střela - časopis Střela Postřelmov

Komentáře

Transkript

střela - časopis Střela Postřelmov
STŘELA
ŘÍJEN 2014
Zpravodaj obce Postřelmov
ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve středu 29. 9. 2014 se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce zvolené pro
volební období 2010 – 2014, které schválilo:
• zadání nového Územního plánu obce Postřelmov,
• rozpočtové opatření č. 3 obce Postřelmov na rok 2014,
• bezúplatný převod účelových polních komunikací HC 3; VC 8; VC 9 do majetku
obce,
• bezúplatný převod lokálních biocenter LBC 1 a LBC 2 do majetku obce,
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce a webových stránkách
obce.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
V pátek dne 10. října a 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstva obce.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 hod. do
22.00 hod. a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod. a jsou zřízeny
v malém sále Kulturního domu Postřelmov v ul. Klubovní č. p. 247.
V obci je zaregistrováno 5 politických stran či hnutí: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, NESTRANÍCI a SPO. Každá ze stran má v kandidátní listině zapsaných 15 kandidátů,
kteří se ucházejí o místo v zastupitelstvu obce pro volební období 2014 – 2018.
Volební okrsek č. 1: levá část malého sálu v Kulturním domě Postřelmov pro
voliče z ulic: 1.máje, ČSA, Klubovní, Krátká, Luční, Moravní, Na Konečné, Na Lužích,
Nová, Novodvorská, Nový Dvůr, Osvobození, Příční, Růžová, Sadová, Spálená, Spojovací, Školní, Tichá, Tovární, U Zahrádek, Vyhnálovská, Zahradní.
1
Volební okrsek č. 2: pravá část malého sálu v Kulturním domě Postřelmov pro
voliče z ulic: Ballonova, Brachtlova, Hradecká, Komenského, Lihovarská, Mírová,
Na Borech, Pod Lipami, Potoční, prof. Jursy, U Mýta, U Kapličky, V Kopci, Závořická,
Žerotínova.
Všechny informace jak volit, obdrží volič na adresu svého trvalého bydliště v obálce spolu s kandidátními listinami zaregistrovaných stran.
Při příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat příslušné volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Následně volič obdrží úřední volební obálku a v případě, že si s sebou nevzal
hlasovací lístek, obdrží i hlasovací lístek. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
provede úpravu hlasovacího lístku, vloží jej do úřední obálky a vhodí do hlasovací
urny.
Pokud se volič nebude moci ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do volební místnosti a bude se chtít voleb zúčastnit, může před zahájením voleb požádat
(buď sám, nebo prostřednictvím jiné osoby) obecní úřad a v době konání voleb
přímo předsedu okrskové komise o provedení volby do přenosné volební schránky. Předsedové okrskových volebních komisí zajistí, aby komise s přenosnou volební schránkou k voliči přijela.
Nejvyšší důvěru u občanů mají obecní a městská zastupitelstva. Je to tím, že
v komunálních volbách se občanům dala možnost, aby se rozhodovali svobodně
a nebyli vázáni jednostrannou stranickou příslušností. Voliči si tak mohou vybrat
z jednotlivých kandidátek jednotlivých stran osobnost, kterou znají a které si váží
bez ohledu na stranickou příslušnost.
Využijte proto svého práva a dostavte se k volbám!
MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
u kotelny v ulici Závořická, bude otevřeno ve čtvrtek 2. a 16. 10. 2014 od
12.30 hod. do 17.00 hod.
Hlášení poruch – vakuová kanalizace 607 892 490
Hlášení poruch – dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická 721 747 718
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
POPLATKY ZA ROK 2014
název poplatku výše splatnost
poplatek za komunální odpad 460,- Kč/os./rok
230,- Kč za II. pololetí do 31. 10. 2014
vyúčtování vodného a stočného za I. pololetí 2014 do 31. 10. 2014
!POZOR u úhrady vodného a stočného uvést variabilní symbol dokladu!
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
Variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla
2
10 LET OD OBNOVENÍ KAPLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA
Možná už jste ji při svých toulkách po
okolí navštívili, možná, že jste kolem
ní po obchvatu Postřelmova projížděli. Jako by tu stála od nepaměti. Ale
je to teprve 10 let, co ji parta nadšenců, nepřízní osudu zapomenutou,
znovu vystavěla, aby nás opět mohla
vítat svou bělostnou fasádou a zdobit
zdejší krajinu.
Ještě do konce II. světové války stávala u lávky a brodu přes Tunklovu
strouhu mezi Zábřehem a Postřelmovem kaplička sv. Františka. Městská
cesta, u níž byla kdysi vystavěna, v poválečných letech zanikla a ruiny kapličky se
ocitly mezi poli. Lípa, kterou nedaleko kapličky zasadili ti, kteří nechtěli, aby se na ni
zapomnělo, měla připomínat, kde kdysi stávala.
Přetížená doprava v Postřelmově na silničním tahu ze směru Mohelnice – Šumperk volala po řešení. Tehdejší starosta obce Jan Kubíček na začátku nového tisíciletí
inicioval realizaci úseku naplánovaného dálničního tahu obchvatu obce. Tak se místo
bývalého brodu a lávky přes strouhu, kde kdysi stávala kaplička, opět dostalo do sousedství silnice.
A to byla výzva pro Karla Müllera, zámečníka a kováře v Postřelmově, vlastivědného pracovníka, jehož nadšení a zápal daly dohromady partu lidí ochotných věnovat
svůj volný čas k obnově kapličky. Bylo třeba navštívit několik pamětníků a z jejich
vzpomínek si učinit představu o vzezření tehdejší stavby, k čemuž přispěla i jediná
vzácně dochovaná fotografie z třicátého roku minulého století. Podle vzpomínek pamětníků a fotografie vytvořil Ing. arch. Vít Janků projektovou studii kapličky a předal
ji k realizaci jako sponzorský dar.
Jelikož chystaná stavba měla vyrůst na obecním pozemku, rozhodlo zastupitelstvo obce na návrh starosty Ing. Vladimíra Velčovského, aby se role stavebníka ujala
obec Postřelmov, a současně uvolnilo finance k částečnému krytí stavby. Obec se po
schválení orgánů Olomouckého kraje také stala organizátorem sbírky na obnovu této
drobné církevní stavby. Po všech nezbytných povoleních byly staré historické základy
překryty půl metru vysokým fundusem z kamenů a betonu, aby stavba byla vyšší a
dobře viditelná v krajině. Sponzorský dar postřelmovské betonářské firmy BETA přišel vhod.
13. června 2004 byl do vyzděných základů slavnostně vložen pískovcový základní
kámen, do něhož bylo vytesáno „OBNOVENO 2004“. Významné chvíle se vedle starosty obce Ing. Vladimíra Velčovského, místostarosty Jana Kubíčka a zastupitelů obce
samozřejmě účastnili aktéři obnovy kapličky i řada občanů, kteří se o výstavbu kapličky začali zajímat, přišli poklepat na její základní kámen a věnovali první příspěvky na
její obnovu.
3
Ačkoli snaha o obnovu stavby vyšla z Postřelmova, první významné finanční příspěvky přišly ze sousední vesnice Rovensko. Příjemným překvapením bylo, že se
o průběhu stavby postupně zajímalo více a více postřelmovských občanů, kteří byli
ochotni stavbu podpořit. Vstřícný postoj zaujali také představitelé většiny postřelmovských firem. Toto nadšení mohli Postřelmovským závidět mnozí, kde se o něco
podobného pokusili nebo se jednou pokusí. Výstavba kapličky se tak stala prestižní
záležitostí, jejíž aktéři si dali za cíl, bude-li koncem roku 2004 zprovozněn obchvat,
musí projíždějící vítat hotová kaplička sv. Františka.
A začalo se stavět. Ing. arch. Vít Janků na sebe ochotně přijal povinnost stavebního
dozoru. Parta kolem Karla Müllera, Vlastislav Jarmar, Jan Řeřicha, Jiří Kincl, Ing.
Jan Hampl, Karel Budík, Zdeněk Doubravský na sebe vzala zednické práce a po třech
sobotách v červnu a červenci byla hrubá stavba hotova. Ruku k dílu rovněž přiložili
Jaromír Jedelský, Lubomír Kvapil, Alois Švestka, Jan Grau, Jiří Hurta a Zdeněk Mlčoch a další. Paní Marie Kvapilová věnovala dva pískovcové bloky na vytvoření schodů
ke kapličce. Po dozdění štítu a oltářní menzy a opatření stavby hrubými omítkami
zajistila sponzorsky postřelmovská firma Hotový postavení krovu. Pokrývačské práce
provedené vyhlášenou firmou Lakomý částečně financovala obec Postřelmov, zbytek
byl zaplacen z výtěžku sbírky. Kromě břidlicové střechy, která je bezesporu ozdobou
stavby, zkrášlují kapličku fasádnické ozdoby, především rámy kolem dveří a slepého
okna ve štítu, které sponzorsky nechala provést postřelmovská firma OSAPO a zhotovila je skupina fasádníků vedená Josefem Klímkem. Stavba sice stála, bylo však ještě
třeba dokončit práce v interiéru a uzavřít kapli dveřmi a mříží.
Dřevěné dveře vyrobil postřelmovský stolař Pavel Minář a ozdobnou mříž vyhotovil iniciátor stavby Karel Müller podle návrhu Ing. arch. Víta Janků, všichni bez nároku na honorář. Malíř a natěrač Antonín John natřel fasádu kapličku a interiér stavby
bílou barvou, kterou dodala postřelmovská stavební firma Jan&co.
Celková hodnota sponzorsky zajištěných prací a materiálu překročila 100 000 Kč.
Zdarma bylo odpracováno za více než 80 000 Kč., finanční sbírka přinesla čistý výtěžek 33 541, 62 Kč, z čehož byly financovány zemní práce, nákup a přeprava materiálu
a částečně pokrývačské práce. Spoluprací tak vzniklo dílo za více než 200 000 Kč. Kaplička sv. Františka byla obnovena. Interiér kaple zdobí kopie obrazu světce sv. Františka do malíře Františka Kapsy.
V sobotu 2. října 2004 před svátkem sv. Františka vyhrávala u znovu vystavěné kapličky postřelmovská kapela. Slavnostního požehnání se zúčastnilo nečekané množství
lidí. Zábřežský děkan P. František Eliáš připomenul přínos osobnosti sv. Františka pro
křesťanství a zdůraznil jeho vztah k přírodě. Mezi jinými řekl: „Přeji všem Postřelmovským a Zábřežským, aby se zde lidé scházeli, když budou mít radost, ale i smutek,
a v tichosti rozjímali, přestože je kaple v sousedství dálnice.“
Pokud vás tento článek inspiroval a kapličku svatého Františka při své procházce
navštívíte, s úctou a obdivem vzpomeňte na ty, kteří svým zápalem a elánem, bez
velkých řečí tuto malou stavbu vybudovali a mohou být tak na sebe právem hrdi, že ji
znovu vrátili do naši krásné moravské krajiny.
(z textu Zdeňka Doubravského upravil L. N.)
4
SPORT
TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané
Výsledky našich mužstev odehraných v září:
Muži – I.B třída, skupina C:
Nový Malín – Postřelmov
2 : 1 (Nimrichtr J.)
Postřelmov – Bohdíkov
2 : 1 (Dvořák, Krátký)
Lesnice – Postřelmov
1 : 1 (Dvořák)
Postřelmov – Dubicko
0:4
Vidnava – Postřelmov
5 : 3 (Jáně, Krátký, Nimrichtr J.)
Starší žáci:
Postřelmov – Zábřeh B
3 : 0 (Čech, Komenda, Holík)
Postřelmov – Loštice
1 : 2 (Stříž)
Velké Losiny B – Postřelmov 8 : 0
Žáci, mladší přípravka – okresní přebor sk. B:
Zábřeh A – Postřelmov
8 : 12 (Mikula 4, Lozyňskyj 3, Bartoš 2, Vlk 2, Konečný)
Postřelmov – Lesnice
12 : 2 (Lozyňskyj 7, Mikula 3, Bartoš, Sobotka)
Zvole – Postřelmov
24 : 2 (Mikula 10, Lozyňskyj 6, Konečný 3, Sobotka 2, Vlk 2,
Bartoš)
Postřelmov – Loštice
10 : 5 (Lozyňskyj 6, Vlk 2, Konečný, Sobotka)
Sudkov – Postřelmov
1 : 6 (Mikula 4, Lozyňskyj 2)
V říjnu budou fotbalové soutěže pokračovat těmito zápasy:
Muži:
Sobota 4. 10.
Postřelmov – Staré Město
15,30 hod.
Sobota 11. 10. Sudkov – Postřelmov
15,00 hod.
Sobota 18. 10. Postřelmov – Žulová
15,00 hod.
Sobota 25. 10. Supíkovice – Postřelmov
14,30 hod.
Na utkání do Supíkovic pojede autobus.
Odjezd z parkoviště u tělocvičny v 11,30 hod.
Starší žáci:
Neděle 5. 10. Loštice – Postřelmov 10,00 hod.
Sobota 11. 10. Postřelmov – Ruda n. Mor.
13,00 hod.
Úterý 14. 10. Ruda n. Mor. – Postřelmov 16,00 hod.
Sobota 18. 10. Postřelmov – Velké Losiny B
13,00 hod.
Neděle 26. 10. Zábřeh B – Postřelmov
10,00 hod.
Žáci, mladší přípravka:
Neděle 12. 10. Štíty – Postřelmov
11,00 hod.
Sobota 18. 10. Postřelmov – Dubicko
10,00 hod.
Sobota 25. 10. Rovensko – Postřelmov
10,30 hod.
Přijďte povzbudit naše mužstva.
(J. N.)
5
TJ POSTŘELMOV – oddíl tenisu
Dne 13. září 2014 proběhl na tenisových kurtech turnaj čtyřher, který byl koncipován jako oslava kulatých narozenin Josefa Matějčka a oslavil je i vítězstvím společně
s Romanem Kvapilem. Ve finále tento pár zvítězil nad rodinnou dvojicí Pumprla J.
starší a Pumprla J. mladší po setech 3 : 6, 6 : 3, 7 : 6.
Konečné pořadí turnaje:
1. Josef Matějček + Roman Kvapil
2. Jiří Pumprla st. + Jiří Pumprla ml.
3. Ivo Blaháček + Petr Krmela
4. Jiří Kubíček + Oto Pěnkava
Oslavenci blahopřeje celý tenisový oddíl.
(J. P.)
TJ POSTŘELMOV – oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu vstupuje do soutěžního ročníku 2014/2015 se třemi družstvy „A“ družstvo mužů startuje v Divizi. Družstvo „B“ v regionálním přeboru I. třídy
a družstvo „C“ v regionální soutěži.
Přehled nejbližších domácích utkání v Divizi
4. 10. 2014 10:00 TJ Postřelmov „A“ - TJ Slavoj Bruntál „A“
15:00 TJ Postřelmov „A“ - Sokol Šternberk „A“
18. 10. 2014 10:00 TJ Postřelmov „A“ - TJ Sokol Čechovice „B“
15:00 TJ Postřelmov „A“ - TTC Mohelnice „A“
(Z. S.)
TJ POSTŘELMOV – oddíl basketbal
Termíny utkání oblastního přeboru II. v basketbale mužů – střední Morava
10. 10. 2014 18.00 hod. 17. 10. 2014 18.00 hod. 26. 10. 2014 18.00 hod. TJ Postřelmov - Valašské Meziříčí B
TJ Postřelmov - Olšany
Postřelmov – DUKLA Olomouc
(A. H..)
KÁNOISTICKÝ KLUB POSTŘELMOV - Slalomové závody v Třebechovicích
6
O víkendu 27. - 28. 2014 se konaly slalomové závody v Třebechovicích pod
Orebem, kterých se zúčastnili i vodáci z Kanoistického klubu Postřelmov.
Babí léto přálo počasím i výkony. Postřelmovští se neztratili mezi desítkami závodníků všech věkových skupin.
Do kategorie K1 muži (kajak) nasadil oddíl hned několik nadějných chlapců –
Lukáš König, Adam Míča a Karel Rašner. Poslední jmenovaný Karel Rašner obsadil
smolné, ale přesto krásné 4. místo v kategorii předžáci. Lukáš a Adam zde startovali
na svých první závodech, bravurně zajeli obtížnou trať a překvapili mnoho svých
soupeřů. Za ženy na kajaku nastoupila
Marcela Charuzová v kategorii žákyně
mladší. I ona zajela všechny branky s přehledem a svým výkonem potěšila nejen
své trenéry.
V singl kanoích ženy závodila Hana Peterková a obsadila ve své kategorii 3. místo. Za muže na singl kanoích nastoupili
Vladan Svítil a Pavel Hopjan, kteří obsadili ve svých katergoriích 5. a 8. místo.
Všichni závodníci z Postřelmova velice
překvapili svými výkony, vysoce předčili očekávání po tak krátkém tréninku, kdy
většina z nich poprvé seděla na kajaku letos o prázdninách a již na podzim takto
bodovala.
I přestože je sezona na svém sklonku, stále probíhá nábor nových členů do
kanoistického oddílu. Pro více informací volejte 601 280 777 či 601 520 490.
(H. P.)
KULTURA V OBCI
KNIHOVNA POSTŘELMOV
KONTAKTY
Telefon: 588 881 765
E-mail: [email protected]
web: www.postrelmov.knihovna.cz
facebook: facebook.com/knihovnapostrelmov
Vybíráme z novinek pro dospělé
John Green: Hvězdy nám nepřály - Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která
trpí rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc překonat. Ti dva mladí
lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled na život i na chorobu, která
je postihla. „Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro humor a
sarkasmus díky autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě.
Markus Zusak: Zlodějka knih - Mladý australský autor sepsal silný, jímavý a neobyčejně
čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák, s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou; má všechny předpoklady pro to být svědkem a
vypravěčem. Ale příběh Liesel Memingerové je tak mimořádný, že i Smrt si musí přiznat
zájem o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a úlevu z konců. I Smrt má srdce.
Vlastimil Vondruška: Smrt ve Vratislavi - Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale
zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Protože jde o ožehavou diplomatickou misi, je třeba
postupovat taktně. Král Přemysl II. Otakar samozřejmě nechce nechat pátrání jen na vratislavských úřadech, proto posílá do Slezska v přestrojení svého věrného služebníka Oldřicha
z Chlumu a jeho pomocníky panoše Otu a velitele Diviše.
7
Leo Kessler: Potopený konvoj - Výcvik spojeneckých armád připravujících se k útoku
přes Kanál se blížil ke konci. Avšak zkušební vylodění na devonském pobřeží dopadlo katastrofálně - v tento den zahynulo 638 amerických vojáku a zničeno bylo mnoho materiálu
včetně tanků. Zatímco německá letadla vše z jen povzdálí pozorovala, ponorky číhaly na
další příležitost.
Vybíráme z novinek pro děti a mládež
Petra Braunová: Kuba nechce číst - Kuba nechce číst, psát ani počítat. Do první třídy se
mu vůbec nechtělo. Co si však počít s žáčkem, kterému se v hlavě honí všechno možné, jen
ne škola? Paní učitelka z 1. A na to přišla! Od chvíle, kdy dostala ten skvělý nápad, začaly
děti chodit do školy s nadšením. Dokonce i Kuba.
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky: fakt smůla - Gregu Heffleymu ujíždí půda pod
nohama. Jeho nejlepší kamarád Rowley Jefferson se na něj vybodnul a najít si nové kamarády bude fakt fuška. Aby obrátil štěstí na svou stranu, Greg se rozhodne, že zariskuje a
nechá svá rozhodnutí na náhodě. Bude mít kliku, nebo se mu smůla bude lepit na paty až
do konce života?
Pavel Čech: O klíči - Poetický příběh o dětské fantasii, kterou může rozjitřit i taková drobnost jako nález starého klíče. Kniha pro malé i velké čtenáře. Vyprávění o chlapci, který
při cestě do školy našel na ulici klíč a začal si vymýšlet, od čeho může být. Nosnou kostrou
příběhu jsou něžné autorovy celostránkové ilustrace.
(P. B.)
MINIGALERIE NA VERANDĚ - ZEMĚ POD HIMALÁJEM
Výstava fotografií a votivních předmětů potrvá do 12. 10. 2014. Případným zakoupením
vystavovaných výrobků přispějete na stavbu bambusové školy v Nepálu.
Dále plánujme od 3. listopadu výstavu prací Mohelnického spolku ručních řemesel
Vystavovat se budou krajkové betlémy, paličkovaná oděvní krajka, patchwork.
Vernisáž s malou módní přehlídkou a ukázkou řemesel plánujeme na pondělí 3.11. 2014
v 18.00 hod. Informace o historii, tvorbě a plánech spolku se dozvíte v listopadové Střele
KPH KONCERTY
Festivalové koncerty klubu přátel hudby pokračuje v říjnu výběrem špičkových interpretů. Čekají nás 2 krásné koncerty.
ČESKÉ KOMORNÍ TRIO - Čtvrtek 16. 10. 2014 v 19.00 hod.
Vstupné 50,-Kč, děti 20,-Kč.
Komorní soubor působí od roku 2008. S úspěchem absolvoval řadu
koncertů a spolupracuje s významnými osobnostmi např. s Martinou
Kociánovou, Marií Retkovou a dalšími. Jako jeden z mála souborů
nabízí celovečerní programy v nichž se spojuje hudba s mluveným
slovem.
Žofie Vokálková - flétna: V roce 1992 absolvovala pražskou Konzervatoř, dále pak mistrovské kurzy u Jamese Galwaye ve Francii. Má za
8
sebou řadu koncertních sólových vystoupení s našimi i zahraničními orchestry, je pravidelným hostem prestižních festivalů. K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří 1. cena
v mezinárodní soutěži Concertino Praga, 3. cena v mezinárodní soutěži vítězů evropských
soutěží Pacem in terris v Německu a v mezinárodní soutěži Pražské jaro získala Cenu hlavního města Prahy. V září roku 2000 získala jako první Evropanka Special Prize v prestižní
soutěži Web Concert Hall Competition v New Yorku.
Pavel Hrda - housle: Po studiích na konzervatoři v Ostravě završil své hudební vzdělání na
HAMU v Praze ve třídě doc. J. Pazdery (1995). Po ukončení studia působil v orchestrech
Česká filharmonie, Virtuosi di Praga a Solisti di Praga. S úspěchem vystupoval na koncertních pódiích v České republice i zahraničí. V současné době se věnuje pedagogické činnosti
a vystupuje sólově a v komorních souborech. Je laureátem mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec – 2. cena a získal 1. cenu na Soutěži konzervatoří.
Eva Procházková - kontrabas: V r. 1997 ukončila absolutoriem studium na HAMU
v Praze ve třídě doc. J. Hudce. Věnuje se sólové a komorní činnosti. Specializuje se mj. na
hru na klasický violon 18. st., čímž se řadí mezi několik málo violonistů na světě. Mezi
její největší úspěchy v sólových soutěžích patří 1. cena Mezinárodní kontrabasové soutěže
v Debrecenu (Maďarsko), 4. cena na I. celosvětovém festivalu kontrabasistů v Mittenwaldu (Německo), 3. cena na II. celosvětovém festivalu v Avignonu (Francie). Je absolutní
vítězkou mezinárodní kontrabasové soutěže (ČR) a laureátkou mezinárodní kontrabasové
soutěže G. Bottesiniho v italské Parmě. Obdržela Zlatý diplom v soutěži Motorola- hudba
Evropy a je držitelka ceny Josefa Hlávky – Nadání Hlávkovy nadace.
IVO HRACHOVEC A JOHANNA HANIKOVÁ
- Sobota 18. 10. 2014 ve 14.00 hod. Vstupné 50,-Kč, děti 20,-Kč.
Ivo Hrachovec - operní zpěv: Patří mezi přední operní pěvce
v oboru lyrický bas. Je obdařen mimořádnou schopností pro
ztvárnění jevištních postav. Je také vyhledávaným interpretem
pro oratorní a koncertní díla. Jeho repertoár má široký záběr
– od koloraturních partů staré hudby přes romantická operní
díla komického i lyrickodramatického oboru až po písně umělé
i lidové. Jeho domovskou scénou je od roku 2003 Státní opera
Praha. S úspěchem vystupoval na koncertních pódiích v Španělsku, Itálii, na Maltě, Kypru, Egyptě, Rusku, Japonsku, Kanadě a také Německu, Polsku a Chorvatsku. Je laureátem řady mezinárodních soutěží. U
nás zazpívá písně z lidové poezie.
Johanna Haniková - klavír: Je dvacetiletá talentovaná klavíristka - absolventkou ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. Po maturitě
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pokračuje ve studiu na
HAMU u profesora Klánského. Johanna Haniková se věnuje
hře na klavír od svých pěti let. Jako klavíristka získala již několik mezinárodních ocenění a vystoupila také na prestižních
festivalech.
(Z. H.)
9
CO SE V OBCI UDÁLO
ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
První víkend v září za nádherného počasí se konal III. ročník závodů na koloběžkách…
Zúčastnilo se 54 registrovaných závodníků, které podporovala
k nejlepším výkonům řada rodičů a členů rodin. O občerstvení se vzorně postaral pan Zdeněk Mlčoch se svým týmem
a o kvalitní doplňkový program stejným dílem naši skauti a
POSTR-POI.Všem dobrovolníkům, závodníkům a aktérům
velice děkuji. Zvláště potom všem sponzorům. Krásné odpoledne mohlo být ještě krásnější a pestřejší, kdyby přišel větší
počet závodníků. Proto ceny, pro které si letos závodníci nepřijeli, budou uchovány pro příští rok.
Neváhejte, nasbírejte na příští závody odvahu a přijďte mezi
nás. Třeba jen jako diváci, protože bez pořádného povzbuzování by to nebylo ono.
VEČER S NEPÁLEM…
Ve čtvrtek 11. září 2014 se v Minigalerii Na Verandě konala vernisáž výstavy Země pod
Himalájem. Ti, kteří odolali náporům intenzivního deště a přišli v 18.00 hod. na výstavu
neprohloupili. Měli možnost se osobně setkat s RNDr. Tomášem Beránkem Csc., předsedou české strany občanského sdružení Namasté
Nepál, který zasvěceně vyprávěl o všech vystavených artefaktech. Došlo také na promítání
dokumentárního filmu z prostředí nepálských
družebních vesnic, kterým pan Beránek zasvětil
svůj život. Hosté se dozvěděli o budování bambusové školy a nemocnice v Nepálu, o programu
dobrovolníků, kteří mohou udělat obrovskou
životní zkušenost a pracovat a učit v české škole
vysoko v horách nepálské děti. Dozvěděli se také
o programu rodičovství na dálku. Zájemci mohou navštívit výstavu do 12. 10. 2014, ale již
bez zasvěceného výkladu.
Nicméně případným zakoupením některého z výrobků nepálské dílničky, mohou přispět
k programu občanského sdružení Namasté Nepál.
Výstavu obohatil řadou překrásných fotografií také
nám dobře známý cestovatel a hudebník Karel Kocůrek. Škoda jen, že se nemohl osobně zúčastnit
zahájení výstavy a přispět svou hrou na nepálské
nástroje ke krásné atmosféře. Návštěvu výstavy si
můžete domluvit každé dopoledne s personálem
KD, dále před každou kulturní akcí, každou středu
od 16.00 do 18.00 hod. a hromadné návštěvy na
tel. 607 504 949. Těšíme se na bohatou návštěvu.
(Z. H.)
10
ŽENEVA – KOLŠOV NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
Že je to hloupost? Na první pohled to tak vypadá. Ale povedlo se. Dcera postřelmovského
patriota a současně trenéra místních basketbalistů Břetislava Hecla – Michaela, společně se
svým bratrancem a postřelmovským rodákem Liborem Heclem ml., to dokázali.
Asi před dvěma lety se Michaela Heclová z Kolšova rozhodla, že přijede ze Švýcarska, kde
momentálně pracuje, domů na kolečkových bruslích.
Rodina i kamarádi jí to rozmlouvali a považovali to za hloupost, ale ona do toho šla doslova po hlavě. Podmínky v okolí Ženevského jezera jsou pro pravidelný trénink perfektní,
a tak si umanula, že to „prostě dá“. Navíc chtěla touto akcí podpořit sportovní aktivity dětí
v Keni. Konkrétně za podpory drobných dárců vybavit jeden žákovský fotbalový klub
„z ulice“ sadou dresů a kopaček.
Sama říká: „Celý život jsem se věnovala sportu. S basketbalem jsem začínala v Šumperku
a rodiče mě vedli i k dalším sportovním aktivitám. Běžky, plavání i kolo byly na denním
pořádku. Velice dobře si uvědomuji, co všechno mě sport naučil a co mně dal. Vedle tvrdé dřiny jsem zažila práci v týmu,
kde se může spolehnout jeden na druhého. Poznala jsem vítězství
i porážky, kolektivní slzy radosti i zklamání a naučila jsem se nevzdávat žádný zápas a jít tvrdě za svým cílem. Můj táta Břetislav
Hecl zasvětil celý svůj život sportu a mamka Taťána se o nás starala jako perfektní servisák“. Motem naší rodiny bylo: „Jen ten,
kdo se naučí prohrávat, unese i vítězství.“
Za splněním svého cíle vyrazila od známého vodotrysku 1.
srpna ze Ženevy za doprovodu Libora Hecla z Postřelmova. Ten
jel na kole a plnil nejen funkci brzdaře v prudkých sjezdech, ale
hlavně psychologa celého týmu. Dvojice kamarádů, Miroslav
Mazal a Jakub Šalek, se potom starala o patřičný servis v doprovodném vozidle.
Cestu přes Švýcarsko a Německo si doslova vychutnávali. Cyklostezky i okresní silnice jim umožňovaly ujet každý den plánovaných 100 km. Podobný komfort jim nabídla
i Šumava a celý Jihočeský kraj. Očekávané problémy s kvalitou českých komunikací nastaly
až na Vysočině. Necelých 200 km od domova si připadali jako Alenka v říši divů. Cesty se
nedaly projet ani na kole, natož na kolečkových bruslích. I tyto nástrahy zvládli a na pátek
15. 8. jim zbylo posledních 80 km. Po více jak 1.300 km se dostali do Hoštejna a po známé
cyklostezce okolo Hněvkova do Lupěného se přes
Zábřeh a Postřelmov vydali na poslední 3 km.
Ty už byly jenom oslavou společného úspěchu
celého týmu. Od „Špice“ v Postřelmově až domů
do Kolšova projeli za houkání klaksonů a s českou
vlajkou nad hlavou. Doma je potleskem přivítaly
desítky rodinných příslušníků, kamarádů a sousedů. Poblahopřát k výjimečnému výkonu přišlo
i vedení obce v čele se starostkou Evou Poulíkovou
a místostarostkou Andreou Šmídovou.
11
Po 15 dnech a 1.350 ujetých km skončilo krásné dobrodružství a mimořádný sportovní
výkon. A za podpory drobných finančních darů od kamarádů i známých hlavně ve Švýcarsku
splnila i druhý cíl. Žákovský tým v Keni bude hrát v následující sezóně nejen v nových dresech a kopačkách, ale i s novými míči.
(Břetislav Hecl)
AKCE V ŘÍJNU
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Středa 1. 10. 2014 v 18.00 hod. - Kinokavárna
Švédsko / Dobrodružný / Komedie / Drama, 114 min., vstupné 40,Kč
Režie: Felix Herngren
Hrají: Robert Gustafsson,David Wiberg, Mia Skaringer, Alan Ford a další
Allanu Karissonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající
čas, pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v
bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk.
Shodou okolností se mu do rukou dostane kufřík plný peněz. Než se naděje, má v patách
gang zločinců, sem tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě přibere do party, je i velmi neskladná slonice. Kromě toho po něm samozřejmě pátrá policejní
sbor v čele s nepříliš schopným komisařem. Alan se stává nechtěně také aktérem mnoha
důležitých událostí 20. století…
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Středa 8. 10. 2014 v 18.00 hod. - kinokávárna
Francie, Rodinný / Komedie / Dobrodružný, 97 min., vstupné 40,- Kč
Režie: Laureát Tirard
Hrají: Farncis Perrin,Valerie Lemercier, Kad Merad, Daniel Prévot a další
Je konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš,
jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau – Rivale Hotel. Mikuláš
si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí, Fredy, který pořád něco jí, dokonce i
syrové ryby, Georgie, který je vtipný už jen proto, že je angličan, uplakánek Paul a Christopher, který chce mít vždycky pravdu. Dále Elizabeth, která Mikuláše pořád pronásleduje…
DRACI NAD PÍSKÁČEM
Neděle 12. 10. 2014 na Pískáči ve 14.00 hod. v areálu Pískáče, vstupné 20,- Kč
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na „LETECKOU DRAČÍ SHOW“!
Občerstvení zajištěno!
Soutěžit se bude o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka (i s
pomocí rodičů) a o nejlépe létajícího draka (jakýkoliv i zakoupený)
Pořadatelé nenesou zodpovědnost za sežrané účastníky soutěže létajícími a hladovými draky!
Těšíme se na Vaši účast!
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!
12
"ŠIKOVNÉ DĚTI Z POSTŘELMOVA A OKOLÍ"
Neděle 19. 10. 2014 v 16.00 hod. - KPF, vstupné dobrovolné
Filmový záznam z vystoupení žáků naší školy a dětí z okolí. 82 minut.
Toto vystoupení organizovala Hana Kukulová a spol. a proběhlo v KD Postřelmov. Jedná
se o nejemotivnější počin roku 2014. Kdo
jej neviděl, má jedinečnou příležitost vidět a
kdo vystupoval, si může užít svůj výkon jako
divák na kinoplátně.
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Středa 22. 10. 2014 v 18.00 hod. - Kinokavárna
ČR / komedie, 100 min., vstupné 40,-Kč
Kamera: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav
Donutil, Jakub prachař, Jan Dolanský, Anna Šišková,
Radim Uzel, Gérard Robert Gradadour a další….
Filmová komedie je novým snímkem tvůrce diváckých hitů Karla Janáka, autora úspěšných
filmů Snowboarďáci a Rafťáci. Hlavní hrdina komedie Marek je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož
největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu ale jednoho dne překříží
dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky.
V tento moment se do věci zapojí jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc
a zasvětit do Markových problémů jeho otce, který je úspěšným vydavatelem bestsellerů na
téma: jak získat ženu. Společně pak začnou Markovi připravovat velkou strategickou hru,
díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k milované dívce…
BESEDA na téma: Číslování domů v době Marie Terezie a osudy lidí
v jednotlivých staveních
Pondělí 27. 10. 2014 v 18.00 hod., klubovna č. 4
Srdečně zveme příznivce historie a členy spolků na zajímavé vyprávění s panem Karlem
Müllerem, členem vlastivědného spolku.
ZIMNÍ PŘÍBĚH
Středa 29. 10. 2014 v 18.00 hod. - KPF
USA / 2014 / fantazy / romantický, české znění, mládeži přístupné, vstupné 40,-Kč
Režie: Akiva Goldsman, hudba: Hans Zimmer
13
Hrají: Colin Farrell, Russell Crowe, Jessica Brown
Findlay, William Hurt, Will Smith, Matt Bomer,
Jennifer Connelly, Kevin Durand, Kevin Corrigan,
Lucy Griffiths, Graham Greene, Eva Marie Saint
V mýtickém prostředí New York City se více než
jedno století odehrává příběh filmu „Winter's
Tale" plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého
konfliktu dobra a zla.
JÓGA
Zahájení kurzu pod vedením lektorky Kateřiny Jaňourové bude ve
čtvrtek 7. 10. 2014 v 18.15 hod. Cena za 10 lekcí 350.-Kč. Přihlášky
si můžete vyzvednout na stolečku u kanceláře v KD, kde je vyplněné
můžete také zanechat. Přednost mají pokročilé jogínky.
Kulturní dům opět plánuje v zimních měsících návštěvu divadelního představení
v Praze. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a v listopadové Střele.
ZŠ POSTŘELMOV
Školáci se už pilně učí… Aby se pobavili a rozptýlili, je pro ně připravena řada zájmových
kroužků: mažoretky, florbal, sportovní hry, výtvarná výchova, výuka anglického a ruského
jazyka, informatika, dramatický kroužek.
Děti s poruchami řeči mohou navštěvovat logopedii.
Všichni věříme, že bude letos více sněhu jako loni. Žáci II. stupně se totiž chystají ve dnech
1. 3. 2015 – 6. 3. 2015 opět na lyžařský výcvikový kurz – tentokrát do Kunčic na chatu
Junior. Zájemci o LVK se už nyní mohou hlásit u učitele TV p. Jiřího Řmota.
(I. P.)
14
FOTOGRAFIE Z AKCÍ
Závody na koloběžkách
15
POZVÁNKA
Na podzimní setkání důchodců,
které se uskuteční dne 31. 10. 2014
ve 14 hod. v Kulturním domě Postřelmov.
K tanci a poslechu zahraje pan Kubíček.
TOMBOLA
(Příspěvek do tomboly je vítán – příspěvky převezmou paní
Drahomíra Dvořáková nebo Jarmila Müllerová)
SRDEČNĚ VÁS ZVE VÝBOR KD
PŘIJĎTE NA CHVÍLI „VYPNOUT“ A NECHAT SE HÝČKAT…
RODINNÉ MASÁŽNÍ STUDIO
Hana a Tomáš Třetinovi
Tichá 484 Postřelmov
tel : 728 899 108, e-mail: [email protected]
pouze na objednání, možno také o víkendu
klademe důraz na maximální soukromí a pohodlí
pro stálé klienty vystavujeme zákaznické karty s bonusem
prodáváme dárkové poukazy na naše služby nebo zboží z našeho obchodu
www.inspiracezdravi.cz
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov;
10. číslo vydáno 30. 9. 2014
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na www.postrelmov.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na www.postrelmov.cz
16

Podobné dokumenty