evropská pravidla pro internetové stránky vpa

Komentáře

Transkript

evropská pravidla pro internetové stránky vpa
V Ý Ž I VA
DOMÁCNOST
KRÁSA
VA Š E P O D N I K Á N Í
VA Š E P O D N I K Á N Í
KRÁSA
DOMÁCNOST
V Ý Ž I VA
VA Š E P O D N I K Á N Í
KRÁSA
DOMÁCNOST
EVROPSKÁ PRAVIDLA
PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA
V Ý Ž I VA
EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ
STRÁNKY VPA
Internet se stal hlavní obchodní a komunikační sítí, která lidem v podnikání nabízí téměř neomezený potenciál
pro provádění transakcí a udržování kontaktů s ostatními.
Aby VPA mohli propagovat prodej, distribuovat a prodávat výrobky společnosti Amway a využívat přitom předností internetu, vytvořila společnost Amway níže uvedená pravidla založená na Obchodních zásadách společnosti Amway.
Tato pravidla nabudou účinnosti – a nahradí veškerá předchozí pra-
Funkce těchto stránek lze zkombinovat v rámci jedné internetové
vidla týkající se této věci na všech evropských trzích, kde pobočky
stránky, pokud tato kombinovaná stránka splní kritéria platná pro
Amway používají Prodejní a marketingový plán Amway – k 1. květnu
všechny typy internetových stránek, které jsou v rámci této strán-
2011, s výjimkou Ruska a Velké Británie/Irska. Tato pravidla dopl-
ky prezentovány.
ňují, nikoli nahrazují, Obchodní zásady společnosti Amway
nebo jiná Pravidla společnosti Amway a smluvní ustanovení
Podrobné informace o vhodném obsahu najdete v těchto Pravi-
mezi VPA a společností Amway týkající se této věci.
dlech v oddíle „Zvláštní požadavky pro určité typy internetových
stránek“.
Společnost Amway si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli měnit,
jak je popsáno v bodě 1.3 Obchodních zásad společnosti Amway.
1. Osobní internetové stránky
VPA mohou vytvářet své osobní internetové stránky ke sdílení osob-
I. Obecné podmínky
ních příběhů nebo informací o podnikání a osobních příbězích s VPA
v sestupné linii nebo jinými zainteresovanými stranami. Cílem tako-
1. Definice internetové stránky VPA:
vé internetové stránky je pomoci při budování osobních kontaktů
Jakýkoli příspěvek na internetu, který VPA vytvoří pro podporu
a vzbudit důvěru lidí, kteří chtějí najít více informací o dané podnika-
a rozvoj svého Podnikání Amway.
telské příležitosti. Tyto stránky nesmějí obsahovat reklamu na výrobky, možnost maloobchodního prodeje výrobků Amway, podrobné
Poznámka:
informace o Podnikatelské příležitosti Amway nebo o poskytova-
Bez ohledu na to, kdo vytváří nebo poskytuje prostor pro interne-
ných službách (s výjimkou tvrzení konkrétně schválených v oddíle
tové stránky VPA, všechny stránky VPA musejí být v souladu se
„Zvláštní požadavky pro určité typy internetových stránek“).
smluvními závazky VPA vůči společnosti Amway, včetně mimo jiné
Obchodních zásad Amway, požadavků uvedených v těchto Pravi-
2. Stránky s informacemi o výrobcích
dlech a všech platných právních předpisů a nařízení, a před zve-
VPA mohou vytvořit internetové stránky s cílem vzbudit zájem
řejněním na internetu musejí být písemně schváleny společnos-
potenciálních zákazníků o výrobky společnosti Amway. Tento typ
tí Amway.
stránek má VPA pomoci při sdílení informací o výrobcích s potenciálními zákazníky. Je možno zde uvést, že příjem VPA může být
2. Posouzení a schválení
vytvářen prodejem výrobků a služeb společnosti Amway podle
Veškerý obsah zveřejněný na internetu musí být před zveřejněním
Prodejního a marketingového plánu Amway.
posouzen a písemně schválen společností Amway.
3. Stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti
Platí to i pro jakékoli změny prováděné na schválených interneto-
VPA mohou vytvořit stránky s cílem vzbudit zájem potenciálních
vých stránkách.
VPA o Podnikatelskou příležitost Amway. Tento typ stránek má
zájemcům poskytnout informace, aby se mohli rozhodnout, zda se
Společnost Amway si vyhrazuje právo sledovat internetové strán-
připojí k Podnikatelské příležitosti Amway. Proto by stránky měly
ky všech VPA za účelem kontroly přesnosti obsahu a schváleného
obsahovat pouze fakta a informace o společnosti Amway a Pod-
obsahu a přijmout příslušná opatření vůči jakémukoli VPA, jehož
nikatelské příležitosti Amway.
stránky nejsou v souladu s pokyny uvedenými v těchto Pravidlech
nebo jinými platnými předpisy.
4. Stránky určené k prodeji výrobků
VPA mohou vytvořit stránky k prodeji výrobků společnosti Amway.
II. Pokyny pro internetové stránky Vlastníků
podnikání Amway
5. Další typy internetových stránek
VPA mohou vytvářet další typy internetových stránek pro použití
Typy internetových stránek VPA – přehled
při provozování svého Podnikání Amway pouze s výslovným sou-
VPA mohou používat následující typy internetových stránek.
hlasem společnosti Amway.
2
Důkladnému posouzení budou podrobeny především internetové
ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti Amway
stránky Sponzorské linie (LOS), aby bylo zajištěno, že jsou v sou-
a jejích poboček.
ladu se všemi platnými zákony a předpisy na ochranu údajů.
4. Adresy internetových stránek (URL) a e-mailové adresy
III. Obecné požadavky na všechny internetové
Adresy internetových stránek nebo e-mailové adresy nesmějí být
stránky VPA
klamavé nebo zavádějící a nesmějí porušovat Obchodní zásady
společnosti Amway (např. snadnepenize.cz, R e t i [email protected],
POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, PLATÍ TYTO POŽA-
[email protected], zadnyprodej.cz).
DAVKY PRO VŠECHNY TYPY INTERNETOVÝCH STRÁNEK VPA.
DALŠÍ POŽADAVKY SPECIFICKÉ PRO URČITÝ TYP INTERNETO-
5. Korektní obchodní postupy
VÝCH STRÁNEK JSOU UVEDENY NÍŽE.
Jak je uvedeno v části 4 a 8 Obchodních zásad společnosti Amway,
VPA nesmějí uvádět tvrzení nebo naopak opomenout uvést tvrzení
1. Dodržování pravidel
na podporu nebo v souvislosti s Podnikáním a Podnikatelskou pří-
Pro zajištění souladu s Obchodními zásadami Amway by měli
ležitostí Amway, která v daném kontextu nebo za daných okolností
VPA věnovat zvláštní pozornost veškerým pravidlům a zásadám
nejsou pravdivá, přesná a náležitá. Lze uvádět pouze tvrzení týkají-
na cílovém i domácím trhu svých internetových stránek týkají-
cí se výrobků Amway doslovně převzatá z oficiální literatury společ-
cích se:
nosti Amway a oficiálních internetových stránek společnosti Amway,
a. Areklamních postupů (především část 9)
které jsou určeny a schváleny pro použití na příslušném trhu.
b. představení Podnikatelské příležitosti Amway (především část
8)
Internetové stránky VPA mohou obsahovat příklady příjmů nebo
c. představení výrobků Amway (především část 4)
obrázky z Prodejního a marketingového plánu Amway, pokud
d. postupů přímého marketingu (části 4 a 8)
k tomu společnost Amway vydala výslovný písemný souhlas.
e. použití ŠVM (část 7 a Politika ŠVM)
f. použití duševního vlastnictví třetích stran, včetně obchodních
názvů, známek a autorských práv společnosti Amway (část 9)
g. ochrana a utajení údajů (Politika ochrany a utajení osobních
údajů VPA/M+ a M).
Internetové stránky VPA nesmějí lákat jednotlivce k používání stránek tím, že nezveřejní, že stránky popisují podnikatelskou příležitost nebo výrobky společnosti Amway, tyto stránky musí naopak
takové informace jednoznačně uvádět.
2. Posouzení internetových stránek
VPA nesmějí na svých internetových stránkách používat vyjádře-
VPA musí místní pobočce poskytnout obsah internetových strá-
ní, která nelichotivě popisují Podnikatelskou příležitost Amway.
nek. Může tak učinit faxem, e-mailem nebo poštou nebo poskytnout důvěrnou URL adresu, na které lze obsah internetových strá-
6. Výrobky, služby nebo podnikatelské příležitosti jiných
nek posoudit.
společností
Na internetových stránkách VPA nesmějí být, ať už přímo nebo
3. Používání duševního vlastnictví společnosti Amway
nepřímo prostřednictvím reklamního banneru, odkazu nebo rám-
VPA mohou používat duševní vlastnictví společnosti Amway pou-
ce, nabízeny, představovány nebo prodávány žádné jiné výrobky
ze v souladu s částí 9 Obchodních zásad.
nebo služby než výrobky a služby nabízené společností Amway.
S ohledem na internetové stránky platí tyto dodatečné požadavky:
a. Adresa URL a e-mailová adresa
7. Informace o klientech, VPA v sestupné linii a uživatelích
VPA není oprávněn v adrese svých internetových stránek nebo
internetových stránek
ve své e-mailové adrese používat jakékoli materiály chráněné
VPA musejí na svých internetových stránkách uvádět příslušná
autorskými právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo
tvrzení o ochraně osobních údajů v souladu s Politikou ochrany
značky služeb, společnosti Amway nebo jejích poboček,
a utajení osobních údajů VPA/M+ a M a platnými právními předpi-
nebo jakékoli jejich obměny, které by mohly vést k záměně
sy a nařízeními. VPA by měli vyhledat místní právní pomoc, aby se
s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou
ujistili, že jejich pravidla na ochranu osobních údajů jsou v soula-
služeb společnosti Amway a jejích poboček (např. Quickstart.
du s platnými zákony.
cz, [email protected], amwayprovas.cz).
b. webové lokalizátory/meta značky
Internetové stránky by měly vyžadovat po návštěvnících osob-
VPA není oprávněn v meta značkách nebo jiných webových
ní informace pouze v takovém rozsahu, jaký je nutný k tomu, aby
lokalizátorech bez výslovného písemného souhlasu společnosti
měli příležitost poslat e-mail provozovateli internetových stránek.
Amway používat jakékoli materiály chráněné autorskými
právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo značky služeb
V případě, že internetové stránky VPA nabízejí návštěvníkům
společnosti Amway nebo jejích poboček, nebo jakékoli jejich
příležitost poslat e-mail provozovateli internetových stránek, musí
obměny, které by mohly vést k záměně s obchodním názvem,
být na stránkách jasně uvedeno, že zasláním e-mailu návštěvník
3
poskytuje VPA svou zpáteční e-mailovou adresu. Na internetových
VPA
stránkách musí být také uvedeno, že bez souhlasu odesílatele
a
mohou
bude tato e-mailová adresa použita pouze pro odpověď na dotazy
například po telefonu, poštou nebo vyžádaným soukromým
odesílatele a nikoli k jiným účelům. VPA musejí tento závazek
(a zabezpečeným) e-mailem, kde jednotlivec žádá o heslo a
dodržovat a nesmějí používat e-mailové adresy návštěvníků k
VPA takové heslo sdělí v textu odpovědi.
to
heslo
na osobní
poskytnout
schůzce
pouze
nebo
potenciálním
mezi
čtyřma
VPA,
očima,
jiným účelům než k odpovědi na jejich dotazy.
Hesla nesmějí být poskytována prostřednictvím automatických
8. Odkazy na jiné internetové stránky
mechanismů elektronické pošty, jako jsou automatické řádky
Osobní internetové stránky VPA nesmějí odkazovat na jakoukoli
obsahující podpis nebo předmět.
část oficiálních stránek společnosti Amway.
Další internetové stránky VPA mohou odkazovat pouze:
VPA nesmí šířit heslo nebo URL adresu k internetovým stránkám
a. Na domovskou internetovou stránku společnosti Amway.
VPA před konečným písemným schválením internetových stránek
(Odkazy na vnořené nebo jiné stránky nejsou povoleny.)
společností Amway.
b. S výslovným písemným souhlasem společnosti Amway
na schválené internetové stránky Sponzorské linie a internetové
13. Aktualizace stránek:
stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti.
Všechny internetové stránky VPA musejí být aktualizovány.
Takové aktualizace musejí být prováděny pravidelně nebo podle
9. Rámce
toho, jak si to budou vyžadovat okolnosti, a internetové stránky
Je zakázáno používat rámce z oficiálních stránek společnosti
VPA musejí uvádět poslední den aktualizace stránek.
Amway nebo stránek třetích stran.
Jakékoli změny musejí být před zveřejněním zaslány společnosti
10. Duševní vlastnictví třetích stran
Amway k posouzení a schválení.
VPA nesmějí používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní známky či značky služeb, obchodní názvy nebo jiné
IV. Zvláštní požadavky pro určité typy
duševní vlastnictví třetích stran bez předchozího písemného svo-
internetových stránek VPA
lení nebo licence od vlastníka duševního vlastnictví.
(1) Osobní internetové stránky
Za všechny nepříjemnosti související s duševním vlastnictvím
1. Vhodný obsah zahrnuje:
odpovídá výhradně VPA, ať už se jedná o porušení práv třetí
strany nebo jiné nároky týkající se duševního vlastnictví, vznesené
a. jméno a bydliště Vlastníka podnikání Amway (stát/provincie/
země)
vůči VPA, společnosti Amway, jejím pobočkám nebo dalším
b. osobní příběh VPA
stranám, v souvislosti s používáním nebo zneužíváním duševního
c. dosaženou úroveň VPA
vlastnictví ze strany VPA. VPA zprostí společnost Amway a její
d. osobní prohlášení týkající se Podnikatelské příležitosti
nebo vzniklých na základě takových nároků.
e. fotografii VPA prezentovaného na osobních internetových
11. Platné zákony a jurisdikce
f. umělecké prvky, které osobním internetovým stránkám
pobočky veškeré odpovědnosti, výdajů a škod způsobených
Amway
stránkách
VPA musejí jednoznačně uvést zákony a jurisdikci vztahující
dodávají na obchodní povaze a pro jejichž používání
se na jejich internetové stránky a na transakce prováděné
na osobních internetových stránkách má vlastník takových
prostřednictvím takových stránek.
stránek všechna práva a licence
12. Ochrana prostřednictvím hesel
g. audiovizuální pozdrav od VPA
h. obecné prohlášení, že obchodní příležitost je k dispozici na
Internetové stránky chráněné heslem musejí vyžadovat, aby
uživatel před vstupem na stránku zadal heslo. Je třeba používat
domácím trhu VPA s možností mezinárodní expanze
2. Nevhodný obsah zahrnuje:
heslo, které nelze snadno zjistit ze strany nezvaných návštěvníků.
a. Preklamu na výrobky
Stánka pro vstup na tyto stránky musí obsahovat pouze informace
b. možnost maloobchodního prodeje výrobků Amway
potřebné pro přihlášení (tzn. uživatelské jméno, čísla nebo hesla
c. podrobné informace popisující Podnikatelskou příležitost
VPA) a malý úvodní odstavec, aby návštěvník věděl, že se přihlašuje
na správné stránky. Pokud se objeví potíže s přihlášením, může se
zobrazit e-mailová adresa technické pomoci.
Amway nebo informace o poskytovaných službách
d. odkazy na jakoukoli část oficiálních stránek společnosti
Amway
Vstupní stránka nesmí obsahovat čísla nebo hesla VPA takovým
(2) Internetové stránky s informacemi o výrobcích
způsobem, který by náhodným návštěvníkům umožňoval získat
1. Internetové stránky s informacemi o výrobcích nemusejí být
na tyto stránky přístup.
chráněny heslem.
4
2. Obecné požadavky:
2. Vhodný obsah zahrnuje:
a. příslušné popisy a vyobrazení výrobků pro danou zemi,
známek, log a názvů výrobků společnosti Amway a jejích
mohou být používány pouze po schválení a udělení licence
Amway a obsahujících všechny potřebné a odpovídající
ze strany společnosti Amway.
být výslovně schválena a licencována společností Amway.
b. prohlášení o tom, že popsané výrobky jsou k dostání
pouze v určité zeměpisné oblasti, včetně explicitního
ochranné
známky
• Tyto stránky nesmějí obsahovat informace o Podnikatelské
výrobků ze strany VPA může těmto nebo jiným VPA vytvářet
c. odkazy na domovskou stránku oficiálních internetových
příjem na základě Prodejního a marketingového plánu Amway.
stránek společnosti Amway určených pro příslušný trh
• Tyto stránky nesmějí nabízet jiné výrobky a služby než
výrobky a služby společnosti Amway prodávané na těchto
(3) Stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti
stránkách, včetně mimo jiné Školicích a vzdělávacích
Amway
materiálů.
1.Internetové stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti
Amway musejí být chráněny heslem.
požadavků
stanovených
v POLITICE
musejí tyto stránky jednoznačně zeměpisně identifikovat
a jejích přednostech
cílové publikum a musejí uvádět, že se výrobky nebudou
b. informace identifikující VPA jako vlastníka stránek
c. o sobní příběh prezentovaného VPA a osobní úvahy
prodávat v zemích, kde nejsou registrovány k prodeji či jinak
nesplňují platné zákony.
o Podnikatelské příležitosti Amway
a statistické
splnění
DISTRIBUTORŮ NEBO VPA NA NEOTEVŘENÝCH TRZÍCH
a. faktické informace o Podnikatelské příležitosti Amway
d. p odkladové
• P ro
NULOVÉ TOLERANCE VŮČI NEPOVOLENÉ ČINNOSTI
2. Vhodný obsah zahrnuje:
informace
o ekonomických
Internetové stránky mohou například uvádět, že stránky
trendech, obecném podnikatelském prostředí a výhledech
a veškeré informace, materiály, výrobky, popř. služby
do budoucna se snadno identifikovatelnými a přesnými
poskytované na těchto internetových stránkách jsou určeny
pro přístup, prodej a použití pouze v České republice a že
zdroji takových informací
a odpovídající
příležitosti Amway. Může na nich být uvedeno, že prodej
a kde je výrobek registrován k prodeji.)
potřebné
stránkách uvedeny zřetelně a viditelně.
bude zahrnovat pouze oblasti, kde jsou tvrzení týkající se
• Všechny
a označení autorských práv musejí být na internetových
označení této zeměpisné oblasti (Tato zeměpisná oblast
výrobků zobrazených na těchto stránkách právně platná
• Veškerá vyobrazení výrobků distribuovaných společností
Amway, které se objevují na internetových stránkách, musejí
výslovně schválené a licencované společností Amway
• Materiály společnosti Amway chráněné autorskými právy
poboček doslovně převzatých z oficiální literatury společnosti
ochranné známky a označení autorských práv v podobě
• Ve vztahu k výrobkům lze uvádět pouze tvrzení doslovně
převzatá ze schválené literatury společnosti Amway.
včetně materiálů chráněných autorskými právy, ochranných
se uvedené výrobky nebudou prodávat v zemích, kde nejsou
e. obecné postupy týkající se druhu činnosti, do které by
registrovány k prodeji či jinak nesplňují platné zákony.
se měl nový VPA při budování svého podnikání zapojit.
Příklady zahrnují způsob předvádění výrobků a prezentace
3.Podle vnitrostátních právních předpisů a nařízení jsou VPA
Podnikatelské příležitosti Amway.
f. o dkazy
na domovskou
stránku
oficiálních
povinni před prodejem přes internet poskytnout klientům
stránek
určité konkrétní informace. Tyto informace musejí být přesné
společnosti Amway
a musejí být podány srozumitelným a snadno přístupným
g. prohlášení o tom, že popsaná Podnikatelská příležitost
způsobem. Nezbytné informace mohou zahrnovat (kupříkladu):
Amway je k dispozici pouze v určité zeměpisné oblasti
s možností mezinárodní expanze, včetně explicitního
a. totožnost VPA jako dodavatele výrobků, stejně tak jako
adresu jeho místa podnikání, na kterou může zákazník
označení této zeměpisné oblasti
zasílat reklamace,
Internetové stránky mohou například uvádět, že stránky a veškeré
b. popis zboží / služeb nabízených k prodeji na internetových
Podnikatelská příležitost Amway může být s určitými obměnami
c. cenu zboží nebo služeb včetně všech daní (např. DPH),
vyžadovanými místními zákony k dispozici i v dalších zemích.
d. případné náklady na dopravu a způsob doručení,
3. Nevhodný obsah zahrnuje:
e. popis způsobu provedení platby,
Možnost maloobchodního prodeje výrobků Amway, pokud
f. oznámení o tom, že zákazník si může nákup rozmyslet do 15
informace a materiály na těchto internetových stránkách popisují
stránkách VPA,
Podnikatelskou příležitost, která je k dispozici v České republice;
nejsou také splněna všechna kritéria vztahující se na internetové
pracovních dnů ode dne obdržení zakoupeného zboží, a to
stránky určené k prodeji výrobků.
bez sankcí a v některých případech zaplatí pouze přímé
náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (dále jen
„právo na odstoupení od smlouvy“),
(4) Internetové stránky určené k prodeji výrobků
1. Internetové stránky určené k prodeji výrobků musejí být
chráněny heslem.
g. informace
o tom,
jak
uplatnit
právo
na odstoupení
od smlouvy,
5
h. případné období, během kterého musí zákazník výrobek
zakoupit, aby jej získal za danou cenu a za daných podmínek,
i. informace o poprodejním servisu a zárukách,
j. v případě smluv o dodávce výrobků nebo služeb, které mají
rozesílat zprávy, pokud příjemce k přijímání takových e-mailů
nedal svůj výslovný písemný souhlas.
Pravidlo č. 2
být poskytovány trvale nebo opakovaně, minimální dobu
Internetové stránky VPA nesmějí obsahovat příklady příjmů nebo
trvání smlouvy a informace o možnosti zrušení smlouvy.
obrázky z Prodejního a marketingového plánu Amway, pokud
VPA mohou poskytnout všechny výše uvedené informace
k tomu společnost Amway nevydá svůj výslovný písemný souhlas.
ústně. Musejí však být klientům poskytnuty i písemně,
a to nejpozději v okamžiku dodání výrobků zakoupených
Pravidlo č. 3
zákazníkem.
Internetové stránky VPA určené k prodeji výrobků (internetové
4. Vhodný obsah dále zahrnuje:
obchody) nebo poskytující informace zájemcům o Podnikatelské
příležitosti Amway musejí být chráněny heslem.
a. internetové formuláře a internetové zpracování objednávek,
které jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy
a nařízeními a které umožňují kupujícím identifikovat a opravit
Pravidlo č. 4
jakékoli chyby nebo měnit svou objednávku, vyjadřují vědomý
Ve vztahu k výrobkům lze uvádět pouze tvrzení doslovně převza-
a informovaný souhlas k nákupu a uchovávají úplné a přesné
tá z oficiální literatury společnosti Amway. Veškerá vyobrazení
záznamy o jejich nákupu,
výrobků distribuovaných společností Amway, stejně tak jako jaké-
b. s nadno
použitelné,
bezpečné
platební
mechanismy
a informace o úrovni zabezpečení, které takové mechanismy
koli informace o výrobcích musejí být výslovně schváleny společností Amway.
poskytují, to vše v souladu s platnými zákony a předpisy
Pravidlo č. 5
na ochranu údajů,
c. o dkazy
Vnitrostátní předpisy, které provádějí evropskou směrnici
na domovskou
stránku
oficiálních
stránek
společnosti Amway.
Obsah všech internetových stránek VPA a všechny jejich revize
musejí být před zveřejněním na internetu posouzeny a písemně
schváleny společností Amway.
o prodeji na dálku, nebo podobné vnitrostátní právní předpisy
mohou do určité míry upravit přesné informace, které mají být
Pravidlo č. 6
poskytované zákazníkům.
Internetové stránky VPA musejí být v souladu s Obchodními zása-
VPA by měli vždy vyhledávat místní právní pomoc, aby
dami společnosti Amway a Obchodní politikou Amway, včetně
se ujistili, že jejich internetové stránky poskytují veškeré
těchto Pravidel pro internetové stránky.
příslušné informace požadované vnitrostátními zákony.
5. Nevhodný obsah zahrnuje:
Pravidlo č. 7
a. informace popisující Podnikatelskou příležitost Amway,
VPA není oprávněn v adrese svých internetových stránek nebo
pokud nejsou také splněna všechna kritéria pro internetové
ve své e-mailové adrese používat jakékoli materiály chráněné
stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti Amway.
autorskými právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo
Uživatel by měl mít možnost zakoupit výrobek na takových
značky služeb společnosti Amway nebo jejích poboček,
stránkách pro dvojí účel, aniž by byl také nucen informovat
nebo jakékoli jejich obměny, které by mohly vést k záměně
se o podnikatelské příležitosti,
s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou
b. Informace o jiných výrobcích nebo žádosti o nabídky
k nákupu jiných výrobků než výrobků společnosti Amway,
služeb společnosti Amway a jejích poboček (např. Quickstart.cz,
[email protected], amwayprovas.cz).
včetně mimo jiné Školicích a vzdělávacích materiálů.
Pravidlo č. 8
V. Nedodržování pravidel
Osobní internetové stránky nesmějí obsahovat:
• reklamu na výrobky
Nedodržení těchto pravidel může představovat závažné poru-
• možnost maloobchodního prodeje výrobků Amway
šení smluvních povinností VPA a může nakonec vést k ukonče-
• informace popisující Podnikatelskou příležitost Amway nebo
informace o poskytovaných službách
ní Smlouvy VPA.
nulové tolerance:
Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k okamžitému poza-
• odkazy na jakoukoli část oficiálních stránek společnosti
Amway
Na následující klíčová pravidla se bude vztahovat politika
• žádosti o získání kontaktních nebo jiných osobních údajů
od návštěvníků stránek.
stavení nebo ukončení platnosti Smlouvy VPA.
Pravidlo č. 9
Pravidlo č. 1 – Zákaz nevyžádané pošty
Materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, ochran-
VPA nejsou oprávněni zasílat nevyžádané e-mailové zprávy, tj.
né známky nebo značky služeb společnosti Amway nebo jejích
6
poboček, nebo jakékoli jejich obměny, které nepovedou k jejich
záměně s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti Amway a jejích poboček, je VPA oprávněn s výslovným písemným souhlasem společnosti Amway používat pouze v meta značkách nebo jiných webových lokalizátorech.
7

Podobné dokumenty

CZE

CZE Timing & Data service by OnlineSystem s.r.o.

Více

led Žárovky - DS Technik

led Žárovky - DS Technik a celou řadu dalšího nářadí, které je vhodné pro všestranné použití. Přesný popis nářadí najdete na našich stránkách.

Více

Carp Scout - manual 4.0 CZ-1

Carp Scout - manual 4.0 CZ-1 AUTO) a v režimu Plavba s pomocí navigace GPS (režim GPS).   Proveďte  kalibraci  elektronického  kompasu  vždy,  když  lodička  směřuje  ke  zvolenému cílovému  bodu  v obloucích nebo opisuje kruh...

Více

česká dřevěná podlaha czech wooden floor

česká dřevěná podlaha czech wooden floor The design of the Uniclic® Multifit system is such that the installation of long planks has never been faster and easier. The installation is up to 30% faster

Více

Katalog pro autolakýrníky

Katalog pro autolakýrníky S potěšením vám mohu sdělit, že všechny tesa® Standard a Premium papírové maskovací pásky, tesa® speciální maskovací pásky a produkty tesa® Easy sortimentu uvedené v tomto katalogu, jsou perfektně ...

Více

Titulek stránky </title

Titulek stránky  </title hypertextové odkazy a nadefinujeme akce pro najetí(onmouseover) a opuštění(onmouseout) ukazatele myši. Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Pokud chcete zachovat vzhled Vašeho krbu, je pro Vás řešením krbová

Více