Zpravodaj – srpen 2014 - Městské kulturní středisko Letovice

Komentáře

Transkript

Zpravodaj – srpen 2014 - Městské kulturní středisko Letovice
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme
novomanželům, kteří v měsíci červnu uzavřeli sňatek:
Vladan Valouch, Brno – Eva Rozsívalová, Meziříčko
Milan Vysloužil, Moravská Chrastová – Jana Klimková, Moravská Chrastová
Ondřej Raiskub, Boskovice – Monika Veselá, Boskovice
Jan Bačovský, Křetín – Monika Zelinková, Křetín
Jan Buš, Blansko – Olga Nykodýmová, Blansko
Zbyněk Tesař, Sebranice – Veronika Hrušková, Zábludov
Aleš Křivinka, Svitavy – Daniela Hejlová, Meziříčko
Marek Cabák, Boskovice – Jana Vaněrková, Boskovice
Ladislav Petr, Letovice – Kateřina Pivoňková, Želízy
Jiří Bohatec, Letovice – Martina Pelíšková, Letovice
Lukáš Heger, Letovice – Lucie Alexová, Stvolová
Tomáš Hökl, Letovice – Klára Postlová, Letovice
Leopold Bittner, Prostějov – Adéla Kohoutková, Drvalovice
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří v měsíci červnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Zdeňka Olšanová
Jaroslav Ženatý
Jaroslava Hejlová
Alois Horníček
Věra Striová
Miroslav Dvořák
Ludmila Janoušková
Ludmila Hoderová
Štěfan Ivanič
Vlasta Kudynková
Antonín Novotný
Věra Šrámová
Marta Tintěrová
Vlasta Tenorová
Libuše Svobodová
Věra Adamová
Emilie Kosičková
Bohumil Kocina
Jaroslav Fadrný
Milada Chábková
Marie Hladilová
Božena Skoupá
Miroslav Doskočil
Věra Zvěřinová
Věra Hubáčková
Libuše Šticová
František Doležal
Milan Řehoř
Věra Dokoupilová
Anna Štěrbová
Vojtěch Parolek
Marie Stránská
Helena Hudcová
Marie Lucová
Marie Kizlinková
Božena Dušilová
Marie Műllerová
V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Věra ZVĚŘINOVÁ,
ul. J. Haška. K tomuto vzácnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města
a za SPOZ paní Věra Jílková. Srdečně blahopřejeme.
V měsíci červnu oslavili krásné životní jubileum – ZLATOU SVATBU – 50 let společného života –
paní Helena a pan Milan KŘÍŽOVI, Kladoruby. K tomu významnému jubileu jim osobně blahopřál
pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Jindřiška Volšanová. Srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Pokorný Josef, Masarykovo náměstí, ve věku 67 let,
Olšan Dalibor, V Domkách, ve věku 57 let,
Lhotský Zdeněk, Na Požáru, ve věku 78 let
Čest jejich památce!
www.mks-letovice.cz
3
MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
OKÉNKO STAROSTY
Polovina prázdnin je za
námi, mnozí již mají za sebou
dlouho plánovanou dovolenou a mnozí ještě na
pracovní volno čekají.
V měsíci červenci proběhlo ve městě a okolních
obcích mnoho akcí.
Zejména bych chtěl vyzvednout oslavy 130.
výročí založení hasičů v Kochově a 100. výročí
založení sborů v Zábludově a na Chlumu. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o důstojné
oslavy těchto výročí a popřát hasičům do dalších
roků mnoho úspěchů.
Rovněž nás čeká i v srpnu mnoho kulturních
a sportovních akcí. Hned v úvodu měsíce je to
festival 3+1. V letošním roce je poněkud
v netradičním termínu, ale jeho doprovodný
program bude vyhovovat nejen dospělým, ale
i rodinám s dětmi. Jako tradičně opět můžeme na
Křetínce sledovat závody dračích lodí, tentokrát
i v neděli, kdy se pojedou závody poloprofesionálů.
Chtěl bych opět apelovat na návštěvníky z blízkého
okolí, aby došli podpořit svoje týmy, ale pěšky.
Kapacita parkovacích míst je omezená, nechte
tedy svoje vozidla doma. Při této příležitosti bych
chtěl poděkovat firmám, které se podílely na
opravě silnice do Křetína za dodržení termínu
oprav. Práce v žádném případě již nenaruší průběh
této významné sportovní akce. Horší to bude
s množstvím vody v přehradě, která při tomto
horkém počasí každodenně ubývá.
I v letních měsících se pracuje na zlepšení
podmínek života ve městě. Bude zahájena stavba
propojení a tím i posílení vodovodního řádu
Jevíčská – Havírna, chodník na ulici Purkyňova
a P.Fr.Krchňáka. Jistě jste si všimli, že pokračují
práce na náměstí, rozkopané chodníky a zpevněné
plochy budeme muset ještě nějaký čas vydržet.
Začínají rovněž nové ročníky sportovních
soutěží. Zde bych chtěl popřát všem klubům, aby
od samého začátku soutěží na všech úrovních
bojovaly o co nejlepší výsledky a postupy do
vyšších soutěží.
Závěrem bych měl ještě jednu připomínku. I když
se všichni staráme o co nejhezčí město a jeho okolí,
najde se ještě pár jedinců, kteří nám naši práci kazí.
Od maličkostí, jako je pohození odpadků mimo
koše až po vandalismus a ničení zeleně po ulicích
a v parku.
Nebuďme lhostejní a všímejme si těchto
projevů. Přece nebudeme trpět, aby pár výtržníků
ničilo poctivou práci většiny těch poctivých.
Vladimír Stejskal - starosta města
4
ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTA LETOVICE
NA SVÝCH SCHŮZÍCH
DNE 9., 26. A 30. 6. 2014,
PROJEDNALA
1. Informace k zastavení soudního řízení mezi
městem a p. Martinem Křivým, Brno, ve věci
změny ÚP města.
2. Dispozice s majetkem města.
3. Plnění úkolů v místních částech města v 1. pololetí roku 2014.
4. Informace k přípravě komunálních voleb ve
dnech 10. a 11. října 2014 v Letovicích.
5. Stížnost ve věci sousedských sporů.
6. Žádost o sdělení k problematice veřejné
kanalizace v Meziříčku.
7. Žádost obce Lazinov a žádost obce Křetín
o rozšíření veřejnoprávní smlouvy na činnost MP
Letovice na území těchto obcí.
8. Informace k soukromému záměru zřízení dětské
skupiny v Letovicích.
9. Informace k přípravě opravy komunikace
Letovice – Horní Poříčí a termíny zahájení této
akce.
10. Zajištění psů v případě jejich nálezů na území
města.
11. Odstoupení p. Antonína Žilky z funkce člena
Rady města Letovice ke dni 18. 6. 2014.
12. Hospodaření města za období 1-5/2014
s následujícími údaji:
13. Dopis ve věci úpravy revizní šachty kanalizace
na soukromém pozemku.
14. Dispozice s majetkem města.
15. Informace k přípravě Festivalu 3+1 včetně
rozpočtu.
16. Přípravu koordinační schůzky ve věci opravy ul.
Nádražní za účasti zástupců města, SÚS JmK, České
dráhy, DOPAZ s.r.o.
17. Informace k průběhu opravy komunikace
Letovice – Křetín.
18. Informace k přípravě rekonstrukce vedení el.
energie v ul. Česká a Masarykovo nám.
19. Žádost TOP 09, RV Blansko, o poskytnutí
vývěsní skříňky města.
20. Rada města doporučila:
· zastupitelstvu města neschválit změnu ÚP města
na p.č. 2468/7 a 2468/8 v k.ú. Letovice (lokalita
nad nádražím ČD),
· zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické
služby Letovice s účinností od 1. 7. 2014,
www.mks-letovice.cz
MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
· zastupitelstvu města Letovice schválit poskytnutí
finančního transferu jako účelovou dotaci z příjmů
z loterií a jiných podobných her v roce 2014 pro:
- TJ Sokol Letovice ve výši 390.406,00 Kč,
- AFK Letovice ve výši 125.352,00 Kč,
· zastupitelstvu města Letovice schválit poskytnutí
účelového transferu pro TJ Sokol Letovice na
podporu sportující mládeže v roce 2014 ve výši
62.326,- Kč,
· zastupitelstvu města Letovice schválit
rozpočtová opatření č. 13.1., 13.2., 13.4./2014,
· zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne
18. 12. 1997 s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128
00, týkající se zkrácení vázací doby plnění
programu na 10 let a provedení výmazu zástavního
práva MMR ČR na p. č. 369/7 (č. p. 846) a parc. č.
370 (číslo popisné 681) vše v k. ú. Letovice
(nadstavba a vestavba bytových domů ul.
Komenského 6, 8, 10, 12 a 14, 16 Letovice, 12 b.j.).
21. Rada města schválila:
· doplnění autobusové linky č. 270 o spoje č. 53,
54, 57 a 58 (Letovice – Lhota).
· nezadávat výběrové řízení na dodavatele
programu na elektronické aukce,
· přijetí dotace od JmK na realizaci projektu
„Změna č. 2 územního plánu Letovice“ ve výši
13.310,- Kč, uzavření smlouvy na tuto dotaci
a pověřila starostu podpisem smlouvy,
· zápis do kroniky místních částí Zboněk,
Kladoruby, Kochov, Dolní Smržov, Babolky za rok
2013,
· fotokroniku města za rok 2013,
· přijetí účelové neinvestiční dotace z JmK ve výši
20 tis. Kč na realizaci projektu „Letovice – Zdravé
město 2014“, uzavření smlouvy o poskytnutí této
dotace a pověřila starostu podpisem smlouvy,
· podání žádosti CSSML o příspěvek na úhradu
nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit
zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro
růst v JmK II“,
· přijetí finančního daru pro CSSML dle
předloženého návrhu,
· přijetí dotace z JmK pro Centrum sociálních
služeb města Letovice na Pečovatelskou službu ve
výši 33 tis. Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí této
a pověřila starostu jejím podpisem.
· poskytnutí finančního transferu z loterií v roce
2014 pro:
www.mks-letovice.cz
- BACARDI Letovice ve výši 22.136,00 Kč;
- Letecký klub ve výši 6 967,00 Kč;
- LMK Letovice ve výši 8 458,00 Kč;
- RKM Letostroj Letovice ve výši 13 657,00 Kč;
- DDM Letovice ve výši 22 973,00 Kč;
- BOP Křetínka ve výši 7 500,00 Kč;
- NSZdP Letovice ve výši 1 639,00 Kč,
· poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na
sportující mládež v roce 2014:
- AFK Letovice ve výši 32.629,00 Kč;
- Letecký klub ve výši 391,00 Kč;
- LMK Letovice ve výši 977,00 Kč;
- RMK Letostroj Letovice ve výši 2 931,00 Kč;
- DDM Letovice ve výši 10.746,00 Kč,
· provedení rozpočtového opatření č. 14/2014 dle
písemného materiálu,
· poskytnutí finančního transferu pro Diakonii ČCE
– středisko v Brně, pobočku Letovice se sídlem
Alšova 3, Letovice ve výši 3.000,- Kč,
· vyřazení navrhovaného majetku dle písemného
materiálu,
· vyřazení navrhovaného majetku v majetku
CSSML,
· přijetí účelově určeného daru pro MKS Letovice
dle předloženého návrhu,
· přijetí účelově určeného daru pro Mateřskou
školu Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko,
příspěvkovou organizaci, dle předloženého
návrhu,
· přidělení grantů města v roce 2014 dle
písemného návrhu jednotlivých komisí,
· žádost MŠ Třebětín o udělení výjimky v počtu
dětí v každé třídě o 1 dítě pro školní rok 2014/2015,
· příspěvek města SDH Zábludov na zajištění oslav
100. výročí založení sboru ve výši 10 tis. Kč,
· příspěvek města CANIS-HIPO-LAMOTERAPII,
o.p.s., Ústup 39, na činnost v roce 2014 ve výši
10 tis. Kč,
· Smlouvu o zajištění školení strážníků MP Letovice
se Statutárním městem Brno – Městskou policií
Brno, Dominikánské nám. 1, Brno,
· uzavření dotační smlouvy s JmK, Městem
Letovice a MKS Letovice na zkvalitňování služeb
TIC ve výši 37 tis. Kč a pověřila starostu podpisem
smlouvy,
· přidělení zakázky „Městský úřad Letovice –
chlazení kanceláří“ společnosti SOKRA, s.r.o.,
Bohúňova 1342, 149 00 Praha 11, smlouvu
s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila
starostu podpisem smlouvy,
· poskytnutí finančního daru města Michalu
Šafaříkovi (zák. zástupce Vlastimil Šafařík),
Letovice, za reprezentaci v silovém trojboji ve výši
6 tis. Kč,
5
MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
· provedení rozpočtových opatření č. 15/2014 dle
písemného materiálu,
· poskytnutí účelového transferu pro občanské
sdružení PaLetA, Letovice, ve výši 2 tis. Kč na
financování akce BiGy Fest a pověřila starostu
podpisem smlouvy,
· vypsání výběrového řízení na zajištění služeb
daňového poradenství dle předloženého
písemného materiálu,
· uzavření Darovací smlouvy s p. Janem Čechem,
bytem Letovice, Lhota 37, na straně dárce
a Městem Letovice na straně obdarovaného
a pověřila starostu podpisem smlouvy,
· uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi
KOMETOU GROUP, a.s., se sídlem Brno, Křídlovická
34 a Městem Letovice, na zajištění vzájemné
propagace a reklamy od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
a pověřila starostu podpisem smlouvy,
· čerpání rezervního fondu ZŠ Letovice dle
předloženého písemného materiálu,
· udělení výjimky pro Mateřskou školu Letovice,
Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkovou
organizaci, v počtu dětí v jedné ze tří tříd na 25 dětí
ve školním roce 2014/2015,
· čerpání investičního fondu Technických služeb
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle
předloženého návrhu,
· použití investičního fondu TS Letovice, se sídlem
Letovice, Česká 17, na úhradu vlastního podílu
k dotaci na nákup automobilu s výměnnými
nástavbami,
· vypsání výběrového řízení TS Letovice, se sídlem
Letovice, Česká 17, na dodání automobilu
s výměnnými nástavbami,
· změnu odpisového plánu Technických služeb
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle
předloženého písemného materiálu,
· vypsání výběrového řízení Technickými službami
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na výměru
oken administrativní budovy,
· dodavatele akce „Letovice, ul. Albína Krejčího –
oprava chodníku pro pěší u BD 4-10, 12-18“
společnost HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, 679 62
Křetín, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou
akci a pověřila starostu města jejím podpisem,
· dodavatele akce „Oprava fasády MěÚ Letovice“
společnost Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, 679
61 Letovice, smlouvu s vybranou firmou na
uvedenou akci a pověřila starostu města jejím
podpisem,
· Smlouvu o právu provést stavbu „III/37418,
III/37417 Podolí průtah a most 37417-1“
6
se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, a pověřila
starostu města jejím podpisem,
· podání žádosti města o finanční podporu
z rozpočtu JmK podle Pravidel pro poskytování
finanční podpory na hospodaření v lesích 2013 –
2019 ve výši 15.150,- Kč na umělou obnovu
sadbou melioračních dřevin (buk) a stavbu
oplocenek a pověřila starostu města podpisem
žádosti,
· Návštěvní řád pro nemovitou kulturní a přírodní
památku PARK Letovice,
· realizovat zvukové záznamy z jednání
zastupitelstva města ve variantě č. 2 - formou
služby,
· dodavatele akce „Elektronický hlasovací,
evidenční a řídící systém - zvukové záznamy
z jednání zastupitelstva města - upřesnění ZD“ firmu BitEST, Hloušecká 25/11, Kutná Hora, za
cenu 24.672,- Kč včetně DPH (zajištění průběhu
ZM službou), smlouvu s vybranou firmou
a pověřila starostu města podpisem smlouvy,
· opravu vstupního schodiště do domu Družstevní
22,
· navýšit počet strážníků Městské policie Letovice
na 6 členů s platností ood 1. 10. 2014,
· Plán schůzí Rady města a Zastupitelstva města
na 2. pololetí 2014,
· delegaci města na družební návštěvě Maďarska
ve dnech 7. – 10. a 14. srpna 2014,
· zástupce města na družební návštěvě Chorvatska
(Stari Grad) ve dnech 14. – 18. 8. 2014,
· Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
v hladině nízkého napětí č. 12093058 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151, 370 49 České Budějovice, a pověřila starostu
města jejím podpisem.
________________________________________
Finanční odbor
Informace k poplatkům
Splatnost poplatku za komunální odpad na
rok 2014 byla 30. dubna 2014 pro ty
poplatníky, kteří mají jednu splátku. Splatnost
celého poplatku je nejpozději 30.9.2014.
Splatnost poplatku za psa pro rok 2014 byla
15. února 2014.
Žádáme o urychlenou platbu nedoplatků.
Možnosti plateb jsou buď hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na
účet Města Letovice 820631/0100 s Vašim
www.mks-letovice.cz
MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
variabilním symbolem, kterým je rodné číslo
pro poplatníky s trvalým pobytem; pro
chalupáře a ostatní je speciálně přidělený VS.
Nezapomínejte na ohlašovací povinnost podle
článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o
nakládání s komunálním odpadem. Jedná se
především o povinnost přihlášení k poplatku z
důvodu přistěhování, nabytí nemovitosti,
kolaudace stavby, narození dítěte, vlastnictví
nemovitosti, ve které není žádná osoba
přihlášena k trvalému pobytu… . Dále pak
podávejte odhlášení z důvodu změny trvalého
bydliště. Změny se hlásí do 15 dnů od doby, kdy
nastaly.
Tiskopisy pro přihlášení, změny, osvobození
obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách
Města Letovice www/letovice.net-městský
úřad-formuláře-finanční odborNEPŘEHLÉDNĚTE
Vyzýváme ty, kteří dosud neprovedli platby se
splatností před 31. 12. 2013, aby je urychleně
provedli nebo přišli osobně řešit své
nedoplatky. Jinak nastane proces vymáhání,
exekuce a poplatek se navyšuje o další
náklady, které je poplatník povinen zaplatit.
Pokud potřebujete informace, můžete přijít
osobně, zavolat na tel. 516 482 222 nebo svůj
dotaz poslat e-mailem na adresu
[email protected]
Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své
poplatkové povinnosti.
Připomínáme některá ustanovení obecně
závazné vyhlášky města Letovice č. 2/2005,
ve znění pozdějších předpisů „O čistotě a
pořádku ve městě Letovice“
Článek 2, odst. 2 Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další místa přístupná
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Článek III, odst. 2 Psi středně velkých a velkých
plemen nebo psi od hmotnosti 15 kg musí být
vždy na veřejném prostranství opatřeni
www.mks-letovice.cz
náhubkem a mohou se na veřejných
prostranstvích pohybovat pouze v doprovodu
osob starších dvanácti let.
odst. 4 Je zakázáno volné pobíhání psů na
veřejných prostranstvích v zastavěné části
města a místních částí města včetně zámeckého
parku, kromě oploceného areálu
kynologického klubu v zámeckém parku.
odst. 6 Každký držitel psa je povinen na
veřejném prostranství města odklízet po svém
psu exkrementy(výkaly) a jiné nečistoty, které
pes způsobil.
_____________________________________
PĚŠKY NA KOPEC, DO
KNĚŽEVISKA, ZÁBLUDOVA
A LHOTY
se v sobotu 24. května vydali ti, kteří chtěli
podpořit Světový den bez tabáku akcí, kterou
připravilo Město Letovice a komise Projektu
Zdravé město Letovice.
I přes nepřízeň počasí se sešlo v 9,00 hodin
před Městským úřadem v Letovicích, na tři
desítky účastníků. Trasa výletu byla vedena
mimo frekventované komunikace z náměstí do
místních částí města. Zajímavé panoramatické
pohledy si mohli účastníci porovnat s
historickými fotografiemi.
Účastníci se v úvodu a při pravidelných
zastávkách seznámili se zajímavostmi regionu,
aktivitami Národní sítě Zdravých měst ČR.
Zakončení bylo ve Lhotě, kde nám
zástupci z osadního výboru připravili lavičky a
stoly a všichni obdrželi malé občerstvení a dle
výběru odměnu.
Bohuslav Kuda, předseda komise Projektu
Zdravé město Letovice a Ivana Květenská,
koordinátorka PZM a MA21
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj
7
MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
Celková oprava budovy
osadního výboru v Dolním Smržově
Budova byla postavena v šedesátých letech minulého století. V té době byl Dolní Smržov spolu se
Skrchovem a tvořily samostatný Místní národní výbor. V roce 1986 jsme se integrovali pod správu
Letovic, jako celá řada dalších obcí v regionu. V té době Letovice měly devatenáct místních částí. V
roce 1990 se tento počet snížil na třináct místních částí k městu. Tento stav nastal po komunálních
volbách. Odtržené obce utvořily samostatné obecní úřady. Dolní Smržov zůstal nadále pod správou
města Letovice.
Zmíněná stavba budovy, byla prováděna svépomocí, zvané v akci Z, jako v té době řada dalších
staveb. Občané vypomáhali brigádně! Za tuto více jak padesátiletou dobu si budova vyžadovala
rozsáhlejší opravu, jak střechy, tak pláště budovy. K nárokovaným opravám postupně došlo v tomto
volebním období.
Hrubý popis prací při opravách:
Celkové zesílení a vyrovnání krovů. Byly použity hranoly potřebných rozměrů, nové laťování s
novou krytinou včetně všech klempířských prvků. Plášť budovy byl opatřen novou fasádou s
probarvením. Byl proveden celkový nátěr oken, dveří a vrat garáže. Úprava prostranství kolem
budovy – chodníky. Dodatečně bylo osazeno třetí sklo do oken. Opravy přesahující 400 000,- Kč byly
financovány z rozpočtu města Letovice.
Nutno podotknout, že budova byla v té době postavena na darovaném soukromém pozemku bez
přepisu na nového uživatele. Až v tomto roce po opakovaném jednání s vlastníky došlo k
oboustranné dohodě k odkupu. Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva města Letovice byl
odhlasován odkup a převod na město Letovice. Velký dík patří v této akci panu starostovi Vladimíru
Stejskalovi, panu místostarostovi Ing. Jiřímu Palbuchtovi a paní Marii Sedláčkové v administrativní
přípravě k převodu na město. Jedná se o odkup více jak 4000 m2. Na těchto pozemcích stojí nejen
hlavní budova, ale ještě dvě přilehlé, sloužící kulturní činnosti v obci. V těsném sousedství na
samostatné parcele je vodní nádrž ve vlastnictví tří vlastníků. Byla snaha města o odkup a převod, ale
to zatím nedopadlo ve prospěch města.
V letošním roce v červnu započaly Lesy České republiky jako vlastníci vodních toků v obci Dolní
Smržov budovat záchytné
přehrádky na levostranných
přítocích Zavadilky. Tento
požadavek byl uplatňován
po povodních v roce 2009,
kdy voda způsobila nemalé
škody v obci. Přehrádky
mají pojmout při přívalové
vodě veškeré přírodní
naplaveniny z přilehlých
strání. Hlavní záměr je
o c h rá n i t m a j e te k j a k
občanů obce, tak zabránit
poničení veřejných
prostranství.
Miloš Toul, předseda OV
8
www.mks-letovice.cz
MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 2 míst strážníků městské policie Letovice
Zákonné podmínky:
· státní občanství ČR (viz § 4
zákona 553/91 Sb. o obecní
policii)
· minimální věk 21 let (viz § 4
zákona 553/91 Sb. o obecní
policii)
· minimálně střední vzdělání zakončené
maturitní zkouškou (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o
obecní policii)
· bezúhonnost dle § 4a, zákona 553/91 Sb. o
obecní policii
· spolehlivost dle § 4b, zákona 553/91 Sb. o
obecní policii
· zdravotní způsobilost dle § 4c) zákona 553/91
Sb. o obecní policii.
Další požadované předpoklady:
· osobní iniciativu, časovou flexibilitu,
schopnost samostatné práce i práce v týmu,
dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči
stresu a zátěžovým situacím, dobrou fyzickou
kondici, ochotu učit se novým věcem
· znalost práce na PC (Word, Excel, internet,
apod.)
· řidičský průkaz skupiny B
· praxe u bezpečnostních složek, případně ve
státní správě nebo samosprávě - výhodou
· zbrojní průkaz skupiny D – výhodou
· platné osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991
Sb., o obecní policii - výhodou.
Přihláška musí obsahovat:
· jméno, příjmení
· datum a místo narození
· státní příslušnost
· místo trvalého pobytu
· kontaktní adresa (je-li rozdílná od trvalého
pobytu) a číslo telefonu
· e-mailovou adresu, telefonní kontakt
· číslo občanského průkazu
· datum a podpis uchazeče
www.mks-letovice.cz
Náležitosti přihlášky:
· strukturovaný životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosaženém vzdělání,
dosavadních zaměstnání a odborných
znalostech týkajících se vypisovaného
pracovního místa, zájmy a koníčky
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce
· úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
· kopie dalších dokladů o absolvování
odborných kurzů nebo jiného studia
· čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a
odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, v platném znění
· čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b odst.
4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v
platném znění
· Lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k
výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV č.
444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a
strážníka obecní policie) a lékařské potvrzení o
schopnosti výkonu práce v noci a schopnosti
řídit vozidla s modrým výstražným zařízením
· Souhlas s nakládáním s poskytnutými
osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů
Nabízíme:
· platové zařazení - do úspěšného složení
zkoušky - 5. platová třída
· platové zařazení – po úspěšném složení
zkoušky - 7. platová třída + příplatky
· po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na
dobu neurčitou
· stravenky
· 25 dnů dovolené
· Nepravidelnou pracovní dobu
· předpokládaný nástup do pracovního poměru
od 01. 10. 2014
9
MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Pro podání přihlášky se určuje termín do 29. srpna 2014 do 12.00 hodin, přihlášky doručte buď
osobně na podatelnu MěÚ Letovice, nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí
19, 67961 Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – Strážník MP - Neotvírat“.
Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu
k předání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni elektronickou poštou k ústnímu
pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště.
Odborné vyšetření hradí uchazeč a nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném
výběrovém řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.
Bližší informace podá Jaroslav Halata, velitel MP 516474168, 733647411.
KULTURNÍ PŘEHLED
Kurzy patchworku a fima v Městské knihovně v Letovicích
Pro všechny tvořivé a kreativní ženy a dívky jsou opět v Městské knihovně v Letovicích připraveny
kurzy fima a patchworku.
V uplynulém školním roce proběhly kurzy patchworku pro začátečníky. Děvčata se seznámila se
základními patchworkovými vzory a ušila si své první výrobky – polštáře, ubrusy, kosmetické taštičky.
V kurzu pro pokročilé budeme šít složitější projekty – kabelky, dekorace a určitě zvládneme i první
patchworkovou deku – quilt.
Také sobotní kurzy fima zaujaly a budeme v nich pokračovat. A protože nám jeden den k fimování
nestačil, pořádáme pro zájemce v termínu 12. až 14. září 2014 Fimovíkend v Protivanově. Pokud se
chcete odreagovat a vlastnoručně si vyrobit své originální šperky, můžete se přihlásit.
Pokud máte o kurzy patchworku pro začátečníky i fima zájem, kontaktujte mne prosím na adrese:
[email protected] nebo v kanceláři Městské knihovny v Letovicích.
Eva Schwarzová
10
www.mks-letovice.cz
KULTURNÍ PŘEHLED
MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 601 590 006
e-mail: [email protected], www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 516 476 785, 739 396 535,
ekonomka: 516 476 786
Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních
pořadů jsou určeny pro důchodce, děti
a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně
průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na
základě předložení průkazu). Zamluvené
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní
před konáním akce.
V srpnu jsme pro Vás připravili:
V rámci Festivalu 3+1
XV. ročník výstavy
KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ
Pátek 1. srpna 2014 v 18.00 hod.
Kulturní dům
Výstava potrvá do 17. 8. 2014.
·
V rámci Festivalu 3+1
Jazzový koncert
Roman Pokorný Grant Green Tribute
(Najponk, Petr Dvorský, Martin Kopřiva)
Pátek 1. srpna 2014 ve 20.00 hod.
Sál ZUŠ Letovice, Vstupné: 150,- Kč
·
FESTIVAL 3+1 – 15. ročník
Adam Mišík, BSP, Los Rumberos, Tygři a jejich
Laura, Etien Band, Ta Druhá, Dvě a půl
promile, DJ Luboš Kořístek
Sobota 2. srpna 2014 od 10.00 hod.
AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE
Vstupné: 200,- Kč do 31. 7. 2014
na místě: 250,- Kč
·
Divadelní představení
KŠANDA
Pondělí 4. srpna 2014 ve 20.00 hod.
AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE
Vstupné: 100,- Kč
12
Letní kino na koupališti
Kinematograf Pavla Čadíka
Pondělí 18. srpna 2014 ve 21.00 hod.
Angelika
Úterý 19. srpna 2014 ve 21.00 hod.
Fantomas
Středa 20. srpna 2014 ve 21.00 hod.
Jáchyme hoď ho do stroje
Čtvrtek 21. srpna 2014 ve 21.00 hod.
Poklad na Stříbrném jezeře
·
Koncert
BLUES & ROCK N´ ROLL & JAZZ
Kaderus Blues (Moravská Třebová), Jazzulátka
(Letovice), Bluemy (Jevíčko), Karlovy Hračky
(Boskovice)
Sobota 30. srpna 2014 v 19.00 hod.
Vstupné: 100,- Kč
Připravujeme:
18. ročník závodu
BĚH ZÁMECKÝM PARKEM
Středa 17. září 2014 v 15.00 hod.
Prezence závodníků od 14.00 hod.
·
Talk show
O sexu převážně nevážně
Pátek 19. září 2014 v 19.00 hod.
Účinkují: Radim Uzel a Pepa Štross
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč
·
Dětské divadelní představení
Pohádky o mašinkách
Úterý 23. září 2014 v 10.00 hod.
Účinkují: Divadlo Tramtarie Olomouc
Vstupné: 40,- Kč
·
Vernisáž výstavy obrazů
„AKVARELY – TEMPERY“
Doc. Ing. František Kořístek, Csc.
Čtvrtek 25. září 2014 v 18.00 hod.
·
Koncert
Biblické písně
Neděle 28. září 2014 v 18.00 hod.
Účinkuje: Musica Nova
www.mks-letovice.cz
KULTURNÍ PŘEHLED
V Letovicích vystaví svá díla Klub moravských fotografů
To nejlepší ze své práce představí od 1. srpna do 17. srpna pětadvacet členů Klubu Moravských
fotografů v Brně. Výstava uspořádaná k 26. výročí tohoto zájmového uskupení se uskuteční v sále
Kulturního domu Letovice. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 1. 8. od 18 hodin.
Portrét, krajina, akt, abstrakce i makro. Na třicet rozmanitých velkoformátových fotografií
25 autorů ozdobí od pátku 1. srpna prostorný sál letovického Kulturního domu. Výstava je oslavou
šestadvaceti let fungování Klubu moravských fotografů. Za tuto dobu prošli tímto sdružením desítky
umělců, kteří uspořádali přes stovku společných a šedesát autorských výstav zejména na jižní
Moravě a na Vysočině .
Na nejnovější expozici nebude chybět tvorba osmdesátiletého zakladatele Klubu Bohumila
Kociny, i nejmladší členky - desetileté Kláry Pospíšilové.
„I to vystihuje podstatu naší snahy. Chceme sdružovat lidi napříč generacemi i zaměřením.
Hlavním pojítkem je zájem o fotografii a chuť dělat něco nezištně pro druhé,“ vysvětlil dlouholetý
předseda Jiří Sláma starší.
Klub moravských fotografů vznikl v roce 1988. Absolventi Školy výtvarné fotografie se na
závěrečném semináři shodli, že vznikla dobrá parta a že by byla škoda, kdyby se dál nescházeli
a konfrontovali výsledky své práce.
„Fotografie má mnoho podob. Někdy je utvořena jako prostá písnička, srozumitelná všem, jindy
představuje moderní symfonii, málo způsobilou k našemu vnímání. Proto prosím, až budete
postupovat kolem panelů, nesuďte jednoznačně podle kritéria líbí - nelíbí. Spíše si v duchu říkejme
rozumím - nerozumím, ale snažím se pochopit,“ vyzývá Bohumil Kocina.
Kontakt:
www.mks-letovice.cz
Ing. Jiří Sláma, předseda klubu
777 673 997
[email protected]
13
KULTURNÍ PŘEHLED
GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu
OBRAZŮ, KERAMIKY
A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
(obrazy žijících i nežijících autorů za výhodné
ceny), která bude přístupná
od pátku 15. srpna 2014
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod., So 9.00 –
11.00 hod., Ne 14.00 – 17.00 hod.
Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací
stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz
_____________________________
Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba červen - září:
Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
sobota - neděle: 9.00 - 13.00 hod.
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.mks-letovice.cz
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný
internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek,
turistických vizitek, turistických magnetek,
prodej publikací o Letovicích a mikroregionu
Letovicko, prodej Letovického zpravodaje,
informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace
o dopravě, stravovacích a ubytovacích
možnostech v regionu, přehledy kulturních
a sportovních akcí, rezervace a předprodej
vstupenek na vybrané akce, průvodcovské
služby. Informace a propagační materiály jsou
poskytovány zdarma.
www.mks-letovice.cz
KNIHOVNA
Upozornění!
S platností od 7. 1. 2014 dochází ke změně
registračního poplatku.
Roční čtenářské zápisné: dospělí 100,- Kč,
důchodci 50,- Kč, studenti 50,- Kč, děti 50,- Kč
Ostatní poplatky zůstávají beze změny.
Viz ceník služeb
www.mks-letovice.cz/knihovna
Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
E-mail: [email protected]
www.mks-letovice.cz/knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Úterý 12.00 - 16.00, Pátek 9.00 - 12.00, 13.00- 18.00
NÁVRATY – SPORT - výstavka životopisných
knih na dospělém oddělení.
„HLAVOU I RUKAMA“
Prezentace studentů
Masarykovy střední školy Letovice.
Výstava je přístupná po celý červenec a srpen
v prostorách čítárny knihovny
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PANA JANA KOŠŤÁLA
Výstava je přístupná po celé prázdniny
v otevírací době
Turistického informačního centra
Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
E-mail: [email protected]
www.mks-letovice.cz/knihovna
Otevírací doba o letních prázdninách:
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 12.00 hod.
Písmena a číslice daří se nám velice!
Výstava výtvarných prací a příběhů třídy 3. B ZŠ
Letovice. Dozvíte se, jak se dětem podařilo
zdolat nástrahy při psaní písmen a číslic.
Prázdninová nabídka:
V otevírací době dětského oddělení si můžete
přijít zahrát tyto hry: Bang!, Česko – otázky
a odpovědi, Activity, Scrabble, Carcassonne,
Černé historky, Bílé historky, Timeline, Dobble,
Sabotér, Příběhy z kostek a další.
15
KULTURNÍ PŘEHLED
GALERIE PEX
Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu kreseb a plastik
Františka Navrátila, která se koná 23. 8. 2014 - 21. 9. 2014.
Vernisáž proběhne v pátek 22. srpna 2014 od 18.00 hodin
v prostorách galerie Pex, Letovice, Pražská 70.
Otevřeno: úterý - pátek 11:00 - 18:00 hodin,
v sobotu od 9:00 - 13:00 hodin a v neděli od 14:00 - 18:00 hodin.
Na setkání s Vámi se těší
Helena a Jiří Kalasovi - www.galeriepex.cz
Dále Vás zveme na nově otevřené Muzeum letovické keramiky s dvěma expozicemi.
První expozice obsahuje více jak sto plastik sochařů
Emila Hlavici a Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Františka Úprky a dalších sochařů.
V druhé expozici můžeme obdivovat krásnou keramiku z letovické keramičky Josefa Mrázka.
Druhé expozice této keramiky se nachází v Muzeu umění v Dallasu v USA.
Do muzea se vchází přes galerii Pex, Pražská 70, Letovice.
Otevřeno: úterý - pátek 11:00 - 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 - 13:00 hodin
a v neděli od 14:00 - 18:00 hodin.
Vstupné jednotné 50,- Kč (od 15 let).
Na setkání s Vámi se těší
Helena a Jiří Kalasovi - www.galeriepex.cz
_____________________________________________________________________________
16
www.mks-letovice.cz
ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML? DEŽ
Své příspěvky do této rubriky zasílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
ZŠ Letovice
Školní sportovní areál ZŠ Letovice bude v červenci
a srpnu pro veřejnost otevřen denně
od 16.00 do 20.30 hod.
__________________________
MŠ Komenského Letovice
Exkurze po přírodních zahradách II.
V sobotu 7. června 2014 proběhla Exkurze po přírodních zahradách II., kterou letos pořádalo ve
spolupráci s MŠ Komenského město Letovice. Program exkurze navazoval na loňský rok, kdy
účastníci navštívili zahradu MŠ Adélka v Brně a tři z pěti pracovišť Lipky – školského zařízení pro
environmentální vzdělávání. Letos jsme zopakovali návštěvu Jezírka, kde během minulého roku
vybudovali v blízkém okolí praktickou naučnou stezku o osmi originálních stanovištích, která nabízejí
mnohá překvapení: vyvažování osoby kameny na dřevěné váze, stopy zvířat s příběhem, povídání
o lýkožroutovi, vodní svět s pumpou a dvěma potůčky s odlišně tvarovanými koryty, průhledy na
zvířata jako živá, maxidendrofon…
Na ukázkové TyMiJáNové zahradě ZŠ v Rousínově jsme aktivně vyzkoušeli kolo, které vyrábí při
šlapání elektřinu, jež dokáže napájet varnou konvici a při dostatečné výdrži v ní ohřát vodu na čaj či
kávu. Rousínovská zahrada nabídla plno inspirací jak pro vzdělávací práci s dětmi, tak pro údržbu,
která se neskládá jen z nepopulárního pletí nebo sekání, ale i ze zajímavých pokusů a zákoutí, kvůli
kterým děti překvapivě rády opustí i atraktivní hodiny informatiky. Plody ze zahrádky jsme ocenili
v rámci osvěžujícího a estetického občerstvení.
Neméně pestré občerstvení na nás čekalo i na poslední zastávce na lipkové Kamenné: jednohubka
s muškátovým máslem a lístečkem květu slézu, který svou fialovou barvou k ochutnání přímo lákal.
Jednohubky pocházely ze semináře o využití bylinek, který na Kamenné probíhal současně s naší
návštěvou a výsledkem kterého
byl i výborný smažený jitrocel
nebo levandule, reveňová
polévka či bylinková sůl.
Odborná lektorka Dana
Křivánková nám ukázala, jak jde
uspořádat zahrádku na malém
prostoru, kde všude lze pěstovat
bylinky, jak hledat jejich
nevšední využití, dostávala
mnoho dotazů a vynikající
zprávou je, že v odpovídání na ně
bude pokračovat i na podzim
přímo v MŠ Komenského, kde
přislíbila vedení seminářů v nově
vybudované zahradě.
Romana Korbářová, MŠ Komenského
18
www.mks-letovice.cz
ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML? DEŽ
Výtvarné studio
V mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti 2014 v Českém rozhlase na téma: „Děti chrání
planetu Zemi“ vystavovala Karolína Pavlů 15 let malbu pod názvem Sloni.
Na vernisáži s bohatým kulturním programem jí byla dne 12. června 2014 slavnostně předána
odměna a diplom a cena ředitele Českého rozhlasu. Slavnostního otevření výstavy se zúčastnila
herečka Zora Jandová – vedoucí Radia Junior, Lenka Kupková – vedoucí projektu a herečka Naďa
Konvalinková.
Dílo je umístěné na výstavě v Muzeu Kinských, V Národopisném muzeu Národního muzea v Praze
a také na internetových stránkách Českého rozhlasu pro děti – Webík Radia Junior.
www.radiojunior.rozhlas.cz.
Bohumila Letochová
Karolína Pavlů 15 let: Sloni
Bazárek
KDE KDY -
MKS LETOVICE ( KULTURNÍ DŮM )
8. 9. - 9 - 12 hod. a 14 - 17 hod. příjem a prodej
9. 9. - 9 - 12 hod. a 14 - 17 hod. prodej
10. 9. - 9 - 12 hod. a 14 - 17 hod. prodej a výdej
Možnost nákupu a prodeje dětských věcí, oblečení, obuvi, autosedaček, kočárků, postýlek, věci
pro těhotné atd.
Prodej - možný pouze pro přihlášené prodávající z důvodu omezené kapacity. Zájemci o prodej nás
proto kontaktujte nejpozději do 5.9.2014. Jeden prodávají bude mít k dispozici 1 stůl - poplatek 50
Kč. Zboží musí být oceněno a označeno (jménem, značkou). Možnost zanecháni zboží i vlastní prodej.
( za zanechané zboží neručíme). Přihlásit se – SMS na tel. 604 79 25 76 nebo poslat mail na
[email protected] Kontakt pro informace :Ilona Hrušková 604 792 576
www.mks-letovice.cz
19
ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML? DEŽ
Taneční skupina
VO CO GOU Letovice
oznamuje změnu tréninků
mažoretek!
Změna je platná od 1. září 2014.
Tréninky mažoretek:
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo
chtějí trávit svůj volný čas v příjemném
a přátelském prostředí. V zimních měsících se
scházíme v klubovně budovy Církve bratrské
(Okružní 13). Hrajeme různé hry, pořádáme
turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří
ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na
počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další.
A kdy je klub otevřen?
Úterý
14.30 – 18.30
Středa
15.00 – 17.30
Čtvrtek
14.30 – 18.30
Pokud je hezké počasí, kluby bývají na hřišti
u ZŠ. Více info a aktuální program najdete na
webových stránkách www.klubac.cz.
LetFest 2014
Letos nás čeká již 4. ročník LetFestu, a to
v termínu 6. - 13. 7. Můžete se těšit na vše, co
probíhalo v minulých letech a další novinky. Na
LetFest dorazí přes 20 zahraničních lektorů
(USA, Norsko, Velká Británie, Rusko). Více
informací a možnosti registrace najdete na
webových stránkách www.letfest.cz .
VO CO GOU přípravka /Bulová Renáta/
pondělí 14.30 - 16.00 hod.
VO CO GOU I.
/Křížová Magdaléna/
úterý
14.30 - 16.00 hod.
VO CO GOU II.
/Procházková Dagmar/
pondělí 16.00 - 17.30 hod.
VO CO GOU III.
/Ondráčková Barbora/
úterý
16.30 - 18.00 hod.
VO CO GOU IV.
/Nováková Kamila/
úterý
18.00 - 20.00 hod.
Taneční skupina VO CO GOU
otvírá přípravku pro malé mažoretky.
První trénink bude v pondělí 1. září 2014
od 14.30 hod. v Kulturním domě.
Jedinou podmínkou je dovršení 5 let.
Na malé tanečnice a všechny naše mažoretky
se po prázdninách těší vedoucí VO CO GOU .
Zdravá mládež
O tomto projektu a dalších podrobnostech
se dočtete na webových stránkách www.elimletovice.cz .
20
www.mks-letovice.cz
NAPSALI JSTE NÁM ...
Před 120 lety se narodil akademický malíř Jan Daněk
Jan Daněk se narodil 22.
března 1894 ve Vranové
u Letovic v rodině Jana Daňka
a jeho manželky Marie,
rozené Slezákové z Letovic.
Měli pět dětí, z nichž tři
synové měli výtvarné
nadání. Josef se věnoval
písmomalířství a Antonín
pracoval jako malíř keramiky
u firmy Josefa Mrázka
v Letovicích. Výtvarně
nejnadanější Jan po vyučení
malířem pokojů v letech
1909 – 1912 u Aloise
Macháče v rakouském městě
Deutsch Wagram odešel na
zkušenou do Vídně, kde byl
pro svůj výrazný malířský
talent přijat na Uměleckoprůmyslovou školu, kterou
studoval v letech 1912 –
1914 u architekta Witticha.
Na studia si vydělával sám.
V roce 1913 složil ještě
tovaryšskou zkoušku u svého
bývalého mistra jako dekorativní malíř a písmomalíř.
U profesora Witticha se
naučil dokonale technice
monumentální malby
al fresco (mokrý podklad
omítky) a al secco (suchý podklad omítky), restaurování obrazů a nástěnných maleb, pozlacování a práci se
štukem. Studium při zaměstnání bylo pro něho velmi vyčerpávající, proto přešel z Vídně do Prahy na
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde se stal žákem profesora Emanuela Dítěte, malíře obrazů
převážně s náboženskou tématikou, a kterou ukončil roku 1919. Po vzoru svého učitele se Jan Daněk začal
věnovat převážně výtvarné výzdobě a renovaci chrámů na Moravě a Slovensku. Jeho fresky se vyznačují
zemitými barvami, které si udržují svoje barevné odstíny lépe než jasné barvy a do dnešních dob
nevybledly.
V roce 1929 si dal v Letovicích na ulici Čapkově postavit moderní funkcionalistický rodinný dům
s ateliérem, který mu umožňoval pracovat na dílech velkých rozměrů. Autorem návrhu byl jeho přítel,
letovický rodák, prof. Ing. arch. Bedřich Rozehnal, DrSc. (tato stavba je publikována v knize Jindřicha
Chatrného Slavné vily Jihomoravského kraje). Oženil se s Marií Špačkovou z Čebína a měli spolu dvě děti:
syna JUDr. PhMr. Mirko Daňka a dceru MUDr. Drahoslavu, provdanou Pištělákovou.
Jan Daněk byl člověk velice skromný a všechno tvořil - jak se říká - „K větší slávě Boží“, tak, jak byl v tomto
duchu vychován. Byl téměř jediným malířem všech kapucínských kostelů na Moravě, vyzdobil poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve slezské Hrabyni a v Bílém Újezdu, vyhrál konkurz vyhlášený Tomášem Baťou
na výzdobu zlínského kostela sv. Filipa a Jakuba. Vymaloval kapli v Dětské nemocnici v Brně - Černých Polích,
www.mks-letovice.cz
21
NAPSALI JSTE NÁM ...
kterou projektoval architekt Bedřich Rozehnal. Za okupace zrestauroval vzácné gotické fresky v kostelíku
ve Starém Svojanově. Restauroval nesčetné oltářní obrazy, z posledních jeho prací bylo zrestaurování
obrazu Sv. Rodiny v kostele sv. Josefa v Brně.
Jeho první větší prací v Letovicích z roku 1922 byla jedinečná a nevšední venkovní fasáda Mrázkovy
keramiky u vlakového nádraží s rozměrnými kartušemi ornamentů a figurálních motivů na způsob sgrafita,
kterou zhotovil se svým bratrem Antonínem.
V roce 1930 dostal nabídku na výzdobu klášterního kostela sv. Václava. Tam se mu velmi citlivě
podařilo nové figurální i ornamentální fresky včlenit do barokního interiéru. Na klenbě v presbytáři vytvořil
obraz madony podle španělského malíře B. E. Murilla ze 17. století a čtyři evangelisty podle vlastní
kompozice. Na hlavním oblouku je hlava Krista, na stěnách kostela jsou obrazy světců, kteří mají vztah k
řádu Milosrdných bratří. V roce 1933 vyzdobil svými malbami také sakristii. V jídelně kláštera vytvořil
fresku Poslední večeře Páně se stropní výzdobou andílků s ovocem, na čelní stěnu vstupu do nemocnice
fresku Jana z Boha, zakladatele řádu Milosrdných bratří,a v nově vybudované lékárně na náměstí fresku
Uzdravení nemocného u rybníka Bethesda.
Jan Daněk v roce 1932 obdržel zakázku na výzdobu letovického farního kostela sv. Prokopa, jehož
vnitřek měl do té doby pouze bílou omítku. Na oblouku klenby vyobrazil příchod věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu, na boční oltáře a v presbytáři obrazy všech českých světců. Celkovou
výmalbu krásnými freskami, kterými vyzdobil interiér kostela, ukončil až v roce 1940.
Jan Daněk měl také vřelý vztah k divadlu, maloval kulisy a opony pro ochotnická divadla v Letovicích a
okolí, navrhl mnoho divadelních výprav, svůj zájem o divadlo projevil i jako režisér. Z portrétních maleb je
známá podobizna děkana P. Františka Krchňáka na letovické faře. Maloval také realistické akvarely Letovic
a okolí, které jsou v majetku rodiny. Je velká škoda, že se nezachovaly jeho kartonové kresby uhlem, které
byly zničeny při realizaci nástěnných maleb. Nevedl si žádné záznamy a své práce prováděl bez okázalosti
a vnější publicity.
Jan Daněk zemřel ve věku 67 let 10. května 1961 a je pohřben na letovickém hřbitově.
Když v roce 1970 v období komunistické nesvobody za tzv. normalizace rozhodlo ředitelství
Nemocnice Milosrdných bratří fresky v budově nemocnice odstranit, pokusili se je zachránit správce
kláštera pan Bieberle s malířskými mistry Fadrnými, kteří je ještě před zalíčením přelepili po stranách
papírem. Časem se však začal papír odlepovat, a tím bylo definitivně rozhodnuto o jejich likvidaci. Po
pádu totalitního režimu v roce 1989 převor kláštera Fr. Sanctus Rott postupně nechal zrestaurovat
celý interiér klášterního kostela, včetně fresek Jana Daňka, za finanční pomoci spolubratří rakouské
provincie. V roce 2002 v hlavní budově Nemocnice Milosrdných bratří byla zrestaurována freska Jana
z Boha a v roce 2008 bylo v jídelně provedeno úplné odkrytí a zrestaurování malby Poslední večeře
Páně a dekorativní malby rámování dveří. Na obnově kulturní památky se finančně podílela
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice a Ministerstvo kultury ČR.
Jak vidět, nejenom lidské osudy, ale i osudy historických památek jsou závislé na proměnách
doby a odrážejí společenskou situaci, ve které vznikaly. Zrestaurované fresky budou letovickým
občanům připomínat časy nesvobody a symbolizovat znovu nabytou demokracii.
Akademický malíř Jan Daněk se řadí mezi významné občany, kteří přispěli ke zviditelnění města
Letovice.
Karel Synek
22
www.mks-letovice.cz
NAPSALI JSTE NÁM ...
Anděl pro LDN
Na jaře letošního roku uspořádalo v prosinci vzniklé občanské sdružení PaLetA (Paleta Letovických
Aktivit) svou první větší akci. Jednalo se o projekt, který se obracel na veřejnost, aby co
nejoriginálnějším způsobem ztvárnila anděla. Cílem bylo vyzdobit a zútulnit pokoje pacientů
Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích.
K našemu velkému překvapení se do této akce zapojilo celkem přes 300 lidí ve věkovém rozpětí tři
až osmdesát dva let z celého okresu. Z institucí to byly zejména mateřské (MŠ Čapkova Letovice, MŠ
Komenského Letovice, MŠ Vísky, MŠ Zboněk, MŠ Zbraslavec, MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice)
a základní školy (ZŠ Brněnec, ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Kunštát, ZŠ Letovice, ZŠ Rájec – Jestřebí, ZŠ T. G.
Masaryka, Blansko, ZŠ Vísky, ZŠ Zbraslavec), Masarykova střední škola Letovice, umělecké školy (SZUŠ
Hybešova, Blansko), ateliér Agapé, Centrum denních služeb Letovice – Diakonie ČCE a letovická
farnost.
Jednotlivé obrázky měly tak vysokou úroveň a byly natolik originální, že se odborná porota ve
složení výtvarnice Zdeňka Hošková, keramik Jiří Brtnický a akademický sochař Lubomír Hluštík
rozhodla oproti původnímu záměru nevyhlásit tři nejzdařilejší díla. Bylo však vybráno dvanáct
nejvhodnějších pro účely kalendáře na rok 2015.
Dne 30. 4. se v Kavárně K konala vernisáž obrazů malířky Zdeňky Hoškové, v jejímž rámci byl
veřejnosti představen výběr 90 obrázků. Všechna díla byla k vidění v rámci festivalu BiGy Fest 2014
a poté umístěna v přízemí NMB Letovice. O výstavu byl takový zájem, že jsme ji prodloužili po dobu
letních prázdnin, část je od poloviny července propůjčena a vystavena také v Centru sociálních služeb
města Letovice. Od září se začne s rámováním a poté s rozmístěním obrázků přímo do pokojů
pacientů.
Akce Anděl pro LDN vzbudila velký zájem. Kromě článků v regionálním tisku jsme za ni byli
jmenováni na cenu Gratias tibi, kterou v České republice vyhlašuje Norské velvyslanectví za účelem
ocenit a povzbudit aktivitu mladých lidí.
Občanské sdružení PaLetA by na tomto místě chtělo vyjádřit obrovský dík všem zúčastněným.
Jejich úsilí přinese radost nejen pacientům nemocnice. Je povzbuzující vidět, že lidé nejsou lhostejní
a dokáží se spojit a rozdávat radost potřebným. V zářijovém čísle zpravodaje přineseme informace
o druhé části projektu. Nechte se překvapit…
D. Kráčmerová
www.mks-letovice.cz
23
NAPSALI JSTE NÁM ...
Srpen a jeho letní obloha
Prožíváme krásný letní měsíc srpen. Je to druhý
prázdninový měsíc a celý je vsazen do letního
období. To také znamená, že i na obloze se ukážou
letní souhvězdí jako ve výkladní skříni. Mezi
výrazná souhvězdí patří především Labuť, pak Lyra
a Orel. Vpravo od Labutě se rozprostírá mohutné
souhvězdí Herkula, pod ním najdeme Hadonoše,
blízko obzoru v oblasti jižního bodu září Střelec. Při
hlubším pozorování najdeme i malá souhvězdí Štít,
Šíp, Koníček, Delfín a nad ním Lištičky. Jestliže
zimní obloze vévodí Orion, tak podobný význam
má na letní obloze Labuť. Toto krásné souhvězdí si
zaslouží naši pozornost. Pokud jej chceme nalézt,
musíme zvednout hlavu a pohledět večer až téměř
k nadhlavníku. Uvidíme tam rozsáhlé souhvězdí,
které svým tvarem připomíná labuť letící Mléčnou
dráhou směrem k jihu. Najdeme zde řadu jasných
hvězd s názvy Deneb, Sadir, Albireo, Gienah
(obrázek). Deneb leží přímo na ocasu Labutě, Sadir
na trupu, Albireo na hlavě a Gienah na pravém
křídle Labutě. Deneb a Sadir jsou hvězdní veleobři,
září 50 000krát více než Slunce. V Labuti najdeme
přes 400 proměnných hvězd, přes tisíc dvojhvězd, z
nichž nejkrásnější je Albireo. Hvězda Deneb je
nejjasnější s jasností 1,25 mag a vzdáleností 3 230
ly. Souhvězdí Labutě oplývá značným množstvím
vícenásobných hvězd, otevřených hvězdokup a
mlhovin. Pozoruhodné jsou mlhoviny Severní
Amerika a Pelikán. Někdy je souhvězdí nazýváno
jako Severní kříž (přibližný tvar kříže).
Až se budete dívat na souhvězdí Labutě,
připomeňte si pěknou báji, která vypráví o tom, že
se mocný vládce Olympu Zeus proměnil v labuť,
když se chtěl podívat mezi lidi. V podobě labutě
navštívil i krásnou spartskou královnu Ledu, do
které se zamiloval. Aby se k ní mohl přiblížit, nechal
se pronásledovat obrovským orlem (souhvězdí),
před kterým ho královna zachránila. Leda se po
návštěvě nejvyššího boha stala matkou blíženců
Kastora a Polluxe (známé souhvězdí) a také krásné
Heleny, pro kterou vypukla trojská válka.
Při pohledu na Slunce pozorujeme, že se
nezadržitelně posouvá ke světovému rovníku.
Přesto dost silně ozařuje naši oblast zemského
povrchu. Dne 1. 8. vychází v 5:29 h a zapadá ve
20:43 h, 31. 8. vyjde v 6:13 h a zapadne v 19:47 h
SELČ. Den se během srpna zkrátí o 1 h 40 min. Také
sluneční azimut klesne ze 120° na 104° (o 16°).
24
Do znamení Panny Slunce vstoupí dne 23. 8. v 6:45
h SELČ.
Snad každý při pohledu na oblohu sleduje Měsíc.
Jeho vlastností je ukazovat všem obyvatelům
Země své fáze. I v srpnu bude Měsíc v první čtvrti
(4. 8.), pak nastane úplněk (10. 8.), následuje
poslední čtvrt (17. 8.) a nov (25. 8.). Když bude
Měsíc v úplňku, zaznamenáme nejtěsnější přízemí
roku. Nejblíže Zemi bude 10. 8. (35 689 km) a
nejdále od Země 24. 8. (406 513 km).
Pokud se týká planet, neuvidíme Merkur. Venuši
lze vidět ráno nízko nad východním obzorem. Mars
(přesouvá se z Panny do Vah) uvidíme večer nad
jihozápadem. Jupiter (přesun do souhvězdí Raka)
je možné vidět po půlnoci nízko nad východním
obzorem. Večer nízko nad jihozápadním obzorem
září Saturn, Uran (v Rybách) a Neptun (ve Vodnáři)
můžeme uvidět téměř po celou noc.
V letošním srpnu bude možné pozorovat několik
seskupení nebeských těles na obloze:
1)2. – 4. 8. večer na jihozápadě seskupení těchto
objektů: Měsíc, Mars, Saturn a hvězda Spika,
2)v 7 h Venuše v konjunkci s Jupiterem, nastane
velmi těsné přiblížení planet ráno nad východním
obzorem,
3)23. – 24. 8. ráno nízko nad východním
obzorem seskupení Měsíce, Jupiteru a Venuše,
4)25. 8. ve 22 h nad jihozápadním obzorem velmi
těsné seskupení Měsíce, Saturnu a Marsu.
Ještě připomeňme maximum meteorického roje
Perseid 13. 8. ve 3 h.
- Ch -
(Souhvězdí Labutě)
www.mks-letovice.cz
NAPSALI JSTE NÁM ...
Sborové písňobraní
V sobotu 21. června 2014 proběhl v sále Krkonošského muzea v Jilemnici v 19 hodin společný
koncert 4 sborů ze 4 koutů České republiky nazvaný "Sborové písňobraní".
Letovický Cantamus si pod vedením Renaty Fraisové a za klavírního doprovodu Davida Kříže
zazpíval společně se sbory Camponotus z Jilemnice, Smíšeným pěveckým sborem při ZUŠ Biskupská z
Prahy a Pěveckým sborem Hostivice. Při společném secvičování a zpěvu jsme zapomněli na starosti a
problémy, získali nové zkušenosti a přátele. Vystoupení v nabitém sále Krkonošského muzea si
opravdu užili. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této báječné akce.
Pěvecký sbor Cantamus při ZUŠ Letovice
___________________________________________________________________________
Patchwork v Letovicích
V létě loňského roku se v letovickém Zpravodaji objevila zpráva, že pro zájemce bude otevřený
kurz patchworku. Zkontaktovaly jsme se s paní lektorkou a domluvily jsme se, že začneme od měsíce
září. Kurz probíhal v klubovně městské knihovny, scházely jsme se dvakrát do měsíce, vždy
odpoledne. Sešlo se nás tam pět nadšenkyň pro tuto tvorbu. Paní Eva Schwarzová, letovická rodačka,
za námi dojížděla z Prostějova a hodiny strávené pod jejím vlídným a profesionálním vedením
přinesly spoustu krásných výrobků. Naučily jsme se hodně nového a zajímavého. Eva trpělivě
vysvětlovala krok za krokem, až se dílo dotáhlo do zdárného konce. Někdy to byla ale pěkná fuška,
měření, počítání a skládání – ale výsledek byl vynikající a zajímavý.
Tímto chceme Evě moc poděkovat za laskavý přístup, péči a rady, kterých se nám dostalo a věříme,
že v září opět zasedneme ve stejném složení v klubovně knihovny k šicím strojům a budeme společně
pokračovat v technice zvané patchwork.
Mgr. Eliška Hanušová a Jaroslava Langhammerová
www.mks-letovice.cz
25
NAPSALI JSTE NÁM ...
Hledáte práci?
Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že začnete se sebou něco dělat až v září? Omyl!
Okurková sezóna je tou nejlepší dobou, kterou můžete věnovat sami sobě a zamyslet se nad svým
směřováním. V případě profesního uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání všem.
Zcela zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní poradenství a informace týkající se kurzů a rekvalifikací i
trhu práce v celém Jihomoravském kraji. V září, kdy se vše opět naplno rozjede, tak nebudete muset
teprve začínat, ale s náskokem před ostatními už vědět kudy kam.
Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo vaše momentální zaměstnání není to
pravé a poohlížíte se po jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen chcete profesní změnu a
nevíte jak na to? Konzultanti Centra vzdělávání všem, které můžete kontaktovat a poté bezplatně
navštívit v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou v každé z těchto situací poradit. Pomoci
si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý zájemce nás může
kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho situaci a vyhlídky,“ popisuje
kariérní poradkyně Martina Ježková standardní průběh bezplatných konzultací, které lidé mohou
absolvovat jednorázově nebo spolupracovat i dlouhodobě. „Obrací se na nás ti, kteří nemohou najít
práci, chodí po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví, co dělají špatně. Často spolupracujeme i s
absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. Přicházejí i ženy po rodičovské dovolené nebo lidé, kteří už
pracují, ale v současném zaměstnání nejsou spokojeni,“ představuje Martina Ježková některé klienty,
kteří se na Centrum vzdělávání všem obracejí, a dodává: „Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale
odborně poradíme a pomůžeme se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou
momentálně žádané.“
Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce můžete přijít i vybrat kurz nebo
rekvalifikaci. Aktuálně má volně dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz více než dva tisíce
nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. „Častým předpokladem pro uplatnění nebo změnu profese je
i to, že na sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká
odborná konzultantka Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se tak můžete vydat nejen jiným
profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele,“ upozorňuje. Získejte
tedy již nyní náskok před ostatními - využijte léto pro svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem vám v
tom mohou výrazně pomoci.
Centrum vzdělávání všem
kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: [email protected]
Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b nebo Hodonín, Kasárenská 4.
26
www.mks-letovice.cz
ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI
Své příspěvky do této rubriky
zasílejte, prosím,
na e-mail: [email protected]
Akce v srpnu a září 2014
Středa 13. srpna v 18.00 hod., farní kostel:
Fatimský den; host: P. Martin Hönig.
Pátek 29. srpna mše sv. a táborák na konci
prázdnin.
Neděle 31. srpna v 11.30 hod., kaple sv. Jana
Křtitele v Jásinově: poutní mše svatá.
Sobota 13. září: Pěší smírná pouť od hrobu
o. Ladislava Kubíčka z Kunštátu do Sloupu
Sobota 13. září v 18.00 hod., farní kostel:
Fatimský den; host: P. Vladimír Sommer.
Neděle 28. září v 11.30 hod., klášterní kostel:
Poutní slavnost sv. Václava
Kostel sv. Prokopa je kromě pravidelných
bohoslužeb o prázdninách také otevřen
k návštěvě každý čtvrtek a v sobotu 2. 8. a 6. 9.
od 14.00 do 16.00 hod.. K dispozici je také
průvodce.
Možnost změny vyhrazena.
Aktuální informace a zprávy najdete na:
http://farnost.katolik.cz/letovice/
Malé ohlédnutí za primicí Martina Höniga
Velké přípravy, velké oči mohl, by někdo říkat ještě pár hodin před začátkem primice. Nicméně
účast zhruba 90 kněží a jáhnů a 1200 dalších hostů vypovídá o tom, že přípravy a očekávání nebyly
marné. Jménem celé farnosti, jménem rodičů a všech organizátorů primice děkuji za veškerou vaši
pomoc při přípravách i průběhu primice. Na Martinově tváři byl vidět pokoj, radost, vyrovnanost…
Pro připomenutí a uchování vzpomínky na primici si můžete objednat fotografie a DVD na
webových stránkách www.primiceletovice.cz nebo v kostele. Přeji Martinovi i každému z nás,
abychom takto prožívali každý den svého života.
Kde to vzít a neukrást? Zřejmě nenajdeme lepší cestu, než každodenní odevzdávání se do rukou
toho, který je Pánem nebe i země. Text: o. Jan Bezděk, foto: Petr Omelka, www.ateliernastrese.cz.
www.mks-letovice.cz
27
ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI
Střídání stráží
V naší farnosti se pomalu loučíme s pastoračním asistentem Zdeňkem Drštkou, který také
přispíval do tohoto zpravodaje. Zdeněk odchází jako jáhen do Brna-Zábrdovic. Děkujeme za všechny
jeho příspěvky a to nejen ty psané.
Nu a současně vítáme do Letovic novokněze Tomáše Šímu, který bude jako kaplan pomáhat
v našich farnostech. O. Tomáš se jistě později představí sám, ale něco málo o něm prozradím už teď.
Náš nový kaplan má 33 let a pochází z malé vesničky Suky na Vysočině. Svoji jáhenskou službu
vykonával ve Znojmě u sv. Mikuláše. Více o něm si můžete přečíst také na www.primice.cz. Novoknězi
Tomášovi přejeme, aby se mu v naší farnosti líbilo.
Svatoprokopská pouť
Letošní rok jsme mezi námi při mši svaté v 8.30 přivítali jako poutního kazatele trvalého jáhna
Aloise Nebojsu, který sice žije v Brně-Bystrci, ale svoji jáhenskou službu vykonává také ve Křetíně
a Černovicích.
Jeho slova inspirovaná životem svatého Prokopa byla klidná, milá, od srdce a vedou nás
k zamyšlení, jako například tato otázka: Dokážeme alespoň na chvíli spočinout v náručí Boží jako
šťastné dítě v náručí rodičů? Více z jeho kázání najdete na našich webových stránkách.
Také moc děkuji každému z vás, kdo jste přispěl na našem prvním poutním jarmarku před farním
kostelem. Přeji každému z nás, abychom spolu se svatým Prokopem žili dobrý život k oslavě Boží.
Oprava srdce zvonu
V měsíci červnu proběhla oprava uložení srdce zvonu sv. Josefa. Chci poděkovat ochotným
farníkům, kteří srdce zvonu snesli dolů, zajistili opravu a výměnu poškozených částí a po opravě srdce
zkompletovali a znovu usadili. Za strojařské a zámečnické práce mockrát děkujeme panu Bohuslavu
Kalasovi a firmě TiS z Letovic, která tyto práce sponzorovala.
Texty o. Jan Bezděk
Pobyt rodin
V pátek 20. 6. 2014 jsme se ještě s dalšími rodinami vydali na společný víkend do Osové Bítýšky
v okr. Žďár nad Sázavou. Těšili jsme se, protože jsme tam nejeli poprvé a každý pobyt byl pro nás
osvěžením a přínosem.
Fara v Osové Bítýšce byla před patnácti lety vybrána pro diecézní centrum života mládeže, ale
jezdí sem i rodiny. Areál fary je podle toho také zařízen: najdete zde např. čajovnu, zahradu
s ovečkami, houpačku, fotbalové hřiště, hernu se stolním tenisem a kalčem … Nejkrásnější místností
je kaple zasvěcená sv. Janu XXIII., který je známý svým humorem. Toto centrum je dům, který je
otevřený pro všechny mladé lidi i rodiny. Nese název MAMRE, protože podle biblického svědectví je
Mamre místo setkání Abrahama s Bohem. Také my sem jezdíme proto, abychom upevnili vztah
s Bohem i vztahy mezi sebou.
Ale fara není místem setkávání jen posledních patnáct let. Už někdy před třiceti lety, za dob
totality, kdy byli křesťané diskriminovaní, sem jezdili mladí lidé, aby upevnili svoji víru a křesťanský
život. Jezdila sem i skupina mladých z Letovic v době, kdy se věřící mohli scházet jen na povolených
bohoslužbách v kostele. Jakékoliv jiné setkání, byť by se chtěli spolu jen pomodlit, bylo trestné.
Vážíme si toho, že se dnes můžeme my i naše děti scházet svobodně. Víkendy v Osové Bítýšce i jiná
setkání nám dávají povzbuzení a energii, abychom se v tomto náročném světě snažili jít dobrou
cestou a vedli tímto směrem i naše děti.
JP
28
www.mks-letovice.cz
KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
Sbor dobrovolných hasičů
Letovice pořádá:
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH V LETOVICÍCH
V sobotu 9. 8. ve 20.00 hod.
v areálu zbrojnice
taneční zábavu.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO
LETOVICE“ A ZA PODPORY JMK
Hraje hudba ARCUS.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,- Kč.
V sobotu 23. 8. ve 20.00 hod.
v areálu zbrojnice
taneční zábavu.
Hraje hudba I.U.CH.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,- Kč.
V průběhu zábavy budou vyhlášeny
výsledky závodu
dračích lodí na přehradě Křetínka.
V neděli 24. 8. ve 14.00 hod.
hasičskou soutěž mužů
nad 35 let a soutěž žen
o putovní pohár SDH Letovice.
Soutěž se skládá z požárního útoku
a pivní štafety.
Vstup zdarma,
k dobré náladě bude hrát DJ MIK
V neděli 31. 8. od 13.00 hod.
den otevřených dveří hasičské
zbrojnice spojený s prohlídkou garáží,
nových šaten a techniky, která slouží
výjezdové jednotce.
V 15.00 hod. proběhne požehnání
hasičským vozidlům.
Pro děti budou připraveny soutěže o
drobné ceny a pro všechny bohaté
občerstvení za lidové ceny.
Vstup zdarma,
k dobré pohodě bude hrát DJ MIK.
Přijďte se pobavit do areálu hasičské
zbrojnice. Na všechny akce vás zvou
hasiči Letovice
www.mks-letovice.cz
V ÚTERÝ 16. ZÁŘÍ 2014 RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
PLAVÁNÍ V BAZÉNU, VODOLÉČBA
V REKREAČNÍM BAZÉNU, MOŽNOST VYUŽITÍ
SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD BUDE:
13.10 hod. PRAŽSKÁ, 13.15 hod. NÁMĚSTÍ,
13.20 hod. BYTOVKY, 13.25 TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 hod.
(POZOR ZMĚNA ČASU)
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
u RAŠOVSKÉ LENKY OD 22. SRPNA 2014
NA Tel: 516 474 955, 775 270 155.
WWW.NOVESDRUZENIZP.CZ
NSZP v LETOVICÍCH
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM
ZAJÍMAVOSTI VYSOČINY
VE ČTVRTEK 4. ZÁŘÍ 2014
PROGRAM ZÁJEZDU JE:
PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO MĚSTA
S PRŮVODCEM, PROHLÍDKA BAZILIKY
sv. PROKOPA V TŘEBÍČI, ZÁMEK
V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
5.50 hod. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ,
5.55 hod. PRAŽSKÁ, 6.05 hod. BYTOVKY,
6.10 hod. TYLEX
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A VE SPOLUPRÁCI S KANCELÁŘÍ ZDRAVÉ
MĚSTO
INFORMACE K ZÁJEZDU U B. SOUKUPOVÉ
NA tel: 516 481 218,
www.novesdruzenizp.cz
29
KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
SDH Kochov pořádá
v sobotu 16. 8. 2014
ve 20.00 hod.
TANEČNÍ ZÁBAVU –
ČOCH
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina I. U. CH.
Vstupné: 50,- Kč
Občerstvení zajištěno,
srdečně zvou hasiči.
Sdružení zdravotně postižených
místní organizace Letovice
zve všechny své členy a ostatní
občany na setkání, které se koná
v úterý dne 12. 8. 2014 v 14.00 hod.
v klubu důchodců Tyršova 1 Letovice.
Hostem setkání bude
MUDr. Zdeněk Kachlík
s přednáškou
„Prevence v našem životě.”
zve výbor SZTP
SPORT
Začínáme od začátku
Tenisový oddíl TJ SOKOL LETOVICE od letošní jarní sezóny začal realizovat díky dotacím od města
Letovice program tréninků pro děti zdarma. Tréninky probíhaly od dubna do konce školního roku
každé úterý a čtvrtek od 14,00 do 17,00 hodin. Pod vedením šesti kvalifikovaných trenérů se učilo
základům tenisu až 25 dětí na trénink. Další tréninky budou pokračovat po prázdninách. Děti jsou
rozděleny dle věku a zkušeností do skupin na začátečníky, minitenis (děti 5-7 let), babytenis (děti 8-9
let), mladší žáky, starší žáky a dorost.
Na krásném třetím místě letos skončilo družstvo babytenisu v konkurenci osmi týmů, kdy nás od
druhého místa dělily pouhé dva gamy. Družstvo babytenisu hrálo ve složení: Maršálková Aneta,
Kotoulková Tereza, Havlíček Kevin, Šamšula Filip, Strýček Jan a Krčilová Aneta.
Tyto výsledky dávají naději do budoucna letovickému tenisu.
Na zakončení jarní části
sezony byl uspořádán turnaj,
kterého se zúčastnily aktivně
hrající děti v doprovodu svých
rodičů. Každý z účastníků turnaje
obdržel medaili a drobnou
pozornost a společně jsme si dali
pizzu a zmrzlinu (viz foto).
Pokud i vaše dítě by mělo
zájem se naučit základům tenisu,
stačí přijít v úterý nebo ve čtvrtek
od září 2014 na tenisové kurty.
Bližší informace ohledně
tréninků na tel. čísle: 728 183
737.
Roman Chatrný,
člen VV oddílu tenisu
30
www.mks-letovice.cz
SPORT
POZVÁNÍ NA ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ KŘETÍNKA CUP 2014
Koncem prázdnin v sobotu 23. srpna 2014 rozvlní hladinu přehrady Křetínka atraktivní závody dračích lodí
Křetínka Cup 2014. Stejně jako vloni se tyto závody pojedou u parkoviště pod Vranovou. Závody jsou týmovou
soutěží pro všechny amatérské posádky se společným zájmem poměřit se sobě rovnými, mající minimum
zkušeností a rádi prožívají nevídané situace spojené se sportovní a společenskou aktivitou . K závodům se mohou
přihlásit šestnácti až dvaceti členné posádky všech věkových kategorií v nichž musejí být alespoň čtyři ženy plus
bubeník , který udává rytmus pádlování. Kormidelníka dodá pořadatel , který si přebere posádky a dále je vede .
Tyto závody zároveň přinášejí radost z pohybu a pěknou zábavu , což si v minulém roce ověřilo více než 50 posádek.
Soutěží se na dvou tratích 200 m a 1000 m s intervalovým startem a otáčky. Startovné pro týmy činí 4000 Kč
a umožňuje start v obou tratích, tréninkovou jízdu s instruktorem, zapůjčení lodí včetně vybavení (na požádání
i záchranné vesty), vstup do areálu závodiště, vodní záchrannou službu , lékařskou pomoc a vstup na večerní
Dragoun párty v areálu hasičské zbrojnice v Letovicích. Celý průběh závodů a vyhlášení výsledků bude moderovat
Petr Zakopal z rádia Kiss Hády.
Program závodů je následující:
Pátek 22. 8. 2014 od 12.00 hod. do 19.30 hod. – tréninkové jízdy v místě závodů.
Sobota 23. 8. 2014 od 8.00 hod. – porada kapitánů
od 9.00 hod. do 16.00 hod. – závod na 200 m
od 16.00 hod. - závod na 1000 m s otáčkami
od 20.00 hod. Dragoun párty u hasičské zbrojnice se skupinou I.U.CH. Letovice.
V jejímž úvodu bude vyhlášení výsledků
Parkování bude řízeno a umožněno pro závodníky a návštěvníky pod křižovatkou na Vranovou – v místě startu
v dostatečné kapacitě. Ve všech prostorách bude v provozu několik stánků s občerstvením a sociálním zařízením.
V průběhu závodů se uskuteční ukázka letecké akrobacie nad přehradou a letecké vystoupení
LK Letovice. Přihlášky zasílejte e-mailem jen na adresu: [email protected]
Veškeré dotazy zodpoví ředitel závodů Vladimír Stejskal na tel: 603 564 579, nebo na e-mail:
[email protected] Na tyto velmi zajímavé závody Vás zvou pořadatelé TJ Sokol Letovice, Cesty za sportem
a kulturou Brno a Česká asociace dračích lodí.
SPORT
Kde se vzaly a kam přišly peníze z hazardu?
V našem městě je mnoho sportovišť (fotbalové hřiště, tenisové kurty, sportovní hala), spolků
a organizací, co pomáhají vyplnit volný čas nejen nám, ale hlavně našim dětem. Odkud čerpaly peníze
a kde je získají na další období?
Již od roku 1989 se finance z hazardu rozdělovaly přes organizaci ČSTV. Až v r. 2012 vláda ČR
rozhodla, že finance obdrží město, které je podle svého uvážení rozdělí. I přesto, že velká část peněz
na provoz je hrazena z vlastních zdrojů (příspěvky členů, sponzorů), nedílnou součástí byla
pravidelná dotace ze strany státu (rozdělována přes ČSTV). Mnoho sportovců se začalo velice reálně
obávat o svoji existenci vzhledem k závislosti na těchto financích.
Naši zástupci ve městě Letovice se k nám neobrátili zády. Argumenty a informace kolem
financování si vyslechli a rozhodli se pověřit sportovní komisi k vytvoření klíče, podle kterého se bude
rozdělovat až 50% peněz z hazardu. Klíč je jednoduchý a každý registrovaný subjekt může požádat
o příspěvek podle potřeby. A tak první rozdělené peníze v r. 2013 posloužily k vybudování nového
plotu, zaplacení pronájmu sportovišť, opravě budov, jednorázovému přilepšení trenérům, koupi
balonů, dresů a jiných potřebných věcí pro činnost.
Tímto nám dovolte veřejně poděkovat našim zástupcům města Letovice za správné rozhodnutí
a věříme, že nastavený trend v rozdělování financí bude pokračovat i nadále.
Protože kdo si hraje, ten nezlobí.
M. T.
ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod.
2. 8.
3. 8.
9. 8.
10. 8.
16. 8.
17. 8.
23. 8.
24. 8.
30. 8.
31. 8.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Hošák
Houdková
Chatrná
Chatrný
Chomátová
Jaklová
Hosová
Klapušová
Kopáčková
Kovandová
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 432 138
516 488 452
516 474 369
516 488 450
Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel. 545 538 111 - ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Služby lékařů
1. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
Dr. Striová
Dr. Šafránek
Dr. Šponerová
Dr. Vašková
Nepřítomnost
zastupuje:
28. 7. - 15. 8. Dr. Kratochvílová - zastupuje:
Dr. Striová a Dr. Šafránek (do 8. 8.)
11. 8. - 26. 8. Dr. Šafránek - zastupuje:
www.mks-letovice.cz
Dr. Striová a Dr. Kratochvílová (od 18. 8.)
7. - 8. 8. Dr. Striová - zastupuje Dr. Šafránek
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky)
konají lékaři ve svých ordinacích
do 15.30 hod. Od 17.00 hod. denně,
o víkendech a svátcích je lékařská služba první
pomoci sloužena nepřetržitě
v nemocnici Boskovice.
33
Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869
KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE
OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
OPRAVY KAROSERIÍ
NÁTĚRY - NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN
Canopy B300
Canopy B400
Canopy B500
Canopy B650
Canopy B800
5000/1000
10000/2000
15000/5000
20000/5000
30000/5000
300 Kč
400 Kč
500 Kč
650 Kč
800 Kč
Tel.:
761
Tel.: 723
723 290 761
Výuka anglického jazyka
AGROCENTRUM OHRADA
šk. rok 2014/2015
KURZY PRO DĚTI:
– předškolní věk /od 5 let, výuka v malých skupinkách
hravou formou za využití české učebnice s náměty i
pro rodiče, využití audionahrávek rodilých mluvčí/
– 1. 9. třída ZŠ – výuka navazuje a rozšiřuje předchozí
znalosti
– příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ
vás zve na:
1. 8. - od 18.00 hod.
večerní grilování s hudbou,
hraje skupina Espuelas
2. 8. od 18.30 hod.
a 3. 8. od 14.00 hod.
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
nabídka míchaných nápojů
– začátečníci, mírně a středně pokročilí
– výuka v malých skupinkách podle učebnic Headway 10. 8. od 15.00 hod. koncert
– důraz na mluvení, porozumění a komunikaci
Dechové hudby Lysice
cena kurzu: od 60,- Kč/vyuč. hod. za osobu 22. 8. od 18.00 hod.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
večerní grilování s hudbou,
hraje skupina Trní
Kontakt: Mgr. Zdena Tušlová
31. 8. - Tradiční dožínková
[email protected]
tel. 739 017 649
slavnost okresu Blansko
Letovický zpravodaj vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice,
Nová 1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 601 590 006, e-mail: [email protected] Šéfredaktor J. Palán, zást. šefredaktora P. Bartáková.
Foto titulní strany P. Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 7. 2014 č. 8/2014 Cena 8,-Kč. Uveřejněné názory nemusí být shodné
s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 9/2014 bude 18. 8. 2014. Fotografie: archiv redakce.
Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY
34
www.mks-letovice.cz
Pondělí 4. srpna 2014 ve 20.00 hod.
areál koupaliště
Vstupné 100,- Kč

Podobné dokumenty

KRAJ FIRMA Seznam firem, jejichž pracovníci mají certifikát na

KRAJ FIRMA Seznam firem, jejichž pracovníci mají certifikát na Lukor s.r.o. - Českomoravská 2255/12a, 190 00 Praha 9 Bedřich Bílka - Plzeňská 40/197, 150 00 Praha 5 - Košíře DEC-PLAST Trade s.r.o.-obchodní zastoupení Zelený pruh 99, 146 01 Praha DOMESTIK s.r.o...

Více

Zpravodaj - Velké Opatovice

Zpravodaj - Velké Opatovice 11) Vstup zást. Spol. SG-Geoprojekt, spol. s r.o. na pozemky v  majetku města p.č. 1757/1 (les), 1527 (skála), 1546/4 (cesta), 1757/2 (u garáží) 1460/2 (silnice) a 1542 (les) a realizaci zkoušek v...

Více

Březen 2014 - Městské kulturní středisko Letovice

Březen 2014 - Městské kulturní středisko Letovice provedeno, urychleně si dejte vše do pořádku. Připomínáme některá ustanovení obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 2/2005, ve znění pozdějších předpisů „O čistotě a pořádku ve městě Letovice“ Č...

Více

Květen 2015 - Městské kulturní středisko Letovice

Květen 2015 - Městské kulturní středisko Letovice Významné životní jubileum – 90 let – oslavila v měsíci březnu paní Božena Kalhousová, Letovice, J. Haška. K tomuto vzácnému a krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal – starosta m...

Více

i v PDF vydání

i v PDF vydání a předvést je jako uvěřitelné lidi. V základní knize AW je k tomu pro hráče na výběr celkem jedenáct tematických postav (existují i oficiální rozšíření s  dalšími postavami a řada neoficiálních), k...

Více