InNmomediální šíře a ateroskleróza

Transkript

InNmomediální šíře a ateroskleróza
In#momediální šíře a ateroskleróza J. Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. In#momediální šíře a ateroskleróza
Zajímavé a módní („in“; „cool“)   Vědecké („publikace“)   Ru#nní („dělá se to“)   Přínosné pro běžnou klinickou praxi, predikce a stra#fikace KV a CV rizika, klinické konsekvence  
In#momediální šíře  
IMT = je charakterizována jako šíře tunica in#ma a tunica media cévní stěny  
Hodnocení časných forem aterosklerózy, jejího stupně i progrese  
Technika hodnocení IMT : vyšetření IMT se vždy provádí B-­‐mode, v podélném řezu, na vzdálené stěně cévy, cca 1 cm před bifurkací a mimo oblast aterosklero#ckého plátu (léze do 1,5 mm = IMT, léze nad 1,5 mm hodno^me jako aterosklero#cký plát) In#momediální šíře Bulbus ACC Blízká stěna Vzdálená stěna 1 cm před karo#ckou bifurkací In#momediální šíře Vzdálenost dvou linií ve vnitřní čás# tepny (první echogenní linie je lumen-­‐in#ma a druhá linie rozhraní media-­‐adven#cie) ACC – anechogenní lumen, cévní stěna se zobrazí jako dvojitá echogenní linie s hypoechogenní střední linií   Vzdálenost těchto 2 echogenních linií velmi dobře koreluje s IMT  
Anatomie a histologie normální cévní
stěny v B-mode
 ECHOGENNÍ LINIE = LUMEN/INTIMA • 2
ECHOGENNÍ LINIE = MEDIA/ADVENTICIE
• 1
Pignoli et al., Circula#on. 1986 6
In#momediální šíře ACI
BULBUS ACC
IMT
ACE
Lumen
Echogenní linie
UZ Adventicie
INTIMA HISTOLOGIE ADVENTICIE In#momediální šíře (IMT) Normální šíře IMT •  0,36mm-­‐0,90mm = normální šíře IMT u dospělých •  IMT > MUŽI / ŽENY •  MÍRNÁ STRANOVÁ DIFERENCE: L > P (0,04 mm) • ö LINEÁRNĚ s VĚKEM:0,08 mm/rok Salonen, Atherosclerosis. 1990 Ludwig, 1994 9
In#momediální šíře
Věk
Šíře IMT (percentil 97,5)
< 50 let
0,80 mm
50-60 let
0,88 mm
> 60 let
0,93 mm
Hodnocení IMT musí být doplněno o vyšetření aterosklero#ckých plátů v oblas# karo#cké bifurkace nebo odstupu ACI + hodnocení dynamiky vývoje plátu Školoudík et al., Neurosonologie. 2003 In#momediální šíře  
Rozšíření IMT je považováno za známku časné aterosklerózy, její progrese a je asociováno se zvýšeným rizikem ICHS (IM) a iCMP (studie Rozerdam, EVA, ACAPS) Silnější výpovědní hodnotu než šíře IMT má přítomnost, charakter a šíře aterosklero#ckého plátu – BRH Study IMT : závislost na věku, pohlaví, hypertenzi, hyperlipidémii, diabetes mellitus a obezitě (ARIC study)  
Šíře IMT koreluje s vaskulárními rizikovými faktory Baldassarre D et al. Stroke. 2000 IMT a STENÓZA KAROTIDY
KORELACE MEZI IMT a STUPŇEM ATEROSKLERÓZY IMT je nezávislý prediktor výskytu AS plátu v ACI 13
IMT = indikátor přítomnos# a velikos# plátu v karo#cké bifurkaci a odstupu ACI EVA ’ STUDY, Broussais. 1996. Průkaz korelace mezi šíří IMT s přítomnos^ a velikos^ plátu v oblas# karo#cké bifurkace a odstupu ACI. IMT-­‐ACC a predikce rizika kardiovaskulárních příhod
Metaanalýza. JAMA. 2012, 308(8): 796-­‐803 Asociace mezi koronárními příhodami a IMT (ARIC Study) IMT (mm) 1.1
1
Ženy Muži 0.97
0.89
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
Bifurkace 1.01
0.82
0.8
0.78
0.71
0.66
0.74
0.69
0.66
0.6
Bez IM
7193
IM
96
Bez IM
5358
IM
194
n=5358
Riziko IM u pacientů s IMT < 1 vs > 1 bylo 5.07 pro ženy a 1.85 pro muže ACI ACC
IMT a predikce rizika IM a smr# z kardiálních příčin (ARIC Study) IMT a riziko ischemického iktu a srdečního infarktu (Rozerdam Study) IMT (mm))
1
0.909
0.9
0.8
0.858
0.795
0.7
n=1373
n=98
n=96
IM iCMP 0.6
0.5
Kontroly IMT: Riziko srdečního infarktu se zvyšuje o 43% Riziko ischemického iktu se zvyšuje o 41% Bots et al. Circula#on. 1999 Absolutní riziko (%) Absolutní 10leté riziko iktu,10leté koronárních příhod, 11leté riziko smr# z vaskulárních příčin 50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SMRT IM IKTUS 1
2
3
4
IMT (1-­‐5 quin#les) (quintiles)
5
Bots et al. J Int Med. 1995 IMT a farmakologická intervence HYPOLIPIDEMIKA: STATINY+++ PRIMARNÍ PREVENCE (ACAPS /CAIUS/KAPS) SEKUNDÁRNÍ PREVENCE (PLAC II/MARS/REGRESS) = REGRESE PROGRESE IMT ANTIHYPERTENZÍVA : PERINDOPRIL, RAMIPRIL 20
Arterial stiffness
 
Arteriální tuhost charakterizuje míru „stárnu^“ tepenné stěny, ztrátu elas#city závislost na věku, výši krevního tlaku a gene#cké predispozici  
Arteriální tuhost je užitečným měřítkem pro predikci kardiovaskulárního rizika v populaci, zejména u pacientů s hypertenzí, diabetem a ledvin v konečné fázi onemocnění.  
Arteriální tuhost předchází rozvoji aterosklerózy a její ovlivnění znamená časnou prevenci kardiovaskulárních nemocí  
Metody – např. rychlost šíření pulzové vlny (PWV) -­‐ ambulantní arteriální index tuhos# (AASI) – vyjadřuje dynamický vztah mezi dTK a sTK / 24 hod., pulzový tlak (s-­‐d), vzorec pro výpočet, < 0,5 / < 0,7, AASI je nezávislý prediktor KV mortality i u normotenzních jedinců Li et al., 2006. Siegelová et al., 2008. Dolan et al., 2006. Zhong et al., 2009. Závěr Těsný vztah mezi IMT a různými vaskulárními rizikovými faktory Zesílení IMT má silný prognos#cký význam pro kardiovaskulární příhody = ischemický iktus a infarkt myokardu Marker účinnos# „an#aterogenních“ léků Predikce a stra#fikace u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních nemocí 22
Krušnohorské panop#kum Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Intimomediální šíře a aterosklerotický plát

Intimomediální šíře a aterosklerotický plát linie je lumen-intima a druhá linie rozhraní media-adventicie) ACC – anechogenní lumen, cévní stěna se zobrazí jako dvojitá echogenní linie s hypoechogenní střední linií

Více

Instalační kanály a šachty 290.20

Instalační kanály a šachty 290.20 tabulka: Připevňovací prostředky v kapitole 2 - Zpracování desek lepidlo Promat® K 84 zavěšení, závitové tyče s kovovými rozpěrnými hmoždinkami ≥ M 8 v masivním stropu dimenze závěsů podle Důležitý...

Více

Technický list: Ascott Alpha+

Technický list: Ascott Alpha+ Vyvinuty speciálně pro dlouhodobé testování (více než 240 hod.). Komory jsou zahřívány externími topnými rohožemi, které jsou tak chráněné proti poškození korozním prostředím uvnitř komory. Zároveň...

Více

FD93 - BErlE FrANCouzsKá DPB10

FD93 - BErlE FrANCouzsKá DPB10 Modrá, červená, zelená, šedá, žlutá

Více

RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE

RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE PANalytical Empyrean, PANalytical X’Pert Pro MPD

Více

Hyperlipidemia Academy

Hyperlipidemia Academy Hyperlipidemia Academy

Více

Type list - tuningstore.cz

Type list - tuningstore.cz Citroen C1, Typ P C2 Citroen C2, Typ J*… C3 Citroen C3, C3 Pluriel, Typ F*..., H C4 Citroen C4, Typ L, Lim. / Sedan, Coupé, VA bis / up to 1000 kg Citroen C4, Typ L, Lim. / Sedan, Coupé, VA über / ...

Více

Zobrazení cévního systému v akutní/subakutní fázi CMP z

Zobrazení cévního systému v akutní/subakutní fázi CMP z •  schopnost mozkové cirkulace reagovat na změny pCO2 v krvi - BH/HV (breath holding/hyperventilation) test - BHI (breath holding index) – měření vzestupu středního průtoku nad a. cerebri media po ...

Více