Z obsahu - Horní Jelení

Komentáře

Transkript

Z obsahu - Horní Jelení
1. 2. 2016
Vydává město Horní Jelení
Číslo 1/XXII
Foto: © Aleš Mádr
Z obsahu
•• Místní poplatky
•• Masopust 2016
•• Z Jelení do Austrálie
•• Jeleňáci na Jizerce
Cena 10,– Kč
2
JELENSKÉ LISTY
Číslo 1/XXII
... co se dělo v lednu.
Koledníci Tříkrálové sbírky
Foto: 5x © Aleš Mádr
Zimní radovánky
JELENSKÉ LISTY
Úvodník
Vážení čtenáři!
Obavy, že žádná zima nebude, se nakonec nevyplnily. Příroda si
odpočine stulená ve svých kořenech a norách, což bychom mimochodem měli v zimě většinu času dělat i my. Jsou však mezi námi i
příznivci aktivního odpočinku... Pár čísel sněhu například znamená spoustu radosti pro děti na pekáči. Po mnoha letech zamrzlo i
koupaliště. Čilý společensko – sportovní ruch zaznamenal snímek
na titulce.
Díky vašim příspěvkům jsme opět mohli vytvořit rozšířené vydání. V únorovém čísle se s námi zahřejete hned několikrát. První
díl seriálu o kamnech jelenského kamnáře Vlastimila Martinka se
zabývá historií topenišť.
Až z druhého konce naší planety nám odpověděla krásným psaním slečna Gabriela Petrovajová. Svůj osobní příběh žije v zemi,
kde slunce svítí téměř nepřetržitě.
Zpráva starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři
Jelenských listů.
Prvně vás srdečně zdravím v
roce 2016 prostřednictvím našeho
měsíčníku, a proto ještě jednou přeji hodně zdraví, lásky, porozumění
a duševní pohody všem. Ať rok s
šestnáctkou na konci naplní vaše
očekávání a prožijete těch 365 dní
co nejradostněji.
První měsíc tohoto roku, dalo by
se říci snad i za posledních pět let,
zdaleka nevypadal, jako leden z obrázků Josefa Lady. A právě toto počasí umožnilo zahájit stavbu kanalizace v ulici Boženy Němcové.
Rozhodli jsme se pro včasné zahájení stavby nejen pro jmenované
klimatické důvody, ale především i s ohledem na blížící se druhé
kolo rekonstrukce náměstí Komenského. Pokud bychom čekali a
zahájili obě stavby v měsíci březnu, negativně bychom ovlivnili
dopravní obslužnost v centru města. Čím více bude času, aby si
mohl ten tříapůlmetrový výkop přirozeně sednout, před samotnou
rekonstrukcí celé ulice, tím menší bude pravděpodobnost propadlin na samotném povrchu nové ulice.
Ještě bych se rád v úvodu vrátil i ke stavu finančních prostředků
města Horní Jelení. Před schvalováním rozpočtu 2016 v prosinci
loňského roku jsme s panem místostarostou a zároveň správcem
rozpočtu nastiňovali zastupitelům města, jak by naše výsledné
hospodaření mohlo dopadnout. Dnes již s velikým klidem mohu
prohlásit, že veškeré naše odhady a prognózy na rok 2015 byly
správné. Rozpočtové určení dopadlo přesně dle našich propočtů.
Rozpočtový příjem jsme naplnili z RUD do poslední koruny. Z
posledních úvěrů na výstavbu rodinných domů nám zbývá doplatit posledních 1.9 mil. Kč. Výsledný stav na účtech města k 31.
12. 2015 vykazoval zůstatek 13 mil. Kč, ze kterých zapojujeme
do financování rozpočtu na rok 2016 3,5 mil. Kč. Dalo by se říci,
hurá do dalších investičních výdajů. To rozhodně bude možné, ale
stále musíme být na pozoru. Každý, kdo částečně sleduje ekonomické dění nejen u nás, ale především ve světě, musel zaznamenat zvláštní rozdíly mezi rostoucí ekonomikou – HDP a zároveň
propadem akcií na burzách, klesající cenou ropy a mnoha jiných
komodit. Nejsem erudovaný ekonom, ale paměť mám ještě dobrou. V letech 2008 až 2009 bylo mnohé podobné, navíc hypotéky
úrokově dosažitelné pro každého. A pak rána, jak z čistého nebe.
Všechno bylo rázem jinak. Z logiky věci vyplývá, třeba jen u po-
3
Zahřejeme se také u vaření. Recept vhodný pro toto roční období poskytl pan Karel Picek. Budeme ještě chvíli tajní a rozhovor s
tímto profesionálním kuchařem uveřejníme až v čísle březnovém.
Zdravě, tedy i dětem uvaří Jana Nováková.
Zpráva starosty Petra Tupce je plná optimistických informací a
plánů až z toho jde hlava kolem. Každá jedna akce může být pěkný
oříšek k řešení, jak můžete posoudit z pokračování starostova povídání o rekonstrukci náměstí Komenského.
Následují pozvánky na tradiční i netradiční únorové akce. Karneval, masopust, Valentýnskou ochutnávku, Pytlákův kulturně
– gastronomický únor... při čilém společenském životě nám zima
rychle uteče.
Snad si každý najde ten svůj šálek kávy. A pokud ne, budeme
rádi, když nám napíšete, o čem byste se rádi v Jelenkách dočetli...
Děkujeme za přízeň a přejeme příjemné počtení!
Barbora Mádrová
a Jan Jindra
honných hmot, čím je cena nižší, tím méně stát vybere na DPH a
spotřební dani. To se musí projevit i právě v příjmech obcí, neboť
ty dýchají se státním rozpočtem stejnou frekvencí. Daří se státu,
daří se příjmům obcí a samozřejmě naopak. Opatrnosti není nikdy
dost a jak se správně říká, peníze se nejlépe utrácí placením.
V měsíci lednu jsme získali s nabytou mocí rozhodnutí na
všechny stavební úpravy vodního díla Dolní rybník – koupaliště.
Víme již o třech typech dotačních titulů, které by bylo možné i
prokombinovat, abychom docílili co nejvyššího finančního příjmu
na tuto jmenovanou stavbu.
Řádně a včas se všemi přílohami byla podána žádost o dotaci na
jeden mil. Kč na rekonstrukci ulice Boženy Němcové. V tuto dobu
máme všechna kladná vyjádření na jmenovanou stavbu a veřejnou
vyhláškou dobíhá rozhodnutí na stavební práce.
Byl vyhlášen historicky první dotační titul na opravu hřbitovních zdí. I tuto možnost by chtělo nepropásnout, a proto zjišťujeme
všechny podmínky dotace a k tomuto záměru připravujeme podklady pro projednání v radě města.
Víme i o dalších možnostech, kterými by bylo možné dokončit,
byť s nevalnou podporou, zateplení domu č. 187 – bývalá večerka
a bytů nad školní jídelnou a kuchyní. V úvodu roku se opravdu
objevilo mnoho příležitostí a já slibuji, že se pokusíme získat pro
Jelení maximum možného.
A nyní na závěr poslední informace. V rámci zkvalitňování
služeb – informování občanů obou Jelení a Rousínova, nabízíme
následující možnost. Každý, kdo bude mít zájem o zasílání důležitých informací a vybraných hlášení místního rozhlasu na své
mobilní zařízení, může se dostavit na podatelnu městského úřadu
a svým podpisem stvrdit svůj zájem a souhlas s užíváním soukromého čísla. Vše ostatní se dozvíte od děvčat na podatelně.
Krásný únor přeje
Petr Tupec
Starosta města
Rekonstrukce náměstí
Komenského II.
Vážení čtenáři, vítejte u pokračování příspěvku, který se snaží přiblížit vše podstatné kolem příprav a realizace našeho středu
města - náměstí Komenského.
Od minulého a vlastně prvního článku o našem náměstí, se toho
již v centru města moc nezměnilo. Snad jen to, že nám sněhová
přikrývka dala příležitost shlédnout jeho zimní podobu. Kombinace sněhu a mrazu umožnila vyzkoušet si nejen první zimní údržbu
nových povrchů, ale především chůzi a pohyb obecně po mozai-
Z radnice
Číslo 1/XXII
JELENSKÉ LISTY
Z radnice
4
Foto : J. Jindra
kové žulovo - sienitové dlažbě. První zkušenosti dokazují, že výběr povrchů byl správný a kombinace řezané a štípané kostičky na
chodnících, jsou pro chůzi příjemné a zároveň bezpečné.
Jenomže, to už jsme přeskočili dlouhý a složitý proces příprav
samotné projektové dokumentace, jíž předcházelo celkem osm
návrhů, které se postupně projednávaly s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrské infrastruktury – plyn, voda, kanalizace, ČEZ, telefon, veřejné osvětlení, rozhlas, organizací hájící
práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace (neplést si
prosím s osobami, majícími problém s nadměrnou konzumací alkoholu), správci veřejné autobusové dopravy a majiteli dotčených
pozemků. Do toho prosím musíme připočíst řešení bezpečnosti,
ochranu zeleně, zachování urbanistického uspořádání náměstí,
výškové poměry a napojení na stávající komunikace s již stanovenou niveletou. Každý, kdo někdy sháněl stavební povolení na plot
kolem svého domu a nebo jen na garáž, ví, na kolik dveří je potřeba zaklepat a kolik žádostí je třeba poshánět, než můžete podat
žádost u příslušného stavebního úřadu.
Psal se rok 2008 a ze všech stran jsme slyšeli jen samé „dotace
z EU“, využijte příležitost, která se nebude opakovat. A opravdu,
jeden z programů ROP – regionální operační program umožňoval
čerpat finanční prostředky na úpravu intravilánu měst – náměstí –
návsi. Tehdy poprvé jsme zauvažovali nad touto příležitostí, opravit si náměstí Komenského s nějakou dotační podporou. Kdo by
také nechtěl. Existovala již projektová dokumentace z roku 2003,
která v podstatě řešila jen předláždění povrchů chodníků, výměnu
asfaltového krytu na vozovkách a již nic víc. Problém spočíval v
tom, že od doby, kdy byl projekt náměstí připraven, uběhlo mnoho času a chyběly aktuální stanoviska dotčených orgánů a správců
sítí. Přesto všechno jsme stávající projekt, jak se říká, oprášili,
překreslili v tom samém duchu do přijatelnější podoby a s přáním,
co kdyby náhodou, podali do poslední dotační výzvy, na tento
druh projektových záměrů. Zázrak se nekonal. Když jsem se pak
pídil po důvodech neúspěchu našeho projektu, dostalo se mi odpovědi. Pane starosto, propadli jste v bodovém hodnocení proto,
že váš projekt nezvyšoval kvalitu života v tom daném prostředí.
Vůbec se neřešila bezbariérovost, chyběly přechody, nedořešené
nástupiště pro cestující a mnoho dalšího. Budete li chtít někdy v
budoucnu opakovat žádost o dotační prostředky, tyto požadavky
musíte mít zapracované v projektové dokumentaci. Jenomže, od
té doby, v podstatě neexistoval žádný dotační titul, který by této stavbě pomohl na svět. Přesto v hlavě stále šrotovala myšlenka
na celkovou revitalizaci náměstí Komenského. Začal jsem shánět
podklady pro přípravu nového projektu, objížděl jsem správce sítí,
dopravní policii, na Pardubickém kraji zjišťoval četnost spojení a
potřeby autobusových dopravců. Když se dnes podívám do rohu
kanceláře, ve které píši tento příspěvek, vidím tři krabice plné
projektů, podkladů, vyjádření, povolení, návrhů a vizualizací. Čas
věnovaný tomuto projektu se nedá spočítat, protože se jednalo o
průběžnou činnost. Bývalý pan místostarosta Jan Petraš (Honzo,
zdravím Tě, jestli čteš tyto řádky) stále opakoval: „Jestli já se toho
vůbec dožiju, až bude náměstí v novém kabátu.“
Číslo 1/XXII
V průběhu těch jmenovaných osmi let jsme narazili na mnohé
komplikace. Bylo potřeba dokoupit pozemky, byť malé kousky, asi
ve dvou případech a nechat změnit jejich druh využití. Provedly
se revize všech stávajících kanalizací a šachet. Na jednu stranu
dnes říkám, ještě štěstí, že jsme při té první žádosti neuspěli, protože stav kanalizací byl vskutku zoufalý, a také proto v roce 2009
proběhla výměna kanalizací na náměstí, opět s dotační podporou
padesáti procent. Plynárny po nás požadovaly přepojení domovních přípojek, protože se zjistilo, že některé přípojky nejsou napojeny z hlavního řadu, ale z dalších sousedních přípojek. Jelikož
toto řešení je v rozporu s předpisy, museli jsme zadat samostatný
projekt na přeložky domovních přípojek plynu. A to je další čas a
prostředky na projekty, které musíte zajistit. Se společností ČEZ
jsme jednali o přeložení vedení nízkého napětí do země. Povedlo
by se to, dalo by se to zrealizovat, ale město by to stálo dalších 2,5
mil. Kč z rozpočtu. Pokud jste žadatel o přeložku vedení nízkého,
nebo vysokého napětí, zaplaťte si ji ze svého. I proto zůstávají dále
vrchní vedení elektrické energie po náměstí. U hasičské zbrojnice
došlo před lety k prohloubení garáží cca o 20 cm. V tu chvíli se razantně změnil podélný sklon na chodníku směrem k obchodu s potravinami v sousedství. Česká abilympijská asociace řekla jasně,
že nevydají kladné stanovisko k projektové dokumentaci, pokud
nebudou splněny jejich požadavky, na sklony podélné a příčné na
chodnících, z důvodu pohybu vozíčkářů, osob s poruchou zraku,
zkrátka všech osob, s omezenou schopností pohybu a orientace. K
tomu všemu přizpůsobit veškeré bezbariérové řešení v celém prostoru náměstí a vytvoření parkovacích stání pro vozíčkáře.
V jednu chvíli jsme začali uvažovat i o vymístění autobusové
dopravy dolů na plácek k zámečku s tím, že by tam mohlo vzniknout autobusové nádražíčko. Ale i zde jsme narazili na nedostatek
prostoru, protože stále musíme pracovat i s běžnou automobilovou
dopravou, kterou nelze odklonit. Vrátili jsme se tedy v plánování zastávek autobusů na náměstí. Postupně začal tlak i ze strany
autobusových dopravců na urychlení rekonstrukce náměstí a především vytvoření odpovídajících nástupišť pro cestující. Řidič autobusu má povinnost zastavit u označníku autobusové zastávky.
V našem případě se nachází na středové části náměstí. V ten okamžik vystupují cestující do prostoru vozovky a hrozí střet chodce
s jedoucím vozidlem. Na druhé straně, tedy při chodnících kolem
domů zřídit zastávky nelze, protože tam jsou domovní vjezdy. Přistoupili jsme k jediné možné variantě a to vybudovat dva zálivy
pro autobusy na východní straně náměstí Komenského, blíže ke
středu. Jediné místo, kam umístit zastávky a přitom se jeví náměstí tak veliké. Zdání klame. Pak tu máme zeleň, stromy a keře. Na
jedné straně projektant, že mu stále chybí tak dva metry na šířku, aby tam mohl všechny stavební objekty narovnat i s rezervou.
Otázka zněla: „Vykácíme všechny stromy na náměstí a provedeme
novou výsadbu veškeré zeleně na náměstí?“ S vědomím, že v městě máte osoby, které jsou schopny se snad i přivázat ke stromu, aby
nešel pokácet, jsme raději připustili pouze nejnutnější kácení stromů, které byly buď v nedobrém zdravotním stavu, nebo by bránily
v celkové rekonstrukci náměstí. Asi si neumíme živě představit,
jak by naše náměstí bez vzrostlých stromů vypadalo.
Dá se říci, že až na konci roku 2014 se začala rýsovat definitivní
podoba náměstí, se kterou budeme moci přijít na stavební úřad s
žádostí o vydání stavebního povolení. To se nám povedlo získat v
květnu roku 2015.
Myslím, že tím bych měl z větší části celkový popis náměstí vyčerpán a v příštím vydání se opravdu již pustíme do materiálů, po
kterých budeme my, naše děti a děti našich dětí chodit. Popíšeme
si kameny, které tu byly dříve než člověk a které budou teď člověku sloužit ☺
Krásný únor 2016 přeje
Petr Tupec.
JELENSKÉ LISTY
Jelení na konci roku 2015
K 31. 12. 2015 mělo Horní Jelení 2043 obyvatel.
Z toho mužů 1007, žen 1036, dětí do 15 let 339, dětí do 18 let
415, starších nad 60 let 521.
Dolní Jelení má 124 obyvatel a Rousínov 13.
Průměrný věk je 40,77 (ženy 42,96, muži 38,53)
Dle stavu je rozdělení takovéto: svobodní 980, ženatí 390, vdané 413, celkem 803. Rozvedených je 189, ovdovělých 141.
Místní poplatky
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2016 zůstává stejný jako v loňském roce, t.j. 650 Kč. Úleva se poskytuje dětem do 15 let, platí 350 Kč. Od poplatku se osvobozují
osoby umístěné v dětském domově pro děti do 3 let, školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy, dále osoby umístěné do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, nebo
žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého, dále děti nezaopatřené umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytování sociální služby, osoby
umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. Dále jsou osvobozeny osoby po dobu nepřetržitého pobytu
v ústavu zdravotní nebo sociální péče, osoby po dobu vazby nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, osoby, které se
zdržují v zahraničí za účelem studia nebo zaměstnání, vždy pokud
je pobyt delší než 6 měsíců v kalendářním roce.
Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku. Není-li poplatek
uhrazen včas a ve správné výši, je poplatník obeslán upozorněním
na nedoplatek. Poté je poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Z důvodu hospodárnosti
a zrychlení procesu vymáhání byl uplatněn hromadný předpisný
seznam již v srpnu 2015. Hromadný předpisný seznam se nedoručuje každému poplatníkovi zvlášť doporučeně s dodejkou, ale
je doručen tzv. veřejnou vyhláškou – vyvěšením na úřední desce
po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby zveřejnění se považuje za
doručený.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo na účet města 125 456 116/0300 nebo 111 884
443/0300, variabilní symbol 13373xxx Horní Jelení, 13372xx Rousínov, 13371xx Dolní Jelení, 13370xx chaty, přičemž x je číslo popisné/evidenční.
Počet obyvatel pro rok 2015: 2043, počet chatařů a chalupářů:152.
Poplatek za užívání
veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklam-
5
ních zařízení, zařízení cirkusů a lunaparků, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a
televizních děl.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. Poplatník je povinen ohlásit nejpozději 5 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru. Po ukončení užívání je poplatník povinen ohlásit skutečný
stav údajů a to nejpozději do 15 dnů. Sazba poplatku činí za každý
i započatý m² a za každý započatý den např.: za umístění zařízení
sloužících k poskytování prodeje 15 Kč/m², za umístění stavebních zařízení 1 Kč/m², za provádění výkopových prací 5 Kč/m²,
za umístění skládek (dřevo, písek) 2 Kč/m², za vyhrazení trvalého
parkovacího místa 100 Kč/měsíc. Poplatek je splatný při užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství po dobu 6 dnů a déle v den
ukončení užívání veřejného prostranství.
Celé znění obecních vyhlášek je uveřejněno na internetových
stránkách města www.hornijeleni.cz v sekci městský úřad/vyhlášky/místní poplatky.
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel
psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Horního Jelení, Dolního
Jelení a Rousínova. Poplatek
se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku za prvního
psa je 100 Kč, za druhého a
každého dalšího psa je 150 Kč.
Poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel starobního, inFoto: © Aleš Mádr
validního, vdovského důchodu
je 30 Kč, za druhého a za každého dalšího psa je 45 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.
příslušného kalendářního roku.
Počet přiznaných psů na Horním Jelení, Dolním Jelení a Rousínově v roce 2015 byl 375.
Lenka Benešová
referentka
Pečovatelská služba
informuje
Vážení občané a uživatelé služby,
tímto Vás chceme informovat, že Pečovatelská služba Horní Jelení v roce 2016 nadále pracuje ve stejné kvalitě a rozsahu
poskytované péče a služeb – i přesto, že dochází k personálním
změnám.
Od ledna roku 2016 nastoupila nová sociální pracovnice na HPP
Bc. Petra Konečná. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech: 773 968 890 (sociální pracovnice) nebo 777 765 849 (vedoucí
pečovatelské služby). Těšíme se na případnou spolupráci.
Mgr. Kateřina Filipová
Koordinátorka Pečovatelské služby Horní Jelení
Z radnice
Číslo 1/XXII
Krátké zprávy
6
JELENSKÉ LISTY
Dětský karneval
Číslo 1/XXII
Dále si Vás dovolujeme pozvat na…. Valentýnský večer nejen
pro zamilované
Láska plnými doušky“ aneb
ochutnávka vín
Toto someliérské setkání s panem Stanislavem Šumpíkem se bude konat 12. 2. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti MÚ.
Přihlásit se můžete v knihovně u paní Pechové do 8. 2. 2016 a po
zaplacení vstupného 130 Kč už se jen těšte na košt různých druhů vín a samozřejmostí bude nějaká ta „jednohubka“ pro doplnění
chuti.
Těšíme se na Vás
členky KK
Foto: © Aleš Mádr
V neděli 7. února od 14 hodin se v jídelně rekreačního zařízení Radost Horní Jelení koná tradiční dětský karneval, který pořádá Centrum volného času při ČHTM ve spolupráci s Ochotnickým spolkem Jeleni. Opět se můžete těšit na spoustu her, zábavy
a ceny v soutěžích. K tanci budou opět hrát hornojelenští hasiči.
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
Vstupné je dobrovolné.
Ing. Josef Kušička
Kulturní komise Vás zve….
Foto: © Aleš Mádr
Pytlákův kulturně
gastronomický únor
V sobotu 6.2. hornojelenská fara
Pytlákova masopustní zabíjačka od 11.00 hodin prodej i „přes
ulici“. Menu: prdelačka, kroupy, prejt, jitrnice, zabijačkový guláš,
vepřové a kuřecí řízky, tlačenka, sádlo, škvarky, bramboráčky. Na
čepu pivo Plzeň 12°, alko a nealko, v odpoledních a večerních hodinách zábava.
Pozor pouze v hospodě U Pytláka!!!
sobota 13. 2. od 17 hodin
Čtení ze Švejka na pokračování + bramboráčkové hody.
Předčítají členové divadelního spolku Jeleni.
sobota 20. 2. od 17 hodin
Těšíme se na léto aneb grilovaná kuřata, je možné objednat i
přes ulici, hudba a taneček.
sobota 27. 2. od 17 hodin
Řecká kuchyně, speciální masa – Pytlákův gyros naležato.
Martha a Tena určitě nepřijedou. Veškerá jídla se podávají v nekuřácké zimní zahradě. Telefonické objednávky na jídlo je možno
objednat vždy do středy na tel. 774 197 489.
Na setkání s vámi se těší
František Gabčo + kolektiv
Díky
... na Jelenský masopust!
Který se bude konat 6. 2. 2016
Program:
9:50 sraz masek a všech přihlížejících na náměstí (zájemci o zapůjčení masek v 9:00 na MÚ)
10:00 zahájení masopustu – získání povolení a razítka u starosty
10:15 masopustní průvod městem, trasa je Dukelská ul.- Sídliště 1.Máje – Kolářského- Nová- Hálkova ul. – fara
od 11:00 na faře „zabíjačkové hody“ v režii pana Fr. Gabči.
Po skončení masopustního průvodu je zde zajištěn oběd pro
masky a následovat bude masopustní veselí do večerních hodin.
Redakce JL děkuje paní Kačírkové z Vysoké u Holic za více
jak dvacetiletou distribuci našich novin ve Vysoké a přeje jí brzké uzdravení.
Poděkování
Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kteří v Horním Jelení
přispěli do sbírky pro pacienty - nemocné roztroušenou sklerózou
v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové.
Jako organizátorka kulturních a benefičních akcí vím, jaké to je
něco takového zorganizovat a jaká to je mravenčí práce. O to více
si toho vážíme.
Za vybranou částku 10.650,- Kč bychom chtěli nakoupit masážní oleje na vodoléčbu našich klientů.
Děkujeme!
S přáním požehnaných svátků a všeho dobrého v novém roce
Za celý Domov sv. Josefa v Žirči děkuje
Jitka Holcová
Foto: internet
Knihovna
informuje…
Rok s rokem se sešel a já
bych Vás, milí čtenáři JL,
opět ráda seznámila s nejpůjčovanějšími tituly a s nejpilnějšími čtenáři za rok 2015.
Nejžádanějšími tituly pro dospělé
čtenáře byly:
1. Ondriová Ivana: Láska po mexicku (půjčeno 13x), 2. Collins,
Jackie: Nebezpečná žena (12x), 3. Haran, Elizabeth: Večerní vánek (12x), 4. Monyová, Simona: Milostná strategie (12x), 5. Garlock, Dorothy: Úsvit lásky (11x), 6. Lowell, Elizabeth: Zmatek v
srdci (11x), 7. Rottová, Inna: Milenci oddané manželky (11x), 8.
Mornštajnová, Alena: Slepá mapa (11x), 9. Patterson, James: Okamžik překvapení (11x), 10. Pospíšilová, Jarmila.: Boty do nebe
(11x)
Knihy měly i štěstí na spolehlivé čtenáře, kteří své výpůjčky
vrací včas a tím pádem se mohou mezi čtenáři „točit“ ☺
Nejpůjčovanější tituly pro děti a
mládež:
1. Bussel, Darcey: Malá baletka. Ela a dobrá víla; (13x), 2.
Bussel, Darcey: Malá baletka. Ela a skleněný střevíček (12x), 3.
Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů (12x) 4. Disney,
Walt: Zvonilka (12x), 5. Gehm, Francizka: Upíří ségry 1. (11x), 6.
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 1. (11x), 7. MacDonald,
Alan: Rošťák Bertík (11x), 8. Niklíčková, Alexandra: Pan učitel
Sovička (10x), 9. Herman, Gail: Roční období v zemi víl (9x), 10.
Hoover, Coleen: Bez naděje (9x)
Mezi nejčastěji půjčovaná periodika
se řadí:
1. Čtyřlístek (295x), 2. Vlasta (272x), 3. Tina (228x), 4. Story
(110x), 5. Naše zahrada (107x), 6. Koně a hříbata (96x), 7. Paní
domu (96x), 8. Tom a Jerry (89x), 9. Burda (96x), 10. Bravo (82x)
V novém roce budou tyto časopisy nadále k dispozici. Za zmínku stojí i další, které lze v knihovně zapůjčit, např. Receptář, Moje
psychologie, Živá historie, Toulky českou minulostí, Válka Revue,
Přísně tajné, Paní domu, Maminka, Naše kočka, Sluníčko, Méďa
Pusík, Tom a Jerry, Časostroj – nový zábavný historicko-poučný
časopis pro děti od 9-15 let.
Darem získáváme periodika: Glanc, Meduňka, Pestrý svět, Rytmus života, Napsáno životem, Ona dnes a Doma dnes, Žena a život. Dárcům děkuji.
Žebříček „nejpilnějších“ dospělých
čtenářů:
1. Záleská Růžena (209), 2. Burešová Jana (189), 3. Jokešová
Vlasta (175), 4. Strachotová Emílie, (169), 5. Štěrbová Ivana (139),
6. Zahálková Anna (110), 7. Rousková Aneta (109), 8. Březinová
Jana (107), 9. Chytka Petr (105)
Mezi nejpilnější dětské čtenáře patří:
1. Popilková Nela (85 titulů), 2. Sochorová Tereza (84) , 3. Krpačová Kateřina (75), 4. Linhart David (71), 5. Ročňová Kamila (61).
I v tomto roce vás budu ráda informovat o titulech knih, které mě
či čtenáře zaujaly.
7
Máte také svoji „nej“ knihu? Předejte svůj tip dalším čtenářům
buď přímo v knihovně nebo na mail: [email protected]
Diskutovat se dá i na facebookových stránkách knihovny.
Nový rok většinou začíná novými předsevzetími, či nyní stále
módnějšími „výzvami“. Ani já jsem nakonec neodolala výzvě zveřejněné na Databázi knih. Jedná se o „Čtenářskou výzvu 2016“.
Podle zadaných 20 kritérií se přečte 20 knih, což se za rok dá stihnout v pohodě. Nalákaly mě především nové inspirace k výběru
knih či tipy na ty „nej“ knihy.
Jedním z bodů je: kniha napsaná nebo inspirovaná skutečností
– já si tam zařadila knihu Na útěku od Mahtob Mahmoody – zajímavá kniha, zpověď dnes již dospělé dcerky, hrdinky z bestselleru
Bez dcerky neodejdu, jak prožívala celou situaci ona, coby malé
děvče a jak ji to poznamenalo po celou dobu dospívání i v dospělosti.
Dalším bodem, který jsem si vybrala je: kniha z žebříčku 100
nejlépe hodnocených knih na DK. Z nabízeného seznamu jsem se
rozhodla pro klasiku - Deset malých černoušků od Agathy Christie. Nejsem příznivcem detektivního žánru, ale tato kniha mě
pohltila. Na začátku jsem měla trochu chaos v postavách, ale s
přibývajícími přečtenými stránkami kniha nešla odložit, rozuzlení
úžasné.
Tak co, nepřidáte se k výzvě také?
Všem návštěvníkům městské knihovny děkuji za čas, který věnují četbě a naši knihovnu pravidelně navštěvují. Věřím, že v hojném počtu se budeme setkávat i nadále.
Zároveň bych chtěla apelovat na „zapomnětlivce“, aby vrátili
knihy, které jim doma leží třeba i rok a zpřístupnili je čtenářům,
kteří si je chtějí také přečíst.
Jana Pechová
knihovnice
Novinky v knihovně
Beletrie
Pittnerová Vlasta: Ze závisti; Landsman Dominik: Deníček moderního fotra; Hrabal Bohumil: Rukověť pábitelského učně; Kraus
Ota B.: Cesta pouští; Biebl, Konstantin: Básně; Kocábová, Natálie:
Tohle byl můj pokoj; Kosatík, Pavel: Češi. Jak se stal Havel prezidentem (komiks); Keleová-Vasilková, Táňa: Co to bude?; Váňová,
Magda: Herečka; Fuchsová, Irena: Co žena nikdy neřekne a muž
nikdy neudělá; Carterová, Mary: Tři měsíce Florencie; Sparks, Nicholas: Nezapomenutelná cesta; Fenwick, Liz: Dům v Cornwallu;
Fenwick, Liz: Aféra v Cornwellu; Lyne, Charlotte: Děti moře; Šitinová, Lucie: Kacířka; King, Stephen: Právo nálezce; Simukková,
Salla: Černá jako eben; Hayder, Mo: Vlk; Fieldingová, Joy: Povídej, co vidíš; Nesbo, Jo: Syn; Nesbo, Jo: Půlnoční slunce
Pro děti
Sugg, Zoe: Girl Online; Krolluperová, Daniela: Zločin na Starém Městě pražském; Neomilnerová, Petra: Amélie a duchové;
Soukupová, Petra: Bertík a Čmuchadlo; Steklač, Vojtěch: Dobrodružství mořských vlků (komiksové zpracování); Stará, Ester: Povíš mi to? (hravé rozšiřování slovní zásoby); Fischerová, Daniela:
Tetovaná teta
Naučná
Fučíková, Renáta: Pravěk a starověk Evropy (obrazové putování); Fučíková, Renáta: Středověk Evropy (obrazové putování);
Horák, Ondřej: Proč obrazy nepotřebují názvy (hravá kniha o moderním umění); Krátký, Radovan: Bubáci (svérázná encyklopedie
strašidel od A do Žet); Lenderová, Milena: Vše pro dítě (Válečné
dětství 1914 – 1918); Soukupová, Helena: Svatá Anežka česká. Život a legenda
Knihovna
JELENSKÉ LISTY
Číslo 1/XXII
Škola
8
JELENSKÉ LISTY
Výtečníci
Číslo 1/XXII
Nenech se ovládnout
19. ledna se žáci 8. a 9. třídy byli podívat v pardubickém divadle
na představení nazvaném Výtečníci. Jednalo se o muzikál ze školního prostředí.
Studenti měli před sebou poslední rok před maturitou a vymysleli si na kantory lest – budou se učit a dostávat dobré známky,
tím vyzrají nad učiteli, a když náhodou něco provedou, nebudou z
toho mít takový průšvih.
Ve hře byli obsazeni především mladí šikovní lidé, na kterých
byla vidět láska k divadlu.
Bylo řečeno mnoho vtipných hlášek a byl vidět úsměv na spoustě obličejů.
Kamila Ročňová
Tomáš Matej
Leden plný prevence
Aniž bychom to
plánovali, měsíc leden
byl bohatý na různé
akce z oblasti prevence rizikového chování.
Třemi nejvýraznějšími byly The Action
New Generation, multimediální divadelní
představení plné emocí a dějových zvratů
určené všem budoucím a začínajícím řidičům, besedy s policií,
zaměřené pro první stupeň, a program Radka Bangy Nenech se
ovládnout.
Foto: J. Daněk
Mgr. Jiří Daněk, metodik prevence
V pátek 22. ledna se po velké přestávce všichni žáci od 3. do 8.
ročníku zúčastnili v tělocvičně programu Radka Bangy Nenech
se ovládnout. Ten u nás nebyl poprvé, zhruba před třemi lety totiž
přijel s prvním dílem programu, nesoucím název Když chceš, tak
to dokážeš.
Tentokrát jsme se věnovali problematice povrchního nahlížení
na svět, žebříčku hodnot, důležitosti vzdělání v životě člověka, nadužívání techniky a pravidel bezpečné práce na internetu. Opět
byla zvolena jedinečná forma hudby s doprovodným slovem, jež
pro žáky činí zmiňovaná témata stravitelnějšími. V neposlední řadě se účinnost takové akce zvyšuje také díky tomu, že zprostředkovatelem informací je mediálně známá osobnost, navíc s vlastními zkušenostmi v dotčených oblastech. Ze všech těchto důvodů
jsme si dopoledne užili a na základě společné diskuse vyvstala
spousta otázek, nad kterými budeme ještě dlouho přemýšlet.
Mgr. Jiří Daněk
metodik prevence
Legie a legionáři
Foto: M. Malá
The Action New Generation
Karolína Kaplanová a Kamila Ročňová, žákyně 9. třídy
Dne 12. 1. se 9. třída zúčastnila představení v Pardubickém divadle. Představení začalo velmi netradičně. DJ na pódiu pouštěl
oblíbené písně. Navodil dobrou atmosféru, která se nám líbila.
Poté proběhlo taneční vystoupení mladých tanečníků. Postupně
se nám představili policista, hasič, záchranář a bývalá zdravotní
sestra. Všichni viděli nebo se zúčastnili těžké dopravní nehody a
popisovali nám, jak to probíhalo, a vyjádřili své pocity. Na vlastní
kůži jsme pocítili jejich strach a smutek. V pauzách mezi vyprávěním a tancováním nám promítali video, jak může vypadat dopravní nehoda. Akce měla poukázat na to, abychom byli opatrní a
vyvarovali se dopravním nehodám.
Karolína Kaplanová a Kamila Ročňová
žákyně 9. třídy
Besedy s policií
Mgr. Dagmar Petrovajová
Ve dnech 13. 1. a 20. 1. 2016 se konaly ve třídách 1. stupně besedy s policií. Každá třída se zabývala jinou tematikou. První třídě
byla představena práce policie, 2. třídy se učily čísla tísňových linek a osobní bezpečnost, 3. třídy se seznamovaly s nebezpečnými
předměty, 4. třída měla dopravní výchovu a žáci 5. třídy se zabývali šikanou a trestní odpovědností. Besedy byly přizpůsobeny
daným věkovým skupinám, pro žáky byly poutavé a zajímavé. V
příštím školním roce budeme ve spolupráci s Policií ČR pokračovat.
Mgr. Dagmar Petrovajová
„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“ T. G. Masaryk
Často opakovaný citát našeho prvního prezidenta, který stál
u samého počátku československého státu. ČSR se zrodila jako
demokratický stát Čechů a Slováků. Její zakladatelé se museli
při svých zahraničních jednáních opírat nejen o ideály, ale také
o ozbrojenou sílu. Tato síla totiž dávala jejich ideám před velmocemi, které ovládaly svět, větší pádnost a důležitost, proto i sám
Masaryk přivítal vznik Československých legií v Rusku, ve Francii a v Itálii.
Dne 6. ledna si o nich s žáky 9. třídy přišel povídat zástupce
Československé obce legionářské Petr Tolar. Do třídy dorazil v oblečení československých legionářů v SSSR. Vyprávěl o vzniku a
vývoji legionářské obce a donesl také některé části jejich oblečení
a výbavy. Pozoruhodné byly dobové fotografie.
Pokud jste měli ve své rodině legionáře, doporučujeme podívat
se na internetové stránky, které Vám mohou poskytnout bližší
údaje o Vašem příbuzném. Jedná se o stránky Krev legionáře a
dále Legie 100. V případě, že naopak Vy můžete nabídnout Československé obci legionářské fotografie z jejich působení v legiích, naskenované je prosím zašlete na stejné adresy.
Mgr. Milada Malá
JELENSKÉ LISTY
Desatero
pro rodiče dětí předškolního věku
Vzhledem k tomu, že se blíží doba zápisů do ZŠ a v médiích se
přetřásá, co všechno má dítě znát před vstupem do školy, požádal
jsem Mgr. Dagmar Petrovajovou, zda by byla tak laskavá a rodičům nastávajících prvňáčků neporadila. Tato zkušená paní učitelka ochotně vyhověla. Druhá část vyjde v březnových JL.
JJ
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou
životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci,
denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo
by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře
připravené. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může
se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny
a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se
podílí na vzdělávání dítěte.
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé,
vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží
rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně), svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip
i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice), je
samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje
čistě, používá ubrousek), zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije
toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě), zvládá
drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na
určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky), postará se o
své věci, udržuje v nich pořádek.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i
nesouhlas, projevuje se jako emočně stále, bez výrazných výkyvů
v náladách. Ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný
neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci). Je si vědomé zodpovědnosti za
své chování, dodržuje dohodnutá pravidla.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: vyslovuje správně všechny hlásky, sykavky, rotacismy, měkčení. Mluví ve větách, dovede
vyprávět příběh, popsat situaci apod., mluví většinou gramaticky
správně (užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.).
Rozumí většině slov a výrazů běžně používaných v jeho prostředí,
má přiměřenou slovní zásobu. Umí pojmenovat většinu toho, čím
je obklopeno, přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými,
vede rozhovor a respektuje jeho pravidla, pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem). Používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku,
řeč těla aj.), spolupracuje ve skupině.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: je zručné při zacházení s
předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje
se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.). Zvládá činnosti
9
s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.).
Tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným
zápěstím. Vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé. Obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu.
Umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník a obdélník), různé tvary (popř. písmena), rozlišuje pravou
a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat), řadí zpravidla
prvky zleva doprava, používá pravou či levou ruku při kreslení či
v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla
zřejmé, zda dítě je pravák či levák).
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: rozlišuje a porovnává
podstatné znaky a vlastnosti předmětů. Jako jsou barvy, velikost,
tvary, materiál, figuru a pozadí. Nachází jejich společné a rozdílné
znaky. Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika
tvarů. Rozlišuje zvuky běžných předmětů a akustických situací i
zvuky jednoduchých hudebních nástrojů. Rozpozná rozdíly mezi
hláskami (měkké, tvrdé, krátké a dlouhé). Sluchově rozloží slovo
na slabiky (vytleskává slabiky ve slově). Najde rozdíly na dvou
obrazcích, doplní detaily, rozlišuje jednoduché obrazné symboly a
značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy). Postřehne
změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového a co chybí), reaguje
správně na světelné a akustické signály.
Paprsek Dolní Jelení
Do nového roku vstupujeme nejen s tím, že s končícím školním
pololetím v našich kurzech sportovních i kurzech výuky anglického jazyka začíná pololetí druhé, ale také i s přípravou prázdninových aktivit na letní prázdniny.
A jak to bude v Paprsku s příměstskými tábory vypadat toto léto?
Minitábor pro mrňousky od 2 do 4 let - od 25. do 29. července 2016 od 8 do 12 hodin je novinkou, která vychází z iniciativy
rodičů z kurzu angličtiny pro naše nejmenší. Celé dopoledne bude
probíhat hravou formou naplněnou výtvarnými, hudebními a pohybovými aktivitami a to pouze v anglickém jazyce.
Tradiční letní tábor s prožitkovou angličtinou pro děti od 5
let od 7 do 16 hodin se uskuteční od 15. do 19. srpna 2016.
Pro malé sportovce nabízíme cyklisticko – sportovní příměstský tábor, který se bude konat od 1. do 5. srpna 2016 od 7
do 16 hodin pro děti od 1. třídy.
Pro ty, co rádi tvoří pak výtvarný příměstský tábor, který
je určen pro děti od 5 let od 11. do 15. července 2016 od 7 do 16
hodin.
Více informací a fotografií z minulých prázdninových aktivit naleznete na našich aktuálních webových stránkách: www.centrumpaprsek.cz
S novým rokem nás potěšil zájem z řad našich cvičenců o cvičení powerjogy, a tak jsme se rozhodli nabídnout ještě jeden, tentokrát čtvrteční, sportovní kurz Powerjogy.
S přáním pěkného masopustního času
Paprsek
Kluby a spolky
Číslo 1/XXII
Z proběhlých akcí
10
JELENSKÉ LISTY
Zápisníček
Vážení čtenáři, setkáváme se v prvním čísle, které vychází tento
rok.
Proto se musím ve svém glosování vrátit do prosince konce roku
2015. Začnu vánočními prázdninami. Některé střední školy měly
již volno od pondělí před Štědrým dnem. Na jelenské ZŠ se ale
normálně učilo. Bylo pro mne milé překvapení, když zdejší Alma Mater navštívila skupina bývalých žáků, kteří nyní studují na
středních školách. Co z toho plyne? Každý vzpomíná na dobré věci, ty špatné vytěsňuje. Z toho asi tedy vyplývá, že naše základka
musí být dobrá, když se „holubi vracejí“.
Jelikož život není pouze o pozitivních věcech, mezi dorostenci,
kteří navštěvují ZŠ se vyskytují i „škodiči“. O tom by vám mohli
vyprávět zaměstnanci technických služeb. Co tím myslím? Např.
poškozování veřejného WC, že dámy?! Když už jsme u pracovníků technických služeb, musím je pochválit za úklid komunikací,
hlavně chodníků, i ve večerních hodinách. Nesmím opomenout
ani ty občany, kteří si sami uklízí chodníky a nečekají na TS, byť
to není jejich povinnost.
Ještě se vracím k svátkům vánočním a Silvestru. Kdo přišel 25.
prosince na náměstí, zjistil, že pro některé návštěvníky Půlnoční
bylo kázání tak silné, až museli upravit část stavby. Silvestr proběhl tradičně, střílelo celé Horní i Dolní Jelení. Ne každému to bylo
příjemné. Když to ale srovnáme s Kolínem nad Rýnem a dalšími
německými městy, tak jsme dopadli ještě dobře, hlavně naše ženy.
Zajisté jste zaregistrovali v ulici B. Němcové stavební ruch. Rekonstrukci kanalizace provádí hradecká firma Matex, kdo šel kolem, určitě si povšiml, že provádění této opravy není jednoduché.
Doufejme, že se to zmíněné firmě zdárně podaří.
Zima ještě vystrkuje růžky, i když jsem začátkem měsíce ledna
na procházce v lese viděl poskakovat žabku ve sněhu (čtyřnohou).
Že by se jednalo o žábu zimní? Třetí den na to začalo mrznout. Je
stále ještě brzo tma, byť osvětlení na ulicích funguje, apeluji na
občany, ať jezdí na řádně osvětlených kolech. Ono je to pro řidiče
šok, když se mu před autem motá něco tmavého. Pro chodce to
platí také!
Něco ke kultuře. Tento rok zahájila kulturní komise svoji činnost Tříkrálovým koncertem, na kterém vystoupilo hudební těleso Barokteto z Brandýsa nad Orlicí. Jejich vystoupení bylo velmi
pěkné, bohužel účast Jeleňáků byla velmi mizivá, je znát, že naši
občané jsou konzervativní, mají rádi pouze místní umělce.
O průběhu tříkrálové sbírky jste informováni v jiném příspěvku,
a tak to by bylo asi všechno, o čem jsem se s vámi chtěl podělit.
Rada na závěr, po zasněžených komunikacích choďte obezřetně,
ať nepadáte! Aby se vám nestalo, co mně.
Zdraví
JJ
Ohlédnutí za tříkrálovou
sbírkou
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych krátce poinformoval o
letošní tříkrálové sbírce, která v našem městečku proběhla v sobotu 10. ledna 2016. Letos se jí zúčastnil rekordní počet koledníků,
dali jsme dohromady 9 skupinek malých tří králů, kteří navštívili
většinu jelenských domácností. Pokud se u někoho omylem nezastavili, promiňte jim to, nebylo to zlou vůlí, spíše se možná nepodařilo přesně naplánovat jednotlivé obchůzkové trasy ☺. Chtěl
bych poděkovat i všem, kteří jste je přivítali nejen s finančním
příspěvkem na konto potřebným, ale měli jste pro promrzlé kole-
Číslo 1/XXII
dníky horký čaj, něco dobrého do žaludku nebo různé pamlsky.
Dětem jste udělali velkou radost.
A jak byli Jelenští štědří? Po úředním rozpečetění pokladniček,
které proběhlo na městském úřadě, bylo sečteno celkem 35.392
korun českých. Pro srovnání je to asi o 1.000 korun více než loni.
Vyskytlo se několik dotazů a bohužel i nepravdivých informací,
jak že to je s využitím získaných prostředků. Proto si dovolím
uvést některá čísla – procenta rozdělení peněz z Pardubicka:
Celostátní projekty Charity ČR
5%
Projekty Diecézní charity Hradec Králové 15 %
Humanitární pomoc do zahraničí
10 %
Režijní náklady sbírky 5%
Projekty Oblastní charity Pardubice
65 %
Jakým způsobem byly využity peníze ze sbírky v regionu
oblastní charity Pardubice roce 2015? Oblastní charita Pardubice
investovala největší část výtěžku Tříkrálové sbírky do vybudování
nového střediska ambulantních odlehčovacích služeb v Mikulovicích u Pardubic. Na tento účel bylo vyčleněno 80% prostředků
určených na projekty pardubické Charity. K dalším investicím realizovaným v roce 2015 patří například rozšíření týmu pro domácí
hospicovou péči (7%), přímá pomoc jednotlivcům (3%) a rozvoj
služeb pro rodiny s dětmi (5%).
Veškeré další informace naleznete na internetových stránkách
Oblastní charity Pardubice, včetně případných kontaktů na konkrétní akce a projekty.
Ing. Pavel Malý
Ples na Dolním Jelení
V sobotu 16. ledna
proběhl na Dolním Jelení v sále „U Sequardů“
tradiční hasičský ples.
K poslechu a tanci zahrála kapela „Návštěvníci“, která k nám přijela z Broumova. Na
čepu byl pardubický
Pernštejn a sortiment lihovin byl opět rozšířen, kuchyň nabídla masovou směs s různými
minutkovými přílohami.
Návštěvnost letošního plesu překvapila nejen organizátory, ale
i všechny ostatní. Dovolím si napsat, že během celého večera náš
ples navštívilo okolo 170 lidí, možná více. Děkujeme všem, kteří
svou účastí podpořili činnost našeho sboru.
O předtančení se postaral mladý pan Gabčo, který zatančil se
slečnou Brožovou.
Hodinu před půlnocí se vydaly ceny z malé soutěže o ceny a
poté následovala novinka v programu, kterou bylo losování velké
soutěže o ceny, kde se hrálo o televizi, rychlovarnou konvici nebo
třeba pytel obilí.
Velké a do poslední chvíle utajované překvapení v podobě ohnivé show si pro všechny připravil pan starosta Petr Tupec. Tímto
ještě jednou děkujeme.
V ranních hodinách byl tradičně připraven autobus, který odvezl návštěvníky zpět na Horní Jelení.
Věřím, že i příští rok vše dobře dopadne a bude nám umožněno
ples opět uspořádat.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném, hladkém průběhu celé akce. Na další setkání se těší SDH Dolní Jelení.
Za SDH Dolní Jelení
Helena Kolenyaková
Foto: H. Kolenyaková
JELENSKÉ LISTY
Valná hromada SDH
Foto: J. Jindra
V sobotu 23.1.2016 proběhla v hornojelenské hasičárně valná
hromada SDH Horní Jelení. Schůzi zahájil bratr M. Malejovský,
který přivítal přítomné členy sboru, zástupce sboru z Vysoké u
Holic, Ostřetína, Velin a Dolního Jelení. Město zastupovali starosta pan P. Tupec a jeho zástupce pan Ing. P. Malý. Církev byla zastoupena páterem J. Kunertem. Nechyběli ani zástupci AFK Horní Jelení. Bratr Malejovský přednesl program schůze a po té požádal přítomné o minutu ticha za zemřelého bratra J. Pajera staršího.
Zprávu o činnosti sboru přednesl bratr F. Cach. O práci s mladými „soptíky“ pohovořila sestra A. Bachurová. S revizní zprávou seznámil přítomné bratr I. Tobiášek.
Následovalo předání vyznamenání - Stužek za věrnost 20 let
bratrům F. Šumpíkovi a E. Kučerovi.
Na této schůzi byli přijati noví členové: slečna Řeháková a
pánové Horáček a Hořeňovský.
V následující diskusi vystoupili představitelé přítomných
SDH, za město promluvil starosta, m.j. řekl: „Vaše práce je neocenitelná, těším se na další spolupráci.“ Páter J. Kunert: „Děkuji za
všechno, co pro nás děláte.“
Zástupce AFK ing. M. Kopecký si ve svém vystoupení pochvaloval dobrou spolupráci s hasiči a doufá, že bude pokračovat
i nadále“.
Po ukončení diskuse bylo předneseno a odsouhlaseno usnesení. Pak již následovalo občerstvení a volná zábava. Více informací
najdete v článku bratra F. Cacha.
JJ
Hasiči bilancovali
V sobotu 23. ledna proběhla výroční valná hromada SDH Horní Jelení. Rád bych vás v malém přehledu seznámil s naší činností
v roce 2015. Podrobnou zprávu si pak můžete prostudovat na našich internetových stránkách.
V loňském roce jsme celkem osmkrát vyjížděli k požárům a
jedenkrát k vyproštění zaklíněné osoby z koupelny. Největší dva
požáry se odehrály během července. Prvním byl požár slámy na
poli v okolí Petroviček u Týniště. Druhý pak byl požár lesa za obcí
Hluboká u Dobříkova. Dále jsme šestkrát vyjížděli k menším zahořením v okolních lesích.
Nyní krátký výčet ostatních akcí kterých jsme se v roce 2015
účastnili. 14. února zabezpečení doprovodu masopustního průvodu po místních komunikacích. 30. dubna jsme zajistili požární
dozor při pálení čarodějnic u hřiště pod vodojemem, pořádaným
místními fotbalisty. 6. června prezentace naší techniky na aviatické pouti na letišti v Pardubicích. 7. června účast na dětském
dnu na Prokšovce. 13. června proběhly za našeho velkého přispění
městské slavnosti. 2. července jsme se účastnili slavnostní jízdy
pořádané k hasičskému sjezdu v Pardubicích. 3. září jsme byli na
11
akci Retroměstečko v Pardubicích. 19. září jsme přijali pozvání na
oslavy 140. výročí založení hasičského sboru v Holicích. 28. prosince jsme uspořádali tradiční vánoční besídku pro děti z dětských
domovů v tradiční režii – soutěže, tanečky, občerstvení a na závěr ohňostroj. A se starým rokem jsme se rozloučili silvestrovskou
párty v naší hasičárně.
V březnu byly zahájeny práce na stavbě garáží za hasičárnou.
Ve spolupráci s městem jsme svépomocí provedli první etapu této
stavby – vybagrování a vylití základů a základové desky. Naši hasiči na této akci odpracovali celkem 110 hodin.
A co nás potěšilo v loňském roce nejvíce, bylo spuštění kroužku malých hasičů, který se pod vedením Adély Bachurové a Pavlíny Horáčkové od září velmi dobře rozjel. V současné době ho
navštěvuje 10 dětí.
To bylo opravdu stručné shrnutí naší činnosti za uplynulý rok.
Chcete-li více informací ze života hasičů na Horním Jelení, klikejte na naše internetové stránky a čtěte Jelenské listy.
Na závěr bych zmínil jednu věc, která nás již delší dobu hodně
pálí. Je to neustálé parkování vozidel před vraty hasičárny. I nyní
po rekonstrukci poloviny náměstí, kdy vzniklo obrovské množství
parkovacích míst, jsou chvíle, kdy parkoviště zejí prázdnotou a
před vraty hasičských garáží parkuje kolona tří aut. Zatím to vždy
nějak vyšlo, ale v případě ostrého výjezdu pak parkováním před
vraty ohrožujete zdraví a majetek svých spoluobčanů. Někdy ta
minutka nebo dvě může chybět. Jinak přeji za hasiče hodně zdraví
do roku 2016 a nám klid našich zbraní.
František Cach
velitel hasičů
Dopis od starousedlíka
Vážení spoluobčané!
Jsem jeden z Vás, starousedlíků – Jeleňáků, přespolní z okolních
obcí nám přezdívají „modropupkáči“, protože v okolních lesích
rostou borůvky.
Od narození jsem vyrůstal zde na Horním Jelení, kde v roce
1932 postavili moji rodiče malý domek vedle školy. Zde jsem prožil
spolu se svými dvěma staršími bratry krásné mládí. Po studiu na
střední stavební škole a základní vojenské službě jsem zůstal na
Horním Jelení.
Přestavěl jsem stávající domek na 2 byty, abychom měli dostatek
místa s mými rodiči, založil jsem rodinu a věnoval se plně stavební
profesi, která se mi stala koníčkem. Plných 40 let jsem pracoval
jako předseda stavební komise a stavební činnosti pro rozvoj obce.
Přestože v těchto letech byl nedostatek financí, podařilo se v obci
v tzv. akci Z vybudovat část infrastruktury, vodovod, kanalizace,
čistírna odpadních vod, přístavba školy, mateřská školka pro 120
dětí, desítky domků a bytů, a to převážně svépomocí místních občanů! Peníze pro výstavbu na klíč neměla obec ani občané!
V 90. letech se obec začala rozrůstat nebývalým tempem. Je-li
slovo starosta odvozeno od slova starati se, pak tady na Jelení to
platí dvojnásob! Díky starostům, jak bývalému panu Janu Štanclovi, jeho zástupci panu Janu Petrašovi spolu se zastupiteli a pracovníky obce, tak současnému starostovi panu Petru Tupcovi s Janem
Petrašem a nyní se zástupcem Ing. Pavlem Malým za spolupráce
zastupitelů města a pracovníků městského úřadu se podařilo a daří
zajistit nebývalé množství finančních prostředků na rozvoj města a
jeho infrastruktury! Za tím vším stojí mravenčí práce a mnoho úsilí, aby se dílo díky složitým předpisům a zákonům podařilo uskutečnit. Je třeba připomenout firmu BM Berger a Huck pod vedením
pana Ing. Pavla Krnáče, která zde výstavbou v minulých letech významně přispěla k zaměstnanosti především místních žen.
Toto nám mnohé i větší obce mohou jen závidět. Obec se díky
výstavbě obecních bytů, 2 penzionů a tím nových trvale žijících
Z proběhlých akcí
Číslo 1/XXII
Ze světa
12
JELENSKÉ LISTY
obyvatel rozrostla z původních cca 1400 na 2000! Rovněž individuální výstavba rodinných domků přispívá k rozvoji našeho města.
Někteří nově příchozí se nazývají označením „Náplavky“. Důležité je, že splynou se starousedlíky a město dýchá vzájemnou přátelskou atmosférou.
Bohužel se občas vyskytnou jedinci, kteří zřejmě oplývají financemi, přistěhují se odněkud někam, kde jejich původ není znám,
koupí pozemek a domnívají se, že mohou porušovat zákony, v tomto případě zákon stavební. Na získaném pozemku zahájí stavbu
bez potřebného povolení! Abych byl konkrétní, jedná se o umístění
stavby „MOBIL HAUSU“, stavby, která nekoresponduje se sousední zástavbou a navíc se jedná o rohovou parcelu! Již z pouhého
estetického cítění architektury se tato stavba příčí zákonným zvyklostem! Pozemek se nachází na konci ulice Hálkova u Kříže. O této stavbě jsem byl informován od několika občanů, které jsem v
polovině října potkal a velmi kriticky se k této stavbě vyjadřovali.
Jsem stavař dnes s již 50letou praxí v oboru a jednání s lidmi, ale
na nezákonné excesy jsem alergický.
Byl jsem účasten místního šetření staveb. Úřadu za účasti investora nepovolené stavby. Když jsem mu položil otázku, proč tuto
stavbu umístil zrovna na tento pozemek, odpověděl mi: “Snad
mi nebudete určovat, jaké auto si mám koupit!“ Pochopil jsem, s
kým mám tu čest. Bohužel naše legislativa, zvláště pak stavební,
je příliš benevolentní a často toho zneužívají investoři tím, že zahájí stavby bez povolení, poté zaplatí pokutu a „černá stavba“ bude
zlegalizována!
Jsem patriot Horního Jelení, našeho kraje, a vždy mě těší vlídnost, upřímnost a přátelské jednání. Vždyť známe z minulosti, ale
i dneška, to pokrytectví, lež a intriky v těch nejvyšších patrech
politiky přibližované prostřednictvím sdělovacích prostředků a to
je příklad pro celou naši společnost. Měla by vidět, jak hospodaří
mnohé obce, tak jako naše, s péčí řádného hospodáře a naopak stát
prostřednictvím našich zákonodárců.
Moje životní motto: „Láskou a přáteli je člověk bohatý, jen život,
který žijeme pro druhé, stojí za to žít.“
A tak závěrem mého vyznání mi dovolte popřát Vám všem občanům a rodinám pevné zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu v
roce 2016. Horní Jelení je dobrá adresa!
Váš spoluobčan
Stanislav Rousek st.
Z Jelení do Austrálie
V listopadu to byly tři roky,
co jsem se přestěhovala do Austrálie. A po těch třech letech
můžu říct jedno jistě - tohoto
rozhodnutí nebudu nikdy litovat.
V ČR jsem se neměla špatně,
byla jsem úspěšná, měla jsem
dobrou práci s perspektivně rozvíjející se kariérou do budoucna,
v podstatě jsem měla vše, co
je dnešní společností ceněno.
Foto: 2x G. Petrovajová
Přesto jsem necítila životní naplnění, byla jsem unavená, vyčerpaná. Připadala jsem si jako
křeček v kolotoči a netušila, jak se z toho kolotoče/systému vymotat ven.
Nebyla jsem nešťastná, ale nebyla jsem ani šťastná a uvědomovala jsem si, že jestli něco brzy neudělám, začne mi připadat stav
„nejsem v životě tak úplně šťastná“ normální.
Číslo 1/XXII
Nápad jet do Austrálie přišel nečekaně na dovolené v severním
Norsku. Stanovala jsem v panenské přírodě, koupala se v křišťálově čistých jezerech, pila vodu z řeky, poslouchala ticho nebo vlny
oceánu. A protože jsem se na tuto cestu vydala sama, hodně jsem
rozjímala, meditovala a přemýšlela. Snad proto se mi každou noc
zdál sen. Každou noc se mi zdálo o tom, že mám jet do Austrálie.
Ty sny byly tak silné, že jsem den po návratu z dovolené podala
výpověď a za dva měsíce na to nasedla do letadla směrem Perth.
Už při prvním nádechu australského vzduchu jsem se zamilovala
a tato láska trvá dodnes.
Perth je hlavním městem Západní Austrálie a zároveň je také nejizolovanějším městem na světě. Nejbližší město Adelaide je vzdáleno 2800 km. Všude okolo nás je tedy jen poušť a buš.
Tato izolovanost je podle mě obrovskou výhodou. Stále původní
člověkem neporušená příroda, čistota a hlavně vlídné mezilidské
vztahy. Lidé se tu na sebe usmívají, jsou přátelští a vzájemně si
pomáhají (i cizí a neznámí). Pokud půjdete v nějaké izolovanější
oblasti, nejspíš se vám stane, že vám zastaví auto a zeptá se, zda
jste v pořádku a nepotřebujete pomoc.
Kromě izolovanosti má Perth ještě jedno NEJ. Je to město nejvyšším počtem slunečných dnů na světě, a to v průměru 320 ročně.
Léto a příjemné teploty tu jsou tedy téměř po celý rok a vyznavači outdoorových sportů si tak přijdou na své. Velmi populární
je tu golf, australský fotbal, cyklistika, tenis a národním sportem
je kriket. Celoročně výborné podmínky jsou tu pro vodní sporty
jako je windsurfing, kite surfing (= surfování s drakem), potápění
nebo šnorchlování. Pro většinu ‘Perťanů‘ je sport důležitou součástí každodenního života. A když se vám nechce sportovat, jdete
relaxovat na pláž. Pláže v Západní Austrálii patří k nejkrásnějším
na světě. Bílý písek, kouzelné zátoky a liduprázdno.
Velmi populární aktivitou je mezi Australany tzv. barbeque –
venkovní grilování párků a hamburgerů s rodinou a přáteli (a pochopitelně s nezbytným pivem v ruce :)). Barbeque (venkovní grily)
a další vybavení naleznete prakticky u každé pláže zdarma k použití.
Život tu je celkově snazší. Lidé jsou tu vychovávaní tak, že není
třeba se ničeho obávat a i díky tomu zde panuje celkově uvolněnější
atmosféra než v Evropě. Běžné fungování je jednodušší i díky tomu, že se tu vše počítá na týdny místo měsíců (plat dostáváte týdně,
nájemné platíte týdně atd.), díky čemuž odpadá spousta zbytečného
stresu ohledně financí.
Snazší je i vyřizování různých oficialit. Práce funguje bez
smlouvy (vyplníte zaměstnavateli pouze formulář k daňovým účelům), auto si koupíte během jednoho dne (včetně vyřízení všech
formalit), řidičský průkaz vám vydají na počkání, daňové přiznání
si zvládnete lehce vyřídit sami během hodiny vyplněním dotazníku na internetu a většinu věcí můžete vyřešit buď online, nebo
telefonicky.
Obyvatelé Austrálie jsou kromě původních Aboriginců zejména
přistěhovalci z různých koutů světa. Najdete tu Angličany, Iry, Holanďany, Italy, Řeky, Asiaty, Brazilce, Jihoafričany a lidi prakticky
z celého světa. I Čechů zde žije již několik set (sama zde všechny
ani neznám).
JELENSKÉ LISTY
Díky multikulturnosti se tu tak setkáte s hudbou a kulturou z
celého světa, s různými tradicemi, názory, ochutnáte různé mezinárodní pochoutky apod. A hlavně! Nikomu nepřipadá nic nenormální. Lidé se tu tolik nehodnotí, přijímají se více takoví, jací jsou.
Všechno je normální.
Pochopitelně i zde jsou „mouchy“ a není vše jen dokonalé. Na
světě neexistuje mince, která by neměla rub a líc. Je však na vás,
jak danou situaci hodnotíte a jak se k ní postavíte. Zda ji budete
hodnotit jako pozitivní nebo negativní.
Prakticky každý cizinec tu začíná od nuly a i já jsem se v podstatě ze dne na den přesunula z manažerského stolu na post uklízečky
záchodků. Můj vysokoškolský titul tu nikoho nezajímal. Ale řeknu
vám, že jsem si tuto práci nesmírně užívala, zažila při ní spoustu
legrace a dodnes na ni a na náš tým ráda s úsměvem na tváři vzpomínám. Náš uklízecí tým se skládal z doktorky z Kolumbie, sociologa z Itálie a IT specialisty z Chorvatska, jenom náš australský
boss neměl vysokoškolský titul.
Začala jsem tu od samého počátku a celý ten proces mě náramně
bavil.
Od té doby jsem prošla dalším „profesním vývojem“ . Vyráběla
jsem kebab, pracovala jsem jako servírka v libanonské restauraci,
vyráběla jsem vodní dýmky, pracovala jsem ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými lidmi, dělala jsem osobní asistentku
holčičce s autismem, baristku v kavárně na pláži a momentálně se
živím jako zubní asistentka a osobní trenérka (této práci se věnuji
jako druhořadé již od vysoké školy). Díky všem těmto profesím se
mi velmi rozšířily obzory a jsem za ně vděčná.
Pro mě osobně život v zahraničí nabízí větší svobodu, odproštění
se od úzkoprsého pohledu na svět a uvědomění si, že vše je možné.
Baví mě role cizinky, díky které mám větší odvahu zkoušet nové
věci.
Neexistuje u mě něco jako typický den. Každý můj den je trochu
jiný a často i do poslední chvíle nepředvídatelný. Jednou pracuji
více, jednou méně.. Když ale nepracuji, baví mě jóga, hra na didgeridoo (původní aboriginský hudební nástroj), potápění, běh, cestování, četba, hudba, meditace. Chodím často do přírody, kde třeba
jen pozoruju ptáky nebo delfíny a v tu chvíli cítím právě to životní
naplnění, které jsem předtím nemohla najít.
Pokud se rozhodujete, zda odcestovat (kamkoliv, nejen do Austrálie) a stále pochybujete a bojíte se udělat první krok, sama za
sebe vám radím, nebojte se a jeďte! Není co ztratit. Můžete jen získat. V životě neexistuje žádná jistota a nikdy nevíte, co se vám stane. Během vteřiny se může váš život nečekanými okolnostmi otočit
o 180 stupňů. Žijte už teď, nečekejte stále na něco.
Pokud chcete něco udělat, udělejte to. Mohlo by se vám pak stát,
že to již nikdy neuděláte nebo nebudete moci udělat.
Ptáte se, jestli je něco, co se mi na Austrálii nelíbí? Ano, jsou
to častá loučení. S někým se sblížíte, spřátelíte a za rok za dva se
ten člověk rozhodne vrátit zpět do své rodné země tisíce kilometrů
daleko od vás. Lidé se tu střídají jak na běžícím páse. Na druhou
stranu ale mám teď přátele doslova po celém světě.
Zkušenost s životem v zahraničí bych doporučila každému.
Možná uvidíte svět jinýma očima než, jak jste ho viděli doposud,
možná zjistíte, že co jste považovali za normální, může být někde
jinde zcela jiné, vyzkoušíte si jaké je to být cizincem, mluvit cizí
řečí, nikoho neznat, třeba lidem ani nerozumět, možná se někdy
i setkáte s diskriminací kvůli vašemu přízvuku, zjistíte, jaká je to
radost najít svou první práci v cizím jazyce, svoje první bydlení v
cizím jazyce.. A to vše jsou věci, které vás posílí, které odkryjí vaše skutečné já a které vám nikdo nevezme. A to není málo.
Aneb...
„Život je posvátný a každá chvíle v něm je vzácná.“
Jack Kerouac
Gabriela Petrovajová
13
O kamnářském řemesle
Vážení čtenáři,
kamnářské řemeslo v období komunistické éry téměř vymizelo. Až nyní získávají kamna svoji renesanci a stávají se
tak součástí moderních domácností. Lidé si tak mohou vychutnat hřejivé teplo,
které prostupuje celým tělem.
Název kamna je odvozen od latinského označení caminus, což česky znamená ohniště.
1. Historie a vývoj kamen
Když se řekne kamna, dnešní generace si většinou představí kamna krboKaBorky
vá, kamna na vaření. Ti starší si vybaví
násypná školní kamna, kamna na naftu
(nafťáky) či na uhlí (klubky, dříve velice oblíbené) a kamna typu Petry nebo
KaBor. KaBorky vyráběl v nedalekém
Borohrádku pan Kaplan (odtud značka „KaBor“ KaplanBorohrádek). Než
se kamna vyvinula do dnešní podoby,
uběhlo několik století.
Používání ohně člověkem je staré jako
lidstvo samo. Zprvu lidé oheň používali
hlavně k ohřátí a odhánění divoké zvěře.
Jednou se ale stalo, že jim do ohně upadl
kus masa (asi mamutí kýta nebo bůček) a
Klubky
než ho stačili vytáhnout, maso se upeklo. Pralidé tak zjistili, že oheň je možné
používat i jinak. S tímto si vystačili poměrně dlouhou dobu. Pouze jeskyni vyměnili za jiné obydlí. Oheň byl vždy centrem chýše, či jiného lidského příbytku.
Otevřený oheň se z jeskyně přestěhoval
pod střechu, kde dým odcházel přímo
otvorem v krovu. Topilo se výhradně
dřevem. To mělo řadu nevýhod. Stačilo, aby dřevo bylo trochu mokré, nebo
byl špatný tah a celá místnost utonula v
kouři. Spotřeba dřeva byla také velká.
Petry
Poté se objevily první otevřené kamenné
krby a s nimi první komíny. Komín byla
díra vymazaná báchorem (jíl, hlína a sláma), která byla poněkud bezpečnější než
ohniště uprostřed domu nebo chatrče. I z
estetického pohledu kamenné krby působily příznivěji.
První kamna či topidla se
objevila zhruba v 9. a 10. století našeho letopočtu v prostředí chladných kamenných alpských klášterů. Odtud se
používání tohoto druhu topidla začalo
šířit do zemí s podobným klimatem ve
střední a severní Evropě. U nás se tenTahovky
to vynález objevil teprve na přelomu 13.
a 14. století. Značně výkonná a hospodárná kamna rychle vytlačovala otevřená ohniště a přebírala úlohu dlouhodobého vytápění velkých kamenných budov. Oproti krbům, které po vyhasnutí
rychle chladly, již první kamna překvapovala novou vlastností –
akumulací. Nemalou roli při přechodu z otevřeného ohně na oheň
uzavřený v kamnech měly i časté požáry, které hlavně v hustých
městských zástavbách, pustošily celá města. Proto u nás již v 15.
Různé
Číslo 1/XXII
Různé
14
JELENSKÉ LISTY
století tento způsob vytápění postupně převládal, a ve století 16.
zcela dominoval. Kamna postupně začala vytápět středověké hrady, zámky, tvrze, kláštery a později i městské domy. Záhy však,
hlavně v zemích s chladnějším klimatem, mezi které patří mimo
alpské a severské země i naše území, vznikla potřeba zvýšit účinnost topení. Proto začaly vznikat různé varianty kamen (topidel).
První variantou jsou topidla zkonstruovaná výhradně pro vytápění
místností. Druhou variantou jsou topidla postavena pro tepelnou
úpravu potravin a vytápění. Pro přípravu potravin se u nás používal otevřený oheň v takzvaných černých kuchyních (dýmná jizba).
Teprve v 19.stoleti se začaly objevovat sporáky. S ohledem na finanční možnosti majitele byly oba systémy používány souběžně až
do počátku 20. století, kdy černé kuchyně pomalu vymizely. Sporáky se hlavně na venkově používaly k vaření a vytápění obytných
prostor, nebo celého domu.
První kachlová kamna byla postavena z hliněných kachlů, které se staly jejich základní stavební jednotkou. Byly to jednoduché,
na hrnčířském kruhu vyrobené válce či mísy. Tyto „nádobkové“
kachle se kladly dnem dovnitř kamen, kde se jich oheň přímo dotýkal. Spojovaly se kamnářskou hlínou. V kamnařině pro ně máme
název „kakabusy“.
Největší technologický skok lze zaznamenat od 2. poloviny 19.
století. Z této doby se nám již dochovalo nemalé množství kamen
a topidel, se kterými můžeme přijít do styku. V té době nejrozšířenější a zároveň první technologicky vyspělá kamna jsou známa pod názvem tahovky. Tah je vnitřní uspořádání kamen. Je to
cesta kudy jde kouř a zplodiny. Tahovky mají silně šamotované,
kombinované, nebo násypné roštové ohniště a ležaté uspořádání
tahového systému, velmi blízké sporákovým tahům. Dalším vývojovým stádiem jsou kamna tzv. plzeňky. Tahově jsou velmi blízká
tahovkám, avšak již z poloprůmyslově vyráběných kachlů ručně
tlačených do sádrových forem. Ohniště je stejné, kachloví vyplněné (futrované). Tímto se sice snížil okamžitý výkon kamen, ale
zvýšila se ochrana kachlů a tepelná akumulace. Po plzeňkách následovala kamna se středovou římsou. Od roku 1923 lze pozorovat
změnu ve vývoji kachlů. Do té doby bohatě zdobené kachloví vystřídaly strohé linie jednoduchých a hladkých tvarů.
Nástup ústředního topení, vytápění plynem znamenal mizení
kamnařiny. Teprve energetická krize v polovině dvacátého století znamenala návrat k obnovitelným zdrojům a tedy i ke kamnařině. Počátek moderní kamnařiny se dá datovat zhruba do 70. let
minulého století, kdy cena energií začala růst. To znovu podnítilo
zájem o spalování dřeva. Nové poznatky o této technologii daly
vzniknout novým spalovacím komorám a pro zplodiny ze dřeva
pohodlným ležatým tahovým systémům. Individuální přístup k architektuře kamen a značná nabídka kachlových a keramických výrobků pozvedla kamnáře z řemeslníků, opakujících pouze několik
modelů, na samostatné tvůrce a kamna proměnila na originální,
funkční a účinné srdce moderních domovů.
V příštím vydání se můžete těšit na různé typy ohnišť a topenišť.
Vlastimil Martinek
Zahrada přátelská k lidem i k
přírodě
Kočka na zahradě – neškodný mazlíček nebo nebezpečná šelma?
Kočka domácí, jeden z nejoblíbenějších domácích mazlíčků, se
často stává předmětem diskuzí ohledně jejího působení na některé
druhy živočichů žijící v jejím teritoriu. Přiznám se, že ještě před
několika lety patřila kočka mezi má nejoblíbenější zvířata. Nechápala jsem, jak ji někdo může nemít rád. Vždyť je milá, přítulná,
Číslo 1/XXII
mazlivá, zkrátka takový hebký plyšáček. V hospodářství je navíc
vítaným pomocníkem při regulaci počtu hlodavců. Několikrát
jsem však zaslechla názor, že kočka volně se potulující po krajině
dokáže ulovit velké množství drobných zvířat a může tak přispět
ke snížení jejich počtu. Tento fakt jsem si začala připouštět až v
době, kdy jsme si založili vlastní zahrádku.
Nadšená představou skutečně „živé zahrady“ se do ní pokouším přilákat co nejvíc původních druhů živočichů – pro ještěrky
zakládáme hadník a suchá kamenitá stanoviště, ježkům skrýše
z hustých keřů a klestí, ptákům instalujeme budky, pítko, krmítko a vysazujeme houštiny z jejich oblíbených druhů keřů. Ani
si nedovedete představit, jakou radost mi způsobí každá ještěrka
mihnoucí se mezi kamením nebo rehek sedící na vajíčkách v nové
budce. O to větší je zklamání, když v teritoriu své oblíbené ještěrky zpozoruji lovící kočku. Kromě ještěrek se stávají jejich kořistí
také rejsci, někteří hlodavci anebo nepozorní ptáci. Dlouho jsem
v různých zdrojích hledala rady, jak tyto živočichy před kočkami
alespoň částečně ochránit. O několik z nich bych se s Vámi ráda
podělila. Třeba pomohou zachránit několik ptačích či ještěrčích
životů.
• Na pozemek vysadíme menší či větší houštinu (nejlépe z původních trnitých keřů), ve které se nejen ptáčci bezpečně ukryjí.
• Krmítko pro ptáky umístíme na alespoň 1,5 m vysokou tyč a
ujistíme se, že žádná kočka na něj nemůže přeskočit např. z blízkého plotu nebo střechy.
• Zavěšujeme-li krmítko na strom, můžeme na jeho kmen připevnit jakousi zábranu. Ta šelmám znemožní na strom vyšplhat.
Tuto zábranu jsem objevila např. na http://www.ochranaptaku.cz/
ochrana-budek-a-krmitek-proti-kockam/. Konce drátů jsou opatřeny chráničem proti poranění. Je třeba umístit dostatečně vysoko,
aby nehrozilo poranění dětí či dospělých.
• Z krmítka či napajedla by ptáci měli mít dobrý rozhled po blízkém okolí. Číhajícího lovce tak včas odhalí a stihnou uniknout.
• Pokud sypeme ptáčkům krmení na zem, vybereme místo na
volném prostranství. Rostliny či předměty, za něž se kočky dokáží nepozorovaně ukrýt, by měly být od krmítka vzdáleny několik
metrů.
• Objevíme-li na zahradě ptačí hnízdo s vajíčky nebo ptáčaty,
zbytečně na něj neupozorňujeme a nechodíme často okolo. Je totiž
dost možné, že nás právě sledují oči některého z predátorů pátrajícího po dobrém soustu.
Z vlastní zkušenosti vím, že ošálit kočku není nic jednoduchého. Vloni jsem krmítko umístila na vysokou tyč před okno kuchyně. Místo z hlediska bezpečnosti ptáků takřka ideální. Po několika
minutách pozorování jsem si však všimla, že ptáci před příletem
na krmítko téměř vždy usedají na nedaleký plůtek a teprve poté
přeletí na krmítko. Netrvalo dlouho a kočka navštěvující náš pozemek učinila stejné zjištění. V mžiku se skryla za keřík rostoucí
vedle plotu a všem je zřejmě jasné, jak to dopadlo. Krmítko jsem
tedy rychle přestěhovala na bezpečnější místo.
Existuje mnoho opatření, která pomohou drobné živáčky
před kočkami chránit. Některá z nich představují pro kočku jisté omezení, proto je na zvážení každého chovatele, zda a kterou
z možností využije. Z hlediska ochrany ohrožených živočichů by
bylo ideální kočky vůbec nepouštět ven z domu (nebo alespoň v
noci a v brzkých ranních hodinách). Ovšem nevím, zda by se to
zamlouvalo také našim kočkám. Další variantou je pověsit kočce
na obojek rolničku. Její zvuk kořist včas upozorní na blížící se nebezpečí. Nedokážu ovšem posoudit, zda zvonící rolnička kočce
nebude vadit. Každopádně je na nás, chovatelích koček, abychom
zodpovědně zvážili, zda a kolik koček chceme chovat, jak často
je budeme pouštět ven a jaká opatření na ochranu volně žijících
tvorů využijeme.
Mgr. Jana Nováková
JELENSKÉ LISTY
Jelenská kuchařka
O recept, ve kterém se objeví sezónní potraviny, jsme požádali
pana Karla Picka.
Pro zimní období jsou charakteristická jídla s vyšší energetickou
hodnotou. Naše tělo v chladnějších měsících spotřebovává větší
množství energie, proto můžeme zařadit do našeho jídelníčku i
taková jídla, která jsou pro ostatní měsíce spíše nevhodná. Stále
platí přiměřený přísun kvalitních vysoko hodnotných bílkovin a
sacharidů. Zelenina by měla být již pravidelným doplňkem, nebo
spíše tou hlavní součástí hlavního chodu. Jednoduchým pravidlem
pro vhodnou skladbu denního pokrmu může být tzv. výživová pyramida. Na jejím základě nalezneme potraviny, které by měly být
hlavním zdrojem naší výživy a na jejím samém vrcholu potraviny,
které bychom měli přijímat jen sporadicky. Nutno podotknout, že
výživová pyramida je závislá na životním stylu a pracovní činnosti jedince a také na období, ve kterém je menu sestavováno.
Klasika v moderní interpretaci
Klasický zimní pokrm v moderním podání, vydatný hlavní
chod, šetrná příprava, lehká stravitelnost.
Vařená tabulová špička s křenovou omáčkou,
pečenou červenou řepou se sladkou hořčicí a
jablkovými špalíky
Tabulovou špičku dobře opláchneme studenou vodou a vložíme
do vařící osolené vody. Vařící voda má zásadní vliv na šťavnatost
masa při servírování. Obecně platí pravidlo, že pokud chceme
připravit kvalitní vývar, vkládáme kosti, ořez, případně maso do
studené vody, pokud chceme připravit kvalitní dušené či vařené
maso, vkládáme zásadně do vařící vody nebo základu. Tím se
opět póry v mase rychle zatáhnou a maso zůstane krásně šťavnaté.
Stáhneme plamen a necháme táhnout (tažení - pomalé mírné vaření) asi hodinu. Poté přidáme očištěnou kořenovou zeleninu (mrkev,
celer, petržel, cibule se slupkou), koření a dále táhneme asi 30 -40
minut. Táhneme bez poklice po celou dobu vaření, vývar pak není kalný a není nutno jej jakkoliv čistit. Měkkou tabulovou špičku
vyjmeme, vývar použijeme jako polévku.
Šalotku lehce orestujeme na trošce řepkového oleje, zastříkneme
bílým vínem a necháme odpařit. Zalijeme zeleninovým vývarem,
nemáme-li jej k dispozici, postačí i trocha vody, síla a chuť omáčky bude dána především křenem a osmahnutou cibulkou. Přivedeme k varu, zahustíme škrobovou moučkou a ke konci zjemníme,
nebo chcete-li legírujeme smetanou ke šlehání. Ochutíme kapkou
citronové šťávy a solí a ke konci varu přidáme strouhaný křen. Nemáme-li čerstvý, poslouží velice dobře i kvalitní konzervovaný.
Červenou řepu oloupeme, nakrájíme na osminky, přídáme na
nudličky nakrájenou šalotku, sladkou hořčici, oloupaná na osminky nakrájená jablka, řepkový olej, curry koření a sůl. Vše dobře
promícháme, vložíme do pekáče či gratinovací mísy a pečeme v
troubě při 130 - 140 stupních 90-120 minut, opět záleží jakou zeleninu preferujete na talíři. Osobně mám rád zeleninu na skus. Během pečení občas promícháme a kontrolujeme stupeň propečení.
Tabulovou špičku nakrájíme na plátky a klademe na pečenou
červenou řepu, křenovou omáčkou obkroužíme kolem s citem
kruh....ozdobíme petrželovou natí.
Pokud chceme doplnit vhodnou přílohou, nejlepší volbou jsou
vařené brambory promaštěné olivovým olejem lisovaným za tepla
(druhý lis) a prohozené se sekanou petrželovou natí nebo pažitkou.
Ingredience pro 4 osoby
Tabulová špička 800g (špičatá část hovězího frikanda) - váš řezník by měl znát, kořenová zelenina - jedna mrkev, jedna petržel,
půlka celeru, jedna celá cibule se slupkou, sůl, celý černý pepř,
muškátový květ nebo oříšek
Omáčka: jedna šalotka, lžíce řepkového oleje, 300 ml zeleninového vývaru nebo vody, 4 cl bílého vína, 200ml smetany, 60 - 70
15
g mondaminu (škrobová moučka z kukuřice), sůl, citronová šťáva,
křen podle chuti
Zelenina: dvě velké červené řepy, jedno jablko (jonagold, ale
může být i kyselejší a kašovitější boskop nebo brebeurn), dvě lžíce
sladké hořčice, sůl, curry koření, dvě šalotky, a tři lžíce řepkového
oleje.
Příjemnou zábavu při vaření a dobrou chuť
Karel Picek
Co uvařit dětem?
O inspiraci pro zdravý oběd dětem jsme požádali Janu Novákovou
Polévka z červené čočky
4 – 6 porcí: 1,5 l vody nebo domácího zeleninového vývaru, 100
g červené čočky, 1 větší cibule, 2 stroužky česneku (nemusí být),
1 větší mrkev, 2 – 3 lžíce řepkového oleje, majoránka, sůl, pažitka
nebo kadeřavá petržel (je-li k dispozici).
Cibuli nakrájíme najemno a v hrnci lehce opečeme na oleji. Čočku propláchneme vodou (nemusíme namáčet), přidáme k opečené
cibuli a ještě chvilku (2 – 3 minuty) opékáme. Přidáme vodu nebo
vývar, majoránku a prolisovaný česnek. Vaříme asi 10 minut do
změknutí čočky. Nakonec přidáme najemno nastrouhanou mrkev
a sůl. Pokud máme k dispozici pažitku nebo kadeřavou petržel,
přidáme ji pokrájenou do polévky až na talíři.
Do polévek nepřidáváme žádné (kupované) bujóny či směsi
koření obsahující glutaman sodný, kvasničný (nebo podobný) extrakt, neboť neprospívají našemu zdraví, zvláště zdraví našich dětí. ☺
Jáhly zapečené s dýní a kysaným zelím
4 – 6 porcí: 200 g jáhel, 1 menší dýně (nejlépe Hokaido), 150 –
200g kysaného zelí (dle chuti), 3 cibule, 3 lžíce řepkového oleje,
nebo 2 lžíce sádla, 200 g nastrouhaného tvrdého sýra (např. eidam), sůl
Jáhly přebereme, 2x přelijeme vroucí vodou, scedíme a lehce
osolené vaříme v cca trojnásobném množství vody do měkka (asi
13 – 15 minut, podobně jako rýži).
Dýni omyjeme kartáčkem, vydlabeme semena, můžeme (i nemusíme) oloupat slupku, nakrájíme na větší kousky a vaříme v páře do měkka (20 – 30 minut). Rozmačkáme mačkadlem na brambory. Cibuli pokrájíme na větší kousky, osolíme a pomalu opečeme na oleji či sádle.
Do zapékací mísy dáme uvařené jáhly, rozmačkanou uvařenou
dýni, kysané zelí, opečenou cibuli, část strouhaného sýra, lehce
dosolíme a promícháme. Povrch směsi trochu zarovnáme a posypeme zbytkem strouhaného sýra. Pečeme v troubě cca 30 minut
při teplotě 170 – 180 o C.
Poměr jednotlivých surovin lze dle chuti pozměnit. Kdo má rád
kyselejší chuť, může servírovat např. se 2 lžícemi syrového kysaného zelí.
Jablečné pyré se skořicí a medem
4 porce: 1 kg jablek, mletá skořice, med (dle chuti a sladkosti
jablek), několik kapek citronové šťávy, 4 lžičky nasekaných vlašských ořechů (nemusí být)
Jablka omyjeme, oloupeme, odstraníme jádřince a nakrájíme
na kousky. Vložíme do kastrolu, podlijeme trochou vody, přidáme
skořici a šťávu z citronu a chvilku dusíme doměkka. Po skončení
varu rozmačkáme nebo rozmixujeme a dosladíme medem. Rozdělíme do misek a podáváme teplé nebo vychladlé.
Lze dozdobit nasekanými vlašskými ořechy, lžičkou smetanového jogurtu apod.
Mgr. Jana Nováková
Různé
Číslo 1/XXII
Různé a sport
16
JELENSKÉ LISTY
Domov sv. Josefa
Kam putovala finanční sbírka z Jelenských adventních trhů?
Domov se neměří na metry ani neváží na kilogramy. Stejně jako
není možné stanovit hranice letního vánku nebo spočítat vůni růže.
Domov se rovná lásce a pozornosti, které v něm panují… (Bruno
Ferrero)
Mít diagnózu roztroušená skleróza není žádný med. Tato vážná
nemoc každého donutí zastavit se a zpomalit. A přehodnotit žebříček hodnot. Jindy na první pohled důležité věci se stávají banalitou.
Vážně nemocní lidé mají jiné vnímání, možná, že jim „zdraví“ mohou závidět. Nebo víte, kdy třeba rozkvetou pampelišky?
Je obdivuhodné, kde člověk vezme tu sílu, že i přes vážnou diagnózu, bolesti a špatné prognózy nemoci, má chuť se smát, a vyrazit třeba do divadla, na koncert, výlet, prostě na chvíli zapomenout
na svou nemoc. Asi to jinak nejde. Nezbývá nic jiného než se s nemocí smířit, snažit se nejen přežít každý další den, ale skutečně ho
prožít a užít si ho. Na nic není nikdy pozdě, a lidé s nemocí RS to
dobře vědí. Žit se musí tady a teď a je jen na každém, jak s ním naloží. Škoda každé vteřiny. Toto se každodenně odehrává i za zdmi
bývalého kláštera v Domově sv. Josefa v Žirči. Ten je pro své obyvatele atraktivní nejen svými interiéry s moderním vybavením, ale
i krásnou scenérií zámeckého parku, bylinkové zahrady, meandru
řeky Labe a přilehlého kostela sv. Anny.
Historie nynějšího Domova sv. Josefa sahá až do roku 1482,
kdy majitel vsi Jan Kordule ze Sloupna začal stavět nad obloukem
řeky Labe tvrz. V roce 1635 byl objekt darován Ferdinandem II.
vídeňským jezuitům od sv. Anny. V roce 1938 tu sestry Nejsvětější
Svátosti založily Domov sv. Josefa, který byl v r. 1960 převeden
do vlastnictví státu a ten zde zřídil domov důchodců. V r. 1995 byl
objekt vrácen řeholní instituci Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, která ho pak darovala Oblastní charitě v Červeném Kostelci.
A jaký je Domov sv. Josefa dnes? Je největším střediskem
Oblastní charity Červený Kostelec a zároveň již 14 let jediné lůžkové zařízení v celé republice, které poskytuje komplexní zdravotní a
sociální péči lidem nevyléčitelně nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci.
Od prvního prosince 2015, kdy se navýšila kapacita lůžek o sto
procent díky rekonstrukci nových objektů sv. Damiána a sv. Kláry
poskytuje sociální a zdravotní služby na trvalých /29 lůžek/, přechodných zdravotních /28 lůžek/ a sociálně-odlehčovacích /29 lůžek/ pobytech. Nabízí sociální poradenství a půjčovnu zdravotních
a kompenzačních pomůcek. Každému z pacientů se dostává cílená
rehabilitace a vodoléčba, neboť každodenní cvičení je nezbytnou
součástí léčby všech stádií roztroušené sklerózy.
Dále nabízí třikrát týdně tvořivou dílnu, psychoterapeutickou poradnu a péči, dle přání i duchovní péči a pravidelnou bohoslužbu.
Kromě toho se klienti mohou přihlásit na kulturní akce v podobě
návštěvy divadla, kina, výletu apod. Vyhledávaným zážitkem bývá
Svatovavřinecká pouť na Sněžku, ale i obyčejné nákupy v nedalekém Dvoře Králové. Naučné přednášky a hudební akce se konají
i v Domově samotném. Domov sv. Josefa také disponuje 2 bezba-
Číslo 1/XXII
riérovými byty, pro lidi se stejnou diagnózou. V podkroví tohoto
„Domu v zahradě“ byste našli 8 lůžek pro využití návštěv klientů,
či pro ubytování stážistů.
V celém areálu bývalé jezuitské rezidence našlo práci i 73 lidí
se sníženou pracovní schopností z okolí. Ti jsou zaměstnaní v prodejně U Josefa, vývařovně obědů, v počítačové dílně, v recepci, v
parku a v zahradě, v prádelně s mandlem, v údržbě a v neposlední řadě i v umělecko-tvořivé dílně – dříve Chráněných dílny U sv.
Anny, nyní Pro-charitu, s.r.o.
Co v Domově plánujeme nyní? Stará sýpka v parku by měla
sloužit jako stálá expozice muzea historických kol. Cyklostezka,
vedoucí z Hradce Králové na nedaleký Kuks se zanedlouho prodlouží do Dvora Králové a měla by vést v těsné blízkosti Domova
a posloužit tak k ještě většímu propojení světa nemocných a hendikepovaných.
Udělejte si cestu a přijďte aspoň na chvíli nasát atmosféru tohoto místa, pro mnohé tak příjemného. Prohlédnete si kostel s unikátní zvonkohrou, na recepci vám udělají zmrzlinový pohár, odpočinete si ve stínu třeba liliovníku tulipánokvětého, koupíte si bylinku
nebo benefiční víno ….zkrátka - přijďte pobejt☺
Jitka Holcová
Valná hromada
T. J. Sokol Horní Jelení zve na Valnou hromadu, která se koná
v sobotu 5.3.2016 od 14 hodin v tělocvičně Základní školy Horní
Jelení.
T. J. Sokol Horní Jelení
zve pro cvičební rok 2016 do těchto oddílů:
Rodiče a děti: čtvrtek 16:00 – 17:00 hod., vede Jana Nováková
Předškoláci: středa 16:00 – 17:00 hod., vede Jitka Štěpánková
Ml. žáci: středa 15:00 – 16:00 hod., vede Rostislav Kulhánek
St. žáci: úterý 17:00 – 18:00 hod., vede Josef Zajačik
Ml. žákyně: úterý 15:00 – 16:00 hod., vede Dagmar Burešová
St. žákyně: úterý 16:00 – 17:00 hod., vede Dagmar Burešová
Zdravotní cvičení: čtvrtek 18:00 – 19:00 hod., vede Jana Pechová.
Všechny oddíly cvičí v tělocvičně základní školy.
Oddíl cykloturistiky informuje o akcích na sokolské nástěnce.
Oddíl tenisu hraje na hřišti za sokolovnou po domluvě s P. Schejbalem 604 232 399.
Jeleňáci na Jizerce
V neděli 10. ledna se jel v Bedřichově v Jizerských horách 49.
ročník Jizerské 50. Letos ovšem zůstalo 50 km pouze pro elitní závodníky světové špičky. Kvůli nedostatku sněhu upravili pořadatelé pro závod pouze čtyřkilometrový okruh. Elita jela závod na 15
zkrácených kol, ostatní přihlášení účastníci pak na 4 x 4 kilometry.
O Vánocích to dokonce vypadalo, že se závod poběží po svých
místo na běžkách. Díky mrazům na přelomu roku mohli pořadatelé alespoň nastříkat umělý sníh a navozit ho 800 nákladními auty
na čtyřkilometrovou trať. Závod se jel celkem v devíti startovních
vlnách po 400 závodnících od pátku 8. 1. do neděle 10. 1. Často se
startovalo i ve večerních hodinách s čelovkami. Každý den závodu
byly naprosto odlišné podmínky. Zatímco v pátek a v sobotu ještě mrzlo, v neděli se dostaly teploty nad nulu, bylo mlhavo a trať
velmi změkla. Horní Jelení mělo nejpočetnější zastoupení v sedmé
JELENSKÉ LISTY
17
Nohejbal trojic
Sport
Číslo 1/XXII
29. 12. 2015 se konal v ZŠ Horní Jelení již třetí vánoční turnaj v
nohejbale trojic. Zúčastnilo se 10 týmů.
Přihlásila se dvě mužstva z Borohrádku, jedno z Albrechtic,
Holic, Pardubic a pět mužstev domácích.
Hrálo se ve dvou skupinách a první dva ze skupiny postupovali.
Ze skupiny A postoupilo mužstvo Čemus a Blázni. Ze skupiny B
postoupilo mužstvo JN166 a 1. Lajna. Po urputném boji 1. Lajna
skončila na 4. místě,to je domácí mužstvo, kapitán Albrecht Martin.
Ohlédnutí
Kdo trošku sledujete sportovní dění, víte z rozhlasu nebo televize, jak byli všichni přihlášení závodníci do poslední chvíle napnutí, jestli a jak se závod letos uskuteční. Chybělo to nejdůležitější
– sníh! A co víc, ani nemrzlo. Kolem silvestra se aspoň teploty
umoudřily a tak pořadatelé rozhodli o konání závodu v náhradní
variantě – na uměle zasněženém čtyřkilometrovém okruhu kolem
stadionu v Bedřichově. To znamená 2 km nahoru a dva dolů, převýšení na jednom okruhu asi 90m. Elitní registrovaní závodníci na
okruhu objeli celých 50 km, nám „obyčejným smrtelníkům“ stačilo okruh objet 4x. Z vlastní zkušenosti mě letos 16 km dalo víc
zabrat, než loni 50 ☺.
Zaregistrovali jsme si nedělní odpolední blok, ve 13:00 – jeden
z mála, který se jel za světla, kde nebyla povinná čelovka. Před
námi jela elita svůj hlavní závod a pak ještě Ti nejlepší z amatérů,
kteří na 16km okruh měli jen 1,5 hodiny. Čekala nás zledovatělá
stopa na nebo mokrý těžký sníh mimo stopu. I když jsme se snažili
podle rady mazat klistr, nepomohlo to, a největší boj jsme sváděli
s podkluzujícími lyžemi. Do kopce jsme spíš šli, než běželi ☺ …
Borci nemazali a jeli celou trasu soupaž :-)
Po organizační stránce nelze závodu snad nic vytknout, na trati
je občerstvovací servis, pokud zlomíte hůlku, je možno si na dvou
místech trasy půjčit náhradní. Na tabulích po dokončení kola svítí Vaše mezičasy, na celé trase vás sledují objektivy kamer České
televize, v cíli vyhlásí Vaše jméno a předají Vám medaili. Máte k
dispozici teplou šatnu a teplé jídlo i nápoje.
Závěrem se pokusím popsat svoje bezprostřední pocity.
Stejně jako loni - start - něco šíleného, dav, všichni se ženou
vpřed, většina jich je „namakaných“ propadám se dozadu - a zase
jako loni - co tady dělám, proč tady jsem, nepatřím sem, co „na
starý kolena“ blbnu....mohl jsem se dívat u vonícícho svařáčku, u
televize pod vánočním stromkem... a najednou konečně v cíli - zase pár minut absolutní euforie... proč? - v cíli už to vím... právě
pro tyhle chvíle... endorfiny prostupují celým tělem.... už nevím,
že jsem měl špatně namazáno, že sníh byl spíš kaše, že nemám sílu
na soupaž, že..... jsem si přál trošku lepší výsledek... dal jsem to a
vytoužený nádherný „ křišťálový pivní podtácek s bílou stopou“
mně visí na prsou...
Pavel Malý
3. místo mužstvo Čemus, kapitán Čermák Zdeněk, na 2. místě
mužstvo z Pardubic JN 166, kapitán Hořeňovský Josef, toto mužstvo neobhájilo loňské prvenství. Na 1. místě mužstvo Blázni z
Borohrádku, kapitán Žák Michal.
Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat a těšíme se na
další ročník.
Jan Hořeňovský
Změny v AFK pro jarní
sezónu
Na základě špatných výsledků mužstva dospělých v podzimní
části fotbalové sezóny v I. A třídě došlo ke změnám ve vedení tohoto mužstva. Nový realizační tým nyní vede Ing. Pavel Kaplan,
novým trenérem je Stanislav Karvánek, který nahradil Tomáše
Baťu po jeho ročním působení v dané funkci u A mužstva. Asistenty jsou Kamil Pecivál a Roman Hendrych. Tímto chceme
Tomášovi poděkovat za jeho trenérské angažmá v našem klubu a
zároveň přejeme novému realizačnímu týmu, aby se mu podařilo
stabilizovat mužstvo, vrátit mu sebedůvěru a zlepšit tak výsledky
v jarní části soutěže. To je však hlavně závislé na individuálním
přístupu každého hráče k zimní přípravě.
Přípravu s mužstvem absolvují staronoví hráči Kamil Pecivál,
Lukáš Jozl, Lukáš Pinkas a také Lukáš Komárek. Hostování ukončili Jan Lukes a Ondřej Pleskot.
Výbor AFK
Řeznictví a uzenářství Morávek
nabídka na měsíc únor 2016
Horní Jelení, nám. Komenského 72
Mleté maso 79,90 * Vepřová žebírka 19,90 * Vepřová plec na
guláš 79,90 * Vepřová krkovice s.k. 89,90 * Vepřová pečeně s.k.
99,90 * Kuřecí prsa chlazená 119,90 * Flank steak 229,90 * Játrová paštika - cihla 79,90 * Junior 74,90 * Vídeňské párky ve
skopovém střívku 139,90 * Moravská klobása 139,90 * Šunka z
kuřecích prsou - výběrová 149,90 * Škvařené sádlo 500 g 29,90
/ kus * Vračovický polosuchý salám 89,90 * Uzená krkovice b.k.
139,90 * Sýr cihla 30 % 89,90
Inzerce
startovní vlně v neděli odpoledne, kde jeli loňský účastník Jizerské 50 místostarosta Ing. Pavel Malý a premiérově také Stanislav
Šumpík a Ing. Josef Kušička. Teploty nad nulou a masa závodníků
vytvořily z trati velkou „klouzačku“. Sice jsme podle rad pořadatelů namazali klistr, ale nemělo to příliš velký účinek, takže stoupání jsme si hodně protrpěli. Závod jsme sice všichni tři zdárně
dokončili, ale cílové časy zůstaly daleko za našimi očekáváními. Z
celkem přihlášených 3150 účastníků odjelo závod necelých 2600.
Věřme tedy, že jubilejní 50. ročník se příští rok konečně pojede v
plné délce.
Ing. Josef Kušička
Společenská kronika 2015
18
JELENSKÉ LISTY
Číslo 1/XXII
Opustili nás
Narodili se
Václav Kraus
Vilemína Bažantová
Lukáš Beránek
Ottokar Janeba
Milan Horváth
Jana Táborská
Michala Chaloupková
Jaroslava Moravcová
Eliška Metelková
Ladislav Bouzek
Štěpán Kučera
Michal Starec
Edita Bláhová
Vladimír Táborský
Daniel Petružálek
Běla CHrástková
Štěpán Boháč
Vladimír Novák
Roman Witczak
Jaroslav Novotný
Josef Váňa
Josef Cvrkal
Štěpán Šejnoha
Anna Meduničová
Sofie Hoffmanová
František Rieger
Hana Kaplanová
Anna Hurychová
Zdeněk Kaplan
Foto: © Aleš Mádr
Číslo 1/XXII
JELENSKÉ LISTY
19
... co se dělo v prosinci a v lednu.
Foto: 5x J. Jindra
Vánošní prodej kaprů na městském úřadě
Úklid sněhu
První kopnutí v ulici Boženy Němcové
Výměna kanalizace
Foto: archiv hasiči
Hasičské vánoční setkání s dětmi z dětského domova
Výroční schůze SDH Horní Jelení
Foto: J. Jindra
Foto: © Aleš Mádr
Koncert hudebního tělesa Barokteto
Beseda manželů Matyášových o Thajsku
Zemřel hrabě Adam Bubna Litic
rozloučení proběhlo 22. 1. 2016
Foto: © Aleš Mádr
Příští číslo bychom chtěli vydat 1. 3. 2016. Cena bude: 10,- Kč a dostat jej bude možno v místní samoobsluze, na městském úřadě,
v železářství a ve večerce na náměstí, v hospodě U Pytláka, ve večerce v ul. RA., v Jaroslavi u paní Kaplanové a ve Vysoké u pana J.
Pištory. Na internetu www.hornijeleni.cz • Náklad: 550 výtisků • Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 11515 • Číslo pro vás
připravili: Barbora Mádrová, Jan Jindra • Grafická úprava: Aleš Mádr • Tisk: H.R.G. spol. s r.o. • Za obsah článku odpovídá autor příspěvku
• Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail: [email protected] • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a
jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Datum příští uzávěrky: 20.2.2016 • Adresa redakce: Městský úřad Horní Jelení
114, PSČ: 533 74.

Podobné dokumenty