číslo 7/2016

Komentáře

Transkript

číslo 7/2016
Milí farníci,
rád bych vám nabídl odpověď MUDr.
Alexandry
Havlicové,
z Křesťanské
poradny Plzeň, na téma „Rodinná
dovolená“.
Rodinná dovolená může být velmi
příjemným obdobím, plným odpočinku
a radostných zážitků. Pokud se na ni
ovšem dobře připravíme! Už samotná
změna každodenního zaběhlého režimu
totiž znamená něco zcela mimořádného.
Otec rodiny není v práci. Má zajisté čas
podle svých možností a schopností přispět
k hladkému průběhu společně strávených
chvil.
Mnoho mužů má dar plánovat zábavné
a smysluplné aktivity, a navíc se prakticky
podílet na jejich uskutečnění. Tatínkové
se stávají hybnou silou prázdninových
výletních a cestovatelských projektů.
O ženách je zase známo, že jsou díky
smyslu pro detail obvykle schopné věnovat pozornost několika věcem najednou.
Problémy ale nastávají tam, kde partneři
nedokážou svých předností využít nebo
prosazují své zájmy na úkor toho
druhého.
Od společné dovolené si členové rodiny
často slibují odlišné zážitky, a proto by
měli o svých přáních všichni zavčas
hovořit. Cílem dovolené není zruinovat
rodinnou pokladnu a neznamená to ani,
že se rodiče nechají manipulovat někdy až
nereálnými přáními dětí.
Pokud je žena celoročním každodenním
shonem unavená, neměla by to před
rodinou skrývat. Naopak je dobré, aby
svá očekávání a potřeby ostatním klidně,
věcně a otevřeně sdělila. Pokud žije
s představou, že musí vystupovat v roli
univerzální rodinné služky, vyvařovat
všem jejich oblíbená jídla a být neupravená, napůl zhroucená a napjatě kontrolující, zda jsou dětičky a manžel
spokojeni, navíc marně čekající na uznání
své práce, je sama strůjkyní své zkázy.
Děti můžeme poměrně brzy, někdy už
i v předškolním věku, pověřovat všelijakými úkoly, úměrnými jejich věku a
chápání. O prázdninách to u ratolestí
školního věku platí dvojnásob! Některé
činnosti, které nedělaly během školního
roku, jsou pro ně i zajímavou zábavou
a přispějí k rozvoji jejich schopností
a samostatnosti. Požádat manžela o
konkrétní pomoc v konkrétní situaci je
užitečnější než pak adresovat na jeho
hlavu déšť pro něj nepochopitelných
výčitek.
Součástí dobrých příprav na dovolenou
je taktéž účelné plánování. Pokud
zůstáváme doma, je třeba vědět, co
budeme který den podnikat. Určitě není
nutné, abychom byli čtyřiadvacet hodin
spolu. Zatímco si například táta s dětmi
vyjde na procházku nebo za sportem,
maminka získá prostor k odpočinku dle
libosti. Starší děti pomohou s úklidem
nebo přípravou oběda či večeře, což pro
ně může být i zábavné.
Jestliže rodina někam společně cestuje,
každý její člen by měl mít připravený
seznam všech věcí, které bude potřebovat.
Podle něj pak sám balí své zavazadlo
a nese za něj po dobu cestování vlastní
odpovědnost! Dobré je a čas ušetří,
pokud se balení na cestu učí hodně malé
děti za asistence starších sourozenců
a maminka je nakonec jen zkontroluje.
A ještě jedna rada na závěr: celá rodina
si moc užije, když některý večer zůstanou
rozhlas i televize vypnuté a všichni si
zahrají nějakou hru.
24. července budeme po nedělních
mších svatých ve farnostech Klokoty
a Dražice (Meziříčí) na přímluvu
sv. Kryštofa žehnat vaše dopravní
prostředky: auta, motorky, kola,
koloběžky atd.
Přeji vám pokojný letní čas. Zároveň
připomínám, že v našem farním „Klokočtení“, pokračujeme tento měsíc knihou
od Hanse Buoba – Cesta obrácení
(„Následovat Ježíše znamená být ochotný
vydat se na cestu. Je to protiklad
pohodlného sezení za pecí. Následování
je vždy pohybem k novým břehům…“ –
z úvodu autora).
za oblátskou komunitu
+ P. Jiří Můčka, OMI
************************************************************************
OMI setkání s o.Jensem
Na červnové setkání se za klokotskou
skupinou asociovaných přijel podívat otec
Jens, oblát za nás zodpovědný na provinční úrovni. Začali jsme neformální a
příjemnou část setkání už v pátek večer v
restauraci U Dvou koček. Bohužel ještě
není restaurací oblátskou jako hünfeldská
možnost občerstvení U Medvěda, ale měli
jsme díky tomu možnost vidět se s obyvateli Tábora. Těch bylo v centru
požehnaně. A tak mohl otec Mariusz
neplánovaně předvést „obláta v akci“,
když se zvedl od večeře, aby mohl dát
prostor pro duchovní rozhovor jedné
návštěvnici restaurace. My jsme mu
nekřesťansky večeři snědli, protože za hodinu by prostě vystydla ☺ a objednali
novou.
Sobotní setkání jsme, jako obvykle,
zahájili společnou modlitbou ranních
chval. Po ní proběhlo dobře známé sdílení
formou tzv. kolečka - každý se mohl
podělit o to, co od posledního setkání
prožil. Na přání o. Jense jsme ještě jednou
přečetli dopis o. provinciála a vyjadřovali
se k němu. Mši sv. celebrovali všichni
4 kněží - o. Jens, o. Martin, o. Jiří a
o. Mariusz. V kázání o. Jense mě zaujalo:
Tělo Kristovo je eucharistie i společenství
církve! Máme se stávat tím, koho
přijímáme. (sv. Augustin) Když získáš
přesvědčení, že Bůh je v Tobě, lze se
vydávat druhým. Důvěřuj Bohu a svěř se
Mu!!! Po dobrém obědě nás o. Jens
informoval o plánovaném vzniku nové
OMI komunity pro mladé ve Fuldě. Je to
německé město, kde je hodně škol a tím
i hodně mladých. Jejím cílem je spojit
mládež celé provincie. Komunitu
povedou o. Jens, o.Vlastimil a Karel Mec.
Bylo to pro mě požehnané setkání, škoda,
že nás nebylo víc.
Pavla S. a Hanka
Věčná oblace
V krátkém sledu za sebou
tu máme druhé věčné
sliby - nebo jak my,
obláti, říkáme: věčnou
oblaci - jednoho z našich mladých
spolubratří.
Po květnovém Karlovi přichází na řadu
říjnový Petr.
Oba dva se k misionářům oblátům dostali
v témže čase před šesti lety, oba dva
začali své komunitní dobrodružství společným pobytem v Kroměříži, oba dva
pak společně odjeli na první část formace
do německého Hünfeldu a oba dva se pak
vydali na další studia do Itálie. Tam se
poprvé jejich cesta rozdělila: Karel se stal
členem oblátské komunity našeho mezinárodního scholastikátu v Římě, zatímco
Petr zakotvil ve scholastikátu Středozemní provincie, která je v podstatě
scholastikátem evropským. A pro oba dva
se rok 2016 stal rokem důležitých
událostí.
Karel složil své věčné sliby v květnu
v Římě a Petr řekne navždy své "ano"
Bohu a jeho lidu 15. října v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Plasy
budou také Petrovým prvním působištěm.
P. Vlastimil.
Z kroniky Klokotské
600 let putování klokotského obrazu
P. Marie Klokotské
15. srpna 1836 byla v Klokotech nevídaná
slavnost ke 200. výročí návratu milostného obrazu Panny Marie do Klokot
po roce 1636. Za víření bubnů, v zajetí
květů a s účastí 15 000-16 000 účastníků,
i měšťanů táborských byl v tomto výročí
obraz sejmut a nesen slavnostně k Táboru
vyzdobenými branami. Byl postaven
na postranním oltáři, zatímco u hlavního
oltáře sloužil mši probošt P. Vojtěch
Benedikt Juhn z Jindřichova Hradce.
Obraz byl uctíván po celý oktáv.
V kronice je obsáhlá zpráva o dramatickém putování tohoto milostného obrazu
od dob husitských, kdy hrozilo jeho
zničení. „Když Táboři rozprášili lid
rožmberský a pozavírali zajaté do vězení,
slavili a hodovali.“ Mezitím před touto
hrozbou přenesl kostelník Dobeš se
stařenkou Voršilou, vděčnou za uzdravení
ze slepoty, v přestrojení žebráků tajně
obraz do kaple příběnické.
Po čase hledali Táboři obraz, aby ho zničili „vrazili i se strašným hlukem
do malšické plebánky a když pak ani
v Sudoměřicích obraz nenašli, zapálili
faru a faráře upálili.“ Když minula
nešťastná
doba
válek
husitských
(převzato z kroniky táborského kostela)
„a mír zase v Čechách byl sjednán a svatá
víra katolická se zase všude zavá-děla,“
byl tento obraz v roce 1636 opět přenesen
„do svatyně klokotské poblíž Tábora.“
Obraz putoval však opět v roce 1744,
tentokrát do krytu táborského děkanství,
když vtrhli Prušáci s vojevůd-cem králem
Bedřichem do Čech. Po vy-puzení
Prušáků byl opět slavnostně přenesen na
hlavní oltář. Radost lidu vyjadřuje píseň
z té doby: Raduj se, vesel se, celý světe,
jak pěkně Klokotská růže kvete. V roce
1997 byla vrácena na obraz i korunka
s drahokamy, která zmizela před 100 lety.
Při poutní slavnosti 19. srpna 2006 ji
znovu posvětil papežský nuncius
arcibiskup Diego Causero.
Dr. Rytíř
Noc kostelů na Klokotech
V pátek 10.6. proběhla na Klokotech již
tradiční akce Noc kostelů - akce, která
vznikla v roce 2001 v Německu a přes
Rakousko se rozšířila i do České
republiky. Tým dobrovolníků – a to nejen
farníků - připravil pro příchozí zajímavý
a bohatý program, kde si každý mohl
vskutku najít to své.
Ti, kteří chtěli poodhalit roušku tajemství
života v církvi, nebo ti, kteří se chtěli
blíže seznámit s předměty, které se používají v liturgii, se mohli kupříkladu
podívat na výstavu antipendií (bohatě
zdobených pláten oltářní mensy), štol
nebo pal. Současně každý zájemce mohl
ochutnat mešní víno a odřezky z hostií.
Nahlédnout také bylo možno na oratoř,
na věž a půdu, do lodi kostela a do všech
kaplí, zazvonit si na zvon, či postavit
z dlažebních kostek Klokoty.
Zájemci o historii si mohli vyslechnout
přednášku o sv. Janu Nepomuckém, který
má na Klokotech nejen kapli, ale také
mozaiku a sochu, nebo shlédnout prezentaci o restaurování kaple sv. Josefa.
Velkému zájmu se tradičně těšila kronika
s poutavým výkladem Dr. Rytíře nebo
kostnice a program pro děti, či soutěžní
otázka – kde se nachází namalovaná
slunečnice. Kdo chtěl chvilku posedět,
mohl si sednout do venkovního „kina“,
kde se promítaly starší i současné fotografie ze života Klokot. Zlatým hřebem
potom byla komentovaná prohlídka
kostela ve svitu svíček, díky čemuž měla
neopakovatelnou atmosféru.
Zájemci o misijní činnost si mohli vyslechnout poutavou přednášku Olgy
Švecové o její zkušenosti z ročního
pobytu v Jihoafrické republice, kde působila jako dobrovolnice. K vidění byla také
série fotografií ze života oblátů a laiků.
O své nepřišli ani ti, kteří přišli za kulturou. Mohli si vyslechnout koncert Táborského chrámového sboru (zúčastnit se pak
prohlídky varhan) nebo vystoupení
Klokotské scholy.
Bohatě bylo postaráno také o fyzično –
celým areálem se nesla vůně výborných
palačinek, a kdo měl ještě chuť, mohl si
dát buchtu nebo chlebíček s výbornými
pomazánkami, kafe nebo čaj.
Noc kostelů se na Klokotech zabydlela,
a je to dobře. Letos jsme za celý průběh
večera zaznamenali cca 300 návštěvníků.
A to díky pomoci mnoha lidí, dobrovolníků, kteří věnovali přípravě a realizaci
svou energii a svůj čas. Veliké Pán Bůh
zaplať!
Miroslav
Candra
Rakousko s O. Karlem
Na začátku naší cesty po dolním Rakousku jsme navštívili Mauthausen, který
alespoň pro mne, ovlivnil celý den naší
pouti.
Tady a na podobných místech, která jsou
výsledkem toho, v co může lidi změnit
nenávist, sobectví a touha po nadvládě
člověka nad člověkem, lze téměř fyzicky
pocítit hrůzu a bezmocnost lidí, kteří tudy
prošli a tisíce jich zde ukončilo svůj život.
A byli to lidé všech možných národností
a vyznání. Celému ohromnému prostranství pak vévodí - a jako by ho střežila
menora – sedmiramenný svícen.
Četla jsem kdysi knihu o tom, jak Židé
neustále hledají tento důkaz Boží
přítomnosti na zemi. Původní menora
stála v chrámu na Chrámové hoře
v Jeruzalémě, byla celá z jednoho kusu
zlata a její neustále hořící svíce byly
důkazem Boží přítomnosti.
V Mauthausenu byl také vězněn a umučen oblát Josef Cebula a o. Karel nám
tady připomněl jeho život, působení
a smrt.
Během naší další cesty jsme viděli
i místa, která naopak dodávají člověku
optimismus, naději a radost ze života.
Nejvíce na mne zapůsobil chrám na hoře
Sonntagsbergu, jednak svou krásou
a polohou, ale i tím, že jsme tady mohli
chvíli sledovat a nechat se i dojmout
velkou skupinou dětí, které se zde radovaly z 1. sv. přijímání a oslavovaly konec
školního roku.
Ve Steyru jsme pak opět viděli svatbu
s krásnou nevěstou a vyšňořenými hosty
v krojích. Při loňské pouti to bylo
v Eggensburgu a svatba byla stříbrná.
Poslední zastávka byla v Ennsu, v kostele
zasvěceném sv. Vavřinci. Tady jsme měli
mši svatou a prohlédli jsme si kostel,
který je postavený na římských
základech. Visí zde také obrovský, velmi
realistický obraz umučení sv. Vavřince,
který byl vlastně upečen na roštu. Jemu je
také zasvěcena jedna naše nárožní kaple
v Klokotech.
Nakonec musím opět poděkovat o. Karlovi, který se na ten jeden den zase změnil
z Čecha na Rakušana a prokázal, že je
doma tam i tady v Klokotech.
Ing. Eva Kozáková
O. Karl děkuje jáhnovi V.Mikulovi za výbornou organizaci.
Malá klokotská pouť se vydařila
Ing. Pavel Vejskrab
V sobotu 4. 6. 2016 se v kostele v Klokotech konala Malá pouť k velkému srdci
Panny Marie. Hlavním celebrantem byl P.
ThLic. Martin Sedloň OMI, misionář
milosrdenství, pověřený papežem
Františkem. Od 14,30 hodin se v kostele
uskutečnil krásný a hojně navštívený
koncert Komorního pěveckého sboru
ZUŠ O. Nedbala v Táboře pod vedením
H. Boučkové, od 16 hodin byly již
tradiční klokotské hodinky, modlitba
růžence a v 17 hodin mše sv. se svátostným požehnáním. Potom následoval
táborák a občerstvení na farní zahradě.
Pouť se vydařila a účastníci prožili hezké
odpoledne s duchovními i gurmánskými
zážitky. Farnost a otcové obláti si
důstojným způsobem připomněli 155 let
od úmrtí sv. Evžena de Mazenod (narozen
1. 8. 1782 Aix-en-Provence, zemřel 21. 5.
1861 Marseille ), zakladatele Kongregace
Misionářů
oblátů
Panny
Marie
Neposkvrněné (OMI).
1. ČERVENCOVÁ SOBOTA
NA KLOKOTECH
2. července 2016
P. Jan Doležal,
okrskový vikář v Písku
16 h modlitba Klokotských hodinek
16.30 h růženec a svátost smíření
17 h mše svatá se svátost. požehnáním
Po mši sv. posezení v Emauzích
Mše svaté s novokněžským
požehnáním na Klokotech:
10. 7. neděle – 10 h – celebruje
novokněz P. Jan Kulhánek
17. 7. neděle – 10 h – celebruje
novokněz P. Dominik Ettler
҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉
Srdečně zve Římskokatol. farnost Klokoty
Žehnání dopravních prostředků u
nás proběhne v neděli 24. 7. po mši
svaté. ( okolo 11 h )
Svatý Kryštof († kolem 250) je svatý,
mučedník a jeden ze čtrnácti sv. pomocníků. Je uznávaný římskokatolickou
a pravoslavnou církví.
Církevní svátek má 25. července
Jáhenské svěcení v katedrále
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
16. 7. 2016 v 10 h
přijmou skrze modlitbu a vkládání rukou otce
biskupa Mons. Vlastimila Kročila
David Mikluš (sekretář biskupa Mons.
Vlastimila Kročila, táborský rodák) a
Pavel Bicek (rodák z Veselí nad Lužnicí)
Pouť k Panně Marii Klokotské
pátek 12. srpna 2016 -Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie
17 h mše sv. - P. Norbert Vehovský O. Praem.
sobota 13. srpna 2016 - 8 h mše sv. - P. Jan Kulhánek, novokněžské požehnání
10 h hlavní mše svatá - hlavní celebrant biskup
českobudějovický Mons. Vlastimil Kročil
14 h beseda s otcem biskupem Vlastimilem
15 h Klokotské hodinky a svátostné požehnání
17 h mše svatá P. Mariusz Piwowarczyk, OMI
od rána možnost přistoupit ke svátosti smíření
neděle 14. srpna 2016 - mše svatá 10 h - Mons. David Henzl, generální vikář
českobudějovické diecéze
15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
pondělí 15. srpna 2016 - od 16 h svátost smíření
17 h mše sv. P. Günther Ecklbauer, OMI, misionář milosrd.
18 h přednáška
Prosíme, kdo by byl ochotný pomoci s úklidem kostela, může přijít v pátky 8 h.
Prosíme také o pomoc s výzdobou kostela – s aranžováním květin
(může být i neodborník – stačí dobrá vůle),
ať se přihlásí u pí Kotaškové nebo Pecherové.
Katolický týdeník je oficiálním listem
českých a moravských diecézí a jeho
vlastníkem
je
Česká
biskupská
konference. Není dotován, je soběstačný.
Vychází nákladem 40 tisíc ks. Zakoupit si
ho můžete každý týden vzadu v kostele.
Brigáda - ořezání stromů na farní zahradě.
Kdo by byl ochotný pomoci, může se
přihlásit u pí Pecherové.
Brigáda bude začátkem července podle
počasí.
Cyrilometodějské slavnosti
VELEHRAD 2016 (17. ročník)
Dny lidí dobré vůle 4.-5.7.2016;
www.farnostvelehrad.cz
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Příměstský tábor v Emauzích
KLENOTY ČESKÉ ZEMĚ
22.-26.SRPNA 2016 – 7.45-17 H
pondělí - program na Klokotech a v okolí
(100 Kč)
úterý - výlet do Milevska (100 Kč)
středa - program na Klokotech a v okolí
(100 Kč)
čtvrtek - výlet do Prahy,
(250 Kč nad 15 let, 200 Kč pod 15let)
pátek - program na Klokotech a v okolí
(100 Kč)
Kontakty: Marie Šittová, 776 707 268
[email protected],
Markéta Frejlachová, 739182 739
[email protected],
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Pondělí 18. 7. a úterý 19. 7. brigáda na úklid Emauz.
Vždy od 8 hodin celý den. Přijďte dle vašich
možností. Emauzy jsou místem setkávání nás všech.
Prosíme o pomoc při generálním úklidu.
Katolická charismatická konference
Brno výstaviště
6. - 10. 7. 2016
Motto: „ Před jeho tváří budeme žít“
Informace: http://konference.cho.cz/
OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ
z Klokot:
1.7. – První pátek v měsíci –
celodenní adorace 11-14.30 h.,
17.30-18.45 h. adorace s
modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30
h. tichá adorace.
Prosíme, napište se v zákristii na adorační
službu (také na páteční adorace).
 Adorace a svátost smíření v kostele
každý pátek 17.30–20.30 h.
 3.7. - neděle – Pohnání – poutní
mše svatá v 11.45 h. – celebruje P.
Jiří Můčka, OMI
 12. 7. – úterý – 18.00 h. Farní rada
 18. a 19. 7. generální úklid Emauz
 24. 7. – neděle – 16 h.
řeckokatolická mše sv.
 24.7. - neděle - Poutní mše ke sv.
Anně – Meziříčí – 11.30 h
 29. 7. – pátek - 17.45 h. - venkovní
Klokotská křížová cesta

Modlitba cestujícího
Svěřuji ti, Pane, tuto cestu a prosím tě
za všechny, kdo jsou na cestách.
Drž nad námi ochrannou ruku,
abychom v pořádku dosáhli svého cíle.
Těm, kteří jsou za volantem, daruj bdělost
a jistotu. Všem těm, kteří se starají
o bezpečnou a rychlou přepravu
cestujících, odplať požehnáním. Amen.
Přejeme požehnané prázdniny všem dětem, učitelům, rodičům i prarodičům.
Ať je léto pro Vás časem pokoje a odpočinku, časem stráveným s
těmi nejbližšími, časem pod ochranou Panny Marie Klokotské!
Klokoty - události - červenec 2016
Pokud není uvedeno
jinak, mše sv.
první pátek v měsíci, celodenní adorace - v kostele 11-14.30 h,
Každý den
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv.,17.30-18.45 h
po-so 17 h,
adorace s modlitb., do 20.30 tichá ador. svátost smíř. 17.30-20.30 h
ne 10 h
2.7. sobota 1. sobota - P. Jan Doležal, okrskový vikář v Písku
16 h - Klokotské hodinky, 16.30 růženec a svátost smíření, mše sv. v 17 h se svátostným
požehnáním, po mši sv. posezení v Emauzích
3.7. neděle 14. neděle v mezidobí
mše svatá v 10 h
poutní mše sv. - Pohnání - 11.45 h
4.7. pondělí Památka sv. Prokopa, opata
5.7. úterý
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
mše svatá v 17 h
Společenství Modlitby matek - 15.45 h. - Emauzy
státní svátek
6.7. středa
sv. Marie Goretti; Den upálení mistra J. Husa - státní svátek mše sv. 17 h
nemocnice - mše sv. 18.30 h
8.7. pátek
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30–20.30 h
10.7. neděle 15. neděle v mezidobí
10. - 17.7. farní tábor pro děti - Emauzy
mše svatá v 10 h - celebruje novokněz P. Jan Kulhánek (s novokněžsk. požehnáním)
11.7. pondělí svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12.7. úterý
Emauzy - 18 h Farní rada
13.7. středa
Fatimský den
nemocnice - mše sv. 18.30 h
15.7. pátek
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve,
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h
16.7. sobota Panny Marie Karmelské
Č.Budějovice - 10 h jáhenské svěcení Mgr. Davida Mikluše
17.7. neděle 16. neděle v mezidobí
mše svatá v 10 h - celebruje novokněz P. Dominik Ettler (s novokněžsk.požehnáním)
20.7. středa
nemocnice - mše sv. 18.30 h
22.7. pátek
Památka sv. Marie Magdalény svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 – 20.30 h
23.7. sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24.7. neděle 17. neděle v mezidobí mše svatá v 10 h, po mši sv. žehnání dopravních prostředků
16 h řeckokatol. mše
Poutní mše sv. ke sv. Anně - Meziříčí 11.30 h
25.7. pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
26.7. úterý
27.7. středa
nemocnice - mše sv. 18.30 h
29.7. pátek
Památka sv. Marty
Velká klokotská křížová cesta 17.45 h
31.7. neděle 18. neděle v mezidobí
mše svatá v 10 h
ze srpna 2016
6.8. sobota 1. sobota – P. Václav Hes - 16 h Klokotské hodinky 16.30 růženec 17 h mše sv., posez. v Em.
12.8. pátek
mše sv. 17 h s P. Norbert Vehovský O. Praem.
13.8. sobota Velká klokotská pouť - mše sv. s novkněžským požehnáním - 8 h - P. Jan Kulhánek
hlavní mše sv. 10 h Mons. Vlatimil Kročil, 14 h beseda, 15 h Klokotské hodinky
14.8. neděle mše sv. 10 h - Mons. David Henzl, 15 h Klokotské hodinky se svátost. požehnáním
1.7. pátek
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.30 h nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)
Diecézní ředitelka PMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Podobné dokumenty

číslo 7/2015

číslo 7/2015 Sám Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo", aby se zotavil. Neboj se proto vyjít si s ním ani ty! Najdi si klidné místo. Můžeš se procházet, sednout si, nebo si i lehnout. Předstup v tichu pře...

Více