VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ X. ROČNÍK SOUTĚŽE O

Komentáře

Transkript

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ X. ROČNÍK SOUTĚŽE O
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ
X. ROČNÍK SOUTĚŽE
O PUTOVNÍ POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
13. a 14. září 2014
Akce se koná za finanční podpory Kraje Vysočina a obce Rohozná
9tWČ]RYpMHGQRWOLYêFKURþQtNĤ
Rok
-PpQRSVD-feny
3OHPHQR
%RG\
9ĤGFH
3RĜDGDWHO
2005
)HGUD]ýHSHUiNX
KO
494
6HPHUiG9ODGLPtU
206-LKODYD
2006
%RQQ\%ODKXG
POI
492
âNDU\G/DGLVODY
206+DYO%URG
2007
*HRUJH]ýHSHUiNX
KO
487
6HPHUiG9ODGLPtU
2067ĜHEtþ
2008
)HGUD]ýHSHUiNX
KO
495
SHPHUiG9ODGLPtU
206+DYO%URG
2009
8WKDYRP:XONDERGHQ
NDO
492
0DãHN-LĜt09'U 206-LKODYD
2010
,UPD]H6WUDåLãĢVNêFKOHVĤ PP
493
+UEHN-LĜt
2063HOKĜLPRY
2011
+LS]2XOHKOt
KO
489
'XIHN9ODGLPtU
2067ĜHEtþ
2012
,JRU]0DUWLQLFNêFKKiMĤ
KO
493
6HPHUiG9ODGLPtU
206äćiUQ6i]
2013
$ODLQRG.ĜLãĢiORYpVNiO\
KO
468
-DURVODY1HþDV
206+DYO%URG
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Jihlava
ve spolupráci s MS Rohozná a Městskou správou lesů
Pelhřimov, s.r.o.
pořádají
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
ve dnech 13. 9. - 14. 9. 2014
X. ročník
VŠESTRANNÝCH ZKOUŠEK OHAŘŮ
o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina
Organizační výbor
Ředitel:
Zástupce:
Správce:
Ekonom:
Jednatel:
Veterinární služba:
Trubači:
Ing. Josef Beran
Pavel Rod
Ing. Martin Kodeš
Ing. Petr Paul
Marie Deržmíšková
MVDr. Karel Křen
Trubači z Vochoze
Čestné předsednictvo
Hejtman Kraje Vysočina:
Radní Kraje Vysočina:
Starosta obce Rohozná:
Předseda OMS Jihlava:
Jednatel MSL Pelhřimov, s.r.o.:
MUDr. Jiří Běhounek
Zdeněk Chlád
František Venkrbec
Ing. Josef Prokeš
Ing. František Kučera
Vrchní rozhodčí:
Velké pole:
Drahomír Bambula
Marek Hrůza
Ing. Václav Šotola
Robert Nerad
Jiří Hrbek
Jaroslav Košťál
Jiří Dufek
František Bambas
MUDr. František Nahodil
Milan Musil
Miloš Nováček
Jiří Liška
Miroslav Zadražil
Petr Martin
Josef Bartoška
Miloslav Kopic
Rozhodčí
Malé pole:
Voda:
Lesní práce – barvy:
vlečky:
drobné disciplíny:
Program
Sobota 13. 9. 2014
do 7:30
sraz účastníků na návsi v Rohozné
od 7:30
prezentace a veterinární prohlídka psů, focení
8:30
slavnostní zahájení a rozlosování do skupin
9:00
odjezd po skupinách k prvnímu dni zkoušek
19:00
společenský večer (raut) pro účastníky, rozhodčí, sponzory, hosty
a veřejnost v restauraci Na Myslivně v Rohozné
20:00
taneční zábava v sále v restauraci Na Myslivně
21:00
ukázka loveckých signálů
Neděle 14. 9. 2014
8:00
společný nástup účastníků zkoušek na návsi v Rohozné, zahájení
druhého dne zkoušek
8:15
odjezd účastníků zkoušek po skupinách na příslušné disciplíny
17:00
slavnostní vyhlášení výsledků zkoušek a předání cen
18:00
slavnostní závěr zkoušek
Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky
• Zkouší se podle platného Zkušebního řádu vydaného ČMMJ, z.s., 1. 4. 2014.
• Na zkouškách může startovat 24 psů registrovaných v Plemenné knice FCI.
• Vůdce psa nesmí být mladší 15 let.
• Vůdce se dostaví v čase na místo určené těmito propozicemi. Musí být vhodně
myslivecky ustrojen, s potřebnými pomůckami pro vedení psa, loveckou zbraní
a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy. Současně musí být pojištěn pro
případ odpovědnosti za škody dle ust. Zákona č. 449/2001 Sb.
• Před zahájením zkoušek předloží každý vůdce originál průkazu původu psa+očkovací průkaz psa nebo veterinární pas.
• Vůdce je povinen dodržovat veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky loveckých psů
platného od 1. 4. 2014. Pověřená osova odpovídá mimo jiné za dodržování Zákona na ochranu zvířat č. 246/92 Sb., v úplném znění, zejména § 4 a § 8 zákona
a Zákona č. 77/2004 Sb., kterým se zakazuje i propagace týrání zvířat.Vůdce psa
odpovídá za případné škody psem způsobené. Pořadatel neručí za poranění nebo
ztrátu psa.
• Psi, kteří se právě nebudou podrobovat zkoušce, musí být zajištěni tak, aby nenarušovali průběh zkoušek. Volné pobíhání psů je zakázané.
• Ke zkouškám nebude připuštěn vůdce psa bez uhrazených stanovených poplatků.
Startovné a ostatní poplatky
Základní startovné:
Sleva pro člena ČMMJ 50%:
Vůdce požadující střelce:
Poplatek za použití honitby:
3 000,-Kč
1 500,-Kč
100,-Kč (střelci nutno uhradit ráno při zahájení zk.)
200,-Kč (vůdce uhradí uživateli ráno při zahájení zk.)
Stanovený poplatek musí být uhrazen současně s podáním přihlášky, buď v hotovosti v sekreteriátu OMS Jihlava, nebo převodem na č.ú.: 672406003/0300, VS:
tetovací číslo psa, nejpozději však do 31. 8. 2014.
Veterinární podmínky
• Psi musí být klinicky zdaví - zodpovídá majitel (vůdce) psa.
• Psi od stáří 6ti měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této
vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona (očkovací průkaz,
pas).
• Ke zkouškám budou připustěni psi, kteří prošli stanovenou veterinární prohlídkou.
Nácviky
Nácviky proběhnou v neděli ve dnech 31. 8. a 7. 9. 2014 vždy od 9:00 hod. Sraz
účastníků na návsi v Rohozné před budovou MS (restaurace Na Myslivně).
Kontakt: Ing. Josef Beran, tel. 604 239 026
Zvěř pro nácvik si každý účastník zajistí sám.
Ubytování a stravování
Ubytování je přímo zajištěno bez objednání pro delegovaný sbor rozhodčích a technické pracovníky. Vůdci psů a ostatní zájemci si ubytování zajišťují sami - viz.nabídka.
Hotel Křemešník, Křemešník 4, Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 303 430,
431, http://www.hotelkremesnik.cz/
Stravování bude zajištěno po oba dva dny v prostorách probíhajících zkoušek
a v restauraci Na Myslivně v Rohozné.
Statut Všestranných zkoušek ohařů o putovní pohár hejtmana
Kraje Vysočina
Krajská koordinační myslivecká rada Kraje Vysočina za účastí předsedů kynologických komisí OMS a zástupců Kraje Vysočina na svém zasedání 5. 9. 2007 rozhodla
pokračovat v již započaté tradici Všestranných zkoušek ohařů pod záštitou hejtmana
Kraje Vysočina o putovní pohár hejtmana, a to od roku 2008 podle nového statutu
schváleného Krajskou koordinační mysliveckou radou a předsedy kynologických komisí OMS dne 11. 3. 2008 v Havlíčkově Brodě. Všestranné zkoušky ohařů o putovní
pohár hejtmana Kraje Vysočina budou pořádany každoročně v jednom OMS Kraje
Vysočina, a to v abecedním pořádku: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč
a Žďár nad Sázavou. V případě, že by některý OMS v příslušném roce, kdy na něj
vyjde pořadatelství, nemohl zkoušky pořádat, musí toto v dostatečném předstihu (nejpozději do 31.8. předcházejícího roku) nahlásit předsedovi Krajské koordinační myslivecké rady a tím bude pořadatelství posunuto o jedno místo. Pořádající OMS zajistí
zápis vítěze na putovní pohár. Všestranné zkoušky ohařů o putovní pohár hejtmana
Kraje Vysočina budou probíhat podle platného zkušebního řádu.Všestranných zkoušek ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina se zúčastní maximálně 24 ohařů,
a to 20 ohařů z Kraje Vysočina tak, že každý OMS má právo vyslat na tyto zkoušky
4 ohaře a 4 ohaři budou doplněny z celé ČR.
Vítězný pes nebo fena obdrží titul „Všestranný vítěz Kraje Vysočina“.
Při zkouškách musí být dodržována pravidla a podmínky stanovené „Řádem na ochranu zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů“.
Přihlášky bude přijímat pořádající OMS. Základní poplatek za zkoušky bude 3 000,Kč. Vůdcům, členům ČMMJ bude poskytnuta sleva 50% , tj. 1 500,-Kč. Tento poplatek je závazný pro všechny OMS Kraje Vysočina. V případě nenaplnění stanoveného
počtu 24 ohařů má přednostní právo na doplnění pořádající OMS.
Každý rozhodčí si deleguje 3 rozhodčí, celkem 15 rozhodčích – 3 rozhodčí pro velké
pole, 2 pro malé pole, 2 u vody, 3 na barvách, dva na vlečkách a 2 na drobných
disciplínách. Vrchní rozhodčí bude delegován z pořádajícího OMS.
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK JIHLAVA
Okresní myslivecký spolek Jihlava je
organizační součástí největší myslivecké
organizace v naší republice – Českomoravské myslivecké jednoty. OMS nepatří
k nejpočetnějším, ale svým významem
a aktivitami se řadí na přední místo.
Počet evidovaných členů ČMMJ se
pohybuje kolem 900. Členové OMS vykonávají myslivost ve 104 uznaných honitbách v působnosti dvou obcí s rozšířenou
působností – územního obvodu Magistrátu
města Jihlavy a územního obvodu města Telče. Honitby s výměrou
107 787 ha se nacházejí v kopcovité krajině s nadmořskou výškou
500 – 850 m nad mořem. Největší podíl honebních pozemků tvoří
zemědělská půda, následuje les s převážně smrkovými porosty a dále
malý podíl tvoří vodní a ostatní plochy. Nejvýznamnější zvěří je
zvěř srnčí, dále se vyskytuje prase divoké, zvěř jelení, daňčí, mufloní
a drobná ( zajíc, bažant, kachna ).
OMS spolupracuje se svými členy v jejich mysliveckých sdruženích a to formou uzavřených smluv o součinnosti. Aktivity OMS
jsou otevřené nejen pro všechny zájemce z bývalého okresu, ale i pro
všechny ostatní. Zástupci OMS se aktivně zúčastňují vlastních akcí
i akcí pořádaných ČMMJ a vytvářejí tak povědomí o existenci a významu OMS v naší společnosti.
Aktivity OMS jsou pestré a zahrnují v sobě všechny myslivecké
odbornosti. Týkají se hlavně kultury a propagace, práce s mládeží,
vzdělávání, loveckého střelectví a lovecké kynologie.
Každoročně OMS organizuje přípravný kurz a pořádá zkoušky
z myslivosti pro cca 20 uchazečů. Tito se po úspěšně vykonaných
zkouškách návazně stávají novými členy ČMMJ a průběžně omlazují členskou základnu. Podle zájmu z mysliveckých sdružení pořádá OMS také zkoušky pro myslivecké hospodáře. OMS podporuje
kroužek mladých přátel myslivosti při DDM v Telči a jejich přípravu
v soutěži ČMMJ O zlatou srnčí trofej. Kladně je hodnoceno tradiční
pořádání Svatohubertské mše spojené s koncertem lovecké hudby.
Každoroční střelecké akce rozšířil OMS o atraktivní vnitřní soutěž o putovní pohár předsedy OMS, která je dotovaná hodnotnými
cenami.
Kynologické aktivity OMS jsou významné svým rozsahem, který uspokojuje veškeré požadavky členů OMS na zkoušky lovecké
upotřebitelnosti jejich psů. Každoročně zkoušky absolvuje cca 150
psů. Úroveň organizace a zabezpečení kynologických akcí je vždy
vysoká a většina účastníků se ráda vrací.
OMS Jihlava plní své poslání, váží si svých členů a poskytuje
jim potřebný odborný servis.
Ing. Josef Prokeš – předseda OMS
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROHOZNÁ
Myslivecké sdružení Rohozná bylo založeno v lednu roku 1951
na veřejné schůzi v místním hostinci. Zakládající členové: Jan Jílek,
Stanislav Rod, Josef Rod, František Růna, Jan Kos, František Beran,
František Švejda, František Musil. Současná členská základna je
19 členů.
Myslivecké sdružení Rohozná po několika změnách výměry
hospodaří v současnosti v pronajaté honitbě převážně polního charakteru o rozloze 786 ha. V této honitbě jsou stanoveny normované
stavy srnčí, zaječí a bažantí zvěře. Od jara do podzimu se v zemědělských kulturách objevuje zvěř černá. Během roku je možné
v honitbě spatřit koroptev polní, holuba hřivnáče, kachnu divokou,
lišku obecnou, jezevce lesního, vránu obecnou, sojku obecnou,
straku obecnou, káně lesní, poštolku obecnou, krahujce obecného,
jestřába lesního, motáka pochopa, a jiné.
Myslivci pečují celoročně o zvěř a to jak formou přikrmování v době potravní nouze, tak například spoluprácí se zemědělci
v době senosečí, kdy ochraňují zejména srnčí zvěř před vysečením.
Každý člen mysliveckého sdružení má na svém úseku vybudovaný krmelec pro srnčí zvěř, jesličky pro zajíce, zásyp pro bažanty
a slanisko. V lokalitách kde se zdržují koroptve jsou rozmísťovány
přenosné záštity, tzv. boudy, aby se koroptve v zimním období měly
kam schovat, jak před dravci, tak před nepřízní počasí. V těchto
boudách je též předkládána obilná zadina.
V honitbě MS Rohozná se nachází 11 ha vodních ploch, na kterých bylo vybudováno několik hnízdních budek pro kachny. Pro
zlepšení životních podmínek zvěře a zvýšení úživnosti honitby každý rok myslivci vysazují převážně kolem polních cest sazenice plodonosných a ovocných dřevin, dále obhospodařují několik zvěřních
políček, která jsou oseta směskou a topinambury. K tlumení lišek
jsou vybudovány dvě umělé nory.
Pro přikrmování spárkaté a drobné zvěře zajišťují členové
MS každý rok seno, oves, ječmen, dužninu ve formě krmné řepy
a mrkve, pro bažanty a koroptve obilnou zadinu. Po velmi dobrých
zkušenostech s přikrmováním srnčí zvěře speciální siláží bylo
započato s vlastní výrobou této siláže.
MS Rohozná se zabývá také chovem ryb v pronajatých rybníkách.
Velmi dobré zázemí poskytuje vlastní budova, která slouží i veřejnosti tím, že v zrekonstruovaném sále jsou pořádány kulturní
akce, a v přízemí je provozováno pohostinství.
MS Rohozná je od roku 2006 pořadatelem zkoušek lovecké
upotřebitelnosti psů. Kromě podzimních zkoušek a zkoušek vloh
ohařů a ostatních plemen loveckých psů, myslivci z Rohozné byli
v roce 2009 spolupořadateli všestranných zkoušek ohařů „O putovní pohár hejtmana kraje Vysočina“. V roce 2010 ve spolupráci s klubem německého křepeláka uspořádali Klubové všestranné
zkoušky klubu německého křepeláka a v roce 2012 byla v Rohozné
uspořádána samostatná klubová výstava klubu německého křepeláka s účastí 97 psů. Během devíti let co jsou pořádány kynologické
akce „prošlo“ honitbou Rohozná 318 psů loveckých plemen.
Myslivecké sdružení často ve své činnosti spolupracuje a je
podporováno obecním úřadem obce Rohozná zejména při výsadbě
dřevin mimo les a při pořádání kynologických akcí.
MĚSTSKÁ SPRÁVA LESŮ
PELHŘIMOV s.r.o.
Městská správa lesů Pelhřimov vznikla v roce
1992 jakožto příspěvková organizace města
Pelhřimova, později byla transformována na společnost s ručením
omezením. Hlavním úkolem společnosti je správa lesního majetku
města Pelhřimova, které les získalo koncem 16. století koupí od pana
Karla z Říčan. Současná výměra lesa je zhruba 2.040 ha, z toho asi
1.100 ha ve dvou ucelených komplexech (Křemešník a Rohozná),
zbytek je rozptýlen v menších celcích do vzdálenosti 20 km od Pelhřimova. V současném zastoupení dřevin převládá smrk, listnaté
dřeviny mají podíl přibližně 10 % plochy lesů. Lesy poskytují nadprůměrné množství dřeva s dobrou kvalitou.
Společnost zajišťuje hospodaření v lesích města po stránce odborně lesnické a zároveň provádí i vlastní práce. Část těchto pracovních úkolů vykonává vlastními prostředky a zaměstnanci, v těžbě
a přibližování dřeva jsou práce prováděny také privátními subjekty
na základě uzavřených smluv. Při obnově porostů jsou upřednostňovány jemnější metody hospodaření, zejména obnova lesa podrostním
způsobem s využitím přirozené obnovy. Důležitým dlouhodobým
úkolem je postupná změna skladby dřevin zvýšením podílu dřevin
listnatých a jedle. Tedy přeměna stávajících porostů v lesy smíšené
a přírodě bližší.
Mimo majetku města Pelhřimova spravuje společnost na základě
uzavřených smluv i další obecní i privátní lesní majetky o výměře
cca 250 ha. Dále zajišťuje výkup dřeva od jiných vlastníků lesa včetně dopravy a provádění pěstebních a těžebních prací formou služeb.
V sídle společnosti v Pelhřimově je provozován vlastní manipulační
sklad, pilnice na pořez dřeva a linka na výrobu štípaného palivového
dříví.Společnost myslivecky hospodaří ve dvou honitbách, Křemešník a Rohozná-Čertův hrádek, o celkové výměře 1950 ha.
Vážení příznivci myslivosti a kynologie,
Kraj Vysočina není pouze místem historických památek, ale
i hlubokých lesů a krásných přírodních scenérií. S péčí o přírodu je
spojena i nenahraditelná spolková činnost o volně žijící zvěř, součást
ekosystému – myslivost a všechny její obory.
Je mi velkou ctí, že jsem mohl převzít záštitu i nad letošním
10. ročníkem Všestranných zkoušek ohařů. Toto jubileum je jednoznačným důkazem, že organizátoři připravují soutěž na výbornou.
Kromě odborného setkání znalců se pravidelně jedná jistě i o velmi
příjemnou podívanou pro nás laiky.
Rád bych alespoň touto cestou poděkoval nejen organizátorům
soutěže, ale i všem, kteří nezištně pečují o přírodu našeho kraje. Soutěžícím přeji hodně soutěžního štěstí a všem ostatním mnoho neopakovatelných zážitků z letošního ročníku soutěže.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
VZDUCH
Č
Čisté
voda životní
prostředí
rostř
příroda
potokywww.kr-vysocina.cz
ROHOZNÁ
Katastr obce zaujímá okrajovou západní část okresu Jihlava a hraničí s okresem Pelhřimov. Katastrální rozloha obce je 1142 ha a žije zde 390 obyvatel. Leží v údolí Rohozenského potoka pod nejvyšším vrchem
Čeřínkem v nadmořské výšce 548 m.n.m. Součástí obce jsou
místní části Familie, Sedlíšťky, Kopaniny a Šance.
Jméno Rohozná pochází od toho, že zde před dávnými časy razili lidé rohaté peníze. Správně však má se psát Rohožná. Původ tohoto
jména lze vysvětlit od rákosí „rohoží“, kterými rybník nacházející se
původně pod celou západní částí obce byl zarostlý.
Dle výňatku z dějin Dr. J. Dobiáše byla Rohozná v době předhusitské rázu poloagrárního a polohorního. Jako české jméno místní bylo jméno Rohozná doloženo roku 1209. První známý rychtář
z roku 1250 se psával Arnold de Rohozná a držel jeden svobodný lán
a krčmu. Rohozná bývala ves ryze německá a největšího rozkvětu se
těšila ve 13. století, kdy se zde dolovalo stříbro. je známo, že v 16.
století patřila Rohozná do panství Jana Trčka z Lípy, které v tomtéž
století prodal celé panství pelhřimovské včetně Rohozné Adamovi
Říčanskému z Říčan. Rohozná bývala největší vesnicí na pelhřimovsku a nazývána byla klenotem mezi všemi vesnicemi.
Počátkem 17. století postihla obec tragická událost - mor. Když
mor pominul, zůstala ves liduprázdná. Hrstka obyvatel, která se
chtěla zachránit, odešla ze vsi, čehož využili tehdejší měšťané Pelhřimova a za poskytnutí jídla požadovali celý jejich majetek. Tímto
způsobem připadly rozsáhlé lesy rohozenské obci Pelhřimov.
Dominantou obce je kaple zasvěcená svatému Václavovi postavená v roce 1881, která byla kompletně zrekonstruována v letech
2012 – 2014.
Okolní nedotčená příroda s lesy, rybníky a loukami je ideální pro
pěší a cyklo turistiku zejména na Čertův hrádek, Čeřínek a Křemešník.
V obci aktivně působí různé spolky – hasiči, myslivci a sportovci. Kulturní a společenské akce pořádá sbor pro občanské záležitosti. Tradičními akcemi je fotbalový a nohejbalový turnaj a Svatováclavská pouť.
Váš dodavatel papíru, školních a kancelářských potřeb,
obalového materiálu, hraček a sezonního zboží, výhradní
dovozce kopírovacího papíru May Copy.
Velkoobchod:
Heva, spol. s r. o.
Žižkova 102,
586 01 Jihlava
Maloobchod:
Heva market Třebíč
OD Máj - Komenského nám. 3
674 01 Třebíč
tel.: 568 841 336
Heva market Havl. Brod
OD Alej - Havlíčkova 3305
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 433 575
Heva market Chotěboř
nám. T. G. Masaryka 198
583 01 Chotěboř
tel.: 725 117 333
Heva market Telč
N. Zachariáše z Hradce 47
588 56 Telč
tel.: 567 243 627
Heva market Tábor
OD Dvořák
9. května
390 01 Tábor
Heva market Brno
Libušina tř. 2
623 00 Brno - Kohoutovice
tel.: 777 125 114
Heva market Žirovnice
Nerudova 377
394 68 Žirovnice
tel.: 725 793 023
Dechovky pro Vysočinu
Každý den po 17 hod ně
p n me v y mu dechovky
vaše p sn čková p án
Rád o Vašeho k a e
87 9 FM – Hav čkob odsko J h avsko Pe h movsko Žďá sko 90 1 FM – T eb čsko
AKTUÁLNÍ
AKTUÁLNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
Z VYSOČINY
fun
avlíčka Borovských hřbitoptovala a stará
ražská realitní
pci hrobů by
prosadil předstarou Jihlavu
c jihlav
h avsk
ského
ého
své in
ini
niciati
nici
nic
ici
ciiati
ia ivě
vě
vě
mníků vý
ýzzn
znam
namna
nam
mí. „Není
ní a
alle
apříkla
ad o
opr
pra
pr
rarobky,
y,““ ří
řík
řík
ííká
k
kááá..
ředstaav
vit
it,, že
že by
obů ujali
u ali podmají k danému
vztah
h.. „Napřínka Gottfrieda
ých,, kteří stojí
ého
o jih
hlavského
ý dnes nazývámem
m,““ přemítá
ajitele
le Dělnicoslava Siřínka
e zaujala
la. „Proč
HR
H
HROB
ROB
OB dr
dr.
r V
r.
Viktora
iktora
ktora
ora
a K
Ko
ousala,
usa
us
sa
ala
al
la, ktte
terý byl v leete
rý
tech 19
933 – 19
936
936
93
36 jiih
hlavský
la
avský
avským
vsk
vský
sskký
kýým
m st
star
sta
tar
tta
arros
a
rrosto
osto
o
s ou
ou. Do
o dob
do
d
oby,
byy,,
neeežž h
než
n
hro
hr
rob
ob očistil
očis
očisti
o
ččisti
čistil
is
istil
il a zznovuobnonovuo
ovuobn
obno
b
vil
il Vilé
Vilém
m Wodák
odák,
d
dák
byl náhrobek
byl
robek
b k
s nečitelným
n
písmem jedním z
bezejmenných. Na jihlavském
hřbitově jsou desítky hrobů, které by si zasloužily zachovat .
Foto: archiv JL
ne? To mě ani nenapadlo. Máme
určitou zodpovědnost za ten
dům včetně historiee,“ říká s tím,
že je diskuzi o možnostech
adopce otevřený.
ý „Nejsou tu ale
žádní potomci, příbuzenstvo…?“
v
individuálně
hrobu. Hrobka Czapovýc
v majetku města, tam by být
problém neměl, protože zachování hrobů slavných je i v jeho
zájmu.
j
Sam
SSamo
Sa
aam
mo město
město
měst
měs
mě
ěst
sto m
ssto
má řřaadu
d d
desídes
tteek ččes
čeessttnýc
ný
n
ýcch
h o
ob
bčanů.
bč
an
nů Zv
Zvláášště
naa p
po
oččá
o
čááttk
tku
ku 19.
9 ssttoletí
oleett se
ole
se prý
s ččestn
stn
st
tnými
mi o
obč
obča
bččaaan
bč
nstvím
n
stvím
tv
vím
vími
mi d
doslo
do
o
oslo
os
sl
s oova ro
va
rozt
ztrhl
ztrh
ztr
trrh
hl py
pytel
tel.
tte
ell
„Spousta
S
t starostů
starostů, kkdyž
dyžž od
dch
chá
ázeli z funkce, obdrželi čestné
občanství, byla to až in
říká náměstek Chloupek
že město již uvažovalo
rat se o významné hrob
se prý čeká na pasportizaci
inventarizaci hrobů, kter
to provád
dí od letošního
Hotové mají
m í bý
ýt za ro
rok
k..
k
Průvodce
dce hhřb
dc
řřbit
b tooovveem
m
tedy
dy zááác
ách
ch
hra
ra
Adopce, a te
od př
před
e očima návštěěvník
íkůů
Mládě tuleně
začátku letních
z atrakcí v Zoo
o se samici
řed očima návFučíkových z
vá tuleně obecSamec Artos
mluvčíMaláče 11 let
arska, saminarodily v
lety.
y
byli tuleni
do bazérijských, pronu se rozběhly
l
áce. Jak uvedla
někdejší
Kateřina Marotili totiž občas
ně chybně jako
zvířata a v loňi k pokousání.
ŽIJEME
ka továr
„Nejde však pouze o
ma é náhrobky
mavé
náhrobk z uměleckého
mělecké hle
secesní
y staré litinové kříže z ditriichštejnpomníky z dílnyy sochaře Sucharrdy,
v
ských železáren v Ransku, barokní náhrobníky umístěné ve zdi u sv.
Kateřiny apod.,“ dodává Plašil.
-pk-
rajících hrobů není jedinou
myšlenkou předsedy Spolk
ku
„Jihlava by si
nějakého
němž
mž by
zoriento
rientovat a navvodpočin
ní řík
ká
osobností,“
rozho
rozhodně
roz
ro
ozho
ozh
zzho
ho
h
o
od
d
dně
něě byl
byyyl,
byl,
b
ylll,l,“,“
Jitka
Jit
JJitk
itka
itk
itk
kaa Deern
nene
vaa. I k
va
kd
dy
yž
přííli
lišš d
do
ota„Sem tam
„S
tam
am se
se
něěkd
něk
kdo zzeptá
zeptá,
ze
eptá
p á, kkd
kde
de jsou
ou ti
ti z DobroD b
nína,
nína
í nebo hrobyy padlých z I. a II.
světové války,
k “ dodá
dává
vá..
kterou
Zmíněná pasportizace, kter
město zpracovává, bude v elek-
tronické podobě. Sloužit má
omůcka správě
á ě
však jen jako pomůcka
hřbito
řbitova
va.
Zda by mohla být v nějaké
podobě využita i pro veřejnost
se ještě neví. Podle náměstka
Chloupka se o tom ve vedení
radnice
ra
nice disk
di utuje.
Na iin
Na
int
nte
ternetu kupříkladu
exxis
istu
stu
st
tu
tuj
ujje Pr
u
Průvodce brněnským
žido
žži
iid
ido
dov
do
ov
vsský
vský
vsk
kým hřbitovem včetně
fotog
fo
oto
togr
tografi
tograf
togra
grafiií a umístění významgrafi
ný
ých
h hr
hro
hro
obů
ob
ů. Na Jihlavsku je nejdále asi Po
dá
Polná. Ta má na hřbitovech v zasklených vitrínách
plánek hřbitova s vyznačenými
významnými hroby.
V Batelově začíná uzavírka,
motoristé si zajedou
MLÁDĚ TULENĚ se narodilo v jihlavské zoo.
Tomu nové řešení bazénu brání.
Mělčina na okraji nově řešeného bazénu ale podle mluvčího
zoo Maláče především usnadní
y Přibutuleňům vylézání z vody.
de také návštěvnické molo pro
lepší sledování zvířat a bazén
usnadní také jejich rozmnožování. U zvířat s velkou tukovou
Foto: archiv zoo
zásobou není podle ch
hov
vatelů
at
tento stav snadno rozeznatelný,
ý přesto se narození mláděte
očekávalo.
Celý porod trval u tuleňů 30.
června odpoledne asi půl hodiny.
y „Hlavně synové byli z nezvykk
lého zážitku nadšeni,“ popsal
celou událost jejich otec Jan
Fučík.
BATE
A LOV (kra)
a – Na dopravní komplikace se mu
musí
mus
usí
u
ssí počína
ččíín
čín
naje dneškem připraavit
vitt m
motoristé,
motoristé
otor
otoristé,
ot rri
rist
isstté,,
u í dosta
dostat
do
ostat
sta
t t do ce
tat
ceenen
nnkteří se potřebují
tra Batelova. Od
O pátk
pátk
át
átk
tku
ku 1
11
1. če
čeerrrvence až do 28. čer
errv
erv
venccee b
budou
ud
u
udo
do
do
ou
u
muset využít ob
bjízd
bj
bjí
jíz
jí
íízd
zd
z ný
ných
ýcch
h tras
tras,
a to kvůli celko
k vé rekonstrukci dvou železničních přejezdů.
Informoval o to
t m starosta Jiří
Doležal.
Nejkomplikov
Nejk
vanější
bude
situace pro ceestující,
estujíc kteří do
městyse míří směrem od Jihlavy.
y „Budou muset
set jet přes Třešť
Třešť,
nebo přes Horní Cerekev, a tím
pádem si zajedou víc než 14 kilometrů,“ vysvětlil starosta.
Víc kilometrů najedou také
it sezóny: putování za pivomaty
linkovéé autobusy
linkov
y, kterré budo
budou
ou
o
u
mu
muset
muse
m
uset
u
set v
využ
využít
yuž
yu
užít o
už
ob
b
bjízd
bj
bjí
ízd
dné
dné
né tr
tras
assy
y
smě
směr
měre
měr
ěreem
ěr
m na
na ŠŠv
váb
ábov
v.. Tím
Tíím sii ttrrasu
T
prodlouží
odllo
od
ouží o bezmá
ou
bezmál
b
ezmála
zm
má a sedm
dm kil
killo
omettrů
met
ů. „Je
Je jjasn
jasné,
jas
asné,
sn
ssné
né,
é, že to
to ko
kkom
ompli
mplik
m
mpl
mp
pli
lika
kace bud
bu
bu
ud
d
dee neje
nejen
jen
jen
n pro
prro
pr
o obyvatele
obyvatele,
obyvatel
byvatele
byvatele
byvatel
yvatele,
yv
atele ale
le
také
také
ké pro motoris
moto
otoris
t i ty
ty,
y kt
kteří budou
d
Batelovem třeba jenom projíždět,
t “ uvedl k tomu starosta.
Podle něj je ale oprava obou
železničních přejezdů nevyhnutelná,
dopravtakže
ní komplikace, budou muset
v
všichni
až téměř do konce července vydrže
vydrž
držet
žet. Bližší informace o uzavírce či objízdných
trasách zájemci najdou na oficiálních internetových stránkách městyse.
Chtějí udělit
čestná občanství
www.jihlavske-listy.cz
po
Nejvhodnější lokalitu pr
výstav
v
av
vbu
bu úložišt
úlložiště
úložiště
úlož
oži
žžiště
išště
ště vy
št
vyh
v
yh
ho
oře
řřelé
ellééh jad
ho
jaade
jadernéh
jjaderného
aderného
erného
rného
rnéh
rn
ného
n
ého
ééh
ho
h
o p
pal
pali
pa
al
ali
ali
liva
va v Če
Česk
Č
ees
esk
sku
Jan
n Praacha
achař
ach
chař
cch
hař
h
aařř jjaak
ko
o ššé
šéf
ééff SSÚRA
SÚ
SÚR
ÚRA
Ú
ÚR
RAO už
RA
už
vyb
vy
bíííra
rat ne
ra
neb
nebud
nebude.
nebude
n
ebu
ebude
ebude.
eebud
bude
b
ude
ud
u
dee. Ministr
d
Minist
Mi
M
Min
Minis
inistr
iini
in
inist
inis
n str
nistr
sttrr p
průpr
prů
růrrů
ůmyslu
slu
lu a o
obchod
obchodu
ob
obch
obcho
obc
b
bchodu
bchod
bc
ch
chod
chodu
ccho
h
hodu
hod
ho
odu
od
o
d
du
u JJan
Jaan
an M
Mllládek
Mlá
Mláde
Mládek
Mlád
lááde
lád
áádek
ád
dek
d
de
eek
kh
ho
o
totižž od
tot
odvo
vola
lal
lal
al z ffu
fun
funk
u
unk
nk
n
kce.
ce.
ce
Řízením
ním organizace
orrganizace
o
orga
organizac
rga
rrgan
rg
rgani
rganizac
ganizace
ganiz
ga
ganiza
gganizac
an
aniz
an
aniza
anizac
anizace
niza
nizac
nizace
iiz
izace
zace
za
zac
aacccee p
po
ově
věě-ř od začátk
řil
tk
ku m
minuléh
minulé
minulého
iinulé
inulého
nulého
ulého
om
měsí
ěěsíc Jiřího Sl
ce
Slo
ovák
ov
ááka
kaaa,, který
k
kter
kte
kt
k
tte
terý
eerrrý
ýd
dřřív
íve v
SÚRAO zast
zaast
zas
astá
ssttááv
vaall ffunk
fun
fu
unk
u
nk
n
kccii v
veed
dou
do
doucí
doucío
oucíou
ouc
oucí
uccíucíucí
u
h odd
ho
dělen
d
dě
ěělen
leeen
ní
ní p
pří
př
příp
říííp
řříp
p
prrraavy
vy hlubin
hl
hlubi
h
hlub
hlubinn
hlubinné
hlu
lubinn
biinnéb
binn
ho úlo
ožiště.
o
žžiště.
ištěě.
iště.
ě. K d
dů
ův
vo
odům
dům
dů
ům o
od
dv
vo
oPracha
accha
aach
cch
h
haaře
hař
ře m
ministr
mini
minis
inis
inist
ini
iinistr
in
nist
ni
n
nistr
nis
ist
isst
istr
sstr
ttrr p
po
pouze
pouz
pou
ouze
o
ou
ouz
uze
u
uzzzee
lání Pr
uvedl,, že
že p
priori
prior
priorito
prioritou
pr
priorit
riori
ri
rio
riorito
rrioritou
iori
io
iiorito
orito
oritou
o
or
ori
rrito
it
ittou
itou
ou
ou p
prro n
násled
následu
následuná
nás
násle
ásleduáásledu
ásled
ásssled
sledu
sledusle
lle
leduled
ledu
edueedu
du
du
jící obd
do
dob
ob
bí jjee zajiš
za
zzaj
zaji
aajiš
ajjjiš
iišště
těěn
tění
ění
ní ggeo
ní
geolo
ge
geol
eeo
olo
o
loggic
giiicckých průz
průz
rrů
ů
ůzzkum
mů
ů v
vee vytip
vy
v
vyt
yttiip
ytip
ipo
ov
van h llo
nýc
okalitách
okali
okal
o
okalitá
okalit
k
kalitttách
áách
ác
ch.
Počet
čet
ett za
z
měnitt ne
n
T EŠŤ (kra) –
TŘ
telů pro nadch
há
funkční období
v Třešti zůstanee be
Informoval o tom
om stt
dislav Hynk, podle
dlee
p
podzimních
kom
ko
mu
bá h na
bách
b
na us
usta
sttavujíc
st
vují
vujíc
zastupitel
zastupi
zastupit
astupite
sttup
tu
tu
up
pit
it stv
ssttva
ttv
v
vaa zasedn
zased
as dne
nee do
sel
se
el zzn
nov
ovu 21 zastupitel
astupitelů
astupitel
ů. „Pro
Pro
město
měs
měst
m
ěs
ěst
sto
sto
to naší veellikosti připadá do
úva
úvah
úvahy
vah
vah
ahy po
počet za
za
asstupitelů v rozmezí 11
mezí
mez
1 až 25
25,
5, ale na jednání
z
zastupitelstv
zastupitel
a jsme se rozhodli, že ponecháme součas
č ný stav
beze změny,
n “ uvedl k tomu star sta šestitisícového města.
ro
P
Podle
něj je to signál pro politická hnutí, která půjdou do voleb,
a věděla, jak velké mají dělat
aby
kandidátky
kandidátky.
k
d dá ky
Petic
Pe
P
eti
etic
eetici
icci ro
rozší
rozš
roz
oozší
z ři
řili
řil
ilili dá
ilili
ddál
áál
BRZK
B
RZ
RZK
ZK
Z
KO
K
OV (kr
kra
a)) – N
Neeezisk
Nezisk
zisssk
zis
ko
ov
vá
organ
org
or
orga
rga
rg
gaan
niza
n
izace
zaaace
ce N
Naaašše budouc
bud
udoucn
udouc
do
doucno
doucn
d
oucno
ouc
no
osstt
bez
b
ez
ez u
urranu
nu pet
petici
petic
peti
etici
etic
tic
iccii bojuj
ojující
ojujíc
oju
ju
jující
ují
u
ující
uj
jící
jí
íccíí p
íc
pro
pr
ooti obno
ti
ob
bno
n veníí těžby
ěžžby
b v dole
o pob
poblíž
pobl
b
Brzkov
Brzk
ovaa ro
rozmístila
zmístila
il i do okolk
ních obcí. Potvrdila to jedna ze
členek sdružení Marie Vencová.
„Petici mohou podepsat lidé ve
í sdruženýc
n h v rámvšech obcích
ci mikroregionů Přibylavsko a
Polensko,“
o sdělila s tím, že petice bude k dispozici minimálně
do konce srpna. „Chceme mít
k dispozici také usnesení jednotí
zastupitelstev,
v
livých obecních
jestli souhlasí nebo nesouhlasí
s obnovením těžby v Brzkově,“
ě
doplnila. Teprve poté, budou
tič í
h di t ib
t
průmysodu odvolal z pozice
Vítězslava
ě l
Dudu, rodáka
dák z Tře
Tř bíče,, který
ý post zast
zastáv
ával
al 12 le
lett,
a na
na jeho
jeeho
eh
ho
o m
míís
míst
mís
místo
íísto
íst
stto do
do
dos
dosad
dosadi
dosadil
dosa
osad
os
osadil
osa
saadil
adi
dil p
dil
prrááv
vě
Prraacha
P
cch
ha
haře
ře.
Dud
Du
D
Dudo
udov
udo
ud
vo
oo
od
dv
vo
ollání
lááání
án
ní min
ní
m
mi
minis
mini
iin
nis
istr
tr zd
zd
zdů
dů
ůvo
v
od
dni
dnil
dn
nil
n
iill n
nedostate
ne
nedosta
nedost
nedostateč
edostateč
eedo
edostate
edostat
edos
dost
dosta
dostate
dostateč
d
ostateč
ostate
ost
o
sta
sta
stateč
tateč
ttate
tat
atteečn
ečn
eč
no
nou
ou
o
u aak
kti
k
tivito
ti
viit
vit
v
iito
itou
tto
tou
ou
o
u
při
př
p
ři h
ři
hledání
hled
hledán
hledá
hl
lledání
le
ledá
ledán
edán
edá
eed
dán
d
dá
dání
áán
ání
níí d
n
deeM
in
nit
it
itiiv
vn
níí llokalit
lokali
lok
lokality
okali
okalit
o
okality
k
ka
kalit
kality
al
aality
ali
litty
li
lit
y
pro výst
pr
vý
v
výs
ý
ýst
staav
st
vb
bu
u ú
úlo
úložiš
úl
úlož
úložišt
úložiště
llo
lož
ložiště
ložiš
loži
ožišt
oži
o
ožiště
ož
ožiš
žiště
žžiš
žišt
ži
išt
iště
iš
ště
ššt
ttěě v
vy
yho
hořřeelééh
léh
llého
éého
ho jaderného
ho
jad
ja
jader
jadernéh
jadern
jjaderné
aade
adern
ader
adernéh
aderného
ad
derné
derného
d
dernéh
dern
deeer
erného
ernéh
ern
rn
rrnéh
rného
rné
né
ného
n
néh
ééh
ho p
pali
pal
aalliva
va v něk
někt
n
ně
ěk
ěěkt
ktekt
eré zzee ssed
ré
sedmi
sedm
ed
edm
eedmi
dmi
dm
d
m
mii v
vybr
vyb
yb
ybr
y
brraan
b
nýc
ých llo
lokal
lokali
lok
loka
oka
okali
okal
ok
o
kali
k
kal
alliit,
z nichž
nic
n
nich
iichž
hžž hned
h
hn
hne
h
ned
n
ed tři
ed
třřii se
se nac
n
naacházejí
hááázejí
házej
háze
ejjíí na
ejí
na
Vysso
Vy
sočin
soči
sočině
oči
očině
oč
očin
o
čině
ččin
iin
ině
n
něě. JJde
Jd
dee o H
d
Hrráádek
ád
áde
deeek
dek
d
k n
naa JJiihlaav
hl
vssk
ku,
ku,
u, Kra
Krav
Kr
aví ho
hor
h
horu
orrru
oru
o
un
naa Ž
Ždársk
Žd
Ždárs
Ždá
Ždár
dársk
dárs
dá
dár
d
áárs
ársk
ár
rrsk
rs
ssk
ku
a Hork
Ho
Hor
H
ork
o
rrk
ku na
na Tř
Třřebíčsk
ebíčs
eebíčsk
eb
b
bíčsk
bíč
íččssk
íčsk
íčs
ku.
Min
Minist
Ministr
M
Minis
Mi
Mini
iinistr
inis
inist
ini
in
niis
nist
nistr
ni
istr
str Ml
Mlád
Mládek
M
láde
ládek
llád
láád
áádek
d
dek
ek se
se chc
cch
chce
hce
hc
h
ce se
ce
se
zástu
zástupc
zá
zástup
zzástupci
zást
áástu
ástupc
ástupci
ást
stupc
sst
stupci
stup
tupc
ttupci
tup
upc
upci
u
up
p
pci
pcci o
obc
ob
obcí
bcí
b
bc
ccíí v jjedno
jednotl
jednotli
jed
jednot
jedn
ednot
edno
ednotl
edn
ednotli
eed
dn
dnot
d
dnotl
n
not
no
otl
o
ttli
liv
li
vý
ých
ch
lokalit
lokalitác
lokal
lokalitá
lokalitách
lok
okalitác
okalitách
o
okalitá
okali
ok
k
kalitá
kalitách
kalitác
alitách
alit
alitác
aalitá
llit
litách
litá
liitách
itá
itác
iit
tááách
ttác
ch p
po
pod
podl
podle
odle
od
odl
o
dle
dl
d
le ssv
vý
ýcch sl
slo
ov
v
oso
osob
osobn
osobně
o
ssobně
sobn
ob
obně
o
bně
bn
b
něě ssetkat
n
seeetk
setk
setka
etkat
etka
etttkat
tk
tka
k
kat
aatt a o p
prrrůz
průz
prů
rů
ůzzku
ů
kum
mec
mech
me
eech
eccch
h
s nimi
nim
n
iimi
im
mii dále
m
dál
d
dá
álle
áále
le jednat
jed
jjedna
edna
eed
edn
ednat
dn
dnat
nat
aatt. Jenže
JJeenže
Jen
enže
že st
že
sta
sstar
tar
tta
aarros
os-
dloží
udoucího úložiš, budou obcím zřejmě k ničemu.
Potvrzuje se, že povolení k zahájení průzkumných prací stát nejspíš dostane v případě, že k tomu
dostane
ne souhlas vlády
lád na
na zákla
základ
to
tov
to
tové
ov
ové
véé do
v
dotč
dotčen
dotče
d
dot
o
otč
otče
otčen
ttčen
čený
ýcch o
obcí
ob
obc
b
bcí
bccí
cí o jedn
jednání
je
jednán
jednání
eed
ednán
edná
d
dnání
dnán
nání
n
nááán
ní
užž d
u
dllou
dlouho
dlouhodobě
dlouhod
dlouh
dlou
louhodobě
llouhodob
louhodo
louhod
lo
ouhodo
ou
ouhodobě
o
ouhodob
ouh
uhodo
uhodobě
u
ho
hodo
hodobě
h
od
odob
o
odobě
dob
d
době
obě
o
ob
b
běě ne
nest
nestojí.
nestojí
nestoj
n
nes
est
estojí.
es
eestojí
estoj
esto
stojí
sstojí.
sto
st
stoj
toj
tojí.
to
ojí
o
jjíí.
Naa ssv
N
v
vééém
m p
posto
postoj
postoji
osst
ostoj
ostoji
osto
sto
toji
ttoj
to
ojjii ni
nic
n
iicc nez
nezměne
nezm
nezmě
n
ezměeezmě
zzm
m
měě
nil
n
ni
nili
iili
illi
li ani
an
an
nii p
pot
po
poté,
poté
oté
ot
o
oté,
tté
té,
éé,, cco
o jji
jim
iim
m SSÚR
SÚ
SÚRA
Ú
ÚRA
ÚR
RA
R
AO zzaa
po
p
ov
vo
olleeení
ní p
ní
prrůz
průz
prů
rrů
ůzku
kum
mn
ný
ýcch p
prraa-ccíí n
nabí
nabídl
nab
nabíd
nabídlo
na
abídlo
abídl
ab
aabíd
bíd
bí
bídlo
b
ííd
ídlo
dlo k
dlo
dl
každo
každor
ka
kaž
každ
každoročn
aždor
aaž
ažd
žd
žždoročn
ždo
do
oroč
oroční
orrroč
roční
ročn
ro
oční
ční
ční
čn
ní M
in
nanční
nančn
nanč
na
anč
an
aančn
nčn
nč
n
ččn
ní
ní
příspě
p
řííísspě
řís
řříspě
ssp
pěvk
vky na
na v
vy
yllepše
lep
le
eepše
ep
epšení
epš
epšen
pšení
p
pš
pše
šení
še
šen
en
en
níí obec
ob
obe
obecn
obecní
o
beeec
becní
becn
b
ecní
ecn
cní
cn
cní
ního rozpoč
ho
rozp
ro
zpočt
zpoč
zzpo
po
počt
očtu
čttu
čt
up
po
o ccelou
cel
elo
eelou
ello
ou
ud
dob
do
dobu
obu,
ob
o
obu
bu,
bu
b
u
u,, co
co
prráce
p
áce
ác
ce na
na zzk
ko
oumání
ou
oumá
umá
umán
um
u
umání
mán
mání
m
má
áání
án
ní ggeolog
geo
geologi
ge
geol
geolo
eologi
eologic
eeo
eolo
eolog
olog
ologic
olo
ologi
o
llo
logic
logi
log
ogic
oggic
o
ggiiicck
kéého
h
op
podloží
pod
po
podlo
podlož
od
odloží
odl
o
odlo
odlož
dllo
d
dlož
dlo
ožží
ží bud
bu
budou
bu
udo
udou
ud
dou
d
ou
o
u pr
probí
ob
bíha
bíh
bííh
haat.
t.
Jenže
erné peníze
níze starostka
Cejle Pavlína Novákováá odmítá.
od
je za
z
„Správa úložišť považuje
svou prioritu budování důvěry s
n
lokalitami. Úspěšnost
dotčenými
výběru lokality vidíme v nalezeníí pochopení
h p í ze stra
t a nyy veřejnostii. JJa
tti.
Jakék
akéko
kékoli
kkék
ké
ééko
ékko
kolli
liv
iivv personáln
personální
p
personál
eer
ersonáln
ersonál
rrsssonáln
so
on
náln
ná
ální
áln
á
ln
ní změn
z ny
neeeb
neb
n
ebudou
bu
budou
budo
bud
b
udou
u
udo
ud
d
do
ou
o
um
míít vliv
vlliv na
na p
prrroc
pro
proc
o
occeess výb
výýběru lo
lokka
loka
alliity
ty pro
pro
ro hlubinné
hllubi
lubinn
ubinn
ubin
u
binné
biinné
in
nné
nn
n
né ú
né
úlllo
úlo
ožži
žiště.
Naš
Naší
Na
Naším
N
aším
a
aší
aššším
šíím
m cíl
cílem
ccíle
cí
ílem
ííl
íle
llem
eem
m jjee zac
zacho
zachovat
zachov
zachova
zach
achovat
ach
cho
hovat
hov
h
ovvat
vat kontinuitu
nuit
n
uitu
uit
uiitttu
uap
přřeehlednos
ehlednost
hlednost
hledno
hlednos
h
hle
ledn
ledno
lednost
lednos
dnost
n st ce
ccelé
elé
eel
lého
lé
ho p
pro
prororo
cesu
ce
su,“ u
uv
veedla
edl
ed
dlllaa N
dla
d
No
ová
vákov
ko
ková
ov
ová
váá.
v
Úlložiš
Úlož
Úlo
Úloži
Úložiště
Úložišt
Ú
lložiště
lo
ož
ožiště
o
oži
žži
žišt
žiš
žiště
išt
iiš
iště
štttěě by
šště
by v Če
Česk
Č
Čes
eesk
sk
sku přitom
přřři
p
při
řit
řitom
itom
it
ito
itom
tom
om
měl
mělo
m
mě
ělo
ěl
ělo
lo ffun
fungo
un
ung
ungo
ngggo
ngo
ovat od
od ro
roku
ku 2
206
20
2065
2065.
0
065
6
65
5
5.
Samot
Samotná
SSamo
Samotn
Sam
am
am
amotn
motná
o
ot
otná
ttn
ná výst
výs
v
vý
ýst
ý
stav
avba
ba má
má tr
trva
vat
at asi
15 le
15
let. Pod
let
odl
odle
dlle
d
ededd
žníí..
ělo
lož
lo
ožžiš
žiišš25.
25
5.
Chodník
nový p
JIHLAV
AVA
V (pab)
měnou p
lo s výmě
tzově
ku ve Fritz
se jedná o jeh
je
staré nemocni
ni
p
po
podle
odhadu
ně 650 tisíc ko
eho povrch zd
do
opravy magi
op
nééh
ho názoru.
„Povrch toho
od
dn
ně zvlněný,
n
vyyboulená, zna
by byla rozlám
by
dů
důvod
dů
opravy
dopravy magis
Podle něj by m
předlážděn nej
ce července.
Na lleettnní ppoocchhou
Na
outtkku
ku ssii ppoossvvííttilili hy
hyggi
gie
ie
REG
RE
R
EGION
EG
E
EGI
GION
GIO
G
GIIION
ON ((kh)
(kh
(k
k
kh
kh)
h)) - Lé
h
Léto
Lét
L
ééto
éttto
o bez
beeezz zzm
b
zmrz
zmr
mrrzmrz
m
zllin
li
iny, le
leedo
d
do
ov
véé tř
třříšt
tříště
říííště
říště
říš
íšště
ššttě
tě n
neb
nebo
ne
ebo
eeb
b
bo
o vy
vycchl
chla
hla
hl
h
llaazené
zeného
zzen
ze
eného
een
ené
ného
n
né
ého
ééh
ho
h
o n
náp
ná
ááp
po
p
ojjjee ssii mn
oje
o
mnozí
mnoz
mno
m
nozí
noz
n
no
o
ozí
oz
zzíí z n
nás
ná
ááss
nedo
ned
ne
n
eedo
ed
do
d
ov
veed
dou
do
ou
o
u u
užž p
přřeed
edst
eds
dst
d
ssttav
avit
it.
Dodržují
Dodr
Dodržu
Dod
Do
D
održ
održuj
od
odr
o
držují
dr
držu
držuj
d
rržují
ržu
rž
žžuj
žu
žují
u
ujjí
jí pr
pro
odejc
odejci
dejc
dejci
deejc
d
eejci
ej
jjcci
ci a v
vý
výr
ýrro
ý
obci
obc
ob
bc
bci
b
ccii
enic
eni
een
nic
ni
n
iicck
kéé n
norm
orm
orrm
o
rmy?
y?
aaccov
ovn
níc
ní
níci
ííci
íc
ci k
krraajs
ajjsk
ajsk
jssk
ké
hygg
hy
ice
iic
ccee na
na Vy
Vyssočině
sočině.
soči
sočin
soč
oči
očině
očin
o
oč
čině.
či
ččině
ině
iině.
ně.
něě
n
J k JL
Jak
L sdělil
sděělil ná
náám
áměstek
áměste
áměst
áměs
městek
měste
měs
mě
m
ěstek
ěst
ěste
ěěsstek
sstttek
teek
ek řřeed
dite
dit
itteeite
it
le pro odborno
ou činnost
činno
nos
nost
no
ost
sstt k
kraj
kr
rajůbě
ské hygieny Jiří Kos, v průběntrolovali čtyři
hu května zkon
desítky stánků s výrobou a proy Odebradejem točené zmrzliny.
li 30 vzorků této pochoutky na
mikrobiologicko
ou nezávadnost
a patnáct na příítomnost potraviv.
v
vinářských barv
„Vyšetřené
V
Vyšetřené
vzorky zmrzlin
vz
n
prokázaly
k
bezpeečnostt této
éto letní
pocch
poc
ho tky
houtky
kyy ssee zlepšením
zlepšení
lepšením
epšením
pšením
p
pš
še
šen
ššení
úrov
úro
ú
ovně h
ně
hyg
hy
ygi
gie
ien
en
ny p
prrod
prodej
rod
dejje,“
dej
e“ p
e,
přibliž
přibližu
při
př
řiib
ři
ibl
b
bli
lli uj
uje
výsled
výsle
v
výs
vý
výsl
ýslledky
ý
ýs
ky kontro
rol nám
náměste
náměst
náměs
áměst
ám
měs
mě
m
ěěstek
ěste
ěs ek Kos.
Po
P
ou
uzze n
naa ttřřech
ech
ec
h mí
místech
místech
místec
míste
ííste
stech
ech
ch od
ch
db
bornícci
ci zzjistili
jist
jis
issttili
is
t li vá
vážn
žžnější
n
nější
ěější
ějš
ěj
jš
jš nedos
nedostatky
nedosta
nedo
nedost
os tky
ky
ky
hygi
hygien
hy
gien
ieny vý
výr
ý oby
ýrob
ob
by a pr
prodeje
odeje,
d
kte
kte
kte-
I KDYŽ VENKU
K zrovna nepanují tropické teploty,
t točená
č
zmrzlina
si své přívržence vždy najde. V létě vede nad nanuky a polárkovými
dorty.
y
Foto: Ladislava Brabencová
ré si
ré
si v
vyž
vy
yžá
y
žááda
da
daly
al
nápr
náp
ná
n
ááp
praav
vný
nýcch
ho
op
p
ním
n
ím p
po
pos
o
osti
ost
ossst
stih
sti
tih
tti
ih
ih
heem.
Záááje
Záj
Záje
Zájem
Z
ájjem
ájem
em o tto
o
každ
ka
kaž
k
ažd
aaž
žžd
dým
ým ro
roke
kem
neu
ne
n
eus
eeustá
eust
eu
ustá
u
ustále
ust
sttále
tál
tá
áále
llee ros
osste
ost
ste.
e.
roky
ro
ky by
byl
b
yyll hy
hygieni
gie
men
me
m
een
ená
ná
n
nán
án
á
n ná
ná
nár
árů
růst p
řují
řřuj
uj
u
ujíc
ují
jjí
jící
íícíc
ccíc
ícch se na výr
néé zm
n
zm
mrz
rzliny,“
r y řík
zmrzl
zm
mrzzlina tak v
kává převahu
káv
ká
v
v
míst nad prod
mrazené vaničk
Hygienici na
přes 120 míst s
by a prodeje t
které jsou př
zvýšené pozor
prodeje zmrzli
běhu léta pokra
si pracovníci h
také občerstv
lištích, hradec
rekreačních ob
regionu.
Začal třídenní Vysočina fest
(Dokon
k čení ze str.
t 3)
„Par
P rkování v okolí
k í festivalu a na
pří
říjezdovýých komuni
k
kacích
í mimo
vyhrazená
r
parko
r vištěě je zakázáno
a bude podle informací Policie ČR
postihováno,“ avizují organizátoři festivalu z agentury Yashica.
Podstatnou změnou je s ohledem na stavební ruch v údolí
Šlápnout pro dobrou věc
V sobotu bude možné na Vyso
Vysočina festu minutou šlapání
p
na
oranžovém kole Nadace ČEZ (převodem mechanické energie na
finanční obnos) pomoci dětskému
oddělení jihlavské nemocnice či jihlavské charitě.
Vý ěž k ůjd
b
í dě
Vysočina fest, program
Pátek 11. 7.
Óčko Stage
14:45 Brutální Jahoda
15:45 Vzhůru a níž
17:00 Iné Kafe (SK)
19:15 Richard Müller
21:30 Chinaski
sionální záznam
T rovány jsou
Tole
nální automati
Tabu jsou tu las
ka, magnetofon
ry.
y Z bezpečnos
zakázán i vstup
řat.

Podobné dokumenty