Rekonstrukce areálu Pod kovárnou

Transkript

Rekonstrukce areálu Pod kovárnou
2/2011
občasný občasník jedné
překrásné vesnice
Vše co jste nevěděli a potřebujete o Vaší vsi vědět
Z příručky pro
začínajícího teroristu
Dětské hřiště
I Nebílovy již mají svou
facebookouvou stránku.
Úvod do problematiky výroby
bojových otravných látek
Staví si starosta dětské
hřiště jen pro sebe?
najdete zde fotky z pořádáných
akcí, informace z dění v obci, připravované akce a další. A příspívat
může samozřejmě každý
více na str. 2
více na str. 6
„Lajkni“ zde: www.facebook.com/Nebilovy
Rekonstrukce areálu Pod kovárnou
Slovo starosty
Za krá t ký čas sp o u sta p rá ce
Vážení Nebílovští,
je krásné plnit přání sobě i
svým blízkým, ale ne vždy je
to možné. Týká se to i Nebílovyn, kde jsme si od počátku
moc přáli, aby vycházely pravidelně. V důsledku hektických událostí minulých týdnů
to chvíli vypadalo spíše na
občasník, a nyní, snad už definitivně, na dvouměsíčník.
Na druhé straně to nic nemění na tom hlavním, co od
jejich vydávání očekáváme.
vaše reakce, vaše názory a
vaše podněty. Budeme rádi
za Vaše články do některého
z příštích vydání, ale i za náměty, co by se v Nebílovech
mělo zlepšit, udělat, a nebo
naopak. Konec konců, je to
naše vesnice, a to, jak bude
vypadat a fungovat vlastně
záleží, a vždy bude záležet,
jen na nás samotných.
Váš
Luboš Zelený, starosta
Nebílovyny
V současné době finišuje rozsáhlá rekonstrukce vnitřních
prostor sportovního a kulturního areálu Pod kovárnou.
Část nákladů (180 tisíc) byla
hrazena z dotačního titulu
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2010, zbylé náklady hradila
obec ze svého rozpočtu. V areálu byla kompletně vyměněna
okna, zrekonstruována část
omítek a stropů, vystavěna
oddělená sociální zařízení,
rozvedena vodovodní a kanalizační síť, kompletně vyměněna elektroinstalace (včetně
možnosti napojení na přímotopy), výrazně snížen strop
(OSB desky) v zadní místnosti
(včetně zateplení), nainstalovány nové vnitřní dveře, okna
byla osazena bezpečnostními
mřížemi. Zpracován je již projekt na kanalizační a vodovodní přípojku, samotná realizace
by mohla v závislosti na vydání
stavebního povolení proběhnout na začátku roku 2012.
Zrekonstruovaný areál by měl
sloužit především občanům
Nebílov (starším i mladším)
jako reprezentativní místo
pro konání nejrůznějších spo-
lečenských a kulturních akcí,
koncertů, zábav… Zastupitelstvo obce schválilo výši pronájmu za jednorázové akce,
místní občané zaplatí za jeden
den nájemné ve výši 500 Kč
(včetně úklidu), pro cizí pak
činí nájem 1200 Kč (včetně
úklidu). Uvedené ceny jsou
bez DPH. Od nájmu jsou osvobozeny akce, které se pořádají
pro děti. Zbývá však urazit ještě mnoho kroků k tomu, aby
areál dostatečně plnil svoji
funkci a byl plně a zodpovědně využíván. - Luboš Zelený str. 1 |
P a r tn e r sk á ob e c , p á l e n í p l ast ů , kn i hovna , an g l i čt i na atd .
Potřebují Nebílovy partnerskou obec nebo město?
V rá m c i p ř e s hra nič ních proj ekt ů l ze získa t n ové z ku šen o sti, i p řístu p k d o tac í m
Mezi diskutovaná témata v Nebílovech v poslední době patří i to, zda bychom měli mít i
my svou partnerskou obec či
město.
Partnerství mezi městy a obcemi je v poslední době skutečně
velmi rozšířené. Třeba Plzeň
má takových partnerů, počínaje německým Řeznem a konče
Takasaki v Japonsku, rovných
dvanáct. Přeštice mají tři partnery, menší obce v regionu pak
obvykle mívají jednoho.
K čemu je vůbec takové partnerství dobré? Tou první vý-
hodou je možnost výměny
zkušeností. Místo vymýšlení
vlastních cest, prostě použít
to, co jinde už dávno funguje,
a nebo se naopak poučit z tamních chyb. Ať už jde o sport,
kulturu, hasiče, péči o starší
občany, investice atd.
Druhou výhodou partnerství
měst a obcí je současný postoj Evropské unie k rozvoji
přeshraniční spolupráce. Z fondů EU totiž každoročně tečou
stovky milionů korun právě
do rozvoje tohoto druhu spolupráce. Například z programu
Z příručky pro začínajícího teroristu
Ú vo d d o p r o bl ema t iky v ýroby b oj ov ýc h o tra vnýc h lá tek
Ziel 3 Bavorsko - Česká republika tak lze získat příspěvky
nejen na setkávání lidí, ale také
na nákup různého vybavení
a podobně. Z některých dalších titulů pak lze získat finance také na investice.
Pro Nebílovy by bylo ideální
hledat partnera v nedalekém
Bavorsku. Jednak kvůli vzdálenosti a především kvůli smyslu
celé věci. Takový vztah totiž
může, na rozdíl od partnerství
s někým na druhé straně zeměkoule, přinést našim obyvatelům i něco konkrétního. - VB -
Knihovna
Knihovna je otevřena kaž-
nápojových kartonů nebo dře-
Stručně a jasně řečeno, v případě
dou středu od 17 - 18 hodin.
votřísky. V Nebílovech, bohužel,
spalování odpadů v lokálních to-
Aktuálně máme velký výběr
ještě pořád v některých domác-
peništích doslova platí: co si spá-
nových titulů. Pro teenagery
nostech běžně rozšířený postup
líte, to si následně také sníte.
máme jak povinnou literatu-
při likvidaci domácího odpadu,
ru, tak i „lehčí témata“., např.,
včetně kyseliny chlorovodíkové.
Tento fakt ostatně v uplynulých letech potvrdila i různá
měření na českém venkově. Ta
v několika případech dokonce
odhalila, že kontaminace půdy
v některých obcích u nás je
horší, než ve velkých průmyslových oblastech.
Ty jsou však, i přes svou toxicitu
Věříme, že vás tento návod zau-
a karcinnogenost, pro „efektivní“
jal, a podnítil zájem o další vzdě-
nasazení nevhodné. Účinkují to-
lávání v oboru. Příští díl našeho
Mezi nejsnáze dostupné bojové
tiž až za několik let.
malého seriálu se proto bude
otravné látky, které lze vyrobit
Samotný objem vyrobených látek
věnovat polycyklickým aroma-
v podmínkách průměrné nebí-
je přímo úměrný množství vsázky
tickým uhlovodíkům, jejich úžas-
lovské domácnosti, patří fosgen.
na topeništi. Tedy čím více PVC,
né schopností mutovat lidskou
Ten se osvědčil již v průběhu prv-
tím více fosgenu, a tím více radosti.
DNA, a domácí výrobou těchto
ní světové války, kde efektivně,
Fosgen, kyselina chlorovodíko-
uhlovodíků za pomoci jednodu-
formou poleptání plic, likvidoval
vá, čpavek, styren, vinylchloridy,
chého spalování pryže, PET či po-
vojáky na obou frontách.
ftaláty, těžké kovy , oxid uhelnatý
lypropylenu.
Pro jeho produkci je nutné mít
a dioxiny. To je jen letmý pohled
k dispozici dostatečné množství
na to, co dýcháme v Nebílovech,
PS: Přijde vám tento text ab-
PVC a topeniště na tuhá paliva.
pokud do kamen přiložíte plas-
surdní? Pokud ano, zkuste se
Nejvhodnější je následné spa-
ty, umělé textilie, dřevotřísku
zamyslet. Třeba nad tím, co
lování za sníženého přístupu
a nebo prostě jen podpalujete
spalujete ve svém kotli vy...
vzduchu, s doplněním o příměs
celobarevnými letáky a časopisy.
takže asi není nutný bližší technologický popis.
Toto spalování navíc poskytuje
další „bonusy“ v podobě vedlejší produkce dioxinů, furanů,
nebo různých organických látek,
Bylo-li by libo jablíčko?
str. 2 |
detektivky, dobrodružné knihy či dívčí romány.
Také pro vás založíme skupinu na facebooku, o čemž budete brzy informováni.
-Jitka -
Angličtina
Děkuji za hojnou účast na hodinách dětské AJ, těším se, že
spolu oslavíme Halloween.
Tak chystejte dýně.
-Jitka -
Číslo měsíce
11,5 tu ny ox i d u
u h lič itéh o - to je
Hodnota, kterou občané
Nebílov ušetřili tříděním
naší přírodě...
- Václav Bodrov Nebílovyny
P Ř I P R A V O V A N É A K CE
Výsadba lipové aleje na Prusiny
S tro m ž i vota - N adace Pa r t nerst v í
V průběhu měsíce dubna jsme
podali úspěšnou žádost o grant
do programu Strom života
- Pro přírodu, který každoročně vypisuje brněnská Nadace
Partnerství, jejímž posláním je
pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí.
Tento projekt byl vytvořen
v rámci programu Strom života
za finanční podpory SFŽP ČR a
MŽP. Celková výše dotace je 36
tisíc korun, obec se bude spolupodílet dalšími 10 tisíci. Projekt pod názvem „Lipová alej
na Prusiny“ si v první fázi klade
za cíl dokončení výsadby lipové aleje z Nebílov na Prusiny
(celkem 50 stromů lípy srdčité).
Následovat by mělo vytvoření nové naučné stezky (není
již součástí projektu), která se
bude věnovat našim původním
stromům, jejich biologii, ekologii či dalšími vazbami na životní
prostředí. Vzhledem k tomu, že
v Prusinech působí o.s. Ametyst, které se věnuje ekologické
výchově a pořádá nejrůznější
akce pro děti i širší veřejnost,
bude možné budoucí NS
úspěšně zakomponovat do výukového programu. Místním
občanům i turistům pak zpříjemní cestu na Prusiny vhodně
Obnova rybníka
!!! Soutěž !!!
Jak s p rá v ně na dotace
Jak je to vlastně s tím rybníkem? Otázka, která již delší dobu koluje mezi občany
Nebílov. Obec má již z dob
minulých zpracovaný projekt
na odbahnění a rekonstrukci
přelivu hráze. O neúspěšně
a nevhodně podané dotaci
na odbahnění rybníka jsme Vás
již informovali v minulých číslech. Současné zastupitelstvo
připravilo výběrové řízení, ví-
tězně z něj vyšla firma Senea ze
Spáleného Poříčí, která nabídla
nejnižší cenu (cca 1 300 000
včetně DPH). Firma se specializuje na podobné akce, výbornou vizitkou jejich práce jsou
nově vzniklé rybníčky pod Barborkou. V sobotu 17. 9. proběhl výlov rybníka, při kterém se
mimo jiné zjistilo, že je ucpaná
odtoková roura. V další etapě
proběhne kácení některých
rozmístěné lavičky a odpočívadla. Aby však daný projekt splňoval podmínky Nadace Partnerství, předpokládá se aktivní
zapojení veřejnosti či místních
organizací (Lukrena a.s., SDH
Nebílovy, občané Nebílov) při
sázení stromků. Výsadba lipové
aleje bude realizována v průběhu měsíce října. Uvítáme i vaší
pomoc, přijďte si zasadit svůj
- RED Strom života! stromů, které budou vadit při
realizaci stavby. Rybník by měl
být přes zimu vypuštěn, odtok
bude sveden při pravém břehu. Sediment by mohl přes
zimu postupně vysychat, čímž
by se podstatně mohly snížit
náklady na odbahnění. V optimálním případě budou čisticí
práce probíhat v první polovině roku 2012.
Dostali jsem nápad na dlou-
- RED-
Proto bychom vás rádi požá-
hodobější soutěž, souvisí to
tak trochu s vámi všemi.
Chtěli bychom vytvořit volně
prodejný nástěnný kalendář
Nebílov.
dali, zda máte doma fotografie Nebílov - nejlépe průřez
celým rokem. Zastupitelstvo
pak vybere nejlepší fotky, ze
kterých se vytvoří tématický
kalendář, který si pak budete
moci koupit (autoři fotografií,
kteří budou vybráni, ho samozřejmě dostanou zdarma).
Myslíme, že by to byla dobrá
a zajímavá věc!
A aby bylo něco navíc, 3 nejlepší fotografie odměníme
rodinným vstupným do plzeňské Techmanie.
- RED-
Nebílovyny
str. 3 |
G e o c a c h i n g , st r a š i d l o , n e n í satan jako satan
Fenomén geocaching
S p oje ní p ř í je mného s užite č ným
Určitě si již mnozí z Vás všimli,
něco svého. Po návratu svůj nález
že se poslední dobou v Nebílo-
anebo i neúspěch svěří speciální
vech zvyšuje počet turistů, kteří
internetové schránce. S geoca-
„bláznivě“ pobíhají po obci s mo-
chingem se dostanete na zají-
bilními telefony a přístroji vyba-
mavá místa, o kterých třeba ani
venými navigačním systémem
netušíte. Keše by měly být ukryty
geocaching si dali dostaveníčko
jekty, jejichž cílem bylo vysbírání
(GPS) a hledají tzv. poklady. Ne-
tam, kde to má nějaký smysl, kde
v Nebílovech 3. 9. 2011, kdy se
odpadků podél příjezdových cest
musíte se vůbec obávat o svůj
můžete něco zajímavého vidět.
na zámku konala velká výstava
do Nebílov (směr Netunice, Losiná,
majetek, děti, psi a kočky, jedná se
Zakladatel skrýší vám chce něco
dřevěných mincí (tzv. CWG) a ko-
Prusiny, Naučná stezka Nebílovy).
o vznavače celosvětově oblíbe-
ukázat, samotná keš je už potom
vových Geocoinů, které mají
Úklidových akcí se zúčastnilo bez-
né hry „geocaching“. V podstatě
spíš bonus. Geocaching má i vý-
zásadní význam pro hru geo-
mála 50 vyznavačů geocachingu
se jedná o turistickou, navigační
chovný efekt. Rodiče určitě ví, jak
caching. Během jediného dne
(většina jich přijela ze středních
a trochu i internetovou hru. Spo-
je někdy těžké vytáhnout ratolesti
navštívilo Nebílovy zhruba 1200
Čech), starostové a místostaros-
čívá v tom, že někdo na neznámé
na výlet. Hrady, zámky, rozhledny
turistů z celé ČR, ale i z Německa,
tové Nebílov a Netunic. Na závěr
místo ukryje schránku, které se
a muzea v okolí se časem vyčer-
Slovenska, Ruska, Maďarska, Pol-
bych chtěl poděkovat všem or-
v angličtině říká cache (čtěte
pají a z procházky na kopec dítě
ska, Velké Británie, Irska, Itálie, Ra-
ganizátorům setkání za naprosto
„keš“). Na internetu zveřejní její
nebude zrovna nadšené. Ale jen
kouska či Švýcarska. Výstava byla
jedinečnou a fenomenální propa-
souřadnice a různé doplňující
do doby, než zjistí, že tam může
doprovázena celou řadou kultur-
gaci obce Nebílovy, místnímu SDH
informace. Ostatní potom tuto
najít poklad. Po nalezení si z keše
ních akcí jak na zámku, tak v are-
za vzornou organizaci parkování
schránku pomocí navigačních
vybere hračku, za kterou vloží
álu pode vsí. Celá akce proběhla
účastníků a všem dalším občanům
přístrojů (GPS) hledají. Při nalezení
do schránky nějakou vlastní. Jen
s podporou obcí Nebílovy a Netu-
Nebílov a Netunic, kteří se něja-
se zapíšou do sešitku ve schránce,
pro představu: v nejbližším okolí
nice. Organizátoři strávili přípra-
kým způsobem podíleli na zdár-
případně si vyberou něco z ob-
Nebílov se nachází 19 keší a další
vami téměř celý rok, akci samotné
ném průběhu akce.
sahu a výměnou do keše vloží
postupně vznikají. Vyznavači hry
předcházely i dva jedinečné pro-
-Luboš Zelený -
tých hub rostla v okolí Nebílov
ci. Nejbližší lokalita je v Českém
Místní strašidlo - „mužíček“
Ví te ž e i my m á me v l ast ní st rašidl o?
Možná to ještě nevíte, ale pát-
lem nebyl. V dalších číslech Vám
ráním v místních kronikách se
přineseme ukázky z pověstí o
nám podařilo objevit místní rari-
tomto strašidlu. A pokud o něm
tu. Nejen že mají Nebílovy vlast-
víte i vy něco zajímavého, na-
ní jabloň, ale i vlastní strašidlo.
piště nám, rádi vaše informace
Údajně to byl „Mužíček“, vodník,
zveřejníme.
který rozhodně žádným lidumi-
- RED -
Růst hub
str. 4 |
smrtelně jedovatá muchomůrka
krasu. Žlučník, jak již jeho název
Není satan jako Satan
zelená (dvě lokality v Dubech),
vypovídá, je houba hořká, tudíž
Letošní letní houbařská sezóna
stejně jedovatá muchomůrka
nepoživatelná. Satan je za syrova
nebyla zdaleka tak vydařená jako
tygrovaná, ale i hřib žlučník (myl-
a nedovařený jedovatý, patří však
v minulých letech. Houby rostly
ně mnohými považovaný za hřib
mezi chráněné houby a sbírat se
ve větším množství zhruba 14
satan). Hřib žlučník (lidově hoř-
nesmí. Lidé si často satana ple-
dní, dominovaly zejména hřiby
čák) roste velmi hojně v jehlična-
tou i s hřibem kříštěm, který roste
smrkové, klouzky modřínové,
tých lesích na kyselém podkladu,
ve vyšších polohách pod smrky
suchohřiby, ale i muchomůrky
naproti tomu hřib satan je dosti
a liší se barvou rourek (citrónově
růžovky, lišky, bedly vysoké či
vzácný a najdeme jej v teplých
žluté) a výrazně hořkou dužninou.
nejrůznější holubinky. Z jedova-
oblastech pod listnáči na vápen-
- Luboš Zelený Nebílovyny
sad y , r e c e pt y , v ý stava hub , „ L A M P I O Ň Á K “
Slavnosti jablek na zámku v Nebílovech
vystřídalo během odpoledne přes
V neděli 25. září se na nádvoří
pení. Sušená jablíčka z naší nové
paní Květoňové a závěr odpo-
1200 litrů čerstvého moštu. Na zá-
zámku v Nebílovech konal již třetí
sušárny a jako novinku také je-
ledne zpestřil chrástecký lidový
věr děkujeme všem, kteří se podí-
ročník slavností jablek. Krásné ne-
jich smažnou podobu, která vůní
soubor. Jaké by to byly slavnosti
leli na organizaci a samozřejmě i
dělní počasí nás již ráno přesvěd-
skořice prostoupila celé nádvoří.
bez soutěže o nejlepší štrůdl. Pro
návštěvníkům, včetně těch z řad
čilo, že jestli se nám nic nepovede,
A podle dlouhé fronty snad i ná-
tento ročník se moderování sou-
nebílovských občanů. Doufám, že
tak počasí ano. Krátce po poledni
vštěvníkům chutnala. Odpole-
těže ujal ministr spravedlnosti Jiří
jste všichni odcházeli spokojeni,
začali nádvoří zaplňovat první ná-
dní program zahájil moderátor
Pospíšil a pořadí vítězů bylo ná-
a jestli se někde ojevila chyba, tak
vštěvníci, na které čekala jablíčka
Zdeněk Hůrka a hudební skupi-
sledující: bronz paní Hajšmanová
slibuji, že ji v dalším ročníku slav-
v různé podobě. Čerstvá, tekutá
na Duo Harmonie. Již tradičně
z Netunic, stříbro paní Šebková
ností zcela jistě napravíme.
sušená a i smažená. Pro dnešní
nám přišel zazpívat také dětský
z Nebílov a zlato Martina Zofáko-
ročník jsme připravili dvě překva-
soubor Lukaváček pod vedením
vá z Dolní Lukavice. Na nádvoří se
tisíc návštěvníků a vytočili jsme
- Jana Zikmundová -
Dožínková slavnost
Recepty
Dožínky byly vždy součástí ka-
v Horní Lukavici a datum 4. září
nom Jaroslav Terš. Lidové písně
ždé sklizně v dobách minulých.
2011. Areál se brzy zaplnil, stej-
dětského souboru Lukaváček
Hospodář tím děkoval čeládce
ně jako taneční parket po prv-
nás přenesly do podvečerních
za práci a oslavil sklizenou úro-
ních tónech dechové hudby
hodin, kdy nám program zpes-
du.Dnes obilí sklízejí moderní
Doubravanky.
si
třila hudební skupina Asfalt.
stroje a čeládku vystřídali kom-
pochutnávali na výborném gu-
Všichni se bavili a tančili a snad
bajnéři, traktoristé i další profe-
láši, grilovaném masu, koláčcích
byli i spokojeni. Poděkování
se, a hospodáře vystřídali vlast-
a samozřejmě i na pěnivém
patří panu Krsovi za skvělé zá-
níci půdy a akcionáři firmy. A ti
moku. A co nesmí chybět na do-
zemí a obsluhu. My jsme měli
všichni si zaslouží poděkování
žínkách, byl tradiční dožínkový
velkou radost z vaší návštěvy
Tra d i č n í a n g l i c ký
za jejich celoroční péči o půdu i
věnec, který z rukou dětí z dět-
a těšíme se na rok příští.
t r n kov ý l i ké r
rostliny. Pro uspořádání dožínek
ského souboru Lukaváček pře-
jsme zvolili známé koupaliště
vzal ing. Pavel Netrval a agro-
Návštěvníci
-Jana Zikmundová -
250 g
r zralých trnek
klidně přešlých mrazem,
„Lampioňák“
LUKRENA - praktické informace
150 gr cukru,
350 ml ginu, brandy nebo
vodky
„Lukrena a.s. oznamuje zahájení prodeje obilí pro vlastníky
pozemků, akcionáře a zaměstnance,v areálu sušky v Dolní Lu-
1. Trnky omyjeme a usuší-
kavici v sobotu 15. října 2011 od 8 do 11 hodin a ve středu
me, pak každou několikrát
12. října od 12 do 17 hodin. Současně bude probíhat i prodej
propíchneme vidličkou a
Jako každý rok se i letos
uskuteční lampiónový průvod obcí.
Bude se konat 5. 11. 2011.
Další informace budou
upřesněny, sledujte obecní
web a úřední desku obce.
-RED -
brambor. Brambory je nutno si předem objednat na telefonním
nasypeme do litrové lahve,
čísle 377 188 111.“
naplníme cca do poloviny
Výstava hub v Nebílovech
Ve dnech 28. a 29. 10. proběhne v Nebílovech výstava hub. Součástí bude
i houbařská poradna. Pro
bližší informace sledujte
web obce a úřední desku.
-RED -
Nebílovyny
2. Do každé láhve přidáme
Prodej jablek v sadu v Nebílovech
cukr a alkohol, vše těsně
Letošní prodej začal 5. října od 15 do 17 hodin. Následující
uzavřeme
prodeje budou vždy ve středu od 15 do 17 hodin a v sobotu
3. dva až čtyři týdny protře-
od 9 do 11 hodin. Informace na vebových stránkách společ-
páváme min. 2x denně
nosti Lukrena a.s. a tel.: 737 260 025. K prodeji budou jak jabl-
4. Poté dostane likér sytě
ka tak hrušky, mošt a sušená jablíčka.
červenou barvu.
5. Scedíme, nejlépe přes
Farmářské trhy v Plzni
pláténko. Nyní by se měl
V podzimních dnech pokračují farmářské trhy v Mlýnské strou-
nechat, pro lepší chuť, ještě
ze v Plzni v Pallově ulici. Říjnové termíny jsou 1., 15., 29. října.
cca půl roku až rok zrát,
Rádi vás u našeho stánku přivítáme.
avšak můžeme ho pít už
-Jana Zikmundová -
po 2 měsících
- VB str. 5 |
U sn e s e n í zastup i t e l stva , stav í s i sta r osta d ě zské hř i š t ě , čov , úz e mn í p l á n
Vybavení pro hasiče v obcích
Mikroregionu Radyně
Dětské hřiště
Územní plán
Nebílovy chtějí zažádat v nad-
Staví si ho starosta pro sebe?
Nový územní plán
Mikroregion Radyně v roce 2011 I do budoucna má Mikroregion
blémy. Vybavení nakoupenému
získal pro své obce další dotaci Radyně v plánu dále pomáhat
v roce 2009, které je sice kvalitní
ve výši 250 000,- Kč na nákup svým obcím, ať již přímo, tedy
a hezké, chyběl platný bezpečnost-
vybavení pro jednotky sboru formou vlastních projektů, nebo
ní certifikát. Z pohledu státu tak
V září letošního roku bylo
zastupitelstvem obce schváleno pořízení nového územního plánu. Aktuálně intenzivně pracujeme na úvodní
fázi územního plánu, tzn. na Doplňujících
průzkumech
a rozborech, které budou
podkladem další fáze Zadání. Sledujte průběžně úřední
desku, kde budete informováni o dalších postupech.
dobrovolných hasičů v ob- pomocí poradenství se získává-
nejde o dětské hřiště, a proto ho
Oznámení firmy
cích Mikroregionu Radyně. ním dotací z českých i evropských
nelze za dotační peníze dokončit.
Sladký&Partners
Finanční podpora byla přidělena zdrojů.
Stavbu hřiště navíc zkompliko-
mikroregionu v rámci Programu
valo, že v původně plánovaném
Vážení občané, ve spolupráci
se zástupci obce bychom Vás
z pozice zpracovatelů nového územního plánu, jehož
pořízení Zastupitelstvo obce
schválilo, rádi vyzvali k podání žádostí o zahrnutí Vašich
záměrů do územního plánu.
Uvítáme i další podněty a představy týkající se rozvoje Vaší
obce.
Žádost je možné podat
do 27.10.2011 na obecním
úřadu.
V žádosti, prosím, uveďte
své jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon (email),
č. parcelního pozemku a předmět nebo účel požadovaného záměru.
Ideální je doplnit žádost
o schematický zákres Vašeho
záměru do mapy.
Upozorňujeme všechny žadatele, že obec může požadovat
příspěvek za zahrnutí záměru do územního plánu. Jeho
konkétní výše bude stanovena individuálně, po dohodě
se Zastupitelstvem obce.
Děkujeme Vám předem za
spolupráci.
Kolektiv Projekční kanceláře
Ing. arch. Petr Sladký
Kontakt: Veronika Erlebachová,
[email protected]
cházejícím roce o státní dotaci
na výstavbu dětského hřiště. To
by mělo řešit nedostatek ploch
pro vyžití dětí v obci.
Hřiště v obci chtělo postavit už
předchozí
zastupitelstvo,
ale
od počátku záměr provázely pro-
stabilizace a obnovy Plzeň-
Lenka Šrámková, za Mikroregion
místě se ještě musí vybudovat
ského kraje 2011. Dotace tvoří
Radyně
nová kanalizační přípojka, a s tím
zhruba 60 % z ceny projektu, dru-
souvisí i rozsáhlé výkopové práce.
hou část peněz musí obce uhradit Tento projekt byl zrealizován za
Aby již vyrobené vybavení nele-
ze svého. O zapojení do projektu finanční podpory Plzeňského kra-
želo dva roky ve skladu, rozhod-
byl nečekaně velký zájem, a tak je v rámci Programu stabilizace
lo vedení obce o jeho instalaci
si jednotky SDH v devíti obcích a obnovy venkova 2011
v horní části obce, kde bude sloužit
Mikroregionu Radyně pořídí nové
nejen dětem z této části Nebílov,
vybavení, např. čerpadla na vodu, Pozn. redakce:
i náv-štěvníkům zámku.
elektrocentrály,
radiostanice, Hasiči z Nebílov dostanou z výše
Za peníze z požadované dotace by
žebříky, detektor plynů a mnoho zmiňované dotace zásahové ha-
pak mělo v původně plánované
dalších potřebných věcí za téměř dice typu B a C, proudnice typu
lokalitě vyrůst už za několik měsí-
450 000,- Kč.
C, elektrocentrálu, autobaterii
ců hřiště nové. To již bude splňo-
do PS12, záchytné lano a duální
vat veškerá potřebná kritéria, jak
svítilny.
z hlediska státní administrativy,
tak především bezpečnosti dětí.
Čov - jak to vypadá
Jak všichni jistě víte, nebo ales-
ku svého volebního období vy-
areálu k ČOV dochází k usazování
poň tušíte, současný stav biolo-
pracovat projekt na rekonstrukci
hrubých částic, písku a dalších
gické ČOV není zrovna optimální.
hrubého předčištění ČOV, bez
nečistot. Chystaná rekonstruk-
Vinou chybně realizovaného pro-
kterého nebude nikdy pracovat
ce hrubého předčištění by měla
jektu stojí v Nebílovech atypická
v Nebílovech žádná čistírna. Sou-
všechny tyto problémy odstranit.
biologická ČOV, která nedokáže
částí rekonstrukce jsou strojně
Výhledově se počítá s navazu-
účinně čistit přiváděné odpadní
a ručně stíratelné česle, lapač a
jícím kalovým hospodářstvím.
vody. Dnes již těžko dokážeme
pračka písku, přečerpávací nádrž
Nyní je projekt předložen staveb-
vyřešit, kdo je za současný stav
a nový bezpečnostní obtok ČOV.
nímu úřadu v Přešticích, který
zodpovědný, zda předchozí ve-
Současný stav hrubého předčiš-
bude vydávat územní souhlas s
dení obce či dodavatel čistírny
tění je katastrofální, hrubé česle
umístěním stavby, následně vo-
a její technologie. Dle našeho
nefungují, obtok kapacitně nestí-
doprávní úřad vydá stavební po-
názoru byly chyby na obou stra-
há zejména v deštivém období,
volení. Zahájeno je rovněž výbě-
nách. Je zbytečné plakat na roz-
což má za následek vyplavení ak-
rové řízení na dodavatele stavby,
litým mlékem, musíme se po-
tivního kalu. Díky špatnému spá-
osloveny byly firmy Swietelsky,
sunout o krok kupředu. Minulé
du (místy i protispádu) v kanali-
Streicher, Green Kavo a Stavas.
vedení obce stihlo ještě na sklon-
začním vedení od sportovního
str. 6 |
- RED -
- RED Nebílovyny
z á m e k , i nz e r c e , da l Š í i nfo r ma c e
O zámku
V loňském roce se podařilo
doslova protlačit investiční
záměr obnovy všemi patry
státní správy a výsledkem
jsou zajištěné finanční prostředky v objemu necelých 6
mil.Kč, ze kterých má být sanována zejména a především
zašlá sláva tanečního sálu.
15. 9. 2011 tak byl předán
taneční sál zámku dodavatelské firmě, která by zde měla
do konce roku 2013 provést kompletní restaurování
nástěnných a nástropních
maleb. Na tento okamžik če-
kalo několik generací obdivovatelů unikátní výmalby už
od dvacátých let 20. století.
Nebílovská nástěnná a nástropní malba je ve svém
námětu a především rozsahu zcela unikátní záležitostí
na území České republiky.
Jejím autorem byl Antonín
Tuvora, rodák z Mnichova
Hradiště, malíř činný v czerninských službách /Kozel,
Šťáhlavy, palác na Malé
Straně a zejména Nebílovy/.
Námětem celé výmalby je
příroda, fantaskní krajina s cizokrajnou vegetací a faunou,
doplněná o antické ruiny
portálů, mostů, akvaduktů,
pylonů, průhledy na ostrovy
s orientální architekturou,
dekorační předměty, voliéry,
sochy atd... Velmi krásnou
složkou barevné kompozice
jsou desítky velkých motýlů,
Malá sběrná nádoba
Pracovní příležitosti
Řádková inzerce
Začala obnova maleb v tanečním sále
Obecní úřad Nebílovy
• Prodám dětskou postýlku PALI-
poptává tyto pozice:
Perfektní stav - více na tel. níže
po kmenech šplhající opice,
pávi a další živočichové. Malba je datována léty 1789-91.
Svého předchůdce má výmalba ve vídeňských císařských apartmánech schönbrunnských a hofburgských.
Zde pracoval Tuvora kolem
roku 1775 pod vedením malíře Wencla Bergla při svých
studiích na Akademii. Soudě
podle stavu rakouských maleb si Vídeňáci svých památek
považovali ale pohříchu více
než Češi. Teď máme možnost
se alespoň na poli kultury
a kulturnosti posunout v myšlení a přehodnotit svůj vztah
k hodnotám. Věřme, že se
restaurátorům jejich náročné dílo podaří, a že se zase
o krok přiblížíme civilizovanému světu.
Kominík
- Milan Fiala -
• Prodáme vysokou dětskou žid-
V průběhu prázdnin byla
do vstupních prostor OÚ Nebílovy
instalována malá sběrná nádoba
od společnosti Ekolamp na vysloužilé úsporné kompaktní zářivky a
výbojky. Ve Vašich schránkách jste
mohli nalézt informační letáček,
který názorně vysvětloval, co
do nádoby patří a co ne. Do nádoby
patří úsporné kompaktní zářivky,
výbojky, lineární (trubicové) zářivky
do délky 40 cm a světelné zdroje
s LED diodami. Uvedené světelné
zdroje obsahují stopové množství
rtuti. Do nádoby nepatří klasické
žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky a lineární (trubicové) zářivky v délce nad 40 cm.
- RED -
str. 7 |
1) Obsluha ČOV
ličku k jídelnímu stolu z masivu
2) Výroba palivového dřeva pro
v dobrém stavu
potřeby občanů (nutná vlast-
výrobce IKEA - 400 Kč
V měsíci říjnu navštíví
ní výbava)
tel.: 775 337 626
naši obec kominík. Pokud
budete mít zájem o jeho
Více informací na OÚ
Zde je místo pro vaši inzerci, po-
služby, nahlaste tuto sku-
Prodej pozemků
kud chcete něco prodat či koupit,
tečnost do 14.10. na OÚ,
obraťte se na nás, viz. redakce.
zajistíme hromadnou ob-
Obec Nebílovy prodává staveb-
Není určeno pro podnikatelskou
jednávku.
ní parcely, informace na obec-
a jakkoliv výdělečnou inzerci.
ním úřadě.
Určeno pouze pro občany Nebílov.
Schránka
Redakce
V nejbližších dnech bude
Pokud máte i Vy nějaký zajímavý nápad na článek či sami něco píše-
na budově OÚ instalována
te, neváhejte a ozvěte se redakční radě, rádi Váš článek zveřejníme.
schránka, do které budete
Redakce: Václav Bodrov - šéfredaktor, články: Luboš Zelený, Leoš Zik-
moci vhazovat Vaše připomín-
mund, Ladislav Podracký (novinář, PR manager), Jana Zikmundová,
ky, dotazy či náměty týkající
Milan Fiala, Lenka Šrámková. Neoznačené články - RED -
se života naší obce. Nebojte se
Foto: fotobanka g2 studio, Václav Bodrov, Luboš Zelený, archiv.
s námi komunikovat, potřebu-
Chyby vyhrazeny - dělal jsem to po nocích:)
jeme Vás a Vaše názory!
Nebílovyny
fotoh á danka , kř í žovka
Znáte Nebílovy?
Fotohádanka
Připravili jsme pro vás fotohádanku, která se bude objevovat v každém dalším čísle.
Tak můžete hádat, a ti, kteří
1
2
3
4
neuhodnou, si mohou vyluštit tajenku, kde najdou správnou odpověď.
- RED -
5
6
7
8
9
Vodorovně:
1. P rostředek na lepení -opak dobra směna slov.
2. p řiměřené - hl.hrdinka filmu „at žijí
duchové“
3. R etarda-legrace-angl.šlechtický titul-židovská svatá kniha
4. M
ládě tažného zvířete-Národní kontrolní úřad-čín.ženské jméno-stát na
Blízkém východě-vzduch-předložka
5. B ratr Kaina - pomůcka pro svícení
(otevřený oheň)-Národní muzeum-předložka
6. U kazovací zájmeno-mořský pták-cizokrajný strom-spojka-egyptský bůh(průvodce mrtvých)
7. Ž en.jméno-AUDI-člověk trpící poruchou
učení(psaní)-pivo limo, pívo
8. Z kr.žen. jména - bratr Čecha-pouzdro
na šípy
9. O tázka při sázce-druh budhismu-obecní
uřad-umístění míče do branky-žen.
orgán-angl. zkratka založení
10. Z dánlivé (protiklad absolutního)-přesně, jenom- prodejna pro kutily
11. D ýchací ústrojí-uk. zájmeno-člověk
zříkající se světských radostí-Legislativní rada vlády
12. H
oněna-záporka-homo Homolka-žádná
13. D řívější SPZ Ostravy-pospojovaná
z různých prvků-těžké strojírenství-násep
10
11
12
13
14
14. a kvarijní rybička-klimatizace-mechanické zařízení chránící měřící systém-ukazovacá zájmeno
Svisle:
1. Značka sport.oblečení(s krokodýlem) Seveřan -oplocení
2. muž. jméno - druh židle-láska angl.
3. vzácný předmět uvnitř schránky-obtékat
4. ruský přítok-likvidace škůdců-název
hlásky
5. tucet-jízdenka do letadla
6. silná emoce-ráj-4.p. jihoevropana
7. zdrobnělina Otruby slov.-obyvatel
ústavu
8. odborník-potící místnost-lepenka
9. sladkovodní ryby-noha angl., patřící
královi zvířat - psí rasa
10. O lda dom. - cvok - cenný papír
11. z ápor - druh papouška - popovídání
hov. - počítačová tomografie
12. n eobutá - citoslovce psa-lekarna
13. A nna dom.-vlákno-čištěná v pračce-římská 100
14. p říslušník strany ostravsky-Přemysl-něm.jméno
15. č ást lesa bez stromů-chuť něm. -filc
16. p řes normu-fr.člen - chem. prvek PB
17. N
árodní knihovna-přemýšlení-název
souhlásky-řasinka
18. k ancelářská zkratka-programovací
jazyk-řádná, slušná- římská 50
15
16
17
18
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
2
str. 8 |
5
Nebílovyny
14

Podobné dokumenty

18.2 P+R text _ Layout

18.2 P+R text _ Layout První zmínka o existenci osady ležící 4 km jihozápadně od města Stod pochází z roku 1248, kdy ji král Václav I. daroval ženskému premonstrátskému klášteru v Chotěšově. Od 15.století byly Střelice č...

Více

Q7-30-NODS/E

Q7-30-NODS/E životnost ohřívačů a reklamace způsobené tímto jevem nemohou být firmou Quantum uznány za oprávněné. Jsou způsobeny instalací ohřívače v místě výskytu bludných proudů, které jsou z okolí přiváděny ...

Více

říjen 2012 - BB Centrum

říjen 2012 - BB Centrum a prádelně Net Industry, otevřena sběrna obuvi. Dále, pokud je to možné, snažíme se plnit přání našich nájemců, takže s provozovateli restaurací, které by si nájemci přáli, jednáme. V současné době...

Více

Ke stažení zde

Ke stažení zde když říjen příliš cestování nepřeje, my Karlovaráci máme štěstí – s Karlovarským týdnem přicestuje téměř celý svět k nám, tak neváhejme a zaskočme se na něj podívat. Další říjnový týden pak bude pa...

Více

Listopad - Časopis Život v Kristu

Listopad - Časopis Život v Kristu totiž schopna sloužit sama sobě: všichni řečníci, i ti, kteří mají semináře, jsou na vysoké úrovni profesionálně i duchovně. Cestující evangelista Michael Livengood byl správným kořením pro naši ko...

Více