NERVOVÝ SYSTÉM

Transkript

NERVOVÝ SYSTÉM
NERVOVÝ SYSTÉM
1. Centrální obrna
2. Periferní obrna
3. Poruchy nervosvalového přenosu a svalů,
EMG
4. Poruchy somatosenzitivního čití, bolest
5. Poruchy myelinizace
6. Poruchy funkce bazálních ganglií
7. Poruchy funkce mozečku
8. Schizofrenie, poruchy nálad, syndrom
demence, Alzheimerova choroba
9. Poruchy průtoku krve mozkem
10. Syndrom nitrolební hypertenze a hypotenze
11. Mozkový edém, HEB a její poruchy
12. Mozková traumata
13. Poruchy spánku a vědomí
14. Epilepsie a epileptické záchvaty
1. Centrální obrna
Centrální obrna (spastická)
příčiny
lokalizace lézí
klinický obraz
pyramidová dráha
svalová hypertonie
spasticita x rigidita
paréza, plegie
hyperreflexie
přítomnost patologických reflexů (Babinský)
Míšní šok
stádia
pseudochabá obrna
2. Periferní obrna
Periferní obrna (chabá)
příčiny
lokalizace lézí
klinický obraz
hypotonie a atrofie svalů
hyporeflexie, areflexie
fascikulace, fibrilace
zánikové příznaky
Neuronopatie
Radikulopatie
Neuropatie
úplné x částečné přerušení nervu
reinervace
3. Poruchy nervosvalového přenosu a svalů,
EMG
Poruchy nervosvalového přenosu:
presynaptické
poruchy funkce cholinesterázy
postsynaptické
příklady látek a mechanizmus jejich působení
Myastenie
Myopatie
Svalová dystrofie (Duschenova, Beckerova)
Vrozené myopatie
Metabolické myopatie
Myozitidy
Poranění svalů
EMG
integrita nervů, nervosvalového přenosu, svalů
elektrody intramuskulární
povrchové
jednotkový potenciál - analýza aktivity motorické jednotky
neuropatie
nervosvalový přenos
myotonie
myopatie – hypertrofie
atrofie
reinervace
4. Poruchy somatosenzitivního čití, bolest
Poruchy čití
anestézie
hypestézie
hyperestézie
dysestézi
parestézie
diskriminace čití
disociace čití
Neuropatie
Kořenové syndromy
Syndromy míšních provazců (sy zadních provazců, anterolaterální)
Subkortikální syndromy
Kortikální syndromy
Bolest
typy bolesti
receptory, mechanismy nocicepce
primární aferentní vlákna
míšní dráhy
centrální senzitizace
viscerální bolest
přenesená bolest
principy terapie bolesti
5. Poruchy myelinizace
Demyelinizační a dysmyelinizační poruchy
Zpomalení šíření AP - desynchronizace vedení
Neúplná izolace nervových vláken - šíření AP s dekrementem - přeskakování AP
Omezení mechanické ochrany
centrální a periferní demyelinizace
příčiny
Akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (Guillain-Barré)
Diabetická neuropatie
Sclerosis multiplex
patogeneze (plaky)
klinický obraz (ataky, remise, retrobulbární neuritis)
diagnostika
6. Poruchy funkce bazálních ganglií
Schéma zapojení bazálních ganglií do aktivace motorické kůry
změny v tvorbě mediátorů
Hypokinetický syndrom (hypertonický)
Parkinsonova choroba (akineze, rigidita, třes)
Hyperkinetické syndromy (hypotonické)
Huntingtonova chorea
Chorea minor Sydenhami
Hemibalismus
Atetóza
možnosti léčby
7. Poruchy funkce mozečku
ataxie: porucha stoje, chůze a zachovávání rovnováhy
asynergie: koordinace vzdálených svalových skupin
dysmetrie: stíhání cíle
adiadochokineza: alternující pohyby
intenční třes
hypotonie svalů (pasivita)
Syndrom paleocerebelární (centrálně):
svaly axiální a proximální končetinové
stoj
chůze
rovnováha
asynergie
Syndrom neocerebelární (laterálně):
svaly končetin
dysmetrie
makrografie
adiadochokineza
dysartrie
nystagmus
hypotonie
8. Schizofrenie, poruchy nálad, syndrom
demence, Alzheimerova choroba
Schizofrenie: morfologický nález
poruchy metabolismu neurotransmiterů (serotonin, dopamin,
katecholaminy)
Pozitivní příznaky:
halucinace (porucha vnímání)
bludy (porucha obsahu myšlení)
poruchy chování
inkoherence myšlení (porucha struktury myšlení)
raptus
Negativní příznaky:
stupor
katalepsi
stereotypie
apatie
Poruchy nálad: patologická nálada
změna bez podnětu
trvání
časné probuzení, ranní pessima, sebevražedné sklony
neurotransmitery (katecholaminy, serotonin, GABA)
Unipolární porucha – deprese (endogenní, reaktivní)
Bipolární porucha – střídání fáze manické a depresivní
Anxieta (patol. úzkost, která není založena na reálném nebezpečí)
Panická ataka (není vázána na jasnou příčinu)
Generalizovaná úzkost
Demence – déletrvající nově vzniklé postižení více kognitivních funkcí spojené
s narušením běžných aktivit
podskupiny: degenerativní, vaskulární, ostatní vzácné
Demence s Lewyho tělísky, Parkinsonova nemoc s demencí - typické znaky
Frontotemporální demence - typické znaky
Alzheimerova choroba
sporadický x familiární výskyt
patogeneze (vznik β amyloidu, patologický τ protein)
diagnostika (rutinní a speciální vyšetření)
příznaky
principy léčby
9. Poruchy průtoku krve mozkem
celkové x lokální
CPP = MAP - ICP
snížený perfúzní tlak
zvýšený odpor
porušení cévní stěny
autoregulace (normotonik x hypertonik)
stav nouzové perfúze, práh ischemického polostínu
terapeutické okno
metabolická regulace
Následky: ischémie mozkové tkáně – zhoršení edému
Klinicky:
Hypoxicko – ischemické encefalopatie
TIA – tranzitorní ischemická ataka
RIND – reverzibilní ischemický neuronální deficit
dokončený iktus (mozkový infarkt) - základní typy
topická diagnóza
Principy léčby:
10. Syndrom nitrolební hypertenze a hypotenze
Monroe-Kellie doktrina: V konst. = V mozku + V krve + V likvoru
CPP = MAP – ICP
Tlakově-objemová křivka
Nitrolební hypertenze (kompenzovaná x dekompenzovaná)
Příčiny:
1) nitrolební expanze (úrazové, nádorové)
2) edém mozku
3) hemodynamické zduření mozku (vazodilatace)
4) akumulace likvoru (zvýšená sekrece, snížená resorpce)
Příznaky:
- trias
- spavost, poruchy paměti
- závratě
- ložiskové příznaky
- bradykardie
- konusy – okcipitální, temporální
- hydrocefalus bez hypertenze u dětí
Terapie:
- chirurgická
- hyperventilace
- osmoterapie (neporušená HEB)
- diuretika
- hypotermie
- polohování
Nitrolební hypotenze
Příčiny:
Změny likvoru
Příznaky:
Obdobné jako u intrakraniální hypertenze x zlepšuje se vleže
11. Mozkový edém, HEB a její poruchy
Edém mozku
– akumulace vody v mozku – zvětšení mozkového objemu – v důsledku tlakověobjemové křivky zvýšení nitrolebního tlaku
Klasifikace:
1) vazogenní
2) cytotoxický
3) osmotický
4) hydrostatický
5) ischemický (kombinace vazogenního a cytotoxického)
Příznaky: schodné s nitrolební hypertenzí
HEB
prostup pro CO2, O2 a vodu
ostatní – závislost na velikosti molekuly a rozpustnosti tucích
paraventrikulární orgány
různá prostupnost pro léky (ATB, dopamin)
vývoj v průběhu života (novorozenci)
ozáření
zvýšení systémového tlaku
změny osmolality ECT (otrava vodou)
12. Mozková traumata
Komoce (otřes mozku)
Kontuze (pohmoždění)
Kraniocerebrální trauma: lehké, středně těžké, těžké
příčiny, rizikové faktory
symptomy
morfologické změny
fokální x difúzní poškození
otevřené x zavřené
reversibilita
následky
poruchy vědomí
posttraumatická amnézie
lucidní interval
subdurální hematom
subarachnoidální krvácení
13. Poruchy spánku a vědomí
Spánek – fyziologická změna vědomí
Thalamokortikální synchronizační okruh (desynchronizace, blokáda  rytmu)
Fáze spánku: REM
nonREM
Kvantitativní poruchy
Insomnie (hyposomnie)
Hypersomnie
Pickwickův syndrom
Narkolepsie (nonREM i REM)
Spánková deprivace, mikrospánek
Kvalitativní
Somnambulismus (nonREM)
Spánková opilost
Spánková obrna
Moria (noční můra, REM)
Pavor nocturnus (noční děs, nonREM)
Syndrom spánkové apnoe (centrální, obstruktivní, smíšená)
Spánkové laboratoře – komplexní vyšetření poruch
Polysomnografie, snímání
- proudění vzduchu nosem a ústy
- pohyby hrudníku a břicha
- intenzity chrápání
- saturace Hb kyslíkem
- EKG
- EOG
- EMG
- EEG
Vědomí: -
percepce
vyhodnocení
paměťová stopa
reakce
Řízení úrovně bdělosti – ARAS – nespecifický aferentní systém
Příčiny poruch:
Třídění:
1) kvantitavní (Glasgow coma scale)
2) kvalitativní
14. Epilepsie a epileptické záchvaty, EEG
Epilepsie: skupina syndromů
Symptomy: -
motorické
senzorické
vegetativní
poruchy chování
poruchy vědomí
poruchy EEG
Klasifikace: 1) Parciální
a) jednoduché
b) komplexní
c) sekundárně generalizované
2) Generalizované
a) konvulzivní
b) absence
aura
epileptický agregát: epileptické ohnisko + pohotovost + podnět
příčiny zvýšené dráždivosti neuronu
inhibiční lem
sekundární generalizace
sekundární ohnisko
Status epilepticus
Typický záznam hrot-vlna u generalizovaného (ve všech svodech) záchvatu typu
absence

Podobné dokumenty

Nádorové onemocnění páteře (12/2015, 1917kB)

Nádorové onemocnění páteře (12/2015, 1917kB)  45% intradurální (téměř výlučně primární nádory, ve více než 90% benigní povahy) • 2/3 extramedulární • 1/3 intramedulární Metastatické nádory se intradurálně vyskytují vzácně, naopak v extradurá...

Více

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze CBF = CPP/CVR Norma 40-50 ml/min na 100 g mozkové tkáně Práh pro ireverzibilní ischemické poškození mozkových buněk je 18-20 ml/min na 100 g mozkové tkáně

Více

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze Nitrolební hypertenze Základní pojmy, příčiny, traumata vedoucí k ní a příznaky: jsou probrány v předchozí otázce. Paréza - neúplná obrna Plegie - úplná obrna Porucy citlivosti: - Hyperestezie - zv...

Více

Jiří Konrád: Kde již nelze léčit - kazuistiky Creutzfeldt

Jiří Konrád: Kde již nelze léčit - kazuistiky Creutzfeldt přetížený v práci. Hůře hledal slova, roztržitý, později se neorientoval v dokumentech. Začátkem ledna 1997 nesouvislý slovní projev, nedokázal se podepsat. • V lednu 97 pro bolesti hlavy a poruchy...

Více

Čím může překvapit zapomínání a špatná chůze

Čím může překvapit zapomínání a špatná chůze a dysartrií. Na končetinách jsou výrazné parkinsonské projevy akineto-rigidní bez tremoru, více na dolních končetinách. V Mingazzinim je přítomna instabilita více vlevo, ataxie s levostrannou převa...

Více

1.7.2. Tlumené kmity

1.7.2. Tlumené kmity energii kinetickou a celková energie, jež je rovna jejich součtu, je konstantní. Amplituda takových kmitů je neměnná. Ve skutečnosti se část energie u všech mechanických pohybů přeměňuje vlivem tře...

Více

Dyskinetické syndromy dětského věku

Dyskinetické syndromy dětského věku ci. Dystonickou aktivitou jsou postiÏeny krãní svaly v rÛzné distribuci, ãímÏ dochází k rozliãnému dystonickému postavení hlavy od nûhoÏ se odvíjí i klasifikace cervikálních dystonií (torticollis, ...

Více

první linie 1_2012

první linie 1_2012 cefalosporiny 2. generace, u  alergiků makrolidy. Při zubních afekcích je nutno přihlédnout k faktu, že častým vyvolavatelem je anaerobní bakterie běžně přítomná v dutině ústní. Své místo zde mají ...

Více

SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE 1. AKUTNÍ, PAROXYSMÁLNÍ A

SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE 1. AKUTNÍ, PAROXYSMÁLNÍ A o vycházejí z části mozkové kůry jedné z hemisfér – jejich příznaky mohou být rozmanité a odpovídají místu vzniku a/nebo šíření epileptické aktivity o jsou vždy sekundární etiologie! o záchvaty par...

Více