střední zdravotnická škola evangelické akademie

Komentáře

Transkript

střední zdravotnická škola evangelické akademie
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
EVANGELICKÉ AKADEMIE
1995–2016
1
Úvodní slovo od zřizovatele
V touze po vzdělání, v touze pomoci druhému člověku, se často a přiměřeně projevuje křesťanská víra. Proto se Českobratrská církev
evangelická před dvaceti pěti lety rozhodla zřídit školy Evangelické akademie. Jsme rádi, že školy žijí, že pomáhají svým žákům a studentům odkrývat hodnoty lásky, pravdy a vzájemného respektu. Vážíme si každého pokusu vykročit cestou, kterou nás vede vzkříšený
Kristus. Přejeme školám Evangelické akademie svěží naději a mnoho sil pro každý další rok jejich existence.
Daniel Ženatý, synodní senior ČCE
O škole a jejím poslání
Ve školním roce 2015/2016 slaví Střední zdravotnická škola
Evangelické akademie 20 let od zahájení své činnosti. Začteme-li se do dnes již historických materiálů školy, zjistíme, že se
změnilo téměř vše. Název školy, její sídlo, studijní obory, vedení a téměř všichni zaměstnanci. Do kabinetů i do výuky se nám
dostaly počítače, jinou formou žáci maturují a ukončují učební obor. Pracujeme v projektech, žáci mají možnost vyjet na
jazykové kurzy a pobyty do zahraničí, mění se také charakter
praktické výuky ve zdravotnických zařízeních. Nemění se však
úsilí školy nabízet žákům křesťanské hodnoty, rozvíjet jejich
morální vlastnosti a odborné dovednosti. Po dvaceti letech se
setkáváme s absolventy v mnohých zdravotnických zařízeních,
na vedoucích místech, ve škole již dokonce studují některé z jejich dětí.
Absolventi naší školy jsou připraveni pracovat ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních zejména lůžkového typu.
Školní vzdělávací programy vycházejí z oborů zaměřených na
2
ošetřovatelství v nematuritním oboru ošetřovatel/ka nebo
v maturitním oboru zdravotnický asistent (podle připravované
změny: praktická sestra). Odborná výuka vychází z moderních
a aktuálních trendů ve zdravotnictví a ošetřovatelství. Díky
bohaté síti kvalitních zdravotnických zařízení v Brně máme
možnost při vzdělávání žáků využít přednášky odborníků a exkluzivních exkurzí. Nedílnou součástí vzdělávání jsou všeobecné předměty s důrazem na výuku mateřského a cizího jazyka
a občanských kompetencí. Přidanou hodnotu v této oblasti
mohou žáci získat ve výuce předmětu základy křesťanství. Ve
škole dobře fungují poradenské služby a individuální přístup
k žákům, což umožňuje realizovat tzv. inkluzi po celou dobu
existence školy.
Věřím, že v době, kdy se naše společnost potýká s nedostatkem nelékařských profesí ve zdravotnictví, může naše škola
nabídnout kvalitní a spolehlivé zdravotníky.
Hana Svobodová, ředitelka školy
Křesťanský charakter školy
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie je školou církevní a jejím zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.
Církevní příslušnost či křesťanské vyznání však není podmínkou přijetí ke studiu. Ke křesťanským hodnotám, ze kterých
filosofie školy vychází, naopak patří otevřenost, respekt, názorová snášenlivost, porozumění a ochota pomáhat. To jsou
hodnoty, které chceme žít a předávat žákům do jejich soukromého i profesního života.
Křesťanské zacílení školy se odráží i na průběhu školního
roku, který zahajujeme i ukončujeme slavnostní bohoslužbou
v kostele. Pro někoho otrava, pro jiného povinnost, pro mě
osobně mimořádná záležitost. Možnost společně se sejít, přivítat se i rozloučit. Také velké svátky Vánoce a Velikonoce slavíme
v kostele, vždyť jsou to svátky křesťanské. Na začátku školního
roku se konají bohoslužby v evangelickém Červeném kostele
v centru Brna, a to společně s vyšší odbornou školou sociálně
právní. Bývají zároveň příležitostí k setkání s rodiči, absolventy, bývalými žáky a zaměstnanci. Ostatní bohoslužby se konají
v kostele sv. Jiljí v Líšni, který našim školním setkáním v duchu
evangelické tradice vstřícně otevírá místní římskokatolická farnost. Naše přítomnost v líšeňském kostele má tak ekumenický
rozměr a také zvláštní spojitost s historií. V 16. a 17. století patřil totiž kostel protestantům.
Součástí vzdělávacího programu je povinná výuka předmětu základy křesťanství. Nejedná se o vyučování církevních
nauk a dogmat, ale o poskytování základních informací o světových náboženstvích, předně o křesťanství a jeho hodnotách,
které jsou nosné ve zdravotnictví i v životě. Ve velké míře je
dáván prostor pro rozvíjení kritického myšlení žáků, k hodnocení vlastních postojů a učení se respektu k postojům a názorům druhých lidí. Škola má svoji spirituálku (něco jako školní
kaplan), což není psycholog, ani výchovný poradce, ani řešitel
problémů. Je to člověk, který má otevřené uši a vnímavé srdce. Kolegyně ve škole mi občas říkají „duchovní opora“. Přála
bych si, abych takovou oporou opravdu uměla být. A to nejen
zaměstnancům, ale také žákům. Nabízím otevřenost k rozhovorům o čemkoli, o radosti i smutku, o věcech obyčejných
i podstatných.
Iva Květonová, spirituálka školy
3
Praktická výuka
Mezi první pracoviště, v nichž naše škola zahájila praktickou výuku, patří Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Masarykův
onkologický ústav a Nemocnice Milosrdných bratří. V průběhu
let se praktická výuka rozšířila i do dalších nemocnic, jako jsou
např. Vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Dětská
nemocnice, Centrum Kociánka nebo Miniškola Skřítek. Praktická výuka navazuje na hlavní studijní předmět ošetřovatelství
a je s ním úzce spojena. V prvních ročnících se žáci připravují
zejména teoreticky, reálné situace procvičují ve škole v odborných učebnách, kde si zkoušejí ošetřovatelské postupy na sobě
navzájem. Na praxi pak nastupují v oboru ošetřovatel ve 2. roč-
4
níku a v oboru zdravotnický asistent ve 3. ročníku. Praxe vždy
sejme žákům růžové brýle a ukáže jim životní situace v jejich
realitě. V tomto období také většina studentů náhle dospěje
a vnímá pomoc druhým jako něco skutečného a něco, co je
naplňuje. Být v blízkosti nemocného člověka, pomáhat mu, podávat léky a mluvit s ním je vždy jiné. Pomoc zdravotnického
personálu, zejména sester, je pro žáky velkou oporou: svojí
odborností a profesionalitou v praxi skvěle doplňují teoretickou výuku studentů, a tak dochází k propojování vědomostí
s dovednostmi.
Ludmila Sapáková, zástupkyně ředitelky
Praxe očima studentů
Na praxi jsem ze začátku měla strach, abych něco nepokazila,
a tím pacientovi neublížila. Na dětské neurologii jsem se setkala s epileptickým záchvatem, s lumbální punkcí a asistovala jsem
u odběru krve u miminka. Ráda vzpomínám na soukromou školku
Skřítek, kde jsem získala zkušenost do života, kterou nelze popsat
slovy. V centru Kociánka jsem se zase musela vyrovnat s postiženými dětmi a jejich problematikou, což pro mě nebylo jednoduché.
Onkologická pracoviště, zejména chirurgie, nás donutila soustavně se připravovat na výuku. Sestry nás pravidelně zkoušely, takže
jsme musely být „nadupané vědomostmi“. Na klinice komplexní
onkologické péče jsme se často setkávaly s nesoběstačnými nemocnými a s pacienty v terminálním stádiu nemoci. Zde byla péče
o nemocné opravdu velmi náročná. Celkově mi praxe mi dala do
života jiný pohled na lidi. Zejména na ty, kteří jsou pomalejší a nesoběstační; naučila mě s nimi lépe komunikovat a být trpělivější.
Veronika Drápalová, studentka třídy A4
Na praxi je vždycky přínosem spolupráce s ostatními spolužáky.
Všichni si vzájemně pomáháme, vycházíme si vstříc a mnohdy se
podporujeme psychicky, zejména když se jedná o náročnější případy. Zřejmě mohu hovořit o velkém štěstí, že máme na praxi tak
skvělé paní učitelky, které k nám, studentům, mají vlídný, lidský
a trpělivý přístup. Můžeme se na ně vždy obrátit s jakýmkoliv problémem a také se nám snaží být ve všem nápomocny. A za to jim
mnohokrát děkuji.
Tomáš Boudný, student třídy OŠ3
5
Projektové vzdělávání
Vše začalo ve školním roce 2009/2010, kdy proběhla rekonstrukce budovy naší školy na Šimáčkově ulici. Nová okna, zářící fasáda, ale také úctyhodný letopočet 1863 ve vstupních prostorách
budovy byly příležitostí k oslavě „nového kabátu“ i připomenutí zajímavé historie tohoto místa. Dne 28. dubna 2010 se tak
uskutečnil první Polévkový den na téma Historie budovy školy.
To byl také název projektu, v rámci kterého studenti zpracovali
dokumenty, dobové fotografie a vzpomínky pamětníků ve formě výstavy, která měla značný ohlas rovněž mezi obyvateli Líšně. Neobvyklé pohoštění polévkami mělo symbolický význam –
připomnělo dobu, kdy byla z iniciativy hraběnky Marie Belcredi
a sester boromejek rozdávána polévka chudým líšeňským dětem. Tak se zrodila tradice projektových polévkových dnů, ve
kterých, v souladu se zvoleným tématem, škola nabízí studentům setkání se zajímavými lidmi i různorodé tvořivé aktivity.
A co letošní, již sedmý Polévkový den? Konal se 15. dubna
2016 a mottem Škola – základ života se zařadil do aktivit na
6
oslavu 25. výročí Evangelické akademie a 20. výročí Střední
zdravotnické školy v Líšni. Ing. Jana Slámová (zakládající ředitelka školy) a její nástupkyně Mgr. Hana Svobodová připomněly
počátky a historii vzdělávání na naší alma mater. Současnost
školy dokumentovali svými prezentacemi studenti, kteří se ve
školním roce 2015/2016 zúčastnili jazykových a poznávacích
pobytů v Německu, Anglii a Rakousku. Pak nás již čekala pestrá
směs přednášek – o zdravé výživě, o práci ošetřovatele v ústavu pro mentálně postižené v Rakousku, o tom, jak se píše beletrie nebo jak se v České republice žije a studuje dvěma mladíkům, kteří k nám před sedmi lety přijeli s rodiči z daleké Barmy.
Vlastní aktivitu mohli studenti projevit v následných besedách
a v hudební nebo čtenářské dílně. Nakonec přišla řada na tradiční polévky. Nad kouřícími miskami s výbornou gulášovkou
a zelňačkou jsme už mohli přemýšlet, co zajímavého přinesou
a čím nás obohatí příští ročníky našich polévkových setkání.
Radka Štelclová, vyučující ČJ
Pojďme si číst
Jak se dělá Rádio
Ve školním roce 2015/2016 jsme se v rámci hodin češtiny zapojili do zajímavého projektu – čtenářských dílen. „Vyberte
si knihu z této nabídky, najděte si co nejpohodlnější polohu
a můžete číst.“ Tato sympatická výzva zazněla po krátkém motivačním povídání o našem vztahu ke knížkám a pak už jsme
se ponořili do svých knih. Po četbě následovaly zajímavé aktivity. Úvahy nad dalším vývojem děje nebo postav, dramatizace
nebo ilustrace textů, vzkazy hrdinům a autorovi, porovnání života literárních postav s našimi zkušenostmi, společné debaty
nad jednáním postav apod. Úkoly i četba nás bavily, postupně
se zapojili všichni a už jsme se těšili na další knížky (a to i ti,
kteří běžně čtení moc nemusí). Navíc jsme si přiblížili některé
tituly k maturitní zkoušce. Ať žije „škola hrou“!
Dokážete si představit, co se skrývá za každodenním vysíláním
rozhlasu? Ne? Tak zpozorněte, třídy A2 a OŠ1 vám tuto práci
přiblíží. Navštívily totiž Studio Lávka a absolvovaly výukový program Rádio. Hned po příchodu nám byly přiděleny pracovní
pozice moderátorů, hudebních redaktorů, techniků, redaktorů
zpravodajství a samozřejmě také role režiséra, které se ujala
spolužačka Marta. Za chvíli byli všichni v pilné práci. V redakci
nazvané Zpravodajství chystali aktuální informace z domova
i ze světa, v redakci Hudební zrcadlo připravovali medailony
známých interpretů. Do Křesla pro hosta usedla naše třídní
a současně vyučující češtiny, která pohotově odpovídala na
zvídavé dotazy. Ve střižně zvuku skvěle namíchali hudební
vstupy i reklamy a vše propojila vtipným komentářem moderátorka Liliya. Trochu jsme se báli konečného záznamu našeho
asi dvacetiminutového pořadu, ale výsledek dopadl výborně.
Skvělý zážitek!
Eliška Jurásková a Nikol Polednová,
studentky třídy A3
Jan Paukert, student třídy A2
7
Jazykový pobyt v Anglii
Jazykový pobyt v Grazu
Jazykový pobyt začal srazem na hlavním nádraží u hotelu
Grand. Všichni měli malé batůžky či tašky omotané lepicí páskou, aby se vešly do daných rozměrů. Na letišti jsme prošli
kontrolou s velikým stresem, poté už následoval let. Většina se
bála, protože to pro ně byl první let v životě. Vše ovšem zvládli
na jedničku a my přiletěli do Londýna. Tam na nás čekal David,
náš průvodce. Doprovodil nás k autobusu, který nás vezl do
Norwiche, kde jsme měli sraz se svými hostitelskými rodinami.
Za celý týden jsme prožili plno nádherných zážitků: výlet do
Londýna, krmení holubů v londýnském parku, jízdu double-deckerem a návštěvy mnoha kulturních památek. Samozřejmě jsme tu měli i anglické lekce s rodilou Angličankou. Lekce
byly velice zábavné a přínosné. Tento nezapomenutelný týden
utekl příliš rychle. Za celý jazykový pobyt jsme si všichni s našimi rodinami přirostli k srdci. Bylo tak velice těžké se rozloučit.
Bohužel nastal pátek a my byli nuceni tuto opravdu nemilou
věc uskutečnit. Objali jsme naše členy našich rodin se slzami
v očích a nasedli do autobusu směr londýnské letiště. Po příletu jsme se všichni rozloučili a zakončili tímto náš opravdu
suprový týden. We hope we will come back to England!
V říjnu 2015 měli studenti naší SZŠ možnost zúčastnit se jazykového pobytu v rakouském Grazu. Podmínkou bylo odevzdat
motivační dopis, na základě kterého se účastníci vybírali. Já
jsem jako jedna z deseti vybraných mohla tento kurz absolvovat. Vyrazili jsme z brněnského hlavního nádraží a v Grazu
jsme byli přibližně ve tři hodiny odpoledne. Následovalo rozvezení do Gastfamilien, tedy rodin u kterých jsme měli celý týden
bydlet. Další den ráno jsme jeli do školy. Vyučování začínalo
vždy v devět hodin a končilo o půl jedné. Při vyučování jsme
probírali vše, od zvířat po běžnou konverzaci na ulici. Hlavně,
že to bylo v němčině. Po vyučování jsme vždy jeli na oběd do
nedalekého gymnázia, kde jsme ochutnali rakouská jídla a také
mohli nahlédnout do života studentů v rakouských školách. Po
obědě jsme se pravidelně zúčastňovali odpoledního kulturního programu. O šest dní později jsme se chystali zpět domů.
Na nádraží jsme se sešli se svými rodinami. Odjezd byl pro některé z nás těžký, leckdo brečel a nevěděl, jestli kvůli tomu, že
musí od rodin pryč, nebo že ten týden v cizím prostředí přežil.
Na tento zážitek budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Pokud
bude škola pořádat něco podobného, neváhejte a přihlaste se,
protože ten zážitek stojí za to.
Iveta a Kristýna Cachovy, studentky třídy A2
Eliška Limburská, studentka třídy A2
8
Ohlédnutí absolventky
Po ukončení studia jsem nastoupila na II. chirurgickou kliniku
ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a myslím si, že mé
rychlé zapojení do činností tohoto pracoviště spočívalo i v tom,
že mě SZŠ EA dokázala na povolání zdravotní sestry dobře připravit. Během studia jsem absolvovala praxi na Masarykově
onkologickém ústavu v Brně, kde jsem se naučila mnohému,
ať už odborným výkonům, nebo celkovému přístupu k pacientům. Nyní pracuji jako staniční sestra na JIP II. chirurgické kliniky a troufám si říct, že díky studiu na SZŠ EA dobře zúročuji své
zkušenosti a že jsem si zachovala ty správné lidské hodnoty.
Dnes se na oddělení, kde pracuji jako staniční sestra, setkávám se současnými studenty SZŠ EA, kteří k nám docházejí na
praxi. A musím je moc pochválit. Jak se studenty, tak i s paní
učitelkou je výborná domluva. Studenti jsou velmi šikovní, od-
borné i ošetřovatelské výkony se snaží provádět zodpovědně
a pečlivě. Co oceňuji nejvíce a v čem se liší od praktikantů jiných
zdravotnických škol, je jejich přístup k personálu i pacientům.
Mluvím o přístupu, v němž se projevuje úcta a respekt a který
se v dnešní době již bohužel moc neobjevuje. Studenti SZŠ EA
jsou pro naše oddělení velkým přínosem a za to jim mnohokrát
děkuji.
Zájemcům o střední zdravotnické vzdělání bych rozhodně
doporučila studium na SZŠ EA, a to proto, že dokáže studenty
na budoucí povolání dobře připravit jak po stránce teoretické,
tak i praktické a hlavně jim umí vštípit správné lidské hodnoty.
Jak jsem již zmínila, v mém případě šlo o studium, z něhož jsem
si odnesla samá pozitiva.
Sabina Nedomová, absolventka SZŠ EA,
nyní staniční sestra na odd. 9 II. CHK FNUSA v Brně
9
10
Absolventi Střední zdravotnické školy Evangelické akademie
Absolventi 1995–1997
Třídní učitelka Mgr. Hana Svobodová
Pomaturitní kvalifikační studium, obor
všeobecná sestra
Akopjanová Sabina, Dvořáčková Radka,
Hlaváčková Hana, Horáková Lenka,
Kratochvílová Iva, Marečková Lenka,
Navrátilová Eva, Nevrklová Kateřina,
Pavlíková Kristina, Radová Jana, Richterová
Lenka, Stejskalová Martina, Zapalačová
Jarmila, Zelinková Jana, Žďárská Jana
Šípošová Gabriela, Tihlaříková Monika,
Procházková Šárka, Žiaková Lucie
Absolventi 1998–2000
Třídní učitelka Olga Smutná
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Absolventi 1995–1997
Berková Miroslava, Blahová Marta, Cihlář
Jaroslav, Divácká Růžena, Fialová Marie,
Frenzlová Zuzana, Havlátová Hana, Idrný
František, Janová Ladislava, Jiroušková
Martina, Kašná Věra, Kselíková Barbora,
Kužílková Andrea, Pavelková Eva, Provazník
Jan, Tesařová Kateřina, Velflová Zdeňka
Třídní učitelka Ing. Ivana Rosenbaumová
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Absolventi 1997–2001
Bartáková Jana, Hadačová Sylvie, Hynštová
Jitka, Janová Marie, Jiříková Veronika,
Kellerová Noemi, Koudelková Romana,
Kudličková Zdena, Loyová Irena, Malinová
Eva, Martínková Jana, Maryášová Jitka,
Muchová Žaneta, Ryšavá Eva, Sečkařová
Natálie, Sedláčková Stanislava, Svobodová
Hana, Šabrňáková Miroslava, Šimáčková
Denisa, Šimonová Libuše, Vomočilová Hana
Absolventi 1996–1998
Třídní učitelka Alena Krátková
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Bělohoubková Lucie, Černocká Martina,
Doleželová Jana, Dokoupil Michal, Hošek
David, Hradecká Katrin, Jirůšková Simona,
Konečná Magdaléna, Konopáčová Denisa,
Kovaříková Jaroslava, Kunz Petr, Manišová
Ludmila, Michalová Pavla, Moštková Helena,
Palánová Marta, Purkrábková Lenka,
Raiserová Olga, Spívalová Iveta, Škábová
Martina, Špálovská Lucie, Vlčková Jana,
Wernerová Jana
Absolventi 1997–1999
Třídní učitelka PaedDr. Jarmila Blažková
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Benešová Lenka, Blažková Hana, Brychtová
Lucie, Čičatková Pavla, Emmertová Antonie,
Grošofová Vítězslava, Jindřichovská Iva,
Julíčková Klára, Krejčíř Jan, Králová Hana,
Librová Petra, Medková Leona, Miklišová
Jana, Mrvová Marta, Packová Pavlína,
Růžičková Zdeňka, Severinová Sylva,
Třídní učitelka Mgr. Hana Svobodová
Obor všeobecná sestra
Čapková Lucie, Hamáčková Radka,
Hartmanová Markéta, Hortová Eva,
Chrástecká Hana, Jedličková Veronika,
Kamínková Iveta, Karásková Jana, Koukolová
Sabina, Kubíčková Petra, Musilová Jana
(Brno), Musilová Jana (Nosislav), Nečasová
Veronika, Pospíšilová Helena, Sedláková Jitka,
Šebestová Darina, Trunečková Michaela,
Vojáčková Zdeňka, Weberová Renata,
Zelinková Eva
Absolventi 1999–2001
Třídní učitelka PaedDr. Jarmila Blažková
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Blahová Monika, Černá Helena, Hladká
Věra, Ilkovičová Alexandra, Konečná Andrea,
Králíková Markéta, Nekvindová Lenka,
Obrdlíková Jana, Pešková Pavla, Polakovičová
Hana, Trávníčková Veronika, Zoubková Lucie
Absolventi 2000–2002
Třídní učitelka Olga Smutná
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Aleš Adamkovič, Blažková Michaela,
Bujoková Lucie, Doležel Lukáš, Drtilová
Veronika, Havelková Radka, Jelínek Pavel,
Kleová Markéta, Kosová Věra, Landoriová
Petra, Lapešová Žaneta, Maděrová Petra,
Maňoušek Petr, Miklová Lenka, Nečasová
Dalimila, Píšanová Kateřina, Rampáčková
Ludmila, Sochorová Lenka, Weidlichová
Lenka, Tesařová Eliška
Absolventi 1998–2002
Třídní učitelka Alena Krátková
Obor všeobecná sestra
Adamová Klára, Hálová Eva, Havelková
Lenka, Jančová Světlana, Kirchová Hana,
Kopřivová Ilona, Matulová Marie, Pozemková
Adriana, Raiserová-Čápová Olga, Schwarzová
Dana, Sovišová Dita, Studená Radka, Sychra
Tomáš, Šimová Lucie, Špálovská Lucie,
Štěpánková Jana, Veselá Petra, Zouharová
Jana
Absolventi 2001–2003
Třídní učitelka PaedDr. Jarmila Blažková
Obor ošetřovatel
Černilová Petra, Drexlerová Dana, Gajdošová
Jiřina, Hloušková Lucie, Horáková Klára,
Kalábová Kateřina, Křenková Lenka,
Letfusová Veronika, Nádbělová Věra,
Poláčková Markéta, Rubešová Jana,
Šafaříková Petra, Štěpančíková Blanka,
Třísková Eva, Veselá Zdeňka, Volfová
Michaela, Zábranová Ivona, Ženatý Jan
Absolventi 2000–2004
Třídní učitelka Mgr. Drahomíra Koudelková
Obor všeobecná sestra
Bartošová Michaela, Boudjaoui Samy,
Divišová Petra, Dufková Denisa, Fendrychová
Ivana, Fialová Marie, Foksová Nela, Hladíková
Lucie, Houdková Dana, Hrůzová Štěpánka,
Chytrá Jana, Jechová Monika, Klatovská
Gabriela, Kopincová Ludmila, Kozelková
Monika, Křivková Jana, Majerová Michaela,
Milanová Veronika, Nádbělová Věra,
Nápravníková Zuzana, Procházková Tereza,
Ráčková Lucie, Šalplachtová Lucie, Tenorová
Lucie, Tesaříková Lenka, Víšková Eva,
Vojáčková Eva
Absolventi 2002–2004
Třídní učitelka Alena Krátková
Obor ošetřovatel, ošetřovatelka
Ciliová Monika, Dokoupilová Anna,
Doubravová Hana, Hošková Libuše,
Jovanovičová Martina, Kraplová Zdeňka,
Krejčí Iveta, Marešová Ilona, Nerudová Petra,
Nováková Jana, Novotný Thorfinn Přemysl,
Palkovičová Andrea, Piatnicová Petra,
11
Richter Václav, Rosner Anton, Sedláková
Alena, Šašvatová Petra, Žmolová Jana
Absolventi 2003–2005
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Hadlačová
Obor ošetřovatel
Andrysíková Jana, Bohunská Romana,
Břeská Lenka, Dvořáková Kateřina, Ficuová
Pavlína, Grünová Petra, Karafiátová Petra,
Konečková Miroslava, Movsisyan Anička,
Nejezchlebová Jana, Nováková Magdaléna,
Peňázová Lucie, Pikhartová Eva, Přasličková
Leona, Rampáčková Jana, Růžičková Kateřina,
Řehánková Hana, Šusterová Iveta, Valášková
Petra, Vrána Antonín
Absolventi 2002–2006
Třídní učitelka Olga Smutná
Obor všeobecná sestra
Bartáková Markéta, Bartošová Veronika,
Blažková Michaela, Bublová Michaela,
Ciběnová Eva, Drtilová Veronika, Klačmanová
Nora, Krausová Marie, Lepková Markéta,
Mayerová Jana, Misáková Lucie, Niemczyková
Markéta, Píšanová Kateřina, Poláčková
Martina, Procházková Barbora, Procházková
Simona, Provaznyk Olga, Röserová
Sandra, Řezníková Vendula, Smahelová
Eva, Svobodová Ilona, Štveráčková Radka,
Tomešková Lenka, Třísková Eva, Weidlichová
Lenka, Zahradníčková Barbora
Absolventi 2003–2007
Nezmeškalová Michaela, Nosilová Barbora,
Pachelová Kristýna, Peňázová Lucie, Plisková
Pavlína, Růžičková Michaela, Svoboda Martin,
Svobodová Zuzana, Šedá Kateřina, Šimůnková
Sára, Trechová Barbora, Vašková Jitka
Třídní učitelka Mgr. Miluše Širůčková
Obor všeobecná sestra
Absolventi 2006–2010
Barbora, Polášek Radek, Poloczková
Simona, Pucová Kristýna, Smetana Valentin,
Šebestová Aneta, Štěpánková Jana
Bělíková Anna, Bílá Kristýna, Čáp Filip,
Gregorová Lenka, Haman Josef, Chudárková
Ilona, Janíková Gabriela, Jurenová Dagmar,
Kadlecová Lenka, Kamenická Denisa,
Karafiátová Eva, Kolářová Eliška, Konečná
Marta, Korkishko Mariya, Kubínová Jana,
Kuličková Kateřina, Letfusová Veronika,
Neuvirtová Lucie, Pačinková Hana, Pasulková
Kateřina, Přasličková Petra, Sedláková
Alena, Svobodová Bára, Svobodová Ilona,
Štveráčková Radka, Zbořilová Jana
Třídní učitelka Mgr. Veronika Ohlídalová
Spurná
Obor zdravotnický asistent
Absolventi 2004–2008
Třídní učitelka Mgr. Lucie Hatlapatková
Obor ošetřovatel
Třídní učitelka Mgr. Eva Matušková
Obor zdravotnický asistent
Binderová Markéta, Blažková Kateřina,
Brychtová Pavla, Čápová Klára, Dokoupilová
Anna, Doležalová Kateřina, Fiala Zdeněk,
Hanzlíková Zuzana, Janková Monika, Konečná
Miroslava, Kopecká Šárka, Kudláčová Žaneta,
Loupová Iva, Navrátil Ondřej, Pavelková
Renata, Piatnicová Petra, Rutarová Šárka,
Salajková Jana, Senderáková Miroslava,
Valová Petra, Závodová Šárka, Zemánková
Linda
Absolventi 2003–2007
Absolventi 2007–2009
Třídní učitelka RNDr. Jana Cigánková
Obor ošetřovatel
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Sapáková
Obor ošetřovatel
Bartková Hana, Bětuňáková Lucie,
Doleželová Petra, Furišová Tereza, Kalabzová
Lucie, Kupková Veronika, Lorenzová Karolína,
Miklasová Radka, Nejedlá Alžběta, Novotná
Klára, Novotná Markéta, Oravcová Marie,
Prudká Andrea, Riglová Barbora, Slezáková
Kristýna, Škubalová Helena, Vojáčková
Bernarda, Vostřelová Vladimíra, Wernerová
Michaela
Bartončíková Nela, Cigánek Stanislav,
Doleželová Pavlína, Garšicová Petra,
Hlaváčková Nikola, Huterová Tereza, Javorský
Ondřej, Jurnečková Klára, Kábrtová Markéta,
Kellnerová Martina, Komínková Simona,
Kubelka Lukáš, Lavička Pavel, Malovaná
Hana, Robotka Lukáš, Vidláková Kateřina
Absolventi 2005–2008
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Hadlačová
Obor zdravotnický asistent
Třídní učitelka Alena Krátková
Obor ošetřovatel
Dvořáčková Lucie, Dvořáková Lucie, Fišer
Jakub, Hamalová Daniela, Horváthová
Denisa, Justychová Kristýna, Konyová
Soňa, Králová Veronika, Kropáčková Hana,
Pacnerová Petra, Pavlíková Dita, Písařová
12
Absolventi 2005–2009
Bejčková Kristýna, Bicanová Alena, Böserlová
Babeta, Dlouhý Vojtěch, Durcová Hana,
Dvořáková Kateřina, Grünová Petra, Ficuová
Pavlína, Horáková Lenka, Horáková Petra,
Kalábová Barbora, Kavanová Romana,
Konečková Miroslava, Křivánková Adéla,
Malinková Veronika, Míčová Pavla,
Bielková Tereza, Bočková Aneta, Bodnárová
Petra, Craciunová Andreea, Fojtková Lucie,
Hikadová Zuzana, Jenyš Martin, Jíšová
Veronika, Kapustová Karina, Kolaříková
Monika, Maršálková Pavlína, Pešková
Petra, Pokorná Romana, Střebská Tereza,
Šimáčková Adéla, Truksová Eva
Absolventi 2007–2010
Breznická Adéla, Čermáková Veronika,
Fridrichová Hana, Havlíková Eliška, Heverová
Dagmar, Hrubá Lenka, Kamanová Žaneta,
Majerčíková Zuzana, Marešová Anežka,
Němečková Sabina, Nováková Ivona,
Střelcová Renáta, Toncrová Zdenka, Turková
Lucie, Váňová Hana
Absolventi 2007–2011
Třídní učitelka PhDr. Radka Štelclová
Obor zdravotnický asistent
Bětuňáková Lucie, Burianová Martina,
Hrabalová Kristýna, Koudelková Kateřina,
Maixner Jan, Maňák Šimon, Miklasová Radka,
Novotná Klára, Novotná Markéta,
Stašková Eliška, Šlefrová Veronika,
Vladařová Marcela
Absolventi 2008–2011
Třídní učitelka Mgr. Alena Altmannová
Obor ošetřovatel
Bébarová Kateřina, Cabalová Nikola,
Geisselreiter Jiří, Hortová Kristýna, Lehar
Tomáš, Mečíř Jiří, Plšková Kateřina,
Pražáková Kateřina, Seleznová Lyudmyla,
Švejdová Michaela, Uvarová Petra, Vrána
Richard
Absolventi 2008–2012
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Hadlačová
Obor zdravotnický asistent
Břunda Kryštof, Dvořáková Lucie, Pokorná
Lucie, Sivěcová Petra, Šmerdová Tereza
Absolventi 2009–2012
Třídní učitel Ing. Josef Sedlák
Obor ošetřovatel
Haiserová Renata, Havelková Kamila,
Hortová Veronika, Peichlová Kristýna,
Pololáníková Kristýna, Sýkorová Vendula,
Šlapanská Lucie, Tóthová Tereza, Weissová
Věra, Zukalová Simona
Absolventi 2009–2013
Třídní učitelka Mgr. Michaela Balvínová
Obor zdravotnický asistent
Dostál Vlastimil, Hanzlíková Aneta,
Hložková Dominika, Juchová Marcela,
Jurnečková Klára, Komínková Simona,
Lančaričová Nikol, Machová Renata,
Mica Patrik, Novotný Thorfinn Přemysl,
Pražáková Karolína, Schiller Jiří, Svitáček
Pavel, Šafářová Marie, Štossová Veronika,
Vaníčková Veronika
Absolventi 2010–2013
Třídní učitelka Mgr. Lucie Kamenčáková
Obor ošetřovatel
Benešová Lenka, Gábor Josef, Kleinová
Barbora, Krbušková Kateřina, Langová
Leona, Lukáč František, Nápravníková
Martina, Pachel Jan, Prokešová Martina,
Rosenbergová Andrea, Rubešová Kristýna,
Rybníkářová Monika, Synková Lucie,
Šindelková Veronika, Škrlová Iveta,
Togtokh Enkhtsetseg, Urbánková Šárka,
Vágner Michal
Absolventi 2010–2014
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Sapáková
Obor zdravotnický asistent
Brenner David, Celý David, Čechovská
Iveta, El-Natourová Sára, Kotková Adéla,
Křivánková Iva, Maňásková Markéta,
Morkes Vladimír, Nosková Kateřina,
Pavlíková Lenka, Perná Michaela,
Pírek Martin, Švarc Jakub
Absolventi 2011–2013
Absolventi 2012–2015
Třídní učitelka Mgr. Alena Ukropcová
Obor ošetřovatel
Janová Nikola, Lagronová Michaela,
Prudká Andrea, Rosůlková Jaroslava,
Trtílková Monika, Vadasová Aneta,
Zwyrtková Lenka
Bělušová Martina, Csákányiová Denisa,
Čurdová Vendula, Filip Mikuláš, Hanáková Eva,
Höklová Michaela, Homola Zbyněk, Jarošová
Aneta, Khalus Diana, Kratochvílová Markéta,
Křížová Monika, Kočišová Petra, Novotná
Dominika, Pelanová Alexandra, Sedláková
Marie, Vašíčková Kristýna, Weber Erik
Absolventi 2011–2014
Absolventi 2012–2016
Třídní učitel Ing. Josef Sedlák
(2014, pouze 2. pol.)
Mgr. Terezie Sísová (2011–2014, do 1. pol.)
Obor ošetřovatel
Třídní učitelka PhDr. Radka Štelclová
Obor zdravotnický asistent
Třídní učitelka Mgr. Miluše Širůčková
Obor zdravotnický asistent – nástavba
Bohatcová Michaela, Filipčíková Lenka,
Havlíčková Lucie, Hlávková Tereza,
Janků Aneta, Kučerová Nikola, Lipoldová
Ivana, Nemeškalová Kristýna, Petýrková
Iveta
Absolventi 2011–2015
Třídní učitelka Mgr. Svatava Chromá
Obor zdravotnický asistent
Baná Vendula, Bracková Veronika,
Frýza Martin, Fuxová Tereza, Horníčková
Nikol, Mahovská Lenka, Mikulicová Dana,
Novotná Tereza, Otevřelová Kateřina,
Pelouchová Kateřina, Semotam Michael,
Šterclová Veronika, Vermousková Lucie,
Vlachová Nikola, Tykalová Michaela,
Uhrová Marcela
Absolventi 20012–2014
Třídní učitelka Mgr. Jarmila Skoumalová
Obor zdravotnický asistent – nástavba
Burgrová Michaela, Holasová Martina,
Hrušková Lucie, Pauerová Helena, Polčáková
Lucie, Průšová Markéta, Pszczolková
Michaela, Rauerová Veronika, Smejkalová
Simona, Součková Martina
Babišová Denisa, Dudash Liliya, Lacinová
Claudie, Papoušková Karolína, Peterková
Barbora, Richtárik David, Švábenská Nikola
Absolventi 2013–2015
Třídní učitelka Mgr. Hana Svobodová
Obor zdravotnický asistent – nástavba
Hortová Veronika, Chromá Kateřina,
Krbušková Kateřina, Nápravníková Martina,
Portlová Michaela, Škrlová Iveta
Absolventi 2013–2016
Třídní učitelka Mgr. Magdaléna Seiterová
Obor ošetřovatel
Boudný Tomáš, Haiserová Kateřina,
Kremlička František, Kudláčová Petra,
Malíková Gabriela, Miklasová Michaela,
Němcová Tereza, Nešpůrková Nela,
Ondrušková Adéla, Opletalová Tereza,
Talafová Jarmila, Trundová Dominika
Absolventi 2014–2016
Třídní učitel Ing. Josef Sedlák
Obor zdravotnický asistent – nástavba
Janků Aneta, Koňaříková Dominika, Králová
Ivona, Pazdera Vít, Řičičářová Natálie,
Sáčková Lucie, Stejskal Evžen
13
Zaměstnanci Střední zdravotnické školy Evangelické akademie*
Ředitelky
Ing. Jana Slámová
Mgr. Hana Svobodová
1991–2003
2003–dosud
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Hana Svobodová
PaedDr. Jarmila Blažková
Olga Smutná
Mgr. Ludmila Sapáková
1995–2003
2003–2009
2009–2010
2010–dosud
Vyučující
Altmannová Alena, Mgr.
Augustinová Petra
Balvínová Michaela, Mgr.
Bazalová Andrea, Mgr.
Bednařík Otakar, MUDr.
Benešová Tereza, Mgr.
Bláhová Olga, Mgr.
Blažková Jarmila, PaedDr.
odborná učitelka
německý jazyk
matematika
německý jazyk
vnitřní lékařství
odborná učitelka
latinský jazyk
německý jazyk,
psychologie, občanská
nauka, technika adm.
Božová Lenka
odborný výcvik
Březinová Miroslava, Mgr. ošetřování nemocných
Bukáčková Kateřina, Mgr.
český jazyk, angl. jazyk
Cigánková Jana, RNDr.
matematika, fyzika
Čechovský Petr, MUDr.
gynekologie
Černohorský Jan, MUDr.
psychiatrie
Doleželová Jana, Mgr.
společenskovědní
předměty, mat., fyz.
Elstnerová Lia, MUDr.
pediatrie
Fraitová Patricie, Mgr.
odborná učitelka
Hadlačová Ludmila, Mgr.
občanská nauka, TV,
estetická výchova, ZSV
Genda Igor, Mgr.
matematika, fyzika, ZESP,
TV
Hamplová Miluše, MUDr.
psychiatrie
Handlarová Jana, Mgr.
odborná učitelka
Hauserová Alexandra, Mgr. základy křesťanství
Havelka Přemysl, RNDr.
výpočetní technika
Horká Taťjana, MUDr.
neurologie, psychiatrie
Horváth Teodor, MUDr.
chirurgie
Horváthová Marie, MUDr.
chirurgie, gynekologie,
vnitřní lékařství,
hygiena a epidemiologie
* Dříve též Církevní střední zdravotnické školy.
14
2006–2016
2005–2006
2009–dosud
2006–2010
1995–1997
2012–dosud
2005–2006
1995–2009
2011
1999–2005
2003–2014
2003–2009
1999–2001
2003–2004
2014–dosud
1998–2006
2012–2015
2000–2014
2012–2014
1997
2000–2015
2012–2014
2000–2001
2005–2006
1995–1997
1999–2007
2000–2007
Hrubá Eva, Bc.
Hutová Vladimíra
Janošková Hana, Mgr.
Jašková Lenka
Jirátková Jana
Jordán Václav, MUDr.
Kadlecová Eva, Mgr., DiS
Kamenčáková Lucie, Mgr./
Kašparová Jana, Mgr.
Kelnarová Jarmila, PhDr.
Kolářová Marie, Mgr.
Koudelková Drahomíra,
Mgr.
Krátková Alena
Krejčířová Lenka, MUDr.
Křápková Věra, Mgr.
Květonová Iva, Mgr.
odborný výcvik
odborná učitelka
odborná učitelka
odborná učitelka
odborný výcvik
gynekologie
společenskovědní
předměty
odborná učitelka
základy křesťanství,
křesťanská etika
ošetřování nemocných
TV, estetická výchova
odborná učitelka
2007
2003–2007
2005–2007
2000–2002
2005–2007
1996
2012–dosud
2006–dosud
1995–2004
1995–1996
1995–1997
1995–2004
odborná učitelka
gynekologie
odborná učitelka
základy křesťanství,
spirituálka školy
Kysučanová Jitka, Mgr.
český jazyk
Lázničková Ludmila, MUDr. gynekologie
Lukl Tomáš, Ing.
výpočetní technika
1995–2014
2002–2003
2007
2013–dosud
Marková Jaroslava
Matějková Radka, Mgr.
/prov. Zamazalová/
Matušková Eva, Mgr.
chemie, biologie
odborná učitelka
2004–2005
2009–dosud
odborná učitelka
Matušková Svatava, Mgr.
český jazyk, psychologie,
výchovný poradce
anglický jazyk
patologie
latinský jazyk
odborná učitelka
neurologie
1995–2003,
2004–2009
2012–dosud
Matyáš Ivo
Menšíková Jana, MUDr.
Miloševičová Karla, PhDr.
Minaříková Zuzana, Mgr.
Motlová Vlasta, MUDr.
Nováková Irena, PhDr.
Odstrčilíková Andrea, Mgr.
2000–2006
1996–1997
2003–2005
2000–2002
1995–1996
2007–2009
2014–2016
1996–1997,
2000–2002
český jazyk, dějepis, latina 1997–2001
chemie, somatologie,
interna, neurologie,
biologie
Ohlídalová Spurná Veronika, odborná učitelka
Mgr.
Olbrechtová Sabina, Bc.
německý jazyk
Pánek Jiří, MUDr.
vnitřní lékařství
Pavlíčková Lucie
latinský jazyk
Poláková Radka
chemie, biologie
Potrusil Bohumil, prof.,
chirurgie
MUDr.
Prudíková Soňa, DiS.
anglický jazyk
1996–2004
2006–2015
2006
1999–2000
1995–1996
2005–2006
1999–2000
2009–dosud
Pumprová Anna, Mgr.
Rannestad Petra Eliška,
Mgr., Ph.D.
Rosenbaumová Ivana, Ing.
Rubešová Eliška, Mgr.
Rybová Marcela
Sapáková Ludmila, Mgr.
Sedlák Josef, Ing.
Sedláková Hana, MUDr.
Seiterová Magdaléna, Bc.
Sísová Terezie, Mgr.
Schneidrová Eliška, Mgr.
Skotáková Oldřiška, Mgr.
Skoumalová Jarmila, Mgr.
Slabá Kamila
Slámová Jana, Ing.
Slanařová Marcela, Mgr.
Slouka Zdeněk, Mgr.
Smékalová Miroslava,
MUDr.
Smutná Olga
Stratilová Libuše, PhDr.
Svobodová Alena, Bc.
Svobodová Hana, Mgr.
Svobodová Jana, Mgr.
Šimoníková Věra
Šimonová Diana
Širůčková Miluše, Mgr.
Špačková Romana, Mgr.
Špinarová Eva, Mgr.
Štelclová Radka, PhDr.
Šťastná Miroslava, Mgr.
latinský jazyk
2002–2007
český jazyk, německý jazyk 2011–2012
matematika, fyzika,
estetika
výp. technika, anglický
jazyk
výpočetní technika
odborný výcvik
odborná učitelka
chemie, biologie, TV
neurologie
odborná učitelka
odborná učitelka
český jazyk
odborná učitelka
odborná učitelka
ošetřování nemocných
matematika, německý
jazyk
TV
anglický jazyk, německý
jazyk
psychiatrie
1995–1999
odborná učitelka
psychologie
odborný výcvik
odborná učitelka
TV
odborný výcvik
český jazyk, dějepis
odborná učitelka
základy křesťanství,
spirituál školy
fyzika, matematika
český jazyk, dějepis
odborná učitelka
1996–2010
1995–1996
2007
1995–dosud
1994–1996
2003–2005
2001–2006
2002–dosud
2004–2012
2002–dosud
2000–2001
2003–2004
2005–dosud
2006–dosud
2004
2011–dosud
2010–dosud
1998–2002
2014–dosud
2003–dosud
2004
1995–2006
2005–2008
2012–dosud
1999
2000–2003
2006–dosud
2014–dosud
Šumberová Simona
Švanda Libor, Mgr.
Tichá Helena, PhDr.
Ukropcová Alena, Mgr.
Vančatová Marie
Veliká Anna, Mgr., Ph.D
Vilímová Iveta, Mgr.
Vítová Dagmar, MUDr.
Vnenčáková Aneta, Mgr.
Vojtíšek Pavel, MUDr.
Vranová Marie
Vrchlabská Yvona, Mgr.
Vrchlabský Jaroslav, Mgr.
Zahradníček Ondřej, MUDr.
Zavřelová Tatjana, Mgr.
Zbýtovský Boleslav, MUDr.
Zemanová Eva
znaková řeč
latinský jazyk
psychologie
odborná učitelka
odborný výcvik
německý jazyk
TV
psychiatrie
odborná učitelka
patologie, vnitřní lékařství
odborný výcvik
český jazyk
TV
hygiena a mikrobiologie
anglický jazyk, český jazyk
pediatrie
odborná učitelka
2004–2008
2004–2005
1996
2011–dosud
2007– 2008
2010–dosud
1998–2000
2001–2002
2014–dosud
1998–1999
2007–2008
1999
1997–1998
1995–2000
2006–2009
1996–1998
2007–2011
účetní
technický zaměstnanec
technický pracovník
technický pracovník
technický zaměstnanec
administrátor sítě
stravovací provoz
technický pracovník
hospodářka
účetní
technický zaměstnance
technický zaměstnanec
stravovací provoz
technický zaměstnanec
asistentka ředitelky
technický pracovník
1995–2002
2014 –2015
2002–2005
2003–dosud
2013–2014
2003–dosud
2001
2006–2007
1995–2016
2002–dosud
2011–2013
2015–dosud
1998–2007
2007–2011
2015–dosud
2004–2007
Ostatní zaměstnanci
Foltýnová Alena
Komínková Simona
Konečná Jarmila
Krátka Daniel
Lukl Jiří, Mgr.
Lukl Tomáš, Ing.
Maňáková Věra, Ing.
Matějková Vlasta
Matulová Marta
Pazderová Ilona, Ing.
Rylichová Jana
Sapáková Eliška
Sochová Věra
Svobodová Eva, Bc., DiS.
Svobodová Lucie, Bc.
Valentová Pavla
15
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno
[email protected]
+420 542 212 979
www.eabrno.cz
Tato publikace vychází s laskavou podporou Nadačního fondu pro podporu církevního školství ČCE.
Foto © Tomáš Varga a archiv školy
16

Podobné dokumenty