĚSTA:
PETŘVALD
ORLOVÁ
BOHUMÍN
OBCE:
ŠILHEŘOVICE
LUŽICE
STONAVA
SLEZSKÁ OSTRAVA
PORUBA
TŘEBOVICE
MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:
PETŘKOVICE
VÍTKOVICE
OKD, a.s.:
ZÁSOBOVÁNÍ
IT
BANKY
A POJIŠŤOVNY:
RENOMIA
RBP POJIŠŤOVNA
NADACE:
FYZICKÉ OSOBY:
ING. PŘEMYSL POSPĚCH

PODNIKY A PODNIKATELÉ:
R
RENT - king, s.r.o.
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

TECHNÉ 2012
10.12.2012 - HAVÍŘOV - VÝSTAVA

PROJEKT 382
PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
07/2012
JINÉ
10 000,- Kč
Fundraising
Projekt řešil příspěvek nadace k zajištění výroční plenární schůze KPHM, která řeší nejen
výsledky roční práce, ale i spolupráci s hornickými neziskovými organizacemi.
Pro financování projektu využila nadace prostředky získané z nadačních darů firmy TEAM
MAAT a příspěvku MOb Poruba a Ing. Přemysla Pospěcha.
PROJEKT 383
SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA
U PŘÍLEŽITOSTI HORNICKÉHO SVÁTKU SVATÉ BARBORY.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
12/2012
KULTURA
10 000,- Kč
NIF
Příspěvek nadace k zajištění již tradiční oslavy hornického svátku sv. Barbory, konané na
Landek Parku jako udržování hornických tradic. Současně je zde prezentována činnost hornických
neziskových organizací. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 384
VYDÁNÍ HORNICKÝCH POVÍDEK
GUSTAVA MORCINKA V ČEŠTINĚ.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Sdružení přátel polské knihy, občanské sdružení
12/2012
KULTURA
40 000,- Kč
NIF
Nadace podpořila vydání publikace povídek známého polského spisovatele, který napsal
příběhy z hornického prostředí. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 385
PAVEL HELEBRAND „JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA“.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Ilona KUČEROVÁ, fyzická osoba
12/2012
KULTURA
30 000,- Kč
NIF
Projekt podpořil uspořádání čtyř koncertů v kostele sv. Václava v Ostravě. Vánoční zpěvohra
byla iniciována legendami ze života sv. Františka z Assisi. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 386
5. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ
SLOVENSKA – BANSKÁ ŠTIAVNICA.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
08/2012
KULTURA
10 000,- Kč
NIF
Projekt řešil zajištění účasti hornických neziskových organizací Ostravska na 5. setkání
hornických měst a obcí v Banské Štiavnici, kterého se zúčastnili členové Sdružení hornických
a hutnických spolků. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 387
VÝSTAVA „HISTORIE PSANÁ UHLÍM“.
HORNICKÉ TRADICE PARTNERSKÝCH MĚST
HAVÍŘOV – JASTRZEMBIE.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
12/2012
KULTURA
85 000,- Kč
NIF
Stálá výstava v Havířově zachycuje vliv hornictví na rozvoj oblasti Karvinska a především
Havířova a současně vzájemné ovlivnění života a tradic v rámci Slezska při spolupráci s městem
Jastrzembie. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 388
MONOGRAFIE „KRAJINA Z DRUHÉ RUKY“
NOVÁ IDENTITA PRŮMYSLOVÉ KRAJINY
A SPECIFIKA TVORBY ZELENĚ
V POSTINDUSTRIÁLNÍCH AREÁLECH.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Ing. Daniel Matějka, fyzická osoba
11/2012
KULTURA
29 962,- Kč
NIF
Vydaná knihy má být inspirací pro revitalizaci průmyslových areálů podle zkušeností a vzorů ,
uplatněných při útlumu některých lokalit v Německu. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
PROJEKT 389
4. TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ GEOMECHANICKÉ
A GEOFYZIKÁLNÍ KOLOKVIUM.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce
06/2012
VZDĚLÁNÍ
30 000,- Kč
Fundraising
Podpora nadace pro uspořádání kolokvia s mezinárodní účastíi o nejnovějších poznatcích
z oboru geofyziky a geomechaniky. Projekt byl financován z nadačních darů firmy Polcarbo, daru
Města Bohumína a příspěvku Nadace OKD.
PROJEKT 390
KRAJINA NAD POKLADEM.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Občanské sdružení STREET PLZEŇ.
11/2012
KULTURA
50 000,- Kč
NIF
Obsáhlá publikace autora Jana Drnka zachycuje hornickou činnost a pozůstatky po ní
v oblasti Plzeňska. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 391
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ A TELEVIZNÍCH
POŘADŮ O TECHNICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH
PAMÁTKÁCH. TECHNÉ OSTRAVA 2012.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Dům kultury POKLAD, příspěvková organizace
11/2012
KULTURA
50 000,- Kč
Fundraising
Podpora dalšímu ročníku festivalu o technických a průmyslových památkách a udělování
Ceny Ing. Stanislava Vopaska za zásluhy o individuální přínos k záchraně památek.
Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem OVaK,
POL-ALPEX, MARKAGRO, MONTANEX a z nadačního příspěvku Nadace OKD.
PROJEKT 392
ZÁCHRANA UNIKÁTNÍ HUTNICKÉ PAMÁTKY.
LORENZOVY DŘEVOUHELNÉ HUTĚ NA DRAKOVĚ.
Přihlašovatel:
Spolek přátel Vrbenska, občanské sdružení
PROJEKT BYL STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM.
PROJEKT 393
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JAROSLAVU VOGELOVI.
Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie:
Nadační příspěvek:
Financování:
Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
12/2012
KULTURA
45 000,- Kč
NIF
Projekt podpořil instalování pamětní desky na jeho rodném domě dirigentu Jaroslavu
Vogelovi jako významné osobnosti Ostravy. Projekt byl financován z výnosů z NIF.
OSTRAVA ÚNOR 2013.

4.12.2012 - BARBORKA
24.5.2012 - EXKURZE ČLENŮ SR a DR V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2012 - REKAPITULACE.
•
Rozdílná hodnota nadačních příspěvků dle této tabulky oproti účetní uzávěrce
vyplývá z časového rozlišení poskytovaných nadačních příspěvků.

REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
PODLE OBLASTÍ PODPORY
* věcný dar

REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
DLE DÁRCŮ
* věcný dar

REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
PODLE PŘÍJEMCŮ
* věcný dar








Vytiskla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

Podobné dokumenty

Usnení krajského soudu

Usnení krajského soudu Podle ust. § 75 zákona č, 3o4l2o73 sb., o Veřejných rejstřících práVniclďch a íyzických osob, V platném znéník íízeníje příslušný soud ( rejstříkový soud), V jehož obvodu je obecný soud fyzické neb...

Více

Nadace VZ 2014 - Nadace LANDEK Ostrava

Nadace VZ 2014 - Nadace LANDEK Ostrava zvláště tvrdě dopadla na podniky v Moravskoslezském kraji. To se projevilo v tom, že nadace získala ve srovnání s rokem 2012 o 250 000,- Kč méně na příspěvcích pro svoji činnost. Přesto se nadaci z...

Více

Hornický zpravodaj IV-15

Hornický zpravodaj IV-15 členů v České republice a prostřednictvím členství v Evropském sdružení hornických a hutnických spolků (VEBH) i v rámci Evropské unie. Jsme hrdi na to, že jedním ze spolků tohoto Sdružení je i náš ...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Příměstský tábor – Vodní svět Kolín

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Příměstský tábor – Vodní svět Kolín Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. ...

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2. Předmětem činnosti dle zřizovací listiny je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v domově pro osoby se zdra...

Více

číslo 1/2015 - Sdružení hornických odborů (SHO)

číslo 1/2015 - Sdružení hornických odborů (SHO) Jsme na spodní hranicinení kam ustoupit ! ! ! Rada SHO se na svém jednání velmi intenzivnì zaobírala souèasnou situací v OKD a v souvislosti s úvahami zamìstnavatele o úpravì stávající Kolektivní s...

Více