Zpravodaj 2/2015

Transkript

Zpravodaj 2/2015
zpravodaj Zličína a Sobína
List zličínských a sobínských občanů  číslo 2  duben 2015
Dopravní soutěž pro malé
řidiče
Pálení čarodějnic
na Zličíně
Přednáška v knihovně
o poutní cestě
1
kultura
kultura; zprávy z radnice
Nabídka zájezdů pro naše
seniory ZDARMA
Kulturní tipy v okolí
Městská část Praha-Zličín
nabízí ZDARMA zájezdy občanům MČ Praha-Zličín ve věku od
65 let. Cena zájezdu je plně hrazena z prostředků MČ Praha-Zličín.
Senior se přihlásí na zájezd podáním přihlášky na Úřadě MČ Praha-Zličín,
kontakt: pí. Vajtrová, tel.: 257 951 298, 257 950 113, linka 1.
Uzávěrka přihlášek 10 dní před odjezdem.
Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy
12. 4. Koncert skupiny Camael–
netradiční aranže moravské, slovenské
a romské lidové hudby, kostel sv. Rodiny,
vstupné dobrovolné
19. 4. Žhavá současnost – orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala
Macourka (na programu Jiří Smutný , Jiří
Gemrot, Jindřich Marek, Marek Kopelent, Petr
Verner Volenec a Igor Ochepovsky), kostel
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
2. 5. Koncert japonského sboru
WADACHI na pozvání Pražského smíšeného
sboru, na programu A. Dvořák, B. Smetana,
L. Janáček, Shoji Moroi, české a japonské lidové
písně, kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
KD Mlejn
Kovářova 1615/4, Praha 5-Stodůlky
18. 4. Charleyova teta – soubor
D 13. Děj hry je situován do prostředí univerzitní oxfordské koleje 19. století. Mladí studenti
Jack a Charley touží po sňatku skandálně
slušných Amy a Kitty, které jejich lásku
opětují. Ovšem etiketa této doby si vyžaduje
doporučení důvěryhodné osoby. Hra slavila
úspěch po celém světě, v Čechách především
v podání Lubomíra Lipského v životní ženské
roli.
22. 4. Trapeři s Robertem
Křesťanem – koncert
Klub Kaštan
Bělohorská 150, Praha 6
25. 4. O Budulínkovi – divadlo pro děti,
divadlo Kapsa Andělská Hora
28. 4. Zuby nehty – koncert známé
dámské rockové kapely
2
MČ zajišťuje:
 dopravu zahraničním autobusem (Euro norma, bezpečnostní pásy,
klimatizace, WC)
 vstupné do uvedených objektů, parkovné, mýtné a veškeré další
poplatky
 profesionální služby průvodce, odborný výklad
 úrazové pojištění a zákonné pojištění cestovní kanceláře CK2
 místo odjezdu a příjezdu autobusu: Praha-Zličín (před poštou)
PROGRAM ZÁJEZDŮ:
Dětský karneval
Jako každá akce s účastí velkého množství
lidí, tak i dětský karneval se připravuje řadu
týdnů, měsíců předem. Tak tomu bylo i letos,
kdy se začalo s přípravou v podzimních
měsících roku 2014.
I když jsme se domnívali, že dětí přijde málo,
protože školní děti měly pololetní prázdniny, opak byl pravdou. Odhadem se karnevalu zúčastnilo kolem 140 dětí všech věkových kategorií. Ani nebylo možné vyhlásit
nejhezčí masku, protože krásných masek
bylo tolik, že by nebylo spravedlivé určit jen
jednu.
Doufáme, že nedopatření v podobě přerušení
rozehraného florbalového turnaje před za-
hájením a po skončení karnevalu nikomu
nevzalo chuť zúčastnit se dalších akcí a že se
všichni společně sejdeme na Letní slavnosti
v sobotu 6. 6. 2015.
Poděkování patří všem členkám KK za perfektní výkon při přípravě a vlastním průběhu
karnevalu. Kdo se akce zúčastnil, viděl, že
začátek byl opravdu hektický, ale zvládli jsme
to na jedničku. O to víc potěšila slova chvály
a poděkování od zúčastněných.
Budeme se těšit na setkání při dalších akcích.
Chceme se podílet na tom, že Zličín a Sobín
nebude místo, kam se večer vracejí lidé jen
přespávat, ale kde se jim bude dobře žít.
Za členky KK RMČ Mgr. A. Presslová
Sklárna Nižbor, hrad Křivoklát a Hamouzův statek – 12. 5. 2015
Exkurze do slavné sklárny RÜCKL CRYSTAL a.s. v Nižboru, která se
zaměřuje na broušené sklo. Naživo uvidíme, jak se sklo fouká, chladí,
řeže a brousí do nádherných uměleckých výrobků. Prohlédneme si
nejslavnější výrobek této sklárny, sošku Českého lva. Účastníci zájezdu obdrží zdarma malý skleněný suvenýr. Poté navštívíme hrad
Křivoklát, kde uvidíme stříbrnici, hradní kapli či knihovnu. V žaláři si
připomeneme dvorního alchymistu císaře Rudolfa II. Mgr. Edvarda
Kelleyho. Na závěr se podíváme na nedaleký roubený Hamouzův
statek, který je významnou památkou lidové architektury.
Františkovy Lázně, bahenní sopky a motýli – 30. 6. 2015
V západních Čechách zavítáme do unikátní přírodní rezervace SOOS
s bahenními sopkami. Tyto u nás i v Evropě ojedinělé útvary vznikly
díky rašelinovému podloží, ze kterého unikají plyny. Celá část krajiny
je tedy bez vegetace a pokrytá bahnem s malými „sopkami”.
Navštívíme expozici o vzniku a využití tohoto území v minulosti.
Ochutnáme zdejší léčivý sirný pramen. Za dalšími léčivými prameny
se vydáme do překrásných Františkových Lázní. Projdeme hlavní
kolonádou, dozvíme se něco o historii, zajímavostech a současném
lázeňství. Dojdeme až k soše malého Františka, kde kromě pramene
můžeme ochutnat lázeňské oplatky či výbornou zmrzlinu. Návštěvu
této oblasti doplníme prohlídkou motýlí farmy, kde zhlédneme
exotické motýly nejen jako vystavené exponáty, ale naživo v jejich
barevné kráse.
Pohádkový Jičín, Vesec u Sobotky a hrad Kost – 8. 9. 2015
Zájezd do Českého ráje zahájíme zastávkou v nádherně dochované
vesnici Vesec u Sobotky, která se objevuje v mnoha filmových
záběrech různých filmů a pohádek. Poté si prohlédneme hrad Kost,
který nebyl nikdy dobyt a zachoval se proto v celé své kráse. Navštívíme
jeho hradní paláce, černou kuchyni a poodhalíme tajemství zdejšího
nedobytného pokoje. Poté přejedeme do města Jičín. Prohlídka nás
povede Valdštejnskou branou na malebné Valdštejnovo náměstí a poté
si prohlédneme místní muzeum.
Kutná Hora a zámek Kačina – 6. 10. 2015
Vydáme se do města stříbra Kutné Hory. Navštívíme dominantu
města chrám svaté Barbory zasvěcený patronce horníků. Na
Vlašském dvoře si připomeneme slavnou historii včetně ukázky ražby
grošů. Při prohlídce města uvidíme bývalou Jezuitskou kolej, starou
kamennou kašnu, morový sloup a malebné historické uličky a náměstí.
Cestou zastavíme na zámku Kačina, budeme obdivovat vzhled zámku i jeho interiéry jako typickou ukázku empírového slohu.
Sloupek starostky
Vážení občané,
dne 25. února 2015 schválilo zastupitelstvo městské
části rozpočet na rok
2015, a tím vlastně nastartovalo plnění volebních
programů pro toto volební období. Rada MČ zpracovala Programové prohlášení na léta 2014 až
2018 a zveřejnila je
na webových stránkách
městské části. Programové prohlášení obsahuje společné prvky z volebních programů jednotlivých
koaličních stran, na nichž se
koaliční partneři shodli a na
jejichž plnění se společně zaměří.
Již v tomto pro rok 2015
schváleném rozpočtu je uvedena řada investičních a neinvestičních akcí, jejichž realizace přispěje ke zlepšení
životní úrovně v naší městské
části. Jejich podrobný výčet
naleznete na jiném místě
v tomto Zpravodaji.
Naší prioritou zůstává samozřejmě boj proti záměru fy Benefit Development, a.s., realizovat v bezprostřední blízkosti parku Na prameništi
spalovnu uhynulých zvířat
z domácích chovů. Příznivou
zprávou jednoznačně je, že
dokumentace k procesu EIA
byla prostřednictvím OŽP
MHMP vrácena zpět oznamovateli k přepracování a doplnění, protože obsahovala
řadu nepřesností a některá
problematika v ní nebyla zpracovaná vůbec. K tomuto závěru
došel zpracovatel posudku na
základě četných připomínek
odborných institucí, městské části, ale především Vás,
občanů, kterým tato situace
nebyla lhostejná. V současné
době musíme všichni vyčkat,
jaký další postup investor zvolí, zákon mu dává několik
možností od přepracování dokumentace po ukončení záměru, nestanoví však žádnou
konkrétní lhůtu pro konečné
rozhodnutí. Přesto bych již
nyní chtěla všem, kteří se svými připomínkami a podněty
spolupodíleli na vyvolání současné situace, poděkovat za
jejich velmi přínosnou aktivitu.
Máme za sebou již také několik
jednání s představiteli MHMP
k nutnosti realizovat v naší MČ
novou školku (v současné době
se zpracovává její projekt
a bude vyvoláno územní
a stavební řízení) i novou
základní školu, na jejíž výstavbu se snažíme získat finanční
prostředky od MHMP. Zdá se,
že nové vedení magistrátu je
výstavbě škol nakloněno, takže i naše úsilí by mohlo být
konečně korunováno úspěchem.
Městskou část navštívil i nový
radní MHMP pro bezpečnost
Libor Hadrava a projednával
s námi možnost vybudování
nové hasičské zbrojnice. Pokud
by se tato akce zdařila, mohla
by městská část realizovat své
dlouholeté přání a přebudovat
stávající objekt vedle pošty na
společenské prostory.
A samozřejmě se těším, že se
s našimi seniory opět setkám
při odjezdech na výlety, kterými v letošním roce bude
pokračovat v loňském roce
zahájená tradice.
Až budete držet v rukou toto
číslo Zpravodaje, bude již jaro
v plném proudu, a tak Vám
všem přeji dobrou náladu
a jarní pohodu.
JUDr. Marta Koropecká
3
zprávy z radnice
Aktuality ze Zličína 2015
V průběhu měsíce ledna a února 2015 se,
tentokrát již v novém volebním období,
uskutečnila jednotlivá setkání s občany
zličínských sídlišť, staré zástavby, Sobína
i seniory v DPS. Opět šlo o neformální setkání
s členy Rady MČ a zaměstnanci Úřadu MČ, na
kterém je možné odpovědět na otázky, jež
občany zajímají, případně vyslechnout náměty
a podněty, které pomohou vylepšit vzájemné kontakty. Jde o již založenou tradici
a předpokládáme, že i v následujících obdobích budou tyto besedy pokračovat.
Abychom informovali co nejširší počet obyvatel, zveřejňujeme alespoň stručně náměty
a připomínky, které na těchto jednáních
zazněly a které se dotýkají širšího okruhu
občanů.
 Komise pro občanské aktivity
Pro volební období 2014–2018 byla jmenována jako poradní orgán Rady MČ komise pro
občanské aktivity, v níž se sešli zástupci jednotlivých oblastí městské části. Při schůzkách
s občany byla podána informace, že se na členy komise mohou obracet s podněty,
připomínkami či stížnostmi a členové je pak
budou přenášet do jednání komise. Pokud
budou mít občané zájem o umožnění jednání
s některým členem komise, mohou se obrátit
na tajemnici komise P. Příhodovou ([email protected], tel. 257 950 113), která
zprostředkuje další.
Pro toto volební období bylo upuštěno od
vytvoření samostatné komise pro Sobín, ale
zástupci sobínských obyvatel byli zapojeni do
společné komise. Jsme přesvědčeni, že problémy obyvatel Sobína zajímají i občany
Zličína a naopak. Naším cílem je, aby městská
část byla přívětivým domovem pro všechny
své občany, a vytváření samostatných subjektů spíše občany rozděluje než spojuje.
Jméno
Funkce
JUDr. Koropecká Marta předseda
Příhodová Petra
tajemník
Bílková Dagmar
člen
(sídliště Zličínský dvůr)
Ing. Čermák Ludvík
člen
(sídliště Metropole)
Hofrová Jarmila
člen
(sídliště Hevlínská)
Matošík Jan
člen (sídliště Zličín)
Matoušková Klára
člen (Sobín)
PhDr. Mynářová Jana, Ph.D. člen
(sídliště Metropole)
Pacíková Milena
člen (ulice Mladých)
Pořízek Jan
člen
(sídliště Zličínské zahrady)
Stoklasová Jana
člen (Sobín)
4
 Výstavba ZŠ
V současné době máme v naší MČ téměř
1 000 dětí do 15 let věku a nesouhlasíme s tím,
aby naše děti cestovaly do škol po celé Praze
a zaplňovaly prázdná místa ve školách v jiných
městských částech. Nejen že to způsobuje
problémy jejich rodičům, může být ohrožena
i bezpečnost našich především malých dětí,
ale tito naši nejmladší občané si nevytvářejí
žádný vztah k vlastní MČ ani k sobě navzájem,
a MČ se tak stává pouze místem „pro
přespání”.
Na výstavbu se snažíme získat finanční
prostředky od MHMP, kde vedeme opakovaná
jednání a doufáme, že nové vedení magistrátu bude výstavbě škol nakloněno, takže
i naše úsilí by mohlo být konečně korunováno
úspěchem. Současné třídy I. stupně základní
školy by pak byly vráceny zpět svému
původnímu účelu, tj. mateřské škole. Pro
zajímavost lze i uvést, že podle získaných
informací jsme v Praze jedinou MČ, která je
na výstavbu plně připravena – tzn. má pozemek, projekt i již několikrát prodlužované
povolení k výstavbě.
 Mateřská škola
U této akce je situace trochu jasnější, mateřská škola se stavět bude na pozemku městské části naproti sídlu Policie ČR ve Strojírenské
ulici. Bude čtyřtřídní a útočiště by v její budově
mělo nalézt i Mateřské centrum Studánka
či aula pro divadlo či jiné obdobné akce.
Část finančních prostředků na výstavbu bude
pokryta z darů velkých developerů, kteří staví
na území naší MČ bytové komplexy, o získání dalších prostředků pak jednáme s MHMP.
V současné době se zpracovává projekt
MŠ a bude vyvoláno územní a stavební řízení.
zprávy z radnice
 Vybudování zařízení, sloužících k zajištění
snížení rychlosti projíždějících automobilů
v části kolem sídliště Zličínský dvůr
Podle MČ existuje několik možností od
položení retardérů přes mobilní tabule, ukazující rychlost projíždějícího auta. Za prioritu
však lze považovat semafor, kdy při překročení
stanovené rychlosti naskočí řidiči „červená”.
Vzhledem k tomu, že i RMČ považuje tento
úsek za velmi nebezpečný, snaží se tento systém prosadit. O rozhodnutí k umístění tohoto zařízení byl požádán odbor dopravy
MHMP a v případě pozitivního rozhodnutí
bude o vlastní instalaci požádána TSK.
Dále MČ požádala MHMP o přisvětlení
přechodu pro chodce u tohoto sídliště.
 Chodník v ul. Hrozenkovská
Ke zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti
„starého” Zličína přispěje jistě chodník v ul.
Hrozenkovská v úseku U lípy–K třešňovce.
V prosinci loňského roku bylo vydáno územní rozhodnutí pro tuto stavbu, v současné
době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení. S realizací počítá MČ ještě
letos.
 Chodník v ul. Hostivická
V ul. Hostivická je z hlediska bezpečnosti
chodců problematický úsek od ul. Slavičínská
směrem do Sobína, kde jsou stejně jako ve
„starém” Zličíně občané nuceni pohybovat se
po vozovce. V únoru letošního roku bylo vydáno stavební povolení, s realizací se rovněž
počítá v letošním roce.
 Spojovací chodník Milotická–K třešňovce
V loňském roce bylo vydáno stavební povolení na stavbu tohoto spojovacího chodníku,
v letošním roce se počítá s jeho realizací.
 Výstavba nové hasičské zbrojnice
Nový radní MHMP pro bezpečnost Libor Hadrava jednal s vedením MČ pro bezpečnost
o případné výstavbě nové hasičské zbrojnice.
Pokud by se tento záměr zdařil, byl by stávající
objekt rekonstruován na využití pro společenské
záležitosti a vybavenost, protože takový prostor v naší MČ citelně chybí.
 Herní prvky pro děti v Parku na Prameništi
Připravuje se projekt na „Pobytovou louku”,
kde bude možné pořádat pikniky, a druhý
altán pro zajištění posezení ve stínu. Hrací
prvky bude možné průběžně pořizovat
i z darů Letiště účelově vázaných na zlepšování životního prostředí MČ.
 Pietní park pro uhynulá zvířata
Dokumentace k procesu EIA byla prostřednictvím OŽP MHMP vrácena zpět oznamovateli k přepracování a doplnění, protože
obsahovala řadu nepřesností a některá
problematika v ní nebyla zpracovaná vůbec. V současné době musíme vyčkávat,
jaký další postup zvolí oznamovatel. K tomuto účelu nestanoví zákon žádnou povinnou
lhůtu.
 Informace o zjištěném selhání lidského
faktoru (doručování pošty) v posledním
období
V souvislosti s tím byly vysloveny připomínky
k činnosti pošty, a proto plánujeme vyvolat
další jednání s oblastním ředitelem, i když
Česká pošta v rámci úspor nemá zájem příliš
rozšiřovat či upravovat služby na malých provozovnách, což se týká i Zličína.
Důvodem přeplněnosti pošty na Zličíně je
podle vedení regionu pravděpodobně stav,
kdy se na Zličín (protože jsou zde relativně
nejmenší fronty – oproti třeba poště na
Stodůlkách apod.) naučili chodit podnikatelé
z celého okolí.
 Umístění značky s názvem obce při vjezdu do MČ
V současné době, jak jste si jistě všimli, je instalován informační systém. Je zaměřen na
konkrétní objekty ( např. škola, pošta, sportovní
hala atd.), nikoliv na názvy ulic, které v naší MČ
stále přibývají. Součástí tohoto systému bude
i umístění tabulí na vjezdy do MČ.
 Vybudování přístřešku s lavičkou na autobusové zastávce Starý Zličín směr Halenkovská
MČ měla již v plánu vybudovat tento
přístřešek, celá akce však vázne na nevyřešených majetkoprávních poměrech
u soukromých vlastníků pozemků. Po jejich
dořešení bude stavba provedena.
 Doprava v klidu na území dolního Zličína
V loňském roce byla zpracovaná studie, která
řešila možnosti navýšení parkovacích stání
v lokalitě vymezené ulicemi Vratičová, Tylovická, Kakostová a Šumická. Ze studie vyplynulo, že navýšení je možné dosáhnout
dopravním značením. V letošním roce tak
bude požádán silniční správní úřad o stanovení místní úpravy silničního provozu na
pozemních komunikacích a na jeho základě
dojde k realizaci.
 Zřízení chodníku přes železniční přejezd
v ul. Strojírenská
MČ považuje nadále zřízení chodníku na tomto přejezdu za důležité a nepřestane v úsilí
o něj. O zřízení chodníku jedná se SŽDC, která
se zřízením chodníku souhlasí, ale stále čeká
na vyhodnocení studie proveditelnosti (resp.
její aktualizace) stavby „Železniční spojení
Prahy, letiště Ruzyně a Kladna”. Dle informací
SŽDC je v současné době aktualizovaná studie proveditelnosti projednávaná s hlavními
správními orgány a dotčenými organizacemi;
 Zklidňování dopravy na komunikacích v MČ
V souladu se závěry ankety na zrušení či zachování Zóny 30 ve Zličíně a Sobíně byly zóny
na základě stanovení místní úpravy silničního
provozu na pozemních komunikacích, vydaného příslušným silničním správním orgánem, zrušeny. MČ nechala zpracovat
Bezpečnostní inspekci na hlavních komunikacích, která mapuje závady na komunikacích
a zabývá se nehodovostí.
Bylo zjištěno, že nehodovost na vybraných
komunikacích je minimální a s převážně ma-
teriálními škodami, navrhovat razantní opatření
proto RMČ nepovažuje za nutné a doporučuje
spíše ukázněnost řidičů řešit optickým zúžením
vozovky vodicími proužky na sledovaných komunikacích, nepřerušovanými podélnými
čarami v intravilánu, přechody v Hrozenkovské
u zastávky Sídliště Zličín, u ul. Vratičová, Halenkovská a u sídliště Zličínský dvůr opatřit opticky zpomalovacím dopravním značením.
U přechodu při ul. Vratičová MČ má
v plánu rozšíření jižní čekací plochy.
 Likvidace objektu TESCO
Částka k tomuto účelu je schválena v rozpočtu
MČ Praha 17 a lze proto předpokládat, že by
se mohla uskutečnit ještě v průběhu I. pololetí
2015, což přislíbil zástupce starostky MČ Praha 17. Rada MČ bude celou záležitost nadále
sledovat.
 Jednání o možnosti zřízení dalšího výjezdu ze sídliště Metropole
Jednání o možnosti realizace dalšího výjezdu
ze sídliště Metropole se zainteresovanými
stranami by mělo probíhat v tomto volebním
období. MČ se domnívá, že realizace výjezdu
je potřebná nejen pro zajištění plynulosti dopravy, ale i pro zvýšení bezpečnosti účastníků
silničního provozu. Bohužel, pozemky, na
kterých by se výjezd mohl vybudovat, jsou ve
vlastnictví soukromých vlastníků, a tak bude
MČ moci pouze apelovat na jejich vstřícnost.
 Převzetí komunikací v lokalitě Metropole
Pozemky v lokalitě sídliště Metropole jsou
dosud ve vlastnictví developera Central Group,
a.s. Podle posledních informací bude developer v průběhu I. pololetí jednat s TSK
o současné situaci v přebírání komunikací
včetně řešení majetkoprávních vztahů k těmto
pozemkům. Pokud dojde ke shodě, nabídne
developer komunikace k převzetí Magistrátu
HMP.
 Převzetí komunikací Slavičínská,
Havranická atd. do majetku MČ
MČ jednala se zástupci občanů, v jejichž vlastnictví uvedené komunikace jsou, o jejich
případném převzetí do vlastnictví MČ.
Zástupcům občanů byl v souladu s postupem
MHMP při přebírání komunikací do majetku
hl. m. Prahy předán přehled požadavků, které
je třeba splnit před vlastním jednáním
o převzetí. Pokud budou všechny naznačené
problémy úspěšně vyřešeny a občané se shodnou na tom, že předají komunikace darem
MČ, nebude již nic vlastní realizaci bránit.
 Dopravní obslužnost lokality MHD,
zajíždění autobusu/minibusu do sídliště
V souvislosti se stěhováním nových občanů
na sídliště Metropole se opakovaně objevují
dotazy na zajištění MHD do této oblasti.
K tomu můžeme sdělit, že byla provedena
kontrolní jízda ulicemi Sazovická, Milotická
a Míšovická midibusem. V současné době lze
pojíždět autobusem pouze trasu Na Radosti – vpravo Míšovická – vpravo Sazovická –
vlevo Míšovická – přímo Míšovická – vlevo Na
Radosti. Vzhledem k šířkovým poměrům komunikací a poloměrům oblouků by bylo
nutno osadit po směru jízdy autobusu BZ B28
(zákaz zastavení) v celém úseku, ve vybraných
úsecích oblouků obousměrně. Míst pro zastávku mnoho není, neboť po obou stranách
ulic jsou parkovací stání, nebo by byla
umístěna téměř pod okny domů. Možné
místo je v ulici Sazovické, poblíž domu č. p.
455. Bylo by ale potřeba odstranit zeleň v délce cca 9 m a vybudovat nástupiště. Vzhledem
ke kapacitám midibusů v oblasti nelze
předpokládat interval kratší než 20 minut.
I v těchto parametrech je třeba najít finanční
krytí před zahájením provozu. Další jednání
by mohlo přicházet v úvahu po převzetí komunikací do majetku HMP a dořešení majetkoprávních vztahů.
Určitým minimálním řešením by měla být
zastávka Na Radosti směrem k metru Zličín,
která by měla být vybudována v souvislosti
s výstavbou hotelu Zličín na pozemcích firmy
BGM holding, a.s., v blízkosti ulice Ke
Zličínskému hřišti.
 Možnost zajíždění školního autobusu do
MČ Praha 13
MČ ověřovala u ROPID možnost zajištění
školního autobusu do MČ Praha 13, kde školy,
podle sdělení rodičů, navštěvuje větší počet
dětí. Naše jednání však nebylo úspěšné,
protože podle stanovených pravidel lze školní
autobus zřídit pouze do škol, které jsou v nám
určené spádové oblasti, což je Praha 17-Řepy.
Školní autobus, který jezdil tímto směrem,
však využíván nebyl téměř vůbec, a byl proto
z důvodu neefektivnosti zrušen.
 Informace o otevření sjezdů a nájezdů
Pražského okruhu
Podle posledních informací by k otevření
těchto sjezdů a nájezdů mělo dojít v dubnu
2015.
 Opravy chodníků a komunikací na sídlišti
Zličín
Ze strany TSK bylo přislíbeno, že bude provedena společná kontrola v průběhu jarních
měsíců a postupně opraveny největší závady.
Celková rekonstrukce prováděna vzhledem
k nedostatku finančních prostředků v roce
2015 nebude. Zástupci BD a SVJ byli vyzváni,
5
zprávy z radnice
aby případně zaslali ing. Egermajerové fotografickou dokumentaci největších závad.
 Dokončení úprav školní zahrady
Bude realizováno na jaře letošního roku.
 Vodovod a kanalizace v ul. Mladých
Stavba je připravována hlavním městem Prahou.
 Opravy spojovacího chodníku v parku
Chodník, který je vymletý od dešťové vody,
bude opraven, jakmile to dovolí počasí.
 Termíny konání zastupitelstev v roce 2015
Termíny byly zveřejněny na webových
stránkách.
Tyto kontejnery jsou neustále přeplněné
a vyvolávají dojem spíše skládky. Hledáme
možnost nového umístění těchto kontejnerů
mimo centrum městské části.
 Možnosti přistavení biokontejnerů na
bioodpad z domácností – je možné, aby
vlastnící nemovitostí projednali s Technickými službami HMP jejich přistavení k nemovitostem za dohodnutou úhradu. Zdarma jsou
ve vegetačním období průběžně přistavovány
velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Se
zřízením kompostérů u jednotlivých objektů
MČ nepočítá, nemá na tyto služby kapacity.
 Opravy autobusových zastávek
Halenkovská směrem na Řepy je připravena
k realizaci, další zastávky budou opravovány
postupně v následujících letech.
 Zájezdy pro seniory
I v letošním roce schválilo zastupitelstvo
v rozpočtu finanční částku, která umožní
v průběhu roku uskutečnit zdarma pro naše
seniory čtyři výlety po České republice. Podrobnosti jsou uvedeny na pozvánce v tomto
čísle Zpravodaje.
 Odstranění kontejnerů na tříděný odpad
z prostoru před poštou
 Obvodová komunikace kolem Zličína
Z řad nových občanů v poslední době přibývá
Proč se tak jmenují… naše ulice
Chabská, Zličín
Chaby, část Třebonic – Třebonice, dříve ves
při západním okraji Prahy, dnes její část.
Ulice má původní název, který označuje její směr.
Ulice byla pravděpodobně pojmenována po
připojení Zličína k Praze v polovině 70. let.
Jílová, Zličín
Jíl, nezpevněná usazená hornina, složená
převážně z jílových minerálů. V průmyslu se
využívá k výrobě cihel, kanalizační kameniny
a podobně.
Starší název ulice: U trati
Název vychází z polohy ulice. Ulice byla
zprávy z radnice
dotazů na stavbu obvodové komunikace
kolem Zličína, zda se počítá s její výstavbou.
K tomu lze uvést, že 1. etapa této komunikace
je již realizována – jedná se o zatím účelovou
komunikaci, která slouží jako příjezd ke
skladovým halám při ul. Na Radosti. Další
etapy – pokračování na Hrozenkovskou a úsek
Hrozenkovská–Strojírenská jsou ve fázi
přípravy stavby k územnímu řízení. Z důvodu
nesouhlasu soukromých vlastníků pozemků
a nedostatku finančních prostředků se však
stavba oddaluje.
Všechny podněty a problémy, které občany
trápí, pečlivě zaznamenáváme a intenzivně
se zabýváme jejich řešením. Za aktivitu je
třeba pochválit především naše seniory. Na
společném jednání s RMČ se jich sešlo nejvíce
a přinesli zajímavé podněty, připomínky
a náměty snad do všech oblastí života MČ.
Ne vždy je to však z různých důvodů,
především majetkoprávních, možné. Výsledky budou vyhodnoceny na dalších plánovaných setkáních v roce 2015.
JUDr. Marta Koropecká, starostka
podle charakteristické výsadby stromů. Ulice
vznikla v roce 1994.
Kakostová, Zličín
Kakost, rod dvouděložných rostlin z čeledi
kakostovitých. Je známo asi 300 druhů. Často
jsou to plevele.
Starší název ulice: Stará
Název vycházel z charakteru ulice. Ulice byla
přejmenována v polovině 70. let, kdy byl Zličín
připojen k Praze v roce 1974.
Křivatcová, Zličín
Křivatec, rod jednoděložných rostlin z čeledi
liliovitých. Je známo asi 35 druhů, u nás se jich
vyskytuje 7.
Starší název ulice: Pionýrská
Pionýrská organizace, čs. dětská socialistická
organizace, která vznikla v r. 1949, od r. 1970
součást Socialistického svazu mládeže (PO
SSM). Ulice byla přejmenována v polovině 70.
let, kdy byl Zličín připojen k Praze v roce 1974..
Investiční akce městské části Praha-Zličín na rok 2015
Dne 25.února schválilo Zastupitelstvo MČ
Praha-Zličín rozpočet na rok 2015. V rozpočtu
jsou tyto investice, které se budou v průběhu
roku realizovat.
Chodník Třešňovka
Realizace 1 250 000,- Kč
Jedná se o spojovací chodník mezi obytným
souborem Zličínský dvůr a Central Group.
Stavba je ve fázi vydaného stavebního povolení.
Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr)
Realizace 870 000,- Kč
Jedná se o chodník v ul. Hrozenkovská v úseku
mezi ul. U lípy a K třešňovce. Stavba je ve fázi
6
vydaného územního rozhodnutí. V současné
době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení.
Chodník Hostivická (Slavičínská)
Realizace 650 000,- Kč
Jedná se o chodník v ul. Hostivická mezi ul.
Slavičínská a ukončením stávajícího chodníku. Stavba je ve fázi vydání stavebního
povolení.
Chodník u MŠ
Projektová dokumentace, realizace 200 000,- Kč
Jedná se o nahrazení stávajícího provizorního
chodníku mezi ul. Nedašovská a Tasovská
novým chodníkem trvalého charakteru.
Zábradlí Nedašovská
Projektová dokumentace + realizace 400 000,- Kč
Jedná se o dopravně bezpečnostní zábradlí
na chodníku v Nedašovské ul. v úseku Halenkovská–Mladých. Realizace této investice
narazila na problém kolize s inženýrskými
sítěmi (STL a slaboproud), která vyvolává
zásadní změny oproti řešení, které bylo
předmětem výběrového řízení. Před realizací
je třeba zpracovat podrobnější dokumentaci.
Zastřešení zastávky Zličínský dvůr
Projektová dokumentace, realizace 200 000,- Kč
Jedná se o zastřešení autobusové zastávky
Starý Zličín ve směru na metro Zličín.
Zázemí sportovního areálu
Projektová dokumentace, 160 000,- Kč
V současné době je zpracována projektová
dokumentace pro sloučené územní a staveb-
ní řízení, která je podána na Odboru výstavby,
ÚMČ Praha 17.
Park Na Prameništi – altán, pobytová louka
Projektová dokumentace, realizace 750 000,- Kč
Altán – jedná se o vybudování jednoduchého
dřevěného altánu uprostřed kruhového místa při vstupu do parku
Pobyt louka – plocha má přímou návaznost
na park Na prameništi na jeho západní části.
Plocha nabídne další možnost vyžití pro
všechny věkové kategorie, např. pořádání
pikniků, prostor pro venkovní hry na volné
travnaté ploše. Po svém obvodu bude prostor
částečně ohraničen nízkým plotem, částečně
osazen keřovým porostem za účelem zamezení vstupu se psy a bude vybaven cca 2–3
pérovými atrakcemi pro děti a 2–3 lavičkami.
Přemístění separovaného odpadu
Realizace 70 000,- Kč
Jedná se o přesun stanoviště separovaného odpadu v Křivatcové ulici z prostoru před hasičárnou
do blízké vytipované lokality (nově založená
zpevněná plocha v komunikační zeleni).
Fitness outdoor park Dolňanská
Studie, realizace 120 000,- Kč
Jedná se o umístění cca 3–4 jednoduchých
venkovních cvičebních prvků.
Zastávka Halenkovská
Realizace 550 000,- Kč
Jedná se o revitalizaci plochy zastávky Halenkovská směr Řepy. Obsahem je především
úprava stávajícího chodníku a výměna
přístřešku.
Výstavba nové MŠ
Projektová dokumentace 800 000,- Kč
V současné době je zpracována projektová
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a probíhá inženýrská činnost
spojená s povolením stavby. Po vydání
stavebního povolení bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
a bude vypsáno výběrové řízení na výběr
zhotovitele.
Koupě pozemku Křivatcová
Koupě pozemku 203 000,- Kč
Přehled neinvestičních akcí na rok 2015
přejmenována v polovině 70. let, kdy byl Zličín
připojen k Praze v roce 1974.
K třešňovce, Zličín
Pojmenování vyjadřuje směr ulice. Název je
Na rozšíření je zpracována projektová dokumentace, která se projednává s dotčenými
orgány státní správy, po vydání povolení
stavby bude možno zahájit její realizaci.
Dveře garáž ÚMČ
Realizace 100 000,- Kč
Jedná se o výměnu stávajících garážových
vrat za nová se stavebními úpravami pro jejich
umístění.
Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ
Realizace 750 000,- Kč
Jedná se o kompletní úpravu zahrady kolem
nově přistavené školky včetně sadových a terénních úprav s osazením nových hracích prvků.
Rozšíření hřbitova Zličín
Projektová dokumentace, realizace 3 000 000,- Kč
Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve
Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán.
Půda a terasy DPS
Studie 50 000,- Kč
Jedná se o zjišťovací studii případného využití
půdních prostor a teras na Domě s pečovatelskou službou
Doprava v klidu „Dolní Zličín”
Realizace 100 000,- Kč
Jedná se o realizaci svislého a vodorovného
dopravního značení za účelem navýšení parkovacích míst v obytné zóně při ul. Tylovická
a navazujících komunikací.
Přechod Vratičová–Hrozenkovská
Realizace 200 000,- Kč
Jedná se o úpravu – prodloužení stávající jižní
čekací plochy u přechodu pro chodce v ul.
Hrozenkovská při křižovatce s ul. Vratičová.
30 Zličín, Sobín
Projektová dokumentace, realizace 100 000,- Kč
Jedná se o projekt a realizaci opatření ke
snížení rychlosti na hlavních komunikacích
v MČ. Záměr souvisí se zrušením Zón 30 ve
Zličíně a Sobíně.
Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská
Realizace 30 000,- Kč
Jedná se o umístění zábradlí na cyklotrase
Mistřínská v místě křížení s obslužnou komunikací ESO (pod mostem) z důvodu zajištění
bezpečnosti cyklistů.
Opravy komunikací
Realizace 320 000,-Kč
Jedná se o částku určenou pro opravy komunikací a dopravního značení.
Info tabule historická studna, dofinancování
informačního systému
Realizace 50 000,- Kč
Jedná se o dodání nové informační tabule ke
kulturní památce historické studny Halenkovská a dofinancování zrealizovaného
informačního systému.
Oprava hřiště UEFA
Projektová dokumentace, realizace 850 000,- Kč
Jedná se o opravy a výměnu umělého trávníku
na minihřišti v areálu FC Zličín.
Zeď hřbitov Zličín
Realizace 170 000,- Kč
Jedná se o opravy na oplocení hřbitova Zličín,
kde došlo k popraskání zdiva a vzniká nebezpečí jeho zřícení a poškození hrobů.
Požerák rybník Sobín
Realizace 60 000,- Kč
Jedná se o drobnou opravu požeráku rybníka
Sobín.
Stromořadí rybníčky
Realizace 200 000,- Kč
Revitalizace nejbližšího okolí rybníčků Na
ohrádkách je dlouhodobou akcí. Po rea-
lizovaném kácení v r. 2013 předpokládá
městská část v roce letošním výsadbu
stromořadí.
Úřad – revize elektro, revize spotřebiče,
revize hromosvod, nátěr střechy skladu
Realizace 60 000,- Kč
Jedná se o vypracování revizí elektro,
spotřebičů a hromosvodu na budově ÚMČ
včetně odstranění případných závad a o nový
nátěr střechy skladu včetně případných drobných oprav.
Rozpočet MČ Praha-Zličín je zveřejněn na
www.mczlicin.cz.
Poděkování SDH
a městské policii
Chtěl bych poděkovat za účinnou a nezištnou pomoc místním hasičům a příslušníkům zdejší městské policie.
Při vyjíždění ze vrat jsem se probořil
předkem vozidla do podemleté díry vodovodního řadu. Městští strážníci, kteří jeli
kolem, okamžitě jednali, zavolali místní
hasiče a úřad Městské části. Hasiči auto
vytáhli a místní úřad informoval správce
vodovodní sítě. Celá akce trvala zhruba
hodinku.
Všem moc děkuji, jsou to lidé na svém
místě.
Karel Slaboch, Zličín
7
zprávy z radnice
Právo: Ze života zvířat
S novým občanským zákoníkem, který
vstoupil v účinnost před rokem, se změnil
i status zvířete. Člověk nebo věc, nic jiného
ve staré právní úpravě neexistovalo. Co nebylo člověkem, bylo věcí a naopak. Jenže zvíře
je živý tvor, považovat ho za věc by bylo bezcitné a člověkem být logicky nemůže. Již rok
proto platí, že zvíře není věc. Někdy se však
na něj přesto musí pohlížet stejně, třeba kvůli
tomu, aby šlo normálně prodat a fungovala
ochrana jeho majitele.
Se zvířetem se právně nakládá jako s věcí
pouze v rozsahu, který odpovídá jeho povaze
živého tvora. Domácího mazlíčka nelze dát
do zástavy ani ho nemůže zabavit exekutor.
Pejska, který je na svém majiteli citově závislý, nemůže zabavit banka kvůli nezaplacenému dluhu. Jinak to však bude například
u chovných zvířat. Nikdo exekutorům nezabrání, aby zadluženému farmáři zabavili
třeba stádo krav. Jak je to ale se
zodpovědností, náhradou škody, nákupem
a prodejem nebo cenou zvířete?
Nákup zvířete v obchodě
Přijdete-li si do zverimexu koupit zvíře, uzavíráte kupní smlouvu se stejnými právy a povinnostmi, jako kdybyste si kupovali třeba
mobilní telefon. Prodejce vám zvíře musí
předat v bezvadném stavu, tedy zdravé. Zvíře
musí být správně přírodopisně označené svým
rodovým a druhovým jménem, splňovat veterinární požadavky a jeho prodej musí odpovídat předpisům a mezinárodním úmluvám
o obchodu zejména s ohroženými druhy. I při
tomto prodeji platí, že zvíře má odpovídat
tomu, co obchodník popisuje. Určité vlastnosti zvířat ale z jejich podstaty nelze ovlivnit.
Je normální, že určité druhy mohou být
agresivní, vydávají zvuky nebo zápach, což
rozhodně nemůže být jejich vada, ale vlastnost, která vychází z jejich přirozené povahy.
I u zvířat platí, že koupíte-li je v obchodě,
případné vady, na které jste před nákupem
nebyli upozorněni, můžete vytýkat až po dobu
24 měsíců. Když vám obchodník prodá nemocné, zraněné nebo neočkované zvíře,
ačkoliv tvrdil, že je v pořádku, stejně jako
u věcí se to posoudí podle ustanovení, která
řeší tzv. jakost při převzetí. U zvířat můžeme
těžko hovořit o záruce, z přírodního hlediska
nikdo nemůže zaručit, že zvíře třeba neonemocní. Něco jiného ale je, když například
pejsek onemocní v důsledku předchozího
nevhodného chovu.
Nároky spotřebitelů budou podobné jako
u věcí, ale opět je třeba vzít v úvahu zvláštní
charakter zvířete. Každé je svým způsobem
unikátní, mezi majitelem a zvířetem vzniká
citový vztah. Vrácení tak nemusí být s ohle-
8
dem na jeho povahu po delší době přípustné.
Uvažovat o „opravě”, tedy situaci, kdy si
jej prodejce vezme na léčení, zní spíše
tragikomicky. V případě nedostatků tak
přichází v úvahu nejčastěji přiměřená sleva.
Ta se však nemusí určovat snadno.
Cena zvířete
Cena zvířete při prodeji nebo při náhradě
škody se určuje podobně jako u věci. Někdy
je otázkou nabídky a poptávky či ceny obvyklé. U domácích mazlíčků je ale důležitou
hodnotou také váš vztah a citové pouto k nim.
Nové občanské právo proto počítá s tzv. cenou
zvláštní obliby, tedy cenou vašeho vztahu
k předmětu nebo ke zvířeti. Ta je často nenahraditelná a značně individuální, proto je
těžké říct, v jaké výši ji budou soudy přiznávat.
Rozhodně nelze očekávat, že cena obliby bude
sahat do milionových částek. Když někdo zvíře
zraní, musí uhradit náklady na léčení, a ty
mohou přesáhnout i cenu zvířete, pokud je
poskytnutá péče účelná a rozumná. Třeba
náklady na čistě estetické operace už ale
nikdo hradit nemusí.
Zodpovědnost a náhrada škody
Za zvíře odpovídá především jeho majitel
a příliš nezáleží na tom, jestli ho zrovna hlídá
někdo jiný či se zatoulalo nebo uteklo. Ten,
kdo má zvíře na starosti, chová ho nebo nějak
používá (například jezdí na koni), odpovídá
spolu s majitelem, takže k náhradě případné
škody, kterou zvíře způsobí, jsou povinní oba.
Pokud zvíře chováte pro radost a ono způsobí
škodu, nemůžete se vyvinit s tím, že jste podnikli vše, co bylo potřeba, a zvíře zabezpečili.
Škodu budete muset uhradit vždy a odpovídáte i za případnou újmu na zdraví. Nejde
jen o agresivní psy, ale třeba i o exotické hady,
kteří ve stoupačce paneláku děsí sousedy
a jejichž odchyt není zrovna levnou záležitostí.
Se zvířaty určenými k obživě, výkonu povolání
nebo pomoci zdravotně postiženým je to trochu jednodušší. Ze škody se dá takzvaně
vyvinit, pokud vlastník prokáže, že nic nezanedbal a při zabezpečení zvířete udělal vše, co
by se od něho očekávalo.
Divoká zvířata nejsou ničí. Pokud vám divočák
vběhne pod kola auta, náhrady škody se
nedomůžete. Spolehnout se musíte na pojistku, někdy je i součástí povinného ručení.
Za škody na pozemcích, plodinách či lesním
porostu ale odpovídá uživatel honitby, tedy
myslivci, v případě zvlášť chráněných zvířat
stát.
 Zvíře, které uteče, můžete pronásledovat
i přes cizí pozemky, a to bez předchozího
souhlasu majitele. Občanský zákoník řeší
i kuriózní situaci, kdy včelaři uletí včely a usídlí
zprávy z radnice
se v cizím, již obsazeném úlu. Pokud se tak
stane, včely jsou majetkem vlastníka úlu.
Škodu, kterou zvíře na pozemku způsobí,
musíte uhradit.
 Krádež zvířete je trestná. Pokud je jeho
hodnota malá, může se krádež posoudit jako
přestupek. Ve smyslu trestního práva a ochrany majetku je ochrana zvířat stejná jako u věcí.
Trestný čin spáchá ten, kdo ukradne zvíře
v hodnotě vyšší než 5 tisíc korun, na hodnotě
zvířete nebude záležet, pokud krádež bude
provedena vloupáním. Trestné je také týrání
zvířat. Za surové či veřejné týrání hrozí až
dvouleté vězení.
 Ukradené zvíře stále patří svému majiteli,
ale za škodu, kterou by způsobilo, odpovídá
ten, kdo ho ukradl. Zloděj se nikdy nemůže
stát majitelem, ale další osoby už ano. Pokud
by někdo koupil ukradené zvíře od majitele
zverimexu, je vlastníkem, pokud o krádeži
nevěděl. Původní vlastník se může domáhat
náhrady škody na zloději. Pokud koupíte zvíře
od někoho, kdo se zvířaty nepodniká, a později
se ukáže, že je kradené, musíte ho majiteli
vrátit. Náhradu škody uplatníte na prodejci
vy.
 Nepřeje si majitel bytu, abyste v pronajatém
bytě chovali zvíře? Jeho souhlas není důležitý,
protože chov výslovně umožňuje zákon, od
kterého se nelze odchýlit v neprospěch nájemníka ani písemnou smlouvou. Pokud si pronajímatel zvíře v bytě nepřeje, je jen na vás,
jestli jeho přání vyhovíte, nebo ne. Chovem
zvířete však nesmíte způsobit obtíže ani pronajímateli, ani ostatním obyvatelům domu.
Zvíře by nemělo být hlučné a nemělo by zapáchat tak, že bude obtěžovat okolí. Všichni
obyvatelé mají právo bydlet v klidu a čistotě,
což zvíře nesmí narušit.
Co dělat při nálezu
Pokud naleznete zatoulané zvíře, máte povinnost ho vrátit. Když nelze poznat, čí je, nález
musíte ohlásit. Je to podobné, jako když najdete cizí peněženku: zatajíte-li to, riskujete
trestní nebo přestupkové stíhání. Nález se
hlásí obci, která ho musí veřejně oznámit.
O zvíře se můžete starat sami, nebo ho obec
svěří provozovateli útulku. Neozve-li se nikdo
do dvou měsíců, pak zvíře připadne nálezci
nebo útulku, který ho může prodat či darovat
někomu dalšímu. Pokud jste se rozhodli o něj
pečovat sami a majitel se během dvouměsíční
lhůty přihlásí, musíte mu zvíře vrátit. Máte
ale nárok na úhradu nákladů, které vám
vznikly takovou péčí. Pokud nález nebyl oznámen, nebude vám muset majitel zvířete nic
platit, když ho najde a vyžádá si jeho vrácení.
Publikováno v časopise dTest
2/2015
Přistavování mobilních sběrných dvorů
(dále jen MSD) v Městské části
Praha-Zličín v prvním pololetí 2015
Městská část Praha-Zličín ve spolupráci
s hlavním městem Prahou zajistila pro občany
v prvním pololetí další možnost odkládání
odpadů, a to zřízením tzv. mobilního sběrného
dvora.
ulici na sídlišti Zličín, pozemek parc. č. 262/5,
k.ú. Zličín, a to ve dnech
24. 5. 2015 (neděle), 8.00–14.00 hodin
4. 6. 2015 (čtvrtek), 13.00–19.00 hodin
Mobilní sběrný dvůr (MSD) funguje jako
dočasné stanoviště sběrných nádob a VOK na
zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr
určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. V MSD lze
v provozní době odložit objemný odpad,
dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.
V naší městské části bude tento mobilní
sběrný dvůr zřízen na parkovišti při Tasovské
OČKOVÁNÍ
21. 6. 2015 (neděle), 8.00–14.00 hodin
Svozová společnost zajišťující MSD povede
evidenci občanů, kteří zde odloží odpad –
jméno a příjmení, adresa, složka KO, množství.
Žádáme občany, aby v uvedené termíny na
parkovišti svá vozidla neparkovali.
ing. J. Hindová,
vedoucí odboru ochrany prostředí,
rozvoje a investic ÚMČ Praha-Zličín
PSŮ
A
KOČEK
proběhne
ve čtvrtek 23. dubna 2015
ve Zličíně před budovou úřadu Městské části Praha
Zličín, Tylovická 207 od 17:00 do 18:00 hodin
v Sobíně, ul. Hostivická u parku na konečné stanice
linky BUS č. 257 od 18:00 do 19:00 hodin
Chcete, aby vaše dítě navštěvovalo
základní školu v centru města?
Městská část Praha 2 oznamuje, že má v některých svých základních školách volné
kapacity. Tyto školy jsou zřízeny městskou částí Praha 2. V případě zájmu se mohou
rodiče obracet přímo na tyto základní školy:
Základní škola, Praha 2, Botičská 8,
www.zsboticska.cz
Základní škola, Praha 2,
Jana Masaryka 21, www.zsjm.cz
Základní škola a mateřská škola,
Praha 2, Resslova 10, www.zsressl.cz
Základní škola, Na Smetance 1,
www.nasmetance.cz
Zprávy z radnice
Zelený Zličín, úpravy ul. Křivatcová – vyjádření
k projektové dokumentaci pro sloučené
územní a stavební řízení
Rada městské části Praha-Zličín projednala
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
pro sloučené územní a stavební řízení na
akci „Zelený Zličín, úpravy ul. Křivatcová”.
Předmětem této stavby je realizace nových
chodníků v Křivatcové ulici, úprava parkoviště
před DPS, přechod přes ulici Strojírenskou
a zpřehlednění křižovatky Strojírenská X Hrozenkovská X Křivatcová. K této projektové dokumentaci má Rada MČ tyto připomínky:
 rozšíření chodníku obloukem do křižovatky
Křivatcová X Vratičová opatřit bezpečnostním
prvkem z hlediska chodců;
 nový přechod pro chodce v ul. Strojírenská
doplnit přisvětlením.
Stavbu zajišťuje investor bytového souboru
Zelený Zličín.
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 18, odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, na akci „Park Na
prameništi – zajištění údržby”
V únoru 2015 Rada městské části Praha-Zličín
rozhodla o vypsání veřejné zakázky na akci
„Park Na prameništi – zajištění údržby”. Rada
pověřila starostku obesláním písemnou výzvou
5 uchazečům k podání nabídky. Výzva byla
současně zveřejněna na úřední desce před
budovou ÚMČ a na úřední desce na webových
stránkách MČ po celou dobu trvání lhůty pro
podání nabídek. Následně Rada MČ rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na tuto službu,
a to od uchazeče Harvánek a spol. a.s.
a schválila smlouvu o dílo mezi MČ Praha -Zličín a Harvánek a spol. a.s.
„Zóna Praha-Zličín”
Rada městské části Praha-Zličín projednala
architektonickou studii k záměru „ZÓNA
Zličín”. Záměr předpokládá vybudování nové
skladové haly při ulici Na Radosti na nezastavěné
ploše v lokalitě za autobusovou zastávkou
Lidečská ve směru do centra. Rada MČ s tímto
záměrem nesouhlasí z důvodu významného
navýšení dopravy a s tím spojených negativních
dopadů v obytné části Zličína.
Použití znaku městské části na internetových
stránkách www.zlicin.info
Rada městské části Praha-Zličín projednala
žádost o možnost použít znak MČ Praha-Zličín
na internetových stránkách www.zlicin.info.
Rada MČ s použitím znaku MČ Praha-Zličín na
těchto webových stránkách nesouhlasí z důvodu
nemožnosti ovlivňování ze strany MČ zpracovatelské úrovně a objektivní pravdivosti
zveřejňovaných údajů a informací.
9
zprávy z radnice
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 18, odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, na akci „Revitalizace
autobusové zastávky Halenkovská”
Veřejná zakázka na tuto akci byla vyhlášena již
dvakrát v loňském roce. Poprvé byla pro
nedostatek zájemců a nevýhodnost nabízené
ceny zrušena. Druhá výzva k podání nabídky
byla rozeslána 10 uchazečům, z nichž nabídku
následně předložili pouze dva. Z důvodu
nedostatečného krytí akce rozpočtem 2014 byla
i tato veřejná zakázka zrušena. V letošním roce
tedy znovu rozhodla Rada městské části Praha-Zličín o vypsání veřejné zakázky, aby mohla
být tolik potřebná revitalizace této autobusové
zastávky provedena v tomto roce.
Souhlas městské části jako vlastníka pozemku parc. č. 751, k. ú. Zličín (zelená plocha za
autobusovou zastávkou Halenkovská ve
směru na Řepy) se zásahy na keřích rostoucích
na tomto pozemku
Rada městské části Praha-Zličín souhlasila jako
vlastník pozemků s navrhovanými úpravami
keřových porostů na uvedeném pozemku.
Jedná se o pokácení 2 ks keřového porostu
zeravu, jeden o rozloze 4,5 x 4 metry, jeden
o rozloze 3,5 x 3 metry (včetně vykopání
kořenového systému, dorovnání terénu zeminou, osetí travou) a seříznutí větví 1 ks
vzrostlého zeravu.
Dále rada rozhodla zadat vypracování znaleckého posudku na vzrostlý strom – jasan ztepilý,
který roste na stejném pozemku u nástupiště.
Tento jasan je v těsném sousedství plánované
rekonstrukce zastávky Halenkovská; této stavbě
nepřekáží, není v této souvislosti navržen ke
kácení. Jeho zdravotní stav a jeho umístění však
vyžaduje odborné posouzení, toto je vhodné
realizovat před zahájením akce.
Žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m.
Prahy z rezervy pro MČ v roce 2015
Rada městské části Praha-Zličín souhlasila
s podáním žádostí o investiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy z rezervy pro MČ v roce 2015, a to
na stavby Mateřská škola v Hevlínské a Základní škola u sportovního hřiště. Žádosti byly ve
stanoveném termínu zaslány Magistrátu hl. m.
Prahy a při osobním setkání starostky MČ JUDr.
Marty Koropecké projednány s prof. Ing. Evou
Kislingerovou, CSc., náměstkyní primátorky hl.
m. Prahy.
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství – Občanské
sdružení Martin
Rada městské části Praha-Zličín schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor a příslušenství, uzavřené dne 31. 8. 2006
mezi MČ Praha-Zličín (pronajímatel) a Ob-
10
čanským sdružením Martin (nájemce);
předmětem dodatku je rozšíření účelu nájmu – poskytování osobní asistence a sociálně
aktivizačních služeb pro uživatele domu č. p.
416 (Dům s pečovatelskou službou) i pro
ostatní občany MČ Praha-Zličín.
Vodné z pitných zdrojů
Rada městské části Praha-Zličín schválila cenu
vodného ze zličínských pitných zdrojů pro rok
2015 ve výši 29,48 Kč/m3 bez DPH 15 %).
Záležitosti s Fotbalovým klubem FC Zličín
Rada městské části Praha-Zličín projednala
současnou situaci přípravy stavby Zázemí sportovního areálu. Rada rozhodla vypovědět
nájemní smlouvu na objekt č. p. 242 uzavřenou
mezi MČ Praha-Zličín a Fotbalovým klubem FC
Zličín, nájemní smlouvu na objekt víceúčelové
tělocvičny Nedašovská 403 uzavřenou mezi MČ
Praha-Zličín a Zličínská sportovní, s.r.o., a smlouvu o správě, údržbě a provozu unifikovaného
minihřiště – Grassroots UEFA s umělou trávou
3. generace uzavřenou mezi MČ Praha-Zličín
a Fotbalovým klubem FC Zličín. Rada MČ konstatovala, že další postup pro využití objektu
víceúčelové tělocvičny Nedašovská 403 bude
stanoven na Radě dne 30. 3. 2015. Rada městské
části Praha-Zličín dále vzala na vědomí zpětvzetí
žaloby, kterou podal Fotbalový klub FC Zličín
proti MČ Praha-Zličín ve věci určení platnosti
podpisu nájemní smlouvy včetně vyčíslených
nákladů právního zastoupení MČ Praha-Zličín
v tomto sporu.
Podnět na údržbu větrolamu a prořezávání
stromů
Rada projednala podnět, ve kterém vyjadřuje
žadatelka svou nespokojenost se splněním tří
bodů, o kterých rozhodla Rada MČ na svém
jednání v březnu 2014. Žadatelka vyjadřuje nespokojenost s provedením řezu vzrostlých
stromů rostoucích ve větrolamu. Podnětem se
zabývala i komise pro občanské aktivity. Rada
MČ konstatovala, že prořez stromů ve větrolamu
je dostatečný a každý další zásah by mohl ohrozit stav dřevin.
zprávy z radnice
Programové prohlášení Rady městské části
Praha-Zličín na období 2014–2018
Rada městské části Praha-Zličín schválila Programové prohlášení Rady Městské části Praha
Zličín na období 2014–2018. Znění Programového prohlášení je uveřejněno na www.mczlicin.
cz.
Čtenářské soutěže v roce 2015
Rada městské části Praha-Zličín schválila návrh
Zličínské knihovny na vyhlášení soutěže o nejlepšího dětského čtenáře roku 2015 a nejlepší
čtenářskou rodinu roku 2015. Zajištěním realizace této akce jsou pověřeny knihovnice
M. Krátká a M. Hornofová.
Přehled změn ÚP v MČ a výzva HMP k aktivní
účasti při pořizování změn ÚP
MČ Praha-Zličín obdržela dopis náměstka
primátorky Matěje Stropnického s výzvou k aktivní účasti MČ při pořizování změn ÚP. Pro
území MČ Praha-Zličín je zde přiložen přehled
změn:
 změny ÚP, které jsou ve fázi pořizování,
tj. zadání změny nebo návrh změny;
 kompletní podněty podané prostřednictvím
MČ v rámci sběru podnětů k celoměstsky významným změnám V („CVZ V”), které byly
podány do termínu sběru podnětů 30. 11. 2013
a jsou připraveny k projednání na ZHMP, které
rozhodne o jejich případném pořízení;
 podněty podané po termínu sběru k CZV V, tj.
do 7. 2. 2015, které jsou ve fázi kompletace všech
povinných dokumentů (podání přes MČ,
prokázání vlastnictví, …), aby mohly být
předloženy na jednání ZHMP, které rozhodne
o jejich případném pořízení.
Rada městské části Praha-Zličín projednala
uvedený dopis a uložila starostce informovat
náměstka primátorky Stropnického o tom, že
podnět změnu č. 566 Zastupitelstvo MČ Praha-Zličín nedoporučilo (zrušení části plochy
pro veřejnou vybavenost ve starém Zličíně)
a úprava ÚP č. 1247 (navýšení koeficientu
zástavby u ulici Řevnická) nebyla vůbec s MČ
projednána.
Přemístění fontány v Domě s pečovatelskou
službou Zličín
Rada městské části Praha-Zličín se zabývala
podnětem komise sociální a DPS, která předložila návrh na přemístění fontány umístěné
v budově u vchodu Domu s pečovatelskou
službou Zličín. Rada MČ konstatovala, že
konečné řešení přijme na svém jednání dne
30. 3. 2015 po projednání s občany dne 11. 3. 2015.
Výběrové řízení „Rekonstrukce zahrady
ZŠ a MŠ”
Rada městské části Praha-Zličín rozhodla
o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu
v souladu s § 6 a § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, na akci „Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ”, jmenovala hodnoticí
komisi na tuto veřejnou zakázku a pověřila starostku obesláním písemnou výzvou 5 zájemců
k podání nabídky na akci „Rekonstrukce zahrady
ZŠ a MŠ”.
Žádost o souhlas s umístěním informační
vývěsky – Divadlo pro Zličín
Rada městské části Praha-Zličín souhlasila
s umístěním informační vývěsky spolku Divadlo pro Zličín z.s. do pozemku parc. č. 751, k. ú.
Zličín (v blízkosti autobusové zastávky Halenkovská ve směru na Řepy).
Návrh smlouvy o zajištění zájezdů pro seniory
Rada městské části Praha-Zličín schválila smlouvu o zajištění zájezdů pro seniory mezi Ing. Petr
Pospíšil – Cestovní kancelář CK2, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6.
Ing. Petra Kubíková
USNESENÍ zastupitelstva městské části
Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 2. 2015
02/2015
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 schválilo dohodu o poskytnutí dotace pro
rok 2015 mezi MČ Praha-Zličín a MČ Praha 17 na sociální a pečovatelské služby
 pověřilo starostku podpisem dohody
 53 000,- Kč na projekt Soustředění mužstev
2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zličín o plnění usnesení zastupitelstva
Usnesení č. 2/1.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstva MČ Praha-Zličín o plnění
usnesení zastupitelstva
2/2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zličín
Usnesení č. 2/2.
Zastupitelstvo městské části PrahaZličín
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady
městské části Praha-Zličín za období od
17. 12. 2014 do 4. 2. 2015
2/3. Návrh rozpočtu MČ Praha-Zličín na rok
2015, návrh investičních akcí na rok 2015
Usnesení č. 2/3.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 schválilo
 rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2015
ÚHRN PŘÍJMŮ
30 267 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJŮ
38 909,6 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM 8 642,6 tis. Kč
 převod finančních prostředků příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5 Zličín, IČO:
70 845 905 na základě schváleného rozpočtu
ve výši 2 900 tis. Kč
 investiční akce na základě schváleného
rozpočtu v celkové částce 10 073 tis. Kč
 plán hospodářské činnosti na rok 2015
 směrnici pro postup orgánů MČ Praha-Zličín při tvorbě a schvalování rozpočtu
a rozpočtových změn
2/4. Střednědobý rozpočtový výhled na roky
2016 až 2020
Usnesení č. 2/4.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 schválilo rozpočtový výhled na období let
2016–2020
2/5. Návrh Dohody mezi MČ Praha-Zličín
a MČ Praha 17 na poskytnutí dotace pro rok
2015 na sociální a pečovatelské služby
Usnesení č. 2/5.
2/6. Návrh na poskytnutí grantů žadatelům
a schválení smluv v rámci Programu podpory činnosti pro volný čas dětí a mládeže
pro rok 2015
Usnesení č. 2/6.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 rozhodlo o poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola, Nedašovská 328, Praha 5 Zličín,
se sídlem Nedašovská 328, Praha-Zličín, ve
výši
 20 000,- Kč na projekt Jarní a podzimní
slavnosti MŠ
 20 000,- Kč na projekt Výlet – Hrádek u Nechanic
 20 000,- Kč na projekt Zábavný den s permoníkem
 5 000,- Kč na projekt Lampionový průvod
 rozhodlo o poskytnutí grantu Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů ve Zličíně, se sídlem Křivatcová 244, Praha-Zličín, ve výši
 50 000,- Kč na projekt Sportovní příprava
 50 000,- Kč na projekt Letní tábor mladých
hasičů
 70 000,- Kč na projekt Pravidelná činnost
mladých hasičů
 6.000,- Kč na projekt Dětský den
 8 000,- Kč na projekt Mikulášská besídka
 8 000,- Kč na projekt Stavění máje a pálení
čarodějnic
 8 000,- Kč na projekt Přírodovědno-sportovní den
 20 000,- Kč na projekt Zličínský dvojboj
 20 000,- Kč na projekt Zimní tábor mladých
hasičů
 rozhodlo o poskytnutí grantu Sport club
Calabrone, Leskovecká 318/21, 155 21 Praha-Zličín ve výši
 15 000,- Kč na projekt Pražský pohár MTB
 25 000,- Kč na projekt Zličínské okruhy –
o pohár starostky
 rozhodlo o poskytnutí grantu Fotbalovému
klubu FC Zličín, se sídlem Na Radosti 242,
Praha Zličín, ve výši
 30 000,- Kč na projekt Údržba umělé trávy
mládeže
 100 000,- Kč na projekt Příspěvek na
energie
 40 000,- Kč na projekt Celoroční údržba
hlavní travnaté plochy
 20 000,- Kč na projekt Halový turnaj
přípravek – Mikulášský turnaj o pohár tajemnice
 20 000,- Kč na projekt Letní turnaj – o pohár
starostky
 30 000,- Kč na projekt Materiální vybavení
míči mužstev mládeže FC Zličín
 rozhodlo o poskytnutí grantu Mateřskému
centru Studánka Zličín, se sídlem Křivatcová 416, Praha-Zličín, ve výši
 12 000,- Kč na projekt Pohádková studánka
 5 500,- Kč na projekt Veselé putování
 12 000,- Kč na projekt Divadla pro děti
 8 000,- Kč na projekt My jsme malí řidiči
 6 000,- Kč na projekt Drakiáda
 6 600,- Kč na projekt Diskotéka pro nejmenší
 3 500,- Kč na projekt Sportovní odpoledne
 30 000,- Kč na projekt Příspěvek na provoz
 rozhodlo o poskytnutí grantu sdružení
Divadlo pro Zličín, se sídlem Bojkovická 106,
Praha-Sobín, ve výši 25 000,- Kč na projekt
Činnost dětských a mládežnických souborů
v oblasti amatérského divadla ve Zličíně
 rozhodlo o poskytnutí grantu Mysliveckému sdružení Zličín, se sídlem Podhorská
138/7, Praha 5, ve výši 21 000,- Kč na projekt
Myslivecký den pro děti
 schválilo smlouvy o poskytnutí grantu
jednotlivým příjemcům dle návrhu
 pověřilo starostku podpisem jednotlivých
smluv
2/7. Předání práv a závazků investora –
dohoda o převodu práv a povinností
mezi MČ Praha-Zličín a hlavním městem
Prahou na akci Oprava přemostění Zličín–Řepy
Usnesení č. 2/7.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 schválilo dohodu o předání a převzetí práv
a závazků investora mezi MČ Praha-Zličín
a HMP na akci opravy přemostění Zličín–Řepy
 pověřilo starostku podpisem Dohody
o předání a převzetí práv a závazků investora
mezi MČ Praha-Zličín a HMP na akci opravy
přemostění Zličín–Řepy
11
zprávy z radnice; doprava a územní rozvoj
2/8. Návrh záměru prodeje pozemků v k. ú.
Třebonice a k. ú. Zličín společnosti Pražská
správa nemovitostí s.r.o., za cenu dle
aktuálního znaleckého posudku
Usnesení č. 2/8.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 rozhodlo o záměru prodeje pozemků v k.
ú. Třebonice a k. ú. Zličín:
k. ú. Třebonice
Parc. č. Výměra v m²
Druh pozemku
472/102 188 Zastavěná plocha a nádvoří
472/110 92 Ostatní plocha
472/115 821 Zastavěná plocha a nádvoří
472/120 32 Zastavěná plocha a nádvoří
472/200 23 Zastavěná plocha a nádvoří
472/105 45 Ostatní plocha
472/113 221 Ostatní plocha
472/112
9 Ostatní plocha
472/146 45 Ostatní plocha
472/147 46 Ostatní plocha
472/151 122 Ostatní plocha
472/161 56 Ostatní plocha
472/165 20 Ostatní plocha
472/48
63 Ostatní plocha
472/49 224 Ostatní plocha
472/50 170 Ostatní plocha
472/53 123 Ostatní plocha
472/68
6 Ostatní plocha
472/70
88 Ostatní plocha
472/100 124 Ostatní plocha
472/106 15 Ostatní plocha
472/109 27 Ostatní plocha
472/145 183 Ostatní plocha
472/152 12 Ostatní plocha
472/162 12 Ostatní plocha
k. ú. Zličín
Parc. č. Výměra v m²
Druh pozemku
662/88
33 Zastavěná plocha a nádvoří
662/89
12 Ostatní plocha
867/81
3 Ostatní plocha
867/82
32 Ostatní plocha
867/83
21 Ostatní plocha
867/86
75 Ostatní plocha
867/87
51 Ostatní plocha
867/91
56 Ostatní plocha
867/47
85 Ostatní plocha
Celková výměra: 3 135 m2
společnosti Pražská správa nemovitostí, spol.
s r.o., IČ: 17048869, za cenu min. dle aktuálního znaleckého posudku.
 uložilo Radě MČ Praha-Zličín oznámit
záměr MČ Praha-Zličín hlavnímu městu Praze
ve smyslu § 18 obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, v platném znění
2/9. Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.
č. 863/7 k. ú. Zličín (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2) formou dražby max. za
celkovou cenu 7 000,- Kč
Usnesení č. 2/9.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 souhlasí s úplatným nabytím pozemku
parc. č. 863/7 k. ú. Zličín (ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 7 m2) formou dražby, max.
za celkovou cenu 7 000,- Kč
 žádá Radu hl. m. Prahy o souhlas s úplatným
nabytím pozemku parc. č. 863/7 k. ú. Zličín
(ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2) formou dražby, max. za celkovou cenu 7 000,- Kč
 uděluje JUDr. Evženu Punčochářovi plnou
moc pro zastupování MČ PrahaZličín ve věci
právních úkonů, spojených s dražbou pozemku parc. č. 863/7 k. ú. Zličín
2/10. Návrh Smlouvy o výpůjčce pozemku
parc. č. 450/21 k. ú. Zličín pro společnost
Trio Zličín s.r.o., za účelem realizace stavby
nemotoristické komunikace v rámci stavby
„Obytný soubor – Trio Residence” (nabytí
stavby komunikace do majetku MČ Praha-Zličín)
Usnesení č. 2/10.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 schválilo smlouvu o výpůjčce mezi MČ
Praha-Zličín (půjčitel) a Trio Zličín s.r.o.
doprava a územní rozvoj
(vypůjčitel) – výpůjčka pozemku parc.
č. 450/21 k. ú. Zličín za účelem realizace stavby nemotoristické komunikace v rámci stavby „Obytný soubor – Trio Residence”
 souhlasí s nabytím stavby komunikace na
pozemku parc. č. 450/21 k. ú. Zličín do majetku MČ Praha-Zličín
 pověřilo starostku podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha-Zličín (půjčitel) a Trio
Zličín s.r.o. (vypůjčitel) – výpůjčka pozemku
parc. č. 450/21 k. ú. Zličín za účelem realizace
stavby nemotoristické komunikace v rámci
stavby „Obytný soubor – Trio Residence”
2/11. Podnět na změnu územního plánu pro
pozemky parc. č. 154/14 a 225/15 k. ú. Sobín
Usnesení č. 2/11.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 doporučilo podnět na změnu územního
plánu pro část pozemku parc. č. 154/14 z OP/
OB-A na OB-A a část pozemku 225/15 k. ú.
Sobín z OP na OV-B
 uložilo Radě MČ Praha-Zličín podnět na
změnu územního plánu pro část pozemku
parc. č. 154/14 z OP/OB-A na OB-A a část
pozemku 225/15 k. ú. Sobín z OP na OV-B
postoupit pořizovateli Územního plánu hl. m.
Prahy
2/12. Plán činnosti výborů zastupitelstva na
rok 2015
 finančního výboru Zastupitelstva MČ
Praha-Zličín
 kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Praha-Zličín
Usnesení č. 2/12.
Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín
 vzalo na vědomí
 plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Zličín na rok 2015
 plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části PrahaZličín na rok
2015
Změny MHD k otevření nových stanic metra dohodnuty
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 byla dohodnuta konečná
verze úprav povrchové MHD k termínu otevření
čtyř nových stanic metra A v západní části
Prahy od 7. 4. 2015. Změny se budou týkat
pouze oblastí dotčených prodloužením metra.
Kromě zrušené linky 2 se ostatní linky tramvají
nezmění, autobusové změny budou znamenat
například zkrácení linek jedoucích po Evropské
ulici k novým stanicím metra, naopak
v Patočkově ulici zůstane rozsah autobusové
dopravy zachován. Jasné jsou také parametry
provozu metra A v novém úseku. Od prvního
dne provozu bude sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka.
„Jsem velmi rád, že se podařilo tak rychle
12
dosáhnout širší dohody mezi ROPIDem
a dotčenými městskými částmi na úpravách
linek tramvají a autobusů. Díky tomu bude
dostatek času na přípravu nových jízdních řádů
i na informování cestující veřejnosti,” uvádí Petr
Dolínek (ČSSD), náměstek primátorky hl. m.
Prahy a radní pro oblast dopravy. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím období podrobeny širší diskuzi a doplněny
o dosud nezapracované připomínky městských
částí,” dodává Dolínek.
Schválené změny od 7. 4. 2015 budou znamenat
především zrušení tramvajové linky 2 a zkrácení
autobusů jedoucích po Evropské ulici ke stanicím
metra Nádraží Veleslavín, resp. Bořislavka.
„Naopak část autobusových linek ve směru od
Berouna, Rudné, Ořechu a Řeporyjí, které jsou
nyní ukončeny u metra B, bude prodloužena
k nové stanici metra A Nemocnice Motol a do
obratiště Vypich. Podařilo se také obhájit vznik
nové metrobusové linky 142, která bude rychle
a v krátkém intervalu propojovat významné
oblasti západní části Prahy s metrem A i B,”
upřesňuje Pavel Procházka, pověřený řízením
ROPID.
„Důležité pro občany Prahy 6 je, že radnice
uhájila zachování tramvaje č. 18 na Petřiny, beze
změny zůstávají zatím také tramvaje č. 20, č.
22. Radnice také prosadila, že na Patočkově
zůstala autobusová obsluha tak, jak je dnes.
Budeme nadále trvat na tom, aby změny MHD
byly co nejvíce promyšlené a vyhovovaly co
nejvíce občanům,” řekl Ondřej Kolář (TOP 09),
starosta městské části Praha 6.
„Navržené změny akceptujeme. Zlepšuje se
spojení Ruzyně a Malého Břevnova s metrem.
Za ideální ale nepovažujeme ztrátu přímého
spojení Petřiny–Nové Butovice,” uvedla Petra
Kolínská (SZ), zástupkyně starosty Prahy 6 zodpovídající za oblast dopravy.
„Jsem rád, že se nám podařilo prosadit všechny
hlavní požadavky na zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy 13. Obhájili jsme zachování trasy autobusu 174 z Velké Ohrady přes
Luka, zachování linky 168 a dostatečného počtu
spojů na sídliště Velká Ohrada,” říká David Vodrážka (ODS), starosta městské části Praha 13.
„Vítáme zachování linky 167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme také zkrácení
intervalů na lince 191 v celé její trase. Vítáme
příslib vedení ROPIDu, že nadále budeme
pokračovat v jednání o vyřešení dopravní obsluhy oblasti Cibulek. Za vstřícný krok vůči
obyvatelům Prahy 5 bychom považovali zřízení
zastávky Klamovka na lince 123 od 7. dubna,”
dodává Petr Hnyk (SZ), radní pro oblasti dopravy městské části Praha 5.
Kompletní návrh změn Pražské integrované
dopravy souvisejících s prodloužením metra A najdete zde: www.ropid.cz/duben2015.
Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015
Metro A
Prodloužení o stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. V pracovní dny od cca 6:00 do cca 20:00 v novém úseku
pásmový provoz: od cca 6:00 do cca 9:30 v úseku Petřiny–Nemocnice Motol a od cca 9:30 do cca 20:00 v úseku Dejvická–Nemocnice Motol pojede
pouze každý druhý spoj.
Orientační intervaly [min:s]
úsek
Nemocnice Motol–Petřiny
Petřiny–Dejvická
Dejvická –Skalka
Skalka–Depo Hostivař
ráno
4:40
2:20
2:20
4:40
pracovní den (základní intervaly)
dopoledne
odpoledne
10:00
6:00
10:00
6:00
5:00
3:00
10:00
6:00
víkend
7:30
7:30
7:30
7:30
večer
10:00
10:00
10:00
10:00
Tramvaje
2
Linka je zrušena (Petřiny–Divoká Šárka).
Autobusy
Městské linky:
108Linka je vedena v nové trase: Bílá Hora–Jiviny–Staré náměstí–Sídliště Na Dědině–Divoká Šárka–U Prioru–Staré náměstí–Ruzyňská škola–Petřiny–Poliklinika Petřiny. V úseku Divoká Šárka–Nové Vokovice je nahrazena linkou 142.
119 Linka je zkrácena ke stanici metra Nádraží Veleslavín. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.
123 Beze změny trasy (Kavalírka–Šmukýřka). Posílení provozu v pracovní dny odpoledne.
131 Linka je ze zastávky Hanspaulka odkloněna k nové stanici metra Bořislavka.
137Ve směru od Smíchova je ze zastávky Bucharova odkloněna po trase současné linky 164 do zastávky Bavorská. V úseku Bucharova–Sídliště
Stodůlky je nahrazena linkami 174, 179, 301 a 352. V úseku Nové Butovice–Bavorská zavedeny vložené spoje ve špičkách pracovního dne,
zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a o víkendu v úseku U Waltrovky–Bavorská.
142Nové číslo pro sloučené dosavadní linky 214 a 225 vedené v upravené trase: Nové Butovice–Nad Malou Ohradou–Velká Ohrada–Luka–Stodůlky–Slánská–Staré náměstí–Sídliště Na Dědině–Divoká Šárka–Nádraží Veleslavín–Nové Vokovice. Obsluha Bílé Hory a Staré Ruzyně je
nahrazena linkou 108. Nově metrobus. V úseku Nádraží Veleslavín–Nové Vokovice v provozu pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních
dnů.
161 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.
164 Linka je zrušena (Nové Butovice–Zličín) a nahrazena linkami 137 a 380.
167 Beze změny trasy (Na Knížecí–Nemocnice Na Homolce). Mírné prodloužení intervalu v pracovní dny.
168Linka je sloučena s linkou 216 do upravené trasy: Nové Butovice–Kodymova–Nemocnice Motol–Nemocnice Na Homolce–Vypich–Petřiny–Poliklinika Petřiny–Norbertov–Vozovna Střešovice–Bořislavka. Nově v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku Nové Butovice–Poliklinika Petřiny v provozu pouze v pracovní dny cca do 21:00, v úseku Kodymova–Vypich v pracovní dny v provozu vložené spoje se zvýšenou
kapacitou pro přepravu osob na invalidních vozících.
174Linka je zkrácena do trasy Velká Ohrada–Vypich/Kukulova. Prodloužení intervalů celotýdenně. V úseku Vypich–Hradčanská nahrazena
linkou 184.
179Nová trasa: Kukulova/Vypich–Nemocnice Motol–Bucharova–Mládí–Luka–Řeporyjské náměstí–Třebonice. V původní trase (Nové Butovi
ce–Letiště) nahrazena linkami 168, 184 a 191. V úseku Řeporyjské náměstí–Třebonice jede pouze část spojů.
180 Posílení provozu v úseku Sídliště Řepy–Zličín ve špičkách pracovních dnů.
184Nová metrobusová linka v trase Velká Ohrada–Nové Butovice–Nemocnice Motol–Vypich–Břevnovská–Vozovna Střešovice–Hradčanská.
191Linka je prodloužena po trase současné linky 179 o úsek Sídliště Petřiny–Ciolkovského–Letiště. Navíc je zřízena zastávka OC Šestka. Zkrácení
intervalů celotýdenně, nově nasazeny standardní vozy. V úseku Ciolkovského/OC Šestka–Letiště jede pouze část spojů.
192Nové číslo pro část rozdělené současné linky 294 v trase Malostranské náměstí–Nemocnice pod Petřínem. Celotýdenní posílení provozu
oproti lince 294.
194Nové číslo pro část rozdělené současné linky 294 v trase Staroměstská–Florenc.
13
doprava a územní rozvoj; rozhovor
rozhovor
214 Linka je sloučena s linkou 225 a přečíslována na 142.
216 Linka je zrušena sloučením s linkou 168.
218Linka je zrušena (Dejvická–OC Šestka) a nahrazena metrem a linkami 142 a 191. Výrazně je tím posílen provoz mezi metrem A a sídlištěm
Na Dědině oproti současné lince 218.
225 Linka je sloučena s linkou 214 a přečíslována na 142.
230Ve směru od Barrandova je ze zastávky Řeporyjské náměstí nově vedena přes zastávku Jáchymovská. V původním úseku přes Raichlovu je
nahrazena linkami 179, 301 a 352.
235Linka je zrušena (Nové Butovice–Velká Ohrada) a nahrazena linkami 142 a 184.
249 Linka je zrušena (Sídliště Stodůlky–Třebonice) a nahrazena linkou 179.
255Linka je sloučena s linkou 256 do upravené trasy: Zbraslavské náměstí–Nádraží Radotín–Zadní Kopanina–Řeporyjské náměstí–Jáchymovská–Amforová–Luka–Sídliště Stodůlky. V úseku Nádraží Radotín–Sídliště Stodůlky jede pouze část spojů.
256Linka je zrušena sloučením s linkou 255. V původním úseku přes Raichlovu je nahrazena linkami 179, 301 a 352.
264Linka je prodloužena o úsek Bílá Hora–Vypich–Petřiny. V úsecích Zličín–Sídliště Řepy a Bílá Hora–Petřiny v provozu pouze v pracovní dny
cca od 6:00 do 18:00.
294Linka je zrušena a rozdělena na linku 192 (Malostranské náměstí–Nemocnice pod Petřínem) a 194 (Staroměstská–Florenc).
555Školní linka je vedena v nové trase Jenerálka–Břetislavka–Nádraží Podbaba–Na Santince–Dejvická.
H2Linka je zrušena (Florenc–Sídliště Stodůlky) a nahrazena linkou 168, pro cesty dále metrem či linkami 180 a 184.
Příměstské linky:
301Linka je prodloužena ze zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.
312 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.
316 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.
347 Ve směru Motol zřízena zastávka Kukulova.
352Linka je prodloužena ze zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.
356 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.
380Linka je prodloužena ze zastávky Zličín přes Lidečskou, Bílý Beránek a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.
Schéma vedení linek je na poslední straně, Zdroj: ROPID
„Doma se založenýma rukama sedět nechceme…“
říkali shodně Jan Pořízek a Pavel Kovařík, dva noví zastupitelé naší obce. Oba dva se před pár lety
přistěhovali do Zličína a snaží se v rámci městské části i SVJ, která vedou, posouvat věci dopředu. Jan
Pořízek je předsedou kontrolního výboru a Pavel Kovařík má na starosti finanční výbor. Mají spoustu
plánů a představ, jak by Zličín měl vypadat, aby se nám v něm dobře žilo.
Proč jste se rozhodli zapojit do veřejného
dění na Zličíně a kandidovat do zastupitelstva?
JP: Byl to přirozený vývoj situace . Dva roky
už jsme oba byli členy Komise pro sídliště, řešíme
kauzy a podněty od lidí, které jsou si hodně
podobné, ať už bydlíme v jakékoliv nové části
Zličína.
Já osobně jsem se do Zličína přistěhoval před
sedmi lety a od počátku mě zajímalo, kde žiji,
a snažil jsem se starat a pomáhat ve svém okolí.
Navíc jako předseda SVJ řeším hodně obdobné
věci, které se pak týkají celé obce, tzn. dostatek
zeleně, parkování, pejskaře, zimní údržbu apod.
Nejsem člověk, který sedí doma s rukama
v klíně. Chci lidem ve svém okolí pomáhat
a nečekat doma, až to někdo jiný udělá za mne,
chci věci měnit a posouvat dál.
Jakou máte zkušenost s prací v komisi?
JP: Hodně dobrou. Spousta věcí, které jsme
v rámci komise řešili a domluvili se na
postupných krocích, se stala skutečností, a to
pak člověka nabije energií pro další práci.
Důležitý je vždy dialog a ten, pro mě s úřadem,
vždy fungoval dobře. Lidé hodně často nadávají
a nic pro svoje okolí neudělají, takovéhle jednání
nikam nevede a Zličín nám to nijak nevylepší.
14
Navíc je tu spousta cizinců, kteří ve Zličíně ani
nebydlí a svoji adresu používají jen pro své obchody. My jsme tu především pro ty lidi, kterým
na Zličíně záleží, kteří tu žijí, platí daně a chtějí
žít v hezkém a klidném prostředí. Zličín, který
byl ještě před pár lety okrajem Prahy, by měl
být oázou klidu a pohody, kde budou spokojeně
vyrůstat naše děti. Pro mě tahle práce má
zkrátka smysl.
Máte stejnou zkušenost jako pan Pořízek?
PK: Honza to řekl vlastně za mě . Stejně jako
on jsem se přistěhoval do Zličína před pár lety.
Na nové sídliště – Zličínský dvůr, kde jsme hned
od počátku museli čelit spoustě nedořešených
věcí, např. že neexistoval žádný přístup od našich
domů do Zličína, nebyl zkrátka chodník.
Uvědomil jsem si, že je třeba věci řešit a být
slyšet. Tehdy jsem se totiž setkal s názorem, že
my jsme „náplavy”, které mají mlčet a neplést
se do věcí obce. To byl pro mě šok a i podnět,
abych se začal víc do věcí veřejných „obouvat”.
Bohužel, postupně zjišťuji, že hodně věcí se nedá
vyřešit okamžitě a chce to výdrž a nepolevit.
Například chybějící chodník k našim domům se
nyní, po sedmi letech, snad letos začne budovat.
Státní správa je někdy zkrátka velmi nepružná
a všechno vyžaduje pak více času a především
trpělivosti, aby člověk dosáhl toho, o co usiluje.
S čím jste se ještě museli na začátku
potýkat?
PK: Myslím, že je to věc, kterou lidé ve starší
zástavbě neznají. Zkrátka jednoho dne, resp.
večer, nám přestala svítit všechna světla na
ulici, sídliště zhaslo. Byla to chyba developera,
ale ve chvíli, kdy už bydlíte, se ten problém týká
vás, ne developera. Ten neplatil půl roku
elektřinu a nás odstřihli. Světlo nešlo několik
týdnů a my jsme museli řešit vše napřímo s firmou ELTODO a najít východisko z celé situace.
A největší ranou pro mě byla a je hrozba vybudování parku se spalovnou. Na Zličín jsem šel
kvůli klidu, krásnému okolí a čistému ovzduší.
Najednou se objeví někdo, kdo pro svůj obchod
chce zničit to hezké, co tu máme, a za to je
potřeba bojovat.
Postupem času jsem se tak dostal do Komise
pro sídliště, které předsedal tehdy pan Sachr,
a myslím, že se nám podařil za ten krátký čas
kus dobré práce.
Jaké máte plány pro nejbližší období?
PK: Jak už jsem zmínil,rád bych,aby se konečně
propojila nová sídliště se starou zástavbou, aby
ze Zličínského dvora nemuseli lidé chodit blátem
k sídlišti Metropole. A snad, díky i plánovanému
hotelu, se dočká sídliště Metropole
důstojného propojení s přístupem k metru
a k obchodnímu centru. Teď se stále chodí
polem, což připomíná spíše Vietnam a ne
důstojné bydlení v Praze.
JP: Já bych řekl, že se teď budeme snažit
napravit to, co se nepovedlo lidem
v dřívějším vedení městské části, resp. co
neřešili, protože s tím nikdo dříve neměl
žádnou zkušenost. Bývalá zastupitelstva,
a tím nemyslím ta poslední, rozhodnutí
o nových projektech často činila bez
detailnější znalosti věci. Schválila projekt
a nechala věci plynout a nyní se vše
vynořuje na povrch a jsou vidět nedostatky
projektů, které dříve nikdo neřešil, protože na
ně nebyl připraven či neměl zkušenost.
Proč jste se rozhodli bydlet na Zličíně?
JP: Zličín jsem znal, protože manželka tady žila
od svých 10 let a navíc jsem dlouho dělal v Chýni v pivovaru, takže kolem Zličína jsem jezdil
velice často. Pak se jednoho dne vynořil zajímavý developerský projekt a manželka se chtěla
na Zličín vrátit, tudíž bylo rozhodnuto. Do práce
jsem to měl mít cca 10 minut autem
a navíc developer sliboval spoustu lákadel, která
bohužel zůstala nenaplněna a my teď máme
možnost to změnit tím, že budeme pomáhat
v rámci rozvoje obce. A mám radost, že to jde...
sice pomalu, ale vidím změny, a to mě naplňuje.
PK: Bydlel jsem v Řepích a při vyjížďkách na kole
jsem poznal Zličín a jeho okolí. Líbil se mi zdejší
klid a příjemné prostředí blízko přírodě. Byla to
pak lehká volba.
Co vás zaskočilo na Zličíně, když jste se na
Zličín nastěhoval?
JP: Nechápu, jak někdo může projektovat obří
sídliště, jakým je Metropole, a nezahrnout do
něj kruhové objezdy, semafory, chodníky apod.
PK: My se teď vždy na Radě snažíme, když přijde
nějaký nový projekt, vzít si do ruky mapu a vše
detailně projít. Konkrétní samostatný výkres
s jednou parcelou je často zavádějící a můžete
přehlédnout spoustu detailů nebo naopak
nedokážete vidět vše v celkovém kontextu,
mapa je v tomto obrovský pomocník. Zatím
jsme mapu nepřinesli na zasedání zastupitelstva, ale chystáme se na to také . Myslím, že
je velmi málo lidí mezi námi, kteří se vyznají
v parcelních číslech, a každá vizualizace pomůže nám všem, nově přistěhovaným i starousedlíkům.
Co vám na Zličíně chybí?
JP: Nedostatečná infrastruktura, která není
připravena na nápor obyvatel z nových sídlišť.
Chybí tady kapacita ve škole i školce. Naše děti
musí jezdit do Řep, do Stodůlek… nemají moc
velkou šanci si ke Zličínu vytvořit nějaký silnější
vztah. Chybí kapacity ve zdravotnickém
středisku nebo chybí služby, které běžně v centru Prahy najdete prakticky na každém rohu.
Jan Pořízek
Pavel Kovařík
Některé služby najdete v Metropoli, ale ty jsou
přizpůsobeny spíše dojíždějícím návštěvníkům
obchodního centra než obyvatelům Zličína.
Mám na mysli například pedikúru... , masáže,
čistírnu či opravnu obuvi apod. Když jsem viděl
projekty sídliště Metropole, tak tam plány na
tyto služby byly a teď tu stěží najdete jednu
slušnou restauraci (když nepočítám to, co je na
hřišti) a to je tak asi všechno.
PK: Myslím, že především se školou se tady
zaspalo. Magistrát se k malým městským
částem chová macešsky. Centrum Prahy je Disneyland pro turisty a Praha neřeší příliš situaci
obyvatel, kteří v ní žijí, a tím méně ty, kteří žijí
v okrajových částech. My se pak musíme potýkat
se spoustou nesmyslných či nedořešených věcí,
jako například linka autobusu 180, která bude
nově končit nelogicky na Hradčanské, či už
zmíněné chybějící kapacity ve školce či škole.
Honza hovořil o chybějících službách, a to je
velká pravda. V nových sídlištích nejsou využity
k tomuto účelu vlastně žádné nebytové prostory,
a to je škoda. Moc se mi líbí, jak toto vyřešili
v Řepích v Makovského ulici, kde v přízemí panelových domů vznikla spousta malých obchůdků a právě služeb a Řepy tímto hrozně ožily.
Je taková možnost nyní na Zličíně?
PK: Těžko říci. Zličín byl dříve vesnice, máme
tady náves, kde je pošta, knihovna, ale centrum
jako takové městské části vlastně chybí.
Developeři se do ničeho podobného nyní
neženou, protože je to pro ně riskantní investice.
Do čeho byste investovali?
JP: Zličín se obrovsky rozrostl, máme dobře
našlápnuto být jednou z nejhezčích městských
částí. Je tu park, cyklostezky, spousta zeleně,
ale je potřeba dotáhnout tyto projekty do konce
a to bude ještě pár let trvat. Park je krásně
vymyšlený a je dobře, že se stále rozrůstá. Je
ale velká škoda, že se do něj nekoupily vzrostlé
stromy, protože v něm chybí stín a spousta
drobností, které je třeba zrealizovat. Osobně
jsem moc rád, že se v parku podařilo prosadit
umístění mobilního WC, protože je nesmysl,
aby návštěvníci museli utíkat domů vždy, když
se dětem chce na záchod. Určitě postrádám na
Zličíně kvalitní sportoviště, jako je např. ve
Břvích. Máme fotbalové hřiště s umělou
trávou třetí generace, ale tam se
normálně člověk nedostane. Stejně tak
hala, která nám tu sice stojí, ale je špatně
využívaná a zanedbaná. A pak je tu slovy
jedno betonové hřiště u školy a jedno
v Sobíně, což je na místní koncentraci
obyvatel opravdu velmi, velmi málo!!!
PK: Navíc se Zličín stal velkou průjezdovou sportovní lokalitou, ať už pro
běžce nebo pro cyklisty. Jsme součástí
Pražských okruhů, což je systém cyklostezek, tras, a pokud vím, tak se chystají
i nové pro horská kola. Za rybníkem
Dolejšák má být v budoucnu vybudována velká
odpočinková zóna. A to jsou projekty, na které
musí být Zličín připraven komplexně a zároveň
nabídne lidem vhodné zázemí pro tyto aktivity.
Dotkli jsme se kapacity školy a školky.
Myslíte si, že je to problém i do budoucna?
PK: Určitě. Vezměte si například Zličínský dvůr,
ten byl postaven jako klasické startovací byty
pro mladé rodiny a těch je tam cca 80 %.
V menších bytech pak vydrží rodiny s malými
dětmi jen pár let, jakmile děti začnou růst či jich
bude přibývat, tak se rodina bude stěhovat do
většího bytu a do toho původního přijde zase
rodina mladá s malými dětmi, které budou
potřebovat školku. Na druhou stranu Metropole je stavěná opačných způsobem, tam jsou
byty velké a prostorné, tudíž ideální bydlení pro
větší rodiny. Navíc v plánu je výstavba dalších
2 000–3 000 nových bytů, což už samo o sobě
je zárukou toho, že tato zařízení by měla být
dlouhodobě naplněna. A jsem přesvědčený, že
ani spádové školy v okolí, které nyní mají volnou
kapacitu, nebudou za chvíli kapacitně
dostačovat.
JP: Samozřejmě, že v budoucnu přijde doba,
kdy se škola a školka na dva nebo tři roky vyprázdní, ale i tak jsem přesvědčený, že to má
cenu bojovat za výstavbu nové školy a školky.
Pro nás a naše děti už to nebude v žádném
případě. Když jsem se na Zličín stěhoval, tak
jsem měl představu, jak děti budou chodit samy
do školy, protože to budou mít kousek, a nakonec je vozím každý den 20 minut do školy
a odpoledne zase zpátky. Navíc už i školy na
Praze 13 bojují s kapacitami a děti ze Zličína
budou mít čím dál tím horší možnost do těchto
škol nastoupit. V tuto chvíli jsou to desítky dětí,
které ze Zličína na Prahu 13 dojíždějí. I z toho
důvodu jsem navrhoval zavedení školního autobusu tímto směrem.
Zmínili jste generační výměnu, je to dáno celkovou změnou charakteru naší
městské části?
PK: Určitě, vidíme generační výměnu i v rámci
zastupitelstva, je to přirozený vývoj. A je dobře,
že lidé, kteří se do Zličína přistěhují, chtějí
15
rozhovor; škola, školka, knihovna
ovlivňovat zdejší dění a kvalitu života v naší
městské části. Přiznám se, že jsem nejprve
nevěděl, do čeho jdu, respektive jsem si to nedovedl představit. Jsem za to rád, ale myslím,
že práce zastupitelstva je všeobecně hodně
nedoceněná. Děláte ji na úkor volného času,
děláte ji pro ostatní a stejně často slyšíte jen
samé výčitky a stížnosti. Přitom je za těmi všemi
lidmi v zastupitelstvu ohromná spousta práce.
JP: Samozřejmě, že lidé mají právo vám cokoliv vytknout, když něco uděláte špatně nebo
neuděláte tak, jak očekávali. Na druhou stranu
nikdo už nevidí, kolik to stojí času, o který
okrádáte svoji rodinu a sám sebe. Jak jsem už
ale zmínil, když se věci hýbou dopředu, tak ta
práce má smysl.
Z čeho máte za poslední dobu největší radost, co se podařilo zrealizovat?
PK: Určitě je to navigační systém, o kterém se
mluvilo poslední dva roky a nyní už je hotový.
Vím, že starousedlíkům to bude připadat divné,
ale pro hodně nově přistěhovaných obyvatel je
to velká pomoc. Spousta z nich nevěděla, kde
je pošta či zdravotnické středisko. Rozrůstající
se Zličín dělal problém i dodavatelům zorientovat se, kde je Metropole, kde Zličínský dvůr
apod. Zličín má hodně lidí zafixovaný jako nákupní centrum spojené s Globusem, Metropolí,
Ikeou, ale vůbec netuší, že je tu nějaká obydlená
městská část. Skutečně, setkal jsem se s tím
mnohokrát.
JP: Já jsem osobně rád, že se podařilo zrealizovat osvětlení přechodů. Toaletu v parku už jsem
zmiňoval, to byl, dle mého velký, nedostatek.
Momentálně bych byl rád, kdyby se vylepšily
webové stránky městské části, aby tam lidé našli
nejen aktuální informace, ale i informace o tom,
co se vše podařilo realizovat a co se plánuje.
Měli bychom se jako MČ více chválit. Např. Zpravodaj svoji podobu již změnil, ale co si budeme
povídat, nereaguje vždy na aktuální dění,
protože vychází jednou za dva měsíce. Doba
a komunikace teď patří novým komunikačním
technologiím, a tomu bychom se měli do budoucna přiblížit/přizpůsobit – informovat na
webu a přes newslettery posílané pravidelně
mailem lidem, kteří o aktuální dění mají zájem.
PK: Jsem moc rád, že tady, nezávisle na městské
části, vznikl komunitní portál www.zlicin.info,
kde najdete zajímavé informace i diskusní fóra
občanů Zličína, což je naprosto úžasné. Je vidět,
že lidé chtějí věci kolem sebe řešit, společně
komunikují a chtějí se sdružovat.
Osobně mám taky radost z toho, že bývalé vedení radnice přestalo rozlišovat mezi novými
lidmi, kteří se na Zličín stěhují, a starousedlíky,
což je zásluha především paní starostky Marty
Koropecké.
Co máte na Zličíně rádi?
PK: Klid. Mým přáním je, aby se na Zličíně dobře
žilo a aby zůstal tak poklidný jako doposud, aby
se tu nerealizovaly zrůdné projekty typu
spalovny v parku.
Já vždycky říkám, že pro mě je Zličín „moravská
část Prahy”. Z Moravy pocházím a jsem vždycky
hrozně rád, když přijedou moji rodiče na
návštěvu a obdivují zličínskou náves s rybníkem,
kde se pohupují kačeny.
Navíc Sobín je část obce, na kterou musíme být
právem všichni hrdí. Udržela si stále vesnický
ráz, na rozdíl od jiných původně malých
městských částí jako Horní Počernice,Dubeč či
Letňany.
JP: Této části Prahy se od nepaměti říkalo
vstupní brána do Prahy a je to pravda. Zličín je
velmi dobré strategické místo – blízko na D5
směr Německo, Rakousko, blízko na letiště,
a díky novému obchvatu také i na D1. Nehledě
na to je Zličín krásné místo s čistým ovzduším
a spoustou zeleně. Zkrátka ideální místo pro
život, a proto chci pomáhat toto místo rozvíjet.
I když si spousta lidí ťuká na čelo, protože času
škola, školka, knihovna
nemám nazbyt. Po 22 letech jsem opustil pohodlné místo v rychloobrátkovém zboží a dal
jsem se na podnikání, navíc vedu SVJ, do toho
rodina, děti a teď nově i Zličín . Nejsem ale
žádný sběratel funkcí, jen mi záleží na tom, kde
žiji.
Máte čas někdy na relaxaci a odpočinek?
JP: Mám, ale strašně málo. Jsem velký filmový
fanda, takže když jsem ještě neměl děti, tak
jsem hodně často chodil do kina. Teď můj volný
čas patří rodině a děti jsou takové moje dobíjecí
baterky. Relaxuji tím, že jezdím se synem na
hokej nebo s dcerkou na step. A když si chci
pořádně vyčistit hlavu, tak si jdu zahrát hokej já
sám. Kdysi jsem hrával, takže zavolám partě
kamarádů a jdeme se vyřádit na led do Kladna.
Občas pomůže kratší dovolená jako teď
o jarních prázdninách čtyři dny úplně fantastického lyžování na Kaprunu. Věřím také, že se
letos v létě po třech letech půstu dostaneme
někam za teplem. Kvůli podnikání jsem poslední dobou musel spoustu věcí včetně dovolené
odložit na neurčito. To je tak, když otvíráte
hospůdku v centru Prahy. Mým největším
koníčkem je ovšem kromě hokeje a golfu
modelaření. Vydržím u letadla či tanku sedět
dlouho do noci, což je pro mne nejlepší způsob
relaxace.
PK: Já mám velkého „koně” a tím je potápění.
Díky němu jsem procestoval kus světa, ale i tak
tvrdím, že nejhezčí potápění je v Čechách,
Orlická přehrada a Slapy jsou nedoceněná
místa, kde můžete najít naprosté rarity. Za faunou a flórou se jezdí do zahraničí, ale u nás si při
potápění hrajete na archeologa . Na dně
přehrad najdete lesy, vesnice nebo gotické
kostely, na Orlíku uvidíte ještě domy i s okenicemi. Rád jezdím také na horském kole, což je
taky velmi příjemná relaxace.
ing. Iva Menclová
Zličínská knihovna pořádá přednášku o poutní cestě
Zapomenutá barokní památka
ve středu 20. května 2015 v 17:00 hod.
Dvacet výklenkových kaplí lemovalo cestu od Strahova až k Loretě v Hájku u Červeného Újezdu.
Některé z nich dodnes stojí, ačkoliv trasa původní poutní cesty je na několika místech přerušena.
O historii stavby této cesty, o tom, jak se po ní putovalo, co z ní dodnes zůstalo, či jaká ji čeká
budoucnost, si přijďte popovídat s PhDr. Kateřinou Pařízkovou, předsedkyní spolku Poutní cesta Hájek.
Přednáška s besedou bude doplněna promítáním současných i historických fotografií.
VSTUP ZDARMA, rezervace na besedu nutná u knihovnice
Zličínské knihovny, Křivatcová 244, Praha-Zličín
www.poutnicestahajek.cz www.zlicinska-knihovna.cz
16
Masopustní průvod
Již několik let pořádá škola nejen pro žáky
školy a školky , ale i pro širokou veřejnost , masopustní průvod. Chceme, aby i nová generace
znala tuto tradici, která byla předzvěstí blížících
se Velikonoc. Masopustním průvodem končilo
období lidových tancovaček a Škaredou středou
začal půst, který trval šest neděl do Velikonoc.
Každá neděle měla své jméno (ČERNÁ,
PRAŽNÁ, KÝCHAVNÁ, DRUŽEBNÁ, SMRTNÁ,
KVĚTNÁ) a měla své tradiční užití. V dnešní době
je nejznámější neděle Smrtná, kterou se loučíme
s odcházející zimou.
Masopustní průvod prošel Zličínem, zastavil se
u úřadu, kde jsme od paní starostky dostali symbolický klíč od obce.
Nejmenší děti z mateřské
školy se pochlubily hezkou písničkou a několika
básničkami. Starší žáci ze
školy naopak zatancovali mazurku a ti mladší
jim k tomu zazpívali.
Všechny masky si procházku užily, škoda jen,
že nám k tomu nesvítilo
sluníčko. ZŠ A MŠ Zličín
Nové objevy ve starém Egyptě. Práce
českých egyptologů v zemi faraonů
Mnozí z nás berou Egypt jen jako dovolenkovou
destinaci. Ale jsou i tací, které fascinují dějiny,
vládci, události, které se vážou k tomuto území.
Česká egyptologie má velmi dobrou pověst
a dlouhou historii. Již více než 40 let je spojována s výzkumy na lokalitě Abúsír. Doc. PhDr.
Jana Mynářová, Ph.D., pracovnice Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze a také zastupitel naší MČ ve své přednášce hovořila nejen
o samotných vykopávkách, ale i o dalším zpracování, o problémech expedice a o každodenním
životě jejích členů. Ve Zličínské knihovně se sešlo
více než 40 posluchačů a rozhodně nikdo nelitoval. Zasvěcený výklad byl doplněn promítáním.
Na obrázcích se střídaly písečné duny, vykopané
hroby a zachovalé artefakty, ale také improvizovaná kuchyně, restaurátorská práce a vše, co
patří ke každodenní práci expedice. Beseda
skončila a nám bylo trochu smutno z návratu do
reality. Za všechny účastníky besedy bych chtěla
za krásný večer paní Mynářové poděkovat
a poděkovat i všem návštěvníkům, kteří se akce
zúčastnili, a doufám, že přijdou i na další akce.
Marie Krátká – knihovnice
Plánované akce
ve Zličínské
knihovně
27. 3. 2015 Zličínské ponocování
15. 4. 2015 Po dně staré řeky. Svět, který se
skrývá pod vodní hladinou několika přehradních jezer. Procházka
po proudu Vltavy od jejího soutoku s Otavou u hradu Zvíkov až
ke svatojánským proudům. Beseda s promítáním začíná v 17.00
hod. a je nutná rezervace. Přednášejícím je Mgr. David Vondrášek.
Máme rádi sport
Dnešní doba nabízí dětem stále širší možnosti
pasivního trávení volného času, to je bohužel
nezvratný fakt. Naštěstí však stále spousta dětí
tráví odpoledne v pohybu a dokazují nám to
denně na školní zahradě i v kroužcích. Přece jen
je skákání a běhání stále jejich přirozenost
a řada zličínských dětí sportuje s radostí.
V letošním roce mají žáci možnost v rámci
školních kroužků chodit na miniházenou, pohybové a sportovní hry, na moderní tance a o víkendech na turistické výpravy. Naše školní týmy
jsme přihlásili do celoroční školní ligy v miniházené a zatím máme za sebou samá vítězství.
To není ale to podstatné. Důležitější rozhodně
je, že sportují a baví se tím. Vyzkouší si něco
nového, ale učí se i respektovat pravidla
a nevzdávat se, i když se zrovna všechno nevede na jedničku. Moc nás těší, že více než polovina žáků u nás ve škole pravidelně sportuje
v rámci programu školní družiny. A další se věnují
turistice. Je fajn vidět, že aktivních dětí máme
kolem sebe stále dost. Letos poprvé nabídneme
dětem sportovní vyžití i o prázdninách. Mohou
se totiž přihlásit na sportovní denní kemp, který
pořádáme v červenci.
Turistický kroužek není jen o polykání kilometrů.
Je to jednou měsíčně sobotní setkání prvňáčků,
kteří se těší na nové zážitky a partu kamarádů.
Obvykle se připojí i někdo z řad bývalých členů.
Během školního roku navštěvujeme krásná
a zajímavá místa v přírodě, pozorujeme rostliny,
zvířata, poznáváme něco z dávných dějin naší
země. Vyzkoušíme i různé dopravní prostředky.
Naše setkání nejsou jen o pozorování přírody
a získávání nových informací. Je to také o navazování přátelství, o toleranci a pochopení.
Nechodíme všichni stejně rychle, nemáme ze
stejného setkání ty samé zážitky. Máme si
proto stále o čem povídat a radovat se z právě
poznaného. Prostě si užíváme volnosti v přírodě
a učíme se vnímat její krásu, vůni, ale i nevypočitatelnost. Je nám prostě dobře.
Paní učitelky ze sportovního, turistického
a tanečního kroužku ZŠ Zličín
17
škola, školka, knihovna; spolky a volný čas
Čtenářské soutěže
v roce 2015
spolky a volný čas
Občanské sdružení Martin vás srdečně zve na
JARNÍ KONCERT
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ
Zličínská knihovna vyhlašuje soutěž o nejlepšího
dětského čtenáře roku 2015 a nejlepší
čtenářskou rodinu roku 2015. Prostřednictvím
těchto soutěží bychom rády založily tradici
oceňování nejlepších a nejaktivnějších dětských
čtenářů a čtenářských rodin. Naším cílem je
posílit společenský význam a prestiž četby
a ocenit ty, kteří služeb své knihovny využívají.
Záštitu nad soutěžemi převzala starostka naší
městské části JUDr. Marta Koropecká. Soutěže
budou probíhat od března do listopadu. V prosinci by proběhlo vyhodnocení a vyhlášení
vítězů, kteří mohou očekávat pěkné ceny.
dne 23. 4. 2015 v 18.00
V jídelně Domu s pečovatelskou službou ve Zličíně,
Křivatcová 416, vystoupí smíšený pěvecký sbor
GABRIEL
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
DĚTSKÝ ČTENÁŘ ROKU 2015
Základním kritériem pro výběr nejlepšího
dětského čtenáře roku bude počet návštěv
knihovny a počet výpůjček v daném období, jak
je vykázáno ve výpůjčním protokolu. K přečtenému titulu nakreslí čtenář obrázek. Nejlepším dětským čtenářem se může stát jen dítě
s vlastním čtenářským průkazem a platnou
registrací. Jako platná výpůjčka do soutěže se
posuzuje jen dětská kniha.
!!!vstup volný, dobrá nálada s sebou!!!
OS MARTIN je podporováno ESF, MPSV ČR,
ÚP ČR, HMP, Měst. částí Praha-Zličín a Praha 17
ČTENÁŘSKÁ RODINA
V roce 2015 budeme vybírat i nejlepší čtenářskou
rodinu – tj. rodinu, která často navštěvuje
knihovnu – její samostatní členové nebo celá
rodina.
Co musí splnit čtenářská rodina?
 Rodinu tvoří máma a táta a děti nebo babička
a dědeček a děti
 Přihlášení (registrace) všech členů rodiny
 Pravidelné půjčování knih (nejméně 1x měsíčně)
 Půjčit si co nejvíce knih v daném období
Marie Krátká
Letní dětský tábor
Termín: 9.–22. 8. 2015
Místo: Táborová osada Miličín, okres Benešov
Cena: 4 000,- Kč
Kapacita: cca 52 míst
Věk dětí: 5–15 let
Ubytování dětí: táborové chatičky
pro 4 osoby
V ceně tábora je: doprava na tábor a zpět,
5x denně strava, pitný
režim, celodenní výlet,
ceny pro děti.
Webové stránky z předchozích táborů:
http://sdhzlicin.cz/mh/ – sekce tábory
Více informací: Kateřina Orgoníková
606 690 442, [email protected]
18
Zimní soustředění SDH Zličín
Poslední týden v lednu je pro hasiče tradičním
termínem zimního soustředění. Jinak tomu
nebylo ani letošní rok. Útočištěm se nám opět
stal penzion U Lanovky ve Velké Úpě. Při příjezdu
nás přivítalo slunečné počasí a všudypřítomný
bělavý sníh, což nám slibovalo parádní týden
v srdci Krkonoš. Upravené sjezdovky plné sněhu
poskytly zábavu všem lyžařům a „lopatářům”.
Protažené stopy otestovali naši běžkaři a ze
sněhu před chalupou vyrostl pod rukama dětí
nejeden sněhulák. Během týdne jsme zvládli
nejen každoroční výšlap na vrchol Sněžky. Tentokrát jsme ji zdolali jinou trasou za pomoci
lanovky z Pece pod Sněžkou. Cestou nechyběly
borůvkové knedlíky a kyselo na Růžohorkách
ani parádní sjezd na bobech a lopatách
k chalupě. Samozřejmě jsme nevynechali ani
skvělé večery s deskovými hrami, zpívání s kytarou, bobování nebo hrátky ve sněhu u chalupy.
Ve čtvrtek nám večer zpestřil záchranář Horské
služby, který nám zajímavým povídáním přiblížil
fungování a činnost Horské služby nejen ve Velké
Úpě. Škoda, že týden je tak krátký a my museli brzy zase zpět do všední Prahy. Tak, Krakonoši,
zase za rok... Jiří Brabenec – SDH Zličín
Srdečně vás zveme
na tradiční
Pálení
čarodějnic
a stavění máje
30. 4. 2015
na hřišti za hasičskou zbrojnicí
(Křivatcová 244)
17:00 soutěže pro děti
19:00 Stavění máje a zapálení
hranice
Pro děti špekáček a pití zdarma!
Těšíme se na vás, Hasiči Zličín!
Kdo jsme – OS Martin
Občanské sdružení Martin, registrované na MV ČR pod č. j.: VS/1-1/43 483/00-R,
IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301, sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121,
pobočka: 155 21 Praha 5-Zličín, Křivatcová 416;
bank. spojení: 0169505389/0800. E-mail: [email protected],
www.osmartin.cz, tel.: 774 429 111, 776 515 747, 222 364 929
Dobrý den,
rádi bychom Vám představili naši organizaci
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN. Jsme
registrovaný poskytovatel sociálních služeb.
Poskytujeme osobní asistenci pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v domácnosti klienta. Služby poskytujeme
po celé Praze (včetně oblasti Praha-západ),
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Služba osobní asistence spočívá v pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, při
zajištění stravy, chodu domácnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.
Hodinová sazba za naše služby osobní asistence je 110,- Kč ve všední dny od 7:00 do
19:00, o víkendech, svátcích a od 19:00 do
7:00 je hodinová sazba 120,- Kč.
Dále poskytujeme sociálně aktivizační
služby, které probíhají skupinovou formou
ve společenské místnosti v DPS Zličín.
V současné době probíhají následující
kurzy:
Úterý: 9:30–11:30 kurz „Cvičení paměti”
Čtvrtek: 9:30–11:30 kurz „Sám sobě přítelem – relaxační program”
V průběhu roku pořádáme tematická
vyrábění – velikonoční dekorace, vánoční
dekorace, dušičkové vazby. Bližší informace o pořádaných akcích jsou vždy
s předstihem vyvěšeny u recepce v DPS
Zličín.
Dvakrát do roka pořádáme koncerty
smíšeného pěveckého sboru Gabriel.
Nejbližší koncert proběhne dne 23. 4. 2015
od 18:00 v jídelně DPS Zličín.
Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. číslech: 774 429 111, 778 086 222
nebo v naší kanceláři ve 3. patře v DPS
Zličín, Křivatcová 416, Praha 5.
19
spolky a volný čas ; sport; inzerce
Teprve před pár dny jsme přivítali jaro, ale utkání
jarní části divizní soutěže jsou již v plném proudu. Během zimního období nastalo mnoho
událostí, o jejichž dopadu na chod klubu se
budeme moci přesvědčit až v průběhu roku.
Příprava „A” mužstva proběhla standardním
způsobem ve skromnějších podmínkách. Ani
letos neabsolvoval tým soustředění, ale
přípravné období bylo vyplněno intenzivními
tréninky a několika přípravnými zápasy, o jejichž
výsledcích vás pravidelně informujeme na internetových stránkách našeho klubu. Mužstvo
pod vedením trenéra Jiřího Němce zaznamenalo pro jarní část soutěže několik změn. Pro ne
zrovna nejlepší přístup k přípravě jsme se museli rozloučit s některými oporami. Věříme, že
všechny změny povedou ke zlepšenému výkonu
a mužstvo se popere o střed tabulky. Vstup do
jarní poloviny divize jsme absolvovali se
střídavými výsledky. Po slibném úvodu prvního
zápasu a vedení po poločase jsme nakonec
podlehli na domácím hřišti mužstvu Rokycan
2:4. Z prvního zápasu na hřišti soupeře jsme
z Františkových Lázní přivezli 2 body, když jsme
po nerozhodném výsledku s domácím Chebem
2:2 vyhráli na penalty a získali tak důležitý bodík
navíc. Další domácí zápas s favoritem divize A,
s béčkem Táborska, skončil výsledkem...
Chod klubu však není jen činnost Áčka. Zimní
přípravu absolvovalo také „B” mužstvo. Tradiční
účastník zimního turnaje Memoriálu Petra
Merty realizoval svou přípravu pod vedením
Honzy Roubíčka. Protože tento tým začal svou
soutěž později, přesně s příchodem jara, mělo
béčko více času na vyladění formy.
Ani mládežnická družstva přes zimu nezahálela. Všech osm družstev se zapojilo do zimních
turnajů halových či venkovních. Výsledky, ze-
jména u těch nejmladších, nejsou důležité,
podstatné je, že kluky i holky fotbal baví, chtějí
se neustále zlepšovat a jsou ochotni (stejně jako
jejich rodiče, což je neméně důležité) věnovat
fotbalu spoustu úsilí a volného času. Potěšitelné
je, že vedení mladých fotbalistů se věnuje
několik hráčů z mužstev dospělých, kteří již získali trenérským vzděláváním potřebnou kvalifikaci. Odborná úroveň vedení a přístup k dětem
se odráží také v tom, že zájem hrát fotbal za FC
Zličín mají děti (a jejich rodiče) nejen ze Zličína,
ale i z jiných městských částí Prahy nebo i obcí
Středočeského kraje.
Dění v klubu však není jen fotbal. Pro provozování sportovních aktivit je důležité také sportovní zázemí, k němuž patří to nejdůležitější –
šatny. Vedení Městské části Praha-Zličín chápe
naše potřeby, a proto rozhodlo o přípravě
výstavby nových šaten z prostředků obce. Po
letitých přípravách a společném formování
podoby nových šaten zadal Úřad MČ zpracování
projektové dokumentace na výstavbu nových
šaten. Projektová dokumentace se aktuálně
nachází ve fázi schvalovacího procesu a směřuje
k vydání stavebního povolení. Vedení radnice
předložilo v loňském roce novou podmínku pro
realizaci výstavby, a to výraznou redukci věcného břemene, a to o území, kde se sport přímo
neprovozuje, ale tento prostor se sportovní
činností, provozovanou a zajišťovanou naším
klubem, bezprostředně souvisí. Mimořádná
Hostivice 14. 4. 2015 v 18:30
Sokolovna, Jiráskova 201
AUTOSERVIS VRÁNA
servis vozů všech značek
Masarykova 295, Rudná, Tel.: 603 117
059, 311 670 198, www.autovrana.com
SLEVA
30%
Předprodej: e-obchod www.dub.cz,
Městská knihovna Hostivice, Husovo n. 59,
tel.: 220980796, info: 737 198 683
Tomáš Pfeiffer
ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
z montáže
Dlouholetá praxe –
AUTOŠKOLA
METROPOLE
Elektronické zabezpečovací systémy
Zabezpečovací systémy pro domácnost - Zabezpečovací systémy pro firmy
- Slaboproudé systémy - Přístupové, kamerové, ozvučovací, EPS, IT
- Silnoproudá elektroinstalace
Provádí výcvik pro získání řidičského oprávnění skupin
– B osobní automobil
– C nákladní automobil
– dále provádíme školení řidičů dle Zákoníku práce
– školné na splátky
www.autoskola-metropole.cz
+420 603 809 927, 257 952 203
Praha 5-Zličín, Strojírenská 260
Kontakt: Kakostova 90, Praha 5
[email protected], [email protected]
tel: 603 866 127
www.elektronis.cz
Koncert
společná
věc
Unikátní parabolická projekce
INZERCE
Po předložení tohoto kuponu
valná hromada FC Zličín, kterou výkonný výbor
klubu k této problematice operativně svolal,
nesouhlasila se změnou rozsahu věcného
břemene. Na základě tohoto stanoviska
nezařadila zličínská radnice položku na výstavbu šatena restaurace do rozpočtu obce na r.
2015. V letošním roce tak budeme stále užívat
staré šatny a budeme doufat, že nedostaneme
bezdůvodnou výpověď, kterou nám radnice
opakovaně doručovala a následně brala zpět.
Ekonomicky nás čeká náročný rok, neboť
i v grantech, které se nám daří získat, došlo pro
letošní rok ke snížení celkového objemu pro FC
Zličín. Jsme si vědomi toho, že přidělování
finančních prostředků na podporu sportu má
fakultativní charakter. Čemu však přičíst
skutečnost, že náš spolek byl jako jediný ze
žadatelů o granty, přidělované Městskou částí
Praha-Zličín, ve svých požadavcích výrazně
krácen, nechceme ani předjímat. S realitou se
musíme vypořádat a chod klubu zajistit i při
nižších finančních zdrojích. Nejsme ziskovou
organizací, a tak se skutečnost nutně musí
promítnout do rozsahu činnosti. Snad se situace
v budoucích letech zlepší.
Přijďte povzbudit naše borce bez rozdílu věku,
případně přiveďte malé adepty fotbalového
umění na hřiště. Chvíle trávené sportem nebo
alespoň při sportu patří k nejpříjemněji
využitému volnému času.
Milan Šmíd
23096k
Na jaře vždy bujaře (jak pro koho)
inzerce
Vstupné: 120/90 Kč
ZVEME VÁS DO NOVĚ
OTEVŘeNÉ PRODEJNY
GALANteRie
v NAŠÍ NABÍDce NAJDete PLETACÍ A
HÁČKOVAcÍ PŘÍZe, ZiPY, KNOFLÍKY, LÁTKY,
stUHY, ŠiCÍ PoTŘEBY……
MoRAvsKÁ VÍNA, MeDY Z vČeLÍ FARMY,
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
NABÍZÍME KREJČOVsKÉ sLUŽBY A ŽeHLENÍ
PRÁDLA
NAJDete NÁS v ULici HRoZENKOVSKÁ 48/12,
PoBLÍŽ ZAstÁvKY AUtoBUsU SÍDLiŠtĚ ZLIČÍN
TĚŠÍME SE NA vAŠÍ NÁVŠTĚVU
23 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!
Tel.: 777 208 491
E-mail: [email protected]
www.har.cz
20
inz HAR 88x62_5 Zlicin.indd 2
24.02.15 17:52
21
inzerce
Otevírací doba:
Po - Čt 12 - 19 hod.
Pátek 12 - 18 hod.
PRODEJ
Buďte s námi v kontaktu
www.calabrone.cz
nebo na facebooku
SERVIS
PŮJČOVNA
MYČKA KOL
Navázali jsme spolupráci s českou značkou 4 EVER.
Kompletní portfolio nyní zakoupíte v naší prodejně.
Leskovecká 318/21 , Praha 5 - Zličín
SOUKROMÁ ČESKO-ANGLICKÁ MŠ NA ZLIČÍNĚ
www.msbublinky.cz | [email protected]
facebook.com/msbublinky
PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR V MŠ BUBLINKY
POKUD CHCETE, ABY VAŠE PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ PROŽILO
DNY PLNÉ ZÁBAVY MEZI SVÝMI VRSTEVNÍKY, PŘIHLAŠTE
JEJ NA PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR, KTERÝ BUDE PROBÍHAT
VŽDY V TÝDENNÍCH CYKLECH DLE ZAMĚŘENÍ PO CELOU
DOBU PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN) 2015 v prostorách
soukromé MŠ BUBLINKY.
URČEN PRO DĚTI OD 2-7 LET.
provoz: 8.00 - 18.00 hod (jinak dle dohody)
VĚTŠINA AKTIVIT BUDE PŘESOUVÁNA NA ZAHRADU
ŠKOLKY NEBO DO OKOLÍ ŠKOLKY. KAŽDÝ TÝDEN V RÁMCI
PROGRAMOVÉHO ZAMĚŘENÍ BUDE ZAŘAZEN JEDEN
CELODOPOLEDNÍ VÝLET. ČINNOSTI A AKTIVITY BUDOU
NASTAVENY DLE VĚKOVÉHO ROZLOŽENÍ DĚTÍ.
Cena za jeden týden je 2.800,- Kč (celodenní pitný režim,
dopolední, odpolední svačinka a oběd v ceně)
22
SOUKROMÁ ČESKO-ANGLICKÁ MŠ NA ZLIČÍNĚ
• Výuku zajišťuje Native speaker
současně s českou učitelkou
TANEC
ANGLIČTINA
vyučuje lektor
• klidné prostředí poblíž parku
postupné osvojení
z tanečního centra
slovní zásoby,
R.A.K. (SHOW
• pohyb na čerstvém vzduchu
zapojení všech
DANCE).
• přijímáme děti již od 2 let
smyslů.
• nadstandardní program
KERAMIKA
• respektující přístup
TENIS
základní techniky
• montessori prvky
tenisová přípravka,
práce s hlínou,
pro pokročilé
• baby sitting
děti se naučí dekorovat
od 3 let tenis
své
výrobky,
používat
i na kurtech.
• kurzy AJ
glazury, engoby.
ANGLIČTINA
PRO
VEŘEJNOST
BUBLINKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUBLINKY,
VRATIČOVÁ 263, PRAHA 5-ZLIČÍN
tel. 777 224 843
BUBLINKY
TÝDNY:
29. 6. - 3. 7. WESTERNOVÝ
- hra jízda na koni
- učíme se westernový tanec
- výlet rýžování a hledání zlata
7. - 10. 7. SPORTOVNÍ
- celý týden Bublinkové OH
- výroba olympijských kruhů
- výlet na fotbalové hřiště
13. - 17. 7. DIVADELNÍ
- výrova loutek
- hrajeme divadlo
- karneval
20. - 24. 7. CESTUJEME PRAVĚKEM
- vyrábíme dinosaura
- hra na pračlověka
- putování po stopách dinosaurů
27. - 31. 7. LESNÍ A LUČNÍ
- učíme se poznávat stromy,
rostliny, zvířátka
- zvířátkový karneval, soutěže
- vyrábíme herbář
3. - 7. 8. PIRÁTSKÝ
- zahrajeme si na piráty - vyrábíme
pirátské pásky
- vyrábíme dalekohled
- výlet - honba za pokladem
10. - 14. 8. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
- výroba korunek pro
prince a princezny
- Šmoulí den
- vyrábíme draka
- výlet hledání princezny
17. - 21. 8. KOUZELNÝ
SVĚT MEDVÍDKA PÚ
- poznáváme kamarády
medvídka Pú
- vyrobíme se oblíbenou postavičku
- výlet - hledáme domeček
všech přátel
24. - 28. 8. INDIÁNSKÝ
- vyrábíme indiánskou čelenku
- tančíme v rytmu bubnů
- výlet - stopujeme bledé tváře
Vaše děti povedou pedagogové z MŠ BUBLINKY, kteří
pracují s předškolními dětmi po celý rok. Cíle výletů
budou ještě upřesněny, dle počtu a složení dětí. Pokud
máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
ZAREZERVUJETE místo pro své dítě VČAS - kapacita je omezena
vyučuje Native speaker.
Tvoření s angličtinou pro
děti 3-7 let.
Výuka angličtiny pro
začátečníky i pokročilé.
VAŘENÍ
krájíme, mícháme,
válíme, mixujeme,
pečeme, vaříme
a ochutnáváme.
MLADÝ
PŘÍRODOVĚDEC
pod lupou
a mikroskopem
poznáváme svět.
LETNÍ
PRÁZDNINY
KONTAKT
www.msbublinky.cz
facebook.com/msbublinky
tel.: 777 224 843
MŠ BUBLINKY
ČESKOANGLICKÁ
Vratičova 263
Praha 5 - Zličín
tematické týdenní příměstské tábory s různým zaměřením pro děti od 2-7 let.
23
6
Únětice, Obecní úřad
350
Statenice, Černý Vůl
312
Statenice, Černý Vůl, hospoda
6
35
350
Tuchoměřice, Špejchar
K Drsnici
Statenice
355
Horoměřice, V Lipkách 356
9
31
Na
Na Padesátníku
áj
ýh
sk
hon
Prů
0
10 9
11 1
19
Ná
dra
ží
m
Sobín
Valtická
1
3300
6
Za Slánskou
silnicí
4
26
9
10 16
180
142
264
Bazovského
Blatiny
Dž
d
Na
A
K Trninám
Zahradníčkova
Korun
,26
ská 184 1,8,12,25 Sparta
Hradčan
.
a
nk
va
alo
Nad
Kavalírka
167
Cibulka
alaty
UP
ka
ben
Hře
u
ovko
Klam
167
Schodová 4,9,10,16
Na Sklonku
123
Šmukýřka
Jinonick
Švandovo divadlo
6
9
12
20
va
čko
Hole
176
Bertramka
176
Karlovo
náměst
291
4,7,10
6,7,12 14,16
14,20
nížecí
Na K
Myslíko
14
176
Zborovská
Anděl
Ženské
domovy
120 137 167 191 231
á
17
Jiráskovo náměstí
Arbesovo náměstí
167,191
Klamovka
143
rova
Kob
176
U Zvonu 4,9,10,16
123
Kotlářka
Hotel Golf
120
S5,R5
131
Stadion Strahov
191
Pod Lipkami
Poštovka
9,10,16
Vozovna
Motol
E
143 176
Hybšmanka
143
143
191
4 16
167
A
Dejvická
vna 143
Vozo vice 180
Střešo
Prašný most
Podbělohorská
167
Motol
Nevanova
Sibiřské náměstí
Lotyšská
Thákurova
20,26
Starodejvická
A
Spiritka
Nemocnice
Na Homolce
167 168
Na Šafránce
Pod Šafránkou Sídliště Homolka
Weberova
Kudrnova
Nemocnice Motol
264
1
1 42
26 80
4
Škola
Řepy
Praha
Šafránecká
22
Selských baterií
Šedivého
Ke Kaménce
Poliklinika
Petřiny
168,174,179,180,184
301,347,352,380
Kukulova
Malý Břevnov
264
264
Reinerova
2
19 64
1
264 A
168
8
16 9
7, ,17 84
16 74 0,1 47 0
1 8 1,3 8
1 0 2,3
3 5
3
10
33 0
6
ý kraj
Středočesk
10
1918
1
14 08
2
142
Řepský hřbitov
Sídliště
Petřiny
5,8
A 107 116 143 147 160
180 340 350 355
Vojenská
nemocnice
1,18
Petřiny Větrník
161
168
312 316 356
41,R
S4,S
091,M
Goetheho
Nemocnice
Bubeneč
131
131
168 Macharovo
184
,26 5,12
0,25
0
náměstí
,18,2
18,2
Chotkovy Čechův 8
Pod Vyhlídkou
1,5,8
Sibeliova
most
sady
22
Baterie
2
Královský
Ořechovka
8,1
1,18
Pražský
letohrádek
Brusnice
Právnická
řed Norbertov
P
hrad
.
U Vojenské Nám riemi
Hládkov
fakulta
Malostranská
108
22
Malostransk
nemocnice
Bate
17
é nám.12,20
Na Petynce
168
22
3
14
Talichova 168 Kajetánka
Staroměstská
Pohořelec 192 Šporkova
25
192
Břevnovská
207
194
Nemocnice
192
22
22,25
Karlovy lázně
pod Petřínem
194
Hellichova
17
143
U Kaštanu
Drinopol Marjánka
22
LD Nebozízek LD
Národní
Televizní věž
divadlo
U Ladronky
6,9,22
Koleje Strahov Petřín
Újezd
6,9
Diskařská
Rozýnova
20,22
S5,R
5
120
Koleje Větrník Břevnovský
klášter
Nad Markétou
Říčanova
174 179 301 352 380 25 Vypich
Štefkova 191
Obora Hvězda
Bílá
Hora 108
22
ný V
rch
20,26
AE
167
168
Jiviny
S65
122
Libocká
2647
34
347
Ruzyňský
hřbitov
erve
Vrch
Na Santince
112
236
Praha-Podbaba
Zelená
Hanspaulka
Na
Pí
Sušická
řis
sk
la
ác
h
AE Hadovka
131 vka
Kovárna
Zoologická
zahrada
Čínská
Dyrinka
Bo
í
180
184
108
142
Na Hůrce
Zadní Jiviny
Hostivice,
Palouky
Hostivice-Sadová
Hostivice,
Na Pískách
306
336
347
Staré náměstí
ený
A
1 18
Ruzyňská
Ruzyňský velkoobchod
108
Praha-Ruzyně
Ruzyňská škola
108
Červ
P
5
Litovický potok
108
Nádraží Ruzyně
100
ště Č
vín
120
Brodecká
U Prioru
Sídli
0
18 4
18
S5,R5
120
Vlastina
5 8
Juliska
oř
Botanická zahrada Troja
Nádraží Podbaba
U Matěje
Kuliška
116
elesla
raha-V
119 142
Na Mlýnku
Korek
bá
ne
Ciolkovského
Hostivice
20,26
S5,R
Jenerálka
108
168
191
Šárka
119
108
168
191
19
1
191
108
142
191
Dlouhá
míle Sídliště Na Dědině
Obchodní centrum Šestka
336
Nová Šárka
AE
V
Vo ozo
ko vn
vic a
e
Dědina
180
380
119
108
347
K Letišti
142
119
Terminál 3
20
Divoká 26
ou
Nové
Na Pastvinách
Vokovice
142
Kalinův mlýn
Špitálka
ovk
abr
dH
Na
142
AE
100 119
191 319
Pučálka
dh
Krakov
Na Pazderce
ké nám
la
Ško
e
c
Par
Hydrologický
ústav
M
K
AE
U Hangáru
Schengenská
b
Ne
h
lác
Po
P2
107
116
147
160
340
350
355
102,177
202,236
144 177 202
143
191
a
s
No
e
ušic
16
31 1
31 2
3566
č
ně
kov
102 200 236
112
236
V Podbabě
Dolní Šárka
1
Nebušice
116 161
Hostivice,
Průmyslová
Břetislavka
Žežulka
116
236
Sídliště Bohnice
Roztocká
Poliklinika Mazurská
V Sedlci
Pod Hájem
3166
35
Ve
les
lav
ín
U Václava
raj
Hostivice,
Nouzov
Žákovská
ah
Pr
Na Mlýnici
k
es
S65
a
Sídlištní
13
16
3121
161
ýk
adion
ostivice
Lysolaje
Šatovka
116
161
312
161
1612
31
o
uch
KT
AE
319
Terminál 2
355
ům Přední
Kopanina
řic
mě
9
21
Letiště
160
2
31
Terminál 1
d
ře
St
kr
U Drahaně
Staré Bohnice
Zhořelecká
102
Mariáns
ha
Pra
Kněževes,
skladový areál
ah
Kamýcká
6
ý
sk
e
oč
Bohnické údolí 236
P1
Zámky
Sedlecký přívoz Sedlec
Praha-Sedlec
7
160
aj
ý kra
esk
doč
Stře
236
Budovec
147
160
10
23
Tuchoměřice, U dvora
j
Pr
Internacionální
Zemědělská
univerzita
Štěpnice
3
3540
0
31
2
160
K Horoměřicům
319
160
Ka Ví
fko těz
va né
ná
Pr
m
ah
a-D ěstí
ejv
ice
Výhledy
Horoměřice,
Švejkova
Horoměřice
1
7,
10 59
3
107 359
Výhledské
náměstí
355
Tuchoměřice,
Kněževes, U nádraží
rozc.
Kněževes,
Stará hospoda
147 160
41,R
4
091,M
L
359
112
236
Suchdol
316
355
356
60
7
10 47
1 60
1 59
3
312
Tuchoměřice,
Tuch
Štěrbův mlýn
T
měřice oměřice, uchoměřice
S
, Obe
,
cní ú tatenická Pastvišťa
řad
ta
Tuchoměřice, Kněžívka
340
350
160
35
S4,S
312
107
147
Tuchoměřice, U Hřiště
160
355
356
312
Tuch
o
1
kraj
Praha
355
Tuchoměřice, Zámek
312
Tuchoměřice 312
Tuchoměřice, kulturní dům
14
7,3
59
312
12
St
český
Středo
1
1 47
3560
9
Tuchoměřice,
[1] komerční zóna
o
řed
inzerce
312
[2]
Středokluky
Únětice, Na parcelách
316
356
Statenice, U kovárny
312
359
5
3559
3
Lichoceves
[1][2]
Vltava Okoř
3,7
17
Výtoň
Palackého
náměstí
7
171 S7
2
12
347
Krematorium Motol
U Lesíka
Santoška
Malvazinky Václavka
12
a
Správbez.
soc.za
31
180
257
264
306
0,2
142
380
S6,S7
3
14
5
S6
142
174
S6
173
17 1
23 4,1 42
30 0,2579
1,3 5
52
Po
142
184
Hlu
S65
174
179
301
352
137
174
179
301
352
120
hov
Zlíc epy
boč
Hlu ovem
lích v
d Z ho
Na a-Žva sypu 128
á á
u
h
čk
Pra V N něn
rpe
slu em
Pro ahov ov Na S
h
v
d Ž Žva ličce
V Unovka
h ká
Mic čeps
bo
100
336
13
1437
13
18 7
4
34
3587
Slánská
173
0,1
nást.
9,1
Strojírenská
180
Praha-Zličín
264
S65
Halenkovská
Praha-Smíchov sev.
Praha-Smíchov
1
26 80
4
7
chov
Kotevní
Praha-Smí
cí
P5
Sídliště Řepy
Na Kníže S65
6
123
9,10,16
2
S65
Křížo
Praha-Cibulka
137
Blatnická
6,1 ,20 Císařská louka
264
Hlušičkova
U Měchurky
Praha-Stodůlky
168,
vá
380
Karenova
14
Braunova
Naskové
122
179, 174
5
7
Radlice
Škola
Urbanova
S6
18
Plzeňka
257
1
Průchova
23
301, 4
Bílý Beránek
Starý
352
S6
Ke Koulce
306
Ordo
122
Laurová Fr. Kocourka
0
Lidečská
7
vická
Zličín
Pod Šmukýřkou
38
7
Farkáň
6
Za Mototechnou
Na Radosti
100
13
168
231
142
U Waltrovky
Smíchovské
336
Radlická
184
Pod Kesnerkou
Sídliště Zličín
09
,3
8
nádraží
Hutmanka
Kesnerka
47
,30
137
Šafránkova
Dívč
K
Hájům
3070,311,3,384
K
Fialce
í
hrad
y
Nušlova
B
6,12
C
Zličín 380 B 100 180 257 264
Bavorská Mototechna
137
31 8,380
S65
ov
142
7
Chrášťany,
14,20
ích
Pr hráš
35
Vidoule
1368
Bucharova
306 307 308 309 310
ží
137
22
Sm
1
Konvářka
Scania-Label
Ku
o
Depo
143
a
1
ť
Nárožní
S65
th an
AD
dr
Pod Konvářkou
er y,
311 336 347 358 384
ova Poliklinika
Zličín
ČS
168 143
Praha-Jinonice
137
ná
m
odym
Karlštejnská
Rudná
Lípa
K
Pod
Děvínem
168
Jinonice
u
P3
Lýskova
Veslař
168
Prahy ná,
105
118
125
129
196
197
253
241
244
1
120
43
142 Kovářova-Kulturní dům Mlejn
180
d
180
168
3
Chrášťany
314 317 318 320 321 334 338 361 390
Nová
Mládí
Butovická
Ru
Nové
Obchodní
Lihovar 17 e
Sídliště Jinonice
kolonie
Chrášťany,
Sídliště Stodůlky
Hůrka
Stodůlky
Butovice
137
centrum
orc
Mezcestí
Dv
Luka
230 255
Lužiny
Zličín
Stará
udná, Dušníky
205
179
14
Stodůlecká
Ovčí hájek
B
astávka
2
Malá
votní středisko
Třebonice
Ohrada
U Háje
Píškova
Dob
Vackova
Praha-Hlubočepy
128
309
11 eška
Ohradou
Amforová
Bašteckého Nad Malou
310
23
142
Pří 8
205
S6
25 0
142
sta
Raichlova
142
S
5
0
live
viš
174
12
Dr
173
tě U Dobe
ne
Slatinová
Ch
184 Červeň
Po
Jáchymovská
122
cká
K B eyero
anské
apli
likli
Ohradské náměstí
U Staré pošty
ho
va 120
arr
nik
K Třebonicům
nov
Ve Výrech Náměstí U Lva
y 2129
Jinočany, Žižkova
s
a
a
a
4
on
ndo
179
230
Branické
Ba
2 1
Geologická 6,12,14,20
Ter
ám
rra
vu
3 44
náměstí 17
Velká Ohrada 142
ěst
Klukovice
Jinočany, náměstí
nd
3 14
Praha-Holyně
230
Praha-Řeporyje
rní
í
ov
174 184
12
3 17 25
Řeporyjské náměstí
105 Ho sta
5
3
3 18
Gruss
S6
230,255
ce
Jinočany, Hlavní
vinicí
170
Pobře
S6
3220
ova
179
23
Sídliště
301,352
ž
5
3
K
Závětinám
ní ce
0
33 1
352
17
Högerova
Št
10
s
2
4
6
3
12
173
ta
3
Barrandov
Nučice, bytovky
ě
3
3
309,310
230
352
25 0
3
3 8
pa
Slavínského
Nádraží Braník
14 20
35 01
5
3961
170
řs
Zbuzany
Holyně
Jinočany,
0
2
ká
Ořešská
Filmové ateliéry
106 121
Pražská čtvrť
Nádraží
Zbuzany, nádraží
106
Jinočany
Záhorského
Zahrádky
253
230
121
Psohlavc
Smaragdová 170
náves
Mrákovská
253
230
Praha105
Praha
V Remízku
Pod Mezí
106
-Braník
Dobříč
Malá Chuchle
Středočeský kraj
Jitřní
Nový
12
Černý
352
Slivenec
Zbuzany, Obecní úřad
Tachlovice, Na vrškách 309
kůň
1200
Korand
Ořech
0
230
23
23
310
K Austisu
Na Lysinách
Ořech, u sokolovny
129,241
Slivenec
310
Opálová
230
314,317
Ořech, u školy
V Mokřinách
3
255
318,320
Zátišská
K Holyni
244
17 U Belárie
Šk
Za Farou
321,334
ola
338,361
Starolázeňská
253
Ve Sta
390
Ořech, K Ovčínu
lká roc K
Tachlovice, Jakubská náves
Ch huc az
Ke
Tyr
š
ova
čtvrť
uch he íns
U Křížku
le lská ká
Belárie
172
Dostihová
Zmrzlík
244
Na Cikorce
309
1
a
Velká
Chuchle
0
v
Radotínská
3
áro
Frančíkova
172
172
Leh 173 Darwinova
Zadní Kopanina
120
Novochuchelská
Modřanská škola
244
ce T
Havrán
139,165 Na
Mrkosova
Obchodní náměstí
Za Chalupami
Lochkov
Nádraží Modřany
le
Na Hvězdárně
173
h
c
Praha-Modřany
120
čtvrť 157
Chýnice, Pod Radnicí
Chu
Závodiště Chuchle
341 Čechova
172
lká
120
-Ve
172
Lahovičky
aha
Chýnice
Baba II
r
P6
Pod
Lochkovem
K
Vystrkovu
P
244
1]
Lomy
301
245
Zahradnictví
255
K Cikánce
Otěšínská
Cukrovar
Baba I
Maškův mlýn
Modřany
Solná
U Lomů
Přístav
Cikánka
Lahovický
9
Radotín
most
ská
30
tín
255
Cementárna Radotín
š
Plánická
e
ká
129,241
Př
5
Lahovs
Praha255,314
Komořany
V Sudech
-Komořany
317,318
5
139
320,321
24
Choteč
a
334,338
Živcová
Vrážská
165
Prah
Pod Říhákem
245
361,390
aj
Safírová
kr
ý
Vysoký Újezd, Kuchař I
313
Lahovice
očesk
Ametystová
Vysoký Újezd, Kuchař II
Střed
Na
Šabatce
U Jankovky
U Kestřánků
0
S7
12 5
Praha-Radotín
334
Prvomájová 22455
165
Roblín,
31
Kosoř
309
Nádraží Radotín
4253
Kuchařík
Zderazská
309
313
Třebotov,
Berounka 120 245 255
313
Otínská
škola
Mořina,
309 313
Nad Závistí
Na Viničkách
Trněný Újezd
Třebotov,
Sídliště Radotín
Třebotov
Mořina, Trněný Újezd, rozc.
Třebotov,
[1][2]
Zbraslavské náměstí 255
sanatorium
244 315
pomník
Závist
Kosoř, rozc.
257
rp
en
105
Se
105
230 6
1021
1
120
230
S8,S
80
210
S7
17
1
Ba
1200
23
120
230
rra
nd
ov
sk
á
196
197
12
17 0
2300
17
0
tin
a
1
1 70
1996
7
179
301
352
La
ho
vič
ky
ltava
V
12
25 0
5
13
1659
17
1
4
S7
24
309
313
4
24 55
2
[1
Vonoklasy,
samoobsluha
451
415
448
Černošice,
Vráž, U transformátoru
Černošice,
Javorová
5
41
5
íru
Mo
210
S8,S80
Če
S7
P
Středoč
129
318
Lipence
Na Drahách
Kamenolom Zbraslav
Pod Zatáčkou
317
320
321
Černošice, Mokropsy, žel. zast.
Černošice-Mokropsy
314
338
361
390
Prah
a
doč
Černošice,
Slunečná
Na Plácku
Nádraží Zbraslav
Praha-Zbraslav
Žabovřesky
241
Stře
314
338
361
390
rno
um
vo
d
Zá
st
165
1
24
Škola Lipence
Černošice, Dr. Janského
415
41
eský
Baně
129
kraj
318
Černošice, U Kamenného mostu
4
4 1
45 48 5
1
Dobřichovice,
ÚKZUZ
414
Černošice,
II, škola
315
414
Karlík
[1][2]
3
4511
1
4
]
41
[2
Mořinka
3
41 15
5
]
U Kapličky
171
Vonoklasy
451
311
425
Peluněk
Pod Kyjovem
313 315 414 415
e
Černošice,
Vráž, samoobsluha
rny
, U Vodá
šic
no
4
41
5
31 14
4 15
4
Mořina, U Pěchotů
315
Černošice
Černošice, žel. zast.
r
Če
Černošice,
Kladenská
414
165
Vltava
Vonoklasy,
chaty
1
3125
4 51
4
ns
ké
ho
om
e
313
414
šic
e,
K
Roblín
311
K Chatám
Středočeský kraj
314
338
361
D
333
Jarov
Praha
390
Jíloviště, přívoz
Strnady
Jíloviště,
Výzkumný ústav
[B][1]
un
ro
Be
448
4
44
4
Do
D
8
44
Dobřichovice, rozc. Karlík
[1][2]
311
7
31 18
3 20
3 21
3
ka
Dobřichovice, část Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha-Zličín, tel.: 257 950 113, [email protected],
[B][1]
ZPRAVODAJ ZLIČÍNA A SOBÍNA • Vydavatel: Městská
www.mczlicin.cz.
Všenory
Jíloviště, Cukrák
Pod Vinicí
210
e
vic
3
S8,S80
ho ČR E
• Periodický
tisk
územního
samosprávného
celku
•
Registrováno
na
MK
12089
•
Otištěné
názory
nemusejí
být
totožné
se
stanoviskem
redakce
•
Tiskne:
BAROA
s.r.o.
• ZDARMA
Všenory,
sportovní
areál
ic
45 11
415
ř
451
Vrané nad Vltavou
1
ob
311
451
311
425
451
5
Třebotov,
Solopisky Černošice
Sí
Elišky Přemyslovny
d
str liště
Žabovřeská
ou Zb
ne ra
sla
k
v
241
U Včely
241
Ko
1295
16 1
24 8
31
Třebotov,
Solopisky, ZD
Roblín, hájovna
313
414
311
425
Třebotov,
Kala
NÁVRH VEDENÍ LINEK PID
OD DUBNA 2015
OBLAST ZÁPAD
31
3
Mořina
25
309
313
7
31 20 1
3 2
3
9
3013
3
3
31
3134
41
313
425
něný Újezd, rozc. I
Dobřichovice, nádraží
Jíloviště, hl. sil.
[1][2]
318 449
S8
S80
331
[1]
[2]

Podobné dokumenty