Stříbro

Komentáře

Transkript

Stříbro
Horolezecký prùvodce 2012
STØÍBRO
STØÍBRO
Horolezecký prùvodce
2012
Lezec
Publishing
STØÍBRO
14m, J
N49°44'14.922", E 12°59'48.138"
S
Centrum Støíbra
les
Støíbro
les
louka
230
nádraží
183
Kladruby
500m
les
3,6 km
les
Dálnice D 5
5,5 km
Støíbro
støelnice
louka
0m
100m
1. Lomek
2. Pravý lomek - zatím jen jedna cesta bez jištìní
Poloha:
Nachází nedaleko nádraží ve Støíbøe v meandru
øíèky 500m od slinice è. 183, která ze Støíbra vede
na Kladruby.
Pøíjezd: N49°44'14.922", E 12°59'48.138"
GPS parkovištì:
N 49°44'14.922", E 12°59'48.138"
Pøístup :
Lze parkovat pøímo pod sklami nebo v jejich
blízkosti.
Struktura skal:
Materiálem je pomìrnì pevná místy buližníku
podobná bøidlice. Odloupávaní se z ní na
nelezených místech šupiny, pøedpoklad je, že až
se to oleze, tak to bude pevný materiál.
Jištìní :
Lepené borháky a nýty.
Roèní období:
Stìna je orientována na jih a je na nástupech je
mírnì zastínìna vzrostlými borovicemi. I v
nejhlubší zimì stìna dostává dostatek sluneèních
paprskù, aby se rychle prohøála a vyschla.
louka
les
nádraží
K
b
ru
lad
á
sk
bunkr
Støíbro
P
Lomek
støelnice
Pravý lomek
Nákupní možnosti:
Ve Støíbøe je široké spektrum možností pro nákup
potravin a nebo hotového jídla v restauracích. Nejblíže
je nádražní restaurace. Voda zde není.
Zajímavosti:
Historie lezení zaèala na pilíøích, místní kluci v lomu a
Plzeòští lezci na pilíøích. Bunkry ØOPíky.
2
STØÍBRO
Støíbro je jedním z novì objevených terénù
nacházejících se na západì Èech. Oblast Støíbro se
nalézá na samém jižním okraji stejnojmenného
mìsta. Jedná se po starý lom, který spadá k jihu
strmou i když nepøíliš vysokou stìnou. Lezení v
tomto místì má pomìrnì dlouhou tradici, nebo se
zaèalo lézt na nedalekých mostních pilíøích
náležejících železnièní trati Plzeò Cheb, kde je
doposud možné pozorovat zanechané skalní skoby
a kroužky. Tyto mohutné mostní pilíøe a k nim
pøilehlé násepní zdi, byly v pozdìjších letech dráhou
asanovány a tím zanikla vìtšina provedných
výstupù. V lomu, který je o pouhých 100m dále byly
vylezeny v tehdejší dobì jen okrajové a lehèí
výstupy. Nové výstupu a jejich odjištìní a vyèištìní
stìny provedla dvojice Tuèka, Sika na zaèátku roku
2012 a cesty byly odjištìny lepenými borháky a
nýty.
STØÍBRO - Levá èást
14m, JV
STØÍBRO
N49°44'14.922", E 12°59'48.138"
6
7
8
5
1
Viadukt
100 m
1. Alvin
2
3
4
5-
Pravá èást
[2 bh. + sl.]
Levá cesta, zdola (bh) na terasu a pilíøem (bh) ke slanìní.
P. Marek, M. Tuèka, Petra M., 2012
2. Theodor
4
[3 bh. + sl.]
Nástup dole, pøedskalím (bh) a stìnkou vpravo od pilíøe ke sl.
P. Marek, M. Tuèka, Petra M., 2012
3. Simon
4+
[3 bh. + sl.]
Nástup dole, vlevo od cesty J.J., pøes pøedskalí (2 bh) a stìnou (bh) ke sl.
P. Marek, M.Tuèka, Petra M, 2012
4. John Jackson
8-
[3 bh. + sl.]
Po stupních pod nástupový pøevis (bh) výšvih a po lištách ke 2. bh. Bouldr (bh) a rajbasem ke slaòáku
cesty Jack Johnoson. J. Sika, M. Tuèka, 2012
5. Jack Johnson
7+
[3 bh. + sl.]
Po stupních podél pravé hrany (bh) jemnì k dalšímu bórháku, kolmou stìnkou po malých chytech (bh)
ke slaòáku cesty John Jackson.
J. Sika, M. Tuèka, 2012
6. Bizon
8-
[3 bh. + sl.]
Z pøedskalí sokolíkem pøevislou lištou vpr. od hrany, výšvih vlevo a stìnou ke sl.
D. Sekyra, M. Tuèka, 2012
7. Saïour
8?
[2 bh. + sl.]
Šikmým pøevislým koutem ke slanìní pod støechu Jen pìknì vypadá, chyty se bohužel lámou.
Zatím pøelezeno jen AF. D. Sekyra, M. Tuèka, 2012
8. Margot
7
[3 bh. + sl.]
Po stupních a levou èástí pøevisu (2 bh) doprava na hranu (bh). Vpravo ke slanìní cesty Turanga Leela.
Lámavé D. Sekyra, M. Tuèka, 2012
3
STØÍBRO - Pravá èást
14m, JV
STØÍBRO
N49°44'14.922", E 12°59'48.138"
9
8
9. Turanga Leela
10
11
8
12
13
[2 bh. + sl.]
Bouldr nástupovým pøevisem do šikmých dobrých lišt, zdvihem k nýtu a kolmou stìnou (nýt), pøes
pøílepek a doleva do kouta ke slanìní. Pozor k prvnímu.
J. Sika, 2012
10. Potmì a v dešti
6+
[2 bh. + sl.]
Pøes 3 nýty ke slanìní, problém u druhého. 6? podle toho, až nebude mrznout, snìžit a tma.
L. Èerný, M.Tuèka, 2012
11. Až najdete nìco vzácnìjšího4+
[2 bh. + sl.]
Nástup od levé cesty, koutem po lištách, (2 nýty) od druhého bez nohou a ke slanìní (spoleèné se
starou cestou vpravo).
L. Èerný, M.Tuèka, 2012
12. Stará cesta
4
[2 bh. + sl.]
Koutem v pravé èásti (2 nýty), slanìní spoleèné s cestou vlevo. Stará cesta za 3 !? pùvodnì vlastní
jištìní?
Neznámý
13. Koutek Poplíkù
3+
[vl.]
Vpravo od staré cesty, trhlinou kolem bøicha. A zprava na vrchol.
J. Sika, 2012
4

Podobné dokumenty

Nástupové tvary družstva

Nástupové tvary družstva Nástupovým tvarem družstva může být řad nebo dvojřad. Povel: „Směr (určení směru) v řad NASTOUPIT!“. Směr se nemusí udávat, je- li nesnadné jej určit . Může být nahrazen návěstím „za mnou“. Provede...

Více

Seynes_Jose

Seynes_Jose Nádhera, se nedá slovy popsat, dole gotická atmosféra za malé krápníèky, pak natahovací boulder jako prase a pak "už jen" vydržet až do sokola, kterého když pohladíte, tak vás neklovne a pustí k na...

Více

universum 2

universum 2 Vpravo od cest Marschmaulruf stìnou. Dole lehce pak pøes sklopené chyty boulder. 2012

Více

Naučná stezka Údolím Úslavy

Naučná stezka Údolím Úslavy hostinec. Pozdìji zde byla sodovkárna, dnes objekt slouží jako provozní zázemí sportovního areálu Rapid.

Více

Inovativní profilový systém zcela jedinečný

Inovativní profilový systém zcela jedinečný Pro spáry do šíøe 27 mm a výškového rozdílu do 16 mm. Základový profil s plastovou hmoždinkovou lištou vèetnì šroubù a hmoždinek. Krycí profil vèetnì šroubù ve 2 délkách. Baleno jednotlivì.

Více

Kam z města do lesa

Kam z města do lesa neodboèíte však vlevo do kopce, ale budete pokraèovat lesní nezpevnìnou cestou rovnì. Na další køižovatce se dáte doprava pøes most, pak rovnì cca 1 km. Na køižovatce doleva, následuje most pøes po...

Více

zde

zde Celé popisované zaøízení je napájeno ze síového adaptéru èi stabilizovaného zdroje s napìtím 5 až 9 V. Napájecí napìtí je pøivedeno na svorky K1-1 a K1-2. Je velmi dùležité, aby se nezamìnil kladn...

Více