Farníček pro 28. týden

Transkript

Farníček pro 28. týden
FARNÍ
týdení
Č E K 28 /
XII. roč.
FARNOST DOMASLAVICE
15. týden v mezidobí 10. – 17. 7. 2016
Podobenství o milosrdném Samaritánovi patří k literárním i duchovním skvostům celého
Písma svatého. Jak jednoduše, názorně a výstižně dokáže Kristus formulovat obraz
uskutečnění obou hlavních přikázání lásky! Nejenže vykresluje na příkladu jednání
Samaritána, jak má konkrétně vypadat láska k bližnímu. Současně totiž názorně ukazuje
na jednání kněze a levity, jak nemá vypadat láska k Bohu. Snad se oba služebníci chrámu
odvolávají na to, že bohoslužba má přednost před službou bližnímu, aby bylo zachováno
přikázání: „Miluj Boha nadevšechno.“ Ale Ježíš ukazuje, že tou nejlepší a Bohu nejmilejší
službou je prokázat lásku bližnímu. Pak teprve Bůh rád přijme i bohoslužbu, kterou mu
prokazujeme v chrámu. Prokazovat milosrdenství je tedy nad všechny oběti a dary Bohu.
„Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10,37)
Neděle 10. 7. 15. neděle v mezidobí
8:00
10:00
Domaslavice Za Miroslava Terestíka a rodinu z obou stran
Soběšovice Za Bedřicha Chroboka, bratry, švagrové, švagry
a Michalinu Gurnou
Po mši svaté v Soběšovicích – křest dvou dětí.
Pondělí 11. 7. Památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
8:00
Domaslavice Na úmysl kněze
Čtvrtek 14. 7. Památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka
18:00
Domaslavice Za Jaroslava Nogola, manželku Zdeňku a jejich rodiče
Pátek 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18:00
Domaslavice Za živou i zemřelou rodinu Springerovou
Sobota 16. 7. Poutní slavnost PANNY MARIE KARMELSKÉ
8:00
10:00
Domaslavice Za Jindřicha Bakotu, manželku Marii,
rodiče a sourozence z obou stran
Domaslavice Za + manžela, tatínka a dědečka Josefa Štense
Mše sv. slouží v 8 h o. Jiří Filipec a v 10 h o. Marián Pospěcha. Během dopoledne
(od 7:30 h) bude příležitost ke svátosti smíření. Po ranní mši sv. bude připraveno
občerstvení – budeme rádi za příspěvky na společný stůl. Součásti dopoledního
programu je také misijní stánek.
V 16 h se koná v kostele mariánská pobožnost (s možností přijetí škapulíře).
V 11:30 h v kostele v Soběšovicích – svatební obřad:
Dušan Šmahaj (Skalice) a Hana Zrzavá (Dobratice), sezdává jáhen Mirek Poloch.
Neděle 17. 7. 16. neděle v mezidobí – konáme měsíční sbírku
8:00
10:00
Domaslavice Za + Otakara Tvardka (nedožité 65. narozeniny)
a rodiče Vladislava a Helenu Tošenovské
Soběšovice Za Miloslavu a Felixe Vojkovské a rodiče z obou stran
 Elektroinstalace fary: Koncem června proběhla předávka díla obnovy elektroinstalace na
faře. Původní rozpočet byl cca 176 tis. Kč, výsledná cena je cca 129 tis., úspora činí 14 tis.
na materiálu, a 33 tis. na práci. V úspoře je zahrnutý také dar firmy a pomocníků pro
farnost za práce odvedené zdarma. Srdečné díky patří především Renému Schlesingerovi
z Hnojníka a Jiřímu Skarkovi z Horních Domaslavic, a dále všem pomocníkům: Erich
Unucka, David Satinský, Daniel Skarka, Ivan a Břetislav Němcovi, všem pomocnicím
„úklidové čety“, především Aleně Skarkové a Marii Podolové. Poděkování dále patří
firmě Davida Lipky z Frýdku-Místku za rychlé provedení zednických a malířských prací
v celkové výši cca 116 tis. Kč. Výsledná cena všech prací je tedy 245 tis. Kč. Z biskupství
jsme obdrželi dar 100 tis. Kč, zbývající částka je pokryta z výtěžku sbírek a z vašich darů.
Díky nim mohu splatit i bezúročnou půjčku 80 tis. Kč, za kterou také srdečně děkuji.
Adopce na dálku - dopis z Ugandy:
„… zdravím Vás ve jménu nejvyššího Boha, který nás chrání v každý čas a napomáhá
našim rodinám a přátelům mít vždy úsměv na tváři. Já i moje rodina jsme v pořádku a
upřímně doufám, že Vy také. Bez radosti do života by byly naše dny smutné. Každý den nám
přináší nějaké těžkosti, ale já děkuji Bohu za to, že já i má rodina se máme dobře. A co Vy
v České republice? Doufám, že je vše v pořádku.
Velice Vám děkuji za finanční podporu mého studia. Ve škole mi to jde dobře, zanedlouho
budeme mít konec pololetí. Nyní jsem ve čtvrtém ročníku a postoupím o další stupeň, kde mě
čeká pár nových předmětů.
Velikonoce jsme prožili v rodinném kruhu a v poklidu. Zdobili jsme dům a já jsem
pomáhala mamince s přípravou jídla. Před svátky jsme uklízeli vnitřní i vnější prostory
kostela. O Velikonocích vždy jíme maso, rýži s kuřetem a „matooke“ (pozn.: místní tradiční
jídlo). Často se chodíme modlit do kostela. Vím, že velikonoční tradice se u nás i u Vás liší.
Srdečně Vás zdravím, Joan Nanjego
Pro připomínku: Z historie svátku Panny Marie Karmelské:
Titul Panna Maria „Karmelská“ je odvozen od názvu hory Karmel ve Svaté zemi. Jde
vlastně o horské pásmo dlouhé asi 25 km zdvihající se od břehu Středozemního moře poblíž
dnešní Haify. Se jménem hory je spjata postave starozákonního proroka Eliáše, který na
tomto místě svedl zápas s falešnými Baalovými proroky o víru v jediného pravého Boha –
Hospodina. Událost je vylíčena v První knize Královské v 18. kapitole. Koncem 12. století se
zde usazují - poblíž tzv. Eliášovy studny - poustevníci. Uprostřed svých příbytků měli
vybudovanou kapli, kterou zasvětili Panně Marii. Odtud také pochází jméno tohoto
společenství: „Bratři Nejblahoslavenější Panny Marie z hory Karmel“. V tichu zdejší přírody
chtěli napodobovat svoji „Sestru“ a „Paní“, a tak jako ona „uchovávat Boží slovo ve svém
srdci a rozvažovat nad ním“. Zároveň však nezapomínali ani na horlivost víry svého „otce“ –
proroka Eliáše - , kterého dokonce nazývali svým zakladatele.
Ve 13. století museli karmelitáni utéci před Saracény do Evropy a i přes velké obtíže dosáhli
nakonec na Lyonském sněmu, který skončil 17. července 1274, schválení svých řeholních
stanov. Viděli v tom potvrzení zvláštní přízně své „Paní z Hory Karmel“ a jako projev
vděčnosti slavili každoročně v tento den k její cti „slavnou památku“ (od konce 15. stol. o den
dříve - 16. července).
Podle tradice svěřila Panna Maria generálnímu představenému Šimonu Stockovi škapulíř
(1251) s příslibem zvláštní ochrany pro ty, kdo ho budou zbožně nosit. Tento zvyk vedl
koncem středověku k rozšíření úcty k Panně Marii Karmelské a svátek byl roku 1726 zaveden
v celé církvi. Přijímání škapulíře věřícími dávalo vzniknout tzv. škapulířovým bratrstvům.
Tak se v některých farnostech, zvláště tam, kde měli duchovní vliv bratři karmelitáni,
vytvořila tradice poutí k Panně Marii Karmelské, jak je tomu také u nás.
Škapulíř je znamením Mariiny mateřské lásky k nám a našeho závazku následovat Ježíše
tak, jako Panna Maria – žít poctivě podle toho, co jsme přijali na křtu.
Farníček vydává Římskokatolická farnost Domaslavice jako informační leták pro vnitřní potřebu farnosti.
Telefonní kontakt: 737 203 843 (777 610 967), e-mail: [email protected], web: farnostdomaslavice.wz.cz